ΠΡΑΚΣΗΚΑ 2 ΟΤ Γ.. ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΣΗΚΑ 2 ΟΤ Γ.. ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο"

Transcript

1 ΠΡΑΚΣΗΚΑ 2 ΟΤ Γ.. ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο 08/10/2010 Παξόληεο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ήηαλ αιθαβεηηθά: Γηαλλνπνιίηεο Κσλ/λνο Ησαλλίδεο Φίιηππνο Κνληνδήκαο Γεκήηξηνο Παπισκαηάο Δπακεηλώλδαο Παξαζθεπόπνπινο Αληώληνο Σδάκνο Διεπζέξηνο Ο Υαξαληώλεο Γεκήηξηνο ήηαλ απώλ. Παξαβξέζεθε όκσο ζην ζπλέδξην ηεο ΔΦΔ είρε ζπκθσλήζεη κε ηελ agenda θαη εμέθξαζε απόςεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. Ζ ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζπλεδξηαθό ρώξν ηνπ μελνδνρείνπ Aquis Corfu Holidays Palace, ζηελ Κέξθπξα, ζηα πιαίζηα ηνπ 15 νπ Φπηνπαζνινγηθνύ πλεδξίνπ. ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΤΕΖΣΖΖ: ΔΝΖΜΔΡΧΖ 1. Δλεκέξσζε γηα ηε δεκνζίεπζε Phytopathology News θαη ηα δηεζλή ζρόιηα 2. Δλεκέξσζε γηα ηελ εηζεγεηηθή νκηιία ζηε Ρώκε γηα ηελ Φπηηαηξηθή ζηελ θαη ζρόιηα. 3. Δλεκέξσζε γηα ζρεηηθή ελαξθηήξηα νκηιία ζην 15 ν Φ.. MPU (αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ρνξήγεζε ηεο νκηιίαο ζε CD) 4. Γεκνζίεπζε Αγξόηππνπ ΠΡΟΣΑΔΗ 5. Νέα Μέιε Απνζηνιή θαηαζηαηηθνύ ηεο ΦΔΔ ζε ππνςήθηα δπλεηηθά κέιε/ π.ρ. Γεσπόλνη πνπ δηαηεξνύλ θαηαζηήκαηα θπηνθαξκάθσλ 6. Μέιε /Δγγξαθή ησλ Γεσπόλσλ πνπ έρνπλ θάλεη εμεηδίθεπζε ζηε θπηνπξνζηαζία π.ρ. ΓΠΑ 7. Οξηζκόο Δπηηξνπήο νξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ Θεκαηνινγία νκηιεηέο θαη πεξηνρέο επηζθέςεσλ. εκηλάξηα Γηαγλσζηηθήο Φπηηαηξηθήο αθηινθεξδώο γηα ηελ ΦΔΔ ζα θαιύπηνληαη αξρηθά ηα έμνδα ησλ νκηιεηώλ θαη αξγόηεξα θαη κηα ακνηβή. Πεξίνδνο Μάηνο επηέκβξηνο 8. Ζκεξίδα ζε Γεσπνληθά Παλεπηζηήκηα γηα Φπηηαηξηθή? 9. Δλεκέξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηηο ζέζεηο ηεο ΦΔΔ ζρεηηθά κε ηελ επίθαηξε θπβεξλεηηθή πξόηαζε γηα ηα Παλεπηζηήκηα 10. Web page Φπηηαηξηθήο 11. Δπεκβάζεηο γηα ηξέρνληα θιέγνληα ζέκαηα ζε ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ ΓΗΔΘΝΔΗ ΥΔΔΗ

2 12. Γηεζλείο δξάζεηο/ Δπαθή κε ηνλ ππεύζπλν ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Φπηηαηξηθήο McGovern Florida λα έιζεη ζηελ Διιάδα γηα ζπκκεηνρή ζε εκεξίδα. 13. ISPP Οξγάλσζε Session ζην Παγθόζκην ύλεδξν ηνπ 2013 CHINA BEIGING 14. Δπαθή γηα από θνηλνύ δξάζε κε ηηο δύν εηαηξείεο θπηηαηξηθήο Γεξκαλίαο θαη Διβεηίαο. ΤΕΖΣΖΖ Καζ. Σδάκνο: Λείπεη ζήκεξα ν Γ. Υαξαληώλεο, Βέβαηα ζπδεηήζακε ζρεηηθά ηηο πξνεγνύκελεο εκέξεο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Γηαλλνπνιίηε θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ agrotypos.gr γηα ηε Φπηηαηξηθή- ζήκεξα ζην Google ππήξραλ εθαηνληάδεο αλαθνξέο γηα ηε Φπηηαηξηθή. Γξ. Γηαλλνπνιίηεο: Nαη, ππήξραλ επλνηθά ζρόιηα γηα ηε Φπηηαηξηθή, βέβαηα ππάξρνπλ πνιινί πνπ δελ θαηαλννύλ ηελ αλαγθαηόηεηα γηα ηελ ύπαξμε ηεο Φ.Δ.Δ. Γεκηνπξγήζεθε γηα ηε ζέζε πξνέδξσλ; Δπεηδή καο αξέζεη ε Ηαηξηθή; Σν πξώην ζεκαληηθό επηρείξεκα είλαη γηαηί δελ ππάξρνπλ εληνκνιόγνη- θπηνπαζνιόγνη θαη δελ κπνξεί όινη λα ηα μέξνπλ όια. Δηδηθόηεξα ζηα Παλεπηζηήκηα πξέπεη λα ππάξρνπλ Φπηίαηξνη εμεηδηθεπκέλνη. θ. Παξαζθεπόπνπινο: Πξέπεη λα δνζεί κηα εληαία έθθξαζε πξνο ηα έμσ. Αλ.Καζ. Παπισκαηάο:: Aπηόο πνπ αζρνιείηαη κε ηε Φπηνπξνζηαζία είλαη Φπηνπαζνιόγνο ελώ νινθιεξσκέλε αληηκεηώπηζε (IPM) δελ αζθεί ν Γεσπόλνο, ζηξαηεγηθή θαηαπνιέκεζεο, ζεξαπεία. Καζ.Σδάκνο: Θα πξέπεη λα γίλεη αλάξηεζε ζην site ηεο Δ.Φ.Δ. θαη ηεο Φ.Δ.Δ. θαη γίλεηαη θαη ζηνλ Αγξόηππν αλ ζέιεηε. Γξ. Ησαλλίδεο: Να αλαθνηλσζεί ζην ζπλέδξην (Κέξθπξα) γηα ηελ Φπηηαηξηθή. Καζ.Σδάκνο: Έρεη ήδε γίλεη αλαθνίλσζε ζηελ έλαξθηήξηα κνπ νκηιία ζην 15 ν Φπηνπαζνινγηθό πλέδξην. αο απέζηεηια ηελ επηζηνιή πνπ έγξαςα ζηνλ editor ζηελ εηζαγσγηθή νκηιία ζηε Ρώκε ζην Παγθόζκην Φπηνπαζνινγηθό πλέδξην όπνπ πξνθάιεζε αίζζεζε. Ζ Πξόεδξνο Gullino πξνηίζεηαη λα δηνξγαλώζεη εηδηθό session γηα ηε Φπηηαηξηθή ζην Πεθίλν ζην Παγθόζκην Φπηνπαζνινγηθό πλέδξην ην ηελ ελαξθηήξηα νκηιία κνπ αλεθέξζε ζηελ Δ.Φ.Δ., ζηε Φ.Δ.Δ. θαη ζηνλ Αγξόηππν βέβαηα.. Πξνηάζεηο: Να ζηαινύλ θαηαζηαηηθά ηεο Φ.Δ.Δ. ζε ππνςήθηα κέιε.

3 θ. Παξαζθεπόπνπινο: Να ζηαινύλ ζε όζνπο έρνπλ άδεηα εκπνξίαο ζε θαηαζηήκαηα, λα καο ζηείιεη ν θ. Καξακήηξνο επηθαηξνπνηεκέλε ιίζηα ζε κε όια ηα νλόκαηα. Καζ. Σδάκνο: Να ζηαινύλ ζε όινπο κε εηζαγσγηθά ζρόιηα θαη λα ζπλδεζεί κε ηνλ agrotypos.gr. Γξ. Κνληνδήκαο: Από ηνλ ΠΔΓΔΠΚΔ πνπ ελεκεξώλεη ηνπο Ο.Σ.Α. Γξ. Γηαλλνπνιίηεο: Πνηνη ζα γίλνληαη όκσο κέιε; Καζ. Σδάκνο: Οη Γεσπόλνη πνπ δηαζέηνπλ θαηαζηήκαηα γεσξγηθώλ θαξκάθσλ γίλνληαη κέιε. Γξ. Γηαλλνπνιίηεο: Ναη, αιιά πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο γηα ην πνηνη γίλνληαη κέιε. θ. Παξαζθεπόπνπινο: Να γίλεηαη έιεγρνο ησλ αηηνύλησλ. Αλ.Καζ. Παπισκαηάο:Σν θαηαζηηθό αλαθέξεη πνηνη κπνξνύλ λα γίλνπλ κέιε. Καζ.Σδάκνο: Δπηπιένλ όζνη απόθνηηνη ηνπ Γ.Π.Α. η είλαη εμεηδηθεπκέλνη παξαθνινζώληαο ηελ θαηεύζπλζε ηεο θπηνπξνζηαζίαο απηνδίθαηα ζα γίλνληαη κέιε. Αλ.Καζ.Παπισκαηάο: Καη γηα άιινπο ιόγνπο, ε πεληαεηήο ζπλερήο θνίηεζε αλαγλσξίδεηαη πιένλ σο master θαη απηνί κε θαηεύζπλζε Φπηνπξνζηαζίαο λα γίλνληαη κέιε ηεο Φ.Δ.Δ. Έγηλε ελεκέξσζε ζηνλ ηνκέα κε ζρεηηθό έγγξαθν θαζώο θαη ζε άιια παλεπηζηήκηα έρεη γίλεη. Καζ. Σδάκνο: Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία επηηξνπήο δηνξγάλσζεο εκηλαξίσλ κε εθαξκνζηηθή επίδξαζε ζηελ Πεξηθέξεηα. Ο Γ.Υαξαληώλεο ζεσξεί όηη δελ πξέπεη λα γίλνληαη αθηινθεξδώο. Ζ νξγάλσζε ηέηνησλ ζεκηλαξίσλ κε θαινύο νκηιεηέο πνπ λα έρνπλ καθξά εκπεηξία από πξαθηηθά δηαγλσζηηθά ζέκαηα, όπσο ν θ. Ησαλλίδεο, ηη λνκίδεηε, κπνξεί λα γίλεη; Γξ.Γηαλλνπνιίηεο: Σν ζεκηλάξην είλαη εθπαίδεπζε. θ. Παξαζθεπόπνπινο: Nα κελ ζηακαηάκε ζηε δηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε. Γξ. Γηαλλνπνιίηεο: Να γίλεη αληηκέησπηζε κε άιιε ζεηξά. Αλ.Καζ.Παπισκαηάο: Να γίλεη κηα ζεηξά δηάγλσζε, κηα αληηκεηώπηζε, λα γίλνπλ ζεκαηηθά ζεκηλάξηα. Απηό δείρλεη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ύπαξμεο καο. Καζ. Σδάκνο: Να θαζνξηζηεί κηα επηηξνπή γηα ηα ζεκηλάξηα. Γξ.Γηαλλνπνιίηεο: Να γίλεηαη ζεκηλάξην Γηαγλσζηηθήο θ. Παξαζθεπόπνπινο: ε 3 ζεκεία ζηελ Διιάδα. Καζ.Σδάκνο: Να ππάξρεη ζηεξενζθόπην /κηθξνζθόπην ζηνλ ρώξν απηό. Γξ.Γηαλλνπνιίηεο: Ναη κε επηιεγκέλα δείγκαηα. Αλ.Καζ.Παπισκαηάο: Καη εζράησο λα ρξεζηκνπνηνύληαη όξγαλα.

4 θ. Παξαζθεπόπνπινο: Να ζπζηαζεί 3κειήο επηηξνπή, κε ηνλ θ.ησαλλίδε ζηε Θεζζαινλίθε, ηνλ θ.σδάκν. Ή 4κειήο, κε εκπεηξία, ηνλ θ. Γηαλλνπνιίηε, ηνλ θ. Κνληνδήκα ζηελ εληνκνινγία. Γξ.Γηαλλνπνιίηεο: Ζ αλάζεζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζε έλα άηνκν. Γξ. Κνληνδήκαο: Θα κπνξνύζε λα είλαη θαη εθηόο πκβνπιίνπ. Καζ.Σδάκνο: Θα πξέπεη λα γίλνπλ ζεκηλάξηα ζην θέληξν, ζε βνξξά θαη λόην. Γξ.Γηαλλνπνιίηεο: ε όιεο ηηο πεξηθέξεηεο. Καζ.Σδάκνο: Γηα ηε Φπηνπαζνινγία ρξεηάδεηαη ζηεξενζθόπην, κηθξνζθόπην, Γηαδίθηπν θαη επηζθέςεηο ζε αγξνύο. Γξ. Ησαλλίδεο: Απηό ιείπεη, ην ηη ζα δείμεηο. Αλ.θαζ.Παπισκαηάο: Ση ζα δείμεηο Φπηνπαζνινγία, Δληνκνινγία, Εηδαληνινγία, ηνμνθόηεηα θαξκάθσλ. Καζ.Σδάκνο: Να γίλεη θαη ζην Μπελάθεην. ηελ Ζκαζία όπνπ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. θ. Παξαζθεπόπνπινο: Δγώ δηαζέησ ηνλ εμνπιηζκό κνπ. Καζ.Σδάκνο: Καη ζηελ πεξηνρή ηνπ θ. Υαξαληώλε ππάξρεη δπλαηόηεηα. Ζ επηηξνπή λα απνηειείηαη από ηνπο: Παραζκευόπουλο, Γιαννοπολίηη, Ιωαννίδη. θ. Παξαζθεπόπνπινο: Σόηε πξέπεη λα γίλεη απηό ζε πεξηνρέο κε ειιείςεηο, όπσο ε Γπηηθή Πειινπόλλεζνο, Ζιεία, ην Μάην θαη ηνλ επηέκβξην. ηε δπηηθή Μαθεδνλία, ζηελ Κνδάλε. Πόηε πξέπεη λα γίλνπλα απηά; Αλ έρνπλ ρξόλν νη ζπλάδειθνη ην Μάην. Γξ. Ησαλλίδεο: Σνλ Μάξηην γηα λα ππάξρνπλ θαη δέηγκαηα. Αλ.θαζ.Παπισκαηάο: Σνλ Μάην γηαηί δελ θεύγνπλ από ηα θαηαζηήκαηα. Γξ.Γηαλλνπνιίηεο: Σνλ Ηνύλην γηα λα ππάξρνπλ δείγκαηα. Γξ. Ησαλλίδεο: Να γίλνπλ Ηνύλην- Ηνύιην, γηαηί ηνλ Μάην δηαζέηνπλ ζπόξνπο. θ. Παξαζθεπόπνπινο: Να γίλνπλ θαη ζηελ Κξήηε. Καζ.Σδάκνο: Ζκεξίδα ζε Γεσπνληθά Παλεπηζηήκηα γηα ηε Φπηηαηξηθή, ΓΔΧΣΔΔ. Γξ. Κνληνδήκαο: Με ηε ζπληαγνγξάθεζε; θ. Παξαζθεπόπνπινο: Πνηνο ζα ππνγξάθεη, πνηνο ζα αλαιακβάλεη ηελ επζύλε;γελ ζα ζπληαγνγξαθεί θαλείο. Καζ.Σδάκνο: Αλαιακβάλσ ηε Φπηηαηξηθή ζην Γ.Π.Α. Αλ.θαζ.Παπισκαηάο: Γελ έρσ ρξόλν γηα λα αλαιάβσ θαηη ηέηνην, ην ρώξν όκσο κπνξώ λα ζαο εμαζθαιίζσ.

5 Καζ.Σδάκνο: ρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηηο ζέζεηο ηεο Φ.Δ.Δ. θαη ηε δεκηνπξγία web page ηεο Φ.Δ.Δ. θ. Παξαζθεπόπνπινο: Να θάλνπκε ππόκλεκα. Γξ.Γηαλλνπνιίηεο- Αλ.θαζ.Παπισκαηάο: Δπεκβαίλνπκε ζην Παλεπηζηήκην. Καζ.Σδάκνο: Γηα ηηο δηεζλείο ζρέζεηο, λα γίλεη πξνώζεζε ζην εμσηεξηθό. Καζ.Σδάκνο: ηε Florida, ηη γίλεηαη ζην πιάηζην κεηαπηπρηαθώλ, λα θαιέζνπκε θαζεγεηέο από ην εμσηεξηθό γηα δηάιεμε. θ. Παξαζθεπόπνπινο: Να γίλεη αλνηρηή δηάιεμε. Αλ.θαζ.Παπισκαηάο: Γελ θαιύπηνπλ ηα έμνδα λα έξζνπλ. Γξ. Ησαλλίδεο: Να γίλεη παξνπζίαζε εξγαζηώλ ζε Παλεπηζηήκηα. Αλ.θαζ.Παπισκαηάο: Να ηνπο θαιέζνπκε γηα ην κεηαπηπρηαθό θαη ε Φ.Δ.Δ. λα ηνπο πιεξώζεη. Καζ.Σδάκνο: Δπαθή κε ηελ Dr. Gullino. Γξ.Γηαλλνπνιίηεο: Δπαθή θαη κε άιιεο ζρεηηθέο επηζηεκνληθέο εηαηξείεο. Αλ.θαζ.Παπισκαηάο: Δλεκέξσζε θαη ζε άιιεο εηαηξείεο θαη δηεζλείο. θ. Παξαζθεπόπνπινο: Πξόζθιεζε άιισλ εηαηξεηώλ Φ.Δ.Δ. θαη εθπξνζώπσλ ηνπο. Να γίλεη απνδνρή ησλ λέσλ κειώλ ηεο Φ.Δ.Δ. Καζ.Σδάκνο: Μόλν παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. ΤΝΟΦΖ: Να ζηαιεί θαηαζηαηηθό ζε ππνςήθηα ηδξπηηθά κέιε ηεο Φ.Δ.Δ.θαη λα ζηαινύλ e- mails κε εηζαγσγηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. Να δηνξγαλσζνύλ ζεκαηηθά ζεκηλάξηα ζε Αζήλα, Βόξεηα θαη Νόηηα Διιάδα γηα δηάγλσζε πξνβιεκάησλ ζε αγξνύο αξρηθά θαη αληηκεηώπηζε ηνπο δεπηεξεπόλησο θαηά ηνλ Ηνύλην-Ηνύιην. Πξόζθιεζε άιισλ εηαηξεηώλ (Φπηνπαζνινγηθή, Δληνκνινγηθή, Εηδαληνινγηθή) θαη δηεζλώλ εηαηξεηώλ γηα ελεκέξσζε από εθπξνζώπνπο ηνπο. Πξόζθιεζε θαζεγεηώλ από ην εμσηεξηθό γηα ελεκέξσζε ζην Παλεπηζηήκην. Δλεκέξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ Φ.Δ.Δ. θαη δεκηνπξγία web page.

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Δλώ ππάξρνπλ ηόζνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ πεζαίλνπλ από πείλα θαη αξξώζηηεο, εκείο αζρνινύκαζηε πεξηζζόηεξν κε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Παξακεξίδνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά Πολιηικές ζσγκρόηηζης μοσζικής ηασηόηηηας: ζύγτρονη ελληνική μοσζική και εκμάθηζη γλώζζας ζηο διαδικησακό ηόπο Webklas light Nieuwgrieks ηοσ Universiteit van Amsterdam 1 Σαηηάλα Μαξθάθε Ζ παξνύζα εηζήγεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Τεύχος 22 Ιούνιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Ο Υποσργός Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 0 - Μάξηηνο 0 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ)

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 1 Ιουλίου 2011 Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) Νέα πξόηαζε γηα ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο γηα κέγηζηε

Διαβάστε περισσότερα