Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, Οι ομόρρυθμες και οι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, Οι ομόρρυθμες και οι"

Transcript

1

2

3 Υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, οι οποίοι: α) τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή β) τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο έχουν πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα: αα) πάνω από εκατό χιλιάδες ( ,00) ευρώ, αν πρόκειται για εμπορική ή μικτή επιχείρηση, ββ) πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ, αν πρόκειται για επιτηδευματία που ασκεί εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, υποβάλλουν τις κάθε είδους δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), αρχικές, συμπληρωματικές, τροποποιητικές, περιοδικές και εκκαθαριστικές, αφού προηγουμένως έχουν υπογραφεί και από λογιστή φοροτεχνικό, κάτοχο της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, οι κοινοπραξίες καθώς και α) Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες. β) Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα. γ) Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους. δ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων. ε) Οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Καθώς και σε όσοι περαιώνουν τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (αυτοέλεγχος), υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος τους από λογιστή φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων. Για την εφαρμογή των πιο πάνω ορίων ακαθαρίστων εσόδων λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται από τη διαχειριστική περίοδο 2010 και μετά. Weekly Tax news 3

4 Περιεχόμενα Περιεχόμενο, προϋποθέσεις και κριτήρια πιστοποίησης των λογιστών-φοροτεχνικών 5 Ενεργοποίηση νέων υπηρεσιών TAXISnet 7 Λοιπές παρατάσεις για Πολίτες, Λογιστές και Ελεγκτές 8 Ξεφυλλίστε την φορολογική ενημέρωση και βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει Παράταση ισχύος των κωδικών πρόσβασης παλαιών χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet H TAXnews αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες του για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Μέσα από υπηρεσίες μοναδικές στο Ελληνικό διαδίκτυο που απευθύνονται σε όλους εσάς, που θέλετε να αξιοποιήσετε την καθημερινή σας ενημέρωση. Παράταση των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων 8 4 Weekly Tax news

5 Περιεχόμενο, προϋποθέσεις και κριτήρια πιστοποίησης των λογιστών-φοροτεχνικών ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Δικαιούχοι πιστοποίησης ορίζονται φυσικά πρόσωπα κάτοχοι άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού οποιασδήποτε τάξεως (ν. 2515/1997, Π.Δ. 340/1998, του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, του άρθρου 17 του ν.3470/2006 και του άρθρου δέκατου του ν. 3912/2011), καθώς και τα γραφεία παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 340/1998. Οι τάξεις πιστοποίησης ακολουθούν τις τάξεις παροχής αδείας άσκησης δραστηριότητας Λογιστή - Φοροτεχνικού. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η πιστοποίηση χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος μετά την διαπίστωση των ακόλουθων προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά: i. Κατοχή αδείας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού όλων των τάξεων (ν. 2515/1997, Π.Δ. 340/1998, του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, του άρθρου 17 του ν. 3470/2006 και του άρθρου δέκατου του ν. 3912/2011). ii. Έναρξη άσκησης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. του επαγγέλματος του Λογιστή φοροτεχνικού για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ή άσκησης ατομικής επιχείρησης ή απόδειξη της ιδιότητας του ως μέλος προσωπικής εταιρείας ή βεβαίωση του εργοδότη απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η απασχόλησή του ως λογιστή ή βοηθού λογιστή στη συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας iii. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για κάθε φυσικό πρόσωπο, μέτοχο ή εταίρο. iv. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης. Ειδικότερα, κατά την πρώτη εφαρμογή της πιστοποίησης των λογιστών - φοροτεχνικών, καθιερώνεται μεταβατικό στάδιο από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσης και έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 κατά τη διάρκεια του οποίου όλοι οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού όλων των τάξεων θεωρούνται πιστοποιημένοι, προκειμένου να προετοιμαστούν ανάλογα το Οικονομικό Επιμελητήριο, η Γ.Γ.Π.Σ. και οι δικαιούχοι πιστοποίησης να έχουν συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που κατά την δεν έχουν προσκομισθεί όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 η προσωρινή πιστοποίηση αίρεται. Με την πρώτη αίτηση πιστοποίησης καταβάλλεται παράβολο ανάλογα με την τάξη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος υπέρ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Οι κάτοχοι Α' τάξεως τριακόσια (300) ευρώ, Β' τάξεως διακόσια (200) ευρώ και Γ' τάξεως εκατό (100). Σε περίπτωση αναβάθμισης της υπόψη άδειας, ανά τάξη καταβάλλεται παράβολο εκατό (100) ευρώ. ΈΡΓΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Αποκλείονται από την πιστοποίηση του λογιστή φοροτεχνικού οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ΝΠΔΔ, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας καθώς και υπάλληλοι των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του δημοσίου, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων κλπ. όπου η άσκηση πρόσθετου βιοποριστικού επαγγέλματος απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός εάν πρόκειται για εργασίες του φορέα στον οποίο εργάζονται. Επίσης, αποκλείονται από την πιστοποίηση του λογιστή φοροτεχνικού οι ορκωτοί ελεγκτές. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να συντάσσουν και να υπογράφουν οι ίδιοι τις προσωπικές τους δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Weekly Tax news 5

6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Στο Οικονομικό Επιμελητήριο συνιστάται πενταμελής επιτροπή πιστοποίησης, αποτελούμενη από δύο μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ένα μέλος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) και δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών από τη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 2 κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου και η χορήγηση της αιτούμενης πιστοποίησης του λογιστή φοροτεχνικού. Η Επιτροπή υποβοηθείται στο έργο της από την κεντρική διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και τις τοπικές του, οι οποίες προετοιμάζουν το σχετικό φάκελο με τα δικαιολογητικά των δικαιούχων και τον προωθούν στην Επιτροπή Πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η συγκρότηση της επιτροπής, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία της καθώς και η αποζημίωση των μελών της, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Οι υποχρεώσεις των πιστοποιημένων λογιστών - φοροτεχνικών προσδιορίζονται αναλυτικά με τις ακόλουθες ισχύουσες διατάξεις: Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 340/1998 περί περιεχομένου του επαγγέλματος του. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010 περί ευθύνης λογιστών αναφορικά με θέματα υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, παρακρατούμενων και έμμεσων φόρων. Στο άρθρο 29 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) περί κατάρτισης και υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010 περί υποχρέωσης ψηφιακής υπογραφής. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) περί επιβολής κυρώσεων εις βάρος της επιχείρησης και του μισθωτού λογιστή σε περίπτωση μη υπογραφής της δήλωσης φόρου εισοδήματος. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Με την χορήγηση της πιστοποίησης του λογιστή φοροτεχνικού δημιουργείται ταυτοχρόνως μητρώο πιστοποιημένου λογιστή - φοροτεχνικού και χορηγείται αριθμός πιστοποίησης. Το μητρώο, σύμφωνα με την αριθ.976/ άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναρτάται επικαιροποιηυένο μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου κάθε έτους στο διαδικτυακό χώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε να καθίστανται γνωστοί οι πιστοποιημένοι Λογιστές - Φοροτεγνικοί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και στους φορολογούμενους. Το μητρώο πιστοποίησης λογιστών αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στη Γ.Γ.Π.Σ. Στους πιστοποιημένους λογιστές - φοροτεχνικούς χορηγείται, από το Οικονομικό Επιμελητήριο, κάρτα πιστοποιημένου λογιστή - φοροτεχνικού πάνω στην οποία πέραν των αναγραφομένων στοιχείων στην άδεια άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή αναγράφεται και ο αριθμός και η τάξη πιστοποίησης. Η κάρτα αυτή ανανεώνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους με την προσκόμιση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας και την καταβολή παραβόλου που θα προβλεφθεί ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 6 Weekly Tax news

7 Ενεργοποίηση νέων υπηρεσιών TAXISnet Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αυτές αφορούν: 1. Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας: Εκπρόθεσμες και τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις (έντυπο Φ2) για φορολογικές περιόδους από και εφεξής. Εκπρόθεσμες και τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις (έντυπο Φ1) που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από και εφεξής. Διορθωτικοί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (έντυπα Φ4 και Φ5) που αφορούν ημερολογιακές περιόδους από και εφεξής Εκπρόθεσμοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (έντυπα Φ4 και Φ5) που αφορούν ημερολογιακές περιόδους από και εφεξής. 2. Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπου Γνωστοποιήσεων: Χρησιμοποίηση περισσοτέρων σειρών για κάθε είδος φορολογικού στοιχείου. Επέκταση της χρήσης του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου για έκδοση και άλλου φορολογικού στοιχείου ή άλλης σειράς στοιχείων ή τήρησης άλλου βιβλίου, από το ήδη θεωρημένο έντυπο. Ανάθεση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή πράκτορα, από το μεταφορέα που πραγματοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές. Αρχική εγκατάσταση - προσθήκη σημείων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών ή τη μεταφορά τους. Χρησιμοποίηση τουριστικών λεωφορείων από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που ανήκουν σε αυτές ή τα εκμεταλλεύονται για τη μεταφορά των υπαλλήλων τους, προκειμένου να μην εκδίδουν δελτία κίνησης. Μη τήρηση ενιαίας αρίθμησης ή επανάληψης αυτής κατά την έκδοση φορολογικών στοιχείων από παραδρομή. (Αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο) Έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων από παραδρομή. (Αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο) Έκδοση αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων από μηχανογραφικό στέλεχος, λόγω βλάβης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. με την οποία σημαίνονται. Επανάληψη της ενιαίας αρίθμησης των βιβλίων που τηρούνται σε κινητά φύλλα και των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται. Ενημέρωση των μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων εκτός έδρας. Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε εγκατάστασή τους εντός του ίδιου νομού. Αλλαγή για πρώτη φορά της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης των αποθεμάτων ή του ιστορικού κόστους παραγωγής. Μη τήρηση ιδιαίτερου πρόσθετου βιβλίου της παραγράφου 5 του άρθρου 10 στο υποκατάστημα που στεγάζεται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με την έδρα. Ενσωμάτωση δεδομένων βιβλίων υποκαταστήματος χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα σε άλλο με αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα. Ενσωμάτωση δεδομένων βιβλίων υποκαταστήματος χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα σε άλλο χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα. Τήρηση ιδιαίτερης σειράς πρόσθετων βιβλίων επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας. Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας σε άλλο τόπο χωρικής αρμοδιότητας ίδιας Δ.Ο.Υ. Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας αλλά σε τόπο χωρικής αρμοδιότητας άλλης Δ.Ο.Υ. στην ίδια πόλη (πλην Ν. Αττικής και Θεσσαλονίκης). Παράταση του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων. Βλάβη του Η/Υ για παράταση ενημέρωσης των βιβλίων. 3. Έντυπο παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. 4. Αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες Δηλώσεις Απόδοσης Φόρου Ασφαλίστρων. 5. Αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις Απόδοσης Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας. Weekly Tax news 7

8 Παράταση των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών, που λήγουν την 30η Δεκεμβρίου Παρατείνονται μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή, οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών καθώς και των δηλώσεων του άρθρου 18 του ν.4002/2011 που λήγουν την 30η Δεκεμβρίου Παράταση προθεσμίας υποβολής Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης Παρατείνεται μέχρι τις 30 Μαρτίου 2012 η προθεσμία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ για ισολογισμούς που έκλεισαν στις 30 Ιουνίου του Επίσης, παρατείνεται μέχρι τις 30 Μαρτίου 2012 η προθεσμία ενημέρωσης της εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ για την ανάληψη του διαχειριστικού ελέγχου που περιλαμβάνει και τη χορήγηση του «ετήσιου πιστοποιητικού» αναφορικά με τις εταιρίες που έκλεισαν ισολογισμό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου Παράταση ισχύος των κωδικών πρόσβασης παλαιών χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Παρατείνεται η ισχύς των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TAXISnet, που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011 μέχρι και την 30η Ιουνίου Συνεπώς, οι χρήστες του TaxisNet που αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ και θα μπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση. Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2011 Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011 καθώς και της διόρθωσης στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου Παράταση των Καταστάσεων από λογιστές φοροτεχνικούς Παρατείνεται η προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που λήγει την 20η Δεκεμβρίου 2011 μέχρι και την 15η Φεβρουαρίου Weekly Tax news

9

10

11 ΑΔΑ: ΒΟΝ2Η-ΖΗ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Αθήνα, 13 Ιανοσαρίοσ 2012 Αρ. Πρωη: ΠΟΛ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘ/Η Δ/ΝΗ ΕΠΙΘ/Η Δ.Δ., Ν.Π. & ΔΕΚΟ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Δ/νζη: Νηθεηαξά 1 & Δκκ. Μπελάθε ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΤΔΣ Σατ. Κώδ.: Αθήνα ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΟΜΗΣ Πληροθορίες: Α. Παπαδοπούλοσ Σηλέθωνο: FAX: ΘΔΜΑ: «Πεξί θιεηζίκαηνο ησλ βηβιίσλ ησλ Υπνιόγσλ Γηαρεηξηζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, θαζώο θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ, πνπ επηρνξεγνύληαη ή ρξεκαηνδνηνύληαη από ην Γεκόζην ή ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011» ΥΔΣ:α) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.2362/1995 «πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, Διέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». β) Τν Π.Γ. 167/96 «ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 284/88 «Οξγαληζκόο Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» (ΦΔΚ 128/Α) θαη Σπγθξόηεζε Γεληθώλ Γηεπζύλζεσλ». γ) Τν Π.Γ. 211/96 (ΦΔΚ 166/Α) «Σύζηαζε Οηθνλνκηθώλ Δπηζεσξήζεσλ» δ) Η αξηζ /281/208 Α/ Απόθαζε ηνπ Υθππνπξγνύ ησλ Οηθνλνκηθώλ ε) Τν άξζξν 20 παξάγξαθνο 26 ηνπ Ν.2459/1997 (ΦΔΚ 17/Α) ζη)τν άξζξν 11 παξ. 14 θαη 15 ηνπ Ν.2954/2001 (ΦΔΚ 255/ ) «Φνξνινγηθέο ξπζκίζεηο, ακνηβαία θεθάιαηα, ζπκπιήξσζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». δ) Τν άξζξν 54 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» ε) Τν Π.Γ. 185/09 «Αλαζύζηαζε Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» ζ) Η αξηζ. Γ6Α ΔΞ 2011/ απόθαζε ηνπ Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Υθππνπξγνύ» ζην Γεληθό Γξακκαηέα Φνξνινγηθώλ θαη Τεισλεηαθώλ Θεκάησλ, ζηνπο Πξντζηακέλνπο Γεληθώλ Γηεπζύλζεσλ θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο Γηεπζύλζεσλ, Απηνηειώλ Τκεκάησλ, Τκεκάησλ θαη Απηνηειώλ Γξαθείσλ ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο θαη ησλ Δηδηθώλ Απνθεληξσκέλσλ Υπεξεζηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ». η) Η αξηζ. Υ 25/ απόθαζε Καζνξηζκνύ αξκνδηνηήησλ ( ΦΔΚ.2792/ ) Α. ΓΔΝΗΚΑ Με ηε ιήμε θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο, γίλεηαη ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ όισλ ησλ Γεκνζίσλ δηαρεηξίζεσλ (ρξεκαηηθνύ θαη πιηθνύ), ησλ δηαρεηξίζεσλ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαζώο

12 ΑΔΑ: ΒΟΝ2Η-ΖΗ0 θαη ησλ Ν.Π.Ι.Γ., εθόζνλ απηά επηρνξεγνύληαη ή ρξεκαηνδνηνύληαη από ην Γεκόζην ή ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Με ηε (δ) ζρεηηθή Υπνπξγηθή Απόθαζε, εμνπζηνδνηνύληαη νη Πξντζηάκελνη ησλ ππνιόγσλ δηαρεηξηζηώλ λα ζεσξήζνπλ ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ ησλ πξναλαθεξόκελσλ δηαρεηξίζεσλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπίπηεη ην πξόζσπν ηνπ Πξντζηακέλνπ θαη ηνπ ππνιόγνπ, ε ζεώξεζε ελεξγείηαη από ππάιιειν πνπ νξίδεηαη από ηελ ακέζσο Πξντζηακέλε απηνύ Αξρή ή ηελ Υπεξεζία πνπ επηρνξήγεζε ή ρξεκαηνδόηεζε ην Ν.Π. Σηηο δηαρεηξίζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ν ππάιιεινο νξίδεηαη από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκόδηαο Γ/λζεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο (ζρεη. ε αξηζ. Γ6Α ΔΞ/ Απόθαζε εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο). Δμαίξεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ βηβιίσλ από ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ ππνιόγσλ, απνηεινύλ νη δηαρεηξίζεηο ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ν.Π.Ι.Γ. πνπ δελ έρνπλ ππεξεζίεο ή ππαιιήινπο ή ππαιιειηθή ηεξαξρία θαη ε ζπγθξόηεζή ηνπο εμαληιείηαη ζε απηό ηνύην ην Σπιινγηθό Όξγαλν. Η ζεώξεζε θαη ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ ηνπο ζα γίλεηαη από όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. (Σρεηηθή γηα ην ζέκα απηό είλαη ε ππ αξηζ. 2518/ Γλσκνδόηεζε ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ έγηλε απνδεθηή από ηνλ νηθείν Υπνπξγό ζηηο θαη αλαθέξεηαη ζην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ ησλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ ηνπ Ν.1894/1990). Γελ θιείλνληαη θαη δελ ζεωξνύληαη ηα βηβιία ηωλ ππνιόγωλ δηαρεηξηζηώλ ηωλ Παγίωλ Πξνθαηαβνιώλ θαη ηωλ Υ.Δ.Π. Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ, παξαθαινύκε, όπσο νξίζεηε έγθαηξα ηνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο θαη παξαθνινπζήζεηε κε ηδηαίηεξε θξνληίδα θαη πξνζνρή ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνύ, σο θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ νδεγηώλ πνπ δίλνληαη πην θάησ. Δπεηδή ζην παξειζόλ παξαηεξήζεθε θαζπζηέξεζε ζην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ από ππαηηηόηεηα ησλ ππνιόγσλ, νη νπνίνη δελ ελεκέξσζαλ έγθαηξα ηα ζρεηηθά βηβιία, ζα πξέπεη, λα επηζηήζεηε ηελ πξνζνρή όισλ ησλ ππνιόγσλ ρξεκαηηθνύ πιηθνύ ηεο δηθαηνδνζίαο ζαο, γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε άκεζε ζεώξεζή ηνπο. Β. ΔΗΓΗΚΑ

13 ΑΔΑ: ΒΟΝ2Η-ΖΗ0 1)Δλέξγεηεο γηα ην θιείζηκν Καη αξρήλ ζα θιεηζηνύλ όια ηα βηβιία θάζε δηαρείξηζεο, δειαδή ηα βηβιία: Τακείνπ, Ηκεξνινγίνπ, Καζνιηθνύ, Απνζήθεο, Δλζήκσλ θαη θάζε άιινπ είδνπο δεκνζίνπ πιηθνύ. Θα εμαρζνύλ ηα ππόινηπα ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ δηαρεηξίζεσλ πνπ βξίζθνληαη θαηαηεζεηκέλα ζηελ Τξάπεδα Διιάδνο ή ζε άιιν Πηζησηηθό Ίδξπκα θαη ζα εμαθξηβσζνύλ από επίζεκν έγγξαθν ή δειηίν ηεο Τξάπεδαο, ζην νπνίν ζα εκθαλίδεηαη ε θίλεζε ησλ ινγαξηαζκώλ. Θα ζεσξεζνύλ ηα ζηειέρε ησλ γξακκαηίσλ είζπξαμεο ησλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πιεξσκήο θαη γεληθά θάζε ζηνηρείν κε ην νπνίν ελεξγείηαη ε ρξέσζε θαη ε πίζησζε ησλ ππνιόγσλ. Ύζηεξα, θάησ από ηελ ηειεπηαία εγγξαθή ησλ βηβιίσλ, πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, θαζώο θαη ζην πίζσ κέξνο ησλ ζηνηρείσλ, κε ηα νπνία ελεξγείηαη ε ρξενπίζησζε ησλ ππνιόγσλ, ζα γξαθεί ε ιέμε «ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ», ε εκεξνκελία πνπ πξάγκαηη θιείζηεθαλ ηα βηβιία θαη ηέινο, ε ππνγξαθή ηνπ Πξντζηακέλνπ ή ηνπ ππαιιήινπ πνπ ηα ζεώξεζε. Όπνπ ηεξείηαη κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα θαη ηα βηβιία ηεξνύληαη κεραλνγξαθηθά, ζα ζεσξνύληαη νη αληίζηνηρεο εθηππώζεηο. 2) Πξωηόθνιιν θιεηζίκαηνο α) Οη πξάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ (1), ζα αλαγξάθνληαη ζην πξσηόθνιιν θιεηζίκαηνο, ην νπνίν ζα ζπληάζζεηαη ζε ηξία (3) αληίηππα. Γηα ηα πην θάησ ΝΠΓΓ θαη ηα επηρνξεγνύκελα Ν.Π.Ι.Γ., ην πξσηόθνιιν θιεηζίκαηνο ζα ζπληάζζεηαη ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα, ην ηέηαξην αληίηππν ζα απνζηέιιεηαη ζην Γ.Λ. Κξάηνπο, Γ/λζε 39 ε Ν.Π.Γ.Γ., Τκήκα Γ, Παλεπηζηεκίνπ 37 Τ.Κ , Αζήλα θαη ζα ππνγξάθεηαη από ηνλ ππάιιειν πνπ ηα ζεώξεζε θαη ηνλ ππόινγν δηαρεηξηζηή. α) Α.Δ.Η. Σ.Δ.Η. β) Ννζνθνκεία γ) Ηδξύκαηα Πξόλνηαο δ) Ο.Σ.Α. Α θαη Β Βαζκνύ ε) Δξεπλεηηθά Ηδξύκαηα ζη) Αζθαιηζηηθά Σακεία β)τν πξσηόθνιιν θιεηζίκαηνο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαθέξεη: Η. Σν ρξεκαηηθό ππόινηπν ηνπ πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο.

14 ΑΔΑ: ΒΟΝ2Η-ΖΗ0 ΗΗ. Σα ζπλνιηθά πνζά ρξέωζεο θαη πίζηωζεο όιωλ ηωλ Γεληθώλ Λνγαξηαζκώλ θαζώο θαη ηα ππόινηπά ηνπο, ζηελ πεξίπηωζε δε ηεο δηαρείξηζεο πιηθώλ, ζα ζεκεηώλνληαη ρωξηζηά, γηα θάζε είδνο, νη πνζόηεηεο πνπ εηζήρζεζαλ θαη εμήρζεζαλ, θαζώο θαη ηα ππόινηπά ηνπο ή ην ινγηζηηθό απνηέιεζκα απηώλ. ΗΗΗ. Σν Σακεηαθό ππόινηπν ζα αλαιύεηαη ζην πνζό πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ ππνιόγνπ δηαρεηξηζηή, ωο θαη ζην πνζό πνπ βξίζθεηαη θαηαηεζεηκέλν ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ζε άιιν Πηζηωηηθό Ίδξπκα θαη ζα επηβεβαηώλεηαη από αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνύ ινγαξηαζκνύ ηεο Σξάπεδαο. Γηα ην πνζό πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ ππνιόγνπ, ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη πιήξωο ε αλάγθε, πνπ επηβάιιεη ηε κε θαηάζεζή ηνπ ζηελ Σξάπεδα θαη ζε θακηά πεξίπηωζε δελ πξέπεη λα είλαη αλώηεξν ηνπ θαηά Νόκν θάζε θνξά πξνβιεπόκελνπ νξίνπ. IV. Σα βηβιία πνπ θιείζηεθαλ, ηνλ αξηζκό ηωλ ηίηιωλ πνπ εθδόζεθαλ π.ρ. εληαικάηωλ, γξακκαηίωλ θ.ι.π. θαη ηνλ αύμνληα αξηζκό ηνπο (από.. κέρξη.) θαη V. Αλ ν δηαρεηξηζηήο έρεη ή όρη άιιε δηαρ/ζε θαη εθόζνλ έρεη, αλ θιείζζεθαλ ηα βηβιία ηεο, επηζπλάπηνληαο θαη ζρεηηθή ππεύζπλε δήιωζή ηνπ. 3) Τπνβνιή πξωηνθόιιωλ Τν πξώην από ηα αληίηππα ησλ πξσηνθόιισλ απηώλ ν ππόινγνο δηαρεηξηζηήο ην επηζπλάπηεη ζηα άιια παξαζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δηαρείξηζήο ηνπ θαη ην απνζηέιιεη ζην Διεγθηηθό Σπλέδξην ή ζηνλ αξκόδην Πάξεδξν ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, εθόζνλ ε δηαρείξηζή ηνπ ππάγεηαη εθ ηνπ Νόκνπ ζε θαηαζηαιηηθό έιεγρν, ή ζηελ Υπεξεζία πνπ ρξεκαηνδόηεζε ή επηρνξήγεζε ην Ν.Π., καδί κε ηνλ απνινγηζκό ηεο όιεο επηρνξήγεζεο ή ρξεκαηνδόηεζεο. Τν δεύηεξν αληίηππν παξακέλεη ζην αξρείν δηαρεηξηζηή θαη ην ηξίην αληίηππν ππνβάιιεηαη, κέζσ ηεο Υπεξεζίαο ηνπ ππνιόγνπ, ζηελ αξκόδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ε νπνία κεξηκλά γηα ηε θύιαμή ηνπο επί δέθα (10) έηε από ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξνληαη, θαηά ηα αθόινπζα: Α. Οη ππεξεζίεο ππνιόγωλ ηωλ Ννκώλ Αηηηθήο, Κπθιάδωλ, ηα απνζηέιινπλ ζηηο Γ/λζεηο Οηθνλνκηθώλ Δπηζεωξήζεωλ Αζελώλ, Πεηξαηώο, Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Αηηηθήο αληίζηνηρα, Κνιωλνύ 2 Σ.Κ ΑΘΖΝΑ.

15 ΑΔΑ: ΒΟΝ2Η-ΖΗ0 Β. Σωλ Ννκώλ Θεζζαινλίθεο θαη Πηεξίαο, ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Θεζζαινλίθεο, Νηθ. Οπξαλνύ 15 Σ.Κ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. Γ. Σωλ Ννκώλ εξξώλ, Υαιθηδηθήο, Κηιθίο, Πέιιαο θαη Ζκαζίαο ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Τπνινίπνπ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Νηθ. Οπξαλνύ 15 Σ.Κ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. Γ. Σωλ Ννκώλ Φιώξηλαο, Κνδάλεο, Καζηνξηάο θαη Γξεβελώλ, ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Μνπξάηε 3 Σ.Κ ΚΟΕΑΝΖ. Δ. Σωλ Ννκώλ Έβξνπ, Ρνδόπεο, Ξάλζεο, Γξάκαο θαη Καβάιαο, ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Μεξ. εξξώλ 46 Σ.Κ ΚΟΜΟΣΖΝΖ. Σ. Σωλ Ννκώλ Ηωαλλίλωλ, Άξηαο, Θεζπξωηίαο θαη Πξέβεδαο, ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Ζπείξνπ, Ν. Εέξβα Σ.Κ ΗΩΑΝΝΗΝΑ. Ε. Σωλ Ννκώλ Κέξθπξαο, Λεπθάδαο, Κεθαιιελίαο θαη Εαθύλζνπ, ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Ηνλίωλ Νήζωλ, ζέζε ΑΛΤΚΔ Πνηακνύ Σ.Κ ΚΔΡΚΤΡΑ. Ζ. Σωλ Ννκώλ Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, Σξηθάιωλ θαη Καξδίηζαο, ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Θεζζαιίαο, Αιεμ. Παλαγνύιε 66 Σ.Κ ΛΑΡΗΑ. Θ. Σωλ Ννκώλ Αηηωιναθαξλαλίαο, Αραΐαο θαη Ζιείαο, ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Γπηηθήο Διιάδαο, Ακαιίαο Όζωλνο 96 & Σζακαδνύ 2 - Σ.Κ ΠΑΣΡΑ. Η. Σωλ Ννκώλ Φζηώηηδαο, Δπξπηαλίαο, Φωθίδαο, Βνηωηίαο θαη Δπβνίαο, ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο ηεξεάο Διιάδαο, Αζ. Γηάθνπ 6 Σ.Κ ΛΑΜΗΑ. ΗΑ. Σωλ Ννκώλ Κνξηλζίαο, Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο, Μεζζελίαο θαη Λαθωλίαο, ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Πεινπνλλήζνπ, Πιαηεία Κνινθνηξώλε 22 Σ.Κ ΣΡΗΠΟΛΖ. ΗΒ. Σωλ Ννκώλ Λέζβνπ, Υίνπ θαη άκνπ, ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Βνξείνπ Αηγαίνπ, Βνπξλάδωλ 2 Σ.Κ ΜΤΣΗΛΖΝΖ. ΗΓ. Σωλ Ννκώλ Υαλίωλ, Ρεζύκλεο, Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ θαη Γωδεθαλήζνπ ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Κξήηεο, Ηδνκελέωο 28 Σ.Κ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ. 4) Γηαρεηξίζεηο Γεκνζίωλ Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ (Γ.Ο.Τ.) Δπηζεκαίλνπκε όηη, γηα ηηο δηαρεηξίζεηο ησλ Γ.Ο.Υ., ηα πξσηόθνιια θιεηζίκαηνο ησλ βηβιίσλ ηνπο ζπληάζζνληαη ζε πέληε (5) αληίηππα θαη απνηεινύλ απαξαίηεηα

16 ΑΔΑ: ΒΟΝ2Η-ΖΗ0 δηθαηνινγεηηθά ησλ εηεζίσλ ινγαξηαζκώλ πνπ ππνβάιινληαη ζην Διεγθηηθό Σπλέδξην. Δπηβάιιεηαη ινηπόλ ην ζρεηηθό θιείζηκν λα γίλεηαη έγθαηξα, γηα λα κελ θαζπζηεξεί ε ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκώλ απηώλ. Καηά ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ ησλ Γ.Ο.Υ. ζα ζεσξνύληαη θαη ζα θιείλνληαη καδί κε ηα βηβιία ηεο δηαρείξηζεο θαη ηα βηβιία ησλ αξκνδίσλ Γξαθείσλ Παξαθαηαζεθώλ θαη ζα ζπληάζζεηαη, γηα ηε δηαρείξηζε απηή, ηδηαίηεξν πξσηόθνιιν κε πίλαθεο κεηξεηώλ θαη απηνύζησλ παξαθαηαζεθώλ ζε ηξία (3) αληίηππα, από ηα νπνία ην έλα ππνβάιιεηαη απ επζείαο ζηελ Κεληξηθή Γηεύζπλζε ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ (Πξντζηάκελν Γξαθείνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ). Η Κεληξηθή Γ/λζε ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ δίλεη θάζε ρξόλν εηδηθέο νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα γίλεη ε ζεώξεζε ησλ βηβιίσλ ησλ θαηά ηόπνπο Γξαθείσλ Παξαθαηαζεθώλ, κε εγθύθιηό ηεο πξνο ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Γ.Ο.Υ., νη νπνίνη ωο Πξνϊζηάκελνη ηωλ ππνιόγωλ δηαρεηξηζηώλ, ζα θιείζνπλ θαη ζα ζεωξήζνπλ ηα βηβιία ηνπ Γξαθείνπ Παξαθαηαζεθώλ (Π.Γ. 16/89 άξζξν 4). 5) Γηαρεηξίζεηο Σειωλείωλ Οη δηαρεηξίζεηο ησλ Τεισλείσλ ζεσξνύληαη, γηα ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ ηνπο, από ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ ππνιόγσλ δηαρεηξηζηώλ. Με ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ, ζπληάζζνληαη ηξία (3) δηαθνξεηηθά πξσηόθνιια, ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζε ηζάξηζκνπο ινγαξηαζκνύο, πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί από ην Διεγθηηθό Σπλέδξην, δειαδή: - ηεο ρξεκαηηθήο δηαρείξηζεο - ηεο δηαρείξηζεο Σειωλεηαθώλ Παξαθαηαζεθώλ θαη - ηεο δηαρείξηζεο ελζήκωλ ηαηληώλ Φνξνινγίαο Βηνκεραλνπνηεκέλωλ θαπλώλ. Καζέλα από ηα πξσηόθνιια απηά ζα ζπληάζζεηαη ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα. Τν έλα αληίηππν παξακέλεη ζην αξρείν ηεο Υπεξεζίαο θαη ζα ηίζεηαη ππόςε ηνπ Δπηζεσξεηή θαηά ηελ ηαθηηθή Δπηζεώξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο. Τα δύν αληίηππα θξαηνύληαη από ηνλ Τεισλεηαθό ππόινγν, πξνθεηκέλνπ λα επηζπλαθζνύλ ην κελ έλα ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο αξκόδηαο δηαρείξηζεο, ην δε άιιν ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ επνκέλνπ έηνπο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο πεξί «Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ».

17 ΑΔΑ: ΒΟΝ2Η-ΖΗ0 Τν ηέηαξην αληίηππν δηαβηβάδεηαη, κέζσ ηεο Υπεξεζίαο ηνπ ππνιόγνπ, ζηελ αξκόδηα Οηθνλνκηθή Δπηζεώξεζε (σο ε αλσηέξσ παξάγξαθνο 3). Ωο πξνο ην πεξηερόκελν ησλ ηξηώλ (3) απηώλ πξσηνθόιισλ ηνλίδνληαη ηα παξαθάησ: α) Σν πξωηόθνιιν ρξεκαηηθήο δηαρείξηζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, εθηόο από ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηωλ νδεγηώλ, θαη αα) ηε ρξέσζε, δειαδή ηηο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο ησλ εζόδσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηα Τεισλεία ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη Τξίησλ αβ) ηελ πίζησζε, δειαδή ην ζύλνιν ησλ εηζπξάμεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηε Γ.Ο.Υ., κε γξακκάηηα παξαιαβήο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη Τξίησλ αγ) ην ζύλνιν ησλ εηζπξάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα αρξεσζηήησο πιεξσζέληα πνζά. β) Σν πξωηόθνιιν δηαρείξηζεο ηειωλεηαθώλ παξαθαηαζεθώλ πξέπεη λα πεξηέρεη: βα) ηε ρξέσζε, δειαδή ην ππόινηπν εθθξεκώλ παξαθαηαζεθώλ, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη ην ζύλνιν ησλ παξαθαηαζεθώλ πνπ εηζπξάρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ββ) ηελ πίζησζε, δειαδή ην ζπλνιηθό πνζό ησλ παξαθαηαζεθώλ πνπ ηαθηνπνηήζεθαλ, είηε κε έθδνζε ηαθηηθώλ δηπινηύπσλ ή ηξηπινηύπσλ είζπξαμεο, είηε κε επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ησλ παξαθαηαζεθώλ ζηνπο θαηαζέηεο, θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ παξαθαηαζεθώλ πνπ παξακέλνπλ εθθξεκείο θαη ηηο νπνίεο ζα πξέπεη ν ππάιιεινο, πνπ θάλεη ηε ζεώξεζε, λα επαιεζεύεη ηελ ύπαξμή ηνπο θαη λα γίλεηαη εηδηθή κλεία ζην Πξσηόθνιιν. γ) Σν πξωηόθνιιν δηαρείξηζεο ελζήκωλ ηαηληώλ Φνξνινγίαο Βηνκεραλνπνηεκέλωλ θαπλώλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη γα) ηε ρξέσζε κε ην ππόινηπν, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, ζε πνζό ηεκαρίσλ ηαηληώλ θαπλνύ, κε ηελ αληίζηνηρε αμία ηνπο, θαζώο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηεο δηαρείξηζεο. γβ) Τελ πίζησζε ησλ παξαδνζεηζώλ ηαηληώλ θαπλνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ππνιόγνπ θαη ην θαηαιεη πόκελν ππόινηπν, θαηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο κε ηελ αληίζηνηρε αμία ηνπο. Τέινο, ζηε ζρεηηθή πξάμε ζεώξεζεο ησλ δηαρεηξηζηηθώλ βηβιίσλ (ηίηισλ είζπξαμεο εζόδσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη Τξίησλ), ζα πξέπεη λα γξάθεηαη θαη ν αξηζκόο ηνπ ηειεπηαίνπ δηπινηύπνπ πνπ εθδόζεθε.

18 ΑΔΑ: ΒΟΝ2Η-ΖΗ0 6) Γηαρεηξίζεηο Ν.Π. Οη δηαρεηξίζεηο ησλ Ν.Π. θιείλνπλ θαη ζεσξνύλ ηα βηβιία ηνπο ππνρξεσηηθά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο (άξζξν 11 παξ. 14 & 15 Ν.2954/2001, ΦΔΚ 255/ ). Σε πεξίπησζε πνπ ζε θάπνηα δηαρείξηζε δηαπηζησζεί δηαρεηξηζηηθή αηαμία, ν ππάιιεινο, πνπ ζεσξεί ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ, πξέπεη λα ηελ αλαθέξεη ακέζσο ζηελ Πξντζηακέλε ηνπ Αξρή ή ζηελ Υπεξεζία πνπ επηρνξήγεζε ή ρξεκαηνδόηεζε ην Ν.Π., ε νπνία, ζηε ζπλέρεηα, ζα καο ελεκεξώζεη, κε FAX, γηα λα ιάβνπκε ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Η δηαρεηξηζηηθή αηαμία, πνπ ηπρόλ δηαπηζησζεί, πξέπεη λα γξαθηεί θαη ζην πξσηόθνιιν. Δπίζεο, ζην πξσηόθνιιν ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ην λνκνζέηεκα κε ην νπνίν ζπζηήζεθε ην Ν.Π., θαζώο θαη ην ΦΔΚ ζην νπνίν δεκνζηεύηεθε ε ζύζηαζε, γηα λα είλαη δπλαηή ε επαιήζεπζε ηεο λνκηθήο ηνπ κνξθήο, ή ν ζθνπόο ηεο επηρνξήγεζεο ή ρξεκαηνδόηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εξεπλάηαη θαη ε πινπνίεζε ηνπ ζθνπνύ απηνύ. Οη δηαρεηξίζεηο ησλ Ο.Τ.Α. Α θαη Β βαζκνύ, θαζώο θαη ησλ Ν.Π. απηώλ, ζα ππνβάιινπλ ηα πξσηόθνιια θιεηζίκαηνο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 παξ. 8 Ν.2539/1997 (ΦΔΚ 244/ ). 7) Γηαρεηξίζεηο πνπ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο. Η ζεώξεζε ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ βηβιίσλ ησλ δηαρεηξίζεσλ απηώλ (ρξεκαηηθνύ & πιηθνύ) γηα ηηο δηαρεηξίζεηο πνπ ππάγνληαη ζην Υπνπξγείν Δζληθήο Ακπλαο, δηελεξγείηαη από αμησκαηηθνύο, πνπ νξίδνληαη κε δηαηαγέο ησλ αξκνδίσλ Υπνπξγείσλ (άξζξν 58 Ν.2362/95). 8) Γηαρεηξίζεηο Φπιαθώλ θαη Αλακνξθωηηθώλ Καηαζηεκάηωλ Σηηο Υπεξεζίεο απηέο ππάξρνπλ νη πην θάησ δηαρεηξίζεηο: α) Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ β) Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο γ) Κεθαιαίωλ Δξγαζίαο Κξαηνπκέλωλ δ) Σακείνπ Κέξδνπο ηγαξέηωλ

19 ΑΔΑ: ΒΟΝ2Η-ΖΗ0 Ο έιεγρνο ησλ δηαρεηξίζεσλ ζα ζηξέθεηαη ζηα ζέκαηα εθείλα πνπ πξνβιέπεη ε αξηζ. 5287/ εγθύθιηνο ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, όπσο ηζρύεη ζήκεξα, ε νπνία έρεη θνηλνπνηεζεί ζε όινπο ηνπο Γηεπζπληέο Φπιαθώλ θαη Αλακνξθσηηθώλ Καηαζηεκάησλ. 9) Έγθαηξε εθηέιεζε Οη Γηεπζύλζεηο Οηθνλνκηθνύ ησλ Υπνπξγείσλ θαη ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, θαζώο θαη νη Γηεπζύλζεηο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο ησλ Γεληθώλ Γηεπζύλζεσλ Πεξηθέξεηαο, ζα πξέπεη λα δώζνπλ νδεγίεο πξνο ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Υπεξεζηώλ θαη Ν.Π., ησλ νπνίσλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία αζθνύλ, ώζηε ε ζεώξεζε ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ βηβιίσλ όισλ ησλ δηαρεηξίζεσλ λα γίλεη κέζα ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα θαη όρη πέξαλ ησλ δύν (2) κελώλ. 10) Οδνηπνξηθά έμνδα Όπνπ δελ είλαη δπλαηή ε ζεώξεζε ησλ βηβιίσλ από ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ ππνιόγσλ θαη ρξεηαζηεί λα γίλεη από ππαιιήινπο πνπ νξίδνληαη από ηελ Πξντζηάκελε Αξρή θαη νη νπνίνη ζα κεηαθηλεζνύλ γηα ην ζθνπό απηό, ηα νδνηπνξηθά έμνδα ζα βαξύλνπλ α) ηνλ θνξέα ησλ Γεκνζίσλ Υπεξεζηώλ ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη ε δηαρείξηζε γηα ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ ηνπο θαη β) ηα νηθεία Ννκηθά Πξόζσπα ησλ νπνίσλ ηα βηβιία ζεσξνύληαη γηα ην θιείζηκν. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξνϊζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο O ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΑΝΣΔΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: 1. Πίλαθαο Α (κόλν ζην αξηζ. 1 απηνύ) 2. Πίλαθαο Β, (εθηόο ηνπ αξηζ. 3 απηνύ, από (2) αληίηππα)

20 ΑΔΑ: ΒΟΝ2Η-Ο3Ε ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 9 Ηαλνπαξίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ: 1014 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡ. ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ (Γ30) ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. Σαρ. Κώδηθαο: ΑΘΖΝΑ Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν : ΘΕΜΑ: Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ Δηδηθνύ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ γηα εηζνδήκαηα θνξνινγνπκέλσλ εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ. ρεηηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε όηη γηα ηνλ ηξόπν ζπκπιήξσζεο ηνπ Δηδηθνύ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ Γήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο νηθνλ. έηνπο 2012, πξνθεηκέλνπ γηα ακνηβέο αμησκαηηθώλ θαη εκεδαπνύ θαηώηεξνπ πιεξώκαηνο εκπνξηθνύ λαπηηθνύ, πνπ αλαθέξνληαη θαη θαηαβιήζεθαλ ην έηνο 2011, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη νδεγίεο πνπ δόζεθαλ κε ηελ ΠΟΛ. 1030/ εγθύθιηό καο. Ακριβές Αντίγραυο Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ

21 ΑΔΑ: ΒΟΝ2Η-Ο3Ε ΓΖΜΟΗΑ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΖΡΔΗΑ... Αξηζκόο δήισζεο... Αξηζκόο Φνξνι. Μεηξώνπ... ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Γήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 (γηα ακνηβέο πνπ αλαθέξνληαη θαη θαηαβιήζεθαλ ην έηνο 2011) ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΑΞ/ΚΩΝ ΚΑΗ ΖΜΔΓΑΠΟΤ ΚΑΣΩΣΔΡΟΤ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 1. Άζξνηζκα θαζαξώλ απνδνρώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζε επξώ, θαζώο θαη ζε μέλν λόκηζκα, κεηά ηε κεηαηξνπή ζε επξώ. 2. Φόξνο πνπ αλαινγεί κε βάζε ηηο βεβαηώζεηο απνδνρώλ. 3. Καζαξό πνζό απνδνρώλ γηα ηηο νπνίεο ν θόξνο θαηαβιήζεθε ζην εμσηεξηθό (Γξάςηε ην ζε επξώ). 4. Φόξνο πνπ παξαθξαηήζεθε θαη θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή (Γξάςηε ηνλ ζε επξώ). 5. Καζαξέο απνδνρέο εκεδαπνύ θαηώηεξνπ πιεξώκαηνο πνπ ηελ ίδηα ρξήζε έρεη θαη ηελ ηδηόηεηα αμησκαηηθνύ εκπνξηθνύ λαπηηθνύ 6. Καηεγνξία Δπαγγέικαηνο (πκπιεξώζηε ηνλ αλάινγν θσδηθό): 1:Αμησκαηηθόο εκπνξηθνύ λαπηηθνύ 2:Ζκεδαπό θαηώηεξν πιήξσκα εκπνξηθνύ λαπηηθνύ 3:Ζκεδαπό θαηώηεξν πιήξσκα θαη αμησκαηηθόο εκπνξηθνύ λαπηηθνύ ζπγρξόλσο ηελ ίδηα ρξήζε. ΤΠΟΥΡΔΟΤ , , , , , ΣΖ ΤΕΤΓΟΤ,,,,, Ο ΤΜΠΛΖΡΩΑ Ο ΔΛΔΓΞΑ

22 Αθήνα, 30/12/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ - ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κψδηθαο: ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο : Θ. Πεηξνχια Σειέθσλν : Fax : ΠΟΛ ΠΡΟ: Π.Γ. ΘΔΜΑ: Απαιιαγή απφ ην ΦΠΑ ηεο παξάδνζεο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ξπζκίζεσλ ησλ δηπισκαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ ζρέζεσλ θαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηελ Διιάδα δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ νξγαληζκψλ ή ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τηο θαησηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/00), φπσο ηζρχνπλ: α) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11. β) ησλ ππνπεξηπηψζεσλ αα), ββ) θαη δδ) ηεο πεξίπησζεο ζη' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27. γ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηεο νδεγίαο αξηζ. 2006/112/ΔΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην θνηλφ ζχζηεκα ηνπ θφξνπ πξνζηηζεκέλεο αμίαο, φπσο ηζρχεη, 3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ 282/2011/ΔΔ ηνπ Σπκβνπιίνπ. 4. Τηο δηαηάμεηο ησλ θαησηέξσ Απνθάζεσλ ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ: α) ΑΥΟ Π. 7089/703/ (ΦΔΚ Β 784/1986). β) ) ΑΥΟ Π. 890/391/ΠΟΛ. 39/ (ΦΔΚ Β 107/1988). γ) ΑΥΟ ΠΟΛ.1285/1994 (ΦΔΚ Β 15/1995), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΑΥΟ ΠΟΛ.1080/1997 (ΦΔΚ 216 B / ). 1

23 δ) ΑΥΟ /2487/ΠΟΛ 1068/ (ΦΔΚ Β 205/93). ε) ΑΥΟ /895/ΠΟΛ.1066/ (ΦΔΚ Β 219/89). 5. Τελ αλάγθε εμνξζνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο ησλ απαιιαγψλ απφ ΦΠΑ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ζηα πιαίζηα ησλ ξπζκίζεσλ ησλ δηπισκαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη γηα ηνπο δηεζλείο θαη επξσπατθνχο νξγαληζκνχο. 6. Τελ αξηζ. Υ. 25/ (ΦΔΚ 2792/Β/ ) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ πεξί θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ησλ Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ Σαρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλφκνπ, 7. Τν γεγνλφο φηη ε απφθαζε απηή δελ ζπλεπάγεηαη δαπάλε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο, δεδνκέλνπ φηη ζεζπίδεη δηαδηθαζία εθαξκνγήο δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε Άξζξν 1 Γηθαηνχρα ηεο απαιιαγήο πξφζσπα 1. Γηθαηνχρα απαιιαγήο, απφ ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ), πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ αα), ββ) θαη δδ) ηεο πεξίπησζεο ζη' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/2000) είλαη, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3: α) Οη δηπισκαηηθέο απνζηνιέο θαη νη πξνμεληθέο αξρέο, θαζψο θαη νη δηπισκαηηθνί θαη πξνμεληθνί ππάιιεινη, θαη ην αιινδαπφ δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ δηπισκαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ αξρψλ. β) Οη αλαγλσξηζκέλνη απφ ηελ Διιάδα δηεζλείο νξγαληζκνί θαη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. γ) Ζ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα θαη ε Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ θαζψο θαη νη επξσπατθνί νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ζπζηαζεί απφ ηηο Κνηλφηεηεο. δ) Οη δηεζλείο θαη επξσπατθνί νξγαληζκνί πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο, θαζψο θαη ηα εγθαηαζηεκέλα ζηελ Διιάδα Γξαθεία ησλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ νξγαληζκψλ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο. 2. Ζ απαιιαγή απηή παξέρεηαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδνληαη ζηα επφκελα άξζξα. Άξζξν 2 Απαιιαζζφκελεο πξάμεηο Απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο: 2

24 α) Ζ παξάδνζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ηα δηθαηνχρα πξφζσπα ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ή ππεξεηνχλ ζηελ Διιάδα, απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα. β) Ζ παξάδνζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ηα δηθαηνχρα πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ή ππεξεηνχλ ζηελ Διιάδα, απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνπο ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. γ) Ζ παξάδνζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ηα δηθαηνχρα πξφζσπα, ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ή ππεξεηνχλ ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα. Άξζξν 3 Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο Ζ απαιιαγή ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ρνξεγείηαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: α) Οη δηπισκαηηθέο θαη πξνμεληθέο απνζηνιέο, θαζψο θαη νη δηπισκαηηθνί θαη πξνμεληθνί ππάιιεινη θαη ην αιινδαπφ δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ απαιιάζζνληαη ππφ ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο. β) Οη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο απαιιάζζνληαη εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηδξπηηθέο ηνπο ζπκβάζεηο, ηηο ζπκθσλίεο γηα ηα πξνλφκηα θαη ηηο αζπιίεο ηνπο, ή ηηο ζπκθσλίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ Διιάδα, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη κέζα ζηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηέο. γ) Ζ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα θαη ε Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ θαζψο θαη νη επξσπατθνί νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ζπζηαζεί απφ ηηο Κνηλφηεηεο απαιιάζζνληαη, ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν ζρεηηθά κε ηα πξνλφκηα θαη ηηο αζπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο ζπκθσλίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ή ηηο ζπκθσλίεο γηα ηελ έδξα ηνπο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη κέζα ζηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα θείκελα απηά. Απαιιάζζεηαη επίζεο ην πξνζσπηθφ ηνπο, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ηηο σο άλσ ζπκθσλίεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη κέζα ζηα φξηα πνπ απηέο ζέηνπλ. δ) Τα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα Γξαθεία ησλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ νξγαληζκψλ απαιιάζζνληαη, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα αλσηέξσ ζεκεία β) θαη γ), θαηά πεξίπησζε. ε) Υπφ ηελ επηθχιαμε αληίζεηεο πξφβιεςεο ζηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία β), γ) θαη δ), ηα αγαζά πνπ αγνξάδνπλ ή νη ππεξεζίεο πνπ δέρνληαη ηα δηθαηνχρα ηεο απαιιαγήο πξφζσπα πξέπεη λα πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ, ησλ πξνμεληθψλ αξρψλ ή ησλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ Γξαθείσλ ηνπο ή γηα θάιπςε ησλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηθαηνχληαη απαιιαγήο θαηά ηελ παξνχζα. 3

25 ζη) Τα σο άλσ αγαζά θαη ππεξεζίεο πξέπεη λα είλαη ζε ινγηθέο πνζφηεηεο ψζηε λα θαιχπηνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο. δ) Τα σο άλσ κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ θαη πξνμεληθψλ αξρψλ θαη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ γξαθείσλ ηνπο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Διιάδα, δηθαηνχληαη ηεο απαιιαγήο κφλν εθφζνλ είλαη θάηνρνη ηαπηφηεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ην Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ κε ηηο ελδείμεηο D, CC, Α, CE, θαη IO. ε) Διάρηζην φξην, γηα απαιιαγή απφ ην ΦΠΑ, νξίδεηαη ην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ πελήληα επξψ (250 επξψ), ρσξίο ΦΠΑ, αλά ζπλαιιαγή, εθηφο απφ ηα εγθαηεζηεκέλα ζε άιια θξάηε κέιε δηθαηνχρα πξφζσπα, γηα ηα νπνία νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο θαζνξίδνληαη απφ ην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Άξζξν 4 Γηαδηθαζία απαιιαγήο γηα ηα δηθαηνχρα πξφζσπα ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ή ππεξεηνχλ ζηελ Διιάδα γηα αγνξέο αγαζψλ θαη ιήςεηο ππεξεζηψλ απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα 1. Τα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα δηθαηνχρα ηεο απαιιαγήο πξφζσπα, γηα αγνξέο αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ απφ εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα ππνθείκελνπο ζην θφξν, πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο, ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (Γ/λζε Δζηκνηππίαο-Εαινθψζηα 3, , Αζήλα), αίηεζε εηο δηπινχλ κε αλαιπηηθή αλαγξαθή ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ, βεβαησκέλε θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Υπεξεζία ηνπο. 2. Τν Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ εθφζνλ εγθξίλεη ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά κε απαιιαγή απφ ην θφξν, βεβαηψλεη ην δηθαίσκα απηφ, αλαγξάθνληαο ηε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ λφκνπ επί ηεο αίηεζεο θαη επηζηξέθεη ζην δηθαηνχρν πξφζσπν ην ζεσξεκέλν αληίηππν ηεο αίηεζεο απηήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκηζηεί ζηνλ πξνκεζεπηή. 3. Ο πσιεηήο ησλ αγαζψλ ή ν παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο εθδίδεη ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν ρσξίο ΦΠΑ, αλαγξάθνληαο ηελ έλδεημε «Απαιιαγή βάζεη AYO ΠΟΛ 1268/2011», επηζπλάπηνληαο ζ απηφ ην αλσηέξσ ζεσξεκέλν αληίηππν ην νπνίν απνηειεί ην δηθαηνινγεηηθφ απαιιαγήο. 4. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν έρεη εθδνζεί πξηλ απφ ηελ έγθξηζε απαιιαγήο, εθδίδεηαη πηζησηηθφ ηηκνιφγην κφλν γηα ην ΦΠΑ θαη επηζηξέθεηαη ν ΦΠΑ ζηνλ αγνξαζηή. Σην πηζησηηθφ απηφ ηηκνιφγην αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «επηζηξνθή ΦΠΑ ιφγσ απαιιαγήο βάζεη AYO ΠΟΛ 1268/2011» θαη επηζπλάπηεηαη ζ απηφ ε έγθξηζε απαιιαγήο ηεο αξκφδηαο αξρήο, σο δηθαηνινγεηηθφ. Ζ επηζηξνθή ηνπ θφξνπ απνδεηθλχεηαη είηε κε έκβαζκα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ, ή κε ππνγξαθή ηνπ δηθαηνχρνπ πξνζψπνπ φηη έιαβε ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ, αλαθέξνληαο ηνλ αξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 4

26 Άξζξν 5 Γηαδηθαζία απαιιαγήο γηα ηα δηθαηνχρα πξφζσπα ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ή ππεξεηνχλ ζηελ Διιάδα γηα αγνξέο αγαζψλ θαη ιήςεηο ππεξεζηψλ απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνπο ζε άιιν θξάηνο-κέινο 1. Τα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα δηθαηνχρα ηεο απαιιαγήο πξφζσπα, κεηά ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ εγθαηεζηεκέλνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. ππνθείκελνπο ζην θφξν, ππνβάιινπλ εηο δηπινχλ, ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (Γ/λζε Δζηκνηππίαο-Εαινθψζηα 3, , Αζήλα), ην εηδηθφ θνηλνηηθφ έληππν «Πηζηνπνηεηηθφ απαιιαγήο απφ ηνλ ΦΠΑ θαη/ή ηνπο εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο», ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα, θαη ηεο νπνίαο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα. Με ην έληππν απηφ πξνζθνκίδεηαη θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν. Σε πεξίπησζε αγαζψλ ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηηο πξνζσπηθέο απνζθεπέο ηνπ, ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη καδί κε ην θνηλνηηθφ έληππν απαιιαγήο λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθν θνξησηηθψλ εγγξάθσλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ Διιάδα. 2. Τν Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ εθφζνλ εγθξίλεη ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά κε απαιιαγή απφ ην θφξν, βεβαηψλεη ην δηθαίσκα απηφ, ππνγξάθνληαο ζηε ζρεηηθή έλδεημε θαη επηζηξέθεη ζην δηθαηνχρν πξφζσπν ην ζεσξεκέλν αληίηππν ηεο αίηεζεο απηήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκηζηεί ζηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα επηζηξέςεη ην ΦΠΑ ζηνλ αγνξαζηή. Άξζξν 6 Γηαδηθαζία απαιιαγήο γηα ηα δηθαηνχρα πξφζσπα ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ή ππεξεηνχλ ζε άιια Κξάηε - Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα αγνξέο αγαζψλ θαη ιήςεηο ππεξεζηψλ απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα 1. Τα εγθαηεζηεκέλα ζε άιιν θξάηνο κέινο δηθαηνχρα ηεο απαιιαγήο πξφζσπα, κεηά ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα ππνθείκελνπο ζην θφξν, κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηνπο ππνθείκελνπο απηνχο ην ζπλεκκέλν «Πηζηνπνηεηηθφ απαιιαγήο απφ ηνλ ΦΠΑ θαη/ή ηνπο εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο», ζεσξεκέλν απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο εγθαηάζηαζήο ηνπο, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. 2. Ο πσιεηήο ησλ αγαζψλ ή ν παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα, ν νπνίνο έρεη ήδε εθδψζεη ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν κε ΦΠΑ, εθδίδεη πηζησηηθφ ηηκνιφγην, κφλν γηα ην ΦΠΑ θαη επηζηξέθεη ηνλ ΦΠΑ ζηνλ αγνξαζηή. Σην πηζησηηθφ απηφ ηηκνιφγην αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «επηζηξνθή ΦΠΑ, ιφγσ απαιιαγήο βάζεη AYO ΠΟΛ 1268/2011» επηζπλάπηνληαο ζ απηφ ην ζεσξεκέλν αληίηππν ηνπ θνηλνηηθνχ εληχπνπ απαιιαγήο, σο δηθαηνινγεηηθφ. Σε πεξίπησζε αγαζψλ ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηηο πξνζσπηθέο απνζθεπέο ηνπ, ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη καδί κε ην ζεσξεκέλν θνηλνηηθφ έληππν απαιιαγήο λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθν θνξησηηθψλ εγγξάθσλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε κεηαθνξά ηνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ αγνξαζηή, ην νπνίν επίζεο απνηειεί απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη επηζπλάπηεηαη ζ απηφ. Ζ επηζηξνθή ηνπ θφξνπ απνδεηθλχεηαη είηε κε έκβαζκα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ, ή κε 5

27 ππνγξαθή ηνπ δηθαηνχρνπ πξνζψπνπ φηη έιαβε ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ, αλαθέξνληαο ηνλ αξηζκφ ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ή άιινπ εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζήο ηνπ. Άξζξν 7 Απαιιαγή ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληαθήο εμππεξέηεζεο, δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αεξίνπ 1. Ζ απαιιαγή ζηηο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληαθήο εμππεξέηεζεο κέζσ ζηαζεξήο ή θηλεηήο ηειεθσλίαο, παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αεξίνπ παξέρεηαη κφλν εθφζνλ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ζπλδέζεσλ ή κεηξεηψλ, πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, θαη ρσξίο ηελ εθαξκνγή ηνπ νξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3. Ζ δήισζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ ππνγξάθνληαη ή ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ εθδίδεηαη. 2. Ζ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ελεκεξψλεη ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ, γηα ηελ έθδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ ρσξίο ΦΠΑ. Σε πεξίπησζε παχζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απαιιαγήο, ε Γ/λζε απηή ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο επηρεηξήζεηο. Άξζξν 8 Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο Απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη νη θαησηέξσ απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη εγθχθιηεο δηαηαγέο: α) ΑΥΟ Π. 7089/703/ (ΦΔΚ Β 784/1986), β) ΑΥΟ Π. 890/391/ΠΟΛ.39/1988 (ΦΔΚ Β 107/1988), γ) ΑΥΟ ΠΟΛ.1285/1994 (ΦΔΚ Β 15/1995), δ) ΑΥΟ ΠΟΛ.1080/1997 (ΦΔΚ Β 216/1997), ε) ΑΥΟ ΠΟΛ 1068/1993(ΦΔΚ Β 205/93), ζη) ΑΥΟ ΠΟΛ.1066/89 (ΦΔΚ Β 219/89), ε) ΔΓΥΟ ΠΟΛ.1152/ Άξζξν 9 Έλαξμε ηζρχνο Ζ απφθαζε απηή, πνπ ηζρχεη απφ , λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Παληειήο Οηθνλφκνπ ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 6

28 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Απιθμόρ ζειπάρ (πποαιπεηικά): ΠΘΣΟΠΟΘΗΣΘΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΠΑ ΚΑΘ / Η ΣΟΤ ΕΘΔΘΚΟΤ ΦΟΡΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ( * ) (Οδηγία 2006/112/ΕΚ - άπθπο 151 και οδηγία 2008/118/ ΕΚ - άπθπο 13) 1. ΔΘΚΑΘΟΤΥΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΡΓΑΝΘΜΟ / ΘΔΘΩΣΗ Δπσλπκία / νλνκαηεπψλπκν Γηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο) Ταρπδξνκηθφο θψδηθαο, πφιε Κξάηνο κέινο (ππνδνρήο) 2. ΑΡΜΟΔΘΑ ΑΡΥΗ ΓΘΑ ΣΗ ΘΕΩΡΗΗ (όνομα, διεύθςνζη και απιθμόρ ηηλεθώνος) 3. ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΔΘΚΑΘΟΤΥΟΤ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ Ή ΘΔΘΩΣΗ Με ηελ παξνχζα, ν δηθαηνχρνο απαιιαγήο νξγαληζκφο ή ηδηψηεο ( 1 ) δειψλεη α) φηη ηα αγαζά θαη/ή νη ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 5 πξννξίδνληαη ( 2 ) γηα επίζεκε ρξήζε γηα ηδησηηθή ρξήζε μέλεο δηπισκαηηθήο απνζηνιήο κέινπο μέλεο δηπισκαηηθήο απνζηνιήο μέλεο πξνμεληθήο αξρήο κέινπο μέλεο πξνμεληθήο αξρήο επξσπατθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ην Πξσηφθνιιν πεξί πξνλνκίσλ θαη αζπιηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηεζλνχο νξγαληζκνχ κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ δηεζλνχο νξγαληζκνχ ελφπισλ δπλάκεσλ θξάηνπο πνπ κεηέρεη ζην Βνξεηναηιαληηθφ ζχκθσλν (ΝΑΤΟ) ελφπισλ δπλάκεσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ πνπ ζηαζκεχνπλ ζηελ Κχπξν (Όλνκα ηνπ νξγαληζκνχ) (βιέπε ζεκείν 4) β) φηη ηα αγαζά θαη/ή νη ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν 5 πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ εθαξκφδνληαη, φζνλ αθνξά ηελ απαιιαγή ζην θξάηνο κέινο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 1, θαη γ) φηη νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη αθξηβείο θαη εηιηθξηλείο. Ο δηθαηνχρνο απαιιαγήο νξγαληζκφο ή ηδηψηεο αλαιακβάλεη κε ηελ παξνχζα λα θαηαβάιεη ζην θξάηνο κέινο απφ ην νπνίν απεζηάιεζαλ ηα αγαζά ή ζην νπνίν παξαδφζεζαλ ηα αγαζά θαη/ή παξεζρέζεζαλ νη ππεξεζίεο, ηνλ ΦΠΑ θαη/ή ηνπο εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο πνπ ζα ήηαλ απαηηεηνί εάλ ηα αγαζά θαη/ή νη ππεξεζίεο δελ πιεξνχζαλ ηνπο φξνπο απαιιαγήο ή δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ κε ηνλ πξνβιεπφκελν ηξφπν. Όλνκα θαη ηδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληα Τφπνο, εκεξνκελία Υπνγξαθή 4. ΦΡΑΓΘΔΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ (ζε πεπίπηωζη απαλλαγήρ για ιδιωηική σπήζη) Όλνκα θαη ηδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληα Τφπνο, εκεξνκελία Σθξαγίδα Υπνγξαθή 7

29 5. ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΘ/Ή ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΓΘΑ ΣΑ ΟΠΟΘΑ ΖΗΣΕΘΣΑΘ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΚΑΘ/ Η ΕΘΔΘΚΟΤ ΦΟΡΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ Α. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ππνθείκελν/εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή 1. Όλνκα θαη δηεχζπλζε: 2. Κξάηνο κέινο 3. Αξηζκφο κεηξψνπ ΦΠΑ / αξηζκφο θνξνινγηθήο εγγξαθήο ή αξηζκφο εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο Β. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αγαζά θαη/ή ηηο ππεξεζίεο Αξηζ. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ ( 3 ) (ή παξαπνκπή ζην επηζπλαπηφκελν δειηίν παξαγγειίαο) Πνζφηεηα ή αξηζκφο Αμία ρσξίο ΦΠΑ θαη εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο Αμία αλά κνλάδα Σπλνιηθή αμία Νφκηζκα Σπλνιηθφ πνζφ 6. ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ ΑΠΟ ΣΘ ΑΡΜΟΔΘΕ ΑΡΥΕ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΕΛΟΤ ΤΠΟΔΟΥΗ Η απνζηνιή/παξάδνζε αγαζψλ θαη/ή ε παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 5, πιεξνί: ζην ζχλνιφ ηεο κέρξη πνζφηεηαο (αξηζκφο) ( 4 ) ηνπο φξνπο απαιιαγήο απφ ΦΠΑ ή εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο Όλνκα θαη ηδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληα Τφπνο, εκεξνκελία Σθξαγίδα Υπνγξαθή 7. ΕΞΑΘΡΕΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΟΥΡΕΩΗ ΘΕΩΡΗΗ ΣΟ ΗΜΕΘΟ 6 (μόνο ζε πεπίπηωζη απαλλαγήρ για επίζημη σπήζη) Με επηζηνιή αξηζ.: Ηκεξνκελία: Όλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ απαιιαγήο νξγαληζκνχ: Δμαίξεζε ρνξεγνχκελε απφ Αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο: Δμαηξείηαη απφ ηελ ππνρξέσζε επίζεζεο ζθξαγίδαο ζην ζεκείν 6: Όλνκα θαη ηδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληα Τφπνο, εκεξνκελία Σθξαγίδα Υπνγξαθή ( * ) Γηαγξάςηε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. ( 1 ) Γηαγξάςηε ηελ πεξηηηή έλδεημε. ( 2 ) Σεκεηψλεηε κε ζηαπξφ ηελ πεξίπησζε πνπ ζαο αθνξά. ( 3 ) Γηαγξάςηε ην κε ρξεζηκνπνηνχκελν ρψξν. Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη αθφκα θαη εάλ επηζπλάπηνληαη δειηία παξαγγειηψλ. ( 4 ) Γηαγξάςηε ηα αγαζά θαη/ή ηηο ππεξεζίεο πνπ δελ δηθαηνχληαη απαιιαγήο ζην ζεκείν 5 ή ζην επηζπλαπηφκελν δειηίν παξαγγειίαο ηνπ παξαξηήκαηνο. 8

30 Επεξηγημαηικέρ ζημειώζειρ 1. Γηα ηνλ ππνθείκελν θαη/ή ηνλ εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή, ην παξφλ πηζηνπνηεηηθφ ρξεζηκεχεη σο δηθαηνινγεηηθφ θνξνινγηθήο απαιιαγήο γηα παξαδφζεηο αγαζψλ θαη παξνρέο ππεξεζηψλ ή απνζηνιέο αγαζψλ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο απαιιαγήο νξγαληζκνχο θαη ηδηψηεο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 151 ηεο νδεγίαο 2006/112/ΔΚ θαη ζην άξζξν 13 ηεο νδεγίαο 2008/118/ΔΚ. Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα εθδίδεηαη έλα πηζηνπνηεηηθφ γηα θάζε ππνθείκελν/απνζεθεπηή. Ο ππνθείκελνο/απνζεθεπηήο ππνρξενχηαη λα θπιάηηεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζηα βηβιία ηνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ εθαξκφδεηαη ζην θξάηνο κέινο ηνπ. 2. α) Τν ρξεζηκνπνηνχκελν ραξηί πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ Επίζημη Εθημερίδα ηων Ευρωπαϊκών Κοινοηήηων C 164 ηεο , ζ. 3. Τν ραξηί πξέπεη λα είλαη ιεπθφ γηα φια ηα αληίηππα θαη ην κέγεζφο ηνπ πξέπεη λα είλαη 210 x 297 ρηιηνζηά, κε κέγηζηε απφθιηζε 5 ρηιηνζηά ιηγφηεξν ή 8 ρηιηνζηά πεξηζζφηεξν σο πξνο ην κήθνο. Πξνθεηκέλνπ γηα απαιιαγή απφ εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο ην πηζηνπνηεηηθφ απαιιαγήο ζπληάζζεηαη ζε δχν αληίηππα: έλα αληίηππν θπιάζζεηαη απφ ηνλ απνζηνιέα, έλα αληίηππν ζπλνδεχεη ηελ θίλεζε ησλ αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο. β) Σην ζεκείν 5.Β ν ρψξνο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα δηαγξάθεηαη ψζηε λα είλαη αδχλαηε νπνηαδήπνηε πξνζζήθε. γ) Τν έγγξαθν πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη επαλάγλσζηα θαη θαηά ηξφπν ψζηε ηα αλαγξαθφκελα λα είλαη αλεμίηεια. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζβεζίκαηα ή δηαγξαθέο. Τν έγγξαθν απηφ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ζε γιψζζα πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ην θξάηνο κέινο ππνδνρήο. δ) Δάλ ε πεξηγξαθή ησλ αγαζψλ θαη/ή ησλ ππεξεζηψλ (ζεκείν 5.Β ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ) παξαπέκπεη ζε δειηίν παξαγγειίαο ζπληαγκέλν ζε γιψζζα πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ην θξάηνο κέινο ππνδνρήο, ν δηθαηνχρνο απαιιαγήο νξγαληζκφο/ηδηψηεο νθείιεη λα επηζπλάπηεη κεηάθξαζή ηνπ. ε) Δμάιινπ, εάλ ην πηζηνπνηεηηθφ είλαη ζπληαγκέλν ζε γιψζζα πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ην θξάηνο κέινο ηνπ ππνθεηκέλνπ/απνζεθεπηή, ν δηθαηνχρνο απαιιαγήο νξγαληζκφο/ηδηψηεο νθείιεη λα επηζπλάπηεη κεηάθξαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν 5.Β. ζη) Ωο αλαγλσξηζκέλε γιψζζα λνείηαη κηα απφ ηηο γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επηζήκσο ζην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο ή θάζε άιιε επίζεκε γιψζζα ηεο Έλσζεο, ηελ νπνία ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο δειψλεη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 3. Με ηελ πξνβιεπφκελε δήισζή ηνπ ζην ζεκείν 3 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ν δηθαηνχρνο απαιιαγήο νξγαληζκφο/ηδηψηεο παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο απαιιαγήο ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο. 4. Με ηε ζεψξεζή ηνπ ζην ζεκείν 4 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ν νξγαληζκφο επηβεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζεκεία 1 θαη 3.α) ηνπ εγγξάθνπ θαη πηζηνπνηεί φηη ν δηθαηνχρνο απαιιαγήο ηδηψηεο είλαη κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 5. α) Η παξαπνκπή ζην δειηίν παξαγγειίαο (ζεκείν 5.Β ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ) πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ αξηζκφ ηεο παξαγγειίαο. Τν δειηίν παξαγγειίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 5 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα θέξεη ζθξαγίδα ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, ην δειηίν παξαγγειίαο πξέπεη επίζεο λα θέξεη ζθξαγίδα. β) Η αλαγξαθή ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 22 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2004 ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2004, γηα ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο είλαη πξναηξεηηθή. Ο αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ΦΠΑ ή ν αξηζκφο θνξνινγηθήο εγγξαθήο είλαη ππνρξεσηηθφο. γ) Τα λνκίζκαηα πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε θσδηθφ απνηεινχκελν απφ ηξία γξάκκαηα ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO 4127 ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Τππνπνίεζεο( 1 ). 6. Τν γλήζην ηεο πξναλαθεξφκελεο δήισζεο ηνπ δηθαηνχρνπ απαιιαγήο νξγαληζκνχ/ηδηψηε πξέπεη λα βεβαηψλεηαη ζην ζεκείν 6 κε ζθξαγίδα ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο. Η αξκφδηα αξρή κπνξεί λα ζέζεη σο φξν, γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο έγθξηζε, ηε ζπγθαηάζεζε άιιεο αξρήο ηνπ ίδηνπ θξάηνπο κέινπο. Η εμαζθάιηζε ηεο ζπγθαηάζεζεο απηήο επαθίεηαη ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή. 7. Γηα ηελ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε αξκφδηα αξρή κπνξεί λα εμαηξέζεη ην δηθαηνχρν απαιιαγήο νξγαληζκφ απφ ηελ ππνρξέσζε λα δεηά επίζεζε ζθξαγίδαο ζε πεξίπησζε απαιιαγήο γηα επίζεκε ρξήζε. Ο δηθαηνχρνο νξγαληζκφο πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ εμαίξεζε απηή ζην ζεκείν 7 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. ( 1 ) Δλδεηθηηθά, νξηζκέλνη ρξεζηκνπνηνχκελνη ζήκεξα θσδηθνί λνκηζκάησλ είλαη: EUR (επξψ), BGN (βνπιγαξηθφ ιεβ), CZK (ηζερηθή θνξφλα), DKK (δαληθή θνξφλα), GBP (ιίξα ζηεξιίλα), HUF (νπγγξηθφ θηνξίλη), LTL (ιηζνπαληθφ ιίηαο), PLN (πνισληθφ διφηη), RON (ξνπκαληθφ ιένπ), SEK (ζνπεδηθή θνξφλα), USD (δνιιάξην ΗΠΑ). 9

31 ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣΑ Α & Γ II. Γ.Γ.Π.. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΚΔ.Π.Τ.Ο 30 η Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Τ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ 1267 ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΤΔΣ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗANOMΖΣ Ταρ. Γ/λζε : Σίλα 2 4 Ταρ. Κσδ. : ΑΘΖΝΑ Πιεξνθνξίεο : Αηθ. Καξχδα Γ. Αλαγλσζηφπνπινο Τειέθσλν : FAX : ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Έρνληαο ππφςε: Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τηο αθφινπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (θχξσζε κε ην λ.2859/ ΦΔΚ 248 Α / ), φπσο ηζρχνπλ: α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 35, β) ησλ παξαγξάθσλ, 9 πεξίπησζε α θαη 11 ηνπ άξζξνπ 36, γ) ησλ παξαγξάθσλ, 1 πεξίπησζε α, 2, 3, 6 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 38, δ) ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 54, ε) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 59, ζη) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α / ) θαη ηνπ ΠΓ 16/1989 (ΦΔΚ 6 Α / ), πεξί απνδεηθηηθψλ εηζπξάμεσο. 3. Τηο δηαηάμεηο ησλ αθφινπζσλ απνθάζεσλ ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκφ: α) ΠΟΛ 1178/2010 (ΦΔΚ 1916Β / ) «Δγγξαθή λέσλ ρξεζηψλ ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο TAXISnet». 1

32 β) ΠΟΛ 1060/2006 (ΦΔΚ 568Β / ) «Φξφλνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ». γ) ΠΟΛ 1063/2004 (ΦΔΚ 1087Β / ) «Πξναηξεηηθή ππνβνιή πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ (TAXISnet), απφ ηνπο ππφρξενπο πνπ ηεξνχλ βηβιία Α θαη Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.Σ.». δ) ΠΟΛ 1003/2004 (ΦΔΚ 132Β / ) «Φξφλνο ππνβνιήο ησλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη κέζσ TAXISnet γηα ηηο νπνίεο έρνπλ θαηαβιεζεί ιαλζαζκέλα κηθξφηεξα πνζά ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ». ε) ΠΟΛ 1019/2003 (ΦΔΚ 154Β / ) «Τχπνο, πεξηερφκελν, ηξφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ γηα ππνθείκελνπο κε βηβιία Α ή Β ή Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.Σ., θαζψο θαη ηεο έθηαθηεο δήισζεο ΦΠΑ, ησλ ππνθεηκέλσλ απηψλ, ησλ κε ππνθεηκέλσλ ή απαιιαζζνκέλσλ». ζη) ΠΟΛ 1054/2001 (ΦΔΚ 215 Β / ) «Δίζπξαμε ηνπ ΦΠΑ πνπ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, κε ρξέσζε Τξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ ππνθεηκέλσλ». δ) ΠΟΛ 1055/2001 (ΦΔΚ 215 Β / ) «Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ κε ειεθηξνληθά κέζα». ε) ΠΟΛ 1257/2001 (ΦΔΚ 1578 Β / ) «Υπνρξέσζε ππνβνιήο ησλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ κφλν κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ (TAXISnet)». ζ) ΠΟΛ 1005/1993 (ΦΔΚ 52 Β / ) «Τξφπνο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο ζην δεκφζην απφ ην ιήπηε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ ΑΥΟ ΠΟΛ 1115/1993 (ΦΔΚ 252 Β / ), ΑΥΟ ΠΟΛ 1214/1994 (ΦΔΚ 727 Β / ) θαη ηελ ΑΥΟ ΠΟΛ 1380/2001 (ΦΔΚ 11 Β / ). 4. Τν γεγνλφο φηη είλαη δπλαηή ε ππνβνιή φισλ ησλ δειψζεσλ ΦΠΑ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. 5. Τελ ππ αξηζ Υ 25 (ΦΔΚ 2792/Β/ ) Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ Σαρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλφκνπ». 6. Τν γεγνλφο, φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε Άξζξν 1 Υξόλνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήιωζεο ΦΠΑ θαη θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ. 1. Ζ πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Υ. πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο κέρξη: α) Τελ 26 ε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αθνξά ε δήισζε, εθφζνλ πξνθχπηεη ρξεσζηηθφ ππφινηπν. β) Τελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αθνξά ε δήισζε, εθφζνλ πξνθχπηεη κεδεληθφ ή πηζησηηθφ ππφινηπν. 2. Ωο θνξνινγηθή πεξίνδνο νξίδεηαη ν εκεξνινγηαθφο κήλαο γηα ηνπο ππνθείκελνπο ζην θφξν πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒΣ θαη ην ειιεληθφ 2

33 δεκφζην θαη ην εκεξνινγηαθφ ηξίκελν γηα απηνχο πνπ ηεξνχλ βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒΣ, ή δελ είλαη ππφρξενη ζε ηήξεζε βηβιίσλ. 3. Οη αλσηέξσ πξνζεζκίεο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο, γηα θάζε θνξνινγηθή πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπο ζηαδίνπ. 4. Καη εμαίξεζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δήισζε έλαξμεο, ε δήισζε δηαθνπήο ππαγνκέλσλ ζε ΦΠΑ δξαζηεξηνηήησλ, ε δήισζε νξηζηηθήο παχζεο εξγαζηψλ, ή ε δήισζε κεηαβνιψλ κεηάηαμεο ιφγσ ιχζεο θαη ζέζεο ζε εθθαζάξηζε, ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 36.1.α, β θαη γ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, κεηά ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο, ε πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κέρξη ηελ 26 ε ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δειψζεσλ. 5. Σε πεξίπησζε γεληθήο αξγίαο ή ηνπηθήο αξγίαο, ή ηνπηθά κε εξγάζηκεο εκέξαο νη αλσηέξσ θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ππνβνιήο κεηαθέξνληαη ηελ επφκελε ηνπηθά εξγάζηκε εκέξα. 6. Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ινγηζηή ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην θφξν νη αλσηέξσ θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ππνβνιήο, γηα ηε θνξνινγηθή πεξίνδν εληφο ηεο νπνίαο επήιζε ην γεγνλφο απηφ, κεηαθέξνληαη γηα 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Οη πεξηνδηθέο δειψζεηο ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ αξκφδηα ΓΟΥ ζε έληππε κνξθή. Ο ππνθείκελνο ζην θφξν ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεη φηη είρε αλαζέζεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ζην ζαλφληα θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ απηνχ. 7. Σηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ππάγνληαη θαη νη εγθεθξηκέλνη απνζεθεπηέο θαη νη εγγεγξακκέλνη παξαιήπηεο αγαζψλ πνπ ππάγνληαη ζε Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (ΔΦΚ). Οη επηηεδεπκαηίεο απηνί, πνπ γηα ηελ έθπησζε ηνπ ΦΠΑ πνπ αλαινγεί ζηηο εηζξνέο ηνπο εθαξκφδνπλ ηηο ΑΥΟ Γ.634/435/1993 (ΦΔΚ 343 Β / ) θαη Γ.635/436/1993 (ΦΔΚ 343Β / ), ππνβάιινπλ θαη πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ. Άξζξν 2 Σξόπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήιωζεο ΦΠΑ θαη θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ. 1. Γηα θνξνινγηθέο πεξηφδνπο απφ θαη εθεμήο νη εκπξφζεζκεο πεξηνδηθέο δειψζεηο ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet. 2. Γηα θνξνινγηθέο πεξηφδνπο απφ θαη εθεμήο νη εθπξφζεζκεο θαη ηξνπνπνηεηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα ΓΟΥ ζε έληππε κνξθή ή κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet, ελψ νη δειψζεηο απηέο απφ ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet. 3. Γηα θνξνινγηθέο πεξηφδνπο κέρξη νη εθπξφζεζκεο θαη ηξνπνπνηεηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηελ αξκφδηα ΓΟΥ ζε έληππε κνξθή. 3

34 4. Με ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαηαβάιιεηαη ζην δεκφζην ην ζχλνιν ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ θαη ησλ ελδερφκελσλ θνξνινγηθψλ πξνζαπμήζεσλ, ή ηνπιάρηζηνλ ην 40% ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ ζηελ πεξίπησζε εκπξφζεζκεο πεξηνδηθήο δήισζεο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ε πεξηνδηθή δήισζε ζεσξείηαη σο κε ππνβιεζείζα θαη δελ παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα. 5. Ο ΦΠΑ πνπ νθείιεηαη γηα ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο ή ιήςε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ θνξνινγνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν νη νπνίνη δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ππφρξεν ζην θφξν κε ηελ πεξηνδηθή δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη γηα ηε θνξνινγηθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ν θφξνο θαζίζηαηαη απαηηεηφο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 16 θαη 18 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. Με ηελ ίδηα πεξηνδηθή δήισζε αζθείηαη ην δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ, εθφζνλ θαη ζην βαζκφ πνπ παξέρεηαη ηέηνην δηθαίσκα. 6. Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί επηθχιαμε πνπ έρεη ηεζεί ζε πεξηνδηθή δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, απαηηείηαη ε απνζηνιή ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. εγγξάθνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο, ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηεο επηθχιαμεο. Άξζξν 3 Γηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήιωζεο κε ειεθηξνληθή κέζνδν κέζω ηνπ εηδηθνύ δηθηύνπ TAXISnet. 1. Οη ππνθείκελνη ζην θφξν γηα λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ ζα πξέπεη λα εγγξαθνχλ σο ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΑΥΟ ΠΟΛ 1178/ (ΦΔΚ 1916Β / ). 2. Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ησλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet, νη ππνθείκελνη ππνρξενχληαη λα δψζνπλ εληνιή πιεξσκήο κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ ελ ιφγσ δειψζεσλ, ζε Τξάπεδεο πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα λα παξέρνπλ ηελ ππεξεζία απηή. Ζ εληνιή πιεξσκήο αθνξά ζε αλάιεςε ησλ ελ ιφγσ πνζψλ απφ ηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ή ρξέσζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη κεηαθνξά ησλ πνζψλ απηψλ κέζσ ηνπ Γηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Με χπαξμε επαξθνχο ππνινίπνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ή επαξθνχο πηζησηηθνχ νξίνπ ζηελ πηζησηηθή θάξηα ή εθ παξαδξνκήο ιαλζαζκέλε εληνιή αλάιεςεο ή ρξέσζεο κηθξφηεξνπ ηνπ νθεηινκέλνπ πνζνχ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηεο δήισζεο πνπ απεζηάιε κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet. 3. Ωο εκεξνκελία ππνβνιήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία απνδνρήο θαη επηηπρνχο θαηαρψξεζεο απηήο ζην ζχζηεκα TAXISnet, κε απηφκαηε απφδνζε ζηνλ απνζηνιέα ππνθείκελν κνλαδηθνχ αξηζκνχ θαηαρψξεζεο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο. 4

35 Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ρξεσζηηθήο πεξηνδηθήο δήισζεο πξνθεηκέλνπ λα ζεσξείηαη ε δήισζε απηή σο ππνβιεζείζα απαηηείηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκήο κέζσ Τξαπέδεο κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο. Ωο εκεξνκελία ππνβνιήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία πιεξσκήο. Άξζξν 4 Γηαρείξηζε ηωλ πεξηνδηθώλ δειώζεωλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά. Ζ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. δηαρεηξίδεηαη ηηο δειψζεηο πνπ παξειήθζεζαλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο TAXISnet, φπσο ηηο δειψζεηο πνπ παξέιαβε ζε έληππε κνξθή κεραλνγξαθηθά κέζσ TAXIS ή ρεηξφγξαθα. Ζ εθηχπσζε ησλ ελ ιφγσ δειψζεσλ ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΓΟΥ πηζηνπνηεί ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη απνηειεί ηίηιν εμφθιεζεο ή πίζησζεο γηα ρξήζε απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή. Σηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ ίδηα θνξνινγηθή πεξίνδν έρεη θαηαρσξεζεί πεξηνδηθή δήισζε κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet θαη πξηλ ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ζην δεκφζην ε ίδηα δήισζε ππνβάιιεηαη θαη ζηε ΓΟΥ, απνξξίπηεηαη ε θαηαρσξεζείζα κέζσ TAXISnet δήισζε. Άξζξν 5 Τπνβνιή ηεο δήιωζεο ζε έληππε κνξθή ζηε ΓΟΤ. 1. Καηά παξέθθιηζε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 2, ε πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη ζε έληππε κνξθή ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ., ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: α) Εεηείηαη ζπκςεθηζκφο ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ, ελ φισ ή ελ κέξεη, κε απαηηήζεηο θαηά ηνπ δεκνζίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α / ). β) Ζ πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ζαλφληνο ππνθείκελνπ ζην θφξν. γ) Μεηά απφ έγθξηζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Υ., γηα ππνθείκελνπο ζην θφξν πνπ ηεξνχλ βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒΣ, εθφζνλ θξίλεηαη φηη ζπληξέρεη πξαγκαηηθή αδπλακία ππνβνιήο ηεο δήισζεο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Πξαγκαηηθή αδπλακία ππνβνιήο ελδεηθηηθά ζπληξέρεη ζηελ πεξίπησζε ππνθεηκέλσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, κεγάιεο ειηθίαο ή πνπ δελ έρνπλ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. δ) Ζ πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet θαη δελ είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ απηήο, κέζσ ησλ ηξαπεδψλ. Σηελ πεξίπησζε απηή ε πεξηνδηθή δήισζε κπνξεί λα ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κέρξη ηε κεζεπφκελε ηνπηθά εξγάζηκε εκέξα πξνζθνκίδνληαο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. ην απνδεηθηηθφ ππνβνιήο ηεο αξρηθήο δήισζεο κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet. ε) Τν εηδηθφ δίθηπν TAXISnet δελ κπνξεί θαη γηα φζν ρξφλν απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, λα αλαγλσξίζεη σο εκπξφζεζκε ηελ πεξηνδηθή δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 1. Σηελ πεξίπησζε απηή ε πεξηνδηθή 5

36 δήισζε κπνξεί λα ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κέρξη ηε κεζεπφκελε ηνπηθά εξγάζηκε εκέξα. ζη) Δθφζνλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη ηερληθή αδπλακία ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet λα θάλεη απνδεθηή ηελ ππνβνιή ησλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ ή ππάξρεη ηερληθή αδπλακία πιεξσκήο απηψλ κέζσ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ΓΗΑΣ. Σηελ πεξίπησζε απηή θαη κεηά απφ έγγξαθν πνπ απνζηέιιεηαη ζε φιεο ηηο Γ.Ο.Υ., ε πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κέρξη ηε κεζεπφκελε ηνπηθά εξγάζηκε εκέξα. δ) Δκπξφζεζκεο πεξηνδηθήο δήισζεο θαηά παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο, ιφγσ ηνπηθήο αξγίαο ή ηνπηθά κε εξγάζηκεο εκέξαο. ε) Απφξξηςεο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο πνπ ππνβιήζεθε ειεθηξνληθά, ιφγσ ιαλζαζκέλεο απφδνζεο ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο: i. ε πεξηνδηθή δήισζε είρε αξρηθά θαηαρσξεζεί εκπξφζεζκα ζην εηδηθφ δίθηπν TAXISnet, ii. είρε δνζεί εκπξφζεζκα ε νξζή εληνιή πιεξσκήο ζηελ ηξάπεδα, iii. ππήξρε ηνπιάρηζηνλ ην αθξηβέο ππφινηπν ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαηαβνιή, ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο. Σηελ πεξίπησζε απηή ππνβάιιεηαη εθ λένπ ε απνξξηθζείζα πεξηνδηθή δήισζε ζε έληππε κνξθή ζηελ αξκφδηα ΓΟΥ, κέρξη θαη ηελ πέκπηε (5 ε ) εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο, ζπλππνβάιινληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ, κέζσ ηνπ TAXISnet, ελεκεξψλεη ηνλ ππνθείκελν θαη ηελ αξκφδηα ΓΟΥ, κε ειεθηξνληθή κέζνδν, γηα ηελ απνξξηθζείζα δήισζε θαη ην πξνο θαηαβνιή πνζφ. 2. Γηα ηελ ππνβνιή πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ ζε έληππε κνξθή ζηηο ΓΟΥ ρξεζηκνπνηνχληαη είηε έληππα πνπ πξνεθηππψλνληαη κε κεραλνγξαθηθά κέζα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΑΥΟ ΠΟΛ 1177/1993 (ΦΔΚ 357Β / ), είηε ηα έληππα πνπ αλαξηψληαη ζηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηα νπνία κπνξεί λα εθηππψλνληαη ζε έγρξσκε ή αζπξφκαπξε κνξθή. 3. Σηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο νη πεξηνδηθέο δειψζεηο ππνβάιινληαη ζε ηξία αληίηππα. 4. Δπίζεο ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο φια ηα ζηνηρεία ησλ δειψζεσλ ζα θαηαρσξνχληαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο ΓΟΥ κέζσ ηεο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο δειψζεσλ TAXIS. 6

37 Άξζξν 6 Απνδεηθηηθό ππνβνιήο θαη θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ. 1. Σηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πεξηνδηθήο δήισζεο ζε έληππε κνξθή ζηε ΓΟΥ, γηα ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη πνζφ γηα θαηαβνιή, απνδεηθηηθφ ππνβνιήο απηήο απνηειεί ην αληίηππν κε ππνγξαθή παξαιαβήο. 2. Όηαλ πξνθχπηεη πνζφ γηα θαηαβνιή, απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ απνηειεί : α) Ζ ίδηα ε πεξηνδηθή δήισζε, εάλ δελ εθδίδεηαη κεραλνγξαθηθά ηδηαίηεξν απνδεηθηηθφ είζπξαμεο θαη εθφζνλ θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ παξαιαβφληνο ππαιιήινπ θαη ηνπ Τακία (ν νπνίνο ζέηεη ηελ ππεξεζηαθή θαη αηνκηθή ηνπ ζθξαγίδα), ή β) Τν ηδηαίηεξν απνδεηθηηθφ είζπξαμεο, εθφζνλ εθδίδεηαη κεραλνγξαθηθά (κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο TAXIS) θαη θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ εθδφηε θαη ηνπ Τακία. 3. Σηελ πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet, απφδεημε γηα ηελ ππνβνιή απνηειεί ε εκθάληζε ζηελ νζφλε ηεο δήισζεο ζπζρεηηζκέλεο κε ην κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο TAXIS θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο θαη αληίγξαθν ππνβνιήο απνηειεί ε εθηχπσζε απηψλ κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet. Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πνζφ γηα θαηαβνιή, ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκήο απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθή αλαθνξά πνπ δηαηίζεηαη κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet, ε εθηχπσζε ηεο νπνίαο απνηειεί γηα ηνλ ππνθείκελν ην απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο. 4. Ζ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ, κπνξεί λα αλαπιεξσζεί κφλν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 76 ηνπ Π.Γ. 16/89 (ΦΔΚ 6 Α / ). Άξζξν 7 Αθεηεξία γηα ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ θαη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πξόζζεηνπ θόξνπ. 1. Ωο αθεηεξία γηα ην ρξφλν επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ή κε ππνβνιήο αξρηθψλ δειψζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ζρεηηθή ππνρξέσζε θαη δελ πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ γηα θαηαβνιή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΚ 179 Α / ) φπσο ηζρχεη, ιακβάλεηαη ε επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο δήισζεο. 2. Ωο αθεηεξία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ ζηελ πεξίπησζε εθπξφζεζκεο, αλαθξηβνχο ή κε ππνβνιήο πεξηνδηθήο δήισζεο, γηα ηηο νπνίεο πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ γηα θαηαβνιή, ιακβάλεηαη ε επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο δήισζεο. 3. Ζ πξνζεζκία θαηά παξάηαζε ππνβνιήο εκπξφζεζκεο πεξηνδηθήο δήισζεο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, δελ ηζρχεη γηα ηηο εθπξφζεζκεο πεξηνδηθέο δειψζεηο, γηα ηηο νπνίεο ιακβάλεηαη ππφςε ε αξρηθή πξνζεζκία ππνβνιήο φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ν πξφζζεηνο θφξνο αλάινγα κε ηνπο κήλεο θαζπζηέξεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπκπίπηνπζεο αξγίεο. 7

38 Άξζξν 8 Γπλαηόηεηα ππνβνιήο ηεο ηξνπνπνηεηηθήο θαη εθπξόζεζκεο εθθαζαξηζηηθήο δήιωζεο θαη ηωλ δηνξζωηηθώλ θαη εθπξόζεζκωλ αλαθεθαιαηωηηθώλ πηλάθωλ, κέζω ηνπ εηδηθνύ δηθηύνπ TAXISnet. Οη ππφρξενη ζην θφξν κπνξνχλ, απφ , λα ππνβάιινπλ κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet: α) Τηο ηξνπνπνηεηηθέο θαη εθπξφζεζκεο εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ ιήγνπλ απφ θαη εθεμήο. β) Τνπο δηνξζσηηθνχο αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο πνπ αθνξνχλ εκεξνινγηαθέο πεξηφδνπο απφ θαη εθεμήο θαη ηνπο εθπξφζεζκνπο αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο πνπ αθνξνχλ εκεξνινγηαθέο πεξηφδνπο απφ θαη εθεμήο. Άξζξν 9 Καηάξγεζε δηαηάμεωλ. Απφ θαηαξγνχληαη: α) Tν άξζξν 1 ηεο ΑΥΟ ΠΟΛ 1005/1994. β) Ζ ΑΥΟ ΠΟΛ 1214/1994. γ) Ζ ΑΥΟ ΠΟΛ 1055/2001. δ) Ζ ΑΥΟ ΠΟΛ 1257/2001. ε) Tα άξζξα 1, 2, ε πεξίπησζε ΗΗ α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3, ην άξζξν 4 εθηφο ηεο παξαγξάθνπ 4, θαζψο θαη ηα άξζξα 5 έσο θαη 7 ηεο ΑΥΟ ΠΟΛ 1019/2003. ζη) Ζ ΑΥΟ ΠΟΛ 1003/2004. δ) Ζ ΑΥΟ ΠΟΛ 1063/2004. ε) Ζ ΑΥΟ ΠΟΛ 1060/2006. Άξζξν 10 Έλαξμεο ηζρύνο Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηζρχεη απφ Δηδηθά νη εθπξφζεζκεο θαη ηξνπνπνηεηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη κέζσ TAXISnet απφ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΣΔΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 8

39 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ &ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ-ΣΜΖΜΑ Α Β. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜ. ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ. Γ.Γ.Π.. Σατ. Γ/νζη :Κ. ερβίας 10 Σατ. Κφδ. : ΑΘΖΝΑ Σηλ. : , FAX : ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΤΚΣΗΟ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ Αθήνα, 30 Γεκεμβρίοσ 2011 ΠΟΛ. : 1266 ΠΡΟ: Ως Π.Γ. Θέμα: Παράηαζη ηφν προθεζμιών σποβολής δηλώζεφν και καηαβολής θόρφν, ειζθορών, ηελών και βεβαιφμένφν τρεών, ποσ λήγοσν ηην 30 η Γεκεμβρίοσ Έτονηας σπόυη: Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. Τε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.2020/1992 (ΦΔΚ 34 Α') κε ηελ νπνία παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ λα παξαηείλεη κε απόθαζε, ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη από ηηο θείκελεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ππνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεωλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο. 2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1284/82 (ΦΔΚ 114 Α') κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηείηαη ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ λα παξαηείλεη κε απνθάζεηο ηνπ ηηο πξνζεζκίεο θαηαβνιήο βεβαηωκέλωλ ρξεώλ πξνο ην Γεκόζην. 3. Τελ κε αξηζκό Υ25/ (ΦΔΚ 2792 Β / ) απόθαζε ηνπ Πξωζππνπξγνύ κε ηελ νπνία αλαηίζεληαη αξκνδηόηεηεο ζηνπο Αλαπιεξωηέο Υπνπξγνύο Οηθνλνκηθώλ Φηιίππνπ Σαρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλόκνπ. 1

40 4. Τελ αλάγθε παξάηαζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ιόγω ηεο ζύγρπζεο ηνπ θνηλνύ, εμαηηίαο ηεο δηαθνπήο ηεο απεξγίαο ηωλ ππαιιήιωλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη γηα ιόγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο. 5. Τν γεγνλόο όηη κε ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ. Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ 1. Παξαηείλνληαη κέρξη ηηο 20 Ηανοσαρίοσ 2012 εκέξα Παξαζθεπή, νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο δειώζεωλ θαη θαηαβνιήο θόξωλ, εηζθνξώλ, ηειώλ θαη βεβαηωκέλωλ ρξεώλ θαζώο θαη ηωλ δειώζεωλ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4002/2011 πνπ ιήγνπλ ηελ 30 ε Γεθεκβξίνπ Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο. Ο Αναπληρφηής Τποσργός Οικονομικών Πανηελής Οικονόμοσ Ακριβές Ανηίγραθο Ζ Προχζηαμένη ηης Γραμμαηείας 2

41

42

43

44

45

46

47

48

49 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ -Δ/ΝΗ ΕΛΕΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Α -Δ/ΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ -Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Αθήνα, 28 Δεκεμβπίος 2011 ΠΟΛ ΠΡΟ: Ωρ Π.Δ. Σασ. Δ/νζη : Καπ. επβίαρ 10 Σασ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Σηλέθωνο : ΘΕΜΑ: Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ ΠΟΛ.1241/2011 Α.Τ.Ο. και παποσή οδηγιών για ενηαηικοποίηζη έκδοζηρ ηων Εκκαθαπιζηικών ημειωμάηων και λοιπά θέμαηα. Σε ζπλέρεηα ηωλ νδεγηώλ πνπ ζαο δόζεθαλ κε ηελ ΠΟΛ. 1198/2011 εγθύθιην δηαηαγή αλαθνξηθά κε ηελ εθνύζηα θαηάξγεζε ηωλ θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4002/2011 παξέρνπκε επί πιένλ νδεγίεο κεηά θαη από ηελ ΠΟΛ.1241/2011 Α.Υ.Ο. 1. Με ηελ ωο άλω Α.Υ.Ο. παξαηάζεθε κέρξη ηελ ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3888/2010 από ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξνινγνύκελνπο ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. Σηελ ίδηα ωο άλω εκεξνκελία παξαηείλεηαη θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπ Δηδηθνύ Σεκεηώκαηνο δήιωζεο ηωλ ηηκνινγίωλ ή ελ γέλεη ηωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3888/2010. Από ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4002/2011 πξνθύπηεη όηη νη δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 1-13 ηνπ λ. 3888/2010 έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο αλέιεγθηεο ππνζέζεηο όπωο απηέο λννύληαη ζην άξζξν 2 ηεο ΠΟΛ. 1147/2010 εγθπθιίνπ δηαηαγήο.

κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ δηεζλνχο νξγαληζκνχ

κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ δηεζλνχο νξγαληζκνχ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Απιθμόρ ζειπάρ (πποαιπεηικά): ΠΘΣΟΠΟΘΗΣΘΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΠΑ ΚΑΘ / Η ΣΟΤ ΕΘΔΘΚΟΤ ΦΟΡΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ( * ) (Οδηγία 2006/112/ΕΚ - άπθπο 151 και οδηγία 2008/118/ ΕΚ - άπθπο 13) 1. ΔΘΚΑΘΟΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΟΜΗΣ Πληροθορίες: Α. Παπαδοπούλοσ Σηλέθωνο: 210 3803063 FAX: 210 3809340

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΟΜΗΣ Πληροθορίες: Α. Παπαδοπούλοσ Σηλέθωνο: 210 3803063 FAX: 210 3809340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Αθήνα, 13 Ιανοσαρίοσ 2012 Αρ. Πρωη: ΠΟΛ. 1016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘ/Η Δ/ΝΗ ΕΠΙΘ/Η Δ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ Γ/ΝΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ Γ/ΝΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ Γ/ΝΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛ. 1009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ A)ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ Β) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ.: 1126 Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ : Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 13/10/2011 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποβολές οικονομικού έτους 2011:

Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποβολές οικονομικού έτους 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5 7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210 3332551/2 FAX: 210 3332559 e mail : press@minfin.gr Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011 Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 )

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ. Αζήλα, 10.06.2015 ΠΟΛ 1119

ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ. Αζήλα, 10.06.2015 ΠΟΛ 1119 ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ Αζήλα, 10.06.2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ Σαρ. Γ/λζε : ίλα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013 ΠΟΛ.1064/29.3.2013 Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 και απόδοση του φόρου, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Γ/νζη : Αθηνών 18 ΠΑΣΡΑ, 23-12-2011 Πληποθοπίερ : ηαςπινούδηρ Γημήηπηρ Αριθ. Πρωη: 119709 Σηλέθωνο : 2610-453537 (εζ. 7650) Fax : 2610-455221

Σασ. Γ/νζη : Αθηνών 18 ΠΑΣΡΑ, 23-12-2011 Πληποθοπίερ : ηαςπινούδηρ Γημήηπηρ Αριθ. Πρωη: 119709 Σηλέθωνο : 2610-453537 (εζ. 7650) Fax : 2610-455221 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΔΝΗΥΤΔΩΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΓΓΤΖΔΩΝ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ Σασ. Γ/νζη : Αθηνών 18 ΠΑΣΡΑ, 23-12-2011 Πληποθοπίερ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/ A.Y.O.O. 1051082/549/0015/ΠOΛ. 1082/2.6.2003 Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν. 1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία μεηαβολήρ ηηρ θοπολογικήρ καηοικίαρ καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος ν.4172/2013 και ηος ν.4174/2013. ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

Γιαδικαζία μεηαβολήρ ηηρ θοπολογικήρ καηοικίαρ καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος ν.4172/2013 και ηος ν.4174/2013. ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ. 1058 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Μαπούζι, 13-01-2011 ΑΠ. 589/023 ΑΠΟΦΑΣΗ Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Η Ολομέλεια ηηρ Εθνικήρ Επιηποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1030387/180/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ 1056 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα