ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/ Αριθ. Απόφασης: 757/ Στη Ρόδο σήμερα ημέρα Παρασκευή και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Συνεχιζόμενη Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της 27 ης Νοεμβρίου 2012, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Κουσουρνά Ευστάθιου, μετά τη με αριθ. πρωτ.2/140182/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α 87) σε όλα τα μέλη του. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 25.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- 27.ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Γραμματέας Αντιδήμαρχος Δ.Σ. 4. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήμαρχος 28.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 29.ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αντιδήμαρχος 30.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-Αντιδήμαρχος 32.ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 33.ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 8. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34.ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35.ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 10. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 36.ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 11.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 12.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος 14. ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 38.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 15. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 39.ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 16. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 19.ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20.ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 21.ΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 22.ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ 23.ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24.ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1

2 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1 ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Αντιδήμαρχος 6. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ(δικ/νος) (δικ/νος) 2. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 7. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος) ΑΔΑ: Β4ΜΕΩ1Ρ-ΩΙ4 3. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- Αντιδήμαρχος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 4. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 8. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ(δικ/νος) 9. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (δικ/νη) 5. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ- ΜΑΡΙΑ(δικ/νη) Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα (40), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. Θ Ε Μ Α 2.6: Έγκριση της αρ.334/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «λήψη απόφασης περί της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου κ.εμ.στάγκα. Ο Αντιδήμαρχος κ.ν.τσουκαλάς εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Σώματος την αρ. 334/2012 Απόφαση της Οικονομικής και έχει ως ακολούθως: Ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει εκ νέου υπ όψιν των μελών της Επιτροπής, τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ. 2/ , για τις ανάγκες εξέτασης της περίπτωσης με αύξοντα αριθμό 4 που εμπεριέχεται σ αυτήν και χρήζει παραπομπής της στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω ποσού, ως κατωτέρω: «ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί των παρακάτω υποθέσεων: 1. συμβιβασμού Γεω. Πιπίνου. 2. ανακοπής κατά της υπαριθμ. πρωτοκόλλου ΔΚ 1147/ βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Κ.Υ.Δ. στην Δ.Ο.Υ. Ρόδου του ποσού των ,00 της υπαριθμ. 1894/ ισόποσης Ατομικής Ειδοποίησης Χρεών του κ. Προισταμένου Δ.Ο.Υ. Ρόδου και του υπ` αριθμ. 860/ χρηματικού καταλόγου του έτους 2010, ο οποίος βεβαιώθηκε με την καταχώρηση του στο βιβλίο βεβαίωσης Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ με Α.Τ.Β. 4000/2010, δυνάμει του οποίου χρεώθηκε ο Δήμος το συνολικό ποσό των ,00 3. συμβιβασμού της «Γ. και Π. ΣΑΡΙΚΑΣ Ο.Ε.». 4. συμβιβασμού της «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ». 1. Την μας κοινοποιήθηκε η υπαριθμ. 352/2011 διαταγή πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Ρόδου, που εκδόθηκε επί της από αίτησης του Γεωργίου Πιπίνου του Ιωάννη εναντίον μας, με βάση τα σε αυτήν αναγραφόμενα έγγραφα, ήτοι : την από σύμβαση έργου μεταξύ αυτού ως τεχνολόγουμηχανικού για την εκτέλεση τεχνικών έργων και του (τέως) Δήμου Ν. Ρόδου, και, τα υπαριθμ. 4/ , 5/ , 6/ , 7/ και 8/ Δ. Π. Υ. εκδόσεως του αιτούντα, και η οποία Δ.Πλ. μας διατάζει να του καταβάλουμε το συνολικό ισόποσο των Δ.Π.Υ. ύψους 8.166,64, νομιμότοκα του ποσού του κάθε Δ.Π.Υ. από την 1η κάθε επόμενου της εκδόσεώς του μήνα μέχρις 2

3 εξοφλήσεως και συγχρόνως μας καταδίκασε στην δικαστική δαπάνη της αιτούσας που όρισε στο ποσόν των 201,00. Αντίγραφο εξ απογράφου της παραπάνω δ. πλ. μας κοινοποίησε την μετά της από επιταγής προς πληρωμή, με την οποία επιτασσόμαστε να του καταβάλουμε το συνολικό ποσό των 8.630,93, αποτελούμενο από: κεφάλαιο 8.166,64, επιδικασθέντες τόκους 103,29, επιδικασθείσα δικ. δαπάνη 201,00, τέλη απογράφου 10,00, έξοδα επίδοσης, αντιγράφου κλπ. 150,00. Κατά της εν λόγω διαταγής πληρωμής ασκήσαμε την από ανακοπή μας στο Ειρ.Ρόδου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η και μετ αναβολή λόγω απεργίας- η Ηδη, με την από και με αρ. πρωτ. 2/19662/ αίτησή του, που περιήλθε σε εμάς την , ο δικαιούχος ζητά εξωδικαστικό συμβιβασμό και περιορίζει την απαίτησή του στο ποσόν του επιδικασθέντος κεφαλαίου μόνον, παραιτούμενος κάθε άλλης επιβάρυνσης. Επειδή η πρόταση είναι συμφέρουσα για τον Δήμο καθώς ο δικαιούχος παραιτείται κάθε πέραν του κεφαλαίου επιβάρυνσης και παρήλθε το διάστημα των 60 ημερών από την κοινοποίηση και δεν υπάρχουν άλλοι ουσιαστικοί λόγοι, φρονούμε ότι είναι δυνατή η αποδοχή της και η παραίτησής μας από την ως άνω ανακοπή. 2. Την κοινοποιήθηκε στον (πρώην) Δήμο Ιαλυσού το υπαριθμ. πρωτ. ΔΚ 1147/ έγγραφο του κ. Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, με το οποίο ενημέρωνε ότι με βάση το υπαριθμ. πρωτ. ΔΚ 520/ έγγραφό του βεβαίωσε εις βάρος του πρώην Δήμου το ποσόν των ,00 ως μισθώματα δήθεν αυθαίρετης χρήσης και παράνομης εκμετάλλευσης του Τ.Δ.Α. από την περιοχή Κρητικά έως το ξενοδοχείο Golden Beach (έσοδο που περιήλθε στον Δήμο από την δήθεν αυθαίρετη εκμετάλλευση του προαναφερθέντος ΤΔΑ το έτος 2009). Την επομένη κοινοποιήθηκε η υπαριθμ. 1894/ ισόποση Ατομική Ειδοποίηση Χρεών του κ. Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. Ρόδου, με την οποία πληροφορεί ότι χρέωση του ποσού αυτού ως μισθώματα ακινήτου, καταβλητέο μέχρι , με Α.Τ.Β. 4000/2010 και με βάση τον υπ` αριθμ. 860/ χρηματικό κατάλογο του κ. Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου. Κατ αυτών ασκήθηκε με την σύμφωνη γνώμη της Δ.Ε. του πρώην Δήμου Ιαλυσού, η από και με αριθμό καταθ. 566/2010 ανακοπή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, τακτικής διαδικασίας, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε μετά από αναβολή η , για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, η βασιμότητα των οποίων θα κριθεί δικαστικά. Για την υποστήριξή της απαιτείται η έγκριση της άσκησής της και των μέχρι σήμερα ενεργειών του υπογράφοντος από την Ο.Ε. του Δήμου Ρόδου ως καθολικού διαδόχου του (πρώην) Δήμου Ιαλυσού κατ άρθρ. 283 Ν. 3852/2010, την οποία και εισηγούμαστε, λόγω πιθανολόγησης ευδοκίμησής της. 3. Την μας κοινοποιήθηκε η υπαριθμ. 219/2011 διαταγή πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Ρόδου, που εκδόθηκε επί της από αίτησης της καθής «Γ. και Π. ΣΑΡΙΚΑΣ Ο.Ε.» εναντίον μας, με βάση τα σε αυτήν αναφερόμενα έγγραφα, δηλαδή το από συμφωνητικό ανάθεσης έργου, την έκθεση επίδοσης εξωδίκου οχλήσεως, την ΚΑ βεβαίωση εργασιών και το υπαρ. 23/ τιμολόγιο Π.Υ. εκδόσεώς της συνολικού ποσού 8.644,50, και η οποία Δ.Πλ. μας διατάζει να της καταβάλουμε το συνολικό ισόποσο του τιμολογίου ύψους 8.644,50 νομιμότοκα από την (φερόμενη ως ημερομηνία παράδοσης του έργου) μέχρις εξοφλήσεως και συγχρόνως μας καταδίκασε στην δικαστική δαπάνη που όρισε στο ποσόν των 210,00. Αντίγραφο εξ απογράφου της παραπάνω δ. πλ. μας κοινοποίησε την , ως άνω, μετά της από επιταγής προς πληρωμή, με την οποία 3

4 επιτασσόμαστε να της καταβάλουμε το συνολικό ποσό των ,94, αποτελούμενο από: κεφάλαιο 8.644,50, επιδικασθέντες τόκους 988,44, επιδικασθείσα δικ. δαπάνη 210,00, σύνταξη επιταγής και επίδοση 250,00. Κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής και επιταγής προς πληρωμή ασκήθηκε ανακοπή, προσδιορισθείσα για την δικάσιμο της Ο βασικός λόγος ανακοπής δηλαδή αυτός της ακυρότητας της κάτω από αντίγραφο εξ απογράφου επιταγής προς πληρωμή λόγω παραβίασης των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3068/2002 ήδη έχει εκλείψει, λόγω παρέλευσης του διμήνου και επανακοινοποίησης. Ο λόγος όμως της αναρμοδιότητας των πολιτικών Δικαστηρίων έχει κριθεί πρόσφατα βάσιμος από τον Α.Π. κατά μεταστροφή της νομολογίας του, ο δε τελευταίος λόγος αφορά την αμφισβήτηση του χρόνου έναρξης τοκοφορίας. Ακολούθως υπερβλήθη η εν θέματι συμβιβαστική αίτηση της δικαιούχου, με την οποία αποδέχεται την καταβολή των επιδικασθέντων ποσών του κεφαλαίου και της δικαστικής δαπάνης και παραιτείται του κονδυλίου των επιδικασθέντων τόκων με την προϋπόθεση της παραίτησης και του Δήμου από την ασκηθείσα ανακοπή. Για την αίτηση αυτή ελήφθη η υπαριθμ. 177/2012 απόφαση της Ο.Ε., με την οποία αναβλήθηκε η λήψη απόφασης για προσκόμιση στοιχείων. Ηδη με το από έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών μας γνωστοποιήθηκε ότι το σχετικό τιμολόγιο είναι καταχωρημένο στο λογιστικό πρόγραμμα του Δήμου με τα σχετικά συνοδευτικά δικαιολογητικά του (απόφαση Δημάρχου, έκθεση ανάληψης δαπάνης, συμφωνητικό ανάθεσης, βεβαίωση εργασιών και απόφαση διάθεσης πίστωσης) και εκδόθηκε το 323Β/2010 ΧΕΠ του πρώην Δήμου Λινδίων αλλά δεν θεωρήθηκε από το Ελ.Συν. Υπό τα παραπάνω δεδομένα και επειδή το επιδικασθέν ποσόν οφείλεται όπως συνάγεται από τα προαναφερόμενα έγγραφα, βάσει των οποίων εξεδόθη η διαταγή πληρωμής- και στην περίπτωση τελεσφόρησης της ανακοπής και ακύρωσης της διαταγής πληρωμής η δικαστική διεκδίκησή του με αγωγή πλέον θα είναι τοκοφόρα από την όχληση ( ) παρατεινόμενης της τοκοφορίας μέχρι την λήξη της δικαστικής διαμάχης, πλέον των δικαστικών δαπανών κλπ,, θεωρούμε ότι η κρινόμενη πρόταση είναι συμφέρουσα για τον Δήμο αλλά η δυνατότητα αποδοχής της κατά την γνώμη μας απόκειται στην κρίση της επιτροπής, που σε περίπτωση αποδοχής της θα πρέπει να αποφασιστεί και η παραίτηση από την ανακοπή. 4. Την κοινοποιήθηκε στον Δήμο η με αριθμό 136/2012 απόφαση τακτικής διαδικασίας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία εκδόθηκε επί της και με αύξοντα αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 635/2010 αγωγή της α.ε. με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Πειραιά, νόμιμα εκπροσωπούμενης, που ζητούσε την καταβολή του συνολικού ποσού των ,47, ως εργολαβικού ανταλλάγματος ισόποσου των σε αυτή τιμολογίων από εργασίες της σε εκτέλεση της από σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Εργασίες Αποκομιδής Απορριμμάτων και Οδοκαθαρισμού» την οποία συνήψε ως ανάδοχος εργολάβος με τον πρώην Δήμο Αρχαγγέλου. Με την απόφαση αυτή υποχρεώνεται ο Δήμος στην καταβολή του ποσού των ,33 στην ενάγουσα α.ε. νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής. Λόγω ύπαρξης βάσιμων τυπικών λόγων εφέσεως κατά της παραπάνω απόφασης και για την αποτροπή της τελεσιδικίας της ασκήθηκε έφεση (απόφαση Ο.Ε. της , ΑΔΑ: Β43ΒΩ1Ρ-ΨΣΒ), μετά την άσκηση της οποίας η ενάγουσα εταιρεία κατέθεσε την κρινόμενη από αίτησή της με αρ. πρωτ. 2/120135/ , με την οποία αποδέχεται την καταβολή του κεφαλαίου μόνον και δη σε 3 δόσεις, παραιτούμενη των λοιπών αξιώσεών της (τόκων, δ. δαπάνης κλπ) υπό τον όρο της μη άσκησης έφεσης. Επειδή οι λόγοι έφεσης (αναρμοδιότητας, αοριστίας και έναρξης τοκοφορίας) δεν οδηγούν σε απαλλαγή της υποχρέωσης του Δήμου και το 4

5 επιδικασθέν ποσόν προκύπτει ότι οφείλεται έστω και με την βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού και η πρόταση είναι αντικειμενικά συμφέρουσα για τον Δήμο και αποφεύγεται κάθε άλλη δικαστική διαμάχη, φρονούμε ότι είναι δυνατή η αποδοχή της και η παραίτηση από την ασκηθείσα έφεσή μας και απόκειται στην ευχέρεια της επιτροπής, όμως λόγω του ύψους του ποσού πρέπει να παραπεμφθεί με ανάλογη εισήγηση στο Δ.Σ. Παρακαλούμε για την απόφασή σας, στην οποία να αναγράφεται ρητά ότι ελήφθη υπ όψιν η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου (αρθρ εδ. ιγ και 2 Ν. 3852/2010) και εγκρίνονται οι μέχρι σήμερα ενέργειές του.» (Ακολουθεί υπογραφή του Νομικού Συμβούλου κ. Στάγκα Εμμανουήλ) ΑΔΑ: Β4ΜΕΩ1Ρ-ΩΙ4 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δίνει το λόγο στον Νομικό σύμβουλο κ. Στάγκα Εμμ., ο οποίος αναφέρεται και προφορικώς στα κύρια σημεία της γνωμοδότησής του, που αφορά την περίπτωση με αύξοντα αριθμό 4, η οποία χρήζει, λόγω ποσού, να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου. Παρεμβαίνοντας ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει ότι το θέμα σχετίζεται με το κενό που δημιουργήθηκε ανάμεσα στις δύο συμβάσεις του πρώην δήμου Αρχαγγέλου, αφού ο Δήμος αδυνατούσε να προχωρήσει στη αποκομιδή των απορριμμάτων μόνος του. Ενώ γνωρίζοντας και η ιδιωτική εταιρεία το κενό αυτό συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες της, αλλά δεν μπορούσε να πληρωθεί νόμιμα και να εκκαθαριστεί η δαπάνη, συνεχίζει. Για το κενό διάστημα που δεν υπήρχε σύμβαση αλλά δεν μπορούσε να πληρωθεί, ενημερώνει, έκανε αγωγή η εταιρεία εναντίον του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου, και εκδόθηκε πρωτόδικη απόφαση που τη δικαίωνε. Σ αυτό το σημείο, συμπληρώνει ο Νομικός Σύμβουλος κ. Στάγκας Εμμ. λέγοντας ότι, μετά την έκδοση αυτής της απόφασης, η οποία επεδίκασε το ποσό που ζητούσε η εταιρεία, θεωρώντας ότι, παρά τις παρατυπίες της διαδικασίας ο Δήμος κατέστη αδικαιολόγητα πλουσιότερος, αφού αυτό το ποσόν θα το έδινε κάπου αλλού για να κάνει τις ίδιες εργασίες. Με την έκδοση αυτής της απόφασης η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ρόδου, συνεχίζει, «έτρεχε» η προθεσμία της έφεσης, γι αυτό και στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής λήφθηκε απόφαση και ασκήθηκε η έφεση. Μετά την άσκηση της έφεσης όμως, παραλήφθηκε η σχετική αίτηση συμβιβασμού, η οποία λόγω ποσού πρέπει να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και εάν γίνει δεκτή, συνακόλουθα, θα γίνει παραίτηση και από την ασκηθείσα έφεσή του Δήμου Ρόδου. Στη συνέχεια το λόγο ζητά και παίρνει ο κ. Μαχραμάς Μιχαήλ, ο οποίος επαναλαμβάνει προηγούμενη ερώτησή του για την οποία ευχαριστεί που πήρε γραπτώς απάντηση και σχετικά στοιχεία, γεγονός που θεωρεί ότι είναι προς τιμήν του Αντιδημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, και ρωτά εάν παρακολουθείται συνεχώς το θέμα της παραγραφής των υποχρεώσεων γι αυτούς που συμπληρώνουν πενταετία. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής απαντά λέγοντας ότι αναφορικά με το 2007, έχουν κοινοποιηθεί πάρα πολλές επιστολές, αλλά γίνονται και τηλεφωνικές επαφές για το θέμα. Γίνεται, προσπάθεια, συνεχίζει, γι αυτά που νομίμως μπορούν να εκκαθαριστούν αυτό να συμβεί μέσα στο 2012, ενώ για τα υπόλοιπα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ώστε να ξεκινήσουν διαδικασίες αγωγών. Ο κ. Μαχραμάς επανέρχεται ρωτώντας, εάν ο Δήμος θα μπορέσει να ανταπεξέλθει εκτός από τις υποχρεώσεις του 2007 και για το 2008, 2009, κλπ. Δηλαδή, ρωτά επεξηγηματικά, εάν για τα επόμενα έτη 2013, 2014 κλπ. θα πρέπει να γίνουν οι ανάλογες προβλέψεις και εκτιμήσεις για τις αξιώσεις των ενδιαφερομένων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής απαντά λέγοντας ότι ο Δήμος θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα, σχεδόν του συνόλου, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους, με την έκτακτη επιχορήγηση που περιμένει για να διατεθεί γι αυτόν το λόγο, αίτημα που έχει φύγει ήδη από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αφορά ποσό ύψους 19,9 εκ. ευρώ, περίπου. Ο κ. Μαχραμάς επιμένει λέγοντας εάν είναι γνωστό ποιες είναι οι αξιώσεις των 5

6 πιστωτών για παράδειγμα για το έτος 2008, ή το 2009, αφού υποστηρίζεται ότι προλαβαίνονται οι παραγραφές. Γιατί, υποστηρίζει, ότι ο Δήμος και η Οικονομική Επιτροπή, προφανώς, θα πρέπει να προνοήσουν, αφού υπάρχουν, τονίζει, και οι διαταγές πληρωμής για τις οποίες έχει καταθέσει την άποψη ότι τις ψηφίζει θέλοντας να προστατέψει τα συμφέροντα του Δήμου, αλλά από την άλλη θεωρεί ότι αποτελεί, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ένα είδος μεροληψίας εις βάρος δημοτών ή επιχειρήσεων που δεν εκδίδουν διαταγή πληρωμής κατά του Δήμου. Έρχεται κάποιος, συνεχίζει, ο οποίος ασκεί το νόμιμο δικαίωμά του, όμως συν τω χρόνω, παραιτείται από τους τόκους και τα έξοδα με αποτέλεσμα η οφειλή να επιστρέφει στο αρχικό ποσό, το οποίο δεν το έχει ζητήσει καν. Μπορεί να εκτελείται το νόμιμο, τονίζει, αλλά όχι το ηθικό, αφού, υποστηρίζει, ότι υπάρχει ένα είδος μεροληψίας. Ενέργεια που δεν γίνεται με πρόθεση, προσθέτει, αλλά αντικειμενικά θεωρεί ότι υπάρχει μεροληψία. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής απαντά λέγοντας, ότι δεν είναι σε θέση ο Δήμος να πει σ αυτόν τον οποίο οφείλει να κινήσει διαδικασίες είσπραξης με ένδικα μέσα, μέσω διαταγών πληρωμής, αγωγών κλπ. Αυτό τονίζει είναι θέμα του κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή, ο οποίος συναλλάσσεται με το δημόσιο. Επαναλαμβάνει, ότι ο Δήμος περιμένει την προαναφερθείσα έκτακτη χρηματοδότηση για να εξοφλήσει σχεδόν το σύνολο των υποχρεώσεων. Αποδείχθηκε και εγγράφως, τονίζει, με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στον κ. Μαχραμά, ότι ο Δήμος δεν πληρώνει μόνον διαταγές πληρωμής. Ο κ. Μαχραμάς επανέρχεται και πάλι λέγοντας ότι υποθετικά εάν έρθει ένας ενδιαφερόμενος με μια νόμιμη απαίτηση του 2008 ή του 2009, ο οποίος τον ρωτήσει με ποιόν τρόπο θα μπορούσε να πάρει τα χρήματα του, τι θα μπορούσε να του απαντήσει, ρωτά. Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο ρωτά και πάλι, τι θα πρότεινε εκείνος να του απαντήσει. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής απαντά λέγοντας ότι θα του πρότεινε να απαντήσει και να προτρέψει τον ενδιαφερόμενο να περιμένει εωσότου ο Δήμος εισπράξει την έκτακτη χρηματοδότηση, ώστε να μπορεί να τον ικανοποιήσει. Προτείνει, επίσης καταλήγοντας το, εν λόγω θέμα, βάσει και της σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου κ. Στάγκα Εμμ., να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο με θετική εισήγηση. Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού θεώρησε περαιωμένη τη συζήτηση κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΔΑ: Β4ΜΕΩ1Ρ-ΩΙ4 λαμβάνοντας υπ όψιν τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου κ. Στάγκα Εμμ. (αρθρ εδ. ιγ και 2 Ν. 3852/2010) με αρ. πρωτ. 2/ και εγκρίνοντας, επιπροσθέτως τις μέχρι σήμερα ενέργειές του, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, {Ο κ. Ταρασλιάς Κων/νος (Αντιπρόεδρος), απουσίαζε από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος} με τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καμπουρόπουλου Εμμ., Σαββή Εμμανουήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, Τσακίρη Τσαμπίκου, {σύνολο θετικών ψήφων έξι (6)}, ενώ τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ.: Μαχραμάς Μιχαήλ, Ζαννετίδης Φιλήμονας, Στάγκας Στέργος δήλωσαν «παρόντες», και εγκρίνει την παραπομπή του θέματος, περί της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας «Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε.», το οποίο καταγράφεται με αύξοντα αριθμό 4 στην ανωτέρω γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου κ. Στάγκα Εμμ., στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω ποσού και με θετική εισήγηση. 6

7 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, για να ενημερώσουμε απλά το σώμα, υπήρχε ένα κενό στην σύμβαση που είχε ο Αρχάγγελος με τη συγκεκριμένη εταιρία, την ΠΕΡΜΕ. Ανάμεσα στις δύο συμβάσεις έως ότου γίνει ο διαγωνισμός από τη μία σύμβαση στην άλλη η εταιρία συνέχιζε να μαζεύει τα σκουπίδια από τον συγκεκριμένο Δήμο και για αυτό το κενό διάστημα με προφορική εντολή το πιθανόν, για αυτό το διάστημα προσέφυγε στα δικαστήρια με αγωγή για να μπορέσει να διεκδικήσει τα χρήματα. Έρχεται τώρα και γίνεται μια αίτηση προς την Οικονομική Επιτροπή και λόγω του ποσού το παραπέμπουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με θετική εισήγηση κατά πλειοψηφία από την Οικονομική Επιτροπή για να μπορέσουν με συγκεκριμένο τρόπο διακανονισμού που έχει μέσα στην εισήγηση να δεχτούμε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ο οποίος έχει προς όφελος του Δήμου δικαστικά έξοδα και τόκους. Είναι το κενό μεταξύ των δύο συμβάσεων. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Κύριε Πρόεδρε στη σελίδα 4 λέει ότι οι δήμοι από 1ης 10ου 2012, πρόσφατα δηλαδή, έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, γνωστοποιήθηκε το σχετικό τιμολόγιο είναι καταχωρημένο στο λογιστικό πρόγραμμα του Δήμου με τα σχετικά συνοδευτικά δικαιολογητικά, απόφαση Δημάρχου, ανάληψη, τα γνωστά. Και εκδόθηκε το 323Β του 2010 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του πρώην Δήμου Λινδίων αλλά δεν θεωρήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι η σύμβαση από 12-2ου του 2008 ήταν με τον Δήμο Αρχαγγέλου αλλά το ένταλμα το έβγαλε ο Δήμος Λινδίων, το χρηματικό ένταλμα. Πως είναι δυνατόν αυτά τα δύο, η σελίδα 4 με την σελίδα Και δεύτερον. Όταν είναι πάνω από το Δημοτικό Συμβούλιο υπέχει θέση να πληρώσει και θα παρακαλέσω Δήμαρχε ο νομικός σύμβουλος να είναι εδώ πέρα, συγνώμη έκανα λάθος, το νούμερο με τον Δήμο Αρχαγγέλου, όταν είναι πάνω από κ. Φλεβάρη, δεν βλέπω άλλο νομικό εδώ μέσα και θα παρακαλούσα να έρχονται νομικοί του Δήμου, όταν είναι πάνω από πρέπει να γίνει δικαστήριο ή όχι; Αυτό γνωρίζω εγώ, πάνω από ελεγχόμαστε, κάτω από μπορούμε να κάνουμε με απόφασή μας διακανονισμό και να κλείνει η υπόθεση. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : Για όλα τα ποσά μπορείς να κάνεις διακανονισμό. Μέχρι είναι απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Από είναι. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Από έως μας υποχρεώνει; Αυτή την εισήγηση έχουμε από τον νομικό σύμβουλο; ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : Όχι δεν υποχρεώνει, δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Ναι δίνεται αλλά με τι υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων. Αυτό είναι το ερώτημά μου μόνο. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : Ποιο; Αν υπάρχει κίνδυνος; Αν είναι προς όφελος του Δήμου και αιτιολογείται δεν υπάρχει κίνδυνος. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το γράφει η εισήγηση του κ.στάγκα. ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εισηγείται ο νομικός σύμβουλος θετικά. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Στην λογική που λέει η Οικονομική Επιτροπή και ο νομικός σύμβουλος ότι ξέρετε αν συμβιβαστούμε έχουμε ή θα 7

8 έχουμε κάποιο όφελος από τους τόκους ή κάποια δικαστικά έξοδα εύκολα λέει κάποιος γιατί να διαφωνήσω. Η διαφωνία μου έγκειται στο εξής. Στο ότι χρησιμοποιείται ο δρόμος του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Ο δρόμος αυτός του αδικαιολόγητου πλουτισμού δεν χρησιμοποιείται από την εταιρία, δεν χρησιμοποιήθηκε από την εταιρία μονομερώς με την έννοια ότι προφανώς υπήρξε συνεννόηση για την εκτέλεση αυτού του έργου, προφανώς αυτό αποτελούσε σε πλήρη γνώση αυτών οι οποίοι έδωσαν την εντολή ή έπαιρναν την υπηρεσία για όσο διάστημα η υπηρεσία προσεφέρετο και πολύ προτού τιμολογηθεί. Και η διαδικασία της νομικής διεκδίκησης του ποσού αυτού μέσω του νομικού επιχειρήματος του αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι το μοναδικό επιχείρημα το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση αυτή, διότι δεν μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο με κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Ή κανένα άλλο νομικό ισχυρισμό. Διότι δεν έχει εντολή, δεν έχει σύμβαση, δεν έχει διαγωνισμό, δεν έχει τίποτα στα χέρια της. Αυτή είναι μια πόρτα την οποία προσωπικά δεν θα ήθελα όχι μόνο να ανοίξω αλλά ούτε και να ευλογήσω ποτέ. Για αυτό καταψηφίζω τον συμβιβασμό. Και προτείνω να εξαντληθούν τα νομικά μέσα. Να εξαντληθούν τα νομικά μέσα και να τελεσιδικήσει η απόφαση. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Πολύ σύντομα μια και αναφέρθηκε και ο Αντιπρόεδρος και στην ιδιότητά μου ως νομικού. Υπάρχει συμπληρωματικά με όσα πολύ σωστά είπε ο επικεφαλής της παράταξής μας ο κ. Χατζημάρκος και ένα άλλο θέμα. Το αναγράφει στην εισήγηση και ο νομικός ο κ. Στάγκας. Περί το μέσον της σελίδος αναφέρει ότι τελευταία έχει μετακινηθεί η νομολογία του Αρείου Πάγου με μια πρόσφατη απόφαση προ δεκαπενθημέρου περίπου όπου χαρακτηρίζονται οι συμβάσεις αυτές ως διοικητικές. Κύριε Στάγκα χαρακτηρίζονται οι συμβάσεις αυτές ως διοικητικές, δηλαδή αν και ο Δήμος ενεργεί με την ιδιότητα του Φίσκους, δηλαδή όχι του Ιμπέριουμ, με την ιδιότητα την εμπορική, συναλλάσσεται εμπορικά, δεν ενεργεί διοικητικά, επειδή είναι Δήμος έκρινε μετακινώντας μια ολόκληρη νομολογία δεκαετιών ο Άρειος Πάγος ότι είναι διοικητική η σύμβαση και θέτει πλέον θέμα αναρμοδιότητας των πολιτικών δικαστηρίων. Είναι θέματα που πρέπει να συνυπολογιστούν. Πέραν αυτής της παρατήρησής μου και το θέμα του αδικαιολόγητου πλουτισμού συμπληρωματικά ότι είναι μια βάση επικουρικότητας, πρέπει λοιπόν να είναι μόνο επικουρικά και κύρια βάση της αγωγής να είναι στιβαρή, έχουμε άλλο θέμα. Ο Δήμος έπρεπε αφού, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ τοποθετούμενος με βάση την κοινή λογική, αφού κάνει μια πρόταση ο ιδιώτης δεν πρέπει ο Δήμος μέσω της Οικονομικής Επιτροπής να κάνει έστω και με αυτή τη λογική μια αντιπρόταση; Κύριε μειώνεις τους τόκους, ο Δήμος αντιπροτείνει αυτό. Αυτό είναι η τεχνική των διαπραγματεύσεων. Πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση αντικειμενικά εκφράζει το συμφέρον του Δήμου. Να το δούμε λοιπόν το θέμα της διοικητικής σύμβασης και ας εξαντληθούν τα ένδικα μέσα. Ίσως είναι προς το συμφέρον του Δήμου όπου τα διοικητικά δικαστήρια και έχουν πολύ μεγάλη βάση τώρα που είναι χειμαζόμενα τα οικονομικά του Δήμου τα διοικητικά δικαστήρια εκδίδουν τις αποφάσεις τους σε ορίζοντα σχεδόν, λυπούμαι που το λέω αλλά το λέω γιατί είναι πραγματικότητα, σχεδόν δεκαετίας. ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εδώ θέλω να έχουμε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά για όλους τους επιχειρηματίες και από όπου και αν προέρχονται γιατί όλες είναι υποθέσεις από προηγούμενους δήμους. Και στο προηγούμενο συμβούλιο νομίζω είχε έλθει μια αντίστοιχη εισήγηση για εργολάβους, που παρευρίσκονταν και στην αίθουσα, ήταν παρόμοιο το θέμα και είπαμε ότι επιπλέον να δώσει 1% για να είναι συμφέρον στον Δήμο και να προχωρήσει αυτός ο συμβιβασμός με την έννοια του οφέλους του Δήμου. 8

9 Διότι προφανώς ο επιχειρηματίας αυτός που έκανε τη μεταφορά δεν την έκανε επειδή ήθελε αλλά επειδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος για την αποκομιδή. Γιατί είχε καθυστερήσει η διαδικασία εγκρίσεων στους διαγωνισμούς αυτούς που είναι διεθνείς διαγωνισμοί. Και επειδή πρέπει οι άνθρωποι που βοηθάνε και νομίζω ότι η επιχείρηση αυτή βοήθησε στην συγκεκριμένη περίπτωση τον Δήμο Αρχαγγέλου για να μην έχει αδιέξοδα να τον τιμωρήσουμε κιόλας. Παρότι έρχεται ύστερα από καθυστέρηση χρόνων με δικαστικές αποφάσεις να πάρει τα δεδουλευμένα του, μας χαρίζει τόκους και δικαστικά έξοδα, επειδή και στο προηγούμενο συμβούλιο είπαμε στους αναδόχους εργολάβους να κάνουν επιπλέον 1% προτείνω να προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο εκτός από τους τόκους και τα δικαστικά και 2% επί του κεφαλαίου, μείωση που είναι επιπλέον συμφέρον για τον Δήμο. Και με αυτή την πρόταση αν την αποδέχεται να προχωρήσουμε στον συμβιβασμό. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.μ.γλυνός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.εμμ. Πετρωνιάτης, Γ.Αντώνογλου, Θ.Σωτρίλλης, Μ.Κολώνα, Ι.Τριανταφύλλου Α.Κούκουλας, Σ.Δικαοσταματίου και Δ.Γάκης ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αρ. 334/2012, και τις ανωτέρω τοποθετήσεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» με επικεφαλής τον κ.γ.χατζημάρκο, Εγκρίνει την αρ. 334/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την αποδοχή της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού (2/120135/ ) της εταιρείας «Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε» λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ.σ.στάγκα (η οποία περιγράφεται ανωτέρω) υπό τον όρο να μειωθεί επιπρόσθετα η απαίτηση της εταιρείας κατά ποσοστό 2% επί του κεφαλαίου. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Σ.ΓΛΥΝΟΣ 9

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 31-3-2011 Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 10/31-3-2011 Αριθ. Απόφασης: 207 /31-3-2011 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-08-2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/11-8-2014 Αριθ. Απόφασης: 505/11-8-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 1-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/1-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 12/1-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα 1-2-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 260/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 343 /12-6-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 343 /12-6-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 343 /12-6-2013 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 24/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΛ.: 210.9404825 FAX: 210.9404829 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Αίθουσα Ναυταθλητικής Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις. 1 / ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 35/2013 τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 311/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 20 ής Ιουνίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 37 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΗΡ-Δ6Β. Ελληνική

ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΗΡ-Δ6Β. Ελληνική Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Συζήτηση αναφορικά με την με αριθμό πρωτ. 57.151/2.12.2012 αίτηση δεκαέξι (16) δημοτικών συμβούλων με θέμα: «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στου Δήμου Τρίπολης,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 23 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα