ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CARELAB BY ATTICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» και δ.τ. «Carelab by attica» τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VOSPOROS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «VOSPOROS ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.» τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΜΑΝΙΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΗΜΑΝ Α.Ε.» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΙ ΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΙ ΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕ» Ανακοινώσεις επωνυμία «OXYGEN CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» επωνυμία «SPORTVISION Μάρκετινγκ Συμβουλευ τικές Υπηρεσίες Στρατηγική Εφαρμογές Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «SPORTVISION SA» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»... 7 επωνυμία «Πρόταγκον Ανώνυμη Εταιρεία Παρο χής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων» και δ.τ. «Πρόταγκον Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Πρόταγκον Ανώνυμη Εταιρεία Παρο χής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων» και δ.τ. «Πρόταγκον Α.Ε.» επωνυμία «Πρόταγκον Ανώνυμη Εταιρεία Παρο χής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων» και δ.τ. «Πρόταγκον Α.Ε.» επωνυμία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» και δ.τ. «ENERGEAN OIL & GAS S.A.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CARELAB BY ATTICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙ ΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» και δ.τ. «Carelab by attica». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η υπ αριθμ / απόφαση της Αντιπεριφερι άρχη ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία: α) πα ρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CARELAB BY ATTICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ», το διακριτικό τίτλο «Carelab by attica» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία προήλθε από μετατροπή της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δημοσθένης Μπούμης & Σια Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και την από Έκθεση Εκτίμησης της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας, η οποία συντάχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Μάριο Λασανιάνο σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 7.871/ συμ βολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ ΚΟΨΙΔΑ του Γεωργίου και την αριθμό 7.877/ διορθωτική πράξη της ιδίας. Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία «CARELAB BY ATTICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ». Διακριτικός Τίτλος: «Carelab by attica». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πε ντηκονταετής. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία παραφαρ μακευτικών προϊόντων και προϊόντων υγιεινής διατροφής και βρεφικής φροντίδας. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερ θούν ως τέτοια διαφόρων τύπων δερμοκαλλυντικά προ ϊόντα (καλλυντικά φαρμακείου) περιποίησης προσώπου, μαλλιών, προϊόντα μακιγιάζ, αντιηλιακά, βαφές, deos κ.α.. 2. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία καλλυ ντικών, αρωμάτων, αποσμητικών χώρου, αρωματικών κεριών και άλλων συναφών ειδών. 3. Η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση συμβολαίων, σχε τικών με τους σκοπούς της εταιρείας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: (α) Να ιδρύει καταστήματα και υποκαταστήματα, εντός και εκτός Ελλάδος, που θα πραγματοποιούν έναν ή/και περισσότερους από τους ανωτέρω σκοπούς. (β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και (γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδε δειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες ( ,00) ευρώ και καλύπτε ται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης Εταιρείας που ανέρχεται σε ποσό τρια κοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ. 2. Ειδικότερα καθένας από τους ιδρυτές καλύπτει το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ως εξής: α) Ο Δημοσθένης Μπούμης του Ευαγγέλου εισφέρει την αναλογία του (50,1%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετα τρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες τριακόσια ( ,00) ευρώ και θα αναλάβει μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία. β) Η εταιρεία «NORTHLANDMARK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» εισφέρει την αναλογία της (34%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε εκατόν δύο χιλιάδες ( ,00) ευρώ και θα αναλάβει μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία. γ) Η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» εισφέρει την αναλογία της (15,9%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια (47,700,00) ευρώ και θα αναλάβει μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία. Μετοχές Είδος Μετοχών: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες ( ,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) η κάθε μία. Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1 η ) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31 η ) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η Πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του έτους σύστασής της. Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Κατ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμ βουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 1. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΠΟΥΜΗ του Ευαγγέλου και της Αύρας, σύμβουλο επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα την και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αρί στιππου αρ , κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ / του Τ.Α. Συντάγματος, (Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Α.Φ.Μ ), εκτελεστικό μέλος. 2. ΗΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑ του Αρίστου και της Σοφίας, ιδιω τικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα την και κατοικεί στη Βούλα Αττικής, οδός Ελευθερίας αρ. 15, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π346026/ του Α.Τ. Γλυφάδας, (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ ), μη εκτελεστικό μέλος. 3. ΙΩΑΝΝΗ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ του Ανδρέα και της Αιμιλίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα την και κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 161, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ / του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, (Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Α.Φ.Μ ), εκτελεστικό μέλος. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εται ρεία μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με αρμοδιότητες του μεν Δημοσθένη Μπού μη ως Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, του Ιω άννη Ζομπανάκη ως εκτελεστικού μέλους και του Ηλία Κούκουτσα ως μη εκτελεστικού μέλους. Ορισμός Ελεγκτών: Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ένας Τακτικός και ένας Αναπληρω ματικός ορκωτός ελεγκτής της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON A.E., A.M. ΣΟΕΛ: 127, από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τη λήξη της εταιρικής χρήσης την Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (2) της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «VOSPOROS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «VOSPOROS ΕΣΤΙΑΤΟ ΡΙΑ Α.Ε.». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Επιμελητηρίου μας και έλαβε Κ.Α.Κ το με αριθ μό 11075/ συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Σωτηρίου Βρεττού, σύμφωνα με το οποίο συστάθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επω νυμία «VOSPOROS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «VOSPOROS ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως κατωτέρω: 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «VOSPOROS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «VOSPOROS ΕΣΤΙ ΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαϊδαρίου Ατ τικής. 3. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι: Α. 1. Η δημιουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ, καφέ μπαρ, σνακ μπαρ, τουριστικών κέντρων αναψυχής, οβελιστηρίων (ψησταριών) πιτσαριών, ζα χαροπλαστείων, αναψυκτηρίων, εστιατορίων γρήγο ρου φαγητού (φάστ φούντ),ταβέρνας παντός είδους, υπηρεσίες catering και εν γένει χώρων εστίασης και διασκέδασης και 2. Η δημιουργία και εκμετάλλευση υλικών υποδομών, καθώς και υποδομών τεχνογνωσίας για την περαιτέρω δημιουργία και εκμετάλλευση δικαιωμάτων και συνερ γασιών με το σύστημα της δικαιόχρησης (ranching) στον τομέα της εστίασης, του φαγητού, της αναψυχής και της διασκέδασης. Β. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συνεργάζεται με οιαδήποτε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα καθ οιονδήποτε τρόπο, β) να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελ ληνικές ή αλλοδαπές, παρεμφερούς σκοπού με οποια δήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση οιασδήποτε νομικής μορφής, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδή ποτε εντός ή εκτός Ελλάδος και δ) να ασκεί κάθε συναφή με τα παραπάνω εργασία και δραστηριότητα. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται από τη νόμιμη σύ σταση της και την καταχώριση της στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του έτους ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκο σι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. Κάλυψη Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου 1. Το Μετοχικό. Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέ ρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετο χές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία, και το οποίο καλύπτεται από τους ιδρυτές της Εταιρείας με εισφορά της καθαρής θέσεως της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. «Vosporos ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε» και το διακριτικό τίτλο «Vosporos Εστιατόρια Ε.Π.Ε.» που εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ. Ειδικότερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κα λύπτεται ως ακολούθως: Ο εκ των ιδρυτών της εταιρείας Πέτρος Γεωργό πουλος του Ανδρέα που μετέχει στην μετατρεπόμενη Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «Vosporos ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε» και το διακριτικό τίτλο «Vosporos Εστιατόρια Ε.Π.Ε.» με ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) εισφέρει: την αναλογία του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε., που ανέρχεται σε ,00 ευρώ και θα λάβει δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες (15.600) ανώνυμες με τοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία Ο εκ των ιδρυτών της εταιρείας Γεώργιος Ρογδιανά κης του Δημητρίου, εισφέρει: την αναλογία του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) στην καθαρή θέση της μετατρε πόμενης Ε.Π.Ε., που ανέρχεται σε ,00 ευρώ και θα λάβει οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (8.400) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. 6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: Πέτρο Γεωργόπουλο του Ανδρέα και της Παναγιώ τας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1961 και κατοικεί στον Πειραιά στην οδό Αντιπλοι άρχου Βλαχάκου αριθμός 104, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ /2007 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Πειραιά, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Δ Πειραιά, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας ως Πρόεδρος Γεώργιο Ρογδιανάκη του Δημητρίου και της Στυλια νής, λογιστή, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1971 και κατοικεί στον Πειραιά στην οδό Πατρών αριθμός 6, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ /2007 δελτίου ταυτό τητος του Τ.Α. Νίκαιας, με Α.Φ.Μ , της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Παναγιώτα Γεωργοπούλου του Πέτρου και της Ευ θυμίας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις και κατοικεί στον Πειραιά Αττικής στην οδό Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου αριθμός 104, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ / του Τ.Α. Πειραιά, με Α.Φ.Μ , της Δ.Ο.Υ. Δ Πειραιά, Ελληνικής Ιθαγένειας ως Μέλος. Η θητεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβου λίου ορίζεται εξαετής. 8. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση, εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι πάνω από ένα εκατομ μύριο ( ,00) ευρώ, ορίζονται: Ως Τακτικοί Ελεγκτές οι: 1. Αναστασία Γουργουλέτη του Ιωάννη και της Βα σιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Κορυδαλλό Αττικής στην οδό Λυκούργου αριθμός 16, με ΑΔΤ Π , με ΑΜΟΕΕ Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος του Νικολάου και της Ευγενίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής στην οδό Ακροπόλεως αρ. 83 με ΑΔΤ ΑΗ , με ΑΜΟΕΕ /99 Ως Αναπληρωματικοί Ελεγκτές οι: 1. Ελένη Κροκίδου του Ελευθερίου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Δραπετσώ

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) να Αττικής στην οδό Αναλήψεως αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΙ , με ΑΜΟΕΕ Ανδρέας Γεωρμπαλίδης του Ευαγγέλου και της Θε οδώρας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Κορυδαλλό Αττικής στην οδό Λυκούργου αρ. 16, με ΑΜΟΕΕ Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν, θα κα θορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2013 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ (3) της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «Σ. ΜΑΝΙΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΗΜΑΝ Α.Ε.». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας και έλαβε Κ.Α.Κ , το με αριθμό 2950/ συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Ευθυμίου Αποστολοπούλου, απόσχισης του κλά δου συναρμολόγησης και κατασκευής ψυκτικών και λοιπών μηχανημάτων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «Δ. ΜΑΝΙΑΔΗΣ Ν. ΤΑΙΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» και ίδρυσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «Σ.ΜΑΝΙΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΑΝ Α.Ε.» και τον αρ. Γ.Ε.ΜΗ , με βάση τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/1972 και το καταστατικό της. Περίληψη του καταστατικού της έχει ως κατωτέρω: 1. Επωνυμία Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι «Σ. ΜΑΝΙΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακρι τικός τίτλος «ΔΗΜΑΝ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. 2. Έδρα: Η δημοτική κοινότητα Μάνδρας της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής, θέση «Νεκροταφείο» στο 27 ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Θηβών. 3. Σκοπός: Είναι η με οποιονδήποτε τρόπο συναρμολό γηση και κατασκευή ψυκτικών και λοιπών σχετικών μηχα νημάτων, η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων (logistics), αλλά και η εκμίσθωση ακινήτων. 4. Διάρκεια: Ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ. της απόφα σης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, μπορεί δε να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστε ρα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πριν από την σύμφωνα με το παρόν, λήξη αυτής. 5. Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι επτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα εννέα ευρώ ( ,00 ), διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες δέκα εννέα ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) η κάθε μία και αναλαμβάνεται ολόκληρο από την εταιρεία «Δ. ΜΑΝΙΑ ΔΗΣ Ν. ΤΑΪΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (κατά σύντμηση «Δ.ΜΑΝΙΑΔΗΣ Ν.ΤΑΪΡΗΣ»), η οποία με ταβιβάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/1972 το εταιρικό της ακίνητο, που βρίσκεται στην θέση «ΝΕΚΡΟ ΤΑΦΕΙΟ», εκτός σχεδίου πόλεως, περιοχή Πολεοδομικού Κέντρου, εντός Γ.Π.Σ. της κτηματικής περιφέρειας της δημοτικής κοινότητας Μάνδρας της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της περιφε ρειακής ενότητας Δυτικής Αττικής, περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα στο 27 ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Θηβών, ήτοι αγροτεμάχιο εκτάσεως 7.930,00 τετραγωνικών μέτρων με βιοτεχνικό κτίριο μηχανουρ γείο με διώροφα γραφεία και τμήμα υπογείου συνολικής επιφανείας 3.176,42 τετραγωνικών μέτρων και αποθήκη 8,32 τετραγωνικών μέτρων στον ακάλυπτο χώρο του, με τα συστατικά του γερανογέφυρες και εμπεπηγμένα μηχανήματα στο έδαφος ή ηλεκτρικούς πίνακες και την υπάρχουσα εσωτερική διαρρύθμιση χώρων και αιθου σών. Μεταβιβάζεται το παραπάνω ακίνητο στην Ανώνυμη Εταιρεία, ως εισφορά, και θα παραδοθεί κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, συμπεριλαμβανομένων σε λειτουργία των συστημάτων συναγερμού, πυρόσβεσης, τηλεφωνικού κέντρου, θέρμανσης, κλιματισμού, της ηλεκτρογεννήτρι ας και του συστήματος αποθήκευσης μεταλλικών ραφιών βαρέως τύπου που βρίσκεται στο χώρο αποθήκευσης. Από τη μεταβίβαση εξαιρούνται τα ράφια, που βρί σκονται στην αίθουσα παραγωγής και της επίπλωσης γραφείου, τα οποία θα παραμείνουν στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Εισφέρουσας εταιρείας. 6. Μετοχές: Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομα στικές, ονομαστικής αξίας 1,00 εκάστη και αριθμού Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρή ση αρχίζει την πρώτη (1 η ) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31 η ) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, διενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται σύμφωνα με τον νόμο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης εξαίρεση η πρώτη (1 η ) εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητι κής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι και επτά (7) μέλη. Η θητεία των μελών του Διοι κητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευ ση, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. 9. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο (1 ο ) Διοικη τικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας αποτελείται από τα εξής τρία (3) μέλη: α) ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΑΝΙΑΔΟΥ του Δημητρίου και της Γεωργίας, σύζυγο Δημητρίου Μουζάκη, έμπορο, γεννη μένη στη Νίκαια Αττικής το έτος 1962, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Ιατρού Παπανικολάου αρ. 5, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου και κάτοχο του υπ αριθμ. Χ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αλίμου, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 β) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΣΟΥΣΗ του Σοφοκλή και της Βα σιλικής, λογιστή, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικο Καισαριανής Αττικής, οδός Βουτζά αρ. 91, ΑΦΜ , της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα και κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΖ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καισαριανής, ιθαγένειας και υπηκοότητας ελληνι κής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και γ) ΑΛΚΗ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟ του Κωνσταντίνου και της Ελεονώρας, λογιστή, γεννημένο στην Αθήνα στις , κάτοικο Παλ. Φαλήρου Αττικής, οδός Δήμη τρος αριθμός 12, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ Γλυφάδας και κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΗ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, ιθαγένει ας και υπηκοότητας ελληνικής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη ετήσια τα κτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι τις τριάντα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα ( ). Εκπροσώπηση Δ.Σ. Ανάθεση αρμοδιοτήτων: Την εταιρεία θα εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλες τις υποθέσεις, είτε δικαστικά είτε εξώδικα και έναντι οποιουδήποτε προσώπου η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος αυτής, ΣΤΑΜΑ ΤΙΝΑ ΜΑΝΙΑΔΟΥ του Δημητρίου και της Γεωργίας, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επω νυμία, υπογράφοντας οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. 10. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Εάν η εται ρεία υποχρεούται να εκλέξει ελεγκτές, θα τους εκλέγει σύμφωνα με το άρθρο 36 ο του Ν. 2190/1920 ή αν είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, θα τους εκλέγει με βάση το άρθρο 36 του Ν. 2190/1920. Πειραιάς, 23 Δεκεμβρίου 2013 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ (4) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) , το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕ ΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δια κριτικό τίτλο «ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συ νέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, την μετατροπή μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και την τροποποίηση του άρθρου 5 και του άρθρου 7 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας, τα οποία έχουν ως εξής: Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση της σε διακόσια πενήντα εκατομμύρια ( ) δραχμές, καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Στη συνέχεια με την από έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσια είκοσι εκατομμύρια ( ) δρχ. με την πληρωμή μετρητών στους μετόχους Μιχάλη Παν. Κυριαζή και Παναγιώτη Μιχ. Κυ ριαζή και ακύρωση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) ανωνύ μων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης που αναλογούν στη μείωση αυτή. Κατόπιν αυτού το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ( ) δρχ. διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε: α) Η μετατροπή και στρογγυλοποίηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε ευρώ με προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29.35) έκαστη. β) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά οχτώ ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (8,91) λόγω στρογγυλο ποίησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας ανέρχεται σε ογδόντα οχτώ χιλιάδες πενήντα (88.050) ευρώ, διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τρι άντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης. γ) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ με παράλ ληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τριάντα (30) ευρώ με την καταβολή μετρητών. δ) Περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ με καταβο λή μετρητών, δι εκδόσεως τριακοσίων (300) ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρεί ας ανέρχεται σε ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (99.000), διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες τριακόσιες (3.300) Ανώ νυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστης. Στη συνέχεια με την από απόφαση της έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα (24.180) ευρώ με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων της εται ρείας Ν. 2065/1992 με την έκδοση οκτακοσίων έξι (806) νέων δωρεάν ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, ανερχομένου του Μετο χικού Κεφαλαίου της εταιρείας σε εκατόν είκοσι τρείς χιλιάδες εκατόν ογδόντα ( ,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εκατόν έξι (4.106) ανώνυμες μετο χές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,00 ευρώ (εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 των κλάδων δραστηριότητας ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ, ΜΠΙΛΙΑΡΔΑ, ΚΑΦΕΤΕ ΡΙΑ, ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟ

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ κλπ, ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥ ΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «MIX. ΚΥΡΙΑΖΗΣ» αξίας ,38 και καταβολή 4,62 ευρώ σε μετρητά), δια εκδόσεως νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ διαιρούμενο σε ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης. Με την από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη. Άρθρο 7 ΜΕΤΟΧΕΣ 1. Οι μετοχές της εταιρείας βάσει του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ανέρχονται σε δώδεκα χι λιάδες τετρακόσιες σαράντα (12.445) ονομαστικής αξί ας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστη είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το άρθρο 7 του κατα στατικού της Εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εται ρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τρο ποποίηση. Καλαμάτα, 11 Νοεμβρίου 2013 Με εντολή Πρόεδρου Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (5) «OXYGEN CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανακοινώνεται ότι την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OXYGEN CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/01/12) σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω Γε νική Συνέλευση αποφάσισε τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας και εξέλεξε ως εκκαθαριστές τους: 1. Χρήστο Ζαβογιάννη του Ανδρέα και της Αναστασίας, οικονομολόγο, κάτοικο Περιστερίου, οδός Σωτήρος αρ. 7 Τ.Κ , με Α.Δ.Τ. ΑΗ / που εκδόθη κε από το Β τμήμα ασφαλείας Περιστερίου και ΑΦΜ φορολογούμενου στην Α ΔΟΥ Περιστερίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγένειας. 2. Ελένη Σταμοπούλου του Άγγελου και της Μαρίας, οικονομολόγο, κάτοικο Μοσχάτου, οδός Πλάτωνος αρ. 109 Τ.Κ , με Α.Δ.Τ. Ρ596526/1995 που εκδόθηκε από το ΣΤ τμήμα ασφαλείας Πειραιώς και ΑΦΜ , φορολογούμενη στη ΔΟΥ Μοσχάτου, Ελληνικής Υπηκο ότητας και ιθαγένειας. Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2014 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (6) «SPORTVISION Μάρκετινγκ Συμβουλευτικές Υπηρε σίες Στρατηγική Εφαρμογές Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «SPORTVISION SA». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPORTVISION Μάρκετινγκ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Στρατηγική Εφαρμογές Ανώ νυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «SPORTVISION SA» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύ πτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με θητεία έως , συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής: 1. Νικόλαος Νικόπουλος του Γεωργίου και της Ευλα μπίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευβοίας 1, επιχειρηματίας, με αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Π / του Ζ Τιμήματος Ασφαλείας Αθηνών και με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ βουλος 2. Στέφανος Νικόπουλος του Νικολάου και της Κων σταντίνας Αναστασίας, κάτοικος Μελισσιών Αττι κής, οδός Μακεδονίας 25, επιχειρηματίας, με ΑΔΤ ΑΒ / της Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Αντιπρόεδρος 3. Κωνσταντίνα Αναστασία Νικοπούλου του Στέφα νου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευβοί ας 1, συνταξιούχος, με ΑΔΤ Π / του Ζ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών και με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο ρυθμίζει από σήμερα και εφεξής την εκπροσώπηση της εταιρείας ως κατωτέ ρω: Παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νικόλαο Νικόπουλο, την εξουσία να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου, ήτοι ο ανωτέρω ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογρά φων κάτω από την Εταιρική επωνυμία θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις προς τρίτους σχέσεις της. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.ΕΜ 7435/ ). Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2013

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 (7) επωνυμία «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΘΕΜΙΣΤΟ ΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων καθώς και το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΘΕ ΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, ήτοι έως , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Γεώργιος Πετρής του Γεωργίου, κάτοικος Αγ. Στεφά νου, Λ. Μαραθώνος 77, Α.Δ.Τ.: ΑΕ , ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Κωνσταντίνος Πετρής του Γεωργίου, κάτοικος Αγ. Στεφάνου, Λ. Μαραθώνος 77, Α.Δ.Τ.: ΑΚ , ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος. 3. Παναγιώτης Πετρής του Γεωργίου, κάτοικος Αγ. Στεφάνου, Λ. Μαραθώνος 77 Α.Δ.Τ.: ΑΖ , ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Πετρής του Γεωργίου, με την υπογραφή του τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 6301/13, σχ.6302/13, 6303/ ). Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013 (8) «Πρόταγκον Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων» και δ.τ. «Πρόταγκον Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Πρόταγκον Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπη ρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων», το διακριτικό τίτλο «Πρόταγκον Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης από έως , η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών Β) Ορίστηκαν για τον έλεγχο των οικονομικών κατα στάσεων της χρήσης έως , οι παρακάτω: Τακτικοί Ελεγκτές: 1. Παναγιωτίδου Άννα του Βασιλείου, κάτοικος Χο λαργού, οδός Σύρου 16, με ΑΦΜ και μέλος του Ο.Ε.Ε. με αρ. επιμελητηρίου , AM 8087 Α Τάξης. 2. Βουλγαράκης Μηνάς του Γεωργίου, κάτοικος Γέ ρακα, οδός Κνωσσού 59, με ΑΦΜ και μέλος του Ο.Ε.Ε. με αρ. επιμελητηρίου , AM Α Τάξης. Αναπληρωματικοί Ελεγκτές: 1. Τρικαλινού Σοφία του Κωνσταντίνου, κάτοικος Διο νύσου, οδός Κωνσταντινουπόλεως 19, με ΑΦΜ και μέλος του Ο.Ε.Ε. με αρ. επιμελητηρίου Μυλωνάκη Ιωάννα του Χρήστου, κάτοικος Άνω Λιο σίων, οδός Στρ. Λιόση 11, με ΑΦΜ και μέλος του Ο.Ε.Ε. με αρ. επιμελητηρίου Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέ ρειας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 18224/ ). Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013 (9) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Πρόταγκον Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων» και δ.τ. «Πρόταγκον Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο με ΚΑΚ το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Πρόταγκον Ανώνυμη Εται ρεία Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων», το διακριτικό τίτλο «Πρόταγκον Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από τα οποία προκύπτει ότι: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί έως την , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Σοφία Βιδάλη του Ευστρατίου, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα, κάτοικος Νέου Ψυ χικού, ΤΚ 15451, οδός Νικ. Πλαστήρα 4, κάτοχος του με αριθμό Ρ δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την από το Α. Τ. Νέου Ψυχικού με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος. 2. Αναστάσιος Τέλλογλου του Θεόδωρου, δημοσιο γράφος, που γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα, κάτοικος Π. Φαλήρου ΤΚ 17561, οδός Ποσειδώνος 47, κάτοχος του με αριθμό Χ δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την από το Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων, με ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Αντιπρόεδρος. 3. Βασιλική Αποστολάκη του Σπυρίδωνος, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το 1983 στα Χανιά κάτοι κος Αθηνών, Θίσβης 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος την από το Α.Τ. Κισάμου Χανίων, Μέλος.

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση του καθορίζει τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, ως ακολούθως: Ι) Το Δ.Σ. αναθέτει στην Πρόεδρο Σοφία Βιδάλη, και της παρέχει το δικαίωμα όπως ενεργώντας μόνη, εφ όλων των θεμάτων, εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι όλων και ενώπιον κάθε Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, κάθε Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου. II) Στον Αντιπρόεδρο Αναστάσιο Τέλλογλου και το μέ λος Δ.Σ. Βασιλική Αποστολάκη, παρέχεται το δικαίωμα να υπογράφουν είτε από κοινού είτε ο καθένας χωρι στά και χωρίς τη σύμπραξη της Προέδρου κι έκαστος να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι όλων και ενώπιον κάθε Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, κάθε Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και κάθε τρίτου μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ καθώς επίσης να ενεργεί ενώπιον Τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων όλες τις απαιτούμενες πράξεις για άνοιγμα και κίνηση λογαριασμών, ανάληψη χρημά των έως του ιδίου ποσού ( ), οπισθογράφηση επιταγών κι άλλων αξιόγραφων για την κατάθεση τους στην Τράπεζα χωρίς περιορισμό ποσού. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει ας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 18224/ ). Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013 (10) «Πρόταγκον Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων» και δ.τ. «Πρόταγκον Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Πρόταγκον Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων», το διακριτικό τίτλο «Πρόταγκον Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτουν, σχετικά με το θέμα: «Ανακαθορισμός προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία», τα εξής: Το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση του ανακαθορίζει τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, ως ακολούθως: Α) Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σταύρο Θεοδωράκη, και του παρέχει το δι καίωμα όπως ενεργώντας μόνος, εφ όλων των θεμάτων, εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι όλων και ενώπιον κάθε Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, κάθε Οργα νισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου. Β) Στο μέλος του Δ.Σ. Βασιλική Αποστολάκη καθώς * * και στη Σοφία Βιδάλη του Ευστρατίου, κάτοικο Νέου Ψυχικού, οδός Ν. Πλαστήρα 4, που γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα, κάτοχο του με αριθμό Ρ δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος την από το Τ.Α. Ν. Ψυ χικού, με ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Ν. Ψυχικού παρέχεται το δικαίωμα να υπογράψουν είτε από κοινού είτε κα θεμία χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι όλων και ενώπιον κάθε Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής κάθε Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, κάθε Νομικού Προ σώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και κάθε τρίτου μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ καθώς επίσης να ενεργούν ενώπιον Τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων όλες τις απαιτούμενες πράξεις για άνοιγμα και κίνηση λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων έως του ιδίου ποσού ( ), οπισθογράφηση επιταγών και άλλων αξιό γραφων για την κατάθεση τους στην Τράπεζα χωρίς περιορισμό ποσού. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει ας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 3761/ ). Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 (11) «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟ ΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» και δ.τ. «ENERGEAN OIL & GAS S.A.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της 5 ης τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» το διακριτικό τίτλο «ENERGEAN OIL & GAS S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες (της εταιρείας και των θυγατρικών της), για τη χρήση από έως , η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών Β) Ορίστηκε για τον έλεγχο των οικονομικών κατα στάσεων της χρήσης έως , η ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton» (Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων), Ζέφυρου 56, Παλαιό Φάληρο, με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 127. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 23707/ Σχ 20092/13,19398/13). Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Παιανία 27-06-2014 Α.Π.:590.- ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τετέρτηκαι ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας συνήλθε νόμιμα η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63443/01ΝΤ/Β/07/151 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗ- ΣΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥ- ΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩ- ΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της Ανωνύμου Εταιρείας της εταιρίας με την επωνυμία: «PETS AND PEOPLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο: «PETS AND PEOPLE Α.Ε.» ( στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3648 13 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ν , 3371/2005, 4 Ν.

Ν , 3371/2005, 4 Ν. Θέμα 1 ο Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 11.05.2016 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: ,

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: , ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 FAX: 210 6143359, http://www.michaniki.gr e-mail: info@michaniki.gr M.A.E. 8440/06/B/86/16 5909-42.mnk ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17.2.2012 ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (Μετοχικό Κεφάλαιο) για

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ Αθήνα 10/6/2013 Αρ. πρωτ. 771 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 55 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Επωνυμία 1. Το παρόν καταστατικό ρυθμίζει τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών (α) «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και (β) «TELEDOME - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24-06-2016 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34-54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

«INTERENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μ.ΑΕ.» (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)

«INTERENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μ.ΑΕ.» (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015) «INTERENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μ.ΑΕ.» Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (1

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ 50690/04/Β/01/62 (2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 068910403000 ΤΗΣ 07/10/2014

Διαβάστε περισσότερα