ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CARELAB BY ATTICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» και δ.τ. «Carelab by attica» τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VOSPOROS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «VOSPOROS ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.» τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΜΑΝΙΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΗΜΑΝ Α.Ε.» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΙ ΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΙ ΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕ» Ανακοινώσεις επωνυμία «OXYGEN CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» επωνυμία «SPORTVISION Μάρκετινγκ Συμβουλευ τικές Υπηρεσίες Στρατηγική Εφαρμογές Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «SPORTVISION SA» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»... 7 επωνυμία «Πρόταγκον Ανώνυμη Εταιρεία Παρο χής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων» και δ.τ. «Πρόταγκον Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Πρόταγκον Ανώνυμη Εταιρεία Παρο χής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων» και δ.τ. «Πρόταγκον Α.Ε.» επωνυμία «Πρόταγκον Ανώνυμη Εταιρεία Παρο χής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων» και δ.τ. «Πρόταγκον Α.Ε.» επωνυμία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» και δ.τ. «ENERGEAN OIL & GAS S.A.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CARELAB BY ATTICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙ ΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» και δ.τ. «Carelab by attica». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η υπ αριθμ / απόφαση της Αντιπεριφερι άρχη ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία: α) πα ρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CARELAB BY ATTICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ», το διακριτικό τίτλο «Carelab by attica» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία προήλθε από μετατροπή της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δημοσθένης Μπούμης & Σια Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και την από Έκθεση Εκτίμησης της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας, η οποία συντάχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Μάριο Λασανιάνο σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 7.871/ συμ βολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ ΚΟΨΙΔΑ του Γεωργίου και την αριθμό 7.877/ διορθωτική πράξη της ιδίας. Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία «CARELAB BY ATTICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ». Διακριτικός Τίτλος: «Carelab by attica». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πε ντηκονταετής. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία παραφαρ μακευτικών προϊόντων και προϊόντων υγιεινής διατροφής και βρεφικής φροντίδας. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερ θούν ως τέτοια διαφόρων τύπων δερμοκαλλυντικά προ ϊόντα (καλλυντικά φαρμακείου) περιποίησης προσώπου, μαλλιών, προϊόντα μακιγιάζ, αντιηλιακά, βαφές, deos κ.α.. 2. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία καλλυ ντικών, αρωμάτων, αποσμητικών χώρου, αρωματικών κεριών και άλλων συναφών ειδών. 3. Η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση συμβολαίων, σχε τικών με τους σκοπούς της εταιρείας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: (α) Να ιδρύει καταστήματα και υποκαταστήματα, εντός και εκτός Ελλάδος, που θα πραγματοποιούν έναν ή/και περισσότερους από τους ανωτέρω σκοπούς. (β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και (γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδε δειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες ( ,00) ευρώ και καλύπτε ται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης Εταιρείας που ανέρχεται σε ποσό τρια κοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ. 2. Ειδικότερα καθένας από τους ιδρυτές καλύπτει το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ως εξής: α) Ο Δημοσθένης Μπούμης του Ευαγγέλου εισφέρει την αναλογία του (50,1%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετα τρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες τριακόσια ( ,00) ευρώ και θα αναλάβει μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία. β) Η εταιρεία «NORTHLANDMARK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» εισφέρει την αναλογία της (34%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε εκατόν δύο χιλιάδες ( ,00) ευρώ και θα αναλάβει μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία. γ) Η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» εισφέρει την αναλογία της (15,9%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια (47,700,00) ευρώ και θα αναλάβει μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία. Μετοχές Είδος Μετοχών: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες ( ,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) η κάθε μία. Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1 η ) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31 η ) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η Πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του έτους σύστασής της. Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Κατ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμ βουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 1. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΠΟΥΜΗ του Ευαγγέλου και της Αύρας, σύμβουλο επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα την και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αρί στιππου αρ , κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ / του Τ.Α. Συντάγματος, (Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Α.Φ.Μ ), εκτελεστικό μέλος. 2. ΗΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑ του Αρίστου και της Σοφίας, ιδιω τικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα την και κατοικεί στη Βούλα Αττικής, οδός Ελευθερίας αρ. 15, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π346026/ του Α.Τ. Γλυφάδας, (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ ), μη εκτελεστικό μέλος. 3. ΙΩΑΝΝΗ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ του Ανδρέα και της Αιμιλίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα την και κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 161, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ / του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, (Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Α.Φ.Μ ), εκτελεστικό μέλος. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εται ρεία μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με αρμοδιότητες του μεν Δημοσθένη Μπού μη ως Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, του Ιω άννη Ζομπανάκη ως εκτελεστικού μέλους και του Ηλία Κούκουτσα ως μη εκτελεστικού μέλους. Ορισμός Ελεγκτών: Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ένας Τακτικός και ένας Αναπληρω ματικός ορκωτός ελεγκτής της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON A.E., A.M. ΣΟΕΛ: 127, από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τη λήξη της εταιρικής χρήσης την Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (2) της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «VOSPOROS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «VOSPOROS ΕΣΤΙΑΤΟ ΡΙΑ Α.Ε.». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Επιμελητηρίου μας και έλαβε Κ.Α.Κ το με αριθ μό 11075/ συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Σωτηρίου Βρεττού, σύμφωνα με το οποίο συστάθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επω νυμία «VOSPOROS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «VOSPOROS ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως κατωτέρω: 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «VOSPOROS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «VOSPOROS ΕΣΤΙ ΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαϊδαρίου Ατ τικής. 3. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι: Α. 1. Η δημιουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ, καφέ μπαρ, σνακ μπαρ, τουριστικών κέντρων αναψυχής, οβελιστηρίων (ψησταριών) πιτσαριών, ζα χαροπλαστείων, αναψυκτηρίων, εστιατορίων γρήγο ρου φαγητού (φάστ φούντ),ταβέρνας παντός είδους, υπηρεσίες catering και εν γένει χώρων εστίασης και διασκέδασης και 2. Η δημιουργία και εκμετάλλευση υλικών υποδομών, καθώς και υποδομών τεχνογνωσίας για την περαιτέρω δημιουργία και εκμετάλλευση δικαιωμάτων και συνερ γασιών με το σύστημα της δικαιόχρησης (ranching) στον τομέα της εστίασης, του φαγητού, της αναψυχής και της διασκέδασης. Β. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συνεργάζεται με οιαδήποτε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα καθ οιονδήποτε τρόπο, β) να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελ ληνικές ή αλλοδαπές, παρεμφερούς σκοπού με οποια δήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση οιασδήποτε νομικής μορφής, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδή ποτε εντός ή εκτός Ελλάδος και δ) να ασκεί κάθε συναφή με τα παραπάνω εργασία και δραστηριότητα. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται από τη νόμιμη σύ σταση της και την καταχώριση της στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του έτους ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκο σι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. Κάλυψη Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου 1. Το Μετοχικό. Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέ ρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετο χές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία, και το οποίο καλύπτεται από τους ιδρυτές της Εταιρείας με εισφορά της καθαρής θέσεως της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. «Vosporos ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε» και το διακριτικό τίτλο «Vosporos Εστιατόρια Ε.Π.Ε.» που εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ. Ειδικότερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κα λύπτεται ως ακολούθως: Ο εκ των ιδρυτών της εταιρείας Πέτρος Γεωργό πουλος του Ανδρέα που μετέχει στην μετατρεπόμενη Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «Vosporos ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε» και το διακριτικό τίτλο «Vosporos Εστιατόρια Ε.Π.Ε.» με ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) εισφέρει: την αναλογία του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε., που ανέρχεται σε ,00 ευρώ και θα λάβει δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες (15.600) ανώνυμες με τοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία Ο εκ των ιδρυτών της εταιρείας Γεώργιος Ρογδιανά κης του Δημητρίου, εισφέρει: την αναλογία του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) στην καθαρή θέση της μετατρε πόμενης Ε.Π.Ε., που ανέρχεται σε ,00 ευρώ και θα λάβει οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (8.400) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. 6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: Πέτρο Γεωργόπουλο του Ανδρέα και της Παναγιώ τας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1961 και κατοικεί στον Πειραιά στην οδό Αντιπλοι άρχου Βλαχάκου αριθμός 104, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ /2007 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Πειραιά, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Δ Πειραιά, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας ως Πρόεδρος Γεώργιο Ρογδιανάκη του Δημητρίου και της Στυλια νής, λογιστή, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1971 και κατοικεί στον Πειραιά στην οδό Πατρών αριθμός 6, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ /2007 δελτίου ταυτό τητος του Τ.Α. Νίκαιας, με Α.Φ.Μ , της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Παναγιώτα Γεωργοπούλου του Πέτρου και της Ευ θυμίας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις και κατοικεί στον Πειραιά Αττικής στην οδό Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου αριθμός 104, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ / του Τ.Α. Πειραιά, με Α.Φ.Μ , της Δ.Ο.Υ. Δ Πειραιά, Ελληνικής Ιθαγένειας ως Μέλος. Η θητεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβου λίου ορίζεται εξαετής. 8. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση, εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι πάνω από ένα εκατομ μύριο ( ,00) ευρώ, ορίζονται: Ως Τακτικοί Ελεγκτές οι: 1. Αναστασία Γουργουλέτη του Ιωάννη και της Βα σιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Κορυδαλλό Αττικής στην οδό Λυκούργου αριθμός 16, με ΑΔΤ Π , με ΑΜΟΕΕ Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος του Νικολάου και της Ευγενίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής στην οδό Ακροπόλεως αρ. 83 με ΑΔΤ ΑΗ , με ΑΜΟΕΕ /99 Ως Αναπληρωματικοί Ελεγκτές οι: 1. Ελένη Κροκίδου του Ελευθερίου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Δραπετσώ

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) να Αττικής στην οδό Αναλήψεως αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΙ , με ΑΜΟΕΕ Ανδρέας Γεωρμπαλίδης του Ευαγγέλου και της Θε οδώρας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Κορυδαλλό Αττικής στην οδό Λυκούργου αρ. 16, με ΑΜΟΕΕ Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν, θα κα θορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2013 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ (3) της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «Σ. ΜΑΝΙΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΗΜΑΝ Α.Ε.». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας και έλαβε Κ.Α.Κ , το με αριθμό 2950/ συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Ευθυμίου Αποστολοπούλου, απόσχισης του κλά δου συναρμολόγησης και κατασκευής ψυκτικών και λοιπών μηχανημάτων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «Δ. ΜΑΝΙΑΔΗΣ Ν. ΤΑΙΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» και ίδρυσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «Σ.ΜΑΝΙΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΑΝ Α.Ε.» και τον αρ. Γ.Ε.ΜΗ , με βάση τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/1972 και το καταστατικό της. Περίληψη του καταστατικού της έχει ως κατωτέρω: 1. Επωνυμία Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι «Σ. ΜΑΝΙΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακρι τικός τίτλος «ΔΗΜΑΝ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. 2. Έδρα: Η δημοτική κοινότητα Μάνδρας της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής, θέση «Νεκροταφείο» στο 27 ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Θηβών. 3. Σκοπός: Είναι η με οποιονδήποτε τρόπο συναρμολό γηση και κατασκευή ψυκτικών και λοιπών σχετικών μηχα νημάτων, η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων (logistics), αλλά και η εκμίσθωση ακινήτων. 4. Διάρκεια: Ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ. της απόφα σης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, μπορεί δε να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστε ρα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πριν από την σύμφωνα με το παρόν, λήξη αυτής. 5. Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι επτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα εννέα ευρώ ( ,00 ), διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες δέκα εννέα ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) η κάθε μία και αναλαμβάνεται ολόκληρο από την εταιρεία «Δ. ΜΑΝΙΑ ΔΗΣ Ν. ΤΑΪΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (κατά σύντμηση «Δ.ΜΑΝΙΑΔΗΣ Ν.ΤΑΪΡΗΣ»), η οποία με ταβιβάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/1972 το εταιρικό της ακίνητο, που βρίσκεται στην θέση «ΝΕΚΡΟ ΤΑΦΕΙΟ», εκτός σχεδίου πόλεως, περιοχή Πολεοδομικού Κέντρου, εντός Γ.Π.Σ. της κτηματικής περιφέρειας της δημοτικής κοινότητας Μάνδρας της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της περιφε ρειακής ενότητας Δυτικής Αττικής, περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα στο 27 ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Θηβών, ήτοι αγροτεμάχιο εκτάσεως 7.930,00 τετραγωνικών μέτρων με βιοτεχνικό κτίριο μηχανουρ γείο με διώροφα γραφεία και τμήμα υπογείου συνολικής επιφανείας 3.176,42 τετραγωνικών μέτρων και αποθήκη 8,32 τετραγωνικών μέτρων στον ακάλυπτο χώρο του, με τα συστατικά του γερανογέφυρες και εμπεπηγμένα μηχανήματα στο έδαφος ή ηλεκτρικούς πίνακες και την υπάρχουσα εσωτερική διαρρύθμιση χώρων και αιθου σών. Μεταβιβάζεται το παραπάνω ακίνητο στην Ανώνυμη Εταιρεία, ως εισφορά, και θα παραδοθεί κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, συμπεριλαμβανομένων σε λειτουργία των συστημάτων συναγερμού, πυρόσβεσης, τηλεφωνικού κέντρου, θέρμανσης, κλιματισμού, της ηλεκτρογεννήτρι ας και του συστήματος αποθήκευσης μεταλλικών ραφιών βαρέως τύπου που βρίσκεται στο χώρο αποθήκευσης. Από τη μεταβίβαση εξαιρούνται τα ράφια, που βρί σκονται στην αίθουσα παραγωγής και της επίπλωσης γραφείου, τα οποία θα παραμείνουν στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Εισφέρουσας εταιρείας. 6. Μετοχές: Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομα στικές, ονομαστικής αξίας 1,00 εκάστη και αριθμού Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρή ση αρχίζει την πρώτη (1 η ) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31 η ) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, διενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται σύμφωνα με τον νόμο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης εξαίρεση η πρώτη (1 η ) εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητι κής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι και επτά (7) μέλη. Η θητεία των μελών του Διοι κητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευ ση, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. 9. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο (1 ο ) Διοικη τικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας αποτελείται από τα εξής τρία (3) μέλη: α) ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΑΝΙΑΔΟΥ του Δημητρίου και της Γεωργίας, σύζυγο Δημητρίου Μουζάκη, έμπορο, γεννη μένη στη Νίκαια Αττικής το έτος 1962, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Ιατρού Παπανικολάου αρ. 5, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου και κάτοχο του υπ αριθμ. Χ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αλίμου, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 β) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΣΟΥΣΗ του Σοφοκλή και της Βα σιλικής, λογιστή, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικο Καισαριανής Αττικής, οδός Βουτζά αρ. 91, ΑΦΜ , της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα και κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΖ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καισαριανής, ιθαγένειας και υπηκοότητας ελληνι κής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και γ) ΑΛΚΗ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟ του Κωνσταντίνου και της Ελεονώρας, λογιστή, γεννημένο στην Αθήνα στις , κάτοικο Παλ. Φαλήρου Αττικής, οδός Δήμη τρος αριθμός 12, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ Γλυφάδας και κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΗ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, ιθαγένει ας και υπηκοότητας ελληνικής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη ετήσια τα κτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι τις τριάντα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα ( ). Εκπροσώπηση Δ.Σ. Ανάθεση αρμοδιοτήτων: Την εταιρεία θα εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλες τις υποθέσεις, είτε δικαστικά είτε εξώδικα και έναντι οποιουδήποτε προσώπου η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος αυτής, ΣΤΑΜΑ ΤΙΝΑ ΜΑΝΙΑΔΟΥ του Δημητρίου και της Γεωργίας, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επω νυμία, υπογράφοντας οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. 10. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Εάν η εται ρεία υποχρεούται να εκλέξει ελεγκτές, θα τους εκλέγει σύμφωνα με το άρθρο 36 ο του Ν. 2190/1920 ή αν είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, θα τους εκλέγει με βάση το άρθρο 36 του Ν. 2190/1920. Πειραιάς, 23 Δεκεμβρίου 2013 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ (4) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) , το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕ ΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δια κριτικό τίτλο «ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συ νέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, την μετατροπή μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και την τροποποίηση του άρθρου 5 και του άρθρου 7 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας, τα οποία έχουν ως εξής: Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση της σε διακόσια πενήντα εκατομμύρια ( ) δραχμές, καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Στη συνέχεια με την από έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσια είκοσι εκατομμύρια ( ) δρχ. με την πληρωμή μετρητών στους μετόχους Μιχάλη Παν. Κυριαζή και Παναγιώτη Μιχ. Κυ ριαζή και ακύρωση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) ανωνύ μων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης που αναλογούν στη μείωση αυτή. Κατόπιν αυτού το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ( ) δρχ. διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε: α) Η μετατροπή και στρογγυλοποίηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε ευρώ με προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29.35) έκαστη. β) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά οχτώ ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (8,91) λόγω στρογγυλο ποίησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας ανέρχεται σε ογδόντα οχτώ χιλιάδες πενήντα (88.050) ευρώ, διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τρι άντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης. γ) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ με παράλ ληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τριάντα (30) ευρώ με την καταβολή μετρητών. δ) Περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ με καταβο λή μετρητών, δι εκδόσεως τριακοσίων (300) ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρεί ας ανέρχεται σε ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (99.000), διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες τριακόσιες (3.300) Ανώ νυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστης. Στη συνέχεια με την από απόφαση της έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα (24.180) ευρώ με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων της εται ρείας Ν. 2065/1992 με την έκδοση οκτακοσίων έξι (806) νέων δωρεάν ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, ανερχομένου του Μετο χικού Κεφαλαίου της εταιρείας σε εκατόν είκοσι τρείς χιλιάδες εκατόν ογδόντα ( ,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εκατόν έξι (4.106) ανώνυμες μετο χές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,00 ευρώ (εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 των κλάδων δραστηριότητας ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ, ΜΠΙΛΙΑΡΔΑ, ΚΑΦΕΤΕ ΡΙΑ, ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟ

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ κλπ, ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥ ΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «MIX. ΚΥΡΙΑΖΗΣ» αξίας ,38 και καταβολή 4,62 ευρώ σε μετρητά), δια εκδόσεως νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ διαιρούμενο σε ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης. Με την από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη. Άρθρο 7 ΜΕΤΟΧΕΣ 1. Οι μετοχές της εταιρείας βάσει του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ανέρχονται σε δώδεκα χι λιάδες τετρακόσιες σαράντα (12.445) ονομαστικής αξί ας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστη είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το άρθρο 7 του κατα στατικού της Εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εται ρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τρο ποποίηση. Καλαμάτα, 11 Νοεμβρίου 2013 Με εντολή Πρόεδρου Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (5) «OXYGEN CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανακοινώνεται ότι την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OXYGEN CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/01/12) σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω Γε νική Συνέλευση αποφάσισε τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας και εξέλεξε ως εκκαθαριστές τους: 1. Χρήστο Ζαβογιάννη του Ανδρέα και της Αναστασίας, οικονομολόγο, κάτοικο Περιστερίου, οδός Σωτήρος αρ. 7 Τ.Κ , με Α.Δ.Τ. ΑΗ / που εκδόθη κε από το Β τμήμα ασφαλείας Περιστερίου και ΑΦΜ φορολογούμενου στην Α ΔΟΥ Περιστερίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγένειας. 2. Ελένη Σταμοπούλου του Άγγελου και της Μαρίας, οικονομολόγο, κάτοικο Μοσχάτου, οδός Πλάτωνος αρ. 109 Τ.Κ , με Α.Δ.Τ. Ρ596526/1995 που εκδόθηκε από το ΣΤ τμήμα ασφαλείας Πειραιώς και ΑΦΜ , φορολογούμενη στη ΔΟΥ Μοσχάτου, Ελληνικής Υπηκο ότητας και ιθαγένειας. Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2014 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (6) «SPORTVISION Μάρκετινγκ Συμβουλευτικές Υπηρε σίες Στρατηγική Εφαρμογές Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «SPORTVISION SA». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPORTVISION Μάρκετινγκ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Στρατηγική Εφαρμογές Ανώ νυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «SPORTVISION SA» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύ πτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με θητεία έως , συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής: 1. Νικόλαος Νικόπουλος του Γεωργίου και της Ευλα μπίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευβοίας 1, επιχειρηματίας, με αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Π / του Ζ Τιμήματος Ασφαλείας Αθηνών και με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ βουλος 2. Στέφανος Νικόπουλος του Νικολάου και της Κων σταντίνας Αναστασίας, κάτοικος Μελισσιών Αττι κής, οδός Μακεδονίας 25, επιχειρηματίας, με ΑΔΤ ΑΒ / της Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Αντιπρόεδρος 3. Κωνσταντίνα Αναστασία Νικοπούλου του Στέφα νου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευβοί ας 1, συνταξιούχος, με ΑΔΤ Π / του Ζ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών και με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο ρυθμίζει από σήμερα και εφεξής την εκπροσώπηση της εταιρείας ως κατωτέ ρω: Παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νικόλαο Νικόπουλο, την εξουσία να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου, ήτοι ο ανωτέρω ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογρά φων κάτω από την Εταιρική επωνυμία θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις προς τρίτους σχέσεις της. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.ΕΜ 7435/ ). Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2013

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 (7) επωνυμία «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΘΕΜΙΣΤΟ ΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων καθώς και το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΘΕ ΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, ήτοι έως , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Γεώργιος Πετρής του Γεωργίου, κάτοικος Αγ. Στεφά νου, Λ. Μαραθώνος 77, Α.Δ.Τ.: ΑΕ , ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Κωνσταντίνος Πετρής του Γεωργίου, κάτοικος Αγ. Στεφάνου, Λ. Μαραθώνος 77, Α.Δ.Τ.: ΑΚ , ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος. 3. Παναγιώτης Πετρής του Γεωργίου, κάτοικος Αγ. Στεφάνου, Λ. Μαραθώνος 77 Α.Δ.Τ.: ΑΖ , ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Πετρής του Γεωργίου, με την υπογραφή του τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 6301/13, σχ.6302/13, 6303/ ). Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013 (8) «Πρόταγκον Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων» και δ.τ. «Πρόταγκον Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Πρόταγκον Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπη ρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων», το διακριτικό τίτλο «Πρόταγκον Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης από έως , η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών Β) Ορίστηκαν για τον έλεγχο των οικονομικών κατα στάσεων της χρήσης έως , οι παρακάτω: Τακτικοί Ελεγκτές: 1. Παναγιωτίδου Άννα του Βασιλείου, κάτοικος Χο λαργού, οδός Σύρου 16, με ΑΦΜ και μέλος του Ο.Ε.Ε. με αρ. επιμελητηρίου , AM 8087 Α Τάξης. 2. Βουλγαράκης Μηνάς του Γεωργίου, κάτοικος Γέ ρακα, οδός Κνωσσού 59, με ΑΦΜ και μέλος του Ο.Ε.Ε. με αρ. επιμελητηρίου , AM Α Τάξης. Αναπληρωματικοί Ελεγκτές: 1. Τρικαλινού Σοφία του Κωνσταντίνου, κάτοικος Διο νύσου, οδός Κωνσταντινουπόλεως 19, με ΑΦΜ και μέλος του Ο.Ε.Ε. με αρ. επιμελητηρίου Μυλωνάκη Ιωάννα του Χρήστου, κάτοικος Άνω Λιο σίων, οδός Στρ. Λιόση 11, με ΑΦΜ και μέλος του Ο.Ε.Ε. με αρ. επιμελητηρίου Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέ ρειας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 18224/ ). Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013 (9) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Πρόταγκον Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων» και δ.τ. «Πρόταγκον Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο με ΚΑΚ το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Πρόταγκον Ανώνυμη Εται ρεία Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων», το διακριτικό τίτλο «Πρόταγκον Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από τα οποία προκύπτει ότι: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί έως την , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Σοφία Βιδάλη του Ευστρατίου, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα, κάτοικος Νέου Ψυ χικού, ΤΚ 15451, οδός Νικ. Πλαστήρα 4, κάτοχος του με αριθμό Ρ δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την από το Α. Τ. Νέου Ψυχικού με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος. 2. Αναστάσιος Τέλλογλου του Θεόδωρου, δημοσιο γράφος, που γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα, κάτοικος Π. Φαλήρου ΤΚ 17561, οδός Ποσειδώνος 47, κάτοχος του με αριθμό Χ δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την από το Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων, με ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Αντιπρόεδρος. 3. Βασιλική Αποστολάκη του Σπυρίδωνος, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το 1983 στα Χανιά κάτοι κος Αθηνών, Θίσβης 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος την από το Α.Τ. Κισάμου Χανίων, Μέλος.

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση του καθορίζει τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, ως ακολούθως: Ι) Το Δ.Σ. αναθέτει στην Πρόεδρο Σοφία Βιδάλη, και της παρέχει το δικαίωμα όπως ενεργώντας μόνη, εφ όλων των θεμάτων, εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι όλων και ενώπιον κάθε Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, κάθε Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου. II) Στον Αντιπρόεδρο Αναστάσιο Τέλλογλου και το μέ λος Δ.Σ. Βασιλική Αποστολάκη, παρέχεται το δικαίωμα να υπογράφουν είτε από κοινού είτε ο καθένας χωρι στά και χωρίς τη σύμπραξη της Προέδρου κι έκαστος να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι όλων και ενώπιον κάθε Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, κάθε Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και κάθε τρίτου μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ καθώς επίσης να ενεργεί ενώπιον Τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων όλες τις απαιτούμενες πράξεις για άνοιγμα και κίνηση λογαριασμών, ανάληψη χρημά των έως του ιδίου ποσού ( ), οπισθογράφηση επιταγών κι άλλων αξιόγραφων για την κατάθεση τους στην Τράπεζα χωρίς περιορισμό ποσού. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει ας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 18224/ ). Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013 (10) «Πρόταγκον Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων» και δ.τ. «Πρόταγκον Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Πρόταγκον Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων», το διακριτικό τίτλο «Πρόταγκον Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτουν, σχετικά με το θέμα: «Ανακαθορισμός προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία», τα εξής: Το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση του ανακαθορίζει τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, ως ακολούθως: Α) Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σταύρο Θεοδωράκη, και του παρέχει το δι καίωμα όπως ενεργώντας μόνος, εφ όλων των θεμάτων, εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι όλων και ενώπιον κάθε Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, κάθε Οργα νισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου. Β) Στο μέλος του Δ.Σ. Βασιλική Αποστολάκη καθώς * * και στη Σοφία Βιδάλη του Ευστρατίου, κάτοικο Νέου Ψυχικού, οδός Ν. Πλαστήρα 4, που γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα, κάτοχο του με αριθμό Ρ δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος την από το Τ.Α. Ν. Ψυ χικού, με ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Ν. Ψυχικού παρέχεται το δικαίωμα να υπογράψουν είτε από κοινού είτε κα θεμία χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι όλων και ενώπιον κάθε Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής κάθε Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, κάθε Νομικού Προ σώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και κάθε τρίτου μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ καθώς επίσης να ενεργούν ενώπιον Τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων όλες τις απαιτούμενες πράξεις για άνοιγμα και κίνηση λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων έως του ιδίου ποσού ( ), οπισθογράφηση επιταγών και άλλων αξιό γραφων για την κατάθεση τους στην Τράπεζα χωρίς περιορισμό ποσού. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει ας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 3761/ ). Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 (11) «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟ ΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» και δ.τ. «ENERGEAN OIL & GAS S.A.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της 5 ης τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» το διακριτικό τίτλο «ENERGEAN OIL & GAS S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες (της εταιρείας και των θυγατρικών της), για τη χρήση από έως , η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών Β) Ορίστηκε για τον έλεγχο των οικονομικών κατα στάσεων της χρήσης έως , η ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton» (Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων), Ζέφυρου 56, Παλαιό Φάληρο, με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 127. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 23707/ Σχ 20092/13,19398/13). Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2886 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3378 10 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3697 8 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9904 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9405 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ «ΕΝ ΕΡΓΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 642.000 ΕΥΡΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, Ομορρύθμου Εταιρείας και Ετερορρύθμου Εταιρείας

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, Ομορρύθμου Εταιρείας και Ετερορρύθμου Εταιρείας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν Α ------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 33. Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα