ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΑ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟ ΤΩΝ» και δ.τ. «IMA BEVERAGES A.E.» τρώο τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «4M VK ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «4Μ VK» Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Εξοπλισμού Συσκευασίας Προϊόντων» με δ.τ. «TETRA PAK»... 3 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SHE SILVER ISH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ», με διακριτικό τίτλο «SHE SILVER ISH COMPANY S.A.» Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και δ.τ. «HOCO ΑΕ» Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣ ΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μη Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΧΑΙ ΔΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΚΕΧΑΙΔΗΣ ΑΕΒΕΤΕ KEHAIDIS MUSICAL HOUSE» Προσκήσεις την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙ ΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙ ΚΗΣ ΑΕ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση... 9 Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Τ.ΕΛ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» με δ.τ. «Κ.Τ.Ε.Λ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MODA DI METALLO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Ανακοίνωση πρόσκλησης των μετόχων για την άσκη ση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ADAPTORY ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» σε Γενική Συνέλευση ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΩΝ» και δ.τ. «IMA BEVERAGES A.E.». Την 16/05/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 80828, η από 29/04/2013 No 10 Απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΩΝ» και δ.τ. «IMA BEVERAGES A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ , σύμφωνα με την οποία

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) εγκρίθηκε η επέκταση του σκοπού της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της, που έχει ως εξής: «Άρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση κάθε είδους ποτών, οινοπνευματωδών ή μη, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών, 2. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, στρα τηγικής πωλήσεων και κάθε εν γένει υπηρεσία, σχετική με την προώθηση των πωλήσεων προϊόντων, άλλων επι χειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, 3. Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και η αντι προσώπευση αυτών, 4. Η οινοποίηση καθώς και η παρασκευή και εμπορία κάθε είδους οίνων και οινοπνευματωδών ποτών, 5. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτε ρικού, 6. Η εμπορία και τυποποίηση ξηρών καρπών, μπαχα ρικών, καφέ και κάθε είδους φυσικών χυμών, ποτών και τροφίμων, 7. Η συσκευασία, επανασυσκευασία και κάθε είδους τυποποίηση των παραπάνω προϊόντων, 8. Η εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση ειδών προσω πικής υγιεινής και φροντίδας, 9. Η παροχή υπηρεσιών αποθηκεύσεως, διακινήσε ως και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistic support), κάθε είδους προϊόντων και εμπορευμάτων τρίτων, 10. Η εμπορία ειδών ενδύσεως, υποδήσεως, αξεσουάρ ενδύσεως εν γένει, δερμάτινων ειδών, ειδών ταξιδιού και ειδών αθλητικού εξοπλισμού, 11. Η εμπορία προϊόντων καπνού, 12. Η παροχή υπηρεσιών, υπηρεσιών διοίκησης, λογι στηρίου και οργάνωσης επιχειρήσεων, 13. Η ανάπτυξη και εμπορία εμπορικών σημάτων, αδει ών, τεχνογνωσίας (know how), ευρεσιτεχνιών και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 14. Η πώληση προϊόντων από απόσταση μέσω διαδι κτύου (e commerce), η λειτουργία καταστήματος ηλε κτρονικού εμπορίου (e shop), η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών πώλησης προϊόντων από απόσταση, 15. κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρεία για την επίτευξη των πα ραπάνω σκοπών δύναται: να αποκτά, εκμισθώνει, υπεκμισθώνει ή υπομισθώνει ακίνητα δικά της ή τρίτων στην Ελλάδα ή το εξωτε ρικό ή συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, Να προβαίνει στην έκδοση κάθε είδους εντύπων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ενεργεί ως αντιπρόσωπος οποιασδήποτε επιχεί ρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω ρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του. Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013 (2) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «4M VK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟ ΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «4Μ VK». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 79940, το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «4M VK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «4Μ VK» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της εταιρείας, ως ακο λούθως: «Άρθρο 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ( ,00) καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα οκτώ (14.698) ονομαστικές μετοχές, ονομαστι κής αξίας τριάντα (30,00) η κάθε μία. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,00 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξί ας 30,00 ευρώ της κάθε μίας, με εισφορά εις είδος και συγκεκριμένα της αξίας των εξής τεχνικών λογισμι κών 1) «Λογισμικό Ανάπτυξη του Βασικού Σχεδιαστικού Υπόβαθρου Πυρήνα Σχεδίασης νέας γενιάς S CAD» και 2) «Λογισμικό Ανάπτυξη Ανοιχτού 3D Building Interface S BIM για τη νέα γενιάς STRAD ευρωκώδικες» που ανήλ θε συνολικά στο ποσόν των ,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 03/12/2012 έκθεση εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών 1) Παναγιώτη Β Τριμπονια και 2) Γεωργίου Ε Κοτσικα με όσα προβλέπει το άρθρο σύμφωνα με το άρ θρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης η παραπάνω εκτίμηση εισφοράς σε είδος εγκρίθηκε με αριθμό ανακοίνωσης δημοσίευσης ΚΑΚ Αρ πρωτ 13823/ και από την Νομαρχία Αθηνών Αρμόδια Βορείου Τομέα Τμήμα Α.Ε Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφαλαίο θα ανέρχεται σε εξακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σα ράντα ( ,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένου,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 διαιρούμενου σε ονομαστικές μετοχές αξίας 30,00 ευρώ εκάστης. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή εντός πέντε (5) ετών από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκει ται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαί ωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή αυτού που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συ νέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημο σιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Με την επιφύλαξη επίσης της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων με τοπών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημέ νου. κεφαλαίου. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμε νη από τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, τροποποι ούμενης αναλόγως της παραπάνω παραγράφου ένα (1) του παρόντος άρθρου. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασί ζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.» Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 (3) Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ Ανώ νυμος Εμπορική Εταιρεία Εξοπλισμού Συσκευασίας Προϊόντων» με δ.τ. «TETRA PAK». Την 21/01/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 71943, η από 02/01/2013 Απόφαση της έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Εξοπλισμού Συσκευασί ας Προϊόντων», με δ.τ. «TETRA PAK» και αριθμό ΓΕΜΗ , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα εξής: Α) Η τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού της ως εξής: «Άρθρο 23ο Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατι κό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του μετά από πρόσκληση του Προέδρου που αποστέλλεται εγγράφως ή/ και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) στον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκτάκτως εάν ζητηθεί εγγράφως από δύο (2) μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέ σει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Αν δεν συγκλη θεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικη τικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.» Β) Η τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της ως εξής: «Άρθρο 25 Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. 2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογρά φονται από τον Πρόεδρο ή το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται με την απόφαση συγκρό τησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα 3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Δι οικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξου σιοδοτηθεί με την ανωτέρω απόφαση. 4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώ πους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.» Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω ρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του. Αθήνα, 15 Ιουλίου 2013

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (4) Εταιρείας με την επωνυμία «SHE SILVER ISH ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ», με διακριτικό τίτλο «SHE SILVER ISH COMPANY S.A.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 81601, το από πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «SHE SILVER ISH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ», με δια κριτικό τίτλο «SHE SILVER ISH COMPANY S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μεταφορά της έδρας της εταιρείας, από το Δήμο Γλυφάδας, στο Δήμο Ταύρου Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Πειραιώς 226 και την τροποποίηση του άρθρου 2 παράγραφος 1 του καταστατικού της ως ακολούθως: «Άρθρο 2ο Έδρα 1. Με απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 2012, έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ταύρου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία δύναται να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη της Ελλάδος. 2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γρα φεία και αντιπροσωπείες χωρίς ή με τη συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή φυσικών προσώπων στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του. Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 (5) Εταιρείας με την επωνυμία «HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και δ.τ. «HOCO ΑΕ». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 77635, η αριθ. ΕΜ 1688/13 14/02/2013 Απόφαση του Αντι περιφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατι κού, της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «HOCO ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» τον διακριτικό τίτλο «HOCO ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της , με την οποία πιστοποιήθηκε η μη καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε στην από απόφαση της Γενικής Συνέλευση των μετόχων και η επαναφορά του Μετοχικού Κεφαλαίου στο πριν την αύξηση ποσό. Το άρθρο 5 τροποποιήθηκε στην πα ράγραφο 1, ως εξής: «Άρθρο 5ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των επτά εκατομμυρίων τετρα κοσίων είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενή ντα επτά ευρώ και ενενήντα δυο λεπτών του ευρώ ( ,92) διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύ ρια τετρακόσιες χιλιάδες εξακόσιες οκτώ ( ) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα εννέα λεπτών του ευρώ ( 0,49) η κάθε μία. Το παραπάνω κεφάλαιο προήλθε ως εξής: α) Αρχικά είχε ορισθεί, σύμφωνα και με όσα προ βλέπονται στο άρθρο 19 του παρόντος, σε επτά εκα τομμύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακό σια ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά του ευρώ ( ,92), εκ των οποίων ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι επτά λε πτών του ευρώ ( ,27) καταβλήθηκε με με τρητά και ποσό τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εί κοσι επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ ( ,65) καταβλήθηκε με εισφορά εις είδος έξι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων επτα κοσίων σαράντα τεσσάρων ( ) μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», έκαστη μετοχή εκ των οποίων έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 στο ποσό των 0, β) Το κεφάλαιο αυτό με απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων της , αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια δύο χιλιάδες πεντακόσια ( ) ευρώ με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων διακοσίων πε νήντα ( ) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,49 ) εκάστης. γ) Το κεφάλαιο με απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου της εταιρίας της επαναφέρθηκε, λόγω μη καταβολής του ποσού της αύξησης των έξι εκατομμυρί ων δύο χιλιάδων πεντακοσίων ( ) ευρώ με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ( ) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,49 ) εκάστης που αποφασίστηκε στην από απόφαση της Γενικής Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατ εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, στο πριν από την ως άνω αύξηση ποσό του κεφαλαίου. 2 Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού τικ/εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2013

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 (6) Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Την 24/07/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρη σης 81786, το από 29/06/2013 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ Μ.Α.Ε /12/Β/92/98/4), η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλκίδας από το οποίο προκύπτει ότι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου αποφασίζουν: Α) Την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από «ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΕ ΧΝΟΚΑΤ Α.Ε)» σε «PROTON POWER & LIGHT ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με σχετική τροποποίηση του άρ θρου 1 του καταστατικού της. και το οποίο έχει ως εξής: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ «Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία: Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΕΧΝΟΚΑΤ Α.Ε)». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσ σα ή με λατινικά στοιχεία TECHNOKAT SA. Με την από 29/06/2013 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας σε PROTON POWER & LIGHT ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «PROTON POWER & LIGHT ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε». Στις σχέσεις με το εξωτερικό, θα συναλλάσεται με επωνυμία σε πιστή μετάφραση «PROTON POWER & LIGHT CRETE SA». Επίσης, κατατέθηκε το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Αριθμ. Πρωτ. 4479/ ) Χαλκίδα, 24 Ιουλίου 2013 Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α Ο Αρμόδιος Υπάλληλος Π. ΜΑΚΡΗΣ (7) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 78454, η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με α.π / , με την οποία εγκρίθηκε η τροποποί ηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡΜΑΕ 14032/071/Β/86/0004), που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Νικο λάου Λασιθίου, σύμφωνα με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε ευρώ ,38 και διαιρείται σε ονομαστι κές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,94 η μία. Ήδη με την από 31/05/2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυξή θηκε κατά ευρώ τετρακόσιες σαράντα μία χιλιάδες ( ,00 ) με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,94 η μία και τιμή εκδόσεως ευρώ 11,30 ανά μετοχή, ήτοι θα προκύψει "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" ποσό ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες ( ,00 ) που θα καταχωρηθεί σε ομώνυμο ξεχωριστό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσια επτά και τρι άντα οκτώ λεπτά ( ,38 ) και διαιρείται σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα μία διακόσιες είκοσι επτά ( ) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξί ας ευρώ 2,94. Μέρος της αύξησης πραγματοποιείται με κεφαλαιοποίηση παλιών καταθέσεων των μετοχών. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Τμήμα Εμπορίου (α.π / ). Άγιος Νικόλαος, 24 Ιουλίου 2013 Η Διευθύντρια κ.α.α. ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ (8) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μη Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΧΑΙΔΗΣ ΜΟΥ ΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΚΕΧΑΙ ΔΗΣ ΑΕΒΕΤΕ KEHAIDIS MUSICAL HOUSE». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Την 22/7/2013 με Κ.Α.Κ καταχωρίστηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρί ου Μαγνησίας το από πρακτικό Ετήσιας Γενι κής Συνέλευσης της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΧΑΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΚΕΧΑΙΔΗΣ ΑΕΒΕΤΕ KEHAIDIS MUSICAL HOUSE» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: (ΑΡΜΑΕ 19672/32/Β/89/013) που εδρεύει 28ης Οκτωβρίου 118Α, Δήμου Βόλου, Ν. Μαγνησίας, και εγκρίθηκε με το υπ αριθμ. 4094/ έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων, από το οποίο προκύπτει η τροποποίηση του άρθρου 34 του καταστατικού που αφορά τη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας ως εξής:

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Τροποποίηση του άρθρου 34 του καταστατικού ως προς τον σκοπό: Ο Κεχαίδης Κων/νος μεταβιβάζει στη Κεχαίδου Ματ θίλδη μετοχές.. Σύμφωνα με τη παρούσα μετα βίβαση μεριδίων των μετόχων στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας συμμετέχουν οι εξής: 1) Κεχαίδης Κων/νος με τρεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (3.266) μετοχές, 2) Κεχαίδου Ματθίλδη με εκατόν τρείς χιλιάδες οκτα κόσιες δέκα εννιά ( ) μετοχές, 3) Μαλλιάκας Σίμων με χίλιες οκτακόσιες ογδόντα έξι (1.886) μετοχές και 4) Γράμψας Χρήστος με χίλιες είκοσι εννέα (1.029) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο και 0,93 (2,93) ευρώ η κάθε μία. Την 1/7/2013 κατατέθηκε στην υπηρεσία μας και το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας. Βόλος, 22 Ιουλίου 2011 Ο Διευθυντής κ.α.α. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΤΡΕΓΚΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (6) την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.49927/01/Β/01/564) Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 17 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συ νέλευση την 1η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα στα γραφεία της ΕΠΑ Αττικής, επί της Λ. Αθηνών και Σ. Πάτση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά ποσό με μείωση του αριθμού των μετοχών/ κατάργηση μετοχών και σκοπό την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών και αντίστοιχη τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού περί Μετο χικού Κεφαλαίου της εταιρείας και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Θέμα 2: Παροχή της απαραίτητης εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφα λαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών καθώς και για την ακύρωση και επανέκδοση των μετοχών της εταιρείας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε ημέ ρες νωρίτερα από την ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η κατάθεση των τίτλων μπορεί να γίνει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποια δήποτε τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και τα αποδεικτικά της κατάθεσης να υποβληθούν στα γρα φεία της εταιρείας μέχρι την ως άνω ημερομηνία. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρ τίας, καλούνται οι μέτοχοι σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 10 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα χωρίς τη δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης στον ίδιο τόπο. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρ τία, καλούνται οι μέτοχοι σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 18 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα στον ίδιο τόπο. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο (10) την επωνυμία «Κ.Τ.ΕΛ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕ ΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «Κ.Τ.Ε.Λ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενι κή Συνέλευση. Κ.Τ.ΕΛ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Κ.Τ.Ε.Λ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. (Αρ. MAE 55863/61/B/03/21) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρί ας και με απόφαση του Δ. Σ. αυτής, η οποία απόφαση ελήφθη υποχρεωτικά κατόπιν γραπτής αιτήσεως με τόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του Με τοχικού Κεφαλαίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22 Αυγούστου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ. και μέχρι την 14:00 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, στην οδό Πολυτεχνείου αρ. 58 (στον Πεζόδρομο), στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, όπου και η έδρα της εταιρίας, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: Θέμα 1 ο : Διανομή του μερίσματος Θέμα 2 ο : Διαχείριση της επιστροφής του Φ.Π.Α. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το καταστατι κό της εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης ή και τα τυχόν πληρεξούσια προσάγουν στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την άνω ορισθείσα ημέρα για την έκτακτη Γ.Σ. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΤΙΔΗΣ (11) την επωνυμία «MODA DI METALLO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. MODA DI METALLO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ.ΜΑΕ 55367/01ΝΤ/Β/03/368) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικη τικό της Συμβούλιο με την από Απόφαση του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «MODA

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 DI METALLO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη και ώρα στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο, Λεωφόρος Αλίμου αριθμός 65 νια συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα: Θέματα Ημερησίας Διατάξεως Εκλογή αιρετής Διοί κησης και Ελεγκτών Όποιος μέτοχος επιθυμεί να με τάσχει της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύ σεως ημερομηνίας, Η αυτή προθεσμία ισχύα και περί καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο (12) Ανακοίνωση πρόσκλησης των μετόχων για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του με τοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» ενημερώνει τους Μετόχους ότι η Γενική Συνέλευ ση της αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες ( ,00 ) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατόν έντεκα χιλιάδων ( ) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης εξ' αυτών τριών ευρώ (3 ), ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες ( ), διαιρούμε νο σε τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάσιης εξ' αυτών τριών ευρώ (3 ), όρισε την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης σε δεκαπέντε ημέρες (15) από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλη σης στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος A.E. & Ε.Π.Ε.) και την προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης σε ένα (1) μήνα, δυνάμενη να παραταθεί κατά (1) ένα μήνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και εξουσιοδότησε το Δι οικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατα χωρίστηκε εμπρόθεσμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λακωνίας. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 24 Ιουλίου 2013 συνεδρίαση του, καθό ρισε την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στο ποσό των τριών (3) ευρώ και αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι όπως ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύ ξηση σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία και στα πλαίσια των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι Μέτοχοι καλούνται να δηλώσουν εγγράφως προς την εταιρεία, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δη μοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στο ΦΕΚ, ότι ενασκούν το δικαίωμα προτίμησης, εν όλω ή εν μέρει. Οι Μέτοχοι, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν, περαιτέρω, ότι διατίθενται να αποκτήσουν πρόσθετες μετοχές, πέραν αυτών που τους αναλογούν στο υφιστά μενο ποσοστό τους από τις τυχόν αδιάθετες μετοχές. Σε περίπτωση που ορισμένοι από τους Μετόχους δεν ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει το δικαίωμα προτίμησης τους στο ποσό της αύξησης που αποφασίζεται, εξου σιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει το υπόλοιπο σε εκείνους εκ των λοιπών Μετόχων που θα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για απόκτηση περισσο τέρων μετοχών εντός της προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά το ποσοστό για το οποίο θα εκδηλωθεί το ενδιαφέρον και σε περίπτωση που το ακάλυπτο υπόλοιπο δεν επαρκεί συμμέτρως. Περαιτέρω οι κ.κ. Μέτοχοι οι οποίοι θα ενασκήσουν δικαίωμα προτίμησης καλούνται να καταβάλουν το αντί τιμο των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται, στον ει δικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρία στην ALPHA BANK (πρώην Εμπορική Τράπεζα) με αριθμό GR , μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου Σε περίπτωση που προκύψουν κλασματικά δικαιώματα για κάποιους εκ των Μετόχων, αυτά θα στρογγυλοποι ούνται, όταν προκύπτουν έως το 0,5 στο προηγούμενο ακέραιο αριθμό μετοχών και όταν προκύπτουν πάνω από το 0,5 στον επόμενο ακέραιο αριθμό». Το Διοικητικό Συμβούλιο (13) την επωνυμία «ADAPTORY ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» σε Γενική Συνέλευση. ADAPTORY ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/01/121) (ΓΕΜΗ: ) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εται ρείας, οι εκκαθαριστές καλούν τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ADAPTORΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» σε Γενική Συνέλευση στις 26/08/2013 ημέρα Δευτέρα στις 2 ώρα μ.μ. στα επί της οδού Αμφείας 33 Γκύζη Αθήνα Τ.Κ , γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα: 1. Έγκριση Ισολογισμού Ενάρξεως 01/07/2012 και Τελι κού Ισολογισμού Εκκαθάρισης 30/06/2013 περιόδου από 01/07/ /06/ Απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως από την περίοδο έναρξης εκκαθάρισης 01/01/ /06/2012 έως την λήξη εκκαθάρισης 01 /07/ /06/ Διανομή στους μετόχους του υπολειπόμενου του Κεφαλαίου μετά την αφαίρεση των ζημιών. 4. Οριστική λύση της εταιρείας και διαγραφή της από τα Μητρώα Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 33. Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ «ΕΝ ΕΡΓΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 642.000 ΕΥΡΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός Αρθρο 1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3378 10 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9904 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 ΕΥΡΩ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ(28) του μηνός Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14 Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελ ληνική Διαχειριστική

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, Ομορρύθμου Εταιρείας και Ετερορρύθμου Εταιρείας

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, Ομορρύθμου Εταιρείας και Ετερορρύθμου Εταιρείας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν Α ------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2886 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3912 Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 35ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2010 31.12.2010) και υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3697 8 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9405 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα