ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Λιάµπας Ν. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες, 2 Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, Βασ. Όλγας 105, Θεσσαλονίκη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί η επίδραση της λειτουργίας της µονάδος ηλεκτροπαραγωγής µε φυσικό αέριο ισχύος 390 MW που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στην ατµόσφαιρα της Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό µελετήθηκαν οι συγκεντρώσεις των Αιωρούµενων Σωµατιδίων ΡΜ10 και του ΝΟ 2 στους σταθµούς µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης του Κορδελιού και της Αγ. Σοφίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2006, 2007 και Μελετήθηκε η ετήσια µεταβολή των παραπάνω ρύπων από τότε που υπάρχει καταγραφή µέχρι και το έτος Στη συνέχεια οι µέσες τιµές ηµέρας των εκκινήσεων της µονάδος συγκρίθηκαν µε το µηνιαίο µέσο όρο, τον ετήσιο µέσο όρο ηµέρας και το µέσο όρο των προηγούµενων και επόµενων ηµερών εκκίνησης. Ακόµη εξετάσθηκε η επίδραση των µετεωρολογικών συνθηκών στις συγκεντρώσεις των ηµερών εκκίνησης. EFFECT OF POWER STATION WITH NATURAL GAS ON THE AIR QUALITY Liampas N. 1 and Nikolaou K. 2 1 Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki, MSc Environment - New Technologies, 2 Organisation for the Master Plan and Environmental Protection of Thessaloniki, 105 Vas. Olgas St., Thessaloniki, Greece, ABSTRACT This paper deals with the effect of a power station unit 390 MW, which consume natural gas on the air of Thessaloniki. The pollutants that were studied are suspended particulates PM10 and NO 2 in two air pollution monitoring stations. One nearby the unit and the other in the city centre, for three years 2006, 2007 and Initially studied the annual change of these pollutants since the recording is up to the year Then the daily average rates of starting unit days compared with: the month average concentration, the annual average day and average of preceding and following days of start. Finally examined the effect of weather conditions on concentrations of starting days.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του σχεδιασµού τόσο της Ελληνικής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη, όσο και του Εθνικού Προγράµµατος για την Κλιµατική Μεταβολή, περιλαµβάνεται ένας άξονας δράσης για την αναδιάρθρωση και διαφοροποίηση της προσφοράς ενέργειας µε στόχο τη µείωση των εκποµπών των ατµοσφαιρικών ρύπων, για τις οποίες ο ενεργειακός τοµέας φέρει την κύρια ευθύνη. Τα µέτρα για την επίτευξη του στόχου αυτού περιστρέφονται γύρω από δύο βασικές κατευθύνσεις, που είναι η διείσδυση του Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή, όσο και στους τοµείς τελικής ζήτησης (π.χ. θέρµανση). Άλλοι άξονες δράσης του σχεδιασµού αυτού αφορούν στην ορθολογική χρήση και εξοικονόµηση ενέργειας στη βιοµηχανία, στις µεταφορές και στον κτιριακό τοµέα. Για τους παραπάνω λόγους ξεκίνησε η χρήση του Φ.Α. τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ενώ στις χώρες της Ευρώπης χρησιµοποιείται εδώ και πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα ξεκίνησε η χρήση του το 1998 για την πόλη της Αθήνας και µετά το 2000 για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Από τα µέσα του έτους 2005 πλησίον του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης, στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Α.Ε., λειτουργεί µια µονάδα ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο το φυσικό αέριο και εγκατεστηµένη ισχύ 390 MW. Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι το Φ.Α. είναι ένα καύσιµο της τελευταίας δεκαετίας για τον ελληνικό χώρο και για αυτό το λόγο κρίθηκε σκόπιµο να µελετηθούν οι επιπτώσεις του στην ποιότητα της ατµόσφαιρας από την καύση του στη µονάδα ηλεκτροπαραγωγής. Η µελέτη της λειτουργίας του σταθµού ηλεκτροπαραγωγής κρίνεται ακόµη πιο απαραίτητη, διότι η περιοχή εγκατάστασης του γειτνιάζει µε το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης. [1,2] 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η συγκεκριµένη µονάδα ηλεκτροπαραγωγής παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που ευνοεί την µελέτη των επιπτώσεων της, στην ποιότητα της ατµόσφαιρας. Πραγµατοποιεί συχνές εκκινήσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους για οικονοµικούς λόγους. Αυτό το χαρακτηριστικό της µας δίνει τη δυνατότητα να µελετήσουµε τις επιπτώσεις κατά τη διάρκεια των εκκινήσεων, όπου είναι αυξηµένες. Για να µπορέσει να πραγµατοποιηθεί αυτή η µελέτη, λήφθηκαν στοιχεία από τον ΕΣΜΗΕ Α.Ε. για το πότε η συγκεκριµένη µονάδα ηλεκτροδοτεί το δίκτυο. Στη συνέχεια µελετήθηκαν τα λειτουργικά της στοιχεία µε σκοπό να βρεθεί ο απαραίτητος χρόνος εκκίνησης. Από το συνδυασµό των παραπάνω στοιχείων, εξακριβώθηκε η ακριβής ώρα εκκίνησης. Οι ρύποι που µελετήθηκαν είναι το ΝΟ 2 και η συγκέντρωση των αιωρούµενων σωµατιδίων ΡΜ10. ιότι τα ΝΟx, είναι ο µόνος ρύπος του οποίου η εκποµπή δεν µειώνεται σηµαντικά µε τη χρήση Φυσικού Αερίου, καθώς ο σχηµατισµός οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) οφείλεται στο άζωτο που πάντα περιέχεται στον απαραίτητο για την καύση αέρα. Η συγκέντρωση των ΡΜ10 είναι συχνά εκτός ορίων και για αυτό το λόγο ερευνούνται οι επιπτώσεις της µονάδας σε αυτό το ρύπο. [3,4] Επιλέχτηκαν ως σταθµοί µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης οι σταθµοί του Ελευθέριου Κορδελιού και της Αγίας Σοφίας που ανήκουν στο δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο σταθµός του Ελ. Κορδελιού είναι ο πλησιέστερος στη µονάδα ηλεκτροπαραγωγής από την πλευρά της πόλης, ενώ ο σταθµός της Αγ. Σοφίας θεωρείται ένας αντιπροσωπευτικός σταθµός για την κατάσταση της ρύπανσης στο κέντρο της πόλης. Τα έτη που µελετήθηκαν είναι τα ακόλουθα: 2006, 2007 και 2008, διότι πρόκειται για έτη πλήρους λειτουργίας της µονάδος. Ενώ τα έτη 2005 και 2009 δεν ελέγχθηκαν, διότι η µονάδα λειτούργησε ελάχιστο χρονικό διάστηµα. Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας µελετήθηκαν οι ακόλουθοι συνδυασµοί:

3 Η µέση τιµή ηµέρας των ηµερών εκκίνησης ενός µήνα, συγκρίθηκε µε το µέσο όρο του µήνα για τα τρία έτη ιαχωρίστηκαν οι µετρήσεις ανά ηµέρα της εβδοµάδας και συγκρίθηκε ο µέσος όρος των ηµερών εκκίνησης µε τον ετήσιο µέσο όρο της αντίστοιχης ηµέρας κάθε φορά. Βρέθηκε ο µέσος όρος των ηµερών εκκίνησης κάθε έτους και συγκρίθηκε µε το µέσο όρο των ηµερών πριν και µετά τις εκκινήσεις. Ελέγχτηκαν οι εκκινήσεις του έτους 2007 σε σχέση µε τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούσαν, για να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτές επηρεάζουν την υψηλή ή χαµηλή συγκέντρωση των ΡΜ10 και ΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 3.1. Σύγκριση Μηνιαίου Μέσου Όρου (Μ.Μ.Ο.) µε τη µέση τιµή ηµέρας εκκίνησης Σταθµός Κορδελιού - Ρύπος (ΡΜ10) 8 ΣΥΓΚΡΙΣΗ M.Μ.Ο. ΜΕ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΡΜ10 ΚΟΡ ΕΛΙΟ) 52% 48% 45% 55% 29% 71% 44% 56% Στα 3 Έτη >=M.Μ.Ο. <M.Μ.Ο. Σχήµα Σύγκριση Μ.Μ.Ο. µε µέση τιµή ηµέρας εκκίνησης (ΡΜ10 Κορδελιό) Μετά τη σύγκριση του Μηνιαίου Μέσου Όρου για κάθε µήνα µε τη µέση τιµή Ηµέρας εκκίνησης του αντίστοιχου µήνα για το σταθµό του Ελ. Κορδελιού προέκυψε το παραπάνω γράφηµα (σχήµα 3.1.1). Από το οποίο δεν προκύπτει κάποια συσχέτιση µεταξύ ηµερών εκκίνησης και αυξηµένων συγκεντρώσεων Αιωρούµενων Σωµατιδίων. Στη διάρκεια των τριών ετών από τις 59 εκκινήσεις µε µετρήσεις το 44% αυτών έχουν τιµή µεγαλύτερη ή ίση µε το Μ.Μ.Ο. και το 56% τιµή µικρότερη του Μ.Μ.Ο Σταθµός Αγ. Σοφίας Ρύπος (ΡΜ10) 8 ΣΥΓΚΡΙΣΗ M.Μ.Ο. ΜΕ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΡΜ10 ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ) 42% 58% 71% 63% 29% 37% Στα 2 Έτη >=M.Μ.Ο. <M.Μ.Ο. Σχήµα Σύγκριση Μ.Μ.Ο. µε µέση τιµή ηµέρας εκκίνησης (ΡΜ10 Αγ. Σοφίας)

4 Σύµφωνα µε τα αρχεία της Περιφέρειας για το έτος 2006 δεν υπήρξε καµία καταγραφή από το σταθµό της Αγ. Σοφίας για τη συγκέντρωση των ΡΜ10 και για αυτό το λόγο εξετάστηκαν µόνο τα έτη 2007 και Από τη µελέτη αυτών των στοιχείων δεν προκύπτει απολύτως καµία συσχέτιση µε τις ηµέρες εκκίνησης και αυξηµένης συγκέντρωσης Αιωρούµενων Σωµατιδίων στη διάρκεια της διετίας.(σχήµα 3.1.2) Σταθµός Κορδελιού Ρύπος (ΝΟ 2 ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ Μ.Μ.Ο. ΜΕ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΝΟ 2 ΚΟΡ ΕΛΙΟ) 52% 58% 53% 53% 48% 42% 47% 47% Στα 3 Έτη >=Μ.Μ.Ο. <Μ.Μ.Ο. Σχήµα Σύγκριση Μ.Μ.Ο. µε µέση τιµή ηµέρας εκκίνησης (NO 2 Κορδελιό) Μετά την παρατήρηση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν µετά την επεξεργασία των στοιχείων για το σταθµό του Ελ. Κορδελιού (σχήµα ), προκύπτει ότι στις 60 εκκινήσεις της τριετίας το 53% οι (32) από αυτές έχουν τιµή µεγαλύτερη ή ίση µε το Μ.Μ.Ο. και το 47% οι (28) τιµή µικρότερη του Μ.Μ.Ο. Αν τώρα ρίξουµε µια πιο προσεκτική µατιά στις µετρήσεις προκύπτει, ότι το 2006 & 2007 δύο ηµέρες εκκίνησης του κάθε έτους έχουν τιµή ίση µε το Μ.Μ.Ο. και το 2008 µία. Τελικά το 45% των εκκινήσεων ξεπερνά το Μ.Μ.Ο. το 47% αυτών είναι µικρότερο και το 8% ισούται µε το Μ.Μ.Ο. Άρα προκύπτει µια ισορροπία µεταξύ των αποτελεσµάτων και καµία τάση αυτών Σταθµός Αγ. Σοφίας Ρύπος (ΝΟ 2 ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ Μ.Μ.Ο. ΜΕ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΝΟ 2 ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ) 65% 35% 47% 53% 58% 43% Στα 2 Έτη >=Μ.Μ.Ο. <Μ.Μ.Ο. Σχήµα Σύγκριση Μ.Μ.Ο. µε µέση τιµή ηµέρας εκκίνησης (NO 2 Αγ. Σοφίας)

5 Στο σταθµό της Αγ. Σοφίας για το έτος 2006 δεν υπήρξε καµία καταγραφή για τη συγκέντρωση των ΝΟx, οπότε και εξετάστηκαν µόνο τα έτη 2007 και Από τις 23 εκκινήσεις του 2007 το 65% από αυτές ξεπερνούν το Μ.Μ.Ο. ενώ από τις 17 εκκινήσεις του 2008 λιγότερο από το µισό το 47% αυτών ξεπερνούν το Μ.Μ.Ο. Στο σταθµό της Αγ. Σοφίας, στη διετία το 58% των εκκινήσεων ξεπερνά το Μ.Μ.Ο.(σχήµα 3.1.4) κάτι που δεν παρατηρήθηκε στο σταθµό του Ελ. Κορδελιού που βρίσκεται κοντά στη µονάδα ηλεκτροπαραγωγής. Ο σταθµός της Αγ. Σοφίας βρίσκεται µέσα σε οδική χαράδρα, ακόµη είναι στο κέντρο της πόλης και επηρεάζεται έντονα από το κυκλοφοριακό, αλλά δεν µπορεί να ελεγχθεί αυτή η συσχέτιση, γιατί οι µετρήσεις για τη συγκέντρωση του CO το έτος 2007 ξεκινούν από τις 9 Οκτωβρίου και µπορεί να ελεγχθεί µόνο µια ηµέρα εκκίνησης που υπερβαίνει το Μ.Μ.Ο Σύγκριση του Ετήσιου Μέσου Όρου Ηµέρας (ΕΤ.Μ.Ο.ΗΜ.) µε τη Μέση τιµή ηµέρας εκκίνησης Σταθµός Κορδελιού Ρύπος (ΡΜ10) 8 ΣΥΓΚΡΙΣΗ Μ.Ο.ΗΜ. ΜΕ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΡΜ10 ΚΟΡ ΕΛΙΟ) 48% 52% 59% 57% 56% 41% 43% 44% Στα 3 Έτη >=Μ.Ο.ΗΜ. <Μ.Ο.ΗΜ. Σχήµα Σύγκριση ΕΤ.Μ.Ο.ΗΜ. µε µέση τιµή ηµέρας εκκίνησης (ΡΜ10 Κορδελιό) Έγινε κατανοµή των µετρήσεων ανά ηµέρα της εβδοµάδος, στη συνέχεια βρέθηκε ο ετήσιος µέσος όρος των εφτά ηµερών της εβδοµάδος και συγκρίθηκε µε τη Μέση τιµή ηµέρας εκκίνησης της αντίστοιχης µέρας. Στο σταθµό του Ελ. Κορδελιού και για το ρύπο ΡΜ10, την τριετία υπήρξαν στοιχεία για 59 εκκινήσεις, από τις οποίες το 44% υπερβαίνει τον ΕΤ.Μ.Ο.ΗΜ. (σχήµα 3.2.1). Μετά από τη µελέτη αυτών των στοιχείων δεν προκύπτει κάποια σύνδεση µεταξύ των ηµερών εκκίνησης και υψηλής συγκέντρωσης ΡΜ Σταθµός Αγ. Σοφίας Ρύπος (ΡΜ10) 8 ΣΥΓΚΡΙΣΗ Μ.Ο.ΗΜ. ΜΕ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΡΜ10 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ) 25% 75% 47% 53% 34% 66% Στα 2 Έτη >=Μ.Ο.ΗΜ. <Μ.Ο.ΗΜ. Σχήµα Σύγκριση ΕΤ.Μ.Ο.ΗΜ. µε µέση τιµή ηµέρας εκκίνησης (ΡΜ10 Αγ. Σοφίας)

6 Στη διετία που υπάρχουν καταγραφές για το ρύπο ΡΜ10 στο σταθµό Αγ. Σοφίας. Πραγµατοποιήθηκαν 41 εκκινήσεις από τις οποίες το 34% από αυτές ξεπερνά το ΕΤ.Μ.Ο.ΗΜ. (σχήµα 3.2.2) Άρα δεν προκύπτει συσχέτιση µεταξύ Εκκινήσεων και υψηλής συγκέντρωσης ΡΜ Σταθµός Κορδελιού Ρύπος (ΝΟ 2 ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ Μ.Ο.ΗΜ. ΜΕ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΝΟ 2 ΚΟΡ ΕΛΙΟ) 58% 58% 42% 42% 59% 41% 47% 53% Στα 3 Έτη >=Μ.Ο.ΗΜ. <Μ.Ο.ΗΜ. Σχήµα Σύγκριση ΕΤ.Μ.Ο.ΗΜ. µε ηµέρες εκκίνησης (NO 2 Κορδελιό) Στην τριετία πραγµατοποιήθηκαν 60 εκκινήσεις οι οποίες συνοδεύονται από µετρήσεις από το σταθµό του Ελ. Κορδελιού. Από αυτές το 47% ξεπερνά το ΕΤ.Μ.Ο.ΗΜ., (σχήµα 3.2.3) άρα προκύπτει και δω µια ισορροπία στα αποτελέσµατα και καµία ξεκάθαρη τάση Σταθµός Αγ. Σοφίας Ρύπος (ΝΟ 2 ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ Μ.Ο.ΗΜ. ΜΕ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΝΟ 2 ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ) 61% 59% 39% 41% Στα 2 Έτη >=Μ.Ο.ΗΜ. <Μ.Ο.ΗΜ. Σχήµα Σύγκριση ΕΤ.Μ.Ο.ΗΜ. µε µέση τιµή ηµέρας εκκίνησης (NO 2 Αγ. Σοφίας) Για το έτος 2006 δεν υπάρχουν µετρήσεις καταγεγραµµένες για τη συγκέντρωση ΝΟ 2 και ο έλεγχος περιορίζεται στη διετία (σχήµα 3.2.4)

7 Από τις δέκα εκκινήσεις του έτους 2008 που ξεπερνούν τον ΕΤ.Μ.Ο.ΗΜ. οι εφτά από αυτές ξεπερνούν τη µέση ετήσια συγκέντρωση CO, αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η αυξηµένη συγκέντρωση CO οφείλεται στην κίνηση των οχηµάτων, και αυτός ο λόγος σίγουρα επηρεάζει και την συγκέντρωση του ΝΟ 2. Για το έτος 2007 δεν υπάρχουν µετρήσεις για το CO µέχρι τις 9 Οκτωβρίου. Από αυτό προκύπτει, ότι µόνο µια ηµέρα εκκίνησης που ξεπερνά το ΕΤ.Μ.Ο.ΗΜ. µπορεί να συσχετιστεί µε τη συγκέντρωση CO, για αυτό το λόγο δεν µπορεί να γίνει έλεγχος για το έτος Σύγκριση του Μέσου Όρου εκκινήσεων κάθε Έτους µε το Μέσο Όρο των Ηµερών πριν και µετά τις εκκινήσεις. Όπως προκύπτει από τη µελέτη των στοιχείων της τριετίας, για το ρύπο ΡΜ10 στο σταθµό του Κορδελιού η αριθµητική τιµή του Μ.Ο. των ηµερών εκκίνησης βρίσκεται κάπου ενδιάµεσα από το Μ.Ο. των ηµερών πριν και µετά την εκκίνηση. Αυτό το αποτέλεσµα ήταν αναµενόµενο, διότι αν ταξινοµηθούν οι ηµέρες εκκίνησης ανά ηµέρα της εβδοµάδος προκύπτει, ότι περίπου το 5 των εκκινήσεων πραγµατοποιείται ηµέρα ευτέρα. Άρα η προηγούµενη ηµέρα είναι Κυριακή, που παρουσιάζει τη χαµηλότερη συγκέντρωση ρύπων από όλες τις άλλες ηµέρες της εβδοµάδος. Η επόµενη µέρα στο µεγαλύτερο ποσοστό των εκκινήσεων είναι Τρίτη και έχει συνήθως υψηλότερη συγκέντρωση ΡΜ10 σε σχέση µε τις ευτέρες, άρα είναι επόµενα και τα αποτελέσµατα µας. Από όλα αυτά δεν προκύπτει σύνδεση ηµερών εκκίνησης και υψηλής συγκέντρωσης ΡΜ10. Τα ίδια ποσοστά και τα ίδια αποτελέσµατα ισχύουν µε µικρές διαφορές και για το ΝΟ 2, απλά η τιµή του Μ.Ο.ΗΜ. εκκίνησης βρίσκεται πιο κοντά στην τιµή του Μ.Ο.ΗΜ. των ηµερών που ακολουθούν τις εκκινήσεις, άρα καταλήγουµε ουσιαστικά στα ίδια συµπεράσµατα και για το ΝΟ 2. Για το σταθµό µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης της Αγ. Σοφίας δεν υπάρχουν µετρήσεις για το έτος 2006 για τη συγκέντρωση των ρύπων που εξετάζουµε στην παρούσα εργασία. Για τα έτη 2007 και 2008 και για τους ρύπους ΡΜ10 και ΝΟ 2, τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα ταυτίζονται µε αυτά του σταθµού του Κορδελιού Έλεγχος της επίδρασης των µετεωρολογικών συνθηκών στη συγκέντρωση των ρύπων κατά τις ηµέρες εκκίνησης της µονάδος αερίου για το έτος Και οι δύο σταθµοί βρίσκονται Νοτιοανατολικά της µονάδος ηλεκτροπαραγωγής. Ο σταθµός του Κορδελιού βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των δύο χιλιοµέτρων και είναι ο µόνος από τους δύο που µετρά τις µετεωρολογικές συνθήκες. Από τον έλεγχο των µετεωρολογικών συνθηκών προέκυψε ότι κατά τις ηµέρες εκκίνησης του έτους 2007 οι άνεµοι ήταν ασθενείς και σπάνια έφταναν την ταχύτητα των 2 m/s, άρα δεν εµφανίστηκαν φαινόµενα διασποράς. Οι άνεµοι κατά τις ηµέρες εκκίνησης ήταν µεταβλητών διευθύνσεων, θα µπορούσαµε να πούµε και για τις δυο κατηγορίες των ηµερών εκκίνησης, δηλαδή µεγαλύτερων ή ίσων µε το Μ.Μ.Ο. και µικρότερων του Μ.Μ.Ο. Οι άνεµοι παρουσιάζουν µια τάση να φυσούν από το πολεοδοµικό συγκρότηµα προς τη µονάδα. Επειδή η διεύθυνση είναι ίδια και στις δύο κατηγόριες, άρα δεν προκύπτει κάποια σύνδεση µεταξύ συγκέντρωσης ρύπων και διεύθυνσης ανέµων. Η σχετική υγρασία για µία µόνο ηµέρα εκκίνησης έφτασε το 8, άρα καµία µέρα από τις εξεταζόµενες δεν ήταν βροχερή. Κατά τον έλεγχο για υψηλές θερµοκρασίες, δεν υπήρξε κάποιος συσχετισµός υψηλής συγκέντρωσης ΝΟ 2 και υψηλών θερµοκρασιών. Από ότι φαίνεται από όλα τα παραπάνω δεν βρέθηκε κάποια συσχέτιση µεταξύ µετεωρολογικών συνθηκών και συγκέντρωσης ΡΜ10 και ΝΟ 2.

8 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύµφωνα µε τα παραπάνω οδηγούµαστε στα εξής συµπεράσµατα µετά από αυτήν την µελέτη: - Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα δεδοµένα από τους σταθµούς µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, προκύπτει ότι κατά την τελευταία δεκαετία µειώθηκαν οι συγκεντρώσεις ρύπων στην ατµόσφαιρα της περιοχής. - εν προκύπτει κάποια συσχέτιση µεταξύ αυξηµένης συγκέντρωσης ΡΜ10 & ΝΟ 2 και στους δύο σταθµούς που εξετάστηκαν, στη σύγκριση µεταξύ Μηνιαίου Μέσου Όρου και εκκινήσεων. - εν προκύπτει συσχέτιση µεταξύ αυξηµένης συγκέντρωσης ΡΜ10 και ΝΟ 2 στη σύγκριση µεταξύ Ετήσιου Μέσου Όρου Ηµέρας και εκκινήσεων. - εν παρατηρήθηκε η συγκέντρωση κατά τις ηµέρες εκκίνησης να είναι αυξηµένη σε σύγκριση µε τις ηµέρες πριν και µετά τις εκκινήσεις. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι, ότι οι συγκεντρώσεις ακολουθούν το Μ.Ο. της αντίστοιχης ηµέρας της εβδοµάδος. - εν βρέθηκε σύνδεση µεταξύ µετεωρολογικών συνθηκών και ηµερών εκκίνησης µε υψηλή ή χαµηλή συγκέντρωση. Γενικότερα θα µπορούσε να ειπωθεί, ότι δεν βρέθηκε κάποια συσχέτιση µεταξύ ηµερών εκκίνησης και αυξηµένης συγκέντρωσης ΡΜ10 και ΝΟ 2, κάνοντας χρήση των παραπάνω συνδυασµών. Από τη µελέτη των στοιχείων δεν προέκυψε κάποια έντονη επιβάρυνση της ατµόσφαιρας της Θεσσαλονίκης. Ακόµη όµως θα πρέπει να τονιστεί, ότι η εγκατεστηµένη ισχύς είναι µικρή σχετικά (390 MW) και µετά τη µελέτη προκύπτει ότι η µονάδα λειτουργεί τον περισσότερο χρόνο και κυρίως κατά την εκκίνηση µε ισχύ 240 MW. Αν αυτή η ισχύς συγκριθεί σε µέγεθος µε άλλες π.χ. του στόλου των οχηµάτων είναι πολύ µικρή και τα καυσαέρια αποβάλλονται ψηλά από την καµινάδα άρα και οι επιπτώσεις της λειτουργία της µονάδος ηλεκτροπαραγωγής είναι επόµενο να είναι ελάχιστες. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Εφηµερίδα ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ (Επιχειρείν) Πέµπτη 28 Νοεµβρίου 2002, σελ 19. Ναι στα ΕΛΠΕ από τον ΟΡΘ: Γνωµοδότηση θετική για τη µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Σπανόπουλος Κ. Ποιότητα της ατµόσφαιρας στις αστικές περιοχές-νέα δεδοµένα και προοπτικές. Ηµερίδα ΤΕΕ 18 Μαρτίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης - Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ. Υπολογιστών - Τοµέας Ηλεκτρικής Ενέργειας ιπλωµατική εργασία Σύστηµα ελέγχου αεριοστροβίλου στο σταθµό ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου Ενεργειακής Θεσσαλονίκης Χρήστος Π. Σκαρλατάκης Επιβλέποντες: Αν. Μπακιρτζής, Καθηγητής Α.Π.Θ. Σπ. Κιαρτζής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΕΛ.ΠΕ. Μάιος Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Συµµετοχή στην αγορά Φόρτιση µονάδων

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας: «Προσδιορισμός εκπομπών αέριων ρύπων στα αστικά κέντρα της Ελλάδας» ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ:124)

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ.

Διπλωματική εργασία. «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διπλωματική εργασία «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ.: 2007050042 Τριμελής Επιτροπή Κολοκοτσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία της: Αθανασίας Αργυροπούλου Τίτλος: Σχεδίαση διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού 100 KW με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟΛΟΠΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΙΣΧΥΟΣ Πιλοτική Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για το Δήμο Μαλεβιζίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για το Δήμο Μαλεβιζίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet «Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο διασυνοριακών Ελληνικών και Βουλγαρικών ΟΤΑ» «Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κακοσίμος Κ.Ε. *, Κατσαρού Α.Σ. και Ασσαέλ Μ.Ι. Εργαστήριο Θερμοφυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ομάδας Εργασίας. Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης Ιωάννης Σκιάς

Μελέτη Ομάδας Εργασίας. Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης Ιωάννης Σκιάς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Σκοπιμότητα εισαγωγής φυσικού αερίου στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη Μελέτη Ομάδας Εργασίας Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρήστος Παμπίδης Χανιά, Αύγουστος 2012 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010 19 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ Σαμιωτάκης Αντώνιος Τσίτουρα Μαριάννα Τσούτσος Θεοχάρης Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ,ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ HOMER STUDY ON HYBRID

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παπαβασιλείου Ιωάννα

Μελέτη Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παπαβασιλείου Ιωάννα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Μελέτη Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημοτικό Παιδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

GREENPEACE AIRLAB. Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη

GREENPEACE AIRLAB. Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη GREENPEACE AIRLAB Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη Αποτελέσµατα του προγράµµατος µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (Ιούνιος-Ιούλιος 1998) ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ - ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών

Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών Αραμπατζή Αγγελική και Ψάννης Κωνσταντίνος aggeliki.arampatzi@gmail.com, tm0915@uom.gr kpsannis@uom.gr http://users.uom.gr/~kpsannis/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘΗΝΩΝ Ιούνιος 2010 Πράσινα μέτρα στηνελλάδα αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα