ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2010 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ Εισαγωγή Η διαχείριση των παραπόνων και των αναφορών των καταναλωτών είναι η βάση της στρατηγικής για την προστασία των καταναλωτών. Είναι δε κατανοητό, ότι τα παράπονα και οι καταγγελίες των καταναλωτών αποτελούν το βασικό δείκτη για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά από τη σκοπιά του καταναλωτή. Δεδομένου, επίσης, ότι απαιτείται προσπάθεια και χρόνος για την κατάθεση μίας αναφοράς από τον καταναλωτή, κάθε υποβολή της αποτελεί σημαντική ένδειξη για την ύπαρξη πιθανού προβλήματος στην αγορά. Η παρούσα έκθεση αποτελεί μία επιλεκτική παρουσίαση στατιστικής ανάλυσης του πλήθους και του θεματικού περιεχομένου των έγγραφων αναφορών 1 καταναλωτών ενέργειας που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ κατά τα έτη Οι έγγραφες αναφορές που υποβάλλονται στην Αρχή διακρίνονται σε: α) αιτήσεις ενημέρωσης, β) αιτήσεις διαμαρτυρίας, παράπονα και καταγγελίες καταναλωτών, γ) συνδυασμό των α) & β), και αφορούν στη συναλλακτική σχέση των καταναλωτών με τις εταιρείες Προμήθειας και Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής στην αγορά του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου. Η πρώτη ενότητα της παρούσας έκθεσης περιλαμβάνει τη στατιστική περιγραφή των έγγραφων αναφορών που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ, οι οποίες αναλύονται ως προς το πλήθος και τη θεματική κατηγορία των αιτήσεων ενημέρωσης και παραπόνων ή/και καταγγελιών των καταναλωτών στην αγορά του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η πρόταση της ΡΑΕ για τη βελτίωση της αντιπροσωπευτικότητας των αναφορών καταναλωτών που συλλέγονται και επεξεργάζονται από τη ΡΑΕ. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται μέτρα για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων της αγοράς, όπως αναδεικνύονται από την πρώτη ενότητα. 1. Στατιστική ανάλυση αναφορών καταναλωτών 1.1. Σύνολο αναφορών Σύμφωνα με το Σχ. 1, κατά την 3-ετία υποβλήθηκαν συνολικά 329 αναφορές στη ΡΑΕ, ως διακριτές υποθέσεις. Ιδιαίτερη αύξηση παρατηρήθηκε το 2009, λόγω του μεγάλου αριθμού αναφορών που υποβλήθηκαν ατομικά από καταναλωτές και συλλογικά μέσω της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, του Συνηγόρου του Πολίτη, του ΚΕΠΚΑ κλπ για τις αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, έναντι των αντίστοιχων τιμών της ΕΠΑ Αττικής, για τη βραχύχρονη περίοδο Δεκέμβριος 2008 Φεβρουάριος Οι αναφορές που εξυπηρετούνται τηλεφωνικά δεν καταγράφονται. 2 Το θέμα αυτό αναλύεται περαιτέρω στην παράγραφο

2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ % 45% 30% Σχ. 1 Πλήθος έγγραφων αναφορών που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ ανά έτος Ο λόγος που απευθύνονται οι καταναλωτές ενέργειας προς τρίτο φορέα, είναι κυρίως η αδυναμία επίλυσης της διαφοράς τους με την εταιρεία που συναλλάσσονται, η ανεπαρκής πληροφόρηση που τους προσφέρεται σε θέματα που τους ενδιαφέρουν, αλλά και η δυσχέρεια στην εξυπηρέτησή τους από τα διαθέσιμα μέσα και σημεία εξυπηρέτησής τους (τρόπος συμπεριφοράς, αδυναμία εντοπισμού του αρμόδιου υπαλλήλου, καθυστερήσεις ανταπόκρισης). Τουλάχιστον το 70% των έγγραφων αναφορών στη ΡΑΕ αφορούν σε θέματα που τους θίγουν άμεσα, και οδηγούν στην υποβολή διαμαρτυριών/παραπόνων και καταγγελιών, ενώ οι αναφορές που αφορούν αμιγώς σε θέματα ενημέρωσης αποτελούν το 9%. (Σχ. 2) ,6% 16,1% 66,9% Ερώτηση Βουλής σε θεμ/τα καταν/των Απ άντηση σε Παραπ ονο/κατ αγγελία ,2% 13,3% 71,4% Απ άντηση σε Ενημέρωση/Συ μβουλή ,6% 2 58,5% Ενημέρωση/Συ μβουλή Συνδυασμός των ανωτέρω ,1% 10,7% 76,2% Παραπ ονο/κατ αγγελία 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Σχ. 2 Θέμα έγγραφων αναφορών,

3 1.2. Αποστολέας Αναφορών Σύμφωνα με το Σχ. 3, οι μισές από τις αναφορές καταναλωτών που υποβάλλονται στη ΡΑΕ, κοινοποιούνται από το Συνήγορο του Καταναλωτή (49%) ή τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (9,2%). Οι εν λόγω φορείς έχουν ανταποκριθεί με συνέπεια στην πρόκληση συνεργασίας και ενημέρωσης της ΡΑΕ για τις αναφορές που λαμβάνουν, ενώ συγχρόνως αποτελούν τους πλέον γνωστούς/αναγνωρίσιμους φορείς στο ευρύ κοινό, λόγω της επικοινωνίας στην οποία έχουν επενδύσει και του σημαντικού έργου που διατελούν στην προστασία των καταναλωτών. Ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη η περιορισμένη μέχρι σήμερα εξοικείωση των πολιτών με την ταυτότητα, το ρόλο και τις αρμοδιότητες της ΡΑΕ, το ποσοστό 23,4% των καταναλωτών (19,2% οικιακοί ή επαγγελματικοί ιδιώτες και 4,1% εταιρείες)που έχει υποβάλει απευθείας την αναφορά του στη ΡΑΕ, χαρακτηρίζεται ως αξιοσημείωτο (μια σταδιακή μείωση του ποσοστού των αναφορών που υποβλήθηκαν απευθείας από καταναλωτές ή/και εταιρείες προς τη ΡΑΕ μέσα στην τριετία χρήζει περαιτέρω παρακολούθησης). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την ανάγκη της αγοράς για την καθιέρωση ενός ανεξάρτητου και αξιόπιστου φορέα παροχής πληροφόρησης στα εξειδικευμένα θέματα ενέργειας, όπως η ΡΑΕ (σύμφωνα και με τα πιο προηγμένα στη λειτουργία της αγοράς ενέργειας κράτη-μέλη της ΕΕ), έναντι των λοιπών φορέων υποδοχής αναφορών που χειρίζονται αδιακρίτως μεγάλο φάσμα των δραστηριοτήτων της λιανικής αγοράς (Συνήγορος Καταναλωτή, Συνήγορος του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, κλπ). Διαφαίνεται μία σταδιακή μείωση του ποσοστού των αναφορών που υποβλήθηκαν απευθείας από καταναλωτές ή/και εταιρείες προς τη ΡΑΕ, (στο Σχ. 3, από 29,8% και 25,2% των αναφορών που υποβλήθηκαν απευθείας από καταναλωτές το 2008 και 2009 αντίστοιχα, το 2010 ποσοστό των συνολικών αναφορών μειώθηκε στο 19,4%), η οποία χρήζει περαιτέρω παρακολούθησης ,0% 24,6% 11,9% 8,8% 3,0% ,0% 19,4% 9,2% 10,2% 4,1% ,7% 25,2% 19,7% 8,2% 2,0% ,8% 29,8% 8,3% 3,6% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% ΣΤΚ Καταναλωτής ΓΓΚ Άλλος Εταιρία ΔΕΗ ΕΠΑ ΚΕΠΚΑ Σχ. 3 Έγγραφες Αναφορές ανά Αποστολέα, Σύμφωνα με το Σχ. 4 από το σύνολο των αναφορών που υποβλήθηκαν το 2010, το 15% αφορά κυρίως σε θέματα που απασχόλησαν μικρούς επαγγελματίες και κάποιες επιχειρήσεις. Το μικρό αυτό ποσοστό δικαιολογείται από το συγκριτικά μικρότερο πλήθος αυτών των καταναλωτών σε σχέση με τους οικιακούς, αλλά και από την αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση (λειτουργία ειδικών υπηρεσιών) την οποία τυγχάνουν οι «Μεγάλοι» πελάτες από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ενέργειας, καθώς και από τις ενισχυμένες οικονομικές, τεχνικές και νομικές δυνατότητες διαχείρισης των προβλημάτων του που διαθέτει ένας εταιρικός Πελάτης στη διεκδίκηση επίλυσης των διαφορών του. 3

4 Ο μικρός καταναλωτής έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ένα φορέα, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, διερεύνησης και επίλυσης των συναλλακτικών διαφορών του ,8% 12,5% 1,0% 15,3% 2,0% 8,2% 82,1% 82,7% 83,0% Ευάλωτος Επαγγελματικός Οικιακός Ευάλωτος νοείται ο καταναλωτής με ειδικές ανάγκες, οι οικονομικά ασθενείς, οι ηλικιωμένοι κλπ ,4% 16,7% 79,8% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Σχ. 4 Κατηγορίες καταναλωτών που υπέβαλαν έγγραφες αναφορές, Η γεωγραφική κατανομή των περιοχών από όπου προέρχονται οι αναφορές των καταναλωτών (Σχ. 5), αντικατοπτρίζει αφενός την πληθυσμιακή κατανομή, και αφετέρου την υψηλότερη -από την αναμενόμενη- γεωγραφική συγκέντρωση των προβλημάτων που καταγράφονται στην αγορά της ενέργειας, εξαιτίας και της παρουσίας των Εταιριών Παροχής Αερίου, κυρίως στην Αττική και Θεσσαλονίκη. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ vs ΠΛΗΘΟΥΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΗ 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 54,7% 17,3% 5,8% 5,2% 4,6% 33,7% 9,5% 5,3% 11,5% 12,0% Κατανομή 1Αναφορών Κατανομή 2Πελατών ΔΕΗ (2009) Αττική Θεσσαλία Θεσσαλονίκη Κρήτη Μακεδονία Νησιά Πελοπ όνησσος Στερεά-Ηπ ειρος Σχ. 5 Γεωγραφική περιοχή έγγραφων αναφορών, Τομέας της αγοράς Η πλειοψηφία των αναφορών (70,4%) που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ το 2010 αφορούν (Σχ. 6) στον ηλεκτρισμό, και ειδικότερα στη ΔΕΗ Α.Ε., έναντι του φυσικού αερίου και των ΕΠΑ. Η διαχρονικά αυξημένη συγκέντρωση αναφορών στον ηλεκτρισμό που 4

5 παρατηρείται, εξηγείται από το πλήθος των πελατών που συναλλάσσονται με τη ΔΕΗ Α.Ε. και τους λοιπούς Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (έναντι του φυσικού αερίου) ,8% 40,1% ,4% 28,6% ,2% 53,1% ,7% 31,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Ηλεκτρισμός Φυσικό αέριο Τηλεθέρμανση Σχ. 6 Τομέας της αγοράς ενέργειας που αφορούν οι αναφορές στη ΡΑΕ, Θεματική ανάλυση Αναφορών Αιτήματα Ενημέρωσης Τα αιτήματα ενημέρωσης που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ κατά το διάστημα αφορούσαν κατά σειρά προτεραιότητας στα εξής θέματα (Σχ. 7): Διευκρινίσεις για τις τιμές και χρεώσεις των Προμηθευτών (44%). Λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό αριθμητικό βάρος των συνολικών αναφορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, οι ελλείψεις ενημέρωσης των καταναλωτών αφορούσαν περισσότερο στις τιμές και στη μέθοδο τιμολόγησης του φυσικού αερίου (16 από τις 22), παρά στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, που ούτως ή άλλως για την υπό διερεύνηση περίοδο εγκρίνονταν με απόφαση του Υπουργείου ΠΕΚΑ και δημοσιεύονταν. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση των αναφορών που παρατηρήθηκε το 2009 για τις τιμές και χρεώσεις, της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, έναντι των αντίστοιχων τιμών της ΕΠΑ Αττικής, γεγονός που ανάδειξε για πρώτη φορά το έλλειμμα πληροφόρησης του κοινού για τη διαφορετική τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούν οι Εταιρείες 3 Παροχής Αερίου, σύμφωνα με την ευχέρεια που τους παρέχει η Άδεια Διανομής και Προμήθειας φυσικού αερίου που κατέχουν. Συγκεκριμένα, οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας από το 2004 ακολουθούν σταθερά κοστοστρεφή προσέγγιση (cost-plus) στον καθορισμό των οικιακών και εμπορικών τιμολογίων τους, δηλαδή προσθέτουν ένα -σταθερό κατ έτος- περιθώριο διανομής επί της τιμής που αγοράζουν το αέριο από τον προμηθευτή τους, δηλαδή τη ΔΕΠΑ. Οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας εφάρμοσαν και κατά το διάστημα Νοεμβρίου 2008 Φεβρουαρίου 2009 την ίδια ακριβώς μεθοδολογία, όπως και τα προηγούμενα έτη, καθορίζοντας την τιμή πώλησης φυσικού αερίου στους καταναλωτές τους για κάθε έναν από τους μήνες αυτούς βάσει της τιμής φυσικού αερίου που προμηθεύτηκαν από τη ΔΕΠΑ συν το περιθώριο διανομής. Η τιμή του αερίου που εισήχθηκε στη χώρα το τρίμηνο Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2008, καθορίστηκε με βάση τις μέσες τιμές πετρελαιοειδών προϊόντων του εξαμήνου Απριλίου Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, διάστημα κατά το οποίο καταγράφηκαν εξαιρετικά υψηλές διεθνείς τιμές 3 ΕΠΑ Αττικής ως προς ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας 5

6 πετρελαίου. Έτσι, κατά το διάστημα Νοεμβρίου 2008 Ιανουαρίου 2009 ενσωματώθηκαν στην τελική τιμή καταναλωτή οι υψηλές τιμές πετρελαίου του διαστήματος Απριλίου Σεπτεμβρίου 2008., ενώ στην περίπτωση της ΕΠΑ Αττικής η τιμή του φ.α., διαμορφωνόταν με βάση την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης του προηγούμενου μήνα που για εκείνη την περίοδο ήταν χαμηλότερη. Επομένως εντοπίζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στην εκ των προτέρων ενημέρωση των υποψήφιων πελατών (προ-συμβατική περίοδος) του φυσικού αερίου για τη διαμόρφωση των τιμών και τον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων προμήθειας, από όλες τις Εταιρείες Παροχής Φυσικού Αερίου. Η εκ των υστέρων πληροφόρηση των πελατών επί των ανωτέρω θεμάτων, με αφορμή τις συγκυριακά και κατά περιόδους αυξημένες τιμές συνήθως εκλαμβάνεται ως παραπλάνησή τους από την εταιρεία με την οποία συναλλάσσονται. Πληροφόρηση για τα δικαιώματα των καταναλωτών και τις υποχρεώσεις των Διαχειριστών του Δικτύου Διανομής ως προς το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τις επιπτώσεις των εργασιών τοποθέτησης των εγκαταστάσεων του δικτύου διανομής (15%) κυρίως- της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως διέλευση εγκαταστάσεων δικτύου μέσα από ιδιωτικές ιδιοκτησίες, διαδικασία υποβολής αιτημάτων μετακίνησης ή αποξήλωσης των διατάξεων του δικτύου, ανησυχία για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ενημέρωση για τα ισχύοντα τιμολόγια (8%) και ειδικότερα για τη μεθοδολογία τιμολόγησης, για το φορέα έγκρισης τιμών φ.α. και για την πρόσβαση σε μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας. Διαδικασίες υποβολής και προθεσμίες ανταπόκρισης Διαχειριστών Δικτύου σε αιτήματα σύνδεσης και αποσύνδεσης με το δίκτυο (7%), όπως καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτηση σύνδεσης στο φυσικό αέριο, προϋποθέσεις σύνδεσης και χρεώσεις σύνδεσης/αποσύνδεσης στο φυσικό αέριο και στον ηλεκτρισμό. 6

7 2% 2% 1% 4% 3% 3% Εγκαταστάσεις δικτύου; 15% Τιμολόγιο; 8% Σύνδεση/αποσύνδε 5% ση; 7% Τιμές και Χρεώσεις; 44% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Θεματική ανάλυση Αιτημάτων Ενημέρωσης / Σχ. 7 Αιτήματα Ενημέρωσης, Θεματική Ανάλυση Παράπονα/Διαμαρτυρίες & Καταγγελίες Τα παράπονα και οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ κατά το διάστημα αφορούσαν κατά σειρά προτεραιότητας τα εξής θέματα (Σχ. 8): Θέματα Προμήθειας Τιμές και χρεώσεις (32%) που αφορούν τόσο στη διαφωνία / αμφισβήτηση των χρεώσεων κατανάλωσης στον ηλεκτρισμό, όσο και στην αντιλαμβανόμενη από τους καταναλωτές φυσικού αερίου «παραπλάνησή» τους σε σχέση με τις διαφημιζόμενες από τις εταιρείες ανταγωνιστικές τιμές έναντι του πετρελαίου θέρμανσης Θέματα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 1. Ποιότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (κατά κύριο λόγο) 21,4%, με προτεραιότητα στα προβλήματα των διακοπών ηλεκτροδότησης και ακολούθως στις αυξομειώσεις της τάσης. Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα ηλεκτροδότησης, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο θέμα της κατηγορίας των παραπόνων/καταγγελιών, καθώς οι καταναλωτές υπόκεινται στις συνέπειες των περιστατικών (ζημίες στον εξοπλισμό τους, επίδραση στην παραγωγική διαδικασία των επαγγελματιών) χωρίς: α) να ικανοποιούνται τα αιτήματα αποζημίωσης που υποβάλλουν στο Διαχειριστή του Δικτύου 7

8 β) να λαμβάνουν επαρκείς απαντήσεις ως προς το αίτιο της βλάβης/διαταραχής που παρατηρήθηκε στην εγκατάσταση τους και ως προς τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η εταιρεία για τον περιορισμό εμφάνισης παρόμοιων περιστατικών. γ) να λαμβάνουν επαρκή πληροφόρηση ως προς τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για την προστασία της περιουσίας τους. 2. Εγκαταστάσεις του δικτύου (12,3%). Ως προς το φυσικό αέριο αφορούν ως επί το πλείστον σε θέματα εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και σε προβλήματα σύνδεσης με το δίκτυο (έλεγχος εσωτ. εγκατάστασης, μη διαθεσιμότητα δικτύου). Στον ηλεκτρισμό, τα προβλήματα δυσαρέσκειας των καταναλωτών απέναντι στο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής δημιουργούνται, όταν η υλοποίηση των εργασιών επέκτασης του δικτύου πραγματοποιείται χωρίς την ενημέρωση των θιγόμενων ιδιοκτητών ή τη μη ικανοποιητική ανταπόκριση του Διαχειριστή στα αιτήματα μετακίνησης, αποξήλωσης των εγκαταστάσεων του δικτύου και αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται κατά τις εργασίες του. 3. Ο έλεγχος του μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (κατά κύριο λόγο) μετά από αμφισβητούμενες ενδείξεις ή καθυστερημένη ανταπόκριση στην επιδιόρθωσή του, αποτελούν τον τρίτο πόλο διαμαρτυριών των καταναλωτών σχετικά με το Διαχειριστή του Δικτύου (12,3%) 4. Τα προβλήματα σύνδεσης / αποσύνδεσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η μη ικανοποίηση των αιτήσεων σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου και οι υψηλές χρεώσεις σύνδεσης που προσφέρονται σε ενδιαφερόμενους καταναλωτές, προκειμένου να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου (σε περιπτώσεις μεμονωμένης σύνδεσης και επέκτασης του δικτύου), καθώς και η καθυστερημένη ανταπόκριση του Διαχειριστή του Δικτύου διανομής σε αιτήματα σύνδεσης ή αποσύνδεσης εγκαταστάσεων με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (καθυστέρηση υποβολής προσφοράς σύνδεσης, ολοκλήρωση εργασιών) συγκαταλέγονται με 11,2% επίσης μεταξύ των συνηθέστερων ζητημάτων διαμαρτυρίας. 8

9 1,5% 0,7% 0,7% 0,4% 0,4% 0,4% Ποιότητα π αροχής (διακοπ ές); 15,7% Μετρητής; 12,3% Εγκαταστάσεις δικτύου; 12,3% Σύνδεση/αποσύνδεση; 11,2% Ποιότητα παροχής 3,7% (τάση); 5,6% Τιμές και Χρεώσεις; 31,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Θεματική ανάλυση Παραπόνων / Σχ. 8 Παράπονα/Διαμαρτυρίες & Καταγγελίες, Θεματική Ανάλυση Υποκατηγορίες Αναφορών, Τα θέματα Δικτύου και Προμήθειας αναδεικνύονται ως τα εντονότερα σε συχνότητα αναφορών, σε σύγκριση με εκείνα που απασχολούν τους καταναλωτές κατά την Προ- Συμβατική περίοδο και αφορούν περισσότερο σε ζητήματα επαρκούς και ορθής ενημέρωσης (Σχ. 9). Εκ πρώτης όψεως η παρατηρούμενη μείωση των αναφορών για το Δίκτυο και την Προμήθεια το 2010 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως θετική, υποθέτοντας ότι είναι ένδειξη του περιορισμού των προβλημάτων. Ωστόσο το θέμα αυτό χρήζει περαιτέρω παρακολούθησης. Παράλληλα τα θέματα Προ-Συμβατικής περιόδου παρουσιάζουν αύξηση το

10 ,3% 42,6% 52,3% ,2% 35,7% 55,1% Θέματα Προμήθειας Προ-Συμβατική Περίοδος ,4% 53,1% 42,2% Θέματα Δικτύου ,2% 32,1% 66,7% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Σχ. 9 Υποκατηγορίες Αναφορών, Θέματα Δικτύου, Οι αναφορές των καταναλωτών για το Δίκτυο (Σχ. 10) επικεντρώνονται στα εξής θέματα: 1. Όπως επισημάνθηκε και ανωτέρω, μία στις τρεις αναφορές (33,2%) αφορούν σε αιτήματα αποζημίωσης για πρόκληση βλαβών στον εξοπλισμό των καταναλωτών μετά από διακοπή και επαναφορά της ηλεκτροδότησης (15,1%) ή αιφνίδια κοπή του ουδετέρου αγωγού του εναέριου και υπόγειου δικτύου (7,6%) ή αυξομειώσεων της τάσης (6,4%), αλλά και για καταστροφές στην περιουσία μετά από εκτέλεση εργασιών εγκαταστάσεων του δικτύου διανομής (4,1%). 2. Προβλήματα σε θέματα Σύνδεσης / Αποσύνδεσης από το Δίκτυο (21%): Καθυστέρηση σύνδεσης /αποσύνδεσης (1), ανταπόκριση εταιρείας στη προσφορά σύνδεσης (5,8%), άρνηση σύνδεσης στο δίκτυο (2,9%) και ασυνέπεια του τεχνικού στο ραντεβού σύνδεσης (1,2%). 3. Θέματα μετρητών κατανάλωσης (19,8%): Έλεγχος μετρητή (12,2%), καθυστέρηση επιδιόρθωσης μετρητή (4,7%), συχνότητα καταμέτρησης (1,7%), ασυνέπεια τεχνικού στο ραντεβού ελέγχου του μετρητή (0,6%) και προβλήματα αντικατάστασης μετρητών (0,6%). 10

11 1,2% Ασυνέπ εια / ραντεβού σύνδεσης; 1,2% Χρεώσεις σύνδεσης; 0,6% 0,6% 0,6% 1,7% 3,5% Έλεγχος μετρητή; 12,2% Ζημίες/ κοπ ή ουδετέρου; 7,6% Σύνδεση/απ οσύνδεση; Ζημίες από διαταραχές 7,0% τασης; 6,4% Ανταπ όκριση /Προσφορά Σύνδεσης; 5,8% Μετακίνηση/αποξήλωση εγκαταστασεων; 5,8% Θέματα εσωτ εγκατ/σης ΦΑ; 5,8% 5,2% Άρνηση σύνδεσης; 2,9% Συχνότητα καταμέτρησης; 1,7% 1,2% Μετρητης; 0,6% 0,6% Χρεώσεις σύνδεσης/καθυστέρηση; 4,1% Ζημίες/ επ αναφορά; 15,1% Καθυστέρηση επ ιδιόρθωσης μετρητή; 4,7% Ζημίες απ ό εργασίες εγκατάστασης; 4,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Ανάλυση θεμάτων Δικτύου / Σχ. 10 Θεματική ανάλυση αναφορών Δικτύου, Θέματα Δικτύου στον Ηλεκτρισμό, Σύμφωνα με το Σχ. 11 το 63% των αναφορών των καταναλωτών στον ηλεκτρισμό, αφορούν στο Δίκτυο. Η απουσία ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τις ανάγκες των καταναλωτών σε σχέση με τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Η.Ε., αποτελεί αναμφισβήτητα ανασταλτικό παράγοντα στην αποτελεσματική επίλυση των διαφορών των καταναλωτών για όλους τους φορείς προστασίας των καταναλωτών. 11

12 6,8% 5,8% 4,7% 4,7% 4,2% 4,2% 3,2% 2,6% 2,6% 2,6% 2,1% 1,6% 1,6% 1,6% 8,9% 13,2% 15,3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Ανάλυση θεμάτων Ηλεκτρισμού / Σχ. 11 Θεματική ανάλυση αναφορών Δικτύου στον Ηλεκτρισμό (με κόκκινο μοτίβο), Θέματα Προμήθειας, Τα θέματα Προμήθειας που απασχόλησαν ως επί το πλείστον τους καταναλωτές επικεντρώθηκαν στα εξής δύο (Σχ.12): 1. Διαφωνία επί χρεώσεων (37,1%) που κυρίως συνδεόντουσαν με αυξημένες χρεώσεις κατανάλωσης λόγω ασυνήθιστα υψηλών καταγραφών κατανάλωσης συγκριτικά με τη συνήθη ενεργειακή συμπεριφορά του καταναλωτή, αλλά και λόγω καταγγελόμενης ρευματοκλοπής. 2. Ενημέρωση επί της μεθόδου τιμολόγησης, καθώς και επί των μοναδιαίων τιμών και λοιπών χρεώσεων (20,7%) Οι διαμαρτυρίες για παραπλανητική διαφήμιση ως προς τις τιμές αφορούσαν στο φυσικό αέριο και υποβλήθηκαν κυρίως στο α τρίμηνο του 2009 λόγω της αυξημένης τιμής του φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία έναντι της Αττικής, αλλά και στην τιμή φυσικού αερίου της ΕΠΑ Αττικής σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. 12

13 Αμφισβήτηση άλλων χρεώσεων; 4,3% Διαφωνία επ ί χρεώσεων; Παραπ λανητική διαφήμιση 29,3% για τιμές; 21,4% Ενημέρωση για μέθοδο τιμολόγησης; 15,7% 2,1% Υπ ερχρέωση; 3,6% 2,1% Διαφάνεια τιμών / τιμολόγησης; 2,1% Αμφισβητούμενη χρέωση / 1,4% εις; 2,1% 1,4% Τιμές / Χρεώσεις; 2,9% Εκτίμηση κατανάλωσης; 1,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Ανάλυση θεμάτων Προμήθειας / Σχ. 12 Θεματική ανάλυση αναφορών Προμήθειας, Θέματα Προ-Συμβατικής Περιόδου, Ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, το αίτημα για μειωμένα τιμολόγια (42,9%) από τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών, κυριάρχησε στα αιτήματα της προσυμβατικής περιόδου ιδίως το 2010, ακολουθούμενο από διαμαρτυρίες για «καταχρηστικούς» συμβατικούς όρους (21,4%) με αναφορά στην ΕΠΑ Αττικής (επιβολή προστίμου για καθυστερημένη ενεργοποίηση 7,1% παροχής, αθέτηση ισχύος προσφοράς 21,4% τελών σύνδεσης) (Σχ.13). 7,1% 7,1% 14,3% 42,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ανάλυση θεμάτων Προ-Συμβατικής περιόδου / Σχ. 13 Θεματική ανάλυση αναφορών Προ Συμβατικής περιόδου 13

14 2. Προτάσεις για τη βελτίωση συλλογής & επεξεργασίας των Αναφορών. Δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων αναφορών καταναλωτών ενέργειας. Η συγκεντρωτική παρακολούθηση των αναφορών που υποβάλλονται από καταναλωτές σε εθνικό επίπεδο αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο (top-level indicator) στην παρακολούθηση της αγοράς (πέραν των λοιπών διαθέσιμων δεικτών, που δύναται να ενεργοποιήσει ένας Ρυθμιστής, όπως έρευνες αγοράς γνώμης, επιτόπιοι πιλοτικοί έλεγχοι του Ρυθμιστή κλπ). Αυτό επιβεβαιώνεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολιτική καταναλωτών , καθώς η στρατηγική της δίνει έμφαση στην ανάπτυξη κατάλληλης βάσης τεκμηρίωσης για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών, η οποία θα περιλαμβάνει τις αναφορές (παράπονα, καταγγελίες) των καταναλωτών. Λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη ακόμα αναγνωρισιμότητα της ΡΑΕ στο ευρύ κοινό, αλλά και την περιορισμένη ανταπόκριση των άλλων φορέων, οι οποίοι δέχονται αναφορές καταναλωτών ενέργειας, στην παλαιότερη πρόσκληση συνεργασίας της ΡΑΕ, η μέχρι σήμερα καταγραφή των προβλημάτων της αγοράς ενέργειας από την Αρχή, δεν είναι ποσοτικά αντιπροσωπευτική των προβλημάτων -και κατά συνέπεια των αναγκών- των καταναλωτών. Ωστόσο, δύναται να προσδιορίσει τα σημαντικότερα από τα προβλήματα και θέματα της αγοράς προς βελτίωση και να υποστηρίξει τη χάραξη στρατηγικής για την προστασία των καταναλωτών. Η ΡΑΕ 5, προκειμένου να ασκήσει καλύτερα και πληρέστερα τον εποπτικό και ρυθμιστικό της ρόλο στα θέματα παρακολούθησης της λειτουργίας της αγοράς μέσω των παραπόνων των καταναλωτών, στοχεύει στη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικής καταγραφής και συγκέντρωσης των παραπόνων που υποβάλλονται από τους καταναλωτές ενέργειας σε όλους τους φορείς της αγοράς, ώστε να αναδεικνύονται όλες οι σημαντικές δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις της αγοράς. Η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων, προκειμένου να οδηγήσει σε επεξεργασία και εξαγωγή στατιστικά αξιόπιστων συμπερασμάτων, από τη ΡΑΕ, προϋποθέτει πρωτογενώς την εναρμονισμένη κατηγοριοποίηση των παραπόνων από τους φορείς υποδοχής αναφορών (Προμηθευτές, Διαχειριστές και λοιποί φορείς: Συνήγορος του Καταναλωτή, Συνήγορος του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, και καταναλωτικές οργανώσεις), για τη δημιουργία μιας εθνικής βάσης δεδομένων αναφορών/καταγγελιών, η οποία θα τηρείται από τη ΡΑΕ. Ο ρόλος της ΡΑΕ, ως σημείο συγκέντρωσης και καταγραφής των αναφορών των καταναλωτών, θα ωφελήσει μεσοπρόθεσμα τους ίδιους τους καταναλωτές μέσω της λήψης των κατάλληλων αναγκαίων και αναλογικών ρυθμιστικών μέτρων ή αποτρεπτικών κυρώσεων που δύναται να επιβάλλει η ΡΑΕ, προς τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ενέργειας. Πιο σημαντικά, τα στοιχεία και οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις αναφορές και τις καταγγελίες των καταναλωτών μπορούν να αξιοποιηθούν από τη ΡΑΕ στη διεξαγωγή τεκμηριωμένου διαλόγου με τις εμπλεκόμενες εταιρείες της αγοράς με στόχο: α) τη βελτίωση των συναλλακτικών πρακτικών των εταιρειών ενέργειας β) το σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων ρυθμιστικών μέτρων. 4 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: «Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών » 5 Complaint Data Collection by NRAs: - Third Parties, as well as service providers, should provide information on complaints to NRAs who deem appropriate to collect - This could help NRAs monitor the level and effectiveness of market opening and competition at retail level σύμφωνα με την παρουσίαση Main advice regarding 3 rd party bodies (ERGEG, Brussels, Feb 25 th

15 3. Μέτρα για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων των καταναλωτών ενέργειας Ενημέρωση των καταναλωτών από τη ΡΑΕ Η ορθή ενημέρωση του καταναλωτή ενέργειας, ιδίως μετά την αυξανόμενη διείσδυση των νέων Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας στη λιανική αγορά που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες, αποτελεί στόχο μεγάλης προτεραιότητας για τη ΡΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό, και κατ εφαρμογή του 3 ου ενεργειακού πακέτου Οδηγιών, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση του καταναλωτή, κρίνεται σκόπιμο να ενημερωθεί το ευρύ κοινό, ότι η ΡΑΕ αποτελεί το «κατεξοχήν σημείο αναφοράς» του πολίτη για την αντικειμενική, επίκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωσή του σε θέματα ενέργειας, με την παράλληλη υποστήριξη από τα ΚΕΠ ως προς τη διάθεση τυποποιημένης πληροφόρησης (έντυπα, οδηγίες κλπ). Η ΡΑΕ προτίθεται να συμβάλει αποφασιστικά στην ενημέρωση των καταναλωτών ενέργειας, μέσω κατάλληλης πληροφόρησης στην ιστοσελίδα της, αλλά και με τη δημοσιοποίηση κατευθύνσεων και κανόνων καλής πρακτικής επί συγκεκριμένων θεμάτων προς τις εταιρείες της αγοράς ενέργειας και οδηγιών προς τους καταναλωτές Πρόκληση βλαβών στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές των καταναλωτών. Τα περιστατικά που συνήθως προκαλούν βλάβες στον ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό των οικιακών και επαγγελματικών καταναλωτών είναι οι υπερτάσεις που εμφανίζονται στην επαναφορά του ρεύματος κατά την επανηλέκτριση του δικτύου μετά από διακοπή, καθώς και κατά την αποκοπή του ουδετέρου αγωγού του εναέριου ή υπόγειου Δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης. Οι αιτήσεις των καταναλωτών για αποζημίωση που υποβάλλονται στη ΔΕΗ Α.Ε., και έχουν κοινοποιηθεί στη ΡΑΕ, ως επί το πλείστον δεν ικανοποιούνται. Επιπροσθέτως, η απάντηση που λαμβάνουν οι καταναλωτές από τη ΔΕΗ Α.Ε. είναι τυποποιημένη ως προς το περιεχόμενό της. Η ΔΕΗ Α.Ε., επικαλείται το «τυχαίο» του συμβάντος ή συνθήκες ανωτέρας βίας (πχ καιρικές συνθήκες) και στηριζόμενη στη Σύμβαση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας δεν αποδέχεται την ευθύνη και κατ επέκταση την καταβολή αποζημίωσης στους καταναλωτές. Παράλληλα, παραλείπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των θέσεών της περί μη αμέλειάς της, (όπως για την προσήκουσα συντήρηση και επιθεώρηση του συγκεκριμένου σημείου του δικτύου), ως οφείλει βάση του άρθρου 8 του ν. 2251/1994, ενώ συγχρόνως μεταθέτει την ευθύνη προστασίας του εξοπλισμού των καταναλωτών στους ίδιους (προτροπή για την εθελοντική εγκατάσταση κατάλληλων προστατευτικών διατάξεων). Από μία προσεγγιστική εκτίμηση του μέσου ύψους των οικονομικών ζημιών στις οποίες υπόκειται ένας θιγόμενος καταναλωτής, από τα στοιχεία των καταγγελιών που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ, προκύπτει ένα μέσο κόστος 1058 /θιγόμενο καταναλωτή. Η θεσμοθέτηση μέτρων αποζημίωσης των καταναλωτών από διακυμάνσεις της ηλεκτροδότησης είναι πολύπλοκο ζήτημα, καθώς η φύση της ηλεκτρικής ενέργειας καθιστά αναπόφευκτη την εμφάνιση διαταραχών της τάσης, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα, σε τυχαίες βλάβες, σε παρεμβάσεις τρίτων και σε άλλα απρόβλεπτα εξωτερικά αίτια, αλλά και η τεκμηρίωση ευθύνης είναι δύσκολη υπόθεση. Για τον περιορισμό των ζημιών στις συσκευές του, κατά την επαναφορά ηλεκτροδότησης, ο καταναλωτής μπορεί να δράσει προληπτικά. Δηλαδή, εφόσον αυτός βρίσκεται στην εγκατάστασή του κατά τη διάρκεια της διακοπής, είναι σκόπιμο να διατηρήσει κλειστόν τον κεντρικό διακόπτη του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασής του, ή τουλάχιστον να 15

16 αποσυνδέσει από την πρίζα τις «ευαίσθητες» ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές του, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση του κτιρίου/περιοχής. Ειδικά για τις ζημίες στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό των καταναλωτών, που προκαλούνται από την τυχαία αποκοπή του ουδετέρου αγωγού του δικτύου ΧΤ, η ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου σε συνεργασία με τη ΡΑΕ ξεκίνησε την εφαρμογή από την 2 α Μαΐου 2011 ενός μέτρου αποζημίωσης των θιγόμενων καταναλωτών. Το μέτρο συνίσταται στην καταβολή ανώτατου χρηματικού ποσού ανά συμβάν, (μέγιστο 300 για μονοφασική σύνδεση και 400 για τριφασική σύνδεση), με απλές διαδικασίες, εφόσον η εταιρεία τεκμηριώσει ότι τήρησε τις υποχρεώσεις της για εφαρμογή των προδιαγραφών, σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση του δικτύου. Παρά το γεγονός, ότι το ύψος του χρηματικού ποσού, αφενός δεν καλύπτει οικονομικά πλήρως όλες τις περιπτώσεις ζημιών, αφετέρου δεσμεύει τον καταναλωτή για τη μη περαιτέρω διεκδίκηση αποζημίωσης από τη ΔΕΗ Α.Ε, θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, αφού προσφέρει λύση σε ένα πάγιο αίτημα των θιγόμενων καταναλωτών και θα ικανοποιήσει οικονομικά την πλειοψηφία αυτών, χωρίς την επίπονη, χρονοβόρα και πολυέξοδη διαδικασία προσφυγής στη δικαιοσύνη. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και στα σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια που μπορεί να προμηθευτεί ο καταναλωτής από τα γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε Εργασίες και Εγκαταστάσεις του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 13 του Ν. 1672/1951 (ΦΕΚ Α -36), παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν.2941/2001( ΦΕΚ Α 201)) που διέπει την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. επί ακινήτων τρίτων, προκύπτει, ότι αυτό συνιστά ένα νόμιμο περιορισμό της κυριότητας κάθε ακίνητης ιδιοκτησίας, ο οποίος δικαιολογείται από το «δημόσιο σκοπό» που εξυπηρετεί η κατασκευή έργων του δικτύου, χάριν του γενικού συμφέροντος εξηλεκτρισμού της χώρας. Έτσι οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ακινήτων έχουν εν γένει 6 την υποχρέωση να επιτρέπουν τη διάβαση γραμμών ή καλωδίων της ΔΕΗ ΑΕ εναερίως ή υπογείως, την τοποθέτηση στύλων, καθώς και την εκτέλεση των σχετικών εργασιών ακόμη και εντός των ιδιοκτησιών τους. Τα παράπονα που καταγράφονται σχετίζονται α) με τη μη σχετική ειδοποίηση των ιδιοκτητών για την εκτέλεση εργασιών του δικτύου ή τοποθέτηση εγκαταστάσεών του εντός των ιδιοκτησιών τους, β) με ζημίες που προκαλούνται εν απουσία τους κατά τη διάρκεια των εργασιών και τις οποίες δεν αναγνωρίζει εκ των υστέρων η εταιρεία, καθώς και γ) με τη συμπεριφορά των συνεργατών-εργολάβων της εταιρείας. Η ΡΑΕ έχοντας υπόψη τις διεθνείς πρακτικές και τις αρχές που πρέπει να διέπουν την ορθή συναλλακτική συμπεριφορά, ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι διαμαρτυρίες και οι προστριβές με τους καταναλωτές, οι οποίοι υφίστανται τις επεμβάσεις στην περιουσία τους από τις νόμιμες και δικαιολογημένες δραστηριότητες της εταιρείας διανομής, θεωρεί ότι, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για α) την εφαρμογή των ενδεδειγμένων διαδικασιών ενημέρωσης των καταναλωτών για τις προγραμματισμένες εργασίες του δικτύου, β) τη συγκέντρωση επαρκών αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την πρόκληση ή μη ζημιών και γ) την αναγνωρισιμότητα και ενδεδειγμένη συμπεριφορά των συνεργατώνεργολάβων της εταιρείας. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν ήδη προταθεί από τη ΡΑΕ εγγράφως μέτρα προς τη ΔΕΗ Α.Ε. και πρόκειται σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση της εταιρείας να εκπονηθεί μια διαδικασία, η οποία θα εφαρμόζεται προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα και οι διαμαρτυρίες των καταναλωτών για παρόμοια θέματα. 6 Εκτός κι αν αποδεδειγμένα στοιχειοθετούνται λόγοι απομάκρυνσης στοιχείων του δικτύου λόγω μη τήρησης των αποστάσεων ασφαλείας (πχ με τη προσκόμιση εγκεκριμένης οικοδομικής άδειας) ή παρεμπόδισης με οποιοδήποτε τρόπο της χρήσης του ακινήτου. 16

17 3.4. Υπερβολικά αυξημένες χρεώσεις στην ηλεκτρική ενέργεια Τα προβλήματα αυτής της κατηγορίας που απασχολούν τους καταναλωτές ΧΤ συνδέονται με α) την αμφισβήτηση των ενδείξεων του μετρητή στις περιπτώσεις που αυτές αποκλίνουν σημαντικά από τη «συνήθη» κατανάλωση του καταναλωτή και τον επακόλουθο έλεγχο καλής λειτουργίας της μετρητικής διάταξης από τη ΔΕΗ Α.Ε. και β) την ανατιμολόγηση των λογαριασμών της τελευταίας 5-ετίας που χρεώνονται στον καταναλωτή, στις περιπτώσεις που, είτε λόγω ξαφνικής διαπίστωσης σφάλματος στη λειτουργία του μετρητή, είτε κατόπιν «ενδείξεων» παραβίασης του μετρητή, ο πελάτης καθίσταται υπεύθυνος για την άμεση εξόφληση του αναθεωρημένου ποσού συχνά με την «απειλή» της αποσύνδεσης Καταγραφή «μη τυπικών» ενδείξεων κατανάλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια Τα περισσότερα παράπονα αναφέρονται στο ότι συνήθως παρέχονται από τη ΔΕΗ Α.Ε. περιορισμένες εξηγήσεις και στοιχεία στον καταναλωτή σχετικά με το πρόβλημα που υπάρχει, με συνέπεια ο καταναλωτής να θεωρεί τη συμπεριφορά της εταιρείας αυθαίρετη και «δεσποτική». Η ΔΕΗ Α.Ε. μετά από ερώτημα της ΡΑΕ σχετικά με την πιθανότητα συσχέτισης των διακυμάνσεων της τάσης με την παροδική απόκλιση από την ορθή λειτουργία του μετρητή, απάντησε αρνητικά. Ωστόσο, στις περιπτώσεις μεγάλων αποκλίσεων θα πρέπει να διερευνάται από τη ΔΕΗ Α.Ε. λεπτομερώς και με πληρότητα το κάθε αίτημα αμφισβήτησης που υποβάλλει ο θιγόμενος καταναλωτής, προκειμένου να ελεγχθεί το εύλογο των ενδείξεων λαμβάνοντας υπόψη τον εξοπλισμό της εγκατάστασης, τον αριθμό των μελών και άλλα στοιχεία που επιθυμεί να υποβάλει ο θιγόμενος καταναλωτής Παραβίαση μετρητών και ενδεχόμενη ρευματοκλοπή Η παραβίαση των μετρητών κατανάλωσης από τους καταναλωτές και η ρευματοκλοπή είναι ενέργειες καταδικαστέες και είναι σωστό να τιμωρούνται. Ωστόσο η ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου θα πρέπει να εφαρμόζει τη σχετική υπ αριθ. 83 εσωτερική υπηρεσιακή Οδηγία και ιδίως: Την επιτόπια κλήση του θιγόμενου καταναλωτή ή εκπροσώπου αυτού και της Ελληνικής Αστυνομίας ως τρίτων, κατά τη διενέργεια ελέγχου της μετρητικής διάταξης, προκειμένου να τους παρουσιαστούν τα αποδεικνύοντα την παραβίαση του μετρητή στοιχεία. Την ενημέρωση του καταναλωτή προκειμένου να γίνει η αντικατάσταση του μετρητή παρουσία του. Την κλήση του καταναλωτή, εφόσον το επιθυμεί, να παραστεί στον έλεγχο του μετρητή από το αρμόδιο εργαστήριο της εταιρείας. Επιπλέον, η ειδοποίηση ανατιμολόγησης των λογαριασμών που αποστέλλεται στον καταναλωτή θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) τα απαραίτητα στοιχεία υπολογισμού του χρονικού διαστήματος και της αξίας της μη καταγραφείσας ηλεκτρικής ενέργειας εξ αιτίας της ρευματοκλοπής β) την υποβολή αντιγράφων του Εντύπου Ελέγχου της μετρητικής διάταξης, της Έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης και του Δελτίου Στοιχείων ρευματοκλοπής. 17

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Σ Τ Α Σ Η. λαμβάνοντας υπόψη :

Σ Υ Σ Τ Α Σ Η. λαμβάνοντας υπόψη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 1438 Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη από το ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.2004) με την συναινετική εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2012

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2012 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ - Αύγουστος 2013 Μονάδα Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύντομο ιστορικό 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές Η Green χρησιμοποιεί ως μέσο διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας : την επίσημη ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Dt.733.13-12-2012 ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η ΕΚΠΟΙΖΩ πραγµατοποίησε σήµερα, στα γραφεία της, συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Investing in Energy 2015» Λεωνίδας Μπακούρας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 13 Οκτωβρίου 2015 Investing in Energy Επενδύσεις Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος. ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος. ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΠΡΟΣ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος e-mail: dg@aegeanpower.com Π. Μπίσκας e-mail: pb@aegeanpower.com Αθήνα, 23 Απριλίου 2010 ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η διείσδυση του φυσικού αερίου στα ελληνικά νοικοκυριά και η διαφημιστική καμπάνια της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) και των Ε.Π.Α..

1. Η διείσδυση του φυσικού αερίου στα ελληνικά νοικοκυριά και η διαφημιστική καμπάνια της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) και των Ε.Π.Α.. Χειριστής : Πρωτοπαπάς Μάριος Τηλέφωνα : Φαξ : Αθήνα, 15 Απριλίου 2009 Αριθμ. Πρωτ. 1485/1/26-1-2009 Προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Αντιπρόεδρο Α κ. Θεόδωρο Πανάγο Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Κοιν. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 Ο λογαριασμός κατανάλωσης φυσικού αερίου είναι διμηνιαίος. Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15.02.2011. Πίνακας Αποδεκτών. Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τιμοκατάλογοι και εμπορικές πρακτικές προώθησης

Αθήνα, 15.02.2011. Πίνακας Αποδεκτών. Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τιμοκατάλογοι και εμπορικές πρακτικές προώθησης Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15.02.2011 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O-46314 Σελίδες : 5 Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011 Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική Νοέμβριος 2011 1 Σύγχρονη Φιλοσοφία, Δυναμική Αποστολή H Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΠΑ Αττικής) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2001 και είναι ο αποκλειστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτής & Τηλεπικοινωνίες

Καταναλωτής & Τηλεπικοινωνίες Καταναλωτής & Τηλεπικοινωνίες ΚΕ.Π.ΚΑ. Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Νικόλαος Τσεμπερλίδης Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ. ΚΕ.Π.ΚΑ. Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014 Βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν την αδειοδότηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ)

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Τελική Πρόταση του ΛΑΓΗΕ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιάς, 18 Σεπτεμβρίου 2013 Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 27.01.2003 Προς : ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Θέµα : Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ;

ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ; ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ; Με την υποστήριξη του Πολλές ηλεκτροπληξίες και εκατοντάδες πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια συμβαίνουν κάθε χρόνο στα ελληνικά σπίτια. Είναι κρίμα να χάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ

1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 03/05/2004 Προς: Θέµα: Τιµολόγια Φυσικού Αερίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Κοινοποίηση: Σχετικά:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING)

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) Το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (Νet-Μetering) σας προσφέρει μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 10.02.2004 Προς : ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Υπόψη: Γενικού ιευθυντή, κ. Umberto Reni

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1565

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1565 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΡΟΣ: ΔΕΗ Α.Ε. Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1565 ΘΕΜΑ: «Πρόκληση ζημιών από τη

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Γιάννη Αδαμόπουλου:

Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Γιάννη Αδαμόπουλου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 27 Ανακοίνωση-δελτίο Τύπου με θέμα τη λειτουργία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πολιτών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» κατά τον μήνα Οκτώβριο Ο Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-Ι5Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-Ι5Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Μελλοντικές Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Αλεξάνδρα Ψυρρή Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΔΕΗ Α.Ε. 18 Μαρτίου 2011 Υφιστάμενη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των Προτεινόμενων Λύσεων

Παρατηρήσεις επί των Προτεινόμενων Λύσεων Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2010 Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολαβητής του Επενδυτή του Invest in Greece. (Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.)

Διαμεσολαβητής του Επενδυτή του Invest in Greece. (Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.) Διαμεσολαβητής του Επενδυτή του Invest in Greece (Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.) Έχετε σε εξέλιξη ένα επενδυτικό σχέδιο στην Ελλάδα και αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τη Δημόσια Διοίκηση; Ο Διαμεσολαβητής του

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Γενική Διεύθυνση Εμπορίας Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΧΟΣ Να δημιουργήσουμε μία νέα σχέση «της

Διαβάστε περισσότερα