ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΤΗΣ O ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΗ ΕΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Κωδικός έργου: 04-ΠΠΚ06 ΕΝΕΡΓΕΙΑ E1: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΣυνΕνέργεια Επιµέλεια ΕΚΕΤΑ/ ΙΤΕΣΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ρ. Ε. Κακαράς ρ. Ν. Κούκουζας ρ. Α. Τουρλιδάκης Ε. Καρλόπουλος, MSc ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Η δηµόσια δαπάνη του έργου «Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας υτικής Μακεδονίας» συγχρηµατοδοτείται κατά 50% από εθνικούς πόρους (ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ) και κατά 50% από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ).

2 Πρόλογος Το πρώτο βήµα στη διαδικασία δηµιουργίας µιας Τεχνολογικής Πλατφόρµας αφορά στην εκπόνηση ενός κοινού οραµατισµού (vision) µέσω του οποίου οριοθετείται το τεχνολογικό της πλαίσιο. Ο κοινός οραµατισµός θέτει υπόψη των εταίρων της Πλατφόρµας τους βασικούς άξονες των ερευνητικών προτεραιοτήτων και τεχνολογικών στόχων πάνω στους οποίους θα αναπτυχθεί και θα δοµηθεί η Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα. Παράλληλα, τεκµηριώνει την αναγκαιότητα δηµιουργίας της συγκεκριµένης Πλατφόρµας και αναδεικνύει τις τεχνολογίες για τις οποίες κρίνεται σκόπιµη η κινητοποίηση ανθρώπινου δυναµικού και οικονοµικών πόρων. H ανά χείρας αναφορά που δεν είναι ένα αυστηρά τεχνικό κείµενο, αποτελεί την Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα και αντανακλά τις γενικότερες εθνικές και διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τις προτεραιότητες οι οποίες υπαγορεύονται από τις εθνικές στρατηγικές επιλογές του ενεργειακού τοµέα. Η Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα προέκυψε ως αποτέλεσµα των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των οριζοντίων δράσεων που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της Τεχνολογικής Πλατφόρµας του Πόλου Καινοτοµίας υτικής Μακεδονίας ΣυνΕνέργεια και µετά από διαβούλευση µε όλους τους ενδιαφερόµενους που είναι οι βιοµηχανίες και κυρίως η ΕΗ Α.Ε., τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα, οι επιστηµονικοί και επαγγελµατικοί φορείς, τα επιµελητήρια, οι τοπικές αρχές και σύλλογοι της περιοχής

3 Περίληψη Τα ορυκτά καύσιµα θα παραµείνουν κυρίαρχα στο εθνικό ενεργειακό µείγµα και για τις επόµενες δεκαετίες. Η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού και η διαφοροποίηση των πηγών παραγωγής ισχύος επιβάλουν, παράλληλα µε τους εγχώριους λιγνίτες, την αξιοποίηση κυρίως του Φυσικού Αερίου και συµπληρωµατικά, ενδεχοµένως, του λιθάνθρακα. Κατά συνέπεια, η περιβαλλοντικά αποδεκτή αξιοποίηση των ορυκτών καυσίµων και κυρίως η δέσµευση, µεταφορά και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα όχι µόνον για την Περιφέρεια της. Μακεδονίας αλλά για το σύνολο της χώρας. Η συνεχής προσπάθεια για αύξηση της συµµετοχής των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό µείγµα µε ταυτόχρονη έµφαση στην εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί µία εθνική προτεραιότητα. Σηµαντικές προσπάθειες επιβάλλεται να εστιαστούν στην υιοθέτηση βέλτιστων διαθέσιµων πρακτικών µε την εφαρµογή υπαρχόντων και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα συστηµατικές δράσεις θα πρέπει να έχουν ως στόχο την µετάλλαξη του παραγωγικού ιστού της περιοχής της. Μακεδονίας µέσω ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας σε νέες ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Η παραπάνω εξέλιξη θα πρέπει να εδραστεί στην παραγωγή νέας γνώσης και στη µεταφορά τεχνολογίας από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και τα Ερευνητικά Κέντρα που αναπτύσσονται δυναµικά στην περιοχή. Η ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρµα Ενέργειας θα σηµατοδοτήσει την πορεία προς σταθµούς ισχύος µηδενικών ρύπων οριοθετώντας τέσσερις βασικούς άξονες: - Αύξηση του βαθµού απόδοσης των σταθµών παραγωγής ισχύος. - Βελτιστοποίηση και διεύρυνση του ενεργειακού µίγµατος. - Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή και χρήση ενέργειας. - Ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογιών δέσµευσης και ασφαλούς αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) από µεγάλες εστίες καύσης

4 Abstract Fossil fuels will remain dominant in the national energy mix for the coming decades. Energy security and supply as well as diversification of power production, in addition to domestic lignite, impose the exploitation mainly of natural gas and supplementary of hard coal. In consequence, the environmental acceptable exploitation of fossil fuels along with capture, transportation and storage of carbon dioxide (CO 2 ) outline the major priority not only for the Region of West Macedonia, but for the entire country. The continuous effort for growth of the participation of Renewable Energy Sources in the energy mix with a parallel emphasis on energy savings and rational use of energy resources, consist a national priority. Considerable efforts should focus on the adoption of Best Available Practices with the implementation of existing and development of new technology for the minimization of the environmental impact of power generation. At the same time, systematic actions at a regional level should pursue the transformation of the local employment pattern towards the development of new business activities and innovation in the fields of energy and environmental technologies. This development has to be based on the production of new knowledge and technology transfer from the Higher Education Institutes and the Research Centres of the region. In the light of these developments, the Energy Technology Platform will initiate the approach to zero emissions power plants by setting boundaries in four major directions: - Enhancement of power plants efficiency. - Optimisation and expansion of the energy mix. - Minimisation of the environmental impact from energy production and use. - Development and implementation of technologies relating to carbon dioxide capture and storage

5 Περιεχόµενα 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ - Ο ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΗ ΕΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Αύξηση του βαθµού απόδοσης ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων που τροφοδοτούνται µε ορυκτά καύσιµα Βελτιστοποίηση και διεύρυνση του ενεργειακού µίγµατος Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή και χρήση ενέργειας Ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογιών δέσµευσης και ασφαλούς αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6 1. Η φιλοσοφία µιας Τεχνολογικής Πλατφόρµας Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (ΗΠΑ) και την Ιαπωνία η βιοµηχανία συµµετέχει µε ποσοστό 67% και 70% αντίστοιχα στο σύνολο των ερευνητικών δράσεων των χωρών αυτών. Στην Ευρώπη αντίθετα, το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 56%. Το 2000, το συνολικό χάσµα επενδύσεων Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ΗΠΑ ανήλθε σε 124 δις ευρώ, 80% των οποίων οφείλεται στην απουσία επενδύσεων από την πλευρά του ιδιωτικού τοµέα [1]. Εποµένως, η ενθάρρυνση της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα σε ερευνητικές δράσεις, αποτελεί καταλυτικό παράγοντα διατήρησης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας αλλά και βασική παράµετρος στην κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης % EE-15 ΗΠΑ Ιαπωνία Σχήµα 1: Ποσοστό συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στο σύνολο των δράσεων Ε&Τ (Πηγή: [1]) Ασφαλώς, σε επίπεδο EU-27, η ποσοστιαία συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στο σύνολο των δράσεων Ε&Τ εµφανίζεται σαφώς µειούµενη και περαιτέρω υπολειπόµενη συγκρινόµενη µε αυτή των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Η άρση του επενδυτικού αυτού χάσµατος απαιτεί πρωτίστως την ύπαρξη και προσέλκυση επαρκών και υψηλής ποιότητας ανθρώπινων πόρων, ισχυρές δηµόσιες ερευνητικές βάσεις, βελτίωση των δεσµών τους µε τη βιοµηχανία, ανάπτυξη επιχειρηµατικού πνεύµατος µέσω της Ε&Τ, καθώς και προσαρµογή και χρήση των υφιστάµενων νοµικών πλαισίων δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας

7 Στην κατεύθυνση αυτή, οι Τεχνολογικές Πλατφόρµες (ΤΠ) αποτελούν ένα σηµαντικό εργαλείο προκειµένου να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των βιοµηχανικών εταίρων σε δράσεις Ε&Τ, όχι µόνον ως τελικοί αποδέκτες των προγραµµάτων και πρωτοβουλιών, αλλά πρωτίστως ως εταίροι στη φάση διαµόρφωσης των στόχων και προτεραιοτήτων των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων καθώς και στη φάση της εκπόνησης και υλοποίησης των παραπάνω προγραµµάτων. Οι Τεχνολογικές Πλατφόρµες είναι κοινοπραξίες φορέων (βιοµηχανία, πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, ΜΜΕ) µε στόχο τον καθορισµό και την ιεράρχηση των αναγκαίων θεσµικών ρυθµίσεων και τεχνολογικών προτεραιοτήτων σε τοµείς µείζονος σηµασίας όπως το περιβάλλον, οι µεταφορές, η ενέργεια, ή η κοινωνία της πληροφορίας. Τα αποτελέσµατα των δράσεων της Πλατφόρµας αποτυπώνονται στη Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα. Ο µηχανισµός της Τεχνολογικής Πλατφόρµας εξελίχθηκε στη φάση υλοποίησης του 6 ου προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα ( ) αποσκοπώντας στους παρακάτω στόχους: Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (EXE) Αύξηση των επενδύσεων στον τοµέα της Έρευνας, µε στόχο το 3% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ ιατήρηση της ηγετικής θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καίριους ερευνητικούς τοµείς (Στρατηγική της Λισσαβόνας) Ύπαρξη και προσέλκυση επαρκών και υψηλής ποιότητας ανθρώπινων πόρων Ισχυρές δηµόσιες ερευνητικές βάσεις, βελτίωση των δεσµών µε τη βιοµηχανία Ανάπτυξη επιχειρηµατικού πνεύµατος µέσω της Έρευνας και Τεχνολογίας Έχουν ήδη αναγνωρισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 29 Τεχνολογικές Πλατφόρµες. Το σύνολο αυτών έχει ολοκληρώσει το στάδιο προσδιορισµού του κοινού οραµατισµού, 80% έχει ήδη εκπονήσει Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι «ιδιοκτήτης» των τεχνολογικών πλατφόρµων, αλλά ενθαρρύνει αυτή την πρωτοβουλία για την έρευνα, µέσα από τη συµµετοχή της ως παρατηρητής καθώς και την παροχή περιορισµένης οικονοµικής ενίσχυσης

8 Με βάση την ευρωπαϊκή εµπειρία, τα όργανα της ΤΠ απαρτίζονται από τη Συµβουλευτική Επιτροπή, τις Οµάδες Εργασίας και τη Γενική Συνέλευση. Οι Οµάδες Εργασίας αναλαµβάνουν την πρωτογενή εργασία, η Επιτροπή επεξεργάζεται το περιεχόµενο της Ερευνητικής Ατζέντας, το θέτει σε δηµόσια διαβούλευση και στη συνέχεια το εισηγείται στη Γενική Συνέλευση η οποία και το επικυρώνει. Η δηµιουργία της ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρµας Ενέργειας εντάσσεται στις δράσεις του Πόλου Καινοτοµίας υτικής Μακεδονίας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του Γ ΚΠΣ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας υτικής Μακεδονίας αποτελεί συνεργασία φορέων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε στόχο την ενίσχυση των καινοτοµικών και τεχνολογικών επιδόσεων στον τοµέα της Ενέργειας. Η επιστηµονική ευθύνη των δράσεων ανήκει στο Τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστηµίου. Μακεδονίας, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, αλλά και µε συναφή εργαστήρια του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας. Οι παραπάνω ακαδηµαϊκοί και ερευνητικοί φορείς σε συνεργασία µε αναπτυξιακές εταιρείες της Περιφέρειας, τα επιµελητήρια αλλά κυρίως τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, µε δεσπόζουσα τη ΕΗ ΑΕ, αποτελούν το κεντρικό δίκτυο συνεργασίας µε στόχο την τεχνολογική και ερευνητική αριστεία στον τοµέα της ενέργειας. Επίκεντρο των δράσεων αποτελεί πρωτίστως η περιφέρεια. Μακεδονίας, η χωρική εµβέλεια όµως των αποτελεσµάτων απευθύνεται και αφορά στο σύνολο του εθνικού βιοµηχανικού τοµέα που σχετίζεται µε την αξιοποίηση ορυκτών καυσίµων

9 2. Τα ενεργειακά δεδοµένα σε εθνικό επίπεδο και το διεθνές περιβάλλον Εθνικό επίπεδο 1. Η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας µας, λόγω των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, αγγίζει το 75% όταν το αντίστοιχο µέσο ποσοστό για το σύνολο των 27 χωρών της ΕΕ κυµαίνεται στο 50%. 2. Ο χαµηλός βαθµός διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών έχει ως συνέπεια µια αυξηµένη εξάρτηση από τα πετρελαϊκά προϊόντα σε ποσοστό 57% της συνολικής ζήτησης ενέργειας. 3. Η ενεργειακή απόδοση δεν ξεπερνά το 66% κατατάσσοντας τη χώρα µας στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, όσον αφορά στην ορθή αξιοποίηση της συνολικής διαθέσιµης ενέργειας. 4. Η ενεργειακή πολιτική είναι κυρίαρχα προσανατολισµένη στην πλευρά της παραγωγής, χωρίς την παρουσία συνεκτικής στρατηγικής αναφορικά µε τη διαχείριση της ζήτησης. 5. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει απελευθερωθεί τουλάχιστον σε θεσµικό επίπεδο. Παραµένει όµως η κυριαρχία της ΕΗ ΑΕ και παρατηρείται αδυναµία δηµιουργίας συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού. 6. Σύµφωνα µε τον πρόσφατο Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό της Ελλάδας, το 2020 εκτιµάται ότι περισσότερο από το 70% της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας θα παράγεται από ορυκτά καύσιµα, µε το λιγνίτη και το φυσικό αέριο να συµµετέχουν µε ποσοστό 29% και 26% αντίστοιχα. 7. Η σχεδιαζόµενη εισαγωγή λιθάνθρακα στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο επιβάλλεται τόσο λόγω της µείωσης των λιγνιτικών αποθεµάτων αλλά κυρίως της ανάγκης διαφοροποίησης του ενεργειακού µίγµατος για λόγους ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού

10 Αξιοποίηση λιγνίτη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 8. Ο βαθµός απόδοσης των λιγνιτών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα (25-34%) συγκρινόµενος µε µονάδες πιο σύγχρονης τεχνολογίας που επιτυγχάνουν αποδόσεις µεταξύ 38-43%. 9. Περισσότερο από 10% της εγκατεστηµένης ισχύος αφορά σε µονάδες οι οποίες κατασκευάστηκαν πριν το 1970, ενώ 30% αφορά µονάδες ηλικίας ετών. Υπολογίζεται ότι µετά το 2010, περίπου 37,5% της υπάρχουσας εγκατεστηµένης ισχύος των ελληνικών λιγνιτικών σταθµών θα ξεπεράσει τα 30 χρόνια λειτουργίας. 10. Η εξασφάλιση της τροφοδοσίας των ατµοηλεκτρικών σταθµών στη λεκάνη της Πτολεµαΐδας γίνεται συνεχώς δυσκολότερη. Η παραγωγή λιγνίτη από τη ΕΗ µειώθηκε το 2006 κατά 7% σε ποσοστό και κατά 4,7 εκ. τόνους σε απόλυτο µέγεθος. Η έλλειψη λιγνίτη αναµένεται να γίνει σαφώς εντονότερη κατά την περίοδο , όταν µε βάση τις απαιτούµενες καταναλώσεις των µονάδων, θα προκύπτει έλλειµµα λιγνίτη της τάξης των 2-5 εκ τόνων ετησίως. 11. Οι σχέσεις εκµετάλλευσης των λιγνιτικών κοιτασµάτων βαίνουν συνεχώς δυσµενέστερες. Το 1988 απαιτούνταν εκσκαφές 2,83 κυβικών µέτρων για την παραγωγή ενός τόνου λιγνίτη Πτολεµαΐδας. Το χρονικό διάστηµα η σχέση εκµετάλλευσης διαµορφώθηκε στο 1:3,5, ενώ το 2006 εκτινάχθηκε στο 1:5. Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι ο λιγνίτης εξορύσσεται όλο και δυσκολότερα. 12. Η ποιότητα του εξορυσόµενου λιγνίτη σταδιακά χειροτερεύει. Τα επόµενα χρόνια η κατώτερη θερµογόνος ικανότητά του αναµένεται να διαµορφωθεί µεταξύ και Kcal/Kg ενώ το διάστηµα η τιµή κυµαινόταν µεταξύ και Kcal /Kg. Επιπλέον, η έντονη διακύµανση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του λιγνίτη σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται στα απαιτούµενα κατώτατα όρια ποιότητας που έχουν προδιαγραφεί από τους κατασκευαστές των ατµοηλεκτρικών µονάδων. 13. Ο υπολογισµός των απολήψιµων αποθεµάτων λιγνίτη πραγµατοποιήθηκε µε προδιαγραφές που βασίζονται σε κοιτασµατολογικά δεδοµένα όπως η στοιχειακή και η προσεγγιστική ανάλυση, σχέση εκµεταλλευσιµότητας, γεωµετρία του κοιτάσµατος και όχι µε µεταλλευτικά δεδοµένα. Τα

11 µεταλλευτικά δεδοµένα σχετίζονται άµεσα µε την τεχνολογική πρόοδο αλλά κυρίως µε τις τιµές αγοράς των ανταγωνιστικών ενεργειακών πρώτων υλών όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. 14. Στη διάρκεια της επόµενης δεκαετίας, στην περιοχή της. Μακεδονίας, αναµένεται να αποσυρθεί σηµαντικό ποσοστό της υπάρχουσας εγκατεστηµένης ισχύος λόγω γήρανσης των θερµικών µονάδων. Η εξέλιξη αυτή θέτει σοβαρό προβληµατισµό αναφορικά µε την επάρκεια τροφοδοσίας της χώρας µε φθηνή ηλεκτρική ενέργεια ενώ συνοδεύεται, σε τοπικό επίπεδο, µε την απώλεια σηµαντικού αριθµού θέσεων εργασίας αλλά και της γενικότερης αποβιοµηχανοποίησης της περιοχής. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 15. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) συνεισφέρουν σε ποσοστό 5,5 % στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας. Η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, µε εξαίρεση τα µεγάλα υδροηλεκτρικά, παρουσιάζει σηµαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια οφειλόµενη κυρίως στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων, µικρότερη συνεισφορά µικρών υδροηλεκτρικών και αυξανόµενη συµµετοχή των φωτοβολταϊκών. Η εγκαταστηµένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ανήλθε στο τέλος του 2006 στα 878 MW, χωρίς βεβαίως να συµπεριλαµβάνονται τα µεγάλα υδροηλεκτρικά άνω των 10 MW. 16. Η συµµετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων και των µεγάλων υδροηλεκτρικών, κυµαίνεται σήµερα στα επίπεδα του 10% και µέχρι το 2010, δεν προβλέπεται να επιτευχθεί ο στόχος του 20,1% σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/77/EC. 17. Τον Φεβρουάριο του 2007 παρουσιάσθηκε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, σύµφωνα µε το οποίο, δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αιολική ενέργεια προβλέποντας εγκατεστηµένη ισχύ ίση µε 3372 MW το

12 Περιβάλλον ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 18. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη του Κιότο, η Ελλάδα έχει αναλάβει την υποχρέωση να µη υπερβεί το 2010 ένα ανώτατο όριο εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ), το οποίο έχει καθοριστεί στο 125% των εκποµπών του Σε αντίθετη περίπτωση, προβλέπεται πρόστιµο µε κόστος 10 ευρώ για κάθε τόνο CO 2 πάνω από το συµβολαιοποιηµένο όριο. Όµως, ήδη από το 2004, οι εκποµπές έφθασαν στο +24%. 19. Οι δραστηριότητες του ενεργειακού τοµέα είναι η κυριότερη πηγή των έξι αερίων του θερµοκηπίου και αντιστοιχούν στο 82% των εκποµπών του Οι µισές περίπου εκποµπές CO 2 στην Ελλάδα προέρχονται από τον τοµέα παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. Καθαρές τεχνολογίες άνθρακα σε διεθνές επίπεδο 20. Σε διεθνές επίπεδο, οι Καθαρές Τεχνολογίες Άνθρακα χρησιµοποιούνται ευρέως στην ηλεκτροπαραγωγή και έχουν συµβάλει σηµαντικά στη µείωση των εκποµπών SO 2, NO x και σωµατιδίων. 21. Οι Τεχνολογίες Αειφόρων Ορυκτών Καυσίµων, οι οποίες ενσωµατώνουν τις έννοιες της δέσµευσης και αποθήκευσης CO 2 (CCS), βρίσκονται σε πιλοτικό στάδιο και αναµένεται ότι στην επόµενη πενταετία θα έχει δροµολογηθεί και το επιδεικτικό στάδιο. 22. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε χρονικό ορίζοντα το 2015, έχει αποφασίσει τη στήριξη του σχεδιασµού, της κατασκευής και της λειτουργίας έως 12 εγκαταστάσεων επίδειξης µεγάλης κλίµακας τεχνολογιών αειφόρων ορυκτών καυσίµων. 23. Οι εκτιµήσεις του κόστους δέσµευσης και αποθήκευσης CO 2 σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ορυκτών καυσίµων κυµαίνονται µε το σηµερινό επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης µέχρι 70 ανά τόνο CO 2, το οποίο µεταφράζεται σε 7,5-8,5 Eurocents /kwh. 24. Οι µελλοντικοί λόγοι τιµής Φυσικού Αερίου / Άνθρακα και οι τιµές ανά δικαίωµα εκποµπών CO 2 θα αποτελέσουν τους καθοριστικούς παράγοντες κατά τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων σε νέες µονάδες παραγωγής

13 ηλεκτρικής ενέργειας µε άνθρακα, Φυσικό Αέριο ή Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και οι παρεµβάσεις εξοικονόµησης και ορθολογικής ενεργειακής διαχείρισης είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και µπορούν να βελτιώσουν το ενεργειακό και περιβαλλοντικό ισοζύγιο της χώρας, αδυνατούν όµως να καλύψουν µε αξιοπιστία τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ορυκτά καύσιµα θα παραµείνουν κυρίαρχα στο εθνικό ενεργειακό µείγµα και εποµένως, η περιβαλλοντικά αποδεκτή αξιοποίησή τους αποτελεί πρόκληση σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

14 3. Η αναγκαιότητα της Τεχνολογικής Πλατφόρµας Ενέργειας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο Η εκπόνηση και πρωτίστως η υλοποίηση Στρατηγικής Ερευνητικής Ατζέντας στο χώρο της ενέργειας προϋποθέτει την κινητοποίηση σηµαντικών οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων. Πρακτικά, απαιτείται η δέσµευση και η µετατροπή οικονοµικών πόρων σε Γνώση και Τεχνογνωσία. Το ζητούµενο βεβαίως, σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, εστιάζεται στην κεφαλαιοποίηση και στη µετατροπή της αποκτηθείσας Γνώσης σε οικονοµικούς πόρους µε σαφώς προστιθέµενη αξία. Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι διαθέσιµοι ερευνητικοί πόροι διασφαλίζονται όλο και περισσότερο σε συνθήκες αυξανόµενου ανταγωνισµού, η επιλογή του ενεργειακού τοµέα για τον οποίο η δέσµευση ερευνητικών πόρων θα εξελιχθεί µε τη βέλτιστη αναλογία κόστους / οφέλους, απαιτείται να καλύπτει µια σειρά από προϋποθέσεις όπως ενδεικτικά οι ακόλουθες: Ο ερευνητικός τοµέας θα πρέπει να βρίσκεται, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στο στάδιο της ανάδυσης. Όλες οι χώρες, τηρουµένων των αναλογιών, να βρίσκονται στο σηµείο εκκίνησης και οι συνθήκες και οι διεθνείς «συµµαχίες» βρίσκονται στο στάδιο της διαµόρφωσης Ο ερευνητικός τοµέας θα πρέπει να κινητοποιεί ανθρώπινο δυναµικό από ένα ευρύ τεχνολογικό και επιστηµονικό φάσµα Να απαιτεί και να προϋποθέτει ευρείες και µακροχρόνιες διεθνείς συνεργασίες Τα προϊόντα της έρευνας να µπορούν να «καταναλωθούν» σε µια µεγάλη διεθνή αγορά Να απαιτεί ευρύ φάσµα ερευνητικών προϊόντων όπως π.χ. ανάπτυξη τεχνολογιών, κανονιστικά και ρυθµιστικά µέτρα, δηµιουργία καινοτόµων επιχειρήσεων, διάδοση και ενηµέρωση Να υπάρχει αυξηµένη προοπτική διάθεσης ερευνητικών πόρων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο Να σχετίζεται, να επικεντρώνεται και να αξιοποιεί εγχώριες ενεργειακές πηγές Να υπάρχει η κρίσιµη µάζα έµπειρου ερευνητικού δυναµικού αλλά και η γενικότερη συσσωρευµένη τεχνογνωσία

15 Να υπάρχει διαθέσιµη ερευνητική υποδοµή σε εργαστηριακή και κυρίως ηµιβιοµηχανική κλίµακα Να απαντά σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας, ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού και ανταγωνιστικότητας Να σχετίζεται και να απαντά στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες του εθνικού γεωγραφικού τµήµατος στο οποίο επικεντρώνεται Με γνώµονα τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις, ο τοµέας των ορυκτών καυσίµων µε επίκεντρο τους εγχώριους λιγνίτες, στοιχειοθετεί την αναγκαιότητα υλοποίησης εθνικής Τεχνολογικής Πλατφόρµας Ενέργειας µε οραµατισµό τη χάραξη, την αποτύπωση και τη σηµατοδότηση της πορείας προς Σταθµούς Ισχύος Μηδενικών Ρύπων. Οι βασικοί άξονες της Τεχνολογικής Πλατφόρµας οριοθετούνται ως ακολούθως: Βασικοί Άξονες Τεχνολογικής Πλατφόρµας 1. Αύξηση του βαθµού απόδοσης των ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων που τροφοδοτούνται µε ορυκτά καύσιµα 2. Βελτιστοποίηση και διεύρυνση του ενεργειακού µείγµατος 3. Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή και χρήση ενέργειας 4. Ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογιών δέσµευσης και ασφαλούς αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα

16 4. Οι βασικοί άξονες της Τεχνολογικής Πλατφόρµας Ενέργειας- Ο δρόµος προς Σταθµούς Μηδενικών Ρύπων 4.1 Αύξηση του βαθµού απόδοσης των ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων που τροφοδοτούνται µε ορυκτά καύσιµα Η προοπτική της αποτελεσµατικής εφαρµογής της τεχνολογίας δέσµευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αναγκαιότητα αύξησης του βαθµού απόδοσης των ηλεκτροπαραγωγικών σταθµών ορυκτών καυσίµων. Οι τεχνολογικές λύσεις που περιλαµβάνουν µόνον δέσµευση και αποθήκευση χωρίς παράλληλη αύξηση του βαθµού απόδοσης, δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν µακροπρόθεσµα τους κοινούς στόχους αναφορικά µε την επίτευξη σταθµών µηδενικών ρύπων. Σε ένα πλαίσιο ολοκληρωµένης στρατηγικής, αύξησης του βαθµού απόδοσης και υιοθέτησης των τεχνολογιών δέσµευσης διοξειδίου του άνθρακα, απαιτούνται τρία διακριτά αλλά παράλληλα συνεκτικά στάδια, όπως παρουσιάζονται στο σχήµα 2. Βαθµός απόδοσης Εφαρµογή τεχνολογιών δέσµευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα Έρευνα και επίδειξη µε στόχο την επίτευξη βαθµών απόδοσης της τάξης του 50% Ανακατασκευή (retrofit) παλαιών και κατασκευή νέων µονάδων υιοθετώντας τεχνολογίες αιχµής όσον αφορά στο βαθµό απόδοσης και στις εκποµπές NO x, SΟ x και σωµατιδίων Σχήµα 2: Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα πορείας προς σταθµούς µηδενικών ρύπων Ιδιαίτερα στην περίπτωση των στερεών ορυκτών καυσίµων, είναι αναµφισβήτητο ότι η εφαρµογή τεχνολογιών δέσµευσης και αποθήκευσης, Carbon Capture & Storage (CCS), δεν µπορεί να εξεταστεί χωρίς µετατροπή του άνθρακα µε υψηλό βαθµό

17 απόδοσης, γεγονός που θα επιτρέψει τον περιορισµό του αρνητικού αντίκτυπου της ενεργειακής απώλειας που είναι συνδεδεµένη µε τη χρήση και την εφαρµογή των τεχνολογιών αυτών. Οι σύγχρονοι ανθρακικοί σταθµοί µπορούν να επιτύχουν βαθµό απόδοσης υψηλότερο του 45% ενώ για την παραγωγή 1kWh καταναλώνουν το 1/3 της ποσότητας άνθρακα αναφορικά µε το 1960 [2]. Μεγαλύτερος βαθµός απόδοσης συνεπάγεται µικρότερη κατανάλωση καυσίµου, χαµηλότερες εκποµπές ρύπων, µικρότερο κόστος ανά παραγόµενη kwh. Η ιστορική εξέλιξη της αύξησης του βαθµού απόδοσης ανθρακικών σταθµών καθώς και µελλοντικές εκτιµήσεις παρουσιάζονται στο Σχήµα 3: % 40-43% 45- >50% 31-36% Τεχνικώς εφικτό % CCS State-of-the-art 25-31% +30% +30% Σχήµα 3: Ιστορική εξέλιξη της αύξησης του βαθµού απόδοσης ανθρακικών σταθµών και οι µακροπρόθεσµες προοπτικές Η εφαρµογή των τεχνολογιών δέσµευσης CO 2 σε µονάδες ορυκτών καυσίµων οδηγεί σε σηµαντική µείωση του βαθµού απόδοσης λόγω των απαιτούµενων ενεργοβόρων διεργασιών που σχετίζονται µε τη συµπίεση του CO 2, την αναγέννηση των διαλυµάτων, τη συµπίεση του ψυκτικού νερού, ή τον κρυογενικό διαχωρισµό του αέρα. Για το λόγο αυτό, η αύξηση του βαθµού απόδοσης αποτελεί κοµβικό σηµείο στην προσπάθεια βιώσιµης εφαρµογής των τεχνολογιών δέσµευσης του διοξειδίου του άνθρακα. Η πλέον δοκιµασµένη τεχνολογία στην κατεύθυνση αύξησης του βαθµού απόδοσης είναι η υπερκρίσιµη τεχνολογία κονιοποιηµένου άνθρακα η οποία

18 µπορεί να επιτύχει αποδόσεις της τάξης του 43-45%, για µονάδες τροφοδοτούµενες µε λιθάνθρακα και 40-42% για λιγνιτικές. Άλλες εµπορικά διαθέσιµες τεχνολογίες είναι η καύση σε ανακυκλοφορούσα ρευστοποιηµένη κλίνη (CFBC), η ρευστοποιηµένη κλίνη υπό πίεση (PFBC) και βεβαίως τα ολοκληρωµένα συστήµατα αεριοποίησης συνδυασµένου κύκλου (IGCC) µε την αξιοποίηση των εξελίξεων στην τεχνολογία αεριοστροβίλων και µεθόδων αεριοποίησης. Στην περίπτωση του λιγνίτη, η υψηλότερη απόδοση παγκοσµίως αφορά στην µονάδα ΒοΑ1 της γερµανικής εταιρείας RWE µε βαθµό απόδοσης 45,3% [3]. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, οι ερευνητικές προτεραιότητες στο συγκεκριµένο άξονα µέσα από συνεργασίες µε τη βιοµηχανία σε εθνικό επίπεδο αλλά και µέσω συµµετοχής σε διεθνή ερευνητικά προγράµµατα, επικεντρώνονται ενδεικτικά στα ακόλουθα: Κύριοι Ερευνητικοί Τοµείς του Άξονα 1 Υιοθέτηση και αξιοποίηση των Βέλτιστων ιαθέσιµων Πρακτικών Βελτιστοποίηση των συνθηκών λειτουργίας µέσω συνεχούς παρακολούθησης και ρύθµισης Οµογενοποίηση καυσίµου τροφοδοσίας και εφαρµογή τεχνολογιών συµπαραγωγικής προξήρανσης Εισαγωγή Καθαρών Τεχνολογιών Σχεδιασµός και ανάπτυξη καινοτόµων υλικών µε στόχο τη λειτουργία µε ιδιότητες ατµού της τάξης των C Ανάπτυξη τεχνολογίας αεροστροβίλων για θερµοκρασίες εισόδου µεγαλύτερες των C (υλικά, τεχνικές ψύξης, αεροδυναµική, λειτουργία off-design) 1 ΒοΑ: Braunkohle mit optimisierter Anlagetechnik (Φαιανθρακικός θερµικός σταθµός µε βελτιστοποιηµένη διαδικασία)

19 4.2 Βελτιστοποίηση και διεύρυνση ενεργειακού µείγµατος Οι βασικοί στόχοι της ενεργειακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδράζονται στο τρίπτυχο ασφάλεια εφοδιασµού, προστασία περιβάλλοντος, απελευθέρωση ενεργειακών αγορών. Ειδικότεροι στόχοι είναι η µείωση των εκποµπών κατά 20% σε σχέση µε το 1990, η επίτευξη των δεσµευτικών στόχων για διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο κατά 20% και η εξοικονόµηση ενέργειας κατά 20% µέχρι το Για τη χώρα µας οι στόχοι αυτοί εξειδικεύονται: - Στην ασφάλεια εφοδιασµού µε διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών - Στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιµη ανάπτυξη - Στην ορθολογική χρήση και περιορισµό της κατασπατάλησης ενέργειας - Στη συµβολή του Ενεργειακού τοµέα στην ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονοµίας και στην ισορροπηµένη περιφερειακή ανάπτυξη. Με δεδοµένες τις παγκόσµιες τεχνολογικές δυνατότητες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ώριµες και αποδεδειγµένες τεχνολογίες τουλάχιστον µέχρι το 2020, για τη χώρα µας το µεγάλο στοίχηµα δεν είναι τόσο πώς θα συντεθεί ένα δραµατικά διαφορετικό ενεργειακό µείγµα, όσο πως θα µετατραπούν βασικοί τοµείς της οικονοµίας έτσι ώστε να παράγουν και να χρησιµοποιούν αποδοτικότερα τα ίδια ενεργειακά προϊόντα συµβάλλοντας στην αξιοποίηση εγχώριων ανανεώσιµων πηγών, στην απεξάρτηση από το εισαγόµενο πετρέλαιο, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη. Οι εγχώριες πηγές ορυκτών καυσίµων ενισχύονται από το υδραυλικό δυναµικό της χώρας και τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η αύξηση της συµµετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο είναι προφανώς σηµαντική και θα πρέπει να ενισχυθούν µε κάθε τρόπο όλες οι σχετικές προσπάθειες ανάπτυξης και αύξησης της διείσδυσής τους στο ενεργειακό ισοζύγιο. υστυχώς παρά τα αδιαµφισβήτητα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα και τη συνεισφορά τους στο ενεργειακό ισοζύγιο, οι ΑΠΕ δεν µπορούν να καλύψουν παρά µόνο ένα µικρό ποσοστό των αναγκών σε ηλεκτρική κατανάλωση της χώρας. Σύµφωνα µε την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στερεά καύσιµα αποτελούν και θα εξακολουθήσουν να αποτελούν κύριο παράγοντα εξασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασµού της Ε.Ε. και 19

20 κατά συνέπεια απαιτείται να αναπτυχθούν παράλληλα και θερµοηλεκτρικές µονάδες, ώστε να καλύπτεται µε αξιοπιστία η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε χρονικό ορίζοντα δύο τρεις δεκαετίες. Παρά τον παραπάνω περιορισµό σε σχέση µε τη συµµετοχή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο, οι ΑΠΕ προσφέρονται για την ανάπτυξη εγχώριας «πράσινης» επιχειρηµατικότητας που να στηρίζεται στη µεταφορά τεχνολογίας και στην καινοτοµία και µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό µοχλό τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας µας. Από τις εγχώριες θερµικές πηγές, ο λιγνίτης, ο οποίος έχει συµβάλλει σε µέγιστο βαθµό στην οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας µας, θα συνεχίσει να χρησιµοποιείται µέχρι εξαντλήσεως των κοιτασµάτων στη Μεγαλόπολη και στη υτική Μακεδονία. Η προοπτική της φθίνουσας πορείας της χρήσης του λιγνίτη λόγω σταδιακής εξάντλησης των αποθεµάτων, καθιστά αναγκαία την εξέταση εναλλακτικών εισαγόµενων πηγών οι οποίες είναι η πυρηνική ενέργεια, το φυσικό αέριο και ο λιθάνθρακας. Η ελληνική κοινωνία είναι αντίθετη στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας ιδιαίτερα λόγω της υψηλής σεισµικότητας της χώρας µας που αυξάνει την επικινδυνότητα για πυρηνικό ατύχηµα καθώς και των ανησυχιών για το θέµα της ασφάλειας διαχείρισης των ραδιενεργών καταλοίπων. Παρόλα αυτά το σοβαρό ενδεχόµενο ανάπτυξης πυρηνικών σταθµών σε γειτονικές χώρες και σε χώρες της ευρύτερης περιοχής θέτει ένα σοβαρό προβληµατισµό για την ορθολογικότητα της πολιτικής της χώρας µας να µην προβλέπει στον ενεργειακό της σχεδιασµό πιθανή χρήση της πυρηνικής ενέργειας τουλάχιστον µέχρι το Προς το παρόν η χώρα µας παρακολουθεί τις εξελίξεις, συµµετέχει στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων και απαιτείται εκγρήγορση και δυνατότητα προσαρµογής στις προκλήσεις της υπό διαµόρφωση «πυρηνικής εποχής», [19]. Το φυσικό αέριο παρουσιάζει τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και υπάρχει σοβαρό πρόγραµµα ανάπτυξης νέων µονάδων φυσικού αερίου είτε από τη ΕΗ Α.Ε. καθώς και από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα «ευγενές» καύσιµο που χάρη στις εξελίξεις στην τεχνολογία αεριοστροβίλων και των Μονάδων Συνδυασµένου Κύκλου σε συνδυασµό µε τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και της ταχείας απόκρισης στις ανάγκες της αυξανόµενης ζήτησης, καθιερώθηκε σα καύσιµο ηλεκτροπαραγωγής τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες. Η διέλευση από τη χώρα µας των 20

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 Σε εφαρµογή του άρθρου 3 του νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286-22/12/99) περί «Απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΗ ΚΑΙ CCS

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΗ ΚΑΙ CCS Γενική ιεύθυνση Παραγωγής ιεύθυνση Περιβάλλοντος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΗ ΚΑΙ CCS» ΗΜΕΡΙ Α ΙΕΝΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Β. ΤΣΑ ΑΡΗ ιευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής Πέµπτη 17 εκεµβρίου 2009, Κοζάνη 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ

Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ Αθήνα, 24 1 2013 Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής (ΓΔ/Π) Η λειτουργία και συντήρηση των Θερμοηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ENERGYRES 2009 FORUM ΑΠΕ/ΕΞΕ Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΣΗΘ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ. ΙΤΑ α.ε. Τί είναι η Συμπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε. Κακαράς,

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030!

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030! ΕυρωπαϊκήΕνεργειακήΠολιτική Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός ΣύµβουλοςΕνέργειας, Περιβάλλοντος &Ανάπτυξης Υποψήφια Βουλευτής Ν, Α Θεσ/νίκης, 2007 1 Ενέργεια και Περιβάλλον : υο προκλήσεις Οι αλλαγές των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan»

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» 1.Πρόλογος Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, καλησπέρα σας. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ

O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ 1 O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ 1. Σύνοψη Κατά το τελευταίο διάστημα η ΔΕΗ δέχεται κριτική από διάφορες πλευρές για τη στρατηγική της να αναπτύξει ανθρακικές μονάδες εμπλουτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Εκατομμύρια σε κίνδυνο

Εκατομμύρια σε κίνδυνο Οπλανήτηςφλέγεται Εκατομμύρια σε κίνδυνο Μελέτη Stern και Tufts Η αδράνεια θα επιφέρει απώλειες έως 20% τουπαγκόσμιουαεπ Μόλις 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ για δράσεις αποτροπής Κόστος καταπολέμησης κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. AUT/LHTEE Εισαγωγή (1/3) Για 1-2 αιώνες, δηλ. ένα ελάχιστο κλάσμα της παγκόσμιας ιστορίας, καίμε μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΑΛΚΙ Α 10/04/2009 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ Σε ολόκληρο τον κόσµο

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες Εισήγηση του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο Νομός Κοζάνης η Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Λιγνίτης Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΕΥΣΗ CO 2 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΣΜΕΥΣΗ CO 2 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΣΜΕΥΣΗ CO 2 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Ε. Κακαράς, Α. ουκέλης,. Γιαννακόπουλος, Α. Κουµανάκος ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τοµέας Θερµότητας, Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΣΥΝΕ ΡΙΟΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ "ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ & ΑΥΡΙΟ" 27-28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΠΕ :ΗΕλλάδακαιοιάλλοι... Στόχοι και εσµεύσεις / Προκλήσεις και Ευκαιρίες Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ με ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά την Εθνική Οικονομία. Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, Αθήνα

Δυναμικά την Εθνική Οικονομία. Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «INVESTING IN ENERGY 2014», REGIONAL ENERGY OUTLOOK: REGIONAL COOPERATION, SECURITY OF SUPPLY Τίτλος Ομιλίας : ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Κοζάνη, 31-7-2015 Αρ. Πρωτ. : 605 Πληροφορίες : Πέτρος Αλμπάνης Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα : Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας Πριν από πενήντα χρόνια, το έτος 1965, ξεκίνησε την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕCHNOLOGICAL ΕDUCATION ΙNSTITUTE OF PIRAEUS LAB OF SOFT ENERGY APPLICATIONS DEPT OF MECHANICAL ENGINEERING & ENVIRONMENTAL PROTECTION ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ CO 2

ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ CO 2 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ CO 2 Νίκος Περδικάρης Χηµικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής Σεµινάριο ΕΗ: «Τεχνολογικό δυναµικό περιορισµού εκποµπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων με ταυτόχρονη Παραγωγή Ενέργειας 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Δρ. Σπύρος Κιαρτζής Διευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2014 Μία ματιά προς τα εμπρός... Η πρόκληση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα