ΠΕΡΙΛΗΨΗ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΡΟ 3.2, ΠΡΑΞΗ 2 Ε.Π. «Κ.τ.Π.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΡΟ 3.2, ΠΡΑΞΗ 2 Ε.Π. «Κ.τ.Π.»"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΡΟ 3.2, ΠΡΑΞΗ 2 Ε.Π. «Κ.τ.Π.» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενθάρρυνση της ηλεκτρονικοποίησης της λειτουργίας των Ελληνικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µέσα από τεχνολογικές επενδύσεις που αφορούν σε α) ολοκληρωµένη ηλεκτρονική υποστήριξη ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών διαδικασιών, β) προώθηση σύγχρονων πρακτικών χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων, γ) ενίσχυση δικτύων συνεργατών, πελατών και προµηθευτών µε σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης ηλεκτρονικών συναλλαγών και δ) δηµιουργία και αξιοποίηση ηλεκτρονικού περιεχοµένου. Στο σηµείο αυτό αξίζει να τονισθεί ότι επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θα είναι οι δαπάνες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 1 η. Εγκατάσταση λειτουργία και αναβάθµιση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών: Αφορά στην προµήθεια, εγκατάσταση, ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων όπως α) Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, β) Συστήµατα ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM), γ) Συστήµατα ιαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (HRMS), δ) Μελέτη BPR, ε) Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (MIS, EIS), στ) Συστήµατα Επιχειρησιακής Ευφυϊας (Business Intelligence Systems), ζ) Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών, η) Συστήµατα υποστήριξης σηµείων λιανικής πώλησης, θ) Συστήµατα διαχείρισης έργων ι) Ειδικά πληροφοριακά συστήµατα για ξενοδοχεία ή εστιατόρια ια) Συστήµατα σχεδίασης (CAD), ιβ) Αυτόµατα συστήµατα δοσοληψιών µε πελάτες συνεργάτες, ιγ) Συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (σύµφωνα µε το πρότυπο BS :2002 / ISO :2000). 2 η. Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών µε το µοντέλο του ASP: Αφορά τη χρήση τυποποιηµένου λογισµικού το οποίο είναι κεντρικά εγκατεστηµένο σε κατάλληλο παροχέα υπηρεσιών ASP και διατίθεται µε τη µορφή χρέωσης υπηρεσίας σε τελικούς πελάτες µε βάση το χρόνο / όγκο χρήσης, τον αριθµό χρηστών, τον τύπο λογισµικού αλλά και το σύνολο των προσφερόµενων υπηρεσιών. α) Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, β) Συστήµατα ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM), γ) Συστήµατα ιαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (HRMS), δ) Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (MIS, EIS), ε) Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών, στ) Συστήµατα διαχείρισης έργων, ζ) Συστήµατα κρατήσεων ξενοδοχείων. 3 η. ηµιουργία ιαχείριση και ιανοµή ηλεκτρονικού περιεχοµένου: Αφορά την ψηφιοποίηση, διαχείριση και διανοµή ψηφιακού περιεχοµένου µιας επιχείρησης µέσω του διαδικτύου, χωρίς να επιδοτείται η ανάπτυξη εργαλείων (για παράδειγµα sites) των επιχειρήσεων, αλλά µόνο συγκεκριµένο πληροφοριακό ή εµπορικό περιεχόµενο για χρήση από αυτές. Ενδεικτικά παραδείγµατα ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων αφορούν τους τοµείς των ηλεκτρονικών εκδόσεων (e-books, περιοδικά), της κατάρτισης (ηλεκτρονικά µαθήµατα/e-learning modules), των τεχνών και της ψυχαγωγίας, του πολιτισµού, κ.λ.π. Αντίστοιχα, η ψηφιοποίηση και διαχείριση περιεχοµένου αφορά την οργανωµένη διάθεση δεδοµένων νοµικού, διοικητικού ή χρηµατοοικονοµικού, στατιστικού χαρακτήρα, τη συγκέντρωση, ψηφιοποίηση και διάθεση ειδησεογραφικού περιεχοµένου, και την πιθανή διάθεση ψηφιακού περιεχοµένου δηµόσιου χαρακτήρα µετά από συµφωνία µε φορέα κάτοχο της πληροφορίας (συνεργασία ιδιωτικού δηµόσιου τοµέα). Η δηµιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων, περιλαµβάνει τη ψηφιοποίηση και διαχείριση περιεχοµένου που αφορά την ίδια την επιχείρηση, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τρίτους (πελάτες, προµηθευτές) και συµβάλλει στην ενίσχυση των εµπορικών της δραστηριοτήτων. Παρατήρηση: Στο Παράρτηµα V αναλύονται οι επιλέξιµες δαπάνες ανά κατηγορία ενέργειας. Σελίδα 1 από 7 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: Ανήκουν στους τοµείς της µεταποίησης, τουρισµού, εµπορίου και υπηρεσιών (Παράρτηµα Ι &ΙΙ). Έχουν ξεκινήσει τη επιχειρηµατική δραστηριότητα τους πριν από την 01/01/2003. Έχουν έδρα της εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας και τηρούν γ κατηγορίας βιβλία. Εµφανίζουν θετικό µέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων κα την τριετία Απασχολούν αριθµό εργαζοµένων από άτοµα κατά τη διαχειριστική χρήση Ικανοποιούν τα κριτήρια της Μικροµεσαίας Επιχείρησης (Παράρτηµα ΙΙΙ). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Ο προϋπολογισµός ανά πρόταση κυµαίνεται από ,00 ΕΥΡΩ έως ,00 ΕΥΡΩ, ενώ παράλληλα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 40 του κύκλου εργασιών της επιχείρησης για τη διαχειριστική χρήση Το ποσοστό της επιχορήγησης θα κυµανθούν από 45 έως 55 επί του εγκεκριµένου συνολικού προϋπολογισµού ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή εγκατάστασης της επιχείρησης (Παράρτηµα VΙ). ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Η καταβολή της δηµόσιας επιχορήγησης αναλύεται ως εξής: - Με την υλοποίηση του 50 τουλάχιστον του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου, καταβάλλεται το ανάλογο ποσό της επιχορήγησης. - Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου, καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης. Υψηλά ποσοστά επιτυχίας σηµείωσε η στο πλαίσιο του Α & Β' Κύκλου του προγράµµατος «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά, των οποίων «συνέχεια» αποτελεί το «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» (34 ενταγµένα επενδυτικά σχέδια σε σύνολο 44 υποβαλλόµενων φακέλων υποψήφιων επενδυτικών σχεδίων, εκ των οποίων τα 21 υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Β Κύκλου του προγράµµατος µε απόλυτα ποσοστά επιτυχίας υποβολής), γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει τη µεγάλη εµπειρία της στην εκπόνηση ανάλογων επιχειρηµατικών σχεδίων, βασιζόµενη στο σηµαντικό υπόβαθρο που διαθέτει σε ανθρώπινο δυναµικό. Το µέγιστο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επιχειρηµατικών σχεδίων δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 12 µήνες από την ηµεροµηνία ένταξης κάθε επιχείρησης στο πρόγραµµα. Παράταση µπορεί να δοθεί έως και 3 µήνες. Προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 18 η Σεπτεµβρίου 2006 και ώρα 24:00, ενώ οι έντυποι φάκελοι θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τη ιεύθυνση Πληροφορικής τη ΓΓΒ το αργότερο µέχρι 25 Σεπτεµβρίου και ώρα 14:00 Υπεύθυνη Επικοινωνίας Γραφείου Θεσ/νίκης: 1) Τσιροπούλου Σάσα, MSc, Εσωτ. 111, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών: 1) Ελισάβετ Χαραλαµποπούλου, Τηλ ,

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΥΡΦΗΣ 10 ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 11 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ 12 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 13 ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 14 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ * 15 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ * 16 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ * 17 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 18 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΨΗ ΕΡΜΑΤΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΤΑΞΙ ΙΟΥ (ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 21 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΚ ΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΩΚ), ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 24 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 25 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 26 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 27 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 28 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Κ. 29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Μ.Α.Κ. 31 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 35 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ: ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Μ.Α.Κ. 36 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 37 Σελίδα 2 από 7

3 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 40 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ 41 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 45 ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ: ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ * ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ * Ο ΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Υ ΑΤΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 61 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 63 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 55 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚ ΡΟΜΩΝ, ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ *** ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 642 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 70 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 71 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 72 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 73 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 74 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 80 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 85 ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 92 ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 93 Παρατηρήσεις: (*) Όσο αφορά στις επιχειρήσεις των Κλάδων 15, 16 και 17 του τοµέα της Μεταποίησης, και 51, 52 του τοµέα Εµπορίου, εξαιρούνται εκείνες των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται µε την παραγωγή, την επεξεργασία ή την εµπορία των προϊόντων του Πίνακα γ2. Οι εξαιρέσεις αυτές προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. (*** ) Περιλαµβάνονται συµπληρωµατικά και οι παρακάτω δραστηριότητες _ Παροχή ταξιδιωτικών πληροφοριών, συµβούλων και προγραµµατισµού _ Προετοιµασία εκδροµών ανάλογα µε τις απαιτήσεις των ενδιαφεροµένων _ Προµήθεια εισιτηρίων, πώληση εισιτηρίων (οµαδικών περιηγήσεων κλπ) για πακέτα εκδροµών κλπ _ ραστηριότητες επιχειρήσεων οργανωµένων περιηγήσεων _ ραστηριότητες τουριστικών οδηγών (ξεναγών) Σελίδα 3 από 7

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI : ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ζώα ζωντανά (* 2 ) ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγείων (νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα) Ψάρια, µαλακόστρακα και µαλάκια (ζωντανά, νωπά, αποξηραµένα, σε άρµη, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, ή κατεψυγµένα) Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας (κρέµα γάλακτος, γιαούρτι, ορός γάλακτος, βούτυρα, τυριά). Αυγά πτηνών (νωπά, αποξηραµένα, διατηρηµένα). Μέλι φυσικό Έντερα, κύστες και στοµάχια ζώων Προϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού. Ζώα µη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου Φυτά ζωντανά και προϊόντα ανθοκοµίας (βολβοί, κόνδυλοι, ρίζες, µοσχεύµατα, φύλλα, κλαδιά) Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιµα (νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, αποξηραµένα, βρασµένα, σε άρµη, ή κατεψυγµένα- περιλαµβάνονται και όσπρια) Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (σε όλες τις µορφές) Καφές, τσάι και µπαχαρικά, εξαιρέσει του µατέ (κλάση 09.03) (σε όλες τις µορφές) ηµητριακά (περιλαµβάνονται και σιµιγδάλι, ρύζι, κεχρί) Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρµατα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιοµηχανικά και φαρµακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονοµές. Πηκτίνη Χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών λαµβανόµενα δια πιέσεως ή τήξεως Λίπη βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών, ακατέργαστα ή τετηγµένα, περιλαµβανοµένων και των λιπών πρώτης εκθλίψεως Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, λάδι µε την ονοµασία saindoux, και ελαιοµαργαρίνη, που δεν έχουν γαλακτωµατοποιηθεί, ούτε αναµειχθεί, ούτε αλλιώς παρασκευασθεί Λίπη και λάδια, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισµένα Λάδια φυσικά µόνιµα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα, καθαρισµένα ή εξευγενισµένα Λάδια και λίπη, ζωικά ή φυτικά, υδρογονωµένα, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι περαιτέρω επεξεργασµένα Μαργαρίνη, αποµίµηση χοιρινού λίπους και άλλα βρώσιµα λίπη παρασκευασµένα Υπολείµµατα που προκύπτουν από την επεξεργασία των λιπαρών ουσιών ή των ζωικών ή φυτικών κεριών Παρασκευάσµατα κρεάτων, ψαριών ή µαλακοστράκων, µαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων (αλλαντικά από κάθε είδος κρέατος, κονσέρβες ψαριών) Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χηµικώς καθαρή σε στερεή κατάσταση Άλλα ζάχαρα, σιρόπια, υποκατάστατα µελιού, ζάχαρα και µελάσες καραµελωµένα Μελάσες έστω και αποχρωµατισµένες Ζάχαρα, σιρόπια και µελάσες, αρωµατισµένα ή τεχνητά χρωµατισµένα Κακάο σε σπόρους και θραύσµατα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγµένα Κελύφη, φλοιοί, µεµβράνες και απορρίµµατα κακάο Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων µερών φυτών (περιλαµβάνονται διατηρηµένα λαχανικά, όσπρια, γλυκά κουταλιού, µαρµελάδες, χυµοί) Μούστος σταφυλιών, µερικώς ζυµωθείς, έστω και αν η ζύµωση ανεστάλη µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε εξαίρεση της προσθήκης οινοπνεύµατος Κρασιά από νωπά σταφύλια. Μούστος από νωπά σταφύλια, του οποίου η ζύµωση ανεστάλη, έστω και µε προσθήκη οινοπνεύµατος. Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και άλλα ποτά που προέρχονται από ζύµωση Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε αλκοολικού τίτλου, λαµβανόµενη από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο παράρτηµα Ι της Συνθήκης, εξαιρουµένων των συµπυκνωµένων εκχυλισµάτων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ποτών Ξίδια και υποκατάστατα αυτών, βρώσιµα Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασµένες για ζώα Καπνά ακατέργαστα ή µη βιοµηχανοποιηµένα. Απορρίµµατα καπνού Φελλός, φυσικός, ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. Φελλός σε θραύσµατα, κόκκους ή σκόνη Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασµένο, αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και απορρίµµατα από λινάρι. Καννάβι ακατέργαστο ή κατεργασµένο, αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και απορρίµµατα από καννάβι. Σελίδα 4 από 7

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ως ΜΜΕ ορίζονται οι ανεξάρτητες, συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις οι οποίες: Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόµενους. Έχουν µέσο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ ή ενεργητικό µικρότερο από 43 εκατοµµύρια ευρώ. Τα µεγέθη υπολογίζονται µε βάση τα οριζόµενα στη σύσταση 2003/361/ΕΚ. Όταν, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση, µια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά µε τον αριθµό απασχολούµενων ή τα χρηµατοοικονοµικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, (σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ), η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της ΜΜΕ, µόνον εάν το φαινόµενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά έτη. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 45 Νοµοί Αττικής και Θεσσαλονίκης 50 Λοιπή Ελληνική Επικράτεια ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 55 Ζώνη πλάτους 20 χλµ. κατά µήκος των χερσαίων συνόρων η οποία περιλαµβάνει και όλες τις κοινότητες που εµπίπτουν εν µέρει στη ζώνη αυτή * Όλα τα νησιά µε πληθυσµό έως κατοίκους (απογραφή 1991) * Β.Ε.Π.Ε. της διοικητικής περιφέρειας Ηπείρου * Νοµοί Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, ράµας,καβάλας Νησιά περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Νοµός ωδεκανήσου (εκτός από µια περιοχή στην πόλη της Ρόδου, που προσδιορίζεται από το πολεοδοµικό σχέδιο)* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αµοιβές Συµβούλων ( 20*) * υπολογίζεται στο συνολικό προϋπολογισµό του έργου ΟΡΙΑ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΩΝ απάνες Προµήθειας Εξοπλισµού απάνες Λογισµικού - εφαρµογών ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Η : Εγκατάσταση, λειτουργία και αναβάθµιση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών ΚΑΤΩ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΠΑΝΩΝ 0 40 ΑΝΩ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1.1 Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) 1.2 Συστήµατα ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) 1.3 Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (MIS, EIS) 1.4 Συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRMS) 1.5 Συστήµατα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence Systems) Υπηρεσίες εγκτατάστασης 0 10 Υπηρεσίες προσαρµογής & παραµετροποίησης Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού περιεχοµένου Aµοιβή συµβούλου για σύνταξη και υποβολή της πρότασης Ευρώ * Aµοιβή συµβούλου για διοίκηση διαχείριση του έργου Αµοιβές Συµβούλων για την διαχείριση ρης ασφάλειας πληρπφοριών Αµοβές Συµβούλων για την εκπόνηση µελετών BPR Λοιπές Αµποιβές Συµβούλων Η προτεινόµενη λύση µπορεί να είναι σύνθεση περισσοτέρων της µίας επιλέξιµων ενεργειών. Κάθε διακριτό µέρος της λύσης θα πρέπει να εµπίπτει µε σαφήνεια σε κάποια από τις επιλέξιµες κατηγορίες. Σελίδα 5 από 7

6 1.6 Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών 1.7 Συστήµατα υποστήριξης σηµείων λιανικής πώλησης 1.8 Συστήµατα διαχείρισης έργων 1.9 Ειδικά πληροφοριακά συστήµατα για ξενοδοχεία ή εστιατόρια 1.10 Συστήµατα σχεδίασης (CAD) 1.11 Αυτόµατα συστήµατα δοσοληψιών µε πελάτες συνεργάτες 1.12 Συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 2.1 Τα άνω και κάτω όρια αφορούν στην κατανοµή των δαπανών για το σύνολο των προτεινόµενων ενεργειών της Κατηγορίας Ενεργειών. EΝΕΡΓΕΙΑ 2 Η : Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών µε το µοντέλο ASP ΚΑΤΩ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΩ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) 2.2 Συστήµατα ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) Η προτεινόµενη λύση µπορεί να είναι σύνθεση περισσοτέρων της µίας επιλέξιµων ενεργειών Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (MIS, EIS) Συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRMS) Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών 2.6 Συστήµατα διαχείρισης έργων 2.7 Συστήµατα Κρατήσεων Ξενοδοχείων Κάθε διακριτό µέρος της λύσης θα πρέπει να εµπίπτει µε σαφήνεια σε κάποια από τις επιλέξιµες κατηγορίες. Τα άνω και κάτω όρια αφορούν στην κατανοµή των δαπανών για το σύνολο των προτεινόµενων ενεργειών της Κατηγορίας Ενεργειών Αµοιβές Συµβούλων ( 20*) * υπολογίζεται στο συνολικό προϋπολογισµό του έργου ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΡΙΑ ΑΠΑΝΩΝ απάνες Προµήθειας Εξοπλισµού απάνες Λογισµικού - εφαρµογών Υπηρεσίες εγκτατάστασης Υπηρεσίες προσαρµογής & παραµετροποίησης Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού περιεχοµένου Aµοιβή συµβούλου για σύνταξη και υποβολή της πρότασης Aµοιβή συµβούλου για διοίκηση διαχείριση του έργου Αµοιβές Συµβούλων για την διαχείριση ρης ασφάλειας πληρπφοριών ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 Η : ηµιουργία, ιαχείριση και διανοµή ηλεκτρονικού περιεχοµένου ΚΑΤΩ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΩ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΠΑΝΩΝ 30 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1.1 Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων 1.2 ηµιουργία υπηρεσιών βασισµένων στη διάθεση ψηφιακού περιεχοµένου 1.3 ηµιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων Αµοβές Συµβούλων για την εκπόνηση µελετών BPR Λοιπές Αµποιβές Συµβούλων Η προτεινόµενη λύση µπορεί να είναι σύνθεση περισσοτέρων της µίας επιλέξιµων ενεργειών. Κάθε διακριτό µέρος της λύσης θα πρέπει να εµπίπτει µε σαφήνεια σε κάποια από τις επιλέξιµες κατηγορίες. 1.4 Συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών Τα άνω και κάτω όρια αφορούν στην κατανοµή των δαπανών για το σύνολο των προτεινόµενων ενεργειών της Κατηγορίας Ενεργειών. Σελίδα 6 από 7

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: 1. Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης για τα έτη 2003, 2004, Φορολογικές δηλώσεις, και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας για τα έτη 2003, 2004, 2005 ( Ε3). 3. Αντίγραφο καταστατικού επιχείρησης - τροποποίησή του. 4. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή νόµιµη απαλλαγή εξ αυτής στις περιπτώσεις που η επιχείρηση ασκεί µεταποιητική δραστηριότητα ή τουριστική δραστηριότητα ή Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 5. Έντυπο Ε7 για τα έτη 2003, 2004, Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας που να βεβαιώνει. ότι το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο δεν έχει χρηµατοδοτηθεί, ενταχθεί, ή υποβληθεί προς έγκριση χρηµατοδότησης σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, ότι όλα τα αναγραφόµενα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή, ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης εµπίπτει στις επιλέξιµες δραστηριότητες της παραγράφου 1.γ του παρόντος Οδηγού, ότι πληροί τα κριτήρια της ΜΜΕ µε βάση τη σύσταση 2003/361/ΕΚ (βλ. υπόδειγµα). 7. Προσφορές-προτιµολόγια για όλες τις δαπάνες για τον εξοπλισµό. 8. Σύντοµο βιογραφικό του υπευθύνου του έργου και το πολύ δύο στελεχών της επιχείρησης που θα συµµετέχουν στην οµάδα έργου. 9. Συµπληρωµένο έντυπο υποβολής της πρότασης σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. 10. Βεβαίωση από τον Κατασκευαστή του λογισµικού για την καταλληλότητα του προµηθευτή να πωλεί να εγκαθιστά και να παραµετροποιεί το προϊόν του. 11. Φάκελο τεκµηρίωσης της πρότασης (προαιρετικά).στο φάκελο αυτό θα περιέχονται (σε αντίγραφα) όλα τα στοιχεία που τεκµηριώνουν την ακρίβεια του περιεχοµένου της πρότασης όπως βεβαιώσεις,πιστοποιητικά, συµβόλαια, σελίδες του βιβλίου παγίων της επιχείρησης, συµβόλαια αγοράς τεχνογνωσίας, συµβάσεις µεταφοράς ή δικαιώµατος χρήσης τεχνογνωσίας, τεχνική έκθεση µηχανικού από άδεια λειτουργίας επιχείρησης, δελτία βιοµηχανικής κίνησης της επιχείρησης προηγούµενων ετών, βεβαιώσεις παρακολούθησης σεµιναρίων, στοιχεία παρουσίασης αξιοπιστίας και εµπειρίας συµβούλων και προµηθευτών κατά την κρίση του επενδυτή. Η ύπαρξη ενηµερωµένου φακέλου τεκµηρίωσης εκτιµάται θετικά κατά την αξιολόγηση. 12. Συµπληρωµένη ήλωση για ΜΜΕ µε βάση τη σύσταση 2003/361/ΕΚ. 13. Ειδικά για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται σε: Ζώνη πλάτους 20 χλµ. κατά µήκος των χερσαίων συνόρων η οποία περιλαµβάνει και όλες τις κοινότητες που εµπίπτουν εν µέρει στη ζώνη αυτή. Όλα τα νησιά µε πληθυσµό έως κατοίκους (απογραφή 1991)*. Β.Ε.Π.Ε. της διοικητικής περιφέρειας Ηπείρου. να τεκµηριωθεί η θέση της επιχείρησης µε επίσηµα δικαιολογητικά που καταθέτετε µαζί µε την πρόταση. Σελίδα 7 από 7

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα I - Επιλέξιµες και Μη Επιλέξιµες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Παράρτηµα I - Επιλέξιµες και Μη Επιλέξιµες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑ 2008) ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 10.31 Επεξεργασία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ»

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ» Ταμείο Επιχειρηματικότητας Δράση «Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά» Περιγραφή δράσης - στόχων του προγράμματος Με την 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ CPA ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠΙΧ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠΙΧ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠΙΧ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Ν.Ε.Ε. 200_ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Πρόγραµµα Επιχορήγησης ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 15/11/2011 ΜΕΧΡΙ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 15/11/2011 ΜΕΧΡΙ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 15/11/2011 ΜΕΧΡΙ 17/02/2012 Ταυτότητα του Προγράμματος: Αξιοποιώντας 72 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2005 Αγαπητοί επιχειρηµατίες ή υποψήφιοι επενδυτές, Το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 1 από 68 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών».

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών». ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΙ 18/05/2012 Προκηρύχτηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ) Άξονας προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Tο Μέτρο 5.5 «Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, Σεπτέµβριος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 6.5 Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας - Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (25% έως 70%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων των χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 6423188, 6450212 Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 6423188, 6450212 Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013» ΓΕΝΙΚΑ Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα