ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ειδικής Υπη ρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμμα τος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Αρ μοδιότητες Καθορισμός της κρατικής επιχορήγησης της ΑΣΠΑΙ ΤΕ για το οικον. έτος Καθορισμός ύψους της κρατικής επιχορήγησης του Ο.Ε.Δ.Β. για το οικον. έτος Μετονομασία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκ παίδευσης... 4 Μετονομασία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκ παίδευσης... 5 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης εννιακο σίων τριάντα (930) υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ λήλων του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για το Α εξάμηνο του Πληροφοριακό σύστημα συγκρότησης των επιτρο πών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφί ων οδηγών Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Αθη ναίων Έγκριση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο Δήμο Πει ραιά ενός (1) έτους ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.202 (1) Συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ειδικής Υπηρεσί ας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοι κητική Μεταρρύθμιση » Αρμοδιότητες. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ), 2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267 Α/ ) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 5, 7, 8 18, 21, 22 και 26 αυτού, 3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, 4. Την υπ αριθμ. E(2007) 5528/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη σιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », όπως ισχύει κάθε φορά, 5. To π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας», (ΦΕΚ 165/Α/ ), 6. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/ ), 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί ται δαπάνη, η οποία θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », η οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με το το άρθρο 5, παρ. 5, εδάφιο (α) του ν. 3614/2007 συγκροτεί ται σε ενιαίο διοικητικό τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμμα τεία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση» και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν. 3614/2007. Στην «Ειδική Γραμματεία για τη Διοικητική Μεταρρύθ μιση» συνιστάται θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα με βαθμό δεύτερο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, ο οποίος εποπτεύει την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Άρθρο 2 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του

2 2066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εδαφίου (γ) της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 3614/2007 και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης διαρθρώνεται σε τέσ σερις (4) μονάδες: Α. Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Β. Διαχείρισης Πράξεων Γ. Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων Δ. Οργάνωσης Υποστήριξης Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Μονάδων Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Διαχειριστικής Αρχής) του Επιχειρησιακού Προγράμμα τος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της ως εξής: Ι. Μονάδα Α : Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (i) Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση του επιχει ρησιακού προγράμματος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. (ii) Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στους άξονες προτε ραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. (iii) Οργανώνει και παρακολουθεί τη δημοσιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τις κατευ θύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. (iv) Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω των αξόνων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό εμπλέκει στα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, κλαδικές και επαγγελματικές ενώσεις. (v) Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις εκτέ λεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή μετά από την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης. (vi) Οργανώνει τις αξιολογήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνι κής Αρχής Συντονισμού. Παρακολουθεί τις αξιολογήσεις του Προγράμματος και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους. (vii) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Επιχει ρησιακού Προγράμματος και ειδικότερα τη χρηματοοι κονομική πρόοδό του, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους και εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης προτάσεις αναθεώρησής τους. (viii) Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προ ετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ενημερώνει την επιτροπή παρακολού θησης για τα αποτελέσματά της και παρακολουθεί τη συνέχεια που δίνεται στα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επι τροπής. (ix) Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την καθ ύλην αρμόδια υπηρεσία συντονισμού για θέ ματα ΕΚΤ και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται. (x) Υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης και παρέχει σε αυτή τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες, τα οποία καθι στούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας υλο ποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σχέση με τους στόχους του. (xi) Προετοιμάζει σε συνεργασία με τη Μονάδα Β τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότη σης λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν μέσω του κάθε άξονα, την πορεία των είδη ενταγμένων πράξεων καθώς και τυχόν πρότερες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση της πρόσκλησης. (xii) Εκδίδει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσε ων χρηματοδότησης από τους άξονες προτεραιότητας του προγράμματος που διαχειρίζεται και παρέχει προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με: (α) τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόμενες πράξεις προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ, (β) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρη ματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους, (γ) κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση πράξεων, (δ) τα αρμόδια στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, (ε) την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η πρό ταση επιλεγεί, του τίτλου της πράξης, του δικαιούχου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χο ρηγείται. (xiii) Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των προτάσεων που υποβάλλονται, οι οποίες και αρ χειοθετούνται. (xiv) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρ μόζοντας τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακο λούθησης κριτήρια ένταξης. (xv) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του επι χειρησιακού προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διατύπωσης γνώμης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης καθώς και για την έκδοση τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων στην οικεία ιστοσελίδα της Δια χειριστικής Αρχής. (xvi) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ. (xvii) Παρέχει στην Επιτροπή κατόπιν γραπτού σχετι κού αιτήματός της τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (1828/06) εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος ή εντός οποιασδήποτε άλλης συμφωνημένης περιόδου, με σκοπό τον έλεγχο εγγράφων για τη διενέργεια επι τόπιων ελέγχων. (xviii) Εισηγείται σχετικά με τον ορισμό Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, κα θώς και των στοιχείων της απόφασης εκχώρησης που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3614/2007 και κάθε τροποποίηση αυτής. (xix) Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδι οτήτων των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγ χου και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για το ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2067 (α) Μεριμνά για την ύπαρξη και πλήρη εφαρμογή συ στήματος αναφοράς και παρακολούθησης των δράσε ων, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί. (β) Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ με τα απαραίτητα δεδομένα και έγγραφα από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης. (γ) Δύναται να προβεί σε επιτόπια επιθεώρηση στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης και εισηγείται τη λήψη τυχόν διορθωτικών μέτρων και τροποποίηση της από φασης εκχώρησης. Για τη διενέργεια των επιτόπιων επιθεωρήσεων δύναται να ορίζεται ομάδα εξειδικευμέ νων στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας. (δ) Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα πληρωμής την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην Αρχή Πιστοποίησης ή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. (xx) Συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και δημόσιους φορείς για θέματα του επιχειρησιακού προ γράμματος και παρακολουθεί την πρόοδο συναφών με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έργων άλλων Υπουργείων και Περιφερειών. Ειδικότερα συνεργάζεται με: (α) Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών για θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού πράξεων του Ε.Π. στο πλαίσιο των αρ μοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής όπως ορίζονται στο άρθρο 5, παρ. 2 (ζ) του ν. 3617/2007. (β) Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας που αφορούν στο Ε.Π. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής όπως ορίζονται στο άρθρο 5, παρ. 5 (β) του ν. 3614/2007. (γ) Την αρμόδια επιτροπή για θέματα συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και «Ψηφιακή Σύ γκλιση» του ΕΣΠΑ κατόπιν εισήγησης της μονάδας Β, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 4(δ) του ν. 3614/2007 και παρέχει σε αυτή κάθε πληροφορία που ζητείται. (δ) Την αρμόδια επιτροπή για την οριζόντια ενσωμά τωση και εφαρμογή των αρχών προσβασιμότητας και μη διάκρισης των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 4 (ε) του ν. 3614/2007 και παρέχει σε αυτή κάθε πληροφορία που ζητείται. ΙΙ. Μονάδα Β : Διαχείρισης Πράξεων (i) Μεριμνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων του επιχειρησι ακού προγράμματος, με βάση τα προβλεπόμενα στο σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων. (ii) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγ χρηματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλο ποίησή τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις καθώς και για τη συμμόρφωση τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ όλη την περίοδο της υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Συλλέγει τις περιοδικές εκθέσεις προόδου που υποβάλλουν οι δικαιούχοι, παρακολουθεί συστηματικά και μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων το χρονοδιάγραμμα και την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. (β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίη σης των πράξεων και μεριμνά για την έγκαιρη επίλυσή τους. (γ) Συντάσσει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα δελτία πα ρακολούθησης της προόδου των πράξεων. (δ) Εξετάζει το βαθμό επίτευξης των ετήσιων ποσοτι κών στόχων των πράξεων, σύμφωνα με τις αρχικά ανα ληφθείσες νομικές δεσμεύσεις. Σε περίπτωση απόκλι σης από τους όρους της απόφασης ένταξης ή χρονικών καθυστερήσεων μεγαλύτερων των έξι μηνών, σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο προβαίνει σε επανε ξέταση της πράξης και στην περίπτωση αδικαιολόγητων αποκλίσεων, δύναται να εισηγηθεί την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης. Οι αποφάσεις ένταξης πράξεων που ανακαλούνται δημοσιεύονται στην κεντρι κή ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. (ε) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης και την τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες δι ατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. (στ) Προτείνει μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων προ κειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. (ζ) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ολοκλή ρωσης της πράξης. (η) Τηρεί πλήρη φάκελο έργου κατά τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. (iii) Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες για τα μεγάλα έργα πληροφορίες με βάση το άρθρο 40 του Κανονισμού. (iv) Διενεργεί διοικητικές επαληθεύσεις κατά τα προ βλεπόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3614/2007 προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματο ποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγει τα δελτία δήλωσης δαπανών που υποβάλλονται από τους δικαιούχους και τις καταχωρεί στο ΟΠΣ, μετά από τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης σε κάθε δήλωση δαπάνης, κατά την οποία επιβεβαιώνεται με τα κατάλ ληλα έγγραφα, ότι: η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμ φωνα με την απόφαση ένταξης, οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς, η πράξη και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την απο φυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη προγραμματική περίοδο. Στην περίπτωση μεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται δειγμα τοληπτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου δειγματολη ψίας κατά τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

4 2068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (v) Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδι κασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. (vi) Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της πράξης, η οποία επι βάλλεται βάσει επαλήθευσης καταχωρώντας τις αντί στοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παρά βασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματο δότησης της πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. (vii) Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα ληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εισηγείται, στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής δαπάνης για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεω στήτως καταβληθέντων ποσών. (viii) Παρέχει στη Μονάδα Γ τα απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή απαντήσεων στα πορίσματα ελέγχου των αρμόδιων εθνικών και κοινοτικών ελεγκτικών ορ γάνων. (ix) Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Κανονισμού και σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. (x) Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις τήρη σης στοιχείων στο επίπεδο των δικαιούχων για τη δια σφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. (xi) Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις ανα γκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης. (xii) Παρακολουθεί τα έσοδα από έργα που παράγουν έσοδα και ενημερώνει σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης, ιδίως για τα έργα των οποίων τα έσοδα δεν είναι δυ νατό να εκτιμηθούν εκ των προτέρων. (xiii) Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέ λεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρηματοδό τηση δημόσιες υπηρεσίες. (xiv) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. (xv) Σε συνεργασία με την Μονάδα Α υποστηρίζει το έργο της αρμόδιας Επιτροπής για τον συντονισμό της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και «Ψηφιακή Σύ γκλιση» του ΕΣΠΑ , σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 4 (δ) του ν. 3614/2007 και παρέχουν σε αυτήν κάθε πληροφορία που ζητείται. (xvi) Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού καθώς και την καθ ύλην αρμόδια υπηρεσία συντονισμού για θέματα ΕΚΤ και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται. ΙΙΙ. Μονάδα Γ : Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαλη θεύσεων (i) Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσί ων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης. Η Διαχειριστική Αρχή εκφράζει τη γνώμη εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων ή εντός είκοσι (20) ημερών σε περιπτώσεις συμβάσεων άνω των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Η σύμφωνη γνώμη της Δια χειριστικής Αρχής αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Για την εξέταση των σταδίων εξέλιξης δη μοσίων συμβάσεων δύναται να ορίζεται ομάδα εξειδι κευμένων στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας. (ii) Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προβλε πόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3614/2007 προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγμα τοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, η τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λο γιστικής κωδικοποίησης καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. (iii) Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ενη μερώνει την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται ζητά την αναστολή χρηματοδότησης της πράξης από την αρμόδια υπηρεσία. (iv) Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επιτόπιες επαληθεύ σεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολού θηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. (v) Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που πε ριγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθο δο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. Καθορίζει το μέγεθος του δείγματος, προκειμένου να αποκτήσει εύλογη βε βαιότητα ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που διαπιστώνεται τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστη μα διαχείρισης και ελέγχου. Επανεξετάζει τη μέθοδο δειγματοληψίας σε ετήσια βάση. (vi) Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επι βάλλεται βάσει πορίσματος επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπί στωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου λαμ βάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδό τησης της πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. (vii) Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα ληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εισηγείται, στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής δαπάνης για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεω στήτως καταβληθέντων ποσών. (viii) Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης. (ix) Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και την Εθνική Αρχή Συντονισμού για την υποβολή των σχετικών απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2069 (x) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. ΙV. Μονάδα Δ : Οργάνωσης Υποστήριξης (i) Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμμα τος ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες και την υποβολή του προς έγκριση. Εκτελεί τα έργα τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής με δικαιούχο τη Διαχειριστική Αρχή και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών. (ii) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Ειδικό Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση μέχρι την 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους με βάση τον στρατηγικό προγραμματισμό της Διάσκε ψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης. Καταρτίζει τις περιοδικές εκθέσεις για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες. (iii) Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Δι αχειριστική Αρχή και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαί δευση στο προσωπικό της Διαχειριστικής Αρχής για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού. (iv) Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους ενδιαφερόμενους για θέματα του επιχειρησιακού προγράμματος και ιδίως για τα δικαιώματα και τις υπο χρεώσεις τους, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες επιλεξιμότητας που εφαρμόζονται για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τις ειδικότερες απαιτήσεις για τις επί μέ ρους προκηρύξεις πράξεων, τις απαιτήσεις τήρησης χω ριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται και να αποστέλλονται στη Διαχειριστική Αρχή. (v) Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελε τών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας (vi) Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικο τεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης. (vii) Έχει την ευθύνη οργάνωσης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του οικείου Επιχειρη σιακού Προγράμματος. (viii) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρε σίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της. Άρθρο 4 Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » H στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επι χειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » γίνεται με προσωπικό πλήρους και αποκλει στικής απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3614/2007. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε τριάντα εννέα (39) άτομα τα οποία είναι: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, είκοσι τρία (23) άτομα. Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), οκτώ (8) άτομα Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), έξι (6) άτομα. Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δύο (2) άτομα Άρθρο 5 Ορισμός Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», των ασκούντων καθήκοντα προϊσταμένων στις μονάδες της και αναπλήρωση του προϊσταμένου της. Για τον ορισμό του προϊσταμένου της Ειδικής Υπη ρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και των προϊσταμένων των επιμέρους Μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 3614/2007. Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας «Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», αυτός αναπληρώνεται από υπάλληλο ο οποίος ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Μο νάδος της και ο οποίος προσδιορίζεται στην Υπουργική απόφαση ορισμού του προϊσταμένου της. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ /ΙΒ/29 (2) Καθορισμός της κρατικής επιχορήγησης της ΑΣΠΑΙΤΕ για το οικονομικό έτος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Του ν. 2362/1995 για το «Δημόσιο Λογιστικό». 2. Τον α.ν. 585/1968 «Περί καταργήσεως διατάξεων καθοριζουσών τα κατώτατα όρια επιχορηγήσεων εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού προς Νομικά Πρόσω πα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς και Ιδρύματα» 3. Το ν.δ. 581/1970 άρθρο 1 και άρθρο 16 παραγρ. 1 εδάφιο α «Περί Διοικήσεως της ΣΕΛΕΤΕ». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 «Ρύθ μιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 5. Τον Τακτικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2008.

6 2070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Την υπ αριθμ /Υ 252/ (Φ.Ε.Κ. 1948/ ) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε για το οικον. έτος 2008 την κρατική επι χορήγηση προς την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ( Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) στο ύψος των κονδυλίων της εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2008 πίστωσης στον Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα των ,00 όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά από τα ποσοστά διάθεσης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται κατ ανώτατο όριο δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι σμού του ΥΠΕΠΘ για το οικονομικό έτος 2008 ύψους ,00. Για την ανωτέρω δαπάνη έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους ,00 στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ οικονομικού έτους 2008 στον ΚΑΕ 2428 του Φ Μαρούσι, 30 Ιανουαρίου 2008 ΥΦΥΠ. ΟΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αριθμ /ΙΒ/30 (3) Καθορισμός ύψους της κρατικής επιχορήγησης του Ο.Ε.Δ.Β. για το οικον. έτος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Του ν. 2362/1995 για το «Δημόσιο Λογιστικό». 2. Τον α.ν. 585 /1968 «Περί καταργήσεως διατάξεων καθοριζουσών τα κατώτατα όρια επιχορηγήσεων εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς και Ιδρύ ματα» ( Φ.Ε.Κ. 225/Α/1968) 3. Τις διατάξεις του α.ν. 952/1937 «περί ιδρύσεως Ορ γανισμού για την Έκδοση Βιβλίων» και τις διατάξεις του ν.α. 749/1970 «περί Διδακτικών Βιβλίων» 4. Τις διατάξεις του αρθρ. 33 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» 5. Το π.δ. 353/1997 «Διατήρηση από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 6. Τον Τακτικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους Την υπ αριθμ /Υ 252/ (Φ.Ε.Κ. 1948/ ) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασί ζουμε: Καθορίζουμε την κρατική επιχορήγηση προς τον Ορ γανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) για το οικον. έτος 2008, στο ύψος των κονδυλίων των εγγε γραμμένων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2008 πιστώσεων (ΚΑΕ 2436, των Ειδικών Φορέων , , ) ,00, ,00 και ,00, αντίστοιχα, όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά από τα ποσοστά διάθεσης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται κατ ανώτατο όριο δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι σμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για το οικονομικό έτος 2008 ύψους ,00. Για την ανωτέρω δαπάνη έχουν εγγραφεί πιστώ σεις ύψους ,00, στον τακτικό προϋπολο γισμό του ΥΠΕΠΘ οικονομικού έτους 2008 στον ΚΑΕ 2436 των Ειδικών Φορέων , και του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Μαρούσι, 30 Ιανουαρίου 2008 ΥΦΥΠ. ΟΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αριθμ /Δ4 (4) Μετονομασία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 6 παρ. 2 κεφ. Β του ν. 2817/2000 «Εκ παίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 τ.α / ). β. του άρθρου 2 παρ. 5 του αριθμ. 201/1998 Προεδρι κού Διατάγματος «Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων» (ΦΕΚ 161τ.Α / ). 2. Την υπ αριθμ. Υ251/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά των» (τ.β 1944/ ). 3. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις γνωμοδοτήσεις των οικείων Νο μαρχιακών Συμβουλίων. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Από το σχολικό έτος μετονομάζονται οι παρακάτω σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ σης ως εξής: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΩΝ 6ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου σε «4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών σε «1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΠΠΑΣ».

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2071 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων σε «1ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων «ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ». Μαρούσι, 29 Ιανουαρίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Αριθμ /Δ4 (5) Μετονομασία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 6 παρ. 2 κεφ. Β του ν. 2817/2000 «Εκ παίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 τ.α / ). β. του άρθρου 2 παρ. 5 του αριθμ. 201/1998 Προεδρι κού Διατάγματος «Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων» (ΦΕΚ 161 τ.α / ). 2. Την υπ αριθμ. Υ251/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά των» (τ.β 1944/ ). 3. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις γνωμοδοτήσεις των οικείων Νο μαρχιακών Συμβουλίων. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Από το σχολικό έτος μετονομάζονται οι παρακάτω σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ σης ως εξής: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 2ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας σε «2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας». 3ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το 1ο Νηπιαγωγείο Ψωφίδας σε «Νηπιαγωγείο Ψω φίδας». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Το Νηπιαγωγείο Λουτρών Αιδηψού σε «1ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Λουτρών Αιδηψού». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ To Δημοτικό Σχολείο Τραγακίου Δερματούσας σε «Δημοτικό Σχολείο Δερματούσας». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Δημοτικό Σχολείο Αχλάδας σε «Δημοτικό Σχολείο Αγίας Πελαγίας». Το Νηπιαγωγείο Αχλάδας σε «Νηπιαγωγείο Αγίας Πελαγίας». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Δημοτικό Σχολείο Πλαγιαρίου σε «1ο Δημοτικό Σχολείο Πλαγιαρίου». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ανατολικού σε «1ο Ολο ήμερο Νηπιαγωγείο Ανατολικού». Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βαθυλάκου σε «1ο Ολο ήμερο Νηπιαγωγείο Βαθυλάκου». Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πενταλόφου σε «1ο Ολο ήμερο Νηπιαγωγείο Πενταλόφου». 4ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Το Νηπιαγωγείο Μελισσοχωρίου σε «1ο Νηπιαγωγείο Μελισσοχωρίου». Το Νηπιαγωγείο Λητής σε «1ο Νηπιαγωγείο Λη τής». 6ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Το Δημοτικό σχολείο Ασβεστοχωρίου σε «1ο Δημο τικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου». Το Δημοτικό σχολείο Φιλύρου σε «1ο Δημοτικό Σχο λείο Φιλύρου». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Το Δημοτικό σχολείο Κομνηνών σε «1ο Δημοτικό Σχο λείο Βερμίου». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Το Δημοτικό Σχολείο Μαυροβουνίου σε «3ο δημοτικό σχολείο Γυθείου» με Έδρα το Μαυροβούνι. Το Δημοτικό σχολείο Καλογωνιάς σε «7ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης». Το Νηπιαγωγείο Καλογωνιάς σε «11ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Το Νηπιαγωγείο Καλλιθέας σε «1ο Νηπιαγωγείο Καλ λιθέας». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Το Δημοτικό Σχολείο Πλακιά σε «1ο Δημοτικό Σχο λείο Πλακιά». Το Δημοτικό Σχολείο Ατσιπόπουλου σε «1ο Δημοτικό Σχολείο Ατσιπόπουλου». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Το Νηπιαγωγείο Νικήτης σε «1ο Νηπιαγωγείο Νική της». 1ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Το Νηπιαγωγείο Αρναίας σε «1ο Νηπιαγωγείο Αρ ναίας». 2ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Το Νηπιαγωγείο Ν. Φώκαιας σε «1ο Νηπιαγωγείο Ν. Φώκαιας». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ Το 1ο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλων σε «Νηπιαγωγείο Καρδαμύλων».

8 2072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μαρούσι, 29 Ιανουαρίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ (6) Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης εννιακοσίων τριάντα (930) υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κε ντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 άρθρο Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή θα προ κληθεί δαπάνη ύψους ,00 περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους και ειδικότερα από τον Φ. 110 ΚΑΕ Το γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε όλες τις Διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2008, αποφσίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση εννιακοσίων τριάντα (930) υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρι κή Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2008 και θα απασχοληθούν μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα ο καθένας, για υπερωριακή απογευ ματινή εργασία. Η υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειμένου το Υπουργείο να αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες αναφέρονται ως ακολούθως: 1. Προετοιμασία διαδικασιών για τη μηχανογράφηση του γραφείου μισθοδοσίας, έκδοση μισθοδοσίας και πρό σθετων αμοιβών με νέο σύστημα μηχανογράφησης. 2. Έλεγχος πληρωμών από υπολόγους διαχειρι στές. 3. Εισαγωγή στοιχείων του Π.Δ.Ε., πληρωμές των έρ γων. 4. Εκκαθάριση δαπανών των καταργηθέντων φορέων ΙΒΣΑ, ΠΙΚΠΑ και ΕΟΠ. 5. Έκδοση φορολογικών βεβαιώσεων σε χειρόγραφη και μηχανογραφημένη μορφή. 6. Ολοκλήρωση διαδικασιών διορισμού υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου μέσω Α.Σ.Ε.Π. 7. Μετατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3580/2007 από Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. στην Κ.Υ. του Υπουρ γείου, καθώς και με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α./ ). 8. Συνεχής παρακολούθηση και ηλεκτρονική ενημέ ρωση του νέου αρχείου που αφορά το προσωπικό που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Κ.Υ. του Υπουργείου. 9. Η διαχείριση θεμάτων των ιατρών του ΕΣΥ, του Επιστημονικού, Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας καθώς και των εποπτευομένων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες από 15:00 έως 20:00. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Υ10β/Γ.Π /07 (7) Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ λήλων του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για το Α εξάμηνο του Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/1985/Α) όπως τροποποιήθηκε με το υπ αριθμ. π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ /Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατά ξεις του π.δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». 2. Τις διατάξεις του αρθ.16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/ /Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ λήλων που υπηρετεί στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονί κης, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη θεί δαπάνη ύψους δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ) η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσα λονίκης. 5. Το υπ αριθμ. 7921/Γ/ έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση έξι (6) υπαλλήλων που απασχολούνται στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και θα εργασθούν μέχρι δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα (2.160) ώρες συνολικά για υπερωριακή απογευματινή εργασία από έως Οι λόγοι που επιβάλλουν την υπερωριακή εργασία των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η μεγάλη έλλειψη προ σωπικού και ο διαρκώς αυξανόμενος όγκος εργασίας, όπως πιστοποιητικά, εγγραφές, διαγραφές, μεταβολές στα στοιχεία οδοντιάτρων, εισπράξεις, πληρωμές τι μολογίων, χρηματικά εντάλματα, προϋπολογισμός και ισολογισμός. Η υπερωριακή απασχόληση της υπαλλήλου θα πραγ ματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες από έως Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι ο Γραμ * *

9 ΦΕΚ 155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2073 ματέας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Βαλα ρούτσος Κλεάνθης. Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερω ριακή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγ γεγραμμένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008 του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της σε Τεύχος Εφημερίδας της Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. οικ. 5400/625 (8) Πληροφοριακό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδη γών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 15 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α ) «Σύ σταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρό νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» β. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 2. Ότι είναι υποχρεωτική πλέον εκ μέρους των υπη ρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχια κών Αυτοδιοικήσεων η εφαρμογή των μέτρων που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή, κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και αδιάβλητο, των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. 3. Το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε το πληροφοριακό σύστημα επιλογής εξεταστών, συγκρότησης και διαχεί ρισης των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος, επιλο γής εξεταστών των πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών, συγκρότησης των επιτροπών και διαχείρισής των, σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοι κήσεις της χώρας με ευθύνη του Νομάρχη ή Επάρχου αντίστοιχα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αρχική εισαγωγή των στοιχείων των εξεταστών σε Βάση Δε δομένων, η οποία βρίσκεται σε κεντρικό υπολογιστή (server) που βρίσκεται στην Δ/νση Οργάνωσης και Πλη ροφορικής του ΥΜΕ. Η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος στη ρίζεται στις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης 58930/480/1999 (ΦΕΚ 526/Β ) όπως ισχύει και αναλυτι κότερα στα εξής: α) Οι εξεταστές με μόνιμη σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ταξινομούνται σε ενιαίο πίνακα σύμφωνα με τα εξής κριτήρια : κλάδος (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) βαθμός (Α, Β, Γ, Δ) προϋπηρεσία ημερομηνία έναρξης συμμετοχής στο έργο των εξε τάσεων Οι εξεταστές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσονται τελευταίοι στο κλά δο τους μετά από τους υπαλλήλους με μόνιμη σχέση εργασίας και ταξινομούνται μεταξύ τους με βάση τα λοιπά κριτήρια. β) Οι εξεταστές που αναλαμβάνουν έργο εξετάσεων για πρώτη φορά μετά την κοινοποίηση της επιτυχίας τους στο σχετικό σεμινάριο που οργανώνει το ΥΜΕ, τοποθετούνται τελευταίοι στον πίνακα, ανεξαρτήτως προσόντων και μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου εξαμήνου, κατατάσσονται στην θέση τους, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο σημείο (α). γ) Από τον προαναφερόμενο πίνακα δημιουργείται καθημερινά πίνακας κατάταξης των διαθεσίμων για την ημέρα αυτή εξεταστών (εξαιρούνται οι για οποιοδήποτε λόγο κωλυόμενοι εξεταστές). Στην συνέχεια ο πίνακας κατάταξης διαιρείται σε δύο πίνακες με ίσο αριθμό υπαλλήλων ο κάθε ένας ή με διαφορά ενός υπαλλή λου, αν ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων εξετα στών είναι μονός αριθμός. Οι ευρισκόμενοι στο πρώτο ακέραιο μισό του πίνακα κατάταξης χαρακτηρίζονται Α εξεταστές και οι υπόλοιποι ως Β εξεταστές. Αν ο αριθμός είναι μονός ο εξεταστής που περισσεύει μετά την διαίρεση του πίνακα τοποθετείται στον πίνακα των εξεταστών Α. δ) Ειδικά για τις εξετάσεις και μόνο των κατηγοριών Γ, Δ, Γ+Ε, προβλέπεται η συμμετοχή τουλάχιστον ενός άνδρα εξεταστή κατά την συγκρότηση της επιτροπής. ε) Το πληροφοριακό σύστημα επιτρέπει τη συμμε τοχή σε πρωτοβάθμιες επιτροπές των εξεταστών που συμμετέχουν στις δευτεροβάθμιες επιτροπές. στ) Κατά την διαδικασία προεπιλογής και επιλογής εξεταστών, προβλέπεται η κατά το δυνατόν ισόποση συμμετοχή αυτών σε επιτροπές, στο διάστημα του κάθε μήνα. Τέλος για όλους τους εξεταστές προβλέπεται να υπάρχει, στο μέτρο του εφικτού και σε βάθος χρόνου όχι μεγαλύτερου του τριμήνου, ισοκατανομή των συμ μετοχών στις κατηγορίες των οχημάτων εξέτασης. ζ) Ο αριθμός αναπληρωτών εξεταστών καθημερινά μπο ρεί να κυμαίνεται από 0% έως 100% επί του απαιτούμενου αριθμού των εξεταστών. Η ρύθμιση του προαναφερθέντος ποσοστού γίνεται από τους κατά τόπους εξουσιοδοτημέ νους υπαλλήλους της παραγράφου 2 της παρούσας. η) Κατά τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο Σεπτέμβριο, λόγω αδειών των υπαλλήλων και διακοπής διενέργει ας των εξετάσεων από τις Υπηρεσίες Μ.Ε., λαμβάνε ται μέριμνα ώστε να επιτυγχάνεται η συμμετοχή των εξεταστών τουλάχιστον εννέα (9) φορές συνολικά στο παραπάνω τρίμηνο. θ) Οι συγγενείς εξεταστές δεν κληρώνονται μαζί στην ίδια επιτροπή διότι αποτελεί ασυμβίβαστο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (παράγραφος 3 του άρθρου 36 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ). Η εισαγωγή καθώς και η διαχείριση των στοιχείων των συγγενών εξεταστών, γίνεται μόνο κε

10 2074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ντρικά από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Δ/νσης Οργάνωσης και Πληροφορικής του ΥΜΕ, αφού δοθούν όλα τα στοιχεία από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Α. ι) Οι άδειες και τα υπηρεσιακά κωλύματα (άδειες για ταξίδια, για υπηρεσιακούς λόγους κ.λπ.), τα οποία θα καταχωρούνται στο σύστημα εγκαίρως (6 εργά σιμες μέρες πριν από την έναρξη της άδειας ή του κωλύματος), θα λαμβάνονται υπόψη, κατά το δυνατόν, από το πρόγραμμα, έτσι ώστε αυτοί να κληρώνονται κατά προτεραιότητα σε προηγούμενες μέρες, και να εξασφαλίζεται ο ελάχιστος αριθμός των συμμετο χών στο έργο των εξετάσεων [ελάχιστος αριθμός συμμετοχών για την αμοιβή του υπαλλήλου τρεις (3) ανά μήνα]. κ) Τα κωλύματα θα καταχωρούνται στις κατηγορί ες: Προσωπικά, Υπηρεσιακά (υπηρεσιακό ταξίδι, συμμετοχή στις εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών, συμμετοχή σε συ σκέψεις ή επιτροπές εκτός ωραρίου κ.λπ.) και, Άδειες (όλων των ειδών οι άδειες π.χ. κανονική, αναρρωτική, γονική, εκπαιδευτική, συμμετοχή σε σεμι νάρια κ.λπ.). λ) Η προεπιλογή των εξεταστών και η κλήρωση των επιτροπών πρακτικής εξέτασης οδηγών και υποψηφίων οδηγών γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλή λους της υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μόνο μέσω του πληροφο ριακού προγράμματος που είναι εγκατεστημένο στον κεντρικό υπολογιστή στην Δ/νση Οργάνωσης και Πλη ροφορικής του ΥΜΕ. Απαγορεύεται η χωρίς την χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος, προεπιλογή και κλήρωση εξεταστών. Όλες οι ενέργειες προεπιλογής, κλήρωσης και αναπλήρωσης εξεταστών καθώς και κάθε ενέργεια εισαγωγής, μεταβολής στοιχείων καταγράφονται στον κεντρικό υπολογιστή. 2. Πρόσβαση στην λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος επιλογής εξεταστών των επιτροπών εξε τάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών έχει ο Διευθυ ντής και υπάλληλοι των υπηρεσιών Μεταφορών και Επι κοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησης από την Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής του ΥΜΕ μετά από πρόταση του Νο μάρχη ή Επάρχου κατά περίπτωση. Κάθε εισαγωγή και η λειτουργία του συστήματος απαιτεί σχετικό κωδικό πρόσβασης κάθε χειριστή. Ο κωδικός αυτός είναι αυ στηρά προσωπικός. 3. Κάθε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. που πραγματοποιεί εξετάσεις οδηγών και υποψη φίων οδηγών, εισάγει τα απαιτούμενα στοιχεία των εξε ταστών, που συμμετέχουν στις πρακτικές εξετάσεις οδηγών και υποψηφίων οδηγών, στον κεντρικό υπολο γιστή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής του ΥΜΕ. 4. Η προεπιλογή των εξεταστών και η συγκρότηση των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υπο ψηφίων οδηγών μέσω του πληροφοριακού συστήματος γίνεται ως εξής : α) Το αργότερο μια εργάσιμη ημέρα πριν την ημερο μηνία εξέτασης, γίνεται η προεπιλογή των εξεταστών, αφού εισαχθούν τα κωλύματα που έχουν υποβάλει οι εξεταστές. Η λίστα των εξεταστών που προεπιλέχθηκαν ανακοινώνεται σε όλες τις υπηρεσίες προέλευσης των προεπιλεγέντων εξεταστών. β) Για την επιλογή των εξεταστών και την δημιουργία των επιτροπών, απαιτείται η καταχώρηση των κωλυμά των της ημέρας των εξετάσεων, προκειμένου να εξαι ρεθούν της κλήρωσης οι κωλυόμενοι προεπιλεγέντες εξεταστές. Η λίστα των εξεταστών που επιλέχθηκαν ανακοινώνεται σε όλες τις υπηρεσίες προέλευσης των επιλεγέντων εξεταστών. γ) Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης επιλεγμένου εξε ταστή (ανυπέρβλητο προσωπικό κώλυμα με ασθένεια, ατύχημα κ.λπ.), η αναπλήρωσή του γίνεται μόνον μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Η δήλωση αυτού του κωλύματος γίνεται με την υπογραφή των Δ/ντών των Υπηρεσιών. Τα σχετικά έντυπα διατηρούνται, στο αρχείο της υπηρεσίας προγραμματισμού των εξετάσεων, για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον. Η διαδικασία αναπλήρωσης εξεταστή Α γίνεται με τυχαία επιλογή από τον πίνακα αναπληρωτών εξεταστών Α και αντίστοιχα για τους εξεταστές Β. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία αναπλήρωσης εξαντληθούν οι εξεταστές του ενός πί νακα τότε η αντικατάσταση γίνεται με εξεταστή του άλλου πίνακα. δ) Τα προσωπικά κωλύματα που έχει δικαίωμα κάθε εξεταστής να υποβάλει στη διάρκεια ενός μήνα είναι τρία (3). Τα προσωπικά κωλύματα κάθε εξεταστή εμ φανίζονται σε διακριτή στήλη των πινάκων με τους επιλεγμένους εξεταστές που ανακοινώνονται στις υπη ρεσίες. ε) Σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων π.χ. καύ σωνας, παγετός κ.λπ., όπου με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη έχει αποφασισθεί η αναβολή των εξετάσε ων, το πληροφοριακό σύστημα επιτρέπει τη διαγραφή επιλεγμένου εξεταστή από επιτροπή. Η ενέργεια αυτή εκτελείται, μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση, μόνον από τους εξουσιοδοτημένους διαχειριστές του συστήματος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληρο φορικής του ΥΜΕ. στ) Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε Βάση Δεδο μένων στον κεντρικό υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή τουλάχιστον των ακόλουθων στατιστικών στοιχείων : Αριθμός συμμετοχών για κάθε εξεταστή ανά μήνα και έτος, Μέσος όρος συμμετοχών κάθε εξεταστή ανά μήνα και έτος, Κατανομή εξεταστή στα οχήματα ανά μήνα και έτος, Σύνολο προσωπικών και υπηρεσιακών κωλυμάτων ανά εξεταστή ανά μήνα και έτος, Σταθμισμένο ποσοστό κατανομής συμμετοχής κάθε εξεταστή στα οχήματα ανά μήνα και έτος, Αριθμός επιτροπών ανά υπηρεσία, ανά κατηγορία οχήματος, ανά μήνα και έτος, Αριθμός εξεταζομένων ανά κατηγορία οχήματος ανά μήνα και έτος, Μεταβολή αριθμού εξεταστών ανά υπηρεσία ανά έτος, Συγκεντρωτική αναφορά συμμετοχών εξεταστών ανά υπηρεσία ανά μήνα. Δικαίωμα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων έχει μόνο η Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής του ΥΜΕ, ύστε ρα από σχετικό αίτημα: α) της πολιτικής ηγεσίας, β)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2075 των Νομαρχών, γ) των Γενικών Δ/ντών του ΥΜΕ, δ)του Γενικού Επιθεωρητή του ΣΕΕΥΜΕ, ε) της Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, στ) της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ζ) της Δ/νσης Διοικητικών Υπη ρεσιών, η) του Τμήματος ΕΜΔΥΔΑΣ του ΥΜΕ και θ) του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΥΜΕ. Ειδικότερα για την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζονται δύο υπάλληλοι για να λαμβάνουν σχετικές αναφορές στο τέλος του μήνα για το συνολικό αριθμό συμμετοχών κάθε εξεταστή για όλη την χώρα προκει μένου να πραγματοποιήσει τις πληρωμές. Οι Υπηρεσί ες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Α. της χώρας εξακολουθούν να στέλνουν και καταστάσεις κάθε μήνα με υπογραφή του Νομάρχη για τις συμμετοχές των υπαλλήλων εξεταστών στις πρακτικές εξετάσεις (και στο βοηθητικό έργο). 5. Σε κάθε Υπηρεσία υπάρχει υποχρεωτικά Η/Υ με πρόσβαση στο Internet ή στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, προ κειμένου να μπορούν να συνδέονται με τον κεντρικό υπολογιστή (server) του ΥΜΕ και να πραγματοποιούν τις προεπιλογές των εξεταστών και την κλήρωση των επιτροπών. Σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να χρησι μοποιηθεί για την διεκπεραίωση των διαδικασιών και άλλος υπολογιστής. 6. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία και παρακολού θηση του πληροφοριακού συστήματος έχουν ορισμένοι υπάλληλοι της Δ/νσης Οργάνωσης και Πληροφορικής του ΥΜΕ. 7. Η εφαρμογή του προαναφερομένου πληροφοριακού συστήματος επιλογής των επιτροπών θα γίνει σταδιακά σε όλη τη χώρα και όχι πέραν του τέλους του Κάθε παράβαση διατάξεων της παρούσας τιμωρεί ται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 9. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Αριθμ (9) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Αθηναίων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση,οργάνω ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την υπ αριθμ. 4754/ απαιτούμενη βεβαίωση της Νομικής Υπηρεσίας του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /2007 εισηγητική μας έκθεση. 5. Το υπ αριθμ. 5389/2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/2 3/885/ απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 με την οποία εγκρίθηκαν για το Δήμο Αθηναίων και τα ΝΠΔΔ που εποπτεύει συμβά σεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτη τη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθε ση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (730) ατόμων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων για το χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμ βάνονται στις υπ αριθμ. 4548/2007 και 112/2008 πράξεις της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Αθηναίων και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 ως εξής : 150 φυσικά πρόσωπα, με έργο τον διαχωρισμό των συσκευασιών και ανακυκλώσιμων υλικών που βρίσκονται σε πλαστικούς τροχήλατους κάδους. 50 φυσικά πρόσωπα, με έργο τη μεταφορά με οχή ματα του Δήμου των συσκευασιών και ανακυκλώσιμων υλικών, μετά τον διαχωρισμό τους από τους σε πλαστι κούς τροχήλατους κάδους στους αντίστοιχους φορείς επεξεργασίας προς ανακύκλωση. 350 φυσικά πρόσωπα, με έργο την επιτόπια επισκευή, καθαρισμό και φροντίδα των μέσων υποδοχής διαφό ρων απορριμμάτων ήτοι μεταλλικών και πλαστικών κά δων και κωδώνων. 80 φυσικά πρόσωπα, με έργο τη μεταφορά με οχήματα του Δήμου στα συνεργεία της υπηρεσίας των μέσων συλ λογής των διαφόρων ειδών απορριμμάτων, για τα οποία δεν είναι δυνατή η επιτόπια επισκευή και εν συνεχεία θα τα μεταφέρουν προς επανάχρηση ή εκποίηση. 100 φυσικά πρόσωπα με έργο τη προετοιμασία, τον χρωματισμό, την σηματοδότηση και την καθαριότητα των χώρων υποδοχής μέσων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασιών. Η ετήσια αμοιβή για κάθε έναν εκ των 730 αναδόχων ανέρχεται στο ποσό των Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι ο Δήμος Αθη ναίων. Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α εντός 5 ημερών από την λήψη της πα ρούσας απόφασης. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα. Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ. 07/ΔΤΑ/935 (10) Έγκριση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο Δήμο Πει ραιά ενός (1) έτους. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

12 2076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την υπ αριθμ. 07/ ΔΤΑ/11942/2007 εισηγητική μας έκθεση. 4. Το οικ. 2695/ έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με το οποίο μας γνωρίζει την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/59 3/28420/28418/28422/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 έγκρισης συμβά σεων μίσθωσης έργου για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας, για ένα (1) έτος 5. Την από βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε να προσλάβει ο Δήμος Πειραιά με σύμβα ση μίσθωσης έργου ως εξής: Ένα (1) υπεύθυνο για την οργάνωση, στελέχωση και διοίκηση αθλητικών ομάδων Ποδοσφαίρου Μπάσκετ Βόλεϊ, με ετήσια αμοιβή Ένα (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ (Διοίκησης και Οργάνωσης), ο οποίος θα εισηγείται στο Δήμαρχο προτάσεις για τη σωστή και αποδοτική οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, με ετήσια αμοιβή Σύνολο δύο (2) άτομα με συνολικό ποσό αμοιβής , όπως αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της υπ αριθμ. 520/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Πειραιά. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού έτους 2007 του Δήμου Πειραιά και θα εξασφαλιστούν οι αντίστοιχες πιστώσεις και για το έτος Τα ανωτέρω έργα δεν ανάγονται στο κύκλο των συνή θων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα. Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά γκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάτα ξη είτε με πρόσληψη μόνιμου, πρέπει να ενημερωθεί απευθείας το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Δ/νση Οργ. και Λειτ. ΟΤΑ) εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης παρούσης. Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/10/2016 Αρ. Πρωτ: 1393 Θέμα: Αναδιάρθρωση της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35699 31 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1393 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : ΝΙΚΗΣ 10 Ταχ. Κώδικας : 10180 Πληροφορίες: Α. Κάρµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 949 27 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55231 /EΥΘΥ 474 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 7 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1η Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.202/1.2.2008(φεκ 155/Β /1.2.2008), κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2555 17 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03 Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Iανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 7 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1121/408Δ/Φ03 Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03 / 16.12.2008 / ΦΕΚ Β 2555/17.12.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 641 10 Απριλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΟΑΛΑΑ/οικ. 765 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ17α/10/68/Φ.8/27.12.2000 (ΦΕΚ 2/Β/4.1.2001)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 13 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση:θεµιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας: 10681, Αθήνα Πληροφορίες: Κ.Ντέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1735 28 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9774/ΕΥΣ 1128 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 41539/Γ ΚΠΣ/285 ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 471 18 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9772/ΕΥΣ 1126 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1310/Γ ΚΠΣ 310/17.1.2001 (ΦΕΚ 33/Β /18.1.2001)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4701 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 299 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 147 Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013

ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013 ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013 ΦΕΚ 267/Α /3.12.2007 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 459 17 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 97657/ΕΥΣ 1119 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 41543/278/Γ ΚΠΣ/ ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21967 1 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αναδιάρθρωση, Μετονομασία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 457 17 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9774/EYΣ 1128 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 41539/Γ ΚΠΣ/285 ΚΥΑ/ 8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 468 18 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9769/ΕΥΣ 1123 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 41538/Γ ΚΠΣ/286 ΚΥΑ/ 8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33905 12 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3279 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 5045/1142 A1 Ορισμός της ΓΓΕΤ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24861 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2308 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77288 Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις/ έργα του εθνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α/ ) : ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο

Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α/ ) : ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) : ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 18 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9773/ΕΥΣ 1127 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 41548/Γ ΚΠΣ/283 ΚΥΑ/ 8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32059 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3048 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11319 Ορισμός του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 947 22 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1166/Φ.2 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Ρ1/77900/1246/8.12.2000 (ΦΕΚ4/τ.Β /9.1.2001) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 712 24 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 32663/ΕΥΘΥ 323 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1011 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 41637/ΔΙΟΕ 769/8.12.2000 (ΦΕΚ 1502/Β /8.12.2000),όπως

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 603 8 Απριλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 25253/2235 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 118267/14.12.2000 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 397 7 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 0.6334/οικ. 6.717 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 18 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9767/ΕΥΣ 1121 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 41544/Γ ΚΠΣ/279 κοινή υπουργική απόφαση/8.12.2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 791 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΡ.ΑΠ.: 672/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη του Τεύχους Διακήρυξης και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35103 25 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3425 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5640/1178A1 Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2136 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Τομέα Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1248 24 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 67743/EΥΘΥ 615 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35995 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 11 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΔΕΠΠ/Δ /ΦXVII/5206 (1) Τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax: 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 300 13 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4070/ΕΥΣ 1320 Τροποποίηση της αριθ. 30182/ΕΥΣ 4441/12 7 2010 από φασης εκχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα,04/08/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π: 15243 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 21 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 151.606/ΨΣ2482 Δ Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Δι αχειριστικής Αρχής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2529 8 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3.27297/οικ.6.7127 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 -

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2966 7 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 54902 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ αριθ. 34576/11/ 05 01 2001 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12 - Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 05/05/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π 48351/ΔΟΔ 3049 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Ε. Ταχ.Δ/νση: Νίκης 5-7 Τ.Κ.: 10180 Πληροφορίες: Σ. Δημάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/05/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Π. 10785/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΓΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΓΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21269 27 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1885 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62788/ΕΥΘΥ613 Διάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας» του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα