Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»"

Transcript

1 Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή έθζεζε Πξόζεζε ηνπ ΤΠΟΠΑΗΘ είλαη λα πξνρσξήζεη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηεο έλλνηαο θαη ηνπ ραξαθηήξα ησλ Πεηξακαηηθώλ θαη Πξνηύπσλ ρνιείσλ. Σν ΤΠΟΠΑΗΘ αληηιακβάλεηαη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα σο έλα νξγαληζκό πνπ πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο γεληθνύο ζθνπνύο ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ, ρξεηάδεηαη «κεραληζκνύο εθζπγρξνληζκνύ» ώζηε λα βξίζθεηαη ζε δηαξθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κε ηηο επηζηεκνληθέο δηεξγαζίεο. Ηδηαίηεξα ζεσξεί επηζπκεηή θαη αλαγθαία ηε ιεηηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζεζκώλ όπνπ ζα δηεμάγεηαη επηζηεκνληθά επνπηεπόκελε εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη ζπζηεκαηηθή πηινηηθή εθαξκνγή ησλ λέσλ αλαιπηηθώλ θαη σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ, ησλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ, ησλ εξγαιείσλ, ησλ εγρεηξηδίσλ, ησλ θαιώλ πξαθηηθώλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαρπζνύλ, αθνύ κειεηεζνύλ πηινηηθά, ζην ζύλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Απηή είλαη ε απνζηνιή πνπ πξέπεη λα ππεξεηνύλ ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία θαη βέβαηα ην αλαιπηηθό πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα απνηειέζεη αληηθείκελν βαζύηεξεο κειέηεο θαη δηαβνύιεπζεο κε ην ζύλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο ζηνπο επόκελνπο κήλεο. ηα ζρνιεία απηά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα, πνπ νη κέρξη ζήκεξα ξπζκίζεηο ηόζν γηα ηα πεηξακαηηθά όζν θαη γηα ηα πξόηππα ζρνιεία έρνπλ αγλνήζεη ζπζηεκαηηθά. Βαζηθόο άμνλαο ησλ θαηαηεζεηζώλ ξπζκίζεσλ είλαη ε θαηάξγεζε ηεο ζύδεπμεο «πεηξακαηηθνύ θαη πξνηύπνπ». Ο δηπιόο όξνο «πξόηππνπεηξακαηηθό» πνπ θαζηέξσζε ν λόκνο (3966/2011) είλαη αληηεπηζηεκνληθόο. Ζ ζπλύπαξμε δύν ηόζν δηαθνξεηηθώλ πξνθίι ζρνιείνπ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα είλαη αδύλαηε θαη, επί ηεο νπζίαο, ε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο σο ζρνιείνπ «αξηζηείαο» αθπξώλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο σο ζρνιείνπ πεηξακαηηθνύ. Δίλαη αδύλαην λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα ρξήζηκα γηα ην Τπνπξγείν Παηδείαο όζνλ αθνξά ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αλ νη πηινηηθέο εθαξκνγέο γίλνληαη ζε ζρνιεία κε καζεηηθό πιεζπζκό επηιεγκέλν κε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, δειαδή κε δηαγσληζκό θαη κάιηζηα πνιύ αληαγσληζηηθό, γηαηί απηόο ν πιεζπζκόο δελ απνηειεί θαηά θακία έλλνηα αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα. Δπίζεο, ζηα ζρνιεία απηά ιακβάλεη ρώξα ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ θαη ε επηκόξθσζε ησλ πξσηνδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζην κέιινλ θαη δξάζεηο επηκνξθσηηθέο θαη ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ. Άξα είλαη ζεκαληηθό ην καζεηηθό δπλακηθό

2 ησλ ηάμεσλ λα κελ είλαη επηιεγκέλν, ώζηε λα είλαη ηα ζρέδηα καζεκάησλ πεηζηηθό παξάδεηγκα σο πξνο ηε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπο ζε ζπλήζε ηκήκαηα καζεηώλ/ηξηώλ. Αλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ή νη επηκνξθνύκελνη/εο γλσξίδνπλ όηη δελ είλαη επηιεγκέλν ην καζεηηθό δπλακηθό ησλ ηκεκάησλ, κπνξνύλ λα πεηζζνύλ όηη είλαη εθηθηό λα εθαξκόζνπλ παξόκνηεο κεζόδνπο ή ζρέδηα καζήκαηνο θαη ζηα ηκήκαηα ησλ ζπλήζσλ ζρνιείσλ. Ωο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, επεηδή ε θνηλσλία έρεη θπξίσο αλάγθε από ζρνιεία πνπ ζα ζπκβάιινπλ α) ζηε ζεκειησκέλε ζε έξεπλα ιήςε απνθάζεσλ εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ, κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο παηδείαο ηεο παξερόκελεο ζε όινπο θαη όιεο θαη β) ζηε δηάρπζε πεηζηηθώλ όζνλ αθνξά ηε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπο δηδαθηηθώλ παξαδεηγκάησλ ζηνπο κειινληηθνύο θαη ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνύο, απνθαζίδνληαη: Α) ε θαηάξγεζε ηνπ όξνπ «πξόηππν-πεηξακαηηθό» ζρνιείν, Β) ν δηαρσξηζκόο ησλ πεηξακαηηθώλ από ηα πξόηππα, Γ) ε κεηαηξνπή ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνλόηεηαο απηώλ ησλ πβξηδηθώλ ζρνιείσλ ζε πεηξακαηηθά, ζηα νπνία ε εηζαγσγή ζα γίλεηαη κε θιήξσζε θαη Γ) ν νξηζκόο θάπνησλ ζρνιείσλ σο πξνηύπσλ, γηα ηζηνξηθνύο απνθιεηζηηθά ιόγνπο. 2. Καηά παξάγξαθν ηελ παξάγξαθν Α, ην άξζξν 36 ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: Η ππνπαξάγξαθνο 1 απνραξαθηεξίδεη ηα «Πξόηππα Πεηξακαηηθά» θαη ηα κεηαηξέπεη όια ζε «Πεηξακαηηθά» εθηόο από ηηο παξαθάησ ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ νξίδνληαη σο «Πξόηππα ρνιεία»: α) Βαξβάθεην Πξόηππν Γπκλάζην, β) Πξόηππν Γπκλάζην Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά, γ) Πξόηππν Γπκλάζην Δπαγγειηθήο ρνιήο κύξλεο, δ) Πξόηππν Γπκλάζην Αλαβξύησλ, ε) Πξόηππν ΓΔΛ Βαξβαθείνπ ρνιήο, ζη) Πξόηππν ΓΔΛ Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά, δ) Πξόηππν ΓΔΛ Δπαγγειηθήο ρνιήο κύξλεο, ε) Πξόηππν ΓΔΛ Αλαβξύησλ. ηελ ππνπαξάγξαθν 2 νξίδεηαη όηη ν όξνο «Πξόηππν Πεηξακαηηθό ρνιείν» θαηαξγείηαη θαη όηη εθεμήο ν όξνο «Πξόηππα Πεηξακαηηθά» ρνιεία αληηθαζίζηαηαη από ηνπο όξνπο «Πξόηππα» θαη «Πεηξακαηηθά» ρνιεία αληηζηνίρσο. ηελ ππνπαξάγξαθν 3 νξίδεηαη όηη ν όξνο «Γηνηθνύζα Δπηηξνπή Πξόηππσλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ» αληηθαζίζηαηαη εθεμήο από ηνλ όξν «Γηνηθνύζα Δπηηξνπή Πξόηππσλ θαη Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ». ηελ ππνπαξάγξαθν 4 θαζνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ Πεηξακαηηθώλ ωο ζρνιείωλ πνπ αμηνπνηνύληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη γη απηό επηιέγνπλ ην καζεηηθό δπλακηθό ηνπο κε θιήξωζε. ηελ ππνπαξάγξαθν 5 θαζνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ Πξνηύπωλ ωο ζρνιείωλ πνπ κπνξνύλ ηα ίδηα λα ζέζνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ηνπο. Η ππνπαξάγξαθνο 6 νξίδεη όηη ηα Πεηξακαηηθά ζρνιεία θαη εμνρήλ κπνξνύλ λ αμηνπνηεζνύλ γηα ηελ εθπαίδεπζε κε πξαθηηθή άζθεζε ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θαη ζπνπδαζηώλ Σκεκάησλ Α.Δ.Η., θαζώο θαη ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ζηηο επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζε ζπλεξγαζία κε

3 ηηο αληίζηνηρεο ρνιέο θαη Σκήκαηα. ε απηό ην πιαίζην δύλαληαη λα αμηνπνηνύληαη θαη ηα Πξόηππα ζρνιεία. Η ππνπαξάγξαθνο 7 νξίδεη όηη ηόζν ηα Πεηξακαηηθά όζν θαη ηα Πξόηππα ρνιεία εμππεξεηνύλ από θνηλνύ κε όια ηα ππόινηπα ζρνιεία ηνπο ζθνπνύο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο εθπαίδεπζεο όπσο νξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. ηελ παξάγξαθν Β, ην άξζξν 44 ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118Α ) όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: Ζ ππνπαξάγξαθνο 1 νξίδεη όηη είλαη δπλαηόλ λα ζπλδένληαη Πεηξακαηηθά ή Πξόηππα ζρνιεία δηαδνρηθώλ βαζκίδσλ. Ζ ππνπαξάγξαθνο 2 πξνζδηνξίδεη πνηα Πεηξακαηηθά θαη πνηα Πξόηππα ζρνιεία είλαη απηή ηε ζηηγκή ζπλδεδεκέλα. Ζ ππνπαξάγξαθνο 3 πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνία κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ζην κέιινλ άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο. Ζ ππνπαξάγξαθνο 4 επηηξέπεη πξνζαύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο επόκελεο βαζκίδαο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ζρνιείνπ ζην 50% ηνπ αξηζκνύ ησλ απνθνίησλ ηνπ ζρνιείνπ ηεο πξνεγνύκελεο βαζκίδαο. Ζ ππνπαξάγξαθνο 5 ζέηεη ηα γεληθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θιήξσζεο κε ηελ νπνία επηιέγεηαη ην καζεηηθό δπλακηθό ησλ πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ. Ζ ππνπαξάγξαθνο 6 νξίδεη πώο πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ ησλ πξόηππσλ ζρνιείσλ θαη νξίδεη όηη ε δηαδηθαζία απηή αθνξά κόλνλ ζηελ εηζαγσγή ζηελ Α ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ. Ζ ππνπαξάγξαθνο 7 πεξηνξίδεη ζε έλα θαη κόλν ζρνιείν ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο αίηεζεο ησλ ελδηαθεξόκελσλ γηα εγγξαθή ζε πεηξακαηηθό ή πξόηππν ζρνιείν. Ζ ππνπαξάγξαθνο 8 πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ηνπ αξηζκνύ ησλ ζέζεσλ ζε θάζε Α ηάμε πεηξακαηηθνύ ή πξόηππνπ ζρνιείνπ. Ζ ππνπαξάγξαθνο 9 νξίδεη όηη ε επηινγή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ γίλεηαη αλεμάξηεηα από ηνλ ηόπν θαηνηθίαο θαη όηη ε κεηαθνξά ησλ παηδηώλ ζην θαη από ην ζρνιείν είλαη επζύλε ησλ θεδεκόλσλ. Ζ ππνπαξάγξαθνο 10 πξνβιέπεη όηη κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο ζα ξπζκηζηνύλ εηδηθόηεξα ζέκαηα γηα ηνλ ηξόπν εηζαγσγήο ζηα Πεηξακαηηθά θαη ζηα Πξόηππα ή γεληθά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο. Ζ ππνπαξάγξαθνο 11 νξίδεη ηνλ ηξόπν ζπκπιήξσζεο ησλ θελώλ ζέζεσλ ζην καζεηηθό δπλακηθό γηα ηε κεηάβαζε θάζε από ην θαζεζηώο ησλ εληαίσλ Πξόηππσλ Πεηξακαηηθώλ ζην θαζεζηώο ησλ Πεηξακαηηθώλ θαη Πξόηππσλ ζρνιείσλ. Ζ ππνπαξάγξαθνο 12 παξαηείλεη ηε ζεηεία ησλ ΔΠΔ κέρξη 10 Ηνπιίνπ ΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα. Άξζξν Μόλν Γηάθξηζε Πξόηππωλ θαη Πεηξακαηηθώλ ρνιείωλ θαη επηινγή καζεηώλ

4 Α. Σν άξζξν 36 ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο «Πξόηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία» απνραξαθηεξίδνληαη θαη νξίδνληαη σο «Πεηξακαηηθά ρνιεία», εθηόο από ηηο παξαθάησ ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ νξίδνληαη σο «Πξόηππα ρνιεία»: α) Βαξβάθεην Πξόηππν Γπκλάζην, β) Πξόηππν Γπκλάζην Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά, γ) Πξόηππν Γπκλάζην Δπαγγειηθήο ρνιήο κύξλεο, δ) Πξόηππν Γπκλάζην Αλαβξύησλ, ε) Πξόηππν ΓΔΛ Βαξβαθείνπ ρνιήο, ζη) Πξόηππν ΓΔΛ Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά, δ) Πξόηππν ΓΔΛ Δπαγγειηθήο ρνιήο κύξλεο, ε) Πξόηππν ΓΔΛ Αλαβξύησλ. 2. Ο όξνο «Πξόηππν Πεηξακαηηθό ρνιείν» θαηαξγείηαη. Όπνπ αλαθέξεηαη ν όξνο «Πξόηππα Πεηξακαηηθά» ρνιεία λννύληαη εθεμήο ηα «Πξόηππα» θαη ηα «Πεηξακαηηθά» ζρνιεία, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 3. Όπνπ αλαθέξεηαη ν όξνο «Γηνηθνύζα Δπηηξνπή Πξόηππσλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ» λνείηαη εθεμήο ε «Γηνηθνύζα Δπηηξνπή Πξόηππσλ θαη Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ». 4. Σα Πεηξακαηηθά ζρνιεία είλαη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, όπνπ δνθηκάδνληαη λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη σξνιόγηα πξνγξάκκαηα, δηδαθηηθά εξγαιεία, ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη άιιν εθπαηδεπηηθό πιηθό, δηδαθηηθέο κέζνδνη, ηξόπνη δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη πηινηηθέο απηέο εθαξκνγέο ζρεδηάδνληαη από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά από γλώκε ηνπ Η.Δ.Π., ησλ Παλεπηζηεκίσλ ή ησλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε, θαζώο θαη από ηε Γ.Δ.Π.Π.. ή ηηο ίδηεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κε ζηόρν ηε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αμηνπνηήζηκσλ γηα ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Οη εθπαηδεπηηθνί απηώλ ησλ ζρνιείσλ δηαζέηνπλ απμεκέλα ηππηθά πξνζόληα θαη θπξίσο ηελ θαηάιιειε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη δηδαθηηθή εκπεηξία, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πινπνηήζνπλ ηηο πηινηηθέο εθαξκνγέο, λα ζπκβάινπλ ζηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ ηελ απαξαίηεηε αλαηξνθνδόηεζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ, νη δε καζεηέο θαη καζήηξηεο εηζάγνληαη κε ηξόπν πνπ δελ παξαβηάδεη ηηο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο ελόο θαηά ην δπλαηόλ ηπραίνπ δείγκαηνο, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εμαγσγή αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ. 5. Ο όξνο «Πξόηππα» αλαθέξεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο. Έρνπλ εθπαηδεπηηθνύο κε απμεκέλα ηππηθά πξνζόληα θαη δηδαθηηθή εκπεηξία θαη όζνλ αθνξά ην καζεηηθό δπλακηθό απηώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, νξίδνληαη ηα θξηηήξηα θαη ν ηξόπνο εηζαγσγήο ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ ζηελ πξώηε ηάμε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118Α ), όπσο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ παξάγξαθν Β ηνπ παξόληνο. Σα Πξόηππα ζρνιεία κπνξνύλ λα εηζεγεζνύλ ζηε Γ.Δ.Π.Π.. ηελ πξνζαξκνγή ησλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ, ησλ κεζόδσλ αμηνιόγεζεο θαη ηνπ εηήζηνπ

5 πξνγξακκαηηζκνύ ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη θάζε ζρνιείν. 6. Σα Πεηξακαηηθά ζρνιεία θαη εμνρήλ αμηνπνηνύληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε κε πξαθηηθή άζθεζε ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θαη ζπνπδαζηώλ Σκεκάησλ Α.Δ.Η., θαζώο θαη ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ζηηο επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο (αγσγήο), ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο ρνιέο θαη Σκήκαηα. ε απηό ην πιαίζην δύλαληαη λα αμηνπνηνύληαη θαη ηα Πξόηππα ζρνιεία. 7. Καηά ηα ινηπά ηόζν ηα Πεηξακαηηθά όζν θαη ηα Πξόηππα ρνιεία εμππεξεηνύλ από θνηλνύ κε όια ηα ππόινηπα ζρνιεία ηνπο ζθνπνύο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο εθπαίδεπζεο όπσο νξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.» Β. Σν άξζξν 44 ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118Α ) όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Σα Πεηξακαηηθά Νεπηαγσγεία κπνξεί λα ζπλδένληαη κε Πεηξακαηηθά Γεκνηηθά, ηα νπνία επίζεο κπνξεί λα ζπλδένληαη κε Πεηξακαηηθά γπκλάζηα θαη εθείλα κπνξεί λα ζπλδένληαη κε Πεηξακαηηθά Λύθεηα. Σα Πξόηππα Γπκλάζηα επίζεο κπνξεί λα ζπλδένληαη κε Πξόηππα Λύθεηα. 2.α). Ωο ζπλδεδεκέλα Πεηξακαηηθά ζρνιεία νξίδνληαη ηα αθόινπζα: Α/Α ΟΝΟΜΑ ΥΟΛΔΙΟΤ 11 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ - Π..Π.Α. (6/Θ ΓΖΜΟΣΗΚΟ) ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ - Π..Π.Α. (ΓΤΜΝΑΗΟ) ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ - Π..Π.Α. (ΛΤΚΔΗΟ) 2 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 3 1o ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 1ν ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ ΑΘΖΝΩΝ ΓΔΝΝΑΓΔΗΟ 4 2o ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΘΖΝΑ 2ν ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ ΑΘΖΝΑ 5 ΕΑΝΝΔΗΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΕΑΝΝΔΗΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ 6 7 2/Θ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (ΜΖ ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ Δ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ - ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ) 8/Θ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ Γ.. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (ΜΖ ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ Δ Π.Σ.Γ.Δ.) ΜΗΚΣΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (ΓΤΜΝΑΗΟ) ΜΗΚΣΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (ΛΤΚΔΗΟ) 2/Θ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ Γ.. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (ΜΖ ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ Δ Π.Σ.Γ.Δ. -ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΟΛΗΓΟΘΔΗΟ) ΜΗΚΣΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (ΓΤΜΝΑΗΟ)

6 ΜΗΚΣΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (ΛΤΚΔΗΟ) 8 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ ΠΑΣΡΩΝ 9 1/Θ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΖ ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ Π..Π.Θ.) ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - Π..Π.Θ. (6/Θ ΓΖΜΟΣΗΚΟ) ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - Π..Π.Θ. (ΓΤΜΝΑΗΟ) ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - Π..Π.Θ. (ΛΤΚΔΗΟ) 10 2ν ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1ν ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ "Μ. ΑΝΓΡΟΝΗΚΟ" 11 1ν ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2ν ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 12 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 13 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 5ν ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 14 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ β). Ωο ζπλδεδεκέλα Πξόηππα ζρνιεία νξίδνληαη ηα αθόινπζα: Α/Α ΟΝΟΜΑ ΥΟΛΔΙΟΤ 1 ΒΑΡΒΑΚΔΗΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΔΛ ΒΑΡΒΑΚΔΗΟΤ ΥΟΛΖ 2 ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΝΑΒΡΤΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΔΛ ΑΝΑΒΡΤΣΩΝ 3 ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΤΑΓΓΔΛΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΤΡΝΖ ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΔΛ ΔΤΑΓΓΔΛΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΤΡΝΖ 4 ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΗΩΝΗΓΔΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΔΛ ΗΩΝΗΓΔΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΗΡΑΗΑ 3. Ζ ζύλδεζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ Β ηνπ παξόληνο άξζξνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη εθεμήο κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.. Σα ζπλδεδεκέλα Πεηξακαηηθά ή Πξόηππα ζρνιεία δηαηεξνύλ ηε δηνηθεηηθή ηνπο απηνηέιεηα. 4. Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ πνπ κπνξεί λα εγγξαθνύλ ζην Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό ρνιείν ή Πεηξακαηηθό Γπκλάζην ή Πεηξακαηηθό Λύθεην είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηνλ αξηζκό ησλ απνθνίησλ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ Πεηξακαηηθνύ Νεπηαγσγείνπ ή Πεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ

7 ρνιείνπ ή Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ αληίζηνηρα. Αλ νη ηδηαίηεξεο πιηθνηερληθέο θαη άιιεο ζπλζήθεο ζηελ αλώηεξε βαζκίδα επηηξέπνπλ κεγαιύηεξν αξηζκό ηκεκάησλ από ό,ηη ζηελ θαηώηεξε ή επηηξέπνπλ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ αλά ηκήκα, ην νηθείν ΔΠΔ θαηαζέηεη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ζηε ΓΔΠΠ, ε νπνία απνθαζίδεη ηνλ αθξηβή αξηζκό ησλ καζεηώλ πνπ ζα εγγξαθνύλ ζην ζρνιείν πνπ εηζεγείηαη ηελ ελ ιόγσ αύμεζε. Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ Πξόηππσλ Γπκλαζίσλ θαη Πξόηππσλ Λπθείσλ. 5. Ζ εηζαγσγή καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε θιήξσζε θαη ππό όξνπο απόιπηεο δηαθάλεηαο. Σελ θαηά ζρνιείν εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηώλ θιήξσζεο αλαιακβάλεη ην Δπηζηεκνληθό Δπνπηηθό πκβνύιην ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ ζύιινγν δηδαζθόλησλ θαη ηνλ ζύιινγν γνλέσλ & θεδεκόλσλ. Ζ Γ.Δ.Π.Π.. δηαζθαιίδεη ην αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θιήξσζεο ζηα Πεηξακαηηθά ζρνιεία. ε θάζε πεξίπησζε ε θιήξσζε ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ αθνξά ζηελ εηζαγσγηθή ζρνιηθή ηάμε θαη κόλν, ελώ γηα ηε κεηάβαζε από ην ζρνιείν ηεο κίαο βαζκίδαο ζην ζρνιείν ηεο επόκελεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο κε ην νπνίν ζπλδέεηαη, εθόζνλ απηό ππάξρεη, δελ δηελεξγείηαη επηπιένλ θιήξσζε. Γηαδηθαζίεο θιήξσζεο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ δηελεξγνύληαη κεηά ηελ εηζαγσγηθή ζρνιηθή ηάμε κόλν γηα ηε ζπκπιήξσζε ηπρόλ θελώλ ζέζεσλ πνπ πξνθύςνπλ ζηελ επόκελε ηάμε ηεο ίδηαο ή ηεο επόκελεο βαζκίδαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρνιείν είλαη ζπλδεδεκέλν κε ζρνιείν επόκελεο βαζκίδαο. Οη θιεξώζεηο απηέο γίλνληαη κε επζύλε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 6. Ζ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζηα Πξόηππα Γπκλάζηα θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε απόθαζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.., ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ θαη ηνπ ΔΠ.Δ.. ηνπ ζρνιείνπ. Ζ Γ.Δ.Π.Π.. επίζεο ζπληνλίδεη θαη έρεη ηε γεληθή επζύλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη δηαζθαιίδεη ην αδηάβιεην απηώλ. Ζ επηινγή ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ αθνξά ζηελ εηζαγσγηθή ζρνιηθή ηάμε (Α ηάμε Γπκλαζίνπ) θαη κόλν, ελώ ε ζρνιηθή πνξεία ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ από ην Γπκλάζην ζην Λύθεην ησλ ζρνιείσλ απηώλ ππόθεηηαη κόλν ζηηο ελδνζρνιηθέο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο. Ζ πιήξσζε ηπρόλ θελώλ ζέζεσλ ζηα Πξόηππα ρνιεία ζηηο ινηπέο ηάμεηο πιελ ηεο εηζαγσγηθήο γίλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηιέρζεθαλ αξρηθά νη καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζηελ ίδηα ηάμε. Σελ επζύλε γηα απηή ηε ζπκπιεξσκαηηθή δηαδηθαζία έρνπλ ηα όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν έρνπλ πξνθύςεη νη θελέο ζέζεηο. 7. Κάζε ελδηαθεξόκελνο δηθαηνύηαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο κίαο θαη κόλν κίαο ζρνιηθήο κνλάδαο. ηελ πεξίπησζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θάζε ελδηαθεξόκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο είηε ζε κία Πεηξακαηηθή, είηε ζε κία Πξόηππε ζρνιηθή κνλάδα. 8. Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζε θάζε ηκήκα γηα ην Νεπηαγσγείν ή ηελ Α Γεκνηηθνύ ή ηελ Α Γπκλαζίνπ ή ηελ Α Λπθείνπ Πεηξακαηηθνύ ή Πξόηππνπ ρνιείνπ γηα θάζε ζρνιηθό έηνο θαζνξίδεηαη κε

8 απόθαζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.., πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ ΔΠ.Δ.. θάζε ζρνιείνπ, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 9. Ζ επηινγή ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζηα Πεηξακαηηθά ή Πξόηππα ρνιεία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, γίλεηαη αλεμάξηεηα από ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο. Ζ επζύλε θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ βαξύλνπλ ηνπο αζθνύληεο ηε γνληθή ηνπο κέξηκλα, ηόζν γηα ηελ πιήξε θνίηεζή ηνπο όζν θαη γηα ηε θνίηεζή ηνπο ζηνπο νκίινπο. 10. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ξπζκίδνληαη εηδηθόηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δηεμαγσγή ηεο θιήξσζεο ή ηεο γξαπηήο ή άιιεο δνθηκαζίαο θαη ελ γέλεη ζέκαηα εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο, ζην πιαίζην ηεο νκαιήο κεηάβαζεο ζην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην παξόλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ». 11. Μεηαβαηηθά, γηα ηα ζρνιηθά έηε θαη ε πιήξσζε ηπρόλ θελώλ ζέζεσλ ζηηο Β θαη Γ ηάμεηο Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ηόζν ησλ Πεηξακαηηθώλ όζν θαη ησλ Πξνηύπσλ ζα γίλεη κε εμεηάζεηο, πνπ ζα δηελεξγεζνύλ κε επζύλε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, εθηόο εάλ ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή κεηά από εηζήγεζε ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ θαη ηνπ ΔΠΔ ηνπ ζρνιείνπ νξίζεη δηαθνξεηηθά. 12. Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ησλ ΔΠ.Δ.. παξαηείλεηαη έσο ηηο 10 Ηνπιίνπ 2015, εθόζνλ εμαθνινπζνύλ λα ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο νξηζκνύ ηνπο. Δηδηθά γηα ην εκεξνινγηαθό έηνο 2015 δύλαηαη ε ζεηεία ησλ κειώλ ησλ ΔΠΔ λα παξαηαζεί πεξαηηέξσ κε απόθαζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΜΠΑΛΣΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΡΑΚΗ Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα: 1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE- %CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE% B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1- %CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF% 84%CE%B9%CE%BA%CE%AC- %CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1- %CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1#ixzz3 YcOmU6pL Follow on Twitter alfavita.gr on Facebook alfavita.gr on Facebook

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα