Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»"

Transcript

1 Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή έθζεζε Πξόζεζε ηνπ ΤΠΟΠΑΗΘ είλαη λα πξνρσξήζεη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηεο έλλνηαο θαη ηνπ ραξαθηήξα ησλ Πεηξακαηηθώλ θαη Πξνηύπσλ ρνιείσλ. Σν ΤΠΟΠΑΗΘ αληηιακβάλεηαη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα σο έλα νξγαληζκό πνπ πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο γεληθνύο ζθνπνύο ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ, ρξεηάδεηαη «κεραληζκνύο εθζπγρξνληζκνύ» ώζηε λα βξίζθεηαη ζε δηαξθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κε ηηο επηζηεκνληθέο δηεξγαζίεο. Ηδηαίηεξα ζεσξεί επηζπκεηή θαη αλαγθαία ηε ιεηηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζεζκώλ όπνπ ζα δηεμάγεηαη επηζηεκνληθά επνπηεπόκελε εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη ζπζηεκαηηθή πηινηηθή εθαξκνγή ησλ λέσλ αλαιπηηθώλ θαη σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ, ησλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ, ησλ εξγαιείσλ, ησλ εγρεηξηδίσλ, ησλ θαιώλ πξαθηηθώλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαρπζνύλ, αθνύ κειεηεζνύλ πηινηηθά, ζην ζύλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Απηή είλαη ε απνζηνιή πνπ πξέπεη λα ππεξεηνύλ ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία θαη βέβαηα ην αλαιπηηθό πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα απνηειέζεη αληηθείκελν βαζύηεξεο κειέηεο θαη δηαβνύιεπζεο κε ην ζύλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο ζηνπο επόκελνπο κήλεο. ηα ζρνιεία απηά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα, πνπ νη κέρξη ζήκεξα ξπζκίζεηο ηόζν γηα ηα πεηξακαηηθά όζν θαη γηα ηα πξόηππα ζρνιεία έρνπλ αγλνήζεη ζπζηεκαηηθά. Βαζηθόο άμνλαο ησλ θαηαηεζεηζώλ ξπζκίζεσλ είλαη ε θαηάξγεζε ηεο ζύδεπμεο «πεηξακαηηθνύ θαη πξνηύπνπ». Ο δηπιόο όξνο «πξόηππνπεηξακαηηθό» πνπ θαζηέξσζε ν λόκνο (3966/2011) είλαη αληηεπηζηεκνληθόο. Ζ ζπλύπαξμε δύν ηόζν δηαθνξεηηθώλ πξνθίι ζρνιείνπ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα είλαη αδύλαηε θαη, επί ηεο νπζίαο, ε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο σο ζρνιείνπ «αξηζηείαο» αθπξώλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο σο ζρνιείνπ πεηξακαηηθνύ. Δίλαη αδύλαην λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα ρξήζηκα γηα ην Τπνπξγείν Παηδείαο όζνλ αθνξά ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αλ νη πηινηηθέο εθαξκνγέο γίλνληαη ζε ζρνιεία κε καζεηηθό πιεζπζκό επηιεγκέλν κε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, δειαδή κε δηαγσληζκό θαη κάιηζηα πνιύ αληαγσληζηηθό, γηαηί απηόο ν πιεζπζκόο δελ απνηειεί θαηά θακία έλλνηα αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα. Δπίζεο, ζηα ζρνιεία απηά ιακβάλεη ρώξα ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ θαη ε επηκόξθσζε ησλ πξσηνδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζην κέιινλ θαη δξάζεηο επηκνξθσηηθέο θαη ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ. Άξα είλαη ζεκαληηθό ην καζεηηθό δπλακηθό

2 ησλ ηάμεσλ λα κελ είλαη επηιεγκέλν, ώζηε λα είλαη ηα ζρέδηα καζεκάησλ πεηζηηθό παξάδεηγκα σο πξνο ηε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπο ζε ζπλήζε ηκήκαηα καζεηώλ/ηξηώλ. Αλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ή νη επηκνξθνύκελνη/εο γλσξίδνπλ όηη δελ είλαη επηιεγκέλν ην καζεηηθό δπλακηθό ησλ ηκεκάησλ, κπνξνύλ λα πεηζζνύλ όηη είλαη εθηθηό λα εθαξκόζνπλ παξόκνηεο κεζόδνπο ή ζρέδηα καζήκαηνο θαη ζηα ηκήκαηα ησλ ζπλήζσλ ζρνιείσλ. Ωο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, επεηδή ε θνηλσλία έρεη θπξίσο αλάγθε από ζρνιεία πνπ ζα ζπκβάιινπλ α) ζηε ζεκειησκέλε ζε έξεπλα ιήςε απνθάζεσλ εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ, κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο παηδείαο ηεο παξερόκελεο ζε όινπο θαη όιεο θαη β) ζηε δηάρπζε πεηζηηθώλ όζνλ αθνξά ηε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπο δηδαθηηθώλ παξαδεηγκάησλ ζηνπο κειινληηθνύο θαη ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνύο, απνθαζίδνληαη: Α) ε θαηάξγεζε ηνπ όξνπ «πξόηππν-πεηξακαηηθό» ζρνιείν, Β) ν δηαρσξηζκόο ησλ πεηξακαηηθώλ από ηα πξόηππα, Γ) ε κεηαηξνπή ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνλόηεηαο απηώλ ησλ πβξηδηθώλ ζρνιείσλ ζε πεηξακαηηθά, ζηα νπνία ε εηζαγσγή ζα γίλεηαη κε θιήξσζε θαη Γ) ν νξηζκόο θάπνησλ ζρνιείσλ σο πξνηύπσλ, γηα ηζηνξηθνύο απνθιεηζηηθά ιόγνπο. 2. Καηά παξάγξαθν ηελ παξάγξαθν Α, ην άξζξν 36 ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: Η ππνπαξάγξαθνο 1 απνραξαθηεξίδεη ηα «Πξόηππα Πεηξακαηηθά» θαη ηα κεηαηξέπεη όια ζε «Πεηξακαηηθά» εθηόο από ηηο παξαθάησ ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ νξίδνληαη σο «Πξόηππα ρνιεία»: α) Βαξβάθεην Πξόηππν Γπκλάζην, β) Πξόηππν Γπκλάζην Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά, γ) Πξόηππν Γπκλάζην Δπαγγειηθήο ρνιήο κύξλεο, δ) Πξόηππν Γπκλάζην Αλαβξύησλ, ε) Πξόηππν ΓΔΛ Βαξβαθείνπ ρνιήο, ζη) Πξόηππν ΓΔΛ Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά, δ) Πξόηππν ΓΔΛ Δπαγγειηθήο ρνιήο κύξλεο, ε) Πξόηππν ΓΔΛ Αλαβξύησλ. ηελ ππνπαξάγξαθν 2 νξίδεηαη όηη ν όξνο «Πξόηππν Πεηξακαηηθό ρνιείν» θαηαξγείηαη θαη όηη εθεμήο ν όξνο «Πξόηππα Πεηξακαηηθά» ρνιεία αληηθαζίζηαηαη από ηνπο όξνπο «Πξόηππα» θαη «Πεηξακαηηθά» ρνιεία αληηζηνίρσο. ηελ ππνπαξάγξαθν 3 νξίδεηαη όηη ν όξνο «Γηνηθνύζα Δπηηξνπή Πξόηππσλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ» αληηθαζίζηαηαη εθεμήο από ηνλ όξν «Γηνηθνύζα Δπηηξνπή Πξόηππσλ θαη Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ». ηελ ππνπαξάγξαθν 4 θαζνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ Πεηξακαηηθώλ ωο ζρνιείωλ πνπ αμηνπνηνύληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη γη απηό επηιέγνπλ ην καζεηηθό δπλακηθό ηνπο κε θιήξωζε. ηελ ππνπαξάγξαθν 5 θαζνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ Πξνηύπωλ ωο ζρνιείωλ πνπ κπνξνύλ ηα ίδηα λα ζέζνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ηνπο. Η ππνπαξάγξαθνο 6 νξίδεη όηη ηα Πεηξακαηηθά ζρνιεία θαη εμνρήλ κπνξνύλ λ αμηνπνηεζνύλ γηα ηελ εθπαίδεπζε κε πξαθηηθή άζθεζε ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θαη ζπνπδαζηώλ Σκεκάησλ Α.Δ.Η., θαζώο θαη ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ζηηο επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζε ζπλεξγαζία κε

3 ηηο αληίζηνηρεο ρνιέο θαη Σκήκαηα. ε απηό ην πιαίζην δύλαληαη λα αμηνπνηνύληαη θαη ηα Πξόηππα ζρνιεία. Η ππνπαξάγξαθνο 7 νξίδεη όηη ηόζν ηα Πεηξακαηηθά όζν θαη ηα Πξόηππα ρνιεία εμππεξεηνύλ από θνηλνύ κε όια ηα ππόινηπα ζρνιεία ηνπο ζθνπνύο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο εθπαίδεπζεο όπσο νξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. ηελ παξάγξαθν Β, ην άξζξν 44 ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118Α ) όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: Ζ ππνπαξάγξαθνο 1 νξίδεη όηη είλαη δπλαηόλ λα ζπλδένληαη Πεηξακαηηθά ή Πξόηππα ζρνιεία δηαδνρηθώλ βαζκίδσλ. Ζ ππνπαξάγξαθνο 2 πξνζδηνξίδεη πνηα Πεηξακαηηθά θαη πνηα Πξόηππα ζρνιεία είλαη απηή ηε ζηηγκή ζπλδεδεκέλα. Ζ ππνπαξάγξαθνο 3 πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνία κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ζην κέιινλ άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο. Ζ ππνπαξάγξαθνο 4 επηηξέπεη πξνζαύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο επόκελεο βαζκίδαο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ζρνιείνπ ζην 50% ηνπ αξηζκνύ ησλ απνθνίησλ ηνπ ζρνιείνπ ηεο πξνεγνύκελεο βαζκίδαο. Ζ ππνπαξάγξαθνο 5 ζέηεη ηα γεληθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θιήξσζεο κε ηελ νπνία επηιέγεηαη ην καζεηηθό δπλακηθό ησλ πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ. Ζ ππνπαξάγξαθνο 6 νξίδεη πώο πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ ησλ πξόηππσλ ζρνιείσλ θαη νξίδεη όηη ε δηαδηθαζία απηή αθνξά κόλνλ ζηελ εηζαγσγή ζηελ Α ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ. Ζ ππνπαξάγξαθνο 7 πεξηνξίδεη ζε έλα θαη κόλν ζρνιείν ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο αίηεζεο ησλ ελδηαθεξόκελσλ γηα εγγξαθή ζε πεηξακαηηθό ή πξόηππν ζρνιείν. Ζ ππνπαξάγξαθνο 8 πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ηνπ αξηζκνύ ησλ ζέζεσλ ζε θάζε Α ηάμε πεηξακαηηθνύ ή πξόηππνπ ζρνιείνπ. Ζ ππνπαξάγξαθνο 9 νξίδεη όηη ε επηινγή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ γίλεηαη αλεμάξηεηα από ηνλ ηόπν θαηνηθίαο θαη όηη ε κεηαθνξά ησλ παηδηώλ ζην θαη από ην ζρνιείν είλαη επζύλε ησλ θεδεκόλσλ. Ζ ππνπαξάγξαθνο 10 πξνβιέπεη όηη κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο ζα ξπζκηζηνύλ εηδηθόηεξα ζέκαηα γηα ηνλ ηξόπν εηζαγσγήο ζηα Πεηξακαηηθά θαη ζηα Πξόηππα ή γεληθά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο. Ζ ππνπαξάγξαθνο 11 νξίδεη ηνλ ηξόπν ζπκπιήξσζεο ησλ θελώλ ζέζεσλ ζην καζεηηθό δπλακηθό γηα ηε κεηάβαζε θάζε από ην θαζεζηώο ησλ εληαίσλ Πξόηππσλ Πεηξακαηηθώλ ζην θαζεζηώο ησλ Πεηξακαηηθώλ θαη Πξόηππσλ ζρνιείσλ. Ζ ππνπαξάγξαθνο 12 παξαηείλεη ηε ζεηεία ησλ ΔΠΔ κέρξη 10 Ηνπιίνπ ΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα. Άξζξν Μόλν Γηάθξηζε Πξόηππωλ θαη Πεηξακαηηθώλ ρνιείωλ θαη επηινγή καζεηώλ

4 Α. Σν άξζξν 36 ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο «Πξόηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία» απνραξαθηεξίδνληαη θαη νξίδνληαη σο «Πεηξακαηηθά ρνιεία», εθηόο από ηηο παξαθάησ ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ νξίδνληαη σο «Πξόηππα ρνιεία»: α) Βαξβάθεην Πξόηππν Γπκλάζην, β) Πξόηππν Γπκλάζην Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά, γ) Πξόηππν Γπκλάζην Δπαγγειηθήο ρνιήο κύξλεο, δ) Πξόηππν Γπκλάζην Αλαβξύησλ, ε) Πξόηππν ΓΔΛ Βαξβαθείνπ ρνιήο, ζη) Πξόηππν ΓΔΛ Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά, δ) Πξόηππν ΓΔΛ Δπαγγειηθήο ρνιήο κύξλεο, ε) Πξόηππν ΓΔΛ Αλαβξύησλ. 2. Ο όξνο «Πξόηππν Πεηξακαηηθό ρνιείν» θαηαξγείηαη. Όπνπ αλαθέξεηαη ν όξνο «Πξόηππα Πεηξακαηηθά» ρνιεία λννύληαη εθεμήο ηα «Πξόηππα» θαη ηα «Πεηξακαηηθά» ζρνιεία, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 3. Όπνπ αλαθέξεηαη ν όξνο «Γηνηθνύζα Δπηηξνπή Πξόηππσλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ» λνείηαη εθεμήο ε «Γηνηθνύζα Δπηηξνπή Πξόηππσλ θαη Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ». 4. Σα Πεηξακαηηθά ζρνιεία είλαη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, όπνπ δνθηκάδνληαη λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη σξνιόγηα πξνγξάκκαηα, δηδαθηηθά εξγαιεία, ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη άιιν εθπαηδεπηηθό πιηθό, δηδαθηηθέο κέζνδνη, ηξόπνη δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη πηινηηθέο απηέο εθαξκνγέο ζρεδηάδνληαη από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά από γλώκε ηνπ Η.Δ.Π., ησλ Παλεπηζηεκίσλ ή ησλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε, θαζώο θαη από ηε Γ.Δ.Π.Π.. ή ηηο ίδηεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κε ζηόρν ηε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αμηνπνηήζηκσλ γηα ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Οη εθπαηδεπηηθνί απηώλ ησλ ζρνιείσλ δηαζέηνπλ απμεκέλα ηππηθά πξνζόληα θαη θπξίσο ηελ θαηάιιειε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη δηδαθηηθή εκπεηξία, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πινπνηήζνπλ ηηο πηινηηθέο εθαξκνγέο, λα ζπκβάινπλ ζηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ ηελ απαξαίηεηε αλαηξνθνδόηεζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ, νη δε καζεηέο θαη καζήηξηεο εηζάγνληαη κε ηξόπν πνπ δελ παξαβηάδεη ηηο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο ελόο θαηά ην δπλαηόλ ηπραίνπ δείγκαηνο, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εμαγσγή αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ. 5. Ο όξνο «Πξόηππα» αλαθέξεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο. Έρνπλ εθπαηδεπηηθνύο κε απμεκέλα ηππηθά πξνζόληα θαη δηδαθηηθή εκπεηξία θαη όζνλ αθνξά ην καζεηηθό δπλακηθό απηώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, νξίδνληαη ηα θξηηήξηα θαη ν ηξόπνο εηζαγσγήο ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ ζηελ πξώηε ηάμε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118Α ), όπσο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ παξάγξαθν Β ηνπ παξόληνο. Σα Πξόηππα ζρνιεία κπνξνύλ λα εηζεγεζνύλ ζηε Γ.Δ.Π.Π.. ηελ πξνζαξκνγή ησλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ, ησλ κεζόδσλ αμηνιόγεζεο θαη ηνπ εηήζηνπ

5 πξνγξακκαηηζκνύ ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη θάζε ζρνιείν. 6. Σα Πεηξακαηηθά ζρνιεία θαη εμνρήλ αμηνπνηνύληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε κε πξαθηηθή άζθεζε ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θαη ζπνπδαζηώλ Σκεκάησλ Α.Δ.Η., θαζώο θαη ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ζηηο επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο (αγσγήο), ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο ρνιέο θαη Σκήκαηα. ε απηό ην πιαίζην δύλαληαη λα αμηνπνηνύληαη θαη ηα Πξόηππα ζρνιεία. 7. Καηά ηα ινηπά ηόζν ηα Πεηξακαηηθά όζν θαη ηα Πξόηππα ρνιεία εμππεξεηνύλ από θνηλνύ κε όια ηα ππόινηπα ζρνιεία ηνπο ζθνπνύο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο εθπαίδεπζεο όπσο νξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.» Β. Σν άξζξν 44 ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118Α ) όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Σα Πεηξακαηηθά Νεπηαγσγεία κπνξεί λα ζπλδένληαη κε Πεηξακαηηθά Γεκνηηθά, ηα νπνία επίζεο κπνξεί λα ζπλδένληαη κε Πεηξακαηηθά γπκλάζηα θαη εθείλα κπνξεί λα ζπλδένληαη κε Πεηξακαηηθά Λύθεηα. Σα Πξόηππα Γπκλάζηα επίζεο κπνξεί λα ζπλδένληαη κε Πξόηππα Λύθεηα. 2.α). Ωο ζπλδεδεκέλα Πεηξακαηηθά ζρνιεία νξίδνληαη ηα αθόινπζα: Α/Α ΟΝΟΜΑ ΥΟΛΔΙΟΤ 11 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ - Π..Π.Α. (6/Θ ΓΖΜΟΣΗΚΟ) ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ - Π..Π.Α. (ΓΤΜΝΑΗΟ) ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ - Π..Π.Α. (ΛΤΚΔΗΟ) 2 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 3 1o ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 1ν ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ ΑΘΖΝΩΝ ΓΔΝΝΑΓΔΗΟ 4 2o ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΘΖΝΑ 2ν ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ ΑΘΖΝΑ 5 ΕΑΝΝΔΗΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΕΑΝΝΔΗΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ 6 7 2/Θ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (ΜΖ ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ Δ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ - ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ) 8/Θ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ Γ.. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (ΜΖ ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ Δ Π.Σ.Γ.Δ.) ΜΗΚΣΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (ΓΤΜΝΑΗΟ) ΜΗΚΣΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (ΛΤΚΔΗΟ) 2/Θ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ Γ.. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (ΜΖ ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ Δ Π.Σ.Γ.Δ. -ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΟΛΗΓΟΘΔΗΟ) ΜΗΚΣΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (ΓΤΜΝΑΗΟ)

6 ΜΗΚΣΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (ΛΤΚΔΗΟ) 8 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ ΠΑΣΡΩΝ 9 1/Θ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΖ ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ Π..Π.Θ.) ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - Π..Π.Θ. (6/Θ ΓΖΜΟΣΗΚΟ) ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - Π..Π.Θ. (ΓΤΜΝΑΗΟ) ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - Π..Π.Θ. (ΛΤΚΔΗΟ) 10 2ν ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1ν ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ "Μ. ΑΝΓΡΟΝΗΚΟ" 11 1ν ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2ν ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 12 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 13 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 5ν ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 14 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΛ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ β). Ωο ζπλδεδεκέλα Πξόηππα ζρνιεία νξίδνληαη ηα αθόινπζα: Α/Α ΟΝΟΜΑ ΥΟΛΔΙΟΤ 1 ΒΑΡΒΑΚΔΗΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΔΛ ΒΑΡΒΑΚΔΗΟΤ ΥΟΛΖ 2 ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΝΑΒΡΤΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΔΛ ΑΝΑΒΡΤΣΩΝ 3 ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΤΑΓΓΔΛΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΤΡΝΖ ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΔΛ ΔΤΑΓΓΔΛΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΤΡΝΖ 4 ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΗΩΝΗΓΔΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΔΛ ΗΩΝΗΓΔΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΗΡΑΗΑ 3. Ζ ζύλδεζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ Β ηνπ παξόληνο άξζξνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη εθεμήο κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.. Σα ζπλδεδεκέλα Πεηξακαηηθά ή Πξόηππα ζρνιεία δηαηεξνύλ ηε δηνηθεηηθή ηνπο απηνηέιεηα. 4. Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ πνπ κπνξεί λα εγγξαθνύλ ζην Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό ρνιείν ή Πεηξακαηηθό Γπκλάζην ή Πεηξακαηηθό Λύθεην είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηνλ αξηζκό ησλ απνθνίησλ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ Πεηξακαηηθνύ Νεπηαγσγείνπ ή Πεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ

7 ρνιείνπ ή Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ αληίζηνηρα. Αλ νη ηδηαίηεξεο πιηθνηερληθέο θαη άιιεο ζπλζήθεο ζηελ αλώηεξε βαζκίδα επηηξέπνπλ κεγαιύηεξν αξηζκό ηκεκάησλ από ό,ηη ζηελ θαηώηεξε ή επηηξέπνπλ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ αλά ηκήκα, ην νηθείν ΔΠΔ θαηαζέηεη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ζηε ΓΔΠΠ, ε νπνία απνθαζίδεη ηνλ αθξηβή αξηζκό ησλ καζεηώλ πνπ ζα εγγξαθνύλ ζην ζρνιείν πνπ εηζεγείηαη ηελ ελ ιόγσ αύμεζε. Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ Πξόηππσλ Γπκλαζίσλ θαη Πξόηππσλ Λπθείσλ. 5. Ζ εηζαγσγή καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε θιήξσζε θαη ππό όξνπο απόιπηεο δηαθάλεηαο. Σελ θαηά ζρνιείν εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηώλ θιήξσζεο αλαιακβάλεη ην Δπηζηεκνληθό Δπνπηηθό πκβνύιην ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ ζύιινγν δηδαζθόλησλ θαη ηνλ ζύιινγν γνλέσλ & θεδεκόλσλ. Ζ Γ.Δ.Π.Π.. δηαζθαιίδεη ην αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θιήξσζεο ζηα Πεηξακαηηθά ζρνιεία. ε θάζε πεξίπησζε ε θιήξσζε ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ αθνξά ζηελ εηζαγσγηθή ζρνιηθή ηάμε θαη κόλν, ελώ γηα ηε κεηάβαζε από ην ζρνιείν ηεο κίαο βαζκίδαο ζην ζρνιείν ηεο επόκελεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο κε ην νπνίν ζπλδέεηαη, εθόζνλ απηό ππάξρεη, δελ δηελεξγείηαη επηπιένλ θιήξσζε. Γηαδηθαζίεο θιήξσζεο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ δηελεξγνύληαη κεηά ηελ εηζαγσγηθή ζρνιηθή ηάμε κόλν γηα ηε ζπκπιήξσζε ηπρόλ θελώλ ζέζεσλ πνπ πξνθύςνπλ ζηελ επόκελε ηάμε ηεο ίδηαο ή ηεο επόκελεο βαζκίδαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρνιείν είλαη ζπλδεδεκέλν κε ζρνιείν επόκελεο βαζκίδαο. Οη θιεξώζεηο απηέο γίλνληαη κε επζύλε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 6. Ζ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζηα Πξόηππα Γπκλάζηα θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε απόθαζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.., ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ θαη ηνπ ΔΠ.Δ.. ηνπ ζρνιείνπ. Ζ Γ.Δ.Π.Π.. επίζεο ζπληνλίδεη θαη έρεη ηε γεληθή επζύλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη δηαζθαιίδεη ην αδηάβιεην απηώλ. Ζ επηινγή ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ αθνξά ζηελ εηζαγσγηθή ζρνιηθή ηάμε (Α ηάμε Γπκλαζίνπ) θαη κόλν, ελώ ε ζρνιηθή πνξεία ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ από ην Γπκλάζην ζην Λύθεην ησλ ζρνιείσλ απηώλ ππόθεηηαη κόλν ζηηο ελδνζρνιηθέο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο. Ζ πιήξσζε ηπρόλ θελώλ ζέζεσλ ζηα Πξόηππα ρνιεία ζηηο ινηπέο ηάμεηο πιελ ηεο εηζαγσγηθήο γίλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηιέρζεθαλ αξρηθά νη καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζηελ ίδηα ηάμε. Σελ επζύλε γηα απηή ηε ζπκπιεξσκαηηθή δηαδηθαζία έρνπλ ηα όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν έρνπλ πξνθύςεη νη θελέο ζέζεηο. 7. Κάζε ελδηαθεξόκελνο δηθαηνύηαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο κίαο θαη κόλν κίαο ζρνιηθήο κνλάδαο. ηελ πεξίπησζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θάζε ελδηαθεξόκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο είηε ζε κία Πεηξακαηηθή, είηε ζε κία Πξόηππε ζρνιηθή κνλάδα. 8. Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζε θάζε ηκήκα γηα ην Νεπηαγσγείν ή ηελ Α Γεκνηηθνύ ή ηελ Α Γπκλαζίνπ ή ηελ Α Λπθείνπ Πεηξακαηηθνύ ή Πξόηππνπ ρνιείνπ γηα θάζε ζρνιηθό έηνο θαζνξίδεηαη κε

8 απόθαζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.., πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ ΔΠ.Δ.. θάζε ζρνιείνπ, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 9. Ζ επηινγή ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζηα Πεηξακαηηθά ή Πξόηππα ρνιεία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, γίλεηαη αλεμάξηεηα από ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο. Ζ επζύλε θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ βαξύλνπλ ηνπο αζθνύληεο ηε γνληθή ηνπο κέξηκλα, ηόζν γηα ηελ πιήξε θνίηεζή ηνπο όζν θαη γηα ηε θνίηεζή ηνπο ζηνπο νκίινπο. 10. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ξπζκίδνληαη εηδηθόηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δηεμαγσγή ηεο θιήξσζεο ή ηεο γξαπηήο ή άιιεο δνθηκαζίαο θαη ελ γέλεη ζέκαηα εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο, ζην πιαίζην ηεο νκαιήο κεηάβαζεο ζην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην παξόλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ». 11. Μεηαβαηηθά, γηα ηα ζρνιηθά έηε θαη ε πιήξσζε ηπρόλ θελώλ ζέζεσλ ζηηο Β θαη Γ ηάμεηο Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ηόζν ησλ Πεηξακαηηθώλ όζν θαη ησλ Πξνηύπσλ ζα γίλεη κε εμεηάζεηο, πνπ ζα δηελεξγεζνύλ κε επζύλε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, εθηόο εάλ ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή κεηά από εηζήγεζε ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ θαη ηνπ ΔΠΔ ηνπ ζρνιείνπ νξίζεη δηαθνξεηηθά. 12. Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ησλ ΔΠ.Δ.. παξαηείλεηαη έσο ηηο 10 Ηνπιίνπ 2015, εθόζνλ εμαθνινπζνύλ λα ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο νξηζκνύ ηνπο. Δηδηθά γηα ην εκεξνινγηαθό έηνο 2015 δύλαηαη ε ζεηεία ησλ κειώλ ησλ ΔΠΔ λα παξαηαζεί πεξαηηέξσ κε απόθαζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΜΠΑΛΣΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΡΑΚΗ Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα: 1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE- %CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE% B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1- %CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF% 84%CE%B9%CE%BA%CE%AC- %CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1- %CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1#ixzz3 YcOmU6pL Follow on Twitter alfavita.gr on Facebook alfavita.gr on Facebook

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 634/70 θαη Ν.Γ. 1245/72, όπσο θσδηθνπνηήζεθαλ ζε εληαίν θείκελν κε ην Β.Γ. 306/73, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc Θεζμικό πλαίζιο ηων ππόηςπων πειπαμαηικών ζσολείων. Ίδπςζη Ινζηιηούηος Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, οπγάνωζη ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών και Εκδόζεων και λοιπέρ διαηάξειρ. Τύπορ Σσέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. έηνο 2012-2013 αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα