ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ"

Transcript

1 608 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήµερα τηv 29/11/2007 ηµέρα Πέµ τη και ώρα 18:00 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo ηµoτικό Συµβoύλιo ήµoυ Ορεστιάδας, ύστερα α ό τηv υ ' αριθµ / ρόσκληση τoυ Προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου του ήµου Ορεστιάδας σύµφωvα µε τα άρθρα 95 & 96 τoυ ηµoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα (Ν. 3463/06). Ε ίσης ροσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των ηµοτικών ιαµερισµάτων ό ως ορίζει η αρ. 7 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006. Έγιvε vόµιµη α αρτία, ε ειδή στo σύvoλo είκoσι ενός (21) µελώv βρίσκovται αρόντα δεκαεφτά (17), τα εξής: 1.ΣΚΑΡΛΑΤΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΟΣ 2. ΓΟΥ ΕΤΣΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.Σ.) 3. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4. ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6. ΚΥΡΓΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7. ΜΗΤΣΟΛΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. ΜΠΟΥΡΓΚΟΥ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9. ΜΩΡΙΚΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10. ΟΥΡΟΥΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 12. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 13. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 14. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ ΗΜΗΤΡΑ 16. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 17. ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( ροσήλθε στο 3 ο θέµα) 2. ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 3. ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ( ροσήλθε στο 10 ο θέµα) 4. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Το αρόν έδωσαν και οι αρακάτω Πρόεδροι Το ικών Συµβουλίων: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Σ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1. ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ν. ΧΕΙΜΩΝΙΟ 2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΟΥΡΙΟ 608

2 ΠΟΤΟΛΙ ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙ 4. ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΟΞΙΠΑΡΑ 5. ΓΕΒΡΙΚΟΥ ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ Ο κ. Κωστό ουλος Πρόεδρος Τ.Σ. Βάλτου και ο Πρόεδρος Τ.Σ. Χανδρά κ. Ματζιούρης, ροσκλήθηκαν αλλά δεν αραβρέθηκαν στη συνεδρίαση. Ο ήµαρχoς Κoς Μουζάς ηµήτριος ρoσκλήθηκε, ωστόσο δεν αρίσταται στη συvεδρίαση κατά τα θέµατα ρο ηµερήσιας διάταξης, 1 ο -8 ο και 26 ο -27 ο. Στη συvεδρίαση αραβρέθηκε και η υ άλληλος του ήµου Μ ογιατζή Άννα για τηv τήρηση τωv ρακτικώv. Θέµατα ηµερήσιας διάταξης Ανακοινώσεις α ό τον κ. Πρόεδρο. Ανακοινώσεις α ό τον κ. ήµαρχο. Ανακοινώσεις - ροτάσεις - ερωτήσεις α ό τους ηµοτικούς Συµβούλους. ΕΚΤΑΚΤΟ Τρο ο οίηση της υ αρίθµ. 73/2007 α όφασης.σ. λόγω αντικατάστασης µελών των Σχολικών Ε ιτρο ών για τη διετία ΕΚΤΑΚΤΟ Έγκριση µετάβασης αντι ροσω είας ηµοτικών Συµβούλων στo Siegburg για το διάστηµα 30 Νοεµβρίου εως και 3 εκεµβρίου 2007 για να αρευρεθούν σε σειρά εκδηλώσεων ου διοργανώνονται στα λαίσια της αδελφο οίησης. 1. Έγκριση ρακτικών της ροηγούµενης συνεδρίασης ου ραγµατο οιήθηκε στις Έγκριση 1 ου Α.Π.Τ.., 1 ης Συµ ληρωµατικής Σύµβασης και αράταση εραίωσης του έργου: «Ανά λαση εζοδρόµων στην όλη της Ορεστιάδας». Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αδό ουλος Αναστάσιος 3. Έγκριση αράτασης εραίωσης του έργου: «Πολιτιστικό Πολύκεντρο ήµου Ορεστιάδας». Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αδό ουλος Αναστάσιος 4. Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε.- Τακτο οιητικού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόµων Σάκκου». (εξ αναβολής) Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αδό ουλος Αναστάσιος 5. Έγκριση µελέτης και όρων δηµο ράτησης του έργου: «Πολιτιστικό Κέντρο ήµου Ορεστιάδας, ροϋ ολογισµού ,40 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής :ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αδό ουλος Αναστάσιος 609

3 Έκκριση 1 ου ΑΠΕ και αράταση ροθεσµίας εραίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στους οικισµούς Σάκκου και Πύργου, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αδό ουλος Αναστάσιος 7. Έγκριση ρακτικών της δηµο ρασίας του έργου: «Κατασκευή δρόµου ανατολικά του Νεκροταφείου Ορεστιάδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αδό ουλος Αναστάσιος 8. Έγκριση αράτασης εραίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις και έργα υ οδοµής στον οικισµό της Λε τής, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αδό ουλος Αναστάσιος 9. Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ορεστιάδας για το έτος Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αδό ουλος Αναστάσιος 10. Προσδιορισµός τέλους Καθαριότητας- Φωτισµού & Ηλεκτροδοτούµενων χώρων για το έτος Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 11. Προσδιορισµός τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 12. Προσδιορισµός τέλους χρήσης εζοδροµίων, λατειών και λοι ών κοινόχρηστων χώρων για το έτος Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 13. Προσδιορισµός τέλους Νεκροταφείων για το έτος Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 14. Προσδιορισµός τέλους χρήσης ηµοτικών Σφαγείων για το έτος Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 15. Προσδιορισµός τέλους λανόδιων µικρο ωλητών για το έτος Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 16. Προσδιορισµός τέλους 2% και 5% αντίστοιχα στα ακαθάριστα έσοδα εστιατορίων και κέντρων διασκέδασης για το έτος Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 17. Προσδιορισµός τέλους διαφήµισης για το έτος Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 18. Καθορισµός τέλους δικαιώµατος βοσκής έτους Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 19. Έγκριση 7 ης Αναµόρφωσης Προϋ ολογισµού οικ. έτους Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 20. Έγκριση ρακτικών της δηµο ρασίας καταστήµατος 24 τ.µ. στις Εργατικές Κατοικίες Πύργου (ΟΕΚ ΙΙ). Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 21. Έγκριση ρακτικών της άγονης δηµο ρασίας καταστήµατος 54 τ.µ. 610

4 611 στις Εργατικές Κατοικίες Πύργου (ΟΕΚ ΙΙ). Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 22. Έγκριση ρακτικών της δηµο ρασίας αγροτεµαχίου 52,734 στρ. µε αριθµό 49 (αναδ. 1997) στον Πύργο (Σχολικό). Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 23. Έγκριση ρακτικών της δηµο ρασίας αγροτεµαχίου 80 στρ. µε αριθµό 2210 στα Λειβάδια Ορεστιάδας. Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 24. Έγκριση ρακτικών της δηµο ρασίας αγροτεµαχίου 25 στρ. (Σχολικό) στο.. Ν. Χειµωνίου. Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 25. Έγκριση ρακτικών της άγονης δηµο ρασίας αγροτεµαχίου 2,5 µε αριθµό 122/Α75 στο Π. Χώριο Ν. Χειµωνίου και ε αναδηµο ράτηση του. Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 26. Έγκριση Κανονισµού Ύδρευσης Α οχέτευσης Ορεστιάδας. Εισηγητής : ο ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος της ΕΥΑΟ κ. Καντζιάρης Αθανάσιος 27. Έγκριση Κανονισµού Προµηθειών.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας. Εισηγητής : ο ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος της ΕΥΑΟ κ. Καντζιάρης Αθανάσιος 28. Παραχώρηση για χρήση του καταστήµατος ου εκµίσθωσε ο ήµος Ορεστιάδας στο Κ.Π.Κ.Υ. για τη στέγαση του. Εισηγητής : ο ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος του Κ.Π.Κ.Υ. κ. Ουρουµίδης Αντώνιος 29. Ε ιστροφή οσού 376,38 στον Φυντάνη- Μ ρουσάλη Θεµιστοκλή του Παναγιώτη για το υ αρίθµ. 777 οικό εδο στο Ο.Τ. Κ.Φ. 547Α, ου ροκύ τει α ό τους ίνακες της ράξης εφαρµογής. Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 30. Τρο ο οίηση της υ αρίθµ.166/2006 α όφασης.σ. ου αφορά την ε έκταση εξωτερικού δικτύου φωτισµού, λόγω αυξήσεων των τιµολογίων της ΕΗ. Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αδό ουλος Αναστάσιος 31. Φιλοξενία αντι ροσω είας στα λαίσια υλο οίησης του Προγράµµατος Σωκράτης/Grundtvig 2. Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 32. Έγκριση µετάβασης και οδοι ορικών εξόδων του ηµάρχου κ. Μουζά ηµητρίου α) στη Θες/νίκη στις 1/11/2007, β) στην Αθήνα το διάστηµα 5-6/11/2007, γ) στις 14-16/11/2007 στο Κάστρο Κυλλήνης Νοµού Ηλείας στα λαίσια του ετήσιου τακτικού Συνεδρίου της ΚΕ ΚΕ και δ) στις 22-25/11/2007 στη Θες/νίκη στα λαίσια της Έκθεσης POLIS Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 611

5 Έγκριση µετάβασης και οδοι ορικών εξόδων του Αντιδηµάρχου κ. Πα αδό ουλου Αναστασίου στην Αθήνα το διάστηµα 12-14/11/2007. Εισηγητής : ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ Αναλυτικά: Ανακοινώσεις - ροτάσεις - ερωτήσεις α ό τους ηµοτικούς Συµβούλους. ΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέµα ου α ασχολεί αυτές τις ηµέρες είναι οι ληµµύρες. Λάθη του αρελθόντος Βγήκαν στην ε ιφάνεια. Υ ήρξε συνεργασία των φορέων. Αυτά ου έγιναν δεν ήταν τα ενδεικνυόµενα. Το ανάχωµα έσ ασε. Είχαµε σήµερα συνάντηση µε τους αγρότες και τον κ. Τοκαµάνη. Πρέ ει να γίνουν άµεσα οι ενέργειες α ό την Περιφέρεια.. Αυτό ου καταφέραµε ήταν να σώσουµε το ζωικό βασίλειο της εριοχής σε συνεργασία µε το Ε αρχείο. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Πέρα α ό αυτά ου κάνατε, ρέ ει να υ άρχουν ψηφίσµατα να ενισχύουν τις καταστάσεις. Είναι ορατά τα στοιχεία ου θα αδειάσουν τον Έβρο. Πρέ ει να ροχωρήσουµε σε ψήφισµα, να ενισχύσουµε τα αναχώµατα, το ο οίο θα σταλεί στον Πρωθυ ουργό και στα Υ ουργεία. Είναι χρονοβόρο ζήτηµα ροτείνω να ξεκινήσουµε α ό τώρα και να τους βάλουµε α έναντι α ό τις ευθύνες τους. ΗΜΑΡΧΟΣ: Συµφωνώ κ. Πα αϊωάννου. Οι γρα τές ενέργειες µ αίνουν στο συρτάρι, ενώ ο λόγος όταν είναι ειλικρινής και είναι ρος ενέργεια..νοµίζω ρώτα να εριµέναµε να δούµε α οτελέσµατα και στο µέλλον θα οδηγηθούµε σε άλλες ενέργειες. ΚΟΥΜΠΗΣ: Το να κλείσουν τα αναχώµατα είναι το 1 ο στάδιο.θα το ζήσετε έντονα γιατί και η γέφυρα έχει φύγει και οι αγρότες θα θέλουν να άνε στα χωράφια τους. Αν εριµένετε για όλα να γίνουν να έρθει χρηµατοδότηση..να κάνετε µελέτη. Πρέ ει να είστε κοντά ολλές φορές αραβλέ οντας τους κανονισµούς κ. Πα αντωνίου. Έχει ροσληφθεί ειδικός συνεργάτης, α ολογιστικά οι σκέψεις του είχαν όφελος µέχρι τώρα; Καταθέσατε το Τεχνικό Πρόγραµµα. Υ άρχουν εκκρεµότητες σε έργα και δεν τα συµ εριλάβατε να τακτο οιηθούν. ΗΜΑΡΧΟΣ; Ε ί 24ώρου βάσεως. Ερχόµαστε ακόµη και σήµερα και κλείνουµε έργα υ ερσυµβατο οιηµένα. ΚΟΥΜΠΗΣ: Τα α οσ άσµατα των ρακτικών συµ ί τουν µε αυτά ου δίνετε στις ροσκλήσεις; ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Έχουµε φτάσει σε σηµείο ου το κοινό µεταφέρεται σε γειτονικές χώρες. Υ άρχουν λεωφορεία ου ηγαίνουν στο καζίνο άλλης χώρας. Πρέ ει να αναλάβουµε 612

6 613 ρωτοβουλίες. Έχουµε µετά την ηµοτική Τηλεόραση ου την υ οβαθµίσαµε. Μ ορούµε να κάνουµε διαφηµιστικά spots για να ροβάλλουµε τον τό ο µας.όχι ε ειδή µας ζήτησε ο κ. Τσοµ ανίδης αράταση ωραρίου µουσικής δεν µ ορούµε να τον ροστατέψουµε. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Υ ήρχε ροβληµατισµός για το ανάχωµα. Όµως το άλεψαν και δεν άφησαν να ληµµυρίσουν. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Θέλει µελέτη και διάστηµα δουλειάς τριών ετών. Αν δεν σοβαρευτούν και τα τρία κράτη δεν ρόκειται να βρεθεί λύση. Πρέ ει να διασφαλίσουµε τους ηµοτικούς Συµβούλους, όχι ό ως στην 28 η Οκτωβρίου ενώ καλούνται όλοι δεν χωράνε στην εξέδρα. εν µ ορούµε να καταθέτουµε για την Εθνική Αντίσταση 3 στεφάνια. Γιατί δεν δίνετε λέον φάκελοι των θεµάτων.σ. στα Μ.Μ.Ε.; ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ: Ψηφίσαµε τρο ο οίηση Ο.Ε.Υ. της ΤΥ Ο, ότε θα κάνουµε και για όλο το ήµο; Για το 1 ο και 6 ο Νη ιαγωγείο ροχωρά η κατασκευή; Έγινε ριν λίγο καιρό το συνέδριο της ΚΕ ΚΕ και θα έ ρε ε να µας ενηµερώσετε. Έγινε Νοµαρχιακό Συµβούλιο µε θέµα τον Τουρισµό και α ουσιάζατε γιατί; Θα έ ρε ε να στηρίξετε τις ροσλήψεις των συνοριακών φυλάκων. Έχοντας έναν υ ουργό α ό τη Θράκη είναι ευκολότερο να δηµιουργηθούν καλύτερες ροσβάσεις για δηµιουργία Πανε ιστηµιακών Σχολών. Θα γίνει νέα Σχολή στην Κοµοτηνή και τη ράµα. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι.: Οι ζηµιές είναι ανυ ολόγιστες στο Θούριο α ό τις ληµµύρες και µιλάµε για στρ.. Μεταφέρω την αγωνία των αγροτών και θέλω να γίνει αρέµβαση α ό το ήµο, διότι στον ΕΛΓΑ άρχισαν να γίνονται εκτιµήσεις. Παραδέχοµαι την άµεση αρέµβασή σας, αλλά δεν µ ορούµε να ε ιβιώσουµε. Μή ως υ άρχει σκο ιµότητα να ροστατέψουµε τη Βύσσα και ληµµυρίσαµε εµείς; Πιστεύω ότι στο µικρό ανάχωµα γίνονται ολυβολεία. ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είδα αγρότες ου φεύγοντας α ό δω σε συνάντηση ου είχαν µαζί σας, εί αν ότι σε 4-5 µέρες θα κλείσει το ανάχωµα. ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ο ΕΛΓΑ δίνει µόνο σ όρους και λι άσµατα. Να ε έµβουµε για να δώσει ο ΕΛΓΑ ολύ ερισσότερα. Να κάνουµε Ε ιτρο ή αρακολούθησης ου θα ε έµβει στον ΕΛΓΑ. ΜΗΤΣΟΛΙ ΗΣ: Ο ΕΛΓΑ α οζηµιώνει την αραγωγή. Α ό κει και έρα άει στα ΠΣΕΑ. ΗΜΑΡΧΟΣ: Στο θέµα των πληµµυρών είµαστε πρώτοι. Σε αυτόν τον Γολγοθά θα ανέβουµε όλοι µαζί κ. Χαµαλίδη. Επειδή δεν γνωρίζετε τι κάνει ο ήµαρχος να είστε σίγουρος ότι κάνει αυτό που πρέπει. Για τους συνοριοφύλακες ήδη έχουν σταλεί έγγραφα. Για το Νοµαρχιακό Συµβούλιο κληθήκαµε την προηγούµενη φορά και αναβλήθηκε. Πήγαµε στη PHILOXENIA όντας ο µόνος ήµος εκεί. Οι προτάσεις µας κατατέθηκαν. Για την ΚΕ ΚΕ πήγα οδικώς, παρέστη 2 µέρες και όντως υπάρχουν στο internet. Αυτό το θέµα που επικρατούσε ήταν η συνένωση των δήµων. Για τον Ο.Ε.Υ. είµαστε ενόψει νέου Καποδίστρια και δεν ξέρουµε τι ελλείψεις θα προκύψουν. Κατορθώσαµε και φέραµε δύο απορριµµατοφόρα και τρία προκατασκευασµένα Νηπιαγωγεία στον ήµο. 613

7 614 Μετά τη δια ίστωση της α αρτίας ο Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και ρότειvε τη συζήτηση τoυ θέµατoς: «Τρο ο οίηση της υ αρίθµ. 73/2007 α όφασης.σ. λόγω αντικατάστασης µελών των Σχολικών Ε ιτρο ών για τη διετία ». Τo αρα άvω θέµα δεv εριλαµβάvεται στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και θεωρείται κατε είγον, διότι ρέ ει οι Σχολικές Ε ιτρο ές να συνεδριάσουν άµεσα για την α ο ληρωµή λειτουργικών εξόδων τους, ρέ ει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 τoυ Ν. 3463/06 vα α oφασίσετε για τη συζήτηση ή µη τoυ θέµατoς. Το ηµοτικό Συµβούλιο µετά τη διαλoγική συζήτηση, λαβόv υ όψη τoυ τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 τoυ Ν. 3463/06 και τηv εισήγηση του Πρoέδρoυ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ, τη συζήτηση τoυ θέµατoς. Κατό ιν o Πρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ αναφερόµενος στο θέµα ρο ηµερήσιας εί ε τα αρακάτω: Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου αναφερόµενος στο 44o θέµα της ηµερήσιας διάταξης κάλεσε τον Αντιδήµαρχο κ. Γουδετσίδη Ευάγγελο να αναφερθεί σχετικά. Ο κ. Αντιδήµαρχος εί ε τα αρακάτω: «Με την υ αρίθµ. 73/2007 α όφαση.σ. τρο ο οιήσαµε την υ αρίθµ. 35/2007 α όφαση.σ.. Ωστόσο, τους τελευταίους µήνες εξαιτίας ανασυγκροτήσεων των Σχολικών Ε ιτρο ών σε ορισµένα σχολεία της όλης µας καλούµαστε να τρο ο οιήσουµε την υ αρίθµ. 73/2007 α όφαση.σ. Ε ίσης, α αιτείται να τρο ο οιηθεί η Σχολική Ε ιτρο ή ηµοτικού & Νη ιαγωγείου Θουρίου, διότι εκ παραδροµής ορίστηκαν δύο δηµοτικοί σύµβουλοι αντί του ορθού που είναι τρεις, σύµφωνα µε την υπ αρίθµ. 6660/ απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». Κατό ιν αυτών, ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κάλεσε το.σ να α οφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο λαβών υ όψη του την εισήγηση, τη διαλογική συζήτηση ου ακολούθησε και τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Τροποποιεί την υπ αρίθµ. 73/07 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τα υπ αρίθµ.: 326/ έγγραφο του 1 ου ηµοτικού Σχολείου, 63 έγγραφο του 2 ου ηµοτικού Σχολείου, 23/ έγγραφο του 3 ου ηµοτικού Σχολείου, 514/ έγγραφο του 4 ου ηµοτικού Σχολείου, 78/ έγγραφο του 6 ου ηµοτικού Σχολείου, 366/ έγγραφο του ηµοτικού Σχολείου Χανδρά, 1022/ έγγραφο του 1 ου Γυµνασίου Ορ/δας, υπ αρίθµ. 9 έγγραφο του 1 ου Λυκείου Ορ/δας, 11 έγγραφο του 2 ου Γυµνασίου, 33838/ έγγραφο του 3 ου Γυµνασίου, 1191/ έγγραφο του 2 ου Γεν. Λυκείου, και 1808 έγγραφο του ΕΠΑΛ Ορεστιάδας. Επίσης,τροποποιεί την Σχολική Ε ιτρο ή ηµοτικού & Νη ιαγωγείου Θουρίου, διότι εκ παραδροµής ορίστηκαν δύο δηµοτικοί σύµβουλοι αντί του ορθού που είναι τρεις, σύµφωνα µε την υπ αρίθµ. 6660/ απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 2. Τα ιοικητικά Συµβούλια των Σχολικών Επιτροπών του ήµου Ορεστιάδας έχουν ως εξής: 1.Σχολική Επιτροπή 1 ου ηµοτικού Σχολείου Ορεστιάδας 614

8 615 α]σκαρλατι ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ β]ροροπουλου ΑΡΙΑ ΝΗ- ΗΜΗΤΡΑ ηµοτική Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΚΑΝΤΖΙΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ γ]ρυζιωτη ΓΕΩΡΓΙΟ διευθυντής 1 ου ηµοτικού µε αναπληρωτή τον ΣΤΑΜΠΟΛΙ ΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ υποδ/ντρια 1 ου ηµοτικού δ]κιηγμασ ΗΜΗΤΡΙΟΣ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων µε αναπληρωτή τον ΜΠΙΜΠΙΣΙ Η ΕΥΑΓΓΕΛΟ ε]σκερλι ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ δηµότης µε αναπληρώτρια την ΧΟΥΣΙ ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2.Σχολική Επιτροπή 2 ου ηµοτικού Σχολείου Ορεστιάδας α]στεφανατοσ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΓΟΥ ΕΤΣΙ Η ΕΥΑΓΓΕΛΟ β]μωρικη ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΚΑΝΤΖΙΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ γ] ΜΠΑΡΜΠΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ιευθυντής 2 ου ηµοτικού Σχολείου Ορεστιάδας µε αναπληρωτή τον ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟ ΟΣΙΟ. δ]φυσεκι ΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων &Κηδεµόνων µε αναπληρώτρια την ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ ΟΥ ΧΡΥΣΗ ε]μπιμπισι ΟΥ ΑΝΝΑ ηµότης µε αναπληρωτή τον ΚΥΡΚΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 3.Σχολική Επιτροπή 3 ου ηµοτικού Σχολείου Ορ/δας α]γου ΕΤΣΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΜΩΡΙΚΙ Η ΑΘΑΝΑΣΙΟ β]μπουργκου ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΚΑΡΑΜΑΝΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟ γ] ΓΚΡΟΖΟΥ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ διευθυντής 3 ου ηµοτικού Σχολείου µε αναπληρωτή τον ΛΥΡΟΥ Η ΑΡΓΥΡΙΟ Υποδ/ντή του Σχολείου δ]πετρεση ΣΟΦΙΑ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων ηµοτικού µε αναπληρώτρια την ΓΚΡΟΥΖΑΚΗ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ε]πασχαλι ΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ δηµότισσα µε αναπληρώτρια την ΠΑΣΧΑΛΙ ΟΥ ΧΡΥΣΗ 4.Ενιαία Σχολική Επιτροπή 4 ου ηµοτικού-4 ου Νηπιαγωγείου Ορ/δας α]μωρικι ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΚΑΝΤΖΙΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ β]γου ΕΤΣΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρώτρια την ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ γ]ροροπουλου ΑΡΙΑ ΝΗ- ΗΜΗΤΡΑ ηµοτική Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΚΑΝΤΖΙΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ δ]πασχαλου ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ιευθυντής 4 ου ηµοτικού Σχολείου µε αναπληρωτή τον ΑΓΓΕΛΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ε]ντονα ΕΙΡΗΝΗ προϊσταµένη 4 ου Νηπιαγωγείου [Μονοθέσιο] στ]τσιντουκι ΟΥ -ΝΙΚΟΛΑΙ ΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων µε αναπληρώτρια την ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ζ]παπαβασιλειου-πεχλιβανι ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ επρ/πος Συλλόγου Γονέων µε αναπληρώτρια την ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 615

9 616 5.Ενιαία Σχολική Επιτροπή 6 ου ηµοτικού-6 ου Νηπιαγωγείου Ορ/δας α]παπα ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή ΚΑΝΤΖΙΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ β]ροροπουλου ΑΡΙΑ ΝΗ- ΗΜΗΤΡΑ ηµοτική Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΚΑΡΑΜΑΝΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟ γ]μπουργου ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΜΩΡΙΚΙ Η ΑΘΑΝΑΣΙΟ δ] ΡΑΣΙΟΥ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ιευθυντής 6 ου ηµοτικού µε αναπληρωτή τον ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟ ΜΟΣΧΟ ε] ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ προϊσταµένη Νηπιαγωγείου µε αναπληρώτρια την ΚΥΡΟΥ Η ΕΛΕΝΗ στ]κανταρι ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων ηµοτικού µε αναπληρώτρια την ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ζ] ΖΑΜΠΟΥΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ εκπρ/πος Γονέων Νηπιαγωγείου µε αναπληρώτρια την ΝΙΣΟΥ Η ΤΡΙΑ Α 6.Σχολική Επιτροπή 7 ου ηµοτικού Σχολείου Ορεστιάδας α]καραμανι ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ β]γου ΕΤΣΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ γ]κουμπρι ΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ιευθυντής 7 ου ηµοτικού Σχολείου Ορεστιάδας µε αναπληρωτή τον ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΗΜΗΤΡΙΟ δ]ζησακη ΜΑΡΙΑ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων µε αναπληρώτρια την ΚΒΑΤΑΤΖΕ ΝΑΝΑ ε]καραθαναση ΦΩΤΕΙΝΗ ηµότισσα µε αναπληρώτρια την ΧΑΡΙΤΙ ΟΥ ΣΜΑΡΩ 7.Σχολική Επιτροπή 8 ου ηµοτικού Σχολείου Ορεστιάδας α]μωρικι ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΣΤΕΦΑΝΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ β]μπουργκου ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΓΟΥ ΕΤΣΙ Η ΕΥΑΓΓΕΛΟ γ]ζελι ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ιευθυντής 8 ου ηµοτικού µε αναπληρωτή τον ΛΕΜΟΝΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟ Υποδ/ντή 8 ου ηµοτικού Σχολείου δ]κουντουρα ΜΑΡΙΑ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων µε αναπληρώτρια την ΛΥΜΠΕΡΟΥ Η ΛΑΜΠΡΙΝΗ ε]κεσογλου ΗΜΗΤΡΑ ηµότισσα µε αναπληρωτή τον ΚΑΙΤΑ ΚΩΝ/ΝΟ 8.Ενιαία Σχολική Επιτροπή Ειδικού ηµοτικού-ειδικού Νηπιαγωγείου α]ροροπουλου ΗΜΗΤΡΑ-ΑΡΙΑ ΝΗ ηµοτική Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΚΑΡΑΜΑΝΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟ β]μωρικι ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΜΠΟΥΡΓΚΟΥ Η ΓΕΩΡΓΙΟ γ]βουλκου ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ιευθύντρια Ειδικού ηµοτικού Σχολείου µε αναπληρωτή τον ΖΗΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ δ]βογιατζη ΧΡΥΣΑΝΘΗ ιευθύντρια Ειδικού Νηπιαγωγείου µε αναπληρωτή τον ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΧΑΡΗ ε]νταρβου ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων µε αναπληρωτή τον ΜΠΡΑΙΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΕΙΟ 616

10 617 9.Σχολική Επιτροπή ηµοτικού Σχολείου Λεπτής α]ουρουμι ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή ΚΑΡΑΜΑΝΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟ β]καντζιαρησ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΓΟΥ ΕΤΣΙ Η ΕΥΑΓΓΕΛΟ γ]γιαϊτζη ΒΑΣΙΛΙΚΗ διευθύντρια Σχολείου Λεπτής µε αναπληρώτρια την ΒΑΡΣΑΜΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ δ]σιανογλου ΙΩΣΗΦ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων µε αναπληρωτή τον ΤΣΑΚΑΛΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΟ ε]καζαλτζη ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ δηµότισσα µε αναπληρώτρια την ΣΕΡΓΑ ΕΙΡΗΝΑ 10.Σχολική Επιτροπή ηµοτικού Σχολείου Πύργου α]κεραμιτση ΣΤΥΛΙΑΝΗ ηµοτική Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΚΑΝΤΖΙΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ β]καραμανι ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΜΩΡΙΚΙ Η ΑΘΑΝΑΣΙΟ γ]ουρουμι ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Προϊστάµενος του Σχολείου µε αναπληρώτρια την ΑΓΓΕΛΤΣΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ δ]ραπτησ ΙΩΑΝΝΗΣ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων µε αναπληρωτή τον ΡΑΛΟΥΣΗ ΚΩΝ/ΝΟ ε] ΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ηµότισσα µε αναπληρώτρια την ΓΚΑΛΙΜΠΟΥ Η ΝΕΚΤΑΡΙΑ 11.Σχολική Επιτροπή ηµοτικού Σχολείου Νεοχωρίου α]ποτολι ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ τοπικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ Η ΚΩΝ/ΝΟ β] ΕΛΑΜΑΖΟΥ Η ΒΑΪΑ Τοπικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΓΚΑΡΛΙΑΤΣΙΚΟΥ Η ΖΗΣΗ γ] ]ΜΠΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ προϊστάµενος Σχολείου µε αναπληρώτρια την ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ εκπαιδευτικό δ] ΗΜΙΣΚΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων µε αναπληρωτή τον ΡΟΣΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΟ ε]ζησου Η ΙΩΑΝΝΑ δηµότισσα µε αναπληρώτρια την ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 12.Ενιαία Σχολική Επιτροπή ηµοτικού & Νηπιαγωγείου Θουρίου α]καραγιαννησ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπικός Σύµβουλος.. Θουρίου ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΜΠΟΝΤΣΙ Η ΑΝΤΩΝΙΟ Τοπικό Σύµβουλο β]κωστι ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τοπικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΚΑΡΑΚΟΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ Τοπικό Σύµβουλο γ]γιαλαντζη ΗΜΗΤΡΑ Τοπική Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ηµοτικό Σύµβουλο ΓΟΥ ΕΤΣΙ Η ΕΥΑΓΓΕΛΟ δ]μποντσιου ΗΜΗΤΡΙΟΣ Προϊστάµενος ηµοτικού Σχολείου Θουρίου µε αναπληρώτρια την ΚΑΠΟΥΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ εκπαιδ/κό ε]αρμουτι ΟΥ ΣΟΦΙΑ Προϊσταµένη Νηπιαγωγείου Θουρίου [Μονοθέσιο] στ]μοσχι ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ εκπρ/πος συλλόγου Γονέων µε αναπληρωτή τον ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΙΝΟ 617

11 618 ζ] ΜΕΡΛΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ εκπρ/πος συλλόγου Γονέων µε αναπληρωτή τον ΤΣΙΟΜΠΑΝΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟ 13.Σχολική Επιτροπή ηµοτικού Σχολείου Μεγ. οξιπάρας α]καϊμακαμησ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τοπικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ β] ΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τοπικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΑΡΑΜΠΑΤΖΙ Η ΖΗΣΗ γ]παρτινου ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ιευθυντής Σχολείου [Μονοθέσιο] δ] ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων µε αναπληρωτή ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗ ΑΝ ΡΕΑ ε] ΜΥΡΜΙΓΚΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ δηµότισσα µε αναπληρώτρια την ΓΚΟΥΓΚΟΥΤΟΥ Η ΑΣΗΜΙΝΑ 14.Σχολική Επιτροπή ηµοτικού Σχολείου Χανδρά α]ματζιουρησ ΗΜΗΤΡΙΟΣ τοπικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΓΚΟΥΛΙΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ β] ΠΕΤΡΟΥΣΗ ΗΜΗΤΡΑ ιευθυντρια του Σχολείου [Μονοθέσιο] ΒΑΪΤΣΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων µε αναπληρώτρια την ΑΞΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ γ]γκανετσι ΗΣ ΖΗΣΗΣ δηµότης µε αναπληρωτή τον ΓΚΟΥΛΙΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ δ] ΛΟΥΛΟΥ ΗΣ ΜΟΣΧΟΣ δηµότης µε αναπληρώτρια την ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 15.Σχολική Επιτροπή 1 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας α]ροροπουλου ΗΜΗΤΡΑ-ΑΡΙΑ ΝΗ ηµοτική Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΜΠΟΥΡΓΚΟΥ Η ΓΕΩΡΓΙΟ β]καντζιαρησ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΜΩΡΙΚΙ Η ΑΘΑΝΑΣΙΟ γ]κατσαβουνη ΓΕΩΡΓΙΑ ιευθύντρια 1 ου Νηπιαγωγείου µε αναπληρώτρια την ΓΚΟΣΤΙ ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Νηπιαγωγό δ]κασσαβετη ΣΟΥΛΤΑΝΑ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων µε αναπληρώτρια την ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ε]αμπατζογλου ΠΑΥΛΟΣ ηµότης µε αναπληρώτρια την ΒΟΥΛΤΣΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16.Σχολική Επιτροπή 2 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας α]μπουργκου ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΟΥΡΟΥΜΙ Η ΑΝΤΩΝΙΟ β]παπαντωνιου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ γ]μαλια Α ΗΜΗΤΡΑ προϊσταµένη 2 ου Νηπιαγωγείου µε αναπληρώτρια την ΤΣΙΑΚΙΡΟΥ Η ΜΕΝΕΞΟΥΛΑ δ]τζινη ΑΥΓΗ εκπρ/πος Γονέων µε αναπληρώτρια την ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ε]ζαβρακησ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ηµότης µε αναπληρωτή τον ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΦΩΤΙΟ 17.Σχολική Επιτροπή 3 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας α]γου ΕΤΣΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΜΠΟΥΡΓΚΟΥ Η ΓΕΩΡΓΙΟ 618

12 619 β]ουρουμι ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ γ]ηλια ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ προϊσταµένη 3 ου Νηπιαγωγείου µε αναπληρώτρια την ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ δ]κιφορκελη ΑΡΓΥΡΩ εκπρ/πος Γονέων µε αναπληρώτρια την ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ε]κατσογρι ΑΚΗ ΦΛΩΡΑ δηµότισσα µε αναπληρώτρια την ΗΛΙΑ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18.Σχολική Επιτροπή 7 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας α]στεφανατοσ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ β]παπα ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΜΠΟΥΡΓΟΥ Η ΓΕΩΡΓΙΟ γ]λουκα ΣΕΒΑΣΤΗ προϊσταµένη 7 ου Νηπιαγωγείου [Μονοθέσιο] δ]χαριτοπουλου-μυλωνα ΝΙΚΟΛΕΤΑ εκπρ/πος Γονέων µε αναπληρώτρια την ΖΑΧΑΡΙΑΝ- ΝΙΚΟΛΑΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑΜ ε]αναστασια ΟΥ ΖΩΗ δηµότισσα µε αναπληρώτρια την ΣΚΕΡΛΕΤΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ 19.Σχολική Επιτροπή 8 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας α]παπαντωνιου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ β]ουρουμι ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ γ]γκροζου Η ΒΑΓΙΑ προϊσταµένη 8 ου Νηπιαγωγείου µε αναπληρώτρια την ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νηπιαγωγό δ]κιηγμα ΜΑΡΙΑ εκπρ/πο Συλλόγου Γονέων µε αναπληρώτρια την ΕΡΜΕΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ε]αγιοπλου Η ΙΩΑΝΝΑ δηµότισσα µε αναπληρώτρια την ΛΟΥΛΟΥ Η ΕΙΡΗΝΗ 20.Σχολική Επιτροπή 9 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας α]σκαρλατι ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρώτρια την ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ β]ζαχαριασ ΚΩΝ/ΝΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΟΥΡΟΥΜΙ Η ΑΝΤΩΝΙΟ γ]καλαιτζι ΟΥ ΜΑΡΙΑ προϊσταµένη Νηπιαγωγείου µε αναπληρώτρια την ΡΟΣΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ δ]αβραμακη ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων µε αναπληρωτή τον ΜΠΟΥΡΝΑΤΖΙ Η ΚΩΝ/ΝΟ ε]μουτουσι ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ δηµότισσα µε αναπληρωτή τον ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ 21.Σχολική Επιτροπή 10 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας α]καντζιαρησ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ β]ζαχαριασ ΚΩΝ/ΝΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΟΥΡΟΥΜΙ Η ΑΝΤΩΝΙΟ γ]χαριτου Η ΗΜΗΤΡΑ προϊσταµένη 10ου Νηπιαγωγείου µε αναπληρώτρια την ΑΝ ΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ δ]φραγκι ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ εκπρ/πο Συλλόγου Γονέωνµε αναπληρωτή τον ΚΑΛΠΑΚΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟ 619

13 620 ε]ναντσι ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ δηµότισσα µε αναπληρώτρια την ΑΡΒΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 22.Σχολική Επιτροπή 11 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας α]παπαντωνιου ΕΜΜΑΜΟΥΗΛ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρώτρια την ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ-ΑΡΙΑ ΝΗ β]παπα ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρώτρια την ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ γ]σλαβι ΟΥ ΧΡΥΣΑ προϊσταµένη 11ου Νηπιαγωγείου µε αναπληρώτρια την ΠΑΛΑΤΣΙ ΟΥ ΧΡΥΣΑ δ]γκουτζικι ΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ εκπρ/πο Συλλόγου Γονέωνµε αναπληρώτρια την ΧΡΗΣΤΙ ΟΥ-ΚΑΡΥΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ε]μπεη-κετενλη ΑΓΓΕΛΙΚΗ δηµότισσα µε αναπληρώτρια την ΡΑΓΚΙ ΟΥ-ΜΑΛΤΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 23.Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Λεπτής α]ουρουμι ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΜΩΡΙΚΙ Η ΑΘΑΝΑΣΙΟ β]σκαρλατι ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ γ]μπεντη ΗΜΗΤΡΑ προϊσταµένη Νηπιαγωγείου [Μονοθέσιο] δ]ποστολτζικη ΣΟΦΙΑ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων µε αναπληρώτρια την ΚΑΖΑΛΤΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ε]βαρσαμη ΣΟΦΙΑ δηµότισσα µε αναπληρωτή τον ΣΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ 24.Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Πύργου α]κεραμιτση ΣΤΥΛΙΑΝΗ ηµοτική Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΟΥΡΟΥΜΙ Η ΑΝΤΩΝΙΟ β]παπαντωνιου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ γ]προ ΡΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ προϊσταµένη Νηπιαγωγείου Πύργου[Μονοθέσιο] δ] ΤΣΑΚΠΙΝΙ ΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ εκπρ/πος Γονέων µε αναπληρώτρια την ΚΟΥΛΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ε]πλαρα ΒΑΣΙΛΙΚΗ δηµότισσα µε αναπληρώτρια την ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 25.Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου α]ποτολι ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ τοπικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ Η ΚΩΝ/ΝΟ β] ΕΛΜΑΖΟΥ Η ΒΑΪΑ τοπική σύµβουλος µε αναπληρωτή τον Γκαρλιατσικούδη Ζήση γ]αρβανιτου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ προϊσταµένη Νηπιαγωγείου [Μονοθέσιο] δ] ΜΕΞΙ ΗΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΛΟΣ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων µε αναπληρωτή τον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ Η ΖΗΣΗ ε]πεντσιοσ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ δηµότης µε αναπληρωτή τον ΚΙΤΣΙΚΟΥ Η ΓΕΩΡΓΙΟ 26.Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1 ου Γυµνασίου-1 ου Γενικού Λυκείου Ορ/δας 620

14 621 α]καντζιαρησ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΣΚΑΡΛΑΤΙ Η ΑΘΑΝΑΣΙΟ β]στεφανατοσ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ γ]καραμανι ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ δ]παπαμιχαηλ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ /ντής 1 ου Γενικού Λυκείου Ορεστιάδας µε αναπληρωτή τον ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Υπ/ντή1 ου Γενικού Λυκείου ε] ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ /ντής 1 ου Γυµνασίου Ορεστιάδας µε αναπληρωτή τον ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η ΠΑΣΧΑΛΗ Υποδ/ντή του 1 ου Γυµνασίου στ] ΜΑΚΡΙ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ εκπρ/πος Μαθητικής Κοινότητας 1 ου Γενικού Λυκείου µε αναπληρώτρια την ΣΙΩΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ζ] ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ εκπρ/πος Μαθητικής Κοινότητας 1 ου Γυµνασίου µε αναπληρώτρια την ΚΑΖΑΛΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ η]αμπατζογλου-κα ΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων 1 ου Γυµνασίου µε αναπληρωτή τον ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟ θ]ασημακησ ΣΙΜΟΣ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων 1 ου Γενικού Λυκείου µε αναπληρωτή τον ΚΙΤΣΙΚΟΥ Η ΗΜΗΤΡΙΟ 27.Σχολική Επιτροπή 2 ου Γυµνασίου Ορεστιάδας α]ζαχαριασ ΚΩΝ/ΝΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΚΑΡΑΜΑΝΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟ β]σκαρλατι ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρώτρια την ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ γ]παπαϊωαννου-λαυκι ΟΥ ΜΑΡΘΑ ιευθύντρια 2 ου Γυµνασίου µε αναπληρωτή τον ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟ Υποδ/ντή 2 ου Γυµνασίου δ] ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων µε αναπληρωτή τον ΗΜΙΣΚΙ Η ΗΜΗΤΡΙΟ ε] ΟΥΡΟΥΜΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ εκπρ/πος µαθητών µε αναπληρώτρια την ΑΣΤΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑ 28.Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3 ου Γυµνασίου &Εσπερινού µε Λυκειακές Τάξεις α]μπουργκου ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρώτρια την ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ-ΑΡΙΑ ΝΗ β]στεφανατοσ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΓΟΥ ΕΤΣΙ Η ΕΥΑΓΓΕΛΟ γ]παπα ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ δ] ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ιευθυντής 3 ου Γυµνασίου Ορεστιάδας µε αναπληρώτρια την ΣΙ ΕΡΟΥ Η ΜΑΡΙΑ Εκπαιδευτικό ε]μητσολι ΟΥ ΜΑΡΙΑ ιυθύντρια Εσπερινού Γυµνασίου µε Λυκειακές Τάξεις µε αναπληρωτή τον ΚΟΥΖΑ ΙΩΑΝΝΗ Εκπαιδευτικό στ]λαλλοσ ΝΙΚΟΛΑΟΣ εκπρ/πος µαθητών 3 ου Γυµνασίου µε αναπληρωτή τον ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ζ]πεχλιβανι ΟΥ ΕΛΕΝΗ εκπρ/πο µαθητών Εσπερινού Γυµνασίου µε αναπληρωτή τον ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ η]ματζουρι ΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ εκπρ/πο Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων µε αναπληρώτρια 621

15 622 την ΤΣΑΟΥΣΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ 29.Σχολική Επιτροπή 2 ου Γενικού Λυκείου Ορεστιάδας α]ζαχαριασ ΚΩΝ/ΝΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρώτρια την ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ-ΑΡΙΑ ΝΗ β]κεραμιτση ΣΤΥΛΙΑΝΗ ηµοτική Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΣΚΑΡΛΑΤΙ Η ΑΘΑΝΑΣΙΟ γ]παναγιωτοπουλου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ιευθύντρια 2 ου ενιαίου Λυκείου µε αναπληρωτή τον ΓΑΒΡΙΚΟΥ Η ΗΜΗΤΡΙΟ Υποδ/ντή 2 ου Λυκείου Ορ/δας δ]τζαφιλκοσ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ εκπρ/πος Μαθητικής Κοινότητας µε αναπληρωτή τον ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΣΤΕΛΙΟ ε]ζαβαλιαρη ΘΩΜΑΪΣ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων µε αναπληρώτρια την ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 30.Σχολική Επιτροπή 1 ου Επαγγελµατικού Λυκείου Ορ/δας (ΕΠΑΛ) α]κεραμιστη ΣΤΥΛΙΑΝΗ ηµοτική Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΓΟΥ ΕΤΣΙ Η ΕΥΑΓΓΕΛΟ β]ουρουμι ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρώτρια την ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ- ΗΜΗΤΡΑ γ]γκουτζερησ ΘΕΟ ΩΡΟΣ διευθυντής µε αναπληρωτή τον ΠΕΝΤΑΦΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ δ]μποζατζι ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ εκπρ/πος Γονέων µε αναπληρωτή τον ΜΗΤΣΟΛΙ Η ΚΩΝ/ΝΟ ε] ΜΥΡΛΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ εκπρ/πος Μαθητικής Κοινότητας µε αναπληρωτή τον ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟ 31.Σχολική Επιτροπή Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπ/σης & Κατάρτισης Ορεστιάδας α]ροροπουλου ΗΜΗΤΡΑ-ΑΡΙΑ ΝΗ ηµοτική Σύµβουλος ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον ΓΟΥ ΕΤΣΙ Η ΕΥΑΓΓΕΛΟ β]κεραμιτση ΣΤΥΛΙΑΝΗ ηµοτική Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον ΣΤΕΦΑΝΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ γ]καμαριαννακη ΚΩΝ/ΝΙΑ /ντρια Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ορεστιάδας µε αναπληρωτή τον ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΟ δ]αργυριου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ εκπρ/πος Συλλόγου Γονέων µε αναπληρωτή τον ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ε]ντινου ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ εκπρ/πος µαθητών µε αναπληρωτή τον ΓΟΥ ΟΥΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Το θέµα ψήφισε και ο Πρόεδρος Τ.Σ. Νεοχωρίου κ. Ποτολίδης, όπως ορίζει η παρ. 7 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006. Κατά την συζήτηση και ψήφιση του θέµατος δεν ήταν αρόντες οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Κούµ ης και Κεραµιτσή, ου α οχώρησαν α ό την αίθουσα συνεδρίασης κατά τη διάρκεια συζήτησης ροηγούµενου θέµατος. Η α όφαση αυτή ήρε α/α 365/2007. Μετά τη δια ίστωση της α αρτίας ο Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και ρότειvε τη συζήτηση τoυ θέµατoς: «Έγκριση µετάβασης αντι ροσω είας ηµοτικών 622

16 623 Συµβούλων στo Siegburg για το διάστηµα 30 Νοεµβρίου έως και 3 εκεµβρίου 2007 για να αρευρεθούν σε σειρά εκδηλώσεων ου διοργανώνονται στα λαίσια της αδελφο οίησης». Τo αρα άvω θέµα δεv εριλαµβάvεται στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και θεωρείται κατε είγον, διότι η αντι ροσω εία θα αναχωρήσει αύριο και η τελική α όφαση ελήφθη µετά την α οστολή της ρόσκλησης.σ., ρέ ει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 τoυ Ν. 3463/06 vα α oφασίσετε για τη συζήτηση ή µη τoυ θέµατoς. Το ηµοτικό Συµβούλιο µετά τη διαλoγική συζήτηση, λαβόv υ όψη τoυ τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 τoυ Ν. 3463/06 και τηv εισήγηση του Πρoέδρoυ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ, τη συζήτηση τoυ θέµατoς. Κατό ιν o Πρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ αναφερόµενος στο θέµα ρο ηµερήσιας εί ε τα αρακάτω: «Ό ως όλοι γνωρίζεται ο ήµος µας έχει αδελφο οιηθεί µε τον ήµο του Siegburg Γερµανίας. Έτσι, ο ήµαρχος και το ηµοτικό Συµβούλιο της όλης Siegburg, ροσκαλεί αντι ροσω ία του ηµοτικού µας Συµβουλίου για να τιµήσουν µε την αρουσία τους τις εκδηλώσεις ου θα ραγµατο οιηθούν στις 30 Νοεµβρίου εως 3 εκεµβρίου 2007 για τον εορτασµό της ρώτης εβδοµάδας εκεµβρίου, ου διοργανώνεται κάθε χρόνο α ό το ήµο Siegburg. Α ό την αδελφο οίησή µας µε το ήµο Siegburg ηγάζει έντονο χρέος να α οδεχτούµε την ρόσκληση και να µεταβεί στην Γερµανία αντι ροσω ία του ηµοτικού µας Συµβουλίου για να συµµετάσχει στις εκδηλώσεις, α οτελώντας µία καλή βάση για την ε έκταση των σχέσεων µεταξύ των όλεών µας. Προτείνουµε να µεταβούν στο Siegburg, ο ήµαρχος κ. Μουζάς ηµήτριος, ο Αντιδήµαρχος κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ και ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Πα αβασιλείου Γαβριήλ. Στη συvέχεια οι αρα άνω δήλωσαν κώλυµα vα άρουν µέρoς στη συζήτηση και στηv κατάρτιση της α όφασης, ε ειδή έχουν υλικό συµφέρov και βγήκαν α ό τηv αίθoυσα συvεδριάσεωv, σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 99 τoυ Ν. 3463/2006. Μετά το τέλος της εισήγησης ο Πρόεδρος κάλεσε το.σ. να α οφασίσει σχετικά. Το.Σ. µετά α ό διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υ όψη του την εισήγηση, τα άρθρα 140, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 και την ρόσκληση του ηµάρχου και του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Siegburg, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει τη µετάβαση αντι ροσω ίας του ήµου Ορεστιάδας στo Siegburg, για να αρευρεθεί το διάστηµα 30 Νοεµβρίου εως 3 εκεµβρίου 2007 σε σειρά εκδηλώσεων ου διοργανώνει ο αδελφο οιηµένος ήµος Siegburg. Β. Ορίζει ως µέλη της αντι ροσω είας τους αρακάτω: 623

17 624 1.Τον ήµαρχο κ. Μουζά ηµήτριο 2. Τον Αντιδήµαρχο κ. Πα αντωνίου Εµµανουήλ 3. Τον ηµοτικό Σύµβουλο κ. Πα αβασιλείου Γαβριήλ Γ. Τα έξοδα µετάβασης στο Siegburg και ηµερήσιας α οζηµίωσης της αντι ροσω ίας του ήµου θα βαρύνουν τον ροϋ ολογισµό του ήµου οικ. έτους 2007 και συγκεκριµένα τον Κ.Α Η α όφαση αυτή ήρε α/α 366/2007. Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ Σκαρλατίδης Αθανάσιος εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ερί «Έγκριση ρακτικών της ροηγούµενης συνεδρίασης ου ραγµατο οιήθηκε στις », εί ε τα αρακάτω: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 3463/06 σε κάθε συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου τηρούνται τα ρακτικά τα ο οία γράφονται α ό την αρµόδια ρος τούτο υ άλληλο. Σε κάθε συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου θα τίθεται θέµα έγκρισης των ρακτικών της ροηγούµενης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Με τη διαδικασία αυτή θα υ άρχει η αρακολούθηση της τήρησης των ρακτικών των συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου α ό την αρµόδια υ άλληλο καθώς και ο τρό ος τήρησής τους. Η ροηγούµενη συνεδρίαση του.σ. έγινε στις (Τακτική) και κάλεσε την ρακτικογράφο να αναγνώσει τα θέµατα. Κατό ιν διαβάστηκαν α ό την αρµόδια υ άλληλο τα ρακτικά της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ου ραγµατο οιήθηκε την 8 η Νοεµβρίου 2007 (Τακτική), η ο οία ανέφερε ότι τα σαράντα τέσσερα (44) θέµατα ου συζητληθηκαν, στην δέκατη έµ τη κατά σειρά συνεδρίαση και οι ισάριθµες α οφάσεις ου άρθηκαν α ό το ηµοτικό Συµβούλιο καταχωρήθηκαν στα ρακτικά συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου. Το ηµοτικό Συµβούλιο µετά α ό διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υ όψη του την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 3463/06, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα ρακτικά της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ου ραγµατο οιήθηκε στις (Τακτική). Το θέµα ψήφισαν και οι Πρόεδροι Τ.Σ., ό ως ορίζει η αρ. 7 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006. Η α όφαση αυτή ήρε α/α 367/

18 625 Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αναφερόµενος στο 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέµατος κ. Πα αδό ουλο Αναστάσιο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού ήρε το λόγο εί ε τα αρακάτω: «Η υ αρίθµ. 97/06 µελέτη του έργου «Ανά λαση εζοδρόµων στην όλη της Ορεστιάδας» συντάχθηκε α ό την Αρχιτεκτονική Οµάδα ου ροέκυψε α ό τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό και εγκρίθηκε- θεωρήθηκε α ό την Τεχνική Υ ηρεσία του ήµου µας µε ροϋ ολογισµό ,22 µε Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε µε την υ αρίθµ. 123/06 α όφαση.σ.. Η ρώτη δηµο ρασία, η ο οία κρίθηκε άγονη, εγκρίθηκε µε την υ αρίθµ. 168/2006 α όφαση.σ. και το α οτέλεσµα της ε αναδηµο ράτησης εγκρίθηκε µε την υ αρίθµ. 204/2006 α όφαση.σ.. Στη δηµο ρασία ου έγινε την 7 ην /08/2006 µειοδότρια αναδείχτηκε η εταιρεία «ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» µε έκ τωση 17,00 %. Το συµφωνητικό για την κατασκευή του έργου υ ογράφηκε για οσό ,27 µε Φ.Π.Α. την 5 η /11/2006. Η ηµεροµηνία εραίωσης του έργου ήταν η 5/11/2007, σύµφωνα µε την υ αρίθµ. 255/2007 α όφαση.σ.. Ο 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασίων και το 1 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκε µε την υ αρίθµ. 190/2007 α όφαση.σ. για το οσό των ,27 µε Φ.Π.Α. και α ορρόφηση α ροβλέ των κατά ,52 ή 84%. Ο 2 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασίων (ΑΠΕ) εγκρίθηκε µε την υ αρίθµ. 334/2007 α όφαση.σ. του ο οίου η συνολική δα άνη ανέρχεται σε ,27 εκ των ο οίων τα ,75 είναι για ΦΠΑ. Ο αρών Α.Π.Τ.. συντάχθηκε για τους αρακάτω λόγους: 1. Προκειµένου να καλυφθεί το κόστος των ε ί λέον οσοτήτων καθαιρέσεων ου α αιτήθηκαν για την κατασκευή του έργου, καθώς ήταν δύσκολο να εκτιµηθεί η ραγµατική τους οσότητα στο στάδιο µελέτης. 2. Προκειµένου να καλυφθούν οι αναγκαίες εργασίες µετακίνησης- α οκατάστασης φρεατίων α οχέτευσης και ύδρευσης ου µε το υ αρίθµ. ρωτ. 2831/ έγγραφο της η Τεχνική Υ ηρεσία του ήµου Ορεστιάδας ζήτησε να κατασκευασθούν. 3. Προκειµένου να καλυφθεί το κόστος ε ί λέον 10 κυλινδρικών ιστών. Κατό ιν αυτών η Τεχνική Υ ηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1 ου Α.Π.Τ.. και της 1 ης Συµ ληρωµατικής Σύµβασης του ανωτέρω έργου ως εξής: 1. Ο 1 ος ΑΠ.Τ.. κλείνει στο οσό των ,27, α ό τα ο οία ,61 είναι για Φ.Π.Α. 2. Η 1 η Συµ ληρωµατική Σύµβαση σε οσό ,00 α ό τα ο οία 7.663,86 είναι για Φ.Π.Α. 3. Παράλληλα µε την έγκριση του 1 ου Α.Π.Τ.. και της 1 ης Συµ ληρωµατικής Σύµβασης η Τεχνική Υ ηρεσία εισηγείται την αράταση του έργου µέχρι 31/12/2007, λόγω της σύνταξης της συµ ληρωµατικής σύµβασης. Και είναι σε αύξηση του συµβατικού αντικειµένου κατά ,14 ήτοι οσοστό 8,35 % και σε αύξηση της τελικής δα άνης κατά ,00. Σχετικά µε την έγκριση των αρα άνω, θετικά γνωµοδότησε και το Νοµαρχιακό Συµβούλιο ηµοσίων έργων µε την υ αρίθµ. 207/ γνωµοδότησή του ου µας κοινο οιήθηκε µε το υ αρίθµ. 218/ έγγραφο». 625

19 626 Στο σηµείο αυτό αναλύθηκαν α ό τον εισηγητή οι µεταβολές κατά οµάδα εργασιών σε σχέση µε τον 2 ο Α.Π.Ε. και ροτεινόµενες τρο ο οιήσεις ου οδήγησαν στην 1 η Συµ ληρωµατική Σύµβαση. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση: ΚΟΥΜΠΗΣ: Μεριµνήσατε για α όθεµα γρανίτη. Πώς θα καλυφθεί οικονοµικά; Έχουν α ορροφηθεί τα α ρόβλε τα; ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως θα γίνει µε ροµήθεια. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Πολλές φορές έγινε λόγος για αστοχίες µελετών. Α ορώ ου έχουν α ορροφηθεί 15% α ρόβλε τα. Ως ρος τί θα κάνουµε συµ ληρωµατική σύµβαση; εν συµφωνώ. Ήταν µία ροσεκτική µελέτη και δεν µας αφήνει εριθώρια συµ ληρωµατικής σύµβασης. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: εν συµφωνώ µε την αράταση, γιατί οι εργασίες στη βόρεια λευρά άρχισαν αρχές Αυγούστου και τελείωσαν ριν την 28 η Οκτωβρίου. Ενώ για τους άλλους καθυστερήσανε. Τον εκέµβριο δίνουµε αράταση για εργασίες ου µ ορούσαν να γίνουν Νοέµβριο- εκέµβριο. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ: Η αράταση δίδεται για την σύµβαση και όχι για τις εργασίες. Στο σηµείο αυτό ροσήλθε στην συνεδρίαση ο κ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΙ ΗΣ και α άντησε στον κ. Κούµ η ότι α ορροφήθηκαν τα α ρόβλε τα. Κατό ιν αυτών ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κάλεσε το.σ. να α οφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο µετά α ό διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υ όψη του την εισήγηση, την σχετική εισήγηση της Τ.Υ..Ο., την υ αρίθµ. 207/ γνωµοδότησή του Νοµαρχιακού Συµβουλίου ηµοσίων έργων και τις σχετικές ροαναφερθείσες νοµοθετικές διατάξεις, µε ψήφους 11 έναντι 6, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει τον 1 ο Α.Π.Τ.. του έργου «Ανά λαση εζοδρόµων στην όλη της Ορεστιάδας», ό ως στην εισήγηση αναφέρεται αναλυτικά. 2.Εγκρίνει την 1 η Συµ ληρωµατική σύµβαση του έργου «Ανά λαση εζοδρόµων στην όλη της Ορεστιάδας», ό ως στην εισήγηση αναφέρεται αναλυτικά. 3. Εγκρίνει την αράταση του έργου λόγω της σύνταξης της συµ ληρωµατικής σύµβασης κατά ένα µήνα α ό την ηµέρα υ ογραφής της. 4. Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για κάθε ερεταίρω ενέργεια. 626

20 627 Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Κυργιάννης, Πα αϊωάννου, Χαµαλίδης, Κούµ ης, Μητσολίδης και Πα αβασιλείου για τους λόγους ου αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος. Η α όφαση αυτή ήρε α/α 368/2007. Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αναφερόµενος στο 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέµατος κ. Πα αδό ουλο Αναστάσιο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού ήρε το λόγο εί ε τα αρακάτω: «Με την αριθµ. 191/05 α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκαν τα ρακτικά της δηµο ρασίας ου έγινε την για την ανάδειξη εργολάβου για την κατασκευή του έργου: «Πολιτιστικό Πολύκεντρο ήµου Ορεστιάδας». Τελευταίος µειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΡΟΥΣΙ ΗΣ.-ΓΙΑΝΝΟΥΛΙ ΗΣ Χ. µε έκ τωση 24,21%. Με την υ αρίθµ. 87/2007 χορηγήθηκε στην ανάδοχο του έργου αράταση ροθεσµίας εραίωσης του έργου µέχρι , λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών ( αγετός, βροχές, χιονο τώσεις) µε την ε ισήµανση ότι θα ρέ ει να καταβληθεί κάθε δυνατή ροσ άθεια για την εραίωση του έργου εντός της νέας ροθεσµίας, ε ειδή καθυστερήσεις στην α ορρόφηση της χρηµατοδότησης ε ιφέρουν κίνδυνο α ώλειας όρων λόγω µη ε ίτευξης του στόχου ν+2 για το έτος 2007, και ότι η ε ί λέον δα άνη αναθεωρήσεων, ου ροκύ τει λόγω αράτασης είναι ε ιλέξιµη κατά ερί τωση έργου. Με την υ αρίθµ. 191/2007 εγκρίθηκε ο 1 ος ΑΠΕ του ανωτέρω έργου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.. 609/85 αράταση της συνολικής ή των τµηµατικών ροθεσµιών εγκρίνεται σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της αρ. 4 του άρθρου 5 και των αρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 1418/84, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τµήµατος δεν οφείλεται σε α οκλειστική υ αιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 5 αρ. 4 του Ν. 1418/84) ή ροκύ τει α ό αύξηση του αρχικού συµβατικού αντικειµένου (άρθρο 8 αρ. 1 του Ν. 1418/84). Η έγκριση αρατάσεων ροθεσµιών γίνεται α ό την Προϊστάµενη Αρχή. Η Τεχνική Υ ηρεσία του ήµου εισηγείται την αράταση του έργου κατά τρεις µήνες, ήτοι µέχρι χωρίς τις ροβλε όµενες αναθεωρήσεις, χωρίς αίτηµα αναδόχου. Η αράταση αυτή δίνεται για διάστηµα µικρότερο του ενός τρίτου της συµβατικής ροθεσµίας σύµφωνα µε την αρ. 4 άρθρο 5 του Ν. 1418/84, για να µ ορέσει ο ανάδοχος να ολοκληρώσει τις εργασίες ου α οµένουν για την αράδοση του κτιρίου καθώς και την ολοκλήρωση του 2 ου ΑΠΕ- Τακτο οιητικού του έργου. Προτείνω λοι όν, ρος το ηµοτικό Συµβούλιο τη χορήγηση 2 ης αράτασης της ροθεσµίας εραιώσεως του έργου κατά τρεις (3) µήνες ήτοι µέχρι την 26/12/2007 χωρίς την χορήγηση των ροβλε όµενων αναθεωρήσεων στην ανάδοχο Κ/Ξ ΡΟΥΣΙ ΗΣ.-ΓΙΑΝΝΟΥΛΙ ΗΣ Χ. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της ο οίας ο κ. Πα αϊωάννου εί ε ότι δεν έχουν αντίρρηση για την αράταση, αρκεί να µην ξαναέρθει ανάλογο θέµα ρος έγκριση σε ε όµενο.σ.. 627

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 433 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-09-2008 Σήµερα τηv 1/09/2008 ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5 ο /2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-03-2010 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 30 η τoυ µηvός Μαρτίου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 Στη Λαµία και στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σηµείωµα

Πληροφοριακό Σηµείωµα ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την εξαγορά των µετοχών της εταιρείας µε την ε ωνυµία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-05-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Α Α: 6Κ ΣΩΚΑ- Ι0Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα