ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε. Τζάνου 1, Ε. Οικονόµου και Α. Γείτονας 3 1 Υπ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών, Τοµέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων. Τηλ/Φαξ: , τηλ. ταχυδροµείο: 2 Υπ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών, Τοµέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων. Τηλ/Φαξ: , 3 Καθηγητής Α.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών, Τοµέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων. Τηλ/Φαξ: , τηλ. ταχυδροµείο: KEYWORDS: βιοµηχανικά απόβλητα, µικροοργανισµοί, λίπη, έλαια, ένζυµα, βιοαποικοδόµηση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση και η δράση συγκεκριµένων οµάδων µικροοργανισµών και εξειδικευµένων βακτηριών που αποικοδοµούν βιοµηχανικά απόβλητα ειδικής σύστασης µε αυξηµένο βαθµό απόδοσης είναι ο σκοπός της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριµένα επιλέχθηκαν υγρά βιοµηχανικά απόβλητα που περιέχουν αυξηµένα ποσοστά λιπών και ελαίων και µελετήθηκε ο ρόλος των παραγόµενων από τους µικροοργανισµούς ενζύµων και οι ενζυµικές δράσεις. Τα ένζυµα που προσδιορίσθηκαν είναι στην πλειοψηφία τους λιπάσες. Ταυτοποιήθηκαν οι µικροβιακές πηγές λιπασών και υπολογίσθηκαν οι ενζυµικές και βακτηριακές κινητικές για συγκεκριµένα υποστρώµατα σε εξειδικευµένα απόβλητα. USAGE OF MICROORGANISMS AND ENZYMATIC ACTIVITY IN INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT E. Tzanou 1, E. Oikonomou 2 and A. Guitonas 3 1 PhD Candidate. Aristotle University of Thessaloniki, School of Technology, Faculty of Rural & Surveying Engineering, Dept. of Transportation and Hydraulic Engineering. Tel/fax: , 2 PhD Candidate. Aristotle University of Thessaloniki, School of Technology, Faculty of Rural & Surveying Engineering, Dept. of Transportation and Hydraulic Engineering. Tel/fax: , 3 Professor. Aristotle University of Thessaloniki, School of Technology, Faculty of Rural & Surveying Engineering, Dept. of Transportation and Hydraulic Engineering. Tel/fax: , KEYWORDS: industrial wastewater, microorganisms, fats, oil, enzymes, biodegradation 1

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ The identification and the activity of specific microorganisms and specialized bacteria that highly degrade industrial wastewater of particular composition is the scope of this study. The effluents selected for the study were industrial wastewaters with high concentration in oils and fats the experiment was focused on the role of enzymes produced by degrading microorganisms and their enzymatic activity. Most of these enzymes were lipases. Microorganisms producing lipases were identified and classified. Also bacterial and enzymatic kinetics were determined for substrates in specialized wastewater. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ερευνητικό πεδίο των βιοµηχανικών αποβλήτων περιλαµβάνει διεργασίες που αφορούν στην εφαρµογή πιθανών µεθόδων για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των εκροών από τις µονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Το ρυπαντικό φορτίο είναι ο πρωτεύον παράγοντας µελέτης και η ελάττωση του είναι ο βασικός στόχος. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των βιοµηχανικών αποβλήτων απαιτούν ξεχωριστή αντιµετώπιση ανά περίπτωση στον τρόπο επεξεργασίας τους. Ανάλογα µε τη φύση της βιοµηχανίας, και τον αποδέκτη των επεξεργασµένων εκροών, διάφορα συστατικά των αποβλήτων πρέπει να αποµακρυνθούν πριν την απόρριψη στον αποδέκτη. Μεταξύ άλλων, σηµαντική κατηγορία αποτελούν τα λίπη και έλαια που οδηγούν σε ανεπιθύµητες συνθήκες στις διεργασίες και στους αποδέκτες και σε πολλές περιπτώσεις κανονισµοί υπαγορεύουν την πλήρη αποµάκρυνσή τους. 2. ΛΙΠΗ, ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ Τα λίπη και τα έλαια ανήκουν σε µια οµάδα µε κοινό χαρακτηριστικό το µικρό βαθµό διαλυτότητάς τους σε υδατικά διαλύµατα, ενώ διαλύονται σε χηµικούς διαλύτες (π.χ. αιθέρας, βενζόλιο κ.τ.λ.) Αποτελούνται κυρίως από γλυκερίδια ή ακυλογλυκερόλες. Μια λιπαρή ύλη χαρακτηρίζεται ως λίπος ή έλαιο ανάλογα µε το αν στη θερµοκρασία περιβάλλοντος εµφανίζεται αυτή ως στερεή ή υγρή. Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά καθιστούν τα λίπη και τα έλαια δύσκολα στην υδρόλυσή τους προς ελεύθερα λιπαρά οξέα. Σε πολλές περιπτώσεις αστικών και βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων, η παρουσία λιπών και ελαίων είναι ανασταλτικός παράγοντας στην διαδικασία αποικοδόµησης του ρυπαντικού φορτίου. [1] Παρά τις διατάξεις ελαιολιποσυλλογής στις τυπικές µονάδες επεξεργασίας λυµάτων, η αποµάκρυνση τους δεν επιτυγχάνεται στο µέγιστο, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να εµφανίζουν υψηλές συγκεντρώσεις σε επόµενα τµήµατα του βιολογικού καθαρισµού της εγκατάστασης και να µειώνεται σηµαντικά ο βαθµός απόδοσης της επεξεργασίας. Ακόµη και µετά την αποµάκρυνσή τους κατά την προεπεξεργασία, χρειάζονται διαχείριση και αποικοδόµηση έτσι ώστε να µην αποτελέσουν υψηλό σηµειακό ρυπαντικό φορτίο στους χώρους απόρριψης (π.χ. χωµατερές, αποδέκτες). Τα υγρά απόβλητα βιοµηχανιών µε υψηλές συγκεντρώσεις σε λιπαρές ουσίες εµφανίζουν υψηλή ρυπαντική φόρτιση και είναι σε θέση να προκαλέσουν σοβαρά προβλήµατα στο περιβάλλον διότι: α)περιορίζουν το φάσµα των µικροοργανισµών που µπορούν να δράσουν στα άλλα οργανικά συστατικά των αποβλήτων, β)µπορούν να έχουν τοξικές ιδιότητες κατά την απόρριψη σε αποδέκτες και οικοσυστήµατα και γ) η βιοαποικοδόµησή τους είναι βραδεία και συντελείται από εξειδικευµένες οµάδες µικροοργανισµών. [2] 2

3 3. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Στον τοµέα αυτό υπάγονται απόβλητα που προέρχονται από βιοµηχανίες κρέατος, ζάχαρης, έτοιµων τροφών γάλακτος και προϊόντων αυτού, κατεψυγµένων τροφίµων, προϊόντων υγρών και ξηρών τροφίµων, χυµών, αλκοολούχων και µη αλκοούχων ποτών κ.τ.λ. Ένα σηµαντικό ποσοστό της ρύπανσης που προέρχεται από αυτού του είδους τις βιοµηχανίες οφείλεται στις βιοµηχανίες επεξεργασίας γάλακτος [3]. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των αποβλήτων των βιοµηχανιών επεξεργασίας γάλακτος είναι: Υψηλό οργανικό φορτίο (λιπαρές ουσίες, πρωτεïνες, απορρυπαντικά) Μεγάλες διακυµάνσεις στην παροχή των αποβλήτων Μεγάλες διακυµάνσεις του ph (~4,2 ως ~9,6) Σχετικά υψηλό φορτίο αιωρούµενων σωµατιδίων Η ποιότητα των υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων επεξεργασίας γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις. Το µέγεθος της δυναµικής ρύπανσης των αποβλήτων φαίνεται από τις τιµές BOD 5 του γάλακτος και των προϊόντων αυτού καθώς και των συστατικών στο σύνολο των υγρών αποβλήτων (πίνακες 1 και 2) Είδος γάλακτος σχετικού προϊόντος BOD 5 (ppm)) Πρόβειο γάλα (πλήρες) Αίγειο γάλα (πλήρες) Αγελαδινό γάλα (πλήρες) Αγελαδινό γάλα (αποβουτυρωµένο) Αγελαδινό γάλα (άπαχο) Αγελαδινό βουτυρόγαλα Αγελαδινό τυρόγαλα Κρέµα (40 %) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: BOD 5 διαφόρων ειδών γάλακτος και σχετικών προϊόντων Οι τιµές που αναγράφονται στους πίνακες 1 και 2 προέρχονται από στοιχεία 5 γαλακτοβιοµηχανιών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (στοιχεία από ιεύθ. Περιβάλλοντος, Νοµαρχία Θες/νίκης) 3

4 Υγρά συστατικά BOD 5 (ppm) Πλήρες γάλα Αποβουτυρωµένο γάλα Βουτυρόγαλα Ορός γάλακτος Νερό πλυσίµατος γαλακτοκοµείου 1000 Νερό πλυσίµατος τυροκοµείων ΠΙΝΑΚΑΣ 2: BOD 5 διαφόρων υγρών που αποτελούν συστατικά των υγρών αποβλήτων των βιοµηχανιών επεξεργασίας γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων. 4. ΒΑΚΤΗΡΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ Οι µικροοργανισµοί και η ανάπτυξή τους σε συγκεκριµένο τροφικό υπόστρωµα είναι ο κύριος παράγοντας αποικοδόµησης.[7] Για το ρυπαντικό φορτίο που περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο ανιχνεύθηκαν οµάδες βακτηρίων που είναι υπεύθυνες για την αποικοδόµησή του. Τα βακτήρια λαµβάνουν την αναγκαία ενέργεια και τις πρώτες ύλες για τον µεταβολισµό και την αναπαραγωγή τους από το θρεπτικό υπόστρωµα-απόβλητο. Η πληθυσµιακή εξέλιξη των βακτηρίων και η δράση τους µελετάται και γίνεται κατανοητή αν θεωρηθεί ως ένα σύστηµα κλειστού αντιδραστήρα µε ορισµένη ποσότητα βακτηρίων κάτω από ορισµένες συνθήκες περιβάλλοντος και ορισµένης ποσότητας τροφής. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη βακτηρίων είναι ο άνθρακας, το άζωτο, τα ανόργανα συστατικά παρόντα στο υπόστρωµα, η συγκέντρωση του υποστρώµατος, η θερµοκρασία και το ph. Οι βακτηριακές µεταβολικές αντιδράσεις πραγµατοποιούνται µε την µεσολάβηση ενζύµων, δηλ. ενδογενών βιοχηµικών καταλυτών σε ζωντανούς οργανισµούς. Η ενζυµική δράση αυξάνεται γραµµικά ως ένα βαθµό, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον κορεσµό της ενζυµικής δράσης. Η αύξηση των επιπέδων του υποστρώµατος δε συνεπάγεται και αύξηση της ενζυµικής δράσης (διάγραµµα 1). ιάγραµµα 1. ιάγραµµα 2. πηγή:industrial Microbiology, An Introduction.[1] 4

5 Η θερµοκρασία επιδρά στον ειδικό ρυθµό ανάπτυξης των µικροοργανισµών, στα συστατικά του υποστρώµατος, στη σύνθεση της βιοµάζας και στο σχηµατισµό του προϊόντος. Ένας από τους παράγοντες της δράσης της βιοµάζας οφείλεται στην επίδραση της θερµοκρασίας στην ειδική δραστηριότητα των ενζύµων. Η επιρροή της θερµοκρασίας πάνω στην ενζυµική δράση και την ανάπτυξη των βακτηρίων αποδίδεται σχηµατικά στο διάγραµµα ΛΙΠΑΣΕΣ Οι λιπάσες (EC ), είναι ευρέως διαδεδοµένα υδρολυτικά ένζυµα που µπορούν να ληφθούν από ζώα, φυτά και µικροοργανισµούς, σε µεγάλες ποσότητες. Επειδή είναι οι πιο ευπροσάρµοστοι βιοκαταλύτες και επιφέρουν µια σειρά αντιδράσεων βιοµετατροπής όπως η υδρόλυση, η εστεροποίηση, η αµινόλυση και άλλες, κατέχουν σήµερα σηµαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη της σύγχρονης βιοτεχνολογίας. Χρησιµοποιούνται σε ποικίλους οργανικούς διαλύτες και εµφανίζουν επιλεκτικότητα για έναν συγκεκριµένο τύπο αντίδρασης.[6] Ένας µεγάλος αριθµός µικροοργανισµών έχει χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ενζύµων, όπως τα είδη Candida sp., Pseudomonas sp. και Rhizopus sp. που αποτελούν σηµαντικές πηγές. Η χρήση των λιπασών για την ελάττωση του ρυπαντικού φορτίου υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων µπορεί να γίνεται είτε «επί τόπου», µε την καλλιέργεια του επιθυµητού µικροοργανισµού στο µέσο µ ένα κατάλληλο υπόστρωµα (ειδικά στις βιοµηχανίες τροφίµων και βυρσοδεψίας), είτε µε «εξωτερικές» εφαρµογές χρησιµοποιώντας λιπάσες του εµπορίου (ιδιαίτερα κατά την παρασκευή ποιοτικών χηµικών ουσιών). Ο ακριβής έλεγχος της συγκέντρωσης των λιπασών, του ph, της θερµοκρασίας, του περιεχοµένου και της συγκέντρωσης της καλλιέργειας, είναι απαραίτητος για να µεγιστοποιηθεί η αποικοδόµηση.[8] 6. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η πειραµατική διαδικασία για τον προσδιορισµό των βέλτιστων µικροοργανισµών των κινητικών τους και της ενζυµικής δράσης για την αποικοδόµηση αποβλήτων γαλακτοβιοµηχανίας, πραγµατοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Κατά την πρώτη φάση πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία πριν από είσοδο στην πρωτοβάθµια επεξεργασία της εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων της γαλακτοβιοµηχανίας «ΑΓΝΟ» στη Θεσσαλονίκη. Το δείγµα συλλέχθηκε από τις δεξαµενές ελαιολιποσυλλογής. Στη συνέχεια έγινε ανάπτυξη και αποµόνωση µικροοργανισµών σε καθαρή καλλιέργεια για τον σχηµατισµό χαρακτηριστικής αποικίας συγκεκριµένου µικροβιακού είδους. Για το σκοπό αυτό προηγήθηκε αερισµός του δείγµατος και στη συνέχεια η προκαταρκτική διαδικασία των διαδοχικών αραιώσεων και η ρύθµιση του ph. Σε δεύτερη φάση ακολούθησε διασπορά και καλλιέργεια των µικροοργανισµών σε τρυβλία Petri και εµβολιασµός µε θρεπτικό υπόστρωµα.. Τα προϊόντα που χρησιµοποιήθηκαν για την καλλιέργεια ήταν τα Nutrient Agar, Nutrient Broth, Spirit Blue Agar, και Lipase Reagent για τον προσδιορισµό βακτηρίων που παράγουν λιπάσες. Η διαδικασία πραγµατοποιήθηκε για διαφορετικές τιµές της θερµοκρασίας, του ph, συγκέντρωσης και σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα, έτσι ώστε να προσδιοριστούν διαφορετικά βακτήρια στο δείγµα ανάλογα µε την παραγωγική διαδικασία της βιοµηχανίας. Οι τιµές τις θερµοκρασίας κυµάνθηκαν στη µεσόφιλη περιοχή µε ενδεικτικές στους 25 ο C, 30 o C και 37 ο C. Το ph ρυθµίστηκε ανάλογα στις διαφορετικές σειρές πειραµάτων από 5 έως 9. Η συγκέντρωση του υποστρώµατος κυµάνθηκε από 0.1-5mg/l. Η τρίτη φάση πραγµατοποιήθηκε θέτοντας κάθε φορά έναν διαφορετικό περιοριστικό παράγοντα ανά καλλιέργεια. Οι περιοριστικοί παράγοντες αφορούσαν σε διαφορετικές συγκεντρώσεις, διαφορετικές τιµές ph, και διαφορετική θερµοκρασία επώασης. Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίστηκε η µικροβιακή αύξηση ανά περίπτωση και η κινητική της. 5

6 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι καλλιέργειες ανέδειξαν δύο κυρίαρχες οµάδες µικροοργανισµών. Ταυτοποιήθηκαν το βακτήριο της ψευδοµονάδας (Bergey s Manual of Systematic Microbiology) και ο µύκητας του ριζόποδα. Pseudomonas Aeruginosa. Πηγή: Rhizopus oligosporus. Πηγή :www.olympusmicro.com/micd/galleries Η πειραµατική διαδικασία έδειξε ότι η ελάττωση του ειδικού θρεπτικού µέσου είναι ανάλογη της ελάττωσης του ειδικού ρυθµού αύξησης και ακολουθείται από µια εξίσωση ανάλογη της εξίσωσης µ max s της κινητικής των ενζύµων µ =. (Εξίσωση κινητικής ενζύµων Michaelis-Menten) Ks + s Τα αποτελέσµατα των πειραµατικών διατάξεων έδειξαν δύο οµάδες επικρατέστερων µικροοργανισµών που αναπτύχθηκαν και ταυτοποιήθηκαν: την Pseudomonas sp. και το Rhizopus sp. Για αυτούς προσδιορίστηκε ότι για µέγιστο ειδικό ρυθµό αύξησης µ max =0.5h -1, η σταθερά κορεσµού Κ s για την ψευδοµονάδα έχει χαµηλότερη τιµή. (Κ s1 =0.15 g/l) ενώ για τον ριζόποδα υψηλότερη. (Κ s2 =0.5 g/l) για την ίδια συγκέντρωση υποστρώµατος s. Επίσης παρατηρήθηκε ότι σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε παραγωγή λιπάσης. Η βέλτιστη τιµή της θερµοκρασίας για το βακτήριο της ψευδοµονάδας εµφανίστηκε στους 30 ο C. Το γένος της ψευδοµονάδας περιλαµβάνει περίπου 70 είδη µε αυξηµένη ικανότητα αποικοδόµησης λιπών ακόµα και σε χαµηλότερες τιµές θερµοκρασίας.[4][9] Συγκρίνοντας τέλος την ενζυµική δράση µέσω της παραγωγής λιπασών έγινε σαφές ότι σε αυξηµένες ποσότητες συγκέντρωσης υποστρώµατος <2mg/l (όταν [S]>>K s ) η δραστηριότητα των ενζύµων και η ταχύτητα ενζυµικής αντίδρασης παρέµενε σχεδόν σταθερή (διάγραµµα 1). V S v = [ max ] V max[ S] = V max (Εξίσωση ταχύτητας ενζυµικής αντίδρασης) [ S] + [ S] K s 6

7 Το ph εµφανίζει βέλτιστο εύρος τιµών από 6.9 ως 8.1 µε καταλληλότερη τιµή για τη δραστηριότητα των ενζύµων ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για συγκεκριµένο τύπο αποβλήτων υπάρχουν εξειδικευµένες οµάδες µικροοργανισµών που συντελούν στη βέλτιστη αποικοδόµηση του ρυπαντικού τους φορτίου και είναι δυνατό να αναπτυχθούν κάτω από κατάλληλες συνθήκες. Για απόβλητα γαλακτοβιοµηχανιών συγγενής µικροοργανισµός µε το υπόστρωµα είναι η ψευδοµονάδα και προσδιορίστηκαν οι βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξής του. Η παρουσία και η δράση ενζύµων είναι σηµαντικός παράγοντας στη µείωση του ρυπαντικού φορτίου. Η συγγένεια του οργανισµού µε το υπόστρωµα µπορεί να προσδιοριστεί από την τιµή της σταθεράς κορεσµού K s. Παρουσιάζει δηλαδή ο µικροοργανισµός µεγαλύτερη ικανότητα και ρυθµό αύξησης ακόµη και σε χαµηλές συγκεντρώσεις υποστρώµατος. Μικροοργανισµοί µε µικρή συγγένεια ως προς το υπόστρωµα ακόµη και σε µεγάλες συγκεντρώσεις του τελευταίου εµφανίζουν σηµαντικά µικρότερο ρυθµό αύξησης της καλλιέργειας. Η αύξηση πάνω από ένα σηµείο στη συγκέντρωση του υποστρώµατος δε συνεπάγεται αύξηση στην ταχύτητα της ενζυµικής αντίδρασης. Εφαρµόζοντας την εργαστηριακή αυτή έρευνα σε διάφορους τύπους αποβλήτων πέρα των πιλοτικών εφαρµογών, µπορούν να προσδιοριστούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας µιας εγκατάστασης επεξεργασίας βιοµηχανικών αποβλήτων µε στόχο αύξηση του βαθµού απόδοσης της, µείωση χρόνου αποικοδόµησης, µείωση κόστους, έλεγχος και παρακολούθηση επεξεργασίας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Waites M.J., Morgan N. L., Rockey J.S. and Higton G., (2001) Industrial Microbiology. An Intoduction. Blackwell Science. 2. Metcalf & Eddy (2003) Wastewater Engineering. Treatment and Reuse. 4th edition. McGraw-Hill 3. Eckenfelder W. W., (2000) Industrial Water Pollution Control 3rd edition. Mc Graw- Hill 4. Καραγκούνη- Κύρτσου Α.., (1999) Μικροβιολογία, Αθ. Σταµούλης. 5. Bailey J.E. and Ollis D.F., (1996) Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw- Hill 6. Sharma, R., Chisti, Y., Banerjee, U., (2001) Production, purification, characterization, and applications of lipases. Biotechnology Advances, vol. 19, pp Brenner A., (1999) New Concepts in Industrial Wastewater Management, Environmental Engineering and Policy, Vol 1, pp, Turner, C., Persson, M., Mathiasson, L., Adlercreutz P., King and J.W., (2001). Lipasecatalyzed reactions in organic and supercritical solvents: application to fat-soluble vitamin determination in milk, Enzyme and Microbial Technology. Vol 29, pp Gao, X., Cao, S., and Zhang, K., Production, properties and application to nonaqueous enzymatic catalysis of lipase from a newly isolated Pseudomonas strain. Enzyme and Microbial Technology. Vol27, pp

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου»

«Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου» «Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου» Αρ. Κουπονιού:18189370 01 000098 Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Αδρανοποίηση του βάκιλλου του άνθρακα µε ακτινοβολία UVA, UVC και υπέρηχους.» Συγγραφή: Μαρκογιαννάκη Ευαγγελία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαποκατάσταση εδαφών

Βιοαποκατάσταση εδαφών Βιοαποκατάσταση εδαφών Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας e-mail: mdoula@otenet.gr 1. Εισαγωγή Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Χατζούλης Γεώργιος Μελίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Κεσκιλίδου Ε. 1, Σαμαράς Π. 2 1 Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος 2 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης» Αφοι Σωτ. Ρίζου Ο.Ε.

«Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης» Αφοι Σωτ. Ρίζου Ο.Ε. «Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης» Αρ. Κουπονιού: 18902762 01 000088 Αφοι Σωτ. Ρίζου Ο.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός Εργαστήριο Μηχανικής Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. : «Έλεγχος Ποιότητας & ιαχείριση Περιβάλλοντος» Μεταπτυχιακή ιατριβή ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Επιβλέπων καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕΘΟ ΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕΘΟ ΩΝ Π.Κ. Γκότσης 1, Ε.Ν. Πελέκα 1, Α.Ι. Ζουµπούλης 1, Μ. Μήτρακας 2,. Ζαµπούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Πρωτεϊνες, ουρία) Βακτηριακή διάσπαση και υδρόλυση. Αφοµοίωση (βακτηριακά κύτταρα) ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ.

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Πρωτεϊνες, ουρία) Βακτηριακή διάσπαση και υδρόλυση. Αφοµοίωση (βακτηριακά κύτταρα) ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ. 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.1 Γενικά Η βιολογική αναγωγή των νιτρικών σε νιτρώδες, οξείδιο του αζώτου, πρωτοξειδίου του αζώτου και άζωτο ονοµάζεται απονιτροποίηση. Η βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΓEΩΠONIKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

ΓEΩΠONIKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων ΓEΩΠONIKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων ΠΜΣ: Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του ανθρώπου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ε.ΚΟΝΤΟΥ ΔΡΟΥΓΚΑ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2009 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.

«Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. «Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Αρ. Κουπονιού: 92518096 01 000141 Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. C(t)=C(0)/(k*t 0.5 +1) Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD)

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αναερόβιας βιοαποδόµησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD µε ηλεκτρολυτική προεπεξεργασία

Μελέτη αναερόβιας βιοαποδόµησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD µε ηλεκτρολυτική προεπεξεργασία Μελέτη αναερόβιας βιοαποδόµησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD µε ηλεκτρολυτική προεπεξεργασία Μαρία Πατώνη Γεωπόνος M.Sc Εργαστήριο Βιοχηµικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας Τµήµα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β. ΓΚΕΚΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ) Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος»

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα