ΓνωΟΙ0ΠΟίηση nτυχίων, πιστοποιητικιόν και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓνωΟΙ0ΠΟίηση nτυχίων, πιστοποιητικιόν και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7"

Transcript

1 Αρθμός 30 Ο ΠΕΡ ΕΠΣΤΗΜΟΚΟΥ ΤΕΧΚΟΥ ΕΠΜΕΛΗΤΗΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΜΟΣ (ΟΜΟ224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡ 151(1) ΤΟΥ 2003) ΓνωΟ0ΠΟίηση nτυχίων, πστοποητκόν κα τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 >~ '? ~ ~= C>~ :Ρ,? ~~ ~...J~.,-... ~ C> "-' C> Ul Αναγνωρίζοντα ta πο κάτω πτυχία/δπλώματα γα σκοπούς της Περί ΕΤΕΚ ομοθεσίας βάσε των προνοών του 'Αρθρων 7(1)(α) κα7.1α του.224/90. Ο αναγνωρίσες δε,~εργoύνtα με τς πο κάτω προϋποθέσες: α. Η φοίτηση γα ~πόktηση των αντίστοχων πτυχίων ή δπλωμάτων πανεπστημίου ήταν ολκή, επί τόπου, δάρκεας τουλάχστον τρών ετών κα στην περίπτωση που προηγείτα ~εtαλυkεαkή φοίτηση ανώτερου εππέδου τουλάχστον δύο ετών σε πανεπστημακό επίπεδο. β. Ο κάτοχο Toυ~ κατά τη δάρκεα των σπουδών τους παρακολούθησαν με επτυχία το βασκό κύκλο σπουδών στον κλάδο που αφορά η αίτηση τους, γ. Ο αναγνωρσ~ς αφορούν μόνο τα προγράμματα σπουδών που το έτος αποφοίτησης είνα αυτό που αναφέρετα σε κάθε περπτωση. δ. Κάθε άλλη πρρϋπόθεση που αναφέρετα εδκά στον κάθε τίτλο σπουδών ΚΛΑΔΟΣ Τ1ΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩ ΧΩΡΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Α Αρχτεκτον'κή, περλαμβανομένης της Bachelor of Architecture - ΜΟΟLΕ EAST Τουρκία Η φοίτηση να είνα 5-ετής κα με έτος αποφοίτησης το TECHNICAL UNIVERSITY - Ankara αρχτεκτονkής τοπίου Α Αρχτεκτον'κή, περλαμβανομένης της Bachelor of Architecture (B.Arch) - PRAn Η.π.Α Το πτυχίο /δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το ΑΑΒ αρχτεκτονkής τοπίου INSTlTUTE κα με έτος αποφο[τησης το Α AρxτεKτoν~Kή, περλαμβανομένης της Bachelor of Architecture with Honours - ΤΗΕ Η.Β. Το πτυχο/δπλωμα να ενα αναγνωρσμένο από το RIBA αρχτεκτονkής τοπου UNIVERSITY OF L1VERPOOL Part 2 κα με έτος αποφο[τησης το Α Αρχτεκτον;κή, περλαμβανομένης της Bachelor of Architecture (B.Arch) - PRAn Η.π.Α Το πτυχο /δπλωμα να ενα αναγνωρσμένο από το ΑΑΒ αρxτεkτoνkής τοπου INSTlTUTE κα με έτος αποφοτησης το Α Αρχτεκτον'κή, περλαμβανομένης της Bachelor of Arts (Honours) ίπ Interior Η.Β. Τα πτυχία/δπλώματα να ενα αναγνωρσμένα από το RIBA αρxτεkτoν~ής τοπίου Architecture - UNIVERSITY OF BRIGHTON σε εππεδο Part 1 κα Part 2 αντίστοχα κα με έτη Diploma ίπ Architecture - UNIVERSITY OF EAST LΟΟΟ αποφοίτησης το 2000 κα 2003 αντστοχα. -...] U1 "" ~ ~ ~ (,;. C> (,;. C> C> Ul

2 Α Αρχll,Κ OV1jJi, περλαμβανομένης της αρχτεκτον ης τοπου Α Αρχτεκτονκή, περλαμβανομένης αρχτεkτoν~ής τοπίου της Α Αρχτεκτονκή, περλαμβανομένης της αρχτεκτον1ής τοπίου Α Αρχτεκτονκή, περλαμβανομένης της αρxτεkτoν~ής τοπίου Α AρxτεKToν~ή, περλαμβανομένης της Δίπλωμα Αρχτέκτονα Μηχανκού - ΕΘΚΟ Ελλάδα αρχτεκτονκής τοπίου Πτυχίο Αρχτέκτονα - ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ Ρουμανία ΑΡΧΤΕΚΤΟΚΗΣ ΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΑΣ "Ο MINCU" - 80ΥΚΟΥΡΕΣΤ Diplom - Ingenieur Architektur - Γερμανία UNIVERSITAT Master of Science Diploma ίπ Architecture - Πολωνία CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Dottore ίπ Architettura - UNIVERSITA DEGLI lταλία STUDI Ο FIRENZE ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛ ΥΤΕΧΕΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΤΕΚΤΟΩ ΜΗΧΑΚΩ Η φοίτηση να είνα 5-ετής κα με έτος αποφοίτησης το Το δίπλωμα να είνα εππέδου Hochbau κα με έτος αποφοίτησης το Το δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το εθνκό σώμα αναγνώρσης τίτλων σπουδών κα με έτος αποφοίτησης το ΤΟ δίπλωμα να επτρέπε στον κάτοχο το να γίνε μέλος του Order κα με έτος αποφοίτησης το Το έτος αποφοίτησης να είνα το ] 1I1 --.]

3 ΚΛΑΔΟΣ Α Αρχτεκτονκή, περλαμβανομένης της αpxllεkloνlk~ς rοπlο" Β ΠoλTlK~ μηχανκή, περλαμβανομένης της μηxαν~ής τοπlου Β πoλτk~ μηχανκή, περλαμβανομένης της μηχανκής τοπlου. Β Πολτκή μηχανκή, περλαμβανομένης της μηχανκής τοπlου.! i Β ΠoλTlK~ μηχανκή, περλαμβανομένης της Πτυχlο Πολτκού Μηχανκού (εδκότητα στην Ρωσσα μηχανκπς τοπlου Βομηχανκή κα πολτκή οκοδόμηση) - ΚΡΑΤΚΟ ΤEXNOΛOΓlKO ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ i! Β Πολτκή μηχανκή, περλαμβανομένης της μηχανκhς τοπlου Β ΠOλΤK~ μηχανκή, περλαμβανομένης της μηχανκ,' ς τοπlου!!β Πολτκη μηχανκή, περλαμβανομένης της μηxανk~ς τοπlου ΤΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩ ΧΩΡΑ Δlπλωμα Αρχτέκτονα Μηχανκού - Ελλάδα ΔΗΜΟΚΡΤΕΟ ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΠΟΛ ΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΤΕΚΤΟΩ ΜΗΧΑΚΩ Δlπλωμα Πολτκού Μηχανκού - ΕΘΚΟ Ελλάδα ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛ ΥΤΕΧΕΟ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΤΚΩ ΜΗΧΑΚΩ Bachelor of Science ίπ Civil Engineering - Η.π.Α LOUISIANA STATE UNIVERSITY and Agricultural and Mechanical CoIIege - ColIege of Engineering Master of Science ίπ Civil Engineering - LOUISIANA STATE UNIVERSITY and Agricultural and MechanicaI CoIIege - Graduate SchooI Δπλωμα Πολτκού Μηχανκού - Ελλάδα ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΠΑΤΡΩ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΤΚΩ ΜΗΧΑΚΩ ΚΟΥΜΠΑ Diploma Master of Science ίπ Structural Βουλγαρlα Engineering - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ΑΟ GEODESY - Sofia - Faculty of StructuraI Engineering DipIoma of Civil Engineer - προ Ε.Σ.Σ.Δ KOUIBYSHEVSKY NSTlTUTE OF ΤΗΕ ENGINEERS OF RAILWAY TRANSPORT Bachelor of Engineering (Honours) ίπ Engineering - ΤΗΕ CITY UNIVERSITY, London Civil Η.Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Το έτος αποφοlτησης να ενα το Το έτος αποφοτησης να ενα το Το πρώτο πτυχο/δlπλωμα να ενα αναγνωρσμένο από το ΑΒΕΤ κα με έτος αποφοlτησης το 2001 κα το μεταπτυχακό δετές κα με έτος αποφοlτησης το Το έτος αποφοlτησης να ενα το Το έτος αποφοίτησης να εlνα το Το έτος αποφοlτησης να ενα το Το έτος αποφοlτησης να εlνα το Το πτυχο/δlπλωμα να εlνα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engineering Council σε εππεδο Chartered Engineering (χωρς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) κα με έτος αποφοτησης το J U 00

4 Β ΚΛΑΔΟΣ ΤΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩ ΧΩΡΑ Πολτκή] μηχανκή, περλαμβανομένης τηςπτυχο ΠολτκοΟ ΜηχανκοΟ - ΠoλυτεΧVIKόlPωσσIα μηχανκης τοπίου lνστlτοοτο του Κρασνοντάρ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Το δπλωμα να ενα αναγνωρσμένο σε εθνκό εππεδο κα με έτος αποφοτησης το Β Πολτκή, μηχανκή, περλαμβανομένης τηςl BacheIor of Science ίπ Civil Engineering - Η.π.Α μηχανκης τοποu UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA - ColIege of Engineering Master of Science ίπ Civίl Engineering - UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA - ColIege of Engineering Το πρώτο πτυχο/δπλωμα να ενα αναγνωρσμένο από το ΑΒΕΤ κα με έτος αποφοlτησης το 2002 κα το μεταπτυχακό δετές κα με έτος αποφοlτησης το Β Πολτκή [μηχανκή, περλαμβανομένης της/πτυχο ΠολτκοΟ ΜηχανκοΟ - ΓΕΩΡΓΑΟlπρ. Ε.Σ.Σ.Δ μηχαν'k~1!οπο" noaytexnfko (ΠΤΟΥΤΟ Β. Λiv,ν Το δπλωμα να ενα αναγνωρσμένο σε εθνκό εππεδο κα με έτος αποφοτησης το Β Β Β Πολτκή μηχανκή, περλαμβανομένης της Δlπλωμα ΠολτκοΟ ΜηχανκοΟ - Ελλάδα μηχανκή!1 τοποu ΔΗΜΟΚΡΤΕΟ ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΤ<Ω ΜΗΧΑΚΩ Πολτκή μηχανκή, περλαμβανομένης τηςlβachelοr of Engineering (Honours) ίπ CivillH.B. μηxανkή~ τοπου and Structural Engineering - ΤΗΕ UNfVERSfTY OF SHEFFfELO Πολτκή 111, ηχανκή, περλαμβανομένης τηςlβachelοr of Science ίπ Applied,Arts andih.n.a μηχανκ.ήq τοποu Sciences ίπ Civil Engineering - SAN DIEGO STATE UN/VERSITY Master of Science ίπ CiviI Engineering - SAN DIEGO STATE UNIVERS/TY Το έτος αποφοlτησης να εlνα το Το πτυχο/δίπλωμα να εlνα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engineering CounciI σε εππεδο Chartered Engineering (χωρς την προοπόθεση της συμπλήρωσης φοτησης με matching section) κα με έτος αποφοτησης το Τα έτη αποφοτησης να εlνα το 2002 κα 2004 αντlστοχα. -...] V1 "" Β Πολτκή 'Ί,ηχΟVΚή, περλαμβανομένης τηςlδπλωμα ΠολτκοΟ ΜηχανlκοΟ - Ελλάδα μηχανκής τοπlοu ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΠΑΤΡΩ - ΠΟΛΥΤΕΧ/ΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΤ/ΚΩ ΜΗΧΑΚΩ Το έτος αποφοlτησης να ενα το 2001.

5 ΚΛΑΔΟΣ ΤΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩ Β Πολllκή μη~ανkή, περλαμβανομένης της Bachelor of Engineering (Honours) ίπ Civil μηχανκής 'rπiοu Engineering - ΤΗΕ UNiVERSiTY OF LIVERPOOL Β Πολτκή μη'χανκή, περλαμβανομένης της BacheIor of CiviI Engineering - ΤΗΕ μηχανκής τρπου CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA Master of CiviI Engineering - ΤΗΕ CATHOLIC i UNIVERSITY OF AMERICA Β Πολτκή μ~xανkή, περλαμβανομένης της BacheIor of Engineering (Honours) ίπ Civil Η.Β. μηχov,κης rπiοu Engineering - UNIVERSITY OF ΡL ΥΜουΤΗ Β Πολτκή μηχανκή, περλαμβανομένης της Δίπλωμα Πολτκού Μηχανκού - μηχανκής ~oπίoυ ΔΗΜΟΚΡΤΕΟ ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΤΚΩ ΜΗΧΑΚΩ i Β Πολτκή μηχανκή, περλαμβανομένης της Master of Engineering (Honours) ίπ Civil and Η.Β. μηχανκής ~OΠIoυ EnvironmentaI Engineering - UNIVERSITY OF LΟDΟ - ImperiaI College of Science, TechnoIogy and Medicine Β Πολτκή μηχανκή, περλαμβανομένης της Πτυχίο Πολτκού Μηχανκού - ΣΤΤΟΥΤΟ μηχανκής τοπίου ΠΟΛΤΚΗΣ ΜΗΧΑΚΗΣ του ΚΕΒΟΥ i Γ Μηχανολοχκή μηχανκή BacheIor of Science ίπ MechanicaI Engineering - CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LOS ANGELES Γ MηxανoλO~Kή μηχανκή Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανκού - ΕΘΚΟ Ελλάδα ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛ ΥΤΕΧΕΟ - ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΑ i ΜΗΧΑΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ Γ Μηχανολογκή μηχανκή BacheIor of Science ίπ MechanicaI Ουγγαρία Engineering - BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ΑD ECONOMICS - FacuIty of MechanicaI Engineering Η.Β. Η.π.Α Ελλάδα ΠΡο Ε.Σ.Σ.Δ Η.π.Α ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Το πτυχίο/δίπλωμα να ενα αναγνωρσμένο (accredited] από το Engineering CounciI σε επίπεδο Chartered Engineering (χωρίς την προοπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) κα με έτος αποφοτησης το Το πρώτο πτυχίο/δίπλωμα να ενα αναγνωρσμένο από το ΑΒΕΤ κα με έτος αποφοίτησης το 1997 κα το δεύτερο πτυχο να είνα με έτος αποφοτησης το Το πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engineering Councίl σε επίπεδο Chartered Engineering (χωρς την προοπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) κα με έτος αποφοτησης το Το έτος αποφοτησης να ενα το Το πτυχο/δίπλωμα να ενα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engineering Council C1ε εππεδο Chartered Engineering (χωρίς την προοπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) κα με έτος αποφοτησης το Το δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο σε εθνκό επίπεδο κα με έτος αποφοίτησης το Το πτυχο / δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το ΑΒΕΤ κα με έτος αποφοίτησης το Το έτος αποφοίτησης να ενα το Το δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο σε εθνκό επίπεδο κα με έτος αποφοίτησης το J 0'1 Ο

6 Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΜηχανΟλ0I,Κή μηχανκή ΜηχανΟλΟIΚή μηχανκή MηxανoλO~Kή μηχανκή Μηχανολογκή μηχανκή ΜηχανΟλογΚή μηχανκή Mηxανoλoγ~ή μηχανκή ΜηχανολογΨή μηχανκή ΤΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩ ΧΩΡΑ Δίπλωμα Μηχανολόγου. Μηχανκού - Ελλάδα ΑΡΣΤΟΤΕΛΕΟ ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΕΣΣΜΟΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανκού - ΕΘΚΟIΕλλάδα ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ BacheIor of TechnoIogy (Honours) ίπl Η.Β. AeronauticaI Engineering and Design - LOUGHBOROUGH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BacheIor of Science ίπ ΜechaπίcaIΗ.π.Α Engineering - MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY Master of Science ίπ Engineering Mechanics MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY Δίπλωμα Μηχανολόγων Μηχανκών - Ελλάδα ΑΡΣΤΟΤΕΛΕΟ ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΕΣΣΜΟΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ BacheIor of Science ίπ NavaI ArchitectureIH.n.A and Marine Engineering - UNIVERSITY OF Ενν ORLEANS - CoIIege of Engineering Master of Science ίπ Engineering UNIVERSITY OF Ενν ORLEANS - Graduate Schoo! Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανκού &1 Ελλάδα Αεροναυπηγού Μηχανκού - ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΠΑΤΡΩ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ & ΑΕΡΟΑΥΠΗΓΩ ΜΗΧΑΚΩ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το πτυχ[ο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engineering Council σε επίπεδο Chartered Engineering (χωρίς την προοπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) κα με έτος αποφοίτησης το Το πρώτο πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το ΑΒΕΤ κα με έτος αποφο[τησης το 1992 κα το μεταπτυχακό να είνα με έτος αποφο[τησης το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το πρώτο πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το ΑΒΕΤ κα με έτος αποφο[τησης το 2002 κα το δεύτερο πτυχίο να είνα με έτος αποφο[τησης το Το έτος αποφο[τησης να είνα το ] 0\

7 ΚΛΑΔΟΣ ΤΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩ χω ΡΑ Γ Μηχανολc γκή μηχανκή BacheIor of Engineering (Honours) ίπ Η.Β. Mechanical Engineering - ΤΗΕ VICTORIA UNIVERSITY OF MANCHESTER Γ ΜηχανΟλΊγ,κli μηχαν,κή Δίπλωμα Μηχανκού Δαχείρσης Ενεργεακών Ελλάδα Πόρων - ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ. ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΚΩ ΔΑΧΕΡΣΗΣ ΕΕΡΓΕΑΚΩ ΠΟΡΩ Γ MηxανOλΓΚIi μηχαν,κη Bachelor of Engineering (Honours) ίπ Η.Β. MechanicaI Engineering - UNIVERSITY OF LΟΟΟ - University CoIlege London Γ ΜηχανΟλrγlΚή μηχανκή Bachelor of Science ίπ Mechanical Η.Π.Α Engineering - ΤΗΕ UNIVERSITY OF HOUSTON - University Park Γ Μηχανολ9γlκή μηχανκή B.Sc. π Mechanical Engineering - Ουγγαρία BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ΑΟ ECONOMICS, FacUty of Mechanical Engineering Γ ΜηχανΟλfγ,κli μηχαν'κή Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανκού - ΕΘΚΟ Ελλάδα ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ Γ ΜηχανΟλγΚή μηχανκή Diplom - Ingenieurin ίπ Maschinenbau und Γερμανία Verfahrenstechnic - TECHNISCHE UNIVERSIT ΑΤ ΚAISERSLAUTERN Δ HλEΚtΡOΊoγ'Kή μηχαν,κη Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανκού - προ Ε.Σ.Σ.Δ ΠΟΛΥΤΕΧΚΟ ΣΤΤΟΥΤΟ ονόματ Σέργκο Ορντζονκίντζε παρασημοφορημένο με την Εργατκή Κόκκνη Σημαία στην πόλη οβοτσερκάσκ Δ ΗλεκτρογγΚή μηχανκή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανκού - Ελλάδα ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΠΑΤΡΩ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ ΤΟ πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engineering CounciI σε επίπεδο Chartered Engineering (χωρίς την προοπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) κα με έτος αποφοίτησης το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engi'neering Council σε επίπεδο Chartered Engineering (χωρίς την προοπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) κα με έτος αποφοίτησης το Το πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το ΑΒΕΤ κα με έτος αποφοίτησης το Το δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένό σε εθνκό επίπεδο κα με έτος αποφοίτησης το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το δίπλωμα να είνα εππέδου HochschUen κα με έτος αποφοίτησης το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το έτος αποφοίτησης να είνα το J 0\

8 Δ Δ Δ Δ Ε Ε1 ΚΛΑΔΟΣ ΤΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩ ΧΩΡΑ Ηλεκτρολqγκή μηχανκή Δπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανκού καl Ελλάδα Μηχανκού Υπολογστών - ΔΗΜΟΚΡΤΕΟ ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ ΚΑ ΜΗΧΑΚΩ YΠOΛOΓlΣTΩN ΗλεΚΤΡΟλγlΚή μηχανκή Δπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανκού καllελλάδα Μηχανκού Υπολογστών ΕΘΚΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛ ΥΤΕΧΕΟ. ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ ΚΑ ΜΗΧΑΚΩ YΠOΛOΓlΣTΩN ΗλεΚΤΡΟλΊγlΚή μηχανκή Bachelor of Science ίπ Electrical EngineeringIH.fl.A. with a major ίπ Electrical Engineering - FLORIDA ATLANTlC UNIVERSITY - The College of Engilleering ΗλεΚΤΡΟλ1ΎΚή μηχανκή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανκού καllελλάδα Τεχνολογας Υπολογστών - ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΠΑΤΡΩ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ ΚΑ ΤEXNOΛOΓlAΣ YΠOΛOΓlΣTΩN HλεKτρoνll~η Μηχανκη περλαμβανομένηςlδiπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανκού καlελλάδα της Μηχανκής της Πληροφορκής. Μηχανκού Υπολογστών - ΔΗΜΟΚΡΤΕΟ ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ ΚΑ ΜΗΧΑΚΩ YΠOΛOΓlΣTΩN Ηλεκτρονκlή Μηχανκή περλαμβανομένης Δπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανκού καllελλάδα της ΜηχαΨΚής της Πληροφορκής, στην Τεχνολογας Υπολογστών - ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ Ηλεκτρονκn μηχανκn ΠΑΤΡΩ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ ΚΑ ΤEXNOΛOΓlAΣ YΠOΛOΓlΣTΩN ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Το έτος αποφοlτησης να ElvaI το Το έτος αποφοτησης να εναl το Το πτυχο/δπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το ΑΒΕΤ κα με έτος αποφοτησης το Το έτος αποφοτησης να είνα το Το έτος αποφοτησης να ενα το Το έτος αποφοlτησης να ενα το J 0'1 W Ηλεκτρονκπ Μηχανκή περλαμβανομένηςβachelοr of Science (Honours) ίπ ComputerIH.B. της Mηxαν~Kής της Πληροφορκής, στην Science - ΤΗΕ UNIVERSITY OF SHEFFIELD ΠληροφΟΡΊ ή MηXαvJKή Το πτυχίο/δπλωμα να ενα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engilleering Council σε εππεδο Chartered Engineering (χωρς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης φοτησης με matching section) κα με έτος αποφοτησης το 2001.

9 ΚΛΑΔΟΣ IΤΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩ ΧΩΡΑ ΗλεκτρογΚή Μηχανκή περλαμβανομένηςlπτυχίο Πληροφορκής - ΠΑΕΠΣΤΗΜΟIΚύπρος της Mη~ανKής της Πληροφορκής, στην ΚΥΠΡΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΚΩ ΚΑ ΠληροφϊρΚή Μηχανκή ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΩ ΕΠΣΤΗΜΩ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Το έτος αποφοίτησης να είνα το HλεKΤΡO~Kή Μηχανκή περλαμβανομένηςlβacheοr of Science (Honours) ίπ ComputerIH.B. της Μη ανκής της Πληροφορκής, στην Science - UNIVERSITY OF ΚΕΕLΕ Πληροφ ρκή Μηχανκη Master of Science ίπ Advanced Computing - UNIVERSITY OF LΟDΟ - Imperial College of Science, Technology and Medicine Το πρώτο πτυχο να είνα με έτος αποφοίτησης το 2002 κα το δεύτερο πτυχίο να είνα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engineering Council σε επίπεδο Chartered Engineering γα σκοπούς κανοποησης της απαίτησης γα Further Learning κα με' έτος αποφοίτησης το Ηλεκτρογκή Μηχανκη περλαμβανομένης BacheIor of Science (Honours) ίπ InformationIH.B. της Mη~ανKής της Πληροφορκής, στην Systems - UNIVERSITY OF Πληροφορκή Μηχανκή HERTFORDSHIRE Master of Science ίπ Multimedia & Internet Computing LOUGHBOROUGH UNIVERSITY Ηλεκτρογκή Μηχανκη περλαμβανομένης Bachelor of Science (Honours) ίπ ComputerIH.B. της Mη~ανKης της Πληροφορκης, στην Studies - UNIVERSITY OF BRIGHTON Πληρoφ~ΡKή Μηχανκή Master of Science ίπ Information ίπ Systems DeveIopment _ UNIVERSITY OF BRIGHTON Τα έτη αποφοίτησης να είνα το 2003 κα 2004 αντίστοχα. Τα έτη αποφοίτησης να ενα το 2003 κα 2004 αντστοχα. -...] 0\.:::.. Ηλεκτρογκη Μηχανκη περλαμβανομένης Bachelor of Science (Honours) ίπ ComputerIH.B. της Mη~ανKής της Πληροφορκής, στην Science - COVENTRY UNIVERSITY Πληροφορκή Μηχανκη Master of Science ίπ Network Centred Computing - ΤΗΕ UNIVERSITY OF READING Τα έτη αποφοτησης να ενα το 2002 κα 2004 αντίστοχα. ΗλεκτροΥΚή Μηχανκή περλαμβανομένης Bachelor of Science ίπ Computer Science -IΗ.π.Α της Mη~ανKής της Πληροφορκής, στην SPALDING UNIVERSITY Πληροφορκή Μηχανκή Master of Science ίπ Computer Science - ROOSEVEL Τ UNIVERSITY Ηλεκτρονκή Μηχανκη περλαμβανoμένηςlπτuxo Πληροφορκής - ΟΚΟΟΜΚΟIΕλλάδα της Μηχανκής της Πληροφορκης, στην ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΑΘΗΩ ΤΜΗΜΑ Πληροφ1ρκη Μηχανlκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΗΣ Τα έτη αποφοίτησης να είνα το 2003 κα 2004 αντστοχα. Το έτος αποφοτησης να ενα το 1998.

10 ΚΛΑΔdΣ Τ1ΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩ ΧΩΡΑ Ηλεκτρ( νκή Μηχανκή περλαμβανομένης Πτυχίο Πληροφορκής - ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ Κύπρος της Mr χανκής της Πληροφορκής, στην ΚΥΠΡΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΚΩ ΚΑ Πληροq ορκή Μηχανκή ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΩ ΕΠΣΤΗΜΩ ΣΤ Χημκή ty1ηχ αν Κή BacheIor of Science (Honours) ίπ ChemicaI Η.Β. Engineering - The PoIytechnic of the Southbank ΣΤ Χημκή ~ηxανkή Δίπλωμα Χημκού Μηχανκού - ΕΘΚΟ Ελλάδα ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛ ΥΤΕΧΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΚΩ ΜΗΧΑΚΩ ΣΤ Χημκή ~ηxανkή Δίπλωμα Χημκού Μηχανκού - ΕΘΚΟ Ελλάδα ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΚΩ ΜΗΧΑΚΩ ΣΤ Χημκή roxqviko Δίπλωμα Χημκού Μηχανκού - Ελλάδα ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΠΑΤΡΩ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΚΩ ΜΗΧΑΚΩ ΣΤ Χημκή roxqviko Δίπλωμα Χημκού Μηχανκού - ΕΘίΚΟ Ελλάδα ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΚΩ ΜΗΧΑΚΩ ΣΤ Χημκή ΓχανΚή Δίπλωμα Χημκού ΜηχανκοU - Ελλάδα ΑΡΣΤΟΤΕΛΕΟ ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΕΣΣΜΟΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΚΩ ΜΗΧΑΚΩ ΣΤ Χημκή roxavik" BacheIor of Engineering (Honours) in Η.Β. Chemical Engineering - UNIVERSITY OF ASTON ΣΤ Χημκή roxqvik" Δίπλωμα ΧημκοU ΜηχανκοU - ΕΘΚΟ Ελλάδα ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛ ΥΤΕΧΕΟ - ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΚΩ ΜΗΧΑΚΩ Ζ Μηχανκr μεταλλείων κα εφηρμοσμένης Δίπλωμα ΜηχανκοU Ορυκτών Πόρων - Ελλάδα γεωλογίας, στην μηχανκή μεταλλείων ΠΟΛ ΥΤΕΧΕΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΚΩ ΟΡΥΚΤΩ ΠΟΡΩ Ζ Μηχανκr μεταλλείων κα εφηρμοσμένης Δίπλωμα ΜηχανκοU Ορυκτών Πόρων - Ελλάδα γεωλογίας, στην μηχανκή μεταλλείων ΠΟΛ ΥΤΕΧΕΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΚΩ ΟΡΥΚΤΩ ΠΟΡΩ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engineering CounciI σε επίπεδο Chartered Engineering ()(ωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) κα με έτος αποφοίτησης το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το έτος αποφοίτησης να είνα το 200~. Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engineering Council σε επίπεδο Chartered Engineering (χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) κα με έίος αποφοίτησης το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το έτος αποφοίτησης να είνα το ] 0'\ V1

11 ΚΛΑΔΟΣ ΤΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩ ΧΩ ΡΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Ζ Μηχανκή μεταλλείων κα εφηρμοσμένης BacheIor of Science (Honours) ίπ GeoIogy - Η.Β. Το πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το γεωλoγiα~, στην εφηρμοσμένη γεωλογία UNIVERSITY OF LΟΟΟ - ουεε MARY GeoIogicaI Society κα με έτος αποφοίτησης το COLLEGE Ζ Μηχανκή μεταλλείων κα εφηρμοσμένης Δίπλωμα Γεωλογίας - ΑΡΣΤΟΤΕΛΕΟ Ελλάδα Το έτος αποφοίτησης να είνα το γεωλογίας, στην εφηρμοσμένη γεωλογία ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΕΣΣΜΟΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΚΩ ΕΠΣΤΗΜΩ - ΤΜΗΜΑ ΓEΩΛOΓlAΣ Ζ Μηχανκή μεταλλείων κα εφηρμοσμένης BacheIor of Science (Hdnours) ίπ Η.Β. Το πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το γεωλογίας, στην εφηρμοσμένη γεωλογlα EnvironmentaI GeoIogy - ΤΗΕ UNIVERSITY GeoIogicaI Society κα με έτος αποφοίτησης το OF READING Ζ Μηχανκή μεταλλείων κα εφηρμοσμένης BacheIor of Arts and Master of Science ίπ Η.Β. Τα έτη αποφοτησης να είνα το 2000, 2003 κα 2004 γεωλογίαg, στην εφηρμοσμένη γεωλογία NaturaI Sciences - UNIVERSITY OF αντίστοχα. CAMBRIDGE - CHURCHILL COLLEGE Master of Arts - UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - CHURCHILL COLLEGE Doctor of Philosophy ίπ Geophysics - UNIVERSITY OF CAMBRIDGE Η Aγρoνoμl~ή - Τοπογραφκή μηχανκή Δίπλωμα Αγρονόμου κα Τοπογράφου Ελλάδα Το έτος αποφοίτησης να είνα το Μηχανκού - ΕΘΚΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΟΜΩ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ ΜΗΧΑΚΩ Η Αγρονομκή - Τοπογραφκή μηχανκή Δίπλωμα Αγρονόμου κα Τοπογράφου Ελλάδα Το έτος αποφοίτησης να είνα το Μηχανκού - ΑΡΣΤΟΤΕΛΕΟ ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΕΣΣΜΟΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ, ΑΓΡΟΟΜΩ ΚΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ ΜΗΧΑΚΩ Θ1 Επμέτρηση κα Εκτίμηση γης, στην Bachelor of Science (Honours) ίπ Commercial Η.Β. Το πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το RICS Επμέτρηd η Management and Quantity Surveying - κα με έτος αποφοίτησης το UMIST IΘ2 Επμέτρηqη κα Εκτίμηση γης, στην Πτυχίο Δημόσας Δοίκησης κα Δοίκησης Κύπρος Το πρώτο πτυχίο να είνα με έτος αποφοίτησης το 2003 κα Εκτίμηση γης Επχερήσεων - Μάρκετνγκ / Δοίκηση - το μεταπτυχακό να είνα αναγνωρσμένο από το R.I.C.S. κα ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΧΟΛΗ Η.Β. με έτος αποφοίτησης το ΟIΚΟΟΜΚΩ ΕΠΣΤΗΜΩ ΚΑ ΔΟΚΗΣΗΣ Master of Arts ίπ Property Valuation and Law ΤΗΕ CITY UNIVERSITY.. -..] 0\ ΟΊ

12 ΚΛΑΔΟΣ ΤΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩ ΧΩΡΑ Θ2 Επμέτρηση κα Εκτίμηση γης, στην Bachelor of Science (Honours) ίπ Economics Η.Β. Εκτίμηση yr ς ΤΗΕ MANCHESTER METROPOLlTAN UNIVERSITY Master of Science ίπ Real Estate Economics and Finance - UNIVERSITY OF LΟDΟ - The London School of Economics and Political Science ~~~~--_ _... _----_... - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Το πρώτο πτυχίο να είνα με έτος αποφοίτησης το 2001 κα το μεταπτυχακό να είνα αναγνωρσμένο από το R.I.C.S. κα με έτος αποφοίτησης το ] 0"\ -...]

^ (Β ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011

^ (Β ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κ.Δ. Π. 162/2012 ^ ( HP tf If TO Αριθμό; 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1067 Αριθμός 162 ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 83, 84 και 87 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Οµάδα εργασίας: Οικονοµοπούλου Αποστολία ΠΜ Παντελίδης Κωνσταντίνος ΠΜ Παραθυρά Χριστίνα ΑΤΜ Πέιου

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας!

Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας! Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας! 1 Μάρτιος 2014 Ιούλιος 2014 O Νίκος Χατζηλιασή είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ευτυχία

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2006 Ονομασία Τόπος Προσφερόμενα Διπλώματα Τμήματα/ Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Γιατί να σπουδάσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο; ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ - Undergraduate Bachelor Degrees Το Ηνωμένο Βασίλειο με την άριστη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών

Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών Τα υφιστάµενα συστήµατα εκπαίδευσης στις Ναυτικές Ακαδηµίες των άλλων χωρών, είναι ως ακολούθως: α. Στο Βέλγιο υπάρχει η διακλαδική Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΟΥ: ΛΕΦΑ ΤΣΙΡΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ MSc. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΟΥ: ΛΕΦΑ ΤΣΙΡΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ MSc. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ ( Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) Υποέργο 2 «Σύνταξη Οδηγού Επαγγελµάτων του ΑΤΕΙ Πατρών» Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΣΥΝΤΑΞΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ.

Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Αρ συνεδρίας: 17/2010 Παρόντες: κ.κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE)

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Dr. JOHN (YANNIS) DESYPRIS Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Born 1952, a Chemical Engineer (UK), PhD in fuels and energy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Σπούδασε σε ένα από τα 20 καλύτερα πανεπιστήµια της Ευρώπης

Σπούδασε σε ένα από τα 20 καλύτερα πανεπιστήµια της Ευρώπης Επιστήµες ιοίκησης & Οικονοµίας Πτυχιακές Σπουδές (Bachelors) Πληροφορική Mεταπτυχιακές Σπουδές (Masters) Ψυχολογία Executive MBA Σπούδασε σε ένα από τα 20 καλύτερα πανεπιστήµια της Ευρώπης H επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - - - ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ ΝΑΙ ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr ΑΠ.228 Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου 2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 1 8 / 2 0 1 5 Προς τις Βιοµηχανίες & τους Συνδέσµους Μέλη του Σ.Β.Β.Ε. Θέµα : Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κολλέγια. Ως κολλέγια έχουν οριστεί εκείνα τα ανεξάρτητα

Κολλέγια. Ως κολλέγια έχουν οριστεί εκείνα τα ανεξάρτητα 127 Κολλέγια Μια νέα δυνατότητα επιλογής παρέχεται στους Έλληνες σπουδαστές με τη λειτουργία των κολλεγίων που προσφέρουν κυρίως ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα. Ως κολλέγια έχουν οριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Homo educandus- Αγωγή

Homo educandus- Αγωγή Homo educandus- Αγωγή Project B Λυκείου «Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας στις Ανεπτυγµένες και Αναπτυσσόµενες Χώρες» Κόρινθος, 2015 Γενικός αντικειµενικός σκοπός: - να έρθουν οι µαθητές σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Ι IOYΛΙΟΣ 2008

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Ι IOYΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Ι IOYΛΙΟΣ 2008 Περιεχόμενα Χαιρετισμός εκδότη... 1 Σταθμοί Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου... 2 Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο αναγνωρίζεται ως Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης...

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές 39 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μελών Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάιος 2014

Εκλογές 39 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μελών Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάιος 2014 Εκλογές 39 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μελών Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάιος 2014 Α. Υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο Αλεξανδρίδης Αναστάσιος του Χρήστου (ΑΛΟΥΜΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Θεσσαλονίκη : Έγγαμος με την Δρ. Ευαγγελία (Έλια) Βαρδάκη, μία κόρη, δύο γιούς. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Θεσσαλονίκη : Έγγαμος με την Δρ. Ευαγγελία (Έλια) Βαρδάκη, μία κόρη, δύο γιούς. ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ : Μάρκος Παπαγεωργίου : Αγ. Λαύρας 6, 73132 Χανιά Τηλ.: 28210-53695 : Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή Χαιρετισμός 6-7 Σημαντικοί Σταθμοί στην ιστορία του Ιδρύματος 8-11 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας 12 Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα