ΓνωΟΙ0ΠΟίηση nτυχίων, πιστοποιητικιόν και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓνωΟΙ0ΠΟίηση nτυχίων, πιστοποιητικιόν και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7"

Transcript

1 Αρθμός 30 Ο ΠΕΡ ΕΠΣΤΗΜΟΚΟΥ ΤΕΧΚΟΥ ΕΠΜΕΛΗΤΗΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΜΟΣ (ΟΜΟ224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡ 151(1) ΤΟΥ 2003) ΓνωΟ0ΠΟίηση nτυχίων, πστοποητκόν κα τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 >~ '? ~ ~= C>~ :Ρ,? ~~ ~...J~.,-... ~ C> "-' C> Ul Αναγνωρίζοντα ta πο κάτω πτυχία/δπλώματα γα σκοπούς της Περί ΕΤΕΚ ομοθεσίας βάσε των προνοών του 'Αρθρων 7(1)(α) κα7.1α του.224/90. Ο αναγνωρίσες δε,~εργoύνtα με τς πο κάτω προϋποθέσες: α. Η φοίτηση γα ~πόktηση των αντίστοχων πτυχίων ή δπλωμάτων πανεπστημίου ήταν ολκή, επί τόπου, δάρκεας τουλάχστον τρών ετών κα στην περίπτωση που προηγείτα ~εtαλυkεαkή φοίτηση ανώτερου εππέδου τουλάχστον δύο ετών σε πανεπστημακό επίπεδο. β. Ο κάτοχο Toυ~ κατά τη δάρκεα των σπουδών τους παρακολούθησαν με επτυχία το βασκό κύκλο σπουδών στον κλάδο που αφορά η αίτηση τους, γ. Ο αναγνωρσ~ς αφορούν μόνο τα προγράμματα σπουδών που το έτος αποφοίτησης είνα αυτό που αναφέρετα σε κάθε περπτωση. δ. Κάθε άλλη πρρϋπόθεση που αναφέρετα εδκά στον κάθε τίτλο σπουδών ΚΛΑΔΟΣ Τ1ΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩ ΧΩΡΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Α Αρχτεκτον'κή, περλαμβανομένης της Bachelor of Architecture - ΜΟΟLΕ EAST Τουρκία Η φοίτηση να είνα 5-ετής κα με έτος αποφοίτησης το TECHNICAL UNIVERSITY - Ankara αρχτεκτονkής τοπίου Α Αρχτεκτον'κή, περλαμβανομένης της Bachelor of Architecture (B.Arch) - PRAn Η.π.Α Το πτυχίο /δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το ΑΑΒ αρχτεκτονkής τοπίου INSTlTUTE κα με έτος αποφο[τησης το Α AρxτεKτoν~Kή, περλαμβανομένης της Bachelor of Architecture with Honours - ΤΗΕ Η.Β. Το πτυχο/δπλωμα να ενα αναγνωρσμένο από το RIBA αρχτεκτονkής τοπου UNIVERSITY OF L1VERPOOL Part 2 κα με έτος αποφο[τησης το Α Αρχτεκτον;κή, περλαμβανομένης της Bachelor of Architecture (B.Arch) - PRAn Η.π.Α Το πτυχο /δπλωμα να ενα αναγνωρσμένο από το ΑΑΒ αρxτεkτoνkής τοπου INSTlTUTE κα με έτος αποφοτησης το Α Αρχτεκτον'κή, περλαμβανομένης της Bachelor of Arts (Honours) ίπ Interior Η.Β. Τα πτυχία/δπλώματα να ενα αναγνωρσμένα από το RIBA αρxτεkτoν~ής τοπίου Architecture - UNIVERSITY OF BRIGHTON σε εππεδο Part 1 κα Part 2 αντίστοχα κα με έτη Diploma ίπ Architecture - UNIVERSITY OF EAST LΟΟΟ αποφοίτησης το 2000 κα 2003 αντστοχα. -...] U1 "" ~ ~ ~ (,;. C> (,;. C> C> Ul

2 Α Αρχll,Κ OV1jJi, περλαμβανομένης της αρχτεκτον ης τοπου Α Αρχτεκτονκή, περλαμβανομένης αρχτεkτoν~ής τοπίου της Α Αρχτεκτονκή, περλαμβανομένης της αρχτεκτον1ής τοπίου Α Αρχτεκτονκή, περλαμβανομένης της αρxτεkτoν~ής τοπίου Α AρxτεKToν~ή, περλαμβανομένης της Δίπλωμα Αρχτέκτονα Μηχανκού - ΕΘΚΟ Ελλάδα αρχτεκτονκής τοπίου Πτυχίο Αρχτέκτονα - ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ Ρουμανία ΑΡΧΤΕΚΤΟΚΗΣ ΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΑΣ "Ο MINCU" - 80ΥΚΟΥΡΕΣΤ Diplom - Ingenieur Architektur - Γερμανία UNIVERSITAT Master of Science Diploma ίπ Architecture - Πολωνία CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Dottore ίπ Architettura - UNIVERSITA DEGLI lταλία STUDI Ο FIRENZE ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛ ΥΤΕΧΕΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΤΕΚΤΟΩ ΜΗΧΑΚΩ Η φοίτηση να είνα 5-ετής κα με έτος αποφοίτησης το Το δίπλωμα να είνα εππέδου Hochbau κα με έτος αποφοίτησης το Το δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το εθνκό σώμα αναγνώρσης τίτλων σπουδών κα με έτος αποφοίτησης το ΤΟ δίπλωμα να επτρέπε στον κάτοχο το να γίνε μέλος του Order κα με έτος αποφοίτησης το Το έτος αποφοίτησης να είνα το ] 1I1 --.]

3 ΚΛΑΔΟΣ Α Αρχτεκτονκή, περλαμβανομένης της αpxllεkloνlk~ς rοπlο" Β ΠoλTlK~ μηχανκή, περλαμβανομένης της μηxαν~ής τοπlου Β πoλτk~ μηχανκή, περλαμβανομένης της μηχανκής τοπlου. Β Πολτκή μηχανκή, περλαμβανομένης της μηχανκής τοπlου.! i Β ΠoλTlK~ μηχανκή, περλαμβανομένης της Πτυχlο Πολτκού Μηχανκού (εδκότητα στην Ρωσσα μηχανκπς τοπlου Βομηχανκή κα πολτκή οκοδόμηση) - ΚΡΑΤΚΟ ΤEXNOΛOΓlKO ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ i! Β Πολτκή μηχανκή, περλαμβανομένης της μηχανκhς τοπlου Β ΠOλΤK~ μηχανκή, περλαμβανομένης της μηχανκ,' ς τοπlου!!β Πολτκη μηχανκή, περλαμβανομένης της μηxανk~ς τοπlου ΤΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩ ΧΩΡΑ Δlπλωμα Αρχτέκτονα Μηχανκού - Ελλάδα ΔΗΜΟΚΡΤΕΟ ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΠΟΛ ΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΤΕΚΤΟΩ ΜΗΧΑΚΩ Δlπλωμα Πολτκού Μηχανκού - ΕΘΚΟ Ελλάδα ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛ ΥΤΕΧΕΟ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΤΚΩ ΜΗΧΑΚΩ Bachelor of Science ίπ Civil Engineering - Η.π.Α LOUISIANA STATE UNIVERSITY and Agricultural and Mechanical CoIIege - ColIege of Engineering Master of Science ίπ Civil Engineering - LOUISIANA STATE UNIVERSITY and Agricultural and MechanicaI CoIIege - Graduate SchooI Δπλωμα Πολτκού Μηχανκού - Ελλάδα ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΠΑΤΡΩ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΤΚΩ ΜΗΧΑΚΩ ΚΟΥΜΠΑ Diploma Master of Science ίπ Structural Βουλγαρlα Engineering - UNIVERSITY OF ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ΑΟ GEODESY - Sofia - Faculty of StructuraI Engineering DipIoma of Civil Engineer - προ Ε.Σ.Σ.Δ KOUIBYSHEVSKY NSTlTUTE OF ΤΗΕ ENGINEERS OF RAILWAY TRANSPORT Bachelor of Engineering (Honours) ίπ Engineering - ΤΗΕ CITY UNIVERSITY, London Civil Η.Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Το έτος αποφοlτησης να ενα το Το έτος αποφοτησης να ενα το Το πρώτο πτυχο/δlπλωμα να ενα αναγνωρσμένο από το ΑΒΕΤ κα με έτος αποφοlτησης το 2001 κα το μεταπτυχακό δετές κα με έτος αποφοlτησης το Το έτος αποφοlτησης να ενα το Το έτος αποφοίτησης να εlνα το Το έτος αποφοlτησης να ενα το Το έτος αποφοlτησης να εlνα το Το πτυχο/δlπλωμα να εlνα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engineering Council σε εππεδο Chartered Engineering (χωρς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) κα με έτος αποφοτησης το J U 00

4 Β ΚΛΑΔΟΣ ΤΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩ ΧΩΡΑ Πολτκή] μηχανκή, περλαμβανομένης τηςπτυχο ΠολτκοΟ ΜηχανκοΟ - ΠoλυτεΧVIKόlPωσσIα μηχανκης τοπίου lνστlτοοτο του Κρασνοντάρ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Το δπλωμα να ενα αναγνωρσμένο σε εθνκό εππεδο κα με έτος αποφοτησης το Β Πολτκή, μηχανκή, περλαμβανομένης τηςl BacheIor of Science ίπ Civil Engineering - Η.π.Α μηχανκης τοποu UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA - ColIege of Engineering Master of Science ίπ Civίl Engineering - UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA - ColIege of Engineering Το πρώτο πτυχο/δπλωμα να ενα αναγνωρσμένο από το ΑΒΕΤ κα με έτος αποφοlτησης το 2002 κα το μεταπτυχακό δετές κα με έτος αποφοlτησης το Β Πολτκή [μηχανκή, περλαμβανομένης της/πτυχο ΠολτκοΟ ΜηχανκοΟ - ΓΕΩΡΓΑΟlπρ. Ε.Σ.Σ.Δ μηχαν'k~1!οπο" noaytexnfko (ΠΤΟΥΤΟ Β. Λiv,ν Το δπλωμα να ενα αναγνωρσμένο σε εθνκό εππεδο κα με έτος αποφοτησης το Β Β Β Πολτκή μηχανκή, περλαμβανομένης της Δlπλωμα ΠολτκοΟ ΜηχανκοΟ - Ελλάδα μηχανκή!1 τοποu ΔΗΜΟΚΡΤΕΟ ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΤ<Ω ΜΗΧΑΚΩ Πολτκή μηχανκή, περλαμβανομένης τηςlβachelοr of Engineering (Honours) ίπ CivillH.B. μηxανkή~ τοπου and Structural Engineering - ΤΗΕ UNfVERSfTY OF SHEFFfELO Πολτκή 111, ηχανκή, περλαμβανομένης τηςlβachelοr of Science ίπ Applied,Arts andih.n.a μηχανκ.ήq τοποu Sciences ίπ Civil Engineering - SAN DIEGO STATE UN/VERSITY Master of Science ίπ CiviI Engineering - SAN DIEGO STATE UNIVERS/TY Το έτος αποφοlτησης να εlνα το Το πτυχο/δίπλωμα να εlνα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engineering CounciI σε εππεδο Chartered Engineering (χωρς την προοπόθεση της συμπλήρωσης φοτησης με matching section) κα με έτος αποφοτησης το Τα έτη αποφοτησης να εlνα το 2002 κα 2004 αντlστοχα. -...] V1 "" Β Πολτκή 'Ί,ηχΟVΚή, περλαμβανομένης τηςlδπλωμα ΠολτκοΟ ΜηχανlκοΟ - Ελλάδα μηχανκής τοπlοu ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΠΑΤΡΩ - ΠΟΛΥΤΕΧ/ΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΤ/ΚΩ ΜΗΧΑΚΩ Το έτος αποφοlτησης να ενα το 2001.

5 ΚΛΑΔΟΣ ΤΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩ Β Πολllκή μη~ανkή, περλαμβανομένης της Bachelor of Engineering (Honours) ίπ Civil μηχανκής 'rπiοu Engineering - ΤΗΕ UNiVERSiTY OF LIVERPOOL Β Πολτκή μη'χανκή, περλαμβανομένης της BacheIor of CiviI Engineering - ΤΗΕ μηχανκής τρπου CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA Master of CiviI Engineering - ΤΗΕ CATHOLIC i UNIVERSITY OF AMERICA Β Πολτκή μ~xανkή, περλαμβανομένης της BacheIor of Engineering (Honours) ίπ Civil Η.Β. μηχov,κης rπiοu Engineering - UNIVERSITY OF ΡL ΥΜουΤΗ Β Πολτκή μηχανκή, περλαμβανομένης της Δίπλωμα Πολτκού Μηχανκού - μηχανκής ~oπίoυ ΔΗΜΟΚΡΤΕΟ ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΤΚΩ ΜΗΧΑΚΩ i Β Πολτκή μηχανκή, περλαμβανομένης της Master of Engineering (Honours) ίπ Civil and Η.Β. μηχανκής ~OΠIoυ EnvironmentaI Engineering - UNIVERSITY OF LΟDΟ - ImperiaI College of Science, TechnoIogy and Medicine Β Πολτκή μηχανκή, περλαμβανομένης της Πτυχίο Πολτκού Μηχανκού - ΣΤΤΟΥΤΟ μηχανκής τοπίου ΠΟΛΤΚΗΣ ΜΗΧΑΚΗΣ του ΚΕΒΟΥ i Γ Μηχανολοχκή μηχανκή BacheIor of Science ίπ MechanicaI Engineering - CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LOS ANGELES Γ MηxανoλO~Kή μηχανκή Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανκού - ΕΘΚΟ Ελλάδα ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛ ΥΤΕΧΕΟ - ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΑ i ΜΗΧΑΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ Γ Μηχανολογκή μηχανκή BacheIor of Science ίπ MechanicaI Ουγγαρία Engineering - BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ΑD ECONOMICS - FacuIty of MechanicaI Engineering Η.Β. Η.π.Α Ελλάδα ΠΡο Ε.Σ.Σ.Δ Η.π.Α ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Το πτυχίο/δίπλωμα να ενα αναγνωρσμένο (accredited] από το Engineering CounciI σε επίπεδο Chartered Engineering (χωρίς την προοπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) κα με έτος αποφοτησης το Το πρώτο πτυχίο/δίπλωμα να ενα αναγνωρσμένο από το ΑΒΕΤ κα με έτος αποφοίτησης το 1997 κα το δεύτερο πτυχο να είνα με έτος αποφοτησης το Το πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engineering Councίl σε επίπεδο Chartered Engineering (χωρς την προοπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) κα με έτος αποφοτησης το Το έτος αποφοτησης να ενα το Το πτυχο/δίπλωμα να ενα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engineering Council C1ε εππεδο Chartered Engineering (χωρίς την προοπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) κα με έτος αποφοτησης το Το δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο σε εθνκό επίπεδο κα με έτος αποφοίτησης το Το πτυχο / δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το ΑΒΕΤ κα με έτος αποφοίτησης το Το έτος αποφοίτησης να ενα το Το δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο σε εθνκό επίπεδο κα με έτος αποφοίτησης το J 0'1 Ο

6 Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΜηχανΟλ0I,Κή μηχανκή ΜηχανΟλΟIΚή μηχανκή MηxανoλO~Kή μηχανκή Μηχανολογκή μηχανκή ΜηχανΟλογΚή μηχανκή Mηxανoλoγ~ή μηχανκή ΜηχανολογΨή μηχανκή ΤΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩ ΧΩΡΑ Δίπλωμα Μηχανολόγου. Μηχανκού - Ελλάδα ΑΡΣΤΟΤΕΛΕΟ ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΕΣΣΜΟΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανκού - ΕΘΚΟIΕλλάδα ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ BacheIor of TechnoIogy (Honours) ίπl Η.Β. AeronauticaI Engineering and Design - LOUGHBOROUGH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BacheIor of Science ίπ ΜechaπίcaIΗ.π.Α Engineering - MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY Master of Science ίπ Engineering Mechanics MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY Δίπλωμα Μηχανολόγων Μηχανκών - Ελλάδα ΑΡΣΤΟΤΕΛΕΟ ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΕΣΣΜΟΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ BacheIor of Science ίπ NavaI ArchitectureIH.n.A and Marine Engineering - UNIVERSITY OF Ενν ORLEANS - CoIIege of Engineering Master of Science ίπ Engineering UNIVERSITY OF Ενν ORLEANS - Graduate Schoo! Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανκού &1 Ελλάδα Αεροναυπηγού Μηχανκού - ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΠΑΤΡΩ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ & ΑΕΡΟΑΥΠΗΓΩ ΜΗΧΑΚΩ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το πτυχ[ο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engineering Council σε επίπεδο Chartered Engineering (χωρίς την προοπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) κα με έτος αποφοίτησης το Το πρώτο πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το ΑΒΕΤ κα με έτος αποφο[τησης το 1992 κα το μεταπτυχακό να είνα με έτος αποφο[τησης το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το πρώτο πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το ΑΒΕΤ κα με έτος αποφο[τησης το 2002 κα το δεύτερο πτυχίο να είνα με έτος αποφο[τησης το Το έτος αποφο[τησης να είνα το ] 0\

7 ΚΛΑΔΟΣ ΤΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩ χω ΡΑ Γ Μηχανολc γκή μηχανκή BacheIor of Engineering (Honours) ίπ Η.Β. Mechanical Engineering - ΤΗΕ VICTORIA UNIVERSITY OF MANCHESTER Γ ΜηχανΟλΊγ,κli μηχαν,κή Δίπλωμα Μηχανκού Δαχείρσης Ενεργεακών Ελλάδα Πόρων - ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ. ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΚΩ ΔΑΧΕΡΣΗΣ ΕΕΡΓΕΑΚΩ ΠΟΡΩ Γ MηxανOλΓΚIi μηχαν,κη Bachelor of Engineering (Honours) ίπ Η.Β. MechanicaI Engineering - UNIVERSITY OF LΟΟΟ - University CoIlege London Γ ΜηχανΟλrγlΚή μηχανκή Bachelor of Science ίπ Mechanical Η.Π.Α Engineering - ΤΗΕ UNIVERSITY OF HOUSTON - University Park Γ Μηχανολ9γlκή μηχανκή B.Sc. π Mechanical Engineering - Ουγγαρία BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ΑΟ ECONOMICS, FacUty of Mechanical Engineering Γ ΜηχανΟλfγ,κli μηχαν'κή Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανκού - ΕΘΚΟ Ελλάδα ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ Γ ΜηχανΟλγΚή μηχανκή Diplom - Ingenieurin ίπ Maschinenbau und Γερμανία Verfahrenstechnic - TECHNISCHE UNIVERSIT ΑΤ ΚAISERSLAUTERN Δ HλEΚtΡOΊoγ'Kή μηχαν,κη Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανκού - προ Ε.Σ.Σ.Δ ΠΟΛΥΤΕΧΚΟ ΣΤΤΟΥΤΟ ονόματ Σέργκο Ορντζονκίντζε παρασημοφορημένο με την Εργατκή Κόκκνη Σημαία στην πόλη οβοτσερκάσκ Δ ΗλεκτρογγΚή μηχανκή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανκού - Ελλάδα ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΠΑΤΡΩ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ ΤΟ πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engineering CounciI σε επίπεδο Chartered Engineering (χωρίς την προοπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) κα με έτος αποφοίτησης το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engi'neering Council σε επίπεδο Chartered Engineering (χωρίς την προοπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) κα με έτος αποφοίτησης το Το πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το ΑΒΕΤ κα με έτος αποφοίτησης το Το δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένό σε εθνκό επίπεδο κα με έτος αποφοίτησης το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το δίπλωμα να είνα εππέδου HochschUen κα με έτος αποφοίτησης το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το έτος αποφοίτησης να είνα το J 0\

8 Δ Δ Δ Δ Ε Ε1 ΚΛΑΔΟΣ ΤΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩ ΧΩΡΑ Ηλεκτρολqγκή μηχανκή Δπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανκού καl Ελλάδα Μηχανκού Υπολογστών - ΔΗΜΟΚΡΤΕΟ ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ ΚΑ ΜΗΧΑΚΩ YΠOΛOΓlΣTΩN ΗλεΚΤΡΟλγlΚή μηχανκή Δπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανκού καllελλάδα Μηχανκού Υπολογστών ΕΘΚΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛ ΥΤΕΧΕΟ. ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ ΚΑ ΜΗΧΑΚΩ YΠOΛOΓlΣTΩN ΗλεΚΤΡΟλΊγlΚή μηχανκή Bachelor of Science ίπ Electrical EngineeringIH.fl.A. with a major ίπ Electrical Engineering - FLORIDA ATLANTlC UNIVERSITY - The College of Engilleering ΗλεΚΤΡΟλ1ΎΚή μηχανκή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανκού καllελλάδα Τεχνολογας Υπολογστών - ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΠΑΤΡΩ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ ΚΑ ΤEXNOΛOΓlAΣ YΠOΛOΓlΣTΩN HλεKτρoνll~η Μηχανκη περλαμβανομένηςlδiπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανκού καlελλάδα της Μηχανκής της Πληροφορκής. Μηχανκού Υπολογστών - ΔΗΜΟΚΡΤΕΟ ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ ΚΑ ΜΗΧΑΚΩ YΠOΛOΓlΣTΩN Ηλεκτρονκlή Μηχανκή περλαμβανομένης Δπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανκού καllελλάδα της ΜηχαΨΚής της Πληροφορκής, στην Τεχνολογας Υπολογστών - ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ Ηλεκτρονκn μηχανκn ΠΑΤΡΩ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΚΩ ΚΑ ΤEXNOΛOΓlAΣ YΠOΛOΓlΣTΩN ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Το έτος αποφοlτησης να ElvaI το Το έτος αποφοτησης να εναl το Το πτυχο/δπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το ΑΒΕΤ κα με έτος αποφοτησης το Το έτος αποφοτησης να είνα το Το έτος αποφοτησης να ενα το Το έτος αποφοlτησης να ενα το J 0'1 W Ηλεκτρονκπ Μηχανκή περλαμβανομένηςβachelοr of Science (Honours) ίπ ComputerIH.B. της Mηxαν~Kής της Πληροφορκής, στην Science - ΤΗΕ UNIVERSITY OF SHEFFIELD ΠληροφΟΡΊ ή MηXαvJKή Το πτυχίο/δπλωμα να ενα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engilleering Council σε εππεδο Chartered Engineering (χωρς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης φοτησης με matching section) κα με έτος αποφοτησης το 2001.

9 ΚΛΑΔΟΣ IΤΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩ ΧΩΡΑ ΗλεκτρογΚή Μηχανκή περλαμβανομένηςlπτυχίο Πληροφορκής - ΠΑΕΠΣΤΗΜΟIΚύπρος της Mη~ανKής της Πληροφορκής, στην ΚΥΠΡΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΚΩ ΚΑ ΠληροφϊρΚή Μηχανκή ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΩ ΕΠΣΤΗΜΩ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Το έτος αποφοίτησης να είνα το HλεKΤΡO~Kή Μηχανκή περλαμβανομένηςlβacheοr of Science (Honours) ίπ ComputerIH.B. της Μη ανκής της Πληροφορκής, στην Science - UNIVERSITY OF ΚΕΕLΕ Πληροφ ρκή Μηχανκη Master of Science ίπ Advanced Computing - UNIVERSITY OF LΟDΟ - Imperial College of Science, Technology and Medicine Το πρώτο πτυχο να είνα με έτος αποφοίτησης το 2002 κα το δεύτερο πτυχίο να είνα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engineering Council σε επίπεδο Chartered Engineering γα σκοπούς κανοποησης της απαίτησης γα Further Learning κα με' έτος αποφοίτησης το Ηλεκτρογκή Μηχανκη περλαμβανομένης BacheIor of Science (Honours) ίπ InformationIH.B. της Mη~ανKής της Πληροφορκής, στην Systems - UNIVERSITY OF Πληροφορκή Μηχανκή HERTFORDSHIRE Master of Science ίπ Multimedia & Internet Computing LOUGHBOROUGH UNIVERSITY Ηλεκτρογκή Μηχανκη περλαμβανομένης Bachelor of Science (Honours) ίπ ComputerIH.B. της Mη~ανKης της Πληροφορκης, στην Studies - UNIVERSITY OF BRIGHTON Πληρoφ~ΡKή Μηχανκή Master of Science ίπ Information ίπ Systems DeveIopment _ UNIVERSITY OF BRIGHTON Τα έτη αποφοίτησης να είνα το 2003 κα 2004 αντίστοχα. Τα έτη αποφοίτησης να ενα το 2003 κα 2004 αντστοχα. -...] 0\.:::.. Ηλεκτρογκη Μηχανκη περλαμβανομένης Bachelor of Science (Honours) ίπ ComputerIH.B. της Mη~ανKής της Πληροφορκής, στην Science - COVENTRY UNIVERSITY Πληροφορκή Μηχανκη Master of Science ίπ Network Centred Computing - ΤΗΕ UNIVERSITY OF READING Τα έτη αποφοτησης να ενα το 2002 κα 2004 αντίστοχα. ΗλεκτροΥΚή Μηχανκή περλαμβανομένης Bachelor of Science ίπ Computer Science -IΗ.π.Α της Mη~ανKής της Πληροφορκής, στην SPALDING UNIVERSITY Πληροφορκή Μηχανκή Master of Science ίπ Computer Science - ROOSEVEL Τ UNIVERSITY Ηλεκτρονκή Μηχανκη περλαμβανoμένηςlπτuxo Πληροφορκής - ΟΚΟΟΜΚΟIΕλλάδα της Μηχανκής της Πληροφορκης, στην ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΑΘΗΩ ΤΜΗΜΑ Πληροφ1ρκη Μηχανlκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΗΣ Τα έτη αποφοίτησης να είνα το 2003 κα 2004 αντστοχα. Το έτος αποφοτησης να ενα το 1998.

10 ΚΛΑΔdΣ Τ1ΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩ ΧΩΡΑ Ηλεκτρ( νκή Μηχανκή περλαμβανομένης Πτυχίο Πληροφορκής - ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ Κύπρος της Mr χανκής της Πληροφορκής, στην ΚΥΠΡΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΚΩ ΚΑ Πληροq ορκή Μηχανκή ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΩ ΕΠΣΤΗΜΩ ΣΤ Χημκή ty1ηχ αν Κή BacheIor of Science (Honours) ίπ ChemicaI Η.Β. Engineering - The PoIytechnic of the Southbank ΣΤ Χημκή ~ηxανkή Δίπλωμα Χημκού Μηχανκού - ΕΘΚΟ Ελλάδα ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛ ΥΤΕΧΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΚΩ ΜΗΧΑΚΩ ΣΤ Χημκή ~ηxανkή Δίπλωμα Χημκού Μηχανκού - ΕΘΚΟ Ελλάδα ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΚΩ ΜΗΧΑΚΩ ΣΤ Χημκή roxqviko Δίπλωμα Χημκού Μηχανκού - Ελλάδα ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΠΑΤΡΩ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΚΩ ΜΗΧΑΚΩ ΣΤ Χημκή roxqviko Δίπλωμα Χημκού Μηχανκού - ΕΘίΚΟ Ελλάδα ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΟ - ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΚΩ ΜΗΧΑΚΩ ΣΤ Χημκή ΓχανΚή Δίπλωμα Χημκού ΜηχανκοU - Ελλάδα ΑΡΣΤΟΤΕΛΕΟ ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΕΣΣΜΟΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΚΩ ΜΗΧΑΚΩ ΣΤ Χημκή roxavik" BacheIor of Engineering (Honours) in Η.Β. Chemical Engineering - UNIVERSITY OF ASTON ΣΤ Χημκή roxqvik" Δίπλωμα ΧημκοU ΜηχανκοU - ΕΘΚΟ Ελλάδα ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛ ΥΤΕΧΕΟ - ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΚΩ ΜΗΧΑΚΩ Ζ Μηχανκr μεταλλείων κα εφηρμοσμένης Δίπλωμα ΜηχανκοU Ορυκτών Πόρων - Ελλάδα γεωλογίας, στην μηχανκή μεταλλείων ΠΟΛ ΥΤΕΧΕΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΚΩ ΟΡΥΚΤΩ ΠΟΡΩ Ζ Μηχανκr μεταλλείων κα εφηρμοσμένης Δίπλωμα ΜηχανκοU Ορυκτών Πόρων - Ελλάδα γεωλογίας, στην μηχανκή μεταλλείων ΠΟΛ ΥΤΕΧΕΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΚΩ ΟΡΥΚΤΩ ΠΟΡΩ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engineering CounciI σε επίπεδο Chartered Engineering ()(ωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) κα με έτος αποφοίτησης το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το έτος αποφοίτησης να είνα το 200~. Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο (accredited) από το Engineering Council σε επίπεδο Chartered Engineering (χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) κα με έίος αποφοίτησης το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το έτος αποφοίτησης να είνα το Το έτος αποφοίτησης να είνα το ] 0'\ V1

11 ΚΛΑΔΟΣ ΤΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩ ΧΩ ΡΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Ζ Μηχανκή μεταλλείων κα εφηρμοσμένης BacheIor of Science (Honours) ίπ GeoIogy - Η.Β. Το πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το γεωλoγiα~, στην εφηρμοσμένη γεωλογία UNIVERSITY OF LΟΟΟ - ουεε MARY GeoIogicaI Society κα με έτος αποφοίτησης το COLLEGE Ζ Μηχανκή μεταλλείων κα εφηρμοσμένης Δίπλωμα Γεωλογίας - ΑΡΣΤΟΤΕΛΕΟ Ελλάδα Το έτος αποφοίτησης να είνα το γεωλογίας, στην εφηρμοσμένη γεωλογία ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΕΣΣΜΟΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΚΩ ΕΠΣΤΗΜΩ - ΤΜΗΜΑ ΓEΩΛOΓlAΣ Ζ Μηχανκή μεταλλείων κα εφηρμοσμένης BacheIor of Science (Hdnours) ίπ Η.Β. Το πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το γεωλογίας, στην εφηρμοσμένη γεωλογlα EnvironmentaI GeoIogy - ΤΗΕ UNIVERSITY GeoIogicaI Society κα με έτος αποφοίτησης το OF READING Ζ Μηχανκή μεταλλείων κα εφηρμοσμένης BacheIor of Arts and Master of Science ίπ Η.Β. Τα έτη αποφοτησης να είνα το 2000, 2003 κα 2004 γεωλογίαg, στην εφηρμοσμένη γεωλογία NaturaI Sciences - UNIVERSITY OF αντίστοχα. CAMBRIDGE - CHURCHILL COLLEGE Master of Arts - UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - CHURCHILL COLLEGE Doctor of Philosophy ίπ Geophysics - UNIVERSITY OF CAMBRIDGE Η Aγρoνoμl~ή - Τοπογραφκή μηχανκή Δίπλωμα Αγρονόμου κα Τοπογράφου Ελλάδα Το έτος αποφοίτησης να είνα το Μηχανκού - ΕΘΚΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΟΜΩ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ ΜΗΧΑΚΩ Η Αγρονομκή - Τοπογραφκή μηχανκή Δίπλωμα Αγρονόμου κα Τοπογράφου Ελλάδα Το έτος αποφοίτησης να είνα το Μηχανκού - ΑΡΣΤΟΤΕΛΕΟ ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΘΕΣΣΜΟΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ, ΑΓΡΟΟΜΩ ΚΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ ΜΗΧΑΚΩ Θ1 Επμέτρηση κα Εκτίμηση γης, στην Bachelor of Science (Honours) ίπ Commercial Η.Β. Το πτυχίο/δίπλωμα να είνα αναγνωρσμένο από το RICS Επμέτρηd η Management and Quantity Surveying - κα με έτος αποφοίτησης το UMIST IΘ2 Επμέτρηqη κα Εκτίμηση γης, στην Πτυχίο Δημόσας Δοίκησης κα Δοίκησης Κύπρος Το πρώτο πτυχίο να είνα με έτος αποφοίτησης το 2003 κα Εκτίμηση γης Επχερήσεων - Μάρκετνγκ / Δοίκηση - το μεταπτυχακό να είνα αναγνωρσμένο από το R.I.C.S. κα ΠΑΕΠΣΤΗΜΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΧΟΛΗ Η.Β. με έτος αποφοίτησης το ΟIΚΟΟΜΚΩ ΕΠΣΤΗΜΩ ΚΑ ΔΟΚΗΣΗΣ Master of Arts ίπ Property Valuation and Law ΤΗΕ CITY UNIVERSITY.. -..] 0\ ΟΊ

12 ΚΛΑΔΟΣ ΤΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩ ΧΩΡΑ Θ2 Επμέτρηση κα Εκτίμηση γης, στην Bachelor of Science (Honours) ίπ Economics Η.Β. Εκτίμηση yr ς ΤΗΕ MANCHESTER METROPOLlTAN UNIVERSITY Master of Science ίπ Real Estate Economics and Finance - UNIVERSITY OF LΟDΟ - The London School of Economics and Political Science ~~~~--_ _... _----_... - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΣ Το πρώτο πτυχίο να είνα με έτος αποφοίτησης το 2001 κα το μεταπτυχακό να είνα αναγνωρσμένο από το R.I.C.S. κα με έτος αποφοίτησης το ] 0"\ -...]

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Αριθμός 452 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 151(Ι) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7

Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 Αριθμός 197 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 1S 1(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3857, Αριθμός 548 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3857, Αριθμός 548 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ (ΑΡ. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3857, 7.5.2004 5333 Κ.Α.Π. 548/2004 Αριθμός 548 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2003 Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 7(1 )(α) Το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3114, Κ.Δ.Π. 4/97. Αριθμός 4 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3114, Κ.Δ.Π. 4/97. Αριθμός 4 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ E.E. Πρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 34,10.1.97 97 Κ.Δ.Π. 4/97 Αριθμός 4 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Το Υπουργικό Συμβούλιο, σκώντς τις εξουσίες που του δίνει το άρθρο 7(1)() του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

3181 Κ.Δ.Π. 305/2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3614,

3181 Κ.Δ.Π. 305/2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3614, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3614, 21.6.2002 3181 Κ.Δ.Π. 305/2002 Αριθμός 305 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 1997) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7(1 )(α) Το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge University (UK) Imperial College London (UK) University College London (UK) University of Warwick (UK) King s College, London (UK)

Cambridge University (UK) Imperial College London (UK) University College London (UK) University of Warwick (UK) King s College, London (UK) Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Θεσ/νίκης μόρια 18.324 Columbia University (USA) (Δε ζητήθηκε οικονομική βοήθεια) Ιωάννης Κάουαρντ - Αμβροσιάδης Cambridge University (UK) Imperial College London (UK)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΤΣΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΤΣΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΑΤΗΣΗ του/της ΠΡΟΣ: Τ.Ε.. ΧΑΛΚΔΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: Σ. Δ. Ο. ΟΝΟΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΗΣΗΣ ΕΠΧ/ΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Τ ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: / / Τ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΚΑΣ: Τ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΑΣ: Τ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: τ e-mail: τ Παρακαλώ να με προσλάβετε

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ 'ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ', 10 Δεκεμβρίου 2007, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη

ΗΜΕΡΙΔΑ 'ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ', 10 Δεκεμβρίου 2007, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη Σπουδές 1992 1995 Μηχανικός Ορυχείων Τμήμα Τεχνολογίας Ορυχείων ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 1995 19961996 Master of Science in Mineral Resources Engineering and Management University of Nottingham 1996 19991999

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας!

Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας! Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας! 1 Μάρτιος 2014 Ιούλιος 2014 O Νίκος Χατζηλιασή είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ευτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Studies Abroad Αμερικής Μαθητές Harvard 8 Stanford 1 Princeton 5 Yale 8 Columbia 1 Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ) 3 Duke 4 California Institute

Διαβάστε περισσότερα

Γν ωρίσ τ ε τ ους Α ργον α ύτ ε ς µ ας!

Γν ωρίσ τ ε τ ους Α ργον α ύτ ε ς µ ας! Γν ωρίσ τ ε τ ους Α ργον α ύτ ε ς µ ας Οκτώβριος 2015 Φεβρουάριος 2016 Η Άννα Σοφοκλέους είναι απόφοιτος του τµήµατος Επιστήµη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού πανεπιστηµίου Κύπρου. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπατζόλης. Γεώργιος Σύκας. Βασιλική Αηδονίδου

Γεώργιος Μπατζόλης. Γεώργιος Σύκας. Βασιλική Αηδονίδου Γεώργιος Μπατζόλης Ηλεκτρολόγων Μηx. & Μηχ. Υπολογιστών Θεσ/νίκης Μόρια 18.920 University Of Cambridge (UK) Durham University (UK) Ηλεκτρολόγων Μηx. & Μηχ. Υπολογιστών Θεσ/νίκης Μόρια 18.899 Γεώργιος Σύκας

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Πρόγραμμα STUDIES ABROAD Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις PSAT, SAT I, SAT II, ACT Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις TOEFL, IELTS Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Υπό την Αιγίδα : Global Management Challenge Ο μεγαλύτερος Διεθνής Διαδικτυακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής. Διαγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3411 Οι διάφορες μετρήσεις οργανισμών και ιδρυμάτων απασχόλησης έχουν δείξει ότι η εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνικό ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ 2014

Επιστημονικό Τεχνικό ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ 2014 Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ 2014 Επιστημονικό Τεχνικό Eπιμελητήριο Kύπρου (ΕΤΕΚ) Ίδρυση: Το ΕΤΕΚ Ιδρύθηκε με το Νόμο 224/1990, είναι Νομικό Πρόσωπο ημοσίου ικαίου με αιρετή ιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - - - ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ ΝΑΙ ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

^ (Β ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011

^ (Β ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κ.Δ. Π. 162/2012 ^ ( HP tf If TO Αριθμό; 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1067 Αριθμός 162 ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 83, 84 και 87 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Γιατί να σπουδάσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο; ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ - Undergraduate Bachelor Degrees Το Ηνωμένο Βασίλειο με την άριστη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Υπό την Αιγίδα : Global Management Challenge Ο μεγαλύτερος Διεθνής Διαδικτυακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής. Διαγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση;

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) Δρ. Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Πρωτιές και εισαγωγή σε σχολές υψηλής ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Εργαστήριο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III: Υποδομές Έρευνας και Καινοτομίας

Παράρτημα III: Υποδομές Έρευνας και Καινοτομίας Παράρτημα III: Υποδομές Έρευνας και Καινοτομίας Πίνακας περιεχομένων παραρτήματος Παράρτημα V: Ναυτιλιακό Πλέγμα... 1 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα... 3 Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία... 4 Ανώτατη Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

3995 Κ.Δ.Π. 738/2003

3995 Κ.Δ.Π. 738/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3755, 3.10.2003 3995 Κ.Δ.Π. 738/2003 Αριθμός 738 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 1997) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 7(1)(α) Το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της υπ αριθ. πρωτ. Β7922/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα της υπ αριθ. πρωτ. Β7922/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 230380 Fax: 2710 230 383 Τρίπολη, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρισμένα πανεπιστήμια Τα πανεπιστήμια της Αγγλίας

Αναγνωρισμένα πανεπιστήμια Τα πανεπιστήμια της Αγγλίας Αναγνωρισμένα πανεπιστήμια Η Αγγλία ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπίπτει στην οδηγία 2005/36/ΕΚ περί αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για τους πολίτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Δεν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος A Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015

Μέρος A Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015 A A1 Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου Βασικές Αρχές A1.1 Το Πανεπιστήμιο προσφέρει τους κύριους τίτλους σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο Α2. Ενδέχεται να προστεθούν και άλλοι τίτλοι κατόπιν έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σπούδασε σε ένα από τα 20 καλύτερα πανεπιστήµια της Ευρώπης

Σπούδασε σε ένα από τα 20 καλύτερα πανεπιστήµια της Ευρώπης Επιστήµες ιοίκησης & Οικονοµίας Πτυχιακές Σπουδές (Bachelors) Πληροφορική Mεταπτυχιακές Σπουδές (Masters) Ψυχολογία Executive MBA Σπούδασε σε ένα από τα 20 καλύτερα πανεπιστήµια της Ευρώπης H επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology. Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology. Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου Στόχοι!! Να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε καλύτερα για την μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών

Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών Τα υφιστάµενα συστήµατα εκπαίδευσης στις Ναυτικές Ακαδηµίες των άλλων χωρών, είναι ως ακολούθως: α. Στο Βέλγιο υπάρχει η διακλαδική Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 04/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 203-204 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 63, ΦΕΚ 49/26-06-2002, τεύχος Α ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς

Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Πίνακας Α: ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ Πρόγραμμα Σπουδών ανά Εξάμηνο ΠΤΥΧΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές γνώσεις και Δεξιότητες Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΜεταπτυχιακέςΣπουδές Σπουδέςστη Αγγλίακαι καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ph.D. ΣΠΟΥ ΕΣ-ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Πολλά Πανεπιστήµια έχουν σχολές Business and Management

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (πρώην Ηλεκτρολογίας)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (πρώην Ηλεκτρολογίας) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (πρώην Ηλεκτρολογίας) Λάρισα 18/07/2014 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3023/30-6-2014 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής. Global Management Challenge.

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής. Global Management Challenge. Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Global Management Challenge Ο μεγαλύτερος Διεθνής Διαδικτυακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής. Διαγωνίζονται ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd.

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd. 0067/00005379/el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα 102 Πέτρου Πατιά B.1 Προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. Πηγή: http://www.ypepth.gr Εξέλιξη αριθμού εισακτέων στα πανεπιστήμια τα έτη 1998 έως

Διαβάστε περισσότερα

2 Lower - Lower - 2 Lower - Lower - Lower - UNIVERS ΑΓΓΛΙΚΑ - CERTIFICATE 1 OF PROFICIENCY 7 0 IN ENGLISH, UNIVERSITY OF MICHIGAN 5 2009 -.

2 Lower - Lower - 2 Lower - Lower - Lower - UNIVERS ΑΓΓΛΙΚΑ - CERTIFICATE 1 OF PROFICIENCY 7 0 IN ENGLISH, UNIVERSITY OF MICHIGAN 5 2009 -. Πίνακας. Αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων εργαστηριακών συνεργατών που διαθέτουν τα από το νόµο προβλεπόµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ανά µάθηµα. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ DESIGN ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ I (AUTOCAD)

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ FULBRIGHT Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud Πρόσκληση 2 ο μινι-σχολείο στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Διακρίσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης των ελληνικών πανεπιστημίων Πρωτιές και εισαγωγή σε σχολές υψηλής ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Times και Guardian στα top 20 αποδέχτηκαν τους αποφοίτους. μας με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19+ και σπουδών.

Times και Guardian στα top 20 αποδέχτηκαν τους αποφοίτους. μας με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19+ και σπουδών. 3 μαθητές μας εξασφάλισαν ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΣ στην πρώτη επιλογή τους μέσα από τη διαδικασία των Παγκύπριων Εξετάσεων. 10 μαθητές μας εξασφάλισαν βαθμολογία πάνω από 19 στις Παγκύπριες εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚ46ΨΧ6Τ-ΦΑΔ. ΑΘΗΝΑ, 18 /12/2013 Αρ. Πρωτ.Ε.Ι.Π.: 2805 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 676

ΑΔΑ: ΒΛΓΚ46ΨΧ6Τ-ΦΑΔ. ΑΘΗΝΑ, 18 /12/2013 Αρ. Πρωτ.Ε.Ι.Π.: 2805 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 676 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 18 /12/ Αρ. Πρωτ.Ε.Ι.Π.: 2805 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 676 ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣH ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 02/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Πολιτικών Εργων Υποδομής

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Πολιτικών Εργων Υποδομής ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Πολιτικών Εργων Υποδομής Λάρισα 17/06/2011 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3910/29-4-2011 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Α Τομέας Παραστατική Γεωμετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2009 ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2009 ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2009 ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κατά το σχολικό έτος 2008-2009 αποφοίτησαν συνολικά 147 μαθητές από το Κολλέγιο Ψυχικού, εκ των οποίων 50 από το

Διαβάστε περισσότερα

MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 1/14 ΕΙ ΜΝΗΜΗΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ. 4ο ΔΙΕΘΝΕ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ: «Γ. ΒΙΖΤΗΝΟ. ΕΙ ΣΗΝ ΠΟΛΙΝ» 12-15/03/2015

MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 1/14 ΕΙ ΜΝΗΜΗΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ. 4ο ΔΙΕΘΝΕ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ: «Γ. ΒΙΖΤΗΝΟ. ΕΙ ΣΗΝ ΠΟΛΙΝ» 12-15/03/2015 ΜΑΡΣΙΟ 2015 ΕΙ ΜΝΗΜΗΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ _24/03/2015 Σα Εκπαιδευτιρια ςυνδζουν τον εορταςμό τθσ κρθςκευτικισ και εκνικισ εορτισ τθσ 25θσ Μαρτίου με τθ μνιμθ του ιδρυτι τουσ Ευάγγελου Μαντουλίδθ. τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ : o o o Aν. Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη Τηλ. 210-8203 559 - e-mail: ivoudour@aueb.gr Aν. Καθηγητής Ε. Σόντερκβιστ Τηλ. 210-8203 679 - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ 1. «Μεσογειακό Κολλέγιο -Εκπαιδευτική Ανώνυμη Εταιρία Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» (Αθήνα).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ 1. «Μεσογειακό Κολλέγιο -Εκπαιδευτική Ανώνυμη Εταιρία Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» (Αθήνα).

Διαβάστε περισσότερα

Study in Holland: open to international minds

Study in Holland: open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Πρεσβεία Ολλανδίας 9-11-2015 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Προπτυχιακές Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 20 21 Δεκεμβρίου 2015, Πειραιάς. http://www.febsociety.

6 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 20 21 Δεκεμβρίου 2015, Πειραιάς. http://www.febsociety. 6 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 20 21 Δεκεμβρίου 2015, Πειραιάς http://www.febsociety.org/febs2015gr Πρόσκληση Σας προσκαλούμε να υποβάλετε τις ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΟ] ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

[ΣΧΕΔΙΟ] ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ [ΣΧΕΔΙΟ] ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας για την νομοθετική αναγνώριση των Διπλωμάτων 5-ετούς φοιτήσεως Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών, ως ισοδύναμων με την στάθμη Μάστερ του

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ενημέρωση: Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου, 2014 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2015 Η διεπιστημονικότητα του προγράμματος αντανακλάται στους καθηγητές, εντεταλμένους διδασκαλίας και επισκέπτες διδάσκοντες του προγράμματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Marios Πανεπιστήμιο / Brunel University London Επώνυμο Angelides E-mail Marios.Angelides@brun el.ac.uk Electronic and Computer Engineering Βαθμίδα Professor Επιστημονική Περιοχή Multimedia Content

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολογίας Λάρισα 24/07/2012 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3303/10-05-2012 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης Μηχανολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2011 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Πανεπιστήμιο ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 43 BATH UNIVERSITY ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 42 IMPERIAL COLLEGE ΒΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 42 WARWICK UNIVERSITY ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mediterranean College Προπτυχιακά προγράμματα (Bachelor)

Mediterranean College Προπτυχιακά προγράμματα (Bachelor) Mediterranean College Προπτυχιακά προγράμματα (Bachelor BSc Mechanical Engineering (http://www.medcollege.edu.gr/ypopshfioi- foithtes/bachelor- s/sxolh- mhxanikwn/bsc- hons- mechanical- engineering Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ.

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αξίες, Γνώση, Αγωγή ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. Αποτελέσματα Παγκύπριων Εισαγωγικών Εξετάσεων Από τον Ιούνιο του 2008, οπόταν και αποφοίτησαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης

Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης Ιστορική Αναδρομή (1) Το 1903 ο Θρακιώτης εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής αφήνει κληροδοτήματα για την ίδρυση στην Αθήνα Εμπορικής Ακαδημίας παρόμοιας

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα Πληροφορικής: Προοπτικές και Προκλήσεις. Πανίκος Μασούρας Γραμματέας Δ.Σ Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής

Επαγγέλματα Πληροφορικής: Προοπτικές και Προκλήσεις. Πανίκος Μασούρας Γραμματέας Δ.Σ Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής Επαγγέλματα Πληροφορικής: Προοπτικές και Προκλήσεις Πανίκος Μασούρας Γραμματέας Δ.Σ Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα http://www.businessinsider.com.a u/be-a-software-programmer-nota-doctor-2014-2

Διαβάστε περισσότερα

Χώρα Γερμανία. Συνολο Εξ. φοιτητών - φοιτητομήνες Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί Υποψ. Διδάκτορες. 1 / 6 μήνες Συνολο Εισ. φοιτητών - x x x.

Χώρα Γερμανία. Συνολο Εξ. φοιτητών - φοιτητομήνες Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί Υποψ. Διδάκτορες. 1 / 6 μήνες Συνολο Εισ. φοιτητών - x x x. Σχολή Πολυτεχνική Πανεπιστήμιο Bauhaus Uniersitaet Weimar D WEIMAR 01 ώρα Γερμανία Website www.uniweimar.de Λήξη 2015 210 Μέλος ΔΕΠ Παππάς Βασ. 1 ( ) Πανεπιστήμιο CH ETH Zurich Swiss Federal Institute

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Cambridg 1 5 2009 -. ΕΡΠ 1/12/2007 T.E.I T.E.I 1. 1 1/12/2007. Iowa State. Ecological Engineering ΕΠΠ. Proficienc 4 (G.C.E.E. 0 5 0 ΕΠΠ. M.Sc.

Cambridg 1 5 2009 -. ΕΡΠ 1/12/2007 T.E.I T.E.I 1. 1 1/12/2007. Iowa State. Ecological Engineering ΕΠΠ. Proficienc 4 (G.C.E.E. 0 5 0 ΕΠΠ. M.Sc. Πίνακας. Αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων εργαστηριακών συνεργατών που διαθέτουν τα από το νόµο προβλεπόµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ανά µάθηµα (Πίν. ), ΣΕΙΡΑ ΑΞΙΟΛΟ- ΓΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. PIRAEUS UNIVERSITY of APPLIED SCIENCES FACULTY OF ENGINEERING Department of Electronics Engineering

Διαβάστε περισσότερα

MSc in Management MSc in Financial Management

MSc in Management MSc in Financial Management Αξιολογική κατάταξη Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής κατά διοικητικό-οικονοµική ειδικότητα: Η περίπτωση των ΑΕΙ της Ευρώπης ΑπόστολοςΝ. Γιοβάνης Επίκουρος Καθηγητής «Ακαδηµαϊκές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Η Κατερίνα Αλεξίου είναι RCUK Academic Fellow στο Open University της Αγγλίας. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτορας της Bartlett School of Graduate

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς Ήρθατε. Μάρθα Τριανταφύλλου. 28 mei 2012. Study in Holland

Καλώς Ήρθατε. Μάρθα Τριανταφύλλου. 28 mei 2012. Study in Holland Καλώς Ήρθατε Μάρθα Τριανταφύλλου 28 mei 2012 Study in Holland Ολλανδία ή Κάτω Χώρες; Μικρή χώρα Ελλάδα: 3,2 x Ολλανδία) Σύνορα με Βόρεια Θάλασσα, Γερμανία, Βέλγιο Πρωτεύουσα: Amsterdam (+780.000) 28 mei

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση του Μηχανολόγου Μηχανικού, µοχλός για τη διαµόρφωση του τεχνολογικού και επιστηµονικού γίγνεσθαι

Η εκπαίδευση του Μηχανολόγου Μηχανικού, µοχλός για τη διαµόρφωση του τεχνολογικού και επιστηµονικού γίγνεσθαι Η εκπαίδευση του Μηχανολόγου Μηχανικού, µοχλός για τη διαµόρφωση του τεχνολογικού και επιστηµονικού γίγνεσθαι Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π. ΤΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο/η απόφοιτος

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Εκδήλωση Κτίριο & Ενέργεια Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 Διεθνές Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Χαρακτηριστικά Μηχανολόγου Μηχανικού Εφευρετικός Επινοητικός Επιτήδειος Πολυμήχανος Καταρτισμένος Αποφασιστικός

Διαβάστε περισσότερα

open to international minds

open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Μορφωτική Ακόλουθος Πρεσβεία Ολλανδίας 20-1-2014 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. -ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ UNIVERSITY OF SURREY - Μ. Βρετανία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 1976. 06 ( Αρχιτεκτονικές µελέτες ) Β

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. -ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ UNIVERSITY OF SURREY - Μ. Βρετανία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 1976. 06 ( Αρχιτεκτονικές µελέτες ) Β ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΘΕΤΟ ΜΑΡΝΕΡΗΣ 2. ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1948 4. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 5. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ε.Μ.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 1972 ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα