Η Αγορά του Πετρελαίου. Θεμελιώδη, Πρακτική και Ειςαγωγικό Trading

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Αγορά του Πετρελαίου. Θεμελιώδη, Πρακτική και Ειςαγωγικό Trading"

Transcript

1 H Financial-Academy.gr Διοργανώνει Crash Course με θζμα: Η Αγορά του Πετρελαίου. Θεμελιώδη, Πρακτική και Ειςαγωγικό Trading Ειςθγθτισ : Νικόλαοσ Κοντινάκησ φμβουλοσ Ενεργειακήσ Πολιτικήσ και Αγορών Πετρελαίου του IRAJ (Investment Research & Analysis Journal) -Σεχνικόσ φμβουλοσ Ανάπτυξησ τρατηγικών χεδίων, ζργων ΑΠΕ και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ - ΕΠΣΑ Α.Ε. Guest Speaker : Φιλήμων Αντωνόπουλοσ Διευθυντήσ Πωλήςεων Ομίλου Σμήματοσ Διαχείριςησ Διαθεςίμων (Treasury& Capital Markets) - Marfin Popular Bank Το ςεμινάριο κα διεξαχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα άββατο 15 Οκτωβρίου 2011 (από ζωσ 17.00) & Δευτζρα 17 Οκτωβρίου 2011 (από ζωσ 21.00) ΧΩΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: CoLab workspace ΔΙΕΤΘΤΝΗ: Πετράκη 28 φνταγμα, Αθήνα, Σ.Κ Σηλ

2 Κοντινάκησ Νικόλαοσ φμβουλοσ Ενεργειακήσ Πολιτικήσ και Αγορών Πετρελαίου του IRAJ (Investment Research & Analysis Journal) & Σεχνικόσ φμβουλοσ Ανάπτυξησ τρατηγικών χεδίων, ζργων ΑΠΕ και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ - ΕΠΣΑ Α.Ε. Ο Νικόλαοσ Κοντινάκθσ ςποφδαςε Φυςικόσ ςτο Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΕΚΠΑ). Ολοκλιρωςε τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ του ςτο ίδιο Πανεπιςτιμιο, με ειδικότθτα ςτθν Σχεδίαςθ Τθλεπικοινωνιακϊν Συςτθμάτων. Εργάςτθκε ςτον ιδιωτικό τομζα και επζςτρεψε ςτο ΕΚΠΑ όπου ανακθρφχκθκε υποψιφιοσ διδάκτωρ ςτο Κζντρο Ενεργειακισ Πολιτικισ και Ανάπτυξθσ με κζμα τθν μοντελοποίθςθ τθσ καλάςςιασ μεταφοράσ υδρογονανκράκων. Τα τελευταία επτά χρόνια ζχει αςχολθκεί με κζματα χάραξθσ ενεργειακϊν πολιτικϊν και ςτρατθγικϊν, ρφκμιςθσ και ανάλυςθσ ενεργειακϊν αγορϊν ενϊ ζχει ςυμμετάςχει είτε ωσ διαχειριςτισ ι ωσ ερευνθτισ ςε μεγάλο αρικμό ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν ζργων ενεργειακισ πολιτικισ και αειφόρου ανάπτυξθσ. Εκτόσ των άλλων, ζχει ςυνεργαςτεί με το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο και τθν Electrabel Energeia Hellas ςε ζργα που αφοροφν τθν ελλθνικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ. Σιμερα ςυνεργάηεται ωσ τεχνικόσ ςφμβουλοσ για τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν ςχεδίων, ζργων ΑΠΕ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ με το τμιμα ενεργειακϊν μελετϊν τθσ ΕΠΤΑ AE. Επίςθσ, ανικει ςτθν ομάδα των ειδικϊν επιςτθμονικϊν ςυνεργατϊν του IRAJ (Investment Research & Analysis Journal) ωσ ςφμβουλοσ ενεργειακισ πολιτικισ και αγορϊν πετρελαίου και θλεκτρικισ ενζργειασ και ςυμμετζχει ςτθν ζκδοςθ του μθνιαίου Δελτίου Ενζργειασ του IRAJ με ςτοιχεία και αναλφςεισ τθσ ελλθνικισ και ευρωπαϊκισ αγοράσ ενζργειασ.

3 Αντωνόπουλοσ Φιλήμων Διευθυντήσ Πωλήςεων Ομίλου Σμήμα Διαχείριςησ Διαθεςίμων (Treasury & Capital Markets) Marfin Popular Bank Ο Φιλιμων Αντωνόπουλοσ είναι Διευκυντισ Πωλιςεων Ομίλου ςτο Τμιμα Διαχείριςθσ Διακεςίμων (Treasury& Capital Markets) τθσ Marfin Popular Bank με εξειδίκευςθ ςτον ςχεδιαςμό και τθν εκτζλεςθ ςτρατθγικϊν αντιςτάκμιςθσ και διαχείριςθσ κινδφνων ςτισ αγορζσ εμπορευμάτων (πετρελαίου, ναφλων, CO2). Σποφδαςε Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ςτο Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, ζκανε μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο Πανεπιςτιμιο University of Florida των ΗΠΑ, όπου ζλαβε τον τίτλο του MBA με ειδικότθτα ςτο Finance και ςιμερα είναι υποψιφιοσ διδάκτωρ ςτο Κζντρο Ενεργειακισ Πολιτικισ & Ανάπτυξθσ (ΚΕΠΑ) του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Είναι πιςτοποιθμζνοσ Ειδικόσ Διαπραγματευτισ από το Χρθματιςτιριο Παραγϊγων Ακθνϊν και πιςτοποιθμζνοσ Διαχειριςτισ Χαρτοφυλακίου από το FSA, τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ. Είναι εκπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα του Chartered Institute of Securities and Investment του Λονδίνου και Πρόεδροσ των Μελϊν τθσ Ελλάδασ.

4 Πρόγραμμα εμιναρίου άββατο, 15 Οκτωβρίου 2011 (από ζωσ 17.00) Ειςθγθτισ: Κοντινάκησ Νικόλαοσ Ειςαγωγι Φυςικά Χαρακτθριςτικά και Διαδικαςίεσ Πετρελαίου Παραγωγι Μεταφορά Διφλιςθ Oil pipelines Oil Transportation World and Regional Oil Geopolitics Υπολογιςμόσ τθσ τιμισ του πετρελαίου (αποτίμθςθ), πθγζσ πλθροφόρθςθσ Λειτουργία και μοντζλα τθσ διεκνοφσ αγοράσ πετρελαίου Παράγοντεσ κακοριςμοφ τθσ τιμισ του πετρελαίου και των προϊόντων του Γεωγραφικζσ αγορζσ και αντίςτοιχα προϊόντα πετρελαίου Συμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ και options Υπολογιςμόσ και αντιςτάκμιςθ κινδφνου Κερδοςκοπία Δευτζρα, 17 Οκτωβρίου 2011 (από ζωσ 21.00) Guest Speaker: Αντωνόπουλοσ Φιλήμων Σχεδιαςμόσ ςτρατθγικϊν κερδοςκοπίασ ι/και αντιςτάκμιςθσ κινδφνου ςε πλατφόρμα πραγματικοφ χρόνου. Ειςθγθτισ: Κοντινάκησ Νικόλαοσ Παρουςίαςθ διαφορετικϊν Oil trading - online platforms

5 Αναλυτικό Πρόγραμμα άββατο, 15 Οκτωβρίου 2011 (από ζωσ 17.00) 1. Ειςαγωγό ςτα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του πετρελαύου: από τι αποτελεύται, ποια εύναι η διαδικαςύα από την εξόρυξη μϋχρι την κατανϊλωςό του και ποια ςημεύα επηρεϊζουν την τιμό του. Έμφαςη θα δοθεί ςτην διαδικαςία διύλιςησ: ποια είναι και πωσ προκύπτουν τα πολυάριθμα προΰόντα πετρελαίου, πωσ τιμολογείται η διαδικαςία τησ διύλιςησ και πωσ αυτή επηρεάζει την τιμή του πετρελαίου. 2. Θϋματα μεταφορϊσ του πετρελαύου και των προώόντων του: αγωγοί και τάνκερ, βαςικά μεγέθη, γεωγραφικέσ θέςεισ παράδοςησ / παραλαβήσ και ο ειδικόσ ρόλοσ τησ μεταφοράσ ςτα «ςτοιχειώδη» τησ τιμήσ του πετρελαίου. 3. Η γεωπολιτικό του πετρελαύου: παραγωγοί και καταναλωτέσ, ιδιωτικέσ και κρατικέσ εταιρίεσ, ΟΠΕΚ, Ρωςία, ΗΠΑ γεγονότα και ιςορροπίεσ που αλλάζουν την τιμή του πετρελαίου και των προΰόντων του, παλιέσ και νέεσ ιςορροπίεσ. 4. Έχει τιμό το πετρϋλαιο; Πώσ γύνεται η αποτύμηςη, από ποιουσ και πόςεσ τιμϋσ ϋχει ϋνα βαρϋλι πετρϋλαιο; Παρουςίαςη των κύριων πηγών πληροφόρηςησ για τισ ειδήςεισ, τισ τάςεισ, τουσ αριθμούσ και τισ αναλύςεισ που ςχετίζονται με την αγορά πετρελαίου και την τιμή των προΰόντων τησ. 5. Πώσ και πού γύνονται οι ςυναλλαγϋσ πετρελαύου και των προώόντων του; Μια βαςική ανάλυςη των διαφορετικών αγορών και τεχνικών για τισ ςυναλλαγέσ που αφορούν ςτο πετρέλαιο. Πώσ λειτουργεί η αγορά του πετρελαίου; Ποια η επίδραςη ενδογενών και εξωγενών οικονομικών παραμέτρων; Πρόκειται για μονοπώλιο ή πλήρωσ απελευθερωμένη αγορά;

6 6. Πώσ τελικϊ διαμορφώνονται οι τιμϋσ του πετρελαύου και των προώόντων του; Ποιεσ ειδήςεισ / γεγονότα / αποφάςεισ / θεμελιώδη δεδομένα μπορούν να αλλάξουν τισ τιμέσ, ςε πόςο χρόνο και ςε τι χρονικό βάθοσ; 7. Ποια εύναι τα ςημαντικϊ προώόντα ςτισ διεθνεύσ αγορϋσ και πωσ γύνεται η διαπραγμϊτευςό τουσ; Ποιεσ είναι οι ςημαντικότερεσ αγορέσ ςτον κόςμο και ποια από τα προΰόντα υποςτηρίζουν; 8. Forwards, futures, swaps, options: τι ςημαύνουν οι όροι, πωσ δομούνται τα προώόντα και τι πλεονεκτόματα προςφϋρουν ςτον υποψόφιο επενδυτό; Ποιεσ τιμέσ μπορούν να διαπραγματευθούν και ποιεσ εναλλακτικέσ προςφέρονται ςτισ διεθνείσ αγορέσ; 9. Υπολογιςμόσ και διαχεύριςη κινδύνου ςτισ ςυναλλαγϋσ πετρελαύου. Πότε η αντιςτϊθμιςη γύνεται κερδοςκοπύα; Μεταβάλλονται οι αγορέσ πετρελαίου τα τελευταία χρόνια; Βαςική τεχνική ανάλυςη των τιμών του πετρελαίου, μέθοδοι και απλοί κανόνεσ για την είςοδο ςτην αγορά του μαύρου χρυςού. Δευτζρα, 17 Οκτωβρίου 2011 (από ζωσ 21.00) 10. Εξοικεύωςη και χρόςη online πλατφόρμασ για την πραγματοποίηςη ςυναλλαγών με προΰόντα πετρελαίου ςε πραγματικά χρηματιςτήρια. χεδιαςμόσ ςτρατηγικών κερδοςκοπίασ ή/και αντιςτάθμιςησ κινδύνου ςε πλατφόρμα πραγματικού χρόνου. Παρουςίαςη online oil trading platforms που κυκλοφορούν ςτην αγορά.

7 ε ποιουσ απευθφνεται το Crash Course των 2 ημερών Σο ςεμινάριο απευθύνεται ςε όςουσ θέλουν να αναπτύξουν, εμπλουτίςουν ή να ενιςχύςουν ςε βάθοσ τη γνώςη τουσ για το πωσ λειτουργεί η αγορϊ του Πετρελαύου παγκοςμύωσ, για τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι ςυναλλαγέσ μέςα από παρϊγωγα προώόντα (forwards, futures, swaps, options) πετρελαίου που υπάρχουν ςτισ διεθνείσ αγορέσ καθώσ και τησ χρόςησ αληθινόσ πλατφόρμασ (ειςαγωγή εντολών με επιςημάνςεισ για την αποφυγή κινδύνων που χρήζουν προςοχήσ με όποιον αςχολείται με τη ςυγκεκριμένη αγορά). Κατηγορύεσ επαγγελματιών ό ιδιωτών που θα τουσ ενδιϋφερε το ςεμινϊριο: Τπεύθυνουσ, υνεργάτεσ, Τπαλλήλουσ τμημάτων Σραπεζικών Ιδρυμάτων Back Offices Χρηματοπιςτωτικών Οργανιςμών Αςφαλιςτικών Οργανιςμών τελέχη Επιχειρήςεων Ναυτιλιακών Εταιρειών Εταιρειών Επενδυτικήσ Διαμεςολάβηςησ, ΑΕΕΔ Οικονομικοί Διευθυντέσ Private Banking -Relationship Managers Χρηματοοικονομικοί ύμβουλοι Ιδιώτεσ Επενδυτέσ Δημοςιογράφοι Οικονομικού Ρεπορτάζ

8 Τι θα αποκομύςετε από το ςεμινϊριο κοπόσ του ςεμιναρίου είναι μέςα ςε δύο μόλισ ημέρεσ να αποκομίςετε το μεγαλύτερο δυνατόν όφελοσ για την αγορά του Πετρελαίου που αφορά κάθε επαγγελματία αλλά και ιδιώτη επενδυτή. Την 1η ημϋρα του ςεμιναρίου, ο ςυμμετέχοντασ θα λάβει όλο το θεωρητικό υπόβαθρο που θα χρειαςτεί για να κατανοήςει τουσ μηχανιςμούσ και τουσ τρόπουσ λειτουργίασ του πετρελαίου, τα θέματα μεταφοράσ του καθώσ και των προΰόντων του, τη γεωπολιτική του πετρελαίου, την τιμή του και μέςα από ποιεσ ςυνθήκεσ αυτή διαμορφώνεται, τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι ςυναλλαγέσ του πετρελαίου, τα ςημαντικά προΰόντα ςτισ διεθνείσ αγορέσ, τουσ μηχανιςμούσ διαπραγμάτευςήσ τουσ μέςα από τα Forwards, futures, swaps και options καθώσ και τον υπολογιςμό και διαχείριςη κινδύνου ςτισ ςυναλλαγέσ πετρελαίου, πότε η αντιςτάθμιςη γίνεται κερδοςκοπία και τι χρειάζεται να προςέχει ο αντιςυμβαλλόμενοσ για να μην βρεθεί μπροςτά ςε εκπλήξεισ. Την 2η ημϋρα του ςεμιναρίου ο ςυμμετέχοντασ μέςα από τη χρήςη online πλατφόρμασ, πραγματικά case studies και το ςχεδιαςμό ςτρατηγικών κερδοςκοπίασ ή/και αντιςτάθμιςησ κινδύνου ςε πλατφόρμα πραγματικού χρόνου, θα μπορέςει να καταλάβει πώσ να χρηςιμοποιεί και να ςυναλλάςςεται αποτελεςματικά τα προΰόντα και τα παράγωγά του που διαπραγματεύονται ςτη διεθνή αγορά. Ο κ. Κοντινάκησ, ωσ ειςηγητήσ του ςεμιναρίου και ο κ. Αντωνόπουλοσ ωσ Guest Speaker με την πολύχρονη εμπειρία τουσ, θα ςασ μεταφέρουν όλα τα παραπάνω με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο. το τέλοσ του ςεμιναρίου θα λάβετε ςημειώςεισ όλων των ενοτήτων που θα παρουςιαςτούν. Βεβαύωςη Πιςτοπούηςησ Παρακολούθηςησ Όλοι οι ςυμμετέχοντεσ θα λάβουν βεβαίωςη πιςτοποίηςησ παρακολούθηςησ του ςεμιναρίου.

9 Πρόγραμμα ΛΑΕΚ Σο ςεμινάριο μπορεί να καλυφθεί με το 0,45% τησ εργοδοτικήσ ειςφοράσ για τα προγράμματα κατάρτιςησ και εκπαίδευςησ από τον ΟΑΕΔ. Κόςτοσ Συμμετοχόσ Αριθμόσ Συμμετεχόντων 1 οσ Τιμό για ιδιώτεσ (Απόδειξη) Τιμό για Εταιρεύεσ (Τιμολόγιο) οσ ϋωσ και 4 οσ οσ ϋωσ και 10 οσ 169 (ςτισ τιμέσ ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) Επικοινωνύα ςτο 210- ή ςτο Χορηγόσ Επικοινωνύασ

10 Χώροσ Διεξαγωγόσ Σο ςεμινάριο θα διεξαχθεί ςτον χώρο του CoLab workspace Πετρϊκη 28 Σύνταγμα, Αθόνα Σηλέφωνο : Η πρόςβαςη μπορεί να πραγματοποιηθεί μέςω τησ ςτάςησ ΤΝΣΑΓΜΑ με οποιοδήποτε μέςο ςυγκοινωνίασ (Μετρό, Σραμ, Λεωφορεία). Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ, παρακαλούμε επιςκεφθείτε το link: Καφέσ, χυμοί, τςάι, βουτήματα, ελαφρύ ςνακ θα ςερβιριςτούν κατά τη διάρκεια του ςεμιναρίου Χϊρτησ Πρόςβαςησ

11 Φόρμα Συμμετοχόσ Λόγω του περιοριςμζνου αριθμοφ θζςεων, θα τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ. Η εγγραφι ςασ είναι ζγκυρθ μόνο με τθν κατάθεςη του ποςοφ τθσ ςυμμετοχισ ςασ ςε ζναν από τουσ λογαριαςμοφσ χρζωςθσ ςτθν EFG EUROBANK : (IBAN GR ) ι Τράπεηα Πειραιϊσ : (IBAN GR ) Εάν κελιςετε να χρεϊςετε τθν πιςτωτική ςασ κάρτα, παρακαλοφμε μεταβείτε απευκείασ ςτο site τθσ Financial Academy ςτο ςτο link Payments. Σε περίπτωςθ που αντιμετωπίηετε κάποια πρόβλθμα, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο 210- ζχοντασ τον αρικμό τθσ πιςτωτικισ κάρτασ και τθν θμερομθνία λιξθσ. Πολιτικό Ακύρωςησ Συμμετοχόσ Σε περίπτωςθ που δεν μπορζςετε να ςυμμετζχετε, ζχετε το δικαίωμα να δϊςετε τθ ςυμμετοχι ςασ ςε κάποιον ςυνεργάτθ, γνωςτό ςασ ι φίλο ςασ. Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςασ ζωσ και τισ 10 Οκτωβρίου 2011 ςασ επιςτρζφεται το 70% τθσ πλθρωμισ ςασ. Σε περίπτωςθ που θ ακφρωςι ςασ πραγματοποιθκεί μεταξφ τθσ 11 θσ Οκτωβρίου 2011 και τθσ 13 θσ Οκτωβρίου, ςασ επιςτρζφεται το 50% τθσ πλθρωμισ ςασ. Μετά τισ 14 Οκτωβρίου, δεν μπορεί να γίνει επιςτροφι του ποςοφ που πλθρϊςατε. Σε κάκε μία από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, κα πρζπει να μασ ςτείλετε γραπτϊσ τθν επικυμία ακφρωςθσ μζςω φαξ ςτο ι ςτο Προςωπικά τοιχεία Επίκετο:...Όνομα:... Εταιρεία:... Επαγγελματικι κζςθ:... Τμιμα:... Διεφκυνςθ:....Πόλθ:...Τ.Κ.:... Χϊρα:...Κινθτό Τθλ:...Στακερό Τθλ:... Φαξ: Επαφι ςτο λογιςτιριο ςε περίπτωςθ εταιρείασ: κφριοσ/κυρία... Τα παραπάνω ςτοιχεία κα χρθςιμοποιθκοφν για να κοπεί τιμολόγιο ή απόδειξη πληρωμήσ; Εάν κζλετε τιμολόγιο, παρακαλοφμε ςυμπλθρϊςτε παρακάτω το ΑΦΜ:.. τθ Δ.Ο.Υ.... Αντικείμενο Εργαςιϊν Εταιρείασ (ςε περίπτωςθ τιμολογίου προσ εταιρεία) :.. Ζδρα (διεφκυνςθ) Εταιρίασ. Μετά τθν πλθρωμι ςασ, παρακαλοφμε ςτείλτε μασ το κατακετιριο είτε μζςω (scanned) ςτο είτε μζςω φαξ ςτο

Θέματα του Σεμιναρίου

Θέματα του Σεμιναρίου H Financial Academy.gr σε συνεργασία με το derivatives.gr διοργανώνουν 2ήμερο Crash Course Θέματα του Σεμιναρίου Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Exchange Traded Funds ETFs), Τρόποι Λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

άμεση και απαραίτητη σύγχρονη επαγγελματική γνώση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα για όσους επιθυμούν να εργαστούν με ουσιαστικές γνώσεις στο χώρο των

άμεση και απαραίτητη σύγχρονη επαγγελματική γνώση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα για όσους επιθυμούν να εργαστούν με ουσιαστικές γνώσεις στο χώρο των άμεση και απαραίτητη σύγχρονη επαγγελματική γνώση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα για όσους επιθυμούν να εργαστούν με ουσιαστικές γνώσεις στο χώρο των Δημοσίων Σχέσεων αλλά και για στελέχη που ήδη εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

1 Με την υποστήριξη της

1 Με την υποστήριξη της 1 Με την υποστήριξη της Φορολογικό & Λογιστικό Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και βοηθούς λογιστών που επιθυμούν να εξελιχθούν (First Level) Financial Accounting

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Πρόσφατο Ν.4225/2013 - Πρακτική Μισθοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Financial Reporting & Βελτίωση Εικόνας Μετοχής

Financial Reporting & Βελτίωση Εικόνας Μετοχής Financial Reporting & Βελτίωση Εικόνας Μετοχής Εισηγητές: Παναγιώτης Δ. Αργυρόπουλος, MSc Financial Economics Χριστόφορος Ι. Μακρυάς, MBA Finance Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, C.S.S. H.U., MSc ISIB (I.S.M.A.),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΑΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΑΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 Στόχος του προγράμματος: είναι οι απόφοιτοι να έχουν μια συνολική εποπτική και προχωρημένη γνώση όχι μόνο των τεχνικών ασφαλιστικών κλάδων αλλά και των άλλων λειτουργιών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα»

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) Ειδικό Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για λογιστές φοροτεχνικούς και βοηθούς λογιστών για Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) 1. Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σκοπός του Προγράμματος: Οι σύγχρονες και συνεχείς αλλαγές στο οικονομικό-ασφαλιστικό-επιχειρηματικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια καθιστούν τον Εσωτερικό Έλεγχο μια βασική λειτουργία για την ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνονται από τα Ελληνικά δικαστήρια στο

Διαβάστε περισσότερα

Financial Accounting (FA) by distance learning

Financial Accounting (FA) by distance learning Φορολογικό & Λογιστικό Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Financial Accounting (FA) by distance learning 1. Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Π.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα»

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση της Διαδικτυακής Τραπεζικής στις Ελληνικές τράπεζες (e- banking)

Υιοθέτηση της Διαδικτυακής Τραπεζικής στις Ελληνικές τράπεζες (e- banking) ΙΔΡΥΜΑ: ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Υιοθέτηση της Διαδικτυακής Τραπεζικής στις Ελληνικές τράπεζες (e- banking) Φοιτήτριες: Τζανάκη Γλυκερία Α.Μ. 7519 Τριανταφυλλάκη Εμμανουέλα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Financial Accounting (FA)

Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Financial Accounting (FA) Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Financial Accounting (FA) 1. Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Π.Α.), παρουσιάζει το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «INTERNET KAI ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ»

ΘΕΜΑ: «INTERNET KAI ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: «INTERNET KAI ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1 www.epsilontraining.gr

1 www.epsilontraining.gr 1 www.epsilontraining.gr Μακροχρόνιο Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και βοηθούς λογιστών που επιθυμούν να εξελιχθούν (First Level) Certificate in

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EXPORTS FORUM 2013 1

GREEK EXPORTS FORUM 2013 1 GREEK EXPORTS FORUM 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 GREEK EXPORTS CONFERENCE 2013 4 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ B2B MEETINGS WITH BUYERS 11 GREEK EXPORTS AWARDS 2013 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Μ 7360 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013 Α. Τ. Ε. Ι ΣΕΡΡΩΝ Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- 19η σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Diploma in Sales Management (The Institute

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς

1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 1 Μ. ΞΑΝΘΑΚΗΣ 1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Κατά τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα