ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Transcript

1 Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ), ακόιπβδε απμεκέλνπ αξηζκνύ νθηαλίνπ (100 νθηαλίσλ) θαη βελδίλε κε ππνθαηάζηαην κνιύβδνπ (96-98 νθηαλίσλ), ην πεηξέιαην θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο. Βελδίλε Ζ βελδίλε κε ππνθαηάζηαην κνιύβδνπ (LRP: Lead Replacement Petrol) πεξηέρεη εηδηθό πξόζζεην κε βάζε ην θάιην (Κ) θαη πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε νρήκαηα ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο, ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ θαηαιπηηθνύο κεηαηξνπείο, κε θηλεηήξα επηβαιιόκελεο αλάθιεμεο θαη νη νπνίνη απαηηνύλ εηδηθή πξνζηαζία θαηά ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θζνξάο ησλ βαιβίδσλ θαη ησλ εδξάλσλ ησλ βαιβίδσλ απηώλ. Σελ πξνζηαζία απηή παξείρε κέρξη πξόηηλνο ην πξόζζεην κνιύβδνπ (Pb). Ζ LRP δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ρξσκαηηζκέλε πξάζηλε κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεισλ ρξσζηηθώλ νπζηώλ, γηα ηελ εύθνιε δηάθξηζή ηεο από ηα άιια είδε πγξώλ θαπζίκσλ. H απιή ακόιπβδε (UNLEADED) θαη ε ακόιπβδε βελδίλε απμεκέλνπ αξηζκνύ νθηαλίνπ (SUPER UNLEADED 100 RON) ρξεζηκνπνηνύληαη από νρήκαηα θαηαιπηηθήο ηερλνινγίαο. Ζ ακόιπβδε δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά κε ην θπζηθό ηεο ρξώκα ρσξίο ηελ πξνζζήθε νπνηαδήπνηε ρξσζηηθήο. Γηα ηελ εύθνιε αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζε άιια είδε πγξώλ θαπζίκσλ ηρλεζεηείηαη κε θηληδαξίλε (QUINIZARINE) ζε πνζνζηό 3 mg/l.. Ζ ακόιπβδε βελδίλε 100 RON δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά κε ην θπζηθό ηεο ρξώκα άρξσκε έσο ππνθίηξηλε (ρσξίο πξνζζήθε νπνηαζδήπνηε ρξσζηηθήο) θαη ρσξίο πξνζζήθε ηρλεζέηε. Δηθ: Δίδε βελδίλεο Πεηξέιαην Σν πεηξέιαην θίλεζεο πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε πεηξειαηνθηλεηήξεο, ελώ ην ζέξκαλζεο απζηεξά θαη κόλν γηα θαπζηήξεο ζεξκηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα δπν απηά είδε πεηξειαίνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζηελ ππθλόηεηα, ηνλ αξηζκό θεηαλίνπ, ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε ζείν θαη ην ρξώκα. Οη δπν ηειεπηαίεο είλαη θαη νη πην ζεκαληηθέο δηαθνξέο από ηηο νπνίεο κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηώζεη ην είδνο ηνπ πεηξειαίνπ, θαζώο ζην κελ θίλεζεο ε πεξηεθηηθόηεηα ζε ζείν είλαη πνιύ ρακειή (10 ppm) θαη ην ρξώκα είλαη θπζηθό, ζην δε ζέξκαλζεο ην ζείν θηάλεη ηα 1000 ppm θαη πεξηέρεηαη θόθθηλε ρξσζηηθή. Δπηπιένλ, ζηελ αγνξά ην πεηξέιαην θίλεζεο είλαη πην αθξηβό θαη σο εθ ηνύηνπ παξνπζηάδεηαη έληνλα ην θαηλόκελν ηεο επηκόιπλζήο ηνπ κε ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο. Γηα λα απνθεπρζεί απηό ην θαηλόκελν, ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο πξνζηίζεηαη ν ηρλεζέηεο EUROMARKER. ηνλ Διιαδηθό ρώξν θπθινθνξεί θαη έλα άιιν είδνο πεηξειαίνπ. Σν πεηξέιαην λαπηηιίαο ην νπνίν έρεη ρξώκα καύξν θαη πεξηέρεη ηρλεζέηε θηληδαξίλε ζε πνζνζηό 6 mgr/lt. Tόζν ν ρξσκαηηζκόο όζν θαη ε ηρλεζέηεζε ηνπ πεηξειαίνπ λαπηηιίαο γίλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ δηπιηζηεξίσλ κε επζύλε θαη θξνληίδα ησλ δηπιηζηεξίσλ. Ο ρξσκαηηζκόο θαη ε ηρλεζέηεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Δηαηξεηώλ επηηξέπεηαη κόλν γηα 1

2 πεηξέιαην λαπηηιίαο, πνπ εηζάγεηαη απεπζείαο από ην εμσηεξηθό, ρσξίο ρξώκα θαη ρσξίο ηρλεζέηε. Δηθ.: Δίδε πεηξειαίνπ ε όια ηα θαύζηκα επηηξέπεηαη ε ρξήζε πξνζζέησλ. Σα πξόζζεηα απηά πξέπεη λα κελ έρνπλ επηβιαβείο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνπο θηλεηήξεο. Οη εηαηξείεο πξνο ελεκέξσζε, αιιά θαη γηα ηελ δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο παξνπζίαο ηνπ πξνζζέηνπ ζηελ βελδίλε είλαη ππνρξεσκέλεο λα ππνβάιινπλ ζην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο ιεπηνκεξή ζηνηρεία ηνπ πξνζζέηνπ, όπσο ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηε ρεκηθή ηνπ ζύλζεζε, ην πνζνζηό κε ην νπνίν πξνζηίζεηαη ζην θαύζηκν, κέζνδνο ειέγρνπ, ηηο βειηηώζεηο ηηο νπνίεο επηθέξεη, ηα απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθώλ θαη κεραληθώλ δνθηκώλ, πηζηνπνηεηηθό κεραληθώλ δνθηκώλ, ηα δεδνκέλα αζθαιείαο,... Πνηόηεηα ηωλ θαπζίκωλ Ζ πνηόηεηα ησλ θαπζίκσλ επεξεάδεη ηόζν ηελ εγρώξηα νηθνλνκία, θαζώο θαη ην πεξηβάιινλ ηεο πξσηεύνπζαο. Οη απώιεηεο από ηνπο δαζκνύο θαη ηελ θνξνινγία ησλ θαπζίκσλ, αλέξρεηαη κόλν ζηελ Διιάδα ζην πνζό ηνπ 1 δηζεθαηνκκπξίνπ επξώ. Οη εθπνκπέο ξύπσλ από ηελ ρξήζε επηκνιπζκέλσλ θαύζηκσλ ή θαπζίκσλ εθηόο πξνδηαγξαθώλ απμάλνληαη ηόζν πνζνηηθά όζν θαη σο πξνο ηελ ηνμηθόηεηα θαη ηελ επηθηλδπλόηεηα ηνπο. Ζ θαηαπόλεζε ησλ θηλεηήξσλ από θαύζηκα εθηόο πξνδηαγξαθώλ απνηειεί κία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ. Κύξηεο Αλαιύζεηο γηα ηνλ Πνηνηηθό Έιεγρν Βελδηλώλ ηα είδε βελδηλώλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά, δειαδή ακόιπβδε (95 νθηαλίωλ), ακόιπβδε απμεκέλνπ αξηζκνύ νθηαλίνπ (100 νθηαλίωλ) θαη βελδίλε κε ππνθαηάζηαην κνιύβδνπ (96-98 νθηαλίωλ) πξαγκαηνπνηνύληαη νη παξαθάησ αλαιύζεηο: 1. ηαρεία κέζνδνο ππνινγηζκνύ ππνιείκκαηνο 2. έιεγρνο γηα παξνπζία θηληδαξίλεο* 3. αλάιπζε ζε αλαιπηή Petrospec GS πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζπγθέληξσζεο ζείνπ (S) ζε αλαιπηή ANTEK 9000 Series Nitrogen/Sulfur Analyzer * εθηόο ηεο ακόιπβδεο (95 νθηαλίσλ) 1. ΣΑΥΔΗΑ ΜΔΘΟΓΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΟ ΣΖ ΒΔΝΕΗΝΖ. Α. ΚΟΠΟ 2

3 θνπόο ηεο κεζόδνπ είλαη ν πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ππνιείκκαηνο πνπ απνκέλεη κεηά από εμάηκηζε θαη ππξόιπζε ελόο θαπζίκνπ, ην νπνίν αλ ππεξβαίλεη ην 2,75% w/w ηεο κάδαο ηνπ, απνηειεί έλδεημε επηκόιπλζεο ηνπ κε βαξύηεξα θιάζκαηα πεηξειαίνπ. Β. ΜΔΘΟΓΟ Πξνδπγηζκέλε πνζόηεηα θαπζίκνπ εηζάγεηαη ζε θαηάιιειε γπάιηλε ακπνύια θαη ηνπνζεηείηαη ζε θνύξλν. Σν θαύζηκν ζεξκαίλεηαη γξήγνξα κε απνηέιεζκα όια ηα πηεηηθά ζπζηαηηθά ηνπ, εμαηκηδόκελα, λα απνκαθξύλνληαη από ηελ ακπνύια κε ε ρσξίο δηάζπαζε ελώ ηα βαξύηεξα λα παξακέλνπλ ζε απηή, σο ππόιεηκκα, πθηζηάκελα δηαζπαζηηθέο αληηδξάζεηο ή θαη νμεηδώζεηο ιόγσ ηεο πηζαλήο παξνπζίαο αέξα ζηε ακπνύια. Μεηά από νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ε ακπνύια απνκαθξύλεηαη από ην θνύξλν θαη αθνύ ςπρζεί δπγίδεηαη. Σέινο ππνινγίδεηαη ην ππόιεηκκα σο πνζνζηό ηεο αξρηθήο κάδαο ηνπ δείγκαηνο. Γ. ΤΚΔΤΔ Σα όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία είλαη ηα εμήο: ζύξηγγα ησλ 5 ή 10 ml ειεθηξνληθόο δπγόο αθξηβείαο ηύπνπ LIBROR AEG-220 κέγηζηνπ κεηξνύκελνπ βάξνπο 220g. γπάιηλεο ακπνύιεο ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ 8 ml, κε ηξηρνεηδέο άλνηγκα δηακέηξνπ από 1,5 σο 2,0 mm. θνύξλνο ηεο εηαηξίαο Stanhope-Seta εηδηθόο γηα αλάιπζε ππνιείκκαηνο, κε 6 ππνδνρέο γηα ηηο ακπνύιεο θνύξλνο Thermawatt γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ακπνπιώλ. Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ Αληινύληαη κε ηε ζύξηγγα 3 κε 4 ml θαπζίκνπ από ην δείγκα θαη εηζάγνληαη ζε πξνδπγηζκέλε ακπνύια. Σν δείγκα δπγίδεηαη εθ λένπ ώζηε λα ππνινγηζηεί ε κάδα ηνπ θαπζίκνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ζε κηα από ηηο έμη ππνδνρέο ηνπ θνύξλνπ όπνπ θαη παξακέλεη γηα 20 ιεπηά, ζε ζεξκνθξαζία 220ºC, ε νπνία είλαη πεξίπνπ θαη ε ηειηθή ζεξκνθξαζία απόζηαμεο ηεο βελδίλεο. Μεηά ην πέξαο ησλ 20 ιεπηώλ, ε ακπνύια απνκαθξύλεηαη, θαη αθνύ ςπρζεί ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα ιίγε ώξα, δπγίδεηαη θαη πάιη. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ππνινγίδεηαη ε κάδα ηνπ ππνιείκκαηνο ηνπ θαπζίκνπ θαη αλάγεηαη ζε % w/w πεξηεθηηθόηεηα, ε ηηκή ηεο νπνίαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 2,75%. Αλ ην πνζνζηό ππνιείκκαηνο ππεξβαίλεη ηελ παξαπάλσ επηηξεπόκελε ηηκή, απηό είλαη έλα δείγκα επηκόιπλζεο ηνπ θαπζίκνπ, θαζώο εθηόο από ην ππόιεηκκα ηεο βελδίλεο, έρεη κείλεη θαη κέξνο από θάπνην βαξύηεξν ζπζηαηηθό. Δηθ: Φνύξλνο ππνιείκκαηνο 3

4 Δηθ.: Αξρηθή πνζόηεηα βελδίλεο θαη ππόιεηκκα 2. ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΚΗΝΗΕΑΡΗΝΖ Δ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΒΔΝΕΗΝΩΝ LRP KAI SUPER ΑΜΟΛΤΒΓΖ (SPOT TEST). Α. ΚΟΠΟ θνπόο ηεο κεζόδνπ είλαη ε εμέηαζε δεηγκάησλ βελδηλώλ LRP θαη super ακόιπβδεο σο πξνο ηελ επηκόιπλζε ηνπο κε ακόιπβδε βελδίλε θαη ν πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο κέζσ αλίρλεπζεο θηληδαξίλεο ζε απηά. Ζ θηληδαξίλε ρξεζηκνπνηείηαη σο ηρλεζέηεο ζηελ ακόιπβδε βελδίλε θαη πεξηέρεηαη ζε απηήλ ζε πνζνζηό 3 mg/l. Β. ΤΚΔΤΔ Σα όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο θηληδαξίλεο ζηα εμεηαδόκελα είδε βελδηλώλ είλαη ηα εμήο: Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο ησλ 250 ml ηθώληα ησλ 5 ml Γ. ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ Γηάιπκα ΝαΟΖ 1,25 Ν Γηάιπκα 1-βνπηαλόιεο Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΚΗΝΗΕΑΡΗΝΖ ηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν θέξνληαη 50 ml ηνπ εμεηαδόκελνπ δείγκαηνο βελδίλεο. ηε ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη αθξηβώο 5 ml δηαιύκαηνο ΝαΟΖ 1,25 Ν θαη 5 ml δηαιύκαηνο 1- βνπηαλόιεο. Σν κίγκα αλαθηλείηαη έληνλα γηα 1 έσο 2 ιεπηά θαη ζηελ ζπλέρεηα αθήλεηαη ζε εξεκία ώζηε λα δηαρσξηζηνύλ νη ζηνηβάδεο. Ζ εκθάληζε κπιε ρξώκαηνο ζηελ θαηώηεξε πδαηηθή ζηνηβάδα ζεκαίλεη παξνπζία θηληδαξίλεο θαη επνκέλσο ακόιπβδεο βελδίλεο ζην εμεηαδόκελν δείγκα ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 5% v/v. Δηθ: Αξηζηεξά ζεηηθό SPOT TEST Γεμηά αξλεηηθό SPOT TEST 4

5 3. ΑΝΑΛΤΖ Δ ΑΝΑΛΤΣΖ PetroSpec GS 1000 Α. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ Ο αλαιπηήο PetroSpec GS ρξεζηκνπνηεί θαζκαηνγξαθηθή ηερληθή ζηελ πεξηνρή ηνπ κέζνπ ππεξύζξνπ γηα λα δηαρσξίζεη θαη λα πνζνηηθνπνηήζεη ηα κεκνλσκέλα ζπζηαηηθά ελόο δείγκαηνο θαπζίκνπ. Κάζε ζπζηαηηθό ηνπ θαπζίκνπ απνξξνθά ζε δηαθνξεηηθή πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο θαη δίλεη ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο ζε δηαγξάκκαηα απνξξόθεζεο. Ο αλαιπηήο ρξεζηκνπνηεί εηδηθά θίιηξα θαη κεηξά ηελ ελέξγεηα πνπ απνξξνθάηαη από έλα δείγκα θαπζίκνπ ζε απηέο ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο. Ζ πνζόηεηα θσηόο πνπ απνξξνθάηαη ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθή θνξπθή είλαη αλάινγε κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ζπζηαηηθνύ ζην θαύζηκν. Σν όξγαλν κεηξά ηελ ηηκή κηαο ηδηόηεηαο ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο έλα κνληέιν ζπζρέηηζεο ηεο απνξξόθεζεο ζηε κέζε ππέξπζξε πεξηνρή κε ηελ ηηκή ηεο ηδηόηεηαο ηνπ δείγκαηνο. Σν κνληέιν απηό αλαπηύρζεθε ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ζπγθεληξώζεηο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ δηαθόξσλ ζπζηαηηθώλ κεηαμύ ηνπο ζε κηα νκάδα δεηγκάησλ βαζκνλόκεζεο κε γλσζηέο ηδηόηεηεο. Ο αλαιπηήο GS ρξεζηκνπνηεί ζεξκνειεθηξηθό ζύζηεκα ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο. Σν ζύζηεκα απηό απαηηεί έλα εμσηεξηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο ζεξκόηεηαο, ην νπνίν απνηειείηαη από έλα δίαπιν ζεξκόηεηαο, έλαλ αλεκηζηήξα, κηα αζπίδα ζεξκόηεηαο θαη κηα δηάηαμε απνκάθξπλζεο ζεξκόηεηαο. Ο δίαπινο ζεξκόηεηαο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην θάησ κέξνο ηνπ νξγάλνπ θαη κεηαθέξεη ζεξκόηεηα από ην νπηηθό ζύζηεκα ζην ζύζηεκα απνκάθξπλζεο ζεξκόηεηαο θαη αληίζηξνθα. Σν ζύζηεκα απνκάθξπλζεο ζεξκόηεηαο είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ νξγάλνπ, ελώ ε αζπίδα ζεξκόηεηαο θαιύπηεη ην δίαπιν ζην θάησ κέξνο ηνπ νξγάλνπ. Σν ζύζηεκα ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα δεζηάλεη ή λα ςύμεη ην νπηηθό ζύζηεκα ηνπ GS-1000 ώζηε λα δηαηεξεζεί ε βέιηηζηε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία. Ζ δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απηήο επηηπγράλεηαη κόλν όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη κεηαμύ C (60 90 F) θαη όηαλ ππάξρεη ειεύζεξε ξνή αέξα ζην ζύζηεκα απνκάθξπλζεο ζεξκόηεηαο. Γηα ηε ζσζηή κέηξεζε ηεο απνξξόθεζεο θάζε ζπζηαηηθνύ ηνπ θαπζίκνπ, ζα πξέπεη ν αλαιπηήο GS-1000 λα έρεη ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θαη ζεξκηθή ηζνξξνπία ζην εζσηεξηθό ηνπ. Γηα λα θηάζεη ζε ζεξκηθή ηζνξξνπία, ζα πξέπεη όηαλ μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπ λα αθήλεηαη 30 ιεπηά γηα πξνζέξκαλζε πξηλ ηελ αλάιπζε νπνηνπδήπνηε δείγκαηνο. Δηθ: Αλαιπηήο PetroSpec GS-1000 Β. ΤΣΑΣΗΚΑ ΠΟΤ ΜΔΣΡΟΤΝΣΑΗ Ο αλαιπηήο βελδίλεο GS 1000 πξαγκαηνπνηεί γξήγνξν θαη αθξηβή πξνζδηνξηζκό ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ θαπζίκνπ ζηα πιαίζηα εξγαζηεξηαθήο αλάιπζεο. Δληόο δύν πεξίπνπ ιεπηώλ, νινθιεξώλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θαη πξνθύπηνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνύλ ηα ζπζηαηηθά πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 5

6 Σσστατικό Δξεπλεηηθόο Αξηζκόο Οθηαλίνπ (RON) Αξηζκόο Οθηαλίνπ Κηλεηήξα (MON) Γείθηεο Αληηθξνηηθόηεηαο (R+M/2) Περιοτή μέτρησης Ομπγνλνύρα: MTBE 0-20 θ.ν % ETBE 0-24 θ.ν % Αηζαλόιε 0-15 θ.ν % Μεζαλόιε 0-8 θ.ν % TAME 0-24 θ.ν % DIPE 0-20 θ.ν % TBA 0-15 θ.ν % πλνιηθό Ομπγόλν 0-5 θ.β % Βελδόιην 0-5 θ.ν % πλνιηθά Αξσκαηηθά 0-60 θ.ν % Οιεθίλεο 0-35 θ.ν % Κνξεζκέλεο ελώζεηο 0-80 θ.ν % ηελ νζόλε ηνπ νξγάλνπ εθηόο από ηηο ηηκέο ησλ ζπζηαηηθώλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα εκθαλίδεηαη κηα ζηαηηζηηθή παξάκεηξνο, ε νπνία νλνκάδεηαη Mahalanobis απόθιηζε. Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ απηήο πξνζδηνξίδεη εάλ νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ θαπζίκνπ πνπ αλαιύεηαη, απνθιίλνπλ από ην κνληέιν αλαθνξάο. Όηαλ ε παξάκεηξνο Mahalanobis εληνπίζεη όηη ην θάζκα ηνπ δείγκαηνο βξίζθεηαη εθηόο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο εθείλεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηα δείγκαηα αλαθνξάο, πξνεηδνπνηεί ην ρξήζηε κε ηελ έλδεημε ηεο ηηκήο ηνπ. πγθεθξηκέλα, όηαλ ε ηηκή απηή ππεξβαίλεη ην 50 ακθηζβεηείηαη ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Ζ δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άληιεζε ηνπ θαπζίκνπ εηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα Σν θύξην κέξνο ηεο απνηειείηαη από έλα ειαζηηθόο ζσιήλα γηα ηελ παξνρή πεπηεζκέλνπ αέξα, κέζα από ηνλ νπνίν πεξλά ν αγσγόο ηνπ θαπζίκνπ. Ο ζσιήλαο απηόο, ζην έλα άθξν δηαζέηεη κηα δηάηαμε κε δύν ζπεηξώκαηα, ηα νπνία ρξεζηκεύνπλ σο πώκαηα γηα ηα θηαιίδηα ηνπ δείγκαηνο πνπ αλαιύεηαη, θαη ζην κέζν ηεο δηάηαμεο πεξλά ν αγσγόο ηνπ θαπζίκνπ. ην άιιν άθξν βξίζθνληαη ην βύζκα ζύλδεζεο κε ηελ παξνρή ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ην βύζκα πνπ ζπλδέεη ηνλ αγσγό ηνπ θαπζίκνπ κε ην θάιπκκα ηνπ θίιηξνπ ηνπ θαπζίκνπ. 6

7 Δηθ: Γηάηαμε Άληιεζεο ηνπ Καπζίκνπ Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κέηξεζε, κεηαγγίδεηαη από ην δνρείν δεηγκαηνιεςίαο ζην θηαιίδην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ αλαιπηή πνζόηεηα θαπζίκνπ ηόζε, ώζηε ην θηαιίδην λα γεκίζεη κέρξη ηε κέζε. Αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ην κηθξό ή ην κεγάιν θηαιίδην. ηε ζπλέρεηα, πξνζαξκόδεηαη ην ζπείξσκα ηνπ ζσιήλα πίεζεο ζην θηαιίδην θαη ην δείγκα είλαη έηνηκν γηα ηε κέηξεζε. Αθνύ ν αλαιπηήο είλαη θαηάιιεια πξνζεξκαζκέλνο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην κελνύ επηινγώλ πνπ θαίλεηαη παξαθάησ: Δηθ.: Ζ νζόλε επηινγώλ ηνπ GS-1000 Πηέδνληαο ην πιήθηξν 1, μεθηλά έλαο απηόκαηνο θύθινο αλάιπζεο ν νπνίνο δηαξθεί πεξίπνπ 3min. Αξρηθά δεηείηαη από ην ρξήζηε ε αλακελόκελε ηηκή ηνπ δείθηε αληηθξνηηθόηεηαο, ε νπνία όκσο δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ αλαιπηή. ηε ζπλέρεηα μεθηλά ε άληιεζε ηνπ θαπζίκνπ ε νπνία δηαξθεί πεξίπνπ 1min θαη αθνινπζεί ε δηαδηθαζία αλάιπζεο ε νπνία δηαξθεί πεξίπνπ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ νζόλε θαη θαηαγξάθνληαη πξνο επεμεξγαζία. 4. ΑΝΑΛΤΖ Δ ΑΝΑΛΤΣΖ ANTEK 9000NS ΑΡΥΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλνιηθή νμείδσζε ππό πςειή ζεξκνθξαζία ηνπ δείγκαηνο, όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ αληίδξαζε (1). Σν δείγκα εμαηκίδεηαη θαη εκπινπηίδεηαη κε νμπγόλν ζε ζεξκνθξαζία πνπ ππεξβαίλεη ηνπο 1000 o C. Σα πξντόληα ηεο νμείδσζεο πεξηιακβάλνπλ CO 2, H 2 O, NO, SO 2 θαη δηάθνξα άιια νμείδηα MO X. Ζ κεηαηξνπή ηνπ ρεκηθά δεζκεπκέλνπ αδώηνπ ζε νμείδην ηνπ αδώηνπ NO θαη ηνπ ζείνπ 7

8 ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ SO 2 είλαη πνζνηηθή. Σα αέξηα ηεο θαύζεο δηνρεηεύνληαη κέζσ κεκβξάλεο γηα παξαθξάηεζε όινπ ηνπ λεξνύ ζε κνλάδεο αλίρλεπζεο γηα πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό. (1) R-N + R-S + O 2 CO 2 + H 2 O + NO + SO 2 + MO X ύκθσλα κε ηελ εμίζσζε (2) ην NO αληηδξά κε όδνλ (O 3 ), ην νπνίν παξάγεηαη από * ηνλ αλαιπηή, θαη παξάγεηαη NO 2 (αζηαζέο δηνμείδην ηνπ αδώηνπ). Σα κόξηα αζηαζώλ ελώζεσλ όηαλ κεηαβαίλνπλ ζε ζηαζεξόηεξεο κνξθέο εθπέκπνπλ θσηόληα, ηα νπνία αληρλεύνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα κήθε θύκαηνο. Ζ εθπνκπή θσηνλίσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ην άδσην θαη αλάινγε κε ηελ πνζόηεηα ηνπ αδώηνπ ζην αξρηθό δείγκα. Αληρλεύεηαη κόλν ην ρεκηθά δεζκεπκέλν θαη όρη ην αηκνζθαηξηθό, δηαηνκηθό άδσην (Ν 2 ). (2) NO + O 3 NO 2 * + O 2 NO 2 + hv Σν SO 2 εθηίζεηαη ζε ππεξηώδε αθηηλνβνιία ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο θύκαηνο όπσο θαίλεηαη ζηελ εμίζσζε (3). Ζ αθηηλνβνιία απηή απνξξνθάηαη θαη πξνθαιεί ηελ κεηαθίλεζε κεξηθώλ ειεθηξόλησλ ζε πςειόηεξεο ελεξγεηαθέο ζηνηβάδεο. Όηαλ ηα ειεθηξόληα απηά επηζηξέθνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε απνβάιινπλ ελέξγεηα ππό ηελ κνξθή θσηνλίσλ, ηα νπνία αληρλεύνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν κήθνο θύκαηνο. Ζ εθπνκπή θσηνλίσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ην ζείν θαη αλάινγε κε ηελ πνζόηεηα ηνπ ζείνπ ζην αξρηθό δείγκα. SO 2 + hv SO 2 + hv Αλαιύνληαο πξόηππα δείγκαηα ζε πεξηεθηηθόηεηα αδώηνπ θαη ζείνπ ν αλαιπηήο ANTEK 9000NS θαηαζθεπάδεη θακπύιε βαζκνλόκεζεο κέζσ ηεο νπνίαο ππνινγίδεη ηηο ζπγθεληξώζεηο ζείνπ θαη αδώηνπ ζε δείγκαηα άγλσζησλ ζπγθεληξώζεσλ. Δηθ: ANTEK 9000NS Δηθ: AutoSampler 8

9 Κύξηεο Αλαιύζεηο γηα ηνλ Πνηνηηθό Έιεγρν Πεηξειαίωλ ηα είδε πεηξειαίνπ πνπ δηαθηλνύληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά πξαγκαηνπνηνύληαη νη παξαθάησ αλαιύζεηο 1. έιεγρνο γηα παξνπζία EUROMARKER* 2. πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζπγθέληξσζεο ζείνπ (S) ζε αλαιπηή ANTEK 9000 Series Nitrogen/Sulfur Analyzer *εθηόο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 1. ΑΝΗΥΝΔΤΖ EUROMARKER Δ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ Α. ΚΟΠΟ θνπόο ηεο κεζόδνπ είλαη ε εμέηαζε δεηγκάησλ πεηξειαίνπ θίλεζεο σο πξνο ηελ επηκόιπλζε ηνπο κε πεηξέιαην ζέξκαλζεο κέζσ αλίρλεπζεο EUROMARKER ζε απηά. Β. ΤΚΔΤΔ Σα όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πνηνηηθή αλίρλεπζε EUROMARKER ζηα εμεηαδόκελα είδε είλαη ηα εμήο: Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο ησλ 100 ml Γ. ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ Γηάιπκα HCl 10% v/v Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν θέξνληαη 50 ml ηνπ εμεηαδόκελνπ δείγκαηνο. ηε ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη αθξηβώο 5 ml δηαιύκαηνο HCl 10% v/v. Σν κίγκα αλαθηλείηαη έληνλα γηα 1 έσο 2 ιεπηά θαη ζηελ ζπλέρεηα αθήλεηαη ζε εξεκία ώζηε λα δηαρσξηζηνύλ νη ζηνηβάδεο. Ζ εκθάληζε θόθθηλν ρξώκαηνο ζηελ θαηώηεξε πδαηηθή ζηνηβάδα ζεκαίλεη παξνπζία EUROMARKER. Δηθ: Αξηζηεξά αξλεηηθό SPOT TEST Γεμηά ζεηηθό SPOT TEST 2. ΑΝΑΛΤΖ Δ ΑΝΑΛΤΣΖ ANTEK 9000NS Όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 9

10 Πξνδηαγξαθέο πγξώλ θαπζίκωλ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Βελδίλε Ακόιπβδε LRP Ππθλόηεηα ζηνπο 15 βαζκνύο Κειζίνπ, kg/m Αξηζκόο Οθηαλίνπ RON, ειαρ. 96 Αξηζκόο Οθηαλίνπ ΜΟΝ, ειαρ. 85 Θείν, κεγ. Mg/kg 150 Μόιπβδνο, κεγ.g/l 0,005 Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο Κιάζε 1 Αληνρή ζηελ νμείδσζε, ειαρ.,λεπηά 360 Απόζηαγκα ζηνπο 150 βαζκνύο Κειζίνπ, % λ/λ Διάρ. 75 Σειηθό ζεκείν απόζηαμεο, βαζκνί Κειζίνπ Μέγ. 210 Υξώκα Πξάζηλν Πεξηεθηηθόηεηα ζε νμπγόλν,κεγ.% m/m 2,7 Οιεθίλεο, κεγ. % λ/λ 18,0 Αξσκαηηθέο ελώζεηο, κεγ. % λ/λ 42,0 Βελδόιην, κεγ. % λ/λ 1,0 Αηζέξεο κε πέληε ή πεξηζζόηεξα άηνκα άλζξαθα αλα κόξην κεγ. 15 % λ/λ Μεζαλόιε κεγ. % λ/λ 3 Αηζαλόιε κεγ. % λ/λ 5 Πεξηεθηηθόηεηα εηδηθνύ πξνζζέηνπ ζε θάιην, mg/kg ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Ακόιπβδε 95 RON Ππθλόηεηα ζηνπο 15 βαζκνύο Κειζίνπ, kg/m Αξηζκόο Οθηαλίνπ RON, ειαρ. 95 Αξηζκόο Οθηαλίνπ ΜΟΝ, ειαρ. 85 Θείν, κεγ. Mg/kg 150 Μόιπβδνο, κεγ.g/l 0,005 Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο Κιάζε 1 Αληνρή ζηελ νμείδσζε, ειαρ.,λεπηά 360 Απόζηαγκα ζηνπο 150 βαζκνύο Κειζίνπ, % λ/λ Διάρ. 75 Σειηθό ζεκείν απόζηαμεο, βαζκνί Κειζίνπ Μέγ. 210 Υξώκα Φπζηθό Πεξηεθηηθόηεηα ζε νμπγόλν,κεγ.% m/m 2,7 Οιεθίλεο, κεγ. % λ/λ 18,0 Αξσκαηηθέο ελώζεηο, κεγ. % λ/λ 42,0 Βελδόιην, κεγ. % λ/λ 1,0 Αηζέξεο κε πέληε ή πεξηζζόηεξα άηνκα άλζξαθα αλα κόξην 15 κεγ. % λ/λ Μεζαλόιε κεγ. % λ/λ 3 Αηζαλόιε κεγ. % λ/λ 5 Πεξηεθηηθόηεηα εηδηθνύ πξνζζέηνπ ζε θάιην, mg/kg - 10

11 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Ακόιπβδε 100 RON Ππθλόηεηα ζηνπο 15 βαζκνύο Κειζίνπ, kg/m Αξηζκόο Οθηαλίνπ RON, ειαρ. 100 Αξηζκόο Οθηαλίνπ ΜΟΝ, ειαρ. 86 Θείν, κεγ. Mg/kg 150 Μόιπβδνο, κεγ.g/l 0,005 Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο Κιάζε 1 Αληνρή ζηελ νμείδσζε, ειαρ.,λεπηά 360 Απόζηαγκα ζηνπο 150 βαζκνύο Κειζίνπ, % λ/λ Διάρ. 75 Σειηθό ζεκείν απόζηαμεο, βαζκνί Κειζίνπ Μέγ. 210 Υξώκα Φπζηθό Πεξηεθηηθόηεηα ζε νμπγόλν,κεγ.% m/m 2,7 Οιεθίλεο, κεγ. % λ/λ 18,0 Αξσκαηηθέο ελώζεηο, κεγ. % λ/λ 42,0 Βελδόιην, κεγ. % λ/λ 1,0 Αηζέξεο κε πέληε ή πεξηζζόηεξα άηνκα άλζξαθα αλα κόξην κεγ. 15 % λ/λ Μεζαλόιε κεγ. % λ/λ 3 Αηζαλόιε κεγ. % λ/λ 5 Πεξηεθηηθόηεηα εηδηθνύ πξνζζέηνπ ζε θάιην, mg/kg - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Πεηξέιαην Κίλεζεο Ππθλόηεηα ζηνπο 15 βαζκνύο Κειζίνπ, kg/m Θείν, mg/kg, κεγ. 10 εκείν αλάθιεμεο, βαζκνί Κειζίνπ, ειαρ. 55 Νεξό, mg/kg, κεγ. 200 Νεξό θαη ππόζηεκα % λ/λ, κεγ. - Αλζξαθνύρν ππόιεηκκα,% m/m,κεγ. (ζε ππόιεηκκα απόζηαμεο 10%) 0,3 Σέθξα, % m/m,κεγ. 0,01 Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο Κιάζε 1 Αληνρή ζηελ νμείδσζε,g/m3,κεγ. 25 Υξώκα Φπζηθό ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Ππθλόηεηα ζηνπο 15 βαζκνύο Κειζίνπ, kg/m Θείν, mg/kg, κεγ (0,1% m/m) εκείν αλάθιεμεο, βαζκνί Κειζίνπ, ειαρ. 55 Νεξό, mg/kg, κεγ. - Νεξό θαη ππόζηεκα % λ/λ, κεγ. 0,1 Αλζξαθνύρν ππόιεηκκα,% m/m,κεγ. (ζε ππόιεηκκα απόζηαμεο 10%) 0,30 Σέθξα, % m/m,κεγ. 0,02 Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο Κιάζε 3 Αληνρή ζηελ νμείδσζε,g/m3,κεγ. Υξώκα Κόθθηλν ASTM n

12 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ θνπόο ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο είλαη ν πνηνηηθόο έιεγρνο βελδηλώλ LRP,SUPER UNLEADED 100 RON θαη UNLEADED 95 RON κε ζηόρν ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ. πγθεθξηκέλα λνζεπκέλα θαη θαλνληθά θαύζηκα αλαιύνληαη κε ηηο παξαπάλσ δηεξγαζίεο θαη νη θνηηεηέο θαινύληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο δηαθνξέο ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζηνλ θηλεηήξα θαη ην πεξηβάιινλ, θαζώο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. ΔΡΩΣΗΔΙ: 1. Ση θαιείηαη ηρλεζέηεο θαη γηαηί ρξεηάδεηαη ε ηρλεζέηεζε; 2. Ση είδε λνζείαο γλσξίδεηε; 3. Πνίνη είλαη νη ιόγνη πνπ γίλεηαη λνζεία θαη κε πνηνπο ηξόπνπο κπνξεί λα κεηξηαζηεί; 4. πγθξίλεηε ηηο ηηκέο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιύζεσλ κε ηηο ηηκέο ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ θαπζίκσλ θαη αλαθεξζείηε ζε ηπρόλ απνθιίζεηο. 5. Αλαθεξζείηε ζηηο επηπηώζεηο ησλ απνθιίζεσλ απηώλ ζε: Α. Κηλεηήξα Β. Πεξηβάιινλ Γ. Οηθνλνκία 12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ α) Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ αναλςηή 1. Να είλαη απηόκαηνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ

Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ ΑΤΔΙ Αζελώλ Δξγαζηήξην Αλάιπζεο Βηνινγηθώλ Υγξώλ & Δθθξηκάησλ Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ Πέηπος Καπκαλούζος Πξνζδηνξηζκόο Δηδηθνύ βάξνπο 1 Μέηξεζε ΔΒ κε ηαηλίεο νύξσλ Aιιαγή ηνπ pka πξνεπεμεξγαζκέλσλ πνιπειεθηξνιπηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Γάθηζεο Δκκαλνπήι ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΜΑ 1 ο Α Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 11 Πνην από ηα παξαθάησ άηνκα ή ηόληα έρεη δηαθνξεηηθό αξηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα