Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1"

Transcript

1 Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ

2 Μθχανικι, Πμιλοσ Εταιρειών Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιδρφκθκε το 1974 από τον Πρόδρομο Εμφιετηόγλου και δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ καταςκευισ ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ όπωσ οικοδομικά, ζργα οδοποιίασ, γεφυροποιίασ, διάνοιξθ ςθράγγων κακϊσ και ςτον χϊρο τθσ καταςκευισ ςυγκροτθμάτων πολλαπλϊν χριςεων. Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ κατατάςςεται πλζον ςτισ κορυφαίεσ κζςεισ του καταςκευαςτικοφ κλάδου ςε μια ευρεία κλίμακα ζργων υποδομισ που αναδεικνφουν τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά και τθν τεχνογνωςία τθσ εταιρείασ ςτθν αγορά. Η πολφχρονθ δραςτθριοποίθςθ τθσ εταιρείασ ςτθν εγχϊρια και διεκνι αγορά ζχει να επιδείξει μια ςειρά ζργων υποδομισ που διακρίνονται τόςο για τθν ειςαγωγι καινοτομιϊν, όςο και για τθν ενίςχυςθ τθσ βαρφτθτασ του ελλθνικοφ καταςκευαςτικοφ κλάδου. Σο ςτίγμα τθσ ποιότθτασ και του μεγζκουσ των ζργων που ζχει αναλάβει θ εταιρεία ςτα τριάντα πζντε χρόνια τθσ ιςτορίασ τθσ, είναι αποτυπωμζνο ςε μερικά από τα ςθμαντικότερα ζργα υποδομισ ςτθ χϊρα. Ειςαγωγι ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν: 1990 Κεφαλαιοποίθςθ: 75 εκ. (Απρίλιοσ ϋ10) Αρικμόσ μετοχϊν: κοινζσ, προνομιοφχεσ Κακαρι αξία ανά μετοχι: 2,92 2

3 Οικονομικά Μεγζκθ Ομίλου Αποτελζςματα Χριςεων

4 Δηήζια Αποηελέζμαηα Οικονομικά μεγέθη Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 ε επίπεδο Ομίλου, ο ενοποιθμζνοσ Κφκλοσ Εργαςιϊν για το 2009 διαμορφϊκθκε ςε 149,98 εκ. ζναντι 230,94 εκ. κατά το αντίςτοιχο ζτοσ του 2008 μειωμζνοσ κατά 35,06%. Οι λειτουργικζσ ηθμίεσ EBITDA ανζρχονται ςε 53,74 εκ. το 2009 ζναντι κερδϊν 80,33 εκ. τθν προθγοφμενθ χριςθ. Οι ηθμιζσ οφείλονται κυρίωσ ςτο αρνθτικό αποτζλεςμα αποτίμθςθσ επενδυτικϊν ακινιτων, ζναντι κερδϊν τθν προθγοφμενθ χριςθ. Σο αναμορφωμζνο EBITDA για το 2009 μετά τθν αφαίρεςθ τθσ επίδραςθσ από τθν αποτίμθςθ των επενδυτικϊν ακινιτων ανζρχεται ςε κζρδθ 1,50 εκ.. Οι ηθμίεσ προ φόρων το 2009 ανιλκαν ςε 64,14 εκ. εμφανίηοντασ μείωςθ τθσ τάξθσ του 241,62% ςε ςφγκριςθ με το Οι ηθμίεσ μετά από φόρουσ ανιλκαν ςε 55,18 εκ. ζναντι κερδϊν 27,87 εκ. το Σα μειωμζνα κζρδθ μετά φόρων του Ομίλου οφείλονται κατά κφριο λόγο ςτο ηθμιογόνο αποτζλεςμα αποτίμθςθσ επενδυτικϊν ακινιτων, ςτθ μείωςθ του μικτοφ κζρδουσ, και ςτθν διεκνι οικονομικι φφεςθ των χωρϊν του εξωτερικοφ που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των δραςτθριοτιτων και οικονομικϊν αποτελεςμάτων των κυγατρικϊν τθσ εταιρειϊν. 4

5 Δηήζια Αποηελέζμαηα Οικονομικά μεγέθη Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 Σο Μικτό Περικϊριο Κζρδουσ του Ομίλου ωσ προσ το ςφνολο του Κφκλου Εργαςιϊν παρζμεινε και το 2009 ςε ικανοποιθτικά επίπεδα και διαμορφϊκθκε ςτα 14,9% από 22% (2008). Σα μικτά τθσ κζρδθ δε, μειϊκθκαν το 2009 ςε ποςοςτό 55,95% ςε 22,40 εκ. ζναντι 50,85 εκ. ςτθν αντίςτοιχθ χριςθ του ε επίπεδο μθτρικισ εταιρείασ, το Μικτό Περικϊριο Κζρδουσ το 2009 ωσ προσ το ςφνολο του Κφκλου Εργαςιϊν διαμορφϊκθκε ςτα 18,98%, ζναντι περικωρίου 21,84% το 2008 (μικτό κζρδοσ 23,09 εκ. ζναντι 39,59 εκ.). ε επίπεδο μθτρικισ εταιρείασ, ο κφκλοσ εργαςιϊν ςθμείωςε το 2009 μείωςθ κατά 32,88% επιτυγχάνοντασ πωλιςεισ 121,69 εκ. ζναντι 181,31 εκ. το Σα λειτουργικά κζρδθ EBITDA ανζρχονται ςε 13,04 εκ. μειωμζνα κατά 63,57%, μείωςθ που κυρίωσ οφείλεται ςτθν αφξθςθ των λοιπϊν εξόδων εκμετάλευςθσ κατά 6,8 εκ λόγω διενζργειασ προβλζψεων απομείωςθσ και ςτθ μείωςθ του μεικτοφ κζρδουσ κατά 16,5 εκ. Σα κζρδθ προ φόρων ανιλκαν ςε 8,45 εκ. εμφανίηοντασ μείωςθ κατά 4,76%. Σα κακαρά κζρδθ μετά από φόρουσ ανιλκαν ςε 6,12 εκ. ζναντι 2,26 εκ. το 2008 θ αφξθςθ τουσ το 2009 αντιςτοιχεί ςε 170,93%. Σα αυξθμζνα κζρδθ τθσ μθτρικισ εταιρείασ οφείλονται κατά κφριο λόγο ςτά μειωμζνα χρθματοοικονομικά ζξοδα λόγω του κλειςίματοσ των παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων και ςτουσ μειωμζνουσ φόρουσ. 5

6 Δηήζια Αποηελέζμαηα Βαζικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλος ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Δεκ-09 % Δεκ-08 % Δεκ-07 % Ρωλιςεισ ,0% ,0% ,0% Κόςτοσ πωλθκζντων ,1% ,0% ,7% Μικτό Κζρδοσ ,9% ,0% ,3% Αποτζλεςμα αποτίμθςθσ επενδυτικϊν ακινθτων ,8% ,6% ,7% Λοιπά ζςοδα εκμετάλλευςθσ ,4% ,0% ,1% Ζξοδα διάκεςθσ ,4% ,5% ,8% Ζξοδα διοίκθςθσ ,0% ,6% ,1% Λοιπά ζξοδα εκμετάλλευςθσ ,4% ,8% ,3% Αποτελ. Ρρο Φόρων Χρθμ/τικών και Επενδ. Αποτ ,3% ,8% ,0% Αποςβζςεισ ,5% ,0% ,9% EBITDA ,8% ,8% ,8% Χρθματοοικονομικά Ζςοδα ,7% ,1% ,5% Χρθματοοικονομικά Ζξοδα ,9% ,5% ,7% Αναλογία αποτελζςματοσ/αποτίμθςθσ ςυγγενϊν επιχειριςεων ,8% 538 0,2% ,9% Αποςβζςεισ ,5% ,0% ,9% Κζρδθ προ φόρων ,8% ,6% ,7% Μείον φόροι ,0% ,5% ,0% Κακαρά κερδι (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ ,8% ,1% ,7% 6

7 Δηήζια Αποηέλεζμαηα Βαζικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλος Βαςικοί Οικονομικοί Δείκτεσ Δεκ-09 Δεκ-08 Δεκ-07 Δείκτεσ Ανάπτυξθσ (%) Ρωλιςεισ -35,1% 2,1% 35,6% Μικτό κζρδοσ -55,9% 30,0% 15,5% EBITDA -166,9% 2,1% 106,1% Κζρδθ προ φόρων -241,6% -36,8% 111,6% Κζρδθ μετά φόρων -297,9% -47,9% 106,2% Βραχυπρόκεςμων Υποχρεώςεων 9,4% 42,5% 32,4% Μακροπρόκεςμων Υποχρεώςεων -30,0% 60,7% 46,9% Σφνολο Υποχρεώςεων -1,1% 46,9% 35,7% Ρερικώρια Κζρδουσ Μικτό περικώριο κζρδουσ 14,9% 22,0% 17,3% Λειτουργικό περικώριο κζρδουσ 35,8% 34,8% 34,8% Ρερικώριο Ρρο φόρων 42,8% 19,6% 31,7% Κακαρό περικώριο κζρδουσ 36,8% 12,1% 23,7% 7

8 Δηήζια Αποηέλεζμαηα Οικονομικά μεγέθη - Όμιλορ ΡΩΛΗΣΕΙΣ % ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,92% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΝΕΓΕΙΑ ,21% ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,52% ΛΟΙΡΑ ,29% εκ ,06% ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ % ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,00% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΝΕΓΕΙΑ ,84% ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,70% ΛΟΙΡΑ ,90% εκ ,33% ΚΕΔΗ ΡΟ ΦΟΩΝ % ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,63% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΝΕΓΕΙΑ ,93% ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,62% ΛΟΙΡΑ ,46% εκ ,61% 8

9 Δηήζια Αποηέλεζμαηα Οικονομικά μεγέθη - Όμιλορ ΡΩΛΗΣΕΙΣ 2009 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 90,2% ΡΩΛΗΣΕΙΣ 2008 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 90,4% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΝΕΓΕΙΑ 8,1% ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,9% ΛΟΙΡΑ 0,5% ΑΦ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΝΕΓΕΙΑ 6% ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 3% ΛΟΙΡΑ 0% ΡΩΛΗΣΕΙΣ % ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,92% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΝΕΓΕΙΑ ,21% ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,52% ΛΟΙΡΑ ,29% εκ ,06% 9

10 Γπαζηηπιόηηηερ & Τομείρ Καταςκευζσ Δθμόςια & Ιδιωτικά Ζργα Βιομθχανία - Ενζργεια Μάρμαρο, ωλινεσ, Τδροθλεκτρικά ζργα Ανάπτυξθ & Εκμετάλλευςθ Ακινιτων Οικιςτικοί, Εμπορικοί και Ψυχαγωγικοί Χϊροι 10

11 Καηαζκεςέρ, Δλλάδα Γενικά: Εκτόσ από τθ μθτρικι εταιρεία, που ζχει πτυχίο 7θσ τάξθσ για ανάλθψθ δθμοςίων ζργων ςτθν Ελλάδα, θ ΘΟΛΟ Α.Ε., 100% κυγατρικι εταιρεία του Ομίλου, με πτυχίο 6θσ τάξθσ ςυμμετζχει ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ζργων χαμθλότερου προχπολογιςμοφ, διευρφνοντασ το μερίδιο που κατζχει ο Όμιλοσ ςτθν αγορά των καταςκευαςτικϊν ζργων ςτθν Ελλάδα. Η Εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν καλφτερθ οργάνωςθ, τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία όςο και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ζργων που καταςκευάηει ανζπτυξε, εγκατζςτθςε και πιςτοποίθςε φςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ (ΔΠ) ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ΕΝ ISO 9002:

12 Καηαζκεςέρ, Δλλάδα Η διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ςυνεχίηει τθ ςτρατθγικι τθσ επιλεγμζνθσ ςυμμετοχισ τθσ ςε ζργα υπό δθμοπράτθςθ λαμβάνοντασ υπόψθ τα περικϊρια κζρδουσ. Σο ανεκτζλεςτο υπόλοιπο ςυμβάςεων τθσ Μθχανικισ ΑΕ και τθσ κυγατρικισ τθσ εταιρία ΘΟΛΟ ΑΕ ςτο τζλοσ του 2009 ανερχόταν ςε 341,3 εκ. ( Μθχανικι ΑΕ: 308,9 εκ., Θόλοσ ΑΕ: 32,4 εκ.) Πρόςφατα, Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ υπζγραψε ςφμβαςθ για το ζργο: «Καταςκευι Οδικισ φνδεςθσ τθσ περιοχισ Ακτίου με δυτικό άξονα Βορρά-Νότου ςτο τμιμα Άκτιο-Αμβρακία», αξίασ 26,6 εκ. 12

13 Βιομησανία, Δλλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΜΑΜΑΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Πρόκειται για 100% κυγατρικι εταιρεία τθσ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. και ζχει πείρα 40 ετϊν ςτθν καταςκευι χαλυβδοςωλινων και τθ διάκεςθ τουσ ςτθν αγορά τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ. Η εταιρεία ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε., είναι κατά 77% κυγατρικι τθσ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. και δραςτθριοποιείται ςτθν εξόρυξθ, επεξεργαςία και εμπορία προϊόντων μαρμάρου ςτθν ελλθνικι και τισ ξζνεσ αγορζσ. Μικτζσ Επιφάνειεσ: τ.μ. Μικτζσ Επιφάνειεσ: τ.μ. 13

14 Δνέπγεια, Δλλάδα ΜΗΧΑΝΙΚΗ ζχει διειςδφςει ςτον τομζα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ εκμεταλλευόμενθ τθν τεχνογνωςία τθσ και τθν εμπειρία τθσ ςτθν καταςκευι υδροθλεκτρικϊν ςτακμϊν και ςτοχεφει να αποκτιςει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Ελλάδα. ΥΗΔ Θεοδώπιανων Παπαγωγή ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ: Εηήζιερ πωλήζειρ: 4,0 MW (ολοκληπωμένο) 17m KWh 1,7 εκ. ΥΗΔ Καππενηζιώηη Παπαγωγή ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ : Εηήζιερ πωλήζειρ: Υψορ επένδςζηρ: 5,9 MW (εγκεκπιμένο) 22.8m KWh 1,5m 12,0 εκ. ΥΗΔ Τεμένοςρ Παπαγωγή ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ: Εκηιμώμενερ εηήζιερ πωλήζειρ: Ύψορ επένδςζηρ : 15 MW (ςποβολή αίηηζηρ) 60m KWh 4,2m 60 εκ. YHE Αγίος Νικολάος Παπαγωγή ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ: Εκηιμώμενερ εηήζιερ πωλήζειρ : Εκηιμώμενα κέπδη ππο θόπων: Υψορ επένδςζηρ: 93.0 MW (επανςποβολή αίηηζηρ) 300m KWh 20εκ. 35% ηων πωλήζεων 148 εκ. 14

15 Δνέπγεια, Δλλάδα Η Μθχανικι αξιοποιϊντασ τθν υποδομι, εμπειρία και τεχνογνωςία ςτισ καταςκευζσ μεγάλων υδροθλεκτρικϊν ζργων από τθν 35ετι ςυνεργαςία τθσ με τθ ΔΕΗ, υπζβαλλε τον Απρίλιο ςτθ Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ αιτιςεισ με ςχετικζσ μελζτεσ για τθν αδειοδότθςθ δφο μεγάλων υδροθλεκτρικϊν ςτακμϊν αντλθςιοταμίευςθσ ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 762 MW. υγκεκριμζνα: ΥΗΔ ΠΟΣΔΙΓΩΝ Ι Τοποθεζία: Ύψορ Επένδςζηρ : 380,0 MW Αιηωλοακαπνανία 196 εκ. ΥΗΔ ΠΟΣΔΙΓΩΝ II Τοποθεζία: Ύψορ Επένδςζηρ : 382,0 MW Αιηωλοακαπνανία 199 εκ. Η διάρκεια καταςκευισ των ζργων υπολογίηεται ςε 5 χρόνια 15

16 Ανάπηςξη Ακινήηων-Δκμεηαλλεύζειρ, Δλλάδα Ειςαγωγι ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν: 1990 Κεφαλαιοποίθςθ: 17,3 εκ. (Απρίλιοσ ϋ10) Αρικμόσ μετοχϊν: Μικτζσ επιφάνειεσ: τ.μ. Γενικά: Η ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΣΑ ζχει μεταξφ άλλων ςαν ςκοπό τθν δραςτθριοποίθςθ ςτον κλάδο των ςυμμετοχϊν και τθσ ανάπτυξθσ & εκμετάλλευςθσ ακινιτων με ςτόχο να αποφζρει μακροχρόνια οφζλθ ςε μετόχουσ και άλλουσ εταίρουσ. Η ΒΑΛΚΑΝ ανικει κατά 68% ςτθ ΜΗΧΑΝΙΚΗ και ςυμμετζχει ςτθν Εταιρεία Ανάπτυξθσ Ακινιτων του ομίλου ΜΗΧΑΝΙΚΗ ςτο εξωτερικό. 16

17 Ανάπηςξη Ακινήηων-Δκμεηαλλεύζειρ Διεκνείσ Δραςτθριότθτεσ Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ δίνει ολοζνα και μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτθν ανάπτυξθ και εκμετάλλευςθ ακινιτων τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. Όςο αφορά τισ δραςτθριότθτεσ ςτο εξωτερικό, θ εταιρεία ζχει εςτιάςει τθν προςοχι τθσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ με ςτόχο να εκμεταλλευτεί τισ ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ και εκμετάλλευςθ ακινιτων, οι οποίεσ μποροφν να επιφζρουν ςθμαντικά κζρδθ και υπεραξίεσ. Σα τελευταία χρόνια ο Όμιλοσ ζχει προχωριςει ςτθν εξαςφάλιςθ ςειράσ εκτάςεων ςε Ανατολικι Ευρϊπθ και Αίγυπτο. Σα πλεονεκτιματα από τισ δραςτθριότθτεσ ςτον χϊρο τθσ εκμετάλλευςθσ και ανάπτυξθσ ακινιτων είναι μεγάλα ενϊ τα κζρδθ από αυτζσ κα ζχουν αυξθμζνθ επίδραςθ μελλοντικά. Κατά τθν διάρκεια του 2009 οι δραςτθριότθτεσ τθσ ΜΗΧΑΝΙΚΗ αναπτφςςονταν ςε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρωςία και Αίγυπτο. 17

18 Οςκπανία Ονομαςία Ζργου Τφποσ Ζκταςη Γραφεία Διαμερίςματα Εμπορικοί Ύψοσ Περίοδοσ Στάδιο Γησ Χϊροι Επζνδυςησ Καταςκευήσ Ζργου τ.μ. τ.μ. τ.μ. τ.μ. εκ. Ρλατεία Ελλινων Συγκρότθμα Γραφείων , Οδθςςόσ Διαμεριςμάτων Μαιωτίδα Κτίρια Γραφείων , Μαριοφπολθ Ακθνά Εμπορικό Κζντρο , Οδθςόσ Άρτεμισ Κτίρια Γραφείων , Κίεβο Διαμεριςμάτων Το Πνειρο του Οδυςςζα Οικιςτικό & , Οδθςςόσ Ψυχαγωγικό Ράρκο Ολοκλθρωμζνο Ολοκλθρωμζνο Ολοκλθρωμζνο Υπό καταςκευι Υπό καταςκευι 18

19 Ρωζία Ονομαςία Ζργου Τφποσ Ζργου Ζκταςη Χϊροι Χϊροι Εμπορικοί Ύψοσ Περίοδοσ Στάδιο Γησ Γραφείων Διαμεριςμάτων Χϊροι Επζνδυςησ Καταςκευήσ Ζργου τ.μ. τ.μ. τ.μ. τ.μ. εκ. Μζγασ Αλζξανδροσ Κτιριακό , Χίμκι - Mόςχα Συγκρότθμα Ήρα Κτίριο , Χίμκι - Mόςχα Διαμεριςμάτων Αφροδίτθ Κτίριο , Χίμκι - Mόςχα Διαμεριςμάτων Διμθτρα Κτίριο , Χίμκι - Mόςχα Διαμεριςμάτων Πλυμποσ Κτίριο , Μόςχα Διαμεριςμάτων Ελλάσ Οικιςτικό , Zentotsi Συγκρότθμα Ακθνά Εμπορικό , Χίμκι - Mόςχα Κζντρο Απόλλων Συγκρότθμα , Μόςχα Γραφείων Melina Towers Συγκρότθμα , Χίμκι - Mόςχα Ρολλαπλών Χριςεων Υπό καταςκευι Υπό καταςκευι Αναμονή Άδειασ Διαδικαςία μελετϊν/άδειασ Διαδικαςία μελετϊν/άδειασ Διαδικαςία μελετϊν/άδειασ Διαδικαςία μελετϊν/άδειασ Διαδικαςία μελετϊν/άδειασ Διαδικαςία μελετϊν/άδειασ 19

20 Bοςλγαπία Βοτανικόσ κιποσ, Σόφια Γκζρμαν, Σόφια υνολικι Επιφάνεια τ.μ. Προβλζπεται ςχεδιαςμόσ Εμπορικοί χϊροι τ.μ. Θζςεισ Parking 180 Υψοσ Επζνδυςθσ 11,6 εκ. Αναμενόμενεσ θμερ. ζναρξθσ/τζλουσ εργαςιϊν Γ τρίμθνο 2010/Γ τρίμθνο 2013 υνολικι Επιφάνεια τ.μ. Προβλζπεται ςχεδιαςμόσ Διαμερίςματα τ.μ. Εμπορικοί χϊροι τ.μ.. Θζςεισ Parking 625 Τψοσ Επζνδυςθσ 52,4 εκ. Αναμενόμενεσ θμερ. ζναρξθσ/τζλουσ εργαςιϊν Γ τρίμθνο 2010/Γ τρίμθνο

21 Αίγςπηορ Κερντάςα, Κάιρο El-Azezeya, Κάιρο υνολικι Επιφάνεια τ.μ. υνολικι Επιφάνεια τ.μ. Αποςτάςεισ από: Κεντρικό άξονα ςφνδεςθσ Αλεξάνδρεια-Κάιρο 1,5 χλμ Αρχαιολογικό χϊρο Πυραμίδων 2 χλμ Κζντρο Καϊρου 12 χλμ Αποςτάςεισ από: : Περιφερειακι λεωφόρο Κάιρου 2 χλμ Αρχαιολογικό χϊρο Πυραμίδων 8 χλμ Πλατεία El-Remaya 6,5 χλμ (Χϊροσ ανζγερςθσ νζου αρχαιολογικοφ μουςείου) 21

22 Ανάπηςξη Ακινήηων Πίνακαρ Οικοπέδων και Εκηιμήζειρ (ποζά ζε ) Ζργο Κατάςταςθ Ζργου Ζκταςθ γθσ (ςε τ.μ.) Τιμι Απόκτθςθσ Εκτίμθςθ Δεκ - 07 Εκτίμθςθ Δεκ - 08 Εκτίμθςθ Δεκ - 09 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΩΣΙΑ Μζγασ Αλζξανδροσ - Chimki 1 Lease Ήρα - Chimki 2 Lease Aφροδίτθ - Chimki 3 Lease Διμθτρα - Chimki 4 Lease Απόλλων - Taganka Lease Ελλάσ - Zedotsi Ιδιόκτθτο Ακθνά - Chimki 5 Lease Melina Towers - Moscva River Lease Πλυμποσ - Chimki 6 Lease Σφνολα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΑΝΙΑ Αρτζμιδα Lease Το όνειρο του Οδυςςζα Lease ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΙΑ Βοτανικόσ κιποσ Ιδιόκτθτο Γκζρμαν Ιδιόκτθτο ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΥΡΤΟΣ Κερντάςα Ιδιόκτθτο El-Azezeya Ιδιόκτθτο Εκτιμιςεισ από: Γενικό Σφνολο: Cushman & Wakefield για ωςία, Ουκρανία, Βουλγαρία CB Richard Ellis (Dubai) για Αίγυπτο 22

23 Δπικοινωνία ΚΕΝΤΙΚΑ ΓΑΦΕΙΑ Μεγ. Αλεξάνδρου Μαροφςι, Ακινα Τθλ.: , Fax: ΒΑΛΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 15 ο χλμ.ε.ο. Θεςςαλονίκθσ-Βζροιασ Γζφυρα Θεςςαλονίκθσ, Tθλ.: , Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΓΕΙΑ Α.Ε. Δροςιά Ευβοίασ Χαλκίδα Tθλ.: , , Fax: ΜΑΜΑΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.. 8 ο χλμ Ε.Ο. Καβάλασ-Ξάνκθσ Kαβάλα Tθλ.: (-6) Fax: ΘΟΛΟΣ Α.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου Μαροφςι, Ακινα Tθλ.: Fax: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΙΑ 110 Rakovski Street, 1000 Sofia - Bulgaria Tel.: Fax: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΑΝΙΑ Greek Square 3 / Odessa, Ukraine Tel: Fax: MΗΧΑΝΙΚΗ ΩΣΙΑ Krasnopresnenskaya Naberezhnaya 12 Entrance No 6, Office , Moscow, Russia Tel: Fax:

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Πθγι: Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΟΠ) τθσ Διεφκυνςθσ ΔΕΚΟ

Πθγι: Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΟΠ) τθσ Διεφκυνςθσ ΔΕΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ Πθγι: Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΟΠ) τθσ Διεφκυνςθσ ΔΕΚΟ θμειώςεισ πινάκων Ιςολογιςμοφ και Αποτελεςμάτων χριςθσ Α' Εξαμινου 2010: Σα

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου Ο ςχολιαςμόσ μου εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ δθμόςιασ ςυηιτθςθσ που διεξάγεται και αφορά ςτθν φορολογία των «αγροτεμαχίων»,

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα