ΠΔΡΙ ΣΗΝ ΓΙΑΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΔΠIΣΉΜΗ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (*) Κύξηε Τπνπξγέ. εβαζκηώηαηε. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Κπξίεο θαη θύξηνη,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙ ΣΗΝ ΓΙΑΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΔΠIΣΉΜΗ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (*) Κύξηε Τπνπξγέ. εβαζκηώηαηε. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Κπξίεο θαη θύξηνη,"

Transcript

1 ΠΔΡΙ ΣΗΝ ΓΙΑΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΔΠIΣΉΜΗ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (*) Κύξηε Τπνπξγέ εβαζκηώηαηε Αγαπεηνί ζπλάδειθνη Κπξίεο θαη θύξηνη, Δίλαη κεγάιε ηηκή γηα κέλα ε απνλνκή ηνπ Βξαβείνπ εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο. ην απνδέρνκαη κε πνιιή ζπγθίλεζε θαη κεγάιε ηθαλνπνίεζε. Γηόηη απνηειεί αθξηβώο επηβξάβεπζε έξγνπ ηεο δσήο κνπ 35 πεξίπνπ εηώλ. Σν ηηκεηηθό ςήθηζκα ηνπ Ιδξύκαηνο Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο πνπ ην ζπλνδεύεη κε εθθξάδεη απνιύησο (όπσο ιέγνπλ νη λεώηεξνη). Με ην βξαβείν απηό ηηκάηαη ε κλήκε ησλ Βαζίιε Ξαλζόπνπινπ θαη ηέθαλνπ Πλεπκαηηθνύ, αγξίσο δνινθνλεζέλησλ, νη νπνίνη πιήξσζαλ κε ηε δσή ηελ επηηέιεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο θαζήθνληνο. Υάζεθαλ δύν εθιεθηνί άλζξσπνη, δύν αμηόινγνη επηζηήκνλεο θαη θηώρελε ε Διιάο. Αο δηαησληζζεί ε κλήκε κε ην Βξαβείν απηό θαη αο είλαη ε εκέξα ηεο απνλνκήο ηνπ, ε εκέξα πνπ ηηκάηαη ν παλεπηζηεκηαθόο δηδάζθαινο. Δπραξηζηώ ζεξκώο ηνλ αγαπεηό θίιν Νίθν Παπαλησλίνπ γηα ηνλ επαηλεηηθό ηνπ ιόγν πνπ κε ηθαλνπνηεί ηδηαηηέξσο, δηόηη πξνέξρεηαη από ζπλάδειθν ζηελ επηζηήκε, αιιά θαη ζηε δηθεγνξία. 1. Σν έξγν ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ δηδαζθάινπ πεξηιακβάλεη ηξία θαζήθνληα: λα δηαπιάζζεη επηζηήκνλεο. λα δεκηνπξγήζεη δηαδόρνπο. θαη λα πξναγάγεη ηελ επηζηήκε. Πξνο ηνύην πξέπεη λα εκπλεύζεη πξνο ηνπο ζπνπδάδνληεο ηνλ έξσηα πξνο ηελ επηζηήκε (1). Σνύην απνηειεί ράξηζκα ηνπ δηδαζθάινπ, είλαη έξγν δύζθνιν πνπ ππνβνεζείηαη όκσο από ην γεγνλόο όηη θάζε επηζηήκε δηαζέηεη γνεηεία, κε ηελ νπνία κπνξεί λα ειθπζζεί θαη ν αδηάθνξνο. Από ηα ηξία θαζήθνληα ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ δηδαζθάινπ πνπ αλέθεξα ην πξώην ε δηακόξθσζε επηζηεκόλσλ δελ ζπλίζηαηαη κόλν ζηε κεηάδνζε γλώζεσλ, αιιά θαη ζηελ ππόδεημε ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ (2). Πξνο

2 ηνύην πξέπεη λα αλαπηπρζεί ε κέζνδνο γηα καο ηνπ λνκηθώο ζθέπηεζζαη, θπξίσο κε ηε δηδαζθαιία επί ηε βάζεη λνκηθώλ πξνβιεκάησλ. Σν δεύηεξν, ε δεκηνπξγία καζεηώλ-δηαδόρσλ απαηηεί ηελ επηινγή ησλ ηθαλώλ, ζηνπο νπνίνπο ζα δηδαρζεί ε κέζνδνο ηεο επηζηεκνληθήο εξεύλεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο επηζηεκνληθνύ έξγνπ (3). Σν ηξίην ε πξναγσγή ηεο επηζηήκεο από ηνλ ίδην ηνλ δηδάζθνληα, πνπ εθηόο από ηελ δηδαζθαιία, ζπλίζηαηαη ζηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθώλ έξγσλ ζε λέα θαη επίθαηξα δεηήκαηα, όπσο θαη ζηελ αλαζεώξεζε παιαηνηέξσλ. Δξγαζία κνλαρηθή γηα ηνπο λνκηθνύο, όπσο ζε όιεο ηηο επηζηήκεο ηνπ πλεύκαηνο. Οξζώο έιεγαλ νη παιαηόηεξνη όηη δηο δηδάζθεηαη ν δηδάζθσλ. Πξάγκαηη ζηε πξνζπάζεηα πξνο κεηάδνζε γλώζεσλ, ειέγρεη θαλείο ηηο δηθέο ηνπ, ηηο ζεκειηώλεη θαιιίηεξα ή αθόκε ηεο αλαζεσξεί. Η ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο λένπο έρεη ακθίδξνκε ελέξγεηα, δηόηη ε εθεβηθή ηνπο νξκή θαη νη δσεξέο θαη θαίξηεο ζπλήζσο απνξίεο ηνπο γνληκνπνηνύλ ηε ζθέςε ηνπ δηδάζθνληνο. 2. Η δηδαζθαιία ηεο επηζηήκεο ηνπ δηθαίνπ βαζίδεηαη θαηά ηε γλώκε κνπ ζε ηξεηο ζεκειηώδεηο αξρέο, ηηο νπνίεο θαη αθνινύζεζα. Η πξώηε, όηη ε επηζηήκε ηνπ δηθαίνπ είλαη πξαθηηθή επηζηήκε. δηδάζθεη πσο πξέπεη λα πξάηηνπκε θαη ηη δελ πξέπεη λα θάλνπκε, όπσο ε εζηθή. πλεπώο ζεσξία ρξεηάδεηαη κόλν όηαλ είλαη ρξήζηκε γηα ηελ πξάμε. Αιιώο απνηειεί ζπαηάιε πλεπκαηηθώλ δπλάκεσλ θαη αδηθαηνιόγεην θόξην ησλ ζπνπδαζηώλ. Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα, κε ηα νπνία δελ ζα ζαο θνπξάζσ (4). Η δεύηεξε αξρή είλαη όηη ε επηζηήκε ηνπ δηθαίνπ είλαη ζρεηηθή επηζηήκε. Γελ θαηαιήγεη ζε αιεζείο θξίζεηο, όπσο άιιεο επηζηήκεο, αλ θαη γη απηέο ακθηζβεηείηαη ηνύην (5). Αιιά ζε νξζέο θξίζεηο, ε νξζόηεηα, ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί θαη λα αλαηξαπεί. Γη απηό ν λνκηθόο δελ πξέπεη πνηέ λα είλαη απόιπηνο ζηηο απόςεηο ηνπ θαη λα απνθιείεη άιιεο δόθηκεο γλώκεο (6). Άιισο θηλδπλεύεη λα απνγνεηεπζεί πηθξά, αλ ε άπνςε ηνπ αληηθξνπζζεί απνηειεζκαηηθά, ή απνξξηθζεί από ηε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ. Σέινο, ν αιεζήο επηζηήκσλ πξέπεη λα είλαη πάληνηε έηνηκνο λα αλαζεσξήζεη ηηο απόςεηο ηνπ, όηαλ θαηαλνήζεη ην επηζθαιέο ή ην ζθαιεξό απηώλ. Η ηξίηε θαη ζπνπδαηόηεξε είλαη ε πίζηηο θαη πεηζαξρία ζηνλ λόκν, ην θύξην

3 θαζήθνλ ηνπ λνκηθνύ. Άιισο δελ ππάξρεη θξάηνο δηθαίνπ θαη δεκνθξαηία. Σνλ λόκν πξέπεη λα ηνλ εθαξκόδνπκε είηε ε ξύζκηζε ηνπ καο αξέζεη είηε όρη. Κξίζε πεξί ηεο νξζόηεηαο ηνπ λόκνπ είλαη θξίζε γηα κεηαξξύζκηζή ηνπ (de lege ferenda) θαη όρη πεξί ηεο ηζρύνο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ (de lege lata). Γπζηπρώο εθηεηακέλν είλαη ην θαηλόκελν ηεο πξνζπάζεηαο παξαθάκςεσο ηνπ λόκνπ, όηαλ απηόο δελ καο αξέζεη ή δελ ζπκθέξεη ζηελ ππόζεζε πνπ ρεηξηδόκεζα. Σνύην επηηπγράλεηαη κε δηάθνξα ηεξηίπηα ή επηζθαιείο θαηαζθεπέο, πνπ βαζίδνληαη ζηηο γεληθέο ξήηξεο ή ζε αθαηάιιειεο γηα ηελ πεξίπησζε εξκελεπηηθέο κεζόδνπο πνπ πινύζηα καο παξέρνπλ νη Μεζνδνινγίεο ηνπ Γηθαίνπ, νη νπνίεο έρνπλ γξαθεί από λνκηθνύο πνπ δελ έρνπλ ζπλήζσο ηδέα ηεο πξάμεσο. Παξάδεηγκα ηνπ θηλδύλνπ πνπ ελέρεη ε θαθή εθαξκνγή ησλ γεληθώλ ξεηξώλ, πνπ απνηειεί θαη παξάδεηγκα θαηαιύζεσο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο δεκνθξαηίαο, ππήξμε ε εξκελεία ηνπ γεξκακ κε βάζε ηηο ρηηιεξηθέο αξρέο, νη νπνίεο ζεσξήζεθε όηη ελζσκαηνύλην ζηηο γεληθέο απηέο ξήηξεο. Σνύην αξθεί γηα όζνπο ππνζηεξίδνπλ όηη ε εξκελεία ηνπ δηθαίνπ πξέπεη λα είλαη πνιηηηθή (7). Τπάξρνπλ βέβαηα θαη νη θαθνί λόκνη, ηελ ύπαξμε ησλ νπνίσλ νθείινπκε λα δηαπηζηώλνπκε θαη λα ππνδεηθλύνπκε πξνο ηνλ λνκνζέηε. Οη λόκνη απηνί κπνξνύλ ελίνηε λα παξαθακθζνύλ θαη εξκελεπηηθώο, αιιά ηνύην είλαη έξγνλ εγθύξσλ κόλν λνκηθώλ θαη ησλ αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ (8). 3. Όηαλ εηζήιζα ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ απηή απνηειείην θαηά ην πιείζηνλ από θαζεγεηέο πςεινύ αθαδεκατθνύ ήζνπο. Όινη εδίδαζθαλ απηνπξνζώπσο θαη θαλνληθά, όπσο θαη εμήηαδαλ πξνθνξηθά ζηηο εμεηάζεηο θαη ηηο ηκεκαηηθέο. Γελ πξέπεη λα αληηηαρζεί όηη ηόηε ήζαλ ιηγόηεξνη νη θνηηεηέο. Όηαλ πξν 35εηώλ ν De Gaule αλεθπξύρζε επίηηκνο δηδάθησξ ηεο λνκηθήο, ξώηεζε πόζνη ήζαλ νη θνηηεηέο ηεο λνκηθήο. ηελ απάληεζε όηη ήζαλ δέθα ρηιηάδεο, παξαηήξεζε κε ην γλσζηό ςπρξό ηνπ ρηνύκνξ: "Πξόθεηηαη δειαδή πεξί κεξαξρίαο" (alors c est une division). Βεβαίσο νη ηόηε θαζεγεηέο δελ ήζαλ άγηνη, επηηεινύζαλ όκσο ηα έξγα ηνπο κε εππξέπεηα. Σόηε ην 1962 θαλείο από ηνπο θαζεγεηέο ηεο λνκηθήο δελ δηαηεξνύζε δηθεγνξηθό γξαθείν. Μεξηθνί δηθεγνξνύζαλ κόλν επθαηξηαθά. Έηζη ζηακάηεζα ζηαδηαθά ηελ αξθεηά δσεξή δηθεγνξία κνπ θαη έθιεηζα ην δηθεγνξηθό κνπ γξαθείν. Σνύην έπξαμα θαη γηα λα δηαηεξήζσ ηελ επηζηεκνληθή κνπ ειεπζεξία, ώζηε λα κελ είκαη αλαγθαζκέλνο λα

4 ππνζηεξίδσ σο ζπλήγνξνο απόςεηο, νη νπνίεο δελ ήζαλ ζύκθσλεο κε ηελ επηζηεκνληθή κνπ ζπλείδεζε. Γελ δηέθνςα όκσο ηελ επαθή κε ηελ πξάμε, όπσο δελ πξέπεη ν δηδάζθσλ κάζεκα, ηνπ νπνίνπ ηα δεηήκαηα άγνληαη ζηα δηθαζηήξηα. Έηζη, αθνινπζώληαο ην παξάδεηγκα ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ αύμεζα ηε γλσκνδνηηθή κνπ δξαζηεξηόηεηα θαη άξρηζα λα αζρνινύκαη κε δηαηηεζίεο, έξγα πνπ ζπλερίδσ αθόκα. Οη γλσκνδνηήζεηο κνπ απερνύλ πάληνηε ηελ επηζηεκνληθή κνπ ζπλείδεζε, πξάγκα πνπ ζπλέβαηλε κε ηνπο ηόηε γλσκνδνηνύληαο θαζεγεηάο, θαη ζην έξγν ηνπ δηαηηεηνύ δηαηεξώ ηελ ακεξνιεςία κνπ. Μεγάιε ήην ηόηε ε αίγιε ησλ θαζεγεηώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ - θαζεγεηαί νλνκάδνλην άιισζηε κόλν νη ηεο αλσηάηεο βαζκίδνο - ε δε θαηάθηεζε παλεπηζηεκηαθήο έδξαο εζεσξείην σο ην αλώηαην γηα επηζηήκνλα αμίσκα (10). Απηό επίζηεπα θαη εγώ, ώζηε όρη κόλν δελ επεδίσμα άιια αμηώκαηα, όπσο θαη όζα κνπ πξνζεθέξζεζαλ ηα απέθξνπζα. Τπήξμα ακεξόιεπηνο θαη ζπλεπήο ζηα έξγα ελώπηνλ ηεο Ννκηθήο ρνιήο. Γίθαηνο θαη ππνκνλεηηθόο εμεηαζηήο, ώζηε παξά ηελ απζηεξόηεηα κνπ, γηα ηελ νπνία κεηαλνώ, (11) λα κελ ππάξρνπλ παξάπνλα. ηα έξγα κνπ απηά δελ δερόκνπλ παξεκβάζεηο από θαλέλα, ελώ ήκνπλ πξόζπκνο λα αθνύζσ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ή ηνπο θεδεκόλαο ηνπο. Δθεί πνπ πζηέξεζα ήηαλ ζην ζπγγξαθηθό κνπ έξγν. Παξά ην όηη απηό λνκίδσ πσο ήηαλ εθιεθηό, δελ απέδσζα όζν κπνξνύζα. Παξά ηαύηα νη παιαηνί κνπ θνηηεηέο κνπ δείρλνπλ επγλσκνζύλε θαη αγάπε. Πάληνηε θαη αθόκε ηνπο βνεζώ κε ηδέεο θαη ζπκβνπιέο. Όζνπο είραλ αθαδεκατθέο θηινδνμίεο, αλ θαη θαζεγεηήο ηνπ αζηηθνύ δηθαίνπ, πξνζπαζνύζα λα δηνρεηεύζσ πξνο ηνπο θιάδνπο είραλ πεξηζζόηεξε αλάγθε θαη πξνο ηνπο άγνλνπο θιάδνπο ηεο λνκηθήο θαη έηζη αλέδεημα ιίγνπο αζηηθνιόγνπο. Απέηπρα όκσο λα πξνζειθύζσ θάπνηνλ πξνο ην ξσκατθό δίθαην, ε θαιιηέξγεηα ηνπ νπνίνπ είλαη απαξαίηεηε. 4. ρεδόλ όινη νη ζεκεξηλνί θαζεγεηαί ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ππήξμαλ καζεηέο κνπ. Οη πεξηζζόηεξνη είλαη ιακπξνί επηζηήκνλεο, αιιά κεξηθνί θαη ην ιέγσ κε κεγάιε κνπ ιύπε δελ δηαζέηνπλ ηελ αθνζίσζε θαη ην ήζνο ησλ πξνθαηόρσλ ηνπο. Άιιαμαλ νη θαηξνί, δηαθνξεηηθέο είλαη νη αμίεο. Φηαίεη θαη ε παλεπηζηεκηαθή λνκνζεζία, ν κεγάινο αξηζκόο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ κεηώλεη ην ζπλαίζζεκα ηεο επζύλεο ησλ ππόρξεσλ θαη παξεκπνδίδεη ηνλ έιεγρν. όπσο θαη νη γιίζρξεο απνιαπέο

5 πνπ αλαγθάδνπλ ηνπο δηδάζθνληεο λα ζηξέθνληαη πξνο άιιεο πεγέο εζόδσλ. Σα παλεπηζηεκηαθά κνπ έξγα ηα επηηεινύζα κε κεγάιε επραξίζηεζε, ηδίσο κε δηαζθέδαδε ε δηδαζθαιία θαη ηελ έθαλα κε θέθη. Οπόηε ηίζεηαη ην θηινζνθηθό εξώηεκα: είλαη άμηνο επαίλνπ, θαη βξαβεύζεσο όπνηνο από θπζηθνύ ηνπ θαη γηα πξνζσπηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε θάλεη ην ζσζηό θαη ην θαιό; Δξώηεκα αλαπάληεην. Η απνλνκή ηνπ Βξαβείνπ κε αλάγθαζε λα θάλσ θάπνηνλ απηνέιεγρν θαη λα κε ζπκπαζάηε γηα ηελ πεξηαπηνινγία. Δύρνκαη λα ππάξμνπλ αμηώηεξνη παλεπηζηεκηαθνί δηδάζθαινη, νη νπνίνη λα ηηκεζνύλ κε ην Βξαβείν. Πάλησο επραξηζηώ από θαξδίαο, γηα ηε βξάβεπζε όπσο θαη όινπο εζάο πνπ κε ηηκήζαηε κε ηελ παξνπζία ζαο.

6 Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ (*) Γεκνζηεύεηαη όπσο εμεθσλήζεη θαη πξνζηίζεληαη κεξηθέο ππνζεκεηώζεηο. Κάπνηεο από ηηο ζθέςεηο πνπ αθνινπζνύλ ηηο έρσ εθθξάζεη ζε άιια δεκνζηεύκαηά κνπ. (1) Σνλ έξσηα απηόλ δελ ηνλ έηξεθα εγώ αηνκηθώο. Έηζη, πξνζπαζώληαο λα ηνλ εκπλεύζσ ζηνπο αθξναηέο κνπ, αηζζαλόκνπλα ζαλ ηνλ μεινγηαζηή πνπ πνπιάεη έξσηα. (2) Όπσο έιεγε ν Ηξάθιεηηνο "πνιπκαζήεη λόνλ νπ δηδάζθεη". (3) Παιαηά ε δηαδαθηνξηθή δηαηξηβή γηλόηαλε ππό ηελ θαζνδήγεζε θαζεγεηνύ θαη ήηαλ αλαιπηηθή. Από απηή πξνέθππηε αλ ν ππνςήθηνο ήηαλ ηθαλόο γηα πεξαηηέξσ ζηαδηνδξνκία. Αθνινπζνύζε ε δηαηξηβή επί πθεγεζία, ε νπνία ζπλεηάζζεην ρσξίο βνήζεηα θαη έπξεπε λα είλαη ζπλζεηηθή. Έηζη εδεκηνπξγείην εηθόλα γηα ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ επηζηήκνλνο. (4) Κύξην παξάδεηγκα είλαη ην πξόβιεκα ηεο αηηεηώδνπο ζπλαθείαο κεηαμύ δεκηνγόλνπ γεγνλόηνο θαη δεκίαο, γηα ην νπνίν ζηε Γεξκαλία ππεξβνιηθή ππήξμε ε ζπαηάιε πλεπκαηηθώλ δπλάκεσλ θαη εδεκνζηεύζεθαλ ηόκνη κειεηώλ θαη ρηιηάδσλ ζειίδσλ. Η όιε δηδαζθαιία κεηαθέξζεθε θαη παξ' εκίλ από όζνπο ζπνύδαζαλ ζηε Γεξκαλία. Δλώ ζε άιιεο ρώξεο, όπνπ ην πξόβιεκα ειάρηζηα απεζρόιεζε ηελ επηζηήκε, ηα δηθαζηήξηα θαηαιήγνπλ ζε παξόκνηα ζσζηά απνηειέζκαηα. Αζθαιώο θάζε δηθαζηήο κε απιή επζπθξηζία ζα ιύζεη ζσζηά ην δήηεκα πέξα από θάζε ζεσξία. (5) Βι. Από ηελ ειιεηθή βηβιηνγξαθία ηειεπηαίσο ηελ σξαία κειέηε ηεο Β. Κηληή, Kuhn θαη Wittgenstein, (6) Γηα λα θαηαδείμσ ηελ αλσηέξσ αξρή ζε θξνληηζηήξην ηειεηνθνίησλ κε πξαθηηθέο αζθήζεηο εθήξκνδα ην αθόινπζν παίγλην: Δλώ νη πεξηζζόηεξνη είραλ θαηαιήμεη ζηε ζσζηή ιύζε, ηνπο έιεγα: "Παηδηά έρεηε ιάζνο" θαη πξνζπαζνύζα κε εμεδεηεκέλα επηρεηξήκαηα λα ηελ αλαηξέςσ. Αθνύ, εθκεηαιιεπόκελνο ην θύξνο ηνπ θαζεγεηνύ, ηνπο έπεηζα πεξίπνπ, δηόηη νη θαινί είραλ δηαηεξήζεη επηθπιάμεηο, ηνπο έιεγα: "Παηδηά ηώξα εγσ έρσ άδηθν θαη ζείο είραηε δίθην". Μεξηθνί ζύκσλαλ, δηόηη

7 ηάρα ηνπο θνξόηδεςα, νπόηε ηνπο εμεγνύζα όηη ζθνπόο κνπ ήηαλ λα θαηαδείμσ ηηο αλσηέξσ αξρέο ηνπο θηλδύλνπο από ζεσξίεο θαη εξκελεπηηθέο θαηαζθεπέο, θαζώο θαη ηε ζρεηηθόηεηα ησλ ιύζεσλ. (7) αθώο επηθξηηηθώο ν Π. Γαγηόγινπ Αηνκηθά δηθαηώκαηα Α' 1991, αξ. 245 επ. Καη όζνπο αλαθέξεη. (8) Γελ θαίλεηαη λα ππάξρεη εηδηθή κειέηε, πξβι. Μόλν Γ. Μαληώηε ζηνλ Σηκ. Σνκ. Γ. Μεηζνπνύινπ II, 1993, ζ. 845 επ., όπνπ παξαηίζεληαη απνθάζεηο εθεηείσλ πνπ εθήξκνζαλ θαηά ηξόπν κάιινλ απιό ηελ ηεινινγηθή κέζνδν θαη ζε ζέκαηα κηθξήο ζεκαζίαο. (9) ήκεξα μαλαβιέπνληαο ηνλ πξνζθάησο (1995) δεκνζηεπζέληα ηόκν ησλ γλσκνδνηήζεσλ κνπ, έρσ κεξηθέο ακθηβνιίεο. ρεηηθή άιισζηε, όπσο αλέθεξα, ε λνκηθή επηζηήκε θαη ν επηζηήκσλ είλαη πάληνηε ειεύζεξνο λα αιιάδεη γλώκε. (10) Σελ αίγιε απηή ελίζρπαλ θαη νη ηθαλνπνηεηηθέο ηόηε απνιαπέο, νη νπνίεο επέηξεπαλ κία αμηνπξεπή δηαβίσζε. (11) Ακάξηεκα κνπ, όηη ελώ βνεζνύζα ηνπο θαινύο θνηηεηέο ηαιαηπσξνύζα ηνπο αηπρείο θαθνύο.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Δλώ ππάξρνπλ ηόζνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ πεζαίλνπλ από πείλα θαη αξξώζηηεο, εκείο αζρνινύκαζηε πεξηζζόηεξν κε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Παξακεξίδνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζώληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα