$ & & $ &# & & & & & &#' & ' (

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "$ & & $ &# & & & & & &#' & ' ("

Transcript

1 BS-250 Aνιχνευτής καπνο δέσμης Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης

2 Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3 Ρυθμίσεις...3 Ρ θμιση του επιπέδου σκίασης...4 Ρ θμιση της λειτουργίας πλήρους διακοπής σήματος...4 Ρ θμιση της λειτουργίας του ALARM relay...4 Τοποθέτηση και σ νδεση του ανιχνευτή...5 Ευθυγράμμιση και ρ θμιση...6 Τοποθέτηση του καθρέπτη...6 Ευθυγράμμιση του ανιχνευτή...6 οκιμές εγκατάστασης...7 οκιμή συναγερμο με το ειδικ φίλτρο...7 οκιμή πλήρους διακοπής της δέσμης...7 Τεχνικά χαρακτηριστικά...7 Περιγραφή Ο ανιχνευτής καπνο δέσμης BS-250 αποτελείται απ δ ο κομμάτια. Το ένα, ο κυρίως ανιχνευτής, περιλαμβάνει έναν πομπ υπέρυθρης ακτινοβολίας, έναν δέκτη και τα κυκλώματα για τον έλεγχ τους. Το δε τερο κομμάτι είναι ένας ειδικ ς καθρέπτης που τοποθετείται απέναντι απ τον κυρίως ανιχνευτή. Ο πομπ ς παράγει μια δέσμη υπέρυθρης ακτινοβολίας η οποία διαπερνά τον καλυπτ μενο χώρο, αντανακλάται στον καθρέπτη και ανιχνε εται απ τον δέκτη. Ο δέκτης επεξεργάζεται την ακτινοβολία που λαμβάνει και αν αυτή είναι μειωμένη κατά ένα προρυθμισμένο ριο αντιλαμβάνεται τι υπάρχει καπν ς και δίνει συναγερμ. Ο ανιχνευτής και ο καθρέπτης τοποθετο νται στο χώρο που θα καλυφθεί παράλληλα με την οροφή και σε απ σταση 0.3 έως 0.6 μέτρα απ αυτήν. Η μέγιστη απ σταση μεταξ ανιχνευτή και καθρέπτη είναι 50 μέτρα. Καλ πτουν το χώρο που βρίσκεται μέχρι 7.5 μέτρα δεξιά και αριστερά του άξονα ανιχνευτή-καθρέπτη. Τρ πος λειτουργίας Όταν στον καλυπτ μενο χώρο δεν υπάρχει καπν ς, η ακτινοβολία του πομπο φτάνει λη στο δέκτη και ο ανιχνευτής βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας. Σε περίπτωση φωτιάς ο καπν ς που παράγεται απορροφά μέρος της ακτινοβολίας του πομπο. Όταν η ακτινοβολία που λαμβάνει ο δέκτης πέσει κάτω απ ένα προρυθμισμένο ριο για περισσ τερα απ 8 με 10 δευτερ λεπτα ο ανιχνευτής δίνει σήμα συναγερμο φωτιάς (ενεργοποιεί το alarm relay). Το επίπεδο ανίχνευσης μπορεί να ρυθμιστεί στο 25%, 35%, ή 50% ανάλογα του περιβάλλοντος. Το alarm relay του ανιχνευτή μπορεί να προγραμματιστεί απ τον χρήστη να λειτουργεί με δ ο διαφορετικο ς τρ πους. Στον τρ πο που ονομάζεται «auto reset», μετά απ κάθε συναγερμ, ο ανιχνευτής απενεργοποιεί το alarm relay αυτ ματα μετά απ 5 δευτερ λεπτα. Στον τρ πο που ονομάζεται «latched» το alarm relay παραμένει ενεργοποιημένο μετά απ συναγερμ μέχρι να γίνει διακοπή της τάσης τροφοδοσίας στον ανιχνευτή. Για να απενεργοποιηθεί σίγουρα ο ανιχνευτής πρέπει η διακοπή της τάσης τροφοδοσίας να διαρκέσει τουλάχιστον 5 δευτερ λεπτα. Όταν η ακτινοβολία που λαμβάνει ο δέκτης είναι μειωμένη κατά 90% για περισσ τερα απ 10 δευτερ λεπτα ο ανιχνευτής ενεργοποιεί το fault relay. Αυτή η κατάσταση θα εμφανιστεί αν για παράδειγμα κάποιο αντικείμενο μπει ανάμεσα στον ανιχνευτή και τον καθρέπτη, έχει καταστραφεί ο καθρέπτης ή δεν εκπέμπει ο πομπ ς. Το fault relay απενεργοποιείται αυτ ματα μετά απ 5 δευτερ λεπτα αν διορθωθεί το σφάλμα.

3 Σελίδα 3 απ 7 Ο ανιχνευτής διαθέτει κυκλώματα αυτορ θμισης για να παραμένει σταθερή η ευαισθησία του ταν η ακτινοβολία μειώνεται σταδιακά λ γω π.χ. της σκ νης που επικάθεται πάνω στον ανιχνευτή και στον καθρέπτη. Επίπεδα μείωσης της ακτινοβολίας μέχρι 0.7dB/ώρα μπορο ν να ρυθμιστο ν αυτ ματα απ τον ανιχνευτή. Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή Ο ανιχνευτής πρέπει να τοποθετηθεί στο κατάλληλο σημείο ώστε να ανιχνε σει σο το δυνατ ν γρηγορ τερα τον καπν σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ο χρ νος απ κρισης εξαρτάται απ : - Τη θέση του ανιχνευτή μέσα στο χώρο τον οποίο θέλουμε να καλ ψουμε - Την ποσ τητα του καπνο που θα παραχθεί απ την φωτιά - Την κατασκευή της οροφής - Τυχ ν παρξη διατάξεων εξαερισμο εν πρέπει να τοποθετήσουμε ανιχνευτές δέσμης σε μέρη που: - υπάρχει πολ φως σε κανονικές συνθήκες - υπάρχει υπερβολική σκ νη, καπν ς ή ατμοί νερο σε κανονικές συνθήκες - υπάρχουν απ τομες μεταβολές θερμοκρασίας - οι επιφάνειες τοποθέτησης του πομπο και του δέκτη δέχονται κραδασμο ς ή μετακινο νται - δεν μπορεί ο ανιχνευτής να τοποθετηθεί σταθερά ή να ευθυγραμμιστεί σωστά Όταν αποφασίσουμε που θα τοποθετήσουμε τον ανιχνευτή δέσμης θα πρέπει να προσέξουμε την κατασκευή των επιφανειών, και τι πιθανές αλλαγές θα υπάρξουν (π.χ. λ γο αλλαγής εποχής). 15m 30m 45m m m m 7.5m 7.5m 7.5m 15m 7.5m 7.5m 15m 15m 7.5m Κτίριο πλάτους 15 μέτρων Κτίριο πλάτους 30 μέτρων Κτίριο πλάτους 45 μέτρων Εικ να 1. Αποστάσεις ανιχνευτών δέσμης απ τον τοίχο. Τρία παραδείγματα Η μέγιστη απ σταση κάλυψης εκατέρωθεν του άξονα της δέσμης είναι τυπικά 7,5 μέτρα για ικανοποιητική ανίχνευση κάτω απ επίπεδες οροφές, παρέχοντας μέγιστη κάλυψη σε μια περιοχή 750 τετρ. μέτρα. Το μέγιστο προτειν μενο ψος τοποθέτησης απ το πάτωμα είναι 40μ και η απ σταση μεταξ της δέσμης και της οροφής πρέπει να είναι μεταξ 0,3 και 0,6 μέτρα. Η απ σταση της δέσμης απ τον τοίχο ή απ άλλα εμπ δια δεν πρέπει να είναι μικρ τερη απ 0,5 μέτρα. Ρυθμίσεις Αν δο με τον ανιχνευτή απ το πίσω μέρος (δες παρακάτω σχήμα), υπάρχουν τέσσερις διακ πτες για την ρ θμιση των παραμέτρων λειτουργίας του και ένας διακ πτης τριών θέσεων που χρησιμοποιείται στην διαδικασία της ευθυγράμμισης. Η ρ θμιση των τεσσάρων διακοπτών πρέπει να γίνει πριν τη σ νδεση του ανιχνευτή.

4 Αρχείο _08_004 Σελίδα 4 απ 7 Μικροδιακ πτες ρ θμισης λειτουργιών του ανιχνευτή MODE SWITCH DIP SWITCH SETTINGS ΟΝ 50% THRESHOLD % THRESHOLD 25% THRESHOLD ON ON Βοηθητικ ς διακ πτης ευθυγράμισης 12% THRESHOLD LATCHING ALARM AUTO RESET COMP FIRE ENABLE COMP FIRE DISABLE ON ON Χ Ρ θμιση του επιπέδου σκίασης Χρησιμοποιώντας τους διακ πτες 3 και 4 πρέπει να ρυθμίσουμε στον ανιχνευτή ένα απ τα 3 επίπεδα σκίασης ανάλογα με τη λειτουργία του χώρου που θα τοποθετηθεί ο ανιχνευτής πως στον παρακάτω πίνακα : Ποσοστ επιπέδου σκίασης (%) Τυπικές εφαρμογές 12 εν πρέπει να χρησιμοποιηθεί 25 Γραφεία, μικρά κτήρια, περιοχές χωρίς καπνιστές πως μουσεία, θέατρα 35 Εργοστάσια, αποθήκες 50 Περιβάλλοντα με υψηλ επίπεδο σκ νης Απ κατασκευής το ποσοστ σκίασης που είναι επιλεγμένο είναι το 35%. Ρ θμιση της λειτουργίας πλήρους διακοπής σήματος Πλήρης διακοπής σήματος ορίζεται διακοπή της δέσμης μεγαλ τερη απ 93% για 8-10 δευτερ λεπτα. Στον ανιχνευτή πρέπει να ρυθμίσουμε αν αυτή η περίπτωση θα δίνει ALARM ή FAULT. Αυτ γίνεται μετακινώντας το διακ πτη 2 του τμήματος ρ θμισης ευαισθησίας στο ON για να δίνει FAULT και στο για να δίνει ALARM. Η εργοστασιακή ρ θμιση είναι FAULT. Ρ θμιση της λειτουργίας του ALARM relay Το alarm relay μπορεί να παραμένει ενεργοποιημένο μ νιμα μετά απ συναγερμ αν ρυθμίσουμε το διακ πτη 1 στη θέση. Αν ο διακ πτης ρυθμιστεί στη θέση ΟΝ το relay απενεργοποιείται αυτ ματα 5 δευτερ λεπτα μετά την λήξη του επιπέδου συναγερμο.

5 Σελίδα 5 απ 7 Απ κατασκευής ο διακ πτης είναι ρυθμισμένος στη θέση ΟΝ (αυτή η θέση είναι η πιο κατάλληλη στις περισσ τερες εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης). Τοποθέτηση και σ νδεση του ανιχνευτή Ο ανιχνευτής δέσμης BS-250 δεν επηρεάζεται απ φυσιολογικ φωτισμ. Σε μέρη μως που υπάρχει δυνατ ς φωτισμ ς, είτε φυσικ ς είτε τεχνητ ς, ο ανιχνευτής θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το φως να μην χτυπάει απ ευθείας πάνω στο φακ του. Τοποθετο με πρώτα τον ανιχνευτή βιδώνοντας με 4 βίδες την μεταλλική βάση του στον τοίχο με τα δ ο LED να βρίσκονται προς το έδαφος. Η σ νδεση με τον πίνακα γίνεται μέσω των καλωδίων που βγαίνουν απ το σώμα του ανιχνευτή. Ανά ζώνη μπορο ν να συνδεθο ν ένας ή περισσ τεροι ανιχνευτές. Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε την τοποθέτηση εν ς ή δ ο ανιχνευτών σε ζώνη πίνακα πυρανίχνευσης. Αν για την τροφοδοσία των ανιχνευτών χρησιμοποιηθεί η έξοδος 24V_P του πίνακα, μπορο ν να τροφοδοτηθο ν μέχρι 10 BS-250 απ τους πίνακες BS-632,B-634, BS-636 και μέχρι 20 απ τον πίνακα BS-116. Πράσινο Άσπρο Τερματική αντίσταση πίνακα 5Κ6 Τερματική αντίσταση πίνακα 5Κ6 Πράσινο Άσπρο Μπλέ Κίτρινο Μπλέ Κίτρινο Κ κκινο Κ κκινο Μα ρο Μα ρο Πράσινο Άσπρο 470 Μπλέ Κίτρινο Κ κκινο Μα ρο 24V_P Z-1 Z-2

6 Σελίδα 6 απ 7 Ευθυγράμμιση και ρ θμιση Ο πομπ ς εκπέμπει μια δέσμη φωτ ς η οποία έχει περίπου 1.5 μέτρα διάμετρο σε απ σταση 50 μέτρων. Σκοπ ς της ευθυγράμμισης είναι να σιγουρευτο με τι το κέντρο της δέσμης, αφο αντανακλαστεί στον καθρέπτη, επιστρέφει στο κέντρο του δέκτη. Η ευθυγράμμιση γίνεται σε δ ο φάσεις, στην πρώτη τοποθετο με στη σωστή θέση τον καθρέπτη και στη δε τερη ευθυγραμμίζουμε με ακρίβεια τον ανιχνευτή. Τοποθέτηση του καθρέπτη Ο καθρέπτης δεν πρέπει να τοποθετηθεί σε τζάμι ή σε γυαλιστερή αντανακλαστική επιφάνεια. Κατ αρχάς τα δ ο μηχανικά ρυθμιστικά στην κάτω και την δεξιά πλευρά του ανιχνευτή πρέπει να ρυθμιστο ν περίπου στη μέση της διαδρομής τους. Η τοποθέτηση του καθρέπτη γίνεται αφο τροφοδοτήσουμε με τάση τον ανιχνευτή. Πέντε δευτερ λεπτα περίπου μετά την τροφοδοσία το κ κκινο LED θα ανάψει μια φορά και μετά θα σβήσει. Ο βοηθητικ ς διακ πτης ευθυγράμμισης τριών θέσεων πρέπει να τοποθετηθεί στην θέση PRISM TARGETING. Βρίσκουμε την σωστή θέση του καθρέπτη μετακινώντας τον πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά στην επιφάνεια που θα βιδωθεί μέχρι το πράσινο LED του ανιχνευτή να είναι μ νιμα αναμμένο. Σβηστ πράσινο LED σημαίνει τι ο ανιχνευτής δεν βλέπει καθ λου τον καθρέπτη. Όταν το LED αναβοσβήνει σημαίνει τι πλησιάζουμε στο σωστ σημείο. Όσο πιο γρήγορα αναβοσβήνει τ σο πιο κοντά στο σωστ σημείο είμαστε. Όταν βρο με το σωστ σημείο είναι απαραίτητο να δοκιμάσουμε αν πράγματι ο καθρέπτης είναι η επιφάνεια στην οποία γίνεται η αντανάκλαση. Αυτ μπορο με να το πετ χουμε ε κολα σκεπάζοντας τον καθρέπτη με μια μη ανακλαστική επιφάνεια (π.χ. ένα φασμα ή ένα χαρτ νι) και δο με το πράσινο LED να σβήνει. Ευθυγράμμιση του ανιχνευτή Ο βοηθητικ ς διακ πτης ευθυγράμμισης τριών θέσεων πρέπει να τοποθετηθεί στην θέση ALIGNMENT MODE. Η ευθυγράμμιση γίνεται απ τα δ ο μηχανικά ρυθμιστικά που υπάρχουν στο κάτω και στο δεξι πλευρ του ανιχνευτή. Τα κυκλώματα του ανιχνευτή έχουν την δυνατ τητα αυτορ θμισης της ισχ ος εκπομπής του πομπο και της ευαισθησίας του δέκτη, διευκολ νοντας το χρήστη κατά τη ρ θμιση. Κατά την διαδικασία αυτή χρησιμοποιο νται και τα δ ο LEDs. Οι διάφορες καταστάσεις τους σημαίνουν : Κ κκινο που αναβοσβήνει. Σημαίνει τι ο δέκτης λαμβάνει υψηλ σήμα. Αν περιμένουμε σ αυτή την κατάσταση τα κυκλώματα θα αυτοριθμιστο ν και το LED θα σβήσει. Ανάλογα με την απ σταση ανιχνευτή-καθρέπτη αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μέχρι 20 δευτερ λεπτα. Πράσινο που αναβοσβήνει. Σημαίνει τι ο δέκτης λαμβάνει χαμηλ σήμα. Πρέπει να περιστρέψουμε το ρυθμιστικ προς την κατε θυνση που το LED αναβοσβήνει πιο αργά, μέχρι να αρχίζει να αναβοσβήνει το κ κκινο. Πράσινο μ νιμα αναμένο. Σημαίνει τι ο δέκτης δεν λαμβάνει καθ λου σήμα. Αυτή η κατάσταση σημαίνει τι δεν έχουμε ρυθμίσει σωστά τον καθρέπτη και πρέπει να επαναλάβουμε το προηγο μενο βήμα ξανά. Κ κκινο και πράσινο σβηστά ή αναβοσβήνουν και τα δ ο εναλάξ. Σημαίνει τι ο ανιχνευτής έχει ρυθμιστεί και ο δέκτης λαμβάνει σωστ σήμα. Η ρ θμιση πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε μία απ τις δ ο κατευθ νσεις (πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά). Ξεκινάμε απ ένα απ τα ρυθμιστικά και το γυρίζουμε προς την κατε θυνση που αναβοσβήνει λο και πιο αργά το πράσινο, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει κ κκινο. Περιμένουμε να αυτορυθμιστο ν τα κυκλώματα και συνεχίζουμε προς την ίδια κατε θυνση σες φορές χρειαστεί μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει ξανά πράσινο. Τ τε σταματάμε, περιστρέφουμε το ρυθμιστικ λίγο (περίπου ¼ της στροφής) προς την αντίθετη

7 Σελίδα 7 απ 7 κατε θυνση, μέχρι να αναβοσβήσει κ κκινο και περιμένουμε να γίνει η αυτορ θμιση. Αφήνουμε αυτ το ρυθμιστικ σ αυτή τη θέση και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία με το άλλο ρυθμιστικ. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί έχουμε τελειώσει με την ρ θμιση. οκιμές εγκατάστασης Μετά το τέλος της ευθυγράμμισης πρέπει να κάνουμε δ ο δοκιμές, μία δοκιμή συναγερμο και μία δοκιμή σφάλματος. Αν κάποια απ τις δ ο δοκιμές δεν δώσει τα αναμεν μενα αποτελέσματα τ τε η διαδικασίες ρ θμισης και ευθυγράμμισης πρέπει να γίνουν απ την αρχή. οκιμή συναγερμο με το ειδικ φίλτρο Το ειδικ φίλτρο περιλαμβάνετε στη συσκευασία του ανιχνευτή και είναι διαβαθμισμένο στη μια πλευρά του με αριθμο ς που αντιστοιχο ν στα ποσοστά σκίασης. Κρατάμε το φίλτρο δοκιμής πάνω απ τον φακ του πομπο ( πως στο διπλαν σχήμα) με τέτοιο τρ πο που το κέντρο του δέκτη να βρίσκεται σε θέση με ένδειξη λίγο μεγαλ τερη απ την ευαισθησία που έχουμε ρυθμίσει. Μετά απ περίπου 8-10 δευτερ λεπτα ένας συναγερμ ς θα δοθεί και το κ κκινο LED του δέκτη θα αναβοσβήσει. Ελέγχουμε αν ο συναγερμ ς έχει καταγραφεί στον πίνακα ελέγχου. Αφαιρο με το φίλτρο και ο ανιχνευτής θα κάνει αυτ ματο reset (αν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα) μετά απ περίπου 5 δευτερ λεπτα. Αν έχουμε επιλέξει το alarm relay να είναι μ νιμα ενεργοποιημένο μετά την δοκιμή πρέπει να κάνουμε reset στον πίνακα πυρανίχνευσης. οκιμή πλήρους διακοπής της δέσμης Μπορο με να επιλέξουμε σε περίπτωση διακοπής της δέσμης κατά 93% για περισσ τερο απ 8 δευτερ λεπτα αν ο πίνακας θα δώσει συναγερμ ή σφάλμα (ανάλογα με την ρ θμιση που κάναμε). Για να κάνουμε αυτή τη δοκιμή καλ πτουμε πλήρως το δέκτη με μια αδιαφανή επιφάνεια. Περιμένουμε περίπου 10 δευτερ λεπτα για να λειτουργήσει ο ανιχνευτής. Έπειτα ελέγχουμε ποιο LED (σφάλματος ή συναγερμο ) και τι σήμα (σφάλματος ή συναγερμο ) κατέγραψε ο πίνακας. Αφαιρο με το εμπ διο της δέσμης και ο ανιχνευτής θα επανέλθει αυτ ματα σε κανονική λειτουργία σε 10 δευτερ λεπτα, εφ σον έτσι το ρυθμίσαμε. Αν έχουμε ρυθμίσει τον ανιχνευτή να δίνει συναγερμ σ αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνουμε reset τον πίνακα πυρανίχνευσης. Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση τροφοδοσίας V DC Κατανάλωση ηρεμίας 8.5 ma στα 24V Κατανάλωση συναγερμο 16.5 ma στα 24V Απ σταση ανιχνευτή - καθρέπτη Απ 5 μέχρι 50 μέτρα Ανοχή στην ευθυγράμμιση ±1 ο για τον ανιχνευτή, ±5 ο για τον καθρέπτη Μήκος κ ματος φωτεινής δέσμης 880nm Κλάση προστασίας περιβλήματος IP 50 Θερμοκρασία λειτουργίας -30 μέχρι 55 ο C ιστάσεις ανιχνευτή 130 x 210 x 120 mm Βάρος ανιχνευτή 670 g Εγγ ηση 2 έτη

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης BS-211 Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Χ ΡΟΥ ΕΙΣΑΓ ΓΗΤ Το σ στημα ελέγχου ESP είναι ένα timer για το π τισμα, για ιδιωτική και ελαφρά επαγγελματική χρήση. Το σ στημα

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης MR HH 400 VHF MARINE RADIO

Οδηγίες Χρήσης MR HH 400 VHF MARINE RADIO Οδηγίες Χρήσης MR HH 400 VHF MARINE RADIO Σχήμα 1: Κουμπιά χειρισμού και ενδείξεις του MR HH400 Ρύθμιση Squelch Κεραία Ακροδέκτης σύνδεσης εξωτερικού μεγαφώνου/ ακουστικών ιακόπτης ΟΝ/ OFF/ Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΟΒ2001 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot

Εγχειρίδιο του Cyber-shot VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Πίνακας περιεχόμενων Βασικές λειτουργίες Χρήση των λειτουργιών για λήψη Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-T70/T75/T200 Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα 2-698-884-91(1) Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα σκληρού δίσκου Handycam 11 Ξεκινώντας 14 Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E Easy Handycam 27 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. HVR-S270E/S270P æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-S270E/S270P

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος.

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Robotale (Arduino-Compatible) 02. Ράστερ 830 οπών 03. Κουτί αποθήκευσης 04. Κόκκινα leds (τεμ. 5) 05. Κίτρινα leds (τεμ. 5) 06. Πράσινα leds (τεμ. 5) 07. Αντιστάτες 220 Ohm (τεμ. 8) 08.

Διαβάστε περισσότερα

Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου

Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου Εγχειρίδιο τοποθέτησης και λειτουργίας Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης αυτού του εγχειριδίου προτού τροφοδοτήσετε τη συσκευή. Πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας

Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας Τα γυαλιά Amblyz είναι γυαλιά ηλεκτρονικά ελεγχόμενου διαφράγματος που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας («οκνηρό μάτι») σε παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0 Ελληνικά Αναπόσπαστο τµήµα αυτών των οδηγιών χρήσης αποτελούν οι υποδείξεις για την ασφάλεια (738266) στο ξεχωριστό φυλλάδιο. Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα