ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ QFD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ QFD"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ QFD Παναγιώτα Πηλαβά ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012

2 Αφιερώνεται στη μητέρα μου Μαρία Συλλούρη-Πηλαβά

3 Ευχαριστίες: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή και διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα, κύριο Γεώργιο Μποχώρη για την καθοδήγησή του κατά τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εξωτερικό συνεργάτη του προγράμματος και ανώτερο λέκτορα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριο Ιωάννη Αγγελή, για την αμέριστη συμπαράσταση και την υποστήριξή του, καθώς και για την πολύτιμη βοήθεια που μου παρείχε, μέσω της εξειδίκευσής του, για την εκμάθηση και τη χρήση του εργαλείου ποιότητας QFD. Ευχαριστώ επίσης, όλους όσοι εμπλάκηκαν για την εις βάθος διερεύνηση του θέματος που αναπτύσσεται στην παρούσα διπλωματική εργασία και ιδιαίτερα το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, αλλά και τους φοιτητές των τεσσάρων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου). Τέλος, ευχαριστώ θερμά τους συμφοιτητές και φίλους μου, καθώς η έμπρακτη ηθική και υλική συμπαράστασή τους ήταν απαραίτητη για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών μου. ii

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σήμερα, εντοπίζονται σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο πληθώρα προτύπων, κανονισμών και συστημάτων, που αφορούν την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση μεμονωμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικότερα. Τα συστήματα αυτά, στοχεύουν στην αξιολόγηση της αριστείας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας των πανεπιστημίων, που προσφέρονται στους πελάτες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως τους σπουδαστές. Στη διεθνή βιβλιογραφία, εντοπίζονται επίσης πολλές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από πανεπιστημιακά ιδρύματα ή από οργανωμένους φορείς και οι οποίες έχουν ως στόχο να προσδιορίσουν την ικανοποίηση του σπουδαστή ή/ και να αξιολογήσουν μέχρι ποιο βαθμό ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τους από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία φοιτούν. Το ερώτημα που τίθεται, είναι κατά πόσον υπάρχουν κάποιες κοινές απαιτήσεις, παράμετροι ή ορθές πρακτικές που ισχύουν για ένα μεγάλο αριθμό πανεπιστημίων και οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της κοινωνίας και του σπουδαστή. Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η δημιουργία και ανάδειξη της χρησιμότητας του σχεδιαστικού εργαλείου QFD στην Ανώτατη εκπαίδευση, μέσω της χρήσης δεδομένων που αντλούνται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για το σκοπό αυτό γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των σύγχρονων προκλήσεων και δεδομένων που αντιμετωπίζουν τα ΑΕΙ της Κύπρου, των πτυχών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των σύγχρονων αιτημάτων των σπουδαστών και των ενδιαφερόμενων μερών γενικότερα και των συστημάτων κατάταξης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Απαρχή γίνεται με τη δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς που περιλαμβάνει τις σύγχρονες πτυχές αξιολόγησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης ως τις ανάγκες/ απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Στη συνέχεια, γίνεται μια σε βάθος εκτενής έρευνα στα κριτήρια αξιολόγησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία προσδιορίζει τα κοινά χαρακτηριστικά που εξετάζονται από τα μοντέλα και συστήματα αξιολόγησης. Οι έξι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ακαδημαϊκού πλαισίου και εξετάζονται στην υπό εξέταση μελέτη περίπτωσης είναι η διδασκαλία και η εκμάθηση, η έρευνα, το ακαδημαϊκό περιβάλλον, η χρηματοδότηση, η διοίκηση και η διεθνοποίηση. Οι έξι προαναφερόμενοι παράγοντες αξιοποιούνται στο QFD ως οι ανάγκες/ απαιτήσεις των σπουδαστών (WHATS). Επιπλέον, διερευνήθηκε ο βαθμός στον οποίο οι απαιτήσεις και η ικανοποίηση των σπουδαστών συμπεριλαμβάνονται στα πιο κοινά πρότυπα αξιολόγησης των πανεπιστημίων και έπειτα ο τρόπος με τον οποίο οι πανεπιστημιακές αρχές μπορούν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις αυτές των σπουδαστών τους (HOWS). Μέσω της χρήσης του σχεδιαστικού εργαλείου QFD (6 What s Χ 90 How s), γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού των σημαντικότερων τρόπων εκπλήρωσης των αναγκών/ απαιτήσεων των σπουδαστών (HOWS). Ο κύριος στόχος της εργασίας, είναι η ανάδειξη του ισχυρού αυτού σχεδιαστικού εργαλείου QFD και ο τρόπος χρήσης του από τα ΑΕΙ ως μέσο για τη διαμόρφωση ή το σχεδιασμό ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητάς. Τέλος, σημειώνεται ότι πρόκειται για την εφαρμογή μιας περιπτωσιολογικής μελέτης η οποία βασίστηκε σε βιβλιογραφικά δεδομένα, χωρίς την εφαρμογή πρωτογενούς έρευνας και ερωτηματολογίων, ενώ η χρήση του εργαλείου εξαρτάται κάθε φορά από την ιδιαίτερη φύση και τη στρατηγική του εκάστοτε ΑΕΙ. iii

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Εισαγωγή Ιστορική αναφορά στο σύστημα της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου Υφιστάμενες δομές της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο Σύγχρονες προκλήσεις 17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδασκαλία Μάθηση (μαθησιακά αποτελέσματα) Αξιολόγηση στην αίθουσα διδασκαλίας Αξιολόγηση σε επίπεδο οργανισμού Έρευνα Μαθησιακό και Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Διοίκηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων Το μοντέλο EFQM Το πλαίσιο Malcolm Baldrige στην Ανώτατη Εκπαίδευση Κάρτα Σταθμισμένης Απόδοσης (Balanced Scorecard) Χρηματοδότηση Ιδιωτικές και άλλες πηγές χρηματοδότησης των ΙΤΕ Διεθνοποίηση 61 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τα συστήματα κατάταξης ως μέσο αξιολόγησης της πανεπιστημιακής απόδοσης Οι τύποι των συστημάτων κατάταξης και η λειτουργία τους Παρουσίαση των διεθνών συστημάτων κατάταξης των πανεπιστημίων Παρουσίαση των εθνικών συστημάτων κατάταξης 99 I II III III VI VIII iv

6 3.5 Τα συστήματα κατάταξης των πανεπιστημίων ως προς την ερευνητική τους απόδοση Οι αρχές του Βερολίνου 141 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 143 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ QFD ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το εργαλείο σχεδιασμού QFD Μεθοδολογίες εφαρμογής της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Προσδιορισμός των πελατών της Ανώτατης Εκπαίδευσης Εφαρμογή του QFD στην Ανώτατη Εκπαίδευση Μελέτη περίπτωσης: Μεθοδολογία εφαρμογής του QFD σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 166 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 182 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 186 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 189 v

7 ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 1.1: Ακαδημαϊκή δομή, ηγεσία και όργανα λήψης αποφάσεων. Πίνακας1.2: Αριθμός φοιτητών κατά εκπαιδευτικό ίδρυμα Πίνακας 1.3: Οι κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό Πίνακας 1.4: Ερευνητές στο Δημόσιο Τομέα και στον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά υπηκοότητα Πίνακας 2.1: Οι αρχές της αποτελεσματικής αξιολόγησης της διδασκαλίας... Πίνακας 2.2: Κριτήρια αξιολόγησης της διδασκαλίας. Πίνακας 2.3: Παράγοντες που ορίζουν την Ερευνητική Παραγωγικότητα ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος Πίνακας 2.4: Διαστάσεις ιδρυματικής διοίκησης. Πίνακας 2.5: Πρακτικές Διοίκησης εκπαιδευτικού ιδρύματος. Πίνακας 2.6: Η χρήση των μηχανισμών χρηματοδότησης για τις κύριες λειτουργίες του πανεπιστημίου Πίνακας 2.7: Διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται από ΙΤΕ. Πίνακας 3.1: Συνοπτικός πίνακας συστημάτων κατάταξης σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων... Πίνακας 3.2: Τα συστήματα κατάταξης ανά κατηγορία / τύπο... Πίνακας 3.3: Το σύστημα THES-QS Πίνακας 3.4: Το σύστημα Times Higher Education. Πίνακας 3.5: Το σύστημα World University Ranking του Shanghai Jiao Tong University Πίνακας 3.6: Το σύστημα Newsweek. Πίνακας 3.7: Σύγκριση διεθνών συστημάτων κατάταξης των πανεπιστημίων με βάση τους δείκτες που χρησιμοποιούν. Πίνακας 3.8: Οι ακαδημαϊκές κατηγορίες που χρησιμοποιούνται στα διεθνή συστήματα κατάταξης... Πίνακας 3.9: Το σύστημα US News and World Report... Πίνακας 3.10: Το σύστημα Macleans... Πίνακας 3.11: Το σύστημα William and Van Dyke s..... Πίνακας 3.12: Το σύστημα των Times. Πίνακας 3.13: Το σύστημα Sunday Times University Guide... Πίνακας 3.14: Το σύστημα Guardian... Πίνακας 3.15: Οι 9 διαστάσεις του συστήματος CHE. Πίνακας 3.16: Τα συστήματα κατάταξης πανεπιστημίων της Κίνας Πίνακας 3.17: Το σύστημα NETBIG Πίνακας 3.18: Το σύστημα GIMS vi

8 Πίνακας 3.19: Το κρατικό σύστημα κατάταξης της Ρωσίας Poisk Πίνακας 3.20: Επίπεδα ποιότητας ερευνητικής δραστηριότητας. Πίνακας 3.21: Το σύστημα National Taiwan University.. Πίνακας 4.1: Βιβλιογραφικές αναφορές και απόψεις για την εφαρμογή του QFD στην εκπαίδευση Πίνακας 4.2: Ο τριπολικός ρόλος των ενδιαφερόμενων μερών στην Ανώτατη Εκπαίδευση... Πίνακας 4.3: Η σχέση ανάμεσα σε προμηθευτή-διαδικασία-πελάτη... Πίνακας 4.4: Συγκριτική παρουσίαση των δεικτών που εξετάζουν τα εθνικά συστήματα κατάταξης Πίνακας 4.5: Συγκριτική παρουσίαση των συντελεστών βαρύτητας για κάθε ανάγκη vii

9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Διάγραμμα 1.1: Διάγραμμα που απεικονίζει τους Κύπριους φοιτητές στην Κύπρο και στο εξωτερικό και τους ξένους φοιτητές στην Κύπρο.. 11 Διάγραμμα 1.2: Αριθμός ξένων φοιτητών κατά χώρα υπηκοότητας Διάγραμμα 1.3: Ερευνητικές Δαπάνες ανά τομέα Δραστηριότητας στην Κύπρο, (από το 1992 έως το 2009).. ΣΧΗΜΑΤΑ Σχήμα 2.1: Τα αποτελέσματα της μάθησης Σχήμα 2.2: Ταξινόμηση αποτελεσμάτων μάθησης κατά τον Bloom (νοητικό επίπεδο). Σχήμα 2.3: To τρίγωνο αξιολόγησης του National Research Council (2001).. Σχήμα 2.4: To μοντέλο EFQM στην Ανώτατη Εκπαίδευση.... Σχήμα 2.5: Το μοντέλο Malcolm Baldrige στην Ανώτατη Εκπαίδευση.. Σχήμα 2.6: Εφαρμογή της Κάρτας Σταθμισμένης Απόδοσης σε πανεπιστημιακό ίδρυμα.. Σχήμα 2.7: Μοντέλο διοικητικής ηγεσίας για τη βελτίωση ποιότητας στα ΑΕΙ του Ηνωμένου Βασιλείου Σχήμα 2.8: Τα έξι στοιχεία του Keller στην ανάπτυξη της Διεθνούς Στρατηγικής στα πανεπιστήμια.. Σχήμα 2.9: Ιδρυματικές προσεγγίσεις διεθνοποίησης στα πανεπιστήμια. Σχήμα 4.1: Το πλαίσιο της ΔΟΠ... Σχήμα 4.2: Το διάγραμμα πληροφοριών στη διαδικασία σχεδιασμού του Σπιτιού της Ποιότητας.. Σχήμα 4.3: Το Σπίτι της Ποιότητας... Σχήμα 4.4: Εσωτερικοί και εξωτερικοί αξιολογητές στην Ανώτατη Εκπαίδευση... Σχήμα 4.5: Το πλαίσιο τριπλού ρόλου (TRIPROL ).. Σχήμα 4.6: Τριφασική μεθοδολογία εφαρμογής του QFD στην Ανώτατη Εκπαίδευση... Σχήμα 4.7: Διάγραμμα ροής για τη στρατηγική εφαρμογή του QFD για το σχεδιασμό ενός προγράμματος σπουδών ενός ΑΕΙ.. Σχήμα 4.8: Εφαρμογή του σχεδιαστικού εργαλείου QFD στη μελέτη περίπτωσης.. Σχήμα 4.9: Οι ανάγκες / απαιτήσεις των πελατών... Σχήμα 4.10: Κατευθύνσεις βελτίωσης των αναγκών / απαιτήσεων (what s)... Σχήμα 4.11: Οι τρόποι εκπλήρωσης των αναγκών/ απαιτήσεων των πελατών... Σχήμα 4.12: Η μήτρα συσχετισμού των what s και των how s viii

10 Σχήμα 4.13: Συσχέτιση των αναγκών (what s). Σχήμα 4.14: Παράδειγμα της αξιολόγησης του συσχετισμού των how s στη στέγη του Σπιτιού Ποιότητας.. Σχήμα 4.15: Ταξινόμηση των τρόπων ικανοποίησης (how s) (μέρος του QFD) ix

11

12 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η Ανώτατη Εκπαίδευση θεωρείται ένας τομέας εντάσεως γνώσης, ο οποίος εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και έχει ως στόχο την ενίσχυση, τόσο της μάθησης και της έρευνας, όσο και όλων εκείνων των πτυχών που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή ζωή των φοιτητών. Για το σκοπό αυτό, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ενδείκνυται να αξιοποιούν με περίτεχνο τρόπο την έννοια της ποιότητας και της ικανοποίησης του πελάτη, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον σπουδαστή και τις ανάγκες του. Για την πραγμάτωση των στόχων της, η Ανώτατη Εκπαίδευση, στηρίζεται στη διαδικασία διδασκαλίας, στην έρευνα και στη διάχυση της γνώσης. Η διδασκαλία και συγκεκριμένα η αποτελεσματική διδασκαλία, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, καθώς δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πρακτική διδασκαλίας, που να θεωρείται ως απόλυτα ορθή. Υποστηρίζεται ότι, η αποτελεσματική διδασκαλία προσδίδει στους σπουδαστές τις δεξιότητες εκείνες, που θα καταστούν χρήσιμες και θα εκτιμώνται στη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Παράλληλα, συμβάλλει στη δημιουργική ανάπτυξη της γνωστικής δυνατότητας των σπουδαστών, καθώς και στην ανάπτυξη των ερευνητικών δυνατοτήτων τους. Έτσι ώστε οι σπουδαστές να διακρίνουν ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και διαφορετικοί τρόποι να σκέφτονται και να δρουν σε σχέση με τους συνήθεις τρόπους. Η διαδικασία της έρευνας, δημιουργεί νέα γνώση για όλους. Επομένως, ενώ στη διδασκαλία η μάθηση είναι ατομική, στην έρευνα ισχύει η συλλογική διάσταση. Άρα, γίνεται λόγος για τη συνισταμένη διαδικασία της μάθησης (συλλογική και ατομική) (Bowden, Marton, 1998). Η δε διαδικασία της διάχυσης της γνώσης, συμβάλλει καθοριστικά στη σύνδεση των ιδρυμάτων με την αγορά και την κοινωνία (Etzkowitz, Leydesdorff, 1997). Σύμφωνα με τους Sahney et al. (2004) ένα εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα συστατικό των υποσυστημάτων και των διεργασιών, που περιλαμβάνει τις εισροές, τις διαδικασίες και τις εκροές που πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόχρονα για να έχουν ως αποτέλεσμα τη συνέργεια. Ενδεχομένως η ποιότητα των πόρων, της διδασκαλίας, της έρευνας ή της εκμάθησης, να θεωρείται ως το πλαίσιο εκείνο το οποίο θα προσφέρει την επιθυμητή ικανοποίηση των προσδοκιών όλων των ενδιαφερόμενων μερών του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στη διαδικασία της μάθησης οι φοιτητές αποτελούν την εισροή, ενώ στη διαδικασία διάχυσης της γνώσης ως εισροή χρησιμοποιούνται τα προϊόντα έρευνας και μέσα από την επιχειρηματικότητα από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις προάγεται η καινοτομία, αναβαθμίζεται η τεχνολογία, δημιουργούνται νέες

13 επιχειρήσεις, εκδίδονται επιστημονικά συγγράμματα και άρθρα και συνεπώς αναβαθμίζεται συνεχώς η ποιότητα της εκπαίδευσης. Η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, απαιτεί πρωτίστως την θεώρηση των φοιτητών, ως ενεργών συμμετεχόντων στην όλη διαδικασία της εκπαίδευσης και όχι ως παθητικών αποδεκτών πληροφοριών. Τελικός αποδέκτης των προσφερόμενων υπηρεσιών της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι επομένως ο φοιτητής (Fram, Gamp, 1995). Το πρόγραμμα σπουδών, οι μέθοδοι διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάζονται με σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των σπουδαστών αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η έννοια του πελάτη στην Ανώτατη Εκπαίδευση που είναι η σημαντικότερη κατηγορία πελατών της. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την ποιότητα στην εκπαίδευση, εάν οι απαιτήσεις των σπουδαστών δε συμβαδίζουν με τη γνώση που αυτοί πρέπει να αποκτήσουν. Βέβαια, η Ανώτατη Εκπαίδευση δεν έχει ως μόνους αποδέκτες/ πελάτες τους σπουδαστές, αλλά παράλληλα απευθύνεται σ ολόκληρη την κοινωνία, την οικονομία, το κράτος και σε άλλες πανεπιστημιακές μονάδες. Είναι προφανής η ποικιλία και η πολλαπλότητα ρόλων των εξωτερικών πελατών ενός πανεπιστημίου. Οι απαιτήσεις/ ανάγκες των ομάδων ειδικών συμφερόντων μεταφράζονται σε ανάλογα προγράμματα σπουδών και σε μαθήματα. Εκτός από τους εξωτερικούς πελάτες, υπάρχει και η κατηγορία των εσωτερικών πελατών εκπαίδευσης στην οποία περιλαμβάνονται οι διδάσκοντες, οι επιστημονικοί συνεργάτες, τα μέλη της διοίκησης των ιδρυμάτων, το προσωπικό της γραμματείας και των επικουρικών διαδικασιών. Τα ΑΕΙ σήμερα, άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως βιομηχανία παροχής υπηρεσιών και αρχίζουν να εστιάζουν περισσότερο στην ικανοποίηση ή ακόμα και στην υπέρβαση της ικανοποίησης των αναγκών των σπουδαστών τους. Αυτή η ανάπτυξη ισχύει ιδιαίτερα στις χώρες που ακολουθούν ένα μοντέλο εκπαίδευσης βασισμένο σε πρότυπο (De Schields et al., 2005). Οι σπουδαστές, από την άλλη, θεωρούν όλο και περισσότερο τους εαυτούς τους ως καταναλωτές των προσφερόμενων υπηρεσιών της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επομένως, η ικανοποίηση των αναγκών τους πρέπει να κατέχει σημαντική θέση στους στόχους, την αποστολή και το όραμα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που επιθυμούν να ελκύουν ολοένα και περισσότερους σπουδαστές (Thomas και Galabos, 2004). Τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης, δείχνουν ότι για τα ΑΕΙ είναι πιο σημαντική η προσέλκυση νέων σπουδαστών από τη διατήρηση τους (Joseph et al., 2005). Η έννοια της ποιότητας, στην Ανώτατη Εκπαίδευση, είναι θέμα που αφορά, όχι μόνο την ικανοποίηση των αναγκών των φοιτητών, αλλά και όλους όσοι συμβάλλουν οικονομικά στην εκπαιδευτική 2

14 διαδικασία, όπως το κράτος, οι επιχειρήσεις, η κοινωνία, που αιτιολογημένα απαιτούν να γνωρίζουν τα αποτελέσματα/ εκροές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επομένως, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο από πλευράς των πανεπιστημίων η ευθύνη της βελτίωσης των αποτελεσμάτων, άρα και η σημασία της έννοιας της ποιότητας στην εκπαίδευση. Οι συντελούμενες αλλαγές στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, επιβάλλουν η ποιότητα να διασφαλίζεται μέσω συνεχών βελτιώσεων, που άπτονται των συνεχώς διαφοροποιούμενων αναγκών των φοιτητών (Crawford, Shutler, 1999). Σήμερα, οι μελέτες ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και ικανοποίησης των αναγκών σπουδαστών, πολλαπλασιάζονται με γοργό ρυθμό, καθώς τα πανεπιστήμια αναμένεται να παρέχουν στους σπουδαστές τους ένα άριστο περιβάλλον εκμάθησης, αποτελεσματική διδασκαλία και κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης. Το συνεχώς βελτιούμενο αυτό περιβάλλον, αναμένεται να υποχρεώσει τα πανεπιστήμια να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και να προσελκύουν ολοένα και καλύτερους σπουδαστές, με αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα να παράγουν κέρδη. Τα πανεπιστήμια, ακολουθώντας τις εξελίξεις αυτές, κατανοούν καλύτερα, πως οι σπουδαστές αντιλαμβάνονται τις συνεχώς βελτιούμενες προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να προσελκύσουν και να κρατήσουν τους καλύτερους σπουδαστές (Douglas και Douglas, 2006). Εάν τα πανεπιστήμια είναι σε θέση να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι σπουδαστές τους αντιλαμβάνονται τις προσφερόμενες υπηρεσίες, θα είναι σε θέση να τις προσαρμόσουν, ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των σπουδαστών τους. Οι Oldfield και Boron (2000, σελ. 86) υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια καμπύλη για να παρακολουθήσει κανείς την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στην ανώτατη εκπαίδευση από μια οργανωσιακή προοπτική. Προτείνουν ότι οι οργανισμοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να δώσουν έμφαση σε αυτό που οι σπουδαστές τους θέλουν, αντί στη συλλογή των στοιχείων που ο οργανισμός, ή το ίδρυμα αντιλαμβάνεται ως σημαντικές για τους σπουδαστές του. Ομοίως, οι Joseph et al. (2005) επισημαίνουν ότι η έρευνα για την ποιότητα υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει στηριχθεί κυρίως στην εισαγωγή στοιχείων από τα ακαδημαϊκά μέλη, αποκλείοντας έτσι τις εισροές από τους ίδιους τους σπουδαστές. Επισημαίνεται ότι η πιο σημαντική παράμετρος για τη βελτίωση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, είναι η αξιοποίηση των εμπειριών των σπουδαστών, όσον αφορά τις ανάγκες τους και η συνεχής ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Οι απόψεις των σπουδαστών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες των ΑΕΙ, περιλαμβάνουν τις αντιλήψεις τους για τη διδασκαλία και την εκμάθηση, τις εγκαταστάσεις υποστήριξης, τους πόρους εκμάθησης (βιβλιοθήκη, Η/Υ), το μαθησιακό περιβάλλον (αίθουσες διαλέξεων, εργαστήρια, κτηριακός εξοπλισμός) και τις εξωτερικές πτυχές της ύπαρξης ενός σπουδαστή (χρηματοδότηση, υποδομές, μεταφορά) (Harvey, 2003 σελ. 3). 3

15 Τα πανεπιστήμια, συλλέγουν τις απόψεις των σπουδαστών (ανατροφοδότηση), για τους ακόλουθους λόγους: Για τη βελτίωση, που στηρίζεται σε εσωτερικές πληροφορίες. Για προσέλκυση πιθανών νέων σπουδαστών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, μέσω των εξωτερικών πληροφοριών. Τα ΑΕΙ, αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στη διαδικασία εφαρμογής συνεχών βελτιώσεων και της καινοτομίας, αν και έως ένα βαθμό, κάθε ίδρυμα μπορεί να θεωρηθεί κατά κάποιο τρόπο ως καινοτόμο. Λίγα όμως είναι τα ΑΕΙ που έχουν τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, που προκύπτουν σε μεγάλο βαθμό, ως αποτέλεσμα της καινοτομίας και πολλά είναι αυτά, που επενδύουν αρκετό χρόνο και προσπάθεια, για να βελτιωθεί η απόδοση τους, βάσει των υφιστάμενων σχεδιασμών τους (Tagg, 2005). Είναι σαφές ότι τα περισσότερα ΑΕΙ, στερούνται ένα συστηματικό πλαίσιο που τους επιτρέπει να διαχειριστούν αποτελεσματικά την αλλαγή, να ενθαρρύνουν την καινοτομία, και να αποκομίσουν τα θετικά αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Κατά τους Sakthivel, Rajendran και Raju (2005), η τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αλλαγή και την καινοτομία. Αυτό που απαιτείται είναι ένα εργαλείο ή ένα πρότυπο για να παρέχει μια συστηματική διαδικασία για να οδηγήσει και να διαχειριστεί την αλλαγή. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80, άρχισαν να αναπτύσσονται τα πρώτα συστήματα αξιολόγησης της πανεπιστημιακής απόδοσης, ένα ζήτημα που απασχολεί τόσο το κράτος, όσο και το ίδιο το ίδρυμα και επηρεάζει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του πανεπιστημίου. Σε γενικές γραμμές, οι οργανισμοί μπορούν να προσφύγουν σε διαφορετικές προσεγγίσεις αξιολόγησης/ αυτοαξιολόγησης: ερωτηματολόγια, εργαστήρια, προσομοίωση βραβείων (EFQM, 2003). Σήμερα, στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσα από ολοκληρωμένα πλαίσια αξιολόγησης, όπως είναι το μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM, το μοντέλο Malcolm Baldrige National Quality Award κλπ, διευρύνεται συνεχώς η συστημική εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ. Οι οργανισμοί που επιθυμούν να εφαρμόσουν τις μεθοδολογίες και τεχνικές εφαρμογής ποιότητας, ενεργούν έτσι ώστε να διασφαλίζουν στην αρχή της διαδικασίας παραγωγής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας τον έλεγχο ποιότητας. Ένας τρόπος εφαρμογής των αρχών της ΔΟΠ στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι η εφαρμογή του σχεδιαστικού εργαλείου QFD. Η χρησιμοποίηση του QFD, ως τεχνικής για την εφαρμογή της ΔΟΠ, γίνεται από τους οργανισμούς εκείνους που έχουν πελατοκεντρική προσέγγιση και δίνουν έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών τους. Μέσω του σχεδιαστικού αυτού εργαλείου, ο οργανισμός αντλεί, ταξινομεί και υπολογίζει το βαθμό σημαντικότητας των αναγκών των πελατών του, με απώτερο σκοπό την εξεύρεση των τρόπων ικανοποίησης τους. 4

16 Πρωταρχικός στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας, είναι η ενδεικτική παρουσίαση του σχεδιαστικού εργαλείου ποιότητας QFD, για το σχεδιασμό των αναγκών των φοιτητών στην Ανώτατη Εκπαίδευση και η ανάδειξη της σημαντικότητάς τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και τεκμηρίωσης των παραγόντων εκείνων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του σύγχρονου ακαδημαϊκού πλαισίου (διδασκαλία και εκμάθηση, έρευνα, ακαδημαϊκό περιβάλλον, χρηματοδότηση, διοίκηση, διεθνοποίηση). Επιπλέον, με βάση την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και των καλών πρακτικών που ακολουθούνται στα ΑΕΙ, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν τα δεδομένα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, οι πτυχές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι σύγχρονες απαιτήσεις των σπουδαστών και των ενδιαφερόμενων μερών τους και η απεικόνιση των συστημάτων κατάταξης ως συστημάτων αξιολόγησης της αριστείας των ΑΕΙ. 1.2 Ιστορική αναφορά στο σύστημα της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου Με τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, παρατηρείται η ανάγκη για την ίδρυση και λειτουργία Ανώτατων και Ανώτερων Σχολών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες να καλύπτουν αρχικά τις εγχώριες ανάγκες για εκπαίδευση. H χώρα είχε ανάγκη από ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία να παρέχεται από το κράτος στους Κύπριους πολίτες και ταυτόχρονα να είναι εναρμονισμένη με την οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Η ιστορία της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο αρχίζει ουσιαστικά πρόσφατα, το 1989, με την ίδρυση του πρώτου πανεπιστημίου στη χώρα, του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτούργησε κανονικά και δέχτηκε τους πρώτους προπτυχιακούς σπουδαστές το 1992 και τους πρώτους μεταπτυχιακούς σπουδαστές το Τα θέματα πουαφορούσαν την Ανώτερη και Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου διαχειριζόταν από το 1984 η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχικά τέθηκαν στη δικαιοδοσία της Διεύθυνσης η Παιδαγωγική Ακαδημία και οι Υπηρεσίες Εξετάσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Στόχος της σήμερα είναι η προώθηση θεμάτων που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, έτσι ώστε να παρέχονται ευκαιρίες πρόσβασης στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση και να παρέχεται κατάρτιση σε όλους τους πολίτες. 5

17 O πιο κάτω πίνακας, παρουσιάζει τους φορείς νομοθεσίας, λήψης αποφάσεων, διοίκησης και λειτουργίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου: Πίνακας 1.1: Ακαδημαϊκή δομή, ηγεσία και όργανα λήψης αποφάσεων Επίπεδο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τοπικό - Περιφερειακό - Κρατικό Φορέας Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Πηγή: European Commission 2007, European Glossary on Education, Decision Making, Advisory, Operational and Regulatory Bodies in Higher Education, Vol. 5, Brussels p. 220 Η αρμόδια αρχή για αναγνώριση του τίτλου σπουδών είναι το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Το ΚΥΣΑΤΣ ιδρύθηκε μετά την προσχώρηση της χώρας στη Σύμβαση της Λισσαβόνας, η οποία προνοεί την ίδρυση εθνικών φορέων αναγνώρισης από τα κράτη μέλη έτσι ώστε να αναπτυχθούν μηχανισμοί ελέγχου των κριτηρίων ποιότητας και διάρκειας της εκπαίδευσης για λόγους επαγγελματικούς και επιστημονικούς. Η αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία για τη διεξαγωγή προγραμματικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, που προσφέρουν οι ΙΣΤΕ είναι το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) 1. Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Προγραμμάτων είναι ένα ανεξάρτητο σώμα, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και έξι άλλα μέλη. Τουλάχιστον πέντε από τα μέλη είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί για μια μόνο θητεία. Η πρώτη προσπάθεια θεσμοθέτησης της αξιολόγησης των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) στην Κύπρο άρχισε το 1987 με τον Περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο Ν1/87. Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ανέλαβε το έργο της δημιουργίας ενός θεσμοθετημένου πλαισίου για την εκπαιδευτική 1 Το ΣΕΚΑΠ είναι η αρμόδια αρχή για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των ιδιωτικών ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης. 6

18 αξιολόγηση πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών. Οι διεργασίες προγραμματικής αξιολόγησης άρχισαν το 1992, με την υποβολή από τις ΙΣΤΕ προγραμμάτων σπουδών για αξιολόγηση. Με βάση τους Νόμους 67(1)/96 198(1)/2007, που διέπουν την ίδρυση, λειτουργία και έλεγχο των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι ΙΣΤΕ υποβάλλουν αίτηση για την αξιολόγηση πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών τους στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού η οποία διαβιβάζεται στο ΣΕΚΑΠ για εξέταση. Τα βασικά κριτήρια που ρυθμίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών των ΙΣΤΕ στην Κύπρο είναι: 1. Το όραμα και οι στόχοι του εκπαιδευτικού ιδρύματος. 2. Το περιεχόμενο προγραμμάτων σπουδών. 3. Το ακαδημαϊκό και άλλο προσωπικό. 4. Οι υποδομές και τα διαθέσιμα μέσα (κτήρια, εργαστήρια, εξοπλισμός κ.α.). 5. Η διοίκηση. 6. Οι οικονομικοί πόροι. Με την αξιολόγηση επιδιώκονται τρεις βασικοί στόχοι: 1. Η εμπέδωση της εμπιστοσύνης στους ντόπιους και ξένους φοιτητές ως προς την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, που προσφέρουν οι ΙΣΤΕ. 2. Η διασφάλιση των ελάχιστων κριτηρίων, που πρέπει να υπάρχουν για την απονομή ενός τίτλου σπουδών μετά από φοίτηση σε πιστοποιημένα προγράμματα που προσφέρονται στην Κυπριακή Δημοκρατία. 3. Η εξασφάλιση μιας βάσης σύγκρισης των τίτλων σπουδών, που αποκτώνται στην Κύπρο με αυτούς, που προσφέρονται από ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Το έργο του ΣΕΚΑΠ και του ΚΥΣΑΤΣ είναι ύψιστης σημασίας για την αποτελεσματικότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο. Η λειτουργία του ΣΕΚΑΠ συνέβαλε στα μέγιστα στη βελτίωση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών, ενώ το ΚΥΣΑΤΣ πέραν της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών, παρέχει μια βάση πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για τους ήδη αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. Σημειώνεται δε ότι, αντίστοιχα σώματα λειτουργούν σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη (Κεραυνού-Παπαηλιού, 2004). Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ), η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) και η Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ) 7

19 αποτελούν τα τρία σώματα που χειρίζονται σήμερα στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση της Κύπρου τα θέματα διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης. 1.3 Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου Η Ανώτατη Εκπαίδευση στην Κύπρο αποτελείται από Δημόσια Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια (European University Cyprus, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Frederick University, Neapolis University Cyprus). Επιπλέον, λειτουργούν Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μη πανεπιστημιακού επιπέδου, οι οποίες προσφέρουν επαγγελματικά προγράμματα σπουδών 1 έως 3 ακαδημαϊκών ετών. Τέλος, λειτουργούν στο παρόν στάδιο 25 Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ), μη πανεπιστημιακού επιπέδου οι οποίες προσφέρουν ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι υποψήφιοι φοιτητές εισάγονται στα διάφορα προγράμματα σπουδών με βάση τα αποτελέσματα που έχουν εξασφαλίσει και τη σειρά κατάταξής τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Αριθμητικά στοιχεία για τη φοίτηση σπουδαστών στις δημόσιες και ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού και μη πανεπιστημιακού επιπέδου στην Κύπρο φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: Πίνακας 1.2: Αριθμός φοιτητών κατά εκπαιδευτικό ίδρυμα (ακαδημαϊκά έτη / ) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Φοιτητές Φοιτητές Τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή (Δημόσια) Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή (Ιδιωτικά) Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή (Δημόσια) Αστυνομική Ακαδημία Νοσηλευτική Σχολή Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Ξενοδοχειακό Κολλέγιο Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή (Ιδιωτική) ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου,

20 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε με βάση τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο 144 του 1989 και δέχτηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και τους πρώτους μεταπτυχιακούς του φοιτητές το 1992 και το 1997 αντίστοιχα. Ως κύριοι στόχοι του Πανεπιστήμιου Κύπρου ορίζονται η προώθηση της επιστήμης και της γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου. Τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εξασφαλίσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις από εξωτερικές πηγές, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση της ερευνητικής του δραστηριότητας. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναπτύξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά (επίπεδο μάστερ και διδακτορικό) προγράμματα σε όλα τα τμήματα, ενώ θεωρείται ένα παραδοσιακού τύπου πανεπιστήμιο, η εμβέλεια του οποίου καλύπτει όλες τις επιστήμες και προωθεί τόσο τη βασική, όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν επτά σχολές, 21 τμήματα και επτά ερευνητικές μονάδες. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι το δεύτερο κρατικό πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε βάσει του νόμου 3792/2003 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το Σεπτέμβρη του Είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο, ισότιμο με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με αντίστοιχες αρχές, ως προς τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα, το νομικό καθεστώς, την οργανωτική και διοικητική δομή, και τις σχέσεις του με την πολιτεία. Έδρα του Πανεπιστημίου είναι η Λεμεσός, όπου λειτουργούν οι τέσσερεις από τις πέντε σχολές του. Το ΤΕΠΑΚ είναι επίσης ένα παραδοσιακού τύπου πανεπιστήμιο, το οποίο όμως έχει μικρότερη εμβέλεια από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αφού ως τεχνολογικό ίδρυμα θεραπεύει τις τεχνολογικές επιστήμες και προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα. Άξια αναφοράς είναι και η δημιουργία του Κυπριακού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΑΠΚΥ), η ίδρυση του οποίου επιχειρεί να συμπληρώσει ένα σημαντικό κενό στην ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση που προσφέρεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεύτερο κατά σειρά ίδρυσης, κρατικό Πανεπιστήμιο της χώρας είναι το μόνο που παρέχει αναγνωρισμένες σπουδές σε όλες τις βαθμίδες (πτυχιακό επίπεδο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό), με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συνεπώς, το ΑΠΚΥ στοχεύει πρωτίστως στην κάλυψη της ζήτησης για ανώτατη εκπαίδευση από μη παραδοσιακούς σπουδαστές. Η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο, κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των Νόμων 109(1) του 2005 και 197(1) του

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Δρ Δέσποινα Μαρτίδου-Φορσιέρ Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 24 Νοεμβρίου 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 ελτίο Τύπου Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη πραγματοποιούνται μεγάλες αλλαγές που αφορούν στην καθιέρωση μέχρι το έτος 2010 ενός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ημοσιογραφική ιάσκεψη της ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ρ έσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ ιευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού

Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι το 2020 υπό το πρίσμα της ανάπτυξης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο και των προκλήσεων σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship)

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Οι αιτήσεις ξεκίνησαν (1ος κύκλος εγγραφών μέχρι 20 Ιουνίου 2015) Έναρξη μαθημάτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015 Επιστημονικές υπεύθυνες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ http://tegeo.teiep.gr/ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΕΙ-ΗΠΕΙΡΟΥ Ενημερωτική Ημερίδα Ημερίδα ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 20 Μαΐου 2015 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης

Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης 1) ΣΤΟΧΟΣ Να αρχίσει συζήτηση σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στην κοινωνία και στην οικονομία της γνώσης. 2) ΠΡΑΞΗ Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχές και Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχές και Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη Υπεύθυνη Πράξης ΜΟΔΙΠ Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ «ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.») ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ»

ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ» ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ» ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΠΑΚ 4 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Αναστρέφεται η απαξίωση; ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Αναστρέφεται η απαξίωση; ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αναστρέφεται η απαξίωση; ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος Παθολογική Φυσιολογία Ιατρική Σχολή Οκτώβριος 2013 ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΟ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διά Βίου Μάθηση Αρωγός στην Επαγγελματική Ανταγωνιστικότητα

Η Διά Βίου Μάθηση Αρωγός στην Επαγγελματική Ανταγωνιστικότητα Η Διά Βίου Μάθηση Αρωγός στην Επαγγελματική Ανταγωνιστικότητα Η Ευρώπη για τη Διά Βίου Μάθηση Nα καταστεί η Ευρώπη μία από τις πλέον ανταγωνιστικές κοινωνίες της γνώσης ανά την Υφήλιο Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Ίδρυση Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του στο πρώτο έτος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ενότητα 1η: Παρουσίαση Μαθήματος Δημήτριος Δρόσος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ Στόχος μας... Να δοθεί στον καθένα η ευκαιρία Να εξοικειωθεί με τις

Διαβάστε περισσότερα