Compiled by Konstantinos Terzopoulos

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr)"

Transcript

1 The Essential Canon of the New Method of Ecclesiastical Music: A Short Checklist of the most important music publications containing authoritative exêgêsis, or, the classic music texts for the study and performance of the Hellenic Psaltic Art, in chronological order Compiled by Konstantinos Terzopoulos Notes: 1. This is not a complete bibliography, but only a selection of what may be considered classic texts. For a complete bibliography of publications, see the title below, which was consulted and updated regarding reprint information: Γεωργ ου Ι. Θεοδ ρου, Βιβλιογραφ α τ ς κκλησιαστικ ς Μουσικ ς Περ οδος Α. ( ), (Θεσσαλον κη Πατριαρχικ ν δρυμα Πατερικ ν Μελετ ν, 1998). 2. Publications marked thus, **, have been reprinted. If repreint information was available it follows each entry. I. ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ I. Music Publications II. Theory Publications **Νέον ναστασιματάριον, μεταφρασθ ν κατ τ ν νεοφαν μέθοδον τ ς μουσικ ς π τ ν ν Κωνσταντινουπόλει μουσικολογιωτάτων Διδασκάλων κα φευρετ ν το νέου μουσικο Συστήματος, ν ν πρ τον ε ς φ ς χθ ν δι τυπογραφικ ν χαρακτήρων τ ς Μουσικ ς. π τ ς θεοστηρίκου

2 γεμονίας το ψηλοτάτου μ ν Α θέντου πάσης Ο γγροβλαχίας Κυρίου Κυρίου λεξάνδρου Νικολάου Σούτσου Βοεβόδα. ρχιερατεύοντος το Πναιερωτάτου Μητροπολίτου Ο γγροβλαχίας Κυρίου Διονυσίου. κδοθ ν σπουδ μ ν πιπόν το Μουσικολογιωτάτου Κυρίου Πέρτου το φεσίου, Φιλοτίμ δ προκαταβολ το Πανευγενεστάτου ρχοντος μεγάλου Βορνίκου Κυρίου Γρηγορίου Μπαλλιάνου. ν τ το Βουκουρεστίου νεοσυστάτου Τυπογραφεί, ** Reprinted, Athens: Koultoura, **Σ ντομον Δοξαστ ριον το οιδ μου Π τρου Λαμπαδαρ ου το Πελοποννησ ου, μεταφρασθ ν κατ τ ν ν αν μ θοδον τ ς Μουσικ ς τ ν Μουσικολογιωτ των Διδασκ λων το ν ου Συστ ματος. δη ε ς φ ς χθ ν ναλ μασιν τ ν κδοτ ν. ν τ το Βουκουρεστ ου νεοσυστ τ Τυπογραφε, ** Reprinted, Athens: Koultoura, **Δοξαστικ το νιαυτο τ ν δεσποτικ ν κα θεομητορικ ν ορτ ν, κα τ ν ορταζομ νων γ ων. Μελισθ ντα παρ Π τρου Λαμπαδαρ ου το Πελοποννησ ου. ξηγ θησαν δ κατ τ ν ν αν μ θοδον, παρ Γρηγορ ου Λαμπαδαρ ου. Τ μος πρ τος. ν Παρισ οις. κ τ ς τυπογραφ ας Ριγν ου. Ε ρ σκεται δ κατ τ ν Γαλατ ν τ ς Κωνσταντινουπ λεως. Παρ τ Α. Κ στρου, Τυπογρ φ ** Reprinted, Athens, Koultoura, Ταμε ον νθολογ ας περι χον πασαν τ ν κκλησιαστικ ν νια σιον κολουθ αν σπερινο, ρθρου, λειτουργ ας, Μεγ λης Τεσσαρακοστ ς κα τ ς λαμπροφ ρου ναστ σεως μετ τινων καλλοφωνικ ν ε ρμ ν ν τ τ λει. Κατ κλογ ν τ ν μμελεστ ρων κα ε φραδεστ ρων μουσικ ν μαθημ των τ ν

3 νδοξοτ ρων διδασκ λων παλαι ν τε κα ν ων, ξηγηθε σαν ε ς τ ν ν αν τ ς Μουσικ ς μ θοδον, κα μετ π σης πιμελε ας διορθωθε σαν δη σχ τως παρ το φευρ του τ ς ηθε σης μεθ δου διδασκ λου Χουρμουζ ου Χαρτοφ λακος τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. πιστασ δ το δ ου ν ν πρ τον κδοθε σαν ε ς τ πον ναλ μασι το σ κ δ Κ στρο. Τ μος πρ τος. ν Κωνσταντινουπ λει κ τ ς τυπογραφ ας Κ στρου ε ς Γαλατ ν. ωκδ **Ε ρμολ γιον τ ν καταβασι ν Π τρου το Πελοποννησ ου μετ το συντ μου Ε ρμολογ ου Π τρου Πρωτοψ λτου το Βυζαντ ου, ξηγημ να κατ τ ν ν αν τ ς Μουσικ ς μ θοδον ματ προσθ κης καν ν Μαθημ των, ν στερο ντο ε ς τ παλαι ν. πιθεωρηθ ντα δη, κα κριβ ς διορθωθ ντα παρ το Διδασκ λου Χουρμουζ ου Χαρτοφ λακος ν ς τ ν φευρετ ν τ ς ηθε σης μεθ δου. πιστασ α δ το δ ου ν ν πρ των κδοθ ντα ε ς τ πον ναλ μασιν δ οις κα σ κ δ Κ στρο. Κωνσταντινο πολις. ν τ Βρεταννικ Τυπογραφ Κ στρου ε ς Γαλατ ν. ωκε ** Reprinted, Athens: Koultoura, 1983 and **Συλλογ διομ λων κα πολυτικ ων κα λλων τιν ν μελ ν τ ν δεσποτικ ν κα θεομητορικ ν ορτ ν κα τ ν ορταζομ νων γ ων το λου νιαυτο, το τε Τρι δ ου κα Πεντηκοσταρ ου Μελισθ ντων παρ Μανου λ Πρωτοψ λτου ς ψ λλονται ν τ το Χριστο Μεγ λ κκλησ κα κδοθ ντων παρ Π. Χαρ σ κα Θ. Π. Παρ σχου. Μεταφρ σει κα πιστασ το Διδασκ λου Χουρμουζ ου Χαρτοφ λακος. ν τ Τυπογραφε σ κ Δ Κ στρο κα Υ ο ωλα. **Reprinted, Thessalonike: Regopoulou, ναστασιματ ριον ν ον περι χον τ ναστ σιμα το

4 σπερινο, ρθρου, κα Λειτουργ ας, μετ τ ν ναστασ μων Καν νων, Μαρτυρικ ν, κα Νεκρωσ μων τ ς Μεγ λης Τεσσαρακοστ ς, τ ν τε ωθιν ν, κα τ ν συντ μων Τιμιωτ ρων τ π ντα καθ ς τ ν σ μερον ψ λλονται ε ς τ Πατριαρχε ον μεταφρασθ ντα ε ς τ ν ον τ ς Μουσικ ς σ στημα παρ το διδασκ λου Χουρμουζ ου Χαρτοφ λακος, ν ς τ ν φευρετ ν το ηθ ντος συστ ματος, δη δ κδοθ ντα ε ς τ πον παρ α το, κα τ ν Φιλομο σων Συνδρομητ ν ν τ Βρεταννικ Τυπογραφ σ κ δ Κ στρο. Ε ς Γαλατ ν τ ς Κωνσταντινουπ λεως, ωλβ Ταμε ον νθολογ ας περι χον πασαν τ ν κκλησιαστικ ν νια σιον κολουθ αν σπερινο, ρθρου, λειτουργ ας, Μεγ λης Τεσσαρακοστ ς κα τ ς λαμπροφ ρου ναστ σεως μετ τινων καλλοφωνικ ν ε ρμ ν ν τ τ λει. Κατ κλογ ν τ ν μμελεστ ρων κα ε φραδεστ ρων μουσικ ν μαθημα των τ ν νδοξοτ ρων διδασκ λων παλαι ν τε κα ν ων, ξηγηθε σαν ε ς τ ν ν αν τ ς Μουσικ ς μ θοδον, κα μετ π σης πιμελε ας διορθωθε σαν παρ το φευρ του τ ς ηθε σης μεθ δου διδασκ λου Γρηγορ ου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας ν ν δε τερον κδοθε σαν ε ς τ πον μετ προσθ κης πολλ ν τ ρων, κτ ς τ ν νοιξανταρ ων, παρ Θεοδ ρου παπ Παρ σκου Φωκα ως, πιστασ α το. ναλ μασι δ το τε δ ου, κα τ ν φιλομο σων συνδρομητ ν. Τ μος πρ τος. ν Κωνσταντινουπ λει. κ τ ς Τυπογραφ ας Κ στρου. Ε ς Γαλατ ν. ωλδ. Δοξαστικ το νιαυτο τ ν δεσποτικ ν κα θεομητορικ ν ορτ ν, κα τ ν ορταζομ νων γ ων μελοποιηθ ντα παρ Π τρου Λαμπαδαρ ου το Πελοποννησ ου ξηγηθ ν δ κατ τ ν ν αν μ θοδον παρ Γρηγορ ου Πρωτοψ λτου. Τ μος πρ τος. ν Κωνσταντινουπ λει κ τ ς τυπογραφ ας σ κ Δ Κ στρου, 1835.

5 Δοξαστικ Τρι δ ου κα Πεντηκοσταρ ου. Μελισθ ν παρ Π τρου Λαμπαδαρ ου το Πελοποννησ ου. ξηγηθ ν δ κατ τ ν ν αν μ θοδον, παρ Γρηγορ ου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. Τ μος δε τερος. ν Κωνσταντινουπ λει κ τ ς τυπογραφ ας σ κ Δ Κ στρου, **Ε ρμολ γιον Καλοφωνικ ν μελοποιηθ ν παρ διαφ ρων ποιητ ν παλαι ν τε κα ν ων διδασκ λων μεταφρασθ ν δ ε ς τ ν ν αν τ ς μουσικ ς μ θοδον, κα μετα π σης πιμελε ας διορθωθ ν παρ το ν ς τ ν τρι ν Διδασκ λων τ ς ηθε σης Μεθ δου Γρηγορ ου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. Ν ν πρ τον κδοθ ν ε ς τ πον παρ Θεοδ ρου Π. Παρ σχου Φωκα ως. πιστασ το α το, ναλ μασι δ το τε δ ου κα τ ν Φιλομο σων Συνδρομητ ν. ν Κωνσταντινουπ λει κ τ ς Τυπογραφ ας Κ στρου ε ς Γαλατ ν, ωλε ** Reprinted, Athens: Koultoura, **Δοξαστ ριον περι χον τ δοξαστικ λων τ ν δεσποτικ ν, κα θεομητορικ ν ορτ ν, τ ν τε ορταζομ νων γ ων το λου νιαυτο, το τε Τρι δ ου κα Πεντηκοσταρ ου. Μελοποιηθ ν παρ σακ βου Πρωτοψ λτου, τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας, ξηγηθ ν δ παραλλ κτως ε ς τ ν ν αν τ ς Μουσικ ς μ θοδον, παρ Χουρμουζ ου Χαρτοφ λακος, ν ς τ ν φευρετ ν τ ς ηθε σης μεθ δου. Ν ν πρ τον κδοθ ν ε ς τ πον παρ Θεοδ ρου Π.Π. Παρ σχου Φωκα ως, πιστασ το α το ναλ μασι δ το τε δ ου, κα τ ν Φιλομο σων συνδρομητ ν. Τ μος πρ τος. κ τ ς ν Γαλατ Τυπογραφ ας σ κ δ Κ στρου, ωλ **Reprinted, Katerine: Tertios, **Δοξαστ ριον περι χον τ δοξαστικ λων τ ν δεσποτικ ν,

6 κα θεομητορικ ν ορτ ν, τ ν τε ορταζομ νων γ ων το λου νιαυτο, το τε Τρι δ ου κα Πεντηκοσταρ ου. Μελοποιηθ ν παρ σακ βου Πρωτοψ λτου, τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας, ξηγηθ ν δ παραλλ κτως ε ς τ ν ν αν τ ς Μουσικ ς μ θοδον, παρ Χουρμουζ ου Χαρτοφ λακος, ν ς τ ν φευρετ ν τ ς ηθε σης μεθ δου. Ν ν πρ τον κδοθ ν ε ς τ πον παρ Θεοδ ρου Π.Π. Παρ σχου Φωκα ως, πιστασ το α το ναλ μασι δ το τε δ ου, κα τ ν Φιλομο σων συνδρομητ ν. Τ μος δε τερος. κ τ ς ν Γαλατ Τυπογραφ ας σ κ δ Κ στρου, ωλ ** Reprinted, Katerine: Tertios, Ταμε ον νθολογ ας περι χον πασαν τ ν κκλησιαστικ ν νια σιον κολουθ αν σπερινο, ρθρου, λειτουργ ας, Μεγ λης Τεσσαρακοστ ς κα τ ς λαμπροφ ρου ναστ σεωφς μετ τινων καλοφωνικ ν ε ρμ ν ν τ τ λει κατ πιλογ ν τ ν μμελεστ ρων κα ε φραδεστ ρων μουσικ ν μαθημ των τ ν νδοξοτ ρων διδασκ λων παλαι ν τε κα ν ων, ξηγηθε σαν ε ς τ ν ν αν τ ς Μουσικ ς μ θοδον, κα μετ π σης πιμελε ας διορθωθε σαν παρ το φευρετο τ ς ηθε νης μεθ δου διδασκ λου Γρηγορ ου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. Ν ν τρ τον κδοθε σαν ε ς τ πον, μετ προσθ κης πολλ ν ν ων. Παρ Θεοδ ρου Παπαπαρ σχου Φωκα ως, πιστασ δ το α το. ναλ μασι δ το τε δ ου κα τ ν Φιλομο σων συνδρομητ ν. Τ μος πρ τος. ν Κωνσταντινουπ λει κ τ ς τυπογραφ ας Κ στρο ε ς Γαλατ ν, ωλζ Ταμε ον νθολογ ας περι χον πασαν τ ν ε κκλησιαστικ ν νια σιον κολολυθ αν σπερινο, ρθρου, λειτουργ ας, Μεγ λης Τεσσαρακοστ ς κα τ ς λαμπροφ ρου ναστ σεως μετ τινων καλοφωνικ ν ε ρμ ν ν τ τ λει, κατ πιλογ ν τ ν μμελεστ ρων κα ε φραδεστ ρων μουσικ ν μαθημ των τ ν

7 νδοξοτ ρων διδασκ λων παλαι ν τε κα ν ων, ξηγηθε σαν ε ς τ ν ν αν τ ς Μουσικ ς μ θοδον, κα μετ π σης πιμελε ας διορθωθε σαν παρ το φευρετο τ ς ηθε σης μεθ δου διδασκ λου Γρηγορ ου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. Ν ν τρ τον κδοθε σαν ε ς τ πον, μετ προσθ κης πολλ ν τ ρων. Παρ Θεοδ ρου Παπα Παρ σχου Φωκα ως. πιστασ το α το, ναλ μασι δ το τε δ ου, κα τ ν Φιλομο σων συνδρομητ ν. Τ μος δε τερος. ν Κωνσταντινουπ λει κ τ ς Τυπογραφ ας Κ στρου ε ς Γαλατ ν, ωλζ Ταμε ον νθολογ ας περι χον πασαν τ ν κκλησιαστικ ν κολουθ αν σπερινο, ρθρου, λειτουργ ας, Μεγ λης Τεσσαρακοστ ς, κα τ ς λαμπροφ ρου ναστ σεως μετ τιν ν Καλλοφωνικ ν ε ρμ ν ν τ τ λει. κδοθε σαν ε ς τ πον Παρ ω ννου Λαμπαδαρ ου, κα Στεφ νου Α. Δομεστ κου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. ν Κωνσταντινουπ λει κ τ ς Τυπογραφ ας τ ν δελφ ν γνατιαδ ν, ωλη ναστασιματ ριον ργ ν περι χον τ ναστ σιμα το σπερινο, ρθου, κα λειτουργ ας, μετ τ ν ναστασ μων καν νων, ργ ν καταβασι ν, τιμιωτ ρων, κατανυκτικ ν, μαρτυρικ ν, κα νεκρωσ μων, μετ τ ν νδεκα ωθιν ν ν τ τ λει. Μελοποιηθ ν παρ Π τρου Λαμπαδαρ ου το Πελοποννησ ου. Κα δη πιδιθρθωθ ν μετ προσθ κης, παρ Κωνσταντ νου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. Ν ν Τρ τον κδοθ ν ε ς τ πον παρ Θεοδ ρου Παπ Παρ σχου Φωκα ως, ναλ μασι το τε δ ου κα τ ν φιλομο σων συνδρομητ ν. ν Κωνσταν τινουπ λει κ τ ς τυπογραφ ας τ ν δελφ ν γνατιαδ ν, ωλθ ναστασιματ ριον σ ντομον μελοποιηθ ν παρ Π τορυ Λαμπαδαρ ου το Πελοποννησ ου, ξηγηθ ν παρ Γρηγορ ου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. Ν ν πρ τον

8 κδοθ ν ε ς τ πον παρ Θεοδ ρου Παπ Παρ σχου Φωκα ως. ναλ μασι δ το τε δ ου κα τ ν φιλομο σων σθυνδρομητ ν. ν Κωνσταντινουπ λει κ τ ς τυπογραφ ας τ ν δελφ ν γνατιαδ ν, ωλθ Ε ρμολ γιον τ ν καταβασι ν Π τρου το Πελοπονησ ου μετ τ ν καν νων το λου νιαυτο κα συντ μου Ε ρμολογ ου, ξηγημ να κατ τ ν Ν αν τ ς Μουσικ ς μ θοδον πιθεωρηθ ντα δη κα διορθωθ ντα κριβ ς παρ ω ννου Λαμπαδαρ ου ν ν δε τερον κδοθ ν ε ς τ πον ναλ μασιν δ οις. Κωνσταντινο πολις κ τ ς το Παναγ ου Τ φου Τυπογραφ ας. ωλθ **Δοξαστ ριον περι χον τ δοξαστικ το Τρι δ ου κα Πεντηκοσταρ ου. Μετ προσθ κης το καν νος τ ς Μεγ λης βδομ δος, τ ν νεκρωσ μων δοξαστικ ν, κα τ ν νδεκα ωθιν ν. μελοποιηθ ν παρ Κωνσταντ νου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας, ξηγηθ ν δ παραλλ κτως ε ς τ ν Ν αν τ ς Μουσικ ς Μ θοδον, παρ το Πρ του Δομεστ κου Στεφ νου. Ν ν πρ τον τ ποις κδ δοται δαπ ν το τε κωνσταντ νου Πρωτοψ λτου κα τ ν φιλομο σων συνδρομητ ν. Τ μος δε τερος. κ τ ς Πατριαρχικ ς Τυπογραφ ας διευθυνομ νης παρ Στ. Δομεστ κου κα Θ. ργυρ μμου. ν Κωνσταντινουπ λει. ν τει **Rerprint, Neapolis, Crete: M. Polychronakes, between and B. Regopoulou Δοξαστ ριον περι χον τ δοξαστικ το Τρι δ ου κα Πεντηκοσταρ ου. Μετ προσθ κης το καν νος τ ς Μεγ λης βδομ δος, τ ν νεκρωσ μων δοξαστικ ν, κα τ ν νδεκα ωθιν ν. μελοποιηθ ν παρ Κωνσταντ νου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας, ξηγηθ ν δ παραλλ κτως ε ς τ ν Ν αν τ ς Μουσικ ς Μ θοδον, παρ το Πρ του Δομεστ κου

9 Στεφ νου. Ν ν πρ τον τ ποις κδ δοται δαπ ν το τε κωνσταντ νου Πρωτοψ λτου κα τ ν φιλομο σων συνδρομητ ν. Τ μος πρ τος. κ τ ς Πατριαρχικ ς Τυπογραφ ας διευθυνομ νης παρ Στ. Δομεστ κου κα Θ. ργυρ μμου. ν Κωνσταντινουπ λει. ν τει Σ νοψις καλοφωνικ ν ε ρμ ν μετ τ ν κρατημ των α τ ν χερουβικ ν τε κα κοινωνικ ν τ ς ε δομ δος μετ τ ς νεκρωσ μου κολουθ ας κα το σμτικο α τ ς κα δδα Πατριαρχ ν μελησθ ντων παρ διδασκ λων παλαι ν τε κα ν ων. Ν ν πρ τον ε ς τ πον κδοθ ν παρ ω ννου Λαμπαδαρ ου τ ς Μεγ λης κκλησ ας. ναλ μασι δ οις κα τ ν φιλομο σων συνδρομητ ν. κ τ ς τυπογραφ ας Χ. ωακε μ Δ. κα Δημητρ ου ω ννου **Ταμε ον νθολογ ας περι χον πασαν τ ν κκλησιαστικ ν νια σιον κολουθ αν σπερινο, ρθρου, λειτουργ ας, τ ς τε Μεγ λης Τεσσαρακοστ ς κα τ ς λαμπροφ ρου ναστ σεως, τι δ κα κτ καλοφωνικο ς ε ρμο ς ν τ τ λει, τ μ ν πιδιθρθωθ ντα, τ δ μελοποιηθ ντα κα τονισθ ντα παρ Κωνσταντ νου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μ. κκλησ ας. κατ παρ δοσιν δ α το παραλλ κτως ξηγηθ ντα κατ τ ν ν αν τ ς μουσικ ς μ θοδον παρ το Α. Δομεστ κου Στεφ νου. Ν ν πρ τον κδοθ ντα ε ς τ πους. Τ μος Πρ τος. ν Κωνσταντινουπ λει κ τ ς το Γ νους πατριαρχικ ς τυπογραφ ας, ** Both vols in one edition, Thessalonike: Regopoulou, **Ταμε ον νθολογ ας περι χον τ τε χερουβικ κα κοινωνικ π σης τ ς νιευσ ου κολουθ ας μετ τινων μαθημ των, κα δ κα καλοφωνικ ν ε ρμ ν ν τ τ λει. Τ μ ν πιδιθρθωθ ντα, τ δ μελοποιηθ ντα κα τονισθ ντα παρ

10 Κωνσταντ νου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μ. κκλησ ας. Κατ παρ δοσιν δ α το παραλλ κτως ξηγηθ ντα κατ τ ν ν αν τ ς μουσικ ς μ θοδον παρ το Α. Δομεστ κου Στεφ νου. Ν ν πρ τον κδοθ ντα ε ς τ πους. Τ μος Δε τερος. ν Κωνσταντινουπ λει κ τ ς το Γ νους πατριαρχικ ς τυπογραφ ας, ** Both vols in one edition, Thessalonike: Regopoulou, ναστασιματ ριον ργ ν κα σ ντομον περι χον τ ναστ σιμα το σπερινο, ρθου κα λειτουργ ας, μετ τ ν ναστασ μων καν νων, ργ ν καταβασι ν, τιμιωτ ρων συντ μων δοκολογι ν μετ τ ν ωθιν ν α τ ν, κατανυκτικ ν, μαρτυρικ ν, κα νεκρωσ μων. Μελοποιηθ ν παρ Π τρου Λαμπδαρ ου το Πελοποννησ ου. Κα δη πιδιορθωθ ν μετ προσθ κης παρ ω ννου Λαμπαδαρ ου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. Ν ν τ τ ταρτον ε ς τ πον κδοθ ν παρ το α το ω ννου Λαμπαδαρ ου δ οις ναλ μασι. ν Κωνσταντινουπ λει κ τ ς τυπογραφ ας Θαδα ου, Διβιτζι ν, Δοξαστ ριον περι χον τ δοξαστικ λων τ ν δεσποτικ ν κα θεομητορικ ν ορτ ν τ ν τε ορταζομ νων γ ων το που νιαυτο το τε Τρι δ ου κα Πεντηκοσταρ ου μελοποιηθ ν παρ Π τρου Λαμπαδαρ ου το Πελοποννησ ου, ξηγηθ ν δ παρ Γρηγορ ου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. Ν ν δε τερον κδοθ ν ε ς τ πον μετ προσθ κης νεωτ ρων δ δεκα καλοφωνικ ν ε ρμ ν, μετ τ ν ντιφ νων τ ς Μεγ λης Π μπτης παρ Θεοδ ρου Π. Παρ σχου Φωκα ως, πιστασ το α το ναλ μασι δ το τε δ ου τ ν δελφ ν Κ στρων κα τ ν Φιλομο σων Συνδρομητ ν. Τ μος πρ τος. ν Κωνσταντινουπ λει τ ποις Ν. Δ. Κ στρου, Δοξαστ ριον περι χον τ δοξαστικ λων τ ν δεσποτικ ν κα

11 θεομητορικ ν ορτ ν τ ν τε ορταζομ νων γ ων το που νιαυτο το τε Τρι δ ου κα Πεντηκοσταρ ου μελοποιηθ ν παρ Π τρου Λαμπαδαρ ου το Πελοποννησ ου, ξηγηθ ν δ παρ Γρηγορ ου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. Ν ν δε τερον κδοθ ν ε ς τ πον μετ προσθ κης νεωτ ρων δ δεκα καλοφωνικ ν ε ρμ ν,μετ τ ν ντιφ νων τ ς Μεγ λης Π μπτης παρ Θεοδ ρου Π. Παρ σχου Φωκα ως, πιστασ το α το ναλ μασι δ το τε δ ου τ ν δελφ ν Κ στρων κα τ ν Φιλομο σων Συνδρομητ ν. Τ μος πρ τος. ν Κωνσταντινουπ λει τ ποις Ν. Δ. Κ στρου, **Πανδ κτη τ ς ερ ς κκλησιαστικ ς μνωδ ας το λου νιαυτο. κδοθε σα π ω ννου Λαμπαδαρ ου κα Στεφ νου Α. Δομεστ κου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. Τ μος 1 περι χον τ μαθ ματα το σπερινο. ν Κωνσταντινουπ λει, ων. ** Reprint, Thessalonike: Tertios, **Πανδ κτη τ ς ερ ς κκλησιαστικ ς μνωδ ας το λου νιαυτο. κδοθε σα π ω ννου Λαμπαδαρ ου κα Στεφ νου Α. Δομεστ κου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. Τ μος 2 περι χον τ μαθ ματα το ρθρου. ν Κωνσταντινουπ λει, ωνα. ** Reprint, Thessalonike: Tertios, **Πανδ κτη τ ς ερ ς κκλησιαστικ ς μνωδ ας το λου νιαυτο. κδοθε σα π ω ννου Λαμπαδαρ ου κα Στεφ νου Α. Δομεστ κου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. Τ μος 3 περι χον τ μαθ ματα τ ς τε Παπαδικ ς κα το Μαθηματαρ ου. ν Κωνσταντινουπ λει, ωνα. ** Reprint, Thessalonike: Tertios, 1992.

12 **Πανδ κτη τ ς ερ ς κκλησιαστικ ς μνωδ ας το λου νιαυτο. κδοθε σα π ω ννου Λαμπαδαρ ου κα Στεφ νου Α. Δομεστ κου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. Τ μος 4 περι χον λα τ Μαθ αμτα τ ς ερ ς λειτουργ ας. ν Κωνσταντινουπ λει, ωνα. ** Reprint, Thessalonike: Tertios, Ταμε ον νθολογ ας περι χον πασαν τ ν κκλησιαστικ ν νια σιον κολουθ ας σπερινο, ρθρου, λειτουργ ας, Μεγ λης Τεσσαρακοστ ς κα τ ς λαμπροφ ρου ναστ σεως, μετ τινων καλοφωνικ ν ε ρμ ν ν τ τ λει κατ πιλογ ν τ ν μμελεστ ρων κα ε φραδεστ ρων μουσικ ν μαθημ των τ ν νδοξοτ ρων Διδασκ λων παλαι ν τε κα ν ων. ξηγηθ ν μ ν ε ς τ ν ν αν τ ς Μουσικ ς μ θοδον, κα μετ π σης πιμελε ας διορθωθ ν, παρ τ ν ειμν στων Διδασκ λων, κα φευρετ ν τ ς ηθε σης μεθ δου. Γρηγορ ου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας κα Χουρμουζ ου Χαρτοφ λακος, πλουτισθ ν παρ Θεοδ ρου Παπ Παρ σχου Φωκα ως, ν ν τ ταρτον κδ δεται παρ το α το γκρ σει κα δε τ ς Α. Παναγι τητος κα τ ς ερε ς Συν δου. Ε ς τ μους τρε ς, πιστασ το δ ου. ναλ μασι δ κα α το, κα τ ν φιλομο σων συνδρομητ ν. Τ μος πρ τος. ν Κωνσταντινουπ λει κ τ ς τυπογραφ ας Μωϋσ δ Κ στρου ν Γαλατ. ωνα Ταμε ον νθολογ ας περι χον πασαν τ ν κκλησιαστικ ν νια σιον κολουθ ας σπερινο, ρθρου, λειτουργ ας, Μεγ λης Τεσσαρακοστ ς κα τ ς λαμπροφ ρου ναστ σεως, μετ τινων καλοφωνικ ν ε ρμ ν ν τ τ λει κατ πιλογ ν τ ν μμελεστ ρων κα ε φραδεστ ρων μουσικ ν μαθημ των τ ν νδοξοτ ρων Διδασκ λων παλαι ν τε κα ν ων. ξηγηθ ν μ ν ε ς τ ν ν αν τ ς Μουσικ ς μ θοδον, κα μετ π σης

13 πιμελε ας διορθωθ ν, παρ τ ν ειμν στων Διδασκ λων, κα φευρετ ν τ ς ηθε σης μεθ δου. Γρηγορ ου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας κα Χουρμουζ ου Χαρτοφ λακος, πλουτισθ ν παρ Θεοδ ρου Παπ Παρ σχου Φωκα ως, ν ν τ ταρτον κδ δεται διηρημ νον ε ς τ μους τρε ς μ ν Α. ξεδ θη παρ το δ ου, ο δ λοιπο, ποθαν ντος κε νου, παρ το υ ο α το Κωνσταντ νου. γκρ σει κα δε τ ς Α. Παναγι τητος κα τ ς ερ ς Συν δου. ναλ ψμασι το δ ου κα τ ν φιλομο σων συνδρομητ ν. πιστασ δ το Κ. νουφρ ου ω ννου Βυζαντ ου. Τ μος δε τερος. ν Κωνσταντινουπ λει κ τ ς τυπογραφ ας Μωϋσ δ Κ στρου ν Γαλατ. ωνα ναστασιματ ριον ργ ν κα σ ντομον μελοποιηθ ν παρ Π τρου Λαμπαδαρ ου κα ξηγηθ ν παρ Γρηγορ ου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας, παυξηθ ν δ κα μετ π σης πιμελε ας διορθωθ ν παρ Θεοδ ρου Π. Π. Φωκα ως κδ δεται ν ν τ τ ταρτον ε ς τ μους δ ο παρ το υ ο α το Κωνσταντ νου κα συντριφ ας Μωϋσ δ Κ στρου. Τ μος πρ τος. ν Κωνσταντινουπ λει κ τ ς τυπογραφ ας Μωϋσ δ Κ στρου ν Γαλατ, ωνε ναστασιματ ριον ργ ν κα σ ντομον μελοποιηθ ν παρ Π τρου Λαμπαδαρ ου κα ξηγηθ ν παρ Γρηγορ ου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας, παυξηθ ν δ κα μετ π σης πιμελε ας διορθωθ ν παρ Θεοδ ρου Π. Π. Φωκα ως κδ δεται ν ν τ τ ταρτον ε ς τ μους δ ο παρ το υ ο α το Κωνσταντ νου κα συντριφ ας Μωϋσ δ Κ στρου. Τ μος δε τερος. ν Κωνσταντινουπ λει κ τ ς τυπογραφ ας Μωϋσ δ Κ στρου ν Γαλατ, ωνε Ταμε ον νθολογ ας περι χον πασαν τ ν κκλησιαστικ ν νια σιον κολουθ ας σπερινο, ρθρου, λειτουργ ας, Μεγ λης Τεσσαρακοστ ς κα τ ς λαμπροφ ρου ναστ σεως, μετ

14 τινων καλοφωνικ ν ε ρμ ν ν τ τ λει κατ πιλογ ν τ ν μμελεστ ρων κα ε φραδεστ ρων μουσικ ν μαθημ των τ ν νδοξοτ ρων Διδασκ λων παλαι ν τε κα ν ων. ξηγηθ ν μ ν ε ς τ ν ν αν τ ς Μουσικ ς μ θοδον, κα μετ π σης πιμελε ας διορθωθ ν, παρ τ ν ειμν στων Διδασκ λων, κα φευρετ ν τ ς ηθε σης μεθ δου. Γρηγορ ου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας κα Χουρμουζ ου Χαρτοφ λακος, πλουτισθ ν παρ Θεοδ ρου Παπ Παρ σχου Φωκα ως, ν ν τ ταρτον κδ δεται διηρημ νον ε ς τ μους τρε ς μ ν Α. ξεδ θη παρ το δ ου, ο δ λοιπο, ποθαν ντος κε νου, παρ το υ ο α το Κωνσταντ νου. γκρ σει κα δε τ ς Α. Παναγι τητος κα τ ς ερ ς Συν δου. ναλ ψμασι το δ ου κα τ ν φιλομο σων συνδρομητ ν. πιστασ δ το Κ. νουφρ ου ω ννου Βυζαντ ου. Τ μος τρ τος. ν Κωνσταντινουπ λει κ τ ς τυπογραφ ας Μωϋσ δ Κ στρου ν Γαλατ. ωνδ Ε ρμολ γιον τ ν καταβασι ν Π τρου Πελοποννησ ου μετ τ ν καν νων το λου νιαυτο κα συντ μου ε ρμολογ ου, ξηγημ να κατ τ ν ν αν τ ς Μουσικ ς μ θοδον, πιθεωρηθ ντα δη κα κριβ ς διορθωθ ντα παρ ω ννου Λαμπαδαρ ου. Ν ν τρ τον κδοθ ν ε ς τ πον ναλ μασιν δ οις Κωνσταντινο πολις κ τ ς τυπογραφ ας Θαδδα ου Τιβιτσι ν. ων Δοξαστ ριον Τρι δ ου κα Πεντηκοσταρ ου. Περι χον τ δοξαστικ α τ ν μετ τ ν διομ λων κα τινων προσομε ων, νεκρωσ μων δοξαστικ ν, τ ν νδεκα ωθιν ν κα τ ν ργ ν διομ λων. Μελοποιηθ ντα μ ν παρ Νικολ ου Πρωτοψ λτου Σμ ρνης, συνεργασ δ κα δαπ ν το Μουσικολογιωτ του Κ. Φ. Ξανθ δου το Λεσβ ου. Ν ν πρ τον κδ δεται δ το τ που παρ το δ ου κδ του. Μ ρος πρ τον. ν Κωνσταντινουπ λει τ ποις Σ. γνατι δου, 1857.

15 Μουσικ Κυψ λη. Περι χουσα π ντα τ δι μελα κα δοξαστικ το σπερινο, τ ς λιτ ς, τ ν ποστ χων κα τ ν α νων πολυτ κια κα κοντ κια, πασ ν τ ν δεπσοτικ ν κα θεομητορικ ν ορτ ν, τ ν ορταζομ νων γ ων το λου νιαυτο το τε Τρι δ ου κα Πεντηκοσταρ ου. Κατ μ ν τ μ λος σ μφωνος πρ ς τ Δ ξαστ ριον Π τρου Λαμπαδαρ ου το Πελοποννησ ου, κατ δ τ ν προφορ ν πρ ς τ το Κωνσταντ νου Πρωτοψ λτου. Ν ν πρ τον τ ποις κδ δοται παρ Στεφ νου πρ του Δομεστ κου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. Τ μος πρ τος. ν Κωνσταντινουπ λει κ τ ς Πατριαρχικ ς το Γ νους Τυπογραφ ας, Μουσικ Κυψ λη. Περι χουσα π ντα τ δι μελα κα δοξαστικ το σπερινο, τ ς λιτ ς, τ ν ποστ χων κα τ ν α νων πολυτ κια κα κοντ κια, πασ ν τ ν δεπσοτικ ν κα θεομητορικ ν ορτ ν, τ ν ορταζομ νων γ ων το λου νιαυτο το τε Τρι δ ου κα Πεντηκοσταρ ου. Κατ μ ν τ μ λος σ μφωνος πρ ς τ Δ ξαστ ριον Π τρου Λαμπαδαρ ου το Πελοποννησ ου, κατ δ τ ν προφορ ν πρ ς τ το Κωνσταντ νου Πρωτοψ λτου. Ν ν πρ τον τ ποις κδ δοται παρ Στεφ νου πρ του Δομεστ κου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. Τ μος δε τερος. ν Κωνσταντινουπ λει κ τ ς Πατριαρχικ ς το Γ νους Τυπογραφ ας, ναστασιματ ριον ν ον ργ ν κα σ ντομον περι χον τ ναστ σιμα το σπερινο, ρθρου, κα λειτουργ ας, μετ τ ν ναστασ μων καν νων, ργ ν καταβασι ν, τιμιωτ ρων συντ μων, δοξολογι ν μετ τ ν ωθιν ν α τ ν, κατανυκτικ ν, μαρτυρικ ν, νεκρωσ μων, τ ν τρι ν νν των δ ν των Βα ων, τ ς Κυριακ ς το Θωμ κα τ ς ναλ ψεως, κα τ ν τρι ν Καν νων τ ς Παρακλ σεως κα το καθ στου. Μελοποιηθ ν παρ Π τρου Λαμπαδαρ ου το Πελοποννησ ου. Κα δη πιδιορθωθ ν με τα προσθ κης παρ ω ννου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. Ν ν τ π μπτον ε ς τ πον

16 κδοθ ν δ οις ναλ μασιν. ν Κωνσταντινουπ λει τ ποις Σ. γνατι δου, Δοξαστ ριον περι χον τ δοξαστικ τ ν ποστ χων λων τ ν δεσποτικ ν κα θεομητορικ ν ορτ ν τ ν τε ορταζομ νων γ ων το λου νιαυτο, κα τ το Τρι δ ου κα Πεντηκοσταρ ου, μελοποιθ ντα παρ Χουρμουζ ου Χαρτοφ λακος. Ν ν πρ τον κδ δεται κατ α τησιν τ ν ν τ γ ρει το θωνος ερ ν πατ ρων, παρ το υ ο Θεοδ ρου Φωκα ως. Τ μος πρ τος. ν Κωνσταντινουπ λει τ ποις Μ. Δ. Κ στρου, Δοξαστ ριον περι χον τ δοξαστικ τ ν ποστ χων λων τ ν δεσποτικ ν κα θεομητορικ ν ορτ ν τ ν τε ορταζομ νων γ ων το λου νιαυτο, κα τ το Τρι δ ου κα Πεντηκοσταρ ου, μελοποιθ ντα παρ Χουρμουζ ου Χαρτοφ λακος. Ν ν πρ τον κδ δεται κατ α τησιν τ ν ν τ γ ρει το θωνος ερ ν πατ ρων, παρ το υ ο Θεοδ ρου Φωκα ως. Τ μος δε τερος. ν Κωνσταντινουπ λει τ ποις Μ. Δ. Κ στρου, γκυκλοπαιδε α τ ς κκλησιαστικ ς μουσικ ς, τοι π νθισμα νθολογ ας περι χον πασαν τ ν κκλησιαστικ ν νια σιον κολουθ αν σπερινο, ρθρου, λειτουργ ας, Μεγ λης Τεσσαρακοστ ς, τ ς λαμπροφ ρου ναστ σεως, τι δ κα καλοφωνικο ς τινας ε ρμο ς ν τ τ λει. Μετ πλε στης πιμελε ας πιδιορθωθε σα, κδ δοται παρ Στεφ νου Α. Δομεστ κου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. ν Κωνσταντινουπ λει κ το Πατριαρχικο Τυπογραφε ου, π νθισμα περι χον μ ρος τ ς κκλησιαστικ ς νιαυσ ου κολουθ ας, σπερινο, ρθρου, προηγιασμ νων, πασαν τ ν θε αν κα ερ ν λειτουργ αν, μετ τ ς νεκρωσ μου κολυθ ας. Κατ κλογ ν τ ν ε φραδεστ ρων μουσικ ν

17 μαθημ των, τ ν νδοξοτ ρων μουσικοδιδασκ λων. Πρ ς δ πλουτισθ ν κ διαφ ρων ν ων μαθημ των, συνταχθ ντων κα μελοποιηθ ντων παρ Παναγι του Γεωργι δου Προυσσα ως, π τ β σει τ ν π τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας γκεκριμ νων. κδ δεται δη τ πρ τον ναλ μασι το α το, κα τ ν φιλομο σων συνδρομητ ν. ν Κωνσταντινουπ λει κ το Πατριαρχικο Τυπογραφε ου. Διευθυνομ νου παρ Στεφ νου Α. Δομεστ κου, Ν ον Ταμε ον Μουσικ ς νθολογ ας περι χον πασαν τ ν νια σιον κολουθ αν σπερινο, ρθρου, κα λειτουργ ας, τ προσθ κ ρ στων τιν ν νεκδ των ε σ τι μαθημ των τ ν ειμν στων διδασκ λων Μανου λ κα Γρηγορ ου τ ν πρωτοψαλτ ν κα Χουρμουζ ου Χαρτοφ λακος, κδ δεται δη τ πρ τον μετ πολλ ν νεωστ μελοποιηθ ντων μαθημ των π Νικολ ου Πρωτοψ λτου Σμ ρνης. Συνδρομ φιλοτ μ το κ τ ς Σπ ρης τ ς Πισιδ ας φιλομο σου Χαραλ μπους Ι. Φωτι δου. Τ μος Α. ν Σμ ρν κ το τυπογραφε ου ντ. Δαμιανο, Ταμε ον νθολογ ας περι χον πασαν τ ν κκλησιαστικ ν νια σιον κολουθ αν σπερινο, ρθρου, λειτουργ ας, μεγ λης Τεσσαρακοστ ς κα τ ς λαμπροφ ρου ναστ σεως, μετ τινων καλλοφωνικ ν ε ρμ ν ν τ τ λει. ξηγηθ ν ε ς τ ν ν αν τ ς Μουσικ ς Μ θοδον κα μετ π σης πιμελε ας διορθωθ ν παρ τ ν ειμν στων Διδασκ λων κα φευρετ ν τ ς νεωτ ρας μεθ δου, Γρηγορ ου Πρωτοψ λτου κα Χουρμουζ ου Χαρτοφ λακος. Τετρ κις κδοθ ν μ προσθ κη ποολλ ν νε ν μαθημ των μελοποιθ ντων, παρ Θεοδ ρου Π. Φωκα ως. Κα δη τ π μπτον κδ δεται ε ς τ μους τρε ς παρ το υ ο α το Λ. Φωκα ως. γκρ σει κα δε τ ς α το Παναγι τητος κα τ ς ερ ς Συν δου. Δαπ ν Κωνσταντ νου γγλ ση Ζωγρ φου. Τ μος πρ τος. ν Κωνσταντινουπ λει κ το τρυπογραφε ου τ ς μουσικ ς νθολογ ας, 1862.

18 ναστασιματ ριον ργ ν κα σ ντομον περι χον τ ναστ σιμα το σπερινο, ρθρου κα λειτουργ ας, μετ τ ν ναστασ μων καν νων, ργ ν καταβασι ν, τιμιωτ ρων ργ ν κα συντ μωμ, δοξολογι ν μετ τ ν ωθιν ν α τ ν, κατανυκτικ ν, μαρτυρικ ν, νεκρωσ μων, το καν νος τ ς μικρ ς κα μεγ λης Παρακλ σεως τ ς Θεοτ κου, κα τ ς νεκρωσ μου κολουθ ας μεθ λης τ ς τ ξεως, κα πολλ ναγκα α ν κδοτα. Μελοποιηθ ντα μ ν ν τ ρχα μεθ δ παρ Κωνσταντ νου Πρωτοψ λτου, μετενεχθ ντα δ ε ς τ ν νεωτ ραν παρ Στεφ νου Λαμπαδαρ ου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. Ν ν πρ τον κδ δεται παρ Ν. Κ. Πρωτοψ λτου κα Χ. Γ. Παπαδοπο λου. ν Κωνσταντινουπ λει κ το Πατριαρχικο τυπογραφε ου, διευθυνομ νου παρ Στεφ νου Λαμπαδαρ ου, ναστασιματ ριον ν ον ργ ν κα σ ντομον περι χον τ ναστ σιμα το σπερινο, ρθρου κα λειτουργ ας, μετ τ ν ναστασ μων καν νων, ργ ν καταβασι ν, τιμιωτ ρων συντ μων, ωθιν ν μετ τ ν δοξολογι ν α τ ν, κατανυκτικ ν, μαρτυρικ ν, νεκρωσ μων, τ ν τρι ν νν των δ ν, τ ν Βα ων, τ ς Κυριακ ς το Θωμ, τ ς ναλ ψεως, κα τ ν τρι ν καν νων, το καθ στου, τ ν παρακλ σεων, τι δ κα τ ς καταβασ ας τ ς περαγ ας Θεοτ κου. Μελοποιηθ ν παρ Π τρου Λαμπαδαρ ου το Πελοποννησ ου. Κα δη πιδιορθωθ ν κδ δεται ν ν τ κτον παρ ω ννου Πρωτοψ λτου τ ς το Χριστο Μ. κκλησ ας. ν Κωνσταντινουπ λει τ ποις Θ. Δηβητζι ν, γκυκλοπαιδε α τ ς κκλησ ας μουσικ ς, τοι π νθισμα νθολογ ας περι χον πασαν τ ν κκλησιαστικ ν νια σιον κολουθ αν σπερινο, ρθρου, λειτουργ ας, Μεγ λης Τεσσαρακοστ ς, τ ς λαμπροφ ρου ναστ σεως, τι δ κα καλοφωνικο ς τινας ε ρμο ς ν τ τ λει, μετ πλε στης

19 πιμελε ας πιδιορθωθε σα, κδ δοται παρ Στεφ νου Λαμπαδαρ ου τ ς το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας. Μ ρος Β. κα Γ. ν Κωνσταντινουπ λει κ το Πατριαρχικο Τυπογραφε ου, Ταμε ον νθολογ ας περι χον, πασαν τ ν κκλησιαστικ ν νια σιον κολουθ αν σπερινο, ρθρου, λειτουργ ας, μεγ λης Τεσσαρακοστ ς κα τ ς λαμπροφ ρου ναστ σεως, μετ τινων καλοφωνικ ν ε ρμ ν ν τ τ λει. ξηγηθ ν ε ς τ ν ν αν τ ς Μουσικ ς Μ θοδον κα μετ π σης πιμελε ας διορθωθ ν παρ τ ν ειμν στων Διδασκ λων κα φευρετ ν τ ς νεωτ ρας μεθ δου, Γρηγορ ου Πρωτοψ λτου κα Χουρμουζ ου Χαρτοφ λακος τετρ κις κδοθ ν μ προσθ κην πολλ ν ν ων μαθημ των μελοποιηθ ντων, παρ Θεοδ ρου Π. Π. Φωκα ως. Κα δη τ π νπτον κδ δεται ε ς τ μους τρε ς παρ τ ν υ ν α το Παναγι τητος κα τ ς ερ ς Συν δου. Δαπ ν Κωνσταντ νου γγλ ση Ζωγρ φου. Τ μος δε τερος. ν Κωνσταντινουπ λει κ το τυπογραφε ου τ ς μουσικ ς νθολογ ας «Ε τ ρπη», Ν ον Ταμε ον τ ς μουσικ ς νθολογ ας περι χον πασαν τ ν νια σιον κολουθ αν σπερινο, ρθρου κα λειτουργ ας, τ προσθ κ ρ στων τιν ν νεκδ των ε σ τι μαθημ των τ ν ειμν στων διδασκ λων Μανου λ κα Γρηγορ ου τ ν πρωτοψαλτ ν κα Χουρμουζ ου Χαρτοφ λακος. κδ δεται δη τ πρ τον μετ πολλ ν νεωστ μελοποιηθ ντων μαθημ των π Νικολ ου Πρωτοψ λτου Σμ ρνης, συνδρομ φιλοτ μ το κ Σπ ρτης τ ς Πιδιδε ας φιλομο σου Χαραλ μπους Ι. Φωτι δου. Τ μος Β. ν Σμ ρν κ το τυπογραφε ου Νικολ ου Πρωτοψ λτου, Ταμε ον νθολογ ας, περι χον, πασαν τ ν κκλησιαστικ ν νια σιον κολουθ αν σπερινο, ρθρου, λειτουργ ας, Μεγ λης Τεσσαρακοστ ς κα τ ς λαμπροφ ρου ναστ σεως, μετ

20 τινων καλογωνικ ν ε ρμ ν ε ν τ τ λει. ξηγηθ ν ε ς τ ν ν αν τ ς Μουσικ ς Μ θοδον κα μετ π σης πιμελε ας διορθωθ ν παρ τ ν ειμν στων Διδασκ λων κα φευρετ ν τ ς νεωτ ρας μεθ δου, Γρηγορ ου Πρωτοψ λτου κα Χουρμουζ ου Χαρτοφ λακος. Τετρ κις κδοθ ν μ προσθ κην πολλ ν ν ων μαθημ των μελοποιθ ντων, παρ Θεοδ ρου Π. Π. Φωκα ως. Κα ν ν τ π μπτον κδ δεται ε ς τ μους τρε ς παρ το υ ο α το λεξ νδρου, γκρ σει κα δε τ ς Α το Παναγι τητος κα τ ς ερ ς Συν δου. Φαπ ν Κωνσταντ νου γγλ ση Ζωγρ φου. Τ μος τρ τος. ν Κωνσταντινουπ λει κ το τυπογραφε ου τ ς μουσικ ς νθολογ ας «Ε τ ρπη», Ν ον ναστασιματ ριον. Μελοποιηθ ν παρ το Μουσικοδιδασκ λου Λαμπαδαρ ου Π τρου το Πελοποννησ ου. Συνταχθ ν δ κατ τ φος τ ς το Χριστο Μ. κκλησ ας παρ το Μουσικολογιωτ του Λαμπαδαρ ου ντων ου το ξ δριανου(π λεως) κατ τ ν τρ την ξ γησιν ν ν δ κριβ ς ξηγηθ ν ε ς τ ν ν αν Μ θοδον παρ το Χ. Παναγ. Γ. Κηλτζαν δου Προυσα ως. ν Κωνσταντινουπ λει κ το τυπογραφε ου Σ. γνατι δου, Ν ον Ταμε ον μουσικ ς νθολογ ας περι χον πασαν τ ν νια σιον κολουθ αν σπερινο, ρθρου κα λειτουργ ας, τ προσθ κ ρ στων τιν ν νεκδ των ε σ τι μαθημ των τ ν ειμν στων διδασκ λων Μανου λ κα Γρηγορ ου τ ν Πρωτοψαλτ ν κα Χουρμουζ ου Χαρτοφ λακος. κδ δεται δη τ πρ τον μετ πολλ ν νεωστ μελοποιηθ ντων μαθημ των π Νικολ ου Πρωτοψ λτου Σμ ρνης. Συνδρομ το γαμβρο α το Γεωργ ου Χ. Βλαντ. Τ μος Γ. ν Σμ ρν κ το τυπογραφε ου Νικολ ου Πρωτοψ λτου, **Μουσικ Βιβλιοθ κη δι ρημ νη ε ς τ μους κα περι χουσα π σης τ ς νιαυσ ου κολουθ ας τ μαθ ματα τ ν ρχα ων

21 π τ ς Βυζαντιν ς ποχ ς κα μετ α τ ν μουσικοδιδασκ λων, μετ προσθ κης τ ν μ χρι το δε νεξηγ των, κδ δεται γκρ σει κα δε τ ς Α. Θ. Παναγι τητος κα τ ς ερ ς Συν δου παρ τ ν μουσικοδιδασκ λων τ ς Πατριαρχικ ς Σχολ ς τ ς κκλησιαστικ ς μουσικ ς, ναλ μασι α τ ν τε κα τ ν φιλομο σων συνδρομητ ν. Τ μος πρ τος. ν τ Πατριαρχικ Τυπογραφ τ διευθυνομ ν π το Κ.Β.Δ. Καλλ φρονος, ωξη ** Reprint, Thessalonike: Patriarchal Institute of Patristic Studies, 1999 [Psaltika Vlatadon 2]. **Μουσικ Βιβλιοθ κη δι ρημ νη ε ς τ μους κα περι χουσα π σης τ ς νιαυσ ου κολουθ ας τ μαθ ματα τ ν ρχα ων π τ ς Βυζαντιν ς ποχ ς κα μετ α τ ν μουσικοδιδασκ λων, μετ προσθ κης τ ν μ χρι το δε νεξηγ των, κδ δεται γκρ σει κα δε τ ς Α. Θ. Παναγι τητος κα τ ς ερ ς Συν δου παρ τ ν μουσικοδιδασκ λων τ ς Πατριαρχικ ς Σχολ ς τ ς κκλησιαστικ ς μουσικ ς, ναλ μασι α τ ν τε κα τ ν φιλομο σων συνδρομητ ν. Τ μος δε τερος. ν τ Πατριαρχικ Τυπογραφ τ διευθυνομ ν π το Κ.Β.Δ. Καλλ φρονος, ωξθ ** Reprint, Thessalonike: Patriarchal Institute of Patriastic Studies, 1999 [Psaltika Vlatadon 3]. **Ταμε ον νθολογ ας, περι χον πασαν τ ν κκλησιαστικ ν νια σιον κολουθ αν σπερινο, ρθρου, λειτουργ ας, Μεγ λης Τεσσαρακοστ ς κα τ ς λαμπροφ ρου ναστ σεως, μετ τινων καλοφωνικ ν ε ρμ ν ν τ τ λει. κδοθ ν τ τ ταρτον γκρ σει κα δε τ ε το Χριστο Μεγ λης κκλησ ας παρ Θεοδ ρου Φωκα ως. Ν ν δ μετατυπο ται τ κτον

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 . 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 Πρ Τ ν ερ ν ρχιεπισκοπ ν θην ν κα Τ ερ Μητροπ λει τ κκλησ α τ λλ δο. Συνοδικ ποφ σει, ληφθε σ ν τ Συνεδρ τ 30 παρελθ ντο µην ουν ου.. κα ν συνεχε τ ν π' ριθµ. πρωτ. α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, 11-13 September 2013. Silvia Barbantani (silvia.barbantani@unicatt.it) - Hellenistic military epitaphs

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ EPIO O ã ñ IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2003 ñ ÙÂÜ Ô 1ÔÓ È ı ÓÛÈ ÂÚÈÔ ÈÎÔÜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 174, T.K. 542 49 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ñ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ªπª AI À Ãπ À \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρισµός. µνολογία εναι τό µάθηµα, τό ποο σχολεται µέ τήν ν γένει µνογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα