ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή ισχύος της υπ αριθμ /Δ4/ απόφασης Καθορισμός του τύπου Απολυτηρίων Τίτλων και Πι στοποιητικών Σπουδών των Καλλιτεχνικών Γυ μνασίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙ ΑΓΕ) της συνέχισης των εργασιών του προγράμ ματος «ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ» για το έτος Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του κα θεστώτος στήριξης των παραγωγών ρυζιού σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Δ4 (1) Αναστολή ισχύος της υπ αριθμ /Δ4/ απόφασης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παραγρ. 4 του ν. 2525/1997 (Α 188), β) του άρθρου 5 παραγρ. 5 και του άρθρου 8 παραγρ. 2 του ν. 1566/1985 (Α 167) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παραγρ. 2 του ν. 1966/91 (Α 147). 2. την υπ αριθμ /Δ4/ απόφαση «Συγ χώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης και κατάργηση τάξεων Ενιαίου Λυκείου». 3. το υπ αριθμ. Φ.2.1/4832/ έγγραφο της Διεύ θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αρκαδίας. 4. την υπ αριθμ /ΣT 5 / κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων» (Β 608), αποφασίζουμε: Αναστέλλουμε την ισχύ της υπ αριθμ /Δ4/ για το σχολικό έτος ως προς τη συγχώνευση των Γυμνασίων Λεονταρίου και Μεγαλό πολης σε Γυμνάσιο Μεγαλόπολης της Διεύθυνσης Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Απριλίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ F Αριθμ /Γ7 (2) Καθορισμός του τύπου Απολυτηρίων Τίτλων και Πιστο ποιητικών Σπουδών των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. την διάταξη του άρθρου 1 του Ν παρ. 16 «Ρύθ μιση εκπαιδευτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 267/ ). 2. τις διατάξεις της υπ αριθμ. Γ2/2058/ Υπουρ γικής Απόφασης «Καθορισμός του τύπου των απολυ τηρίων τίτλων των Γυμνασίων και Λυκείων της Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης»,ΦΕΚ 317/τ.Β. 3. τις διατάξεις της υπ αριθμ. Γ2/3345/ Υπουρ γικής Απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία των μουσικών σχολείων» (ΦΕΚ 649/τ. Β της ), η οποία κυρώ θηκε με το στοιχείο Ι του άρθρου 16 του ν. 1824/1988, ΦΕΚ 296/τ.Α / τις διατάξεις της υπ αριθμ. Γ2/1950/ Υπουρ γικής Απόφασης «Λειτουργία των μουσικών σχολείων (Γυμνασίων Λυκείων)», ΦΕΚ 317/τ.Β. 5. τις διατάξεις της υπ αριθμ. Γ2/4121/ Υπουργι κής Απόφασης «Καθορισμός του τύπου των απολυτηρίων τίτλων των Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων της Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ΦΕΚ 577/Τ. Β / την υπ αριθμ /Γ7/ Υπουργική Απόφα ση «Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας Γυμνασίων (Καλ λιτεχνικών Σχολείων)».

2 6410 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. την υπ αριθμ. 3161/Γ7/ Υπουργική Απόφα ση (ΦΕΚ 307/τ.Β / ) «Συγκρότηση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων». 8. την υπ αριθμ /Γ7/ Υπουργική Από φαση «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, ΦΕΚ 786/ Τ.Β / , θέμα Ε, παρ την υπ αριθμ α /Γ7/ Υπουργική Από φαση «Ωρολόγιο πρόγραμμα Α και Β τάξης Καλλιτε χνικών Σχολείων», ΦΕΚ 1596/Τ.Β / τις διατάξεις της υπ αριθμ. Γ7/90714/ Υπουργικής Απόφασης «Ωρολόγιο πρόγραμμα των Α, Β, και Γ τάξης Καλλιτεχνικών Γυμνασίων». 11. την πρόταση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής από την Συνεδρίαση Πρ.56/ , αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον τύπο των Απολυτηρίων τίτλων και των Πιστοποιητικών Σπουδών των Καλλιτεχνικών Γυ μνασίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα: 1. Απολυτήριο Καλλιτεχνικού Γυμνασίου ανά Κατεύ θυνση (Κατεύθυνση Χορού, Κατεύθυνση Θεάτρου Κινη ματογράφου, Κατεύθυνση Εικαστικών). 2. Αποδεικτικό Απολύσεως Καλλιτεχνικού Γυμνασίου ανά Κατεύθυνση (Κατεύθυνση Χορού, Κατεύθυνση Θε άτρου Κινηματογράφου, Κατεύθυνση Εικαστικών). 3. Πιστοποιητικό Σπουδών Καλλιτεχνικού Γυμνασίου ανά Κατεύθυνση (Κατεύθυνση Χορού, Κατεύθυνση Θε άτρου Κινηματογράφου, Κατεύθυνση Εικαστικών), το οποίο χορηγείται μετά την λήξη του διδακτικού έτους. Πιστοποιητικό Σπουδών ανά Κατεύθυνση με την ανα λυτική βαθμολογία σε κάθε μάθημα (Κατεύθυνση Χο ρού, Κατεύθυνση Θεάτρου Κινηματογράφου, Κατεύθυν ση Εικαστικών), το οποίο χορηγείται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Απριλίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6411 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :. ΜΑΘΗΤΩΝ :.. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ :. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ : ΝΟΜΟΥ :. 19. μαθητ. του.. γράφτηκε κατά το σχολ. έτος στη.. (. ) τάξη ( Κατεύθυνση Χορού ) και παρακολούθησε τα μαθήματα της τάξης αυτής μέχρι.. Η αναλυτική βαθμολογία σε κάθε μάθημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία είναι : Α ΤΡΙΜΗΝΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.. ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ. & ΓΡΑΜΜ.. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ. ΑΓΓΛΙΚΑ.. ΓΑΛΛΙΚΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.. ΦΥΣΙΚΗ. ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ... ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΟΡΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ.... Το Πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη αίτηση τ ενδιαφερόμεν για να το χρησιμοποιήσει

4 6412 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :. ΜΑΘΗΤΩΝ :.. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ :. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ : ΝΟΜΟΥ :. 19. μαθητ. του.. παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος τα μαθήματα της Τρίτης ( Γ ) τάξεως ( Κατεύθυνση Εικαστικών ) και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κρίθηκε από το Σύλλογο των Καθηγητών ( Πράξη... ) άξι. απολύσεως με γενικό βαθμό. (. ) και διαγωγή.. Η αναλυτική βαθμολογία τ. σε κάθε μάθημα είναι : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (. ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (. ) ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ. & ΓΡΑΜΜ... (. ) ΙΣΤΟΡΙΑ. (. ) ΚΟΙΝ. & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.. (. ) ΑΓΓΛΙΚΑ.. (. ) ΓΑΛΛΙΚΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (. ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ... (. ) ΦΥΣΙΚΗ... (. ) ΧΗΜΕΙΑ (. ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ (. ) ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. (. ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.. (. ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (. ) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ... (. ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ.. (. ) ΧΟΡΟΣ. (. ) ΘΕΑΤΡΟ... (. ) ΜΟΥΣΙΚΗ... (. ) Στο όνομα τ ιδι έχει εκδοθεί Απολυτήριο με αριθμ. πρωτ.. Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από αίτηση τ.. ενδιαφερομεν. προκειμένου να το χρησιμοποιήσει

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6413 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :. ΜΑΘΗΤΩΝ :.. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ :. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ : ΝΟΜΟΥ :. 19. μαθητ. του.. παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος τα μαθήματα της Τρίτης ( Γ ) τάξεως ( Κατεύθυνση Θεάτρου Κινηματογράφου ) και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κρίθηκε από το Σύλλογο των Καθηγητών ( Πράξη... ) άξι. απολύσεως με γενικό βαθμό (. ) και διαγωγή.. Η αναλυτική βαθμολογία τ. σε κάθε μάθημα είναι : ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (. ) ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ-ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (. ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (. ) ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (. ) ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ. & ΓΡΑΜΜ... (. ) ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦ. ΛΟΓΟΥ.. (. ) ΙΣΤΟΡΙΑ. (. ) ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ... (. ) ΚΟΙΝ. & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.. (. ) ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ... (. ) ΑΓΓΛΙΚΑ.. (. ) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ.. (. ) ΓΑΛΛΙΚΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (. ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (. ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ... (. ) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ. (. ) ΦΥΣΙΚΗ... (. ) ΜΟΥΣΙΚΗ (. ) ΧΗΜΕΙΑ (. ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ. (. ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ (. ) ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. (. ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.. (. ) Στο όνομα τ ιδι έχει εκδοθεί Απολυτήριο με αριθμ. πρωτ.. Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από αίτηση τ.. ενδιαφερομεν. προκειμένου να το χρησιμοποιήσει

6 6414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :. ΜΑΘΗΤΩΝ :.. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ :. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ : ΝΟΜΟΥ :. 19. μαθητ. του.. παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος τα μαθήματα της Τρίτης ( Γ ) τάξεως ( Κατεύθυνση Χορού ) και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κρίθηκε από το Σύλλογο των Καθηγητών ( Πράξη... ) άξι. απολύσεως με γενικό βαθμό. (. ) και διαγωγή.. Η αναλυτική βαθμολογία τ. σε κάθε μάθημα είναι : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (. ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (. ) ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ. & ΓΡΑΜΜ... (. ) ΙΣΤΟΡΙΑ. (. ) ΚΟΙΝ. & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.. (. ) ΑΓΓΛΙΚΑ.. (. ) ΓΑΛΛΙΚΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (. ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ... (. ) ΦΥΣΙΚΗ (. ) ΧΗΜΕΙΑ (. ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ (. ) ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.. (. ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ... (. ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΟΡΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (. ) ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ. (. ) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (. ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ... (. ) ΜΟΥΣΙΚΗ... (. ) ΘΕΑΤΡΟ... (. ) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ. (. ) Στο όνομα τ ιδι έχει εκδοθεί Απολυτήριο με αριθμ. πρωτ.. Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από αίτηση τ.. ενδιαφερομεν. προκειμένου να το χρησιμοποιήσει

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6415 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :. ΜΑΘΗΤΩΝ :.. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ :. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ : ΝΟΜΟΥ :. 19. μαθητ. του.. παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος τα μαθήματα της Τρίτης ( Γ ) τάξεως ( Κατεύθυνση Εικαστικών ) και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κρίθηκε από το Σύλλογο των Καθηγητών ( Πράξη... ) άξι. απολύσεως με γενικό βαθμό. (. ) και διαγωγή.. Η αναλυτική βαθμολογία τ. σε κάθε μάθημα είναι : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (. ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (. ) ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ. & ΓΡΑΜΜ... (. ) ΙΣΤΟΡΙΑ. (. ) ΚΟΙΝ. & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.. (. ) ΑΓΓΛΙΚΑ.. (. ) ΓΑΛΛΙΚΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (. ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ... (. ) ΦΥΣΙΚΗ... (. ) ΧΗΜΕΙΑ (. ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ (. ) ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. (. ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.. (. ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (. ) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ... (. ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ.. (. ) ΧΟΡΟΣ. (. ) ΘΕΑΤΡΟ... (. ) ΜΟΥΣΙΚΗ... (. )... 20

8 6416 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :. ΜΑΘΗΤΩΝ :.. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ :. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ : ΝΟΜΟΥ :. 19. μαθητ. του.. παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος τα μαθήματα της Τρίτης ( Γ ) τάξεως ( Κατεύθυνση Θεάτρου Κινηματογράφου ) και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κρίθηκε από το Σύλλογο των Καθηγητών ( Πράξη... ) άξι. απολύσεως με γενικό βαθμό (. ) και διαγωγή.. Η αναλυτική βαθμολογία τ. σε κάθε μάθημα είναι : ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (. ) ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ-ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (. ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (. ) ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (. ) ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ. & ΓΡΑΜΜ... (. ) ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦ. ΛΟΓΟΥ.. (. ) ΙΣΤΟΡΙΑ. (. ) ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ... (. ) ΚΟΙΝ. & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.. (. ) ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ... (. ) ΑΓΓΛΙΚΑ.. (. ) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ.. (. ) ΓΑΛΛΙΚΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (. ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (. ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ... (. ) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ. (. ) ΦΥΣΙΚΗ... (. ) ΜΟΥΣΙΚΗ (. ) ΧΗΜΕΙΑ (. ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ. (. ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ (. ) ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. (. ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.. (. ).. 20

9 ΦΕΚ 497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6417 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :. ΜΑΘΗΤΩΝ :.. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ :. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ : ΝΟΜΟΥ :. 19. μαθητ. του.. παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος τα μαθήματα της Τρίτης ( Γ ) τάξεως ( Κατεύθυνση Χορού ) και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κρίθηκε από το Σύλλογο των Καθηγητών ( Πράξη... ) άξι. απολύσεως με γενικό βαθμό. (. ) και διαγωγή.. Η αναλυτική βαθμολογία τ. σε κάθε μάθημα είναι : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (. ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (. ) ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ. & ΓΡΑΜΜ... (. ) ΙΣΤΟΡΙΑ. (. ) ΚΟΙΝ. & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.. (. ) ΑΓΓΛΙΚΑ.. (. ) ΓΑΛΛΙΚΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (. ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ... (. ) ΦΥΣΙΚΗ (. ) ΧΗΜΕΙΑ (. ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ (. ) ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. (. ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.. (. ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΟΡΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (. ) ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ. (. ) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (. ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ... (. ) ΜΟΥΣΙΚΗ... (. ) ΘΕΑΤΡΟ... (. ) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ. (. )... 20

10 6418 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :. ΜΑΘΗΤΩΝ :.. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ :. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ : ΝΟΜΟΥ :. 19. μαθητ. του.. παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος τα μαθήματα της (. ) τάξεως ( Κατεύθυνση Εικαστικών ) και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κρίθηκε από το Σύλλογο των Καθηγητών (Πράξη... ) άξι. προαγωγής από τη. ( ) τάξη στη.. (. ) τάξη με γενικό βαθμό (. ) και διαγωγή.. Η αναλυτική βαθμολογία τ. σε κάθε μάθημα είναι : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ... (. ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ... (. ) ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ. & ΓΡΑΜΜ... (. ) ΙΣΤΟΡΙΑ... (. ) ΚΟΙΝ. & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. (. ) ΑΓΓΛΙΚΑ (. ) ΓΑΛΛΙΚΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ... (. ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.. (. ) ΦΥΣΙΚΗ (. ) ΧΗΜΕΙΑ... (. ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ... (. ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (. ) ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (. ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.. (. ) (. ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (. ) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ... (. ) ΧΟΡΟΣ. (. ) ΘΕΑΤΡΟ... (. ) ΜΟΥΣΙΚΗ... (. ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ. (. ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (. ) (. ).. 20

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6419 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :. ΜΑΘΗΤΩΝ :.. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ :. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ : ΝΟΜΟΥ :. 19. μαθητ. του.. παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος τα μαθήματα της (. ) τάξεως ( Κατεύθυνση Θεάτρου Κινηματογράφου ) και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κρίθηκε από το Σύλλογο των Καθηγητών ( Πράξη... ) άξι. προαγωγής από τη. ( ) τάξη στη.. (. ) τάξη με γενικό βαθμό.. (. ) και διαγωγή.. Η αναλυτική βαθμολογία τ. σε κάθε μάθημα είναι : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ....(. ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ....(. ) ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ. & ΓΡΑΜΜ....(. ) ΙΣΤΟΡΙΑ (. ) ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ... (. ) ΑΓΓΛΙΚΑ. (. ) ΓΑΛΛΙΚΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ..(. ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ...(. ) ΦΥΣΙΚΗ... (. ) ΧΗΜΕΙΑ... (. ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ... (. ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (. ) ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (. ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.. (. ) (. ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΚΡ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΜΟΣ.. (. ) ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ.. (. ) ΑΥΤ/ΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡ. ΠΑΙΧΝ... (. ) ΘΕΑΤΡ. ΠΑΙΧΝ... (. ) ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦ. ΛΟΓΟΥ.. (. ) ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ... (. ) ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝ. ΧΟΡΟΣ. (. ) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ.. (. ) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ.. (. ) ΜΟΥΣΙΚΗ. (. ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ.. (. ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ. (. ). (. ).. 20

12 6420 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :. ΜΑΘΗΤΩΝ :.. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ :. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ : ΝΟΜΟΥ :. 19. μαθητ. του.. παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος τα μαθήματα της (. ) τάξεως ( Κατεύθυνση Χορού ) και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κρίθηκε από το Σύλλογο των Καθηγητών (Πράξη... ) άξι. προαγωγής από τη. ( ) τάξη στη.. (. ) τάξη με γενικό βαθμό (. ) και διαγωγή.. Η αναλυτική βαθμολογία τ. σε κάθε μάθημα είναι : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ... (. ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ... (. ) ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ. & ΓΡΑΜΜ... (. ) ΙΣΤΟΡΙΑ... (. ) ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ... (. ) ΑΓΓΛΙΚΑ (. ) ΓΑΛΛΙΚΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ... (. ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.. (. ) ΦΥΣΙΚΗ... (. ) ΧΗΜΕΙΑ... (. ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ... (. ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (. ) ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (. ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.. (. ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΟΡΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ( ) ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ (. ) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ. (. ) ΜΟΥΣΙΚΗ (. ) ΘΕΑΤΡΟ.. (. ) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ. (. ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ. (. ) (. ).. 20

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6421 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :. ΜΑΘΗΤΩΝ :.. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ :. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ : ΝΟΜΟΥ :. 19. μαθητ. του.. γράφτηκε κατά το σχολ. έτος στη.. (. ) τάξη ( Κατεύθυνση Εικαστικών ) και παρακολούθησε τα μαθήματα της τάξης αυτής μέχρι.. Η αναλυτική βαθμολογία σε κάθε μάθημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία είναι : Α ΤΡΙΜΗΝΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.. ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ. & ΓΡΑΜΜ.. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ. ΑΓΓΛΙΚΑ.. ΓΑΛΛΙΚΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.. ΦΥΣΙΚΗ. ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ... ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.... ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ. ΧΟΡΟΣ... ΘΕΑΤΡΟ.. ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ.. Α ΤΡΙΜΗΝΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ... Το Πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη αίτηση τ ενδιαφερόμεν για να το χρησιμοποιήσει

14 6422 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :. ΜΑΘΗΤΩΝ :.. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ :. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ : ΝΟΜΟΥ :. 19. μαθητ. του.. γράφτηκε κατά το σχολ. έτος στη.. (. ) τάξη ( Κατεύθυνση Θεάτρου Κινηματογράφου ) και παρακολούθησε τα μαθήματα της τάξης αυτής μέχρι.. Η αναλυτική βαθμολογία σε κάθε μάθημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία είναι : Α ΤΡΙΜΗΝΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.. ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ. & ΓΡΑΜΜ.. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ. ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ.. ΒΙΟΛΟΓΙΑ.. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ... ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΚΡ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΜΟΣ.. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ. ΑΥΤ/ΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡ. ΠΑΙΧΝ... ΘΕΑΤΡ. ΠΑΙΧΝ.. ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦ. ΛΟΓΟΥ.. ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝ. ΧΟΡΟΣ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ.. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ.. ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ..... Α ΤΡΙΜΗΝΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ... Το Πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη αίτηση τ ενδιαφερόμεν για να το χρησιμοποιήσει

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6423 Αριθμ (3) Ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) της συνέχισης των εργασιών του προγράμματος «ΦΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ» για το έτος ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α. Του ν.δ. 131/1974 «Οικονομικές ενισχύσεις στη γε ωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 1409/1983. β. Του ν. 2362/1995 «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού». γ. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ γανα». δ. Του άρθρου 39 παρ. 10 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ/ Α/113/920) «Περί εγκρίσεως Οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας». 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ κοινή από φαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 3. Την υπ αριθμ. Υ132/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Α. Κοντό» 4. Τα π.δ. 115/ΦΕΚ Α /104/1997 για την έγκριση, διάθε ση στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊ όντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί με το π.δ. 290/1998 ΦΕΚ Α/ To π.δ. 205/2001 (ΦΕΚ 160/Α/ ) για την έγκρι ση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο Βιοκτόνων προϊ όντων. 6 Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν «Περί τρο ποποιήσεως της κειμένης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα». 7. Του ν. 3147/ , άρθρο 18, παρ. 9 που αναφέ ρεται στην ανάθεση εργασιών από το Υπουργείο Γε ωργίας στο ΕΘΙΑΓΕ με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας. 8. Τον ν. 3208/ , άρθρο 19, παρ. 19 που ανα φέρεται στην ανάθεση εργασιών από το Υπουργείο Γε ωργίας στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο μικών και Γεωργίας. 9. Την από εισήγηση της Δ/νσης Προστασί ας Φυτικής Παραγωγής για την ανάγκη της συνέχισης κατά το 2006 του προγράμματος «Φυτοφάρμακα Υπο λείμματα» από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστι τούτο και το ΕΘΙΑΓΕ για τις ανάγκες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως αυτές απορ ρέουν από τις κοινοτικές υποχρεώσεις (οδηγία 91/414/ ΕΟΚ και 98/8/ΕΚ), αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπα θολογικό Ινστιτούτο και στο ΕΘΙΑΓΕ έναντι ποσού των ,00 και ,00 αντίστοιχα, των εργασιών του προγράμματος «Φυτοφάρμακα Υπολείμματα» του έτους 2006, που γίνεται για τις ανάγκες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες απορρέ ουν από τις υποχρεώσεις της Χώρας μας έναντι της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγίες 91/414/ΕΟΚ, 98/8/ΕΕ,90/642 και 86/362). Το μεν Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτού το θα καλύψει τον τομέα φυτοφάρμακα του προγράμ ματος, το δε ΕΘΙΑΓΕ τον έλεγχο υπολειμμάτων φυτο φαρμάκων στα προϊόντα της φυτικής παραγωγής. Η δαπάνη συνολικού ύψους ,00 θα βαρύ νει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φορέας 29/110, ΚΑΕ 0873). 2. Ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Προστασί ας Φυτικής Παραγωγής ως εκπρόσωπο του Υπουργεί ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υπογρα φή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 9 του ν. 3147/2003 και του άρθρου 19 παρ. 19 του ν. 3208/2003. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Απριλίου 2006 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ F Αριθμ (4) Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με συμπληρω ματικά μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ρυζιού σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: Ι. Τις διατάξεις : 1. του άρθρου 22, παρ. 3, του ν. 992/1979 «Περί οργα νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την Εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρω παϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α 280). 2. του άρθρου 1, παρ. 1, 2 και 3, του ν. 1338/1983 «Εφαρ μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α 34), όπως η πα ράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6, παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (Φ.Ε.Κ. Α 70), του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. Α 101), του άρθρου 31 ν. 2076/1992 και του άρθρου 19 του ν. 2367/ του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 4. τους Κανονισμούς (Ε.Κ.): α) 1258/1999 του Συμβουλίου, «περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής». β) 1782/2003 του Συμβουλίου (EEL 270/2003) «περί θέ σπισης κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στή ριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και θέσπισης ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γε ωργούς και τροποποίησης των κανονισμών (Ε.Ο.Κ.) αριθμ.

16 6424 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2019/93, (Ε.Κ.) αριθμ. 1452/2001, (Ε.Κ.) αριθμ. 1453/2001, (Ε.Κ.) αριθμ. 1454/2001, (Ε.Κ.) αριθμ. 1868/1994, (Ε.Κ.) αριθμ. 1251/1999, (Ε.Κ.) αριθμ. 1254/1999, (Ε.Κ.) αριθμ. 1673/2000, (Ε.Κ.) αριθμ. 2358/71, και (Ε.Κ.) αριθμ. 2529/2001». γ) 1973/2004 της Επιτροπής (EEL 345/2004) «περί θέ σπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονι σμού (Ε.Κ.) αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου, όσον αφο ρά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων IV και IVα του εν λόγω Κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών». 5. την υπ αριθμ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης και Γεωργίας, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτή των του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας (Φ.Ε.Κ. Β /1324). 6. την υπ αριθμ. Υ132/ Απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό (Φ.Ε.Κ. 1533/Β / ). 7. την υπ αριθμ /Δ/ΟΕ85/ Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 8. το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιείται συμπληρώνεται το άρθρο 2, ως εξής: «1. Σε εφαρμογή του άρθρου 81, του Καν. (Ε.Κ.) 1782/2003 του Συμβουλίου και με βάση το άρθρο 14, παρ. 3 του Καν. (Ε.Κ.) 1973/2004 της Επιτροπής, η Εθνική Βασική Έκταση ρυζιού της Χώρας, που καθορίζεται σε στρέμματα, κατανέμεται σε βασικές υποεκτάσεις κατά Νομό, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα της πα ρούσης απόφασης. 2. Οι παραγωγοί ρυζιού, που καλλιεργούν εκτάσεις με ρύζι εκτός του Νομού στον οποίο υποβάλλουν την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης στα πλαίσια του Ο.Σ.Δ.Ε., όπου δηλώνονται όλα τα αγροτεμάχια, υποχρεούνται να υποβάλλουν αντίγραφο αυτής και στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας του Νομού στον οποίο ανήκουν οι ως άνω εκτάσεις. 3. Η ως άνω κατανομή έγινε με βάση τις εδαφοκλι ματικές συνθήκες (αλατούχα παθογενή εδάφη) και τον παραδοσιακό χαρακτήρα στην καλλιέργεια του ρυζιού κάθε Νομού. 4. Το συνημμένο Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης.» Κατά τα άλλα ισχύει η υπ αριθμ / Κοι νή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Απριλίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων για το έτος 2007.... 1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 124 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία εις βά ρος του Παπαγιάννη Χαραλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2448 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ύψους χορηγούμενης ετήσιας πρό ωρης συνταξιοδότησης ανά τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 380 5 Σεπτεμβρίου 014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μεταβίβασης της με αριθμ. 10854/ΙΑ/05 08 013 (ΦΕΚ 01 Β ) Άδειας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 25 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 263343/13.5.2010 απόφασης της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 380 5 Σεπτεμβρίου 014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μεταβίβασης της με αριθμ. 10854/ΙΑ/05 08 013 (ΦΕΚ 01 Β ) Άδειας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1721 2 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 136710/2011 (ΦΕΚ Β 57) Κοι νής Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατά ξεων του Κανονισμού του Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 14 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 11 Σεπτεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37411/1829/Ε103 Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 35235 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ: Π.Α.Π ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2422 28 Νοεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 340668 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 183/2005 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2051 3 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Πολιτισμού της αρμοδιό τητας καθορισμού του ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1200 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012.... 1 Τροποποίηση της με αριθ. Π4/ΓΠοικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2372 13 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα