L Labour force Labour productivity Lambda = LAN (Local Area Network) Large-value funds transfer system LCD, Liquid Crystal Display

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L Labour force Labour productivity Lambda = LAN (Local Area Network) Large-value funds transfer system LCD, Liquid Crystal Display"

Transcript

1 L Labour force = η εργατική δύναμη, δηλαδή το σύνολο των εργαζομένων και των ανέργων. Η εργατική δύναμη ευρίσκεται σε μια ηλικία που μπορεί να εργασθεί. Συνήθως, η ηλικία αυτή καθορίζεται μεταξύ 15 και 64 ετών. Labour productivity = παραγωγικότητα της εργασίας. Είναι ο δείκτης που μετρά το προϊόν που μπορεί να παραχθεί από μία συγκεκριμένη ποσότητα εργασίας. Ο δείκτης υπολογίζεται με πολλούς τρόπους ο συνηθέστερος των οποίων είναι κλάσμα με αριθμητή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε σταθερές τιμές και παρανομαστή τη συνολική απασχόληση ή τις συνολικές ώρες εργασίας. Lambda = η αναλογία της αλλαγής της τιμής ενός συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης (option) σε μια μικρή μεταβολή της μεταβλητότητας της τιμής του. Είναι το μερικό παράγωγο της τιμής του option σε σχέση με τη μεταβλητότητα της τιμής του υποκειμένου μέσου. Δείχνει τη σχέση μεταξύ ενός ποσοστού αλλαγής της τιμής του option και ενός ποσοστού αλλαγής της μεταβλητότητας της τιμής του option. LAN (Local Area Network) = δίκτυο τοπικής περιοχής. Σύστημα hardware και software που επιτυγχάνει τη σύνδεση ομάδας Η/Υ, εκτυπωτών και άλλων περιφερειακών σε δίκτυο κατάλληλο για μεταδόσεις στοιχείων σε μικρές αποστάσεις όπως εντός του ιδίου κτιρίου. Τα περισσότερα LANs αποτελούνται από υλικό χαμηλού κόστους όπως καλώδια Έθερνετ, προσαρμοστές δικτύου και hubs. Εξειδικευμένα λειτουργικά συστήματα λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιούνται για την παραμετροποίηση ενός LAN. Για παράδειγμα, τα Microsoft Windows παρέχουν συνήθως ένα λογισμικό που καλείται Διανομή Σύνδεσης του Διαδικτύου (Internet Connection Sharing, ICS) που υποστηρίζει την ελεγχόμενη πρόσβαση στα τοπικά δίκτυα. Ο πιο κοινός τύπος ενός τοπικού δικτύου είναι ένα Ethernet LΑΝ. Το μικρότερο οικιακό LΑΝ μπορεί να έχει δύο Η/Υ. Το μεγαλύτερο LΑΝ μπορεί να συνδέει χιλιάδες Η/Υ. Πολλά LANs διαιρούνται σε μικρότερες ομάδες καλούμενες υποδίκτυα (subnets). Ένα πρωτόκολλο του διαδικτύου για τοπικό δίκτυο πρώτης τάξης (IP Class A LAN) θεωρητικά έχει τη δυνατότητα να συνδέει 16 εκατομμύρια συσκευές που οργανώνονται σε υποδίκτυα. Large-value funds transfer system = σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων μεγάλων ποσών μέσω του οποίου προωθούνται πληρωμές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό των πελατών τους. Κατά κανόνα, δεν τίθεται όριο στις συναλλαγές. Όμως, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών αποτελείται από μεγάλα ποσά. LCD, Liquid Crystal Display = Επίδειξη υγρών κρυστάλλων. Μία ιδιαίτερη μορφή της τεχνολογίας των video σε φορητές συσκευές, ωρολόγια και συσκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών. Χρησιμοποιεί δύο φύλλα υλικού - που πολώνουν το φως - με υγρούς κρυστάλλους οι οποίοι τοποθετούνται μεταξύ αυτών. Ένα ηλεκτρικό ρεύμα που περνά ανάμεσα στο υγρό προκαλεί την ευθυγράμμιση των κρυστάλλων ώστε να μη μπορεί να περάσει ανάμεσά τους το φως. Επόμενα, κάθε κρύσταλλος είναι σαν ένα ρολό που επιτρέπει ή παρεμποδίζει το φως να περάσει. Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι ο τύπος της τεχνολογίας αυτής που χρησιμοποιείται στις έγχρωμες τηλεοράσεις επίπεδης επίδειξης (flat screen display color TV). Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιούνται δύο βασικές τεχνικές για την παραγωγή χρωμάτων. Η τεχνική «passive matrix» είναι φθηνότερη ενώ η τεχνική «thin film transistor (TFT) ή active matrix» παράγει πιο έντονες εικόνες και είναι ακριβότερη. Οι τηλεοράσεις υγρών κρυστάλλων και πλάσματος (βλέπε όρο plasma display) αντκαθιστούν σταδιακά τις παραδοσιακές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία της ακτινοβόλου καθοδικής λυχνίας (βλέπε όρο CRT, Cathode Ray Tube). Leading indicators = κύριοι ή προπορευόμενοι δείκτες. Είναι οι δείκτες που περιέχουν χρήσιμη πληροφόρηση για την πρόβλεψη της αλλαγής ενός οικονομικού στοιχείου (π.χ της αύξησης του ΑΕΠ) πολύ πριν αυτό συμβεί. Προπορευόμενοι δείκτες είναι οι τιμές των μετοχών, τα αποθέματα των επιχειρήσεων, οι εργοστασιακές παραγγελίες, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών, οι αιτήσεις για νέα επιδόματα ανεργίας, η προσφορά χρήματος κ.α.

2 Leasing = χρηματοδοτική μίσθωση. Μορφή χρηματοδότησης παραγωγικού εξοπλισμού του οποίου η εταιρία leasing, διατηρώντας την κυριότητά του, παραχωρεί τη χρήση του στον επιχειρηματία-μισθωτή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι προσυμφωνημένου μισθώματος που καταβάλλεται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (συνήθως με μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες καταβολές). H εταιρία leasing υποχρεούται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση κινητού πράγματος, που προορίζεται για την επιχείρηση ή το επάγγελμα του αντισυμβαλλομένου -μισθωτή, παρέχοντας συνήθως σε αυτόν το δικαίωμα να αγοράσει το πράγμα ή να ανανεώσει για ορισμένο χρόνο τη μίσθωση. Στην πράξη, ο πελάτης επιλέγει τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Υποβάλλει το αίτημά του στην εταιρία leasing και προτείνει τον προμηθευτή που προτιμά. Η εταιρία, αν εγκρίνει το αίτημα, αναλαμβάνει να αγοράσει τον ανωτέρω εξοπλισμό τον οποίο στη συνέχεια μισθώνει στον πελάτη για ορισμένο χρονικό διάστημα. Oι τύποι της χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα και εφαρμόζονται, συνοψίζονται στις ακόλουθες: Χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing) Πώληση και επαναμίσθωση εξοπλισμού και ακινήτων (sale and lease-back, βλέπε όρο) Χρηματοδοτική μίσθωση με συνεργασία προμηθευτών για την προώθηση εξοπλισμού προς τους πελάτες τους (vendor leasing) Διασυνοριακή χρηματοδοτική μίσθωση (cross-border leasing) Κοινοπρακτική μίσθωση (syndicated leasing) Leasing ακινήτων (real estate leasing, βλέπε όρο). Leasing αυτοκινήτων (vehicle leasing). Τα πλεονεκτήματα του θεσμού είναι τα εξής: Χρηματοδοτεί μέχρι και το 100% της αξίας του εξοπλισμού. Παρέχεται η δυνατότητα ταχύτερης και μεγαλύτερης απόσβεσης του εξοπλισμού, δημιουργώντας φορολογικά οφέλη, αφού τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως λειτουργικές δαπάνες και εκπίπτουν στο σύνολό τους από τα ακαθάριστα έσοδα. O ΦΠΑ καταβάλλεται τμηματικά κατά την πληρωμή των μισθωμάτων και όχι εφάπαξ κατά την αγορά του εξοπλισμού. Επιτυγχάνει χαμηλότερο κόστος επένδυσης λόγω αγοράς του εξοπλισμού τοις μετρητοίς. Έχει ευελιξία στον χρονικό προσδιορισμό των περιοδικών καταβολών των μισθωμάτων, γεγονός που αποτελεί βασικό στοιχείο για τον καλύτερο ταμειακό προγραμματισμό του μισθωτή, σύμφωνα και με τα αναμενόμενα έσοδα από τη χρήση του εξοπλισμού. Η ταχύτερη απόσβεση του εξοπλισμού επιτρέπει την αντικατάστασή του, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η τεχνολογική εξέλιξη το επιβάλλει. Η λογιστική καταχώριση και παρακολούθηση είναι απλή. Έχει ευελιξία, διότι οι διαδικασίες έγκρισης και υπογραφής της σύμβασης είναι απλές και σύντομες. Δεν απαιτούνται, συνήθως, εμπράγματες ασφάλειες. Δεν επηρεάζεται ο ισολογισμός της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να διατηρείται η πιστοληπτική της ικανότητα. Διατηρούνται τα κίνητρα του Ν. 2601/98, καθώς και των λοιπών αναπτυξιακών νόμων και προγραμμάτων της Ε.Ε. Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούσαν να συνάπτουν μόνο ανώνυμες εταιρίες με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια σχετικών εργασιών. Οι τράπεζες είχαν ζητήσει να επιτρέπεται να ασκούν απευθείας εργασίες χρηματοδοτικής μίσθωσης χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Σαν πρώτο βήμα προχώρησαν σε συγχωνεύσεις των θυγατρικών τους leasing ενώ από το Σεπτέμβριο του 2006, μετά από νομοθετική ρύθμιση, επιτράπηκε όπως εργασίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ασκούν απευθείας οι τράπεζες από τις θυρίδες συναλλαγών τους. Legal risk = νομικός κίνδυνος. Απώλεια κεφαλαίων και γενικότερα πρόκληση ζημίας λόγω μη ύπαρξης του κατάλληλου νομικού πλαισίου για την υποχρεωτική εκτέλεση των συμβάσεων ή έκδοσης σε διαφορετικές χώρες αντίθετων δικαστικών αποφάσεων ιδιαίτερα σε περιπτώσεις

3 ασαφών ή επιδεκτικών ερμηνείας δικαίου διατάξεων ή διαφορετικών διατάξεων στα δικαιακά συστήματα διαφόρων εμπλεκομένων κρατών. Legislative risk = νομοθετικός κίνδυνος. Ο κίνδυνος εισαγωγής νέας νομοθεσίας ή αλλαγής της παλαιάς που μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά μία επένδυση. Letter of comfort = επιστολή ανακούφισης ή υποστήριξης. Μία επιστολή με την οποία εκφράζεται η διαβεβαίωση της μητρικής εταιρίας ότι η θυγατρική της εταιρία θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις της. Letter of credit, L/C = πιστωτική επιστολή. Ένα έγγραφο εκδιδόμενο από μία τράπεζα μετά από αίτημα του πελάτη, με το οποίο παραχωρείται πίστωση σε ένα συγκεκριμένο δικαιούχο που υποδεικνύεται από τον πελάτη. Η τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τα ποσά στον δικαιούχο σύμφωνα με τους όρους της πιστωτικής επιστολής. Στη διεθνή πρακτική, διακρίνουμε τα εξής είδη πιστωτικής επιστολής: Advised letter of credit = συμβουλευτική πιστωτική επιστολή. H εκδίδουσα τράπεζα πραγματοποιεί τις πληρωμές όχι απευθείας στον πωλητή αλλά μέσω της τράπεζας αυτού και μόνο για λόγους ταυτοποίησης του δικαιούχου. Δηλαδή η μεσολαβούσα τράπεζα δεν εγγυάται την πληρωμή αλλά μόνο τα στοιχεία της ταυτότητας του δικαιούχου. Clean letter of credit = καθαρή πιστωτική επιστολή. Η πίστωση είναι διαθέσιμη στον δικαιούχο έναντι παρουσίασης μόνο μιας απόδειξης ή μιας υποσχετικής επιστολής και δεν απαιτείται οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. Commercial letter of credit = εμπορική πιστωτική επιστολή. Πληροί τα κριτήρια του ανωτέρω γενικού ορισμού και εκδίδεται για εμπορικούς σκοπούς όπως π.χ για τη χρηματοδότηση της αγοράς πρώτων υλών ή της εισαγωγής ενός αγαθού. Confirmed letter of credit = πιστοποιημένη πιστωτική επιστολή. Εκδίδεται από την τράπεζα ενός εισαγωγέα αγαθών ή υπηρεσιών και βεβαιώνεται (πιστοποιείται) από μία άλλη τράπεζα της χώρας του εξαγωγέα. Η τελευταία τράπεζα αναλαμβάνει τη δέσμευση να τιμήσει τα έγγραφα που θα παρουσιασθούν για πληρωμή σύμφωνα με τους όρους της πιστωτικής επιστολής. Cumulative letter of credit = σωρευτική πιστωτική επιστολή. Μία επαναληπτική και ανανεώσιμη πίστωση (revolving credit) που επιτρέπει στον δικαιούχο να μεταφέρει κάθε ποσό που δεν χρησιμοποιήθηκε την προηγούμενη περίοδο και να το προσθέτει στο ποσό της επόμενης περιόδου. Deferred Payment letter of credit = πιστωτική επιστολή αναβαλλόμενης πληρωμής. Είναι μία πιστωτική επιστολή εκδιδόμενη για την αγορά και τη χρηματοδότηση ενός εμπορεύματος που ομοιάζει με την πιστωτική επιστολή αποδοχής με εξαίρεση την απαίτηση παρουσίασης μιας υποσχετικής επιστολής πληρωτέας μόλις εμφανισθεί με δόσεις και συνήθως για περίοδο ενός έτους ή περισσότερο. Ο πωλητής χρηματοδοτεί με τον τρόπο αυτό τον αγοραστή διότι ο τελευταίος δεν καταβάλλει όλο το οφειλόμενο ποσό αμέσως αλλά στα χρονικά διαστήματα που πρέπει να παρουσιασθεί η υποσχετική επιστολή για τη διενέργεια μερικής πληρωμής. McLean letter of credit = πιστωτική επιστολή τύπου McLean. Απαιτεί από τον δικαιούχο να παρουσιάσει μόνο μία υποσχετική επιστολή ή μία απόδειξη για ειδικά κεφάλαια πριν την είσπραξη της απαίτησης. Τα ειδικά κεφάλαια αποτελούν την εγγύηση ότι θα παραδώσει τα αναγκαία έγγραφα και θα τιμήσει τις υποχρεώσεις του. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή, αντί εγγυητικής επιστολής ο δικαιούχος καταθέτει μία επιστολή δέσμευσης ή μία απλή απόδειξη. Negotiable letter of credit = διαπραγματεύσιμη πιστωτική επιστολή. Επιτρέπει σε κάθε τράπεζα να διαπραγματεύεται τα σχετικά έγγραφα. Ενσωματώνει τη δέσμευση της εκδίδουσας τράπεζας ότι θα πληρώσει με την εμφάνιση της πιστωτικής επιστολής υπό τον όρο ότι τα έγγραφα ανταποκρίνονται στους όρους της πίστωσης. Non-Cumulative letter of credit = μη σωρευτική πιστωτική επιστολή. Μία επαναληπτική και ανανεώσιμη πίστωση (revolving credit) που απαγορεύει στον δικαιούχο να μεταφέρει κάθε ποσό που δεν χρησιμοποιήθηκε την προηγούμενη περίοδο και να το προσθέτει στο

4 ποσό της επόμενης περιόδου. Standby letter of credit = εφεδρική πιστωτική επιστολή. Ενώ η εμπορική πιστωτική επιστολή χρησιμοποιείται σαν κύριο μέσο πληρωμής για μια εμπορική συναλλαγή, η standby L/C χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση αδυναμίας πληρωμής σε συναλλαγή μεταξύ του πελάτη της τράπεζας και του δικαιούχου χωρίς να προσδιορίζεται συγκεκριμένη συναλλαγή. Δηλαδή, χρησιμεύει σαν ασφάλεια και εγγύηση της εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων. Red clause letter of credit = πιστωτική επιστολή με ερυθρά ρήτρα. Επιτρέπει την πληρωμή προκαταβολών προς τον δικαιούχο με την προϋπόθεση ο τελευταίος να αναλάβει τη γραπτή δέσμευση της παρουσίασης στην τράπεζα σε μελλοντική ημερομηνία επικυρωμένων εγγράφων όπως π.χ φορτωτικών εντός της προθεσμίας ισχύος της πιστωτικής επιστολής. Restricted letter of credit = περιοριστική πιστωτική επιστολή. Ο περιορισμός αφορά την υποχρέωση του δικαιούχου να διαπραγματευθεί τα έγγραφα σε συγκεκριμένη μόνο τράπεζα, το όνομα της οποίας αναγράφεται στην πιστωτική επιστολή. Revocable letter of credit = ανακλητή πιστωτική επιστολή. Μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου μέχρι το πέρας της διαπραγμάτευσης αυτής. Η εκδίδουσα τράπεζα πρέπει να τιμήσει τις διαπραγματευόμενες υποσχετικές επιστολές πριν την ύπαρξη ειδοποίησης τροποποίησης ή ακύρωσης. Η διαπραγμάτευση περιορίζεται στη μεσολαβούσα τράπεζα που συνήθως δεν επιβεβαιώνει την πιστωτική επιστολή αλλά απλά αναγγέλλει την ύπαρξη αυτής στον δικαιούχο πωλητή. Revolving letter of credit = επαναληπτική ή ανανεούμενη πιστωτική επιστολή. Μία πίστωση που περιλαμβάνει ένα όρο για την ανακύκλωση της χρηματικής αξίας της πίστωσης μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή το αρχικό ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για πολλαπλές αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η χρηματοδότηση του αγοραστή ο οποίος πραγματοποιεί αγορές ή εισαγωγές σε μικρά τακτικά διαστήματα. Straight letter of credit = ευθεία πιστωτική επιστολή. Είναι διαθέσιμη στον δικαιούχο με την παρουσίαση εγγράφων προς την εκδίδουσα τράπεζα. Η τελευταία υποχρεούται να πληρώσει απευθείας μόνο στον συγκεκριμένο δικαιούχο. Transferable letter of credit = μεταβιβάσιμη πιστωτική επιστολή. Παρέχει την ευχέρεια στον δικαιούχο να μεταβιβάσει όλη ή μέρος της πιστωτικής επιστολής σε άλλο πρόσωπο το οποίο με τον τρόπο αυτό εξουσιοδοτείται να παρουσιάσει έγγραφα για πληρωμή. Traveler's letter of credit = ταξιδιωτική πιστωτική επιστολή. Μία πιστωτική επιστολή που εκδίδεται από μία τράπεζα για ένα πελάτη της που ετοιμάζεται για ένα πολυήμερο εμπορικό ταξίδι ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Ο πελάτης πληρώνει το ποσό της επιστολής και η τράπεζα ορίζει επί της επιστολής το χρόνο ισχύος της. Ταυτόχρονα, η εκδίδουσα τράπεζα παραδίδει στον πελάτη ένα κατάλογο ανταποκριτριών τραπεζών όπου θα εξοφλείται σταδιακά το ποσό της πιστωτικής επιστολής έναντι υποσχετικών επιστολών ή επιταγών. Στον ίδιο κατάλογο η τράπεζα θέτει και το όνομα του δικαιούχου με ένα δείγμα της υπογραφής του. Η ανταποκρίτρια τράπεζα που πληρώνει τον πελάτη, σημειώνει επί της πιστωτικής επιστολής το όνομα αυτής, την ημέρα και το ποσό πληρωμής και χρεώνει το λογαριασμό της εκδίδουσας τράπεζας. Letter of guarantee = εγγυητική επιστολή. Εκδίδεται από ένα πιστωτικό ίδρυμα ή ειδικό ταμείο (guarantor) μετά από αίτηση πελάτη (principal) υπέρ ενός τρίτου προσώπου (beneficiary). Με την επιστολή αυτή ο εκδότης εγγυάται να καταβάλει το αναγραφόμενο χρηματικό ποσό στον εγγυολήπτη στην περίπτωση που ο πελάτης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Οι τράπεζες εκδίδουν, μεταξύ άλλων, εγγυητικές επιστολές πληρωμής (payment guarantees) που καταπίπτουν όταν οι πελάτες τους δεν εκπληρώνουν την πληρωμή/εξόφληση χρηματικών οφειλών. Πιο γνωστή περίπτωση είναι η εκτέλεση ενός έργου ή η πώληση και εγκατάσταση ενός μηχανήματος οπότε εκδίδονται συνήθως δύο εγγυητικές επιστολές: α) έγκαιρης παράδοσης (on time delivery guarantee) β) καλής εκτέλεσης (performance guarantee) που ανέρχεται συνήθως στο 10% της αξίας της σύμβασης. Στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την κατακύρωση δημόσιων έργων, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (tender guarantee) που

5 αντιπροσωπεύει ποσοστό 2% έως 5% επί του προϋπολογισμού του έργου και η οποία καταπίπτει εάν η επιλεγείσα εταιρία αρνηθεί να αναλάβει το έργο. Γνωστή είναι και η εγγυητική επιστολή αντικατάστασης δεκάτων που χρησιμοποιείται στα δημόσια έργα. Αφορά τις περιπτώσεις παρακράτησης 10% κάθε πιστοποίησης έργου που αποδίδεται στον εργολήπτη με την οριστική παραλαβή του έργου. Επειδή το διάστημα μέχρι την οριστική παραλαβή είναι συνήθως μεγάλο, ο εργολήπτης έχει τη δυνατότητα να προεισπράξει την οφειλή σε μετρητά με την απαραίτητη προϋπόθεση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής αντικατάστασης δεκάτων. Εγγυητική επιστολή υπέρ του πωλητή (ή εξαγωγέα) εκδίδεται στην περίπτωση προεμβάσματος ή ενέγγυας πίστωσης με την οποία εγγυάται ότι θα παραδώσει τα φορτωτικά έγγραφα. Συναφής είναι και η εγγυητική επιστολή προκαταβολής που έχει γενικότερο περιεχόμενο. Εκδίδεται όταν για την εκτέλεση μιας εμπορικής συμφωνίας ή ενός έργου προβλέπεται η χορήγηση χρηματικής προκαταβολής η οποία παρέχεται με την προϋπόθεση προσκόμισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Εγγυητική επιστολή εκδίδεται και υπέρ χρηματιστηριακών εταιριών και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για την κάλυψη των πάσης φύσεως συμβατικών τους υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών προς την ΑΕ Αποθετηρίων Τίτλων. Για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών, ο αιτών καταβάλει προμήθεια που εξαρτάται από το περιεχόμενο αυτών και το μέγεθος του αναλαμβανομένου κινδύνου και συνήθως υπολογίζεται σε ποσοστό επί του εγγυημένου ποσού. Letter of intent = επιστολή προθέσεων. Μία διαβεβαίωση π.χ από ένα μέτοχο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ότι θα επενδύει κάθε μήνα σε αυτό ένα ορισμένο ποσό με αντάλλαγμα την επιβάρυνση με μικρότερη προμήθεια στην περίπτωση πώλησης ενός μέρους του εταιρικού του μεριδίου. Έχει και την έννοια της επιστολής υποστήριξης όταν π.χ η μητρική εταιρία δεσμεύεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μιας θυγατρικής της εταιρίας. Στην περίπτωση συγχωνεύσεων, η επιστολή προθέσεων που δίνεται μετά από τις διαπραγματεύσεις αποτελεί ηθική δέσμευση ότι η επιτευχθείσα συμφωνία θα υλοποιηθεί. Level playing field = περιβάλλον στο οποίο όλες οι εταιρίες σε μια δεδομένη αγορά πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες ώστε να εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες ανταγωνισμού. Leverage = μόχλευση. Στις HΠA και το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιείται και ο όρος gearing. Είναι η πρακτική του πολλαπλασιασμού ενός ποσού χρημάτων με την αλλεπάλληλη επένδυσή του στις χρηματοοικονομικές αγορές. Άλλως, ο βαθμός κατά τον οποίο ένας επενδυτής ή μια εταιρία χρησιμοποιεί το χρήμα που έχει δανεισθεί. Μόχλευση σημαίνει και το χρέος μιας επιχείρησης που εκφράζεται σαν ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου ή εναλλακτικά σαν ποσοστό του ποσού του χρέους και του μετοχικού κεφαλαίου. Υψηλή μόχλευση υπάρχει όταν το χρέος είναι μεγάλο σε σχέση με το ενεργητικό. Οι εταιρίες που παρουσιάζουν ένα μεγάλο βαθμό μόχλευσης μπορεί να κινδυνεύουν με χρεοκοπία εάν ευρεθούν σε αδυναμία πληρωμής των χρεών τους. Η μόχλευση δεν είναι πάντα αρνητική. Μπορεί να αυξήσει την απόδοση των μετοχών και συνήθως παρέχει φορολογικά πλεονεκτήματα που συνδέονται με το δανεισμό. Leveraged buyout, LBO = αγορά μέσω μόχλευσης. Είναι η εξαγορά μιας επιχείρησης που πραγματοποιείται μέσω δανεισμού. Συνήθως, ο δανεισμός καλύπτει ένα μέρος των απαιτούμενων κεφαλαίων για την εξαγορά μιας επιχείρησης και πραγματοποιείται από ένα εξωτερικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ο δανεισμός όμως μπορεί να επιτευχθεί και με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση εταιρικών ομολόγων τα οποία φέρουν υψηλές αποδόσεις αλλά και μεγάλο κίνδυνο αποπληρωμής (high yielding bonds ή junk bonds). Το LBO είναι ένας τρόπος μεγέθυνσης μιας επιχείρησης μέσω δανεισμού, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων για εξαγορές και συγχωνεύσεις κύρια μεγαλύτερων από αυτή επιχειρήσεων. Αποτελεί ένα επιθετικό τρόπο ανάπτυξης με παράλληλη ανάληψη ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου, διότι συνήθως οι δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης ωθούνται σε υψηλά επίπεδα με έντονα αρνητικές συνέπειες σε περιπτώσεις αποτυχίας των επιχειρηματικών σχεδιασμών. Το έτος 2006, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρίας παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών Bloomberg, η συνολική αξία των LBO ανήλθε σε παγκόσμιο επίπεδο στο ύψος ρεκόρ των 699 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο της αξίας της συνολικής δραστηριότητας των εξαγορών. Lebanese Loop = Λιβανέζικη θηλειά. Όρος που χρησιμοποιείται για την τεχνική υποκλοπής της τραπεζικής κάρτας από τα ATMs. Η συσκευή προσαρμόζεται στον αναγνώστη καρτών

6 της αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής και παγιδεύει την κάρτα. Ο κάτοχος νομίζει ότι αυτό οφείλεται σε τεχνική εμπλοκή και δεν ενημερώνει αμέσως την τράπεζά του προκειμένου να την απενεργοποιήσει αλλά αποφασίζει να το κάνει την επόμενη ημέρα. Εν τω μεταξύ ο απατεώνας θα έχει προβεί σε ηλεκτρονικές αναλήψεις μετρητών από το λογαριασμό του κατόχου. LIBOR and LIBID = 1) LIBOR (London Interbank Offered Rate) είναι το διατραπεζικό επιτόκιο στο οποίο επιλεγμένες τράπεζες προσφέρουν δάνεια σε άλλες τράπεζες στο Λονδίνο για μια περίοδο από ένα έως δώδεκα μήνες. 2) LIBID (London Interbank Bid Rate) είναι το διατραπεζικό επιτόκιο στο οποίο επιλεγμένες τράπεζες δέχονται καταθέσεις από άλλες τράπεζες στο Λονδίνο για μια περίοδο από ένα έως δώδεκα μήνες. To LIBOR εκδίδεται κύρια για δάνεια εκπεφρασμένα σε λίρες στερλίνες, δολάρια ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, ιαπωνικά γεν, ελβετικά φράγκα και κορώνες Δανίας ενώ σε ευρώ φέρει ειδική ονομασία (βλέπε όρο Euro LIBOR). Τα επιτόκια LIBOR και LIBID καθορίζονται στις 11 το πρωί κάθε εργάσιμης ημέρας από την εταιρία Dow Jones Markets για λογαριασμό της Ένωσης Βρετανών Τραπεζιτών (British Bankers Association, BBA). Η εταιρία Dow Jones Markets έρχεται σε επαφή με 16 τράπεζες, που επιλέγονται από τη BBA και ζητά τις παρατηρήσεις τους για τις τιμές 13 νομισμάτων για 12 κύκλους λήξεων από 1 έως 12 μήνες. Από αυτούς, διαγράφονται οι 4 υψηλότερες και οι 4 χαμηλότερες τιμές. Στη συνέχεια εξάγεται ο μέσος όρος των υπόλοιπων οκτώ και ακολουθεί στρογγυλοποίηση μέχρι 5 δεκαδικά. Στις αρχές του 2006, οι 16 επιλεγμένες τράπεζες που μετείχαν στον καθορισμό του LIBOR ήσαν οι εξής: 1) Bank of America 2) Barclays Bank Plc 3) Citibank NA 4) Crédit Suisse First Boston 5) Deutsche Bank AG 6) HBOS 7) HSBC 8) JPMorgan Chase 9) Lloyds TSB Bank Plc 10) Rabobank 11) Royal Bank of Canada 12) Société Générale 13) Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd 14) Royal Bank of Scotland Group 15) Westdeutsche Landesbank AG. Lien = δικαίωμα κατοχής για την εξασφάλιση της αποπληρωμής ενός χρέους. Είναι το συμβατικό δικαίωμα ενός ατόμου να παρακρατήσει την κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων ενός άλλου ατόμου μέχρι ο τελευταίος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όπως π.χ την αποπληρωμή ενός δανείου. LIFFE = βλέπε London International Financial Futures and Options Exchange. LIFO (Last in, First out) = λογιστική μέθοδος αποτίμησης του αποθέματος σύμφωνα με την οποία το κόστος των προϊόντων που απέκτησε τελευταία η επιχείρηση, είναι το πρώτο κόστος που θα επιβαρύνει τα έξοδα. Στην πληροφορική σημαίνει ότι από τις εντολές που είναι στη σειρά της αναμονής θα προωθηθούν πρώτες αυτές που έχουν καταχωρηθεί τελευταίες χρονικά στο σύστημα. LIMEAN = ο μέσος όρος των τιμών του LIBOR και του LIBID. Limit = βλέπε όρο risk limits. Limited Liability Company, LLC = εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Οι μεριδιούχοι αυτής ευθύνονται μέχρι τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρίας και όχι με την προσωπική τους περιουσία. Αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή εταιρίας μεταξύ της corporation και της partnership συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα και των δύο ενώ απολαύει ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος. Line of credit = πιστωτική γραμμή ή πιστωτικό όριο. Το ανώτατο ποσό δανείου που μπορεί να επιτύχει μια επιχείρηση από ένα δανειστή και συνήθως από μία τράπεζα για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Liquid assets = ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία. Πρόκειται για μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις σε πρώτη ζήτηση, διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα και γενικά για οποιοδήποτε διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό μέσο που μπορεί εύκολα να πωληθεί σε οργανωμένες αγορές ή μη (π.χ στην OTC).

7 Liquidity = ρευστότητα. Είναι η ικανότητα μιας επιχείρησης να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της με μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία που μπορούν άμεσα να μετατραπούν σε μετρητά. Αναφέρεται, επίσης, στην ευκολία με την οποία οι επενδυτές μπορούν να μετατρέψουν τις μετοχές και τα ομόλογα αυτών σε μετρητά και στην ταμειακή θέση μιας επιχείρησης δηλαδή πόσο η αξία των τρεχόντων περιουσιακών της στοιχείων υπερβαίνει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Liquidity risk = κίνδυνος ρευστότητας. Η σχέση ληκτότητας των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Άλλως, ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει ένας αντισυμβαλλόμενος ή συμμετέχων σε μια πληρωμή ή σε ένα σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων να μη διακανονίσει στην ημερομηνία λήξης όλη την οφειλόμενη αξία. Ο κίνδυνος ρευστότητας δεν καταδεικνύει τη μόνιμη αλλά την προσωρινή αδυναμία του υπόχρεου να τιμήσει τις υποχρεώσεις του τις οποίες μπορεί να εκπληρώσει αργότερα. Η ημερήσια, βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ρευστότητα προσδιορίζει το βαθμό έκθεσης στον κίνδυνο από ανοίγματα, τα οποία σε περιόδους που επικρατεί στενότητα κεφαλαίων στις αγορές μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες. Το υψηλό κόστος εξεύρεσης κεφαλαίων σε τέτοιες περιόδους για την κάλυψη του χάσματος μεταξύ του χρόνου ωρίμανσης των πηγών και των χρήσεων μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση των πιστωτικών ιδρυμάτων ή των επιχειρήσεων. Liquid market = αγορά με μεγάλο βαθμό ρευστότητας, δηλαδή η αγορά στην οποία οι αγοραπωλησίες γίνονται με ευχέρεια επειδή υπάρχει μεγάλος αριθμός αγοραστών και πωλητών που είναι διατεθειμένοι να προβούν σε μεγάλες συναλλαγές με μικρές διαφορές τιμών. Lisbon strategy = στρατηγική της Λισσαβόνας. Η Πορτογαλική Προεδρία συγκάλεσε ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με σύνθεση τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, στη Λισσαβόνα την 24 και 25 Μαρτίου Κύρια θέματα ήταν η ενίσχυση της απασχόλησης, η οικονομική μεταρρύθμιση και η κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση με στόχο η Ε.Ε να μειώσει το μεγάλο ποσοστό ανεργίας, να καλύψει το χάσμα ανταγωνιστικότητας και τεχνολογικών καινοτομιών σε σχέση με τις ΗΠΑ και άλλες προηγμένες χώρες και να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική οικονομική ζώνη μέχρι το έτος Η απόφαση στην οποία κατέληξε το Ε.Σ καθορίζει κύρια τρεις στόχους: διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δημιουργία θέσεων εργασίας και κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα: 1 προετοιμασία της μετάβασης προς μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία βασιζόμενη στη γνώση. Η στροφή προς μια ψηφιακή οικονομία βασιζόμενη στη γνώση και χαρακτηριζόμενη από νέα αγαθά και υπηρεσίες αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και του περιβάλλοντος. Απαιτείται ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για μια ηλεκτρονική Ευρώπη (eeurope Action Plan) που θα βασίζεται στη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών πρωτοβουλιών. Oι επιχειρήσεις και οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φθηνή παγκόσμιας κλάσης υποδομή επικοινωνιών και σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Κάθε πολίτης πρέπει να διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη ζωή και την εργασία σε αυτήν τη νέα κοινωνία της πληροφορίας. Η αξιοποίηση του πλήρους ηλεκτρονικού δυναμικού της Ε.Ε εξαρτάται από τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και του Διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα το Ε.Σ της Λισσαβόνας έθεσε τους ακόλουθους στόχους: την ολοκλήρωση του νομικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό και ψηφιακό χρήμα και την εξ αποστάσεως πώληση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τη βελτίωση του πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και για τις νεοσύστατες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας με τη χρήση φορολογικών πολιτικών, επιχειρηματικών κεφαλαίων και στήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) τον προσδιορισμό δεικτών αξιολόγησης των επιδόσεων σε διάφορους τομείς και ιδιαίτερα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τις καινοτομίες τη διευκόλυνση της δημιουργίας ενός ταχύτατου ευρωπαϊκού δικτύου για την ηλεκτρονική επιστημονική επικοινωνία, με στήριξη της ΕΤΕπ που θα συνδέει ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, επιστημονικές βιβλιοθήκες, επιστημονικά κέντρα και σχολεία

8 την εισαγωγή κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας την καθιέρωση μιας σειράς συγκριτικών αξιολογήσεων επί θεμάτων όπως το χρονικό διάστημα που απαιτεί και το κόστος που συνεπάγεται η σύσταση εταιρίας, το ύψος του επενδυόμενου επιχειρηματικού κεφαλαίου, ο αριθμός πτυχιούχων σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, επιστημονικών σχολών και δυνατοτήτων κατάρτισης την υποβολή σχεδίου για μια επιχειρηματική, καινοτόμο και ανοικτή Ευρώπη μαζί με το πολυετές πρόγραμμα υπέρ των επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού πνεύματος την εκπόνηση Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν την κυριότερη δύναμη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης την υποβολή έκθεσης για τα χρηματοπιστωτικά μέσα της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων τη χάραξη στρατηγικής για την εξάλειψη των φραγμών στην παροχή υπηρεσιών, την απελευθέρωση των τομέων του αερίου, ηλεκτρισμού, ταχυδρομικών υπηρεσιών και μεταφορών την ενημέρωση της νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών και κύρια να την κάνουν προσιτή στις ΜΜΕ ώστε να τεθεί σε ισχύ από το έτος Μέχρι το έτος 2003 η διενέργεια των κοινοτικών και κρατικών προμηθειών πρέπει να έχει γίνει on line ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ως το 2005 με προτεραιότητα την πρόσβαση σε επενδυτικό κεφάλαιο σε πανενωσιακή βάση και την εξάλειψη των εμποδίων για επενδύσεις σε ταμεία συντάξεων. Περαιτέρω στόχοι είναι η ολοκλήρωση των αγορών δημοσίων ομολογιών / ομολόγων, τεχνικών και μέσων έκδοσης χρεογράφων και η βελτιωμένη λειτουργία της διασυνοριακής αγοράς ρέπος, η συγκρισιμότητα των ισολογισμών, αποτελεσμάτων χρήσεως των εταιριών και η στενότερη συνεργασία για την εποπτεία των χρηματαγορών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλήρης υλοποίηση του προγράμματος δράσης επιχειρηματικών κεφαλαίων πρέπει να γίνει μέχρι το έτος 2003 την ελάφρυνση της φορολογικής πίεσης επί της εργασίας και ιδίως της σχετικά ανειδίκευτης και χαμηλά αμοιβόμενης. 2 Εκσυγχρονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου με επένδυση στον άνθρωπο και οικοδόμηση ενός ενεργού κράτους πρόνοιας. Oι άνθρωποι είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο της Ευρώπης και αποτελούν το επίκεντρο των πολιτικών της Ένωσης. Η επένδυση στον άνθρωπο και η ανάπτυξη ενεργού και δυναμικού κράτους κοινωνικής πρόνοιας έχει ζωτική σημασία για τη θέση της Ε.Ε στην οικονομία της γνώσης και δεν θα επιτείνει τα υφιστάμενα κοινωνικά προβλήματα της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της πτώχειας. Το Ε.Σ έθεσε τους ακόλουθους στόχους: ο αριθμός των ατόμων ετών, τα οποία έχουν τελειώσει το τριτάξιο Γυμνάσιο χωρίς να έχουν αποκτήσει κάποια επαγγελματική κατάρτιση, πρέπει να μειωθεί δραστικά μέχρι το 2010 τα σχολεία και τα κέντρα κατάρτισης θα συνδεθούν με το διαδίκτυο και θα συνεργασθούν μεταξύ τους καθώς και με τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα νέες βασικές δεξιότητες πρέπει να είναι η πληροφορική, οι ξένες γλώσσες, η τεχνολογική αντίληψη, το επιχειρηματικό πνεύμα και οι κοινωνικές δεξιότητες. Καθιερώνεται ευρωπαϊκό δίπλωμα δεξιοτήτων πληροφορικής με συγκεντρωτικές διαδικασίες πιστοποίησης καθορίζονται τα μέσα για την προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών, των δασκάλων και του προσωπικού κατάρτισης και έρευνας ιδρύεται μία πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες μάθησης και καθιερώνεται έπαθλο της Ε.Ε για τις ιδιαίτερα προοδευτικές επιχειρήσεις μεγαλύτερη απασχόληση στον τομέα της παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών υπηρεσιών προώθηση όλων των πτυχών των ίσων ευκαιριών, περιορισμός του επαγγελματικού διαχωρισμού, παροχή καλύτερης παιδικής μέριμνας. Γενικός στόχος των ανωτέρω μέτρων είναι η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης κατά μέσο όρο σε επίπεδο όσο το δυνατόν εγγύτερο του 70% το έτος 2010 και η αύξηση του ποσοστού απασχολούμενων γυναικών από το 51% σε άνω του 60%. O αριθμός των κατοίκων της ΕΕ που ζει κάτω από το όριο της

L Labour force Labour productivity Lambda = LAN (Local Area Network) Large-value funds transfer system LCD, Liquid Crystal Display

L Labour force Labour productivity Lambda = LAN (Local Area Network) Large-value funds transfer system LCD, Liquid Crystal Display L Labour force = η εργατική δύναμη, δηλαδή το σύνολο των εργαζομένων και των ανέργων. Η εργατική δύναμη ευρίσκεται σε μια ηλικία που μπορεί να εργασθεί. Συνήθως, η ηλικία αυτή καθορίζεται μεταξύ 15 και

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Αυτό το πρόσωπο είναι ο ταμίας. Βρίσκεται σ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 4: Δραστηριότητες της Διεθνούς Τραπεζικής Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Άρθρο: Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Παροχές σε Είδος Σημαντικές αλλαγές επέφερε από 1-1-2014 ο νέος ΚΦΕ, όπως είναι οι παροχές σε είδος( ν. 4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2014 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θέμα: Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Τράπεζας Κύπρου Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας επισυνάπτονται οι σχετικές πληροφορίες για τα Σχέδια JEREMIE και Trade Finance

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 27 30 Σεπτεμβρίου 2010 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών είναι από τη φύση τους εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ( ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκιά της από 19.3.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Προσφορά ρ Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διάκριση μεταξύ τραπεζών και μη αποταμιευτικών ιδρυμάτων Ηβ βασική ήδιαφορά ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Ισολογισμός Επιχειρήσεων Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθησητωνεξαγωγώναγαθώνκαιυπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα