Παράγρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων: Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράγρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων: Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας."

Transcript

1 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου του Π.Δ. 1123/1980, του κεφαλαίου 4.8 τις Π.Δ. 148/84 και τις διατάξεις του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν με τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και 64/1999 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2013. Παράγρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων: Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. α) Άρθρο 42α παραγ.3 και παραγρ περιπτ.33, ΠΔ 148/84: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί ή διάταξη της παραγρ.2 του άρθρου αυτού. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έγινε. β) Άρθρο 42β παραγρ.1 και παραγρ περιπτ.27, ΠΔ 148/84: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως». ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έγινε. γ) Άρθρο 42β παραγρ.2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. δ) Άρθρο 42β παραγρ.3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν ή ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. ε) Άρθρο 42β παραγρ.4 και παραγρ περιπτ.28, ΠΔ 148/84 : Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έγιναν. στ) Άρθρο 42β παραγρ.5 και παραγρ περιπτ.29, ΠΔ 148/84 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια χρήσεως. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έγιναν. Παράγρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων α) Άρθρο 43α παραγρ.1α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. 1

2 2) Οι μετοχές για επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο, καθώς και τα μερίδια Αμοιβαίων κεφαλαίων, αποτιμήθηκαν στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε για τους εισηγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους, ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης. Ειδικά, για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, ως τρέχουσα τιμή θεωρείται ο μέσος όρος της καθαρής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης. 3) Κατά την αποτίμηση των χρεογράφων 31/12/2013 σχηματίσθηκε πρόβλεψη υποτιμήσεως εξ ευρώ ,63 4) Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου και οι άυλοι τίτλοι αποτιμήθηκαν όπως οι προθεσμιακές καταθέσεις και επομένως οι μέχρι της ημερομηνίας του ισολογισμού δεδουλευμένοι τόκοι λογίζονται στα έσοδα της κλειόμενης χρήσης. 5) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και υα Ομόλογα Τραπεζών αποτιμήθηκαν με τον μέσο όρο της καθαρής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης. β) Άρθρο 43α παραγρ.1α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. γ) Άρθρο 43 παραγρ.2 και παραγρ περιπτ.3,4, ΠΔ 148/84: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έγινε. δ) Άρθρο 43 παραγρ.9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής». ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Παραγρ.3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως. Άρθρο 42α παραγρ.8 και παραγρ περιπτ.23 ΠΔ 148/84: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκατ/σεως (πολυετούς αποσβέσεως). ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ακολουθεί ο πίνακας παγίων περιουσιακών στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/ ,60 Αγορές χρήσεως ,09 Πωλήσεις-Καταστροφές χρήσεως , , ,27 Μείον: Αποσβέσεις μέχρι ,27 Αποσβέσεις χρήσεως ,12 Μείον : Στροφές αποσβέσεων , ,19 Αναπόσβεστη αξία ,08 2

3 Τα Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως αναλύονται ως εξής: ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Χρήσεως Συνολικές αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία , , , ,65 β) Άρθρο 42ε παραγρ.28 και παραγρ περιπτ.25 ΠΔ 148/84: Έξοδα ιδρύσεως και Πρώτης εγκαταστάσεως. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν. γ) Άρθρο 43 παραγρ.5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έγιναν. δ) Αρθρο 43 παραγρ.3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. ε) Αρθρο 43 παραγρ.3-ε: Ανάλυση & επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προσθήκες ύψους ,00 ευρώ αφορούν κυρίως σε έξοδα αναδιοργάνωσης Παραγρ. 4. Σ υ μ μ ε τ ο χ έ ς α) Άρθρο 43α παρ.1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν. β) Άρθρο 43α παραγρ.1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν συντρέχει η περίπτωση. Παραγρ.5. Α π ο θ έ μ α τ α α) Άρθρο 43α παραγρ.1-ια και παραγρ περιπτ.18 ΠΔ 148/84: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έγινε παρέκκλιση. β) Άρθρο 43α παραγρ.1-ι και παραγρ περιπτ.7 ΠΔ 148/84: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν. 3

4 Παραγρ.6. Συνεταιριστικό κεφάλαιο α) Άρθρο 43α παραγρ.1-γ και παραγρ περιπτ.12/13 ΠΔ 148/84: Κατηγορίες μεριδίων, στις οποίες διαιρείται το συνεταιριστικό κεφάλαιο. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η δύναμη του συνεταιρισμού στις 31/12/2013 ήταν αυτοκίνητα. Οι Συνεταιριστικές μερίδες αναλύονται ως εξής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Συν/κες μερίδες χ 2.100,00 Ευρώ = ,00 Α) Καταβλημένο Ευρώ = ,62 Β) Οφειλόμενο Ευρώ = ,38 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Επίσης ο λογαριασμός «Διαφορά από έκδοση συν/κων μερίδων υπέρ το άρτιο», παρουσιάζει υπόλοιπο ευρώ ,68 το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς. Παραγρ.7. Ασφαλιστικές προβλέψεις-παραγωγή Κλάδων Ασφαλιστική Τοποθέτηση 1. Παράγραφος περίπτωση 9, Π.Δ 148/84 : Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών προβλέψεων της χρήσεως που έληξε, έγινε από τον Αναλογιστή Βασίλειο Μαργιό-Ξαφέλη Αρ. Αδείας Υ.Α , σύμφωνα με την απόφαση 3/133/2008 (Φ.Ε.Κ. Β 2577/ που καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των Αποτελεσμάτων (Α.Ν.Ε.Τ.Α.), ως η κατωτέρω «Δήλωση Υπευθύνου Αναλογιστή» και «Συνοπτικά Αποτελέσματα». 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Ειδικός όρος Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής αποζημιώσεως από Α βάθμιο Συν/σμο (μέλος μας) η ευθύνη μας είναι από μηδενική βάση. Αριθμός Αυτ/των 31/12/2013 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Σύνολο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 45 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 87 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 103 ΑΡΤΑΣ 83 ΑΤΤΙΚΗΣ 141 ΑΧΑΪΑΣ 134 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 43 ΕΥΒΟΙΑΣ 129 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 30 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 126 ΘΗΒΩΝ 52 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 155 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 104 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 58 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 137 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 98 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 43 ΠΑΤΡΩΝ (ΑΣΤΙΚΑ-ΦΙΛΟΠ) 82 ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 132 ΠΥΡΓΟΥ-ΗΛΕΙΑΣ 98 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 50 ΤΑΞΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 551 ΤΑΞΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 100 ΦΩΚΙΔΑΣ 47 ΧΑΝΙΩΝ 109 Γενικό άθροισμα Παράγραφος περίπτωση 10. Ανάλυση παραγωγής κατά κλάδο. Τα πραγματοποιηθέντα ασφάλιστρα κατά την παρούσα χρήση αναλύονται ως εξής: ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα πραγματοποιηθέντα καθαρά ασφάλιστρα κατά την παρούσα χρήση αναλύονται ως εξής : Ασφάλιστρα από Πρωτασφαλίσεις Ευρώ 0,00 Ασφάλιστρα από Αντασφαλίσεις Ευρώ ,27 ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ ,27 28

29 3. Παράγραφος περίπτωση 32, ΠΔ 148/84 Περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί για την σύσταση της ασφαλιστικής τοποθετήσεως. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί για την ασφαλιστική τοποθέτηση είναι τα εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ή REPOS): Θεματοφύλακας Αρχικό Ποσό Ημερ/νία Έναρξης Ημερ/νία Λήξης Επιτόκ ιο (%) ΔΕΔΟΥΛΕΥΜ ΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,00 30/9/ /3/2014 3,00% ,44 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,00 30/9/ /3/2014 3,00% ,47 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ,00 7/10/ /4/2014 2,80% 3.390,68 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ALPHA BANK ,00 2/10/2013 2/4/2014 3,05% ,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ Τ ΒΑΝΚ-ΤΑΧ/ΚΟ ΤΑΜ/ΡΙΟ ,00 19/12/ /1/2014 2,80% 276,16 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ Τ ΒΑΝΚ-ΤΑΧ/ΚΟ ΤΑΜ/ΡΙΟ ,00 29/11/ /1/2014 3,20% 981,92 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ,74 17/10/ /1/2014 3,00% 3.322,92 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΕΙΡΑIΩΣ ,00 9/10/2013 9/1/2014 3,00% 3.752,05 (Σύνολο I): , ,64 ΟΜΟΛΟΓΑ / ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΤΗΣ ΗΜΕΡ/NΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΚΔΟΣΗΣ (dd/mm/yy) ΗΜΕΡ/NΙΑ ΛΗΞΗΣ (dd/mm/yy) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (σε Euro) ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 29

30 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/12 24/02/12 24/02/ ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ περιουσιακών στοιχείων που έχουν διατεθεί για την ασφαλιστική τοποθέτηση : 30

31 ,74(προθ/κες καταθέσεις) ,64(τόκοι) ,00(Ο.Ε.Δ) = ,38 Μέση Τιμή =203139,37= ,75 Παραγρ.8. Προβλέψεις και υποχρεώσεις α) Άρθρο 42ε παραγρ. 14 εδάφ.: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχουν σχηματιστεί προβλέψεις συνολικού ποσού ευρώ ,00 από προηγούμενη χρήση για αποζημίωση προσωπικού-τρίτων και φορολογικών διαφορών ανέλεγκτων χρήσεων. Άρθρο 43α παραγρ.1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν γ)άρθρο 43α παραγρ.1-ιβ και παραγρ περιπτ.19, ΠΔ 148/84: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσό φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Συνεταιρισμός έχει τακτοποιηθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση δ)άρθρο 43α παραγρ.1-στ και παραγρ περιπτ. 15,ΠΔ 148/84: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν. Παραγρ.9. Μεταβατικοί λογαριασμοί α) Άρθρο 42ε παραγρ.12 και παραγρ περιπτ.24, ΠΔ 148/84: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα». ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα υπάρχει ποσό ευρώ ,08 που αφορά τόκους ομολόγωνπροθεσμιακών καταθέσεων που θα εισπραχθούν στην επόμενη χρήση. Παραγρ.10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες α) Άρθρο 42ε παραγρ.9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρεία. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν. Παραγρ.11. Αμοιβές Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως α) Άρθρο 43α παραγρ.1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως του Συνεταιρισμού. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν. β) Άρθρο 43α παραγρ.1-ιγ: 31

32 Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν γ) Άρθρο 43α παραγρ.1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές). ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν α) Άρθρο 43α παραγρ.1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας. Παραγρ.12. Αποτελέσματα χρήσεως ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο κύκλος εργασιών από την αντασφάλιση της αστικής ευθύνης ανήλθε στο ποσό των ευρώ ,27 β) Αρθρο 43α παραγρ.1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατά την κλειόμενη χρήση απασχολήθηκαν 2 άτομα για τις ανάγκες του Συνεταιρισμού των οποίων το κόστος ανήρθε στο ποσό των ευρώ ,07 και του λογιστικού γραφείου με απασχολούμενα 7 άτομα και ετήσια αμοιβή ποσού ευρώ ,00. γ) Αρθρο 42ε παραγρ.15-β και παραγρ περιπτ.24, ΠΔ 148/84: Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα κέρδη» και «έκτακτα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παραγρ.1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς και του Γεν. Λογ.Σχεδίου). ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 5.019,36 και έκτακτα κέρδη ποσού 67,48 μείον έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 3.747,63. δ) Αρθρο 42ε παραγρ.15-β και παραγρ περιπτ.24,πδ 148/84: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων», <Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις>και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων». ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχουν αχρησιμοποίητες προβλέψεις ποσού ευρώ ,39 και έξοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 1.075,83 ε) Παράγραφος περιπτ.5,πδ 148/84: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στο λογ/σμό αποτελεσμάτων Χρήσεως. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων Χρήσεως ) Επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 8.959,12 2) Αποσβέσεις λοιπών εξόδων εγκατάστασης ,76 ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ : ,88 32

33 στ) Άρθρο 43α 1-κ *: «Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες». ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αμοιβή ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012 ευρώ 8.000,00. ζ) Αρθρο 43α παρ.1-ιζ Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΓΙΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΑΠΤΗΣ ΞΑΦΕΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ Α.Δ.Τ. Χ Α.Δ.Τ. ΑΕ Α.Δ.Τ. ΑΖ Α.Δ.Τ. Σ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΥΑ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α 1034 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Γ Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από τριάντα τρείς (33) σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 30 / 04 / 2014 Αθήνα 30 Απριλίου 2014 Η Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΦΛΩΡΟΥ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 33

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 (Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) Πρακτικό Δ.Σ. 1. ΣΥΝΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Α Ρ. Μ Α Ε 2 8 1 1 / 0 1 / Β / 8 6 / 2 8 1 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102 Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2012 ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ...» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. ΙΚΑΡΟΣ LABCHEM ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.K.E ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ.1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει) «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

AGROLOGY ABEE. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

AGROLOGY ABEE. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 AGROLOGY ΠAΠAOIKONOMOY ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜHΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε τον διακριτικό τίτλο AGROLOGY ABEE ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16308/62/Β/87/192 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 057431104000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

(Βάσει των διατάξεων του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.3604_ 2007)

(Βάσει των διατάξεων του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.3604_ 2007) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ XANIΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» Α.Μ.Α.Ε. 60028/22/Β/06/09 Γ.Ε.ΜΗ. 73700058000 (Βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 01.01.2013 ΕΩΣ 31.12.2013 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΜΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 6447301000, ΑΡ.Μ.Α.Ε 59041/01AT/Β/95/328, ΑΦΜ:998935256 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2012-31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού συµβουλίου που πάρθηκε στην από 23 Μαϊου 2015 συνεδρίαση του και σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... Σελ. 2-3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε... Σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα