ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ «Η περίπτωση ΕΙ ΙΚΗ υλικών ΕΚΘΕΣΗ ζηµιών σε οχήµατα από ανωµαλίες του οδοστρώµατος ή άλλες παρεµφερείς αιτίες» ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ «Η περίπτωση υλικών ζηµιών σε οχήµατα από ανωµαλίες του οδοστρώµατος ή άλλες παρεµφερείς αιτίες» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Συντάκτες: Σέργιος ρόσος Ανδρέας Καµπάς Οµάδα εργασίας: Αγγελική Πανοπούλου Κική Ανδρικάκη Μάριος Πρωτοπαπάς Βοηθός Συνήγορος ηµήτρης του Πολίτη: Βερέµης Καλλιόπη Σπανού Σύνταξη κειµένου: Σέργιος ρόσος Ανδρέας Καµπάς Οµάδα εργασίας: Αγγελική Πανοπούλου Κική Ανδρικάκη Μάριος Πρωτοπαπάς ηµήτρης Βερέµης Αθήνα, Νοέµβριος 2004

2 Η παρούσα Ειδική Έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο της δυνατότητας που παρέχει η παράγρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 3094/2003 (Φ.Ε.Κ. 10 Α, ) στον Συνήγορο του Πολίτη, «να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και να κοινοποιεί στον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, ειδικές εκθέσεις». Για την προετοιµασία της Ειδικής Έκθεσης εργάσθηκε το σύνολο του επιστηµονικού προσωπικού του Κύκλου Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Συνηγόρου του Πολίτη. 2

3 Πίνακας Περιεχοµένων 3 Εισαγωγή 4 Ι. Η στάση των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 7 1. Αποδοχή του αιτήµατος προς αποζηµίωση 7 2. Μη αποδοχή του αιτήµατος προς αποζηµίωση Έµµεση απόρριψη Μη απάντηση-καθυστέρηση απάντησης Ελλιπής ενηµέρωση Ευθεία απόρριψη Η οικονοµική στενότητα Τα έγγραφα του ΥΠΕΣΣ Α Έλλειψη δικαστικής απόφασης Μη έγκριση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο Αρµοδιότητα συντήρησης οδικού δικτύου Εκτέλεση έργων από άλλους φορείς 14 ΙΙ. Το νοµοθετικό πλαίσιο της υποχρέωσης των ΟΤΑ προς αποζηµίωση και η οικεία νοµολογία των δικαστηρίων Οι κρίσιµες διατάξεις Νοµολογία Η στοιχειοθέτηση της έννοιας της αστικής ευθύνης γενικά Η ευθύνη του ηµοσίου και των ΟΤΑ από κακοτεχνίες του οδοστρώµατος ή άλλες παρεµφερείς αιτίες Η αγωγή αποζηµίωσης και οι παράµετροι καθορισµού του ύψους της αποζηµίωσης 24 IΙΙ. Η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη ιαβούλευση µε Κεντρική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος και Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος Η πρόταση του ΣτΠ για εξώδικο συµβιβασµό Το θεσµικό πλαίσιο της εξώδικης επίλυσης Η κατανοµή της ευθύνης Η προτεινόµενη διαδικασία Η ένταξη της διαδικασίας στο γενικότερο νοµοθετικό πλαίσιο 32 Παραρτήµατα Πρόταση νοµοθετικής ρύθµισης Ο Ν. 976/ Χορήγηση βεβαιώσεων από την Τροχαία Αυτοψία Τροχαίας Κατά δήλωση Υποδείγµατα 36 3

4 Εισαγωγή Ήδη από το δεύτερο έτος της λειτουργίας του (1999), ο Συνήγορος του Πολίτη (στο εξής: ΣτΠ) άρχισε να δέχεται αναφορές µε αίτηµα τη διαµεσολάβηση της Αρχής προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθµού (στο εξής: ΟΤΑ Α και Β βαθµού), προκειµένου οι τελευταίοι να προβούν στην αποκατάσταση ενός ορισµένου τύπου ζηµιών: Σε 207 αναφορές που έως σήµερα έχουν κατατεθεί στον ΣτΠ. ζητήθηκε η άµεση, δηλαδή χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη, χρηµατική ικανοποίηση πολιτών για βλάβες που υπέστησαν τα οχήµατά τους από κακοτεχνίες του δηµοτικού και επαρχιακού οδικού δικτύου (λ.χ. λακκούβες), οφειλόµενες σε έλλειψη συντήρησης ή αδυναµία διατήρησης αυτού σε κατάσταση που να ανταποκρίνεται στον λειτουργικό του προορισµό. Τα αιτήµατα αποζηµίωσης των πολιτών αφορούσαν και ατυχήµατα από ελλιπή ή πληµµελή σήµανση οδών, ζηµίες από πτώση κλαδιών ή κορµών δένδρων, µετακινήσεις κάδων απορριµµάτων ή και από άλλες παρεµφερείς αιτίες. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων οι εµπλεκόµενοι ΟΤΑ αρνήθηκαν να καταβάλουν οποιαδήποτε αποζηµίωση. Η νοµική βάση των εν λόγω αιτηµάτων αποζηµίωσης εντοπίζεται στις διατάξεις περί αστικής ευθύνης των οργάνων του δηµοσίου και των ΟΤΑ (άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ), στις οικείες διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (στο εξής: ΚΚ, Π 410/95) και του Ν. 3155/1955 (περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών), στις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, καθώς και στην αρχή της χρηστής διοίκησης. υστυχώς, η ικανοποίηση των αιτηµάτων αυτών πολύ συχνά προσέκρουσε σε σηµαντικές δυσκολίες ανεξάρτητες από τη βασιµότητα του εκάστοτε αιτήµατος. Η παρούσα Ειδική Έκθεση επιχειρεί να αποτυπώσει τα ειδικότερα προβλήµατα που ανακύπτουν όταν οι πολίτες ζητούν από τους Ο.Τ.Α να ικανοποιηθούν, χωρίς όµως να εµπλακούν σε δικαστικό αγώνα µαζί τους. Επιπλέον, ο ΣτΠ διατυπώνει προτάσεις, προκειµένου να εµπεδώσει την πρακτική της εξώδικης χρηµατικής αποκατάστασης της ζηµίας που υφίστανται οι πολίτες, όταν χρησιµοποιούν δηµόσιο χώρο, τη διάθεση και απρόσκοπτη χρήση του οποίου οφείλει να εγγυάται η τοπική αυτοδιοίκηση. Η προσφυγή στα δικαστήρια για τέτοιου είδους υποθέσεις, κατά κανόνα απλές, έχει διπλό κόστος : επιβαρύνει το σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης και καταπονεί οικονοµικά τα δύο εµπλεκόµενα µέρη, συχνά µάλιστα µε το κόστος της δικαστικής διαµάχης να ξεπερνά κατά πολύ το ύψος της διεκδικούµενης αποζηµίωσης. Η πρωτοβουλία του ΣτΠ. εντάσσεται, συνεπώς, στο ευρύτερο πλαίσιο της αναζήτησης εξώδικων µορφών επίλυσης των διαφορών, στην πλησιέστερη για τον πολίτη βαθµίδα διοίκησης. Ταυτόχρονα, φιλοδοξεί να συµβάλει στην ελάφρυνση του φόρτου των διοικητικών δικαστηρίων, στα οποία σήµερα εκκρεµούν υποθέσεις, καθώς επίσης και στη µείωση της χρονικής και οικονοµικής ταλαιπωρίας για αποζηµιώσεις που συχνά είναι πολύ µικρού ύψους. Ο ΣτΠ έθεσε τον σχετικό προβληµατισµό του υπόψη των συναρµόδιων φορέων. Πραγµατοποίησε σειρά επαφών και συναντήσεων µε το Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (στο εξής: ΥΠΕΣ Α), την Κεντρική Ένωση ήµων Κοινοτήτων Ελλάδος (στο εξής: ΚΕ ΚΕ) και την Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (στο εξής: ΕΝΑΕ). Οι επαφές αυτές 4

5 κλιµακώθηκαν µε τη διαδικασία διαβούλευσης, κατά την οποία σηµαντική υπήρξε η άτυπη συµβολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο συνετέλεσε στη διερεύνηση του προβλήµατος και στην ανάδειξη των παραµέτρων µιας ορθής λύσης. Κατανοµή αναφορών περιόδου ανά φορέα Νοµαρχίες 14% ήµοι / Κοινότητες Νοµαρχίες ήµοι / Κοινότητες 86% Από τον συνολικό αριθµό των 207 σχετικών αναφορών, 178 αφορούσαν ΟΤΑ α βαθµού και 29 ΟΤΑ β βαθµού. Η περαιτέρω στατιστική ανάλυση των αναφορών αυτών αναδεικνύει τρεις µεγάλες κατηγορίες αιτηµάτων αποζηµίωσης: α) Αποζηµίωση για υλικές ζηµίες που προκλήθηκαν σε όχηµα από κακή κατάσταση του οδοστρώµατος, η οποία µε τη σειρά της µπορεί να οφείλεται είτε σε εξαρχής κακοτεχνία (π.χ. ανωµαλίες του ασφαλτοτάπητα, φρεάτια που προεξέχουν ή είναι υπερβολικά βυθισµένα), είτε σε µετέπειτα φθορά αυτού (καθίζηση ή βύθιση του οδοστρώµατος που προκλήθηκε από την πάροδο του χρόνου ή λόγω καιρικών συνθηκών, σε συνδυασµό µε ολιγωρία επισκευής αυτού από τον αρµόδιο φορέα). β) Αποζηµίωση για υλικές ζηµίες που προκλήθηκαν σε οχήµατα λόγω της εκτέλεσης έργων στο οδόστρωµα από συνεργεία δήµου ή νοµαρχίας, από υπεργολάβο ή, τέλος, από ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (στο εξής: ΕΥΑ). γ) Αποζηµίωση για υλικές ζηµίες που προκλήθηκαν σε οχήµατα από άλλες αιτίες, όπως πτώση κλαδιών δέντρων, µετακίνηση (κύλιση) κάδου απορριµµάτων, ελλιπής σήµανση οδικής κυκλοφορίας, κολωνάκια πεζοδροµίου και άλλες συναφείς αιτίες του πεδίου αρµοδιότητας των ΟΤΑ. Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι περιπτώσεις, όπου τα αιτήµατα αποζηµίωσης αφορούν (ή περιλαµβάνουν και) σωµατικές βλάβες πολιτών είτε αυτοί επέβαιναν σε όχηµα είτε ήσαν πεζοί 1. 1 Οι αναφορές που δέχθηκε η Αρχή και αφορούσαν σωµατικές βλάβες είναι ελάχιστες. Οι πολίτες στις περιπτώσεις αυτές προτιµούν τη διεκδίκηση του αιτήµατός τους µέσω της δικαστικής οδού, καθώς η αντικειµενική εκτίµηση του ποσού της οφειλόµενης αποζηµίωσης είναι δυσχερέστερη. Περιλαµβάνει δε αυτή τη θετική ζηµία, το διαφυγόν κέρδος και την ηθική βλάβη του παθόντος. 5

6 Περιπτωσιολογία Α - Ζηµίες από κακή κατάσταση οδοστρώµατος 60% Α - Ζηµίες από κακή κατάσταση οδοστρώµατος Β - Ζηµίες λόγω εκτέλεσης έργων Γ - Ζηµίες από άλλες αιτίες 12% Β - Ζηµίες λόγω εκτέλεσης έργων 28% Γ - Ζηµίες από άλλες αιτίες Παραµένει βεβαίως το ερώτηµα ως προς το εάν ο αριθµός των 207 αναφορών είναι αντιπροσωπευτικός του προβλήµατος, καθώς αποτελεί το 0,92% του συνόλου των αναφορών που έχουν κατατεθεί στον Κύκλο Σχέσεων Κράτους Πολίτη έως σήµερα. Η εκτενής αρθρογραφία στον ηµερήσιο τύπο µάλλον θα πρέπει να θεωρηθεί ισχυρή ένδειξη πως µόνο ένα µικρό ποσοστό πολιτών καταφεύγει στον ΣτΠ 2. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η εξώδικη διεκδίκηση της αποζηµίωσης µέσω της Αρχής, παραµένει επικουρική της δικαστικής: σύµφωνα µε πληροφορίες που έθεσε στη διάθεση του ΣτΠ η Πρόεδρος του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, κάθε χρόνο κατατίθενται, µόνο στο δικαστήριο αυτό, περί τις 300 µε 400 αγωγές αποζηµίωσης 3 µε αυξητική τάση. Η ανά χείρας Ειδική Έκθεση οργανώνεται σε τρεις βασικές ενότητες: Στην πρώτη, περιγράφονται τα δεδοµένα του προβλήµατος, όπως αναδεικνύονται από τις αναφορές που χειρίστηκε ο ΣτΠ, και παρουσιάζεται η στάση και τα επιχειρήµατα των ΟΤΑ. Στη δεύτερη ενότητα, γίνεται σύντοµη αναφορά στο νοµοθετικό και νοµολογιακό πλαίσιο της υποχρέωσης των ΟΤΑ προς αποζηµίωση. Στην τρίτη και τελευταία ενότητα, παρουσιάζεται η πρόταση της Αρχής, η οποία έλαβε υπόψη αφενός τη θέση της νοµολογίας και αφετέρου τις απόψεις που εκφράστηκαν από τους εµπλεκόµενους φορείς κατά τη διαδικασία διαβούλευσης. 2 Την έκταση του προβλήµατος έχει ήδη αναγνωρίσει το ίδιο το ΥΠΕΧΩ Ε, το οποίο µε την υπ αρ. Ο/Ο/1/43/Φ από Υπουργική Απόφαση, είχε ιδρύσει Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (ΓΕΠΠΟ) στη ιεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης ιαδικασιών της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Έργων. Από την , στη δεύτερη εξελικτική του φάση, το Γραφείο αυτό λειτουργεί µε τη σηµερινή του µορφή και διαθέτει απευθείας αριθµό κλήσης, τον τετραψήφιο Σύµφωνα µε δηµοσίευµα εφηµερίδας της , από την έως την , από τις καταγγελίες, που είχε δεχθεί το εν λόγω Γραφείο, αφορούσαν σε λακκούβες και σε φθαρµένο οδόστρωµα. Στο ίδιο µήκος κύµατος έχει κινηθεί και ο ήµος Αθηναίων µε την καθιέρωση της «Γραµµής του ηµότη», στο τηλ. 195, καθώς και άλλοι ΟΤΑ. 3 Ο ΣτΠ ευχαριστεί θερµά την Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας κυρία Άννα Ατσαλάκη για τα στοιχεία που έθεσε στη διάθεση της Αρχής. Ακριβή στατιστικά στοιχεία θα υπάρξουν µετά την ολοκλήρωση της τράπεζας δεδοµένων που βρίσκεται σε εξέλιξη. 6

7 Ι. Η στάση των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Στη συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων, στις οποίες διαµεσολάβησε ο ΣτΠ, οι προτάσεις του δεν έγιναν δεκτές από τους ΟΤΑ. Ειδικότερα, η στάση των ΟΤΑ µπορεί να οµαδοποιηθεί ως εξής: 1) Αποδοχή του αιτήµατος αποζηµίωσης, µε την οποία αναγνωρίζεται η διαµεσολαβητική δράση και το βάσιµο των προτάσεων του ΣτΠ. 2) Μη αποδοχή του αιτήµατος αποζηµίωσης, η οποία µπορεί να εκδηλώνεται: α) ως έµµεση απόρριψη, κατά την οποία ο εµπλεκόµενος φορέας αποφεύγει να εξετάσει κατ ουσίαν το αίτηµα του πολίτη, µην απαντώντας σε αυτό ή απαντώντας µε µεγάλη καθυστέρηση, ή ακόµη παρέχοντας ελλιπή πληροφόρηση / ενηµέρωση, ή β) ως άµεση απόρριψη του αιτήµατος (δηλ. ως ρητή άρνηση αποδοχής του αιτήµατος), η οποία συνοδεύεται από απόκρουση της επιχειρηµατολογίας αλλά και της διαµεσολαβητικής δράσης του ΣτΠ. 1. Αποδοχή του αιτήµατος προς αποζηµίωση Παρά την, κατά κανόνα, αρνητική στάση των φορέων (βλ. πιο κάτω), σε κάποιες από τις υποθέσεις, στις οποίες διαµεσολάβησε ο ΣτΠ, η έκβαση υπήρξε θετική και οι πολίτες αποζηµιώθηκαν. Το παράδειγµα των φορέων αυτών και η συνολικά θετική συµπεριφορά τους, δικαιώνει την Αρχή και επαληθεύει το βάσιµο των επιχειρηµάτων της, όπως αυτά θα αναπτυχθούν στη συνέχεια, καθώς και το συµπέρασµα ότι ζητούµενο είναι η ύπαρξη πραγµατικής και θετικής βούλησης για την ικανοποίηση του αιτήµατος του πολίτη 4. Ενδεικτικά: Στην υπόθεση 6838/2002, µετά από διαµεσολάβηση της Αρχής και την παρέλευση ενάµισι περίπου έτους, καταβλήθηκε η σχετική αποζηµίωση στην παθούσα. Παρακάµφθηκαν οι αντιρρήσεις που πρόβαλε ο ήµος Νέας Μάκρης σχετικά µε την 3µηνη παραγραφή και έλλειψη εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου, καθώς υπήρχε έγγραφο της Τροχαίας. Επίσης, ο ήµος Πάργας (12881/2002) αποφάσισε την καταβολή δρχ. µετά από παρέµβαση του Σ.τ.Π., ενώ και ο ήµος Αθηναίων (υπόθεση 19043/2002) κατέβαλε αποζηµίωση για ζηµία που προκλήθηκε στο αυτοκίνητο του αιτούντος από συνεργείο της /νσης Κηποτεχνίας Πρασίνου κατά την εκτέλεση εργασιών κλαδέµατος δέντρων. Ακόµη όµως και στις περιπτώσεις επιτυχηµένης έκβασης λόγω της διαµεσολάβησης της Αρχής, η εκταµίευση του οφειλόµενου ποσού πραγµατοποιείται από διαφορετικό κωδικό του προϋπολογισµού των ΟΤΑ κάθε φορά, πράγµα που υποδηλώνει έλλειψη εµπειρίας σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση των περιπτώσεων αυτών. O ήµος Σύρου λ.χ. (υπόθεση 1692/2002), αποδεχόµενος τις προτάσεις του ΣτΠ ενέκρινε την καταβολή αποζηµίωσης ποσού 880,41 Ε στη ζηµιωθείσα από τον «ΚΑ 5/ Αποθεµατικό», ενώ στον ήµο Ιλίου (υπόθεση 10668/2002) η απόδοση της 4 Σε µια ακραία, αλλά ενδεικτική περίπτωση (4681/2004), ο ήµος Σπάρτης προθυµοποιήθηκε, µετά την παρέµβαση της Αρχής, να αποζηµιώσει τον ζηµιωθέντα, προτού καν διευκρινιστεί ο φορέας στην περιοχή ευθύνης του οποίου έλαβε χώρα το ατύχηµα. Ο ΣτΠ κατηύθυνε τον ενδιαφερόµενο προς την ορθή οδό διεκδίκησης του αιτήµατος, και ευχαρίστησε το ήµο για τη συνεργασία του. 7

8 αποζηµίωσης έγινε από τον κωδικό «ικαστικών εξόδων και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών προτάσεων», σε άλλη δε περίπτωση (υπόθεση 3131/2003) από τον κωδικό «Οφειλές παρελθόντων ετών». 2. Μη αποδοχή του αιτήµατος προς αποζηµίωση 2.1 Έµµεση απόρριψη Συνηθέστερη είναι η µη αποδοχή των αιτηµάτων αποζηµίωσης, καθώς οι ΟΤΑ δεν απαντούν ή καθυστερούν να απαντήσουν στις αναφορές των πολιτών και στις προτάσεις του ΣτΠ. Άλλοτε πάλι οι ΟΤΑ ενηµερώνουν πληµµελώς τους ενδιαφεροµένους σχετικά µε τη (µη) ικανοποίηση του αιτήµατός τους ή αρνούνται να προβούν σε ενδελεχή εξέταση των αιτηµάτων, τα οποία απορρίπτουν χωρίς σαφή και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Πρόκειται για συµπεριφορές που µαρτυρούν έλλειψη σεβασµού προς τα δικαιώµατα των πολιτών αλλά και διάθεσης για φιλική διευθέτηση των σχετικών διαφορών Μη απάντηση καθυστέρηση απάντησης Σύνηθες φαινόµενο είναι η παράλειψη του αρµόδιου ΟΤΑ να απαντήσει στους πολίτες, οι οποίοι απευθύνονται σε αυτόν για αποζηµίωση. Κάποιες φορές, µάλιστα, οι εµπλεκόµενοι φορείς δεν απαντούν ούτε στα έγγραφα, µε τα οποία ο Συνήγορος του Πολίτη ζητεί την άποψή τους για το επίµαχο περιστατικό ή προτείνει την εξωδικαστική ικανοποίηση του αιτούντος (βλ. ενδεικτικά υποθέσεις 12591/2001 και 22165/2002). Η συµπεριφορά αυτή αναπόφευκτα προκαλεί την επ αόριστον αναβολή της εξέτασης του ζητήµατος, η οποία κατ αποτέλεσµα συνεπάγεται άρνηση ικανοποίησης του αιτήµατος. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις µάλιστα, έχει αναγνωριστεί µεν προφορικά το βάσιµο των προτάσεων της Αρχής και του αιτήµατος του προσφεύγοντος πολίτη, αλλά τελικώς η παράλειψη έγγραφης (άρα και δεσµευτικής) απάντησης έχει ως σκοπό να αποθαρρύνει και τα δύο µέρη (τον πολίτη αλλά και την Αρχή) από τη διεκδίκηση της απαίτησης. Η πιο πάνω συµπεριφορά είναι παράνοµη και αντισυνταγµατική, καθώς προσβάλλει το συνταγµατικό δικαίωµα αναφοράς στις αρχές (Σ. άρθρο 20, παρ.2) και παραβαίνει την υποχρέωση απάντησης των δηµοσίων υπηρεσιών (Σ. άρθρο 10, παρ.3) καθώς και σειρά υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας (Ν.2690/99) 5. Παραβιάζεται επιπλέον η υποχρέωση των δηµοσίων υπηρεσιών να συνεργάζονται µε τον Συνήγορο του Πολίτη (άρθρο 4 παρ. 10 Ν.3094/2003). Χαρακτηριστική εν προκειµένω είναι η περίπτωση του ήµου Αχαρνών, (υπόθεση 11682/2002), ο οποίος επιµένει επί µακρόν να µην απαντά στην Αρχή. Μετά την εξάντληση όλων των πρόσφορων µέσων προκειµένου να δοθεί απάντηση, ο ΣτΠ µε έγγραφο του ζητά από το Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής να ασκηθεί ο προβλεπόµενος πειθαρχικός έλεγχος για παράβαση του Ν.3094/2003, ο οποίος προβλέπει την υποχρέωση συνεργασίας όλων των δηµοσίων υπηρεσιών µε την Αρχή. 5 Έτσι όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους νόµους 3230 και 3242/

9 Κακοδιοίκηση όµως δεν συνιστά µόνον η παράλειψη απάντησης αλλά και η καθυστερηµένη απάντηση, όταν µάλιστα η καθυστέρηση υπερβαίνει κάθε όριο ανοχής και δικαιολογηµένης αναµονής. Σε δύο ενδεικτικά αναφερόµενες περιπτώσεις (11632/2002 και 18507/2002), οι ενδιαφερόµενοι κατέθεσαν αιτήσεις µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για να αποζηµιωθούν από υλική ζηµία που προκλήθηκε στα αυτοκίνητά τους, στην πρώτη περίπτωση από κοµµάτι σίδερου το οποίο εξείχε από το φρεάτιο λυµάτων του οδοστρώµατος, στη δεύτερη περίπτωση από ανωµαλία του τάπητα της ασφάλτου (λακκούβα). Ο ήµος Αιγάλεω, µετά παρέλευση σχεδόν δύο (2) ετών (!) και αφού χρειάστηκε η διαµεσολαβητική παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, απάντησε αρνητικά, ισχυριζόµενος ότι για να προβεί σε αποζηµίωση των ενδιαφεροµένων, θα έπρεπε προηγουµένως οι τελευταίοι να προσφύγουν δικαστικά Ελλιπής ενηµέρωση Η παράλειψη απάντησης σε συνδυασµό µε την παρελκυστική τακτική της προφορικής υπόσχεσης για αποζηµίωση, που ουδέποτε όµως πραγµατοποιείται, καθιστά πιο έντονο το έλλειµµα της ενηµέρωσης των παθόντων. Συχνά οι τελευταίοι αγνοούν τον φορέα στον οποίο πρέπει να απευθυνθούν ( ήµο, Νοµαρχία ή ΥΠΕΧΩ Ε) 6 καθώς και την κατάλληλη για τη προώθηση του αιτήµατός τους διαδικασία. Μολονότι αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη είναι να διαµεσολαβεί για την επίλυση συγκεκριµένης υπόθεσης και να µην παρέχει νοµικές ή άλλου είδους πληροφορίες, από τη συσσωρευµένη εµπειρία του αναδεικνύεται σε ένα de facto όργανο πληροφόρησης και καθοδήγησης των πολιτών Ευθεία απόρριψη του αιτήµατος Σε πλειάδα περιπτώσεων, το αίτηµα καταβολής αποζηµίωσης απορρίπτεται προχείρως και χωρίς νοµική αιτιολογία, κατά παράβαση της συνταγµατικής αρχής (αρ. 10 Σ.) της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων, σύµφωνα µε την οποία (αλλά και µε τον Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας), οι διοικητικές πράξεις και δη αυτές που στερούν από τους πολίτες δικαίωµα και επιφέρουν δυσµενείς συνέπειες πρέπει να αιτιολογούνται κατά τρόπο σαφή και πλήρη. Σε αυτή την κατηγορία υποθέσεων, τα αιτήµατα αποζηµίωσης απορρίπτονται χωρίς να προηγείται υπεύθυνη, σε βάθος και κατ ουσίαν εξέταση της υπόθεσης, δηλαδή διερεύνηση των πραγµατικών περιστατικών και συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχηµα και των δικαιολογητικών που προσκοµίζονται 8. Συχνά δε το 6 Σύµφωνα µε το Ν. 3155/1955 οι οδοί διακρίνονται σε Εθνικές, αρµοδιότητας κεντρικής διοίκησης (ΥΠΕΧΩ Ε ή Περιφερειών), Επαρχιακές, αρµοδιότητας νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και ηµοτικές ή Κοινοτικές, αρµοδιότητας των δήµων ή των κοινοτήτων. 7 Σε πολλές υποθέσεις (ενδεικτικά 18157/2002, 800/2004, 19588/2002, 20287/2002, 20784/2002) η Αρχή έχει καθοδηγήσει τους ενδιαφερόµενους ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσουν. Υποδεικνύει τον φορέα που έχει την αρµοδιότητα - στην περίπτωση των οδών αυτό δεν είναι αυτονόητο και ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο πολίτη για το περιεχόµενο της αίτησης αποζηµίωσης, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει ακριβή και σαφή περιγραφή του περιστατικού και να συνοδεύεται από τιµολόγια επισκευής των οχηµάτων και δηµόσιο έγγραφο, αποδεικτικό του συµβάντος (συνήθως Ηµερήσιο ελτίο Οχήµατος της Άµεσης ράσης). 8 Όταν το Ηµερήσιο ελτίο Οχήµατος της Άµεσης ράσης προσκοµίζεται ως αποδεικτικό του συµβάντος, αποτελεί δηµόσιο έγγραφο και ως τέτοιο έχει αυξηµένη αποδεικτική ισχύ, µπορεί δε να προσβληθεί µόνο για πλαστότητα και όχι για τα όσα βεβαιώνει. Ειδικότερα, ο ΚΠολ ικ, άρθρο 440 9

10 αίτηµα του πολίτη εξετάζεται πολύ αργότερα από την ηµεροµηνία υποβολής του, µε πιθανή συνέπεια να µην είναι πλέον δυνατή η διακρίβωση των αιτίων που προκάλεσαν τη βλάβη. Σε κάθε περίπτωση, µόνιµη επωδός είναι η παραποµπή του ενδιαφερόµενου πολίτη στα δικαστήρια. Σε µια τέτοια υπόθεση (9425/2003), ο ήµος Π. Φαλήρου απέρριψε αναιτιολόγητα αίτηµα αποζηµίωσης 600 ευρώ για ζηµία που προκλήθηκε από πτώση κλαδιού δένδρου. Παρά το ότι, στην αίτησή της, η πολίτις επεσύναψε το ελτίο Ηµερήσιας Αυτοψίας του Αστυνοµικού Τµήµατος Π. Φαλήρου καθώς και το τιµολόγιο επισκευής του αυτοκινήτου της και παρά το ότι είχε επισηµάνει το πρόβληµα στην /νση Πρασίνου του ήµου, ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος, µη λαµβάνοντας καθόλου υπόψη το αίτηµά της, και στην προσπάθεια του να αποποιηθεί της ευθύνης απάντησε πως κανένα συνεργείο της /νσης Πρασίνου του ήµου δεν εκτέλεσε εργασίες στην περιοχή αυτή (!). Ο ΣτΠ επεσήµανε το άτοπο της απάντησης και το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις περιπτώσεις αυτές για να λάβει την ίδια ακριβώς «απάντηση». Στη συνέχεια εκτίθενται τα επιχειρήµατα που επικαλούνται οι ΟΤΑ, όταν υιοθετούν ρητώς απορριπτική στάση Η οικονοµική στενότητα Η αιτία που κατά βάση οδηγεί τους ΟΤΑ σε απορριπτική στάση είναι η οικονοµική διάσταση του θέµατος. Πιο συγκεκριµένα, θεωρείται ότι η έµπρακτη αποδοχή της ευθύνης τους, µε την καταβολή αποζηµίωσης, θα συνεπάγεται σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση για τους ΟΤΑ 9. Προκειµένου να προστατέψουν τα οικονοµικά τους συµφέροντα, οι ΟΤΑ χρησιµοποιούν πληθώρα επιχειρηµάτων ενίοτε απροκάλυπτα παραπειστικώναπέναντι στους ζηµιωθέντες πολίτες αλλά και στην ίδια την Αρχή. Ενδεικτικά, µπορούν να αναφερθούν η µη αναγνώριση της ευθύνης του προηγούµενου δηµάρχου από το νέο δήµαρχο ( ήµος Θήρας 8092/03), η αδυναµία διακρίβωσης των πραγµατικών περιστατικών του συµβάντος ( ήµος Αθηναίων 12980/03), η έλλειψη τεχνικής υπηρεσίας για την διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης ( ήµος Ν. Σµύρνης 18539/01), τα απρόβλεπτα καιρικά φαινόµενα, η συχνή διέλευση βαρέων οχηµάτων, η άρνηση υπαιτιότητας από πλευράς εµπλεκόµενου Ο.Τ.Α., έως και αναρµοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη να διαµεσολαβεί και να προτείνει λύσεις Τα έγγραφα του ΥΠΕΣ Α («Αποδεικτική δύναµη δηµοσίων εγγράφων»), ορίζει ότι τα δηµόσια έγγραφα «αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται σε αυτά, την αλήθεια των οποίων όφειλε να διαπιστώσει εκείνος που έχει συντάξει το έγγραφο». 9 Βλ. πρακτικά ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Καλαµάτας (Απόφαση 509/2003, υπόθεση 20774/2003) στην οποία, παρά την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ήµου για ικανοποίηση της απαίτησης του προσφεύγοντος (ποσόν ύψους 189, 98 Ε), τελικώς το αίτηµα απορρίπτεται. Στη σχετική συζήτηση διατυπώθηκε η άποψη ότι επειδή «τρύπες θα υπάρχουν παντού», «όποιος θα θέλει να αλλάξει τα λάστιχά του τα οποία είναι φθαρµένα, έχει µια λαµπρή ευκαιρία να τα αντικαταστήσει µέσα από την αποζηµίωσή του από το ηµοτικό Συµβούλιο». Άλλο µέλος του Σ ισχυρίσθηκε ότι εάν αποζηµιωθεί ο προσφεύγων «.πάµε να ανοίξουµε τους ασκούς του Αιόλου» γιατί τέτοιες υποθέσεις θα αρχίσουν να έρχονται «κατά συρροή», ενώ εάν αποφασίσει ο παθών να ακολουθήσει τη δικαστική οδό «ας πάει δικαστικά και ας κερδίσει ύστερα από 2-3 χρόνια την υπόθεση». 10

11 Στην προσπάθειά τους να αποκρούσουν αιτήµατα αποζηµίωσης, οι ΟΤΑ επικαλούνται τα υπ αρ / και 45485/ έγγραφα 10 της Γενικής /νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης - /νση Οικονοµικών ΟΤΑ - Τµήµα Οικονοµικής /νσης ΟΤΑ του ΥΠΕΣ Α στα οποία αναφέρεται ότι: «ο υπαίτιος ΟΤΑ οφείλει να αποζηµιώσει εφόσον η ευθύνη του στοιχειοθετείται από α) απόφαση αρµοδίου δικαστηρίου, από την οποία προκύπτει ότι η ζηµιά επήλθε εξαιτίας κακοτεχνίας ή πληµµελούς συντήρησης σε έργο οδοποιΐας του συγκεκριµένου δήµου ή κοινότητας, β) έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου ΟΤΑ, µε την οποία να βεβαιούται η κακοτεχνία που οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπηρεσιών του και γ) απόφαση του αρµοδίου οργάνου του δήµου µε την οποία αναγνωρίζεται η υπαιτιότητα του Οργανισµού». Το πρώτο έγγραφο, µε το οποίο καθορίζονταν οι προϋποθέσεις εξωδικαστικής επίλυσης τέτοιων ζητηµάτων, µάλλον σύγχυση προκάλεσε στους ΟΤΑ. Οι τελευταίοι δεν προέβαιναν στην καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης, ισχυριζόµενοι ότι το έγγραφο αυτό επέβαλλε µε τη µορφή «εντολής» τη σωρευτική τήρηση και των τριών (3) όρων που αναφέρονταν σε αυτό. Ο ΣτΠ υποστήριξε ότι το εν λόγω έγγραφο δεν αποτελεί «εντολή», καθώς οι δήµοι, ως οργανισµοί Α Βαθµού Αυτοδιοίκησης, απολαύουν διοικητικής αυτοτέλειας (Σ. 2001, άρθρο 102.1), µπορεί όµως να εκληφθεί ως απάντηση σε ερωτήµατα δήµων ή παροχή οδηγιών. Επιπλέον, από την προσεκτική ανάγνωσή του εγγράφου, είναι φανερό ότι οι όροι που αναφέρει συντρέχουν διαζευκτικά και όχι σωρευτικά, καθώς θα ήταν προφανώς παράνοµο, στην περίπτωση λχ. έκδοσης µιας δικαστικής απόφασης, να χρειάζεται επιπλέον νέα κρίση του ζητήµατος από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο, βασιζόµενη σε έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΤΑ. Η εκ µέρους του Συνηγόρου του Πολίτη ερµηνεία του περιεχοµένου του αρχικού εγγράφου, οδήγησε την αρµόδια ιεύθυνση του ΥΠΕΣ Α στην έκδοση νέου (45485/2003), µε το οποίο διευκρινίζεται το αυτονόητο, ότι δηλαδή οι όροι που τίθενται στο πρώτο έγγραφο µπορούν ασφαλώς να συντρέχουν διαζευκτικά. Παρά ταύτα, η παρανόηση και παρερµηνεία των εγγράφων από τους εµπλεκόµενους ΟΤΑ συνεχίσθηκε, µε αποτέλεσµα ο Συνήγορος του Πολίτη να επιδιώξει συνάντηση µε στελέχη του ΥΠΕΣ Α. Προϊόν της συνεργασίας αυτής ήταν η εκπόνηση ενός κειµένου από το Συνήγορο του Πολίτη, συµπερασµατικού της συνάντησης, µε το οποίο επιπλέον ζητείται από το ΥΠΕΣ Α η σύνταξη νέου εγγράφου, που δεν θα αφήνει περιθώριο παρερµηνείας εκ µέρους των ΟΤΑ 11. Στο αίτηµα αυτό της Αρχής δεν υπήρξε καµιά ανταπόκριση από το ΥΠΕΣ Α. Σε µια ενδεικτική περίπτωση (7134/2003), ο ήµος Ν. Ψυχικού αρχικώς αρνήθηκε την καταβολή αποζηµίωσης, µε την αιτιολογία ότι δεν επιτρεπόταν βάσει «εντολής» του ΥΠΕΣ Α και ότι η ευθύνη του συγκεκριµένου τµήµατος του οδικού δικτύου ανήκε στο ΥΠΕΧΩ Ε. Ο ΣτΠ ζήτησε την επανεξέταση του ζητήµατος πριν από την προσφυγή του πολίτη στα δικαστήρια, προβάλλοντας επιχειρήµατα σχετικά µε την ορθή «ανάγνωση» του εγγράφου καθώς και το γεγονός ότι το ΥΠΕΧΩ Ε αναφέρει 10 Τα έγγραφα συντάχθηκαν από τη ιεύθυνση ΟΤΑ του ΥΠΕΣ Α, µετά από ερώτηµα των ήµων Ασπροπύργου και Μεταµόρφωσης σχετικά µε τις προϋποθέσεις νόµιµης καταβολής αποζηµίωσης στις περιπτώσεις που πραγµατεύεται η ανά χείρας Ειδική Έκθεση. 11 Το εν λόγω έγγραφο περιείχε και υπόδειγµα εγγράφου στο οποίο, υπό τη µορφή οδηγιών προς τους ΟΤΑ, περιέχονταν όλες οι ενέργειες, στις οποίες θα έπρεπε να προβεί κάθε δήµος, προκειµένου νόµιµα να αντιµετωπίσει τα επίµαχα ζητήµατα και να καταβάλει, εφόσον πληρούνταν οι νόµιµες προϋποθέσεις, την αιτούµενη αποζηµίωση. 11

12 ότι για το επίµαχο τµήµα του οδικού δικτύου δεν υπέχει ευθύνη. Η τελική απάντηση του ήµου επαναφέρει το ζήτηµα της µη αρµοδιότητάς του λόγω ευθύνης ΥΠΕΧΩ Ε και απαιτεί την έκδοση δικαστικής απόφασης βάσει της «εντολής» του ΥΠΕΣ Α Έλλειψη δικαστικής απόφασης Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ΟΤΑ προβάλλουν ως δικαιολογία για τη µη ικανοποίηση του αιτήµατος αποζηµίωσης την απουσία δικαστικής απόφασης. Έτσι, ο ζηµιωθείς προτρέπεται αβασάνιστα στη διεκδίκηση του αιτήµατός του δια της δικαστικής οδού, επιλογή η οποία παρουσιάζει οπωσδήποτε τρία µειονεκτήµατα: 1) Άσκοπη και δίχως βάσιµη αιτία επιβάρυνση ενός ήδη βεβαρυµένου συστήµατος δικαιοσύνης, µε υποθέσεις κατά κανόνα απλές, για τις οποίες θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί συµβιβαστική λύση, αν αξιοποιούνταν υφιστάµενες διατάξεις. 2) Στέρηση του νοµίµου δικαιώµατος στη δικαστική προστασία, καθώς η τακτική των Ο.Τ.Α. αποθαρρύνει τον πολίτη, δεδοµένου ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, το κόστος της δικαστικής διαµάχης υπερβαίνει το κόστος της διεκδικούµενης αποζηµίωσης. 3) Πρόκληση, τελικά, µεγαλύτερης οικονοµικής επιβάρυνσης στους υπεύθυνους φορείς, καθώς τα δικαστήρια έχουν την τάση να επιδικάζουν αποζηµιώσεις, και µάλιστα εντόκως Μη έγκριση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο Σε µια κατηγορία υποθέσεων ως λόγος άρνησης καταβολής αποζηµίωσης προβάλλεται η µη έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο (στο εξής: ΕΣ), στο πλαίσιο του ελέγχου που αυτό διενεργεί 13. Το επιχείρηµα της απόρριψης της δαπάνης από το ΕΣ, στο πλαίσιο του ελέγχου που αυτό ασκεί, είναι ως ένα σηµείο βάσιµο 14. Το ουσιαστικό όµως πρόβληµα έγκειται στη µη τήρηση της ενδεδειγµένης διαδικασίας από τους ΟΤΑ 15, τήρηση η οποία θα καθιστούσε νόµιµη και κατά 12 Τούτο, βέβαια, συµβαίνει για τις λιγοστές εκείνες υποθέσεις, που φθάνουν τελικά µέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών παραιτείται από τη δικαστική διεκδίκηση του αιτήµατός τους, στοιχείο το οποίο προφανώς γνωρίζουν και καταχρηστικά εκµεταλλεύονται οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες. 13 Ορισµένοι δήµοι προβάλλουν ενστάσεις, σύµφωνα µε τις οποίες η δαπάνη που θα προερχόταν από µια εξώδικη αποζηµίωση θα προσέκρουε στον κατασταλτικό έλεγχο του ΕΣ: «η δαπάνη αυτή δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόµου, όπως αυτό θεωρείται αναγκαίο σύµφωνα µε πάγια αρχή του δηµοσιονοµικού δικαίου, που συνάγεται από τις διατάξεις αρ. 80 παρ. 1 Σ, 22 παρ. 2, 26 παρ. 2 και 79 του Ν. 2362/1995, 40 του Ν.. 496/1974, 1 παρ. 1 του Ν /1972, όπως αντικαταστάθηκε µε το αρ. 7 παρ. 1 του Ν. 968/1979, 16 παρ. 1 και 2 του Ν. 1405/1983 και 17 παρ. 1 εδ. β του Π.. 774/1980, αλλά και ούτε η ανωτέρω δαπάνη συντελεί άµεσα ή έµµεσα στην πιο αποτελεσµατική εκπλήρωση των σκοπών του ΝΠ, ούτε ανάγεται στις λειτουργικές ανάγκες αυτού», είναι η επωδός σε πολλές απαντήσεις ΟΤΑ στο σχετικό αίτηµα των πολιτών. 14 Παρόλα αυτά κανένας δήµος (γιατί από αυτούς προβάλλεται η εν λόγω ένσταση) δεν διατύπωσε αντιρρήσεις κατά απορριπτικής απόφασης, οπότε θα υποχρεώνονταν οι Επίτροποι του ΕΣ να συντάξουν σχετική Έκθεση και να υποβάλουν το ζήτηµα στα αρµόδια τµήµατα, προκειµένου να αποφανθεί οριστικά ο ικαστικός Σχηµατισµός. 15 Η διαδικασία αυτή συνοπτικά συνίσταται στην εξέταση του ζητήµατος υπό του αρµοδίου οργάνου, ηµαρχιακή ή Νοµαρχιακή Επιτροπή και την απόφασή του σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ή Κώδικα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την εξωδικαστική τακτοποίηση του ζητήµατος. 12

13 συνέπεια - εφικτή την έγκριση της δαπάνης από το ΕΣ. Το φαινόµενο αυτό αναδεικνύει ένα επιπλέον πρόβληµα των εµπλεκοµένων φορέων: την άγνοια ή έστω ανεπαρκή γνώση κρίσιµων εν προκειµένω διατάξεων του δηµοσίου λογιστικού καθώς και του νοµικού πλαισίου που διέπει τη γενικότερη δηµοσιονοµική λειτουργία τους. Άγνοια που συχνά οφείλεται στην έλλειψη υποδοµών και εξειδικευµένου προσωπικού, ενίοτε όµως είναι προσχηµατική, µε απώτερο σκοπό (όπως αποδεικνύεται σε ορισµένες περιπτώσεις) την απόρριψη του αιτήµατος για αποζηµίωση. Ο ήµος Βριλησσίων λ.χ. (υπόθεση 14325/2003) εγκρίνει την καταβολή αποζηµίωσης ύψους 250 Ε για την αντικατάσταση των ελαστικών της ζηµιωθείσας, ο αρµόδιος Πάρεδρος του ΕΣ επιστρέφει όµως το ένταλµα πληρωµής µε την αιτιολογία ότι η δαπάνη αυτή δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόµου. Ο ίδιος δήµος, σε επόµενη υπόθεση (19542/2003), δεν δέχεται να προβεί στην ικανοποίηση παρόµοιου αιτήµατος µε αιτιολογία την προηγούµενη άρνηση του ΕΣ. Με το ίδιο κατά βάση σκεπτικό, ο ήµος Νέας Ιωνίας (20901/2002 και 6498/2003) δεν αποζηµιώνει πολίτες για ζηµίες που προκλήθηκαν στα αυτοκίνητά τους από κύλιση κάδου απορριµµάτων. Ο δε ήµος Χαλανδρίου (3750/2004) εκφράζει την αδυναµία του να προβεί σε εξώδικη διευθέτηση του θέµατος (Συµβιβασµό του άρθρου 263 ΚΚ σε συνδυασµό µε το αυτόν του 111 ΚΚ), όπως του έχει προταθεί από τον Συνήγορο του Πολίτη, προεξοφλώντας την απόρριψη της σχετικής διαδικασίας από τον Επίτροπο του ΕΣ βάσει της έως τότε πρακτικής του ΕΣ σε αντίστοιχες υποθέσεις. Σε άλλη υπόθεση (24518/2002), η ΝΑ Ευβοίας παραδέχθηκε µεν την ύπαρξη «επιφανειακών φθορών» του οδοστρώµατος, δήλωσε όµως ότι αγνοεί τον τρόπο για τη νόµιµη εκταµίευση του ποσού (348,19 Ε) και ζήτησε από τον Συνήγορο του Πολίτη να της γνωστοποιήσει το οικείο νοµοθετικό πλαίσιο. Μολονότι η ίδια η υπηρεσία έπρεπε να γνωρίζει ή να διερευνήσει το θέµα, ο ΣτΠ αναζήτησε την έγγραφη γνώµη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το οποίο απάντησε ότι η καταβολή αποζηµίωσης είναι δυνατή µε τη διαδικασία του εξώδικου συµβιβασµού, ο οποίος ανήκει στην αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Επιτροπής, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 60 του Κώδικα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Π.. 30/96 στο εξής ΚΝΑ). Την άποψη του ΓΛΚ ενισχύει και η υπ αριθµ. 162/2002 Τµ. Β Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (στο εξής ΝΣΚ) που δέχεται ότι η Νοµαρχιακή Επιτροπή µπορεί να αποφασίζει νόµιµα τη δικαστική ή και εξώδικη επίλυση τέτοιων διαφορών. Επισηµαίνει δε, ότι θα ήταν άτοπο και αντίθετο στο πνεύµα του νόµου η ΝΑ να µην µπορεί να επιλύει µε εξώδικο συµβιβασµό τις διαφορές της, δυνατότητα η οποία άλλωστε αναγνωρίζεται σε όλο το ηµόσιο (Π.. 282/96) 16. Παρά το γεγονός ότι τα παραπάνω νοµικά επιχειρήµατα προστέθηκαν στο νοµικό σκεπτικό του Συνηγόρου του Πολίτη, η ΝΑ Ευβοίας, σε νεότερο έγγραφό της, απαντά επιγραµµατικά, χωρίς να προβάλλει καµιά απολύτως αιτιολογία, ότι «εν προκειµένω δεν συντρέχει περίπτωση εξωδικαστικής επίλυσης» Αρµοδιότητα συντήρησης οδικού δικτύου Παρά την εκ του νόµου διάκριση των οδών σε Εθνικές, Επαρχιακές, και ηµοτικές ή Κοινοτικές, ο προσδιορισµός του υπεύθυνου για τη συντήρηση φορέα δεν είναι 16 Το ΥΠΕΧΩ Ε για τις οδούς που βρίσκονται στο πεδίο της ευθύνης του προτρέπει τους ζηµιωθέντες να ακολουθούν συγκεκριµένη και θεσµοθετηµένη διαδικασία. Βάσει αυτής της διαδικασίας, ο πολίτης καταθέτει αίτηση για αποζηµίωση και εξώδικη τακτοποίηση της διαφοράς προς την κεντρική υπηρεσία του ΝΣΚ, το οποίο έχει την αρµοδιότητα να αποφασίσει για την αποδοχή ή µη του αιτήµατος. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει αποδεκτή, συντάσσεται πρακτικό το οποίο αποτελεί εντολή καταβολής του ποσού που προβλέπεται σε αυτό προς την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία. 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 23.5.13 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 23.5.13 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 23.5.13 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600 FAX:2132030630

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 20.2.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 5124 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 26.4.13 ΕΠΕΙΓΟΝ ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 26.4.13 ΕΠΕΙΓΟΝ ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 26.4.13 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ.Στέφανος 28.2.2014 ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ.Στέφανος 28.2.2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ.Στέφανος 28.2.2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Βασιλείου Ιωάννης- ικηγόρος Ταχ. /νση: Λεωφ.Μαραθώνος 29 ΤΚ 14565 Τηλ.: 213-2030600

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Ελλ νη 36. 562, ΣτΕ 3042/92 Ολ, 842, 1381, 2463/98, 2763/99, 2739/2000, 740/2001).

Ελλ νη 36. 562, ΣτΕ 3042/92 Ολ, 842, 1381, 2463/98, 2763/99, 2739/2000, 740/2001). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 21/29-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 212/2013 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εξώδικο ή µη συµβιβασµό και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον»

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΕ «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2012 Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ : ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 29.3.13 ΕΠΕΙΓΟΝ ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 29.3.13 ΕΠΕΙΓΟΝ ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 29.3.13 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 225/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1)Κύριο *** *** *** 2) Διεύθυνση Κοινοχρήστων Χώρων koin.xwroi@cityofathens.gr Ι. Η καταγγελία Κοινοποίηση 1) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ.

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 10. 5.2011 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρ. 20725 /B. 979 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤ. & ΗΜΟΣ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α Α : Ταχ. /νση: Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) α) Απόφαση του οικείου δηµοτικού ή διοικητικού (εφόσον πρόκειται για Σύνδεσµο) συµβουλίου µόνο για προσωπικό ανταποδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 1.Κύριο Γεώργιο Σουφλιά Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα 2.Κύριο Μιχάλη Λιάπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728)

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) 5 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 123597/33811/2011 Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) ήµος Θήρας /νση Πολεοδοµίας Φηρά Σαντορίνη Θέµα: Επιβολή προστίµου µετά την ακύρωση της απόφασης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/47/οικ.21243 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Ψήφισμα CM/ResDH(2012)31 2 Εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Γ. Π., Ε. Κ. και Κ.Ζ. κατά Ελλάδος (Προσφυγές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση.

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/13097 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Κυρία *** Κοινοποίηση:

Προς: 1. Κυρία *** Κοινοποίηση: Διαµεσολάβηση 4/2012 Αθήνα, 24.9.2012 Προς: 1. Κυρία *** 2. Kυρία Ιωάννα Γλάρου, Δ/νση Κ.Ε.Π. Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης kromos@cityofathens.gr Κοινοποίηση: 1. Aντιδήµαρχο κ. Ε. Λαµπρακάκη ad.endodapokedrwsis@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα