Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν ή ε ί πε το ιστορικό " Ο Χ Ι " στην ύπουλη κ α ι άνανδρη π ρ ό τ α σ η της Ιταλίας ν α π α ρ α δ ώ σ ο υ μ ε τη χ ώ ρ α. Ο χ τ ώ εκατομμύρια στό ματα φώναζαν " Ο Χ Ι " κ α ι στρατεύθηκαν με διαφο ρετικούς τρόπους στον " Υ π έ ρ πίστεως κ α ι πατρί δος αγώνα". Πεντακόσιες χιλιάδες στρατευμένοι νέοι π ρ ό σ φ ε ρ α ν τα νιάτα τους κ α ι τη ζ ω ή τους με τη θέληση τους κ α ι α π ό το περίσσευ μ α της καρδιάς. Ο σ ο ι ζ ή σαμε μ ι κ ρ ο ί τις στιγμές της αναχώρησης για το μέτωπο δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ το εθνικό εκείνο πανηγύρι. Ο υ ρ έ ς α π ό νέους σχηματίζοντας στους δρόμους, στις πό λεις κ α ι στα χ ω ρ ι ά για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Ο ι καμπάνες των εκκλησιών μας σε όλη τη χ ώ ρ α χτυπούν χαρ μόσυνα κ α ι ο λαός κατε βασμένος στους δρόμους με δάκρυα χαράς κ α ι εν θουσιασμού στα μάτια α π ο χ α ι ρ ε τ ά τους ήρωες. Μητέρες κ α ι σύζυγοι, σαν Ο XEVLKAOT. Για μια ακόμη φορά ο εγκέλαδος έκανε την παρου σία του. (Εγκέλαδος = αθάνατος και ακατανίκητος γί γαντας, που τον είχε φυλακίσει η θ ε ά Αθηνά κάτω από τη γη. Α π ό τότε ο οργισμένος εγκέλαδος σείει το έδα φος. Αυτό υποστηρίζει ο μύθος). Εμείς οι Ελληνες έχουμε μάθει να ζούμε με τον εγκέδαδο. Νεκροί πολλοί, αμέτρητοι τραυματίες, μεγάλες καταστροφές χιλιάδες άστεγοι. Τα όνειρα και οι κόποι μιας ζωής πάνε χαμένα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πρόχειρες κατασκευές, ή ακόμη κακόχτιστες, τσιμε ντόλιθοι, πανωσηκώματα, μπαζώματα, καμμιά φορά η ασυνειδησία του μηχανικού, η λαιμαργία των ιδιοκτη τών, η απληστία για μεγαλύτερο κέρδος, ευτελή υλικά κ.α. πρόδωσαν τους συνανθρώπους μας, όσους στήρι ξαν πάνω τους τα όνειρα για μια καλύτερη ζωή, για ένα σπιτάκι -πούκαναν, όταν έφυγαν από τα χωριά τους, α π ' τον αγαπημένο τους τόπο- κι ήρθαν εσωτερικοί μεσυνέχεια στην 8η σελίδα ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Θ ε ρ μ ή π α ρ ά κ λ η σ η, προς όλους τους φίλους επιστολογράφους της " Φ Ω Ν Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α ΤΑΝΟΥ". Τ α γ ρ ά μ μ α τ α σας, να'ναι δακτυλογραφημένα ή τουλάχιστον καλογραμμένα με στρωτό γ ρ α φ ι κ ό χ α ρ α κ τ ή ρ α, ώστε να διευκολύνεται η δ ι ό ρ θ ω σ η τους στο τυπογραφείο. Σ ε δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή περίπτωση βρίσκει πεδίο δρά σ ε ω ς ο... δ α ί μ ω ν του τυπογραφείου. Η Μάχη του Καλπακίου 28 ΟτοΒρίου - 8 Νοεμβρίου άλλες Σπαρτιάτισσες, κρύβουν τον πόνο τους κ α ι με δακρυσμένα τα μ ά τια τους, αλλά γενναία την ψυχή, τους εύχονται: "στο καλό κ α ι με τη νί κ η ". Α π ό τις πρώτες μέ ρες, ο στρατός μας κατα διώκει τους Ιταλούς κ α ι με συνεχείς νίκες, πόλεις κ α ι χ ω ρ ι ά της Β ο ρ ε ί ο υ Η π ε ί ρ ο υ μας απελευθε ρώνονται το ένα μετά το άλλο. Ο λόγος του Κ ο λ ο κοτρώνη: " Γ ι α του Χ ρ ι στού την πίστη την αγία και της πατρίδας την ελευ θερία" ξαναζωντανεύει. Σ τ ι ς εκκλησίες όλης της χώρας, κάθε μ έ ρ α ψάλλονται παρακλήσεις, με κ α θολική συμμετοχή όλου του άμαχου πληθυσμού, γυναικών, παιδιών κ α ι γε ρόντων. Η Ε υ ρ ώ π η, ο κό σμος όλος, γ ι α μ ι α α κ ό μ η φ ο ρ ά θαυμάζουν τη μ ι κ ρ ή αυτή χ ώ ρ α που λέγε ται Ελλάδα. Ο πρωθυ πουργός της Αγγλίας ανήγγειλε στη Βουλή των Κοινοτήτων την πρώτη νί ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ Η 28η Οκτωβρίου είναι μια ξεχωριστή μέρα στην Εθνική μας ζωή. Είναι η δια κήρυξη της αξιοπρέπειας ενός λαού ελεύθερου, αλ λ ά και τόσο δοκιμασμένου που θεωρεί σαν το ιερότερο και πολυτιμότερο αγαθό την ελευθερία. Στο χωριό μας γιορτάσαμε την ημέρα αυτή λιτά. Ετελέσαμε μνημό συνο στους 18 ήρωες του αγώνα και καταθέσαμε στε φάνια. Αισθανθήκαμε εν θουσιασμό, υπερηφάνεια, δέος και απερίγραπτο θαυ μασμό για τους 18 ηρωι κούς μαχητές που έδωσαν τη ζωή τους για τα ιδανικά της φυλής μας. Λίγοι χωριανοί τιμήσαμε τα 18 παλληκάρια. Ο πάτερ Τηλέμαχος έκανε μνημόσυ νο και ακολούθησε κατάθε ση στεφάνων από τον Πρόε δρο του Τοπικού Συμβου λίου κ. Χαράλαμπο Ταλιούρη, από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Χρήστο Κούτα, από τον αντιπρόσωπο εφέ δρων και αποστράτων αξιω ματικών κ. Αναστάσιο Μούκα, από την υπεύθυνη του ΚΕΦΟ κ. Ευτυχία Κοντογιάννη και από την αντιπρόσωπο της Εθνικής Αντίστασης κ κη κατά του άξονα Γ ε ρ μ α νίας - Ιταλίας με τα λόγια: "Από ε δ ώ κ α ι μπρος, δε θ α λέμε ότι ο ι Ελληνες πο λεμούν σαν ήρωες, αλλά ο ι ήρωες πολεμούν σαν Ελληνες". Τ ι μ ή κ α ι δ ό ξ α σ' όλους εκείνους που ζουν α κ ό μ η 59 ολόκληρα χρόνια από το μεγάλο Η π ε ι ρ ω τ ι κ ό Ε π ο ς του 1940, που πολ λ ο ί χ ω ρ ι α ν ο ί μας, π α ι δ ι ά τότε έδωσαν το παρόν σ' αυτή τη μεγάλη ε π ο π ο ι ί α. ΗΡΩΕΣ Χαρίκλεια Μονέδα - Ιωάν νου. Νιώσαμε ξεχασμένοι από όλους. Μεγάλος απών ο "Καποδίστριας". Αυτός που όλοι μας λέγαν θ α αναβαθ μίσει τα χωριά μας. Ακόμη και ο στρατός που άλλοτε τους θυμόταν τοποθετώ ντας ένα γαρύφαλλο σε κά θε τάφο και αυτός εφέτος τους ξέχασε. Εύχομαι του χρόνου τέ τοια ημέρα να τιμήσουμε αυ τούς τους ήρωε- με περισ σότερο κόσμο κια ιεγαλύτερες τιμές όπως ι. J αξίζει, οι Συνέχεια στην 8η σελίδα

2 Από ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΣΕΛΙΔΑ 2 τη λαογραφία μας Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΟΥ Μέσα στο μεσοχώρι στέκεται αγέρωχος, ακλόνητος από τα παλιά χρόνια ο πλάτανος του χωριού μας. Καμάρι και τιμή μας στην ίδια πάντα θέση. Πόσα χρόνια; Εκατό διακόσια ίσως. Για την ακρίβεια δεν γνωρίζει κα νείς. Πολλοί λένε, ότι από τον πλάτανο αυτό το γέρο πήρε τ' όνομα το χωριό μας ίσως (αν και τότε που ονομάστηκε έτσι το χω ριό μας ο πλάτανος δεν ήταν γέ ρος αλλά γερός). Είναι το χαρακτηριστικό στίγ μα του χωριού μας. Είναι συνυ φασμένος με την ιδιωτική και κοινωνική ζωή του χωριού μας, αποτελεί δεσπόζουσα μορφή επιβλητική χαρακτηριστική και το μεγαλύτερο φυσικό μνημείο. Εδώ όλες οι συναλλαγές και οι κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο λ α στα φόρα. Ακόμη και σήμερα εδώ συγκεντρώνονται τα προϊό ντα και οι κτηνοτρόφοι μας την παραγωγή τους το γάλα για να το δώσουν στη " Δ Ω Δ Ω Ν Η ". Εδώ ανοίγεται στο πανηγύρι κά θε "πραμάτεια" κι εδώ γίνονται όλες οι αγοραπωλησίες. Στο "μεϊντάνι" που λέμε. Κάτω στον πλάτανο στα φόρα. Δεν έχουμε τίποτε να κρύψουμε κι εδώ οι πο λιτικοί μας λύνουν και δένουν όλα τα προβλήματα μας. Στέκει εκεί στη μέση ακοίμη τος φρουρός χειμώνα καλοκαίρι και σιγά - σιγά μας λέει και το παράπονο του, το παράπονο της μοναξιάς και της εγκατάλειψης και ίσως μελλοντικά της ερήμω σης του χωριού. Κάτω στον ίσκιο του -και γύρω στο πέτρινο σουφά του έκατσαν οι διάφοροι κατακτητές Τούρ κοι, Τζενλτεμάδες, Ιταλοί - Γερ μανοί ξένοι στρατοί και ανάμε σα στις φυλλωσιές του στήνουν αναρίθμητες φωλιές τα πετεινό τ ουρανού. Εδώ μάζευε και μαζεύει τα κα λοκαίρια όλους τους χωρια νούς, παιδιά, νέους, γέρους, γυ ναίκες, κοπέλες και τους δρόσι ζε και δροσίζει όλους. Μ α ζ ί με το θρόϊσμα των φύλλων, το κελάδημα των πουλιών η αρμονία της φύσης συνθέτει ένα εξαίσιο περιβάλλον. Εδώ διηγόνταν οι ταξιδιώτες τα βάσανα της ξενιτιάς και οι δη μογέροντες έλυναν τις χωριανικές διαφορές, συζητούσαν χωριανικά θέματα άλλαζαν από ψεις γνώμες κι αποφάσεις. Και τι δεν άκουσε, αν είχε φω νή θ α μας τάλεγε όλα! Εδώ έγραψε στην κατοχή ο αείμνηστος Παπαθανάσης το Ιστορικό (μετά τη μάχη της ΒΙΓΛΑΣ 15 Απριλίου 1943) στοι χείο " Α ϊ - ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΩΖΕΙ ΑΕΙ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟ" που το πήρε ο πρωτοκαπετάνιος της Αντίστα σης Γ. Ζώίοης από την Αρτσίστα και το κρατάει ακόμη, ιστορικό κειμήλιο. Εδώ γίνανε φοβερές σκηνές με τους Ιταλούς και Γερ μανούς κι αργότερα με την Εθνι κή Αντίσταση και τον εμφύλιο πόλεμο, γεγονότα που περιμέ νουν ακόμη τον Ιστορικό αντικει μενικά να γραφτούν και να κατα γραφτούν κι εδώ α π ' τα παλιά έβαζαν το σημάδι για την ευθυβολία (σκοποβολή) των πυροβό λων όπλων, που μαζί με τη βελα νιδιά -πούναι παρακάτω- έχουν στον κορμό τους πολλές σφαί ρες. Ακόμη οι Γερμανοί ήθελαν να τον κόψουν με την παρέμβα ση όμως των γερόντων έκοψαν μόνο ένα μεγάλο κλωνάρι. Εδώ γίνονταν και γίνονται τα γλέντια. Εδώ χορέψαμε όλοι μας, γαμπροί -καθώς και ο γρά φων- και καμαρώσαμε τις νύφες που πρέπει να πούμε τα κατά- Ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΙΜΓΓΩΝ : ν ΐ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Ο Χ Ε Υ Μ Φ 0 Ν Α ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ; ΑΘΑΝΑ 10 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ι. Ι Ι Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο ε ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΟΑΝΝΙΝΟΝ Τ.Κ, Τ Η Λ. (06S3) 4144? ΥΝΤΑΧΧΕΤΑΙ Α Π Ο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Α Ο Η ΥΝΤΑ3Η - Υ Λ Η ΟΚΡΑΤΗ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΕΗ 22 Τ.Κ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ Η Λ. (0653) 4112 Η mu (0631) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΧ ΠΑΡΟΑΟΧ ΚΑΣΤΡ1ΣΟΠΑ ΙΟΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (06S1) 2664$ ΕΛΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΗΜΝΝΙΝΟΝ Τ,Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ Λ Π Ρ Ε Α Ν Χειρόγραφα αον $it t<kfl <5ovt<*l ά ό χ ι»:ν επινιρέφονιαι. Οι «ν««ιώγρα«ρκ$ awtf.pyaaie,$ eimppovtow %t% άηόφ^ις KC ivtxtv ma ν νηογ ρλφονν. ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΛΑ "ΕΝΗΜΕΡΟΣΗ** Η λ. A J M M K M. Xiittpififckvo^ 8 T» i U FAX: ΙΟΑΝΝΙΝΑ Τ,Κ, ΧΩΡΙΟΥ Χωριανοί κάτω από τον ίσκιο του πλατάνου. φέρνανε καλύτερα στο χορό από μας τους άνδρες. Εδώ τα γλέντια και τα πανηγύρια. Εδώ τα ζιαφέτια και τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα οι πρώτες βόλτες των νέων και νεανίδων του χωριού. Κάτω στον παχύ ίσκιο του ξεκουράζονται πολλοί ξένοι στρατοκόποι και δροσίζο νται τα μεσημέρια με το νεράκι της βρύσης κι ανασαίνουν τα ιδρωμένα πρόσωπα τους και ξε κινούν πάλι για την ξενική στρά τα. (Παλιότερα δροσίζονταν με το νερό της στέρνας). Στο μεσοχώρι στον πλάτανο απ' κάτω ο αείμνηστος " Κ Ο Υ Λ Ο Ι " κι ο " Ν Τ Α Λ Λ Ο Σ " με το τα κίμι τους, το γλένταγαν και το κλαρίνο κελαϊδούσε. Μ ε τη " Βησσα νιώτισσα ". Μωρή κοντούλα λεμονιά με τα πολλά λεμόνια σε φίλησα κι αρρώστησα και το γιατρό δε φώναξα κλπ. Ή με τη Αεροπολΐτισσα KEY HOUSE ΜΠΟΤΖΑΡΗΖ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ , , ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΛ.: Μωρ' Αεροπολΐτισσα μωρ' καημένη Σύντα πας στην εκκλησιά ζη μωρ - ζηλεμένη κλπ. Ή με το Ντελή - παπά ή τον Κωνσταντάκη κι έκλεινε η χα ρούμενη συντροφιά με το: "Ιύπνα περδικομάτα μου κι ήρθα στο μαχαλά σου χρυσά πλεξούδια σούφερα να πλέξεις τα μαλλιά σου" κλπ. Ωραίος κόσμος, ωραίοι και ροί. Α λ λ ά και κάτω από τους κλώ νους του, πέρασαν εκατοντάδες νεκρικές πομπές, καθώς πήγαι ναν στον Α ϊ - Νικόλα στην εκκλη σία μας, εδώ γινόταν και γίνεται στάση και δέηση υπέρ των απελ θόντων νεκρών, για την τέλεση της νεκρώσιμης ακολουθίας και θρήνος και κλαυθμός γιατί πολ λές φορές ο άσπλαχνος χάρος κόβει το νήμα της ζωής σε πολ λούς πάνω στον ανθό της νιότης και οι νιόπαντρες, οι μανάδες και οι αδερφές σπαρταρούν στο κλάμα. Είδε ακόμη (καθώς γράφει και το περιοδικό " Κ Α Λ Ο Υ Τ Α " για τον πλάτανο του χωριού του) ηλι κιωμένους να φεύγουν, φτωχούς πλούσιους ν' αφήνουν την επί γεια τούτη ζωή και να παίρνουν το ταξίδι της αιωνιότητας. Ο λ α αυτά κι άλλα πολλά είδε κι άκουσε ο γερο-πλάτανος στη μακρόχρονη ζωή του κι αν είχε φωνή θα μας τα φώναζε, θα μας τάλεγε... Κι όμως άμα προσέξουμε, όλα αυτά τα νοιώθουμε τ' ακούμε με το θρόϊσμα των φύλλων του και τ' αναλογιζόμαστε καθώς καθό μαστε στον παχύ ίσκιο του κι εί ναι σαν να μας λέει: "Εύχομαι τα χρόνια μου να φτάσετε να ζήσετε και να γεράσετε". Γι αυτό πρέπει να τον περι ποιούμαστε να τον προσέχουμε και να τον ποτίζουμε για να συ νεχίζει να μεγαλώνει και να μας δροσίζει όλους μας. Είναι ο γερο-πλάτανος το ζω ντανότερο μνημείο της φύσης του χωριού μας. Σ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-ΠΗΓΕΣ: 1) ΠΩΓΩΝΙ - Δ Ε Ρ Ο Π Ο Λ Η (Πρωτ. Χρήστου Μ. Μάτσα και 2) Η ΚΑΛΟΥΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΟΥΤΑΙΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στο χωριό Γεροηλάτανο Ιωαννίνων. Πληροφορίες στα τηλέφωνα , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 132 ΤΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ.: Οικία: Φιλελλήνων 2 6 τηλ.:

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΣΕΛΙΔΑ 3 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ Α Π Ο ΤΟΝ Π Ο Λ Ε Μ Ο TOY 194Q Πολεμικές μαρτυρίες γραμμένες παραστατικά από τ ο ν TOTC λ ο χ ί α του Π υ ρ ο β ο λ ι κού Ν Α Ζ Ο ΦΑΚΙΔΗ (ΑΛΒΑ ΝΙΚΟ ΕΠΟΙ ). Αγνωστες σελίδες α π ό το προσωπικό ημερολόγιο που μ α ς τις έδωσε ο Παπιγγιώτης φίλος κ. Β α σ. Α ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ η ς Η ΠΡΟΕΛΑΣΗ 19 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 1940 Σήμερα ξεκινάμε. Αφήνουμε τα Κάτω Σ ο δ ε ν ά και τραβάμε ν α συ ναντήσουμε την π υ ρ ο β ο λ α ρ χ ί α μας, που πηγαίνει α π ό κοντινότερο α π ' τη θ έ σ η της μονοπάτι, στο " Χ ά νι της Κ α λ λ ι θ έ α ς ", το λεγόμενο και " Χ ά ν ι του Γ α ϊ δ ά ρ ο υ ". Περνάμε κάτου α π ' τα ω ρ α ί α Δ ο λ ι α ν ά και φτάνουμε στο Κ α λ π ά κ ι. Ο δ ρ ό μ ο ς α π ' τα Δ ο λ ι α ν ά για το Καλπάκι πο λ ύ άσχημος. Μισοφτιαγμένος. Ο λ ο χαλίκι. Μπαίνουμε στο δημόσιο δ ρ ό μ ο. Εδώ είναι που λένε: " Ν α χάνει η μ ά ν α το παιδί και το παιδί τη μ ά ν α ". Τι κακό;... Τι φ α σ α ρ ί α γίνεται 'δω π έ ρ α ; Ο δ ρ ό μ ο ς γεμάτος! Χι λ ι ά δ ε ς στρατός. Α λ ο γ α, μ ο υ λ ά ρια, αυτοκίνητα, μεταγωγικά, συζυγαρχίες, β α ρ ι ά και πεδινά πυρο βόλα, αντιαεροπορικά, τάνκς, κ ο ύ ρ σ ε ς πολυτελείας, μοτοσυκλέτες, ποδήλατα... γ α ϊ δ ο ύ ρ ι α. Ο λ ο ς αυτός ο κόσμος τραβάει για μπρος... Πρώτα το π υ ρ ο β ο λ ι κ ό, ύστερα το πεζικό, και τέλος τ' α σ υ ναγώνιστο ιππικό μας, μας άνοιξαν το δ ρ ό μ ο και κυνηγάνε τον επι δρομέα... Πρόχειροι εφοδιασμοί έχουν στηθεί και μας μ ο ι ρ ά ζ ο υ ν είδη πρώτης ανάγκης: - " Π ά ρ τ ε παιδιά κουραμάνα!... Π ο ι ο ς δεν πήρε τυρί!... - Πάρτε για ν' αντέξετε και θ α τρέχετε πολλές μέρες!..." Και πραγματικά! Ο π ο ι ο ς δεν άκουσε τη σ υ μ β ο υ λ ή αυτή, και δεν προμηθεύτηκε π α ρ α π ά ν ω α π ' ότι έπρεπε, έπεσε έξω και το μετάνοιωσε πολύ α ρ γ ό τ ε ρ α. - " Π ά ρ τ ε τσιγάρα!... Περάστε για κονιάκ!... Σ α ς κερνάει ο θείος ο Κωστάκης!..." Μ ε γ ά λ ο ς ντόρος γίνεται γύρω α π ' τ' ό ν ο μ α του " Κ ω σ τ ά κ η ", πολ λοί δε α π ' τις νεοφερμένες μονά δ ε ς δεν τον έχουν ακουστά και ρωτάνε: - Ποιος Κωστάκης ρε παιδιά; - Ρωτήστε και θ α τον μάθετε!... Κι οι πέτρες α κ ό μ α τον ξέρουν! Και πραγματικά. Ο Κωστάκης είχε καταστεί το φόβητρο της πε ριοχής. Στ' ό ν ο μ α του οι Ιταλοί τρέ μανε και οι ο β ί δ ε ς του, όπως έλε γαν χαρακτηριστικά οι φαντάροι μας: " π ο λ λ έ ς φορές τους άφησαν νηστισκούς..." "Πολλές φορές τους ά δ ε ι α σ α ν το καζάνι με το φαΐ τους..." Το "Χάνι της Κ α λ λ ι θ έ α ς " είναι ένα παλιό χτίριο που, σε ειρηνική εποχή, χρησιμοποιόταν για πανδο χείο. Ηταν σταθμός πούβρισκαν τροφή κι ανάπαυση, παλιότερα δε ά λ λ α ζ α ν τα ζ ώ α τους, οι ταξιδιώ τες Ιωαννίνων - Κόνιτσας - Πρεμετής. Το χτίριο αυτό, κατά την ολι γοήμερη διαμονή τους οι Ιταλοί, το'χαν χρησιμοποιήσει για κέντρο εφοδιασμού, φεύγοντας δε το'χαν εγκαταλείψει γεμάτο τρόφιμα. Θ ε έ μου! Τι πράμα είχαν κουβα λήσει μαζί τους αυτοί οι άνθρωποι; Και τι δεν είχε ο εφοδιασμός αυ τός: σ ω ρ ο ύ ς τσουβάλια με ρύζι, αμέτρητα κιβώτια μακαρόνια, στίβες κεφαλοτύρια, Β α ρ έ λ ι α με λ ά δι, τενεκέδες με λίπος, χιλιάδες... Ξ Ε Ν Ω Ν Α Σ Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΗΕΝΟΝΑΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ TAKFNA ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ.: ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΖ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΚΑΙ Γι<1 γ ά μ ο υ ς π α ν η γ ύ ρ ι α κ α ι ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς ειδικές τιμές. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΤΖΕΓΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΠΑΦΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ Οικ λεμόνια και τόσα ά λ λ α πολλά τρόφιμα, α π ' τα οποία ό σ α μπο ρούσαμε, φορτώσαμε στα μετα γωγικά μας. Εδώ τριγύρω είχε γίνει μάχη και τα πτώματα πού'ταν α κ ό μ α άτα φα, μύριζαν φ ο β ε ρ ά! Τόσο βιαστι κά φύγανε α π ' την Κ α λ λ ι θ έ α οι Ιταλοί, που δεν πρόφτασαν, όχι μόνο τους νεκρούς τους ν α θ ά ψουν, όχι το υλικό τους ν α σηκώ σουν, α λ λ ' ούτε το καζάνι με το σισίτιό τους τουλάχιστον ν' αναπο δογυρίσουν! Κι έτσι, τα πρώτα τμή ματα μας που'φτασαν εκεί βρήκαν "φαΐστη φωτιά"! Το " σ τ ρ α π ά τ σ ο " που'χαν πάθει οι Ιταλοί α π ' τις ο β ί δ ε ς του Κωστά κη, του Λ υ κ α β ι έ ρ η του Μ α ν ο ύ κ α και του Δ ο ύ κ α, φαινόταν ο λ ο κ ά θαρο... Τα ίχνη δ ε της φοβερής μά χης που είχε επακολουθήσει, ήταν α κ ό μ α νωπά. Κι έβλεπες: τραυμα τίες, ά λ λ ο υ ς μ' ανοιγμένες θ α ν ά σιμες πληγές ν α σέρνουνται στη γη και ν α Βογγάνε α π ' τους πό νους, κι άλλους ξαπλωμένους ν α ξεψυχάνε σπαράζοντας! Πτώματα από ά λ ο γ α και μουλάρια χτυπημέ να α π ό ο β ί δ ε ς πυροβολικού, ά λ λ α ξεκοιλιασμένα με τ' άντερα χυ μένα χάμου κι ά λ λ α τυμπανιασμένα, α ν ά σ κ ε λ α με τα πόδια τεντω μένα ψηλά, πούμοιαζαν σ α ν αναποδογυρισμένα τραπέζια! Πε ταμένα φίρδην μίγδην: κομματια σμένα ό π λ α, πολυβόλα έτοιμα για πυροβόληση, σκορπισμένους γυλιούς, χυμένα καζάνια με φαΐ, σκορπισμένο πολεμικό υλικό. Ενα φορτηγό αυτοκίνητο είχε δεχτεί βλήμα πυροβολικού κι οι ξύλινοι σκελετοί του α κ ό μ α κάπνιζαν! Κ ο ντά σ' αυτά, ο σωλήνας ενός δι κού μας πυροβόλου είχε σπάσει α π ' την πολλή χρήση κι ο προμη θευτής αυτού Δημητρούλης είχε διαμελιστεί οικτρά! Στο σημείο αυτό είχε θ α υ μ α τουργήσει και το ιππικό μας. Η 2 α Ιλη, της 2 α ο μ ά δ α ς αναγνωρήσεως (Ιλαρχος Ηλιόπουλος), μ' ο ρ μητικές επελάσεις και θ α υ μ α στούς ελιγμούς, σ ά ρ ω σ ε τις εχ θ ρ ι κ έ ς οπιστοφυλακές κι επέφερε πλήγμα και πανικό στο κύριο εχ θρικό σώμα. Η π υ ρ ο β ο λ α ρ χ ί α μας είχε φύγει α π ' την Κ α λ λ ι θ έ α την προηγούμε νη, και μας δ ό θ η κ ε εντολή ν α την συναντήσουμε στο "Χάνι Δ έ μ α ", που βρίσκεται στο δρόμο της " Μ ι σ ο γ έ φ υ ρ α ς ". Α λ λ ά και κει δεν την συναντήσαμε γιατί, α κ ο λ ο υ θ ώ ντας κατά π ό δ α ς το προελαύνον πεζικό κι α λ λ ά ζ ο ν τ α ς προς τ' α ρ ι στερά κατεύθυνση, προχώρησε. Φ τ ά σ α μ ε στο Γεροπλάτανο. Α λ λ ο κ α κ ό ε δ ώ! Α λ λ ε ς καταστρο φές! Α λ λ α πτώματα κι ά λ λ α αίμα τα!... Το μικρό αυτό χωριό έχει ζήσει στιγμές αγωνίας και τρόμου! Ο εχ θ ρ ό ς είχε π ρ ο β ά λ λ ε ι αντίσταση και φ ο β ε ρ ή μάχη είχε γίνει γύρω α π ' αυτό. Η οσμή των σαπισμένων μαυρισμένων πτωμάτων, μαζί με τους καπνούς μερικών κομμένων σπιτιών και τη "μπαρουτίλα", μας α ν α γ κ ά ζ ο υ ν ν α φράξουμε τις μύ τες με τα μαντήλια μας. Κ ά θ ε τό σο, ξ ε π ρ ο β ά λ λ ο υ ν α π ' τα υπόγεια των χαμηλών σπιτιών του χωριού, φοβισμένες υπάρξεις, που ο τρό μος κι η αγωνία είναι ζωγραφισμέ να στα πρόσωπα τους. Είναι οι χω ρικοί του Γεροπλάτανου, που κλει σμένοι τόσες μέρες κάτου στα μουχλιασμένα κατώγια των σπι τιών τους, ξεπετιώνται σ α ν ν α βγαίνουν από τάφους, πέφτουν απάνου μας, μας αγκαλιάζουν και μας φιλάνε! - Είν' α λ ή θ ε ι α α δ έ λ φ ι α πως ήρ θατε! - Είν' α λ ή θ ε ι α πως μας λευτε ρώσατε! - Φύγανε οι τύραννοι!! - "Χριστός ανέστη! Χριστός ανέ στη"! Εδώ ο ε χ θ ρ ό ς είχε παρατήσει άθικτο, ά φ θ ο ν ο πολεμικό υλικό, η σκορπισμένη δ ε αλληλογραφία και τ' αντικείμενα που χρησιμο ποιούσαν οι στρατιώτες, δείχνανε την άταχτη φυγή τους! Κι έβλεπες, μαζί με τα πεταμένα στρατιωτικά είδη και: μαντολίνα και κιθάρες, νότες τραγουδιών, ερωτικά σκίτσα κι άσεμνα καρτ-ποστάλ, άθικτα γυναικεία εσώρουχα, κομματια σμένα γυναικεία μεταξωτά υφά σματα, μπουκαλάκια αρώματα, κασετίνες μανικιούρ, κ ο ρ σ έ δ ε ς και καλτσοδέτες γυναικείες, αντρικά εσωτερικά κουστούμια μαύρα " α σ ο ρ τ ί " και τόσα ά λ λ α εί δη, που καμμιά σχέση δεν έχουν με πολεμιστές!... το σκοτάδι κι ερχόταν προς το μέ ρ ο ς μας! Ηταν μια γριούλα, που ίσως η χ α ρ ά της που ξαναμπήκε ο στρα τός μας στο χωριό της, δεν την άφηνε να κοιμηθεί. " Κ α λ η σ π έ ρ α κυρούλα μ ο υ " " Κ α λ ώ ς τα παιδιά μου, καλώς τα... Ελάτε πιο δω παιδάκια μου γιατί θ α πατήσετε τα πτώματα"! Α ν ά ψ α μ ε το φακό και πραγματι κά! Π λ ά ϊ μας, τρία πτώματα δικών μας, φριχτά παραμορφωμένα. Γι αυτό και τ' ά λ ο γ α μας ήταν ανήσυ χα "Στη μάχη πέσανε καλέ;" " Ο χ ι παιδάκια μου, όχι! Τ' απο μεσήμερο σ κ α λ ί ζ α ν ε μια α π ' αυ τές που λέτε " χ ε ρ ο β ο Β ί δ ε ς " για να κάνουν ταμπακιέρες, και τους έ σ κ α σ ε μες τα χέρια... Α χ και πάν' χαμένα τ' άμοιρα τα π α λ λ η κ ά ρ ι α! " "Και δε μας λες κυρούλα μου, ποιο χωριό είν' ε δ ώ ; " " Α π ό πού είστε καλέ και δεν ξέ ρετε τ' ωραίο μας χωριό; Εδώ είναι τα Τ σ α ρ α π λ α ν ά, το ξακουσμένο Βασιλικό. Εδώ παιδάκια μου είναι το χωριό που'βγαλε τους Κ α ρ ρ ά - " Π ρ ο ς Θεού!... Που πήγαιναν αυτοί οι άνθρωποι; Τι σκοπούς εί χανε;" Στο Βασιλικό (Τσαραπλανά) φτάσαμε μεσάνυχτα... Το πρωί ήταν α κ ό μ α Ιταλοί και το χ ω ρ ι ό ύστερα α π ' αγωνία τόσων ημερών, κοιμόταν ήσυχα! Παντού Βασίλευε ν έ κ ρ α και μόνο τα γαυγίσματα με ρικών σκυλιών δείχνανε την ύπαρ ξη του χωριού, πούμοιαζε σ α Βου νό κοιμητήρι. Α έ ρ α ς ψυχρός φυ σούσε που μας πέρναγε ως το κόκκαλο, το δ ε σκοτάδι ήταν τόσο πυκνό, που δεν σ ' άφηνε ν α Βλέ πεις μακρύτερα από ουό "μέτρα. Ψυχή δε βρισκόταν ν α μας πει σε ποιο χωριό βρισκόμαστε και ν α μας δείξει το δ ρ ό μ ο που ζητούσα με. " Α ϋ Α ϋ καταλάβαμε!" Στο Βασιλικό οι Ιταλοί είχαν εγκαταλείψει επτά Β α ρ ι ά πυροβό λ α, πολλά φορτηγά αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, αμέτρητα ποδήλα τα, σ ω ρ ο ύ ς βλήματα, κιβώτια με σφαίρες και χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ ε ς και πολλά ά λ λ α είδη υλικά, τα οποία χρησίμεψαν για " σ υ ρ μ α γ ι ά " στο μεγάλο "Κέντρο περισυλλογής λαφύρων", που συστήθηκε πιο ύστερα στο Βασιλικό. Ξαφνικά μια σκιά σ α μαυροφο ρεμένο φάντασμα, ξ ε π ρ ό β α λ ε μες Σ υ ν έ χ ε ι α στην 5 η σ ε λ ί δ α δες". "Τι'ναι οι " Κ α ρ ρ ά δ ε ς " κυρούλα μου; Εθνικοί Ευεργέτες;" " Ν α ι, παιδάκια μου ν α ι! Εχουνε τη φάμπρικα στην Α θ ή ν α που β γ ά ζουν τα ζαχαρωτά... Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ.: FAX ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΑΘΗΝΑ ~> k- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΝΩΤΙ ΤΗΛ ΚΙ Ν Α Θ Η Ν Α ^

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΣΕΛΙΔΑ 4 Καλοκαίρι 1999 Η ζυή και τα βάσανα τυν ταξιδεμένυν ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΑΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Τσέργα βέβαια είχαμε ΜΕΡΟΣ 3ον από το χωριό που φύγαμε όλη η προίκα μας αυτήναι για θεσ/χη πως η Αθήναι Πως να Αες την καλημέρα ta μυαλά σου όχι οιαπέρα και 8α πες ευχαριστώ ατούς πελάτες και τ' αφεντικό ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΑΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΦΑΛΑ Μπα ξέχασα μας δίνανε ευκή νάμαστε τίμιοι και εργατικοί μα εδώ όμως στην πόλη λες πως ζούνε στην ζούγκλα όλοι Εχει μεγάλη οημασία η ευγένεια και προθυμία δείγματα πολιτισμού και Αχιαγροίκου χωρικού Τέτοια Βέβαια είχαμε που λίγο μορφωθήκαμε πρώτα από τους δασκάλους και από τους δικούς μας τους μεγάλους Επομένως δηλαδή Βρε τι έξυπνο είν'παιδί μον τα ρούχα που φοράει εμ εδώ μας τα χαλάει Βέβαια κι άλλα πολλά από τα χρόνια τα παλιά όλα όμως αν τα γράφω μπορεί ο δόλιος και να κλάφω Τα παιδικά μας εκείνα χρόνια με αλατζιά ή παντελόνια πως γυρνούσαμε ξυπόλητοι στην σωτήρα και στ' αλώνια Αέκα ή δώδεκα χρονών γράμμα μας ήρθε εξ Αθηνών ότιτοο Βρήκα μια δουλειά με άλλα τρία ή τέσσερα παιδιά Τρουακάρ το παντελόνι κι ούτε η πλάστρα το μπαλώνει τα πατούνια με ληνιά μας κορόιδευαν τα παιδιά Ισως τώρα εοείς να απορείτε μα μην ζητήξετε να Βρείτε πως τόσο ένα μικρό παιδί την Αθήνα πως να Βρει Το χειμώνα να κρυώνεις το σακάκι σου κουμπώνεις ρούχο πως να τ'αγοράσεις το μηνιάτικο όλο αν χαλάσεις Κάποιον θάβρισκαν παρέα που πάει κι αυτός για τον Κεραία έτσι λοιπόν γινότανε όσοι τότεςταξιδευότανε Απορίες Βλέπω πως έχετε και ακούστε λοιπόν με προσέχετε μα για τους προγόνους σας νάστε περήφανοι μην ντρέπεστε νοπαίχτες κουρτισαν τα όργανα τους, Στο γάμο αυτόν, σύσσωμο το χωριό, το γλέντι και το φαγοπότι που ακολού έτρεξε δίπλα στην αξιαγάπητη οικογέ γνώρισε ο Γεροπλάτανος τα τελευταία θησε, κράτησαν ως το πρωί νεια του Πέτρου και της Νίκης Κουφά χρόνια. Και δικαιολογημένα, γιατί ένα - Στις 7 Αυγούστου και στον ίδιο χώ λα και πρόσφερε, αγνά και τίμια, ό,τι ο ζωντανό, όρθιο χωριό, σαν τον Γερο- ρο, ο Δήμος Καλπακίου με τα γύρω χω καθένας μπορούσε, στο πενθήμερο πλάτανο, δεν ήταν δυνατόν να υστερή ριά της περιοχής, παρουσίασαν ένα σει στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις, πλούσιο πρόγραμμα και τίμησαν τους αφού το ανθρώπινο δυναμικό του εί απόμαχους της ζωής, τους ηλικιωμέ ναι πράγματι αξιόλογο και οι ικανότη νους δημότες, που με τη φιλότιμη προ τες που διαθέτει ανεξάντλητες, εντυ σπάθεια τους άνοιξαν νέους ορίζοντες πωσιακές. στην σύγχρονη κοινωνία, για την οποία Ενα χωριό συμπαθητικό, ηλιόλου Εντύπωση προξένησαν τα μηνύματα σμένο στους λόφους, που προστατευ των ομιλητών, η συναυλία του ΚΑΠΗ, τικά το αγκαλιάζουν από Βορρά, για πολλά από τα ήθη και έθιμα, που κατά να καταλήξει η όλη οικοδομική του ει την ώρα της αναπαράστασης αναπο κόνα, αβίαστα και αρμονικά, χαμηλά λήσαμε τα περασμένα. Για σεντόνι μην ρωτάτε Βλέπω πως πάλι αποράτε ε προσέχετε Βρε σεις την κουβέρτα μου πατείς ο JT t τι που η νύφη μας, υποχώρησε τελικά στις τάστημα και στο δεξιό άκρο ο θαλλε- της Τόνιας Κουφάλα, να γίνει στην κυ λοιπων συγγενών, για να ξεκρεμαστεί ο ρός αιωνόβιος πλάτανος, απ' τον ριολεξία ο χαμός. Εδώ, στους κατοί γαμπρός και αγκαλιασμένοι σφιχτά να οποίο προφανώς, ο ανάδοχος του εμ κους του Γεροπλατάνου, Βρήκε την πάνε στο σπίτι τους. πνεύστηκε το όνομα. Εντύπωση προξε απόλυτη εφαρμογή του το ρητό: "Εν τη νούν στον κάθε επισκέπτη τα γραφικά ενώσει η ισχύς". του δρομάκια, ο παραδοσιακές οικο δομές, που σε κάθε μαχαλά υπερτε Θεωρώ ευτύχημα για την οικογέ νεια μου, γιατί από εδώ ξεκίνησε τη δι δασκαλική της σταδιοδρομία η σύζυ γος μου Πόπη Κυργιάννη, γνωστή στο χωριό, από το έτος Εδώ η κόρη μου έκανε τα πρώτα βήματα της. θήκαμε τόσο φιλικά με το γειτονικό αυ τό χωριό και εξακολουθούμε να διατη σεις. Λόγω της συναισθηματικής αυτής φόρτισης και επειδή τα χωριά μας (Μεσοβούνι - Γεροπλάτανος) γειτνιάζουν, εξακολουθούμε τις επαφές. - Του Αγίου Παντελεήμονος, ημέρα του πανηγυριού, με τη δοξολογία κι Cttavros εοα ψημένα όλας φτάσαμε στο ομώνυμο εξωκκλήσι. Είναι τόσο γραφικό, όσο και η γύρω Νέο οπό to ΜεσοΒούνι Το καλοκαίρι που πέρασε το ΜεσοΒούνι - κοντινό μας χωριό τίμησε τους δασκάλους που πέρασαν από το χωριό πριν α π ό την κατάργηση του Σχολείου (τιμήθηκαν οι δάσκαλοι Δ ρ ό σ ο ς Παπανικολάου, Γεώργιος Χάριτος και ο Χρήστος Τσέρης). Ηταν μια συγκινητική γιορτή, ιδίως η ομιλία του Χ. Τσέρη ο οποίος μεταξύ των άλλων τόνισε: Αγαπητοί Μεσοβουνιώτες σή μερα που με τιμάτε, 8 α ήθελα κι εγώ ν α τιμήσω τη μνήμη ενός εκλεκτού τέκνου του Μεσοβουνίου του αγαπητού μου μαθητή, του Θ ω μ ά Κοντονάσιου, ο οποίος τόσο πρόωρα έφυγε από το μάταιο τούτο κόσμο. Ο Θωμάς ήταν ένας νέος με αγνά αισθήματα εκδηλωτικός, πρόσχαρος, κοινωνικός με πολλές αρετές, ο οποίος τιμήθηκε "εν ζ ω ή " από τους συνανθρώπους, όχι μόνο ως ένας καταξιω μένος νέος, α λ λ ά κυρίως ως άνθρωπος, που σκόρπιζε στην πα ρουσία του καλωσύνη και αισιοδοξία. Σα δάσκαλος του, αισθάνομαι υπερηφάνεια για τον ν έ ο αυ τό. Α ς είναι αιωνία η μνήμη του και ο Θ ε ό ς να δίνει δύναμη και ελπίδα, στους γονείς του, στη γυναίκα του, στα παιδιά του και στ' αδέρφια του... Μ ' αυτά λοιπόν τα συγκινητικά λόγια έκανε τη σχετική αναφορά του ο κ. Χ. Τσέρης και τόνισε ότι το μικρό αυτό, όμορφο χωριό του Ζαγορίου, διακρίνεται στα γράμματα κι ανέδειξε λογίους: τον Α θ α ν. Παπαχαρίση τους αδελφούς Πετσκόπουλου και τον Σπύρο Κοντονάσιο και πολλούς άλλους. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσοβουνίου γι αυτή την υπέροχη εκδήλωση. Σ.ΟΙΚ. περιοχή, που με περίσσια χάρη το περι πως μπήκαμε σ' ένα καθ' όλα δικό μας περιβάλλον, αφού όλοι, μας ήταν γνω στοί και φίλοι απ' τα... παλιά. Εκεί αντα μώσαμε πολύ κόσμο. Ακολούθησε ο Αγιασμός, πήραμε το αντίδωρο, το ντόπιο τσίπουρο και το ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΒΑΚΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: Γιαννιώτικο λουκούμι κι έτσι έκλεισε με το: "εκ Θεού άρξασθαι" το πρωϊνό της ημέρας, το πρώτο δηλαδή μέρος της πανηγυρικής ατμόσφαιρας, που διήρ Αργά το βράδυ, το μεσοχώρι γέμι 111 : ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ 18 : ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΓ. ΐί%Ρ1ΔΩΝΟΣ 3 : ι:, ΓΡΑΦΕΙΑ ; ΤΗΛ.. & FAX::8: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΜΠΟΥΡΗΣ βάλλει. Από την πρώτη στιγμή, νιώσαμε κεσε δυό μέρες. Ι6νλα σου Καλότυχοι νάστε Κώστα και Τόνια. Να ζήσετε ευτυχισμένοι. Να'στε καλά αγαπητοί Γεροπλατανίτες. Και πάντα τέτοια. ρούν, οι καταπράσινοι κήποι και λίγο κανείς στη σημερινή κοινωνία. *? χής, γεγονός που άφησε άναυδους τους καλεσμένους. Το ευτύχημα ήταν, αξιώσεις των πεθερικών και των υπό νούς, πράγμα που σπάνια το συναντάει οα μπρού, έγιναν με υποδειγματικό τρόπο σύμφωνα με τα έθιμα της παλιάς επο ο παραδοσιακός γάμος του Κώστα και Μεγάλη μας λοιπόν η χαρά, που δε ο το το... περιπετειώδες κρέμασμα του γα πλατεία με το επιβλητικό κοινοτικό κα ρούμε τις αδελφικές μας διασυνδέ α u {' if to Βλάμηδες, η τελετή της στέψης στο απομεσήμερο της Κυριακής και τέλος - Σαν επίλογος των παραπάνω πολι σιά ξεχωριστή. Μια σύμπνοια, μια ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Α.ΜΑΡΗΣ σμα του γαμπρού, το μπαϊράκι και οι τιστικών εκδηλώσεων ήρθε στο χωριό Σ' αυτό το χωριό υπάρχει μια ζεστα Πέντε έξι μέρες ταξιδεύεις τις δραχμές μην ξοδεύεις θα σου χρειαστούνε ξέρεις πρόσεχε αργότερα μην αποφέρεις Τα προικιά της νύφης, το κάλεσμα του κουμπάρου με τα βιολιά, το ξύρι μεσοχώρι με το σχολειό, η κεντρική αδελφοσύνη ανάμεσα στους χωρια Κάνα δυό τρία τσουβάλια τυχερός αν βρείς χορτάρια λίγο για να το γεμίσεις το κουρασμένο σου κορμί ν' ακουμπήσεις που χρειάστηκε, ώσπου να πάρει τέλος το γεγονός. στους πρόποδες, όπου φαντάζουν το κτικά στο πράσινο. Μερικούς λέγαν τους πιάνει μπα εγώ έκανα σεργιάνι ούτε καν ζαλιζόμουν καθόλου δεν σκοτιζόμουν δικαιολογημένα είμαστε υπερήφανοι. στο, πεντακάθαρο, αμφιθεατρικά χτι πιο κάτω η εκκλησιά, πνιγμένη κυριολε Μεγάλη μας η απορία να πλοία και λεωφορεία ούτε καν τα είχες ξαναδεί και χαζεύεις σαν πουλί Στο δωμάτιο φυσικά μέναμε κάμποσα παιδιά μα γιο το στρώμα μην ρωτάτε και οιαπέρα μην το πάτε Το καλοκαίρι που πέρασε, πρέπει να ήταν απ' τα πλέον εντυπωσιακά που σε από ντόπιους και ξένους. Ο ι οργα ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΧΑΝΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: Κ Α Φ Ε ΟΥΖΕΡΙ "Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΜΕΖΕΑΕΣ ΘΟΑΩΡΗΣ ΛΥΚΟΜΑΝΗΣ Α λ ι κ α ρ ν α σ σ ο ύ και Aaxpous - Τ Η Λ Α Θ Η Ν Α

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 Π Ε Ν Θ Η ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ Γ. ΤΑΛΙΟΥΡΗ Για μια ακόμη φορά η καμπά να του χωριού μας με το γνω στό πένθιμο κτύπημα της μας διαμηνούσε ότι έφυγε για πά ντα από τον πρόσκαιρο τούτο κόσμο η γιαγιά Νούλα (Αθηνά Γ. Ταλιούρη, κόρη του Παναγιώ τη Νίτσιου). Εφυγε τόσο αναπάντεχα, πλήρης ημερών, ήσυχα, ήρεμα και απλά μέσα α π ' τα χέρια της αγαπημένης της κόρης Ειρήνης και τ' αγαπητού της γιου Μ π ά μπη και γαμπρού Τάκη. Η αείμνηστη γεννήθηκε το στο χωριό μας που τότε ονομαζόταν Αληζώτ Τσοφλίκι. Τρίτη κόρη του κτηματία - άρ χοντα Γιώτη Νίτσιου. Μεγάλω σε και έζησε ό λ α τα χρόνια της, στο χωριό, χωρίς ποτέ ν' απο μακρυνθεί α π ' αυτό. Εργατική, ήσυχη, νοικοκυρά, μάννα και πατέρας για τα παιδιά της, ζώ ντας όλες τις περιπέτειες του μεσοπολέμου και πολέμου μ' όλες τις φοβερές συνέπειες του αδελφοκτόνου εμφυλίου πολέμου και τις εθνικές κατα στροφές της χώρας μας. Αγά πησε τον τόπο της κι αγαπήθη κε α π ' όλους τους χωριανούς, είχε μια απέραντη καλωσύνη κι έναν καλό λόγο για όλους με μια υπέροχη μνήμη και με γουστόδικες παλιές ιστορίες. Απλή - ήσυχη με μια μεγάλη αγάπη για τον τόπο της που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Μ ε πόνο, όλοι οι χωριανοί, τα παιδιά της, οι συγγενείς, οι γνω στοί, οι φίλοι, οι κοντοχωριανοί τη συνοδέψαμε στο Κοιμητήριο Μ ι α Γπιατολή vckpoaogia από τη μακρινή α ρ μ ο ν ί α ΕΦΥΓΕ Η ΓΙΑΓΙΑ - Ν Ο Υ Λ Α Εφυγες τόσο ήσυχα μια ηλιόλουστη του Σεπτέμβρη μέρα. Εφυγες όπως έζησες αθόρυβα και με όλη την καλοσύνη στην ψυχή σου. Ολάκαιρη την ζωή σου δεν εμίσησες κανέναν γιατί στην καρδιά σου δεν εί χε θέση κάτι τέτοιο. Τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου έχασαν μια αξιολά τρευτη μάνα ένα κομμάτι μάλαμα εμείς οι χωριανοί έναν οδηγό καλοσύνης. Η θεία Νούλα η γιαγιά Νούλα η θειάκω Νούλα μ' αυτό το χαϊδευτικό όνομα την γνωρίσαμε μ' αυτό την αγαπήσαμε και την σεβαστήκαμε όλοι μας. θεε μου τι δύναμη και καλοσύνη έκρυβε μέσα της αυτή η αδύναμη γυ ναίκα που όλη της η ζωή ήταν ένας αδιάκοπος αγώνας. Η φρίκη του εμφυλίου πολέμου της στέρησε τον άνδρα της. Νεότατη με δυό μικρά παιδιά στην αγκαλιά της στάθηκε ηρωίδα να τα μεγαλώσει. Μέ σα στην φτώχεια και ορφάνια σα να μην έφτανε αυτό στα πέτρινα χρόνια του μίσους την οδήγησαν στην φυλακή και στην εξορία στερώντας μια χα ροκαμένη μάνα την αγκαλιά των παιδιών της και όμως τα άντεξε όλα. Απ' όλα τούτα τα σωματικά και ηθικά βασανιστήρια βγήκε ακέραια σω στή ηρωίδα. Το μίσος το αντιμετώπησε με αγάπη την κακία με καλωσύνη την καταρράκωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας με στωικότητα και αξιο πρέπεια. Τα άντεξε όλα με την δύναμη της ψυχής της. βγήκε αλάβωτη απ' όλα τούτα τα κολαοτήρια και ένας ήταν ο σκοπός της. Να μεγαλώσει τα παιδιά της με όλες εκείνες τις άγραφες ηθικές αξίες που μόνο εκείνη ήξερε. Εφυγες με το χαμόγελο της ευτυχίας στο πρόσωπο σου. Τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου έγιναν όπως εσύ τυρανίστηκες για να γίνουν όπως εσύ επιθυμούσες. Ολοι σε αγαπούσαν το ίδιο και εμείς γιατί σε γνωρίσαμε σαν δικό μας άνθρωπο σαν κατάδικο μας. Σε θάψαν θεία Νούλα μια γλυκιά του Σεπτέμβρη μέρα. Δυστυχώς δεν ήμουν εκεί δεν μπόρεσα συγχώρησε με. Μια βδομάδα πριν στο χωριό άνοιξαν οι κρουνοί του ουρανού η γη δέ χθηκε το πρωτοβρόχι σαν θείο δώρο. Μόλις δειλά δειλά άρχισε να φυτρώ νει και το πρώτο χορτάρι το χώμα μαλάκωσε μαλάκωσε για νάναι ελαφρύ όταν σε σκέπασε. Εγώ και η γυναίκα μου όταν με το καλό θάρθω στο χωριό θάρθω στο μνήμα σου ν' ανάψω ένα κερί. Και να σου πω ότι σε όλη μας τη ζωή θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη θεία Νούλα. Ηλίας Ελένη Ιωάννου ΠΡΑΤΗΡΙΟ Υ Γ Ρ Ω Ν Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν A V I N ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ Κ Α Μ Ο Ν Α Ι - Θ Ω Μ Α Ζ ΥΦΑΝΤΗΣ Δ Ι Α Ν Ο Μ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ο ΧΙΛ. Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν - ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ι Α Σ ΠΩΛΗΣΙΣ Χ Ο Ν Τ Ρ Ι Κ Η - Λ Ι Α Ν Ι Κ Η Ν Ι Κ Ο Σ Ι. Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Σ Ε Ο Δ. Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - του Δρυόφυτου Αγίου Νικολά ου όπου αναπαύεται από τις 21 Σεπτεμβρίου Ω ρ α καλή γιαγιά - Νούλα, θ α σε θυμού μαστε για πάντα, να μας χαιρε τάς από την βεράντα του σπι τιού σου, χαμογελαστή κουνώ ντας ελαφρά το αδύναμο χέρι σου και λέγοντας για όλους ένα καλό λόγο. Ο χαμός σου μας λύπησε όλους. Συλλυπούμεθα Βαθύτατα τα παιδιά της, τα εγγόνια της, τους συγγενείς κι όλους τους χωρια νούς γνωστούς και φίλους. Ιδιαιτέρως η εφημερίδα μας -που μέχρι την τελευταία στιγμή την ξεκοκάλιζες, εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στα παιδιά σου. Αιωνία σου η μνήμη. Ο ανηψιός σου Σ.ΟΙΚ. ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΤΣΑΝΟΣ Στις 2 του Οκτώβρη έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο ο αείμνηστος Χρήστος Δ. Κατσάνος, σε ηλικία 8 2 χρονών, συ νταξιούχος Κοινοτικός Γραμμα τέας της κοινότητος μας, και την άλλη μέρα έγινε πάνδημη η κηδεία του στο Κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου του χωριού μας. Τον επικήδειο εξεφώνησε ο υπεύθυνος ύλης της εφημερί δας μας, με συγκινητικά λόγια που όλοι μας δακρύσαμε και κλάψαμε. Ο αείμνηστος γεννήθηκε το στο χωριό μας, αγάπησε τον τόπο του κι αγαπήθηκε α π ' όλους. Μετά τον πόλεμο του 4 0 και τον εμφύλιο, ως παλαι ός πολεμιστής διορίστηκε γραμματέας στο χωριό μας και μέχρι το θάνατο του, πρόθυμα με τάξη μεγάλη ταχύτητα και με ευσυνειδησία εξυπηρετούσε όλους μας. Γνώριζε άριστα τα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ήταν το υπόδειγμα Κοινοτικού υπαλλήλου και πολλές φορές απέσπασε τα συγχαρητήρια των προϊσταμένων του. Τα γύρω χωριά, Ρουψιά, ΜαυροΒούνι, Ανω Ραβένια και Καλπάκι σ' αυτόν κατέφευγαν για επίλυση κοινοτικών υποθέ σεων και κοινοτικής αλληλο γραφίας. Ηταν μέχρι την τελευταία στιγμή το στήριγμα και η ψυχή του χωριού μας. Εκλεκτός σύμ βουλος σ' ό λ α τα κοινοτικά μας θέματα και στ' ατομικά μας ζητήματα. Το κενό που μας άφησε είναι μεγάλο και λύπη μας μεγάλη. Συλλυπούμεθα βαθύτατα τη σύζυγο του, τα παιδιά του τα εγγόνια του όλους τους συγγε νείς γνωστούς φίλους και χω ριανούς. Το χώμα του Δρυόφυτου Αγίου Νικολάου ας είναι ελα φρύ. Αιωνία η μνήμη του. Σ. ΣΕΛΙΔΑ 5 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1940 Συνέχεια από την 3η σελίδα Παίρνοντας το μονοπάτι περάσαμε στο Κεφαλόβρυσο και μετά στους πρόποδες της Νεμέρτσικας τα χωριά Κάτω και Πάνω Μερόπη Κακόλακκο και τ' απογευματάκι φτάσαμε στους Δρυμάδες, το τελευ ταίο Ελληνικό χωριό. Προτού μπούμε στο χωριό, ένας ξύλινος σταυρός με σκαλιστά κε φαλαία καλλιτεχνικά γράμματα: "ΣΤ. ΜΑΡΚΟ - ΦΕΡΙΛΛΙΟ" έδειχνε το μνήμα Ιταλού αξιωματικού, που'πεσε κατά την εισβολή τους στο Ελλη νικό έδαφος. Από πληροφορίες των χωρικών, οι Ιταλοί έκλαψαν πολύ το χαμό του, γιατί επρόκειτο για νέο, μορφωμένο και γενναίο αξιωμα τικό. Την άλλη μέρα πήραμε εντολή να τραβήξουμε για την Πωγωνιανή, για ανακάλυψη κοντινότερου εφοδιασμού. Αλλά δυστυχώς! Ο εφο διασμός της μεραρχίας δεν είχε προωθηθεί ακόμα μέχρι κει. Το ταξι δάκι αυτό, για μένα στάθηκε τυχερό. Συνάντησα κει τον θείο της γυ ναίκας μου, λοχαγό τότε του πυροβολικού Γρηγόρη Κόντη κι έμαθα νέα απ' το σπίτι μου: - "Είναι καλά όλοι και σε χαιρετάνε. Φρόντισε να τους στείλεις δυό λέξεις γιατί ανησυχούνε..." - "Μα πώς; κι από πού να τους γράψω; Ταχυδρομείο ακόμα δεν συ ναντήσαμε κι απ' τη μέρα που ξεκινήσαμε, περπατάμε συνέχεια!" Ο γυρισμός μας στους Δρυμάδες συνέπεσε με την πτώση της Κο ρυτσάς. Η γιορτή κράτησε δυό μέρες. Ο ενθουσιασμός του στρατού και των Ελλήνων χωρικών, απ' το χαρμόσυνο αυτό γεγονός, ήταν απε ρίγραπτος! Διπλή μερίδα φαΐ την ημέρα εκείνη και κονιάκ μπόλικο! Μεθυσμένοι οι φαντάροι ξεφώνιζαν: - "Στ' Αργυρόκαστρο τώρα... Στ' Αργυρόκαστρο..." Στους Δρυμάδες είναι τα Ελληνο - Αλβανικά σύνορα κι ο εχθρός εί χε προβάλλει μικρή αντίσταση που έσπασε σε λίγες μέρες. Υστερα άρχισε πάλι το κυνηγητό... ΝΑΣΟΣΦΑΚΙΔΗΣ (Και για την επιμέλεια Σωκράτης Μιχ. Οικονόμου) ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΙΕΝΩΝΑΣ "ΛΙΟΟΣ" ΑΙΑΟΦΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Για κρατήσεις θέσεων: Τηλ. (0653) και FAX: (0651) ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ.: 0651/71108 Οικίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ. ΚΙΤΖΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πλήρης σειρά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Μπαταρίες, Οργανα, Φανάρια, Μίζες, Δυναμοί ΜΙΧΑΗΛ Α. ΜΑΡΚΟΥ Γκραμπάλας 1 και Αγίας Μαρίνης τηλ και Ιωάννινα Μ Ι Χ Α Η Λ ΗΛΙΑΣ & Ζια Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Α Π Ο Θ Η Κ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ * ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ παραγωγής μας * Τσιμέντα - Σίδηρα - Πλέγματα - Σιδηροπάσαλοι * Υδραυλικά - Είδη Υγιεινής - Πλακάκια - Κεραμίδια * Τούβλα - ΤουΒλέτες - Αμμος - Χαλίκι - Αμμωκονία * Μαρμαρόσκονη - Οικοδομικά - Βιομηχανικά Εργαλεία * Χρώματα ΒΥΝΗΛ - Κόλλες Πλακιδίων - Ηλιακοί Θερμοσ. - Σώματα Καλοριφέρ - Ηλεκτρικά Είδη Εγκαταστάστεων Ο ι κοδομών. * Πρόκες - Φιλεζόλ - Νάϋλον θερκοκηπίων ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛΕΦ. ΚΑΤΑΖΤ ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑΣ

6 Ο Πολιούχο* ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ του Γεροηλατάνου ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ "Ο ιτροστάτηί των ναυτικών, αλλά και των ταξιδιωτών στη στεριά' ΜΕΡΟΣ 3ον Ας παρακαλέσουμε, όμως, τον θεόν, για να ιδούμε ποιον θα εκλέξει ο Θεός". Εκείνη τη νύχτα παρακάλε σαν όλοι τους τον Θεόν να τους γαν στην εκκλησία, είπαν ο ένας στον άλλον το όνειρο που είδε ο καθένας και περίμεναν για να ιδούν εκείνον που τους είπε ο άγγελος στον ύπνο. Καθώς στέ κονταν σκεπτικοί βλέπουν κά- ράφει ο Αθανάσιος Δέμος III' φανερώσει τον άξιο. Ολοι τους όμως είδαν στον ύπνο τους το βράδυ εκείνο το ίδιο όνειρο. Εί δαν έναν Δγγελο που τους είπε: "Μη κοπιάζετε. Ο άξιος Αρχιε ρέας είναι κοντά σας. Τώρα που θα πάτε στην εκκλησία θα ιδείτε να έρχεται ένας άνθρωπος πι στός και μυαλωμένος. Τον λένε Νικόλαο. Αυτόν θα κάνετε Μη τροπολίτη. Αυτός είναι άξιος να ποιμαίνει το λαό όπως θέλει ο Θεός". Πραγματικά το πρωί που πή- ποιον να μπαίνει στην εκκλησία, γ ι α να προσευχηθεί. Ηταν ο Νι κόλαος Ευχαρίστησαν τότε τον Θεόν, που τους έδωσε τέτοιον ποιμενάρχη. Τον χειροτόνησαν σε λίγο Αρχιερέα και είπαν στο λαό: "Δεχθήτε, αδελφοί, τον άξιο Αρχιερέα και ποιμένα, τον οποίο μας έστειλε ο Θεός". Ο Αγιος, για να φτιάξει την ψυχή του, εκοπίασε πολύ. Τώ ρα ως Αρχιερέας πιο πολύ. Πο νούσε, αγρυπνούσε, νήστευε, προσεύχονταν. Η φιλανθρωπι- Αυτοί nou ccpugav Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ ΚΙΤΑΣ XiScpos Στη μικρή μας αγροτική κοινωνία ο σιδεράς ήταν ο πολυτι μότερος τεχνίτης που κάλυπτε όλες τις ανάγκες των χωρια νών. Είναι αυτός που με την φωτιά το σφυρί και το αμόνι μετέ τρεψε το σίδερο από άμορφη μ ά ζ α σε έργο τέχνης. Είναι και αυτή μια πανάρχαια τέχνη και OUTO το μαρτυρούν τα άπειρα δείγματα που βρίσκονται εκτεθειμένα στο μουσείο που στε γάζεται στο σχολείο του χωριού. Είχα την τύχη ν α συνδέομαι φιλικά με το γυιό του Παναγιώτη βοηθός και αυτός του μά στορα Μπάρμπα Βασίλη και ως εκ τούτου επισκέπτομαι τακτι κά το εργαστήρι τους. Κατασκεύαζε γυνιά, τσάπες, δικέλια, τσαλακόπες, τσεκούρια, σφίνες και ά λ λ α εργαλεία που ήταν από σίδερο. Βασικό εργαλείο του ήταν το φυσερό - συφούν. Ηταν κατασκευασμένο από χοντρό δέρμα και από ξύλινο τε λάρο. Μ ε αυτό έδινε αέρα με πίεση στο καμίνι για να ανά ψουν και να πυρακτωθούν τα κάρβουνα, και στη συνέχεια έ β α ζ ε το σίδερο να κοκκινίσει. Αν αυτό προοριζόταν για κά ποιο εργαλείο τότε το έπαιρνε με την ανάλογη τσιμπίδα, και το χτυπούσε για να το πλάσει όπως αυτός το ήθελε. Α ν πάλι ήθελε να ενώσει δυό σίδερα, τότε το άφηνε να κάνει τη βρά ση. Γνώριζε πολύ καλά πότε ήταν το σίδερο στη βράση αυτό που λέει ο λαός μας "στη βράση κολλάει το σίδερο". Μ ε την κατάλληλη τσιμπίδα, και σφυρί χτυπούσε γρήγορα, ρυθμικά και δυνατά, πάνω στο λιωμένο σίδερο, γυρίζοντας μια από τη μια μεριά και πότε από την άλλη, ώσπου να κολλήσει. Η τέχνη του σιδερά ήταν δύσκολη γιατί χρειαζόταν και μυϊ κή δύναμη. Το δε καλοκαίρι η δουλειά ήταν ακόμη πιο δύσκολη. Δίπλα ακριβώς από το καμίνι είχε ένα κούτσουρο, και πάνω τοποθετημένο ένα τεράστιο αμόνι. Γύρω από το κούτσουρο υπήρχαν ειδικές θήκες για τσιμπίδες, ζουμπάδες, ψαλίδια και τα διάφορα σφυριά για κάθε περίπτωση. Είχε ακόμα κοντά του ένα δοχείο με νερό να σβήνει και να κρυώνει τα σίδερα. Συνειδητός και τίμιος σιδεράς ο Μπάρμπα Βασίλης ανέθρε ψε και μεγάλωσε πολυμελή οικογένεια με τα μπράτσα και το αμόνι του όπως έλεγε. Ηταν ο μοναδικός όχι για το χωριό μας α λ λ ά και ό λ α τα γύρω χωριά. Ετσι τα έζησε και τα θυμάται ο γράφων γυρίζοντας πίσω τη μνήμη του πενήντα χρόνια. Φίλιππος Κούγκλης ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μ Π Ο Υ Π Ο Υ Κ Α Σ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ - ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΑΟΙΙΑ Πολιτικοί Μηχανικοί MEAETCX - ΕΠ1ΒΛΕΨΕΙΙ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΙΕΐ ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΠΚ ΑΔΕΙΟ.Ν - ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 31 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ.0636Τ1 ΟΙΚΙΑ: ΓΡ. ΙΕΝΟΠΟΥΛΟΥ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ κή δράση του Αγίου μεγάλωσε πολύ όταν έγινε Αρχιερέας. Εκανε ελεημοσύνες και αγαθο εργίες πάντοτε αθόρυβα. Προ σπαθούσε να μη τις ξέρουν ού τε οι κοντινότεροι του (Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δε ξιά σου). Ιδρυσε πτωχοκομείο, ξενώνα, νοσοκομείο και άλλα ιδρύματα. Ηταν βέβαια πολύ πράος (Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος) ταπεινός και αγα θός, αλλά έδειχνε, όταν έπρε πε, και την επιβαλλόμενη αυ στηρότητα. Στους θρασείς και τους άδικους ήξερε να κρατεί σαν ποιμένας, τη ράβδο. Πολ λές φορές ήλεγχε και φοβέριζε αδίκους πλουσίους, προκειμέ νου να υπερασπίσει χήρες, ορ φανά και αδυνάτους. Αυτά όμως ήταν τόσα πολλά, που δεν μπορεί κανείς να τ α διηγη θεί. Το 300 μ.χ. περίπου στη Ρω μαϊκή αυτοκρατορία υπήρχε η λεγόμενη δυαρχία: Ενας αυτο κράτορας στη Δύση και ένας στην Ανατολή. Οι δύο αυτοκρά τορες ήταν ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός. Και οι δύο ήταν θηρία ανήμερα, φοβεροί διώ κτες του Χριστιανισμού. Εκήρυξαν φοβερό διωγμό και όρισαν μεγάλες τιμωρίες και βασανι στήρια κατά των Χριστιανών. Εστειλαν στις επαρχίες σκληρούς, ωμούς και απάν θρωπους τοπάρχες, οι οποίοι εκήρυτταν ότι: Οποιος χριστια νός αρνηθεί το Χριστό, θα λά βει από τον αυτοκράτορα μεγά λες τιμές! Οποιος επιμένει στη χριστιανική πίστη και δεν σέβε ται τα είδωλα, θα έχει μεγάλες τιμωρίες και μαρτύρια. Είναι γνωστά τα μαρτύρια και οι θά νατοι χιλιάδων χριστιανών που ρίχνονταν στα θηρία κλπ, επί Διοκλητιανού. Τα διατάγματα αυτά έφθα σαν και στα Μύρα της Λυκίας, στην επισκοπή του Νικολάου. Συνέλαβαν τον Αγιοκαι τον παί δεψαν αρκετά, τον εξόρισαν μακριά και τον έβαλαν στη φυ λακή μαζί με άλλους χριστια νούς. Εκεί υπέφερε κάθε κακοπάθεια, πείνα, δίψα και δυστυ χία για την Πίστη του Χριστού. Εμεινε έξι "χρόνια στη φυλακή. Με τα λόγια του και το παρά δειγμα του, εδίδασκε τους χρι στιανούς, να μένουν σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη τους. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΩΣΤΑΣ Φ. ΝΙΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3, 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ και ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1999 ΣΕΛΙΔΑ 6 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΟ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ Η ε π ο χ ή μ α ς χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι α π ό έντονη αστυφιλία που έχει ως α π ο τ έ λ ε σ μ α το μ α ρ ά ζ ω μ α και την ερήμωση της ελληνικής υ π α ί θ ρ ο υ. Ειδικά στον επιχειρηματικό τομέα εί ναι ε λ ά χ ι σ τ α ως α ν ύ π α ρ κ τ α τα δείγματα α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η ς ά ρ ρ η κ τ α συνυφασμένα με την ανάπτυξη και την α ν έ λ ι ξ η του Βιοτικού επιπέδου των κατοίκων κυρίως της ε π α ρ χ ί α ς. Α π ο τ έ λ ε σ μ α αυτής της υ π ε ρ β ο λ ι κ ή ς χωροταξικής συγκέ ντρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων στις κυρίως α σ τ ι κ έ ς περιοχές της χ ώ ρ α ς είναι η μείωση της α π α σ χ ό λ η σης του τοπικού πληθυσμού της Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς και η α ν α π ό φευκτη ερήμωση α π ο μ α κ ρ υ σ μ έ ν ω ν περιοχών. Α π ό την ά λ λ η π λ ε υ ρ ά η Ευρωπαϊκή Ενωση με μια σ ε ι ρ ά α π ό π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς -δημιουργία κινήτρων- που α π ο β λ έ πουν στην οικονομική στήριξη επιχειρήσεων που ε ξ ε λ ί σ σ ο νται στην Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α, ε κ φ ρ ά ζ ε ι ά λ λ η δυναμική εξέλιξης και ανάπτυξης που έχει τ ό σ ο α ν ά γ κ η ο ε λ λ α δ ι κ ό ς χ ώ ρ ο ς. Α ξ ι ο λ ο γ ώ ν τ α ς τα π α ρ α π ά ν ω και μετά α π ό ενδελεχή με λέτη, ένας γνωστός επιχειρηματίας στην πόλη των Ιωαννί νων, ο κ. Θ ε ό δ ω ρ ο ς Κ ο λ ό κ α ς λ ά τ ρ η ς της φύσης, της π α ρ ά δ ο σ η ς μα πάνω α π ' ό λ α Ελληνας στην ψυχή, ί δ ρ υ σ ε ε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία " Θ. Κ Ο Α Ο Κ Α Σ Α. Ε. ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ Θ Η Ρ Α Μ Α Τ Ω Ν ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ", σε έ ν α τομέα π ρ ω τ ο π ο ρ ι α κ ό όπως η εκτροφή που λιών γ ι α εμπλουτισμό κ α θ ώ ς και η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α υποδομής για ειδικό τουρισμό (παρατήρηση πουλιών ή ελεγχόμενο κυνήγι). Η δυναμικότητα των ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν π ρ ο β λ έ π ε ι θ η ρ α μ α τ ι κ ά πτηνά το χ ρ ό ν ο, κυρίως πέρδικες, με προοπτική τη σ τ α δ ι α κ ή αύξηση α ν α λ ό γ ω ς της ζήτησης μέ χ ρ ι τα θ η ρ α μ α τ ι κ ά πτηνά. Τα θ η ρ ά μ α τ α θ α μ ε γ α λώνουν σε φυσικό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν και με τ ρ ό π ο ώστε ν α είναι έτοιμα για εμπλουτισμούς περιοχών, κ α θ ώ ς και για χρησι μοποίηση τους α π ό εστιατόρια και ξ ε ν ο δ ο χ ε ί α. Για την ο μ α λ ή λειτουργία των εγκαταστάσεων, υπάρχει τεχνική υποστήριξη α π ό την Α γ γ λ ί α και η Εταιρεία β ρ ί σ κ ε τ α ι σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α με το μεγαλύτερο Ιδρυμα που έχει σ α ν αντι κείμενο τα θ η ρ α μ α τ ι κ ά πτηνά. Σ ύ μ β ο υ λ ο ς της εταιρείας είναι ο π α γ κ ο σ μ ί ο υ φήμης Σ κ ω τ σ έ ζ ο ς Χ ι ο ύ γ κ ο Σ τ ρ ά ι κ ε ρ που θ ε ω ρ ε ί τ α ι ένας α π ό τους κ α λ ύ τ ε ρ ο υ ς α ν όχι ο κ α λ ύ τ ε ρ ο ς επιστήμονας στον τομέα των θηραματικών πτηνών και κυρίως στις πέρδικες, με ευρύ επιστημονικό ερευνητικό πλαίσιο. Το πλέον αξιοσημείωτο στην ό λ η π ρ ο σ π ά θ ε ι α, είναι πως οι εγκαταστάσεις κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ο ν τ α ι σε μια α π ό τις ω ρ α ι ό τ ε ρ ε ς περιοχές του ν ο μ ο ύ μας, α λ λ ά κυρίως σ ε τόπο που έχει ά μ ε σ η α ν ά γ κ η ο π ο ι α δ ή π ο τ ε επιχειρηματική δ ρ α σ τ η ριότητα μιας και αντιμετωπίζει π ρ ο β λ ή μ α τ α α π ο μ ό ν ω σ η ς, ερήμωσης και μ α ρ α σ μ ο ύ. Ετσι, επιλέχτηκε ο Γεροπλάταν ο ς (δημοτικό δ ι α μ έ ρ ι σ μ α του Δ ή μ ο υ Καλπακίου), ως π α ρ θ έ ν α περιοχή, χ ω ρ ί ς πτηνοτροφεία, με κ α θ α ρ ό και ξ η ρ ό κλίμα. Α ρ ω γ ό ς στην πόλη π ρ ο σ π ά θ ε ι α, στο σ ύ ν ο λ ο του το α π ε ρ χ ό μ ε ν ο Κοινοτικό Συμβούλιο και ιδιαιτέρως οι κύριοι Μ ο ύ κ α ς Β α σ ί λ η ς και Ο ι κ ο ν ό μ ο υ Θ α ν ά σ η ς κ α θ ώ ς και το Δ η μ ο τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο του Δ ή μ ο υ Κ α λ π α κ ί ο υ, γ ε γ ο ν ό ς που καταδεικνύει το έντονο ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τους κ α θ ώ ς και την αγωνία τους για την ανάπτυξη στον τόπο τους. Ο π ω σ δ ή π ο τ ε, η πρωτοποριακή αυτή επιχειρηματική προ σ π ά θ ε ι α σε έ ν α π α ρ α μ ε θ ό ρ ι ο δημοτικό δ ι α μ έ ρ ι σ μ α όπως αυτό του Γ ε ρ ο π λ ά τ α ν ο υ, α π ο τ ε λ ε ί φωτεινό π α ρ ά δ ε ι γ μ α για ό λ ο υ ς τους επιχειρηματίες της περιοχής κ α θ ώ ς και ελ π ί δ α α π α σ χ ό λ η σ η ς για τους λιγοστούς κατοίκους. Είναι π ρ ο φ α ν έ ς πως τέτοιου ε ί δ ο υ ς δραστηριότητες α π ο τ ε λ ο ύ ν μοναδική ε υ κ α ι ρ ί α για ο λ ό κ λ η ρ ε ς περιοχές και ε ν θ α ρ ρ ύ νουν την συγκέντρωση γ ύ ρ ω τους ε ν ό ς ικανού α ρ ι θ μ ο ύ ατόμων που μπορεί ν α α π α σ χ ο λ ε ί τ α ι και σ ε συμπληρωμα τικές μ ο ν ά δ ε ς μιας και η εξέλιξη με την ανάπτυξη αποτε λ ο ύ ν συγγενείς και α λ λ η λ έ ν δ ε τ ε ς έννοιες. Ε κ φ ρ ά ζ ω σ ' αυτό το σημείο τα ειλικρινή μου συγχαρητή ρ ι α στον κ. Θ ε ό δ ω ρ ο Κ ο λ ό κ α και εύχομαι κ ά θ ε επιτυχία στην πρωτοποριακή του μ ο ν ά δ α. Είθε ν α α π ο τ ε λ έ σ ε ι την αφετηρία γ ι α μια σ ε ι ρ ά α π ό π α ρ ό μ ο ι ε ς δραστηριότητες στο ν ο μ ό μας, που σ έ β ο ν τ α ι τον ά ν θ ρ ω π ο, το π ε ρ ι β ά λ λ ο ν. Μ Α Ρ Ι Α Π Α Ν Ν Α Κ Ο Υ - ΝΤΙΙΝΑΛΕ1Η

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΣΕΛΙΔΑ 7 mi ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ Καθώς το φθινόπωρο (χινόπωρο) φέρνει τις πρώτες δροσιές και βροχές, αποχαιρετούμε το καλοκαίρι και μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή, το χινόπωρο με τις ομορφιές του και γι αυτές τις ομορφιές της κάθε εποχής δοξάζουμε το Θ ε ό. Του Α ϊ - Δημήτριου, παλιότερα άρχιζε η εποχή του χειμώνα, και γινόταν η αλλαγή των τζομπαναραίων και των αγελαδοβοσκών των "πιατικών" που λέγανε. Ετσι η χειμωνιάτικη περίοδο άρχιζε του Αϊ - Δη μήτριου και τελείωνε του Α ϊ - Γιωργιού. Οι παλιότεροι τα θυμούνται οι νέοι μας τα μα θαίνουν. Τότε δηλαδή υπογράφανε το "κοντράτο" δηλαδή τη συμφωνία για τη βόσκηση των γι διών "της γιδούρας" των προβάτων και των βο διών. Είχε τότε το χωριό πολλά γίδια πρόβατα και βόδια. Ξέμακρες παλιές εποχές που κοντεύουν να λη σμονηθούν... Αϊντε ας μη μελαγχολήσουμε καλό χειμώνα νάχουμε. ξασίες και πίστεις τελετουργίες και δρώμενα το συνοδεύουν, ως τις μέρες μας ακόμη κι όταν εί ναι αμίλητο ή άκριτο, άλαλο ή ασύντυχο και Βουνό, όπως το θέλει η λαογραφία μας. Πέφτοντας ελεύθερα α π ' τον ουρανό το νερό μας δημιούργησε την ψευδαίσθηση ότι είναι ανεξάντλητο. Αάθος μέγα, μάλιστα φέτος που γίνονται εορτασμοί και εκδηλώσεις πανευρω παϊκά για το "αθάνατο νερό" οι αρμόδιοι επιση μαίνουν πως πρέπει να "προσέχουμε για να έχουμε..." και πως το νερό θ α αποτελέσει μια από τις κύριες αιτίες διαμάχης για τον 21 ο αιώ να. Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ τειος του έπους του 4 0 και η Νί κη του ΟΧΙ στην Ι ιστορική μάχη ι του Καλπακίου, από το νεοσύ στατο Δήμο του Καλπακίου πα ρουσία των εκ κλησιαστικών πολιτικών, στρα τιωτικών πολιτι-1 στικών αρχών κοινωνικών ορ γανώσεων και κοινωνικών φο ρέων στο μνη μείο μαχητή του 40. Πλήθος κό-! σμου μεταξύ των ] οποίων και οι τε λευταίοι εναπομείναντες ανάπηροι και μαχητές του 4 0 παρακολούθησαν την επιμνημόσυνη δέηση, το προσκλητήριο των νεκρών την κατάθεση των στε φανιών και την αναπαράσταση της μάχης του Καλ πακίου. Είναι γεγονός ότι ταλαιπωρούνται οι πολίτες με την επικύρωση φωτοαντιγράφων, γνησιότητα υπογραφής κ.λ.π. από τις Αστυνομικές Αρχές και γι αυτό, εκδόθηκε διαταγή από τον Αστυνο μικό Διευθυντή κ. Απόστολο Γρεβιά που σύμφω να με το* Νόμο / άρθρο 11 (ΦΕΚ 4 5 Α) για την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και για την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντι γράφων θ α γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική Τον πανηγυρικό της ημέας, με κατατοπιστική ενη αρχή, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο με την επί Πολλές φορές, όπως είπαμε και γράψαμε α π ' δειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή πρωτότυ μέρωση και με πατριωτικό ενθουσιασμό εξεφώνησε αυτή εδώ τη στήλη, γράφουμε για τα περασμένα, που αντιγράφου. Ετσι οι πολίτες όλοι μας, γενικά ο υπεύθυνος ύλης της εφημερίδας μας κ. Σωκράτης Οικονόμου τονίζοντας ότι: η ομοψυχία όλου του Ελ για παλιές χωριανικές ιστορίες, για τα ήδη και το κοινό δεν θα ταλαιπωρείται. ληνικού λαού, η αυτοθυσία των στρατιωτών μας αλ έθιμα μας, για γραφικούς τύπους της μικρής μας λά και επιλογή του στρατηγού Κατσιμήτρου έφεραν κοινωνίας, όπως ακριβώς τα ζήσαμε ή όπως τ' τη Νίκη στο Ηπειρωτικό μέτωπο. άκουσα από παλιές διηγήσεις των γερόντων -που Η όλη αυτή λαμπρή τελετή έκλεισε με δεξίωση τώρα δεν ζούνε πια. Είχα αυτή τη μανία καταγρα των προσκεκλημένων στο Δημαρχείο του Καλπα φής από μικρό παιδί, από μαθητής ακόμη του Δη κίου. Τιμώντας όλους εκείνους που'λαβαν μέρος μοτικού σχολείου, να καταγράφω και να γράφω στην Ιστορική μάχη του Καλπακίου του σε παλιά τετράδια της κατοχής αυτά πάκουγα Με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικο και σ' αυτό μ' είχε Βοηθήσει πολύ, ο αείμνηστος μάρμπας μου ο Παπα - Θανάσης Οικονόμου, με νομίας ιδρύθηκαν δύο κέντρα διασυνοριακά τις αξέχαστες εκείνες ιστορίες του και διηγήσεις Δημόσιας Υγείας στην Κόνιτσα και στο Καλπάκι. Κατά τις συζητήσεις και τα γραφόμενα αυτής της του προς γνώση των επιγινομένων. Αυτό έγινε στη διακρατική συνάντηση Ελλά στήλης, πολλοί με ρωτάνε εάν ευθέως είμαι με τον Απ' τα παλιά εκείνα κιτρινισμένα πλέον τετρά δας και Αλβανίας στα πλαίσια του προγράμμα Καποδίστρια ή όχι. δια μου, γράφω αντιγράφω και σημειώνω την κα τος INTERREG Ι! και αφορά τις δύο χώρες για Ακόμη είναι νωρίς να εκφραστεί κανείς θετικά ή τάληξη του παπα - Θ α ν ά σ η που'λεγε ρουφώντας τον έλεγχο της υγείας, να στηρίξουν τις παραμε αρνητικά. Βέβαια είχαμε και έχουμε και προτάσεις θόριες περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα θετικές αλλά και αρνητική στάση. το "ταμπάκο" του. "Η μεν χειρ (χέρι) μεταβάλλεται σε χώμα τα δε προβλήματα δημόσιας υγείας λόγω της γεωγρα Εκείνο που τονίζουμε τώρα είναι ότι ο χρόνος θ α φικής τους θέσης και της διακίνησης (νόμιμης ή το δείξει. Ενα όμως σημειώνουμε και τονίζουμε: "Τυ γραφόμενα μένουν εις τον αιώνα". Εμπλεος χαράς και ευχαρίστησης συνεχίζω να παράνομης) ανθρώπων, ζώων και προϊόντων. χόν αδυναμίες του συστήματος που θ α διαπιστω Συγκεκριμένα η Βοηθός νομάρχης κυρία Πα θούν στην πράξη, κατά την εφαρμογή δηλαδή του καταγράφω αυτά, αφού η "χειρ μου" υπάρχει ρασκευή - Τσίλη Αλεξίου τόνισε: "πως μεταξύ Νόμου / "Πα τον εκσυγχρονισμό της Ελ ακόμη και μπορεί ν' αναγράφει τα περασμένα. των τεσσάρων περιοχών στη χώρα που επιλέγη- ληνικής Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτο σαν, είναι και ο Νομός Ιωαννίνων για την εφαρ διοίκησης πρόγραμμα "Ιωάννης Καποδίστριας", οι μογή του προγράμματος με τη δημιουργία ΔΙΚΕ αδυναμίες αυτές λέω θ α πρέπει ν' αντιμετωπιστούν Κατά γενική ομολογία φέτος το καλοκαίρι εί ΔΥ στην Κόνιτσα και στο Καλπάκι". με διορθωτικές παρεμβάσεις, με απόφαση της κυ χαμε κανονικά νερό. Δεν μας έλειψε δηλαδή εν Το συντονισμό τον έλεγχο και την ευθύνη βέρνησης χωρίς να υπολογίζει οποιοδήποτε πολιτι αντιθέσει με το χειμώνα, που παρατηρήθηκε κά κό κόστος". ποια έλλειψη λόγω καταστροφής ή βλάβης του εκτέλεσης του έργου την έχει το Υπουργείο δικτύου. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην καλή Υγείας και Πρόνοιας μέσω των Υπηρεσιών της λειτουργία και συντήρηση του δικτύου και στη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων (ΝΑΙ). Me απόφαση του υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Μιχ. μέριμνα του Τοπικού Συμβουλίου και του αντι Ετσι θ α δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός προσώπου του Δήμου στο σύνδεσμο πηγών "Νε- συνεργασίες με τις γείτονες χώρες στον τομέα Χρυσοχοΐδη γίνονται δύο νέα τμήματα συνοριακών φυλά της έρευνας, της εκπαίδευσης και της δημόσιας κων και στην Πωγωνιανή και στο Κεφαλόβρυσο. Αυξάνο μέρτσκας". υγείας (όπως για έρευνα για την μηνηγγίτιδα, φυ νται οι πεζές περιπολίες των αστυνομικών στα Γιάννινα Θέλουμε να πιστεύουμε ότι για να συνεχιστεί ματίωση, εξυγίανση των υδάτων, μελέτη των ζω- και σε κωμοπόλεις και με προεδρικό διάταγμα που 8α αυτή η κατάσταση, θ α πρέπει νάχουμε και δεύτε υπογραφεί σύντομα 8α δημιουργηθούν ΕΜΑΚ και νέα κλι οανθρωπονόσων κ.α.). ρη, εφεδρική αντλία, ώστε αν συμβεί βλάβη, να μάκια πυροσβεστικής σε περιοχές που είναι αναγκαία. Είναι ένα μεγάλο έργο που αμέσως πρέπει να Ετσι πιστεύουμε ότι Βελτιώνεται η αστυνόμευση και τίθεται σε λειτουργία η εφεδρική, γιατί το νερό είναι ζήτημα επιβίωσης για όλους μας, σ' όλες τις τεθεί σε λειτουργία για το καλό όλων μας και ασφάλεια στα χωριά μας και αισθανόμαστε πιο ασφαλείς στον τόπο μας και λύεται και η γνωστή κόντρα διαμάχης φάσεις της διαδικασίας και της εξέλιξης μας. Εί προπαντός για την υγεία μας. μεταξύ Πωγωνιανής και Κεφαλόβρυσου. Κανένας παρα ναι το μοναδικό από τα στοιχεία της δημιουργίας πονεμένος, με μια κίνηση ο κ. Χρυσοχόί'δης ικανοποίησε που κατά τους αρχαίους (ύδωρ - πυρ - γη και αήρ) και τους δύο. αναφέρεται πάντα με σεβασμό, ακόμη κι όταν η Με ιδιαίτερη λαμπρότητα μεγαλοπρέπεια και ΟIXCX ΧΤΗΣ ορμή του γίνεται καταστροφική. Πανάρχαιες δο- εθνική έξαρση γιορτάσθηκε κι εφέτος η επέ- Η ΧΕΙΡ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΜΑ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΙΚΕΔΥ) 0 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΤΗΛΗ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΑ'99 ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι I

8 Συνέχεια από την 1 η σελίδα τανάστες στην Αθήνα. Πολλοί είναι οι χωριανοί μας, που ζούνε στην Αθήνα, ευτυ χώς θύματα δεν είχαμε. Ο φό βος, ο τρόμος κι η αγωνία μεγά λη. Εμείς οι Γεροπλατανίτες, κά τι ξέρουμε από σεισμό, γιατί το 1953 είχε γίνει σεισμός και στο χωριό μας κι οι παλιότεροι θυ μούνται το τι τραβήξαμε. Ευτυ χώς που αυτή τη φορά το κρά τος μας έδειξε τη ζωντανή του Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 1999 Ο σεισμός παρουσία (με την πυροσβεστι κή με τα σωστικά συνεργεία, με τους άνδρες της ΕΑΑΑΚ και με τη βοήθεια και συνδρομή από τους ξένους, τους Γάλλους, Τούρκους, Ελβετούς και Γερμα νούς κ.λ.π.) που έτρεξαν όλοι να βοηθήσουν να λυτρωθεί ο πό νος και ν α νικηθούν μοίρα και θάνατος. Ο λ ο ι μας και οι γειτονικοί μας λαοί, έδειξαν σεισμογενή μηνύματα, φιλίας κι αγάπης. Η αποκατάσταση τώρα των αστέγων και τ' άλλα προβλή ματα, έργο δύσκολο μακρο χρόνιο και μεγάλο, είναι η προσδοκία όλων μας. Α ς βοη θήσουμε όλοι μας -καθένας με τον τρόπο του- κι όλα να πάνε καλά, έτσι ώστε σε λίγα χρόνια ο τρομερός αυτός σεισμός νάναι μια κακή ανάμνηση. Σ.ΟΙΚ. Η ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 1999 και ώρα στον Ιερό Ν α ό Αγίων Αναργύρων Καστο ριάς ο Νικόλαος και η Ντίνα Νικολάου Βάπτισαν τον πρωτότοκο γιό τους. Το όνομα αυτού Βασί λειος. Μετά την βάπτιση ακολούθησε γεύμα στο Κέντρο "Κελάρι" στους Αμπελοκήπους ΚαστοΡ'άς. Το Σάββατο 2 5 Σεπτεμβρίου στις 6 μ.μ. στον Ιερό Ν α ό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Γέρα κα Αττικής ο Ηλίας και η Αλεξάνδρα Μαυροειδάκου βάπτισαν τα δίδυμα παιδιά τους. Τα ονό ματα αυτών Νίκος το αγόρι και Μ α ρ ί α Μαγδαλη νή το κορίτσι. Στους γονείς ευχόμαστε να τους ζήσουν και οι νονοί πάντα άξιοι. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Η Ο λ γ α Κων/νου Μ ο υ λ ά τεχνολόγος Ιατρι κών Εργαστηρίων στη Θεσσαλονίκη στις αρραβωνιάστηκε με τον κ. Κυριακή Α θ α νάσιο, στρατιωτικό από τη Λάρισα. Θ ε ρ μ ά συγ χαρητήρια. ΓΑΜΟΙ Το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 1999 και ώρα 6.30 μ.μ. έγινε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ν α ό Αγίας Τριάδος Πειραιά ο γάμος του Φωτίου Χ α ράλαμπου Τζέρμπου μετά της Νάντιας Α θ α ν α σίου Κωνστιάντου. Στις 2 3 Οκτωβρίου 1999 και ώρα 7 μ.μ. έγινε ο γάμος του Κωνσταντίνου Μπότσαρη του Χρή στου μετά της Λίτσας Πετρίδη του Ιωάννη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Φαλήρου Θεσσαλονί κηςη εφημερίδα εύχεται στους νεόνυμφους βίον ανθόσπαρτον. ΘΑΝΑΤΟΙ Στις 21 Αυγούστου 1999 απεβίωσε η Ελένη Μαλισόβα μητέρα του Γεωργίου Μ α λ ι σ ό β α σε ηλικία 8 8 ετών. Η κηδεία της έγινε στο χωριό Πρωτόπαπα Ιωαννίνων. Η εφημερίδα συλλυπεί- ται τους οικείους της. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Παιδιά από το χωριό μας που πέρασαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι κατ' αλφαβητική σειρά: Κατσάνος Αγγελος, Λιάπης Ευάγγελος, Μεντής Θεόδω ρος, Μπίμπου Αικατερίνη, Πασχάλη Χριστίνα Ρούσση Ελένη, Χατζής Ιωάννης. Η εφημερίδα τους συγχαίρει και τους εύχεται καλή πρόοδο. (Αν και άλλα παιδιά έχουν περά σει παρακαλούμε να μας ενημερώσετε). ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Συγχαίρουμε την ανηψιά μας Ρούση Ελένη του Κων/νου που πέρασε στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Ρώμης Ο ΘΕΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΣΗΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στον αγαπημένο μας εγγονό Ιωάννη Χατζή από την κόρη μας Αναστασία που πέρασε τέ ταρτος στην Σχολή Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπι στημίου ευχόμαστε καλή πρόοδο και καλή στα διοδρομία. Ο Παππούς Αξέξανδρος Μουλάς - Η γιαγιά Λίτσα Μουλά και η θεία του Μαρίνα ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγγενείς, συγχωριανούς και φίλους που μας συμπαρα στάθηκαν για το θάνατο της αλησμόνητης μητέ ρας μας Γιαγιά - Νούλας (Αθηνάς Γ. Ταλιούρη το γένος Παναγιώτη Νίτσιου). Τα παιδιά της: Χαρ. Ταλιούρης, Ειρήνη και Τάκης Σι'ββας Δ Ω Ρ Ε Α ΕΙΣ Μ Ν Η Μ Η Ν Ο Ιωάννης και η Βάσω Ταλιούρη πρόσφεραν δραχμές για την έκδοση της εφημερί δας μας εις μνήμη των γονέων τους Ευσταθίου Ταλιούρη, Μιχάλη και Τερψιχόρης Τσάτσου. Ευ χαριστούμε πολύ. Αιωνία η μνήμη τους. ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ Συνέχεια από την 1 η σελίδα λιγοστοί παρόντες ήταν ο πά τερ Τηλέμαχος και η πρεσβυτέ ρ α Λουκία, ο Πρόεδρος του το πικού συμβουλίου κ. Χ α ρ ά λ α μπος Ταλιούρης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Χρήστος Κού τας με την σύζυγο του κ. Βαγιούλα, ο κ. Αναστάσιος Μούκας με την σύζυγο του κ. Ισμή νη, ο κ. Γεώργιος Ιωάννου με την Καυσόξυλα - Κάρβουνα Ηπείρου ΤΗΛ.: ΚΙΝΗΤΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό χους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φ ί λους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ε ν ι σχύσεις γ ι α την έκδοση της εφημερίδας: Αλαφοδήμος Βασίλειος Μ ο ύ κ α Αναστασία Μπούσης Κωνσταντίνος Τσάβαλος Βασίλειος Πρεσβυτέρα Λαζαρίδη Ε υ γ ε ν ί α Κ α ρ α η λ ί α Ουρανία Κοντονάσιος Θεόφιλος Καραμπότσιος Απόστολος Σωτηροπούλου - Κ ω σ τ ά κ η Φωτεινή Τους ευχαριστούμε θερμά. Όλες οι οικονομικές ενισχύσεις θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα. Οποιος δεν θέλει να δημοσιευθεί το όνομα του θα γράφεται η λέξη ανώνυμος. Και δίπλα ένας κωδικός αριθμός που θα γίνεται γνωστός στον ίδιο. Οικονομικός υπεύθυνος Β. Μούκας - Πάροδος Κασχρισόγια 3 ΎΚ Ιωάννινα τηλ Η διεύθυνση του ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι: Κούγκλης Φίλιππος: Π. Σινδίκα 45 - τηλ.: Η διεύθυνση χου ανχαποκριχήχης Αθήνας είναι Λιάπης Α ν δρέας: Παπαδιαμάνχη 39 Τ.Κ Νέα Φιλαδέλφεια χηλ.: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Αναστασία Μούκα στη μνήμη του συζύγου της Ιωάννη, των γονέων της Κωνσταντίνου και Ουρανίας Βαζάκα και του αδελφού της Αθανασίου προσέφερε το ποσό των δραχ Η Ελένη Κατσάνου προσέφερε στη μνήμη του συζύγου της Θωμά, των γονέων τους, αδελφών και συγγενών τους το ποσό των δραχ Ο Θωμάς και η Αλεξάνδρα Σιουλβέγκα στην μνήμη των γονέων τους και της αδελφής τους Αναστασίας προσέφεραν το ποσό των δραχ Νίκος και Ευγενία Καλύβα Κέντρος Ιωάννης Τζίμας Αντώνιος Στέργιου Κούγκλη Αγγελική και Στέργιου - Μπίμπου Πανωραία Καραηλία Ουρανία ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ Χ Υ Ν Ο Λ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMIL - ALPIN Παραδοσιακά KOQKCAO ΓΟΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Τηλ κινητό ΗΡΩΕΣ σύζυγο του κ. Χαρίκλεια, ο κ. Πέτρος Κουφάλας με τη σύζυ γο του κ. Κλεονίκη, ο κ. Νικόλα ος Σίβας με την σύζυγο του κ. Ελλη, ο κ. Θωμάς ΣουλΒέγκας, η κ. Ευτυχία Κοντογιάννη με τον γιό της, η κ. Ευτυχία Παπαχρήστου, η κ. Ελευθερία Καλύβα, η κ. Ο λ γ α Μπήκα και ο υπογρά φων με την σύζυγο του κ. Ο λ γ α. Ακολούθησε στο κοινοτικό Κ Ω Ν / Ν Ο Ζ ΛΙΑΠΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 8 "ΚΟΛΕΜΠΑΣ" Α.Ε. Μ Ε Ρ Α καφενείο κέρασμα, τσίπουρο κι άλλοι χωριανοί που δεν ήρ θαν στο μνημείο λόγω ηλικίας Μανβος ΚοΛ^μπας Μ-Η Μηχ/κώς imjtl και έλλειψης οχημάτων. Προίδρος Η γιορτή ολοκληρώθηκε με ένα πατριωτικό επίκαιρο τρα γούδι από την κ. Ο λ γ α Μπήκα. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ Ο Υ Κ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΗ Δομηόληδ Ιωάννινα Τηλ fax ο χλμ. Εθν. οδού Ιωαννίνων - Kovharrc Τηλ,ΟόδΙ Fax ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Μ Α Ρ Μ Α Ρ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ - Κ Α Β Α Λ Α Σ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και Ο Σύλλογος Γεροπλατανιτών "ΑΓΙΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ" ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΖΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΖΑΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: Θεσσαλονίκης 8 α τελέσει α ρ τ ο κ λ α σ ί α ο την Κ υ ρ ι α κ ή και ώ ρ α 9 π.μ. στη Ν έ α Π α ναγιά Θεσσαλονίκης. ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ Γ Κ Ο Υ Ν Τ Α ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ C E N T E R ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Μ Ν Μ Ν» ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΙ Μ/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΟΓΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟ και λουκούμι. Παρευρέθηκαν θήσει δεξίωση στην Στη συνέχεια αίθουσα της 8α ακολου Ηπειρωτικής Εστίας σ τ η ν ο δ ό Σ τ ρ α τ η γ ο ύ Κ α λ λ ά ρ η 2. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ Ο Υ Γ Κ Λ Η Σ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Γ Ρ Α Μ Α Τ Ε Α Σ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΝΙΤΣΙΟΣ

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο...

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Aθηνά Θανοπούλου 1. Εικόνα: Ο Γιώργος Κωστόγιαννης Ένα ζεστό καλοκαιρινό πρωινό του 1903,στο μικρό ορεινό χωριό Καντρέβα, σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ( Ακούγεται κλάμα μωρού )

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ( Ακούγεται κλάμα μωρού ) ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Σκηνικό : Υπόγειο. Γύρω τραυματίες και γυναικόπαιδα. Πρόσωπα : Χρήστος Καψάλης ( γερο-πρόκριτος ) Παπα-Θανάσης Λένω, Κατίνα, Μαριγώ, Βαγγέλιώ, Νικολιός, Χρηστάκης, Τούρκος 1 ος, Τούρκος 2

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που συμμετέχει: Κακάρη Κωνσταντίνα Παρακολουθώντας τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, λεγόταν Αλεξάνδρα Καλπάκα και ήταν γεννημένη στο Αϊβαλί. Οι γονείς της ήταν Αϊβαλιώτες, γέννημα θρέμμα. Ζούσαν στο Αϊβαλί πάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ

General Music Catalog General Music  ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ Η Λούλα Παππά γεννήθηκε στην Ελάτεια Λοκρίδος. Ο πατέρας της ήταν μουσικός και ως εκ' τούτου απο πολύ μικρή είχε το μικρόβιο του τραγουδιού. Ξεκίνησε να τραγουδά απο 13 χρονών με τον πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Αφηγητής: Χήρα Γαλάνω Χήρα Πρωτομάστορας:

Αφηγητής: Χήρα Γαλάνω Χήρα Πρωτομάστορας: Νοέμβρης 1849 Ρόλοι Αφηγητής Χήρα Γαλάνω Πρωτομάστορας Κουδαρούλ 1 Κουδαρούλ 2 Κουδαρούλ 3 Κουδαρούλ 4 Κουδαρούλ 5 Βλάχος Κοντός Δάσκαλος - Χωροφύλακας - Δραγάτης 1 Αφηγητής: Μια χήρα με τα ορφανά της,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Κατερίνα Διαμαντοπούλου-Τσιμούρη Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Eικονογράφηση: π. Αναστάσιος Βασιλόπουλος Α εκδοση: Φεβρουάριος 2011 ISBN: 978-960-6719-89-9

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Δεύτερη διδακτική πρόταση Ανέκδοτα-Αινίγματα Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα (εναλλακτικά, να δίνονται ένα ή δύο ανέκδοτα στο πρώτο ή τελευταίο δεκάλεπτο

Διαβάστε περισσότερα