Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 17/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 1/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας Περίληψη «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, έγκριση διάθεσης πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αναλωσίμων μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων του Δήμου Καλλιθέας» Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 22 α του μήνα Ιουλίου έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Καλλιθέας, μετά την από 18/07/2014 πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 3, και 6 του άρθρου 7 του Ν. 382/20. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ οι κ.κ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Εξάρχου Αθηνά, Μακρίδης Παναγιώτης και Γιαννακού Πάσχου Άννα. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Ταλιακού Κονδυλία, και Αδαμοπούλου Αναστασία. Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αλευράς Αχιλλέας και Μπαρμπάκος Ευάγγελος διότι απουσίαζαν τα τακτικά μέλη κ.κ. Εξάρχου Αθηνά και Μακρίδης Παναγιώτης. Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1.- Το υπ αρ. πρωτ / εισηγητικό έγγραφο του κ. Αντιδημάρχου 2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ και ε και του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 382/20 σε συνδυασμό με την Πράξη 33/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VII) 3.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/20 (Φ.Ε.Κ. 194/τ.Α / )

2 4.- Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 Α του Ν. 2362/199 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /247/ ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/20 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α /141/ ).- Την αντίστοιχη έκθεση ανάληψης υποχρέωσης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 6.- Το γεγονός ότι έχει αναρτηθεί ως Πρωτογενές Αίτημα στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 204) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 14) & της Κ.Υ.Α Π1/2380/2012 (Φ.Ε.Κ. Β 3400). 7.- Τη με αρ. 148/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση διενέργειας της προμήθειας. 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ 9.- Την Π1/330/ Απόφαση Υπ. Οικονομίας Αντ. και Ναυτιλίας: Σύναψη, εκτέλεση διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 2286/9 (χρηματικό όριο πρόχειρου διαγωνισμού μέχρι του ποσού των ,00 χωρίς ΦΠΑ). Αποφασίζει ομόφωνα Η διενέργεια της «Προμήθειας αναλωσίμων μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων του Δήμου Καλλιθέας», να γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της παρακάτω πίστωσης έτους 2014, ως εξής: Α/Α ΚΑ. ΠΡ/ΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΑ- ΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. ΑΡΙΘ. & ΠΟΣΟ Ε.Α.Υ Α.Δ.Α.Μ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 741/ ,00 14REQ Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια αναλωσίμων μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων του Δήμου Καλλιθέας», ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00, ως εξής: Ο Δήμαρχος Καλλιθέας Διακηρύσσει τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ /93), για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου για το έτος 2014, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης αυτών. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη προμήθειας Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε ,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%) και θα αντιμετωπισθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση για το 2014 στον προϋπολογισμό του Δήμου Καλλιθέας ποσού ,00, με τίτλο: «Προμήθεια αναλώσιμων μικροανταλακτικών αυτ/των» και στοιχεία Κ.Α ΑΡΘΡΟ 2 ο Διατάξεις Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις: του άρθρου 23 παρ. 4 & 6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.(Υπ. Απόφ. ΥΠ.ΕΣ /93) περί «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» του άρθρου 2, παρ.3, εδάφιο γ του Ν.2286/9 (ΦΕΚ 19 Α / ) περί «Προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

3 του άρθρου 8 παρ.6 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199Α) με την οποία καθιερώνεται η υποχρεωτική δημοσίευση της περίληψης των προκηρύξεων των διαγωνισμών (για την εκτέλεση των συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ) στο ΦΕΚ Το Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» του άρθρου 209, παρ.1 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α / )«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» του Ν.348/07 (Φ.Ε.Κ. 68Α / ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» του Ν. 382/ (Φ.Ε.Κ. Α /07-06-) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης την με αρ. Π1/330/ (ΦΕΚ 1789Β / ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με την οποία το ισχύον χρηματικό όριο για τη διενέργεια δημόσιας σύμβασης προμήθειας με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός), διαμορφώνεται στο ποσό των (χωρίς ΦΠΑ), κατά κωδικό αριθμό είδους. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι δεσμεύσεις πίστωσης ποσών, σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. των προϋπολογισμών εξόδων οικονομικού έτους 2014 των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας. Την 148/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας για την έγκριση της προμήθειας ανταλλακτικών Δήμου Καλλιθέας, έτους 2014 ποσού ,00 ευρώ και τη διενέργεια διαγωνισμού. Την παρούσα απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού των αναφερομένων προμηθειών. Την αρ. 23/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, γνωμοδότησης κι αξιολόγησης των προσφορών. Την αρ. /2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας με την οποία συγκροτήθηκε η αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Καθαριότητας, ΑΡΘΡΟ 3 ο Διάθεση διακήρυξης - Πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν τη διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της προμήθειας από τη Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας, στην διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 270, Καλλιθέα και να επικοινωνούν στο Τηλ. : ή στο Fax: τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος: κος Γ. Ιωάννου). ΑΡΘΡΟ 4 ο Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Α) Έλληνες πολίτες (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, από αναγνωρισμένη τράπεζα ή του Ταμείου Συντάξεων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ύψους % της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης

4 σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. (4) Πιστοποιητικό ταμείου ασφάλισης και φορολογικής ενημερότητας που να φαίνεται ότι είναι ενήμεροι στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις, τόσο των ιδίων όσο και των απασχολούμενων σε αυτούς. Σε περίπτωση που διαμένουν στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι. () Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (6) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Β) Αλλοδαποί πολίτες (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, από αναγνωρισμένη τράπεζα ή του Ταμείου Συντάξεων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με ποσό ίσο προς το % της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ή διοικητικής αρχής κατά περίπτωση της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) της προηγούμενης παραγράφου Α του άρθρου αυτού. (4) Πιστοποιητικό εγγραφής οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμων επαγγελματικών καταλόγων της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους. () Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Γ) Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των προηγούμενων παραγράφων (Α) και (Β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου, το οποίο θα εκδίδεται για το φυσικό πρόσωπο που δεσμεύει κατά περίπτωση το νομικό πρόσωπο. Δ) Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών Όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 παρ. 2δ και 2ε του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφ. ΥΠ.ΕΣ /93). ΑΡΘΡΟ ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές μέχρι τις 13/08/2014, ημέρα Τετάρτη στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, στη διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ , 1 ος όροφος. Εξυπακούεται ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως τις προσφορές τους, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, την καθορισμένη ημέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός.

5 Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται από την υπηρεσία με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν από την υπηρεσία ζητούνται δείγματα, αυτά πρέπει να περιέλθουν στην υπηρεσία εγκαίρως και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ΕΚΠΟΤΑ. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες. Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ» Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα Εμφανής ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου τα τεχνικά στοιχεία να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και με τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και μονογραμμένη. O προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης εκτός αν κατά την σύνταξη της προσφοράς του αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται και αξιολογείται ανάλογα. Μετά την παράδοση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα, μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ή εγγράφως από την Υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 6 ο Τεχνικά στοιχεία προσφοράς Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να είναι πλήρη και να συνοδεύονται από, πιστοποιητικά, εικονογραφημένα έντυπα και κάθε επιπλέον στοιχείο που θα αποδεικνύει την ομοιότητα των προσφερόμενων ειδών με τα ζητούμενα της μελέτης. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη στις τεχνικές περιγραφές, είτε ως γνήσια ανταλλακτικά, είτε σύμφωνα με ανταλλακτικά σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό BER (1400/2002 & 461/20). Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ αυτή ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, μπορεί ν απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες. Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, θα αποκλείονται από το διαγωνισμό.

6 ΑΡΘΡΟ 7ο Προέλευση των ανταλλακτικών Οι προμηθευτές υποχρεούνται ν αναφέρουν στην προσφορά τους τη χώρα προέλευσης των ανταλλακτικών που προσφέρουν. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η κατασκευή των ανταλλακτικών, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από το Δήμο ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κι όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή, και τελικά την διάθεση στην αγορά, έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατασκευή του προσφερόμενου ανταλλακτικού σ εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 8 ο Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές έως και ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 9 ο Αντιπροσφορές Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ ο Νόμισμα Όλες οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ευρώ ( ). Στις προσφερόμενες τιμές δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 11 ο Γλώσσα Η προσφορά θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στους τεχνικούς όρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αγγλική. ΑΡΘΡΟ 12 ο Ενστάσεις 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη

7 δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και εκδίδεται σχετική απόφαση το αργότερο σε πέντε () εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της απόφασης με δική τους φροντίδα. β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει σ αυτόν ή αποκλείστηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιό του, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για την νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους, κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 13 ο Τόπος Χρόνος αποσφράγισης των προσφορών Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, που έχει ορισθεί με την υπ αριθμ. 23/2014 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής, βάσει της απόφασης του ΥΠ.ΕΣ /93 (ΦΕΚ 18 Β ) ΕΚΠΟΤΑ, είναι η 13/08/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα :00 έως :30 π.μ.. Τόπος αποσφράγισης ορίζονται τα γραφεία του Δήμου Καλλιθέας (3 ος όροφος, Γρ. 304), οδός Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα. Προσφορές που υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας της αποσφράγισης προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί εάν η προσφορά είναι σύμφωνη, με τη διακήρυξη. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.

8 ΑΡΘΡΟ 14 ο Επανάληψη δημοπρασίας Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Οικονομική Επιτροπή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε () τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετρείται). ΑΡΘΡΟ 1 ο Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή επί των επί μέρους συνόλων της προσφοράς, για την ανάδειξη ενός και μόνο μειοδότη για όλα τα υλικά που περιλαμβάνει το κάθε σύνολο. Σ αυτήν λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 1. Η προσφερόμενη τιμή 2. Η ποιότητα των υλικών βάσει των προδιαγραφών 3. Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους, στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ανταλλακτικών κάθε ομάδας. Τα παρακάτω στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών : α) Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. γ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιμή, η επιτροπή του διαγωνισμού διενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών που είχαν ισότιμες προσφορές, παρουσία αυτών. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. ΑΡΘΡΟ 16ο Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

9 α) Τις ομάδες ή ομάδα οχημάτων ή υπερκατασκευών των ανταλλακτικών. β) Την τιμή. γ) Την απόφαση της κατακύρωσης, με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών. δ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. ε) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Προθεσμία υπογραφής της σύμβασης: Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα () ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 1 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στη περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα () ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον, η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα () ημερών, που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση, αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο Εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, η επιχείρηση στην οποία έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 199/86, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν 33/200, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν 3414/200. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών, όπως προκύπτει από επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 33/200, όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 3414/200 και της κοινής υπουργικής απόφασης 20977/2007. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 3 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 17 ο Συμβάσεις Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή από τον Δήμο Καλλιθέας και τον ανάδοχο. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. β) Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ) Τις ομάδες με τα προς προμήθεια ανταλλακτικά. δ) Την τιμή που έχει προσφερθεί συνολικά ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ανταλλακτικών. στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των ανταλλακτικών. ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες. θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. ι) Τον τρόπο πληρωμής. ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.

10 ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. ιγ) Την παραλαβή αυτών. Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της, με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτό που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού είδους, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 18 ο Διάρκεια σύμβασης Η σύμβαση της προμήθειας θα ισχύει από την ημερομηνία της ανακοίνωσης στον προμηθευτή ότι ανακηρύχθηκε ανάδοχος της συγκεκριμένης προμήθειας έως το τέλος του έτους ΑΡΘΡΟ 19 ο Χρόνος- τόπος- τρόπος παράδοσης Ο προμηθευτής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών, ενώ γι αυτά που θα παραγγελθούν από το εξωτερικό δέκα () ημερών, να εφοδιάσει την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Περιβάλλοντος με την παραγγελθείσα ποσότητα των ανταλλακτικών. Η παράδοση των ανταλλακτικών, όσον αφορά την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης & Περιβάλλοντος θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν έγγραφης εντολής της. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη παράβαση των όρων της παρούσας. Τ ανταλλακτικά που προορίζονται για τα οχήματα ή τα μοτοποδήλατα ή τις υπερκατασκευές θα γίνεται ο εφοδιασμός στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. ΑΡΘΡΟ 20 ο Παραλαβή προμηθειών Η παραλαβή των ανταλλακτικών θα εκτελείται με την έκδοση υπηρεσιακού σημειώματος (εις διπλούν) υπογεγραμμένου από τον προϊστάμενο της εκάστοτε υπηρεσίας, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή, το είδος του ανταλλακτικού, η ποσότητα και η ημερομηνία. Το ένα υπηρεσιακό σημείωμα θα παραμένει στον προμηθευτή, ενώ το δεύτερο αντίγραφο κρατείται στα αρχεία της υπηρεσίας, προκειμένου να ελέγχεται η ποσότητα, το είδος και η δαπάνη που προκύπτει. Κατά την παράδοση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο Τιμολόγιο Δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα και τα τεχνικά στοιχεία του κάθε ανταλλακτικού. Τα παραστατικά θα περιέρχονται στην υπηρεσία καθημερινά με ευθύνη του αναδόχου. Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας, κι αφορά την Δ/νση Περιβάλλοντος.

11 Ο κάθε φορέας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε είδους έλεγχο που θα κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να διαπιστώσει και να εξασφαλίσει την συμφωνία της ποιότητας των παραδοθέντων ειδών με αυτήν των Ελληνικών και Κοινοτικών ποιοτικών διατάξεων. Η ποιότητα των ανταλλακτικών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται στις προδιαγραφές της μελέτης, η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 21 ο Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται τμηματικά, μετά την παραλαβή των επιμέρους υλικών και των αντίστοιχων ελέγχων της Επιτροπής Παραλαβής και αφού ο ανάδοχος προσκομίσει για έλεγχο στην αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 22 ο Εγγύηση συμμετοχής Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής, ύψους % της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης (μη συμπ/νου του Φ.Π.Α.), από αναγνωρισμένη τράπεζα ή του Ταμείου Συντάξεων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ήτοι το ποσό των 3.000,00. Η εγγυητική θα αναφέρει τα ακόλουθα: 1. Ημερομηνία έκδοσης 2. Τον εκδότη 3. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που απευθύνεται 4. Τον αριθμό της εγγύησης. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή 7. Τον τίτλο της Διακήρυξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ» και την ημερομηνία του διαγωνισμού 8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να διερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Πρέπει δε να έχει ισχύ, τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 12. Ότι ο εκδότης υποχρεούται να προβεί στην παράταση ισχύος της εγγύησης μετά από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το αίτημα δε αυτό πρέπει να γίνει πριν την ημερομηνία λήξης της εγγύησης 13. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή που κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης μέσα σε πέντε () ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε () ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

12 ΑΡΘΡΟ 23 ο Δημοσίευση Η περίληψη της διακήρυξης έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ και δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εβδομαδιαίες εφημερίδες καθώς και στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της ΕτΚ (ΦΕΚ), πέντε () τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργειά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 2 παρ.12 περ. γ του Ν.2286/9. ΑΡΘΡΟ 24 ο Γενικοί όροι Τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά είτε στην αποθήκη του Δήμου Καλλιθέας (οδός: Ελ. Βενιζέλου 270, Καλλιθέα) είτε σε άλλα σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, κατόπιν παραγγελίας του Δήμου, που θα προσδιορίζει τις εκάστοτε απαιτούμενες ποσότητες παράδοσης, την ακριβή θέση και την ημερομηνία παράδοσης ανάλογα με τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου. Στις τιμές των υλικών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, εμπεριέχεται το κόστος μεταφοράς στο εκάστοτε σημείο παραλαβής (εντός των ορίων του Δήμου Καλλιθέας) και φορτοεκφόρτωσής τους. Η εκάστοτε παραγγελία τμηματικής παράδοσης εφόσον δίδεται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες ενωρίτερα της ημερομηνίας παράδοσης θα είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Μπορεί βέβαια να δοθεί και σε μικρότερο διάστημα κατόπιν συνεννοήσεως με τον προμηθευτή. Πριν από κάθε παράδοση, ο προμηθευτής θα ειδοποιεί έγκαιρα την Δ/νση Περιβάλλοντος, Τμήμα ΔΕΣΟ και στη συνέχεια θα ειδοποιείται και η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, η προθεσμία ολοκλήρωσης παράδοσης των υλικών ισχύει έως 31/12/2014, από την υπογραφή της σύμβασης. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, οι τιμές παραμένουν σταθερές (οι αναγραφόμενες στον προϋπολογισμό προσφοράς) ανεξάρτητα οποιοδήποτε πιθανόν ανατιμήσεων. Η απόφαση κατακύρωσης της προμήθειας κοινοποιείται στον ανάδοχο, ο οποίος εντός δέκα () ημερών υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 24 1,2,3 του ΕΚΠΟΤΑ) προσκομίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού % της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ. Το έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την εκτέλεση της «Προμήθειας αναλωσίμων μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων του Δήμου Καλλιθέας», που έχουν ως εξής:

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο προμήθειας Αντικείμενο της προμήθειας είναι: η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ» και με την παρούσα συγγραφή καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: του άρθρου 23 παρ. 4 & 6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.(Υπ. Απόφ. ΥΠ.ΕΣ /93) περί «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» του άρθρου 2, παρ.3, εδάφιο γ του Ν.2286/9 (ΦΕΚ 19 Α / ) περί«προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του άρθρου 8 παρ.6 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199Α) με την οποία καθιερώνεται η υποχρεωτική δημοσίευση της περίληψης των προκηρύξεων των διαγωνισμών (για την εκτέλεση των συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ) στο ΦΕΚ Το Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» του άρθρου 209, παρ.1 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α / )«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» του Ν.348/07 (Φ.Ε.Κ. 68Α / ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» του Ν. 382/ (Φ.Ε.Κ. Α /07-06-) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης την με αρ. Π1/330/ (ΦΕΚ 1789Β / ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με την οποία το ισχύον χρηματικό όριο για τη διενέργεια δημόσιας σύμβασης προμήθειας με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός), διαμορφώνεται στο ποσό των (χωρίς ΦΠΑ), κατά κωδικό αριθμό είδους. ΑΡΘΡΟ 3 ο Δαπάνη προμήθειας Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε ,00 (ενδεικτικός προϋπολογισμός), συμπ/νου του Φ.Π.Α., και θα αντιμετωπισθεί από την εγγεγραμμένη ομότιτλη πίστωση για το 2014 στον προϋπολογισμό του Δήμου Καλλιθέας και πιο συγκεκριμένα από τον Κ.Α με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ». ΑΡΘΡΟ 4 ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ /93).

14 ΑΡΘΡΟ ο Υπογραφή σύμβασης προμήθειας Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.(Υπ. Απόφ. ΥΠ.ΕΣ /93), υποχρεούται να προσέλθει σε χρόνο όχι μικρότερο των δέκα () ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερο των δεκαπέντε (1) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση για την προμήθεια. Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας, που το ποσόν της ορίζεται σε % επί του προϋπολογισμού της προσφοράς χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Αν ο μειοδότης δεν δεχθεί να εκτελέσει την προμήθεια, αυτή ανατίθεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη ενώ η εγγυητική συμμετοχής του πρώτου εκπίπτει εις βάρος του. ΑΡΘΡΟ 6 ο Τόπος και χρόνος παράδοσης Τα επιμέρους υλικά θα παραδίδονται τμηματικά ή συνολικά στην αποθήκη του Δήμου Καλλιθέας (οδός: Ελ. Βενιζέλου 270, Καλλιθέα) είτε σε άλλα σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, κατόπιν παραγγελίας του Δήμου που θα προσδιορίζει τις εκάστοτε απαιτούμενες ποσότητες παράδοσης, την ακριβή θέση και την ημερομηνία παράδοσης ανάλογα με τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου. Πριν από κάθε παράδοση, ο προμηθευτής θα ειδοποιεί έγκαιρα την Δ/νση Περιβάλλοντος, Τμήμα ΔΕΣΟ και στη συνέχεια θα ειδοποιείται και η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 7 ο Παραλαβή υλικών Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή του άρθρου 46 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως έχει ορισθεί για το έτος 2014 αντίστοιχα και θα πραγματοποιηθεί μέσα από τον οριζόμενο, από την σύμβαση χρόνο. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η προμήθεια δεν τηρεί την παρούσα Σ.Υ., τους όρους διακήρυξης ή τα υλικά δεν τηρούν τις Π.Τ.Π., θα απορρίπτονται χωρίς να δικαιούται ο προμηθευτής καμία αποζημίωση. ΑΡΘΡΟ 8 ο Απαράδεκτα υλικά Αν τα προμηθευόμενα υλικά δεν ανταποκρίνονται από ποιοτικής άποψης στα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές, είτε στους ισχύοντες κανονισμούς, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει και να τα παραδώσει (με δικά του έξοδα), σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 33,34 και 3 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρνηση της άρτιας εκτέλεσης της προμήθειας είναι λόγος για την έκπτωση του προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 9 ο Φόροι Τέλη Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού όπως και στα έξοδα δημοσίευσης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Καλλιθέας. ΑΡΘΡΟ ο Εγγυητική καλής εκτέλεσης Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι % της

15 συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν ρητά όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ11 ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση αναδόχου Η εκτέλεση της προμήθειας αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης η οποία επέχει θέση πρωτοκόλλου εγκατάστασης. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Για καθυστέρηση της παράδοσης πέραν των 4 ημερών επιβάλλεται ποινική ρήτρα,0% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά των ποινικών ρητρών υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπροθέσμως παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που υλικά, τα οποία παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση τυχόν άλλων εμπροθέσμως παραδοθέντων υλικών, η ποινική ρήτρα επιβάλλεται επί της αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Ο προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και σε περίπτωση που δεν θα συμμορφωθεί έστω και με ένα όρο της διακήρυξης. Όταν κηρυχθεί έκπτωτος ο προμηθευτής, η εγγύηση που υπάρχει για λογαριασμό του παραμένει υπέρ του Δήμου σαν ποινική ρήτρα. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν λόγοι, που θα δικαιολογούν τις καθυστερήσεις και ύστερα από απόφαση Δημάρχου, μπορούν να εξαιρεθούν οι πιο πάνω παράγραφοι. Γενικά σε ότι αφορά την κήρυξη προμηθευτή ως έκπτωτου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 12 ο Πληρωμές Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται τμηματικά, μετά την παραλαβή των επιμέρους υλικών και των αντίστοιχων ελέγχων της Επιτροπής Παραλαβής και αφού ο ανάδοχος προσκομίσει για έλεγχο στην αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΕΚΠΟΤΑ. Η προσφορά που υποβλήθηκε κατά την δημοπρασία δεσμεύει τον προμηθευτή έως την λήξη της σύμβασης, ανεξάρτητα τυχόν ανατιμήσεων. ΑΡΘΡΟ 13 ο Συμβατικά τεύχη Τα συμβατικά τεύχη της προμήθειας είναι: 1. Η Σύμβαση 2. Η Διακήρυξη της δημοπρασίας 3. Η προσφορά του αναδόχου (προϋπολογισμός προσφοράς) 4. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. Η Τεχνική Περιγραφή -Τεχνικές Προδιαγραφές.

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανακήρυξη μειοδοτών για την προμήθεια ανταλλακτικών απαραίτητων στο Δημοτικό συνεργείο οχημάτων για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, η δε πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. : Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή κατά τις διατάξεις: του Νόμου 2286/9 (ΦΕΚ Α19) Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. του Νόμου 2307/199/ Α 113 Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. του Νόμου 239/1997 Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α64) προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών & υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 200/1/ΕΚ της επιτροπής & την οδηγία 200/7/ΕΚ του ευρωπαικού κοινοβουλίου & του συμβουλίου της 16ης/11/200. Ν.3463/2006/Α 114 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως ισχύει. της ΥΑ 11389//93 ΕΚΠΟΤΑ. Οι ομάδες και οι τύποι αυτών για τους οποίους αναφέρεται η προμήθεια των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων, τα περιγράφουν οι πίνακες που ακολουθούν ενδεικτικό προϋπολογισμό.

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α Κατηγορία Ειδών: Υδραυλικό Συστήμα / Μετάδοση Κίνησης ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΠΛΗ ΔΕΞΙΑ DENISON TGCCM 1328-BIO , ,1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΜΥΛΟ (ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΔΟ) ANΤΛΙΑ ΔΙΠΛΗ MILLER (7 ΕΜΒΟΛΑ ) ΠΙΣΩ ΕΞΟΔΟ , 2.19, ΜΟΤΕΡ SAUER DANFOSS 1 2.6,90 2.6,90 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SD16 3/ , 4.317,30 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΣΔΟΥ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ IVECO SD11 1/ ,3 301,3 ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΠΛΗ ΗΔΡ 30 G , 1.168, ΜΟΤΕΡ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ Υ.Π ΝΕΡΟΥ COMERCIAL ΜΟΤΕΡ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ CASAPPA ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΦΟΡΤ. ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ANATΟΛΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟΣΤΡΟΦΟ ΗΔΜ ,6 799,6 PLM ΤΥΠΟΥ MILLER 6XEMΒΟΛΑ ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΜΕ ΜΥΛΟ ΑΝΤΛΙΑ DENISON (VOLVO) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES AXOC , 1.04, B28-BIO , ,1 ΑΝΤΛΙΑ MILLER 296/4 7X ΕΜΒΟΛΑ , 2.19, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΕΡΙΟΥ DEMISON T6CCMB20B , ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : 16 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α : 22.17,8 ΦΠΑ 23% :.179,11 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΜΕ ΦΠΑ :27.696,96

18 ΟΜΑΔΑ Β Κατηγορία Ειδών: Aνταλλακτικά Υδραυλικών Συστημάτων TUBO SAE R2AT DIN SN-EN 83 ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΟΝΟΙ THERMOPOWER SAE R8 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΡΑ 12 -DIN ΑΡΣΕΝΙΚΑ BSP ΕΔΡΑ 60 ΙΣΙΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΘΗΛΥΚΑ B.S.P. ΕΔΡΑ 60 ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90 B.S.P. ΕΔΡΑ 60 Τύπος WP (bar) inch ποσότητα Τιμή μονάδος Δαπάνη HL /4 μ.,00 00 HL /8 200 μ. 6, HL /2 200 μ. 7, HL /8 μ. 8, HL /4 μ.,96 96 HL /4 μ. 4, HL /16 0 μ. 4,90 24 HL /8 0 μ., PD X1 200 μ. 0,6 112 PD X1 200 μ. 0,7 10 PD X1 μ. 1, 1 ΜΒ 9 1/4 1/4Χ19 τεμ. 0,94 94 ΜΒ 11 3/8 3/8Χ19 0 τεμ. 1,20 60 ΜΒ 13 1/2 1/2Χ14 0 τεμ. 1,7 8 FG 18 1/4 1/4X19 0 τεμ. 0,70 3 FG 19 3/8 3/8X19 0 τεμ. 0,94 47 FG 21 1/2 1/2X14 0 τεμ. 1,32 66 FG 22 /8 /8X14 60 τεμ. 2,44 146,4 FG 23 3/4 3/4X14 0 τεμ. 2,18 9 CG 33 1/4 1/4X19 0 τεμ. 1,42 71 DG 34 3/8 3/8X19 60 τεμ. 1,76,6 CG 3 1/2 1/2X14 60 τεμ. 2, CG 36 /8 /8X14 0 τεμ. 4, ΚΑΜΠΥΛΕΣ 4 B.S.P. CG 26 1/4 1/4X19 0 τεμ. 1,38 69 ΕΔΡΑ 60 0 ΘΗΛΥΚΑ B.S.P ΕΔΡΑ 60 UNF ΚΑΜΠΥΛΕΣ BSP ΕΔΡΑ 60 UNF CG 27 3/8 3/8X19 0 τεμ. 1,86 93 CG 28 1/2 1/2X14 0 τεμ. 2, CG 29 /8 /8X14 0 τεμ. 4, CG 30 3/4 3/4X14 0 τεμ. 4,8 229 FG 18Δ 1/4 1/4 0 τεμ. 1,20 60 FG 18Γ 3/8 3/8 0 τεμ. 1,68 84 FG 20A 1/2 1/2 0 τεμ. 2, CG /4 1/4X19 0 τεμ. 2,16 8 CG /8 3/8X19 0 τεμ. 2,70 13 CG /2 1/2X14 0 τεμ. 3,30 16 ΓΩΝΙΕΣ COMPACT CG 730 1/4 1/4 τεμ. 4, BSP ΕΔΡΑ60 0 CG 731 3/8 3/8 0 τεμ. 4, CG 732 1/2 1/2 0 τεμ.,88 294

19 ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ L (ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) DIN 383 ΕΔΡΑ 24 ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ S (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ) DIN 383 ΕΔΡΑ 24 ΘΗΛΥΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ L (ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) DIN 386 ΕΔΡΑ 24 ΘΗΛΥΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ S (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ) DIN 386 ΕΔΡΑ 24 ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90 ΜΕΤΡΙΚΕΣ L (MEΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ)DIN 386 ΕΔΡΑ 24 Ν 120Α 1/4 6L 12X1, 0 τεμ. 1,20 60 N 120 1/4 8L 14X1, 2 τεμ. 0,98 24, N 121B 3/8 12L 16X1, N 123B 1/2 12L 22X1, N 120Z 1/4 8S 16X1, N 121Γ 3/8 S 18X1, N 124A 1/2 12S 20X1, N 123Δ 1/2 14S 22X1, 2 τεμ. 1,14 28, 2 τεμ. 2, τεμ. 1, τεμ. 1,82 4, 2 τεμ. 2,70 67, 2 τεμ. 2,14 3, RA 138 1/4 8L 14X1, 0 τεμ. 0,82 41 RA 140 3/8 12L 18X1, RA 143 1/2 1L 22X1, RA 144A 1/2 18L 26X1, RA 14 /8 18L 26X1, 60 τεμ. 0,98 8,8 0 τεμ. 1, τεμ. 2,02 121,2 0 τεμ. 2, RA 149 3/4 22L 30X2 40 τεμ. 2,94 117,6 RA 138E 1/4 8S 16X1, RA 139Θ /16 S 18X1, RA 140B 3/8 S 18X1, RA 144B 1/2 12S 20X1, RA 142Γ 1/2 14S 22X1, RA 147A /8 16S 24X1, 0 τεμ. 1, τεμ. 1, τεμ. 1, τεμ. 2, τεμ. 2, τεμ. 4,66 186,4 RA 14B 3/4 20S 30X2 40 τεμ. 3,42 136,8 RA 11 3/4SH 2S 36X2 40 τεμ. 4,66 186,4 LT 1A 1/4 6L 12X1, τεμ. 2,80 28 LT 1 1/4 8L 14X1, 20 τεμ 1,72 34,4 LT 16B 3/8 L 16X1, LT 18B 1/2 12L 18X1, 20 τεμ 3,42 68,4 0 τεμ. 3,0 17

20 ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90 ΜΕΤΡΙΚΕΣ S (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ) DIN 386 ΕΔΡΑ 24 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΘΗΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ B.S.P ΘΗΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΑΘΙΑ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΤΥΠΟΥ R1AT ΚΥΑΘΙΑ Γ ΙΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ SAE R7- R8 ΓΙΑ ΛΙΝΑ-ΣΥΡΜΑ) ΓΩΝΙΕΣ Ε.Ο ΚΟΜΠΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ε.Ο ΚΟΜΠΛΕ LT 160 1/2 1L 22X1, LT 162 /8 18L 26X1, 0 τεμ. 2, τεμ. 4, LT 166 3/4 22L 30X2 40 τεμ 6,08 243,2 LT 1Ζ 1/4 8S 16X1, LT 18 3/8 12S 20X1, LT 19 1/2 12S 20X1, LT 19B 1/2 14S 22X1, LT 164B /8SP 16S 24X1, τεμ 1,92 19,2 20 τεμ 2, τεμ 3, τεμ, τεμ 7,24 290,4 LT 164 /8SP 20S 30X2 40 τεμ,14 20,6 VO 370 1/4 τεμ 1,32 13,20 VO 373B 3/8 12 τεμ 2,98 29,8 VO 37 3/8 14 τεμ 1,84 18,40 VO 376B 1/2 16 τεμ 3,76 37,6 VO 377 1/2 18 τεμ 3,36 33,6 VO 440 1/4 1/4 τεμ 1,64 16,4 VO 440A 1/4 3/8 τεμ 2,26 22,6 VO 441 3/8 3/8 τεμ 1,98 19,8 VO 443 1/2 1/2 τεμ 3,2 3,2 KA 213T 1/4R1 ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΚΑ 217Τ 3/8R ,8 KA 219T 1/2R KA 221T / ,9 KA 223T 3/4R1 3 31,9 ΤΗ 801 1/ TH 8016 / TH / ,0 00 0, , , , , ,6 6 0, L 19, L 8, L 11, L 12,70 127

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα