ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

2 . ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Στις ανθρωπογενείς υδραυλικές κατασκευές η ροή είναι κατά κανόνα τυρβώδης. Σε πολλές πρακτικές εφαρµογές για να µπορούµε να τις διαστασιολογούµε δεν παίρνουµε υπόψη µας τον πολύπλοκο και χαοτικό χαρακτήρα της ροής, αλλά τυπικά µέσα µεγέθη. Για περίπτωση µακροσκοπικά µόνιµης ροής, (δηλαδή αν µπορούµε να βρούµε ένα χρονικό φάσµα στο οποίο σε µία διατοµή τα µέσα µεγέθη της ροής δεν εξαρτώνται από τον χρόνο), και στην περίπτωση ροών σε διατοµές µε κανονικό χαρακτήρα, µπορούµε να εφαρµόσουµε συχνά την εξίσωση Bernoulli u p u p + + z = + + z g γ g γ + h όπου u η ταχύτητα, p η πίεση, z το γεωδαιτικό ύψος στον άξονα του αγωγού h το συνολικό ύψος των ενεργειακών απωλειών ανάµεσα στις διατοµές και. Ο δείκτης συµβολίζει την διατοµή: προφανώς η διατοµή βρίσκεται κατάντη της διατοµής. και h= hγ + ΣhT Οι απώλειες είναι οι γραµµικές h Γ και οι τοπικές Σ ht. Οι πρώτες εξαρτώνται γραµµικά από το µήκος αγωγού (σταθερής διατοµής και παροχής) και υπολογίζονται µε την εξίσωση Darcy-Weissbach: L u hγ = f D g όπου L είναι το µήκος του αγωγού, D η εσωτερική διάµετρος. u η µέση ταχύτητα, g η επιτάχυνση της βαρύτητας και f ;ένας συντελεστής ο οποίος εξαρτάται από τον αριθµό Reynolds και από τον λόγο k/d, όπου k η ισοδύναµη υδραυλική τραχύτητα του αγωγού. Ο συντελεστής f µπορεί να υπολογισθεί επαναληπτικά ή από το διάγραµµα του Moody. Προφανώς αν τα χαρακτηριστικά του αγωγού δεν είναι σταθερά, εξετάζουµε επιµέρους τµήµατα µε και προσθέτουµε τις απώλειες οι οποίες είχαν υπολογιστεί µε τον παραπάνω τρόπο. Όσο αφορά τις τοπικές απώλειες αυτές οφείλονται στην ύπαρξη γωνιών στους αγωγούς σε απότοµες διευρύνεις ή στενώσεις της διατοµής, και µπορούν να υπολογισθούν για την περίπτωση τυρβώδους ροής µε την χρήση της γενικής εξίσωσης: u hγ = K T g Κατάλληλες τιµές για την κατάλληλη τιµή του αδιάστατου συντελεστή να βρεθούν στην σχετική βιβλιογραφία. K T µπορούν

3 . ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ.. ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ ΑΠΟ ΒΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟ Ο ΑΓΩΓΟΥ Έστω διάταξη του σχήµατος : ύο δεξαµενές, µε υψοµετρική διαφορά h=9m, συνδέονται µε αγωγό εσωτερικής διαµέτρου D=m, µήκους L= 000m, και τραχύτητας k=mm. Kατάντη του αγωγού είναι τοποθετηµένη επίπεδη βάνα (Flachschieber DN000). Στην είσοδο του αγωγού δεν έχει γίνει κάποια ειδική διαµόρφωση («εγκάρσια» µορφή εισόδου, σύµφωνα µε Γ.Α Τερζίδη, Εφαρµοσµένη Υδραυλική, σελίδα 94). Ποιος πρέπει να είναι ο λόγος ανοίγµατος της βάνας (ως προς την διάµετρο του αγωγού) για να επιτευχθεί παροχή ανάµεσα στις δυο δεξαµενές ίση µε Q=5m3/s; Σχήµα Ρύθµιση ροής ανάµεσα σε δύο δεξαµενές µε τοποθέτηση βάνας στην έξοδο του αγωγού (*) (*) Rohrleitung αγωγός, Laenge: µήκος, Durchmesser: διάµετρος αγωγού, abs. hydraulische Rauhkeit, απόλυτη υδραυλική τραχύτητα. ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΝΑΣ Για την περίπτωση τοποθέτησης οργάνου ρύθµισης στο εσωτερικό ενός αγωγού, κατά την οποία η ροή µπορεί αποκαθίσταται κατάντη (δηλαδή το προφίλ των ταχυτήτων αποκτά την ίδια µορφή την οποία είχε και πριν την βάνα), µπορούµε να υπολογίσουµε τις απώλειες µε την κλασσική εξίσωση: v h s = ζ (Ι), g όπου v είναι η µέση ταχύτητα στον αγωγό και ζ ο συντελεστής απωλειών.

4 Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής ζ προσδιορίζει το γεγονός ότι ένα η βάνα προκαλεί αυξηµένες απώλειες ενέργειες: πράγµατι κατάντη της βάνας δηµιουργείται τοπικά έντονος στροβιλισµός ο οποίος «αποσύρει» ενέργεια από την κυρίως ροή για να διατηρηθεί σε κίνηση. Σχήµα : Τοπική διαταραχή του πεδίου ροής λόγω της ύπαρξης βάνας Για την περίπτωση αντίθετα κατά την οποία το όργανο ελέγχου είναι τοποθετηµένο στο τέλος του αγωγού η προαναφερόµενη αποκατάσταση ροής δεν λαµβάνει χώρα (Βλέπε σχήµα στο οποίο παρουσιάζεται και η στένωση της δέσµης λόγω του φαινοµένου Borda.), και κατά συνέπεια η εξίσωση (Ι) δεν ισχύει Σχήµα 3 Λεπτοµέρεια χαρακτηριστικών ροής στην έξοδο του αγωγού µε ύπαρξη βάνας. Για την περίπτωση αυτή (σχήµα 3), µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την σχέση: Q= µ A g (ΙΙ) h a όπου µ : είναι ένας κατάλληλος συντελεστής ο οποίος εξαρτάται από τον τύπο του οργάνου ελέγχου της ροής και το λόγο ανοίγµατος της βάνας Α : το εµβαδόν της διατοµής της «ανοικτής» βάνας: είναι ταυτόσηµη µε το εµβαδόν της εσωτερικής επιφάνειας του αγωγού που εξετάζουµε h : Το ύψος των απωλειών ενέργειας στην έξοδο του αγωγού (βλέπε σχήµα 3) a Για την θεωρητική κατανόηση της εξίσωσης (ΙΙ) πρέπει να πάρουµε υπόψη µας τόσο το σχήµα 4 αλλά και το ότι η εξίσωση Bernoulli όπως αυτή εφαρµόζεται συνήθως στην πράξη

5 προϋποθέτει το να λαµβάνει χώρα «οριζόντια ροή». Αυτή η συνθήκη δεν πληρείται στην περιοχή ανάντη της βάνας ούτε αµέσως κατάντη αλλά σε κάποια απόσταση κατάντη αυτής βλέπε σχήµα 3 (κάτι ανάλογο ισχύει και για ροή από οπή δεξαµενής- βλέπε για το πεδίο εφαρµογής της Bernoulli σε φλέβα νερού η οποία εξέρχεται από οπή δεξαµενής Ρευστοµηχανική του κ. Κωτσοβίνου, κεφάλαιο 5.4, σχήµα 5.4.). Το συνολικό ύψος των απωλειών λόγω της ύπαρξης της βάνας ισούται µε: h a = H πβ H εδ (ΙΙΙ) όπου: H : ύψος της γραµµής ενέργειας στην περιοχή της βάνας πβ H εδ : Το ύψος της γραµµής ενέργειας στο εσωτερικό της δεξαµενής Σχήµα 4: Μορφή της γραµµής ενέργειας στην έξοδο του αγωγού Για την περίπτωση µεγάλου όγκου της δεξαµενής, το νερό «ηρεµεί» στο εσωτερικό της δεξαµενής, δηλαδή χάνει όλη την κινητική του ενέργεια, η οποία µετατρέπεται µε µία αλυσίδα στροβίλων σε θερµότητα (βλέπε π.χ. σηµειώσεις Ρευστoµηχανικής του Κ. Μουτσόπουλου). Κατά συνέπεια στο εσωτερικό της δεξαµενής και µακριά από τη βάνα το ύψος της γραµµής ενέργειας θα είναι ίσο µε την στάθµη του νερού. Λόγω του ότι όλη η κινητική ενέργεια «χάνεται» θα έχουµε την εξίσωση: h a va = (ΙV) g όπου v a η χαρακτηριστική µέση ταχύτητα στο σηµείο κατάντη της βάνας όπου οι γραµµές ροής είναι οριζόντιες. (Σε απόσταση λίγων διαµέτρων από την βάνα το συνολικό ύψος της γραµµής ενέργειας µπορεί να θεωρηθεί περίπου σταθερό βλέπε σχήµα 4: η πτώση της γραµµής ενέργειας είναι σταδιακή). Ονοµάζοντας A ϕ την επιφάνεια της διατοµή της φλέβας του νερού στο προαναφερθέν σηµείο (στο οποίο οι γραµµές ροής είναι οριζόντιες), µπορούµε να υπολογίσουµε την µέση χαρακτηριστική ταχύτητα µε την βοήθεια της εξίσωσης:

6 Q v= (V) A ϕ Η επιφάνεια A ϕ = µ A A ϕ υπολογίζεται µε βάση την εξίσωση: όπου µ ένας εµπειρικός συντελεστής. Η αναλογία ανάµεσα στον συντελεστή µ και τον συντελεστή συστολής C d για την περίπτωση εκροής µέσω οπής φλέβας νερού από δεξαµενή στην ατµόσφαιρα (Βλέπε π.χ. Ρευστοµηχανική Κωτσοβίνου κεφάλαιο 5.4, σχήµα 5.4.3) είναι σαφής, αν και οι δύο περιπτώσεις σαφώς δεν είναι ταυτόσηµες. Για την λύση της συγκεκριµένης άσκησης πάρτε υπόψη σας ότι από την κατασκευάστρια εταιρία, δίνονται τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: s/d ζ ,35,5 4, µ ΛΥΣΗ Εφαρµόζουµε την εξίσωση Bernoulli σε ένα σηµείο της επιφάνειας της δεξαµενής ανάντη στο οποίο το νερό µπορεί να θεωρηθεί ακίνητο (διατοµή ) και σε ένα αντίστοιχο σηµείο της δεξαµενής κατάντη (διατοµή ): v g p v p + + z = + + z + h γ g γ όπου v η ταχύτητα, p η πίεση, z το γεωδαιτικό ύψος από τυχόν σηµείο αναφοράς και h το συνολικό ύψος των υδραυλικών απωλειών ανάµεσα στις διατοµές και. Εφόσον κατά προσέγγιση και στα δύο σηµεία το νερό µπορεί να θεωρηθεί ακίνητο προκύπτει ότι v v 0. Στην επιφάνεια του υγρού η πίεση είναι ίδια µε την ατµοσφαιρική, κατά συνέπεια p p. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: h= z z. Το διαθέσιµο ύψος ενέργειας h (συνολικό ύψος απωλειών) κατανέµεται για την περίπτωση που εξετάζουµε ως εξής:

7 h =Σh v + h a () Για το πρόβληµα που εξετάζουµε, οι απώλειες ανάντη ης βάνας είναι το άθροισµα των απωλειών εισόδου h E και των απωλειών λόγω τριβών h T. Κατά συνέπεια: L v Σhv = he + ht = ζ E + f () D g Η (µέση) ταχύτητα στον αγωγό υπολογίζεται από τη σχέση: 4 Q 4 5 v= = = 6, 366m / s π D π Για τον υπολογισµό του συντελεστή f παίρνω υπόψη µου ότι: v D 6, 366 Re= = = 4, ν 3, 0 f = 097 6, k/d=/000= 0 3 Για τον συντελεστή των απωλειών στην είσοδο έχω προφανώς: ζ E = 5. Κατά συνέπεια το σύνολο των απωλειών ανάντη του οργάνου ελέγχου υπολογίζεται σε: 000 6, 366 Σ h v = = 8, 4m 9, 8 Κατά συνέπεια οι απώλειες εξόδου υπολογίζονται σε: h a = 9 8, 4= 9, 58m Ο συντελεστής στένωσης µπορεί να υπολογιστεί µε την βοήθεια της σχέσης η οποία είχε δοθεί από την εκφώνηση της άσκησης: µ = A Q g h a = π 4 5 9, 8 9, 58 = 464 Παίρνοντας υπόψη µου τα δεδοµένα του κατασκευαστή (βλέπε σχετικό πίνακα)µπορώ να εκτιµήσω ότι για µ =464, s / D 5.

8 .. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Μία βυθισµένη αντλία µεταφέρει νερό σε ένα σύστηµα άρδευσης µε παροχή Q=80l/s. Το µήκος του καταθλιπτικού αγωγού είναι ίσο µε L=300m, η εσωτερική διάµετρος ίση µε D=m, ενώ η γεωδαιτική διαφοράς της στάθµης του αρδευτικού καναλιού από την στάθµη της δεξαµενής άντλησης είναι h geo = 60m ο συντελεστής των γραµµικών υδραυλικών απωλειών µπορεί να θωρηθεί ίσος µε f = 05 οι συντελεστές απωλειών λόγω αλλαγής κατεύθυνσης ίσοι µε ζ k = 3και ζ k = ενώ οι απώλειες στο εσωτερικό της αντλίας θεωρούνται αµελητέες (βλέπε το σχήµα για λεπτοµέρειες). Ζητείται να προσδιορισθεί η ισχύς της αντλίας. Ο συντελεστής απόδοσης της αντλίας µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ίσος µε η Α = 75 και του ηλεκτροκινητήρα ίσος µε η = 90 Μ Σχήµα 5: Παράδειγµα υπολογισµού ισχύος βυθισµένης αντλίας για άντληση νερού (*) (*) Rohrleitung: Αγωγός, Τuchpumpe: βυθισµένη αντλία ΛΥΣΗ Η ισχύς της αντλίας µπορεί να υπολογισθεί από την εξίσωση: P= ρ g H Q η η A M Για το πρόβληµα το οποίο εξετάζουµε το µανοµετρικό µπορεί να οριστεί από την σχέση: H = h geo + h v u + g όπου u η µέση ταχύτητα στον αγωγό και h v οι συνολικές υδραυλικές απώλειες.

9 Η µέση ταχύτητα υπολογίζεται από την σχέση: Q 4 Q 4 08 u = = = =, 55m / s A π D π Οι συνολικές υδραυλικές απώλειες υπολογίζονται σε: L u u 300, 55 h v = f + 6 D g g 9, 8 ( + 3) = =, m Και κατά συνέπεια η ισχύς της αντλίας υπολογίζεται σε:, ,8 60, P, = = 84795W P=85kW = 85kW

10 ..3. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Αντλείται νερό (θερµοκρασίας 0 βαθµών Κελσίου) από µία δεξαµενή σε µία διώρυγα. Προσδιορίστε το σηµείο λειτουργίας της αντλίας, για την εξεταζόµενη εγκατάσταση, µε την βοήθεια την χαρακτηριστική καµπύλη της αντλίας όπως αυτή δίνεται από τον κατασκευαστή (ισχύει για έναν ορισµένο αριθµό στροφών της αντλίας ανά λεπτό). Πίνακας ΧΧ: Καµπύλη λειτουργίας αντλίας για δεδοµένο αριθµό στροφών Q [l/s] H [m] 6,0 5,7 4,7,8 9,8 Στοιχεία του αγωγού: Συνολικό µήκος L=60m, εσωτερική διάµετρος D=3m, υδραυλική τραχύτητα k=mm, συντελεστής απωλειών λόγω απότοµης στένωσης: ζ=5, ενώ για τις απώλειες λόγω αλλαγής διεύθυνσης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον συντελεστή ζ=5. Σχήµα : Σχηµατική αναπαράσταση άντλησης νερού (*) (*) scharfkantiger Einlauf: είσοδος (σε αγωγό) µε οξείες ακµές, zylindrischer Auslauf έξοδος (από αγωγό) µε κυλινδρικη διαµόρφωση, Pumpe: αντλία. ΛΥΣΗ Το σηµείο λειτουργίας είναι το σηµείο τοµής του απαιτούµενου µανοµετρικού για τον εν λόγω αγωγού (εκφρασµένες συναρτήσει της παροχής) και της χαρακτηριστικής καµπύλης της αντλίας όπως δίνεται από τον κατασκευαστή. Το µανοµετρικό µπορεί να υπολογισθεί από την σχέση: Η = h + h geo v Όπου geo h η γεωδαιτική απόσταση ανάµεσα στις στάθµες των δύο δεξαµενών και v h οι συνολικές απώλειες οι οποίες µπορούν να εκφραστούν από τις σχέσεις:

11 h v h v = f L D u + ζ + ζ + = g f 60 8 Q = f g π D 4 L D = 8 Q + ζ+ ζ + g π D ( f , 5) Q O συντελεστής γραµµικών απωλειών f µπορεί να υπολογιστεί συναρτήσει του λόγου k u D, και του αριθµού Reynolds, Re= D ν Για τον αγωγό που εξετάζουµε ισχύουν οι σχέσεις: 4 k D mm 3 = = 3, mm και Re u D 4 Q D 4 Q = = = 3, ν ν π D 3, 0 π 3 = 6 Q Το απαιτούµενο µανοµετρικό Η R υπολογίζεται από τις σχέσεις: Η R = h geo + h V ( f , 5) = ( ) + Q Μία παρουσίαση περισσότερων σηµείων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας ΧΧ Υπολογισµός «καµπύλης λειτουργίας καταθλιπτικού αγωγού»: Σύνολο απωλειών συναρτήσει της παροχής Q ( m 3 5 / s ) Re ( 0 ) f (-) H R [m] , , ,86 73,8 0 6,58 7 3,3 To σηµείο λειτουργίας της αντλίας είναι το σηµείο τοµής της χαρακτηριστικής «καµπύλης λειτουργίας της αντλίας» (πίνακας ΧΧ) και του χαρακτηριστικής «καµπύλης του καταθλιπτικού αγωγού» (Πίνακας ΧΧ). Με την βοήθεια γραφικής παράστασης (Σχήµα ), βρίσκουµε ότι το σηµείο λειτουργίας της αντλίας (τοµή της «καµπύλης λειτουργίας της αντλίας» µε την 3 «καµπύλη του καταθλιπτικού αγωγού») είναι: Q 06, m / s, H R, 3m.

12 Σχήµα : Γραφικός προσδιορισµός σηµείου λειτουργίας αντλίας (*) (*) Pumpenkennlinie Καµπύλη λειτουργίας αντλίας, Rohrleitungskennlinie: καµπύλης λειτουργίας καταθλιπτικού αγωγού, Arbeitspunkt: σηµείο λειτουργίας (της αντλίας) Για την περίπτωση κατά την οποία επιθυµούµε να αλλάξουµε την παροχή, πρέπει να αλλάξουµε τον αριθµό των στροφών και να πάρουµε υπόψη µας την αντίστοιχη καµπύλη λειτουργίας.

13 ..4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Για τον σταθµό άντλησης ο οποίος παρουσιάζεται στο σχήµα, πρέπει να προσδιορισθεί η γεωδαιτική το µέγιστο γεωδαιτικό ύψος h στο οποίο επιτρέπεται να τοποθετηθεί η αντλία, η οποία σύµφωνα µε τον κατασκευαστή έχει µέγιστο ύψος αναρρόφησης hmax, a = 5, 9 m. H παροχή άντλησης είναι Q=5m3/s, το µήκος του αγωγού ανάντη της αντλίας είναι L S = 5m, η εσωτερική διάµετρος του αγωγού είναι D S = 500mm. και η απόλυτη τραχύτητα του αγωγού είναι k =, 5mm. Ο συντελεστής απωλειών λόγω αλλαγής κατεύθυνσης εκτιµάται σε ζ K = 5, ενώ ο συντελεστής απωλειών στην είσοδο του αγωγού, λόγω τοποθέτησης φίλτρου, εκτιµάται σε ζ E = 3, 0. Η θερµοκρασία του νερού θεωρείται ίση µε δέκα βαθµούς. Τα υπόλοιπα στοιχεία φαίνονται από το σχήµα. geo, S ΛΥΣΗ Το µέγιστο επιτρεπτό ύψος αναρρόφησης υπολογίζεται σαν την απόσταση της γραµµής πιεζοµετρίας στο σηµείο στο οποίο είναι τοποθετηµένη η αντλία, από το γεωδαιτικό ύψος του άξονα της αντλίας us h max,a hgeo,s + hv,s +, () g όπου h V, S οι υδραυλικές απώλειες ανάντη της αντλίας (δηλαδή στον αγωγό αναρρόφησης) και usη ταχύτητα στον αγωγό αναρρόφησης. Για το άθροισµα των υδραυλικών απωλειών και του ύψους της κινητικής ενέργειας ισχύει η σχέση: h V,S us us LS + = f + ζ + + k ζ e () g g DS

14 Η ταχύτητα στον αγωγό αναρρόφησης υπολογίζεται σε: QS 4 Q 4 5 us = = = =, 55m / s A π D π 5 S S Ο υπολογισµός του συντελεστή γραµµικών απωλειών f γίνεται µε βάση τον αριθµό Reynolds και τον λόγο k / D : S us DS, Re= = = 9, 73 0, 6 ν 3, 0 k D S 3 = = προκύπτει ότι: f = 084 Κατά συνέπεια: us, 55 5 hv,s + = e + =, 88m g 9, 8 5 Παίρνοντας υπόψη µας την εξίσωση () hgeo,s hmax, a, 88m Κατά συνέπεια το µέγιστο επιτρεπτό ύψος τοποθέτησης της αντλίας (σε σχέση µε την επιφάνεια του νερού) είναι: h geo,s,max =3,3m

15 . ΡΟΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. Ονοµάζουµε ειδικό ύψος της γραµµής ενέργειας H 0 την απόσταση της γραµµής ενέργειας από τον πυθµένα της κατασκευής µέσα στην οποία λαµβάνει χώρα η ροή. Η έννοια αυτή χρησιµοποιείται κυρίως για ροή σε ανοικτούς αγωγούς. Για κατασκευές (κανάλια, διώρυγες) µε µικρές κλίσεις και αρκετά οµοιόµορφη κατανοµή ταχυτήτων (ώστε να µπορούµε να θέσουµε α=), η εξίσωση Bernoulli γράφεται: v Η 0 = y +. () g Όπου y το βάθος ροής και v η ταχύτητα. Παίρνοντας υπόψη µας ότι: v=q/a () όπου Q είναι η παροχή και A η διατοµή ροής. Προφανώς στην περίπτωση ροής µε ελεύθερη επιφάνεια η διατοµή ροής δεν είναι σταθερά αλλά είναι συνάρτηση το βάθους ροής

16 Σχήµα Περιγραφή ροής µε ελεύθερη επιφάνεια σε κανάλι µε τυχαία γεωµετρία Το ειδικό ύψος ενέργειας γράφεται: Q Η 0 = y + (3) A g Είναι δυνατόν να αποδειχτεί ότι για ένα ζευγάρι τιµών Η 0και Q υπάρχουν δύο δυνατές τιµές για το βάθος ροής: y και y,εκτός από την περίπτωση όπου το Η παίρνει την ελάχιστη τιµή του οπότε προκύπτει ένα µόνο βάθος ροής το οποίο ονοµάζεται κρίσιµο βάθος ροής κα θα συµβολιστεί στην συνέχεια µε y. (Βλέπε σχήµα ). κρ Στο κρίσιµο αυτό βάθος ροή αντιστοιχεί µία κρίσιµη επιφάνεια διατοµής µία κρίσιµη ταχύτητα Q v κρ =. A κρ Α κρ, και Το ποιο από τα δύο πιθανά βάθη ροής θα λάβει χώρα εξαρτάται από τις οριακές συνθήκες. Η ροή ονοµάζεται υποκρίσιµη εάν ροή ονοµάζεται υπερκρίσιµη. y> yκρ ( v< vκρ ), ενώ αν y< yκρ ( v> vκρ ) η Η ταχύτητα για την περίπτωση κρίσιµης ροής είναι η ταχύτητα διάδοσης µικρών διαταραχών στην ελεύθερη επιφάνεια. Επειδή η ταχύτητα αυτή µετριέται σε σχέση µε την ταχύτητα ροής, για την περίπτωση υπερκρίσιµης ροής ( v > vgr) µία διαταραχή δεν µπορεί να µεταδοθεί ανάντη. Για αυτό σε µία ορισµένη υδραυλική διατοµή ο υδραυλικός έλεγχος λαµβάνει χώρα πάντα ανάντη. Όπως είναι γνωστό από την Ρευστοµηχανική χρήσιµος για τον χαρακτηρισµό της ροής είναι ο αριθµός Froude o οποίος εκφράζει τον λόγο των δυνάµεων αδρανείας προς τις δυνάµεις βαρύτητας και είναι δυνατόν να ορισθεί σαν: V Fr =. ga / B Για την περίπτωση υπερκρίσιµης ροής ο αριθµός Froude παίρνει τιµές µεγαλύτερες από τη µονάδα, για υποκρίσιµη ροή τιµές µικρότερες από τη µονάδα και για κρίσιµη ροή έχουµε Fr =.

17 Σχήµα Μεταβολή του βάθους ροής συναρτήσει του ειδικού ύψους ενέργειας, για περίπτωση σταθερή παροχή Για ανοικτούς αγωγούς ορθογωνικής διατοµή, η διατοµή ροής είναι γραµµική συνάρτηση του βάθους ροής : A=By (4) Όπου Β το πλάτος του καναλιού Στην περίπτωση αυτή µπορούµε να ορίσουµε την ειδική παροχή σαν: q=q/b (5) και η εξίσωση (3) γράφεται: q Η 0 = y + (6) y g Αντίστοιχα ο αριθµός Froude µπορεί να γραφεί σε πιο απλή µορφή: V Fr = (7) gy Για την περίπτωση ορθογωνικής διατοµής µπορούµε να υπολογίσουµε το κρίσιµο βάθος ροής από την σχέση: ( Q / B) 3 y 3 κρ = = g q g

18 Προφανώς είναι δυνατόν να σχεδιάσουµε ανάλογες καµπύλες µε αυτήν του σχήµατος () (στις οποίες είχαµε θεωρήσει Q=σταθερό), για περίπτωση σταθερού ή δεδοµένου ύψους ειδικής ενέργειας. Αν σχεδιάσουµε το βάθος ροής συναρτήσει της ειδικής παροχής q, προκύπτουν επίσης για µία τιµής της ειδικής παροχής δύο δυνατές τιµές του βάθους ροής εκτός από την περίπτωση της µέγιστης ειδικής παροχής για την οποία αντιστοιχεί το κρίσιµο βάθος ροής. Σχήµα 3 Μεταβολή του βάθους ροής συναρτήσει του ειδικού ύψους ενέργειας, για περίπτωση σταθερού ύψους ενέργειας

19 . ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ.. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΟΦΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΓΩΓΟ ΜΕ ΑΜΕΛΗΤΕΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Το πλάτος ενός ανοικτού καναλιού διευρύνεται από b = m σε b = 4m. Λόγω της κατασκευής οι απώλειες κατά την διεύρυνση του καναλιού µπορούν να θεωρηθούν 3 αµελητέες. Για παροχή Q= 5m / s το βάθος ροής στην διατοµή είναι ίσο µε y =, 47m. Υπολογείστε το βάθος ροής την ταχύτητα και το ύψος ενέργειας στην διατοµή. ΛΥΣΗ Εφαρµόζουµε την εξίσωση της ενέργειας (Bernoulli) στις διατοµές και : v h E = y + g = v h E = y + g Όπου Q Q 5 v = = = = 85m / s A y b, 47 4 και v 85 h E = y + =, 47+ =, =, 507m g g προφανώς h = h E E Για το πρώτο κοµµάτι της εξίσωσης ισχύει ότι:

20 Q v = = A Q y b Κατά συνέπεια : Q he = he = y+ b y g 3 h E y b g y b g Q = Η παραπάνω πρωτοβάθµια εξίσωση µπορεί να επιλυθεί. Αναλυτικά (Εξίσωση του Cardano). Με τη µέθοδο των δοκιµών 3. Γραφικά 4. Αριθµητικά (µέθοδος Newton-Raphson) Προκύπτει ότι : y, 33m = ( h y ), m / s v = g E 88 = 0

21 .. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙ Η ΑΓΩΓΟ Στο πνεύµα της διεπιστηµονικής προσέγγισης των επιστηµονικών θεµάτων και στα πλαίσια της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιαµόρφωσης Χειµάρρου Πολυχωρίου» έχουν συνταχθεί οι παρακάτω επιστηµονικές οµάδες: ) «Μελέτη κοινωνικοοικονοµικής οργάνωσης των αυτόνοµων οικισµών την εποχή της τουρκοκρατίας-η περίπτωση του Πολυχωρίου: προβάλλοντας το χθές στο σήµερα» ) «Περιβαλλοντικός συµβολισµός στα έργα του Θεόδωρου Αγγελόπουλου Εφαρµογή στην ευρύτερη περιοχή του Χειµάρρου Πολυχωρίου 3) «Υδραυλική Μελέτη του Χειµάρρου Πολυχωρίου» Παρά τις προσπάθειες του Μηχανικού Περιβάλλοντος κ. Ατυχίδη να ενταχθεί σε µία από τις πρώτες δύο οµάδες, του ανατέθηκε η εκπόνηση της υδραυλικής µελέτης. Ο κ. Ατυχίδης βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάθλιψης. Μπορείτε να τον βοηθήσετε; Στα πλαίσια της υδραυλικής µελέτης ζητείται να υπολογισθεί το βάθος ροής για πληµµυρική παροχή Q= 50m 3 / s, θεωρώντας ότι η ροή µπορεί να θεωρηθεί οµοιόµορφη Η διατοµή της διώρυγας είναι τραπεζοειδής, µε πλάτος πυθµένα b=3m, πλευρική κλίση (ύψος:πλάτος) :m=:, κατά µήκος κλίση Ι=5%. ίνεται συντελεστής / 3 Manning k st = 30m / s ΛΥΣΗ Η επιφάνεια ροής δίνεται από την σχέση: ( b my) A = y +, όπου y το βάθος ροής, ενώ η βρεχόµενη περίµετρος από την σχέση: U = b+ + m y Για να βρω τη λύση του προβλήµατος χρησιµοποιώ την εξίσωση Gaukler Manning- Strickler Q= k st I A R / 3

22 όπου R=A/U Η διαδικασία επίλυσης δίνεται στον παρακάτω πίνακα y [m] A [m] U [m] R [m] / 3 R Q [m3/s],0 5,0 7, , 3,0 7 6,4,644,39 79,60,0 4,9,7, 33,0 6,8,84,68,7 445,4 8,846 3,777,368,3 49,6,4 8,973 3,8,373,35 49,70,43 9,0 3,867,377,37 55

23 ..3 ΙΩΡΥΓΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο NEWTON- RAPHSON Η διώρυγα εκτόνωσης ενός φράγµατος έχει ορθογωνική διατοµή, µε πλάτος b=5,6m / 3 κλίση Ι=% και συντελεστή Manning-Strickler k st = 60m / s. Να διερευνηθεί αν η κλίση της διώρυγας είναι ήπια (δηλαδή αν σε περίπτωση οµοιόµορφης ροής ή ροή είναι υποκρίσιµη η όχι ) για παροχή Q= 50m 3 / s. Ο υπολογισµός του οµοιόµορφου βάθους ροής ας γίνει µε την µέθοδο Newton-Raphson. Θεωρείστε σαν αρχική προσέγγιση του βάθους ροής y=4m. Επιπλέον για την περίπτωση κατά την οποία η ταχύτητα στην είσοδο της διώρυγας είναι ίση µε v=3,6m/s, εκτιµείστε αν το βάθος ροής αυξάνει από τα ανάντη προς τα κατάντη. ΛΥΣΗ Το κρίσιµο βάθος υπολογίζεται από την σχέση: ( y) κρ = 3 Q b g = 3 50 = 5, 878m 5, 6 9, 8 Το οµοιόµορφο βάθος ροής χαρακτηρίζεται από το γεγονόε ότο η κλίση της γραµµής ενέργειας είναι ίση µε την κλίση της γραµµής ενέργειας. H εξίσωση Gaukler-Manning-Strickler µπορεί να γραφεί µε τις παρακάτω µορφές: / 3 / I ε Q= k st A R () Κατά συνέπεια για την περίπτωση οµοιόµορφης ροής, η παροχή µπορεί να εκφραστεί, συναρτήσει του οµοιόµορφου βάθους ροής: / 3 b yn / Q= k st b yn I b y () + n Η παραπάνω εξίσωση γράφεται και µε την παρακάτω µορφή: f(y n 3/ 5 / 3 / 4 k b I ) = n 3 / Q 5/ st ( y ) ( y ) b Για το πρόβληµα που εξετάζουµε: n

24 f(y n ) f(y 60 3/ 5, 6 5/ ( y ) ( y ) 5, / 0 3 / 4 = n 3 / n n 5/ ( y ) ( y ) 5 6 ) = 0, 759, n n 3/ f (y n ) = 6898( y n ) Κατά συνέπεια το κανονικό βάθος ροής µπορεί να υπολογισθεί επαναληπτικά µε την µέθοδο Newton-Raphson : [ y ] = [ y ] n i+ n i f f ([ yn] i) ([ y ] ) n i όπου ο δείκτης συµβολίζει τον αύξοντα αριθµό της επανάληψης. Θέτοντας [ ] i y n = 4 00m προκύπτει 0, [ y n ] [ ] i f ( y n ) i f ([ ] ) ([ y ] ) [m] [m] [-] [m] 0 4,00-4,77 3,584 -,356 5,36,0054 6, ,05 3 5, , , ,03 n i ( ) f y n i / f [ y n ] i Κατά συνέπεια y n < yκρ η ροή είναι υπερκρίσιµη Το βάθος ροή στην είσοδο υπολογίζεται από την σχέση: Q 50 y 0 = = =, 89m < y n v b 3, 6 5, 6 0

25 ..4 ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΣΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΓΩΓΟ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΑΛΜΑ Σε ένα ανοικτό κανάλι, ορθογωνικής διατοµής, ρέει µια ειδική παροχή, (=παροχή ανά µονάδα πλάτους), q=,m / s. Ο συντελεστής Gaukler-Manning-Strickler εκτιµάται σε / 3 k st = 55m / s. Σε ένα σηµείο παρουσιάζεται αλλαγή κατεύθυνσης και η κλίση του αγωγού µεταβάλλεται από Ι =,5 % σε Ι = %. Υποθέτουµε ότι για όλο τον χώρο που εξετάζουµε ισχύει η παραδοχή Β >> y, όπου Β είναι το πλάτος του καναλιού και y το πλάτος βάθος ροής. Υποθέτουµε ότι η διώρυγα ανάντη είναι αρκετά µεγάλη ώστε να έχουµε οµοιόµορφη ροή ανάντη του σηµείου αλλαγής κλίσης. α) Αποδείξτε ότι αµέσως κατάντη του σηµείου αλλαγής κατεύθυνσης λαµβάνει χώρα ένα υδραυλικό άλµα. β) Ποια µορφή πιστεύετε πως έχει το υδραυλικό άλµα; ΛΥΣΗ Για να λάβει χώρα υδραυλικό άλµα πρέπει να έχουµε µετάβαση του τύπου ροής από υπερκρίσιµη σε υποκρίσιµη. Από την εκφώνηση της άσκησης δίνεται ότι ανάντη του σηµείου αλλαγής κλίσης η ροή µπορεί να θεωρηθεί οµοιόµορφη. Κάνοντας την υπόθεση σε µικρή απόσταση κατάντη του σηµείο αλλαγής κατεύθυνσης η ροή η ροή µπορεί να εκτιµηθεί σαν οµοιόµορφη, πρέπει να εξετάσουµε αν ισχύουν οι συνθήκες: ( y ) yκρ n < ( y ) yκρ n > Η κρίσιµη ροή υπολογίζεται από την σχέση:

26 q, yκρ = 3 = 3 = 58m g 9, 8 Το οµοιόµορφο βάθος ροής για τα τµήµατα και µπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση Gaukler-Manning-Strickler: 3 Q= kst A R I όπου Q η παροχή, Α η βρεχόµενη επιφάνεια διατοµής και R η υδραυλική ακτίνα η οποία σαν ορίζεται σαν το λόγο της βρεχόµενης επιφάνειας προς την βρεχόµενη περίµετρο U: A R=. U Παίρνοντας υπόψη µας ότι, q = Q / B και ότι για την ορθογωνική διατοµή που εξετάζουµε A= B y,η εξίσωση Gaukler-Manning-Strickler γράφεται: 3 q= kst y R I Για την περίπτωση της ορθογωνικής διατοµής που εξετάζουµε: Α =Β y, U = B+ y. Επειδή όµως Β >> y U B και κατά συνέπεια: A B y B y R = = = U B+ y B y οπότε έχουµε την παρακάτω προσεγγιστική εξίσωση: q k st y i 3 ( y ) I i i 3 5 q ( y i ) n =, σχέσεις οι οποίες ισχύουν για i =, kst I i Μπορώ λοιπόν να υπολογίσω το οµοιόµορφο βάθος ροής στις δύο διατοµές που εξετάζουµε: q, ( y ) n = = kst I , 3 5 ( ) 3 5 =355m

27 q, ( y ) n = = kst I , Κατά συνέπεια ( y ) yκρ n 3 5 ( ) 3 5 =800m <, στην διατοµή έχουµε υπερκρίσιµη ροή, ( y ) yκρ >, στην διατοµή έχουµε υποκρίσιµη ροή, n Τα βάθη ροής πίσω από το υδραυλικό άλµα µπορούν να εκτιµηθούν από την παρακάτω εξίσωση (η οποία στηρίζεται στην αρχή της ορµής): y y ( + 8 ) = Fr Το y µπορεί να ορισθεί και σαν το «απαιτούµενο» βάθος ροής κατάντη για να στεθεροποιηθεί το υδραυλικό άλµα. Για τον ακριβή τύπο του υδραυλικού άλµατος πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τα εξής: α) Το κανονικό βάθος ροής ( y ) n είναι µικρότερο από το y. Το υδραυλικό άλµα µετακινείται προς τα κατάντη. β) Το κανονικό βάθος ροής είναι περίπου ίσο µε το y : Για µεγάλους αριθµούς Fr. το υδραυλικό άλµα παρουσιάζει χαρακτηριστικό µακροσκοπικό στρόβιλο στην επιφάνεια του. Αντίστοιχα για µικρούς αριθµούς Fr εµφανίζονται κυµατισµοί στην περιοχή του υδραυλικού άλµατος γ) Το κανονικό βάθος ροής ( y ) n είναι µεγαλύτερο από το y. Το υδραυλικό άλµα σχηµατίζεται αµέσως κατάντη από την θέση στην οποίαν παρουσιάζεται η αλλαγή κλίσης. Το υδραυλικό άλµα είναι βυθισµένο Για την περίπτωση που εξετάζουµε ισχύουν τα παρακάτω: v q, Fr = = = = 8, gy y gy 355 9, ( + 8 8, ) m 355 y = = 748 ( ) n Κατά συνέπεια για την περίπτωση που εξετάζουµε ισχύει η περίπτωση γ) y < y. Κατά συνέπεια το υδραυλικό άλµα θα σχηµατισθεί αµέσως κατάντη της θέσης όπου παρουσιάζεται η αλλαγή κλίσης και θα είναι ελαφρά βυθισµένο.

28 ..5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Για την περίπτωση ροής σε ανοικτούς αγωγούς η εξίσωση της ενέργειας ανάµεσα σε δύο διατοµές µπορεί να γραφεί: v v + y + = z + y + hv z + () g g Ο δείκτης δηλώνει την διατοµή ανάντη, ο δείκτης την διατοµή κατάντη, η µεταβλητή z το υψόµετρο του πυθµένα στην κάθε διατοµή, η µεταβλητή y το βάθος ροής, η µεταβλητή v την ταχύτητα ενώ η µεταβλητή hvτις απώλειες ενέργειας µεταξύ των δύο διατοµών Θέτουµε: z z = dz ( α ) y y = dy (β) v v v = d( ) (γ) g g g Ορίζουµε την κλίση του πυθµένα σαν: dz Ι 0 = (3 α ) dx και την κλίση της γραµµής ενέργειας σαν dh Ι = v Ε (3β) dx Προφανώς για πεπερασµένες τιµές της απόστασης των δύο διατοµών οι παραπάνω τιµές γράφονται σαν: z z = z, (4 α ) y y = y (4β) z Ι 0 = x (5α) h Ι v Ε =, x (5β)

29 Σχήµα Υδραυλικά γεωµετρικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά ροής σε ανοικτούς αγωγούς Αντίστοιχα η εξίσωση της ενέργειας γράφεται: v v y - I0 x+ I E x+ = 0 (6) g Για τον υπολογισµό της κλίσης της γραµµής ενέργειας µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εξίσωση των Gaukler-Manning-Strickler: Q v Ι Ε = = (7) k 4 / 3 4 / 3 st A R kst R όπου η µεταβλητή Q συµβολίζει την παροχή, η µεταβλητή Α την βρεχόµενη επιφάνεια και η µεταβλητή R την υδραυλική ακτίνα. Εάν στο εξεταζόµενο τµήµα λαµβάνουν χώρα µεταβολές της διατοµής, πρέπει να πάρουµε υπόψη µας τις τοπικές απώλειες πολλαπλασιάζοντας την διαφορά των υψών κινητικής ενέργειας µε έναν κατάλληλο συντελεστή ε: Για βαθµιαίες µεταβολές της διατοµής ε=/3 Για απότοµες µεταβολές της διατοµής ε=/ Κατά συνέπεια v v y= I0 x I E x ε (8) g Οι υπολογισµοί απλοποιούνται, λίγο, αν δεν εξετάσουµε την διαφορά του βάθουε ροής, y, αλλά γίνει ο υπολογισµός της διαφοράς του ύψους της πιεζοµετρικής ενέργειας µεταξύ των δύο διατοµών η οποία ορίζεται σαν hp : h p ( z + y ) ( z + y ) = y I x = 0 (9)

30 Κατά συνέπεια: v v hp = I E x ε (0) g εισαγάγοντας την εξίσωση των Gaukler-Manning-Strickler: v v v hp = x ε () 4 g k R 3 st Μεταξύ των εξεταζόµενων διατοµών και αλλάζει τόσο η ταχύτητα v αλλά και το βάθος ροής y και η υδραυλική ακτίνα R. Mία συνηθισµένη προσέγγιση είναι να θεωρήσουµε τα µεγέθη αυτά σαν τους µέσους όρους των αντίστοιχων µεγεθών στις δύο διατοµές: v + v v= v m = () v= v v (3) R + R R= R m = (4) Κατά συνέπεια οι παραπάνω εξισώσεις µπορούν να γραφτούν και ως εξής: y= I h p vm vm 0 x x ε v 4 / 3 k st R g vm vm x ε v 4 / 3 kst R g = (5) (6) Μέθοδος υπολογισµού y Οι µελέτες αντιπληµµυρικής προστασίας αφορούν κατά κανόνα φυσικούς σχηµατισµούς απορροής, των οποίων οι γεωµετρικές ιδιότητες είναι ακανόνιστες και η ακριβής καταγραφή τους δύσκολη Στην πράξη οι υπολογισµοί γίνονται µε την παραδοχή της µόνιµης ροής, µε παροχή διαστασιολόγησης την µέγιστη πληµµυρική παροχή η οποία είναι παραδοχή «από τη µεριά της ασφάλειας».

31 Η διαδικασία η οποία ακολουθείται συχνά για τον υδραυλικού υπολογισµό είναι η εξής: Στις διατοµές στις οποίες οι αρµόδιοι µηχανικοί κρίνουν ότι πιθανώς να παρουσιαστεί πρόβληµα στην διόδευση της πληµµυρικής παροχής (δηλαδή στις διατοµές οι οποίες συµπίπτουν µε «στενώσεις» =µικρές επιφάνειες διατοµής ή χαµηλές κατά µήκος κλίσεις γίνεται αποτύπωση των χαρακτηριστικών τους από τους τοπογράφους. Στην συνέχεια ορίζεται µία διατοµή για την οποία όταν είναι γνωστή η παροχή µπορεί να υπολογιστεί το βάθος ροής. (αυτό είναι δυνατόν αν σε κάποιο σηµείο έχουµε έλεγχο ροής βλ. Εφαρµοσµένη Υδραυλική του Γ. Τερζίδη)., ή αν υποθέσουµε πως στο σηµείο αυτό έχει αποκατασταθεί το οµοιόµορφο βάθος ροής). Εφόσον η ροή είναι υποκρίσιµη οι υπολογισµοί θα γίνουν προς τα ανάντη, ενώ εάν η ροή είναι υπερκρίσιµη οι υπολογισµοί θα γίνουν προς τα κατάντη. Η απόσταση x ανάµεσα στις διατοµές θεωρείται γνωστή από την αποτύπωση. Για την πρώτη άγνωστη διατοµή προς τα κατάντη γίνεται µία εκτίµηση( π.χ.) για το βάθος ροής: Σε αυτήν την ποσότητα αντιστοιχούν οι ποσότητες h p, y και hp. Με βάση τις παραπάνω εκτιµήσεις µπορούν να εκτµηθούν, από τις εξισώσεις () (4) η µέση ταχύτητα, v m η µέση υδραυλική ακτίνα R m και η διαφορά των ταχυτήτων v όσο αφορά την διατοµή στην οποία το βάθος ροής είναι γνωστό και την διατοµή στο οποίο είναι άγνωστο Στην συνέχεια µπορούν µπορούµε να έχουµε µία νέα εκτίµηση για τις ποσότητες y και hp, από τις εξισώσεις (4) και (5). Εάν η διαφορές ανάµεσα στις διαδοχικές εκτιµήσεις είναι µικρές (περίπου χιλιοστού) σταµατάµε τις επαναλήψεις οι τιµές που υπολογίσαµε θεωρούνται ακριβείς και προχωράµε στον υπολογισµό του βάθους ροής της επόµενης διατοµής. Στην αντίθετη περίπτωση συνεχίζουµε τις επαναλήψεις µε τη µέθοδο που ήδη περιγράψαµε Παράδειγµα εφαρµογής Θεωρούµε ένα κανάλι µε τραπεζοειδή (σταθερή) διατοµή, πλάτος πυθµένα b=0m, πλευρική κλίση (ύψος:πλάτος) :m=:, κατά µήκος κλίση I = 0 5%, συντελεστής τραχύτητας κατά Manning γεγονός εµφανίζεται παροχή / k st 35m = s 3 / Q= 5m s., στο οποίο ύστερα από ένα πληµµυρικό Το κανονικό βάθος ροής, κατά την διάρκεια του οπoίου η ροή είναι υποκρίσιµη, είναι y =,5 m. n Στην θέση x=0 προκαλείται υπερύψωση του βάθους ροής λόγω ενός υπερχειλιστή: Από υπολογισµούς προκύπτει ότι στην θέση αυτή το βάθος ροής είναι y = 3, 0m µε απόλυτο υψόµετρο στάθµης ύδατος h p = +38, 00. υπερχ

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Γραμμικές απώλειες Ύψος πίεσης Γραμμικές απώλειες Αρχές μόνιμης ομοιόμορφης ροής Ροή σε κλειστό αγωγό Αρχή διατήρησης μάζας (= εξίσωση συνέχειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5.

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.-Εισαγωγή-Γενικά 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες 3.-Επιλογή Αντλίας 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη 5.-Ειδική Ταχύτητα 1.-Εισαγωγή-Γενικά - Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

4 Τριβές σε Σωλήνες και Εξαρτήματα

4 Τριβές σε Σωλήνες και Εξαρτήματα 4 Τριβές σε Σωλήνες και Εξαρτήματα 4.1 Εισαγωγή 4.1.1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ Ένα ρευστό δεν είναι παρά ένα σύνολο μορίων, τα οποία αφενός κινούνται (έχουν κινητική ενέργεια) και αφετέρου

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΩΣΤΙΚΗ ΦΛΕΒΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση Βλιώρα Ευαγγελία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι ο υπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του θέματος και η εκπόνηση της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μ. Βαλαβανίδης, Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 10/6/2010 1

ρ. Μ. Βαλαβανίδης, Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 10/6/2010 1 Εργαλεία επίλυσης προβληµάτων µονοδιάστατης ασυµπίεστης ροής σε αγωγούς (ανοικτούς ή κλειστούς) Ι. Ισοζύγιο Μάζας (εξίσωση συνέχειας) ΙΙ. Ισοζύγιο Ενέργειας (εξίσωση Bernoull) ΙΙΙ. Ισοζύγιο Γραµµικής Ορµής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ 1 ο ΘΕΜΑ (1,5 Μονάδες) Στην παράδοση είχε παρουσιαστεί η αριθµητική επίλυση της εξίσωσης «καθαρής συναγωγής» σε µία διάσταση, η µαθηµατική δοµή της οποίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-148-3

ISBN 978-960-456-148-3 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-48-3 Copyright: Πρίνος Παναγιώτης, Eκδόσεις Zήτη, Μάρτιος 009 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

τοπικοί συντελεστές αντίστασης στο σηµείο εισόδου, στην καµπύλη και στο ακροφύσιο είναι αντίστοιχα Κ in =1,0, K c =0,7 και K j =0,5.

τοπικοί συντελεστές αντίστασης στο σηµείο εισόδου, στην καµπύλη και στο ακροφύσιο είναι αντίστοιχα Κ in =1,0, K c =0,7 και K j =0,5. Υ ΡΑΥΛΙΚΗ Ι Εφαρµοή Ισοζυίου Υδραυλικής Ενέρειας - Εξίσωση ernoulli Άσκηση. Σε ένα συντριβάνι, νερό αντλείται από τη δεξαµενή µε ρυθµό Q5,0 lt/ και εκτοξεύεται κατακόρυφα, όπως στο σκαρίφηµα. Όλα τα τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) 670854-1 Fax: (040) 670854-41

G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) 670854-1 Fax: (040) 670854-41 Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Εγχειρίδιο Οδηγιών HM 150.07 Επίδειξη του θεωρήματος του Μπερνούλη G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) 670854-1

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Υπολογισμός της τριβής σε σωλήνα

Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Υπολογισμός της τριβής σε σωλήνα Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Υπολογισμός της τριβής σε σωλήνα Εργαστηριακή Άσκηση HM 150.01 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή συσκευών... 1 2. Προετοιμασία για το πείραμα... 1 3. Πειράματα...

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, Οκτώβριος 2013

Καβάλα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Χαρακτηριστικές καµπύλες υδροστροβίλων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θεωρητικήχαρακτηριστική υδροστροβίλου Θεωρητική χαρακτηριστική υδροστροβίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Παράγωγος

Κεφάλαιο 6 Παράγωγος Σελίδα από 5 Κεφάλαιο 6 Παράγωγος Στο κεφάλαιο αυτό στόχος µας είναι να συνδέσουµε µία συγκεκριµένη συνάρτηση f ( ) µε µία δεύτερη συνάρτηση f ( ), την οποία και θα ονοµάζουµε παράγωγο της f. Η τιµή της

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 Εξαναγκασμένη Συναγωγή Εσωτερική Ροή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Ροή σε Σωλήνες (ie and tube flw) Σε αυτή την διάλεξη θα ασχοληθούμε με τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών

5.1 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών Κεφάλαιο 5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 5.1 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών Οταν ένα µεταβλητό µέγεθος εξαρτάται αποκλειστικά από τις µεταβολές ενός άλλου µεγέθους, τότε η σχέση που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04. " Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία "

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04.  Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282, ΣΑΕ 3458 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Το υδρογράφηµα και τα χαρακτηριστικά του

Το υδρογράφηµα και τα χαρακτηριστικά του Το υδρογράφηµα απορροής Το διάγραµµα της παροχής σαν συνάρτηση του χρόνου σε ένα ορισµένο σηµείο της κοίτης ενός υδατορρεύµατος [Q = Q(t)] καλείται υδρογράφηµα και έχει τα γενικά χαρακτηριστικά που φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ VENTURI ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση της χρήσης της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Παραγώγιση και Ολοκλήρωση

Αριθµητική Παραγώγιση και Ολοκλήρωση Ιαν. 9 Αριθµητική Παραγώγιση και Ολοκλήρωση Είδαµε στο κεφάλαιο της παρεµβολής συναρτήσεων πώς να προσεγγίζουµε µια (συνεχή) συνάρτηση f από ένα πολυώνυµο, όταν γνωρίζουµε + σηµεία του γραφήµατος της συνάρτησης:

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Στα περισσότερα υδραυλικά συστήματα είναι απαραίτητη η χρήση ρυθμιστικών βαλβίδων που σκοπό έχουν τον έλεγχο της παροχής ή της πίεσης υπό την επίδραση μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

6 4. Ενεργό ύψος εκποµπής Ενεργό ύψος εκποµπής ενεργό ύψος (effective height) ανύψωση του θυσάνου (plume rise) θερµική ανύψωση (thermal rise).

6 4. Ενεργό ύψος εκποµπής Ενεργό ύψος εκποµπής ενεργό ύψος (effective height) ανύψωση του θυσάνου (plume rise) θερµική ανύψωση (thermal rise). 6 4. Ενεργό ύψος εκποµπής Ενεργό ύψος εκποµπής Οι περισσότεροι ρύποι που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα προέρχονται από καύσεις πράγµα το οποίο έχει σαν αποτέλεσµα να έχουν υψηλότερη θερµοκρασία από το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 ΜΜΚ 31 Μεταφορά Θερμότητας Εξαναγκασμένη Συναγωγή και Σφαίρες ΜΜΚ 31 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 και Σφαίρες (flow across cylinders

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΘ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Π. ΠΡΙΝΟΣ 2. Υ ΡΟΣΤΑΤΙΚΗ 2.1 ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ. F=mα P y =P s P z =P s. -Ηπίεσησ ένα σηµείο του ρευστού είναι ανεξάρτητη της διεύθυνσης

ΑΠΘ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Π. ΠΡΙΝΟΣ 2. Υ ΡΟΣΤΑΤΙΚΗ 2.1 ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ. F=mα P y =P s P z =P s. -Ηπίεσησ ένα σηµείο του ρευστού είναι ανεξάρτητη της διεύθυνσης . ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ. Υ ΡΟΣΤΑΤΙΚΗ Fmα y s z s -Ηπίεσησ ένα σηµείο του ρευστού είναι ανεξάρτητη της διεύθυνσης . ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ -Επιφανειακές δυνάµεις (λόω πίεσης) - υνάµεις σώµατος (π.χ. βάρος) Για ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση 4.1.α.. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. Μια πλάκα µάζας Μ=4kg ηρεµεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=250ν/m, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Εκτρέπουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ροπή αδράνειας. q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: I = m(2r) 2 = 4mr 2

Ροπή αδράνειας. q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: I = m(2r) 2 = 4mr 2 ΦΥΣ 131 - Διαλ.22 1 Ροπή αδράνειας q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: m (α) m (β) m r r 2r 2 2 I =! m i r i = 2mr 2 1 I = m(2r) 2 = 4mr 2 Ø Είναι δυσκολότερο να προκαλέσεις περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους.

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους. Πρόβλημα Λάδι πυκνότητας 900 kg / και κινηματικού ιξώδους 0.000 / s ρέει διαμέσου ενός κεκλιμένου σωλήνα στην κατεύθυνση αυξανομένου υψομέτρου, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα. Η πίεση και το υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Κλειστοί Αγωγοί ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 5.4. Λυμένες ασκήσεις Άσκηση 1η Δίνεται ένας σωληνωτός αγωγός από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός των υδροστατικών δυνάµεων που ασκούνται στη γάστρα του πλοίου

Υπολογισµός των υδροστατικών δυνάµεων που ασκούνται στη γάστρα του πλοίου Παράρτηµα Β Υπολογισµός των υδροστατικών δυνάµεων που ασκούνται στη γάστρα του πλοίου 1. Πρόγραµµα υπολογισµού υδροστατικών δυνάµεων Για τον υπολογισµό των κοµβικών δυνάµεων που οφείλονται στις υδροστατικές

Διαβάστε περισσότερα

F r. www.ylikonet.gr 1

F r. www.ylikonet.gr 1 3.5. Έργο Ενέργεια. 3.5.1. Έργο δύναµης- ροπής και Κινητική Ενέργεια. Το οµοαξονικό σύστηµα των δύο κυλίνδρων µε ακτίνες R 1 =0,1m και R =0,5m ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τυλίγουµε γύρω από τον κύλινδρο

Διαβάστε περισσότερα

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα).

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα). 1. Το κυβικό δοχείο του σχήματος ακμής h = 2 m είναι γεμάτο με υγρό πυκνότητας ρ = 1,1 10³ kg / m³. Το έμβολο που κλείνει το δοχείο έχει διατομή Α = 100 cm². Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. 3.1 Η έννοια της παραγώγου. y = f(x) f(x 0 ), = f(x 0 + x) f(x 0 )

Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. 3.1 Η έννοια της παραγώγου. y = f(x) f(x 0 ), = f(x 0 + x) f(x 0 ) Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3.1 Η έννοια της παραγώγου Εστω y = f(x) µία συνάρτηση, που συνδέει τις µεταβλητές ποσότητες x και y. Ενα ερώτηµα που µπορεί να προκύψει καθώς µελετούµε τις δύο αυτές ποσοτήτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Οι εφαρμογές της διαστατικής ανάλυσης είναι:

ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Οι εφαρμογές της διαστατικής ανάλυσης είναι: ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρήσεις της διαστατικής ανάλυσης Η διαστατική ανάλυση είναι μία τεχνική που κάνει χρήση της μελέτης των διαστάσεων για τη λύση των προβλημάτων της Ρευστομηχανικής. Οι εφαρμογές της διαστατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ- ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ NAVIER STOKES

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ- ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ NAVIER STOKES ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ- ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ NAVIER STOKES ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΕΙΡΟΣΤΟ ΟΓΚΟ ΡΕΥΣΤΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε την ισορροπία των δυνάμεων οι οποίες ασκούνται σε ένα τυχόν σωματίδιο ρευστού.

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικά ρευστά: Επιβεβαίωση του θεωρήματος του Torricelli

Πραγματικά ρευστά: Επιβεβαίωση του θεωρήματος του Torricelli Ιωάννης Α. Σιανούδης Πραγματικά ρευστά: Επιβεβαίωση του θεωρήματος του Torricelli Σκοπός Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η επιβεβαίωση μέσα από μια σειρά μετρήσεων και υπολογισμών του θεωρήματος του Torricelli,

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εργασία (Ηµεροµηνία Παράδοσης: 10-5-2004)

4 η Εργασία (Ηµεροµηνία Παράδοσης: 10-5-2004) Άσκηση (Μονάδες ) 4 η Εργασία (Ηµεροµηνία Παράδοσης: -5-4) Α) Αστροναύτης µάζας 6 Κg βρίσκεται µέσα σε διαστηµόπλοιο που κινείται µε σταθερή ταχύτητα προς τον Άρη. Σε κάποιο σηµείο του ταξιδιού βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

1. ** Σε ορθό τριγωνικό πρίσµα µε βάση ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (A = 90 ) και πλευρές ΑΓ = 3 cm, ΒΓ = 5 cm, η παράπλευρη ακµή του είναι 7 cm.

1. ** Σε ορθό τριγωνικό πρίσµα µε βάση ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (A = 90 ) και πλευρές ΑΓ = 3 cm, ΒΓ = 5 cm, η παράπλευρη ακµή του είναι 7 cm. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ** Σε ορθό τριγωνικό πρίσµα µε βάση ορθογώνιο τρίγωνο (A = 90 ) και πλευρές = 3 cm, = 5 cm, η παράπλευρη ακµή του είναι 7 cm. Να βρείτε: α) Το εµβαδό Ε Π της παράπλευρης επιφάνειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ Η αισθητοποίηση του φαινοµένου του ηχητικού συντονισµού Η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των πνευστών οργάνων ΥΛΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ

ΣΚΟΠΟΙ Η αισθητοποίηση του φαινοµένου του ηχητικού συντονισµού Η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των πνευστών οργάνων ΥΛΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΣΚΟΠΟΙ Η αισθητοποίηση του φαινοµένου του ηχητικού συντονισµού Η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των πνευστών οργάνων ΥΛΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 014 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ... 13 1.1 Οι συντεταγμένες ενός σημείου...13 1.2 Απόλυτη τιμή...14

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ... 13 1.1 Οι συντεταγμένες ενός σημείου...13 1.2 Απόλυτη τιμή...14 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ... 13 1.1 Οι συντεταγμένες ενός σημείου...13 1.2 Απόλυτη τιμή...14 Κεφάλαιο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 20 2.1 Οι συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Απλές προτάσεις Για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής των εννοιών Δογραματζάκης Γιάννης 9/5/2013 Απλές προτάσεις για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1 EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1. Από την ίδια γραµµή αφετηρίας(από το ίδιο ύψος) ενός κεκλιµένου επιπέδου αφήστε να κυλήσουν, ταυτόχρονα προς τα κάτω, δύο κυλίνδροι της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο μάθημα Εγγειοβελτιωτικά έργα και σε

Εισαγωγή στο μάθημα Εγγειοβελτιωτικά έργα και σε Εισαγωγή στο μάθημα Εγγειοβελτιωτικά έργα και σε βασικές γνώσεις Υδραυλικής Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Δρ Μ.Σπηλιώτη Λέκτορα ΔΠΘ Ιστορική αναδρομή Γεωργική επανάσταση Σημασία των υδραυλικών έργων (αρδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4.1 Εισαγωγή Η ροή σε ανοικτούς αγωγούς είναι πλέον σύνθετη από τη ροή σε κλειστούς αγωγούς µε πληρότητα 100%, επειδή η επιφάνεια του νερού προσδιορίζει την κινηµατική µηχανική.

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΠΗΛΑΙΩΣΗ (CAVITATION) ΣΠΗΛΑΙΩΣΗ ( CAVITATION ) Από το θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Στις φυσικές επιστήµες για να λύσουµε προβλήµατα ακολουθούµε συνήθως τα εξής βήµατα: 1. Μαθηµατική διατύπωση. Για να διατυπώσουµε µαθηµατικά ένα πρόβληµα

Διαβάστε περισσότερα

ν ν = 6. όταν είναι πραγµατικός αριθµός.

ν ν = 6. όταν είναι πραγµατικός αριθµός. Συνάρτηση: ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ λέγεται µια διαδικασία µε την οποία κάθε στοιχείο ενός συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώς στοιχείο κάποιου άλλου συνόλου Β. Γνησίως αύξουσα: σε ένα διάστηµα του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Ειδικότητα Υδραυλική Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 9. Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής

Άσκηση 9. Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής 1.Σκοπός Άσκηση 9 Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής τριβής υγρών Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδες) ενός υγρού. Βασικές θεωρητικές γνώσεις.1

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2.21. Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ 0 =8m/s,

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Τρέχοντα Κύµατα. Οµάδα.

2.1 Τρέχοντα Κύµατα. Οµάδα. 2.1 Τρέχοντα Κύµατα. Οµάδα. 2.1.41. Κάποια ερωτήµατα πάνω σε µια κυµατοµορφή. Ένα εγκάρσιο αρµονικό κύµα, πλάτους 0,2m, διαδίδεται κατά µήκος ενός ελαστικού γραµµικού µέσου, από αριστερά προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων ΘΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες που αφορούν την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια 8 Κρούσεις Στην µηχανική µε τον όρο κρούση εννοούµε τη σύγκρουση δύο σωµάτων που κινούνται το ένα σχετικά µε το άλλο.το ϕαινόµενο της κρούσης έχει δύο χαρακτηριστικά : ˆ Εχει πολύ µικρή χρονική διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M3. Διανύσµατα

Κεφάλαιο M3. Διανύσµατα Κεφάλαιο M3 Διανύσµατα Διανύσµατα Διανυσµατικά µεγέθη Φυσικά µεγέθη που έχουν τόσο αριθµητικές ιδιότητες όσο και ιδιότητες κατεύθυνσης. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα ασχοληθούµε µε τις µαθηµατικές πράξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «.Ο.Υ. 7000» «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Ειδικό Λογισµικό: Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «.Ο.Υ. 7000» «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Ειδικό Λογισµικό: Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ) Ειδικό Λογισµικό: ΕΝΟΤΗΤΑ 1 «.Ο.Υ. 7000» Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ) ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Για την ιαστασιολόγηση, Στατική επίλυση και Σχεδίαση Ευθυγράµµων Φραγµάτων Χειµάρρων εκ Λιθοσκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών

Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ UNIVERSITY OF PATRAS-ENGINEERING SCHOOL MECHANICAL ENGINEERING AND AERONAUTICS

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες στην Μηχανική των Ρευστών

Μεθοδολογίες στην Μηχανική των Ρευστών Μεθοδολογίες στην Μηχανική των Ρευστών η Μεθοδολογία: «Ανυψωτήρας» Το υγρό του δοχείου κλείνεται με δύο έμβολα που βρίσκονται στην ίδια οριζόντιο. Στο έμβολο με επιφάνεια Α ασκείται δύναμη F. ον Η F ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι ΑΣΚΩΝ: καθ. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα