ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

2 . ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Στις ανθρωπογενείς υδραυλικές κατασκευές η ροή είναι κατά κανόνα τυρβώδης. Σε πολλές πρακτικές εφαρµογές για να µπορούµε να τις διαστασιολογούµε δεν παίρνουµε υπόψη µας τον πολύπλοκο και χαοτικό χαρακτήρα της ροής, αλλά τυπικά µέσα µεγέθη. Για περίπτωση µακροσκοπικά µόνιµης ροής, (δηλαδή αν µπορούµε να βρούµε ένα χρονικό φάσµα στο οποίο σε µία διατοµή τα µέσα µεγέθη της ροής δεν εξαρτώνται από τον χρόνο), και στην περίπτωση ροών σε διατοµές µε κανονικό χαρακτήρα, µπορούµε να εφαρµόσουµε συχνά την εξίσωση Bernoulli u p u p + + z = + + z g γ g γ + h όπου u η ταχύτητα, p η πίεση, z το γεωδαιτικό ύψος στον άξονα του αγωγού h το συνολικό ύψος των ενεργειακών απωλειών ανάµεσα στις διατοµές και. Ο δείκτης συµβολίζει την διατοµή: προφανώς η διατοµή βρίσκεται κατάντη της διατοµής. και h= hγ + ΣhT Οι απώλειες είναι οι γραµµικές h Γ και οι τοπικές Σ ht. Οι πρώτες εξαρτώνται γραµµικά από το µήκος αγωγού (σταθερής διατοµής και παροχής) και υπολογίζονται µε την εξίσωση Darcy-Weissbach: L u hγ = f D g όπου L είναι το µήκος του αγωγού, D η εσωτερική διάµετρος. u η µέση ταχύτητα, g η επιτάχυνση της βαρύτητας και f ;ένας συντελεστής ο οποίος εξαρτάται από τον αριθµό Reynolds και από τον λόγο k/d, όπου k η ισοδύναµη υδραυλική τραχύτητα του αγωγού. Ο συντελεστής f µπορεί να υπολογισθεί επαναληπτικά ή από το διάγραµµα του Moody. Προφανώς αν τα χαρακτηριστικά του αγωγού δεν είναι σταθερά, εξετάζουµε επιµέρους τµήµατα µε και προσθέτουµε τις απώλειες οι οποίες είχαν υπολογιστεί µε τον παραπάνω τρόπο. Όσο αφορά τις τοπικές απώλειες αυτές οφείλονται στην ύπαρξη γωνιών στους αγωγούς σε απότοµες διευρύνεις ή στενώσεις της διατοµής, και µπορούν να υπολογισθούν για την περίπτωση τυρβώδους ροής µε την χρήση της γενικής εξίσωσης: u hγ = K T g Κατάλληλες τιµές για την κατάλληλη τιµή του αδιάστατου συντελεστή να βρεθούν στην σχετική βιβλιογραφία. K T µπορούν

3 . ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ.. ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ ΑΠΟ ΒΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟ Ο ΑΓΩΓΟΥ Έστω διάταξη του σχήµατος : ύο δεξαµενές, µε υψοµετρική διαφορά h=9m, συνδέονται µε αγωγό εσωτερικής διαµέτρου D=m, µήκους L= 000m, και τραχύτητας k=mm. Kατάντη του αγωγού είναι τοποθετηµένη επίπεδη βάνα (Flachschieber DN000). Στην είσοδο του αγωγού δεν έχει γίνει κάποια ειδική διαµόρφωση («εγκάρσια» µορφή εισόδου, σύµφωνα µε Γ.Α Τερζίδη, Εφαρµοσµένη Υδραυλική, σελίδα 94). Ποιος πρέπει να είναι ο λόγος ανοίγµατος της βάνας (ως προς την διάµετρο του αγωγού) για να επιτευχθεί παροχή ανάµεσα στις δυο δεξαµενές ίση µε Q=5m3/s; Σχήµα Ρύθµιση ροής ανάµεσα σε δύο δεξαµενές µε τοποθέτηση βάνας στην έξοδο του αγωγού (*) (*) Rohrleitung αγωγός, Laenge: µήκος, Durchmesser: διάµετρος αγωγού, abs. hydraulische Rauhkeit, απόλυτη υδραυλική τραχύτητα. ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΝΑΣ Για την περίπτωση τοποθέτησης οργάνου ρύθµισης στο εσωτερικό ενός αγωγού, κατά την οποία η ροή µπορεί αποκαθίσταται κατάντη (δηλαδή το προφίλ των ταχυτήτων αποκτά την ίδια µορφή την οποία είχε και πριν την βάνα), µπορούµε να υπολογίσουµε τις απώλειες µε την κλασσική εξίσωση: v h s = ζ (Ι), g όπου v είναι η µέση ταχύτητα στον αγωγό και ζ ο συντελεστής απωλειών.

4 Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής ζ προσδιορίζει το γεγονός ότι ένα η βάνα προκαλεί αυξηµένες απώλειες ενέργειες: πράγµατι κατάντη της βάνας δηµιουργείται τοπικά έντονος στροβιλισµός ο οποίος «αποσύρει» ενέργεια από την κυρίως ροή για να διατηρηθεί σε κίνηση. Σχήµα : Τοπική διαταραχή του πεδίου ροής λόγω της ύπαρξης βάνας Για την περίπτωση αντίθετα κατά την οποία το όργανο ελέγχου είναι τοποθετηµένο στο τέλος του αγωγού η προαναφερόµενη αποκατάσταση ροής δεν λαµβάνει χώρα (Βλέπε σχήµα στο οποίο παρουσιάζεται και η στένωση της δέσµης λόγω του φαινοµένου Borda.), και κατά συνέπεια η εξίσωση (Ι) δεν ισχύει Σχήµα 3 Λεπτοµέρεια χαρακτηριστικών ροής στην έξοδο του αγωγού µε ύπαρξη βάνας. Για την περίπτωση αυτή (σχήµα 3), µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την σχέση: Q= µ A g (ΙΙ) h a όπου µ : είναι ένας κατάλληλος συντελεστής ο οποίος εξαρτάται από τον τύπο του οργάνου ελέγχου της ροής και το λόγο ανοίγµατος της βάνας Α : το εµβαδόν της διατοµής της «ανοικτής» βάνας: είναι ταυτόσηµη µε το εµβαδόν της εσωτερικής επιφάνειας του αγωγού που εξετάζουµε h : Το ύψος των απωλειών ενέργειας στην έξοδο του αγωγού (βλέπε σχήµα 3) a Για την θεωρητική κατανόηση της εξίσωσης (ΙΙ) πρέπει να πάρουµε υπόψη µας τόσο το σχήµα 4 αλλά και το ότι η εξίσωση Bernoulli όπως αυτή εφαρµόζεται συνήθως στην πράξη

5 προϋποθέτει το να λαµβάνει χώρα «οριζόντια ροή». Αυτή η συνθήκη δεν πληρείται στην περιοχή ανάντη της βάνας ούτε αµέσως κατάντη αλλά σε κάποια απόσταση κατάντη αυτής βλέπε σχήµα 3 (κάτι ανάλογο ισχύει και για ροή από οπή δεξαµενής- βλέπε για το πεδίο εφαρµογής της Bernoulli σε φλέβα νερού η οποία εξέρχεται από οπή δεξαµενής Ρευστοµηχανική του κ. Κωτσοβίνου, κεφάλαιο 5.4, σχήµα 5.4.). Το συνολικό ύψος των απωλειών λόγω της ύπαρξης της βάνας ισούται µε: h a = H πβ H εδ (ΙΙΙ) όπου: H : ύψος της γραµµής ενέργειας στην περιοχή της βάνας πβ H εδ : Το ύψος της γραµµής ενέργειας στο εσωτερικό της δεξαµενής Σχήµα 4: Μορφή της γραµµής ενέργειας στην έξοδο του αγωγού Για την περίπτωση µεγάλου όγκου της δεξαµενής, το νερό «ηρεµεί» στο εσωτερικό της δεξαµενής, δηλαδή χάνει όλη την κινητική του ενέργεια, η οποία µετατρέπεται µε µία αλυσίδα στροβίλων σε θερµότητα (βλέπε π.χ. σηµειώσεις Ρευστoµηχανικής του Κ. Μουτσόπουλου). Κατά συνέπεια στο εσωτερικό της δεξαµενής και µακριά από τη βάνα το ύψος της γραµµής ενέργειας θα είναι ίσο µε την στάθµη του νερού. Λόγω του ότι όλη η κινητική ενέργεια «χάνεται» θα έχουµε την εξίσωση: h a va = (ΙV) g όπου v a η χαρακτηριστική µέση ταχύτητα στο σηµείο κατάντη της βάνας όπου οι γραµµές ροής είναι οριζόντιες. (Σε απόσταση λίγων διαµέτρων από την βάνα το συνολικό ύψος της γραµµής ενέργειας µπορεί να θεωρηθεί περίπου σταθερό βλέπε σχήµα 4: η πτώση της γραµµής ενέργειας είναι σταδιακή). Ονοµάζοντας A ϕ την επιφάνεια της διατοµή της φλέβας του νερού στο προαναφερθέν σηµείο (στο οποίο οι γραµµές ροής είναι οριζόντιες), µπορούµε να υπολογίσουµε την µέση χαρακτηριστική ταχύτητα µε την βοήθεια της εξίσωσης:

6 Q v= (V) A ϕ Η επιφάνεια A ϕ = µ A A ϕ υπολογίζεται µε βάση την εξίσωση: όπου µ ένας εµπειρικός συντελεστής. Η αναλογία ανάµεσα στον συντελεστή µ και τον συντελεστή συστολής C d για την περίπτωση εκροής µέσω οπής φλέβας νερού από δεξαµενή στην ατµόσφαιρα (Βλέπε π.χ. Ρευστοµηχανική Κωτσοβίνου κεφάλαιο 5.4, σχήµα 5.4.3) είναι σαφής, αν και οι δύο περιπτώσεις σαφώς δεν είναι ταυτόσηµες. Για την λύση της συγκεκριµένης άσκησης πάρτε υπόψη σας ότι από την κατασκευάστρια εταιρία, δίνονται τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: s/d ζ ,35,5 4, µ ΛΥΣΗ Εφαρµόζουµε την εξίσωση Bernoulli σε ένα σηµείο της επιφάνειας της δεξαµενής ανάντη στο οποίο το νερό µπορεί να θεωρηθεί ακίνητο (διατοµή ) και σε ένα αντίστοιχο σηµείο της δεξαµενής κατάντη (διατοµή ): v g p v p + + z = + + z + h γ g γ όπου v η ταχύτητα, p η πίεση, z το γεωδαιτικό ύψος από τυχόν σηµείο αναφοράς και h το συνολικό ύψος των υδραυλικών απωλειών ανάµεσα στις διατοµές και. Εφόσον κατά προσέγγιση και στα δύο σηµεία το νερό µπορεί να θεωρηθεί ακίνητο προκύπτει ότι v v 0. Στην επιφάνεια του υγρού η πίεση είναι ίδια µε την ατµοσφαιρική, κατά συνέπεια p p. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: h= z z. Το διαθέσιµο ύψος ενέργειας h (συνολικό ύψος απωλειών) κατανέµεται για την περίπτωση που εξετάζουµε ως εξής:

7 h =Σh v + h a () Για το πρόβληµα που εξετάζουµε, οι απώλειες ανάντη ης βάνας είναι το άθροισµα των απωλειών εισόδου h E και των απωλειών λόγω τριβών h T. Κατά συνέπεια: L v Σhv = he + ht = ζ E + f () D g Η (µέση) ταχύτητα στον αγωγό υπολογίζεται από τη σχέση: 4 Q 4 5 v= = = 6, 366m / s π D π Για τον υπολογισµό του συντελεστή f παίρνω υπόψη µου ότι: v D 6, 366 Re= = = 4, ν 3, 0 f = 097 6, k/d=/000= 0 3 Για τον συντελεστή των απωλειών στην είσοδο έχω προφανώς: ζ E = 5. Κατά συνέπεια το σύνολο των απωλειών ανάντη του οργάνου ελέγχου υπολογίζεται σε: 000 6, 366 Σ h v = = 8, 4m 9, 8 Κατά συνέπεια οι απώλειες εξόδου υπολογίζονται σε: h a = 9 8, 4= 9, 58m Ο συντελεστής στένωσης µπορεί να υπολογιστεί µε την βοήθεια της σχέσης η οποία είχε δοθεί από την εκφώνηση της άσκησης: µ = A Q g h a = π 4 5 9, 8 9, 58 = 464 Παίρνοντας υπόψη µου τα δεδοµένα του κατασκευαστή (βλέπε σχετικό πίνακα)µπορώ να εκτιµήσω ότι για µ =464, s / D 5.

8 .. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Μία βυθισµένη αντλία µεταφέρει νερό σε ένα σύστηµα άρδευσης µε παροχή Q=80l/s. Το µήκος του καταθλιπτικού αγωγού είναι ίσο µε L=300m, η εσωτερική διάµετρος ίση µε D=m, ενώ η γεωδαιτική διαφοράς της στάθµης του αρδευτικού καναλιού από την στάθµη της δεξαµενής άντλησης είναι h geo = 60m ο συντελεστής των γραµµικών υδραυλικών απωλειών µπορεί να θωρηθεί ίσος µε f = 05 οι συντελεστές απωλειών λόγω αλλαγής κατεύθυνσης ίσοι µε ζ k = 3και ζ k = ενώ οι απώλειες στο εσωτερικό της αντλίας θεωρούνται αµελητέες (βλέπε το σχήµα για λεπτοµέρειες). Ζητείται να προσδιορισθεί η ισχύς της αντλίας. Ο συντελεστής απόδοσης της αντλίας µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ίσος µε η Α = 75 και του ηλεκτροκινητήρα ίσος µε η = 90 Μ Σχήµα 5: Παράδειγµα υπολογισµού ισχύος βυθισµένης αντλίας για άντληση νερού (*) (*) Rohrleitung: Αγωγός, Τuchpumpe: βυθισµένη αντλία ΛΥΣΗ Η ισχύς της αντλίας µπορεί να υπολογισθεί από την εξίσωση: P= ρ g H Q η η A M Για το πρόβληµα το οποίο εξετάζουµε το µανοµετρικό µπορεί να οριστεί από την σχέση: H = h geo + h v u + g όπου u η µέση ταχύτητα στον αγωγό και h v οι συνολικές υδραυλικές απώλειες.

9 Η µέση ταχύτητα υπολογίζεται από την σχέση: Q 4 Q 4 08 u = = = =, 55m / s A π D π Οι συνολικές υδραυλικές απώλειες υπολογίζονται σε: L u u 300, 55 h v = f + 6 D g g 9, 8 ( + 3) = =, m Και κατά συνέπεια η ισχύς της αντλίας υπολογίζεται σε:, ,8 60, P, = = 84795W P=85kW = 85kW

10 ..3. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Αντλείται νερό (θερµοκρασίας 0 βαθµών Κελσίου) από µία δεξαµενή σε µία διώρυγα. Προσδιορίστε το σηµείο λειτουργίας της αντλίας, για την εξεταζόµενη εγκατάσταση, µε την βοήθεια την χαρακτηριστική καµπύλη της αντλίας όπως αυτή δίνεται από τον κατασκευαστή (ισχύει για έναν ορισµένο αριθµό στροφών της αντλίας ανά λεπτό). Πίνακας ΧΧ: Καµπύλη λειτουργίας αντλίας για δεδοµένο αριθµό στροφών Q [l/s] H [m] 6,0 5,7 4,7,8 9,8 Στοιχεία του αγωγού: Συνολικό µήκος L=60m, εσωτερική διάµετρος D=3m, υδραυλική τραχύτητα k=mm, συντελεστής απωλειών λόγω απότοµης στένωσης: ζ=5, ενώ για τις απώλειες λόγω αλλαγής διεύθυνσης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον συντελεστή ζ=5. Σχήµα : Σχηµατική αναπαράσταση άντλησης νερού (*) (*) scharfkantiger Einlauf: είσοδος (σε αγωγό) µε οξείες ακµές, zylindrischer Auslauf έξοδος (από αγωγό) µε κυλινδρικη διαµόρφωση, Pumpe: αντλία. ΛΥΣΗ Το σηµείο λειτουργίας είναι το σηµείο τοµής του απαιτούµενου µανοµετρικού για τον εν λόγω αγωγού (εκφρασµένες συναρτήσει της παροχής) και της χαρακτηριστικής καµπύλης της αντλίας όπως δίνεται από τον κατασκευαστή. Το µανοµετρικό µπορεί να υπολογισθεί από την σχέση: Η = h + h geo v Όπου geo h η γεωδαιτική απόσταση ανάµεσα στις στάθµες των δύο δεξαµενών και v h οι συνολικές απώλειες οι οποίες µπορούν να εκφραστούν από τις σχέσεις:

11 h v h v = f L D u + ζ + ζ + = g f 60 8 Q = f g π D 4 L D = 8 Q + ζ+ ζ + g π D ( f , 5) Q O συντελεστής γραµµικών απωλειών f µπορεί να υπολογιστεί συναρτήσει του λόγου k u D, και του αριθµού Reynolds, Re= D ν Για τον αγωγό που εξετάζουµε ισχύουν οι σχέσεις: 4 k D mm 3 = = 3, mm και Re u D 4 Q D 4 Q = = = 3, ν ν π D 3, 0 π 3 = 6 Q Το απαιτούµενο µανοµετρικό Η R υπολογίζεται από τις σχέσεις: Η R = h geo + h V ( f , 5) = ( ) + Q Μία παρουσίαση περισσότερων σηµείων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας ΧΧ Υπολογισµός «καµπύλης λειτουργίας καταθλιπτικού αγωγού»: Σύνολο απωλειών συναρτήσει της παροχής Q ( m 3 5 / s ) Re ( 0 ) f (-) H R [m] , , ,86 73,8 0 6,58 7 3,3 To σηµείο λειτουργίας της αντλίας είναι το σηµείο τοµής της χαρακτηριστικής «καµπύλης λειτουργίας της αντλίας» (πίνακας ΧΧ) και του χαρακτηριστικής «καµπύλης του καταθλιπτικού αγωγού» (Πίνακας ΧΧ). Με την βοήθεια γραφικής παράστασης (Σχήµα ), βρίσκουµε ότι το σηµείο λειτουργίας της αντλίας (τοµή της «καµπύλης λειτουργίας της αντλίας» µε την 3 «καµπύλη του καταθλιπτικού αγωγού») είναι: Q 06, m / s, H R, 3m.

12 Σχήµα : Γραφικός προσδιορισµός σηµείου λειτουργίας αντλίας (*) (*) Pumpenkennlinie Καµπύλη λειτουργίας αντλίας, Rohrleitungskennlinie: καµπύλης λειτουργίας καταθλιπτικού αγωγού, Arbeitspunkt: σηµείο λειτουργίας (της αντλίας) Για την περίπτωση κατά την οποία επιθυµούµε να αλλάξουµε την παροχή, πρέπει να αλλάξουµε τον αριθµό των στροφών και να πάρουµε υπόψη µας την αντίστοιχη καµπύλη λειτουργίας.

13 ..4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Για τον σταθµό άντλησης ο οποίος παρουσιάζεται στο σχήµα, πρέπει να προσδιορισθεί η γεωδαιτική το µέγιστο γεωδαιτικό ύψος h στο οποίο επιτρέπεται να τοποθετηθεί η αντλία, η οποία σύµφωνα µε τον κατασκευαστή έχει µέγιστο ύψος αναρρόφησης hmax, a = 5, 9 m. H παροχή άντλησης είναι Q=5m3/s, το µήκος του αγωγού ανάντη της αντλίας είναι L S = 5m, η εσωτερική διάµετρος του αγωγού είναι D S = 500mm. και η απόλυτη τραχύτητα του αγωγού είναι k =, 5mm. Ο συντελεστής απωλειών λόγω αλλαγής κατεύθυνσης εκτιµάται σε ζ K = 5, ενώ ο συντελεστής απωλειών στην είσοδο του αγωγού, λόγω τοποθέτησης φίλτρου, εκτιµάται σε ζ E = 3, 0. Η θερµοκρασία του νερού θεωρείται ίση µε δέκα βαθµούς. Τα υπόλοιπα στοιχεία φαίνονται από το σχήµα. geo, S ΛΥΣΗ Το µέγιστο επιτρεπτό ύψος αναρρόφησης υπολογίζεται σαν την απόσταση της γραµµής πιεζοµετρίας στο σηµείο στο οποίο είναι τοποθετηµένη η αντλία, από το γεωδαιτικό ύψος του άξονα της αντλίας us h max,a hgeo,s + hv,s +, () g όπου h V, S οι υδραυλικές απώλειες ανάντη της αντλίας (δηλαδή στον αγωγό αναρρόφησης) και usη ταχύτητα στον αγωγό αναρρόφησης. Για το άθροισµα των υδραυλικών απωλειών και του ύψους της κινητικής ενέργειας ισχύει η σχέση: h V,S us us LS + = f + ζ + + k ζ e () g g DS

14 Η ταχύτητα στον αγωγό αναρρόφησης υπολογίζεται σε: QS 4 Q 4 5 us = = = =, 55m / s A π D π 5 S S Ο υπολογισµός του συντελεστή γραµµικών απωλειών f γίνεται µε βάση τον αριθµό Reynolds και τον λόγο k / D : S us DS, Re= = = 9, 73 0, 6 ν 3, 0 k D S 3 = = προκύπτει ότι: f = 084 Κατά συνέπεια: us, 55 5 hv,s + = e + =, 88m g 9, 8 5 Παίρνοντας υπόψη µας την εξίσωση () hgeo,s hmax, a, 88m Κατά συνέπεια το µέγιστο επιτρεπτό ύψος τοποθέτησης της αντλίας (σε σχέση µε την επιφάνεια του νερού) είναι: h geo,s,max =3,3m

15 . ΡΟΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. Ονοµάζουµε ειδικό ύψος της γραµµής ενέργειας H 0 την απόσταση της γραµµής ενέργειας από τον πυθµένα της κατασκευής µέσα στην οποία λαµβάνει χώρα η ροή. Η έννοια αυτή χρησιµοποιείται κυρίως για ροή σε ανοικτούς αγωγούς. Για κατασκευές (κανάλια, διώρυγες) µε µικρές κλίσεις και αρκετά οµοιόµορφη κατανοµή ταχυτήτων (ώστε να µπορούµε να θέσουµε α=), η εξίσωση Bernoulli γράφεται: v Η 0 = y +. () g Όπου y το βάθος ροής και v η ταχύτητα. Παίρνοντας υπόψη µας ότι: v=q/a () όπου Q είναι η παροχή και A η διατοµή ροής. Προφανώς στην περίπτωση ροής µε ελεύθερη επιφάνεια η διατοµή ροής δεν είναι σταθερά αλλά είναι συνάρτηση το βάθους ροής

16 Σχήµα Περιγραφή ροής µε ελεύθερη επιφάνεια σε κανάλι µε τυχαία γεωµετρία Το ειδικό ύψος ενέργειας γράφεται: Q Η 0 = y + (3) A g Είναι δυνατόν να αποδειχτεί ότι για ένα ζευγάρι τιµών Η 0και Q υπάρχουν δύο δυνατές τιµές για το βάθος ροής: y και y,εκτός από την περίπτωση όπου το Η παίρνει την ελάχιστη τιµή του οπότε προκύπτει ένα µόνο βάθος ροής το οποίο ονοµάζεται κρίσιµο βάθος ροής κα θα συµβολιστεί στην συνέχεια µε y. (Βλέπε σχήµα ). κρ Στο κρίσιµο αυτό βάθος ροή αντιστοιχεί µία κρίσιµη επιφάνεια διατοµής µία κρίσιµη ταχύτητα Q v κρ =. A κρ Α κρ, και Το ποιο από τα δύο πιθανά βάθη ροής θα λάβει χώρα εξαρτάται από τις οριακές συνθήκες. Η ροή ονοµάζεται υποκρίσιµη εάν ροή ονοµάζεται υπερκρίσιµη. y> yκρ ( v< vκρ ), ενώ αν y< yκρ ( v> vκρ ) η Η ταχύτητα για την περίπτωση κρίσιµης ροής είναι η ταχύτητα διάδοσης µικρών διαταραχών στην ελεύθερη επιφάνεια. Επειδή η ταχύτητα αυτή µετριέται σε σχέση µε την ταχύτητα ροής, για την περίπτωση υπερκρίσιµης ροής ( v > vgr) µία διαταραχή δεν µπορεί να µεταδοθεί ανάντη. Για αυτό σε µία ορισµένη υδραυλική διατοµή ο υδραυλικός έλεγχος λαµβάνει χώρα πάντα ανάντη. Όπως είναι γνωστό από την Ρευστοµηχανική χρήσιµος για τον χαρακτηρισµό της ροής είναι ο αριθµός Froude o οποίος εκφράζει τον λόγο των δυνάµεων αδρανείας προς τις δυνάµεις βαρύτητας και είναι δυνατόν να ορισθεί σαν: V Fr =. ga / B Για την περίπτωση υπερκρίσιµης ροής ο αριθµός Froude παίρνει τιµές µεγαλύτερες από τη µονάδα, για υποκρίσιµη ροή τιµές µικρότερες από τη µονάδα και για κρίσιµη ροή έχουµε Fr =.

17 Σχήµα Μεταβολή του βάθους ροής συναρτήσει του ειδικού ύψους ενέργειας, για περίπτωση σταθερή παροχή Για ανοικτούς αγωγούς ορθογωνικής διατοµή, η διατοµή ροής είναι γραµµική συνάρτηση του βάθους ροής : A=By (4) Όπου Β το πλάτος του καναλιού Στην περίπτωση αυτή µπορούµε να ορίσουµε την ειδική παροχή σαν: q=q/b (5) και η εξίσωση (3) γράφεται: q Η 0 = y + (6) y g Αντίστοιχα ο αριθµός Froude µπορεί να γραφεί σε πιο απλή µορφή: V Fr = (7) gy Για την περίπτωση ορθογωνικής διατοµής µπορούµε να υπολογίσουµε το κρίσιµο βάθος ροής από την σχέση: ( Q / B) 3 y 3 κρ = = g q g

18 Προφανώς είναι δυνατόν να σχεδιάσουµε ανάλογες καµπύλες µε αυτήν του σχήµατος () (στις οποίες είχαµε θεωρήσει Q=σταθερό), για περίπτωση σταθερού ή δεδοµένου ύψους ειδικής ενέργειας. Αν σχεδιάσουµε το βάθος ροής συναρτήσει της ειδικής παροχής q, προκύπτουν επίσης για µία τιµής της ειδικής παροχής δύο δυνατές τιµές του βάθους ροής εκτός από την περίπτωση της µέγιστης ειδικής παροχής για την οποία αντιστοιχεί το κρίσιµο βάθος ροής. Σχήµα 3 Μεταβολή του βάθους ροής συναρτήσει του ειδικού ύψους ενέργειας, για περίπτωση σταθερού ύψους ενέργειας

19 . ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ.. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΟΦΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΓΩΓΟ ΜΕ ΑΜΕΛΗΤΕΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Το πλάτος ενός ανοικτού καναλιού διευρύνεται από b = m σε b = 4m. Λόγω της κατασκευής οι απώλειες κατά την διεύρυνση του καναλιού µπορούν να θεωρηθούν 3 αµελητέες. Για παροχή Q= 5m / s το βάθος ροής στην διατοµή είναι ίσο µε y =, 47m. Υπολογείστε το βάθος ροής την ταχύτητα και το ύψος ενέργειας στην διατοµή. ΛΥΣΗ Εφαρµόζουµε την εξίσωση της ενέργειας (Bernoulli) στις διατοµές και : v h E = y + g = v h E = y + g Όπου Q Q 5 v = = = = 85m / s A y b, 47 4 και v 85 h E = y + =, 47+ =, =, 507m g g προφανώς h = h E E Για το πρώτο κοµµάτι της εξίσωσης ισχύει ότι:

20 Q v = = A Q y b Κατά συνέπεια : Q he = he = y+ b y g 3 h E y b g y b g Q = Η παραπάνω πρωτοβάθµια εξίσωση µπορεί να επιλυθεί. Αναλυτικά (Εξίσωση του Cardano). Με τη µέθοδο των δοκιµών 3. Γραφικά 4. Αριθµητικά (µέθοδος Newton-Raphson) Προκύπτει ότι : y, 33m = ( h y ), m / s v = g E 88 = 0

21 .. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙ Η ΑΓΩΓΟ Στο πνεύµα της διεπιστηµονικής προσέγγισης των επιστηµονικών θεµάτων και στα πλαίσια της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιαµόρφωσης Χειµάρρου Πολυχωρίου» έχουν συνταχθεί οι παρακάτω επιστηµονικές οµάδες: ) «Μελέτη κοινωνικοοικονοµικής οργάνωσης των αυτόνοµων οικισµών την εποχή της τουρκοκρατίας-η περίπτωση του Πολυχωρίου: προβάλλοντας το χθές στο σήµερα» ) «Περιβαλλοντικός συµβολισµός στα έργα του Θεόδωρου Αγγελόπουλου Εφαρµογή στην ευρύτερη περιοχή του Χειµάρρου Πολυχωρίου 3) «Υδραυλική Μελέτη του Χειµάρρου Πολυχωρίου» Παρά τις προσπάθειες του Μηχανικού Περιβάλλοντος κ. Ατυχίδη να ενταχθεί σε µία από τις πρώτες δύο οµάδες, του ανατέθηκε η εκπόνηση της υδραυλικής µελέτης. Ο κ. Ατυχίδης βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάθλιψης. Μπορείτε να τον βοηθήσετε; Στα πλαίσια της υδραυλικής µελέτης ζητείται να υπολογισθεί το βάθος ροής για πληµµυρική παροχή Q= 50m 3 / s, θεωρώντας ότι η ροή µπορεί να θεωρηθεί οµοιόµορφη Η διατοµή της διώρυγας είναι τραπεζοειδής, µε πλάτος πυθµένα b=3m, πλευρική κλίση (ύψος:πλάτος) :m=:, κατά µήκος κλίση Ι=5%. ίνεται συντελεστής / 3 Manning k st = 30m / s ΛΥΣΗ Η επιφάνεια ροής δίνεται από την σχέση: ( b my) A = y +, όπου y το βάθος ροής, ενώ η βρεχόµενη περίµετρος από την σχέση: U = b+ + m y Για να βρω τη λύση του προβλήµατος χρησιµοποιώ την εξίσωση Gaukler Manning- Strickler Q= k st I A R / 3

22 όπου R=A/U Η διαδικασία επίλυσης δίνεται στον παρακάτω πίνακα y [m] A [m] U [m] R [m] / 3 R Q [m3/s],0 5,0 7, , 3,0 7 6,4,644,39 79,60,0 4,9,7, 33,0 6,8,84,68,7 445,4 8,846 3,777,368,3 49,6,4 8,973 3,8,373,35 49,70,43 9,0 3,867,377,37 55

23 ..3 ΙΩΡΥΓΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο NEWTON- RAPHSON Η διώρυγα εκτόνωσης ενός φράγµατος έχει ορθογωνική διατοµή, µε πλάτος b=5,6m / 3 κλίση Ι=% και συντελεστή Manning-Strickler k st = 60m / s. Να διερευνηθεί αν η κλίση της διώρυγας είναι ήπια (δηλαδή αν σε περίπτωση οµοιόµορφης ροής ή ροή είναι υποκρίσιµη η όχι ) για παροχή Q= 50m 3 / s. Ο υπολογισµός του οµοιόµορφου βάθους ροής ας γίνει µε την µέθοδο Newton-Raphson. Θεωρείστε σαν αρχική προσέγγιση του βάθους ροής y=4m. Επιπλέον για την περίπτωση κατά την οποία η ταχύτητα στην είσοδο της διώρυγας είναι ίση µε v=3,6m/s, εκτιµείστε αν το βάθος ροής αυξάνει από τα ανάντη προς τα κατάντη. ΛΥΣΗ Το κρίσιµο βάθος υπολογίζεται από την σχέση: ( y) κρ = 3 Q b g = 3 50 = 5, 878m 5, 6 9, 8 Το οµοιόµορφο βάθος ροής χαρακτηρίζεται από το γεγονόε ότο η κλίση της γραµµής ενέργειας είναι ίση µε την κλίση της γραµµής ενέργειας. H εξίσωση Gaukler-Manning-Strickler µπορεί να γραφεί µε τις παρακάτω µορφές: / 3 / I ε Q= k st A R () Κατά συνέπεια για την περίπτωση οµοιόµορφης ροής, η παροχή µπορεί να εκφραστεί, συναρτήσει του οµοιόµορφου βάθους ροής: / 3 b yn / Q= k st b yn I b y () + n Η παραπάνω εξίσωση γράφεται και µε την παρακάτω µορφή: f(y n 3/ 5 / 3 / 4 k b I ) = n 3 / Q 5/ st ( y ) ( y ) b Για το πρόβληµα που εξετάζουµε: n

24 f(y n ) f(y 60 3/ 5, 6 5/ ( y ) ( y ) 5, / 0 3 / 4 = n 3 / n n 5/ ( y ) ( y ) 5 6 ) = 0, 759, n n 3/ f (y n ) = 6898( y n ) Κατά συνέπεια το κανονικό βάθος ροής µπορεί να υπολογισθεί επαναληπτικά µε την µέθοδο Newton-Raphson : [ y ] = [ y ] n i+ n i f f ([ yn] i) ([ y ] ) n i όπου ο δείκτης συµβολίζει τον αύξοντα αριθµό της επανάληψης. Θέτοντας [ ] i y n = 4 00m προκύπτει 0, [ y n ] [ ] i f ( y n ) i f ([ ] ) ([ y ] ) [m] [m] [-] [m] 0 4,00-4,77 3,584 -,356 5,36,0054 6, ,05 3 5, , , ,03 n i ( ) f y n i / f [ y n ] i Κατά συνέπεια y n < yκρ η ροή είναι υπερκρίσιµη Το βάθος ροή στην είσοδο υπολογίζεται από την σχέση: Q 50 y 0 = = =, 89m < y n v b 3, 6 5, 6 0

25 ..4 ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΣΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΓΩΓΟ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΑΛΜΑ Σε ένα ανοικτό κανάλι, ορθογωνικής διατοµής, ρέει µια ειδική παροχή, (=παροχή ανά µονάδα πλάτους), q=,m / s. Ο συντελεστής Gaukler-Manning-Strickler εκτιµάται σε / 3 k st = 55m / s. Σε ένα σηµείο παρουσιάζεται αλλαγή κατεύθυνσης και η κλίση του αγωγού µεταβάλλεται από Ι =,5 % σε Ι = %. Υποθέτουµε ότι για όλο τον χώρο που εξετάζουµε ισχύει η παραδοχή Β >> y, όπου Β είναι το πλάτος του καναλιού και y το πλάτος βάθος ροής. Υποθέτουµε ότι η διώρυγα ανάντη είναι αρκετά µεγάλη ώστε να έχουµε οµοιόµορφη ροή ανάντη του σηµείου αλλαγής κλίσης. α) Αποδείξτε ότι αµέσως κατάντη του σηµείου αλλαγής κατεύθυνσης λαµβάνει χώρα ένα υδραυλικό άλµα. β) Ποια µορφή πιστεύετε πως έχει το υδραυλικό άλµα; ΛΥΣΗ Για να λάβει χώρα υδραυλικό άλµα πρέπει να έχουµε µετάβαση του τύπου ροής από υπερκρίσιµη σε υποκρίσιµη. Από την εκφώνηση της άσκησης δίνεται ότι ανάντη του σηµείου αλλαγής κλίσης η ροή µπορεί να θεωρηθεί οµοιόµορφη. Κάνοντας την υπόθεση σε µικρή απόσταση κατάντη του σηµείο αλλαγής κατεύθυνσης η ροή η ροή µπορεί να εκτιµηθεί σαν οµοιόµορφη, πρέπει να εξετάσουµε αν ισχύουν οι συνθήκες: ( y ) yκρ n < ( y ) yκρ n > Η κρίσιµη ροή υπολογίζεται από την σχέση:

26 q, yκρ = 3 = 3 = 58m g 9, 8 Το οµοιόµορφο βάθος ροής για τα τµήµατα και µπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση Gaukler-Manning-Strickler: 3 Q= kst A R I όπου Q η παροχή, Α η βρεχόµενη επιφάνεια διατοµής και R η υδραυλική ακτίνα η οποία σαν ορίζεται σαν το λόγο της βρεχόµενης επιφάνειας προς την βρεχόµενη περίµετρο U: A R=. U Παίρνοντας υπόψη µας ότι, q = Q / B και ότι για την ορθογωνική διατοµή που εξετάζουµε A= B y,η εξίσωση Gaukler-Manning-Strickler γράφεται: 3 q= kst y R I Για την περίπτωση της ορθογωνικής διατοµής που εξετάζουµε: Α =Β y, U = B+ y. Επειδή όµως Β >> y U B και κατά συνέπεια: A B y B y R = = = U B+ y B y οπότε έχουµε την παρακάτω προσεγγιστική εξίσωση: q k st y i 3 ( y ) I i i 3 5 q ( y i ) n =, σχέσεις οι οποίες ισχύουν για i =, kst I i Μπορώ λοιπόν να υπολογίσω το οµοιόµορφο βάθος ροής στις δύο διατοµές που εξετάζουµε: q, ( y ) n = = kst I , 3 5 ( ) 3 5 =355m

27 q, ( y ) n = = kst I , Κατά συνέπεια ( y ) yκρ n 3 5 ( ) 3 5 =800m <, στην διατοµή έχουµε υπερκρίσιµη ροή, ( y ) yκρ >, στην διατοµή έχουµε υποκρίσιµη ροή, n Τα βάθη ροής πίσω από το υδραυλικό άλµα µπορούν να εκτιµηθούν από την παρακάτω εξίσωση (η οποία στηρίζεται στην αρχή της ορµής): y y ( + 8 ) = Fr Το y µπορεί να ορισθεί και σαν το «απαιτούµενο» βάθος ροής κατάντη για να στεθεροποιηθεί το υδραυλικό άλµα. Για τον ακριβή τύπο του υδραυλικού άλµατος πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τα εξής: α) Το κανονικό βάθος ροής ( y ) n είναι µικρότερο από το y. Το υδραυλικό άλµα µετακινείται προς τα κατάντη. β) Το κανονικό βάθος ροής είναι περίπου ίσο µε το y : Για µεγάλους αριθµούς Fr. το υδραυλικό άλµα παρουσιάζει χαρακτηριστικό µακροσκοπικό στρόβιλο στην επιφάνεια του. Αντίστοιχα για µικρούς αριθµούς Fr εµφανίζονται κυµατισµοί στην περιοχή του υδραυλικού άλµατος γ) Το κανονικό βάθος ροής ( y ) n είναι µεγαλύτερο από το y. Το υδραυλικό άλµα σχηµατίζεται αµέσως κατάντη από την θέση στην οποίαν παρουσιάζεται η αλλαγή κλίσης. Το υδραυλικό άλµα είναι βυθισµένο Για την περίπτωση που εξετάζουµε ισχύουν τα παρακάτω: v q, Fr = = = = 8, gy y gy 355 9, ( + 8 8, ) m 355 y = = 748 ( ) n Κατά συνέπεια για την περίπτωση που εξετάζουµε ισχύει η περίπτωση γ) y < y. Κατά συνέπεια το υδραυλικό άλµα θα σχηµατισθεί αµέσως κατάντη της θέσης όπου παρουσιάζεται η αλλαγή κλίσης και θα είναι ελαφρά βυθισµένο.

28 ..5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Για την περίπτωση ροής σε ανοικτούς αγωγούς η εξίσωση της ενέργειας ανάµεσα σε δύο διατοµές µπορεί να γραφεί: v v + y + = z + y + hv z + () g g Ο δείκτης δηλώνει την διατοµή ανάντη, ο δείκτης την διατοµή κατάντη, η µεταβλητή z το υψόµετρο του πυθµένα στην κάθε διατοµή, η µεταβλητή y το βάθος ροής, η µεταβλητή v την ταχύτητα ενώ η µεταβλητή hvτις απώλειες ενέργειας µεταξύ των δύο διατοµών Θέτουµε: z z = dz ( α ) y y = dy (β) v v v = d( ) (γ) g g g Ορίζουµε την κλίση του πυθµένα σαν: dz Ι 0 = (3 α ) dx και την κλίση της γραµµής ενέργειας σαν dh Ι = v Ε (3β) dx Προφανώς για πεπερασµένες τιµές της απόστασης των δύο διατοµών οι παραπάνω τιµές γράφονται σαν: z z = z, (4 α ) y y = y (4β) z Ι 0 = x (5α) h Ι v Ε =, x (5β)

29 Σχήµα Υδραυλικά γεωµετρικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά ροής σε ανοικτούς αγωγούς Αντίστοιχα η εξίσωση της ενέργειας γράφεται: v v y - I0 x+ I E x+ = 0 (6) g Για τον υπολογισµό της κλίσης της γραµµής ενέργειας µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εξίσωση των Gaukler-Manning-Strickler: Q v Ι Ε = = (7) k 4 / 3 4 / 3 st A R kst R όπου η µεταβλητή Q συµβολίζει την παροχή, η µεταβλητή Α την βρεχόµενη επιφάνεια και η µεταβλητή R την υδραυλική ακτίνα. Εάν στο εξεταζόµενο τµήµα λαµβάνουν χώρα µεταβολές της διατοµής, πρέπει να πάρουµε υπόψη µας τις τοπικές απώλειες πολλαπλασιάζοντας την διαφορά των υψών κινητικής ενέργειας µε έναν κατάλληλο συντελεστή ε: Για βαθµιαίες µεταβολές της διατοµής ε=/3 Για απότοµες µεταβολές της διατοµής ε=/ Κατά συνέπεια v v y= I0 x I E x ε (8) g Οι υπολογισµοί απλοποιούνται, λίγο, αν δεν εξετάσουµε την διαφορά του βάθουε ροής, y, αλλά γίνει ο υπολογισµός της διαφοράς του ύψους της πιεζοµετρικής ενέργειας µεταξύ των δύο διατοµών η οποία ορίζεται σαν hp : h p ( z + y ) ( z + y ) = y I x = 0 (9)

30 Κατά συνέπεια: v v hp = I E x ε (0) g εισαγάγοντας την εξίσωση των Gaukler-Manning-Strickler: v v v hp = x ε () 4 g k R 3 st Μεταξύ των εξεταζόµενων διατοµών και αλλάζει τόσο η ταχύτητα v αλλά και το βάθος ροής y και η υδραυλική ακτίνα R. Mία συνηθισµένη προσέγγιση είναι να θεωρήσουµε τα µεγέθη αυτά σαν τους µέσους όρους των αντίστοιχων µεγεθών στις δύο διατοµές: v + v v= v m = () v= v v (3) R + R R= R m = (4) Κατά συνέπεια οι παραπάνω εξισώσεις µπορούν να γραφτούν και ως εξής: y= I h p vm vm 0 x x ε v 4 / 3 k st R g vm vm x ε v 4 / 3 kst R g = (5) (6) Μέθοδος υπολογισµού y Οι µελέτες αντιπληµµυρικής προστασίας αφορούν κατά κανόνα φυσικούς σχηµατισµούς απορροής, των οποίων οι γεωµετρικές ιδιότητες είναι ακανόνιστες και η ακριβής καταγραφή τους δύσκολη Στην πράξη οι υπολογισµοί γίνονται µε την παραδοχή της µόνιµης ροής, µε παροχή διαστασιολόγησης την µέγιστη πληµµυρική παροχή η οποία είναι παραδοχή «από τη µεριά της ασφάλειας».

31 Η διαδικασία η οποία ακολουθείται συχνά για τον υδραυλικού υπολογισµό είναι η εξής: Στις διατοµές στις οποίες οι αρµόδιοι µηχανικοί κρίνουν ότι πιθανώς να παρουσιαστεί πρόβληµα στην διόδευση της πληµµυρικής παροχής (δηλαδή στις διατοµές οι οποίες συµπίπτουν µε «στενώσεις» =µικρές επιφάνειες διατοµής ή χαµηλές κατά µήκος κλίσεις γίνεται αποτύπωση των χαρακτηριστικών τους από τους τοπογράφους. Στην συνέχεια ορίζεται µία διατοµή για την οποία όταν είναι γνωστή η παροχή µπορεί να υπολογιστεί το βάθος ροής. (αυτό είναι δυνατόν αν σε κάποιο σηµείο έχουµε έλεγχο ροής βλ. Εφαρµοσµένη Υδραυλική του Γ. Τερζίδη)., ή αν υποθέσουµε πως στο σηµείο αυτό έχει αποκατασταθεί το οµοιόµορφο βάθος ροής). Εφόσον η ροή είναι υποκρίσιµη οι υπολογισµοί θα γίνουν προς τα ανάντη, ενώ εάν η ροή είναι υπερκρίσιµη οι υπολογισµοί θα γίνουν προς τα κατάντη. Η απόσταση x ανάµεσα στις διατοµές θεωρείται γνωστή από την αποτύπωση. Για την πρώτη άγνωστη διατοµή προς τα κατάντη γίνεται µία εκτίµηση( π.χ.) για το βάθος ροής: Σε αυτήν την ποσότητα αντιστοιχούν οι ποσότητες h p, y και hp. Με βάση τις παραπάνω εκτιµήσεις µπορούν να εκτµηθούν, από τις εξισώσεις () (4) η µέση ταχύτητα, v m η µέση υδραυλική ακτίνα R m και η διαφορά των ταχυτήτων v όσο αφορά την διατοµή στην οποία το βάθος ροής είναι γνωστό και την διατοµή στο οποίο είναι άγνωστο Στην συνέχεια µπορούν µπορούµε να έχουµε µία νέα εκτίµηση για τις ποσότητες y και hp, από τις εξισώσεις (4) και (5). Εάν η διαφορές ανάµεσα στις διαδοχικές εκτιµήσεις είναι µικρές (περίπου χιλιοστού) σταµατάµε τις επαναλήψεις οι τιµές που υπολογίσαµε θεωρούνται ακριβείς και προχωράµε στον υπολογισµό του βάθους ροής της επόµενης διατοµής. Στην αντίθετη περίπτωση συνεχίζουµε τις επαναλήψεις µε τη µέθοδο που ήδη περιγράψαµε Παράδειγµα εφαρµογής Θεωρούµε ένα κανάλι µε τραπεζοειδή (σταθερή) διατοµή, πλάτος πυθµένα b=0m, πλευρική κλίση (ύψος:πλάτος) :m=:, κατά µήκος κλίση I = 0 5%, συντελεστής τραχύτητας κατά Manning γεγονός εµφανίζεται παροχή / k st 35m = s 3 / Q= 5m s., στο οποίο ύστερα από ένα πληµµυρικό Το κανονικό βάθος ροής, κατά την διάρκεια του οπoίου η ροή είναι υποκρίσιµη, είναι y =,5 m. n Στην θέση x=0 προκαλείται υπερύψωση του βάθους ροής λόγω ενός υπερχειλιστή: Από υπολογισµούς προκύπτει ότι στην θέση αυτή το βάθος ροής είναι y = 3, 0m µε απόλυτο υψόµετρο στάθµης ύδατος h p = +38, 00. υπερχ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ... 3.1 Γενικά... 3. Είσοδος σε σωλήνα Μήκος εισόδου- Οµοιόµορφη ροή... 3.3 Εξίσωση Darcy-Weisbach Απώλειες ενέργειας εξαιτίας τριβών... 5 3.4 Κατανοµή διατµητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ.

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ.Τσακίρης ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Συμπληρωματικές Πρόχειρες Σημειώσεις) Επιμέλεια: Σπηλιώτης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μετρήσεις υδραυλικών µεγεθών κατά τη ροή σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς Βαθµονόµηση µετρητικών οργάνων» ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (AM: 4585) ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

AΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

AΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ AΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Μάρτιος 01 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 7 :Κλειστοί Αγωγοί Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Ροή σε κλειστούς αγωγούς υπό πίεση 5.1. Γενικά Η ροή των πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒασικέςΑρχές ΠρόωσηςΠλοίων

ΒασικέςΑρχές ΠρόωσηςΠλοίων ΒασικέςΑρχές ΠρόωσηςΠλοίων Επιµέλεια: Ν. Π. Κυρτάτος Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ www.lme.naval.ntua.gr Βασικές Αρχές Πρόωσης Πλοίων 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ Σύντομη ιστορική αναδρομή Η πτήση των πουλιών πάντα γοήτευε τον άνθρωπο. Έπειτα από αιώνες άκαρπων προσπαθειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ Θ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΤΡΑ 009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Οι θερµικές ανάγκες ενός χώρου και γενικότερα ενός κτιρίου είναι το ποσό θερµότητας που πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σχεδιασµό της εγκατάστασης θέρµανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΣΗ, ΟΠΙΣΘΕΛΚΟΥΣΑ ΚΑΙ ΡΟΠΗ ΠΡΟΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΤΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ NACA0012 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ]

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] 2011 Μίαρης Κωσταντίνος Μίχος Ιωάννης [ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] Προσδιορισµός του τρόπου ανάπτυξης υµενίων MgCl 2 πάνω σε Si(111) 7x7 και Au µέ φασµατοσκοπίες XPS και ISS ΤΜΗΜΑ :ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα