Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών"

Transcript

1 Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1

2 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει μέσω ενός πορώδους μέσου (π.χ., του εδάφους). νερό Χαλαρό έδαφος - Ρέει εύκολα - Υψηλή Περατότητα Πυκνό έδαφος - Ρέει δύσκολα - Χαμηλή Περατότητα 2

3 Εξίσωση του Bernoulli Η ενέργεια ενός ρευστού σωματιδίου αποτελείται από: 1. Κινητική ενέργεια - λόγω της ταχύτητας 2. Ενέργεια παραμόρφωσης - Λόγω της πίεσης 3. Δυναμική ενέργεια ρευστό σωματίδιο z επίπεδο αναφοράς - Λόγω του υψομέτρου (z) σε σχέση με ένα επίπεδο αναφοράς 3

4 Εξίσωση του Bernoulli Εκφράζοντας την ενέργεια σε μονάδες μήκους: Συνολικό Υδραυλικό Φορτίο = Φορτίο Ταχύτητας + Φορτίο Πίεσης + Δυναμικό Φορτίο ρευστό σωματίδιο z επίπεδο αναφοράς 4

5 Εξίσωση του Bernoulli Για τη ροή μέσω των εδαφών, η ταχύτητα (και συνεπώς το φορτίο ταχύτητας) είναι πολύ μικρή. Επομένως, Συνολικό Υδραυλικό Φορτίο = 0 Φορτίο Ταχύτητας + Φορτίο Πίεσης + Δυναμικό Φορτίο ρευστό σωματίδιο z επίπεδο αναφοράς Συνολικό Υδραυλικό Φορτίο = Φορτίο Πίεσης + 5 Δυναμικό Φορτίο

6 Μερικές Σημειώσεις Εάν η ροή γίνεται από το A προς το B,το Συνολικό Υδραυλικό Φορτίο είναι μεγαλύτερο στο A από ότι στο B. Η ενέργεια εκτονώνεται στην υπερνίκηση της εδαφικής αντίστασης και ως εκ τούτου δημιουργείται απώλεια υδραυλικού φορτίου. νερό A B 6

7 Μερικές Σημειώσεις Σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο καθεστώς ροής: Φορτίο Πϊεσης = πίεση νερού πόρων / w Δυναμικό Φορτίο = ύψος επάνω από το επιλεγμένο επίπεδο αναφοράς 7

8 Μερικές Σημειώσεις Υδραυλική κλίση (i) μεταξύ των A και B καλείται η απώλεια του συνολικού υδραυλικού φορτίου ανά μονάδα μήκους ροής. i TH A l AB TH B νερό A B μήκος ΑΒ, κατά μήκος της γραμμής ροής. 8

9 Ο Νόμος του Darcy Η ταχύτητα (v) της ροής είναι ανάλογη προς την υδραυλική κλίση (i) - Darcy (1856) v = k i Περατότητα ή υδραυλική αγωγιμότητα σε μονάδες ταχύτητας (cm/s) 9

10 Μεγάλα Χωμάτινα Φράγματα Ελεύθερο ύψος στέψη φίλτρο λιθορριπή ΚΕΛΥΦΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΕΛΥΦΟΣ Τάπητας στεγανοποίησης Διακόπτης ροής (cutoff) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 10

11 Τιμές Συντελεστή Περατότητας (cm/s) άργιλοι ιλύες άμμοι χαλίκια Λεπτόκοκκα Χονδρόκοκκα Για τα χονδρόκοκκα εδάφη, k = f(e ή D 10 ) 11

12 Τάσεις λόγω Υδραυλικής Ροής Στατικές Συνθήκες (Χωρίς ροή) h w L z X έδαφος Στο X, v = w h w + sat z u = w (h w + z) ' v = ' z 12

13 Τάσεις λόγω Υδραυλικής Ροής Ροή προς τα κάτω Στο X, v = w h w + sat z όπως στις στατικές συνθήκες flow u = w h w + w (L-h L )(z/l) h L h w u = w h w = w h w + w (z-iz) = w (h w +z) - w iz L z X Μείωση λόγω της ροής v ' = ' z + w iz έδαφος Αύξηση λόγω της ροής u = w (h w +L-h L )

14 Τάσεις λόγω Υδραυλικής Ροής Ροή προς τα επάνω Στο X, v = w h w + sat z όπως στις στατικές συνθήκες ροή h L u = w h w + w (L+h L )(z/l) h w u = w h w = w h w + w (z+iz) = w (h w +z) + w iz L z X Αύξηση λόγω της ροής v ' = ' z - w iz έδαφος u = w (h w +L+h L ) Μείωση λόγω της ροής 14

15 Συνθήκες Ρευστοποίησης στα Χονδρόκοκκα Εδάφη Κατά την διάρκεια της προς τα επάνω ροής, στο X: v ' = ' z - w iz w ' z w i Κρίσιμη υδραυλική κλίση (i c ) Εάν i > i c, οι ενεργές τάσεις είναι αρνητικές. δηλ., δεν υφίσταται επαφή μεταξύ των εδαφικών κόκκων & και συνεπώς υπάρχει αστοχία. - Συνθήκες Ρευστοποίησης ροή h L h w L z X έδαφος 15

16 Ορολογία Διήθησης Γραμμή Ροής απλά είναι η πορεία που διαγράφει ένα μόριο νερού. Από επάνω προς τα κάτω, το συνολικό υδραυλικό φορτίο μειώνεται σταθερά σύμφωνα με την γραμμή ροής. h L TH = h L Φράγμα Βαρύτητας Επίπεδο αναφοράς TH = 0 Αδιαπέρατο στρώμα έδαφος

17 Ορολογία Διήθησης Ισοδυναμική Γραμμη απλά είναι η ισοϋψή του σταθερού συνολικού υραυλικού φορτίου. h L TH = h L Φράγμα Βαρύτητας Επίπεδο αναφοράς TH = 0 TH=0.8 h L Αδιαπέρατο στρώμα έδαφος

18 Διάγραμμα Ροής (Flownet) Είναι ένα δίκτυο επιλεγμένων γραμμών ροής και ισοδυναμικών γραμμών. καμπυλόγραμμο τετράγωνο Φράγμα Βαρύτητας 90º soil Αδιαπέρατο στρώμα

19 Ποσότητα Διήθησης (Q) Q kh N f L Nd αριθμός των καναλιών ροής.ανά μονάδα μήκους κάθετα στο επίπεδο Αριθμός ισοδυναμικών πτώσεων απώλεια φορτίου από ανάντη προς τα κατάντη h L Φράγμα Βαρύτητας Αδιαπέρατο στρώμα

20 Υδραυλικά Φορτία σε ένα σημείο X Συνολικό Υδραυλικό Φορτίο = h L - # πτώσεων από ανάντη x h Δυναμικό Φορτίο = -z Φορτίο Πίεσης = Συνολικό Υδραυλικό Φορτίο Δυναμικό Φορτίο h N L d Επίπεδο αναφοράς TH = h L Φράγμα TH = 0 Βαρύτητας z h L h X Αδιαπέρατο στρώμα

21 Διασωλήνωση στα Χονδρόκοκκα Εδάφη Στα κατάντη, κοντά στο φράγμα, Η υδραυλική κλίση εξόδου i ό h l h L Φράγμα Βαρύτητας Αδιαπέρατο στρώμα έδαφος Επίπεδο αναφοράς l h = πτώση συνολικού υδραυλικού φορτίου

22 Διασωλήνωση στα Χονδρόκοκκα Εδάφη Εάν το i εξόδου υπερβεί την κρίσιμη υδραυλική κλίση (i c ), πρώτον οι εδαφικοί κόκκοι στην έξοδο «ξεπλένονται» και απομακρύνονται. Αυτό το φαινόμενο (της διασωλήνωσης) προχωρεί προς τα ανάντη, διαμορφώνοντας μια ελεύθερη μετάβαση του νερού («σωλήνα»). h L Φράγμα Βαρύτητας Επίπεδο αναφοράς Δεν υπάρχει έδαφος; Μόνο νερό Αδιαπέρατο στρώμα έδαφος

23 Διασωλήνωση στα Χονδρόκοκκα Εδάφη Η διασωλήνωση είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Οδηγεί σε κατάντη πλημμύρες που μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες ζωών. Επομένως, πρέπει να παράσχετε επαρκής συντελεστής ασφάλειας ενάντια στο φαινόμενο της διασωλήνωσης. F ή i i c ό Φράγμα Βαρύτητας Τυπικά συνήθως 5-6 Αδιαπέρατο στρώμα έδαφος

24 Αστοχίες λόγω Διασωλήνωσης Το Φράγμα Baldwin Hills αφότου αστόχησε λόγω του φαινομένου της διασωλήνωσης το Η αστοχία εμφανίστηκε όταν αναπτύχθηκε μια συγκεντρωμένη διαρροή κατά μήκος μιας ρωγμής στο ανάχωμα, που διέβρωσε το ανάχωμα και διαμόρφωσε αυτό το ρήγμα μετάπτωσης. Περίπου τέσσερις ώρες πριν από την αστοχία χτύπησε ένας συναγερμός και χιλιάδες άνθρωποι εκκενώθηκαν από την περιοχή κατάντη του φράγματος. Η πλημμύρα που δημιουργήθηκε όταν αστόχησε το φράγμα και ο ταμιευτήρας του απελευθέρωσε το νερό προκάλεσε ζημία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. 24

25 Αστοχίες λόγω Διασωλήνωσης Φράγμα Fontenelle, USA (1965) 25

26 Φίλτρα Χρησιμοποιούνται για: να διευκολίνουν την αποστράγγιση Να αποτρέπουν τα λεπτόκοκκα από το να «ξεπλένονται» και να απομακρύνονται Χρησιμοποιούνται σε: χωμάτινα φράγματα τοίχους αντιστήριξης Υλικά Φίλτρων: κοκκώδη εδάφη γεωυφάσματα 26

27 Σχεδιασμός Κοκκώδους Φίλτρου Δύο σημαντικά κριτήρια: Κοκκώδες φίλτρο (a) (b) Κριτήρια κατακράτησης -Να αποτρέπονται τα λεπτόκοκκα από το να «ξεπλένονται» και να απομακρύνονται Οι κόκκοι των φίλτρων δεν πρέπει επίσης να είναι πολύ χονδρόκοκκοι Κριτήρια Περατότητας - να διευκολύνουν την αποστράγγιση και να αποφεύγεται έτσι η ανάπτυξη πιέσεων νερού πόρων Οι κόκκοι των φίλτρων δεν πρέπει επίσης να είναι πολύ λεπτόκοκκοι 27

28 Σχεδιασμός Κοκκώδους Φίλτρου Κριτήρια κατακράτησης: D 15, φίλτρου < 5 D 85, εδάφους Μέσο μέγεθος πόρων φίλτρου Κριτήρια Περατότητας: D 15, φίλτρου > 4 D 15, εδάφους - κατά Terzaghi & Peck (1967) D 15, φίλτρου < 20 D 15, εδάφους - κατά US Navy (1971) D 50, φίλτρου < 25 D 50, εδάφους Οι καμπύλες Κατανομής Κοκκομετρικής Διαβάθμισης για το έδαφος και το φίλτρο πρέπει να είναι παράλληλες 28

29 Πρόβλεψη Αποστράγγισης στους Τοίχους Αντιστήριξης Οπή στράγγισης γεωσυνθετικά Κοκκώδες έδαφος Σωλήνας αποστράγγισης

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση των Αργίλων

Στερεοποίηση των Αργίλων Στερεοποίηση των Αργίλων Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 17 Λεπτά. 1 Τι είναι Στερεοποίηση ; Όταν μία κορεσμένη άργιλος φορτίζεται εξωτερικά, GL Στάθμη εδάφους κορεσμένη άργιλος το νερό συμπιέζεται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 6 5.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ... 3.1 Γενικά... 3. Είσοδος σε σωλήνα Μήκος εισόδου- Οµοιόµορφη ροή... 3.3 Εξίσωση Darcy-Weisbach Απώλειες ενέργειας εξαιτίας τριβών... 5 3.4 Κατανοµή διατµητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία:

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΑΕΡΙΑ: Επιδέχονται ισχυρών συμπιέσεων, ακολουθούν το σχήμα και τον όγκο του δοχείου στο οποίο περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Διάχυση Η διάχυση είναι το κύριο φαινόμενο με το οποίο γίνεται η παθητική μεταφορά διαμέσου ενός διαχωριστικού φράγματος Γενικά στη διάχυση ένα αέριο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακεσ Kai Συγχρονεσ Κατασκευεσ Προστασιασ Και Καλλιεργειασ Του Εδαφουσ

Παραδοσιακεσ Kai Συγχρονεσ Κατασκευεσ Προστασιασ Και Καλλιεργειασ Του Εδαφουσ Παραδοσιακεσ Kai Συγχρονεσ Κατασκευεσ Προστασιασ Και Καλλιεργειασ Του Εδαφουσ Κωνσταντίνος Κοσμάς, Νικόλαος Γιάσογλου, Αικατερίνη Κουναλάκη, Ορέστης Καϊρης Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας

Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας με έμφαση στα παράκτια πεδία ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ Σύντομη ιστορική αναδρομή Η πτήση των πουλιών πάντα γοήτευε τον άνθρωπο. Έπειτα από αιώνες άκαρπων προσπαθειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ο ΗΓΟΣ ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (500-5.000 ισοδύναµων-κατοίκων) Εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας 91/271

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝ. ΚΑΘ. Γ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 1 1. Εισαγωγή Παρά τη χρήση απλών, πρωτόγονων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Συνεργάτες Computer Technology Institute & Press http://www.cti.gr HS Data Ltd http://www.hsdata.com Centre for Assessment of Natural Hazards & Proactive Planning

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους Οδηγίες και σίγουροι τρόποι για συνεχή παρακολούθηση ποιότητας νερού: Επιλογή θέσης, επιτόπου διαδικασία, µετρήσεις καταγεγραµµένα αποτελέσµατα και αναφορές. - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑ Υ ΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 1999 2 Oµηρικά επίθετα για τον ποταµό Αργυροδίνης (άργυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ IV ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ IV ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΚΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ IV ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Δρ. Αναστάσιος Ι. Κώτσιρας Γεωπόνος-Eπίκουρος Καθηγητής ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα