Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Η ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Γιάννης Μπακογιάννης Μετ. Μηχανικός στο Τµήµα Πατρών της ΕΥ Ε/ΟΣΥΕ ηµήτρης Νικολάου Πολ. Μηχ. Γενικός ιευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η 1η φάση του σύγχρονου συστήµατος υδροδότησης της µείζονος περιοχής της πρωτεύουσας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80, µε βασικό ταµιευτήρα αυτόν του ποταµού Μόρνου και υδραγωγείο βαρύτητας µήκους 186χλµ. Η 2η φάση προέβλεπε την ενίσχυση του βασικού αυτού ταµιευτήρα µε τα νερά της παρακείµενης λεκάνης του ποταµού Ευήνου και υλοποιήθηκε µε µια σειρά έργων η κατασκευή των οποίων διήρκεσε από το 1992 µέχρι και το Το κυρίως έργο Ευήνου αποτελείται από το φράγµα Αγίου ηµητρίου µε το οποίο δηµιουργήθηκε ο αντίστοιχος ταµιευτήρας και την σήραγγα Ευήνου Μόρνου.µε την οποία, από τα αποθέµατα του ταµιευτήρα αυτού, διοχετεύεται προς τον ταµιευτήρα του Μόρνου µία ποσότητα περίπου 2, m 3 ανά έτος. Στο Σχ.1 παρουσιάζεται η γενική διάταξη των έργων και οι συντελεστές αυτών. Σχήµα 1: Γενική διάταξη έργων Ευήνου και οι συντελεστές αυτών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Για την οριστικοποίηση της χάραξης της σήραγγας ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω: Οι σχεδόν δεσµευτικές θέσεις των έργων εισόδου και εξόδου. Οι ιδιαίτερα αυστηρές χρονικές απαιτήσεις για την παράδοση του έργου. 1

2 Οι προβλεπόµενες γεωλογικές συνθήκες Οι επιλεγείσες µέθοδοι και εξοπλισµός διάτρησης της σήραγγας και ειδικότερα η απαίτηση για ανερχόµενη πορεία του ΤΒΜ, για διευκόλυνση της διαχείρισης των αναµενόµενων υδατικών εισροών. Η διαχείριση της αβεβαιότητας σε µία µεγάλου µήκους και βάθους σήραγγα. Με τον καθορισµό του ενδιαµέσου µετώπου προσβολής στην είσοδο C στην Τερψιθέα, το βρεχόµενο µήκος της σήραγγας προέκυψε ,27 m, ενώ η διατοµή της είναι κυκλική µε εσωτερική διάµετρο 3,5m. Κυρίως για την διευκόλυνση απαγωγής των αναµενόµενων εισροών επελέγησαν δύο ενδιάµεσα υψηλά σηµεία στις θέσεις όπου αναµενόταν να συναντηθούν τα δύο προσεγγίζοντα το σηµείο αυτό ΤΒΜ. Στις θέσεις των σηµείων αυτών Β1 και D1 µε υπερκείµενα 220 και 250 µέτρα αντίστοιχα κατασκευάστηκαν φρέατα εξαερισµού µε καθαρή εσωτερική διάµετρο 0,25 m. Η εσωτερική υδραυλική πίεση στη σήραγγα είναι συνάρτηση της θέσης των θυροφραγµάτων του φρέατος και της εξόδου και κυρίως της στάθµης του νερού στον ταµιευτήρα του Αγίου ηµητρίου, όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 2. Σχήµα 2: Πιεζοµετρική γραµµή στη σήραγγα Ευήνου Μόρνου.{Σηµ: Η πιεζοµετρική γραµµή αναφέρεται σε κλειστό θυρόφραγµα στην έξοδο) Η υδραυλική ανάλυση της σήραγγας, για την δεδοµένη διαρρύθµιση των λοιπών υδραυλικών εγκαταστάσεων (έργο εισόδου, έργο εξόδου, τοπική απώλεια στην θέση αλλαγής διεύθυνσης στην Τερψιθέα, θυροφράγµατα), έδειξε ότι η παροχετευτική ικανότητα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την τραχύτητα της περιµέτρου της σήραγγας, ενώ οι τοπικές απώλειες έχουν πολύ µικρή επίδραση. H παροχετευτική ικανότητα αποκλειστικά στην σήραγγα υπολογίστηκε µε την σχέση Μanning- Strickler: Q=A*k st *R 2/3 *S 1/2 από την οποία είναι εµφανής η βαρύτητα της επιλογής του συντελεστή k st. Κατά την µελέτη επιλέχθηκαν οι τιµές k st =70(m 1/3 /s) για το τµήµα της σήραγγας µε µόνιµη επένδυση από προκατασκευασµένα στοιχεία και k st =85(m 1/3 /s) για το τµήµα της σήραγγας µε µόνιµη επένδυση από επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα µε µεταλλότυπο. Μετά την λειτουργία της σήραγγας οι διενεργηθείσες ανάδροµες αναλύσεις έδειξαν ότι η επιλογή των συντελεστών αυτών και για τον χρόνο ζωής του έργου ήταν απολύτως σωστές (ίσως ελαφρά συντηρητικές για µεσοπρόθεσµη θεώρηση). Ιδιαίτερης σηµασίας για την εξέλιξη των µελετητικών θεωρήσεων υπήρξε η απαίτηση για περιορισµό των απωλειών νερού στην σήραγγα στο ύψος των 4lt/km*sec. 2

3 2. Η ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΥΗΝΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Η διάνοιξη της σήραγγας, βάσει της εγκριθείσας µελέτης, υλοποιήθηκε µε την ταυτόχρονη λειτουργία τεσσάρων µηχανηµάτων ολοµέτωπης κοπής, δύο ΤΒΜ ανοικτού τύπου από τα άκρα της σήραγγας (τµήµατα ΑΒ1 και D1E1) και δύο ΤΒΜ µε διπλή τηλεσκοπική ασπίδα από ενδιάµεσο παράθυρο πρόσβασης (τµήµατα C1B1 C2D1). 2.1 ΤΑ ΤΒΜ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Τα δύο ακραία τµήµατα ΑΒ1 και D1E1 έχουν διάµετρο εκσκαφής 4,2 m, µήκη και m αντίστοιχα και τα διαχειρίστηκε η Αυστριακή εταιρεία Jaeger, µέλος της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Για την διάνοιξη των τµηµάτων αυτών χρησιµοποιήθηκαν δύο παρόµοια ΤΒΜ ανοικτού τύπου (τµήµα ΑΒ1 ΤΒΜ Kathrin, τµήµα D1E1 ΤΒΜ Natalia) κατασκευής Robbins ενώ τα συστήµατα υποστήριξης ήταν Rowa. Στις Εικόνες 1 και 2 φαίνονται τα δύο ΤΒΜ µετά την συναρµολόγησή τους στις εισόδους των αντίστοιχων τµηµάτων. Εικόνα 1. ΤΒΜ Kathrin στην είσοδο Α Εικόνα 2. ΤΒΜ Natalia στην έξοδο Ε1 Και στα δύο ΤΒΜ υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης µεταλλικών πλαισίων και πλέγµατος µε ανυψωτικό µηχάνηµα και αγκυρίων µε δύο διατρητικούς βραχίονες ακριβώς πίσω από την προστασία της οροφής δηλαδή περίπου 3-4 µέτρα από το µέτωπο της διενεργούµενης εκσκαφής, ενώ το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα τοποθετείται από ειδική εξέδρα περίπου 20 µέτρα πίσω από το 3

4 µέτωπο. Από την ίδια εξέδρα είναι δυνατή η διάτρηση για αποστραγγιστικές οπές, τσιµεντενέσεις κ.λ.π. Τα ΤΒΜ και ο λοιπός εξοπλισµός κινούνται σε σιδηροτροχιές πάνω στα προκατασκευασµένα στοιχεία του πυθµένα που κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα Β35. Τα στοιχεία αυτά διαµορφώνουν επ αυτών αποστραγγιστικό κανάλι και αποτελούν µέρος της αρχικής υποστήριξης αλλά και της µόνιµης επένδυσης. Στο εξωρράχιο των προκατασκευασµένων στοιχείων διαµορφώνονται εγκοπές που επιτρέπουν την έντεχνη τοποθέτηση των µεταλλικών πλαισίων. Στο Σχήµα 3 παρουσιάζονται οι κυριότερες κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του προκατασκευασµένου στοιχείου πυθµένα. Σηµειώνουµε ότι ο οπλισµός του στοιχείου προορίζεται για την αντιµετώπιση των φορτίων από µετακίνηση, αποθήκευση, τοποθέτηση κ.λ.π. Σχήµα 3: Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες προκατασκευασµένου στοιχείου πυθµένα για ανοικτού τύπου ΤΒΜ. Τα µηχανήµατα διαθέτουν δύο πλευρικά έµβολα στήριξης (grippers) τα οποία στηρίζονται στο αποκαλυπτόµενο γεωυλικό και προωθούνται µε την δηµιουργούµενη αντίδραση από την δράση υδραυλικών µηχανισµών. Ορισµένες φορές σε γεωυλικά χαµηλών γεωµηχανικών χαρακτηριστικών είναι πιθανόν να παρατηρηθούν αστοχίες από την έδραση των grippers και να µην είναι εύκολη η επίτευξη της απαιτούµενης αντίδρασης ώστε να επιτευχθεί η προώθηση του 4

5 µηχανήµατος. Στην εικόνα 3 φαίνεται θραύση του πετρώµατος υπό την δράση του πλευρικού εµβόλου. Το βήµα προώθησης των ΤΒΜ ήταν 1,5m. Η υποστήριξη του ανοίγµατος υπολογίστηκε σύµφωνα µε την φιλοσοφία και προσέγγιση της ΝΑΤΜ και χρήση των συνήθων µέτρων υποστήριξης (εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, πλαίσια, αγκύρια). Μετά την ολοκλήρωση της διάνοιξης ακολούθησε η επένδυση της σήραγγας µε σκυρόδεµα Β25 ελάχιστου αποδεκτού πάχους 17cm. Εικόνα 3. Θραύση πετρώµατος υπό την δράση του gripper 2.2. ΤΑ ΤΒΜ ΜΕ ΙΠΛΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΑΣΠΙ Α Τα δύο ενδιάµεσα τµήµατα C1B1 C2D1 έχουν διάµετρο εκσκαφής 4,04 m και µήκη 9.407,03 και 7.126,13 m αντίστοιχα και τα διαχειρίστηκε η Ιταλική εταιρεία Seli, µέλος της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Για την διάνοιξη των τµηµάτων αυτών χρησιµοποιήθηκαν δύο ΤΒΜ µε διπλή τηλεσκοπική ασπίδα (τµήµα C1B1 ΤΒΜ Salima, τµήµα C2D1 ΤΒΜ Ginevra), µέσα στην οποία περιλαµβάνεται και η διάταξη τοποθέτησης των εξαγωνικών προκατασκευασµένων στοιχείων της επένδυσης. Η υποστήριξη του ανοίγµατος γίνεται µε την τοποθέτηση των οπλισµένων προκατασκευασµένων στοιχείων της επένδυσης. Σηµειώνουµε ότι η σύνδεση των δύο ανωτέρω τµηµάτων υλοποιήθηκε µε κλάδο µήκους 102,58m, που διανοίχθηκε µε συµβατικές µεθόδους. Το συνολικό µήκος των δύο σηράγγων προσπέλασης ανέρχεται σε 580,87 m. Τα δύο ΤΒΜ ήταν µοντέλα /2 και /2 της Robbins, ενώ τα συστήµατα υποστήριξης σχεδιάστηκαν ειδικά για τις απαιτήσεις του έργου µε 5

6 συνεργασία των Boretec και Seli (σχήµα 4). Παρακάτω παραθέτουµε ορισµένα τεχνικά χαρακτηριστικά των ΤΒΜ: 27 Κοπτικοί δίσκοι κεφαλής 17 Μέγιστη συνιστώµενη ώθηση κοπτικής κεφαλής 5.600ΚΝ Μέγιστη ώθηση (σε πίεση 4000 psi) 7.200KN Ροπή στρέψης 830 KNm ύο επιλογές της ταχύτητας περιστροφής της κοπτικής κεφαλής 8,93/4,46rpm ανάλογα µε τις συνθήκες του σχηµατισµού, καθώς και δυνατότητα αναστροφής της περιστροφής. Ενέργεια κίνησης κοπτικής κεφαλής 4 χ 225 ΗΡ στις 1.500RPM (900ΗΡ ή 671,13KW), υδρόψυκτοι κινητήρες Μειωτήρες του συστήµατος µε υδραυλικούς συµπλέκτες ιπλή ασπίδα µε πλήρως τηλεσκοπική άρθρωση. Στην ουριαία ασπίδα περιλαµβάνεται και η διάταξη συναρµολόγησης των προκατασκευασµένων στοιχείων της επένδυσης της σήραγγας. Η τοποθέτηση της κυψελοειδούς προκατασκευασµένης επένδυσης πραγµατοποιείται σε µία απόσταση περίπου 10m από το εκσκαπτόµενο µέτωπο. Το βήµα προχώρησης µε τα grippers σε έκταση ταυτίζεται περίπου µε το πλάτος ενός δακτυλίου προκατασκευασµένης επένδυσης 1,25m (δυνατότητα βοηθητικού βήµατος έως 1,98 m) Πλευρικά έµβολα στήριξης (grippers) για την απόληψη προωθητικής αντίδρασης σε γεωυλικά επαρκών µηχανικών χαρακτηριστικών. Οπίσθια (ουριαία) έµβολα για την προώθηση σε γεωυλικά χαµηλών µηχανικών χαρακτηριστικών, µε απόληψη προωθητικής αντίδρασης από την επένδυση των προκατασκευασµένων στοιχείων. ίνεται επίσης η δυνατότητα καθοδήγησης του ΤΒΜ και διορθώσεων της πορείας του, σε δύσκολες συνθήκες, µε χρησιµοποίηση διακριτών ουριαίων εµβόλων. Οπτικό ηλεκτρονικό σύστηµα καθοδήγησης, για την εξασφάλιση της απαιτούµενης ακρίβειας της θέσης του µηχανήµατος. Σχήµα 4. Σχηµατική διάταξη των ΤΒΜ µε διπλή ασπίδα µε τα συστήµατα υποστήριξής τους (Grantori et al 1995). Στην εικόνα 4 εµφανίζονται τα δύο ΤΒΜ στην φάση συναρµολόγησης και κατά την τελετή εισόδου στην σήραγγα. 6

7 Εικόνα 4. Συναρµολόγηση των ΤΒΜ στο σηµείο C και η είσοδός τους στην σήραγγα. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία της επένδυσης της σήραγγας συναρµολογούνται στον χώρο της ουριαίας ασπίδας από ειδική διάταξη και διαµορφώνουν µια εξαγωνική κυψελοειδή δοµή όπως φαίνεται στο σχήµα 5. Σχήµα 5. ιαµόρφωση της από προκατασκευασµένα στοιχεία επένδυσης της σήραγγας. 3. Η ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Στο σχήµα 6 παρουσιάζεται η γεωλογική µηκοτοµή της σήραγγας Ευήνου Μόρνου µε βάση τις καταγραφές κατά την διάνοιξη και τα λοιπά στοιχεία που είχαν ενσωµατωθεί στην διαδικασία δόµησης του γεωλογικού προσοµοιώµατος της περιοχής. 7

8 Σχήµα 6. Γεωλογική µηκοτοµή σήραγγας Ευήνου Μόρνου. Όπως φαίνεται στην µηκοτοµή και αρχίζοντας από την είσοδο στο σηµείο Α για ένα αρχικό µήκος περίπου 1700m η σήραγγα διασχίζει λεπτόκοκκο και χαοτικό φλύσχη. Επί του φλύσχη αυτού έχει επωθηθεί ο εν συνεχεία απαντώµενος ασβεστόλιθος µε κατά τόπους σηµαντικές εµφανίσεις σχιστοκερατολίθων. Μετά από µία εναλλαγή λεπτόκοκκου και χαοτικού φλύσχη εµφανίζεται δεύτερη επώθηση ξανά ασβεστόλιθου µε αντίστοιχες εµφανίσεις σχιστοκερατολίθων. Το πέρας αυτού του σχηµατισµού περί την Χ.Θ ακολουθείται από µία µεταβατική ζώνη από ασβεστόλιθο σε φλύσχη και εν συνεχεία µέχρι την έξοδο στο σηµείο Ε1 από εναλλαγές λεπτόκοκκου και χαοτικού φλύσχη. Για τις ιδιότητες των παραπάνω σχηµατισµών αναφέρουµε εντελώς συνοπτικά τα παρακάτω: Λεπτόκοκκος φλύσχης: πρόκειται για τυπική εναλλαγή λεπτών στρώσεων πηλιτών µε παρεµβολές λεπτών στρώσεων ψαµµιτών και ιλυολίθων. Γενικά πρόκειται για πηλιτικό φλύσχη µε παρουσία και ψαµµιτικών µελών (πηλίτες και ψαµµίτες παρουσιάζονται παντού). Οι πηλίτες µπορούν να είναι είτε ιλυόλιθοι µε συµπαγή µορφή και διακριτή στρωµατογραφία, είτε πιο αργιλικοί µε την µορφή έως και αργιλικών σχιστολίθων. Λόγω του τεκτονικού καθεστώτος της περιοχής ο σχηµατισµός παρουσιάζεται µε σηµαντικές πτυχώσεις, διαρρήξεις και ρηγµατώσεις. Τα γεωµηχανικά του χαρακτηριστικά είναι µεταβαλλόµενα και µπορούν να αντιπροσωπευθούν µόνο µε µεταβαλλόµενο εύρος τιµών, ενώ και ο βαθµός της τεκτονικής διαταραχής είναι καθοριστικός παράγων. Χαοτικός και ψαµµιτικός φλύσχης: πρόκειται για ακανόνιστη ή χαοτική ιζηµατογένεση ψαµµιτών που εναλλάσσονται µε πηλιτικά µέλη. Και αυτός ο σχηµατισµός είναι πτυχωµένος, διαρρηγµένος και ρηγµατωµένος. Τα πηλιτικά µέλη έχουν µεταβαλλόµενα γεωµηχανικά χαρακτηριστικά ενώ οι ψαµµίτες παρουσιάζουν συµπαγή µορφή. Το ποσοστό των ψαµµιτών καθορίζει ουσιαστικά την αντοχή του σχηµατισµού. Τριαδικός και Ιουρασικός ασβεστόλιθος: εµφανίζεται ως µέσο έως και λεπτοστρωµατώδης ασβεστόλιθος µε λεπτές (πάχους κάποιων mm) στρώσεις αργίλου και κερατολιθικούς κονδύλους. Είναι συµπαγές, πτυχωµένο και διακλασµένο πέτρωµα. Κερατόλιθοι: πρόκειται για σχηµατισµό ό οποίος εµφάνισε σηµαντικά προβλήµατα στη διάνοιξη της σήραγγας. Η εµφάνισή τους κατά µήκος της σήραγγας ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις για µήκος εµφάνισης περί τα m. Ο αρχικός χαρακτηρισµός Κερατόλιθοι είναι προτιµότερο και σωστότερο να γίνει σχιστικερατόλιθοι καθώς πρόκειται για λεπτές εναλλαγές πηλιτικών µελών µε κερατολιθικές στρώσεις µε µεταβαλλόµενη παρουσία ραδιολαριτών. Τα πηλιτικά µέλη έχουν µεταβαλλόµενα γεωµηχανικά χαρακτηριστικά, ενώ τα χαρακτηριστικά του όλου σχηµατισµού καθορίζονται σε σηµαντικό βαθµό από την περιεκτικότητα σε ραδιολάρια. Η απουσία µεταβατικής ζώνης µεταξύ ασβεστολίθων και σχιστοκερατολίθων ενισχύει την άποψη ότι η επαφή τους είναι τεκτονική εφίππευση στο εσωτερικό του κύριου όγκου που εφιππεύει τον φλύσχη της περιοχής. Στις περιοχές µε σηµαντική συµµετοχή πηλιτικών µελών, έντονο κερµατισµό, τεκτονική διάτµηση και µυλονιτοποίηση η βραχόµαζα προσοµοιάζει µε εδαφικό υλικό και παρουσιάζει συµπεριφορά συνθλίβοντος υλικού (squeezing). Σε περιοχές µε παρουσία και σκληρών πηλιτών (π.χ. σκληρών ιλυολίθων) και κερατολίθων, έντονο κερµατισµό, τεκτονική διάτµηση και µυλονιτοποίηση η βραχόµαζα παρουσιάζεται χαλαρή, µε άµεση κατάρρευση (running). Ασβεστόλιθος του Ανώτερου Κρητιδικού: λεπτοστρωµατώδης ασβεστόλιθος µε πολύ λεπτές στρώσεις αργίλου και κερατολιθικούς κονδύλους, πτυχωµένος και ελαφρά διακλασµένος. Ιδιότητες παρόµοιες µε αυτές του Τριαδικού και Ιουρασικού ασβεστολίθου. 8

9 Μεταβατικές ζώνες: πρόκειται για µετάβαση υπό κανονικές συνθήκες ιζηµατογένεσης από ασβεστόλιθο σε φλύσχη. 4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ Με βάση την κατά τα ανωτέρω διάκριση των γεωλογικών σχηµατισµών, την εκτίµηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών και το ύψος των υπερκειµένων, χωρίστηκαν κατά µήκος της σήραγγας 41 οµοιογενείς περιοχές. Σε κάθε τέτοια περιοχή έγινε κατ αρχήν υπολογισµός των απαιτήσεων υποστήριξης και κατάταξη κάθε περιοχής στην προβλεπόµενη κατηγορία εφαρµογής µέτρων υποστήριξης µε εφαρµογή εµπειρικών µεθόδων από αντίστοιχες προηγούµενες αφαρµογές. Για τον κατ αρχήν υπολογισµό των απαιτήσεων υποστήριξης χρησιµοποιήθηκαν τα διαγράµµατα του σχήµατος 7 που δείχνουν το µέγεθος των θεωρητικών εφαπτοµενικών τάσεων στο τοίχωµα της σήραγγας σαν συνάρτηση του ύψους των υπερκειµένων. Η θλιπτική αντοχή της βραχόµαζας απεικονίζεται πάντα σαν εύρος τιµών περικλειόµενη µεταξύ δύο κάθετων ορίων. Όταν η εφαπτοµενική τάση βρίσκεται κάτω από την θλιπτική αντοχή, οι παραµορφώσεις της βραχόµαζας είναι ελαστικές και η απαιτούµενη υποστήριξη είναι ελάχιστη. Στην περίπτωση που η εφαπτοµενική τάση βρίσκεται πάνω από την θλιπτική αντοχή, αναµένεται η εκδήλωση αστοχιών στη βραχόµαζα και απαιτείται η εφαρµογή µέτρων υποστήριξης. Η απόσταση µεταξύ του ορίου διαχωρισµού ελαστικών και πλαστικών ιδιοτήτων δίνει ένα πρώτο µέτρο για την ποσότητα των απαιτούµενων µέτρων υποστήριξης. Σχήµα 7: ιάγραµµα κατ αρχήν υπολογισµού της απαίτησης για εφαρµογή µέτρων υποστήριξης. 9

10 Τα όρια του πεδίου των εφαπτοµενικών τάσεων έχουν εξαχθεί από την θεωρία άπειρου παχέως σωλήνα. Έτσι ένα πλήρως συµµετρικό φορτίο οδηγεί σε εφαπτοµενική τάση διπλάσια της αρχικής, ενώ ένα µονοαξονικό φορτίο οδηγεί σε εφαπτοµενική τάση τριπλάσια της αρχικής. Για τους υπολογισµούς ελήφθησαν δύο ακραίες τιµές του λ=σ Η /σ V, ήτοι λ=0,5 που αντιστοιχεί κυρίως σε φορτίο οροφής και δίνει σ t =2,5 σ V και λ=1,5 που λαµβάνει υπόψη οριζόντιες παραµένουσες τεκτονικές τάσεις και δίνει σ t =3,5 σ V. Στο σχήµα 8 φαίνονται δύο ενδεικτικές περιπτώσεις υπολογισµού των εφαπτοµενικών τάσεων. Σχήµα 8: Οι εφαπτοµενικές τάσεις στο τοίχωµα της σήραγγας για λ=1 (υδροστατική φόρτιση) και για λ=0 (µονοαξονική φόρτιση) 4.1. METΡΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΚΑΤΑ ΝΑΤΜ METΡΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑ ΝΑΤΜ Με βάση την ανωτέρω διαδικασία καθορίστηκαν τα µέτρα υποστήριξης για την κάθε µία από τις τέσσερις κατηγορίες. Στα σχήµατα 9α, β, γ και δ παρουσιάζονται τα µέτρα υποστήριξης του δηµιουργούµενου ανοίγµατος. 10

11 Σχήµα 9α: Μέτρα υποστήριξης κατηγορίας ΙΙ Σχήµα 9 β: Μέτρα υποστήριξης κατηγορίας ΙΙΙ 11

12 Σχήµα 9 γ: Μέτρα υποστήριξης κατηγορίας IV Σχήµα 9 δ: Μέτρα υποστήριξης κατηγορίας V 12

13 ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΚΑΤΑ ΝΑΤΜ H επί τόπου έγχυτη µόνιµη επένδυση παρουσιάζεται στα σχήµατα 10 α και β. Σχήµα 10 α: Επί τόπου έγχυτη µόνιµη επένδυση κατηγοριών ΙΙ & ΙΙΙ Σχήµα 10 β: Επί τόπου έγχυτη µόνιµη επένδυση κατηγοριών IV & V 13

14 Στα δύο τµήµατα της σήραγγας που διανοίχτηκαν µε ανοικτού τύπου ΤΒΜ χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της µόνιµης επένδυσης δύο διαφορετικά συστήµατα. Στο τµήµα ΑΒ1 (ΤΒΜ Kathrin) χρησιµοποιήθηκε σύστηµα συνεχούς επένδυσης, ενώ στο τµήµα D1E1 (ΤΒΜ Natalia) χρησιµοποιήθηκε ένα συµβατικό σύστηµα επένδυσης διαδοχικών σκυροδετήσεων. Α) Συνεχές σύστηµα επένδυσης Ο όρος συνεχές σύστηµα επένδυσης περιγράφει ένα σύστηµα µε το οποίο η σκυροδέτηση και η µετακίνηση των µεταλλότυπων γίνεται ταυτόχρονα και συνεχώς στην διάρκεια του χρόνου εργασίας. Αποτελείται από ένα τηλεσκοπικό µεταλλότυπο συνολικού µήκους 90m (10 αυτόνοµα τµήµατα των 9m), ένα τραίνο µεταφοράς σκυροδέµατος συνολικής ικανότητας 21 m3 (τρείς βαρέλες των 7 m3) και αντλία σκυροδέµατος δυναµικότητας 30 m3/h. Εικόνα 5: Μεταλλότυπος συστήµατος συνεχούς σκυροδέτησης Β) Σύστηµα επένδυσης διαδοχικών σκυροδετήσεων Ο όρος σύστηµα επένδυσης διαδοχικών σκυροδετήσεων περιγράφει ένα σύστηµα µε το οποίο η σκυροδέτηση και η µετακίνηση των µεταλλότυπων γίνεται διαδοχικά σε ακολουθία στην διάρκεια του χρόνου εργασίας. Αποτελείται από ένα µη τηλεσκοπικό µεταλλότυπο συνολικού µήκους 63 m (7 αυτόνοµα τµήµατα των 9m), ένα τραίνο µεταφοράς σκυροδέµατος συνολικής ικανότητας 21 m3 (τρείς βαρέλες των 7 m3) και αντλία σκυροδέµατος δυναµικότητας 50 m3/h. 14

15 Εικόνα 6: Μεταλλότυπος και επανανάµιξη σκυροδέµατος στο τµήµα D1E1 Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο τα αγκύρια, τα µεταλλικά πλαίσια, το δοµικό πλέγµα και τα προκατασκευασµένα στοιχεία πυθµένα τοποθετούνται κοντά στο µέτωπο εκσκαφής (περίπου στα 3µ). Το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα καθώς και τυχόν πρόσθετο δοµικό πλέγµα τοποθετούνται από την ειδική πλατφόρµα περίπου 20 m πίσω από το µέτωπο εκσκαφής. Η φέρουσα ικανότητα της αρχικής υποστήριξης, της µόνιµης επένδυσης και του συνδυασµού αυτών παρουσιάζονται στον πίνακα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Φέρουσα ικανότητα RMC Αρχική Υποστήριξη (σε KN/Μ2) Μόνιµη επένδυση (σε KN/Μ2) ΙΙ ΙΙΙ 633(για κλειστό δακτύλιο IV V Σύνολο (σε KN/Μ2) 4.2. ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΙΠΛΗΣ ΑΣΠΙ ΑΣ ΤΒΜ Η εκσκαφή της σήραγγας και η συναρµολόγηση της προκατασκευασµένης τµηµατικής επένδυσης εκτελούνται παράλληλα. Η διάµετρος εκσκαφής είναι 4,04m, η καθαρή εσωτερική διάµετρος 3,50 m και το πάχος των προκατασκευασµένων στοιχείων 0,20 m. Η ανέγερση της επένδυσης γίνεται σε µία απόσταση περίπου m πίσω από το µέτωπο εκσκαφής στην ουριαία ασπίδα. Το κενό µεταξύ ορίου εκσκαφής και δακτυλίου επένδυσης γεµίζει µε κοκκώδες υλικό (γαρµπίλι) το οποίο εν συνεχεία ενεµατώνεται (σε µία απόσταση περίπου m πίσω από την ανεγειρόµενη επένδυση) µε πίεση περίπου 1,5 bar. Το σχήµα 11 δείχνει τα σχέδια της επένδυσης. Το γαρµπίλι που γεµίζει το κενό είναι επιθυµητό να είναι αυτούσιο κοσκινιστό πλυµµένο µε ισοµεγέθεις κόκκους διαµέτρου 8-12mm. Στην περίπτωση χρήσης θραυστού γαρµπιλιού τότε καταβάλεται προσπάθεια για απόληψη κόκκων κυβικού σχήµατος, για επίτευξη καλύτερης κατανοµής του υλικού και πλήρωση του κενού χώρου. Το µέτρο παραµορφωσιµότητας της ζώνης µε το κοκκώδες υλικό εξαρτάται από την κοκκοµετρική κατανοµή των κόκκων, το σχήµα τους και την µέθοδο τοποθέτησης και συµπύκνωσης και σύµφωνα µε µετρήσεις κυµαίνεται από 30 έως 130 Ν/mm 2. Πάντως λόγω του µικρού πάχους της ζώνης του γαρµπιλιού, η παραµόρφωση αυτής λόγω των διαφορετικών µέτρων κυµαίνεται µεταξύ 1 και 4mm, µέγεθος που αντιστοιχεί σε πολύ µικρή σύγκλιση και πρακτικά σηµαίνει ότι το στατικό σύστηµα συµπληρώνεται µε την τοποθέτηση του γαρµπιλιού (η εκτέλεση των τσιµεντενέσεων πλήρωσης της ζώνης του γαρµπιλιού σχετίζεται µε τις απαιτήσεις στεγανότητας της σήραγγας) 15

16 Σχήµα 11: ιαµόρφωση της επένδυσης µε προκατασκευασµένα στοιχεία. Κάθε δακτύλιος αποτελείται από 4 προκατασκευασµένα από σκυρόδεµα Β35 στοιχεία και έχει αυτοτελές µήκος 1,25m. Το βάρος κάθε στοιχείου ήταν περίπου Kgr και κατασκευάσθηκαν σε ειδικό εργοστασιακό χώρο (εικόνα 7) στην είσοδο του ενδιάµεσου µετώπου προσβολής στην Τερψιθέα µε ηµερήσια παραγωγή 250 στοιχεία. Εικόνα 7: Παραγωγή των προκατασκευασµένων στοιχείων στην Τερψιθέα Η εξαγωνική ή κυψελοειδής προκατασκευασµένη επένδυση που υιοθετήθηκε στο τµήµα της σήραγγας Ευήνου Μόρνου υπήρξε µία πρωτοπόρα λύση για µια σήραγγα υπό πίεση. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία είναι όλα, µε εξαίρεση προφανώς το στοιχείο πυθµένα, του ιδίου σχήµατος µε προφανή πλεονεκτήµατα στην απλοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Τα στοιχεία συναρµολογούνται και σχηµατίζουν αυτουποστηρiζόµενους δακτυλίους µε απουσία πλήρους περιφερειακού αρµού. Ο οπλισµός των στοιχείων καλύπτει τις δράσεις που αναπτύσσονται κατά την µεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση και την ασφαλή µεταφορά των φορτίων στην έννοια των ακτινικών αρµών. Στο σχήµα 12 παρουσιάζονται οι λεπτοµέρειες διαµόρφωσης των προκατασκευασµένων στοιχείων. 16

17 17

18 Σχήµα 12: ιαµόρφωση προκατασκευασµένων στοιχείων οροφής και τοιχωµάτων Τα εξαγωνικά προκατασκευασµένα στοιχεία, όπως φαίνεται από το σχήµα 12, έχουν σχεδιαστεί στις επιφάνειες επαφής έτσι ώστε να απουσιάζει οποιαδήποτε αιχµή ή εντορµία που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλές θλίψεις ή εφελκυσµούς στις περιοχές µεταβίβασης των φορτίων. Οι σε επαφή επιφάνειες των στοιχείων διαµορφώνονται µε κοίλες και κυρτές διαµορφώσεις διαφορετικών ακτινών, έτσι ώστε η περιοχή µεταβίβασης του φορτίου να περιορίζεται στο κέντρο του αρµού ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Στο τµήµα της σήραγγας µε επένδυση προκατασκευασµένων στοιχείων η υδραυλική ανάλυση δείχνει ότι η µέγιστη εσωτερική πίεση ανέρχεται σε 5,2 bar (0,52 N/mm2) και συνεπώς πρέπει να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της κατά τα ανωτέρω επένδυσης έναντι αυτής της πίεσης. H εφαρµογή της εσωτερικής πίεσης στην επενδεδυµένη σήραγγα υπολογίστηκε µε την συνδυασµένη επίθεση του πεδίου ελαστικών τάσεων λόγω της εσωτερικής πίεσης στο πεδίο ελαστο-πλαστικών τάσεων λόγω της εκσκαφής. Με τις παρακάτω παροδοχές: µέγιστη εσωτερική πίεση λειτουργίας 5,2 bar ελάχιστη τιµή µέτρου ελαστικότητας της βραχόµαζας Ε=1000ΜΝ/m2 απλή αλλά πλήρης εδραση της επένδυσης µε πλήρωση των κενών µεταξύ αυτής και της βραχόµαζας προέκυψε ότι η αύξηση του µήκους της περιφέρειας της σήραγγας είναι 8,5mm και συντηρητικά εκτιµήθηκε ισόποσο άνοιγµα του αρµού µεταξύ προκατασκευασµένων στοιχείων. Η τιµή αυτή συγκρίνεται µε το άνοιγµα των 220 mm που υπολογίστηκε από τις κινηµατικές συνθήκες για να υπάρξει απώλεια στήριξης και αποδεικνύει την ύπαρξη επαρκούς περιθωρίου ασφαλείας. Η εξασφάλιση της ευστάθειας της σήραγγας στη µέγιστη εσωτερική πίεση, προϋποθέτει την κατασκευαστική εκπλήρωση των παραδοχών, την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και ειδικότερα: Επίτευξη πλήρους επαφής των προκατασκευασµένων στοιχείων µε την περιβάλλουσα βραχόµαζα µέσω της τοποθέτησης του κοκκώδους υλικού και των τσιµεντενέσεων πλήρωσης. Η κατά τα ανωτέρω απαιτούµενη επαφή εξασφαλίζεται πλήρως και στις περιπτώσεις των υπερεκσκαφών 18

19 Το κενό µεταξύ προκατασκευασµένων στοιχείων και περιβάλλουσας βραχόµαζας πληρώνεται µε τα προβλεπόµενα υλικά και όχι µε πιθανές καταπτώσεις από το όριο εκσκαφής Οι παραµένουσες ιδιότητες του γεωυλικού, µετά την εκσκαφή, δεν είναι ιδιαίτερα χαµηλές Η ποιοτική στάθµη παραγωγής, διακίνησης, αποθήκευσης και συναρµολόγησης των προκατασκευασµένων στοιχείων δεν δηµιουργεί κατασκευαστικές ατέλειες στα ανοίγµατα των ατµών και ζηµιές στις οξείες γωνίες των κοίλων παρειών. Το θέµα επιλύθηκε και από τους ειδικούς συµβούλους καθηγητές Carlo Urbano και Giancarlo Gioda, µε µία σειρα ελαστοπλαστικών αναλύσεων µε διδιάστατο κώδικα πεπερασµένων στοιχείων οι οποίες ουσιαστηκά επιβεβαίωσαν τα αποτελέσµατα των αναλυτικών επιλύσεων. Τα αποτελέσµατα αυτών των αναλύσεων συνοψίζονται ως εξής: Η µέγιστη εσωτερική πίεση µπορεί να επιφέρει στην επένδυση, περιφερειακές εφαπτοµενικές τάσεις, οι οποίες οδηγούν σε άνοιγµα των αρµών των προκατασκευασµένων στοιχείων όταν η µακροχρόνια πίεση τσιµεντενέµατος µειωθεί κάτω από 0,2Ν/ mm2 (2bar) Η πρόβλεψη για εκτέλεση συστηµατικών τσιµεντενέσεων σταθεροποίησης µε πιέσεις bar επιτρέπει να θεωρήσουµε ότι δεν αναµένεται οποιαδήποτε ζηµιά στην επένδυση. Πράγµατι η θεώρηση ότι η µακροχρόνια πίεση τσιµεντενέµατος, µπορεί να µειωθεί λόγω ερπυσµού ή/και συρρίκνωσης-συστολής του τσιµεντενέµατος έως και το 1/7 της αρχικής τιµής είναι ρεαλιστική έως συντηρητική. Στην περίπτωση της πλήρους απώλειας της µακροχρόνιας πίεσης τσιµεντενέµατος το άνοιγµα των αρµών της επένδυσης υπολογίστηκε ότι θα είναι µικρότερο από 1 mm, που δεν έχει καµµία πρακτική επίπτωση στη ευστάθεια της επένδυσης για τους αναφερθέντες γεωµετρικούς κινηµατικούς περιορισµούς ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝ ΥΣΗ. Στην διαδικασία εξέτασης των µελετών ετέθη το θέµα της συνολικής ευστάθειας της επένδυσης της σήραγγας αν αστοχήσει για οποιοδήποτε λόγο κάποιο στοιχείο, δηλαδή µία αλυσιδωτή επέκταση της ζηµιάς, ένα είδος domino effect. Το θέµα επιλύθηκε από τους ειδικούς συµβούλους καθηγητές Carlo Urbano και Giancarlo Gioda µε την διενέργεια αναλύσεων πεπερασµένων στοιχείων σε τριδιάστατο προσοµοίωµα, το οποίο αναπαράγει τις περιφερειακές και διαµήκεις δράσεις στην επένδυση και στην γειτονία του αστοχήσαντος στοιχείου. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων συνοψίζονται ως εξής: Η επί πλέον παραµόρφωση της βραχόµαζας σαν αποτέλεσµα της αστοχίας ενός προκατασκευασµένου στοιχείου, είναι περιορισµένη (ακτινικές µετατοπίσεις 3-4 mm), όπως στο σχήµα 13, εποµένως δεν αναµένονται αξιόλογες αστοχίες στην βραχόµαζα. 19

20 Σχήµα 13: Προς το εσωτερικό µετακινήσεις στην οροφή της σήραγγας λόγω της αστοχίας ενός στοιχείου. Σε ότι αφορά την ασφάλεια των γειτονικών, προς το αστοχήσαν, στοιχείων τα αποτελέσµατα των υπολογισµών έδειξαν ότι οι τιµές των καµπτικών ροπών και ορθών δυνάµεων στα στοιχεία είναι πάντα κάτω από την οριακή αντοχή του οπλισµένου σκυροδέµατος (υπολογίστηκε σύµφωνα µε το ACI 318). Συνεπώς η αστοχία ενός στοιχείου δεν επεκτείνει την αστοχία στην κυψελοειδή επένδυση. 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τους όρους των τευχών δηµοπράτησης η µέγιστη επιτρεπόµενη απώλεια νερού στην σήραγγα είναι 4l/Km.sec, που πρακτικά σηµαίνει απαίτηση για στεγανή σήραγγα. Η φιλοσοφία της επίτευξης στεγανής σήραγγας βασίζεται στην διαδραστική αλληλεπίδραση των επί µέρους στοιχείων του συστήµατος επένδυση-βραχοµάζα-υδροφόρος ορίζοντας-ενέµατα. Με βάση τα χαρακτηριστικά των ανωτέρω στοιχείων και επί µέρους απαιτήσεις (π.χ. περιβαλλοντικοί όροι, µακροχρόνια συµπεριφορά του συστήµατος κ.λ.π.) διαµορφώθηκε το ιδιαίτερα σηµαντικό και εκτεταµένο πρόγραµµα τσιµεντενέσεων 5.1. ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι αρχικά προβλεπόµενες εργασίες και τα είδη τσιµεντενέσεων που εκτελέστηκαν στις διάφορες φάσεις κατασκευής ενώ στο σχήµα 14 οι διατάξεις των τσιµεντενέσεων. Οι κατά τα ανωτέρω γενικές αρχές εξειδικεύτηκαν, µετά την γνώση και καταγραφή των πραγµατικών δεδοµένων που απαντήθηκαν κατά την διάνοιξη της σήραγγας, µε την σύνταξη των προγραµµάτων τσιµεντενέσεων. 20

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Α) ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΓΧΥΤΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΟ ΠΙΕΣΗ ΕΝΕΜΑ 1. Επαφής στοιχείου Χαµηλής πίεσης κάτω από Κάθε στοιχείο - Κονία πυθµένα στοιχείο πυθµένα για πλήρη συστηµατικά πληρώσεως 2.Επαφής οροφής επαφή µε βραχόµαζα Χαµηλής πίεσης στην οροφή στο κενό µεταξύ έγχυτης επένδυσης και αρχικής υποστήριξης 3. Σταθεροποίησης Θεραπεία ρηγµατωµένων περιοχών, σταθεροποίηση υποβαθµισµένης βραχόµαζας για επίτευξη ενιαίων συνθηκών έδρασης της επένδυσης. 2 ο και 3 ο στάδιο αν απαιτείται Κάθε 9m, οπές µόνο στη οροφή Σχήµα 14α και β bar Έως 7 bar Αιώρηµα νερού τσιµέντου Σταθερό ανάµιγµα 4. Σταθεροποίησης σφράγισης ανοικτών ασυνεχειών και θραύσεων 5.Ενέσεις αγωγών αποστράγγισης Ενίσχυση περιβάλλουσας βραχόµαζας, αποφυγή διάβρωσης στους αρµούς και γύρω από την σήραγγα 2 ο και 3 ο στάδιο αν απαιτείται Σφράγιση των διόδων νερού Σχήµα 14 γ και δ bar Σταθερό ανάµιγµα 1.Σφράγιση της επιφάνειας µε εκτοξ. σκυρόδ. υδροµάστευση µε αγωγούς 2.Ενεµάτωση των αγωγών σχήµα 14 ε bar Σταθερό ανάµιγµα Β) ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΚΥΨΕΛΟΕΙ Η ΕΠΕΝ ΥΣΗ 1. Πλήρωσης Χαµηλής πίεσης πλήρωσης του Κενού µεταξύ επένδυσης και βραχόµαζας, που ήδη έχει προπληρωθεί µε γαρµπίλι 2. Σταθεροποίησης Θεραπεία ρηγµατωµένων περιοχών, σταθεροποίηση υποβαθµισµένης βραχόµαζας για επίτευξη ενιαίων συνθηκών έδρασης της επένδυσης. 2 ο και 3 ο στάδιο αν απαιτείται 3. Σταθεροποίησης σφράγισης ανοικτών ασυνεχειών και θραύσεων 4. Ενέσεις αγωγών αποστράγγισης Ενίσχυση περιβάλλουσας βραχόµαζας, αποφυγή διάβρωσης στους αρµούς και γύρω από την σήραγγα 2 ο και 3 ο στάδιο αν απαιτείται Σφράγιση των διόδων νερού Συστηµατικά m πίσω από την συναρµολόγηση της επένδυσης Σχήµα 14 στ - Σταθερό ανάµιγµα bar Σταθερό ανάµιγµα Σχήµα 14 ζ και η bar Σταθερό ανάµιγµα Ενεµάτωση των αγωγών αποστράγγισης σε συνδυασµό µε σχήµα 14 ζ bar Σταθερό ανάµιγµα 21

22 14α (διάταξη 13) 14 β (διάταξη 14) 14 γ ( διάταξη 15) 14δ (διάταξη 16) 22

23 14 ε (διάταξη 17) 14στ (διάταξη 18) 14ζ (διάταξη 19) 14η (διάταξη 20) Σχήµα 14: ιάταξη τσιµεντενέσεων ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στα τµήµατα αυτά της σήραγγας εφαρµόστηκαν συνεχώς τσιµεντενέσεις σταθεροποίησης σύµφωνα µε την διάταξη 19 (σχήµα 14ζ). Σε ζώνες υπερεκσκαφών οι τσιµεντενέσεις εκτελούνται µε πυκνότερο κάνναβο και µεταβλητό µήκος οπών ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΕ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΓΧΥΤΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ Για τον καθορισµό του προγράµµατος τσιµεντενέσεων στα τµήµατα αυτά καταγράφηκαν τα παρακάτω βασικά δεδοµένα: Το είδος του γεωλογικού σχηµατισµού Η συµπεριφορά της βραχόµαζας Οι γεωλογικές υπερεκσκαφές 23

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Μηχανές Ολοµέτωπης Κοπής - Τ.Β.Μ.. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής στοών και σηράγγων Η χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών για την θραύση του πετρώµατος έχει ως αποτέλεσµα τον επηρεασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι.

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι. Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 202 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Ν. Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Αρχαία φράγµατα - Χωµάτινα Sadd el-kafara

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ 3. Παραδοχές Σήραγγα κυκλικής διατοµής (ακτίνα ) Συνθήκες επίπεδης παραµόρφωσης (κατά τον άξονα της σήραγγας z) Ισότροπη γεωστατική

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50 ΕΡΓΟ : ΟΔΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ MAYEREDER KRAUS - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 Σήραγγα Οδική Ασβεστόλιθοι- Κερατόλιθοι- Αργιλικοί Σχιστόλιθοι Ν.Α.Τ.Μ. 1355

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ Σήραγγα Απαγωγής αέρα Σταθμού Κροκαλοπαγή- Αργιλοι ~8-0 ~ ~900-0 0 cm Ορθογων. Είσοδος Σταθμού ~0-0 (Κεκλιμένη από την επιφάνεια του εδάφους) ~7 ~8 ~000 0 cm - Σταθμού (χωρίς κλιμακοστάσια) ~6. ~0 ~600

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΑΝΑΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Σ2 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 2ο Μέρος Παρουσίασης Η παρουσίαση είναι εστιασμένη στο κατασκευαστικό τμήμα, με έμφαση στον ειδικό εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους σφυρί αναπήδησης Schmidt τύπου L (Schmidt rebound hammer) Κατηγορία πετρωμάτων Μέση ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 4 η Άσκηση: Αντοχή Βράχου Βραχόμαζας Ταξινομήσεις Βραχόμαζας Καθ. Β.Χρηστάρας Επ. Καθηγητής. Β. Μαρίνος Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Ποιο είναι το υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Παρουσίαση στην Ενημερωτική Εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων & Υπογείων Εργων (ΕΕΣΥΕ) 10 Δεκέμβρη 2007 --- Ε.Μ.Π. Εργο Προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN TM Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN Το µόνο πραγµατικά αυτό-καθαριζόµενο κόσκινο Οι µονάδες IDRASCREEN αντιπροσωπεύουν την σειρά υψηλής χωρητικότητας αυτόκαθαριζόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής και σε συναφείς κατασκευές, σε συνδυασμό συνήθως με κατάλληλα εδαφικά υλικά (γεωϋλικά). σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΡ. ΜΗΧ. ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚ ΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003-2004 ΣΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚ ΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003-2004 ΣΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» των Σχολών Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών και Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Γ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&.Περ.- ΔΠΜΣ Μάθημα: Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης Λίμνη ΥΗΕ Καστρακίου Τεχνικό έργο υπερχείλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε A.M.: 04/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ Η εκτίµηση και η ανάλυση του κόστους µιας γεώτρησης είναι το τελικό στάδιο στο σχεδιασµό. Σε πολλές περιπτώσεις η εκτίµηση κόστους είναι το διαχειριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Προεντεταμένο σκυρόδεμα Προεντεταμένο σκυρόδεμα Βασικές αρχές της προέντασης Η προένταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα