Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Η ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Γιάννης Μπακογιάννης Μετ. Μηχανικός στο Τµήµα Πατρών της ΕΥ Ε/ΟΣΥΕ ηµήτρης Νικολάου Πολ. Μηχ. Γενικός ιευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η 1η φάση του σύγχρονου συστήµατος υδροδότησης της µείζονος περιοχής της πρωτεύουσας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80, µε βασικό ταµιευτήρα αυτόν του ποταµού Μόρνου και υδραγωγείο βαρύτητας µήκους 186χλµ. Η 2η φάση προέβλεπε την ενίσχυση του βασικού αυτού ταµιευτήρα µε τα νερά της παρακείµενης λεκάνης του ποταµού Ευήνου και υλοποιήθηκε µε µια σειρά έργων η κατασκευή των οποίων διήρκεσε από το 1992 µέχρι και το Το κυρίως έργο Ευήνου αποτελείται από το φράγµα Αγίου ηµητρίου µε το οποίο δηµιουργήθηκε ο αντίστοιχος ταµιευτήρας και την σήραγγα Ευήνου Μόρνου.µε την οποία, από τα αποθέµατα του ταµιευτήρα αυτού, διοχετεύεται προς τον ταµιευτήρα του Μόρνου µία ποσότητα περίπου 2, m 3 ανά έτος. Στο Σχ.1 παρουσιάζεται η γενική διάταξη των έργων και οι συντελεστές αυτών. Σχήµα 1: Γενική διάταξη έργων Ευήνου και οι συντελεστές αυτών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Για την οριστικοποίηση της χάραξης της σήραγγας ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω: Οι σχεδόν δεσµευτικές θέσεις των έργων εισόδου και εξόδου. Οι ιδιαίτερα αυστηρές χρονικές απαιτήσεις για την παράδοση του έργου. 1

2 Οι προβλεπόµενες γεωλογικές συνθήκες Οι επιλεγείσες µέθοδοι και εξοπλισµός διάτρησης της σήραγγας και ειδικότερα η απαίτηση για ανερχόµενη πορεία του ΤΒΜ, για διευκόλυνση της διαχείρισης των αναµενόµενων υδατικών εισροών. Η διαχείριση της αβεβαιότητας σε µία µεγάλου µήκους και βάθους σήραγγα. Με τον καθορισµό του ενδιαµέσου µετώπου προσβολής στην είσοδο C στην Τερψιθέα, το βρεχόµενο µήκος της σήραγγας προέκυψε ,27 m, ενώ η διατοµή της είναι κυκλική µε εσωτερική διάµετρο 3,5m. Κυρίως για την διευκόλυνση απαγωγής των αναµενόµενων εισροών επελέγησαν δύο ενδιάµεσα υψηλά σηµεία στις θέσεις όπου αναµενόταν να συναντηθούν τα δύο προσεγγίζοντα το σηµείο αυτό ΤΒΜ. Στις θέσεις των σηµείων αυτών Β1 και D1 µε υπερκείµενα 220 και 250 µέτρα αντίστοιχα κατασκευάστηκαν φρέατα εξαερισµού µε καθαρή εσωτερική διάµετρο 0,25 m. Η εσωτερική υδραυλική πίεση στη σήραγγα είναι συνάρτηση της θέσης των θυροφραγµάτων του φρέατος και της εξόδου και κυρίως της στάθµης του νερού στον ταµιευτήρα του Αγίου ηµητρίου, όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 2. Σχήµα 2: Πιεζοµετρική γραµµή στη σήραγγα Ευήνου Μόρνου.{Σηµ: Η πιεζοµετρική γραµµή αναφέρεται σε κλειστό θυρόφραγµα στην έξοδο) Η υδραυλική ανάλυση της σήραγγας, για την δεδοµένη διαρρύθµιση των λοιπών υδραυλικών εγκαταστάσεων (έργο εισόδου, έργο εξόδου, τοπική απώλεια στην θέση αλλαγής διεύθυνσης στην Τερψιθέα, θυροφράγµατα), έδειξε ότι η παροχετευτική ικανότητα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την τραχύτητα της περιµέτρου της σήραγγας, ενώ οι τοπικές απώλειες έχουν πολύ µικρή επίδραση. H παροχετευτική ικανότητα αποκλειστικά στην σήραγγα υπολογίστηκε µε την σχέση Μanning- Strickler: Q=A*k st *R 2/3 *S 1/2 από την οποία είναι εµφανής η βαρύτητα της επιλογής του συντελεστή k st. Κατά την µελέτη επιλέχθηκαν οι τιµές k st =70(m 1/3 /s) για το τµήµα της σήραγγας µε µόνιµη επένδυση από προκατασκευασµένα στοιχεία και k st =85(m 1/3 /s) για το τµήµα της σήραγγας µε µόνιµη επένδυση από επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα µε µεταλλότυπο. Μετά την λειτουργία της σήραγγας οι διενεργηθείσες ανάδροµες αναλύσεις έδειξαν ότι η επιλογή των συντελεστών αυτών και για τον χρόνο ζωής του έργου ήταν απολύτως σωστές (ίσως ελαφρά συντηρητικές για µεσοπρόθεσµη θεώρηση). Ιδιαίτερης σηµασίας για την εξέλιξη των µελετητικών θεωρήσεων υπήρξε η απαίτηση για περιορισµό των απωλειών νερού στην σήραγγα στο ύψος των 4lt/km*sec. 2

3 2. Η ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΥΗΝΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Η διάνοιξη της σήραγγας, βάσει της εγκριθείσας µελέτης, υλοποιήθηκε µε την ταυτόχρονη λειτουργία τεσσάρων µηχανηµάτων ολοµέτωπης κοπής, δύο ΤΒΜ ανοικτού τύπου από τα άκρα της σήραγγας (τµήµατα ΑΒ1 και D1E1) και δύο ΤΒΜ µε διπλή τηλεσκοπική ασπίδα από ενδιάµεσο παράθυρο πρόσβασης (τµήµατα C1B1 C2D1). 2.1 ΤΑ ΤΒΜ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Τα δύο ακραία τµήµατα ΑΒ1 και D1E1 έχουν διάµετρο εκσκαφής 4,2 m, µήκη και m αντίστοιχα και τα διαχειρίστηκε η Αυστριακή εταιρεία Jaeger, µέλος της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Για την διάνοιξη των τµηµάτων αυτών χρησιµοποιήθηκαν δύο παρόµοια ΤΒΜ ανοικτού τύπου (τµήµα ΑΒ1 ΤΒΜ Kathrin, τµήµα D1E1 ΤΒΜ Natalia) κατασκευής Robbins ενώ τα συστήµατα υποστήριξης ήταν Rowa. Στις Εικόνες 1 και 2 φαίνονται τα δύο ΤΒΜ µετά την συναρµολόγησή τους στις εισόδους των αντίστοιχων τµηµάτων. Εικόνα 1. ΤΒΜ Kathrin στην είσοδο Α Εικόνα 2. ΤΒΜ Natalia στην έξοδο Ε1 Και στα δύο ΤΒΜ υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης µεταλλικών πλαισίων και πλέγµατος µε ανυψωτικό µηχάνηµα και αγκυρίων µε δύο διατρητικούς βραχίονες ακριβώς πίσω από την προστασία της οροφής δηλαδή περίπου 3-4 µέτρα από το µέτωπο της διενεργούµενης εκσκαφής, ενώ το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα τοποθετείται από ειδική εξέδρα περίπου 20 µέτρα πίσω από το 3

4 µέτωπο. Από την ίδια εξέδρα είναι δυνατή η διάτρηση για αποστραγγιστικές οπές, τσιµεντενέσεις κ.λ.π. Τα ΤΒΜ και ο λοιπός εξοπλισµός κινούνται σε σιδηροτροχιές πάνω στα προκατασκευασµένα στοιχεία του πυθµένα που κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα Β35. Τα στοιχεία αυτά διαµορφώνουν επ αυτών αποστραγγιστικό κανάλι και αποτελούν µέρος της αρχικής υποστήριξης αλλά και της µόνιµης επένδυσης. Στο εξωρράχιο των προκατασκευασµένων στοιχείων διαµορφώνονται εγκοπές που επιτρέπουν την έντεχνη τοποθέτηση των µεταλλικών πλαισίων. Στο Σχήµα 3 παρουσιάζονται οι κυριότερες κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του προκατασκευασµένου στοιχείου πυθµένα. Σηµειώνουµε ότι ο οπλισµός του στοιχείου προορίζεται για την αντιµετώπιση των φορτίων από µετακίνηση, αποθήκευση, τοποθέτηση κ.λ.π. Σχήµα 3: Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες προκατασκευασµένου στοιχείου πυθµένα για ανοικτού τύπου ΤΒΜ. Τα µηχανήµατα διαθέτουν δύο πλευρικά έµβολα στήριξης (grippers) τα οποία στηρίζονται στο αποκαλυπτόµενο γεωυλικό και προωθούνται µε την δηµιουργούµενη αντίδραση από την δράση υδραυλικών µηχανισµών. Ορισµένες φορές σε γεωυλικά χαµηλών γεωµηχανικών χαρακτηριστικών είναι πιθανόν να παρατηρηθούν αστοχίες από την έδραση των grippers και να µην είναι εύκολη η επίτευξη της απαιτούµενης αντίδρασης ώστε να επιτευχθεί η προώθηση του 4

5 µηχανήµατος. Στην εικόνα 3 φαίνεται θραύση του πετρώµατος υπό την δράση του πλευρικού εµβόλου. Το βήµα προώθησης των ΤΒΜ ήταν 1,5m. Η υποστήριξη του ανοίγµατος υπολογίστηκε σύµφωνα µε την φιλοσοφία και προσέγγιση της ΝΑΤΜ και χρήση των συνήθων µέτρων υποστήριξης (εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, πλαίσια, αγκύρια). Μετά την ολοκλήρωση της διάνοιξης ακολούθησε η επένδυση της σήραγγας µε σκυρόδεµα Β25 ελάχιστου αποδεκτού πάχους 17cm. Εικόνα 3. Θραύση πετρώµατος υπό την δράση του gripper 2.2. ΤΑ ΤΒΜ ΜΕ ΙΠΛΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΑΣΠΙ Α Τα δύο ενδιάµεσα τµήµατα C1B1 C2D1 έχουν διάµετρο εκσκαφής 4,04 m και µήκη 9.407,03 και 7.126,13 m αντίστοιχα και τα διαχειρίστηκε η Ιταλική εταιρεία Seli, µέλος της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Για την διάνοιξη των τµηµάτων αυτών χρησιµοποιήθηκαν δύο ΤΒΜ µε διπλή τηλεσκοπική ασπίδα (τµήµα C1B1 ΤΒΜ Salima, τµήµα C2D1 ΤΒΜ Ginevra), µέσα στην οποία περιλαµβάνεται και η διάταξη τοποθέτησης των εξαγωνικών προκατασκευασµένων στοιχείων της επένδυσης. Η υποστήριξη του ανοίγµατος γίνεται µε την τοποθέτηση των οπλισµένων προκατασκευασµένων στοιχείων της επένδυσης. Σηµειώνουµε ότι η σύνδεση των δύο ανωτέρω τµηµάτων υλοποιήθηκε µε κλάδο µήκους 102,58m, που διανοίχθηκε µε συµβατικές µεθόδους. Το συνολικό µήκος των δύο σηράγγων προσπέλασης ανέρχεται σε 580,87 m. Τα δύο ΤΒΜ ήταν µοντέλα /2 και /2 της Robbins, ενώ τα συστήµατα υποστήριξης σχεδιάστηκαν ειδικά για τις απαιτήσεις του έργου µε 5

6 συνεργασία των Boretec και Seli (σχήµα 4). Παρακάτω παραθέτουµε ορισµένα τεχνικά χαρακτηριστικά των ΤΒΜ: 27 Κοπτικοί δίσκοι κεφαλής 17 Μέγιστη συνιστώµενη ώθηση κοπτικής κεφαλής 5.600ΚΝ Μέγιστη ώθηση (σε πίεση 4000 psi) 7.200KN Ροπή στρέψης 830 KNm ύο επιλογές της ταχύτητας περιστροφής της κοπτικής κεφαλής 8,93/4,46rpm ανάλογα µε τις συνθήκες του σχηµατισµού, καθώς και δυνατότητα αναστροφής της περιστροφής. Ενέργεια κίνησης κοπτικής κεφαλής 4 χ 225 ΗΡ στις 1.500RPM (900ΗΡ ή 671,13KW), υδρόψυκτοι κινητήρες Μειωτήρες του συστήµατος µε υδραυλικούς συµπλέκτες ιπλή ασπίδα µε πλήρως τηλεσκοπική άρθρωση. Στην ουριαία ασπίδα περιλαµβάνεται και η διάταξη συναρµολόγησης των προκατασκευασµένων στοιχείων της επένδυσης της σήραγγας. Η τοποθέτηση της κυψελοειδούς προκατασκευασµένης επένδυσης πραγµατοποιείται σε µία απόσταση περίπου 10m από το εκσκαπτόµενο µέτωπο. Το βήµα προχώρησης µε τα grippers σε έκταση ταυτίζεται περίπου µε το πλάτος ενός δακτυλίου προκατασκευασµένης επένδυσης 1,25m (δυνατότητα βοηθητικού βήµατος έως 1,98 m) Πλευρικά έµβολα στήριξης (grippers) για την απόληψη προωθητικής αντίδρασης σε γεωυλικά επαρκών µηχανικών χαρακτηριστικών. Οπίσθια (ουριαία) έµβολα για την προώθηση σε γεωυλικά χαµηλών µηχανικών χαρακτηριστικών, µε απόληψη προωθητικής αντίδρασης από την επένδυση των προκατασκευασµένων στοιχείων. ίνεται επίσης η δυνατότητα καθοδήγησης του ΤΒΜ και διορθώσεων της πορείας του, σε δύσκολες συνθήκες, µε χρησιµοποίηση διακριτών ουριαίων εµβόλων. Οπτικό ηλεκτρονικό σύστηµα καθοδήγησης, για την εξασφάλιση της απαιτούµενης ακρίβειας της θέσης του µηχανήµατος. Σχήµα 4. Σχηµατική διάταξη των ΤΒΜ µε διπλή ασπίδα µε τα συστήµατα υποστήριξής τους (Grantori et al 1995). Στην εικόνα 4 εµφανίζονται τα δύο ΤΒΜ στην φάση συναρµολόγησης και κατά την τελετή εισόδου στην σήραγγα. 6

7 Εικόνα 4. Συναρµολόγηση των ΤΒΜ στο σηµείο C και η είσοδός τους στην σήραγγα. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία της επένδυσης της σήραγγας συναρµολογούνται στον χώρο της ουριαίας ασπίδας από ειδική διάταξη και διαµορφώνουν µια εξαγωνική κυψελοειδή δοµή όπως φαίνεται στο σχήµα 5. Σχήµα 5. ιαµόρφωση της από προκατασκευασµένα στοιχεία επένδυσης της σήραγγας. 3. Η ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Στο σχήµα 6 παρουσιάζεται η γεωλογική µηκοτοµή της σήραγγας Ευήνου Μόρνου µε βάση τις καταγραφές κατά την διάνοιξη και τα λοιπά στοιχεία που είχαν ενσωµατωθεί στην διαδικασία δόµησης του γεωλογικού προσοµοιώµατος της περιοχής. 7

8 Σχήµα 6. Γεωλογική µηκοτοµή σήραγγας Ευήνου Μόρνου. Όπως φαίνεται στην µηκοτοµή και αρχίζοντας από την είσοδο στο σηµείο Α για ένα αρχικό µήκος περίπου 1700m η σήραγγα διασχίζει λεπτόκοκκο και χαοτικό φλύσχη. Επί του φλύσχη αυτού έχει επωθηθεί ο εν συνεχεία απαντώµενος ασβεστόλιθος µε κατά τόπους σηµαντικές εµφανίσεις σχιστοκερατολίθων. Μετά από µία εναλλαγή λεπτόκοκκου και χαοτικού φλύσχη εµφανίζεται δεύτερη επώθηση ξανά ασβεστόλιθου µε αντίστοιχες εµφανίσεις σχιστοκερατολίθων. Το πέρας αυτού του σχηµατισµού περί την Χ.Θ ακολουθείται από µία µεταβατική ζώνη από ασβεστόλιθο σε φλύσχη και εν συνεχεία µέχρι την έξοδο στο σηµείο Ε1 από εναλλαγές λεπτόκοκκου και χαοτικού φλύσχη. Για τις ιδιότητες των παραπάνω σχηµατισµών αναφέρουµε εντελώς συνοπτικά τα παρακάτω: Λεπτόκοκκος φλύσχης: πρόκειται για τυπική εναλλαγή λεπτών στρώσεων πηλιτών µε παρεµβολές λεπτών στρώσεων ψαµµιτών και ιλυολίθων. Γενικά πρόκειται για πηλιτικό φλύσχη µε παρουσία και ψαµµιτικών µελών (πηλίτες και ψαµµίτες παρουσιάζονται παντού). Οι πηλίτες µπορούν να είναι είτε ιλυόλιθοι µε συµπαγή µορφή και διακριτή στρωµατογραφία, είτε πιο αργιλικοί µε την µορφή έως και αργιλικών σχιστολίθων. Λόγω του τεκτονικού καθεστώτος της περιοχής ο σχηµατισµός παρουσιάζεται µε σηµαντικές πτυχώσεις, διαρρήξεις και ρηγµατώσεις. Τα γεωµηχανικά του χαρακτηριστικά είναι µεταβαλλόµενα και µπορούν να αντιπροσωπευθούν µόνο µε µεταβαλλόµενο εύρος τιµών, ενώ και ο βαθµός της τεκτονικής διαταραχής είναι καθοριστικός παράγων. Χαοτικός και ψαµµιτικός φλύσχης: πρόκειται για ακανόνιστη ή χαοτική ιζηµατογένεση ψαµµιτών που εναλλάσσονται µε πηλιτικά µέλη. Και αυτός ο σχηµατισµός είναι πτυχωµένος, διαρρηγµένος και ρηγµατωµένος. Τα πηλιτικά µέλη έχουν µεταβαλλόµενα γεωµηχανικά χαρακτηριστικά ενώ οι ψαµµίτες παρουσιάζουν συµπαγή µορφή. Το ποσοστό των ψαµµιτών καθορίζει ουσιαστικά την αντοχή του σχηµατισµού. Τριαδικός και Ιουρασικός ασβεστόλιθος: εµφανίζεται ως µέσο έως και λεπτοστρωµατώδης ασβεστόλιθος µε λεπτές (πάχους κάποιων mm) στρώσεις αργίλου και κερατολιθικούς κονδύλους. Είναι συµπαγές, πτυχωµένο και διακλασµένο πέτρωµα. Κερατόλιθοι: πρόκειται για σχηµατισµό ό οποίος εµφάνισε σηµαντικά προβλήµατα στη διάνοιξη της σήραγγας. Η εµφάνισή τους κατά µήκος της σήραγγας ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις για µήκος εµφάνισης περί τα m. Ο αρχικός χαρακτηρισµός Κερατόλιθοι είναι προτιµότερο και σωστότερο να γίνει σχιστικερατόλιθοι καθώς πρόκειται για λεπτές εναλλαγές πηλιτικών µελών µε κερατολιθικές στρώσεις µε µεταβαλλόµενη παρουσία ραδιολαριτών. Τα πηλιτικά µέλη έχουν µεταβαλλόµενα γεωµηχανικά χαρακτηριστικά, ενώ τα χαρακτηριστικά του όλου σχηµατισµού καθορίζονται σε σηµαντικό βαθµό από την περιεκτικότητα σε ραδιολάρια. Η απουσία µεταβατικής ζώνης µεταξύ ασβεστολίθων και σχιστοκερατολίθων ενισχύει την άποψη ότι η επαφή τους είναι τεκτονική εφίππευση στο εσωτερικό του κύριου όγκου που εφιππεύει τον φλύσχη της περιοχής. Στις περιοχές µε σηµαντική συµµετοχή πηλιτικών µελών, έντονο κερµατισµό, τεκτονική διάτµηση και µυλονιτοποίηση η βραχόµαζα προσοµοιάζει µε εδαφικό υλικό και παρουσιάζει συµπεριφορά συνθλίβοντος υλικού (squeezing). Σε περιοχές µε παρουσία και σκληρών πηλιτών (π.χ. σκληρών ιλυολίθων) και κερατολίθων, έντονο κερµατισµό, τεκτονική διάτµηση και µυλονιτοποίηση η βραχόµαζα παρουσιάζεται χαλαρή, µε άµεση κατάρρευση (running). Ασβεστόλιθος του Ανώτερου Κρητιδικού: λεπτοστρωµατώδης ασβεστόλιθος µε πολύ λεπτές στρώσεις αργίλου και κερατολιθικούς κονδύλους, πτυχωµένος και ελαφρά διακλασµένος. Ιδιότητες παρόµοιες µε αυτές του Τριαδικού και Ιουρασικού ασβεστολίθου. 8

9 Μεταβατικές ζώνες: πρόκειται για µετάβαση υπό κανονικές συνθήκες ιζηµατογένεσης από ασβεστόλιθο σε φλύσχη. 4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ Με βάση την κατά τα ανωτέρω διάκριση των γεωλογικών σχηµατισµών, την εκτίµηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών και το ύψος των υπερκειµένων, χωρίστηκαν κατά µήκος της σήραγγας 41 οµοιογενείς περιοχές. Σε κάθε τέτοια περιοχή έγινε κατ αρχήν υπολογισµός των απαιτήσεων υποστήριξης και κατάταξη κάθε περιοχής στην προβλεπόµενη κατηγορία εφαρµογής µέτρων υποστήριξης µε εφαρµογή εµπειρικών µεθόδων από αντίστοιχες προηγούµενες αφαρµογές. Για τον κατ αρχήν υπολογισµό των απαιτήσεων υποστήριξης χρησιµοποιήθηκαν τα διαγράµµατα του σχήµατος 7 που δείχνουν το µέγεθος των θεωρητικών εφαπτοµενικών τάσεων στο τοίχωµα της σήραγγας σαν συνάρτηση του ύψους των υπερκειµένων. Η θλιπτική αντοχή της βραχόµαζας απεικονίζεται πάντα σαν εύρος τιµών περικλειόµενη µεταξύ δύο κάθετων ορίων. Όταν η εφαπτοµενική τάση βρίσκεται κάτω από την θλιπτική αντοχή, οι παραµορφώσεις της βραχόµαζας είναι ελαστικές και η απαιτούµενη υποστήριξη είναι ελάχιστη. Στην περίπτωση που η εφαπτοµενική τάση βρίσκεται πάνω από την θλιπτική αντοχή, αναµένεται η εκδήλωση αστοχιών στη βραχόµαζα και απαιτείται η εφαρµογή µέτρων υποστήριξης. Η απόσταση µεταξύ του ορίου διαχωρισµού ελαστικών και πλαστικών ιδιοτήτων δίνει ένα πρώτο µέτρο για την ποσότητα των απαιτούµενων µέτρων υποστήριξης. Σχήµα 7: ιάγραµµα κατ αρχήν υπολογισµού της απαίτησης για εφαρµογή µέτρων υποστήριξης. 9

10 Τα όρια του πεδίου των εφαπτοµενικών τάσεων έχουν εξαχθεί από την θεωρία άπειρου παχέως σωλήνα. Έτσι ένα πλήρως συµµετρικό φορτίο οδηγεί σε εφαπτοµενική τάση διπλάσια της αρχικής, ενώ ένα µονοαξονικό φορτίο οδηγεί σε εφαπτοµενική τάση τριπλάσια της αρχικής. Για τους υπολογισµούς ελήφθησαν δύο ακραίες τιµές του λ=σ Η /σ V, ήτοι λ=0,5 που αντιστοιχεί κυρίως σε φορτίο οροφής και δίνει σ t =2,5 σ V και λ=1,5 που λαµβάνει υπόψη οριζόντιες παραµένουσες τεκτονικές τάσεις και δίνει σ t =3,5 σ V. Στο σχήµα 8 φαίνονται δύο ενδεικτικές περιπτώσεις υπολογισµού των εφαπτοµενικών τάσεων. Σχήµα 8: Οι εφαπτοµενικές τάσεις στο τοίχωµα της σήραγγας για λ=1 (υδροστατική φόρτιση) και για λ=0 (µονοαξονική φόρτιση) 4.1. METΡΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΚΑΤΑ ΝΑΤΜ METΡΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑ ΝΑΤΜ Με βάση την ανωτέρω διαδικασία καθορίστηκαν τα µέτρα υποστήριξης για την κάθε µία από τις τέσσερις κατηγορίες. Στα σχήµατα 9α, β, γ και δ παρουσιάζονται τα µέτρα υποστήριξης του δηµιουργούµενου ανοίγµατος. 10

11 Σχήµα 9α: Μέτρα υποστήριξης κατηγορίας ΙΙ Σχήµα 9 β: Μέτρα υποστήριξης κατηγορίας ΙΙΙ 11

12 Σχήµα 9 γ: Μέτρα υποστήριξης κατηγορίας IV Σχήµα 9 δ: Μέτρα υποστήριξης κατηγορίας V 12

13 ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΚΑΤΑ ΝΑΤΜ H επί τόπου έγχυτη µόνιµη επένδυση παρουσιάζεται στα σχήµατα 10 α και β. Σχήµα 10 α: Επί τόπου έγχυτη µόνιµη επένδυση κατηγοριών ΙΙ & ΙΙΙ Σχήµα 10 β: Επί τόπου έγχυτη µόνιµη επένδυση κατηγοριών IV & V 13

14 Στα δύο τµήµατα της σήραγγας που διανοίχτηκαν µε ανοικτού τύπου ΤΒΜ χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της µόνιµης επένδυσης δύο διαφορετικά συστήµατα. Στο τµήµα ΑΒ1 (ΤΒΜ Kathrin) χρησιµοποιήθηκε σύστηµα συνεχούς επένδυσης, ενώ στο τµήµα D1E1 (ΤΒΜ Natalia) χρησιµοποιήθηκε ένα συµβατικό σύστηµα επένδυσης διαδοχικών σκυροδετήσεων. Α) Συνεχές σύστηµα επένδυσης Ο όρος συνεχές σύστηµα επένδυσης περιγράφει ένα σύστηµα µε το οποίο η σκυροδέτηση και η µετακίνηση των µεταλλότυπων γίνεται ταυτόχρονα και συνεχώς στην διάρκεια του χρόνου εργασίας. Αποτελείται από ένα τηλεσκοπικό µεταλλότυπο συνολικού µήκους 90m (10 αυτόνοµα τµήµατα των 9m), ένα τραίνο µεταφοράς σκυροδέµατος συνολικής ικανότητας 21 m3 (τρείς βαρέλες των 7 m3) και αντλία σκυροδέµατος δυναµικότητας 30 m3/h. Εικόνα 5: Μεταλλότυπος συστήµατος συνεχούς σκυροδέτησης Β) Σύστηµα επένδυσης διαδοχικών σκυροδετήσεων Ο όρος σύστηµα επένδυσης διαδοχικών σκυροδετήσεων περιγράφει ένα σύστηµα µε το οποίο η σκυροδέτηση και η µετακίνηση των µεταλλότυπων γίνεται διαδοχικά σε ακολουθία στην διάρκεια του χρόνου εργασίας. Αποτελείται από ένα µη τηλεσκοπικό µεταλλότυπο συνολικού µήκους 63 m (7 αυτόνοµα τµήµατα των 9m), ένα τραίνο µεταφοράς σκυροδέµατος συνολικής ικανότητας 21 m3 (τρείς βαρέλες των 7 m3) και αντλία σκυροδέµατος δυναµικότητας 50 m3/h. 14

15 Εικόνα 6: Μεταλλότυπος και επανανάµιξη σκυροδέµατος στο τµήµα D1E1 Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο τα αγκύρια, τα µεταλλικά πλαίσια, το δοµικό πλέγµα και τα προκατασκευασµένα στοιχεία πυθµένα τοποθετούνται κοντά στο µέτωπο εκσκαφής (περίπου στα 3µ). Το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα καθώς και τυχόν πρόσθετο δοµικό πλέγµα τοποθετούνται από την ειδική πλατφόρµα περίπου 20 m πίσω από το µέτωπο εκσκαφής. Η φέρουσα ικανότητα της αρχικής υποστήριξης, της µόνιµης επένδυσης και του συνδυασµού αυτών παρουσιάζονται στον πίνακα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Φέρουσα ικανότητα RMC Αρχική Υποστήριξη (σε KN/Μ2) Μόνιµη επένδυση (σε KN/Μ2) ΙΙ ΙΙΙ 633(για κλειστό δακτύλιο IV V Σύνολο (σε KN/Μ2) 4.2. ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΙΠΛΗΣ ΑΣΠΙ ΑΣ ΤΒΜ Η εκσκαφή της σήραγγας και η συναρµολόγηση της προκατασκευασµένης τµηµατικής επένδυσης εκτελούνται παράλληλα. Η διάµετρος εκσκαφής είναι 4,04m, η καθαρή εσωτερική διάµετρος 3,50 m και το πάχος των προκατασκευασµένων στοιχείων 0,20 m. Η ανέγερση της επένδυσης γίνεται σε µία απόσταση περίπου m πίσω από το µέτωπο εκσκαφής στην ουριαία ασπίδα. Το κενό µεταξύ ορίου εκσκαφής και δακτυλίου επένδυσης γεµίζει µε κοκκώδες υλικό (γαρµπίλι) το οποίο εν συνεχεία ενεµατώνεται (σε µία απόσταση περίπου m πίσω από την ανεγειρόµενη επένδυση) µε πίεση περίπου 1,5 bar. Το σχήµα 11 δείχνει τα σχέδια της επένδυσης. Το γαρµπίλι που γεµίζει το κενό είναι επιθυµητό να είναι αυτούσιο κοσκινιστό πλυµµένο µε ισοµεγέθεις κόκκους διαµέτρου 8-12mm. Στην περίπτωση χρήσης θραυστού γαρµπιλιού τότε καταβάλεται προσπάθεια για απόληψη κόκκων κυβικού σχήµατος, για επίτευξη καλύτερης κατανοµής του υλικού και πλήρωση του κενού χώρου. Το µέτρο παραµορφωσιµότητας της ζώνης µε το κοκκώδες υλικό εξαρτάται από την κοκκοµετρική κατανοµή των κόκκων, το σχήµα τους και την µέθοδο τοποθέτησης και συµπύκνωσης και σύµφωνα µε µετρήσεις κυµαίνεται από 30 έως 130 Ν/mm 2. Πάντως λόγω του µικρού πάχους της ζώνης του γαρµπιλιού, η παραµόρφωση αυτής λόγω των διαφορετικών µέτρων κυµαίνεται µεταξύ 1 και 4mm, µέγεθος που αντιστοιχεί σε πολύ µικρή σύγκλιση και πρακτικά σηµαίνει ότι το στατικό σύστηµα συµπληρώνεται µε την τοποθέτηση του γαρµπιλιού (η εκτέλεση των τσιµεντενέσεων πλήρωσης της ζώνης του γαρµπιλιού σχετίζεται µε τις απαιτήσεις στεγανότητας της σήραγγας) 15

16 Σχήµα 11: ιαµόρφωση της επένδυσης µε προκατασκευασµένα στοιχεία. Κάθε δακτύλιος αποτελείται από 4 προκατασκευασµένα από σκυρόδεµα Β35 στοιχεία και έχει αυτοτελές µήκος 1,25m. Το βάρος κάθε στοιχείου ήταν περίπου Kgr και κατασκευάσθηκαν σε ειδικό εργοστασιακό χώρο (εικόνα 7) στην είσοδο του ενδιάµεσου µετώπου προσβολής στην Τερψιθέα µε ηµερήσια παραγωγή 250 στοιχεία. Εικόνα 7: Παραγωγή των προκατασκευασµένων στοιχείων στην Τερψιθέα Η εξαγωνική ή κυψελοειδής προκατασκευασµένη επένδυση που υιοθετήθηκε στο τµήµα της σήραγγας Ευήνου Μόρνου υπήρξε µία πρωτοπόρα λύση για µια σήραγγα υπό πίεση. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία είναι όλα, µε εξαίρεση προφανώς το στοιχείο πυθµένα, του ιδίου σχήµατος µε προφανή πλεονεκτήµατα στην απλοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Τα στοιχεία συναρµολογούνται και σχηµατίζουν αυτουποστηρiζόµενους δακτυλίους µε απουσία πλήρους περιφερειακού αρµού. Ο οπλισµός των στοιχείων καλύπτει τις δράσεις που αναπτύσσονται κατά την µεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση και την ασφαλή µεταφορά των φορτίων στην έννοια των ακτινικών αρµών. Στο σχήµα 12 παρουσιάζονται οι λεπτοµέρειες διαµόρφωσης των προκατασκευασµένων στοιχείων. 16

17 17

18 Σχήµα 12: ιαµόρφωση προκατασκευασµένων στοιχείων οροφής και τοιχωµάτων Τα εξαγωνικά προκατασκευασµένα στοιχεία, όπως φαίνεται από το σχήµα 12, έχουν σχεδιαστεί στις επιφάνειες επαφής έτσι ώστε να απουσιάζει οποιαδήποτε αιχµή ή εντορµία που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλές θλίψεις ή εφελκυσµούς στις περιοχές µεταβίβασης των φορτίων. Οι σε επαφή επιφάνειες των στοιχείων διαµορφώνονται µε κοίλες και κυρτές διαµορφώσεις διαφορετικών ακτινών, έτσι ώστε η περιοχή µεταβίβασης του φορτίου να περιορίζεται στο κέντρο του αρµού ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Στο τµήµα της σήραγγας µε επένδυση προκατασκευασµένων στοιχείων η υδραυλική ανάλυση δείχνει ότι η µέγιστη εσωτερική πίεση ανέρχεται σε 5,2 bar (0,52 N/mm2) και συνεπώς πρέπει να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της κατά τα ανωτέρω επένδυσης έναντι αυτής της πίεσης. H εφαρµογή της εσωτερικής πίεσης στην επενδεδυµένη σήραγγα υπολογίστηκε µε την συνδυασµένη επίθεση του πεδίου ελαστικών τάσεων λόγω της εσωτερικής πίεσης στο πεδίο ελαστο-πλαστικών τάσεων λόγω της εκσκαφής. Με τις παρακάτω παροδοχές: µέγιστη εσωτερική πίεση λειτουργίας 5,2 bar ελάχιστη τιµή µέτρου ελαστικότητας της βραχόµαζας Ε=1000ΜΝ/m2 απλή αλλά πλήρης εδραση της επένδυσης µε πλήρωση των κενών µεταξύ αυτής και της βραχόµαζας προέκυψε ότι η αύξηση του µήκους της περιφέρειας της σήραγγας είναι 8,5mm και συντηρητικά εκτιµήθηκε ισόποσο άνοιγµα του αρµού µεταξύ προκατασκευασµένων στοιχείων. Η τιµή αυτή συγκρίνεται µε το άνοιγµα των 220 mm που υπολογίστηκε από τις κινηµατικές συνθήκες για να υπάρξει απώλεια στήριξης και αποδεικνύει την ύπαρξη επαρκούς περιθωρίου ασφαλείας. Η εξασφάλιση της ευστάθειας της σήραγγας στη µέγιστη εσωτερική πίεση, προϋποθέτει την κατασκευαστική εκπλήρωση των παραδοχών, την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και ειδικότερα: Επίτευξη πλήρους επαφής των προκατασκευασµένων στοιχείων µε την περιβάλλουσα βραχόµαζα µέσω της τοποθέτησης του κοκκώδους υλικού και των τσιµεντενέσεων πλήρωσης. Η κατά τα ανωτέρω απαιτούµενη επαφή εξασφαλίζεται πλήρως και στις περιπτώσεις των υπερεκσκαφών 18

19 Το κενό µεταξύ προκατασκευασµένων στοιχείων και περιβάλλουσας βραχόµαζας πληρώνεται µε τα προβλεπόµενα υλικά και όχι µε πιθανές καταπτώσεις από το όριο εκσκαφής Οι παραµένουσες ιδιότητες του γεωυλικού, µετά την εκσκαφή, δεν είναι ιδιαίτερα χαµηλές Η ποιοτική στάθµη παραγωγής, διακίνησης, αποθήκευσης και συναρµολόγησης των προκατασκευασµένων στοιχείων δεν δηµιουργεί κατασκευαστικές ατέλειες στα ανοίγµατα των ατµών και ζηµιές στις οξείες γωνίες των κοίλων παρειών. Το θέµα επιλύθηκε και από τους ειδικούς συµβούλους καθηγητές Carlo Urbano και Giancarlo Gioda, µε µία σειρα ελαστοπλαστικών αναλύσεων µε διδιάστατο κώδικα πεπερασµένων στοιχείων οι οποίες ουσιαστηκά επιβεβαίωσαν τα αποτελέσµατα των αναλυτικών επιλύσεων. Τα αποτελέσµατα αυτών των αναλύσεων συνοψίζονται ως εξής: Η µέγιστη εσωτερική πίεση µπορεί να επιφέρει στην επένδυση, περιφερειακές εφαπτοµενικές τάσεις, οι οποίες οδηγούν σε άνοιγµα των αρµών των προκατασκευασµένων στοιχείων όταν η µακροχρόνια πίεση τσιµεντενέµατος µειωθεί κάτω από 0,2Ν/ mm2 (2bar) Η πρόβλεψη για εκτέλεση συστηµατικών τσιµεντενέσεων σταθεροποίησης µε πιέσεις bar επιτρέπει να θεωρήσουµε ότι δεν αναµένεται οποιαδήποτε ζηµιά στην επένδυση. Πράγµατι η θεώρηση ότι η µακροχρόνια πίεση τσιµεντενέµατος, µπορεί να µειωθεί λόγω ερπυσµού ή/και συρρίκνωσης-συστολής του τσιµεντενέµατος έως και το 1/7 της αρχικής τιµής είναι ρεαλιστική έως συντηρητική. Στην περίπτωση της πλήρους απώλειας της µακροχρόνιας πίεσης τσιµεντενέµατος το άνοιγµα των αρµών της επένδυσης υπολογίστηκε ότι θα είναι µικρότερο από 1 mm, που δεν έχει καµµία πρακτική επίπτωση στη ευστάθεια της επένδυσης για τους αναφερθέντες γεωµετρικούς κινηµατικούς περιορισµούς ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝ ΥΣΗ. Στην διαδικασία εξέτασης των µελετών ετέθη το θέµα της συνολικής ευστάθειας της επένδυσης της σήραγγας αν αστοχήσει για οποιοδήποτε λόγο κάποιο στοιχείο, δηλαδή µία αλυσιδωτή επέκταση της ζηµιάς, ένα είδος domino effect. Το θέµα επιλύθηκε από τους ειδικούς συµβούλους καθηγητές Carlo Urbano και Giancarlo Gioda µε την διενέργεια αναλύσεων πεπερασµένων στοιχείων σε τριδιάστατο προσοµοίωµα, το οποίο αναπαράγει τις περιφερειακές και διαµήκεις δράσεις στην επένδυση και στην γειτονία του αστοχήσαντος στοιχείου. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων συνοψίζονται ως εξής: Η επί πλέον παραµόρφωση της βραχόµαζας σαν αποτέλεσµα της αστοχίας ενός προκατασκευασµένου στοιχείου, είναι περιορισµένη (ακτινικές µετατοπίσεις 3-4 mm), όπως στο σχήµα 13, εποµένως δεν αναµένονται αξιόλογες αστοχίες στην βραχόµαζα. 19

20 Σχήµα 13: Προς το εσωτερικό µετακινήσεις στην οροφή της σήραγγας λόγω της αστοχίας ενός στοιχείου. Σε ότι αφορά την ασφάλεια των γειτονικών, προς το αστοχήσαν, στοιχείων τα αποτελέσµατα των υπολογισµών έδειξαν ότι οι τιµές των καµπτικών ροπών και ορθών δυνάµεων στα στοιχεία είναι πάντα κάτω από την οριακή αντοχή του οπλισµένου σκυροδέµατος (υπολογίστηκε σύµφωνα µε το ACI 318). Συνεπώς η αστοχία ενός στοιχείου δεν επεκτείνει την αστοχία στην κυψελοειδή επένδυση. 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τους όρους των τευχών δηµοπράτησης η µέγιστη επιτρεπόµενη απώλεια νερού στην σήραγγα είναι 4l/Km.sec, που πρακτικά σηµαίνει απαίτηση για στεγανή σήραγγα. Η φιλοσοφία της επίτευξης στεγανής σήραγγας βασίζεται στην διαδραστική αλληλεπίδραση των επί µέρους στοιχείων του συστήµατος επένδυση-βραχοµάζα-υδροφόρος ορίζοντας-ενέµατα. Με βάση τα χαρακτηριστικά των ανωτέρω στοιχείων και επί µέρους απαιτήσεις (π.χ. περιβαλλοντικοί όροι, µακροχρόνια συµπεριφορά του συστήµατος κ.λ.π.) διαµορφώθηκε το ιδιαίτερα σηµαντικό και εκτεταµένο πρόγραµµα τσιµεντενέσεων 5.1. ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι αρχικά προβλεπόµενες εργασίες και τα είδη τσιµεντενέσεων που εκτελέστηκαν στις διάφορες φάσεις κατασκευής ενώ στο σχήµα 14 οι διατάξεις των τσιµεντενέσεων. Οι κατά τα ανωτέρω γενικές αρχές εξειδικεύτηκαν, µετά την γνώση και καταγραφή των πραγµατικών δεδοµένων που απαντήθηκαν κατά την διάνοιξη της σήραγγας, µε την σύνταξη των προγραµµάτων τσιµεντενέσεων. 20

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Α) ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΓΧΥΤΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΟ ΠΙΕΣΗ ΕΝΕΜΑ 1. Επαφής στοιχείου Χαµηλής πίεσης κάτω από Κάθε στοιχείο - Κονία πυθµένα στοιχείο πυθµένα για πλήρη συστηµατικά πληρώσεως 2.Επαφής οροφής επαφή µε βραχόµαζα Χαµηλής πίεσης στην οροφή στο κενό µεταξύ έγχυτης επένδυσης και αρχικής υποστήριξης 3. Σταθεροποίησης Θεραπεία ρηγµατωµένων περιοχών, σταθεροποίηση υποβαθµισµένης βραχόµαζας για επίτευξη ενιαίων συνθηκών έδρασης της επένδυσης. 2 ο και 3 ο στάδιο αν απαιτείται Κάθε 9m, οπές µόνο στη οροφή Σχήµα 14α και β bar Έως 7 bar Αιώρηµα νερού τσιµέντου Σταθερό ανάµιγµα 4. Σταθεροποίησης σφράγισης ανοικτών ασυνεχειών και θραύσεων 5.Ενέσεις αγωγών αποστράγγισης Ενίσχυση περιβάλλουσας βραχόµαζας, αποφυγή διάβρωσης στους αρµούς και γύρω από την σήραγγα 2 ο και 3 ο στάδιο αν απαιτείται Σφράγιση των διόδων νερού Σχήµα 14 γ και δ bar Σταθερό ανάµιγµα 1.Σφράγιση της επιφάνειας µε εκτοξ. σκυρόδ. υδροµάστευση µε αγωγούς 2.Ενεµάτωση των αγωγών σχήµα 14 ε bar Σταθερό ανάµιγµα Β) ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΚΥΨΕΛΟΕΙ Η ΕΠΕΝ ΥΣΗ 1. Πλήρωσης Χαµηλής πίεσης πλήρωσης του Κενού µεταξύ επένδυσης και βραχόµαζας, που ήδη έχει προπληρωθεί µε γαρµπίλι 2. Σταθεροποίησης Θεραπεία ρηγµατωµένων περιοχών, σταθεροποίηση υποβαθµισµένης βραχόµαζας για επίτευξη ενιαίων συνθηκών έδρασης της επένδυσης. 2 ο και 3 ο στάδιο αν απαιτείται 3. Σταθεροποίησης σφράγισης ανοικτών ασυνεχειών και θραύσεων 4. Ενέσεις αγωγών αποστράγγισης Ενίσχυση περιβάλλουσας βραχόµαζας, αποφυγή διάβρωσης στους αρµούς και γύρω από την σήραγγα 2 ο και 3 ο στάδιο αν απαιτείται Σφράγιση των διόδων νερού Συστηµατικά m πίσω από την συναρµολόγηση της επένδυσης Σχήµα 14 στ - Σταθερό ανάµιγµα bar Σταθερό ανάµιγµα Σχήµα 14 ζ και η bar Σταθερό ανάµιγµα Ενεµάτωση των αγωγών αποστράγγισης σε συνδυασµό µε σχήµα 14 ζ bar Σταθερό ανάµιγµα 21

22 14α (διάταξη 13) 14 β (διάταξη 14) 14 γ ( διάταξη 15) 14δ (διάταξη 16) 22

23 14 ε (διάταξη 17) 14στ (διάταξη 18) 14ζ (διάταξη 19) 14η (διάταξη 20) Σχήµα 14: ιάταξη τσιµεντενέσεων ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στα τµήµατα αυτά της σήραγγας εφαρµόστηκαν συνεχώς τσιµεντενέσεις σταθεροποίησης σύµφωνα µε την διάταξη 19 (σχήµα 14ζ). Σε ζώνες υπερεκσκαφών οι τσιµεντενέσεις εκτελούνται µε πυκνότερο κάνναβο και µεταβλητό µήκος οπών ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΕ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΓΧΥΤΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ Για τον καθορισµό του προγράµµατος τσιµεντενέσεων στα τµήµατα αυτά καταγράφηκαν τα παρακάτω βασικά δεδοµένα: Το είδος του γεωλογικού σχηµατισµού Η συµπεριφορά της βραχόµαζας Οι γεωλογικές υπερεκσκαφές 23

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Μηχανές Ολοµέτωπης Κοπής - Τ.Β.Μ.. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής στοών και σηράγγων Η χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών για την θραύση του πετρώµατος έχει ως αποτέλεσµα τον επηρεασµό

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Μέθοδος ΝΑΤΜ Η βασική «φιλοσοφία» της ΝΑΤΜ είναι η ενεργοποίηση της αντοχής της περιβάλλουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Γρ. Σαµπατακάκης, ιπλ. Πολ. Μηχανικός Μ. Sc. Μέλος της Ε.Ε. Αντισεισµικής Μηχανικής Τ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατασκευή σηράγγων, υδροηλεκτρικών έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητής : Ε. Στάρα Γκαζέτα Γ. Παρηγόρης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ 4. Μέθοδος ανάλυσης Κατά τη διάνοιξη σηράγγων οι µετακινήσεις του εδάφους αρχίζουν σε θέσεις αρκετά εµπρός από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Όρυξη Στοών. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής Όρυξη Στοών Η όρυξη στοών πραγµατοποιείται γενικά κατά παρόµοιο τρόπο µε τα φρέατα. Η µορφή και το µέγεθος διατοµής ποικίλουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Σχεδιασμός Υπογείων Εργων (ΔΣΑΚ-Β12) Εαρινό εξάμηνο

Μάθημα : Σχεδιασμός Υπογείων Εργων (ΔΣΑΚ-Β12) Εαρινό εξάμηνο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΣΑΚ-Β12) Σειρά μεταπτυχιακών διαλέξεων στο ΕΜΠ Ακαδ. Ετος 2007-08 Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ. 04 Ανάλυση της Μόνιμης Επένδυσης

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ. 04 Ανάλυση της Μόνιμης Επένδυσης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ 9 ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2013-14 04 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι.

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι. Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 202 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Ν. Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Αρχαία φράγµατα - Χωµάτινα Sadd el-kafara

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 13 Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 EIΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 29 Παράμετροι οι οποίες ορίζουν τη συναρμογή 29 Ο προσανατολισμός των ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών CSI Hella, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών Η τεχνική οδηγία 6 παρέχει βασικές πληροφορίες για την όπλιση πλακών. Κανονισµοί. Η όπλιση των πλακών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 Τύποι αντιστηρίξεων 3.2 Αυτοφερόμενες αντιστηρίξεις (πρόβολοι) 3.3 Αντιστηρίξεις με απλή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό εντατικό πεδίο και Μέτρηση των τάσεων in-situ

Φυσικό εντατικό πεδίο και Μέτρηση των τάσεων in-situ Φυσικό εντατικό πεδίο και Μέτρηση των τάσεων in-situ 1 Φυσικό εντατικό πεδίο Βασική γνώση της διεύθυνσης του εντατικού πεδίου Οριακές συνθήκες για την ανάλυση HMAX > hmin v HMAX Εντατική κατάσταση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ Σημειώσεις παραδόσεων Καθηγητή Σ Κ Μπαντή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής 2010 Η ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΩΣ ΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ σ 1 σ 1 σ 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50 ΕΡΓΟ : ΟΔΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ MAYEREDER KRAUS - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 Σήραγγα Οδική Ασβεστόλιθοι- Κερατόλιθοι- Αργιλικοί Σχιστόλιθοι Ν.Α.Τ.Μ. 1355

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ) ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΜΑΖΩΝ. Η τεχνική διαβάθμιση (ταξινόμηση) των βραχωδών υλικών, μαζών και δομών έχει ως σκοπό την

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ) ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΜΑΖΩΝ. Η τεχνική διαβάθμιση (ταξινόμηση) των βραχωδών υλικών, μαζών και δομών έχει ως σκοπό την ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ) ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΜΑΖΩΝ Η τεχνική διαβάθμιση (ταξινόμηση) των βραχωδών υλικών, μαζών και δομών έχει ως σκοπό την κωδικοποίηση των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών σε κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜEΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜEΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Χ ΓΕΝΙΚΑ: Προκειµένου να εκτελεστούν µε ασφάλεια, και ταχύτητα οι εργασίες εκσκαφής και αντιστήριξης της σήραγγας, επιλέχτηκε κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 06/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ 3. Παραδοχές Σήραγγα κυκλικής διατοµής (ακτίνα ) Συνθήκες επίπεδης παραµόρφωσης (κατά τον άξονα της σήραγγας z) Ισότροπη γεωστατική

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER)

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να καταδείξει το ρόλο του Σ.Ε. (CONSTRUCTION MANAGER) στην κατασκευή των σηράγγων της Εγνατίας Οδού, όπως αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια

Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια Κ.Γ. Τρέζος, Θ. Βασιλόπουλος, Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Ε.Μ.Π Σ. Μουγιάκος, Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε. Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος σήραγγας Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος Γεωλογίας Εργαστήριο και Υδρογεωλογίας Τεχνικής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 8 η Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ Σήραγγα Απαγωγής αέρα Σταθμού Κροκαλοπαγή- Αργιλοι ~8-0 ~ ~900-0 0 cm Ορθογων. Είσοδος Σταθμού ~0-0 (Κεκλιμένη από την επιφάνεια του εδάφους) ~7 ~8 ~000 0 cm - Σταθμού (χωρίς κλιμακοστάσια) ~6. ~0 ~600

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή κατασκευαστικών στοιχείων σε κόπωση

Αντοχή κατασκευαστικών στοιχείων σε κόπωση 11.. ΚΟΠΩΣΗ Ενώ ο υπολογισμός της ροπής αντίστασης της μέσης τομής ως το πηλίκο της ροπής σχεδίασης προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη τάση, όπως τα μεγέθη αυτά ορίζονται κατά ΙΑS, προσβλέπει στο να εξασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 οκίμια εφελκυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων 20.10.2006 Μέθοδος λωρίδων για

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΑΝΑΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Σ2 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 2ο Μέρος Παρουσίασης Η παρουσίαση είναι εστιασμένη στο κατασκευαστικό τμήμα, με έμφαση στον ειδικό εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη1

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 4 η Άσκηση: Αντοχή Βράχου Βραχόμαζας Ταξινομήσεις Βραχόμαζας Καθ. Β.Χρηστάρας Επ. Καθηγητής. Β. Μαρίνος Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Ποιο είναι το υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93 Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής Άµεσο, τετράποδο καβαλέτο. Είναι προκατασκευασµένο προϊόν από λεπτή χαλύβδινη ράβδο, ενώ τα στηρίγµατα του είναι εµβαπτισµένα σε πλαστικό υλικό, για να µην

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής 2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Οι ράβδοι οπλισµού πρέπει να έχουν η µία από την άλλη τέτοιες αποστάσεις, ώστε να περνά ανάµεσά τους και το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους σφυρί αναπήδησης Schmidt τύπου L (Schmidt rebound hammer) Κατηγορία πετρωμάτων Μέση ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Είναι ο αποχωρισµός τµήµατος ελάσµατος κατά µήκος µιας ανοικτής ή κλειστής γραµµής µέσω κατάλληλου εργαλείου (Σχ. 1). Το εργαλείο απότµησης αποτελείται από το έµβολο

Διαβάστε περισσότερα