ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ)"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Tο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι ένα από τα πρώτα οργανωµένα µεταπτυχιακά προγράµµατα στην Ελλάδα. Λειτουργεί από το 1984 (ως οργανωµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα παρόλο που η τυπική θεσµοθέτησή του έγινε το 1993) και έχει απονείµει 16 διδακτορικά διπλώµατα και 35 µεταπτυχιακά διπλώµατα ειδίκευσης. Στην πρώτη φάση λειτουργίας του, είχε ως στόχο διεθνώς ανταγωνιστικά και υψηλού επιπέδου διδακτορικά διπλώµατα στα Θεωρητικά και στα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά. Το µεταπτυχιακό αυτό πρόγραµµα έτυχε διεθνούς αναγνώρισης και συνδυάστηκε µε διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες υψηλότατου επιπέδου. Σήµερα το Πανεπιστήµιο Κρήτης αποτελεί έναν από τους πλέον σύγχρονους κόµβους ανάπτυξης των Θεωρητικών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών στην χώρα µας, µε διεθνείς συνεργασίες µε κορυφαία αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη. Η παρούσα πρόταση συνιστά αναµόρφωση του υπάρχοντος προγράµµατος, µε ταυτόχρονη µετεξέλιξή του σε κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε το νέο Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Σκοπός της αναµόρφωσης του υπάρχοντος Π.Μ.Σ είναι: (α) Να διευρύνει σηµαντικά σε αριθµό φοιτητών τον πρώτο κύκλο των µεταπτυχιακών σπουδών µε ταυτόχρονη τροποποίηση του προγράµµατος έτσι ώστε να παρέχει ειδίκευση στα αντικείµενα αιχµής Μαθηµατική Προσοµοίωση και Τεχνικές Υπολογισµών. Επιχειρησιακά Μαθηµατικά. Μαθηµατικά Θεµέλια Πληροφορικής και Εφαρµογές τα οποία συνδέουν τα Μαθηµατικά µε την Τεχνολογία και την Οικονοµία. Ταυτόχρονα θα δίδονται µεταπτυχιακά διπλώµατα ειδίκευσης στα Θεωρητικά Μαθηµατικά και, µε αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδοµής, στα Μαθηµατικά για την Εκπαίδευση, δηλαδή ειδίκευση σε αποφοίτους Μαθηµατικών οι οποίοι σκοπεύουν να εργαστούν στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, µε έµφαση στις εφαρµογές των Μαθηµατικών, την Πληροφορική αλλά και στις σύγχρονες διδακτικές µεθόδους. (β) Με την δυναµική που αναπτύσσεται και µε ταυτόχρονη αξιοποίηση των συνεργασιών διεθνούς επιπέδου και την προσέλκυση διακεκριµένων ερευνητών να γίνει το Πανεπιστήµιο Κρήτης ανταγωνιστικός κόµβος σε Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο στα Μαθηµατικά και τις Εφαρµογές τους και το προτεινόµενο Π.Μ.Σ. πόλος έλξης φοιτητών της ευρύτερης περιοχής. Η δοµή του προτεινόµενου Π.Μ.Σ θα βασιστεί σε αυτήν του λειτουργούντος Π.Μ.Σ του Τµήµατος Μαθηµατικών το οποίο ήδη παρέχει αρκετή ευελιξία. Ο αριθµός των οµάδων µαθηµάτων θα αυξηθεί και θα προστεθούν τα µαθήµατα και εργαστήρια που απαιτούνται για να καλυφθούν οι ανάγκες των νέων κατευθύνσεων. Στο διδακτικό επίπεδο, το υπάρχον προσωπικό των δύο τµηµάτων επαυξηµένο µε περιορισµένο αριθµό εξωτερικών συνεργατών κύρους θα καλύψει τις ανάγκες µε επάρκεια ενώ η συνεχής στελέχωση του νέου Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών θα βοηθήσει σηµαντικά στον σταδιακό εµπλουτισµό του προγράµµατος µε νέα σύγχρονα µαθήµατα εφαρµογών.

2 Α2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Ι. Περιγραφή του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Tο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέµει: (α) Mεταπτυχιακό ίπλωµα Eιδίκευσης στους τοµείς : και 1. Θεωρητικά Mαθηµατικά. 2. Μαθηµατική Προσοµοίωση και Τεχνικές Υπολογισµών. 3. Επιχειρησιακά Μαθηµατικά. 4. Μαθηµατικά Θεµέλια Πληροφορικής και Εφαρµογές. 5. Μαθηµατικά για την Εκπαίδευση. (β) ιδακτορικό ίπλωµα. Στο πρόγραµµα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι και φοιτητές Σχολών Θετικών Επιστηµών, Πολυτεχνικών και Οικονοµικών Σχολών της χώρας και του εξωτερικού (καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι.), οι οποίοι είτε επιτυγχάνουν σε εξετάσεις τις οποίες διενεργούν τα Τµήµατα ή σε εναλλακτικές µορφές εξετάσεων, τις οποίες καθορίζει η Ειδική ιατµηµατική Επιτροπή (Ε..Ε.). Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν από την αρχή των σπουδών τους το είδος του M..E., προς το οποίο θα κατευθυνθούν. Η χρονική διάρκεια για την απονοµή Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε 4 εξάµηνα. Η δοµή του προγράµµατος Τα µαθήµατα του προγράµµατος χωρίζονται σε οµάδες γνωστικών αντικειµένων. Oµάδα A1: Άλγεβρα Oµάδα A2: Θεωρία Aριθµών Oµάδα A3: Λογική - Υπολογισιµότητα Oµάδα A4: Υπολογιστική Άλγεβρα- Θεωρία Aριθµών Oµάδα B: Μαθηµατική Aνάλυση Oµάδα Γ1: Γεωµετρία Oµάδα Γ2: Τοπολογία Oµάδα 1: ιαφορικές Eξισώσεις Oµάδα 2: Αριθµητική Ανάλυση Oµάδα 3: Τεχνικές Υπολογισµών

3 Oµάδα E1: Πιθανότητες Oµάδα E2: Στατιστική Oµάδα E3: Επιχειρησιακά Μαθηµατικά Oµάδα ΣΤ: Μαθηµατικά Φυσικών και Τεχνολογικών επιστηµών Oµάδα Ζ1: Μαθηµατικά για την Εκπαίδευση Oµάδα Ζ2: ιδακτική των Μαθηµατικών Οι φοιτητές, ανάλογα µε την κατεύθυνση που επιλέγουν, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ορισµένα υποχρεωτικά µαθήµατα και να επιλέξουν µαθήµατα από αντίστοιχες οµάδες. Κύριο συστατικό της εκπαίδευσης τους θα είναι η συγγραφή µεταπτυχιακής εργασίας. Βασικό χαρακτηριστικό του προγράµµατος είναι η ευελιξία, η έµφαση στην ευρύτητα τεχνικών και µαθηµατικών εννοιών, και η αξιοποίηση της καταλυτικής σχέσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Σύγχρονων Μαθηµατικών. Το πρόγραµµα θα δίνει επίσης την δυνατότητα στους φοιτητές που επιθυµούν να ακολουθήσουν ακαδηµαϊκή πορεία να εκµεταλλευθούν την σύγχρονη δοµή του προγράµµατος και το υψηλό επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας µε στόχο να γίνουν ερευνητές ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο. Tα µαθήµατα του προγράµµατος Ο κατάλογος που ακολουθεί, περιλαµβάνει όλα τα µαθήµατα τα οποία µπορούν να προσφέρουν οι συµµετέχοντες στο Πρόγραµµα διδάσκοντες (επισυνάπτεται παράρτηµα µε αναλυτική περιγραφή της ύλης). Τα εξ αυτών θεωρούµενα βασικά µαθήµατα, τα οποία προσφέρονται επί τακτικής βάσεως, σηµειώνονται µε αστερίσκο. Oµάδα A1 A10 Άλγεβρα I (*) A11 Άλγεβρα II (*) A12 Αναπαραστάσεις Oµάδων A13 Eισαγωγή στην Aλγεβρική Γεωµετρία A19 Θέµατα Άλγεβρας Oµάδα A2 A20 Aλγεβρική Θεωρία Aριθµών I A21 Aλγεβρική Θεωρία Aριθµών II A29 Θέµατα Θεωρίας Aριθµών Oµάδα A3 A30 Θεωρία Συνόλων (*) A31 Λογική (*) Α32 Υπολογισιµότητα (*) Α33 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα (*) A39 Θέµατα Θεµελίωσης των Mαθηµατικών Oµάδα A4 A40 Υπολογιστική Άλγεβρα A41 Υπολογιστική Θεωρία Αριθµών Α42 Υπολογιστική Αλγεβρική Γεωµετρία Α43 Υπολογιστικές Αποδείξεις Θεωρηµάτων Α44 Κρυπτογραφία (*)

4 Α45 Κωδικοποίηση (*) Α49 Θέµατα Συµβολικών Αλγεβρικών Υπολογισµών Oµάδα B B0 Θεωρία Mέτρου (*) B1 Συναρτησιακή Aνάλυση (*) B2 Mιγαδική Aνάλυση (*) B3 Αρµονική Ανάλυση B9 Θέµατα Aνάλυσης Oµάδα Γ1 Γ10 Eισαγωγή στη Γεωµετρία Riemann (*) Γ11 Eισαγωγή στις ιαφορίσιµες Πολλαπλότητες (*) Γ12 Oµάδες Lie Γ19 Θέµατα Γεωµετρίας Oµάδα Γ2 Γ20 Aλγεβρική Tοπολογία-Oµοτοπία (*) Γ21 Aλγεβρική Tοπολογία-Oµολογία (*) Γ29 Θέµατα Tοπολογίας Oµάδα 1 10 Mερικές ιαφορικές Eξισώσεις (*) 11 Mερικές ιαφορικές Eξισώσεις, Θεωρία Aσθενών Λύσεων (*) 12 Συνήθεις ιαφορικές Eξισώσεις (*) 13 Μέθοδοι Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών 19 Θέµατα ιαφορικών Eξισώσεων Oµάδα 2 20 Aριθµητική Aνάλυση (*) 21 Aριθµητική Λύση Mερικών ιαφορικών Eξισώσεων (*) 22 Aριθµητική Γραµµική Άλγεβρα (*) 29 Θέµατα Aριθµητικής Aνάλυσης Οµάδα 3 30 Ψηφιακή Επεξεργασία µε Κυµατίδια 31 Ανάλυση Σήµατος και Ψηφιακή Επεξεργασία 32 Υπολογιστική Γεωµετρία 33 Συµβολικοί και Επιστηµονικοί Υπολογισµοί 34 Υπολογιστική Γεωµετρική Σχεδίαση 39 Θέµατα Τεχνικών Υπολογισµών Oµάδα E1 E10 Θεωρία Πιθανοτήτων (*) E11 Στοχαστικές Aνελίξεις (*) Ε12 Βέλτιστος Έλεγχος, Στοχαστικός και µη E19 Θέµατα Θεωρίας Πιθανοτήτων Oµάδα E2 E20 Εισαγωγή στη Στατιστική (*) E21 Aνάλυση Στατιστικών εδοµένων (*) E22 Eξακολουθητική Στατιστική Aνάλυση E23 Eισαγωγή στην µη παραµετρική και στην ευσταθή Στατιστική

5 E24 E29 Aσυµπτωτική Στατιστική Θεωρία Θέµατα Στατιστικής Oµάδα E3 E30 Επιχειρησιακή Έρευνα (*) E31 Μαθηµατική Χρηµατοοικονοµία E32 ιαχείριση Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος E33 Θεωρία Παιγνίων στην Οικονοµία E34 Προχωρηµένη Μικροοικονοµία Ε35 Οικονοµική Γεωγραφία του ιαδικτύου Ε39 Θέµατα Επιχειρησιακών Μαθηµατικών Oµάδα ΣΤ ΣΤ10 Mέθοδοι Mαθηµατικής Φυσικής (*) ΣΤ11 Θεωρία ιάδοσης Kυµάτων ΣΤ121 Μαθηµατική Γεωφυσική (*) ΣΤ122 Αντίστροφη Σκέδαση ΣΤ123 ιακριτά Αντίστροφα Προβλήµατα ΣΤ131 Θεωρία Ρευστών (*) ΣΤ132 Υπολογιστική Ρευστοµηχανική ΣΤ141 Μηχανική και Θερµοδυναµική Συνεχούς Μέσου ΣΤ142 Στατιστικά Μοντέλα Υλικών ΣΤ143 υναµική Σχηµατισµού Μορφωµάτων ΣΤ151 Μαθηµατική Βιολογία (*) ΣΤ152 Μαθηµατική Θεωρία Σχηµατισµού Βιο-µορφών ΣΤ153 Βιοµαθηµατικά ΣΤ19 Θέµατα Mαθηµατικής Προσοµοίωσης Οµάδα Ζ1 Ζ10 Η Θεωρία Αριθµών στην Εκπαίδευση Ζ11 Η Ευκλείδεια Γεωµετρία στην Εκπαίδευση (*) Ζ12 Η εξέλιξη των Ευκλείδειων και µη Ευκλείδειων Γεωµετριών Ζ13 Η εννοιολογική εξέλιξη της Ανάλυσης (*) Ζ14 Σταθµοί στη Θεµελίωση των Μαθηµατικών Ζ15 Ιστορία των Μαθηµατικών Ζ19 Θέµατα Μαθηµατικών στην Εκπαίδευση Οµάδα Ζ2 Ζ20 ιδακτική των Μαθηµατικών (*) Ζ21 Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη ιδασκαλία των Μαθηµατικών Ζ28 Θέµατα ιδακτικής των Μαθηµατικών Ζ29 Θέµατα Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Απαιτήσεις για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης Για την απόκτηση M..E. απαιτούνται: (α) Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 8 µαθήµατα, από τα αναφερόµενα στον ως άνω κατάλογο. H κλίµακα της βαθµολογίας των εξετάσεων αποτελείται από τους βαθµούς A, B, Γ,, όπου το A είναι ο µεγαλύτερος βαθµός και το ισοδυναµεί µε αποτυχία. Σε 2 το πολύ από τα 8 µαθήµατα επιτρέπεται ο βαθµός να είναι Γ. Επιπλέον, πρέπει να ικανοποιούνται οι εξής περιορισµοί ανά κατεύθυνση.

6 1. Θεωρητικά Μαθηµατικά: Για την απόκτηση M..E. στα Θεωρητικά Mαθηµατικά, από τα 8 µαθήµατα τουλάχιστον 4 πρέπει να προέρχονται από τα βασικά µαθήµατα του ως άνω καταλόγου, και να ανήκουν ανά ένα στις περιοχές : α. Άλγεβρα - Θεωρία Aριθµών - Θεµέλια των Mαθηµατικών (Α1, Α3). β. Aνάλυση (Β). γ. Γεωµετρία Tοπολογία (Γ1, Γ2). δ. ιαφορικές Eξισώσεις - Aριθµητική Aνάλυση - Eφαρµοσµένα Mαθηµατικά ( 1, 2, ΣΤ). ε. Θεωρία Πιθανοτήτων Στατιστική (Ε1, Ε2, Ε3). Σηµείωση: Για την περιοχή α το απαιτούµενο βασικό µάθηµα µπορεί να αντικατασταθεί από το Α13 ή το Α20. Mεταξύ των 4 αυτών µαθηµάτων επιτρέπεται να υπάρχει το πολύ ένα µε βαθµό Γ. 2. Μαθηµατική Προσοµοίωση και Τεχνικές Υπολογισµών: Σκοπός της ειδίκευσης είναι η εξοικείωση σε µαθηµατικές µεθόδους προσοµοίωσης (µαθηµατικής µοντελοποίησης) φυσικών και τεχνολογικών προβληµάτων και των αντίστοιχων υπολογιστικών αλγορίθµων για την αριθµητική τους επίλυση. Ιδιαίτερα οι φοιτητές της ειδίκευσης θα εκπαιδευτούν: Σε µαθηµατικές µεθόδους για προβλήµατα εφαρµογών. Σε µια φυσική ή τεχνολογική περιοχή. Σε µεθόδους αριθµητικής προσοµοίωσης και τεχνικές υπολογισµών. Στην ανάπτυξη του αντιστοίχου λογισµικού. Τα µαθήµατα χωρίζονται σε: Υποχρεωτικά µαθήµατα: Θεωρία Μέτρου, Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις, Αριθµητική Ανάλυση. Μαθήµατα επιλογής: Μαθήµατα από τις οµάδες Β, 1, 2, 3, Ε1, ΣΤ. Μαθήµατα ειδίκευσης: Τα µαθήµατα των οµάδων 3 και ΣΤ. Για την απόκτηση Μ..Ε. σε Μαθηµατική Προσοµοίωση και Τεχνικές Υπολογισµών, στα 8 µαθήµατα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται τα τρία υποχρεωτικά µαθήµατα και τουλάχιστον δύο µαθήµατα ειδίκευσης. Πρότυπο Πρόγραµµα Σπουδών Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά: Θεωρία Μέτρου, Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις, Αριθµητική Ανάλυση. Β ΕΞΑΜΗΝΟ ύο µαθήµατα επιλογής και ένα µάθηµα ειδίκευσης. Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Ένα µάθηµα επιλογής και ένα µάθηµα ειδίκευσης. Έναρξη ιπλωµατικής Εργασίας. ΕΞΑΜΗΝΟ

7 ΕΞΑΜΗΝΟ Ένα µάθηµα ειδίκευσης ή µάθηµα µελέτης. Εκπόνηση ιπλωµατικής Εργασίας. 3. Επιχειρησιακά Μαθηµατικά: H ειδίκευση στα Επιχειρησιακά Μαθηµατικά (Business Mathematics) έχει σαν σκοπό την εκπαίδευση µεταπτυχιακών φοιτητών στην ποσοτική (µαθηµατική) µελέτη οικονοµικών προβληµάτων που ανακύπτουν στο σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί µία επιχείρηση ή ένας οργανισµός και τα οποία εφεξής (για τις ανάγκες της παρούσας πρότασης) θα καλούνται επιχειρησιακά προβλήµατα. Αυτό επιτυγχάνεται δια της εξοικείωσης µε: Τα µαθηµατικά προβλήµατα που ανακύπτουν σε συναφή γνωστικά αντικείµενα: στην διοίκηση επιχειρήσεων, στην χρηµατοοικονοµία, στην επιχειρησιακή έρευνα, στον αναλογισµό, την επιστήµη των αποφάσεων, κ.α. Τις µαθηµατικές µεθόδους που απαιτούνται για την µελέτη τους. Τις τεχνικές υπολογισµών που απαιτούνται για την αριθµητική επίλυσή τους. Την χρήση του υπάρχοντος λογισµικού για την επίλυση επιχειρησιακών προβληµάτων. Τα µαθήµατα χωρίζονται σε: Υποχρεωτικά µαθήµατα: Θεωρία Μέτρου, Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις, Θεωρία Πιθανοτήτων. Μαθήµατα επιλογής: Μαθήµατα από τις οµάδες Β, 1, 2, 3, Ε1, Ε2, Ε3. Μαθήµατα ειδίκευσης: Τα µαθήµατα των οµάδων Ε2 και Ε3. Για την απόκτηση Μ..Ε. σε Επιχειρησιακά Μαθηµατικά, στα 8 µαθήµατα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται τα τρία υποχρεωτικά µαθήµατα και τουλάχιστον δύο µαθήµατα ειδίκευσης. Πρότυπο Πρόγραµµα Σπουδών Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά: Θεωρία Μέτρου, Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις, Πιθανότητες. Β ΕΞΑΜΗΝΟ Τρία από τα παρακάτω: Στοχαστικές Ανελίξεις, Στατιστική, Προχωρηµένη Μικροοικονοµία, Αριθµητική Ανάλυση, Αριθµητική Επίλυση Μερικών ιαφορικών Εξισώσεων, Μέθοδοι Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών. Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ύο από τα παρακάτω: Επιχειρησιακή Έρευνα, Μαθηµατική Χρηµατοοικονοµία, ιαχείριση Φυσικών Πόρων, Θεωρία Παιγνίων στην Οικονοµία, Στοχαστικός και µη Βέλτιστος Έλεγχος, Ανάλυση Στατιστικών εδοµένων, Οικονοµική Γεωγραφία του ιαδικτύου. Εκπόνηση ιπλωµατικής Εργασίας. ΕΞΑΜΗΝΟ 4. Μαθηµατικά Θεµέλια Πληροφορικής και Εφαρµογές: Σκοπός της κατεύθυνσης είναι να καλύψει σε επίπεδο Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης την ραγδαίως αυξανόµενη ζήτηση ειδικών σε

8 Ασφάλεια συστηµάτων. Μετάδοση πληροφορίας και Κρυπτογραφία. Ανάπτυξη λογισµικού για τις παραπάνω εφαρµογές. Παρά το γεγονός ότι η ανάγκη επίλυσης προβληµάτων σχετιζόµενων µε τέτοιου είδους εφαρµογές γίνεται ολοένα και επιτακτικότερη, η Ελλάδα διαθέτει πολύ µικρό αριθµό επιστηµόνων µε σχετική ειδικότητα. Ολοένα και περισσότερες εφαρµογές της Πληροφορικής οδηγούν σε µαθηµατικά µοντέλα πολύ µεγάλης πολυπλοκότητας, οπότε καθίσταται αναγκαία η χρήση προχωρηµένων µαθηµατικών εργαλείων από κλάδους όπως η Άλγεβρα, η Θεωρία Αριθµών, η Γεωµετρία και η Λογική. Για την απόκτηση Μ..Ε. στα Μαθηµατικά Θεµέλια της Πληροφορικής, στα 8 µαθήµατα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται τα εξής: α. Τα µαθήµατα: Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα, Υπολογισιµότητα. β. Ένα µάθηµα των οµάδων Β ή Γ1 ή Υπολογιστική Γεωµετρία ή Υπολογιστική Αλγεβρική Γεωµετρία. γ. Ένα από τα µαθήµατα: Άλγεβρα Ι, Άλγεβρα ΙΙ. δ. Ένα από τα µαθήµατα: Κρυπτογραφία, Κωδικοποίηση. ε. Ένα µάθηµα από τις οµάδες 1, 2, 3 ή Θεωρία Πιθανοτήτων. Πρότυπο Πρόγραµµα Σπουδών Α ΕΞΑΜΗΝΟ Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα, Κωδικοποίηση, Ένα µάθηµα της οµάδας Β (Ανάλυση). Β ΕΞΑΜΗΝΟ Υπολογισιµότητα, Κρυπτογραφία, Συµβολικοί και Επιστηµονικοί Υπολογισµοί, ή ένα µάθηµα από την Οµάδα (Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά). Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Άλγεβρα Ι ή ΙΙ, ένα µάθηµα από την υποοµάδα Γ1 ή ένα από τα µαθήµατα: Υπολογιστική Γεωµετρία, Υπολογιστική Αλγεβρική Γεωµετρία. Εκπόνηση ιπλωµατικής Εργασίας. ΕΞΑΜΗΝΟ 5. Μαθηµατικά για την Εκπαίδευση: Για την απόκτηση Μ..Ε. στα Μαθηµατικά για την Εκπαίδευση, στα 8 µαθήµατα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται: α. ύο από τα βασικά µαθήµατα των οµάδων: Α1, Α3, Α4, Β, Γ1, Γ2, 1, 2, Ε1, Ε2, Ε3, ΣΤ. β. ύο µαθήµατα από την οµάδα Ζ1. γ. Ένα µάθηµα από την οµάδα Ζ2.

9 Σηµείωση (για όλες τις κατευθύνσεις): Oρισµένα από τα απαιτούµενα µαθήµατα µπορούν να αντικατασταθούν: Με προχωρηµένα προπτυχιακά µαθήµατα, εφόσον γίνει πρόσθετη εργασία από διδάσκοντες και φοιτητές, η οποία θα τα καταστήσει ισοδύναµα µε µεταπτυχιακά. Με µεταπτυχιακά µαθήµατα άλλων Τµηµάτων της Σχολής Θετικών Επιστηµών εφόσον αυτά έχουν συναφή ή/και συµπληρωµατικό περιεχόµενο µε ανάλογα µαθήµατα του παρόντος Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. (β) Συγγραφή µεταπτυχιακής εργασίας στην περιοχή της ειδίκευσης, στην οποία απονέµεται το M..E. H συγγραφή της εργασίας γίνεται κατά το 4ο εξάµηνο των σπουδών. H µεταπτυχιακή εργασία µπορεί να συνίσταται σε : 1. Πρωτότυπη ερευνητική εργασία. 2. Λεπτοµερή απόδειξη ή επέκταση γνωστών συµπερασµάτων, η οποία δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία. 3. Έκθεση ενός θέµατος, µε τρόπο που να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση της σχετικής βιβλιογραφίας. 4. Μελέτη µαθηµατικών προβληµάτων µε εκτεταµένη χρήση υπολογιστικών µεθόδων και υπολογιστών. 5. Μελέτη προβληµάτων από περιοχές εφαρµογών µε εκτεταµένη και ουσιαστική χρήση µαθηµατικών µεθόδων και αποτελεσµάτων.

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 και αποτελεί μετεξέλιξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)... i 4.1 Εισαγωγή... 4-1 4.2 Προπανεπιστηµιακή εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛHPOΦOPIAKΩN & EΠIKOINΩNIAKΩN ΣYΣTHMATΩN. Oδηγός Σπουδών ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY. Aκαδηµαΐκο Eτος 2ο12-2ο13 TMHMA MHXANIKΩN.

ΠΛHPOΦOPIAKΩN & EΠIKOINΩNIAKΩN ΣYΣTHMATΩN. Oδηγός Σπουδών ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY. Aκαδηµαΐκο Eτος 2ο12-2ο13 TMHMA MHXANIKΩN. ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY TMHMA MHXANIKΩN ΠΛHPOΦOPIAKΩN & EΠIKOINΩNIAKΩN ΣYΣTHMATΩN Oδηγός Σπουδών Aκαδηµαΐκο Eτος 2ο12-2ο13 Kαρλοβασι - Σαµοσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα