ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS"

Transcript

1 ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ STUDENT HANDBOOK Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο Τηλ.: Γραµµατεία Τµήµατος ΕΑΠΗ Ιπποκράτους 35, γ όροφος Τηλ.: Γραφείο Υποστήριξης του ΠΜΣ ιστοσελίδα:

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ε.Α.Π.Η. Institute of Education, Πανεπιστήµιο του Λονδίνου 1. ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή 1.2 Αντικείµενο - Στόχοι του Κοινού ΠΜΣ 1.3 Τίτλοι και ιάρκεια Σπουδών 1.4 Όργανα ιοίκησης 1.5 Υποστήριξη του Κοινού ΠΜΣ 1.6 ιασφάλιση Ποιότητας 1.7 Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών 1.8 Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο 1.9 Βιβλιοθήκες 1.10 Πόροι Υποτροφίες 1.11 Επικοινωνία µε Μέλη ΕΠ και ιδάσκοντες/ουσες του Κοινού ΠΜΣ 2. ΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1 οµή του Προγράµµατος Σπουδών 2.2 Ενότητες µαθηµάτων 2.3 ιεπιστηµονικά σεµινάρια 2.4 Μαθήµατα εµβάθυνσης 2.5 Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία 2.6 Μαθήµατα από άλλα ΠΜΣ των Πανεπιστηµίων Αθηνών και Λονδίνου 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 3.1 Ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Πρόγραµµα Φοίτησης 3.2 Φοίτηση και αποφοίτηση 3.3 Αξιολόγηση-Βαθµολόγηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών Περιγραφή Μαθηµάτων 2

3 Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ε.Α.Π.Η. Το Πανεπιστήµιο Αθηνών Οι σπουδές στα ηµόσια Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης πιστοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Τα Πανεπιστήµια είναι αυτοδιοικούµενα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, µε ακαδηµαϊκή ελευθερία, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και αποτελούνται από Σχολές και Τµήµατα. Κάθε Τµήµα χορηγεί αντίστοιχο πανεπιστηµιακό πτυχίο. Τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών έχουν θεσµικά κατοχυρωµένη δικαιοδοσία να απονέµουν πτυχία. Το Πανεπιστήµιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 και αποτελεί το πρώτο Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Έχει µεγάλο αριθµό φοιτητών, καθηγητών και γνωστικών αντικειµένων σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. Το Πανεπιστήµιο αποτελείται από τριάντα ένα Τµήµατα, κατανεµηµένα σχεδόν στο σύνολό τους σε πέντε (5) Σχολές. Τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών λειτουργούν σήµερα εκατον δεκα οκτώ (118) Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επίσης, λειτουργούν πληθώρα ερευνητικών εργαστηρίων και κέντρων, καθώς και οκτώ (8) Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα. Το Πανεπιστήµιο Αθηνών αναπτύσσει διεθνείς δραστηριότητες και συνεργασίες µε διακεκριµένα πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα άλλων χωρών. Συµµετέχει σε διεθνή επιστηµονικά δίκτυα, διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισµούς, ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα, Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών και προγράµµατα νέας ελληνικής γλώσσας για ξένους. Τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τα Πανεπιστήµια έχουν την αρµοδιότητα για: (α) το σχεδιασµό και την οργάνωση Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και (β) τη χορήγηση και την πιστοποίηση των µεταπτυχιακών τίτλων και ιδακτορικών ιπλωµάτων. Η πιστοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των µεταπτυχιακών σπουδών και ο τύπος και ο χαρακτηρισµός των απονεµόµενων µεταπτυχιακών τίτλων και των ιδακτορικών ιπλωµάτων καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΠΜΣ ή του κάθε πανεπιστηµίου. O έλεγχος της ποιότητας και του επιπέδου των παρεχοµένων σπουδών γίνεται όπως ορίζεται από τη νοµοθεσία. Η συνεργασία Πανεπιστηµίων µε αναγνωρισµένα οµοταγή Ιδρύµατα της αλλοδαπής ρυθµίζεται από Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) µεταξύ των συνεργαζόµενων Ιδρυµάτων, στο οποίο καθορίζονται το αντικείµενο του προγράµµατος, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, ο τύπος του µεταπτυχιακού τίτλου, και κάθε άλλο θέµα που κρίνεται αναγκαίο σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές κάθε συνεργαζόµενης χώρας. Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι που χορηγούνται είναι ισότιµοι µε τους χορηγούµενους από τα συνεργαζόµενα ιδρύµατα στα οποία λειτουργεί το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Τµήµα Ε.Α.Π.Η. Το Τ.Ε.Α.Π.Η. είναι ένα από τα πανεπιστηµιακά Τµήµατα µε το προνόµιο να προσφέρει το πτυχίο του συγκεκριµένη επαγγελµατική προοπτική. Καλλιεργεί την επιστηµονική παιδεία και µέσω αυτής διασφαλίζει την κατάρτιση τη σχετική µε το επάγγελµα του/της παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας. Η σύνθεση επιστηµονικής γνώσης και επαγγελµατικής κατάρτισης ή, µε άλλους όρους, θεωρίας και πράξης είναι βασική αρχή του Τµήµατος. Το Τµήµα έχει αναπτύξει σηµαντικές διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Συµµετέχει σε πέντε Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το παλαιότερο όλων 3

4 είναι το διακρατικό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Institute of Education, Πανεπιστήµιο Λονδίνου Το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου Στο Ηνωµένο Βασίλειο το θεσµικό πλαίσιο των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης ποικίλει. Τα παλαιότερα πανεπιστήµια (πριν το 1992) λειτουργούν βάσει βασιλικής χάρτας, ενώ τα νεότερα πανεπιστήµια και ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν βάσει κοινοβουλευτικού νόµου. Η νοµοθεσία σχετικά µε την ανώτατη εκπαίδευση δεν είναι συγκεντρωµένη σε ένα µοναδικό και συνεκτικό σώµα. Ο εκπαιδευτικός νόµος του 1992 για τη µεταδευτεροβάθµια και ανώτατη εκπαίδευση εισήγαγε µεγάλες αλλαγές, που περιλάµβαναν, µεταξύ άλλων, το δικαίωµα της χρήσης του όρου «πανεπιστήµιο» από τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης που πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια. Σύµφωνα µε το νόµο αυτό, το Συµβούλιο του Στέµµατος είναι αρµόδιο να εγκρίνει ένα ίδρυµα ως ικανό να απονέµει πτυχία. To Institute of Education είναι ένα από τα 17 ιδρυτικά αυτόνοµα Κολέγια του οµόσπονδου Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Κάθε Κολέγιο του Πανεπιστηµίου έχει το δικό του Χάρτη, Καταστατικό και νοµική υπόσταση. Όλα τα πτυχία των προγραµµάτων στα οποία είναι εγγεγραµµένοι οι φοιτητές κάθε Κολεγίου είναι πτυχία του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Τα Κολέγια έχουν αυτονοµία στους κανονισµούς σπουδών και σε όλες τις διαδικασίες συµπεριλαµβανοµένων των τρόπων αξιολόγησης. Χρηµατοδοτούνται από τα κυβερνητικά χρηµατοδοτικά συµβούλια και από τα δίδακτρα των φοιτητών, και προσλαµβάνουν το προσωπικό τους, συµπεριλαµβανοµένων και των καθηγητών. Το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση των κατάλληλων διαδικασιών στα Κολέγια έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση υψηλής ποιότητας της εκπαίδευσης και των παροχών σε όλες τις πτυχές του έργου τους. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα προγράµµατα προσφέρουν µαθήµατα σε «σπονδυλωτή» (modular) οργάνωση και προγράµµατα µερικής φοίτησης, ενώ πολλά πανεπιστήµια χορηγούν σε φοιτητές πιστωτικές µονάδες για προηγούµενες σπουδές και άτυπες µορφές µάθησης που αποκτήθηκαν από την εργασία τους ή άλλες εµπειρίες. Institute of Education Το Institute of Education είναι το µόνο Κολέγιο του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου µε επιστηµονικό αντικείµενο την εκπαίδευση και σχετικές επιστηµονικές περιοχές των κοινωνικών επιστηµών. Το διακεκριµένο ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό του ΙοΕ και οι ικανοί φοιτητές του αποτελούν µια πλούσια µαθησιακή κοινότητα που αντικατοπτρίζει την πολιτισµική ετερότητα και τις ποικίλες πολιτικές, φιλοσοφικές και µεθοδολογικές θέσεις στην εκπαιδευτική και κοινωνική επιστηµονική σκέψη. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 1200 πτυχιούχοι εκπαιδεύονται ως εκπαιδευτικοί στα προγράµµατα του ΙοΕ. Τα υπόλοιπα 4/5 του φοιτητικού σώµατος αποτελούνται από εκπαιδευτικούς µε πρόσφατη πιστοποίηση, καθώς και από έµπειρους επαγγελµατίες στην εκπαίδευση και σχετικές επιστηµονικές περιοχές. Προέρχονται από όλες τις περιοχές του Ηνωµένου Βασιλείου και έχουν στόχο να ενισχύσουν τις προοπτικές µιας επιτυχηµένης σταδιοδροµίας µέσα από προγράµµατα επιµόρφωσης, µεταπτυχιακά διπλώµατα, µεταπτυχιακούς τίτλους, διδακτορικούς τίτλους και µεταδιδακτορική έρευνα. Το ΙοΕ προσελκύει και διατηρεί στο δυναµικό του διακεκριµένους επιστήµονες που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της εκπαιδευτικής έρευνας. Το ακαδηµαϊκό προσωπικό του ΙοΕ-καθηγητές, διδακτικό προσωπικό και 4

5 ερευνητές- συµµετέχει σε περισσότερα από 100 χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και είναι περιζήτητο σε όλο τον κόσµο για διαλέξεις και συνεργασίες. 1. ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Σύντοµο Ιστορικό Το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα αποτελεί αναµόρφωση (ΦΕΚ 2116/ ) του ιακρατικού Κοινού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών που ιδρύθηκε το 1994 (ΦΕΚ 670/ ) και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος Το πρόγραµµα αυτό µε τίτλο Συγκριτική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε συνεργασία µε το Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Την κύρια ευθύνη είχε η καθηγήτρια Μ. Ηλιού, ιευθύντρια του συγκεκριµένου προγράµµατος από το 1997 µέχρι τη συνταξιοδότησή της το Από το 2001 το Πρόγραµµα αναµορφώθηκε µε µεγαλύτερη έµφαση στη διακρατική συνεργασία. Η συνεργασία αυτή αναπτύχθηκε και θεσµικά (ΦΕΚ 705/ ) από το 2003 µε προσυπογραφή του Μ Ε από το ΙοΕ (ΦΕΚ 611/ ) και στη συνέχεια µε τη χορήγηση του Ενιαίου τίτλου σπουδών (ΦΕΚ 1432/ ) και (ΦΕΚ 2116/ ). Σήµερα το Πρόγραµµα διοικείται από τη ιοικούσα Επιτροπή (Programme Governing Board). Από την ίδρυσή του µέχρι και σήµερα το Πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισµό του ΥΠΑΙ.Θ.Π.Α. Από το ακαδηµαϊκό έτος έως και το το αναµορφωµένο Πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από την αντίστοιχη δράση του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Κατά τα έτη 2004 έως και 2007 πηγές χρηµατοδότησης ήταν τόσο το ΥΠΑΙ.Θ.Π.Α. όσο και ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το 2007 έως σήµερα αποκλειστική πηγή χρηµατοδότησης είναι το ΥΠΑΙ.Θ.Π.Α. Από την αρχή της λειτουργίας του σκοπός του Προγράµµατος ήταν η εξειδίκευση των µεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών (Μ.Φ.) σε θέµατα ευαισθητοποίησης και διδασκαλίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην εκπαίδευση. Αφετηρία για την οργάνωση του µεταπτυχιακού αυτού προγράµµατος ήταν η θέση ότι η ευαισθητοποίηση στα θέµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της προάσπισής τους οφείλει να αποτελέσει κατευθυντήριο άξονα της εκπαίδευσης ήδη από τις πρώτες βαθµίδες. Συγκεκριµένα, επιδίωξη του Προγράµµατος είναι: - Η ανάπτυξη της θεωρίας και της πρακτικής για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την καταπολέµηση των κοινωνικών διακρίσεων στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο πολυεθνικών συνόλων και πολυπολιτισµικών κοινωνιών. - Η εξέταση µεθόδων εκπαιδευτικής έρευνας στη βάση θεωριών και επιστηµολογικών παραδειγµάτων. - Η εµβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες που αφορούν την εκπαίδευση, τις κοινωνικές διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισµό µέσα από διαφορετικά επιστηµονικά παραδείγµατα. - Η κατανόηση της κοινωνικής και πολιτισµικής ετερογένειας όσων µετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 5

6 - Η κατανόηση του πολύπλοκου, πολυεπίπεδου χαρακτήρα της διδασκαλίας/µάθησης σε σχέση µε κυρίαρχα ζητήµατα και αλλαγές στην εκπαίδευση. - Η έµφαση στις αφετηρίες και τις διαδικασίες διαµόρφωσης εκπαιδευτικών πολιτικών που σχετίζονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον κοινωνικό αποκλεισµό σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. - Η ανάδειξη του ρόλου των ευρωπαϊκών θεσµών και των επιδράσεων που ασκούν παγκόσµια κινήµατα σε ζητήµατα εκπαίδευσης, δικαιωµάτων και κοινωνικής συνοχής. Βασική επιδίωξη του Προγράµµατος είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών. Σε αυτή την κατεύθυνση συµβάλλει η στενή συνεργασία µε το Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας Memorandum of Agreement/ Protocol of Collaboration, που θεσµοποιεί το πλαίσιο της συνεργασίας των δύο Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων. Το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα, λειτουργεί µε βάση το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.)., όπως προβλέπεται από την ελληνική νοµοθεσία, καθώς και τους κανόνες και τις ρυθµίσεις που διέπουν το ΙοΕ. Η συνεργασία άρχισε το 1995, µετά από ενέργειες της Καθηγήτριας Μαρίας Ηλιού στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και της ρ. Eva Gamarnikow στο IοΕ του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Το 2001 η συνεργασία έγινε διακρατική και τυπικά. Από το ακαδηµαϊκό έτος , το ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα λειτούργησε µε βάση το Εδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) και άρχισε να χορηγεί Ενιαίο ίπλωµα από τα Πανεπιστήµια Αθηνών και Λονδίνου. Η ανανέωση της ισχύουσας συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) για το Κοινό ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα έγινε το Μάρτιο του Από το 2001 έως σήµερα, το Πρόγραµµα αξιολογείται ανά διετία µε τη µορφή της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησης (βλ. 1.6). 1.2 Αντικείµενο Στόχοι του Κοινού ΠΜΣ Το Κοινό ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα έχει ως αντικείµενο τη διδασκαλία, την έρευνα, τη µελέτη και την εφαρµογή µεθόδων για θέµατα εκπαίδευσης. Το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Τµήµα Ε.Α.Π.Η.) και του Institute of Education (IOE) του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου χορηγεί τίτλο που εντάσσεται στις επιστήµες της αγωγής. Οι κάτοχοι του µεταπτυχιακού τίτλου έχουν όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτό. Η προστιθέµενη αξία που προκύπτει τόσο για το Τµήµα όσο και για τα Πανεπιστήµια Αθηνών και Λονδίνου συνδέεται µε /αποτυπώνεται στους στόχους του Προγράµµατος. Συγκεκριµένα το Πρόγραµµα αποσκοπεί: - στην κινητικότητα των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και διδασκόντων προωθώντας έτσι τη συνεργατική διδασκαλία και την εξοικείωση των φοιτητών µε διαφορετικά εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτισµικά πλαίσια (ελληνικό και αγγλικό). - στην κατάρτιση εξειδικευµένων εκπαιδευτικών και επιστηµόνων οι οποίοι θα παρέχουν έργο στο αντικείµενο των επιστηµών της αγωγής και ειδικότερα στον τοµέα των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων στην Εκπαίδευση, και θα καλύπτουν ανάγκες σε δυναµικό των σχολείων, των κεντρικών δηµόσιων φορέων της εκπαίδευσης, όπως 6

7 οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Κέντρων Ερευνών, δηµόσιων φορέων της εκπαίδευσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, µη κερδοσκοπικών οργανισµών, µη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδιωτικών φορέων. - στη δηµιουργία επιστηµονικών στελεχών ικανών να συµµετέχουν στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών κ.α., στη µελέτη και στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων κ.α., και στην ανάπτυξη και εφαρµογή εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται στην καταπολέµηση των κοινωνικών ανισοτήτων που αναδύονται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών θεσµών. Οι σπουδές στο Κοινό ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα οργανώνονται µε βάση ένα κοινό σχήµα ενοτήτων και µαθηµάτων. Το περιεχόµενο σπουδών περιλαµβάνει γνώσεις στη θεωρία και στην έρευνα. Εστιάζει στην ανάλυση εκπαιδευτικών ζητηµάτων και επιχειρεί να αναδείξει καινοτόµες πρακτικές τόσο στο ερευνητικό όσο και το εκπαιδευτικό επίπεδο, έχει ερευνητικό και επαγγελµατικό χαρακτήρα και πιστοποιεί ερευνητικές και επαγγελµατικές ικανότητες. Παράλληλα καλλιεργεί ικανότητες για ευρύτερη επιστηµονική και ερευνητική ή πρακτική δραστηριότητα, καθώς και κριτική και δηµιουργική ανάγνωση της καθηµερινότητας µέσω του επιστηµονικού διαλόγου. Γνώση και κατανόηση To Πρόγραµµα βοηθά τους ΜΦ να κατανοήσουν: Την προέλευση και τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε διαφορετικούς τοµείς, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το ρόλο και τα αποτελέσµατα της δράσης των ευρωπαϊκών θεσµών και των ευρύτερων παγκόσµιων τάσεων σε σχέση µε την εκπαίδευση στην Ευρώπη. Τις κυριότερες θεωρίες και έννοιες που σχετίζονται µε την εκπαίδευση, από διαφορετικές επιστηµονικές οπτικές, µε ειδική αναφορά στην κατασκευή των κοινωνικών διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισµού. Την κοινωνική και πολιτισµική ετερογένεια των συµµετεχόντων σε εκπαιδευτικά προγράµµατα. Την πολύπλοκη, πολυεπίπεδη φύση της µάθησης και τη σχέση της µε τα εκπαιδευτικά ζητήµατα και τις αλλαγές στην εκπαίδευση. Ακαδηµαϊκές δεξιότητες Το Πρόγραµµα καθιστά τους ΜΦ ικανούς: Να αναγνωρίζουν και να τοποθετούν στο κατάλληλο πλαίσιο ζητήµατα και ερωτήµατα σχετικά µε τη θεωρία, την έρευνα, την πολιτική και την επαγγελµατική πρακτική. Να αντιµετωπίζουν κριτικά και να κατανοούν τη θεωρία και τις µεθόδους έρευνας που είναι κατάλληλες για τη διερεύνηση συγκεκριµένων ζητηµάτων, εκπαιδευτικών προβληµάτων και ειδικών ερευνητικών ερωτηµάτων. Να αναπτύσσουν δεξιότητες εφαρµογής θεωριών και µεθόδων έρευνας, ώστε να διεξάγουν και να αναπτύσσουν τη δική τους έρευνα. Να εντοπίζουν, να αναλύουν και να εντάσσουν στο κατάλληλο εννοιολογικό πλαίσιο πραγµατολογικό υλικό και πληροφορίες από ποικίλες πηγές. Να αξιολογούν κριτικά τα πραγµατολογικά δεδοµένα σε σχέση µε τη θεωρία και το κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο, να συνάγουν συµπεράσµατα και να αξιολογούν τις θεωρίες και ερµηνείες µε βάση το πραγµατολογικό υλικό και τα χαρακτηριστικά του πλαισίου. 7

8 Να χρησιµοποιούν συστηµατικά τη συγκριτική ανάλυση για να κατανοούν τις αλληλεπιδράσεις στην εκπαίδευση. Να αξιολογούν κριτικά τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται η συγκριτική ανάλυση σε διάφορες περιπτώσεις. Να συγκεντρώνουν πληροφορίες και πραγµατολογικά δεδοµένα από ποικίλες πηγές και να αναπτύσσουν τη δική τους επιχειρηµατολογία µε βάση τα στοιχεία και την κριτική τους σκέψη. Να επιχειρηµατολογούν µε σαφήνεια και µε ακρίβεια, στο γραπτό και προφορικό λόγο, και να συγγράφουν εργασίες µε ακαδηµαϊκή δοµή και περιεχόµενο. Να αυτοκαθοδηγούνται και να επιδεικνύουν πρωτοτυπία στην επίλυση επιστηµονικών προβληµάτων. Να εργάζονται σε διεπιστηµονικές οµάδες και να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή νέας γνώσης. Πρακτικές- επαγγελµατικές δεξιότητες Οι ΜΦ αναπτύσσουν ικανότητες: Να εφαρµόζουν εκπαιδευτικές θεωρίες και έννοιες σε προβλήµατα έρευνας, πολιτικής και πρακτικής. Να διαµορφώνουν επιστηµολογικά πλαίσια και να αξιοποιούν κατάλληλα µεθοδολογίες έρευνας και ανάλυσης για την αντιµετώπιση προβληµάτων εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής. Να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν πραγµατολογικά δεδοµένα της εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής σε συγκεκριµένα πλαίσια. Να σχεδιάζουν προγράµµατα παρέµβασης, λαµβάνοντας υπόψη την προέλευση και τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της οµάδας στην οποία απευθύνεται η παρέµβαση. Να δρουν αυτόνοµα σε επαγγελµατικό επίπεδο. Να εργάζονται αποτελεσµατικά σε οµάδες και να βοηθούν άλλους να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας. 1.3 Τίτλοι και ιάρκεια Σπουδών Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Κοινό Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), οδηγεί στη χορήγηση µεταπτυχιακών τίτλων, στον κλάδο των Επιστηµών της Αγωγής, ως εξής: (α) Στους φοιτητές που εγγράφονται, φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόµενες εργασίες στο ΕΚΠΑ και στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου (ΙοΕ) χορηγείται Ενιαίο Μεταπτυχιακό ίπλωµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και Αγωγής. Ειδίκευση: Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα - Joint MA degree in Education and Human Rights. Το ίπλωµα απονέµεται από κοινού από τα δύο συνεργαζόµενα ιδρύµατα: το Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Αθηνών και το Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Οι φοιτητές παρακολουθούν µαθήµατα που προσφέρονται και στα δύο πανεπιστήµια και αξιολογούνται µε τα κριτήρια του αντίστοιχου πανεπιστηµίου. Η φοίτηση περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο πλήρη ακαδηµαϊκά τρίµηνα (spring and summer term) στο Institute of Education του 8

9 Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (εαρινό εξάµηνο του πρώτου έτους σπουδών) και τρία ακαδηµαϊκά εξάµηνα στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. (β) Στους φοιτητές που εγγράφονται, φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόµενες εργασίες στο ΕΚΠΑ, χορηγείται Χωριστό Μεταπτυχιακό ίπλωµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και Αγωγής. Ειδίκευση: Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα µε αναφορά στο συνεργαζόµενο Ίδρυµα (Institute of Education). Το ίπλωµα απονέµεται από το Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οι φοιτητές παρακολουθούν µαθήµατα που προσφέρονται στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και αξιολογούνται µε βάση τα κριτήρια του. Η φοίτηση περιλαµβάνει 4 ακαδηµαϊκά εξάµηνα στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Στο τελευταίο εξάµηνο ΕΚΠΑ /εαρινό και θερινό τρίµηνο ΙΟΕ, οι ΜΦ εκπονούν τη Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Το Κοινό ΠΜΣ χορηγεί επιπλέον Diploma Supplement (Παράρτηµα ιπλώµατος) όπως αναφέρεται στα άρθρα 3 και 6 του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας: σε αυτό παρουσιάζεται η δοµή του Προγράµµατος, η περιγραφή των µαθηµάτων που ο/η απόφοιτος ολοκλήρωσε, το φορτίο, οι πιστωτικές µονάδες και η επίδοση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Οι ΜΦ που εισάγονται στο Πρόγραµµα από το Πανεπιστήµιο Αθηνών καθοδηγούνται στις επιλογές τους από τον/την Σύµβουλο Καθηγητή/τριά τους ώστε να καταρτίσουν ένα ατοµικό πρόγραµµα µε συνοχή και προσαρµοσµένο στις ανάγκες τους (βλ. 3.2). Οι ΜΦ που εισάγονται στο Πρόγραµµα από το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου οργανώνουν το πρόγραµµά τους σε συνεργασία µε τον Course Leader του Προγράµµατος ιδακτορικό ίπλωµα Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρία (3) πλήρη ηµερολογιακά έτη. Οι υποψήφιοι οφείλουν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις επιλογής, εγγραφής, φοίτησης και αποφοίτησης που ισχύουν σε κάθε συνεργαζόµενο ίδρυµα χωριστά. 1.4 Όργανα ιοίκησης Το Πρόγραµµα διοικείται από τα ακόλουθα σώµατα των οποίων οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τη νοµοθεσία και το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.): τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου τη ιοικούσα Επιτροπή του Προγράµµατος-Programme Governing Board Συµµετέχει εκπρόσωπος των µεταπτυχιακών φοιτητών 1.5 Υποστήριξη του Κοινού ΠΜΣ (α) Τµήµα Ε.Α.Π.Η (Πανεπιστήµιο Αθηνών) To Κοινό ΠΜΣ υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο, 9

10 τηλέφωνο (Αθανασία Χαλαζωνίτη, Γραµµατέας της ιοικούσας Επιτροπής του Προγράµµατος). Υποστηρίζεται επίσης από το Γραφείο Υποστήριξης του Προγράµµατος, Ιπποκράτους 35, 3 ος όροφος, τηλέφωνο ιστοσελίδα: Το γραφείο παρέχει υποστήριξη στους ΜΦ για θέµατα σχετικά µε τη φοίτηση στο Πρόγραµµα. εν έχει αρµοδιότητα για ζητήµατα που αφορούν τη διαµονή των ΜΦ στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της εκεί φοίτησής τους. (β) Institute of Education (Πανεπιστήµιο του Λονδίνου) Η διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου γίνεται από: -Registry and Student Support: Dr Edel Mahony, Academic Registrar, 20 Bedford Way, London WC1H 0AL, Student Support Centre, Level 4, Core A, and Miss Ruth Gosling, Academic Registrar, room 407, 4 th floor, 20 Bedford Way, -MA Course Administrator: Miss Judy Morrison, room 724, 20 Bedford Way, - Recruitment and Admissions, Registry : Laura Peters, Senior Administrator (Registry), Level 4 - Student Support Centre, 20 Bedford Way, WC1H 0AL, Recruitment and Admissions Ext Kirsten Hamilton, Assistant Registrar, Recruitment & Admissions International, level 4, 20 Bedford Way, David Kelly, Administrator, Recruitment & Admissions, Home/EU, Registry & Student Support, Level 4, 20 Bedford Way, Όλες οι ακαδηµαϊκές και οικονοµικές υποχρεώσεις των ΜΦ που φοιτούν στο ΙΟΕ διέπονται από τους κανόνες και τις ρυθµίσεις του ΙοΕ του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, όπου οι ΜΦ πρέπει να απευθύνονται για κάθε θέµα. 1.6 ιασφάλιση της Ποιότητας. Το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα υπόκειται στις διαδικασίες αξιολόγησης-ελέγχου διασφάλισης της ποιότητας, όπως αυτές έχουν καθιερωθεί από κάθε συνεργαζόµενο ίδρυµα. Συγκεκριµένα, για το µέρος του Προγράµµατος που διεξάγεται στο Πανεπιστήµιο Αθηνών έχει καθιερωθεί από το 2001 διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης που ακολουθείται από εξωτερική αξιολόγηση µε εξωτερικό σύµβουλο-κριτή. Η εσωτερική αξιολόγηση στοχεύει στο να διαπιστώσει τη συνολική αποτελεσµατικότητα του Προγράµµατος και βασίζεται στις απαντήσεις, σε ερωτηµατολόγια, διδασκόντων και φοιτητών. Η εξωτερική αξιολόγηση πραγµατοποιείται από αξιολογητή του Πανεπιστηµίου Bath του Λονδίνου. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό του Προγράµµατος και οδηγούν στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας του ΠΜΣ. Για το µέρος του Προγράµµατος που διεξάγεται στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου, προβλέπονται: (α) αξιολόγηση-βαθµολόγηση των εργασιών των ΜΦ από εσωτερικούς βαθµολογητές διδάσκοντες του ΙοΕ, καθώς και από εξωτερικούς βαθµολογητές (εκτός του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου) 10

11 (β) διαδικασίες ελέγχου διασφάλισης της ποιότητας, όπως έχουν καθιερωθεί συνολικά για το Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. 1.7 Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών Από το ακαδηµαϊκό έτος οι φοιτητές/τριες που επιλέγονται στο Πρόγραµµα φοιτούν είτε (α) στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στο Institute of Education (ΙΟΕ) του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου είτε (β) στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η διαδικασία επιλογής των ΜΦ γίνεται µία φορά το χρόνο: α. στο Πανεπιστήµιο Αθηνών: ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν πτυχιούχοι ελληνικών ή ξένων πανεπιστηµιακών τµηµάτων, ισότιµων προς τα ελληνικά, καθώς και τµηµάτων Τ.Ε.Ι. (σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001), οι οποίοι κατέχουν επαρκώς την ελληνική και αγγλική γλώσσα. β. στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου: ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν πτυχιούχοι στο πεδίο της εκπαίδευσης ή των κοινωνικών επιστηµών ή πτυχιούχοι που έχουν επαγγελµατική ή προσωπική εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο σπουδών του ΠΜΣ. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποδοχής στο Πρόγραµµα, ισχύουν οι προϋποθέσεις που θέτει το Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν επαρκώς την αγγλική γλώσσα. Οι υποψήφιοι µπορούν να πληροφορηθούν τους τρέχοντες κανονισµούς σχετικά µε τους τρόπους απόδειξης της επάρκειας τους στην αγγλική γλώσσα στο Η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων φοιτητών και φοιτητριών ανακοινώνεται στον ηµερήσιο τύπο, στην ιστοσελίδα του Κοινού ΠΜΣ στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και από το Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας που περιλαµβάνει τα ακόλουθα: α) αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα β) αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων γ) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας δ) πιστοποιητικό κατοχής της αγγλικής γλώσσας ε) βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελµατική εµπειρία, η επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας. στ) υπόµνηµα στο οποίο να αναφέρονται τα επιστηµονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας, οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις σπουδές του/της, καθώς και προτεινόµενο σχέδιο σπουδών για τη φοίτησή του/της στο Κοινό Πρόγραµµα Σπουδών ζ) δύο συστατικές επιστολές η) δηµοσιεύσεις ή επιστηµονικές εργασίες (εφόσον υπάρχουν) Αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο, τηλ , και στο Institute of Education, στο αρµόδιο γραφείο (Room 504, School of Educational Foundations and Policy Studies, 20 Bedford Way). Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα δεν επιστρέφονται µετά την κατάθεσή τους. Η επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων. Όσοι επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο της εξέτασης των 11

12 δικαιολογητικών και δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής αγγλικής γλώσσας, δίνουν γραπτές εξετάσεις για να πιστοποιηθεί το επίπεδο γνώσης της αγγλικής. Στη συνέχεια, όσοι/ες καλύπτουν και τις προϋποθέσεις της γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιτυχείς εξετάσεις), καλούνται σε συνέντευξη από τα µέλη της Επιτροπής Επιλογής. Στην τελική επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών λαµβάνονται υπόψη ο γενικός βαθµός πτυχίου, η επίδοση σε συναφή προς το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά µαθήµατα, η πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, η τυχόν υπάρχουσα διδακτική, ερευνητική και επαγγελµατική εµπειρία, οι συστατικές επιστολές καθώς και η γενικότερη εκπαιδευτική πορεία τους. Στη συνέντευξη συνεκτιµώνται η συνολική συγκρότηση και επιστηµονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραµµα, καθώς και η έκταση των συναφών δραστηριοτήτων τους. Η ιοικούσα Επιτροπή του Προγράµµατος-Programme Governing Board ενδέχεται να ορίσει κατά περίπτωση συγκεκριµένα µαθήµατα από το προπτυχιακό πρόγραµµα, ως προαπαιτούµενα για τη συµµετοχή στο Κοινό ΠΜΣ. ιδακτορικές Σπουδές Οι διαδικασίες επιλογής και οι όροι φοίτησης διαφέρουν στα δύο συνεργαζόµενα ιδρύµατα. Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι χρειάζεται να ενηµερωθούν και να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο κάθε ίδρυµα χωριστά. 12

13 1.8. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου Εγγραφές- Ενηµέρωση Νέων Φοιτητών ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοίνωση Συµβούλων Καθηγητών/τριών ευτερα- Παρασκευή Σεπτεµβρίου ιεπιστηµονικό Σεµινάριο, β έτος (Θερινό Σχολείο Αναπλαισίωσης, µάθηµα συνδιδασκαλίας) ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή Σεπτεµβρίου 1 η εβδοµάδα µαθηµάτων και ιεπιστηµονικού Σεµιναρίου, Σεπτεµβρίου 2 η εβδοµάδα µαθηµάτων και ιεπιστηµονικού Σεµιναρίου ευτέρα 1 Οκτωβρίου ηλώσεις µαθηµάτων χειµερινού εξαµήνου, κατάθεση Σχεδίου Σπουδών, Κατάθεση προτάσεων Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας φοιτητών β έτους. 1-5 Οκτωβρίου 3η εβδοµάδα µαθηµάτων και ιεπιστηµονικού Σεµιναρίου 8-12 Οκτωβρίου 4η εβδοµάδα µαθηµάτων και ιεπιστηµονικού Σεµιναρίου Οκτωβρίου 5η εβδοµάδα µαθηµάτων και ιεπιστηµονικού Σεµιναρίου Οκτωβρίου 6η εβδοµάδα µαθηµάτων και ιεπιστηµονικού Σεµιναρίου 29-2 Οκτωβρίου/Νοεµβρίου 7η εβδοµάδα µαθηµάτων και ιεπιστηµονικού Σεµιναρίου 5-9 Νοεµβρίου 8η εβδοµάδα µαθηµάτων και ιεπιστηµονικού Σεµιναρίου Νοεµβρίου 9η εβδοµάδα µαθηµάτων και ιεπιστηµονικού Σεµιναρίου Νοεµβρίου 10η εβδοµάδα µαθηµάτων και ιεπιστηµονικού Σεµιναρίου Νοεµβρίου 11η εβδοµάδα µαθηµάτων και ιεπιστηµονικού Σεµιναρίου Νοεµβρίου Αιτήσεις για αναστολή σπουδών ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή 3-7 εκεµβρίου 12η εβδοµάδα µαθηµάτων και ιεπιστηµονικού Σεµιναρίου εκεµβρίου 13η εβδοµάδα µαθηµάτων και ιεπιστηµονικού Σεµιναρίου Έως 21 εκεµβρίου εκεµβρίου 1 Ιανουαρίου Παράδοση εργασιών χειµερινού εξαµήνου ΑΡΓΙΑ-Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 13

14 ευτέρα ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 28 Ιανουαρίου Ιανουαρίου/ Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου ευτέρα 4 Φεβρουαρίου ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή Τρίτη- Παρασκευή Τρίτη- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή ευτέρα- Παρασκευή Φεβρουαρίου 11 Φεβρουαρίου - 13 Μαίου Φεβρουαρίου Έναρξη Spring Term του ΙοΕ του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου ΕΝΑΡΞΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1η εβδοµάδα µαθηµάτων 2η εβδοµάδα µαθηµάτων ηλώσεις µαθηµάτων εαρινού εξαµήνου, κατάθεση Σχεδίου Σπουδών 3η εβδοµάδα µαθηµάτων ιεπιστηµονικό Σεµινάριο της Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας 4η εβδοµάδα µαθηµάτων 25-1 Φεβρουαρίου/Μαρτίου 5η εβδοµάδα µαθηµάτων 4-8 Μαρτίου 6η εβδοµάδα µαθηµάτων Μαρτίου 7η εβδοµάδα µαθηµάτων 15 Μαρτίου ευτέρα 18 Μαρτίου Λήξη Spring Term του ΙοΕ του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου Αργία Καθαράς ευτέρας Μαρτίου 8η εβδοµάδα µαθηµάτων ευτέρα 25 Μαρτίου Αργία (εθν. εορτή) Μαρτίου 9η εβδοµάδα µαθηµάτων 1-5 Απριλίου 10η εβδοµάδα µαθηµάτων 8-12 Απριλίου 11η εβδοµάδα µαθηµάτων 15 Απριλίου Απριλίου 12η εβδοµάδα µαθηµάτων Απριλίου 13η εβδοµάδα µαθηµάτων Μ. ευτέρα 29 Απριλίου Παρασκευή 10 Μαίου ευτέρα- Παρασκευή Μαϊου 20 Μαίου Έως 31 Μαίου Έναρξη Summer Term του ΙοΕ του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου Αργία (Πάσχα) Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας, β έτος Αιτήσεις για παράταση κατάθεσης Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας, β έτος Αιτήσεις για αναστολή σπουδών Κατάθεση εργασιών για τα modules του Spring Term στο ΙοΕ Παράδοση εργασιών εαρινού εξαµήνου ΕΚΠΑ, εξετάσεις 21 Ιουνίου 30 Αυγούστου Λήξη Summer Term του ΙοΕ του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου Τελική ηµεροµηνία κατάθεσης εργασιών για τα modules του Summer Term στο ΙοΕ 14

15 1.9. Βιβλιοθήκες Οι ΜΦ κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Πανεπιστήµιο Αθηνών µπορούν να αναζητήσουν το βιβλιογραφικό υλικό που χρειάζονται για τη συγγραφή των εργασιών τους από τα ηλεκτρονικά περιοδικά και τις βάσεις δεδοµένων στις οποίες το Πανεπιστήµιο έχει εξασφαλίσει πρόσβαση. Επίσης, µπορούν να χρησιµοποιούν τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και άλλων Πανεπιστηµίων. Οι βιβλιοθήκες έχουν διαφορετική πολιτική δανεισµού και χρήσης του υλικού τους. Παράλληλα, οι ΜΦ χρησιµοποιούν το σπουδαστήριο του ΠΜΣ, όπου υπάρχει βιβλιογραφία σχετική µε το αντικείµενο σπουδών του Κοινού Προγράµµατος. Ενδεικτικά µόνο, µερικές από τις βιβλιοθήκες που χρησιµοποιούν συχνά οι ΜΦ για τη συγγραφή των εργασιών κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους είναι οι ακόλουθες: Βιβλιοθήκη ΤΕΑΠΗ, ηµιόροφος, Ιπποκράτους 33, Αθήνα. Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης, 5ος & 6ος όροφος, Αιόλου & Κολοκοτρώνη, Αθήνα. Βιβλιοθήκη ηµοτικής Εκπαίδευσης, 3ος όροφος, Χαριλάου Τρικούπη 24, Αθήνα. Βιβλιοθήκη Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 6ος όροφος, γρ. 646, Πανεπιστηµιόπολη Ζωγράφου. Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, γρ. 536, Πανεπιστηµιόπολη Ζωγράφου. Βιβλιοθήκη Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, γραφ. 534, Πανεπιστηµιόπολη Ζωγράφου. Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστηµίου, Λ. Συγγρού 136, Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ βλ. Οι ΜΦ κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου µπορούν να αναζητήσουν το βιβλιογραφικό υλικό που χρειάζονται για τη συγγραφή των εργασιών τους στη βιβλιοθήκη του ΙοΕ, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, καθώς και σε άλλες βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες έχουν διαφορετική πολιτική δανεισµού και χρήσης του υλικού τους. Οι αρµόδιοι στο ΙοΕ είναι πρόθυµοι να διευκολύνουν τους ΜΦ να αποκτήσουν πρόσβαση σε άλλες βιβλιοθήκες, συντάσσοντας υποστηρικτικά σηµειώµατα ή υπογράφοντας σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά, µερικές από τις βιβλιοθήκες που σχετίζονται µε το αντικείµενο σπουδών και στις οποίες µπορούν να έχουν πρόσβαση οι ΜΦ είναι: General/Social Science Senate House Library University College London School of Economics Birkebeck College Malet Street, London WC1E 7HU Tel: +44(0) (ticket applications to Course Administrator, Room 504 ) Gower St, London WC1E 6B Tel: +44(0) Houghton St, London WC2A 2AE Tel: +44(0) Malet St, London WC1E 7HX Tel: +44(0)

16 Specialist Collections Women: Feminist Library Fawcett Library 5 & 5a Westminster Bridge Road London SEI Tel: +44(0) London Guildhall University 133 Whitechapel High Street London E1 7QA Tel: +44(0) Race, Ethnicity and Development: School of Oriental and African Studies Institute of Race Relations Human Rights/UN: Unites Nations Information Centre Thornhaugh Street Russell Square London WC1H 0XG Tel: +44(0) Leeke Street Kings Cross Road London WX1X 9HS Tel: +44(0) Millbank Tower, Millbank, London SW1 Tel: +44(0) Πόροι Υποτροφίες Πηγή χρηµατοδότησης του Κοινού Προγράµµατος είναι ο τακτικός προυπολογισµός του Πανεπιστηµίου Αθηνών (από το ΥΠΑΙ.Θ.Π.Α.) Το πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΕΡΑΣΜΟΣ συµβάλλει συµπληρωµατικά στους πόρους του Κοινού ΠΜΣ προβλέποντας χρηµατοδότηση κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων. Η επιλογή των φοιτητών στο Πρόγραµµα γίνεται µετά από σχετική προκήρυξη. Η µετακίνηση των διδασκόντων από το ΙοΕ στο ΕΚΠΑ και αντίστροφα, γίνεται για τις ανάγκες διδασκαλίας στο πλαίσιο του προγράµµατος. Ανάλογα µε τους διαθέσιµους πόρους, το Πρόγραµµα επιδιώκει να εξασφαλίσει οικονοµική ενίσχυση σε ΜΦ µε τη µορφή έµµισθης µερικής απασχόλησής τους στις δραστηριότητές του. Γίνεται επίσης προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες οικονοµικής ενίσχυσης ή υποτροφιών από άλλους φορείς, όπως το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το ΙΚΥ κλπ Επικοινωνία µε µέλη ΕΠ και ιδάσκοντες/ουσες του ΠΜΣ Α. Ανδρούσου: , Φ. Ασηµακοπούλου: , Ν. Ασκούνη: , Α. Βασιλοπούλου: , S. Ball: +44(0) , E. Gamarnikow: +44 (0) , Β. Γιαλαµάς: , D. Gillborn: +44 (0) , 16

17 A. Green: +44 (0) , T. Green: +44 (0) , Θ. ραγώνα: , Ε. Ζαµπέτα: , G. Janmaat: +44 (o) , Κατή: , Ι. Καυτανζόγλου: , Χ. Κωνσταντινίδου: Μ. Λεοντσίνη: , Μακρυνιώτη: , J. Ringrose, +44 (0) , S. Rizvi: +44 (0) , V. Showunmi, +44(0) , Β. Τσελφές: , D. Youdell: +44 (0) , C. Vincent: +44(0) , J. Vorhaus: +44 (0) , 2. ΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα αποτελείται από τις ακόλουθες βασικές συνιστώσες: τις τέσσερις ενότητες µαθηµάτων τα τρία ιεπιστηµονικά Σεµινάρια τη Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία. Σε κάθε συνιστώσα του προγράµµατος σπουδών αντιστοιχεί συγκεκριµένος αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS) που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Η οργάνωση του Προγράµµατος περιλαµβάνει: (α) υποχρεωτικά µαθήµατα (β) µαθήµατα επιλογής και (γ) µαθήµατα εµβάθυνσης Οι ΜΦ έχουν τη δυνατότητα επιλογής µέσα στο πλαίσιο κάθε ενότητας µαθηµάτων. Για κάθε ενότητα καθορίζεται ο αριθµός των µαθηµάτων που πρέπει να επιλέξουν (βλ και 3.1.2) Αυτό τους επιτρέπει να συγκροτήσουν ένα ατοµικό πρόγραµµα που να ανταποκρίνεται στα επιστηµονικά ενδιαφέροντα και την επιθυµητή εξειδίκευσή τους. Η επιλογή των µαθηµάτων γίνεται µε την καθοδήγηση του/της Συµβούλου Καθηγητή/ριας (βλ. 1.3 και 3.1) Ο όρος εµβάθυνση σε κάποιο εξειδικευµένο γνωστικό αντικείµενο, σηµαίνει τη διερεύνηση, µέσω της µελέτης της βιβλιογραφίας και της επεξεργασίας των εννοιών, ζητηµάτων που διαπραγµατεύεται το συγκεκριµένο πεδίο, µε τρόπο περισσότερο διεισδυτικό και κριτικό (δες και λεπτοµερή περιγραφή κεφ.2.4) 17

18 2.1 οµή του Προγράµµατος Σπουδών Το πρόγραµµα µαθηµάτων δεν είναι ακριβώς το ίδιο κάθε χρονιά. Σχετικά µε την προσφορά µαθηµάτων, η ιοικούσα Επιτροπή του Προγράµµατος έχει τη δυνατότητα να κάνει τις αναγκαίες προσαρµογές ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή υλοποίηση του προγράµµατος. Από το σύνολο των µαθηµάτων που περιγράφονται στη συνέχεια, ορισµένα µπορεί να µη διδαχθούν σε κάποιο ακαδηµαϊκό έτος. Ο καθορισµός του συγκεκριµένου προγράµµατος κάθε ακαδηµαϊκού έτους γίνεται µε κύριο γνώµονα τη διασφάλιση τόσο της επιστηµονικής επάρκειας του περιεχοµένου σπουδών όσο και της επαρκούς προσφοράς µαθηµάτων σε σχέση µε τις ανάγκες των ΜΦ. Το πρόγραµµα σπουδών έχει ως εξής: ιεπιστηµονικά Σεµινάρια (*) ιεπιστηµονικό Σεµινάριο α εξαµήνου Εκπαίδευση, ικαιώµατα και Ανισότητες (χειµερινό εξάµηνο, συντονίστρια:. Μακρυνιώτη υποχρεωτικό- µέρος του υποχρεωτικού µαθήµατος «Η κατασκευή κοινωνικών ανισοτήτων: σύγχρονα θεωρητικά ζητήµατα»)(βλ. ενότητα µαθηµάτων 3) 5 ECTS (*) ιεπιστηµονικό Σεµινάριο Εκπαίδευση, Ανθρώπινα ικαιώµατα και Κοινωνικές ανισότητες, Θερινό σχολείο, συνεργασία ΙοΕ και ΕΚΠΑ, µάθηµα συνδιδασκαλίας. 5 ECTS (Πραγµατοποιείται τη δεύτερη/τρίτη εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου, επί 40 ώρες, Στο ιεπιστηµονικό σεµινάριο του Σεπτεµβρίου 2012 µετέχουν: Eva Gamarnikow, Tony Green, Εύη Ζαµπέτα, Μαίρη Λεοντσίνη, ήµητρα Κατή, Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου, John Vorhaus (*) ιεπιστηµονικό Σεµινάριο της Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας (Υποχρεωτικό, εαρινό εξάµηνο Β έτους, Συντονιστές: οι ΜΦ στο στάδιο της Μεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας) (συνυπολογίζεται στις διδακτικέςπιστωτικές µονάδες της Μδε) Μετέχουν: Υποχρεωτικά οι ΜΦ που εκπονούν Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία. Τα τρία ιεπιστηµονικά Σεµινάρια είναι υποχρεωτικά καθώς και τα µαθήµατα µε την ένδειξη (*). Ενότητες µαθηµάτων, µαθήµατα και διδάσκοντες Ενότητα 1 Μέθοδοι των Κοινωνικών Επιστηµών και Πρακτικές της Εκπαιδευτικής Έρευνας (*) Μεθοδολογία έρευνας στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Χ. Κωνσταντινίδου) 10 ECTS E Ποιοτικές µέθοδοι έρευνας / εµβάθυνση (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Χ. Κωνσταντινίδου) 5 ECTS Ενότητα 2 Εκπαιδευτικοί θεσµοί και πρακτικές διακυβέρνησης Εκπαιδευτικοί θεσµοί και ιδιότητα του πολίτη (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ε. Ζαµπέτα) 10 ECTS 18

19 3.2.2.Ε L L Εκπαιδευτικοί θεσµοί / εµβάθυνση (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ε. Ζαµπέτα) 5 ECTS Educational Traditions and Systems in Europe (εαρινό τρίµηνο, Institute of Education) 15 ECTS Justice: Contemporary Social Issues and Perspectives (χειµερινό τρίµηνο, Institute of Education) 15 ECTS (ανήκει και στην ενότητα 3). Ενότητα 3 Πολιτισµικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες Κοινωνιολογική ανάλυση των κοινωνικών ταξινοµιών και ιεραρχιών (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ι. Καυτανζόγλου) 10 ECTS (δεν θα διδαχθεί το ακαδηµαικό έτος ) Ε Κοινωνιολογική ανάλυση των κοινωνικών ταξινοµιών και ιεραρχιών/εµβάθυνση (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ι. Καυτανζόγλου) 5 ECTS (δεν θα διδαχθεί το ακαδηµαικό έτος ) Κοινωνικό φύλο και κοινωνικό κεφάλαιο (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Μ.Λεοντσίνη) 10 ECTS Ε Κοινωνικό φύλο / εµβάθυνση (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Μ.Λεοντσίνη) 5 ECTS Έθνος, φυλή και εκπαίδευση (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Φ. Ασηµακοπούλου) 10 ECTS Ε Έθνος, φυλή και εκπαίδευση / εµβάθυνση 5 ECTS (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Φ. Ασηµακοπούλου) L3.3.2 Sociology of Race and Education (θερινό τρίµηνο, Institute of Education, J.Ringrose & V. Showunmi) 15 ECTS (*) Κατασκευή των κοινωνικών ανισοτήτων: σύγχρονα θεωρητικά ζητήµατα (χειµερινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ν. Ασκούνη, Α. Βασιλοπούλου, Ε. Ζαµπέτα, Μ. Λεοντσίνη,) 5 ECTS. L3.3.3 Understanding Education Policy (εαρινό τρίµηνο, Institute of Education, Stephen Ball & Carol Vincent) 15 ECTS Ενότητα 4 Κοινωνικές Ανισότητες, ικαιώµατα και Εκπαίδευση Ο αναπαραγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού θεσµού 10 ECTS (δεν θα διδαχθεί το ακαδηµαικό έτος ) 3.4.2Ε Ο αναπαραγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού θεσµού/εµβάθυνση (δεν θα διδαχθεί το ακαδηµαικό έτος ) 5 ECTS Κοινωνιολογία της σχολικής γνώσης (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ν. Ασκούνη) 10 ECTS (ανήκει και στην ενότητα 2) Ε Κοινωνιολογία της σχολικής γνώσης /εµβάθυνση 5 ECTS (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Ν. Ασκούνη) L Rights and Education (εαρινό εξάµηνο, Institute of Education, John Vorhaus) 15 ECTS L Sociology of Education (χειµερινό εξάµηνο, Institute of Education) 15 ECTS ιδακτικές πρακτικές και ετερότητες (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Α. Ανδρούσου) 10 ECTS 19

20 3.4.4.Ε ιδακτικές πρακτικές και ετερότητες /εµβάθυνση 5 ECTS (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ, Α. Ανδρούσου) Γλώσσα και Εκπαίδευση (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ,. Κατή) 10 ECTS Ε Γλώσσα και Εκπαίδευση /εµβάθυνση (εαρινό εξάµηνο ΕΚΠΑ,. Κατή) 5 ECTS Εκπαίδευση, ικαιώµατα και Μειονότητες 10 ECTS (Ν. Ασκούνη) (δεν θα διδαχθεί το ακαδηµαικό έτος ) 3.4.5Ε Εκπαίδευση, ικαιώµατα και Μειονότητες/ εµβάθυνση 5 ECTS (Ν. Ασκούνη) (δεν θα διδαχθεί το ακαδηµαικό έτος ) L Minorities, Migrants and Refugees in National Education Systems (θερινό τρίµηνο, Institute of Education, Sadaf Rizvi), 15 ΕCTS (ανήκει και στην ενότητα 2). (*) Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία (Μδε) 20 ΕCTS (εαρινό εξάµηνο, β έτος σπουδών) & Σχέδιο και Μέθοδος Έρευνας της Μδε 10 ΕCTS (χειµερινό εξάµηνο, β έτος σπουδών) Εργαστήρια Εργαστήριο µεθοδολογίας: ανάλυση δεδοµένων (εαρινό εξάµηνο, Β. Γιαλαµάς) (επιλογής, χωρίς βαθµό) Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των επιµέρους συνιστωσών του Προγράµµατος σπουδών (ενότητες µαθηµάτων, σεµινάρια, διπλωµατική εργασία κλπ). Οι αναλυτικές περιγραφές των µαθηµάτων παρουσιάζονται στο τελευταίο κεφάλαιο του Οδηγού Σπουδών. Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι και όλοι οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες οφείλουν να τις µελετήσουν γιατί εκφράζουν τις απαιτήσεις και τα περιεχόµενα του ΠΜΣ. 2.2 Ενότητες µαθηµάτων Ενότητα 1 Μέθοδοι των Κοινωνικών Επιστηµών και πρακτικές της εκπαιδευτικής έρευνας H ενότητα έχει αντικείµενο την εµβάθυνση στη µεθοδολογία και τις τεχνικές της έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι ΜΦ την ικανότητα να συνθέτουν τις θεωρητικές προκείµενες µε την ερευνητική πρακτική, το ερευνητικό σχέδιο και τα εµπειρικά δεδοµένα. Περιλαµβάνει µαθήµατα εµβάθυνσης στη χρήση των επιστηµονικών µεθόδων και εκµάθησης πρακτικών και τεχνικών σχετικών µε τη συλλογή και την ανάλυση ερευνητικών δεδοµένων. Ενότητα 2 Εκπαιδευτικοί θεσµοί και πρακτικές διακυβέρνησης Αντικείµενο της ενότητας αποτελεί η ανάλυση των εκπαιδευτικών θεσµών ως προς τους ιστορικούς και πολιτικούς όρους συγκρότησής τους, καθώς επίσης και ως προς τις κοινωνικές καταβολές τους. Αναλύονται επίσης οι επιδράσεις που δέχονται οι εκπαιδευτικοί θεσµοί στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία από το λόγο των διεθνών 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ οδηγός σπουδών 2014-2015 Επιμέλεια: Φωτεινή Ασημακοπούλου Σχεδιασμός: Αντιγόνη Παρούση 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Οκτώβριος 2012 Περιεχόμενα Μέρος Ι... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Αθήνα, 12/7/2012 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα