Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο. ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκόζηεο Αξρέο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο. ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκόζηεο Αξρέο"

Transcript

1

2 Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκόζηεο Αξρέο Αλάηππν Σν Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ FP7 SAFE-COMMS. Σν έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε από ην 7 ν Πξόγξακκα Πιαίζην (FP7) κε ηελ ζπκθσλία επηρνξήγεζεο αξ Η Κνηλνπξαμία SAFE-COMMS απνηειείηαη απφ ην εμήο κέιε: Παλεπηζηήκην Bar-Ilan, Ιζξαήι: Dr. Shlomo Shpiro (πληνληζηήο SAFE-COMMS), Adi Frimark, Anna Abelmann Δξεπλεηηθφ Ιλζηηηνχην Δπξσπατθψλ θαη Ακεξηθαληθψλ Μειεηψλ, Διιάδα: Γξ. Ισάλλεο Ννκηθφο Παλεπηζηήκην Burgos, Ιζπαλία: Γξ. Antonio M. Díaz Fernández, Lohitzune Zuloaga Παλεπηζηήκην Rousse Angel Kunchev, Βνπιγαξία: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Stoyan Nikolov Madzharov, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Nikolay Delkov Kolev Παλεπηζηήκην Ulster, Βφξεηνο Ιξιαλδία: Καζ. Owen Hargie, Γξ. Pauline Irving, Γξ. Mairead McCoy, Γξ. Sharon Mallon A&B One Kommunikationsagentur GmbH, Γεξκαλία: Γηπι. Παηδ. Hartwin Möhrle, Petra Hoffmann M.A., Γηπι. Κνηλ. Δπηζη. Merle Rietschel Μάξηηνο 2011 Copyright 2011 Shlomo Shpiro, Antonio M. Díaz Fernández, Owen Hargie, Stoyan Nikolov Madzharov, Hartwin Möhrle, John Nomikos. Με ηελ επηθύιαμε παληόο δηθαηώκαηνο. Απαγνξεύεηαη ε κεηάθξαζε, αλαπαξαγσγή, ειεθηξνληθή απνζήθεπζε ή δηαλνκή νηνπδήπνηε κέξνπο απηήο ηεο δεκνζίεπζεο ζε θάζε κνξθή θαη κε θάζε κέζν, ρσξίο πξνεγνύκελα έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδόηε.

3 Δπραξηζηίεο Η Κνηλνπξαμία SAFE-COMMS ζα ήζειε λα εθθξάζεη ηηο εηιηθξηλείο επραξηζηίεο ηεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ Έξεπλαο (REA) γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο. Δίκαζηε ηδηαίηεξα επγλψκνλεο πξνο ηνπο Eva-Maria Engdahl, Grzegorz Ambroziewicz, Agnieszka Marciniak θαη Bernard Muelemans γηα ηε βνήζεηα θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Δηδηθή επραξηζηήξηα κλεία γίλεηαη ζηα κέιε ηνπ πκβνπιεπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ έξγνπ γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε θαη εμεηδίθεπζε πνπ καο παξείραλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. πλνιηθά, ην έξγν πεξηέιαβε ζπλεληεχμεηο κε πεξηζζφηεξνπο απφ εθαηφ αλζξψπνπο κε εκπεηξία ζε ηξνκνθξαηηθά γεγνλφηα. Οη ζπκκεηέρνληεο κίιεζαλ γηα ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο. Σα δηνξαηηθά θαη ιεπηνκεξή ηνπο ζρφιηα απνηέιεζαλ γηα ηελ εξεπλεηηθή νκάδα πινχζηα πεγή δεδνκέλσλ πξνο αλάιπζε. Η επηηπρία ηνπ έξγνπ θαη ζχληαμε ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ δελ ζα ήηαλ εθηθηή ρσξίο απηνχο. πγθεθξηκέλα, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηα ζχκαηα, κέιε απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε, ηηο ππεξεζίεο κεηαθνκηδήο, δηάζσζεο θαη ηηο ππξνζβεζηηθέο ππεξεζίεο, ηελ αζηπλνκία, ηνπο επαγγεικαηίεο ζην ρψξν ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπο αλαιπηέο, ηα κέιε ησλ Ννκνζεηηθψλ σκάησλ, ππνπξγεία θαη ηνπηθνχο ζπκβνχινπο, ππαιιήινπο δεκφζησλ ππεξεζηψλ, αμησκαηνχρνπο ηεο Δθθιεζίαο, ππεπζχλνπο Σχπνπ θαη δεκνζηνγξάθνπο απφ ηηο Βνπιγαξία, Διιάδα, Ιζξαήι, Βφξεην Ιξιαλδία θαη Ιζπαλία. Δίκαη εμαηξεηηθά επγλψκνλεο ζην πξνζσπηθφ ηεο Δξεπλεηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Bar-Ilan (BIU), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ Γξ. Israel Peer, Moshe Solomon, Estelle Waise, Billy Mikanovsky θαη πνιιψλ άιισλ πνπ εξγάζηεθαλ αθνχξαζηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πηπρψλ ηνπ έξγνπ. Δθθξάδνπκε ηα βαζχηαηα ζέβε θαη ζθέςε καο ζε φινπο φζνπο ππέθεξαλ απφ ηε κάζηηγα ηεο ηξνκνθξαηίαο. 2 Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ 1 1 Δηζαγσγή Πξννίκην θνπφο ηνπ εγρεηξηδίνπ Γηάξζξσζε ηνπ εγρεηξηδίνπ Σν έξγν SAFE-COMMS Υαξαθηεξηζηηθά ηξνκνθξαηηθώλ επηζέζεσλ Υαξαθηεξηζηηθά Σχπνη επηζέζεσλ Δπηζέζεηο ελαληίσλ πνιηηψλ Δπηζέζεηο ελαληίνλ δπλάκεσλ αζθαιείαο Δπηζέζεηο εηο βάξνο δηαθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ Απαγσγή ή νκεξεία πνιηηψλ ή δηαθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ Γεκνζηνγξαθηθή εκεξήζηα δηάηαμε Πψο ιεηηνπξγνχλ ηα Μέζα Πψο αληηκεησπίδνληαη ηα Μέζα Κνηλσληθά κέζα Οκάδεο-ζηφρνη Θχκαηα θαη νηθνγέλεηεο ζπκάησλ Δλψζεηο ζπκάησλ Ο πιεζπζκφο Πνιηηηθά θφκκαηα θαη άιινη εθπξφζσπνη Δζσηεξηθή επηθνηλσλία: ππάιιεινη ηάδηα επηθνηλσληαθήο αληαπφθξηζεο Αληίξξνπεο ζηξαηεγηθέο Δπηθνηλσληαθή δηαρείξηζε θξίζεσλ Οξγαληζκφο επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο πληνληζκφο ηεο επηθνηλσλίαο Η νκάδα επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο Δθπξφζσπνη Δπηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο Βαζηθέο αξρέο ζε κηα θξίζε Αλάιπζε θαηάζηαζεο Παξαθνινχζεζε Καλφλεο ζπκπεξηθνξάο Πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο Δληαία επηθνηλσλία Δξγαιεία επηθνηλσλίαο Σερληθέο πηπρέο ηεο επηθνηλσληαθήο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ην ζεκείν ηξαηεγηθή θνηλσληθψλ κέζσλ ρέδηα δξάζεο Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο 3

5 5.1 Σα πξψηα βήκαηα Βάζε ζρεδίσλ δξάζεο ρέδηα δξάζεο γηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο επηθνηλσληαθήο απφθξηζεο ηάδην 1 χγρπζε ηάδην 2 Γηάζσζε θαη αλαθξίζεηο ηάδην 3 Γειψζεηο ζεζκηθψλ παξαγφλησλ ηάδην 4 Έλαξμε θαλνληθνπνίεζεο ζην ζεκείν ηάδην 5 Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο απνθαηάζηαζεο θαη επαλνηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο ηάδην 6 - Μαζήκαηα πνπ αληιήζεθαλ θαη επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφηεηα Πξνεηνηκαζία γηα πεξίπησζε θξίζεο ρέδην επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο Οξγάλσζε ζε πεξίπησζε θξίζεο Οκάδα επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο Γηαδηθαζίεο θαη ηεξαξρηθέο βαζκίδεο πλεξγαζία κε πθηζηάκελα ζρέδηα δηαρείξηζεο θξίζεο Δξγαιεία Βαζηθέο πιεξνθνξίεο ρέδηα δξάζεο Αλάπηπμε δηθηύνπ θαη ζπληνληζκόο Πξνζσπηθά δίθηπα γηα δηαρείξηζεο θξίζεο Αλάπηπμε δηθηχνπ ζηα θνηλσληθά κέζα Δθπαίδεπζε γηα πξνεηνηκαζία ζε πεξίπησζε θξίζεο Δξγαζηήξην πξνεηνηκαζίαο γηα θξίζε Δθπαίδεπζε γηα πεξηπηψζεηο θξίζεο / Πξνζνκνίσζε θξίζεο Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα πεξίπησζε θξίζεο Πξνζνκνίσζε θξίζεο Δπηθνηλσληαθή εθπαίδεπζε γηα πεξίπησζε θξίζεο ελάξηα γηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη πξνεηνηκαζία γηα θξίζε ελάξην 1: Δπίζεζε ελαληίνλ πνιηηψλ θαη ππνδνκψλ ελάξην 2: Δπίζεζε εηο βάξνο δηαθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ ελάξην 3: Απαγσγή δηαθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ Λίζηεο ειέγρνπ γηα ηελ επηθνηλσλία ελ ώξα θξίζεο θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα θξίζε Αλάιπζε πξνεηνηκαζία ηεο επηθνηλσλίαο ελ ψξα ηξνκνθξαηηθήο θξίζεο Λίζηα ειέγρνπ νκάδαο επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο θαη θαζήθνληα Λίζηα ειέγρνπ δηαδηθαζηψλ εηδνπνίεζεο θαη ηεξαξρηθέο βαζκίδεο Λίζηα ειέγρνπ αλάιπζεο θαηάζηαζεο Λίζηα ειέγρνπ παξαθνινχζεζεο Λίζηα ειέγρνπ εληαίαο επηθνηλσλίαο Λίζηα ειέγρνπ γηα ηελ επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο κε ηα ζχκαηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο Λίζηα ειέγρνπ γηα επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο κε άιιεο νκάδεο-ζηφρνπο (ππφδεηγκα) Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο

6 1 Δηζαγσγή 1.1 Πξννίκην ηα πξφζθαηα ρξφληα, ε παγθφζκηα ηξνκνθξαηία κεηαηξάπεθε απφ έλα πεξηζσξηαθφ πνιηηηθφ δήηεκα ζε θχξηα απεηιή αζθαιείαο γηα ηηο δεκφζηεο αξρέο ζε φιε ηελ Δπξψπε. Κχκαηα ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ πιήηηνπλ αδηάθξηηα ζηφρνπο ζε ρψξεο ζε φιν ηνλ πιαλήηε, απφ ην Παγθφζκην Κέληξν Δκπνξίνπ ζηε Νέα Τφξθε κέρξη ηα λπθηεξηλά club ηνπ Μπαιί, απφ ζπξκνχο ηνπ ππφγεηνπ ζηδεξφδξνκνπ θαη ιεσθνξεία ζην Λνλδίλν, αζηηθά ηξέλα ζηε Μαδξίηε θαη γθξνππ ηνπξηζηψλ ζηε Νηδέκπα έσο βνκβηζηέο απηνθηνλίαο ζε ηξάπεδεο θαη γξαθεία ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Πνιινί δεκφζηνη αμησκαηνχρνη ηείλνπλ λα ππνβαζκίδνπλ ηνλ αληίθηππν κίαο επίζεζεο, ηε δπλεηηθή δεκία ζηελ επηθνηλσλία σο απνηέιεζκα ηεο επίζεζεο θαη ην ξφιν ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ζε επίπεδν απνθαηάζηαζεο, πεξηνξηζκνχ δεκηψλ θαη επηζηξνθήο ζηελ θαλνληθφηεηα. Αθφκα θαη φηαλ ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ κηα επίζεζε είλαη κηθξφο, ε ηξνκνθξαηία είλαη έλα ζέκα πνπ πξνζειθχεη άκεζα ηνλ ελδηαθέξνλ ησλ ΜΜΔ ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. Οη ηξνκνθξάηεο πξνβαίλνπλ ζε βίαηα ρηππήκαηα, γηα λα ζπγθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ. Σν απνηέιεζκα κηαο επίζεζεο εληζρχεηαη θαη δηεπξχλεηαη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο. Οη ηξνκνθξάηεο αμηνπνηνχλ ην θχκα ηνπ ζνθ πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ησλ ΜΜΔ σο κέζν ελδπλάκσζεο θαη δηάδνζεο ηνπ θφβνπ θαη ηεο αλαζθάιεηαο ζηνλ πιεζπζκφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ππνλνκεχνπλ ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία επηηίζεληαη. Κάζε δεκφζηα ππεξεζία πνπ πιήηηεηαη απφ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε βξίζθεηαη μαθληθά ελψπηνλ ηεξάζηηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο, ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ νπηηθή βία θαη ηε ζπζρέηηζε κε ην θαηλφκελν ηεο παγθφζκηαο ηξνκνθξαηίαο. Αθφκα θη φηαλ κηα δεκφζηα ππεξεζία δελ είλαη ν άκεζνο ζηφρνο, ηα Μέζα ζέηνπλ δχζθνια εξσηήκαηα ζε φηη αθνξά ην επίπεδν πξνεηνηκαζίαο, ηηο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο ηεο ππεξεζίαο, ηε δέζκεπζή ηεο γηα ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επίζεζεο ζηηο βαζηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα νη ζπλέπεηεο ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, νη δεκφζηεο αξρέο ρξεηάδνληαη κία αληη-ηξνκνθξαηηθή ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο ζρεδηαζκέλε λα πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη αίζζεκα βεβαηφηεηαο ζηνλ πιεζπζκφ. Απηφ απαηηεί πςειφ βαζκφ εκπηζηνζχλεο, επαηζζεζίαο θαη απνθαζηζηηθφηεηαο ζηε δξάζε. Η επαγγεικαηηθή θαη αμηφπηζηε επηθνηλσλία κπνξεί λα απνβεί θξίζηκε γηα ηε κείσζε ηνπ αληίθηππνπ κηαο επίζεζεο θαη ηελ απνηξνπή ηεο απνδπλάκσζεο ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο εηθφλαο δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο αληηκεησπίδνπλ ηελ ηξνκνθξαηία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο κάρεο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Η έξεπλα πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην εγρεηξίδην, θαηέδεημε φηη πθίζηαηαη πνιχ-επίπεδε γλψζε επί ηνπ ζέκαηνο απφ πιεπξάο εζληθψο, αιιά θπξίσο πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ. Σελ ψξα πνπ ππάξρνπλ εμαηξεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη δνκέο ζε επηκέξνπο θξάηε θαη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο σο απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, άιιεο ρψξεο δηαζέηνπλ ειάρηζηε ή κεδεληθή εμεηδίθεπζε ζην ρψξν απηφ. Η εηδηθή επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή θξίζεσλ πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί, δνθηκαζηεί θαη επζπγξακκηζηεί πξηλ απφ ελδερφκελε επίζεζε, θαη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θξίζεο θαη ζπλέρηζεο δξαζηεξηνηήησλ. Οη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ πεξηιακβάλνπλ ηελ επηηπρεκέλε επηθνηλσλία, ππνρξεσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη θνηλή πξνεηνηκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ επηθνηλσλίαο θαη ησλ ηκεκάησλ αζθαιείαο κηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Ο ζπληνληζκφο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ θαη αξρψλ, θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ επηθνηλσλίαο ιεηηνπξγνχλ θαηαιπηηθά θαη εληζρπηηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο πνπ ιακβάλεη ε δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε ηεο Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο 5

7 ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ζε πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθνχ ζπκβάληνο. 1.2 θνπφο ηνπ εγρεηξηδίνπ Η επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ θαη ζηξαηεγηθή επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο φρη κφλν κπνξεί λα παίμεη βαζηθφ ξφιν ζηνλ κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ κηαο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο, αιιά απνηειεί θαη κία απφ ηηο ζεκειηψδεο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ θνξείο, δεκφζηεο αξρέο θαη εηαηξίεο. Η επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο, φπσο θαη ε ίδηα ε δηαρείξηζε θξίζεσλ, απαηηεί ζαθήλεηα ζε φιεο ηηο δνκέο ηεο, ηνλ θαζνξηζκφ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ. Μηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε επηβάιεη αζπλήζηζηεο απαηηήζεηο -εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο- ζε θνξείο θαη αξρέο. Οη δεκφζηεο αξρέο απνηεινχλ ζπρλά κέξνο εμαηξεηηθά πεξίπινθσλ δνκψλ, κε μερσξηζηφ εχξνο θαζεθφλησλ θαη ζθαίξα δξάζεο ε θαζεκία. ε πεξίπησζε επίζεζεο, νη αξρέο απηέο ελδέρεηαη λα νξίδνληαη κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο ζε ζρέζε κε ηηο κε πνιηηηθά θηλνχκελεο πξάμεηο θαηαζηξνθήο. Χζηφζν, απηφο αθξηβψο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηβάιιεηαη ε ζηελή ζπλεξγαζία κεγάινπ αξηζκνχ ππεξεζηψλ, ηκεκάησλ, αλψηεξσλ θαη θαηψηεξσλ ππεξεζηψλ, ππνπξγείσλ θαη αζηπλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη δπλάκεσλ αζθαιείαο θαη έθηαθηεο αλάγθεο, θαη έηζη λα δηαζθαιηζηεί φρη κφλν φηη νη ελέξγεηεο δηαρείξηζεο θξίζεο εμειίζζνληαη νκαιά, αιιά πξψηνλ θαη θπξηνηέξνλ φηη παξέρεηαη ζπλερήο ξνή πιεξνθνξηψλ. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο -θαη πην ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε άιιν είδνο θξίζεο- λα εθηειεζηνχλ αιάλζαζηα νη δηεξγαζίεο ζπληνληζκνχ. ε θξίζηκεο πεξηζηάζεηο, δελ ππάξρεη ρξφλνο γηα ηελ αλάπηπμε ή ηε ζπληνληζκέλε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ ζπλεξγαζίαο. Απηφ κπνξεί κφλν θαη πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Σν παξφλ εγρεηξίδην έρεη ζρεδηαζηεί σο κηα θαηεπζπληήξηα νδεγία πξνο άηνκα κε ζέζεηο επζχλεο ζε δεκφζηνπο θνξείο θαη αξρέο, θαη ζε εηαηξίεο ζε φιε ηελ Δπξψπε. Έρεη σο ζηφρν λα παξάζρεη βνήζεηα ζε δεηήκαηα επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηελ ηξνκνθξαηία. Πεξηιακβάλεη «έηνηκεο» ιχζεηο, αιιά επίζεο παξνπζηάδεη βαζηθνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο γηα απνηειεζκαηηθή, αληηηξνκνθξαηηθή επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο. πγθεθξηκέλα, πξνζθέξεη ζπκβνπιέο γηα ηελ αλάπηπμε ή βειηηζηνπνίεζε ζρεδίσλ επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο θαη εθζέζεσλ πξαγκαηνγλσκνζχλεο, θαη πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηα πθηζηάκελα ζρέδηα θξίζεο. Σν εγρεηξίδην πεξηγξάθεη ζεκειηψδε πξναπαηηνχκελα, δίλεη παξαδείγκαηα δηαδηθαζηψλ θαη εξγαιείσλ, θαη παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο ζπκβνπιέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Χζηφζν, παξήρζε γλσξίδνληαο φηη δελ κπνξεί λα απνηειέζεη παξά κφλν έλα εγρεηξίδην θαζνδήγεζεο, πνπ ζα ελζαξξχλεη ηνπο ρξήζηεο λα δξνπλ αλεμάξηεηα θαηά ηε δηαδηθαζία επζπγξάκκηζεο ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο κε ηηο επξχηεξεο εζληθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο. 6 Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο

8 1.2.1 Γηάξζξσζε ηνπ εγρεηξηδίνπ Σν εγρεηξίδην ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε: Σν πξψην κέξνο πεξηγξάθεη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ θαη ηηο ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο πνπ ζέηνπλ ζε φηη αθνξά ζηελ επηθνηλσλία. Οη πξνηάζεηο γηα ηελ επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε θξίζεσλ ιεηηνπξγνχλ επηθνπξηθά ζηελ επηκέξνπο απφθξηζε έθηαθηεο αλάγθεο. Σν δεχηεξν κέξνο πξαγκαηεχεηαη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσληαθήο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, θαη παξνπζηάδεη ζελάξηα θαη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία πεξηερνκέλνπ θαη νξγαλσηηθψλ δεηεκάησλ. Σν ηξίην κέξνο πεξηέρεη πξαθηηθέο ιίζηεο ειέγρνπ ακέζνπ ρξήζεο ζε πεξηπηψζεηο απφθξηζεο έθηαθηεο αλάγθεο ή θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο επηθνηλσληαθήο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. PART 1 1. Introduction 2. Characteristics of terrorist attacks Analysis of specific situation and requirements Aim and function of the manual 3. Counter Strategies 4. Crisis Communication Management Basic strategies, organisation, instruments, tools and skills 5. Action Plans PART 2 6. Crisis Preparedness 7. Network building and co-ordination 8. Training modules 9. Scenarios Recommendations, Templates for practical crisis communication How to prepare organisation, instruments, tools and skills Training for crisis communication PART Checklists Helpful tools for practical crisis communication Δηθ. 1.1 Η δηάξζξσζε ηνπ εγρεηξηδίνπ 1.3 Σν έξγν SAFE-COMMS Ο παξψλ νδεγφο είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ SAFE-COMMS, ην νπνίν είρε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ηνπ 7 νπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ. Βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ πηπρψλ απφ 25 πεξηπηψζεηο ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ζε Ιζξαήι, Διιάδα, Ιζπαλία, Βφξεην Ιξιαλδία, Σνπξθία θαη αξαβηθά θξάηε ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ λα γίλνπλ θαιχηεξα Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο 7

9 θαηαλνεηέο νη επηθνηλσληαθέο πξνθιήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ζηελ Δπξψπε κεηά απφ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, θαη λα ηηο βνεζήζεη λα αληηδξνχλ πην απνηειεζκαηηθά κέζσ ηεο παξνρήο ζηνρεπκέλσλ ζηξαηεγηθψλ επηθνηλσλίαο γηα ηελ επφκελε ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. Οη πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα αλάιπζε ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ Δπξψπε πεξηειάκβαλαλ κηα ζεηξά ζελαξίσλ, δξαζηψλ, ζηφρσλ θαη ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο (modi operandi), πξνζθέξνληαο έηζη κηα αληηπξνζσπεπηηθή γεληθή εηθφλα ηεο πξνεγκέλεο εκπεηξίαο πνπ έρεη ζσξεπζεί ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηελ Δπξψπε. Η έξεπλα βαζίζηεθε ζηελ αμηνιφγεζε ηεθκεξησηηθνχ πιηθνχ θαη ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο ππεπζχλνπο δηαρείξηζεο θξίζεο πνπ εκπιέθνληαλ. Δπηπξφζζεηα, θαζνξίζηεθαλ νη ζπγθξηκέλεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ κέζσ ζπλεληεχμεσλ κε εθπξνζψπνπο αξρψλ θαη ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο, ζχκαηα θαη νηθνγέλεηεο ζπκάησλ, θαζψο θαη δεκνζηνγξάθνπο. Πιεξνθνξίεο γηα ην SAFE-COMMS Αξ. πκθσλίαο Δπηρνξήγεζεο: , 7 ν Πξφγξακκα Πιαίζην (FP 7) Ηκεξνκελία έλαξμεο: 01/04/2009 Ηκεξνκελία ιήμεο: 30/03/2011 Δηαίξνη: Παλεπηζηήκην Bar-Ilan, Ιζξαήι (πληνληζηήο) A&B One GmbH, Γεξκαλία Δξεπλεηηθφ Ιλζηηηνχην Δπξσπατθψλ θαη Ακεξηθαληθψλ Μειεηψλ, Διιάδα Παλεπηζηήκην Ulster, Ηλσκέλν Βαζίιεην Παλεπηζηήκην Burgos, Ιζπαλία Παλεπηζηήκην Rousse Angel Kunchev, Βνπιγαξία πληνληζηήο: Παλεπηζηήκην Bar-Ilan; Σκήκα Πνιηηηθψλ πνπδψλ, Ramat Gan, Ιζξαήι Γξ. Shlomo Shpiro Γηαδηθηπαθφο ηφπνο: 2 Υαξαθηεξηζηηθά ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ Αλ θαη νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζπέξλνπλ ην θφβν θαη ηνλ παληθφ ζηνλ πιεζπζκφ, ν πξαγκαηηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη λα δηαιχζνπλ ην αίζζεκα δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ηάμεο, θαη λα ππνλνκεχζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε πξνο ηνπο αξκφδηνπο ησλ πνιηηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ. Οη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο επηζέζεηο σο κέζα πινπνίεζεο κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ ζπλδπάδεη βία θαη επηθνηλσλία, θαζψο νη επηζέζεηο ηνπο απαηηνχλ ηελ πξνζέιθπζε πςεινχ βαζκνχ δεκφζηαο πξνζνρήο πξνθεηκέλνπ λα μεδηπιψζνπλ ηελ πιήξε θαηαζηξνθηθή ηνπο δχλακε θαη αληίθηππν. Αλ θαη ν ηχπνο θαη ην εχξνο ησλ επηζέζεσλ είλαη απξφβιεπηνο, ε κειέηε καο δείρλεη φηη πιεζηάδνπλ θαηλνθαλή θαη αδηαλφεηα επίπεδα κε απμαλφκελν ξπζκφ Χζηφζν, νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο έρνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα νπνίν κπνξνχκε λα πξνεηνηκαζηνχκε. 8 Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο

10 2.1 Υαξαθηεξηζηηθά Σα θχξηα ζηνηρεία ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ δηαθξίλνληαη ζε ηξία επίπεδα: Πξαγκαηνπνηνχληαη απξφβιεπηα θαη ρσξίο πξφηεξε εηδνπνίεζε, ζηνρεχνληαο ζπρλά ζε κε αλακελφκελα κέξε. Δίλαη ζρεδηαζκέλα πξνθαινχλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή δεκηά ζε αλζξψπηλεο δσέο, εγθαηαζηάζεηο θαη λα πξνζειθχνπλ ηε κέγηζηε δεκφζηα πξνζνρή. Πιήηηνπλ ζηφρνπο πνπ ζπρλά δελ έρνπλ άκεζε ζχλδεζε κε ηελ πνιηηηθή ζηφρεπζε ησλ ηξνκνθξαηψλ. Απφ ηελ άπνςε ηεο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο, ε επηινγή ησλ ζηφρσλ γηα κηα επίζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε ζπκβνιηζκψλ, ηδενινγηθψλ παξακέηξσλ ή κε απνιχησο «δεκνζηνγξαθηθή» ινγηθή. ζν πην εληππσζηαθή ε επίζεζε, ηφζν κεγαιχηεξνο ν δεκφζηνο αληίθηππνο. Απηφ δελ είλαη ην κφλν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θαηαδεηθλχεη φηη νη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο θαη νξγαλψζεηο κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ επαγγεικαηίεο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ αμηνπνηνχλ απινχο κεραληζκνχο πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο ησλ κέζσλ. Ο επηθνηλσληαθφο αληίθηππνο ησλ επηζέζεσλ δηεπξχλεηαη απφ επηζηνιέο, βίληεν ή επηζηνιέο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( ) γηα ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο, ηα νπνία απνζηέιινληαη κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθαιψληαο έηζη πεξηζζφηεξεο εηδεζενγξαθηθέο αλαθνξέο. Αθφκα θαη νη πξνεηδνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη ιίγν πξηλ απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο εμππεξεηνχλ ζηελ πξνζπάζεηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα ΜΜΔ βξίζθνληαη ζην ζεκείν ελψ εθθελψλεηαη έλα θηίξην ή εθξήγλπηαη έλα απηνθίλεην. Οη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηδηφθηεηνπο ή θίια πξνζθείκελνπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο ή νξγαλψζεηο θαη, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ην Γηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα ζπείξνπλ δηεζλψο ηνλ παληθφ θαη λα ηνλ ηξνθνδνηνχλ ζηαζεξά γηα κεγάιε πεξίνδν. Η ζπζηεκαηηθή ρξήζε βίαο θαη ε επηθνηλσλία απνηεινχλ θαη ηα δηαθνξνπνηά ζηνηρεία αλάκεζα ζε ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θαη θαηαζηξνθέο απφ ηε κηα, θαη «θνηλέο» πξάμεηο βίαο απφ ηελ άιιε, φζν εληππσζηαθέο θαη ζρεδηαζκέλεο θη αλ είλαη γηα λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ΜΜΔ, φπσο ι.ρ. νη πξάμεηο καληαθψλ δνινθφλσλ. Η δηάθξηζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ηξνκνθξαηψλ έγθεηηαη ζηε ζπζηεκαηηθή δηάρπζε ηνπ θφβνπ, ηεο αλεζπρίαο γηα επαλαιακβαλφκελεο επηζέζεηο, ηνπ αηζζήκαηνο αδπλακίαο, θαη ηεο αίζζεζεο χπαξμεο κηαο ζπλερνχο απεηιήο ζε κηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε πεξηνρή. 2.2 Σχπνη επηζέζεσλ Δπηζέζεηο ελαληίσλ πνιηηψλ Οη επηζέζεηο ζε ψξα αηρκήο ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο ζηε Μαδξίηε ην 2004 θαη ην Λνλδίλν ην 2005 άθεζαλ βαζηέο πιεγέο ζηε ζπιινγηθή ςπρή. θνηψζεθαλ εθαηνληάδεο θαη ηξαπκαηίζηεθαλ ρηιηάδεο άλζξσπνη. Οη ηειενπηηθνί ζηαζκνί παγθνζκίσο δηέθνςαλ ην θαλνληθφ ηνπο πξφγξακκα γηα λα παξνπζηάζνπλ εηδηθέο εθπνκπέο, ελψ γηα πνιιέο εκέξεο νη επηζέζεηο ήηαλ ην θπξίαξρν ζέκα ζηα Μέζα, ζπλνδεπφκελεο απφ ηξνκαθηηθέο εηθφλεο ησλ γεγνλφησλ. Αλ θαη ρψξνη κε πςειέο ζπγθεληξψζεηο αλζξψπσλ φπσο ζηαζκνί ηξαίλσλ θαη ιεσθνξείσλ, εκπνξηθά θέληξα, εθζεζηαθνί ρψξνη, αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο, ρψξνη λπθηεξηλήο δηαζθέδαζεο θαη εζηηαηφξηα δελ έρνπλ ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα, είλαη κεηαμχ ησλ ζηφρσλ πνπ πξνηηκνχλ νη ηξνκνθξάηεο δηφηη νη επηζέζεηο ζε πνιίηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παηδηψλ θαη λέσλ, πξνζειθχνπλ ηεξάζηηα δεκφζηα πξνζνρή θαη είλαη απφ κφλα ηνπο ζπκβάληα κε αληίθηππν Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο 9

11 ζηα ΜΜΔ, κεγηζηνπνηψληαο έηζη ην θχκα ηνπ ζνθ. Σν θχξην απνηέιεζκα απηψλ ησλ επηζέζεσλ είλαη ε γέλλεζε ηνπ θφβνπ εληφο ηνπ πιεζπζκνχ φηη ν θαζέλαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ην ζχκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, επηιεγκέλνη ζηφρνη πεξηειάκβαλαλ επίζεο ζπκβνιηθά θηίξηα, ζξεζθεπηηθά ηδξχκαηα φπσο εθθιεζίεο, ηδακηά θαη ζπλαγσγέο, θαζψο θαη ηδησηηθέο εηαηξίεο. Οη επηζέζεηο απηέο εθπέκπνπλ ηαπηφρξνλα έλα κήλπκα θαηαζηξνθήο πνιηηηζηηθψλ, θνηλσληθψλ, θηινζνθηθψλ θαη εκπνξηθψλ αμηψλ. Σν κήλπκα κεηαθξάδεηαη σο εμήο «είκαζηε εδψ θαη ζα ζαο πεηχρνπκε». Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζην ζπιινγηθφ θφβν θαη αλαζθάιεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ επηθνηλσλία θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο επίζεζεο Δπηζέζεηο ελαληίνλ δπλάκεσλ αζθαιείαο Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ελαληίνλ δπλάκεσλ αζθαιείαο θέξνπλ έλα επηθνηλσληαθφ κήλπκα κε ζέκα ηελ θαηαζηξνθή ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ζπκβνιηθή ηζρχο ηεο πξάμεο είλαη ζπρλά πην ζεκαληηθή απφ νπνηαδήπνηε νπζηαζηηθή απνδπλάκσζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα μεθάζαξν ζηελ πεξίπησζε επηζέζεσλ ζε κεκνλσκέλνπο αζηπλνκηθνχο ή κέιε δπλάκεσλ αζθαιείαο Δπηζέζεηο εηο βάξνο δηαθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ Οη επηζέζεηο ελαληίνλ δηαθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ ζηνρεχνπλ ζπλήζσο ζε εγεηηθέο θπζηνγλσκίεο απφ ην ρψξν ηεο πνιηηηθήο, ηεο δηθαηνζχλεο ή ηεο νηθνλνκίαο, θαη θαηά θαλφλα έρνπλ αληίζηνηρα ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. Η εμέρνπζα ζέζε ηνπ ζχκαηνο εληζρχεη ηελ πξνζνρή ησλ Μέζσλ ζην εκπιεθφκελν πξφζσπν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ/ηεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχκαηνο ηνπ ζνθ ζηελ θνηλή γλψκε δηακνξθψλνληαη απφ παξάγνληεο φπσο θνηλσληθή ζέζε, θήκε θαη δεκνθηιία ηνπ ζχκαηνο Απαγσγή ή νκεξεία πνιηηψλ ή δηαθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ Η απαγσγή ή ε νκεξεία πνιηηψλ ή δηαθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ ζηε ρψξα ηνπ ζχκαηνο ή ζην εμσηεξηθφ απνθηά ηδηαίηεξν βάξνο ζε φξνπο επηθνηλσλίαο. Οη έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ απαρζέληνο πξνζψπνπ, δίρσο ζπλέπεηεο ζηε ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα. Απηφ ζπρλά ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηελ επηθνηλσλία, πνπ κπνξεί λα θηάζνπλ κέρξη ην ζεκείν ηεο απαγφξεπζεο δεκνζηνπνίεζεο ή ηνπ «εηδεζενγξαθηθνχ εκπάξγθν», ηα νπνία ελδέρεηαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο λα δηαξθέζνπλ γηα κεγάιε πεξίνδν. Χζηφζν, νη ηξνκνθξάηεο απαγσγείο επηθνηλσλνχλ ηα κελχκαηα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή ησλ Μέζσλ, θαη άξα ελεκεξψλνπλ ζπλέρεηα ηα εηδεζενγξαθηθά δειηία πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ηξνθνδνηνχλ ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σα άηνκα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο απαγσγείο βξίζθνληαη ππφ ζπλερή θαη απζηεξή παξαθνινχζεζε απφ ην θνηλφ. Τπάξρεη θίλδπλνο λα πξνθχςνπλ αληηθξνπφκελεο ζπδεηήζεηο ζηα Μέζα ή κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε ησλ αηηεκάησλ ησλ απαγσγέσλ. 2.3 Γεκνζηνγξαθηθή εκεξήζηα δηάηαμε Η εηδεζενγξαθηθή δπλακηθή ελφο ζπκβάληνο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο εμήο παξάγνληεο: Πξνζσπηθφηεηεο 10 Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο

12 Πεξηζηάζεηο Δγγχηεηα / ελδερφκελν εκπινθήο Αληίθηππνο ηεο εηθφλαο Η ηζρχο πνπ αζθεί ε είδεζε ζηα Μέζα ζπλαξηάηαη θαηά θαλφλα κε ηελ πξνθιεζείζα δεκηά. Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θαηαηάζζνληαη σο θαπηά ζέκαηα γηα ηα Μέζα θαη εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία «Παλίζρπξνη εθηάιηεο». Οη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο ζπλήζσο θάλνπλ ζηνρεπκέλε ρξήζε απηνχ ηνπ κεραληζκνχ γηα λα δηαδψζνπλ κελχκαηα εθθνβηζκνχ, θαη ε άζθεζε βίαο θαη σκφηεηαο εηο βάξνο αζψσλ παξηζηάκελσλ απνηειεί κηα ζρεδφλ κε αληηκεησπίζηκε κέζνδνο πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ θνηλνχ. Σα Μέζα δηαδξακαηίδνπλ πεξίπινθν ξφιν ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Καλέλαο ηειενπηηθφο ή ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο, ή έληππν κέζν δελ κπνξεί λα αγλνήζεη κηα ηέηνηα επίζεζε. Πνιιέο αίζνπζεο ζχληαμεο ιεηηνπξγνχλ αθφκα κε βάζε ην αμίσκα «αλ έρεη αίκα, ην παίδνπκε πξψην». Μηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε απνηειεί θαπηφ πνιηηηθφ δήηεκα πνπ ηαπηφρξνλα πιήηηεη φρη κφλν ηηο ηνπηθέο αξρέο, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ θπβέξλεζε πξνο ηελ νπνία ζηξέθνληαη φια ηα κάηηα ζε αλακνλή αληίδξαζεο. Σα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο παγθνζκίσο ρεηξίδνληαη ζηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, αλάινγα κε ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζπκβαίλνπλ θαη ηελ εκπεηξία πνπ έρεη ε ρψξα ζε ζέκαηα ηξνκνθξαηίαο. Τπάξρεη κηα πνιχ ιεπηή γξακκή αλάκεζα ζηελ πιεξνθνξία θαη ηελ αίζζεζε (ε νπνία πσιείηαη πην εχθνια). Πξφζθαηα, ε πίεζε ηνπ πςεινχ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ησλ ΜΜΔ νδήγεζε ζηελ «απνθηήλσζε» ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δεκνζηνγξάθνη θαη κεγάινο αξηζκφο Μέζσλ. Σα Μέζα δελ είλαη κφλν αθεγεηέο ηζηνξηψλ, νη νπνίνη δηεγνχληαη γεγνλφηα κε ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν έληνλν ηδενινγηθφ πεξηερφκελν. Υξεζηκνπνηνχλ επίζεο κεγάιν κέξνο ηνπ ρψξνπ πνπ θαηέρνπλ γηα λα απεηθνλίζνπλ ηα γεγνλφηα κε εηθφλεο θαη βίληεν. Η νπηηθή απεηθφληζε πξνο ην θνηλφ ηνπ ζελαξίνπ κηαο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο απνηειεί πηζαλφλ ην πην ζεκαληηθφ εξγαιείν ησλ Μέζσλ γηα λα πξνθαιέζνπλ αληίθηππν. Απηέο νη εηθφλεο ζπλνςίδνπλ κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηα γεγνλφηα ζηε ζπιινγηθή κλήκε Πψο ιεηηνπξγνχλ ηα Μέζα Σα «γξήγνξα» Μέζα ηεο ζεκεξηλήο επνρήο δελ είλαη πιένλ κφλν ε ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν, αιιά θπξίσο νη λέεο κνξθέο Μέζσλ πνπ γελλά ην Γηαδίθηπν. Μεηά απφ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, ηα ζπκβαηηθά κέζα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη ησλ εκεξήζησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ ξεπφξηεξ ηνπο- απνηεινχλ ηηο θχξηεο πεγέο ηνπ ξεπνξηάδ. Γνπιεχνληαο ππφ πίεζε, απαηηνχλ ηαρχηαηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ θαη εηθφλσλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζεζκίεο ηεο αξρηζπληαμίαο. Οη αλαθνξέο ζε εβδνκαδηαίεο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά αθνινπζνχλ κεηέπεηηα, φκσο θαηά θαλφλα απνηεινχλ πξντφληα πην ιεπηνκεξνχο έξεπλαο. Χζηφζν, ηα Μέζα δελ είλαη πιένλ ε κφλε δχλακε πνπ δηακνξθψλεη ηε δεκφζηα εκεξήζηα δηάηαμε. Σν Γηαδίθηπν έρεη εμειηρζεί ζηε κεγαιχηεξε δεμακελή πιεξνθνξηψλ, έλα ζχλνιν ζνβαξψλ, αμηφπηζησλ εηδήζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζπλνδεπφκελνπ απφ αλαθνξέο, ζρφιηα θαη απφςεηο αηφκσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ ζε φιν ηνλ θφζκν, ρσξίο πξνεγνχκελε δηαζηαχξσζε, κέζα ζε δεπηεξφιεπηα. Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο 11

13 Έληππα Μέζα Print media Reporting Ρεπνξηάδ κε with ρξνληθή time delay θαζπζηέξεζε Reports, Ρεπνξηάδ, commentaries, ζρφιηα, απφςεηο personal opinions Photo Φσηνγξαθηθά reports ξεπνξηάδ Print Γεκνζίεπζε readers' επηζηνιψλ letters expressing απφ αλαγλψζηεο opinions of φπνπ the εθθξάδεηαη population ε άπνςε ηνπ θνηλνχ TV and θαη ξαδηφθσλν radio Reporting Ρεπνξηάδ immediately ακέζσο κεηά after ην ζπκβάλ the event Primarily Κπξίσο, παξνπζίαζε factual γεγνλφησλ Focus Έκθαζε on ζε images, εηθφλεο, sound, ήρνο, αλαθνξέο eye απηνπηψλ - witness καξηχξσλ reports Closely Πνιχ ηαθηηθέο spaced ελεκεξψζεηο updates Online Ηιεθηξνληθά media Μέζα Rapid, Σαρεία, broad επξεία propagation δηάδνζε πιεξνθνξηψλ of information at ζε international δηεζλέο επίπεδν level Source Πεγή γηα for άιινπο other journalists δεκνζηνγξάθνπο and general θαη ην επξχ public θνηλφ TV / print έληππα magazines, πεξηνδηθά, special εηδηθέο programmes, Δθπνκπέο, εβδνκαδηαίεο weekly newspapers εθεκεξίδεο Background Ρεπνξηάδ ηζηνξηθνχ reporting In Δηο - depth βάζνο research έξεπλα TV Νηνθηκαληέξ / radio documentaries ζε TV / ξάδην even κεηά years απφ ρξφληα later Local Σνπηθά media Μέζα Focus Έκθαζε on ζηελ local ηνπηθή connection ζπζρέηηζε Familiar Οηθεηφηεηα with κε region ηελ πεξηνρή Key Βαζηθφο communicator πνκπφο θαλφλσλ of rules ζπκπεξηθνξάο of behaviour to population θαη νδεγηψλ or πξνο other ηνπο calls πνιίηεο to action Use Δπξεία wide ρξήζε range αλεπίζεκσλ of informal θαη locally ηνπηθψλ - based sources πεγψλ Σν ηνπίν Media ησλ Landscape Μέζσλ θαλδαινζεξηθά Μέζα Tabloid media Απεπζχλνληαη θπξίσο ζην ζπλαίζζεκα Έκθαζε Primarily ζηηο emotional αλζξψπηλεο, reporting ηζηνξίεο ζηελ Focus αίζζεζε on "human ηνπ ζθαλδάινπ story, scandal, sensation Έκθαζε ζε ζχκαηα, νηθνγέλεηεο & Focus on victims, families, eye - witnesses απηφπηεο κάξηπξεο Social Κνηλσληθά media κέζα Primarily Κπξίσο εξαζηηερληθέο amateur sources πεγέο Rapid Σαρεία propagation δηάδνζε εξαζηηερληθψλ of amateur videos, βίληεν, images εηθφλσλ and & δειψζεσλ eye - witness απηνπηψλ reports καξηχξσλ Rapid Μέζνδνο method ηαρείαο of exchanging αληαιιαγήο opinions, απφςεσλ, extensive εθηεηακέλε propagation πξνπαγάλδα Mingling Αλάκεημε of γεγνλφησλ facts and & subjective απφςεσλ, opinion, with κε θπξίαξρν subjective ηνλ opinion ππνθεηκεληζκφ dominating High Μεγάιε proportion πεξηεθηηθφηεηα of rumours ζε θήκεο Willingness Σάζε δεκηνπξγίαο to generate ζθαλδάισλ scandal θαη and make rapid γξήγνξεο accusations απφδνζεο of blame επζπλψλ Δηθ. 2.1 Σν ηνπίν ησλ Μέζσλ Σν ξεπνξηάδ κεηά απφ κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ίδηα ηελ είδεζε, αιιά ζρεκαηνπνηείηαη απφ ζρνιηαζκνχο, αλαθνξέο απηνπηψλ καξηχξσλ, ζπγθξίζεηο θαηαζέζεσλ, αλζξψπηλεο ηζηνξίεο, ζπλνδεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζπρλά απφ εηθαζίεο θαη εληππψζεηο. Σα Μέζα αληινχλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο απφ «επίζεκεο» θαη αλεπίζεκεο πεγέο. ζν πην ακπληηθή ε επίζεκε πνιηηηθή πιεξνθφξεζεο, ηφζν πεξηζζφηεξνη δεκνζηνγξάθνη ζα πξνβνχλ ζε δηθή ηνπο έξεπλα θαη ζα ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο απφ κε εμαθξηβσκέλεο πεγέο θαη απφ άηνκα πνπ αθνινπζνχλ ηε δηθή ηνπο -θη ελδερφκελα αληηηηζέκελε εκεξήζηα δηάηαμε. Οη δεκνζηνγξάθνη επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ. θέθηνληαη φπσο νη αλαγλψζηεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηελ αλάγθε γηα επεμεξγαζία ησλ ζπκβάλησλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εχθνιν λα γίλνπλ θαηαλνεηά θαη λα «πνπιεζνχλ». Χο απνηέιεζκα, νη εκπεηξνγλψκνλεο αηζζάλνληαη φηη ηα ιεγφκελα ηνπο παξεξκελεχνληαη. 12 Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο

14 Experts Δκπεηξνγλψκνλεο Journalists Γεκνζηνγξάθνη Facts Γεγνλφηα Story Ιζηνξία correct νξζφ plausible εχινγν comprehensive δηεμνδηθφ simple απιφ objective αληηθεηκεληθφ emotional ζπλαηζζεκαηηθφ Δηθ. 2.2 Γηαθνξεηηθέο γσλίεο ζέαζεο δεκνζηνγξάθσλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ Πψο αληηκεησπίδνληαη ηα Μέζα Αληίζεηα κε κηα «θνηλή» θξίζε, ηα Μέζα δελ είλαη ζεκειησδψο θξηηηθά απέλαληη ζε άηνκα ζε ππεχζπλεο ζέζεηο θαη ζε θνξείο, αιιά ηνπο απεπζχλνληαη αλακθίβνια κε θξηηηθή δηάζεζε. Πάξα πνιχ ζπρλά ηα Μέζα εθιακβάλνληαη σο «αληίπαινη». Χζηφζν νη θνξείο θαη ηα Μέζα έρνπλ αλάγθε αιιήινπο θαη ηξνθνδνηνχληαη ακνηβαία κε πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία. Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε θπβέξλεζε ηπγράλεη επλντθήο κεηαρείξηζεο ζε επίπεδν επηθνηλσλίαο ελ ψξα θξίζεο, ηα Μέζα πξέπεη λα εκπιαθνχλ κε φξνπο ακνηβαηφηεηαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ηα Μέζα ζα πξνβνχλ ζε φιν θαη απμαλφκελε ρξήζε αλεπίζεκσλ πεγψλ. ε κηθξέο θνηλφηεηεο, απηέο νη αλεπίζεκεο πεγέο θαη νη θήκεο κπνξεί λα απνθηήζνπλ θξίζηκε ζεκαζία. Αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εηδεζενγξαθηθνχ θχκαηνο ηνπ ζνθ πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ζνβαξά Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ηνπιάρηζηνλ, έξρνληαη αληηκέησπα κε κηα θξίζηκε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ έρνπλ απφ ηε κηα ην θαζήθνλ λα παξάζρνπλ αληηθεηκεληθή δεκνζηνγξαθηθή ελεκέξσζε θαη απφ ηελ άιιε ηα ζπκθέξνληα ηεο Πνιηηείαο θαη ησλ ζεζκψλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ αληίηππνπ ηεο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο. Η ζηξαηεγηθή θαη επθπήο δηαρείξηζεο απηήο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ απνηειεί νπζηψδε πηπρή θάζε πξνιεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αληηηξνκνθξαηηθήο επηθνηλσλίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί ε ηζνξξνπία ππφ ηελ πίεζε ησλ Μέζσλ. Πξέπεη λα δίλνληαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο αλά ζχληνκα δηαζηήκαηα. Γελ ζπληζηάηαη ε πην ζπρλή παξνρή πιεξνθνξηψλ. Δπηβεβαησκέλεο πιεξνθνξίεο απφ έξεπλα πνπ έρεη εγθξηζεί πξνο δεκνζηνπνίεζε πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη κε ηελ πξψηε επθαηξία. Δάλ ε πιεξνθνξία δνζεί ζε επφκελεο εκθαλίζεηο, κεηψλεηαη ε δηαθάλεηα ησλ επίζεκσλ πεγψλ θαη εληζρχεηαη ε αληίιεςε πεξί θξπθψλ πξνζέζεσλ. πληζηάηαη λα νινθιεξψλεηε ηελ ελεκέξσζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Καηφπηλ ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζηηο επίζεκεο ζπλεληεχμεηο Σχπνπ θαη κεηά ηηο εξσηαπνθξίζεηο ησλ δεκνζηνγξάθσλ, θάζε άιιε δήισζε πξέπεη λα ζπκβαίλεη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο. Απφ εθείλν ην ζεκείν θαη ζην εμήο, ηα αλαθνηλσζέληα πξέπεη λα απνηεινχλ ηνλ ζπλήζε δίαπιν επηθνηλσλίαο. Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο 13

15 Οη θαιέο επαθέο κε δεκνζηνγξάθνπο απνηεινχλ νπζηψδεο ζηνηρείν ζηελ επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε θξίζεσλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα ζπληεξεζνχλ επαθέο πνπ ελδέρεηαη λα απνδεηρζνχλ ρξήζηκεο ζηελ πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο. Υξήζηκεο κπνξεί λα απνβνχλ ελδερφκελεο ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο κε δεκνζηνγξάθνπο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε γλψζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. Μέζσ ηεο παξνρήο πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, κεγάιεο γθάκαο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εηδεζενγξαθηθήο θάιπςεο κε επίθεληξν ηα γεγνλφηα, ηα Μέζα θαη νη αξρέο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζην κεηξηαζκφ ηνπ αληίθηππνπ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. ζν πην «παληαρνχ παξψλ» θαη «θνηλφο» είλαη ν θίλδπλνο, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο λα έρνπκε πην ζψθξνλεο αληηδξάζεηο ζε πεξίπησζε επίζεζεο. 2.4 Κνηλσληθά κέζα ήκεξα, ηα θιαζζηθά, θηλνχκελα απφ δεκνζηνγξάθνπο Μέζα αληαγσλίδνληαη λέεο κνξθέο θνηλσληθψλ κέζσλ ζην Γηαδίθηπν γηα ηελ πξσηνθαζεδξία ζηε δηακφξθσζε άπνςεο θαη ηελ εξκελεία ησλ γεγνλφησλ. Σα θνηλσληθά κέζα επηηπγράλνπλ εμαηξεηηθά πςειφ επίπεδν αμηνπηζηίαο ζηελ νκάδα-ζηφρν ησλ λέσλ αλζξψπσλ, φπνπ ζπρλά εθιακβάλνληαη σο πην αμηφπηζηα απφ ηνπο θιαζζηθνχο ηχπνπο Μέζσλ. Χζηφζν ηα θνηλσληθά κέζα δελ απνηεινχλ πιένλ έλα ηνκέα πεξηνξηζκέλν ζηε λέα γεληά -ηνπο «ςεθηαθνχο» γεγελείο - αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ ζε φιν ην ειηθηαθφ θάζκα σο πεγή πιεξνθνξηψλ ή πιαηθφξκεο δηακφξθσζε απφςεσλ. Σν Γηαδίθηπν θαη ηα θνηλσληθά κέζα ηδίσο, έρνπλ κεηαηξαπεί ζε έλαλ αλεμάξηεην δεκφζην ρψξν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηπινθφηεηα, πνηθηιία, αλσλπκία, ηαρχηεηα θαη ην ζηνηρείν ηνπ εθήκεξνπ. Καηά ζπλέπεηα, είλαη πξννξηζκέλα λα ιεηηνπξγνχλ σο ρψξνη επψαζεο θεκψλ θαη πιαηθφξκεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο. Μνξθέο δηαδηθηπαθψλ θνηλσληθψλ Μέζσλ φπσο ηα twitter, YouTube, ηζηνιφγηα θαη forums ιεηηνπξγνχλ σο κηα ηεξάζηηα αγνξά, φπνπ νη αηνκηθέο παξαηεξήζεηο, απφςεηο θαη θήκεο εθπεθξαζκέλεο κε ιέμεηο ή εηθφλεο δηαδίδνληαη ζαλ ππξθαγηά ζε φιν ηνλ Ιζηφ. Σα λέα δηαζπείξνληαη κέζσ ελφο κεραληζκνχ πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ δηαδηθηπαθνχο ζπλδέζκνπο. Οη ζχλδεζκνη απηνί κπνξνχλ λα εθθηλήζνπλ κηα ρηνλνζηηβάδα θεκψλ, ζθαλδάισλ θαη θιηκαθνχκελεο πιεξνθφξεζεο ζηηο θνηλφηεηεο ηνπ Ιζηνχ. ζν πην αλεπαξθήο ή κε ηαθηηθή είλαη ε παξερφκελε επίζεκε πιεξνθφξεζε, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αληίθηππνο απηψλ ησλ αλεπίζεκσλ κεραληζκψλ. Οη πεξηνξηζηηθέο επηθνηλσληαθέο πνιηηηθέο ππνλνκεχνληαη απφ ηηο εηδήζεηο, ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηα πνπ αλαξηψληαη απφ ρξήζηεο, ελψ νη πιαηθφξκεο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ζπρλά αλαιακβάλνπλ ην ξφιν πξαθηνξείνπ εηδήζεσλ. Δπηπιένλ, νη εμηξεκηζηέο ζπρλά δηακνξθψλνπλ ηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία, ηδίσο ζε πεξηφδνπο θξίζεο, θαη είλαη εμαηξεηηθά επηξξεπείο ζηελ πξφθιεζε νξγήο. Κχξηα κέξηκλά ηνπο δελ είλαη λα πιεξνθνξήζνπλ ην θνηλφ, αιιά λα δηαηεξήζνπλ ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ειεθηξνληθήο θνηλφηεηαο, θαη λα απεπζχλνπλ πξφζθιεζε γηα κπνυθνηάδ θαη δηαδειψζεηο. Ο δπλακηζκφο θαη ε έληαζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε ηνπ θχκαηνο απφ θήκεο θαη ζθάλδαια, θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε δηαθφξσλ απφςεσλ. Σα δίθηπα επηθνηλσλίαο αθνινπζνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο θαλφλεο. Αλ θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ κφλν λέα ζηνηρεία, ππάξρνπλ πνιιά πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά δίθηπα επηθνηλσλίαο. Οη θιαζζηθέο θαη ζπλήζεηο ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο ή λνκηθήο παξέκβαζεο δελ απνδίδνπλ ζε απηφ ην πιαίζην, ή θαη αθφκα θέξνπλ ην αληίζεην απνηέιεζκα. Η επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο φπσο κνξθνπνηείηαη ζηα λέα θνηλσληθά κέζα επηβάιιεη λέεο πξνθιήζεηο ζε επίπεδν εξγαιείσλ έγθαηξεο ηαπηνπνίεζεο, αλάιπζεο, δηαρείξηζεο, παξέκβαζεο θαη επηθνηλσλίαο. 14 Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο

16 2.5 Οκάδεο-ζηφρνη Δπηπξφζζεηα ηνπ έξγνπ πνπ επηηειεί ν Σχπνο θαη ηα Μέζα, ε απεπζείαο θαη ζηνρεπκέλε επηθνηλσλία κε επηπιένλ νκάδεο-ζηφρνπο παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζην κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. Απηφ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ κφλν εάλ ην πεξηερφκελν θαη ηα κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηθνηλσλία έρνπλ πξνζαξκνζηεί κε αθξίβεηα ζηηο αλάγθεο απηψλ ησλ νκάδσλ-ζηφρσλ Θχκαηα θαη νηθνγέλεηεο ζπκάησλ Η πξσηαξρηθή αλάγθε ησλ ζπκάησλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο είλαη ε ππνζηήξημε. Αλ θαη βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζνθ, πξέπεη θαη πάιη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα ηνπο παξέρεηαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε. Η ηειεπηαία πξέπεη πξσηίζησο λα πεξηιακβάλεη ςπρνινγηθή βνήζεηα θαη πξαθηηθή ζπλδξνκή, ε νπνία ζπρλά νξγαλψλεηαη απφ ηελ νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεο. Χζηφζν, ηα ζχκαηα θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ησλ Μέζσλ, άξα πξέπεη λα ηνπο παξαζρεζνχλ ζπκβνπιέο θαη βνήζεηα θαη ζε φηη αθνξά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη ελδερφκελσλ δεκφζησλ εκθαλίζεσλ. Η απφθαζε γηα ην αλ ζα παξνπζηαζηνχλ ή ζα κηιήζνπλ δεκνζίσο πξέπεη φκσο λα είλαη δηθή ηνπο θαη κφλν. ηε δηάξθεηα θεδεηψλ, είλαη νπζηψδεο λα γίλεη πξνζπάζεηα ειέγρνπ θαη δηαηήξεζεο ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο. θνπφο είλαη νη νηθνγέλεηεο λα κελ αηζζαλζνχλ θπλεγεκέλεο θαη λα απνηξαπεί ε πξφζβαζε ζηα Μέζα ζε ρψξνπο πνπ είλαη ακηγψο ηδησηηθνί. Καηά παξάδνζε, ηα ζχκαηα δελ θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ γηα ηα δεηήκαηα πξνο επίιπζε: Σν είδνο ηεο ηειεηήο θαη ην κέξνο φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ην κήλπκα θαηαδίθεο πνπ ζα θνηλνπνηεζεί, νη πιεξνθνξίεο ή εηθφλεο πνπ πξέπεη λα ππνγξακκηζηνχλ θιπ. Γίλεηαη φιν θαη πην πνιχ αληηιεπηφ φηη ηα ζχκαηα έρνπλ ην δηθαίσκα λα εκπιαθνχλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ δεκφζησλ εθδειψζεσλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηά εάλ ην επηζπκνχλ. Οη επηζπκίεο ηνπο πξέπεη λα γίλνληαη πάληα ζεβαζηέο. Κχξηνο ζηφρνο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ είλαη λα πξνζηαηεπζνχλ απηά ηα ζχκαηα ζηηο πην πξνζσπηθέο ζηηγκέο ιχπεο θαη λα έρνπλ ζπλνδεία ζε δηαδηθαζίεο δεκφζηνπ πέλζνπο θαη δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο. Σα ζπλαηζζήκαηα θαη ε εγγχηεηα πνιηηηθψλ εθπξνζψπσλ ζε απηέο ηηο πεξηζηάζεηο είλαη έλα ζηνηρείν πνπ θαηά θαλφλα ηα ζχκαηα αμηνινγνχλ σο πνιχηηκν. Η επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ηνπ θνξέα πξέπεη λα ηα ηνπνζεηεί ζην επίθεληξν ησλ δειψζεσλ. Σα ζχκαηα είλαη ηα πξψηα ζηα νπνία πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζην επίζεκν κήλπκα. Έλα νπζηψδεο ζεκείν είλαη φηη νη νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ πξνζσπηθά ην ηαρχηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ επίζεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο λα ην κάζνπλ απφ ηα εηδεζενγξαθηθά δειηία ζηα Μέζα Δλψζεηο ζπκάησλ ε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο, νη ελψζεηο ζπκάησλ έρνπλ αλαδεηρζεί ζε ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ παξνρή ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιψλ ζε ζχκαηα. Οη ελψζεηο απηέο έγηλαλ αθφκα πην ζεκαληηθέο ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ζπκβάληα, θαζψο επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ ζπγθεθξηκέλα ζε πεξηπηψζεηο απφ ην παξειζφλ Ο πιεζπζκφο Οη θνξείο, νη εηαηξίεο επηθνηλσλίαο θαη νη δεκνζηνγξάθνη δελ έρνπλ πιένλ ην κνλνπψιην ζηελ πιεξνθφξεζε. Οη λέεο ηερλνινγίεο επέηξεςαλ ζην επξχ θνηλφ φρη κφλν λα έρεη πξφζβαζε ζε Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο 15

17 πνιιαπιέο εθδνρέο ηεο αλαθνξάο ηνπ ηδίνπ ζπκβάληνο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, αιιά θαη λα γίλεη ην ίδην κηα πεγή, ηθαλή λα αληαγσληζηεί ηελ επίζεκε εθδνρή ηεο Κπβέξλεζεο. Ο ξφινο πνπ παίδεη ην θνηλφ ζε ζπλζήθεο θξίζεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο, δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη. Οη επηζέζεηο ηδίσο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο γελλνχλ ηξφκν θαη πξνθαινχλ ζνθ, αιιά επίζεο άγνπλ ην αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη ην θφβν γηα λέεο επηζέζεηο, νδεγψληαο έηζη ζε έληνλα ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. Η ηθαλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ λα θηλεηνπνηείηαη ζε απάληεζε ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ απνηειεί ηελ πην πνιχηηκε ζπκβνιή ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλαίζζεζεο πεξί ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ. Χζηφζν, εμίζνπ έρεη ππνηηκεζεί ν ξφινο ηνπ πιεζπζκνχ, ν νπνίνο νπζηαζηηθά απνζηαζεξνπνηεί ηελ θπβεξλεηηθή επηθνηλσληαθή πνιηηηθή. Οη εθθξάζεηο θηιεηξεληζκνχ πνπ απνηππψλνληαη ζε δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο, ζε καδηθέο ζπγθεληξψζεηο θαη δεκφζηεο επηκλεκφζπλεο ηειεζηέο απαληνχλ θαηαιιήισο ζην αίζζεκα ζιίςεο. Απηφ ην ζπλαίζζεκα βηψλεηαη απφ ηα άηνκα σο ζπλέπεηα ηνπ ζπκβάληνο. Η θπβεξλεηηθή επηθνηλσληαθή πνιηηηθή δελ κπνξεί λα αγλνήζεη ην γεγνλφο φηη νη θπβεξλψληεο έρνπλ επζχλε απέλαληη ζηνλ θνηλφ θαη φηη πξέπεη λα ηνπ απνδείμνπλ φηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε. Σν θνηλφ είλαη ζρεηηθά αλεθηηθά ζηα ιάζε, εάλ απηά γίλεηαη απνδεθηά θαη δηνξζψλνληαη, αιιά είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεην θαη αληηδξά αξλεηηθά εάλ δηαηζζαλζεί απφπεηξα παξαπιάλεζήο ηνπ. Η «καδηθή νξγή» κπνξεί λα εμειηρζεί ζε έλα απφ ηα πην δχζθνια πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε γηα ηνπο αξκφδηνπο ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο. Σα αλζξψπηλα φληα κπνξεί λα είλαη εθ θχζεσο απξφβιεπηα θαη ηα άηνκα αληηδξνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε. Χζηφζν ην «θαηλφκελν ηεο κφιπλζεο» πνπ εθδειψλεηαη ζε ζηηγκέο αθξαίαο θνηλσληθήο έληαζεο (φπσο ζηελ πεξίπησζε κηαο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο), εκθαλίδεηαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο αηφκνπ ζπγθιίλνπλ κε απηά ησλ πνιιψλ ζε νξηζκέλν ρψξν θαη ρξφλν. Η πφισζε είλαη ζπλήζσο ε άκεζε ζπλέπεηα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, κε ηε κνξθή ι.ρ. θνηλή γλψκε ελαληίνλ θπβέξλεζεο, δεκνθξαηηθή θνηλσλία ελαληίνλ κε δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, κε κνπζνπικάλνη πνιίηεο ελαληίνλ ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο, θιπ. Μία απφ ηηο πην επηθίλδπλεο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ είλαη φηη νη εκπιεθφκελνη ελδέρεηαη λα θαηαθχγνπλ ζηε βία. Βξαρππξφζεζκα, ε ρξήζε βίαο απφ κηα νκάδα αηφκσλ ηεο θνηλσλίαο εηο βάξνο άιιεο πξέπεη λα εμνπδεηεξσζεί ην ηαρχηεξν δπλαηφ, πξνθεηκέλνπ λα κελ νδεγήζεη ζε θνηλσληθή ξήμε κε αλεπαλφξζσηεο ζπλέπεηεο. Οη δεκφζηνη θνξείο πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα αληηδξάζνπλ ζε ηέηνηα πεξίπησζε. Οη πνιηηηθνί εθπξφζσπνη νθείινπλ επίζεο λα πξνζπαζήζνπλ λα πξνβάινπλ παξαδεηγκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο κέζσ ηεο δεκνζηνπνίεζεο κελπκάησλ ππέξ ηεο αλνρήο, ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ θαη ηεο πνιηηηθήο ελφηεηαο πξνο φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζεκαληηθή κπνξεί λα είλαη ε πξνζηαζία θεληξηθψλ γξαθείσλ ζηα νπνία επηηίζεηαη ην πιήζνο θαη ε ππνγξάκκηζε ησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ράζεθαλ παξά ηηο ηδενινγηθέο ηνπο δηαθνξέο, θιπ Πνιηηηθά θφκκαηα θαη άιινη εθπξφζσπνη Ο έιεγρνο ησλ εθπξνζψπσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε δεκφζην θνξέα απνηειεί έλα πεξίπινθν δήηεκα, θαζψο πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία. Δπηζπκεηφ ζα ήηαλ εάλ φια ηα πνιηηηθά θφκκαηα κπνξνχζα λα απην-πεξηνξηζηνχλ πηνζεηψληαο έλαλ ζπλεθηηθφ, δηαθαλή θαη αμηφπηζην ιφγν. Δλδερφκελε πξνβνιή αληίζεησλ απφςεσλ θαη ηδενινγηθψλ ζηάζεσλ απφ αληίπαια πνιηηηθά θφκκαηα, δελ πξέπεη λα εκπνδίζεη ηηο θνηλέο ζηηγκέο κλήκεο θαη θαηαδίθεο. Η κεηέπεηηα ζπδήηεζε γηα ηελ επζχλε δεκφζησλ θνξέσλ ζηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο δελ πξέπεη λα πξνθξίλεηαη επί ηεο επζχλεο ησλ κειψλ ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ. Οη δεκφζηνη θνξείο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα αζθνχλ θξηηηθή ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο πξέπεη θη φηαλ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θάζε άιιεο θαηάζηαζεο πξνο φθεινο ηνπ θνηλνχ. 16 Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο

18 Η θάζε εμέηαζεο θαη αλάιπζεο κεηά απφ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο μερεηιίδεη απφ έληνλεο επηρεηξεκαηνινγίεο γηα ηηο αλαθξηηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα απνηξεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία απφ επηζέζεηο θαη ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηέο νη ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα δψζνπλ ην έλαπζκα γηα έλαλ έληνλν δεκφζην δηάινγν ζρεηηθά κε δεηήκαηα, φπσο ε ραιάξσζε ζηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη ε επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζην θνηλφ. Δίλαη αλακελφκελν λα ππάξρνπλ επηζέζεηο θαη θαηεγνξίεο εηο βάξνο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Δδψ, ν ζηφρνο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνρεπκέλεο επηθνηλσληαθέο επηινγέο σο κέζν απνθιηκάθσζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ γεγνλφησλ. ε θάζε πεξίπησζε, απηή ε θάζε πξέπεη λα μεθηλά κεηά ην πέλζνο Δζσηεξηθή επηθνηλσλία: ππάιιεινη Οη ππάιιεινη ελφο νξγαληζκνχ ζεσξνχληαη απφ ην θνηλφ σο κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, αθφκα θη φηαλ δελ εκπιέθνληαη φινη ηνπο ελεξγά. Πξέπεη ινηπφλ λα ηνπο παξαζρεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, θαζψο νη ίδηνη ιεηηνπξγνχλ σο κέζα δηάρπζεο απηψλ. Οη ππάιιεινη πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο θξίζεο θαη ηελ επηθνηλσλία ελ ψξα θξίζεο. Απηφ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ παξάιιεια κε ηα αλαθνηλσζέληα πνπ ζπληάζζνληαη γηα ηνλ Σχπν. Σπρφλ απνπζία ζπγρξνληθφηεηαο κεηαμχ δεκφζηαο θαη εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα εμειηρζεί ζε ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο επηθνηλσληαθήο δπλακηθήο. Οη θψδηθεο πξαθηηθήο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ Σχπνπ θαη ηνπ θνηλνχ βνεζνχλ ζηελ πξνβνιή κηαο επαγγεικαηηθήο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ πξνο ηα έμσ θαη πξνζθέξνπλ ζηνπο ππαιιήινπο αίζζεκα αζθάιεηαο. Η πξνυπφζεζε ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη λα πθίζηαηαη ζηελή θαη ζπληνληζκέλε επηθνηλσλία κεηαμχ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ θαη ησλ ππεχζπλσλ αμησκαηνχρσλ κεγάισλ εηαηξηψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ νξγαληζκψλ. 2.6 ηάδηα επηθνηλσληαθήο αληαπφθξηζεο Κάζε μερσξηζηή ηξνκνθξαηηθή επίζεζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη ζέηεη επηκέξνπο απαηηήζεηο ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Η ηζρχο θαη ε δηάξθεηα ηνπ θχκαηνο ηνπ ζνθ πνπ ελεξγνπνηεί κηα επίζεζε κπνξεί λα πνηθίιεη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ ηξαπκαηηζκψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ απσιεηψλ, ηνλ ηχπν θαη ην εχξνο ησλ δεκηψλ. Οη ηξέρνπζεο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο δηακνξθψλνπλ επίζεο ηελ πξφνδν ησλ γεγνλφησλ. Η επηθνηλσληαθή αληαπφθξηζε ζε κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε εμειίζζεηαη ζε δηαθξηηά ζηάδηα. Σα ρξνληθά δεδνκέλα δίλνπλ κηα βαζηθή εηθφλα, φκσο ελδέρεηαη λα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ θάζε επίζεζε: Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο 17

19 Stage ηάδην 1 Confusion χγρπζε (x+ 1h) 1ψ) - Rumours, Φήκεο, έθηαθηεο news alerts εηδήζεηο - Stage ηάδην 2 Rescue Γηάζσζε operations θαη έξεπλα and investigations (x+ 2-3h) 3ψ) - Initial Αξρηθέο information, πιεξνθνξίεο, condemnation θαηαδίθε θαη and αλαθνξέο reports - Stage ηάδην 3 Institutional statements (x+ 3-4h) -4ψ) - Reports Αλαθνξέο focusing κε ιεπηνκέξεηεο on details & and θαηαζέζεηο eye - s accounts απηνπηψλ - καξηχξσλ Stage ηάδην 4 Start Έλαξμε of normalisation θαλνληθνπνίεζεο at the ζην scene ζεκείν (x+ 4h 4ψ <) - Full Πιήξεο media θάιπςε coverage απφ focusing Μέζα γηα on δεκηέο, damage, ζχκαηα, victims, δξάζηεο perpetrators - Stage ηάδην 5 Core Βαζηθέο functions ιεηηνπξγίεο of recovery απνθαηάζηαζεο and rebuilding θαη επαλνηθνδφκεζεο confidence εκπηζηνζχλεο (x+ 1d 1εκ <) <) - High Μεγάιε media θάιπςε coverage: απφ ΜΜΔ: "human «αλζξψπηλε story", backgrounds, ηζηνξία», ηζηνξηθφ, crisis managem θξίζεο ent - Stage ηάδην 6 Lessons Μαζήκαηα learned πνπ αληιήζεθαλ and return to θαη normality επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφηεηα (x+ 3d 3εκ <) <) - Declining Φζίλνπλ ελδηαθέξνλ media interest απφ focusing Μέζα γηα on αληίθηππν impacts and θαη ηζηνξηθφ backgrounds - Δηθ. 2.3 Σα έμη ζηάδηα ηεο επηθνηλσληαθήο αληαπφθξηζεο Η πξψηε κέξα (ζηάδηα 1 4) αλαιψλεηαη ζηε ζπιινγή αξρηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ίδηα ηελ επίζεζε, γηα ην ηη ζπλέβε θαη πφηε, ηα νλφκαηα ησλ ηξαπκαηηψλ θαη ηηο δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζε εγθαηαζηάζεηο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ Μέζσλ είλαη πνιχ κεγάιν, κε εθαηνληάδεο ηειεθσλήκαηα θαη ειεθηξνληθέο επηζηνιέο πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο επηθνηλσλίαο. Σα εξσηήκαηα ησλ Μέζσλ επηθεληξψλνληαη ζηηο πεξηζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο επίζεζεο. ηάδην 1 χγρπζε ηελ πξώηε ώξα κεηά απφ κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, επηθξαηεί ζχγρπζε. Γηαζπείξνληαη νη πξψηεο θήκεο γηα πηζαλή επίζεζε. Η αθξηβήο θαηάζηαζε παξακέλεη άγλσζηε θαη νη πξψηεο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο πεγάδνπλ θαηά θαλφλα απφ ηελ αζηπλνκία ή ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο. Οη ηειεπηαίεο πξέπεη λα δξάζνπλ κε κεγάιε πξνζνρή, έλα πξναπαηηνχκελν ζηνηρείν πνπ παξαηείλεη ηε ξνή πιεξνθνξηψλ γηα ην ζπκβάλ. Πξσηεχνλ θαζήθνλ είλαη λα ελεκεξσζνχλ νη νηθνγέλεηεο ην ηαρχηεξν δπλαηφ θαη λα γίλεη πξνζπάζεηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο πξψηα απφ δεκφζην θνξέα. Η πίεζε ηνπ θνηλνχ είλαη κεγάιε. Σα Μέζα δηαθφπηνπλ ην θαλνληθφ ηνπο πξφγξακκα θαη επηδηψθνπλ λα κεηαδίδνπλ επηβεβαησκέλα γεγνλφηα. Δίλαη ππνρξεσηηθφ εθείλε ηε ζηηγκή λα ιεηηνπξγνχκε κε πξνζνρή, ζχλεζε θαη ππεπζπλφηεηα, λα επηβεβαηψλνπκε κφλν ηα γεγνλφηα πνπ δελ επηδέρνληαη ακθηβνιίαο, θαη λα απνπνηνχκαζηε θεκψλ θαη εζθαικέλσλ πιεξνθνξηψλ - θαη ρσξίο λα παξεκβαίλνπκε ζην έξγν ησλ Μέζσλ. Σν κήλπκα πξέπεη λα εθπέκπεη εξεκία. Οη εθπξφζσπνη ησλ Μέζσλ πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα πξνζεγγίζνπλ θάζε εκπιεθφκελν άηνκν ή νξγαληζκφ. Οη θχξηεο πεγέο πιεξνθνξηψλ ησλ δεκνζηνγξάθσλ είλαη ζπρλά νη ππεξεζίεο άκεζεο απφθξηζεο, φπσο κεκνλσκέλνη αζηπλνκηθνί, ππξνζβέζηεο ή κέιε ησλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο, ηνπο νπνίνπο γλσξίδνπλ νη δεκνζηνγξάθνη απφ πξνεγνχκελα ξεπνξηάδ. πλεπψο, είλαη θξίζηκν λα κεηαδνζνχλ φιεο νη πιεξνθνξίεο κέζσ ελφο θαη κφλν δηαχινπ θαη λα γλσξίδεη θάζε εκπιεθφκελν άηνκν ζε πνηνλ πξέπεη λα πξνσζήζεη ηεο πιεξνθνξίεο. 18 Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο

20 ηάδην 2 Γηάζσζε θαη αλαθξίζεηο Οη επόκελεο 2 κε 3 ώξεο. Απηφ είλαη ην θξίζηκν ζηάδην ηεο παξέκβαζεο ησλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηνπ αλαθξηηηθνχ έξγνπ ηεο αζηπλνκίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ παξελνριεζνχλ νη επαγγεικαηίεο απηνί ζην έξγν ηνπο θαη λα ηνπο αθήζνπκε λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Δάλ είλαη δπλαηφλ, νη πνιηηηθνί αμησκαηνχρνη πξέπεη λα θξαηνχληαη καθξηά απφ ην ρψξν κέρξη ην ηέινο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ. ηε δηάξθεηά ηνπ, παξάγνληαη δχν ηχπνη πιεξνθνξηψλ: Πξψηνλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηδφκελεο άκεζα κε ην ζπκβάλ θαη δεχηεξνλ, δειψζεηο θαηαδίθεο απφ δηάθνξνπο πνιηηηθνχο θνξείο. Σειενπηηθνί θαη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί, θαζψο θαη ειεθηξνληθά κέζα κεηαδίδνπλ εηθφλεο απφ ην ζεκείν, καδί κε δεδνκέλα θαη αξρηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα γεγνλφηα. ηάδην 3 Γειψζεηο ζεζκηθψλ παξαγφλησλ 3 ε ή 4 ε ώξα κεηά ηελ επίζεζε. ην ζηάδην απηφ ζπλήζσο, δηαρέεηαη κεγάινο αξηζκφο επίζεκσλ αλαθνηλψζεσλ ζε φια ηα επίπεδα, ν νπνίνο θαιχπηεηαη απφ ηα Μέζα. Σα ίδηα ηα Μέζα επηδεηνχλ απηφ ην είδνο ησλ αλαθνηλσζέλησλ. Οη ηειενπηηθνί θαη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί, θαζψο θαη ηα ξεπνξηάδ ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ κεηαδίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ επίζεζε θαη ηα ζχκαηα, πξνζζέηνληαο θσηνγξαθίεο ή βίληεν απφ ην ζεκείν θαη αλαθνξέο απηνπηψλ καξηχξσλ. Έηζη, ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ γηγαληψλεηαη ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. ηάδην 4 Έλαξμε θαλνληθνπνίεζεο ζην ζεκείν Από ηελ 4 ε ή 5 ε ώξα θαη κεηά έσο κεξηθέο εκέξεο κεηά ηελ επίζεζε. ε απηφ ην ζηάδην, μεθηλά ε δηαδηθαζία ηεο θαλνληθνπνίεζεο. Αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ζεξησδίαο, απηή ε δηαδηθαζία θαλνληθνπνίεζεο κπνξεί αλ δηαξθέζεη πνιχ πεξηζζφηεξν. Απηφ είλαη ην ζηάδην ζην νπνίν ην ηνπηθφ ζπκβνχιην ή ε αξκφδηα αξρή θαιείηαη λα παίμεη βαζηθφ ξφιν, θαζψο εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ν θαζαξηζκφο ηνπ ζεκείνπ. ηάδην 5 Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο απνθαηάζηαζεο θαη επαλνηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο Έσο θαη 3 εκέξεο κεηά ηελ επίζεζε. Σν επφκελν πξσί κεηά ηελ επίζεζε, ηα έληππα Μέζα δεκνζηεχνπλ εθηεηακέλεο αλαθνξέο - κηα ζχλνςε ηεο πξψηεο εκέξαο. Η πξνζνρή ησλ Μέζσλ ζηηο εκέξεο κεηά ηελ επίζεζε παξακέλεη έληνλε, σζηφζν κεηαθέξεηαη απφ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ίδηαο ηεο επίζεζεο ζηα απνηειέζκαηά ηεο. Δλδέρεηαη λα ππάξμνπλ εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ηε θξνληίδα πνπ παξαζρέζεθε ζηα ζχκαηα, ηα κέηξα αζθαιείαο, ην θιείζηκν επηρεηξήζεσλ ή ηελ εθθέλσζε απφ ην πξνζσπηθφ, ηηο επίζεκεο ελέξγεηεο ζην κέιινλ ηφζν ζηελ ηνπνζεζία απηή, φζν θαη ζηελ πεξηνρή ζπλνιηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθέο απψιεηεο θαη ηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα ζε θνηλφηεηεο θαη επηρεηξήζεηο. Σν δήηεκα ησλ ζπκάησλ γίλεηαη κηα «αλζξψπηλε» ηζηνξία θαζψο ηα Μέζα επηθεληξψλνληαη ζε έλαλ κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ κε ελδηαθέξνλ παξειζφλ ή ηζηνξίεο δηάζσζεο. Καηά ην ζηάδην ηεο απνθαηάζηαζεο, ε αξκφδηα νκάδα επηθνηλσλίαο ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ησλ Μέζσλ θαη κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηε δηαδηθαζία αλνηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο. Σα κεηαδηδφκελα κελχκαηα πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ζέζεηο, «Δίκαζηε πάιη ελεξγνί θαη δελ ζα αθήζνπκε ηνπο ηξνκνθξάηεο λα καο θαηαβάινπλ. Κάλνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ γηα ηα ζχκαηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Τπήξραλ κέηξα αζθαιείαο ζε ιεηηνπξγία αιιά θαλείο δελ κπνξνχζε λα ην πξνβιέςεη/απνηξέςεη.» Σν ζηάδην ηεο αλνηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο είλαη επίζεο ην θαηάιιειν γηα αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ επεκεξία ησλ ζπκάησλ θαη δειψζεηο κλήκεο γηα ηηο απψιεηεο. Σν πξνζσπηθφ Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκφζηεο Αξρέο 19

Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο. ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκόζηεο Αξρέο

Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο. ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκόζηεο Αξρέο Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκόζηεο Αξρέο Αλάηππν Σν Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ FP7 SAFE-COMMS.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Οι νέοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη σύγτρονη κοινωνία»

Τίτλος: «Οι νέοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη σύγτρονη κοινωνία» ρνι. Έηνο 2011-2012 50 ν Γελ. Λύθεην Αζελώλ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 οσ ΤΕΡΑΜΗΝΟΥ Τίτλος: «Οι νέοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη σύγτρονη κοινωνία» 1 ΟΜΑΓΑ ΜΑΘΖΣΩΝ α/ Δπώλπκν Όλνκα α 1 ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα