ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε τίτλο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε τίτλο"

Transcript

1 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ Β' Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε τίτλο «Επείγουσες Ρυθµίσεις Αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την ανατροπή των συνεπειών της µνηµονιακής πολιτικής»» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κεφάλαιο Α : Άµεσα µέτρα ανακούφισης του στρατιωτικού προσωπικού 1. Οι µειώσεις στους µισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, από το 2010 µέχρι σήµερα και µε κριτήριο την οικογενειακή τους κατάσταση έχουν ως εξής: Για τους άγαµους 41,1%, για τον έγγαµο χωρίς παιδιά 41,3%, για τον έγγαµο µε ένα παιδί 42,8%, για τον έγγαµο µε δύο παιδιά 50,9%, για τον έγγαµο µε τρία παιδιά 49,3%, για τον έγγαµο µε τέσσερα παιδιά 49,2%. Σήµερα, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι όλες οι κατηγορίες της ιεραρχίας των στρατιωτικών έχουν πλέον φτωχοποιηθεί. Πρόσφατες µελέτες έχουν συσχετίσει τεκµηριωµένα την αύξηση ατυχηµάτων / συµβάντων µε την δυσαρέσκεια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων για την εργασιακή, οικονοµική, οικογενειακή και ευρύτερα κοινωνική τους κατάσταση. Η αποκατάσταση της εργασιακής ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των στρατιωτικών δεν µπορεί παρά να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της αµυντικής πολιτικής. 2. Πρώτο, εφικτό και άµεσο βήµα είναι η αναβάθµιση της µέριµνας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων. Πρόκειται για εύκολα και κυρίως αδάπανα µέτρα, τα οποία αναβαθµίζουν όχι µόνο την ποιότητα ζωής των στελεχών, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις ισοδυναµούν µε παροχές σε είδος προς κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες, οι οποίες αυξάνουν το πραγµατικό εισόδηµα. 3. Με την πρώτη παράγραφο του πρώτου άρθρου αποσαφηνίζεται ότι γονείς µονογονεϊκής οικογένειας είναι και εκείνοι που έχουν ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25 ο έτος της ηλικίας τους. Με την προτεινόµενη ρύθµιση διασφαλίζεται η εφαρµογή των υφιστάµενων ευεργετηµάτων της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) και στη συγκεκριµένη κατηγορία στελεχών. 4. Με την δεύτερη παράγραφο καθίσταται σαφές ότι για την εφαρµογή της ίδιας υπουργικής

2 απόφασης ως στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων νοούνται και οι µη µονιµοποιηθέντες Επαγγελµατίες Οπλίτες. 5. Με την τρίτη παράγραφο καθίσταται σαφές ότι γονείς µονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη γονική µέριµνα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, καθώς και διαζευγµένοι γονείς που ασκούν την επιµέλεια ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου δεν εκτελούν υπηρεσίες που απαιτούν διανυκτέρευση, ενώ σε στρατιωτικές ασκήσεις που απαιτούν διανυκτέρευση συµµετέχουν µόνον εφόσον δεν συντρέχουν σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. 6. Με την πέµπτη και την έκτη παράγραφο απαλλάσσονται από τη συµµετοχή σε ασκήσεις που απαιτούν διανυκτέρευση οι στρατιωτικοί που προστατεύουν ΑΜΕΑ, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. 7. Με την έβδοµη παράγραφο επιχειρείται ένα πρώτο ουσιαστικό βήµα στην προσπάθεια αποσύνδεσης των παροχών σε είδος από την αρχαιότητα και την σύνδεσής τους µε κοινωνικά κριτήρια. Με την προτεινόµενη ρύθµιση παρέχεται το δικαίωµα αυτό σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, που έχουν άνεργο σύζυγο και τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο. 8. Με την όγδοη παράγραφο προβλέπεται ότι σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ περισσότερων δικαιούχων στέγασης σε στρατιωτικά οικήµατα προηγείται όχι πλέον ο αρχαιότερος, αλλά το στέλεχος µε το χαµηλότερο ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα. 9. Με την ένατη παράγραφο ορίζεται ότι η χρονική διάρκεια της προσωρινής στέγασης σε στρατιωτικά οικήµατα δεν καθορίζεται πλέον µε απόφαση του Αρχηγού του Οικείου Κλάδου, αλλά µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, µετά από σύµφωνη γνώµη της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. 10. Με την δέκατη παράγραφο επέρχεται εξοµοίωση της µοριοδότησης των ετών υπηρεσίας των στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, που δικαιούνται παραθερισµού στα αντίστοιχα κέντρα των Ενόπλων Δυνάµεων, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε άνιση µεταχείρισή τους. 11. Με την εντέκατη παράγραφο προβλέπεται ότι σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ περισσότερων δικαιούχων παραθερισµού προηγείται όχι πλέον ο αρχαιότερος, αλλά το στέλεχος µε το χαµηλότερο ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα. 13. Με τη δωδέκατη παράγραφο επεκτείνεται και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων η ρύθµιση του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα σχετικά µε τη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου. Με την προτεινόµενη ρύθµιση αποκαθίσταται η συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της ισότητας, αφού η χορήγηση της εν λόγω άδειας σε στρατιωτικούς τελεί υπό αυστηρότερους όρους που δυσχεραίνουν αδικαιολόγητα την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώµατος.

3 14. Με την δέκατη τρίτη παράγραφο καθιερώνεται δικαίωµα προσέλευσης µια (1) ώρα µετά την προβλεπόµενη ώρα προσέλευσης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, προκειµένου να συνοδεύσουν τα ανήλικα τέκνα τους στο σχολείο. 15. Με την δέκατη τέταρτη παράγραφο επεκτείνεται το καθεστώς προσαύξησης της κανονικής άδειας όσων υπηρετούν σε παραµεθόριες περιοχές και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων. 16. Με την δέκατη πέµπτη και δέκατη έκτη παράγραφο καθίσταται σαφές ότι δικαιούχος υγειονοµικής περίθαλψης είναι οποιοσδήποτε από τους δυο (2) συζύγους. 17. Με την δέκατη έβδοµη παράγραφο διευρύνεται το δικαίωµα πρόσβασης σε Στρατιωτικές Λέσχες, ώστε πλέον να περιλαµβάνει εν ενεργεία Αξιωµατικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικούς. 18. Με την δέκατη όγδοη παράγραφο το καθεστώς της ειδικής άδειας προσωπικού λόγω ειδικών νόσων τέκνων επεκτείνεται και στα στελέχη που έχουν µε δικαστική απόφαση την επιµέλεια ατόµου µε ειδικές ανάγκες. 19. Με την δέκατη ένατη παράγραφο διευκρινίζεται ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων δικαιούνται να εµφανίζονται ενώπιον των Πειθαρχικών Συµβουλίων και οργάνων, είτε αυτοπροσώπως, είτε εκπροσωπούµενα από πληρεξούσιο Δικηγόρο. 20. Με την εικοστή παράγραφο διασφαλίζεται ότι στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων µε περισσότερα από τρία παιδιά δεν µετατίθενται παρά µόνο µε αίτησή τους ή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση. Το ίδιο ισχύει και για τα τέκνα τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών. Συνακόλουθα, µε την εικοστή πρώτη παράγραφο προσαρµόζεται ανάλογα το αντίστοιχο άρθρο του Νόµου 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α )

4 21. Με τις παραγράφους ρυθµίζονται θέµατα συνυπηρέτησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων µε τους/τις συζύγους τους. Οι σχετικές ρυθµίσεις αποτελούν εκδήλωση της κατοχυρωµένης στο άρθρο 21 του Συντάγµατος υποχρέωσης του Κράτους να µεριµνά για την οικογένεια. 22. Επισηµαίνεται ότι κανένα από τα προαναφερόµενα µέτρα δεν προξενεί πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση. Κεφάλαιο Β' : Συλλογική έκφραση στελεχών Ενόπλων Δυνάµεων 1. Mετά την υπ αριθµ. 3/2012 απόφαση της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου δεν καταλείπεται καµία απολύτως αµφιβολία, όχι µόνο για την ανάγκη, αλλά και για την υποχρέωση της Πολιτείας να στηρίξει έµπρακτα τη διακλαδική συλλογική έκφραση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και την προστασία του ατοµικού και κοινωνικού τους δικαιώµατος να συστήσουν και να συµµετάσχουν ενεργώς σε οργανώσεις προστασίας των επαγγελµατικών τους συµφερόντων, στα πλαίσια των δηµοκρατικών θεσµών (χωρίς παράλληλο δικαίωµα απεργίας). Η προτεινόµενη ρύθµιση στηρίζεται στις διατάξεις περί συλλογικής έκφρασης των αστυνοµικών υπαλλήλων και εξασφαλίζει την ελευθερία έκφρασης, αλλά και την αντιπροσωπευτικότητα των εν ενεργεία στρατιωτικών. Άλλωστε, όπως δέχτηκε και ο Άρειος Πάγος, οι υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάµεις δεν αποτελούν ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών, κείµενοι εκτός του πεδίου των επί µέρους εγγυήσεων των συνταγµατικών δικαιωµάτων, οι οποίες δεν προβλέπουν, ρητώς, εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής τους, ούτε µπορεί να ισχύσει γι αυτούς ένα τεκµήριο διαφοροποιήσεως ως προς την απόλαυση όλων, ανεξαιρέτως, των ατοµικών δικαιωµάτων που προβλέπονται από το Σύνταγµα για όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως φύλου, επαγγέλµατος, κοινωνικής ή οικονοµικής τάξεως, υπό την έννοια ότι αυτοί έχουν µόνο εκείνα τα δικαιώµατα, που ρητώς τους απονέµει η ισχύουσα συνταγµατική τάξη και οι κείµενοι νόµοι. Αντιθέτως, αυτοί, κατά τεκµήριο έχουν όλα τα δικαιώµατα που έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες µε τους, κατά το Σύνταγµα, θεµιτούς περιορισµούς, που µπορούν να επιβληθούν. Β. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ Κεφάλαιο Α' : Άµεσα µέτρα ανακούφισης του στρατιωτικού προσωπικού

5 Άρθρο 1 Μέριµνα Προσωπικού 1. Στην περίπτωση (α) του άρθρου 1 της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) προστίθεται η εξής φράση : «καθώς και ενός ή περισσότερων ενήλικων τέκνων, τα οποία δεν έχουν συµπληρώσει το 25 ο έτος της ηλικίας τους.» 2. Από το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης (γ) του άρθρου 1 της µε αριθµό Φ. 400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν ι δ ι α ί τ ε ρ α κ α ι ο ξ έ α κ ο ι ν ω ν ι κ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α.» ( Φ Ε Κ Β 1139/03/06/2011) διαγράφεται δις η λέξη «µονιµοποιηθέντες». 3. Η πρώτη παράγραφος του δεύτερου άρθρου της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 1α. της υπουργικής απόφασης µε αριθµό Φ. 400/10/81896 Σ. 298 και τίτλο «Τροποποίηση της Φ.411/150326/Σ.1373/ /αποφ. ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθµιση θεµάτων τοποθετήσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων των Αξιωµατικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων. Εξειδίκευση κριτηρίων και λοιπών θεµάτων. Συγκρότηση και λειτουργία των κατά κλάδο συµβουλίων µεταθέσεων» (ΦΕΚ Β 1646/ ) αντικαθίσταται ως εξής : «Γονείς µονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη γονική µέριµνα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, καθώς και διαζευγµένοι γονείς που ασκούν την επιµέλεια ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, εκτελούν µόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, απαλλάσσονται. Απαλλάσσονται κατόπιν αίτησης από τη συµµετοχή τους σε νυχτερινό σκέλος (από ώρα έως ώρα 07.00) ασκήσεων, που απαιτούν διανυκτέρευση, εφόσον συντρέχουν αποδεικνυόµενοι από δηµόσια έγγραφα και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι.» 4. Η παράγραφος 3 α του δεύτερου άρθρου της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) αντικαθίσταται ως εξής : «α. Εφόσον έχουν σύζυγο ΑΜΕΑ απαλλάσσονται όλων των υπηρεσιών. Απαλλάσσονται κατόπιν αίτησης από τη συµµετοχή τους σε νυχτερινό σκέλος (από ώρα έως ώρα

6 07.00) ασκήσεων, που απαιτούν διανυκτέρευση, εφόσον συντρέχουν αποδεικνυόµενοι από δηµόσια έγγραφα και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Σε περίπτωση εφαρµογής κυλιόµενου ωραρίου, έχουν δικαίωµα επιλογής του χρόνου εργασίας. 5. Η παράγραφος 3β του δεύτερου άρθρου της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) αντικαθίσταται ως εξής : «β. Εφόσον έχουν τέκνο ΑΜΕΑ, εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και, σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, απαλλάσσονται. Απαλλάσσονται κατόπιν αίτησης από τη συµµετοχή τους σε νυχτερινό σκέλος (από ώρα έως ώρα 07.00) ασκήσεων, που απαιτούν διανυκτέρευση, εφόσον συντρέχουν αποδεικνυόµενοι από δηµόσια έγγραφα και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Στην περίπτωση των συζευγµένων στρατιωτικών τα εν λόγω ευεργετήµατα απολαµβάνει ο ένας εκ των δύο, κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης.» 6. Η παράγραφος 4 του δεύτερου άρθρου της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) αντικαθίσταται ως εξής : «Σε περίπτωση συζευγµένων πολύτεκνων ή µε ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο στρατιωτικών απαλλάσσεται κατόπιν αίτησης του νυκτερινού σκέλους (από ώρα έως ώρα 07.00) ασκήσεων, που απαιτούν διανυκτέρευση, ο ένας εκ των δύο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του αποδεικνυόµενοι από δηµόσια έγγραφα και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, των οποίων ο/η σύζυγος δεν είναι στρατιωτικός υπάλληλος». 7. Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του πέµπτου άρθρου της µε αριθµό Φ. 400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν ι δ ι α ί τ ε ρ α κ α ι ο ξ έ α κ ο ι ν ω ν ι κ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α.» ( Φ Ε Κ Β 1139/03/06/2011) αντικαθίσταται ως εξής: «α. Στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, που έχουν άνεργο σύζυγο και τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο» Στην παράγραφο 2 του πέµπτου άρθρου της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) προστίθεται πέµπτη περίπτωση ως εξής: Το προσωπικό που στελεχώνει θέσεις υψηλής ευθύνης και θέσεις αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας, όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες διαταγές των

7 Κλάδων. 8. Η περίπτωση (στ) της τρίτης παραγράφου του πέµπτου άρθρου της µε αριθµό Φ. 400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν ι δ ι α ί τ ε ρ α κ α ι ο ξ έ α κ ο ι ν ω ν ι κ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α.» ( Φ Ε Κ Β 1139/03/06/2011) αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, προτεραιότητα έχει το στέλεχος µε το χαµηλότερο ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα.» 9. Η τέταρτη παράγραφος του πέµπτου άρθρου της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, µετά από σύµφωνη γνώµη της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, καθορίζεται η χρονική διάρκεια της προσωρινής στέγασης των δικαιούχων όλων των κατηγοριών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος άρθρου» 10. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (β) της τέταρτης παραγράφου του έκτου άρθρου της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) αντικαθίσταται ως εξής: «β. Πολιτικό προσωπικό: Οι µόνιµοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΣΕΙΔ) αορίστου χρόνου παραθερίζουν µε βάση κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, µε µοριοδότηση των κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου, πλην της περίπτωσης 4 α (1), καθώς και µε µοριοδότηση των ετών υπηρεσίας τους, αντίστοιχη µε εκείνη του στρατιωτικού προσωπικού» 11. Η περίπτωση (ε) της τέταρτης παραγράφου του έκτου άρθρου της µε αριθµό Φ. 400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν ι δ ι α ί τ ε ρ α κ α ι ο ξ έ α κ ο ι ν ω ν ι κ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α.» ( Φ Ε Κ Β 1139/03/06/2011) αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Σε περίπτωση ισοψηφίας, προτεραιότητα έχει το στέλεχος µε το χαµηλότερο ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα.» 12. Το άρθρο 9 της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά

8 προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) αντικαθίσταται ως εξής : «Το άρθρο 53 του Νόµου 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α 26) εφαρµόζεται και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων» 13. Στο άρθρο 10 της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής : «α. Το προσωπικό της ανωτέρω παραγράφου 1, µε διαταγή του διοικητή της Μονάδας, προσέρχεται στη Μονάδα όπου υπηρετεί για ανάληψη υπηρεσίας καθηµερινά µία (1) ώρα αργότερα, δηλαδή τη ώρα, προκειµένου να συνοδεύει µε ασφάλεια το/α ανήλικο/α τέκνο/α του στο δηµόσιο ή ιδιωτικό ίδρυµα πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. β. Για τη χορήγηση της αδείας ο γονέας υποβάλλει κάθε χρόνο, άπαξ, στη Μονάδα του σχετική αίτηση, αναφέροντας το γεγονός της αδυναµίας, ελλείψει ετέρου προσώπου, φύλαξης και συνοδείας του/των τέκνου/ων του στο ανωτέρω ίδρυµα από τη ώρα έως και τη ώρα καθηµερινώς». 14. Η παράγραφος 5 της υπ αριθµ. ΔΙΔΑΔ/φ.51/578/οικ. 6378/ υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραµεθόριες περιοχές» (ΦΕΚ 475 Β ) τροποποιείται ως εξής: «Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται και στο προσωπικό που υπηρετεί στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α και β βαθµού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, καθώς και στα µόνιµα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, πέραν των ήδη προβλεποµένων τακτικών και έκτακτων αδειών». 15. Η παράγραφος 1 περίπτωση (α) του τρίτου άρθρου του Προεδρικού Διατάγµατος 432/1983 «Υγειονοµική περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων και του Λιµενικού Σώµατος, καθώς και των µελών των οικογενειών τους» (ΦΕΚ Α ' 162) αντικαθίσταται ως εξής : «Ο/Η σύζυγος του/της δικαιούχου Στρατιωτικού, περιλαµβανοµένης και αυτού/αυτής που βρίσκεται σε διάσταση.» 16. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του τρίτου άρθρου του Προεδρικού Διατάγµατος 432/1983 «Υγειονοµική περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων και του Λιµενικού Σώµατος, καθώς και των µελών των οικογενειών τους» (ΦΕΚ Α ' 162) καταργείται. 17. Το άρθρο 1 του Νόµου 324 της 20/27 Οκτ «Περί συστάσεως και λειτουργίας στρατιωτικών λεσχών» (ΦΕΚ Α`307) αντικαθίσταται ως εξής :

9 «Οι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί του Στρατού Ξηράς, που υπηρετούν σε φρουρές στις οποίες λειτουργούν Στρατιωτικές Λέσχες, µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές εφόσον: α) Υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους, β) Εγγραφούν ως µέλη τους και γ) Καταβάλλουν µηνιαία συνδροµή µέλους ίση µε το 0,3% του εκάστοτε βασικού µισθού Ανθυπολοχαγού οι Αξιωµατικοί, 0,2 % του εκάστοτε βασικού µισθού Ανθυπασπιστού οι Ανθυπασπιστές και 0,1 % του εκάστοτε βασικού µισθού Λοχία οι Υπαξιωµατικοί. Η µηνιαία συνδροµή, µπορεί να καταβάλλεται σε µηνιαία, διµηνιαία, τριµηνιαία ή εξαµηνιαία βάση». 18. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Νόµου 1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθµιση στρατολογικών θεµάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 166) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής : «Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει και για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων το οποίο µε δικαστική απόφαση έχει την επιµέλεια ατόµου µε ειδικές ανάγκες.» 19. Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του Νόµου 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α ) αντικαθίσταται ως εξής : «Η διαδικασία διεξάγεται προφορικώς και τη διευθύνει ο Πρόεδρος, ο οποίος αποφασίζει και για το αν αυτή θα διεξαχθεί κεκλεισµένων των θυρών, αναλόγως του αντικειµένου της υπόθεσης. Ο εγκαλούµενος έχει δικαίωµα να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε δια ή µετά πληρεξουσίου Δικηγόρου.» 20. Η τρίτη παράγραφος του άρθρου δέκατου του Νόµου 1910 της 25 Σεπτεµ. / 3 Οκτωµβρίου Περί κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας "περί προστασίας πολυτέκνων ".[Εφ.Κυβ.τ.Α`φ.229 ] αντικαθίσταται ως εξής : «Πολύτεκνοι ή τέκνα αυτών δηµόσιοι ή στρατιωτικοί υπάλληλοι τοποθετούνται στον τόπον των συµφερόντων τους, εφ όσον ο νόµος το επιτρέπει και δε µετατίθενται παρά µόνο µε αίτησή τους ή µε πράξη που δεν επιτρέπει την παραµονή τους στον τόπο της θέσης τους. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για δηµόσιους πολιτικούς ή στρατιωτικούς υπαλλήλους, που είναι γονείς τριών τέκνων ή τέκνα οικογένειας µε τρία παιδιά.» 21. Η υποπερίπτωση (α) της περίπτωσης (2) της πρώτης παραγράφου του πέµπτου άρθρου του Νόµου 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α ) αντικαθίσταται ως εξής : «(α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου µε δυσίατο νόσηµα, τέκνα οικογένειας µε τρία (3) παιδιά, που είναι δηµόσιοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί υπάλληλοι, γονείς µονογονεϊκών

10 οικογενειών καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήµατα µετατίθενται µόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισµό του εν λόγω κριτηρίου, ως µέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαµα παιδιά ηλικίας µέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή µέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούµενης µε πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαµα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη κατά κλάδο Υγειονοµική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου.» 22. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 21 του ν.2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήµιση, Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 224) η φράση «επιτρέπεται να αποσπώνται» αντικαθίσταται ως εξής : «αποσπώνται υποχρεωτικά, εφόσον κατατεθεί αίτηση του/της ενδιαφεροµένου/νης». 23. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 21 του ν.2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήµιση, Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 224) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύµφωνης γνώµης µονοµελών ή συλλογικών οργάνων (π.χ. ΔΣ) των εµπλεκοµένων φορέων. Αρνητική γνωµοδότηση δικαιολογείται µόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το µονοµελές ή το συλλογικό όργανο και γνωρίζεται στον υπάλληλο». 24. Στο άρθρο 21 του ν.2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήµιση, Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 224) προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής: «3. Η ανωτέρω απόσπαση διενεργείται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει την ηµεροµηνία αποχώρησης του στρατιωτικού προς το νέο τόπο µετάθεσης/απόσπασης/παρουσίασης». 25. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 21 του ν.2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήµιση, Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 224) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τακτικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δηµοσίων υπηρεσιών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου (που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Δηµοσίου), που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων ή ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού, Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και του προσωπικού των Καταστηµάτων Κράτησης, αποσπώνται, εφόσον κατατεθεί αίτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δηµόσιου τοµέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών

11 αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.». 26. Μετά την τρίτη παράγραφο του άρθρου 21 του ν.2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήµιση, Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 224) προστίθεται τέταρτη παράγραφος ως εξής: «4. Σε περίπτωση που η απόσπαση δεν µπορεί να επιτευχθεί λόγω έλλειψης οργανικής θέσης (λόγω ειδικότητας) του υπαλλήλου που πρέπει να αποσπαστεί, η απόσπαση διενεργείται σε συναφή ειδικότητα ή σε περίπτωση που και αυτό δεν µπορεί να επιτευχθεί σε άλλη θέση, έστω και εκτός οργανικής, όπου ο/η υπάλληλος µπορεί να ανταποκριθεί σύµφωνα µε τις ικανότητές του, καθήκοντα ή προσόντα του.». 27. Μετά την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 10 του ν.3754/2009 «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ.76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 43) προστίθεται τρίτη παράγραφος 3 ως εξής: «Ο ανωτέρω περιορισµός της πενταετίας δεν ισχύει για το προσωπικό τις παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων ή ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού, Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και µετατίθενται. Στην περίπτωση αυτή το παραπάνω προσωπικό ακολουθεί υποχρεωτικά το στέλεχος που µετατίθεται.» Η τρίτη παράγραφος του αυτού άρθρου αναριθµείται σε τέταρτη παράγραφο. Κεφάλαιο Β' : Συλλογική έκφραση στελεχών Ενόπλων Δυνάµεων Άρθρο 2 Συλλογική έκφραση στελεχών Ενόπλων Δυνάµεων 1. Στο Νόµο 1264/1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του Συνδικαλιστικού Κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων (ΦΕΚ 79 Α`) προστίθεται άρθρο 30γ ως εξής: «`Αρθρο 30γ Συλλογική έκφραση στελεχών Ενόπλων Δυνάµεων 1. Ο νόµος αυτός, όπως ισχύει σήµερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 7 παρ. 1 και 3, 14 παρ. 3-10, 15, 16 παρ. 5 και 7-9, 17, 18 παρ. 1, 19-22, 23 παρ. 1 και 2, 24, 26, 27 και 30, εφαρµόζεται ανάλογα, µε τις ειδικές ρυθµίσεις που προβλέπονται στις επόµενες παραγράφους του άρθρου αυτού και στους εν ενεργεία στρατιωτικούς όλων των Κλάδων και βαθµών των Ενόπλων Δυνάµεων, ως και των Κοινών Σωµάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης.

12 2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όπου στο νόµο αυτόν χρησιµοποιούνται οι όροι «εργοδότης», «επιχείρηση» ή «εκµετάλλευση» νοείται το Δηµόσιο και όπου χρησιµοποιείται ο όρος «εργαζόµενοι» νοείται το προσωπικό της προηγούµενης παραγράφου. Οµοίως, όπου γίνεται λόγος για Εργατικό Κέντρο, η µνεία δεν αφορά σε αυτούς. 3. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, η άσκηση του δικαιώµατος σύστασης σωµατείων και συµµετοχής σε αυτά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τις ιδιοµορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκοµµατικό χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάµεων. 4. Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί επιτρέπεται να συστήσουν: α. Σε κάθε Περιφέρεια (Ο.Τ.Α) του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) µια πρωτοβάθµια ένωση εν ενεργεία στρατιωτικών, στην οποία δύνανται να συµµετέχουν οι υπηρετούντες στις Μονάδες που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας αυτής, εν ενεργεία στρατιωτικοί όλων των Κλάδων και βαθµών, ως και των Κοινών Σωµάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης. β. Μία Οµοσπονδία των πρωτοβάθµιων ενώσεων ως δευτεροβάθµιο σωµατείο. 5. Κάθε εν ενεργεία στρατιωτικός δικαιούται να είναι µέλος µόνο του σωµατείου της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Μονάδα όπου υπηρετεί. Σε περίπτωση που υπηρετεί σε Μονάδα που εδρεύει σε Περιφέρεια στην οποία δεν υφίσταται σωµατείο δύναται να εγγραφεί στο υφιστάµενο σωµατείο που βρίσκεται στην εγγύτερη της Μονάδας Περιφέρεια. Σε περίπτωση µετάθεσής του σε άλλη Μονάδα, η οποία εδρεύει σε άλλη Περιφέρεια, διαγράφεται υποχρεωτικά από το σωµατείο, του οποίου ήταν µέλος και δικαιούται να εγγραφεί σε αυτό της Περιφέρειας στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει η Μονάδα στην οποία µετατίθεται. Η υποχρέωση διαγραφής δεν ισχύει αν η µετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή µετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Ειδικά για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς που υπηρετούν για οποιοδήποτε λόγο εκτός Ελληνικής επικράτειας, ως Περιφέρεια του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου νοείται η Περιφέρεια Αττικής. 6. Οι εισφορές των µελών παρακρατούνται από τη διαχείριση χρηµατικού της Υπηρεσίας από την οποία πληρώνονται και αποδίδονται στα σωµατεία του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε τις καταστάσεις µελών που υποβάλλονται από αυτά. 7. Από την παρούσα δύναµη κάθε Μονάδας δεν επιτρέπεται να απουσιάζει, για συµµετοχή σε συνελεύσεις των σωµατείων τους, ποσοστό µεγαλύτερο του 1/3 των υπηρετούντων στελεχών και µε την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας, κατά την αιτιολογηµένη κρίση του διοικητή της µονάδας. Αν τα µέλη που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε συνέλευση ξεπερνούν το παραπάνω ποσοστό, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους µε τρόπο που ορίζεται στο καταστατικό του οικείου

13 σωµατείου. Τα µέλη που δεν δύνανται να παρευρεθούν στις συνελεύσεις των σωµατείων τους, λόγω υπηρεσιακών κωλυµάτων, µπορούν να αντιπροσωπευθούν από άλλα µέλη και µε την αναλογία ένα προς ένα µέλος, µε υπεύθυνη δήλωση που συντάσσεται από το κωλυόµενο µέλος και θεωρείται από το διοικητή της Μονάδας. Εάν και αυτό δεν µπορεί να είναι εφικτό, λόγω αυξηµένων αναγκών της Υπηρεσίας, τότε το παρευρισκόµενο στη συνέλευση µέλος µπορεί να εκπροσωπήσει και πέραν του ενός µέλος, µε έγγραφη εξουσιοδότηση, όπως αναλυτικά θα περιγράφεται στο καταστατικό εκάστου σωµατείου. 8. Στον Πρόεδρο και στο Γενικό Γραµµατέα κάθε σωµατείου, ως και της Οµοσπονδίας, παρέχονται, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ειδικές άδειες απουσίας έως τέσσερις (4) και πέντε (5) ηµέρες, αντίστοιχα, το µήνα κατ` ανώτατο όριο. Στους αντιπροσώπους της Οµοσπονδίας παρέχεται άδεια απουσίας καθόλη τη διάρκεια των συνεδρίων στα οποία µετέχουν, η οποία όµως δεν δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ηµέρες κατ` έτος. Οι δικαιούµενοι άδειας υποχρεούνται να ενηµερώνουν το Διοικητή της Μονάδας τους, πριν δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες. Τα παραπάνω πρόσωπα (Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας) µε βαθµό µέχρι και Αντισυνταγµατάρχη δεν µετατίθενται όσο διαρκεί η θητεία τους έξω από την περιοχή µετάθεσης, στην οποία υπηρετούν, εκτός αν το ζητήσουν τα ίδια ή κριθεί τούτο αναγκαίο λόγω προαγωγής, άσκησης πειθαρχικής δίωξης για πειθαρχικό παράπτωµα, για το οποίο προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις ανώτερη πειθαρχική ποινή ή θέσης τους σε κατάσταση διαθεσιµότητας για λόγους πειθαρχίας. Η συµµετοχή τους στις θέσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα, για όσο χρόνο απαιτείται αυτή, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας κατά τις διατάξεις του Νόµου 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167). 9. Τα παραπάνω σωµατεία, καθώς και τα µέλη τους, δεν επιτρέπεται ιδίως: α. Να συµµετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των συνδικαλιστικών φορέων. β. Να προσχωρούν ή να γίνονται µέλη άλλων επαγγελµατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός των εκ του νόµου υποχρεωτικών επαγγελµατικών οµοίων, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Οργανώσεων, ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζοµένους. γ. Να αναµειγνύονται µε οποιονδήποτε τρόπο σε θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων. Τα Διοικητικά Συµβούλια των Περιφερειακών Ενώσεων δικαιούνται να απευθύνονται για επίλυση τυχόν προβληµάτων µελών τους στους Ανώτερους Διοικητές των Περιφερειών όπου ευρίσκεται η έδρα τους. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας δικαιούται να απευθύνεται για τον ίδιο λόγο στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας.

14 10. Οι Περιφερειακές Ενώσεις και η Οµοσπονδία εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, που έχουν ήδη συσταθεί, οφείλουν να προσαρµόσουν τα καταστατικά τους, εάν τούτα δεν είναι προσαρµοσµένα, στις ρυθµίσεις των παραπάνω διατάξεων και να ζητήσουν την έγκριση αυτών από τα αρµόδια δικαστήρια µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Τα σωµατεία αυτά, καθώς και όσα ιδρυθούν βάσει του νόµου αυτού, οφείλουν να προκηρύξουν εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων τους όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) µήνες και όχι αργότερα από έξι (6) µήνες από την έγκριση του καταστατικού τους. Μόνο τα νοµικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκπροσωπούν τα συµφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών. 11. Πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, για παραπτώµατα που είχαν άµεση ή έµµεση σχέση µε τη δράση τους στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών των υφιστάµενων Περιφερειακών Ενώσεων, διαγράφονται και οι σχετικοί πειθαρχικοί φάκελοι τίθενται στο αρχείο, µε αυτεπάγγελτη ενέργεια της Υπηρεσίας. Άρθρο 7 Διαφάνεια στις Μεταθέσεις Στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων 1. Η παραµετροποίηση των κριτηρίων µετάθεσης του στρατιωτικού προσωπικού κάθε Γενικού Επιτελείου αναρτάται µε ποινή απόλυτης ακυρότητας σε εσωτερικό δίκτυο στο οποίο έχουν υποχρεωτικά πρόσβαση όλα τα στελέχη κάθε Γενικού Επιτελείου και το οποίο επιτρέπει την εκτύπωσή τους. 2. Μέχρι 10 Σεπτεµβρίου εκάστου έτους καταρτίζονται πίνακες κατά Κλάδο και ειδικότητα, µε τις κενές οργανικές θέσεις µε κωδικό που πρέπει να πληρωθούν κατά τις ετήσιες τακτικές µεταθέσεις, του εποµένου έτους. Οι ανωτέρω πίνακες κοινοποιούνται στις µονάδες µέχρι 30 Σεπτεµβρίου, λαµβάνουν γνώση ενυπόγραφα όλα τα στελέχη και αναρτώνται µε ποινή απόλυτης ακυρότητας σε εσωτερικό δίκτυο στο οποίο έχει υποχρεωτικά πρόσβαση το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού κάθε Γενικού Επιτελείου και το οποίο επιτρέπει την εκτύπωσή τους 3. Οι γενικές θέσεις, οι θέσεις εξωτερικού και λοιπές θέσεις ευθύνης, καταρτίζονται σε ιδιαίτερους πίνακες για τους οποίους ισχύουν τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 4. Τα Γενικά Επιτελεία θα καταρτίζουν ετησίως και θα τηρούν επετηρίδες µε τα µόρια όλων των στελεχών τους. Οι επετηρίδες αυτές θα κοινοποιούνται στις Μονάδες και υπηρεσίες τους, για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, έως 20 Φεβρουαρίου εκάστου έτους και αναρτώνται µε ποινή απόλυτης ακυρότητας σε εσωτερικό δίκτυο στο οποίο έχει υποχρεωτικά πρόσβαση το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού κάθε Γενικού Επιτελείου και το οποίο επιτρέπει την εκτύπωσή τους. 5. Οι πίνακες των υπό µετάθεση στελεχών κοινοποιούνται στις µονάδες µέχρι τις 30 Μαΐου

15 εκάστου έτους και αναρτώνται µε ποινή απόλυτης ακυρότητας σε εσωτερικό δίκτυο στο οποίο έχει υποχρεωτικά πρόσβαση το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού κάθε Γενικού Επιτελείου και το οποίο επιτρέπει την εκτύπωσή τους. Στους πίνακες µεταθέσεων θα πρέπει να εµφανίζονται συγκεντρωτικά και αναλυτικά τα µόρια εκάστου στελέχους που µετατίθεται και επιπλέον η αιτιολογία για όσους δεν µετατίθενται (µη παρέλευση διετίας από τη τελευταία τοποθέτηση, ειδικές καταστάσεις όπως χρόνος διοίκησης, συµµετοχή σε ειδικές αποστολές, άδεια κυήσεως κ.α). 6. Η παράγραφος (ζ) του άρθρου 3 της µε αριθµό Φ. 411/253437/Σ.2358 Υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Συµβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων. Εξειδίκευση των Κριτηρίων και λοιπών θεµάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις µεταθέσεις και τις αποσπάσεις των Αξιωµατικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων» (ΦΕΚ Β' 1631/ ) αντικαθίσταται ως εξής : Τα συµβούλια µεταθέσεων ανά κλάδο, ελέγχουν κάθε έτος, εάν υπηρετούν στο εξωτερικό στελέχη που έχουν υπερβεί το όριο των έξι (6) ετών, όπως αυτό αναφέρεται στην παράγραφο (στ) του άρθρου 3. Για τα στελέχη αυτά οι θέσεις επαναπροκηρύσσονται και γίνεται αντικατάστασή τους, µε τις πρώτες χρονικά τακτικές µεταθέσεις εξωτερικού. Σε περίπτωση που στελέχη έχουν τοποθετηθεί στο εξωτερικό από άλλη υπηρεσία στην οποία έχουν διατεθεί, οι παραπάνω ενέργειες επαναπατρισµού και αντικατάστασης γίνονται σε συνεργασία µε την αναφερόµενη υπηρεσία χωρίς εξαίρεση. Άρθρο 8 Διαφάνεια στις Προαγωγές Στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων 1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 21 του Νόµου 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων - Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής : «Οι προσωρινοί πίνακες των προηγούµενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου αναρτώνται µε ποινή απόλυτης ακυρότητας σε εσωτερικό δίκτυο στο οποίο έχει υποχρεωτικά πρόσβαση το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού κάθε Γενικού Επιτελείου και το οποίο επιτρέπει την εκτύπωσή τους.». 2. Στην τέταρτη παράγραφο του άρθρου 21 του Νόµου 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων - Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής : «Οι οριστικοί πίνακες του προηγούµενου εδαφίου και το σύνολο των σε αυτών περιλαµβανόµενων στοιχείων αναρτώνται µε ποινή απόλυτης ακυρότητας σε εσωτερικό δίκτυο στο οποίο έχει υποχρεωτικά πρόσβαση το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού κάθε Γενικού

16 Επιτελείου και το οποίο επιτρέπει την εκτύπωσή τους.» Κεφάλαιο Ζ' : Τελικές Διατάξεις Άρθρο 16 Τελικές Ρυθµίσεις 1. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόµου αυτού ή ρυθµίζει τα ίδια θέµατα µε διαφορετικό τρόπο καταργείται. 2. Ο παρών νόµος ισχύει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά παραπάνω.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Φ. 400/32/82424 Σ. 343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε.

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε. Μελέτη του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα και προτάσεις για αντιµετώπιση των δυσχερειών και της διαφορετικής οικονοµικής επιβάρυνσης των στελεχών, από την εγγραφή των τέκνων τους σε ηµοτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Πλήν 0700-0730, 4534-4544) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/1 ο Τηλεφ. (Εσωτ.) 3407 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ Υ Μ/1 ο ΜΠ/1α Φ. 910/ 33 / 384346 Σ. 1554 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 1. Τι είναι τόπος προτίμησης; Τόπος προτίμησης στελεχών των ΕΔ θεωρείται ο δμος της επιλογς τους, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Α Ι Τ Η Σ Η Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ειδικών Δυνάµεων, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συνδέσµων Αποστράτων Αξιωµατικών ΣΣΕ, της Λέσχης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση συστήματος επιφυλακών για το προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων της Διεύθυνσης Φάσματος της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες»

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες» Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 302/9/18γ Προς : Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις Έδρες τους Κοιν.: Όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι) του 2007 194(Ι) του 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμπληρώνονται με ευκρινή, κεφαλαία γράμματα. Επώνυμο/όνομα συζύγου : Κωδ. 1.5 / 1.6 ΑΜΚΑ : Κωδ. 1.15 ΑΦΜ : Κωδ. 1.10

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΡΟΥΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΡΟΥΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β ΚΛΑΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Τηλέφ. (Εσωτ.): 3884 ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΡΟΥΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΕΝΙΚΑ 1. E: Είναι υποχρεωτικό να μπω στο army.gr για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014»

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΠΛΙΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικά 1. Οι Δόκιμοι Έφεδροι, οι Επίκουροι

Διαβάστε περισσότερα

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών posyfy.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΓΑ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΓΑ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΓΑ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛEΦΩΝΑ: ΥΔΙΜΗΔ: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι 1.5.1 Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων εισακτέων κατανέμεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Ο υπολογισμός των θέσεων γίνεται ανά πρόγραμμα σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός: Φ. 411 /253437/Σ. 23 Έτος: 2013 ΦΕΚ: Β 1631 20130701 Τέθηκε σε ισχύ: 01.07.2013 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχωρήσεις αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχωρήσεις αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Συκιά. 19 / 06 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 10965 Πληροφορίες: Παραλίκας Θεοδόσιος Τηλέφωνο: 2375350207 FAX: 2375041684 Ταχ.δ/νση: Τ.Κ.63072 Συκιά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου επιδιώκεται η κατ έτος σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήμιο παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητές του, στη βάση κοινωνικο-οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΕΔΑΦΙΟ Ζ ΤΟΥ Ν.4093/2012 Μετάταξη- Μεταφορά Με την υποπαράγραφο Ζ1 εισάγεται η δυνατότητα μετάταξης μόνίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού από και προς κεντρικές και περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΦΕΚ 1631/1-7-2013, τ. Β') ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φ.411/253437 Σ. 2358 ΑΠΟΦΑΣΗ «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού του άρθρου 37 παρ. 7 του Ν. 3986/2011» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Νίνου Κάλχου 48 50 Τ.Κ. 131 22 ΤΗΛ: 213 20.30.158 FAX: 210 2691865 URL: www.ilion.gr Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Επιχειρησιακή σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε - Ε.Τ.Ε 2009 Συνάδελφοι, Μέσα σε ένα κλίμα ύφεσης και αμφισβήτησης των Συλλογικών Συμβάσεων και των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Δήμος Κ. Νευροκοπίου Ν.Π.Δ.Δ. Κ. Νευροκοπίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Σας ανακοινώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β. : ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β. : ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β. : ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2. α. Στο τέλος του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 προστίθεται παράγραφος 15, ως εξής: «15. α. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ. 1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ. 1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων 1.1. Αρμόδια όργανα για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ετέθη υπόψη μας το εξής ερώτημα: «Είναι νόμιμη η καταβολή ειδικής αποζημίωσης για απασχόληση πέραν του πενθημέρου των τελούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα