ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε τίτλο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε τίτλο"

Transcript

1 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ Β' Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε τίτλο «Επείγουσες Ρυθµίσεις Αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την ανατροπή των συνεπειών της µνηµονιακής πολιτικής»» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κεφάλαιο Α : Άµεσα µέτρα ανακούφισης του στρατιωτικού προσωπικού 1. Οι µειώσεις στους µισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, από το 2010 µέχρι σήµερα και µε κριτήριο την οικογενειακή τους κατάσταση έχουν ως εξής: Για τους άγαµους 41,1%, για τον έγγαµο χωρίς παιδιά 41,3%, για τον έγγαµο µε ένα παιδί 42,8%, για τον έγγαµο µε δύο παιδιά 50,9%, για τον έγγαµο µε τρία παιδιά 49,3%, για τον έγγαµο µε τέσσερα παιδιά 49,2%. Σήµερα, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι όλες οι κατηγορίες της ιεραρχίας των στρατιωτικών έχουν πλέον φτωχοποιηθεί. Πρόσφατες µελέτες έχουν συσχετίσει τεκµηριωµένα την αύξηση ατυχηµάτων / συµβάντων µε την δυσαρέσκεια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων για την εργασιακή, οικονοµική, οικογενειακή και ευρύτερα κοινωνική τους κατάσταση. Η αποκατάσταση της εργασιακής ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των στρατιωτικών δεν µπορεί παρά να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της αµυντικής πολιτικής. 2. Πρώτο, εφικτό και άµεσο βήµα είναι η αναβάθµιση της µέριµνας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων. Πρόκειται για εύκολα και κυρίως αδάπανα µέτρα, τα οποία αναβαθµίζουν όχι µόνο την ποιότητα ζωής των στελεχών, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις ισοδυναµούν µε παροχές σε είδος προς κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες, οι οποίες αυξάνουν το πραγµατικό εισόδηµα. 3. Με την πρώτη παράγραφο του πρώτου άρθρου αποσαφηνίζεται ότι γονείς µονογονεϊκής οικογένειας είναι και εκείνοι που έχουν ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25 ο έτος της ηλικίας τους. Με την προτεινόµενη ρύθµιση διασφαλίζεται η εφαρµογή των υφιστάµενων ευεργετηµάτων της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) και στη συγκεκριµένη κατηγορία στελεχών. 4. Με την δεύτερη παράγραφο καθίσταται σαφές ότι για την εφαρµογή της ίδιας υπουργικής

2 απόφασης ως στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων νοούνται και οι µη µονιµοποιηθέντες Επαγγελµατίες Οπλίτες. 5. Με την τρίτη παράγραφο καθίσταται σαφές ότι γονείς µονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη γονική µέριµνα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, καθώς και διαζευγµένοι γονείς που ασκούν την επιµέλεια ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου δεν εκτελούν υπηρεσίες που απαιτούν διανυκτέρευση, ενώ σε στρατιωτικές ασκήσεις που απαιτούν διανυκτέρευση συµµετέχουν µόνον εφόσον δεν συντρέχουν σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. 6. Με την πέµπτη και την έκτη παράγραφο απαλλάσσονται από τη συµµετοχή σε ασκήσεις που απαιτούν διανυκτέρευση οι στρατιωτικοί που προστατεύουν ΑΜΕΑ, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. 7. Με την έβδοµη παράγραφο επιχειρείται ένα πρώτο ουσιαστικό βήµα στην προσπάθεια αποσύνδεσης των παροχών σε είδος από την αρχαιότητα και την σύνδεσής τους µε κοινωνικά κριτήρια. Με την προτεινόµενη ρύθµιση παρέχεται το δικαίωµα αυτό σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, που έχουν άνεργο σύζυγο και τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο. 8. Με την όγδοη παράγραφο προβλέπεται ότι σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ περισσότερων δικαιούχων στέγασης σε στρατιωτικά οικήµατα προηγείται όχι πλέον ο αρχαιότερος, αλλά το στέλεχος µε το χαµηλότερο ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα. 9. Με την ένατη παράγραφο ορίζεται ότι η χρονική διάρκεια της προσωρινής στέγασης σε στρατιωτικά οικήµατα δεν καθορίζεται πλέον µε απόφαση του Αρχηγού του Οικείου Κλάδου, αλλά µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, µετά από σύµφωνη γνώµη της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. 10. Με την δέκατη παράγραφο επέρχεται εξοµοίωση της µοριοδότησης των ετών υπηρεσίας των στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, που δικαιούνται παραθερισµού στα αντίστοιχα κέντρα των Ενόπλων Δυνάµεων, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε άνιση µεταχείρισή τους. 11. Με την εντέκατη παράγραφο προβλέπεται ότι σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ περισσότερων δικαιούχων παραθερισµού προηγείται όχι πλέον ο αρχαιότερος, αλλά το στέλεχος µε το χαµηλότερο ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα. 13. Με τη δωδέκατη παράγραφο επεκτείνεται και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων η ρύθµιση του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα σχετικά µε τη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου. Με την προτεινόµενη ρύθµιση αποκαθίσταται η συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της ισότητας, αφού η χορήγηση της εν λόγω άδειας σε στρατιωτικούς τελεί υπό αυστηρότερους όρους που δυσχεραίνουν αδικαιολόγητα την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώµατος.

3 14. Με την δέκατη τρίτη παράγραφο καθιερώνεται δικαίωµα προσέλευσης µια (1) ώρα µετά την προβλεπόµενη ώρα προσέλευσης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, προκειµένου να συνοδεύσουν τα ανήλικα τέκνα τους στο σχολείο. 15. Με την δέκατη τέταρτη παράγραφο επεκτείνεται το καθεστώς προσαύξησης της κανονικής άδειας όσων υπηρετούν σε παραµεθόριες περιοχές και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων. 16. Με την δέκατη πέµπτη και δέκατη έκτη παράγραφο καθίσταται σαφές ότι δικαιούχος υγειονοµικής περίθαλψης είναι οποιοσδήποτε από τους δυο (2) συζύγους. 17. Με την δέκατη έβδοµη παράγραφο διευρύνεται το δικαίωµα πρόσβασης σε Στρατιωτικές Λέσχες, ώστε πλέον να περιλαµβάνει εν ενεργεία Αξιωµατικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικούς. 18. Με την δέκατη όγδοη παράγραφο το καθεστώς της ειδικής άδειας προσωπικού λόγω ειδικών νόσων τέκνων επεκτείνεται και στα στελέχη που έχουν µε δικαστική απόφαση την επιµέλεια ατόµου µε ειδικές ανάγκες. 19. Με την δέκατη ένατη παράγραφο διευκρινίζεται ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων δικαιούνται να εµφανίζονται ενώπιον των Πειθαρχικών Συµβουλίων και οργάνων, είτε αυτοπροσώπως, είτε εκπροσωπούµενα από πληρεξούσιο Δικηγόρο. 20. Με την εικοστή παράγραφο διασφαλίζεται ότι στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων µε περισσότερα από τρία παιδιά δεν µετατίθενται παρά µόνο µε αίτησή τους ή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση. Το ίδιο ισχύει και για τα τέκνα τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών. Συνακόλουθα, µε την εικοστή πρώτη παράγραφο προσαρµόζεται ανάλογα το αντίστοιχο άρθρο του Νόµου 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α )

4 21. Με τις παραγράφους ρυθµίζονται θέµατα συνυπηρέτησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων µε τους/τις συζύγους τους. Οι σχετικές ρυθµίσεις αποτελούν εκδήλωση της κατοχυρωµένης στο άρθρο 21 του Συντάγµατος υποχρέωσης του Κράτους να µεριµνά για την οικογένεια. 22. Επισηµαίνεται ότι κανένα από τα προαναφερόµενα µέτρα δεν προξενεί πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση. Κεφάλαιο Β' : Συλλογική έκφραση στελεχών Ενόπλων Δυνάµεων 1. Mετά την υπ αριθµ. 3/2012 απόφαση της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου δεν καταλείπεται καµία απολύτως αµφιβολία, όχι µόνο για την ανάγκη, αλλά και για την υποχρέωση της Πολιτείας να στηρίξει έµπρακτα τη διακλαδική συλλογική έκφραση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και την προστασία του ατοµικού και κοινωνικού τους δικαιώµατος να συστήσουν και να συµµετάσχουν ενεργώς σε οργανώσεις προστασίας των επαγγελµατικών τους συµφερόντων, στα πλαίσια των δηµοκρατικών θεσµών (χωρίς παράλληλο δικαίωµα απεργίας). Η προτεινόµενη ρύθµιση στηρίζεται στις διατάξεις περί συλλογικής έκφρασης των αστυνοµικών υπαλλήλων και εξασφαλίζει την ελευθερία έκφρασης, αλλά και την αντιπροσωπευτικότητα των εν ενεργεία στρατιωτικών. Άλλωστε, όπως δέχτηκε και ο Άρειος Πάγος, οι υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάµεις δεν αποτελούν ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών, κείµενοι εκτός του πεδίου των επί µέρους εγγυήσεων των συνταγµατικών δικαιωµάτων, οι οποίες δεν προβλέπουν, ρητώς, εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής τους, ούτε µπορεί να ισχύσει γι αυτούς ένα τεκµήριο διαφοροποιήσεως ως προς την απόλαυση όλων, ανεξαιρέτως, των ατοµικών δικαιωµάτων που προβλέπονται από το Σύνταγµα για όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως φύλου, επαγγέλµατος, κοινωνικής ή οικονοµικής τάξεως, υπό την έννοια ότι αυτοί έχουν µόνο εκείνα τα δικαιώµατα, που ρητώς τους απονέµει η ισχύουσα συνταγµατική τάξη και οι κείµενοι νόµοι. Αντιθέτως, αυτοί, κατά τεκµήριο έχουν όλα τα δικαιώµατα που έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες µε τους, κατά το Σύνταγµα, θεµιτούς περιορισµούς, που µπορούν να επιβληθούν. Β. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ Κεφάλαιο Α' : Άµεσα µέτρα ανακούφισης του στρατιωτικού προσωπικού

5 Άρθρο 1 Μέριµνα Προσωπικού 1. Στην περίπτωση (α) του άρθρου 1 της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) προστίθεται η εξής φράση : «καθώς και ενός ή περισσότερων ενήλικων τέκνων, τα οποία δεν έχουν συµπληρώσει το 25 ο έτος της ηλικίας τους.» 2. Από το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης (γ) του άρθρου 1 της µε αριθµό Φ. 400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν ι δ ι α ί τ ε ρ α κ α ι ο ξ έ α κ ο ι ν ω ν ι κ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α.» ( Φ Ε Κ Β 1139/03/06/2011) διαγράφεται δις η λέξη «µονιµοποιηθέντες». 3. Η πρώτη παράγραφος του δεύτερου άρθρου της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 1α. της υπουργικής απόφασης µε αριθµό Φ. 400/10/81896 Σ. 298 και τίτλο «Τροποποίηση της Φ.411/150326/Σ.1373/ /αποφ. ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθµιση θεµάτων τοποθετήσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων των Αξιωµατικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων. Εξειδίκευση κριτηρίων και λοιπών θεµάτων. Συγκρότηση και λειτουργία των κατά κλάδο συµβουλίων µεταθέσεων» (ΦΕΚ Β 1646/ ) αντικαθίσταται ως εξής : «Γονείς µονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη γονική µέριµνα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, καθώς και διαζευγµένοι γονείς που ασκούν την επιµέλεια ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, εκτελούν µόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, απαλλάσσονται. Απαλλάσσονται κατόπιν αίτησης από τη συµµετοχή τους σε νυχτερινό σκέλος (από ώρα έως ώρα 07.00) ασκήσεων, που απαιτούν διανυκτέρευση, εφόσον συντρέχουν αποδεικνυόµενοι από δηµόσια έγγραφα και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι.» 4. Η παράγραφος 3 α του δεύτερου άρθρου της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) αντικαθίσταται ως εξής : «α. Εφόσον έχουν σύζυγο ΑΜΕΑ απαλλάσσονται όλων των υπηρεσιών. Απαλλάσσονται κατόπιν αίτησης από τη συµµετοχή τους σε νυχτερινό σκέλος (από ώρα έως ώρα

6 07.00) ασκήσεων, που απαιτούν διανυκτέρευση, εφόσον συντρέχουν αποδεικνυόµενοι από δηµόσια έγγραφα και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Σε περίπτωση εφαρµογής κυλιόµενου ωραρίου, έχουν δικαίωµα επιλογής του χρόνου εργασίας. 5. Η παράγραφος 3β του δεύτερου άρθρου της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) αντικαθίσταται ως εξής : «β. Εφόσον έχουν τέκνο ΑΜΕΑ, εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και, σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, απαλλάσσονται. Απαλλάσσονται κατόπιν αίτησης από τη συµµετοχή τους σε νυχτερινό σκέλος (από ώρα έως ώρα 07.00) ασκήσεων, που απαιτούν διανυκτέρευση, εφόσον συντρέχουν αποδεικνυόµενοι από δηµόσια έγγραφα και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Στην περίπτωση των συζευγµένων στρατιωτικών τα εν λόγω ευεργετήµατα απολαµβάνει ο ένας εκ των δύο, κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης.» 6. Η παράγραφος 4 του δεύτερου άρθρου της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) αντικαθίσταται ως εξής : «Σε περίπτωση συζευγµένων πολύτεκνων ή µε ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο στρατιωτικών απαλλάσσεται κατόπιν αίτησης του νυκτερινού σκέλους (από ώρα έως ώρα 07.00) ασκήσεων, που απαιτούν διανυκτέρευση, ο ένας εκ των δύο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του αποδεικνυόµενοι από δηµόσια έγγραφα και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, των οποίων ο/η σύζυγος δεν είναι στρατιωτικός υπάλληλος». 7. Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του πέµπτου άρθρου της µε αριθµό Φ. 400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν ι δ ι α ί τ ε ρ α κ α ι ο ξ έ α κ ο ι ν ω ν ι κ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α.» ( Φ Ε Κ Β 1139/03/06/2011) αντικαθίσταται ως εξής: «α. Στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, που έχουν άνεργο σύζυγο και τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο» Στην παράγραφο 2 του πέµπτου άρθρου της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) προστίθεται πέµπτη περίπτωση ως εξής: Το προσωπικό που στελεχώνει θέσεις υψηλής ευθύνης και θέσεις αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας, όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες διαταγές των

7 Κλάδων. 8. Η περίπτωση (στ) της τρίτης παραγράφου του πέµπτου άρθρου της µε αριθµό Φ. 400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν ι δ ι α ί τ ε ρ α κ α ι ο ξ έ α κ ο ι ν ω ν ι κ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α.» ( Φ Ε Κ Β 1139/03/06/2011) αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, προτεραιότητα έχει το στέλεχος µε το χαµηλότερο ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα.» 9. Η τέταρτη παράγραφος του πέµπτου άρθρου της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, µετά από σύµφωνη γνώµη της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, καθορίζεται η χρονική διάρκεια της προσωρινής στέγασης των δικαιούχων όλων των κατηγοριών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος άρθρου» 10. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (β) της τέταρτης παραγράφου του έκτου άρθρου της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) αντικαθίσταται ως εξής: «β. Πολιτικό προσωπικό: Οι µόνιµοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΣΕΙΔ) αορίστου χρόνου παραθερίζουν µε βάση κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, µε µοριοδότηση των κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου, πλην της περίπτωσης 4 α (1), καθώς και µε µοριοδότηση των ετών υπηρεσίας τους, αντίστοιχη µε εκείνη του στρατιωτικού προσωπικού» 11. Η περίπτωση (ε) της τέταρτης παραγράφου του έκτου άρθρου της µε αριθµό Φ. 400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν ι δ ι α ί τ ε ρ α κ α ι ο ξ έ α κ ο ι ν ω ν ι κ ά π ρ ο β λ ή µ α τ α.» ( Φ Ε Κ Β 1139/03/06/2011) αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Σε περίπτωση ισοψηφίας, προτεραιότητα έχει το στέλεχος µε το χαµηλότερο ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα.» 12. Το άρθρο 9 της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά

8 προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) αντικαθίσταται ως εξής : «Το άρθρο 53 του Νόµου 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α 26) εφαρµόζεται και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων» 13. Στο άρθρο 10 της µε αριθµό Φ.400/32/82424/Σ.343 υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.» (ΦΕΚ Β 1139/03/06/2011) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής : «α. Το προσωπικό της ανωτέρω παραγράφου 1, µε διαταγή του διοικητή της Μονάδας, προσέρχεται στη Μονάδα όπου υπηρετεί για ανάληψη υπηρεσίας καθηµερινά µία (1) ώρα αργότερα, δηλαδή τη ώρα, προκειµένου να συνοδεύει µε ασφάλεια το/α ανήλικο/α τέκνο/α του στο δηµόσιο ή ιδιωτικό ίδρυµα πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. β. Για τη χορήγηση της αδείας ο γονέας υποβάλλει κάθε χρόνο, άπαξ, στη Μονάδα του σχετική αίτηση, αναφέροντας το γεγονός της αδυναµίας, ελλείψει ετέρου προσώπου, φύλαξης και συνοδείας του/των τέκνου/ων του στο ανωτέρω ίδρυµα από τη ώρα έως και τη ώρα καθηµερινώς». 14. Η παράγραφος 5 της υπ αριθµ. ΔΙΔΑΔ/φ.51/578/οικ. 6378/ υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραµεθόριες περιοχές» (ΦΕΚ 475 Β ) τροποποιείται ως εξής: «Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται και στο προσωπικό που υπηρετεί στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α και β βαθµού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, καθώς και στα µόνιµα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, πέραν των ήδη προβλεποµένων τακτικών και έκτακτων αδειών». 15. Η παράγραφος 1 περίπτωση (α) του τρίτου άρθρου του Προεδρικού Διατάγµατος 432/1983 «Υγειονοµική περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων και του Λιµενικού Σώµατος, καθώς και των µελών των οικογενειών τους» (ΦΕΚ Α ' 162) αντικαθίσταται ως εξής : «Ο/Η σύζυγος του/της δικαιούχου Στρατιωτικού, περιλαµβανοµένης και αυτού/αυτής που βρίσκεται σε διάσταση.» 16. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του τρίτου άρθρου του Προεδρικού Διατάγµατος 432/1983 «Υγειονοµική περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων και του Λιµενικού Σώµατος, καθώς και των µελών των οικογενειών τους» (ΦΕΚ Α ' 162) καταργείται. 17. Το άρθρο 1 του Νόµου 324 της 20/27 Οκτ «Περί συστάσεως και λειτουργίας στρατιωτικών λεσχών» (ΦΕΚ Α`307) αντικαθίσταται ως εξής :

9 «Οι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί του Στρατού Ξηράς, που υπηρετούν σε φρουρές στις οποίες λειτουργούν Στρατιωτικές Λέσχες, µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές εφόσον: α) Υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους, β) Εγγραφούν ως µέλη τους και γ) Καταβάλλουν µηνιαία συνδροµή µέλους ίση µε το 0,3% του εκάστοτε βασικού µισθού Ανθυπολοχαγού οι Αξιωµατικοί, 0,2 % του εκάστοτε βασικού µισθού Ανθυπασπιστού οι Ανθυπασπιστές και 0,1 % του εκάστοτε βασικού µισθού Λοχία οι Υπαξιωµατικοί. Η µηνιαία συνδροµή, µπορεί να καταβάλλεται σε µηνιαία, διµηνιαία, τριµηνιαία ή εξαµηνιαία βάση». 18. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Νόµου 1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθµιση στρατολογικών θεµάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 166) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής : «Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει και για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων το οποίο µε δικαστική απόφαση έχει την επιµέλεια ατόµου µε ειδικές ανάγκες.» 19. Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του Νόµου 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α ) αντικαθίσταται ως εξής : «Η διαδικασία διεξάγεται προφορικώς και τη διευθύνει ο Πρόεδρος, ο οποίος αποφασίζει και για το αν αυτή θα διεξαχθεί κεκλεισµένων των θυρών, αναλόγως του αντικειµένου της υπόθεσης. Ο εγκαλούµενος έχει δικαίωµα να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε δια ή µετά πληρεξουσίου Δικηγόρου.» 20. Η τρίτη παράγραφος του άρθρου δέκατου του Νόµου 1910 της 25 Σεπτεµ. / 3 Οκτωµβρίου Περί κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας "περί προστασίας πολυτέκνων ".[Εφ.Κυβ.τ.Α`φ.229 ] αντικαθίσταται ως εξής : «Πολύτεκνοι ή τέκνα αυτών δηµόσιοι ή στρατιωτικοί υπάλληλοι τοποθετούνται στον τόπον των συµφερόντων τους, εφ όσον ο νόµος το επιτρέπει και δε µετατίθενται παρά µόνο µε αίτησή τους ή µε πράξη που δεν επιτρέπει την παραµονή τους στον τόπο της θέσης τους. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για δηµόσιους πολιτικούς ή στρατιωτικούς υπαλλήλους, που είναι γονείς τριών τέκνων ή τέκνα οικογένειας µε τρία παιδιά.» 21. Η υποπερίπτωση (α) της περίπτωσης (2) της πρώτης παραγράφου του πέµπτου άρθρου του Νόµου 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α ) αντικαθίσταται ως εξής : «(α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου µε δυσίατο νόσηµα, τέκνα οικογένειας µε τρία (3) παιδιά, που είναι δηµόσιοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί υπάλληλοι, γονείς µονογονεϊκών

10 οικογενειών καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήµατα µετατίθενται µόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισµό του εν λόγω κριτηρίου, ως µέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαµα παιδιά ηλικίας µέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή µέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούµενης µε πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαµα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη κατά κλάδο Υγειονοµική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου.» 22. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 21 του ν.2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήµιση, Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 224) η φράση «επιτρέπεται να αποσπώνται» αντικαθίσταται ως εξής : «αποσπώνται υποχρεωτικά, εφόσον κατατεθεί αίτηση του/της ενδιαφεροµένου/νης». 23. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 21 του ν.2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήµιση, Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 224) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύµφωνης γνώµης µονοµελών ή συλλογικών οργάνων (π.χ. ΔΣ) των εµπλεκοµένων φορέων. Αρνητική γνωµοδότηση δικαιολογείται µόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το µονοµελές ή το συλλογικό όργανο και γνωρίζεται στον υπάλληλο». 24. Στο άρθρο 21 του ν.2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήµιση, Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 224) προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής: «3. Η ανωτέρω απόσπαση διενεργείται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει την ηµεροµηνία αποχώρησης του στρατιωτικού προς το νέο τόπο µετάθεσης/απόσπασης/παρουσίασης». 25. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 21 του ν.2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήµιση, Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 224) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τακτικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δηµοσίων υπηρεσιών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου (που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Δηµοσίου), που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων ή ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού, Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και του προσωπικού των Καταστηµάτων Κράτησης, αποσπώνται, εφόσον κατατεθεί αίτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δηµόσιου τοµέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών

11 αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.». 26. Μετά την τρίτη παράγραφο του άρθρου 21 του ν.2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήµιση, Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 224) προστίθεται τέταρτη παράγραφος ως εξής: «4. Σε περίπτωση που η απόσπαση δεν µπορεί να επιτευχθεί λόγω έλλειψης οργανικής θέσης (λόγω ειδικότητας) του υπαλλήλου που πρέπει να αποσπαστεί, η απόσπαση διενεργείται σε συναφή ειδικότητα ή σε περίπτωση που και αυτό δεν µπορεί να επιτευχθεί σε άλλη θέση, έστω και εκτός οργανικής, όπου ο/η υπάλληλος µπορεί να ανταποκριθεί σύµφωνα µε τις ικανότητές του, καθήκοντα ή προσόντα του.». 27. Μετά την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 10 του ν.3754/2009 «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ.76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 43) προστίθεται τρίτη παράγραφος 3 ως εξής: «Ο ανωτέρω περιορισµός της πενταετίας δεν ισχύει για το προσωπικό τις παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων ή ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού, Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και µετατίθενται. Στην περίπτωση αυτή το παραπάνω προσωπικό ακολουθεί υποχρεωτικά το στέλεχος που µετατίθεται.» Η τρίτη παράγραφος του αυτού άρθρου αναριθµείται σε τέταρτη παράγραφο. Κεφάλαιο Β' : Συλλογική έκφραση στελεχών Ενόπλων Δυνάµεων Άρθρο 2 Συλλογική έκφραση στελεχών Ενόπλων Δυνάµεων 1. Στο Νόµο 1264/1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του Συνδικαλιστικού Κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων (ΦΕΚ 79 Α`) προστίθεται άρθρο 30γ ως εξής: «`Αρθρο 30γ Συλλογική έκφραση στελεχών Ενόπλων Δυνάµεων 1. Ο νόµος αυτός, όπως ισχύει σήµερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 7 παρ. 1 και 3, 14 παρ. 3-10, 15, 16 παρ. 5 και 7-9, 17, 18 παρ. 1, 19-22, 23 παρ. 1 και 2, 24, 26, 27 και 30, εφαρµόζεται ανάλογα, µε τις ειδικές ρυθµίσεις που προβλέπονται στις επόµενες παραγράφους του άρθρου αυτού και στους εν ενεργεία στρατιωτικούς όλων των Κλάδων και βαθµών των Ενόπλων Δυνάµεων, ως και των Κοινών Σωµάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης.

12 2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όπου στο νόµο αυτόν χρησιµοποιούνται οι όροι «εργοδότης», «επιχείρηση» ή «εκµετάλλευση» νοείται το Δηµόσιο και όπου χρησιµοποιείται ο όρος «εργαζόµενοι» νοείται το προσωπικό της προηγούµενης παραγράφου. Οµοίως, όπου γίνεται λόγος για Εργατικό Κέντρο, η µνεία δεν αφορά σε αυτούς. 3. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, η άσκηση του δικαιώµατος σύστασης σωµατείων και συµµετοχής σε αυτά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τις ιδιοµορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκοµµατικό χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάµεων. 4. Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί επιτρέπεται να συστήσουν: α. Σε κάθε Περιφέρεια (Ο.Τ.Α) του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) µια πρωτοβάθµια ένωση εν ενεργεία στρατιωτικών, στην οποία δύνανται να συµµετέχουν οι υπηρετούντες στις Μονάδες που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας αυτής, εν ενεργεία στρατιωτικοί όλων των Κλάδων και βαθµών, ως και των Κοινών Σωµάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης. β. Μία Οµοσπονδία των πρωτοβάθµιων ενώσεων ως δευτεροβάθµιο σωµατείο. 5. Κάθε εν ενεργεία στρατιωτικός δικαιούται να είναι µέλος µόνο του σωµατείου της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Μονάδα όπου υπηρετεί. Σε περίπτωση που υπηρετεί σε Μονάδα που εδρεύει σε Περιφέρεια στην οποία δεν υφίσταται σωµατείο δύναται να εγγραφεί στο υφιστάµενο σωµατείο που βρίσκεται στην εγγύτερη της Μονάδας Περιφέρεια. Σε περίπτωση µετάθεσής του σε άλλη Μονάδα, η οποία εδρεύει σε άλλη Περιφέρεια, διαγράφεται υποχρεωτικά από το σωµατείο, του οποίου ήταν µέλος και δικαιούται να εγγραφεί σε αυτό της Περιφέρειας στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει η Μονάδα στην οποία µετατίθεται. Η υποχρέωση διαγραφής δεν ισχύει αν η µετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή µετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Ειδικά για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς που υπηρετούν για οποιοδήποτε λόγο εκτός Ελληνικής επικράτειας, ως Περιφέρεια του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου νοείται η Περιφέρεια Αττικής. 6. Οι εισφορές των µελών παρακρατούνται από τη διαχείριση χρηµατικού της Υπηρεσίας από την οποία πληρώνονται και αποδίδονται στα σωµατεία του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε τις καταστάσεις µελών που υποβάλλονται από αυτά. 7. Από την παρούσα δύναµη κάθε Μονάδας δεν επιτρέπεται να απουσιάζει, για συµµετοχή σε συνελεύσεις των σωµατείων τους, ποσοστό µεγαλύτερο του 1/3 των υπηρετούντων στελεχών και µε την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας, κατά την αιτιολογηµένη κρίση του διοικητή της µονάδας. Αν τα µέλη που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε συνέλευση ξεπερνούν το παραπάνω ποσοστό, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους µε τρόπο που ορίζεται στο καταστατικό του οικείου

13 σωµατείου. Τα µέλη που δεν δύνανται να παρευρεθούν στις συνελεύσεις των σωµατείων τους, λόγω υπηρεσιακών κωλυµάτων, µπορούν να αντιπροσωπευθούν από άλλα µέλη και µε την αναλογία ένα προς ένα µέλος, µε υπεύθυνη δήλωση που συντάσσεται από το κωλυόµενο µέλος και θεωρείται από το διοικητή της Μονάδας. Εάν και αυτό δεν µπορεί να είναι εφικτό, λόγω αυξηµένων αναγκών της Υπηρεσίας, τότε το παρευρισκόµενο στη συνέλευση µέλος µπορεί να εκπροσωπήσει και πέραν του ενός µέλος, µε έγγραφη εξουσιοδότηση, όπως αναλυτικά θα περιγράφεται στο καταστατικό εκάστου σωµατείου. 8. Στον Πρόεδρο και στο Γενικό Γραµµατέα κάθε σωµατείου, ως και της Οµοσπονδίας, παρέχονται, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ειδικές άδειες απουσίας έως τέσσερις (4) και πέντε (5) ηµέρες, αντίστοιχα, το µήνα κατ` ανώτατο όριο. Στους αντιπροσώπους της Οµοσπονδίας παρέχεται άδεια απουσίας καθόλη τη διάρκεια των συνεδρίων στα οποία µετέχουν, η οποία όµως δεν δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ηµέρες κατ` έτος. Οι δικαιούµενοι άδειας υποχρεούνται να ενηµερώνουν το Διοικητή της Μονάδας τους, πριν δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες. Τα παραπάνω πρόσωπα (Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας) µε βαθµό µέχρι και Αντισυνταγµατάρχη δεν µετατίθενται όσο διαρκεί η θητεία τους έξω από την περιοχή µετάθεσης, στην οποία υπηρετούν, εκτός αν το ζητήσουν τα ίδια ή κριθεί τούτο αναγκαίο λόγω προαγωγής, άσκησης πειθαρχικής δίωξης για πειθαρχικό παράπτωµα, για το οποίο προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις ανώτερη πειθαρχική ποινή ή θέσης τους σε κατάσταση διαθεσιµότητας για λόγους πειθαρχίας. Η συµµετοχή τους στις θέσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα, για όσο χρόνο απαιτείται αυτή, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας κατά τις διατάξεις του Νόµου 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167). 9. Τα παραπάνω σωµατεία, καθώς και τα µέλη τους, δεν επιτρέπεται ιδίως: α. Να συµµετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των συνδικαλιστικών φορέων. β. Να προσχωρούν ή να γίνονται µέλη άλλων επαγγελµατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός των εκ του νόµου υποχρεωτικών επαγγελµατικών οµοίων, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Οργανώσεων, ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζοµένους. γ. Να αναµειγνύονται µε οποιονδήποτε τρόπο σε θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων. Τα Διοικητικά Συµβούλια των Περιφερειακών Ενώσεων δικαιούνται να απευθύνονται για επίλυση τυχόν προβληµάτων µελών τους στους Ανώτερους Διοικητές των Περιφερειών όπου ευρίσκεται η έδρα τους. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας δικαιούται να απευθύνεται για τον ίδιο λόγο στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας.

14 10. Οι Περιφερειακές Ενώσεις και η Οµοσπονδία εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, που έχουν ήδη συσταθεί, οφείλουν να προσαρµόσουν τα καταστατικά τους, εάν τούτα δεν είναι προσαρµοσµένα, στις ρυθµίσεις των παραπάνω διατάξεων και να ζητήσουν την έγκριση αυτών από τα αρµόδια δικαστήρια µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Τα σωµατεία αυτά, καθώς και όσα ιδρυθούν βάσει του νόµου αυτού, οφείλουν να προκηρύξουν εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων τους όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) µήνες και όχι αργότερα από έξι (6) µήνες από την έγκριση του καταστατικού τους. Μόνο τα νοµικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκπροσωπούν τα συµφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών. 11. Πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, για παραπτώµατα που είχαν άµεση ή έµµεση σχέση µε τη δράση τους στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών των υφιστάµενων Περιφερειακών Ενώσεων, διαγράφονται και οι σχετικοί πειθαρχικοί φάκελοι τίθενται στο αρχείο, µε αυτεπάγγελτη ενέργεια της Υπηρεσίας. Άρθρο 7 Διαφάνεια στις Μεταθέσεις Στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων 1. Η παραµετροποίηση των κριτηρίων µετάθεσης του στρατιωτικού προσωπικού κάθε Γενικού Επιτελείου αναρτάται µε ποινή απόλυτης ακυρότητας σε εσωτερικό δίκτυο στο οποίο έχουν υποχρεωτικά πρόσβαση όλα τα στελέχη κάθε Γενικού Επιτελείου και το οποίο επιτρέπει την εκτύπωσή τους. 2. Μέχρι 10 Σεπτεµβρίου εκάστου έτους καταρτίζονται πίνακες κατά Κλάδο και ειδικότητα, µε τις κενές οργανικές θέσεις µε κωδικό που πρέπει να πληρωθούν κατά τις ετήσιες τακτικές µεταθέσεις, του εποµένου έτους. Οι ανωτέρω πίνακες κοινοποιούνται στις µονάδες µέχρι 30 Σεπτεµβρίου, λαµβάνουν γνώση ενυπόγραφα όλα τα στελέχη και αναρτώνται µε ποινή απόλυτης ακυρότητας σε εσωτερικό δίκτυο στο οποίο έχει υποχρεωτικά πρόσβαση το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού κάθε Γενικού Επιτελείου και το οποίο επιτρέπει την εκτύπωσή τους 3. Οι γενικές θέσεις, οι θέσεις εξωτερικού και λοιπές θέσεις ευθύνης, καταρτίζονται σε ιδιαίτερους πίνακες για τους οποίους ισχύουν τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 4. Τα Γενικά Επιτελεία θα καταρτίζουν ετησίως και θα τηρούν επετηρίδες µε τα µόρια όλων των στελεχών τους. Οι επετηρίδες αυτές θα κοινοποιούνται στις Μονάδες και υπηρεσίες τους, για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, έως 20 Φεβρουαρίου εκάστου έτους και αναρτώνται µε ποινή απόλυτης ακυρότητας σε εσωτερικό δίκτυο στο οποίο έχει υποχρεωτικά πρόσβαση το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού κάθε Γενικού Επιτελείου και το οποίο επιτρέπει την εκτύπωσή τους. 5. Οι πίνακες των υπό µετάθεση στελεχών κοινοποιούνται στις µονάδες µέχρι τις 30 Μαΐου

15 εκάστου έτους και αναρτώνται µε ποινή απόλυτης ακυρότητας σε εσωτερικό δίκτυο στο οποίο έχει υποχρεωτικά πρόσβαση το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού κάθε Γενικού Επιτελείου και το οποίο επιτρέπει την εκτύπωσή τους. Στους πίνακες µεταθέσεων θα πρέπει να εµφανίζονται συγκεντρωτικά και αναλυτικά τα µόρια εκάστου στελέχους που µετατίθεται και επιπλέον η αιτιολογία για όσους δεν µετατίθενται (µη παρέλευση διετίας από τη τελευταία τοποθέτηση, ειδικές καταστάσεις όπως χρόνος διοίκησης, συµµετοχή σε ειδικές αποστολές, άδεια κυήσεως κ.α). 6. Η παράγραφος (ζ) του άρθρου 3 της µε αριθµό Φ. 411/253437/Σ.2358 Υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Συµβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων. Εξειδίκευση των Κριτηρίων και λοιπών θεµάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις µεταθέσεις και τις αποσπάσεις των Αξιωµατικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων» (ΦΕΚ Β' 1631/ ) αντικαθίσταται ως εξής : Τα συµβούλια µεταθέσεων ανά κλάδο, ελέγχουν κάθε έτος, εάν υπηρετούν στο εξωτερικό στελέχη που έχουν υπερβεί το όριο των έξι (6) ετών, όπως αυτό αναφέρεται στην παράγραφο (στ) του άρθρου 3. Για τα στελέχη αυτά οι θέσεις επαναπροκηρύσσονται και γίνεται αντικατάστασή τους, µε τις πρώτες χρονικά τακτικές µεταθέσεις εξωτερικού. Σε περίπτωση που στελέχη έχουν τοποθετηθεί στο εξωτερικό από άλλη υπηρεσία στην οποία έχουν διατεθεί, οι παραπάνω ενέργειες επαναπατρισµού και αντικατάστασης γίνονται σε συνεργασία µε την αναφερόµενη υπηρεσία χωρίς εξαίρεση. Άρθρο 8 Διαφάνεια στις Προαγωγές Στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων 1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 21 του Νόµου 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων - Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής : «Οι προσωρινοί πίνακες των προηγούµενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου αναρτώνται µε ποινή απόλυτης ακυρότητας σε εσωτερικό δίκτυο στο οποίο έχει υποχρεωτικά πρόσβαση το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού κάθε Γενικού Επιτελείου και το οποίο επιτρέπει την εκτύπωσή τους.». 2. Στην τέταρτη παράγραφο του άρθρου 21 του Νόµου 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων - Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής : «Οι οριστικοί πίνακες του προηγούµενου εδαφίου και το σύνολο των σε αυτών περιλαµβανόµενων στοιχείων αναρτώνται µε ποινή απόλυτης ακυρότητας σε εσωτερικό δίκτυο στο οποίο έχει υποχρεωτικά πρόσβαση το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού κάθε Γενικού

16 Επιτελείου και το οποίο επιτρέπει την εκτύπωσή τους.» Κεφάλαιο Ζ' : Τελικές Διατάξεις Άρθρο 16 Τελικές Ρυθµίσεις 1. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόµου αυτού ή ρυθµίζει τα ίδια θέµατα µε διαφορετικό τρόπο καταργείται. 2. Ο παρών νόµος ισχύει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά παραπάνω.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΦΕΚ 1631/1-7-2013, τ. Β') ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φ.411/253437 Σ. 2358 ΑΠΟΦΑΣΗ «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 411/150326/Σ.1373 Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, απο σπάσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ : κ.κ. Α/ΓΕΣ-Α/ΓΕΝ-Α/ΓΕΑ ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-Β1 Νομοθεσία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Τηλεφ. 210 6571037 Φ. 450/57/202501 Σ. 423 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Ε & Γ --------- Α. Παπανδρέου 37 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ.

ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ. ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ ΜΠ/1α ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ. 2011 ΘΕΜΑ: Μέριµνα Υπέρ Στρατιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση Σοφία Καζάκου Έλλη Βαρχαλαμά, Μαριλύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ανοικτή διάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ενηµερώθηκε :19.01.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996 (ΦΕΚ Α'- 251/25.10-01.11.1996) Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..380/1996 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος 1 ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr Αναθεωρηµένη έκδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του -νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 4 33/ 2011 Α ΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1139 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορί ες στρατιωτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα