του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:"

Transcript

1 ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση εις χείρας τρίτου) Της Παναγιώτας Αποστολοπούλου του Αποστόλου, Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ Δ.Σ.Α ), κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Αλ. Παπαναστασίου αριθμός 64. ΘΕΜΑ: Η υποχρέωση του Ο.Τ.Α Δήμου. να καταβάλλει το ½ του ποσού των μηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου του (Δήμου) δυνάμει αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και η εκτελεστότητα της εν λόγω απόφασης. Με αφορμή την κατωτέρω ιστορούμενη ένδικη διαφορά αφ ενός μεν της.. αφ ετέρου δε του και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος...», μου ανατέθηκε από το Δήμο... να απαντήσω δια της παρούσης γνωμοδοτήσεως επί του ερωτήματος σχετικά με την εκτελεστότητα της με αριθμό... αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και περί της υποχρεώσεως ή μη του Δήμου σε καταβολή του ½ του ποσού των μηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου ΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 64 ΑΙΓΑΛΕΩ Τ.Κ ΤΗΛ ΦΑΞ: ΚΙΝΗΤΟ : Ε

2 του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: Α.- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ 1.- Η.., κάτοικος.. Αττικής για τον εαυτό της ατομικά αλλά και με την ιδιότητα της ως ασκούσας προσωρινά την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις περί διατροφών κατά του, πατέρα των τέκνων και εργαζόμενου του Δήμου, κατοίκου Αθηνών την από αγωγή της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και προσδιορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον του ακροατηρίου στις και για τους σε αυτήν αναφερόμενους λόγους. Η ενάγουσα ζήτησε να της ανατεθεί αποκλειστικά η άσκηση της γονικής μέριμνας των ανωτέρω τέκνων της για τους λόγους που αναφέρει στην αγωγή και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει διατροφή για λογαριασμό των παιδιών της το συνολικό ποσό των ευρώ και για τα δύο τέκνα μηνιαίως για δύο χρόνια από την επίδοση της αγωγής και να κηρυχθεί η αγωγή προσωρινώς εκτελεστή. Νομική βάση της αγωγής της ήταν οι διατάξεις των άρθρων 666 παρ. 1, 667, 670, 671 παρ. 1-3 έως 676, 681Β και 681Γ Κ.Πολ.Δ και 1510,1511, 1512, 1514, 1516 παρ. 2, 1485, 1486, 1488, 1493, 1496, 345, 346 Α.Κ. αναφορικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας και τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους. 2.- Επί της ως άνω αγωγής της εκδόθηκε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή, αναθέτει αποκλειστικά την άσκηση της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων στη μητέρα και υποχρεώνει τον εναγόμενο πατέρα να προκαταβάλει εντός των πέντε πρώτων ημερών κάθε μήνα στην ενάγουσα ως διατροφή για τα ως άνω ανήλικα τέκνα τους το ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ για κάθε τέκνο μηνιαίως για το χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής. Κηρύσσει δε την απόφαση ως προς την καταψηφιστική διάταξη περί διατροφής προσωρινώς εκτελεστή. 2/8

3 3.- Αναφορικά με τη χορήγηση της απαιτούμενης άδειας αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια του Δήμου ως τρίτου του μισθού του υπαλλήλου του: Η μητέρα ως ασκούσα αποκλειστικά τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων, άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων την από αίτηση της κατά του πατέρα και κατά του ΟΤΑ Δήμου. Με την αίτηση αυτή διατείνεται ότι κατά του πατέρα έχει απαίτηση από τη μη καταβολή της μηνιαίας διατροφής των ανηλίκων τέκνων τους, όπως επιδικάσθηκε με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τις διατάξεις περί διατροφής, η οποία κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή, ότι κατά του Δήμου κοινοποίησε αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού της πιο πάνω απόφασης με επιταγή προς πληρωμή της ως άνω επιδικασθείσας και οφειλομένης απαίτησης, ζητεί δε επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση να της παρασχεθεί η άδεια να προβεί σε αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια του Δήμου ως τρίτου στο ½ των μηνιαίων αποδοχών που καταβάλλονται στον εργαζόμενο του - πατέρα με σκοπό την ικανοποίηση της επιδικασθείσας απαίτησης. Η νομική βάση της εν λόγω αιτήσεως της στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2 του ν.δ. 31/1968, 95 του ν. 2162/1995 και 982 επ. ΚΠολΔ. 4.- Επί της ως άνω αιτήσεως εξεδόθη η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων), η οποία δέχθηκε την αίτηση αυτή και χορήγησε στη μητέρα την απαιτούμενη άδεια αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια του Δήμου ως τρίτου των μηνιαίων αποδοχών μέχρι του ημίσεως (1/2) του ποσού αυτών του πατέρα (καθ ου η εκτέλεση) για όσα διαλαμβάνονται (εκτός από το κονδύλι των τόκων) στην κοινοποιηθείσα από επιταγή προς πληρωμή κάτωθι απογράφου πρώτου εκτελεστού της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Διατροφών). Β.- ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 5.- ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 982 ΚΠολΔ : «1. Μπορούν να κατασχεθούν: α) χρηματικές απαιτήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση κατά 3/8

4 τρίτων μη εξαρτώμενες από αντιπαροχή ή απαιτήσεις του κατά τρίτων για μεταβίβαση της κυριότητας κινητών μη εξαρτώμενη από αντιπαροχή, β) κινητά πράγματα του που βρίσκονται σε χέρια τρίτου. 2. Εξαιρούνται από την κατάσχεση, α).β)..γ)..δ) απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροφή που στηρίζεται στο νόμο ή σε διάταξη τελευταίας βούλησης ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας, οπότε επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση έως το μισό, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που εισπράττει ο υπόχρεος, το μέγεθος των υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γάμος του για την αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών και ο αριθμός των δικαιούχων.» 6.- Με τη διάταξη του άρθρου 95 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247) ορίζονται τα εξής: «Η κατάσχεση χρηματικής απαίτησης εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου, γίνεται τηρουμένων και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με κοινοποίηση του κατασχετήριου σωρευτικώς: α) στον υπουργό, ο οποίος είναι καθ ύλην αρμόδιος εν σχέσει προς την αιτία οφειλής του Δημοσίου, β) στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή στην οικεία χρηματική διαχείριση, γ) στην αρμόδια για τη συγκεκριμένη οφειλή του Δημοσίου Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, δ) στις αρμόδιες για τη φορολογία τόσο του καθ ου η κατάσχεση (δανειστή Δημοσίου), όσο και του κατάσχοντος, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες». 7.- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 53 του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α /1974) ορίζεται ότι: «1. Δια πάσαν κατάσχεσιν χρηματικής απαιτήσεως εις χείρας του νομικού προσώπου ως τρίτου, το κατασχετήριον ως και η αναγγελία επί εκχωρήσεως χρηματικής απαιτήσεως κατά του νομικού προσώπου κοινοποιούνται εις την αρμόδιαν δια την πληρωμήν υπηρεσίαν του ν.π. και εις το αρμόδιον δια την αναγνώρισιν της δαπάνης όργανον αυτού. Το κατασχετήριον κοινοποιείται εις το Δημόσιον Ταμείον εις ο υπάγεται φορολογικώς ο καθ ου η κατάσχεσις και εις την αρμοδίαν δια την 4/8

5 εκκαθάρισην και εντολήν πληρωμής της δαπάνης, Υπηρεσίαν εντός δέκα πέντε ημερών από της επιδόσεως του εις την αρμοδίαν δια την πληρωμήν Υπηρεσίαν. 2. Πάσα κατάσχεσις ή εκχώρησις δια την οποίαν δεν ετηρήθησαν αι ως άνω διατυπώσεις είναι άκυρος». 8.- ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ : Τα καθ ών η αίτηση περί λήψεως ασφαλιστικού μέτρου επιδίκασης προσωρινής απαίτησης διάδικα μέρη δεσμεύονται από το προσωρινό δεδικασμένο που παράγουν οι αποφάσεις επί ασφαλιστικών μέτρων. Τούτο διότι όταν το δικαίωμα για πραγματοποίηση δαπάνης στηρίζεται σε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, που εκδόθηκε σε δίκη μεταξύ δικαιούχου και του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ν.π.δ.δ. η οποία δημιουργεί προσωρινό δεδικασμένο, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το γενόμενο υπ αυτού έλεγχο υποχρεούται σε θεώρηση του χρηματικού εντάλματος που εκδίδεται υπέρ του αιτήσαντος το ασφαλιστικό μέτρο και σε συμμόρφωση με την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, αφού και το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να συμμορφωθεί με αυτή, διότι δεν αποτελεί κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 17 π.δ. 774/1980 παρεμπιπτόντως αναφυόμενο ζήτημα κατά τον ασκούμενο υπό του Συνεδρίου έλεγχο ο έλεγχος της ορθότητας ή μη απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, δηλαδή η νομιμότητα ή μη της πιθανολογηθείσας αξίωσης του αιτήσαντος τη λήψη ασφαλιστικού μέτρου. Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων αποτελεί γι αυτό νόμιμο και πλήρες δικαιολογητικό με το οποίο αποδεικνύεται νόμιμη απαίτηση. Αντίθετη εκδοχή θα είχε σαν αποτέλεσμα την κατάλυση της ισχύος και του προσωρινού δεδικασμένου της ως άνω απόφασης πολιτικού δικαστηρίου από άλλο δικαστήριο με συνέπεια την κατάλυση του δικαιώματος παροχής έννομης προστασίας του αναφερομένου στην απόφαση προσώπου, που προστατεύεται από το άρθρο 20 του Συντάγματος και το άρθρο 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α (Πρακτικά της 33 ης γενικής συνεδρίασης της Ολομ.Ελ.Συν. της 15 ης Οκτωβρίου 1997). Η σχετική κρίση περί καταβολής αποδοχών εξοπλίζεται με το λεγόμενο προσωρινό δεδικασμένο. Θεμέλιο της εφ εξής αξίωσης του υπέρ ου τα ασφαλιστικά μέτρα δεν είναι η αρχική σύμβαση αλλά η ίδια η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, που διέταξε το ρυθμιστικό μέτρο. 5/8

6 9.- Η απόφαση όμως αυτή δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα ούτε σε αναίρεση (682 επ., 696 παρ. 3 και 577 παρ. 2, ΑΠ 786/1976) Εξάλλου η κατάσχεση στα χέρια του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ως τρίτων, ρυθμίζεται από το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.Δ 31/1968 "περί προστασίας της περιουσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως", το οποίο ορίζει ρητά ότι "η κατάσχεση εις χείρας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ως τρίτων, δύναται να επιβληθεί μόνον κατόπιν αδείας του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου και υπό τας λοιπάς ισχύουσας εκάστοτε δια το Δημόσιον προϋποθέσεις". Η ρύθμιση αυτή αφενός εξάρτησε το επιτρεπτό της κατασχέσεως στα χέρια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ως τρίτων από προηγούμενη δικαστική άδεια και αφετέρου επέβαλε στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν την κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου. Αρμόδιο να χορηγήσει την άδεια είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Ο.Τ.Α., το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Προϋπόθεση για να χορηγηθεί η άδεια είναι η πιθανολόγηση του υπαρκτού της οφειλής του ΟΤΑ, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της κατασχέσεως, η ύπαρξη τίτλου εκτελεστού και η προηγούμενη επίδοση επιταγής (Πελαγία Γέσιου Φαλτσή, Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου ή άλλων ΝΠΔΔ με κατάσχεση στα χέρια τρίτου μετά το Σ/2001 και τον ΚΔιοικΔ με τις εκεί παραπομπές σε θεωρία και νομολογία, ΕλλΔνη 43 (2002 σελ επ.). Ακόμη κατά το άρθρο 1 του Ν.3068/2002 "... το Δημόσιο οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν..." Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 95 παρ.5 του Συντάγματος «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει». Κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 6/8

7 3068/2002 (ΦΕΚ Α 274) «Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει». Γ. - ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 12- Από το συνδυασμό και την ερμηνεία όλων των ανωτέρω διατάξεων νόμων, δικαστικών αποφάσεων και θεωρητικών προσεγγίσεων, επάγομαι τα ακόλουθα : (α) Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων παράγει προσωρινό δεδικασμένο και ως εκ τούτου είναι απολύτως δεσμευτική τόσο για τη Διοίκηση, η οποία οφείλει να την εκτελέσει χωρίς καθυστέρηση, δοθέντος ότι η δικαστική αυτή απόφαση αποτελεί νόμιμο και πλήρες δικαιολογητικό της απαιτήσεως σε βάρος του Δήμου. Έτσι πρέπει να καταβάλει στη μητέρα, σε εκτέλεση και συμμόρφωση στην ως άνω απόφαση, το ½ του ποσού των μηνιαίων αποδοχών (μισθού) του υπαλλήλου του πατέρα για όσα διαλαμβάνονται (εκτός από το κονδύλι των τόκων) στην κοινοποιηθείσα σ αυτόν από επιταγή προς πληρωμή κάτωθι απογράφου πρώτου εκτελεστού της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Διατροφών) (β) Κατ ακολουθίαν των ανωτέρω, προσήκει καταφατική απάντηση επί του τιθέμενου ερωτήματος εάν πρέπει να καταβληθεί το ½ επί του μισθού του εργαζομένου σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων και σύμφωνα με το από κατασχετήριο της μητέρας κατά του πατέρα εις 7/8

8 χείρας του τρίτου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμου και εφ όσον η ως άνω κατάσχεση έγινε τηρουμένων και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων, οι οποίες ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία με κοινοποίηση του κατασχετηρίου σωρευτικώς σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 1 του ν. 2362/1995 και άρθρο 53 του ν.δ. 496/1974. Επί κατασχέσεως στα χέρια ΟΤΑ ως τρίτου (άρθρα 982 επ. ΚΠολΔ) πρέπει προκειμένου να είναι έγκυρη η κατάσχεση, να λάβουν χώρα οι επιδόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 95 παρ. 1 Ν 2362/1995, άλλως δημιουργείται ακυρότητα της αναγκαστικής κατασχέσεως. Εν προκειμένω, απαιτούνται κοινοποιήσεις του κατασχετηρίου σωρευτικώς, κατ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του νόμου στον Υπουργό Οικονομικών, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, στις δύο αρμόδιες Δ.Ο.Υ και στην αρμόδια για τη συγκεκριμένη οφειλή του Δημοσίου Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. Αιγάλεω, 11 Μαρτίου 2011 Η Γνωμοδοτούσα Δικηγόρος 8/8

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/3_nomologia_rs_sub_prs.php

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/3_nomologia_rs_sub_prs.php Page 1 of 6 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) 1/2007 ΕΣ ( 451574) (ΑΡΧΝ 2007/233) Δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνη αυτών για κάθε πταίσμα. Πότε απαλλάσσεται απο

Διαβάστε περισσότερα

- ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ - ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

- ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ - ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ - ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (Σχετική νομοθεσία που αφορά : 1. Αποσβεστική προθεσμία βεβαίωσης εσόδων 2. Παραγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : 16-4-2013, αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.- Εισαγωγή Το ηµοσιονοµικό ίκαιο αποτελεί τον κλάδο του δικαίου που έχει ως αντικείµενο έρευνας και επιστηµονικής επεξεργασίας τη δηµοσιονοµική νοµοθεσία, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (άρθρου 100 του Συντάγματος) Αριθμός αποφάσεως 9/2009

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (άρθρου 100 του Συντάγματος) Αριθμός αποφάσεως 9/2009 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (άρθρου 100 του Συντάγματος) Αριθμός αποφάσεως 9/2009 Περίληψη: Η διάταξη του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν.Δ/τος 496/1974 περί διετούς παραγραφής των μισθολογικών κ.λπ. αξιώσεων υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα : Υπ' αριθ. πρωτ. ΓρΓΓΓ000727ΕΞ 2012/12-6-12/ΓΓΠΣ Υπουργείου Οικονομικών.

Ερώτημα : Υπ' αριθ. πρωτ. ΓρΓΓΓ000727ΕΞ 2012/12-6-12/ΓΓΠΣ Υπουργείου Οικονομικών. Γν.ΝΣΚ 443/2012 (Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Συνεδρίαση της 8ης Αυγούστου 2012 ΣΥΝΘΕΣΗ : Ποοεδοεύων : Ιωάννης Τρϊαντος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, αρχαιότερος των παρισταμένων Νομικών Συμβούλων του Τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

43-54 -I- ΣΥΝΤΑΓΜΑ 65-67

43-54 -I- ΣΥΝΤΑΓΜΑ 65-67 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Αποφάσεις επί υποθέσεων ΚΕ Ε Τεύχος Ιούνιος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ελτίο Νοµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009 Περίληψη Το Όνομα Χώρου (domain name) αποτελεί το μέσο για την είσοδο στο διαδίκτυο προς δημιουργία ενός χώρου (website) - Το domain

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9 11 (2 ος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 599 9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 52/2010 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Γεώργιος Καλαπόδης, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας κα Εθνικών Κληροδοτημάτων Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2190 Έτος: 1920 Τέθηκε σε ισχύ: 30.06.1920 Ημ.Υπογραφής: 05.06.1920 Τίτλος ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Προοίμιο Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο

4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο 252 4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο 69/2010 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Κωστούλα Πρίγγουρη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Παπαγεωργίου, Λάζαρος Γρομιτσάρης).

Διαβάστε περισσότερα