Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014 Στην Αθήνα, σήμερα στις 12/12/2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:30 μ.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 9/12/2014. Θέμα 6 o Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ύψους ,00 για πληρωμή δικαιούχων της υπόθεσης ΡΙΚΟΜΕΞ (κληρονόμων Αθηνάς Μαναγούδη κτλ) σε εκτέλεση: α) της υπ αριθμ. 8923/2006 απόφασης του 19ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, β) της υπ αριθμ. 4215/2007 απόφασης του 5ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και γ) των υπ αριθμ. 2506/2014, 2507/2014 και 2508/2014 αποφάσεων του Α Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Παρόντες: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στεργίου Ιωάννα Μπαλάφας Γεώργιος Σαπουνά Αγγελική Αλεξίου Αθανάσιος Κορομάντζος Βασίλειος Τα αναπληρωματικά μέλη: Δημάκος Δημήτρης Τσούπρα Ιωάννα Μεθυμάκη Άννα Δανάκος Χριστόφορος Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Τζίβα Αιμιλία Αθανασιάδης Παναγιώτης Μοίρας Ιωάννης Μπαλού Αλεξάνδρα Καράμπελας Κωνσταντίνος Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Στεργίου, δίνει το λόγο στην κα Ακούλογλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ87Α/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις όμοιες του Ν 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ. 1 εδ. γ και 6 παρ Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους», όπως ισχύει.

2 3. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/ (ΦΕΚ 238/α/ Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/ ). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 (Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες). 5. Tο υπ αριθμ. Οικ /1148/ έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε.Α.Α. με το οποίο μας διαβιβάσθηκαν επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων, σχετικά με την υπόθεση Μαναγούδη Αθηνάς κτλ. (υπόθεση ΡΙΚΟΜΕΞ). 6. Την με αριθμό 427/ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού (5 η Τροποποίηση Π/Υ οικ.έτους 2014) Οι Αθηνά Μαναγούδη κλπ είχαν ασκήσει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και κατά του Ελληνικού Δημοσίου την από αγωγή τους (ΓΑΚ 34204/2004, αρ. κατ. δικ / ), με την οποία ζητούσαν, μετά τη μετατροπή του αιτήματός τους από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, να αναγνωριστεί η υποχρέωσή των εναγομένων να καταβάλουν σε κάθε ένα από τους ενάγοντες τα αναφερόμενα στην εν λόγω αγωγή ποσά (συνολικού ύψους ευρώ) ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν από το θάνατο μέλους ή μελών της οικογενείας τους, κατά την κατάρρευση του εργοστασίου της RICOMEX λόγω του σεισμού της Σημειώνεται ότι η έβδομη ενάγουσα, Νίκη Βότση ζητούσε αφενός μεν ποσό ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης για το θάνατο της αδελφής, αφετέρου δε ποσό ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ένεκα, κατά τους ισχυρισμούς της, τραυματισμού της. Ειδικότερα ενάγοντες στην ανωτέρω αγωγή ήταν οι κάτωθι: 1) Αθηνά χήρα Γεωργίου Μαναγούδη 2) Αθανάσιος Κατσαδήμας του Σπυρίδωνος, 3) Δημήτριος Μαναγούδης του Γεωργίου 4) Μιχαήλ Μαναγούδης του Γεωργίου 5) Γεώργιος Μαναγούδης του Γεωργίου 6) Μιχαήλ Κορρές του Νικολάου, για τον εαυτό του ατομικά και για λογαριασμό των ανηλίκων θυγατέρων του, Ουρανίας και Χριστίνας Κορρέ, ως ασκούντος τη γονική μέριμνα τους 7) Νίκη Βότση του Χρήστου 8) Δήμητρα Βότση του Χρήστου 9) Χρήστος Βότσης του Δημητρίου για τον για τον εαυτό του ατομικά και από κοινού με τη σύζυγό του για λογαριασμό του τέκνου τους Δημητρίου Βότση 10) Φωτεινή Βότση συζύγου Χρήστου, το γένος Νικολάου Βαρβαρέσου, για τον εαυτό της ατομικά και από κοινού με το σύζυγό της για λογαριασμό του τέκνου τους Δημητρίου Βότση 11) Αικατερίνη Θεοδωρακοπούλου, 12) Αναστασία Θεοδωρακοπούλου 13) Πηγή Βότση. Επί της ανωτέρω αγωγής εξεδόθη η υπ αριθμ 8923/2006 απόφαση του 19 ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απερρίφθη η αγωγή ως προς το Ελληνικό Δημόσιο, απερρίφθη επίσης η αγωγή ως προς τον ένατο και δέκατη των εναγόντων (κατά την αρίθμηση της αγωγής) κατά το μέρος που ασκείτο για λογαριασμό του τέκνου τους, Δημητρίου Βότση, απερρίφθη ως αναπόδεικτη κατά το μέρος που ζητείτο χρηματική ικανοποίηση για τραυματισμό της έβδομης των εναγόντων (Νίκης Βότση) και τέλος έγινε δεκτή εν μέρει κατά το μέρος που στρεφόταν κατά της Ν.Α.Α.Α. και ασκείτο από τους ένατο και δέκατο των εναγόντων ατομικά, καθώς και από τους λοιπούς ενάγοντες και αναγνωρίστηκε υποχρέωση της τελευταίας να καταβάλει τα αναφερόμενα στην απόφαση αυτή ποσά. Επί αντίθετων εφέσεων που ασκήθηκαν εξεδόθη υπ αριθμ 4215/2007 απόφαση του 5 ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία: -απορρίφθηκε η έφεση κατά το μέρος που ασκείτο από το Δημήτριο Βότση ως απαράδεκτη, -απορρίφθηκε η έφεση των υπολοίπων εναγόντων-εκκαλούντων κατά το μέρος που στρεφόταν κατά του Ελληνικού Δημοσίου, -απορρίφθηκε η έφεση των εναγόντων-εκκαλούντων κατά το μέρος που ασκείτο κατά της Ν.Α.Α.Α από τους Αθηνά Μαναγούδη, Αθανάσιο Κατσαδήμα, Δημήτριο Μαναγούδη, Μιχαήλ Μαναγούδη, Γεώργιο Μαναγούδη, Νίκη Βότση, Δήμητρα Βότση, Χρήστο Βότση, Φωτεινή Βότση, Αικατερίνη Θεοδωρακοπούλου, Αναστασία Θεοδωρακοπούλου και Πηγή Βότση ως προς το ύψος του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης, -έγινε δεκτή εν μέρει η έφεση κατά το μέρος που ασκείτο από τον Μιχαήλ Κορρέ για τον ίδιο ατομικά και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων του Ουρανίας και Χριστίνας, ως ασκούντα τη γονική

3 μέριμνα αυτών και δη κατά το κεφάλαιο που αφορούσε το ύψος του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης -έγινε δεκτή εν μέρει η έφεση της Ν.Α.Α.Α. κατά το μέρος που στρεφόταν κατά του Αθανασίου Κατσαδήμα, Δημητρίου Μαναγούδη, Μιχαήλ Μαναγούδη, Γεωργίου Μαναγούδη, Νίκης Βότση, Δήμητρας Βότση, Αναστασίας Θεοδωρακοπούλου και Πηγής Βότση και δη κατά το κεφάλαιο που αφορούσε το ύψος του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης και μεταρρυθμίστηκε ανάλογα η πρωτόδικη απόφαση κατά τα αντίστοιχα κεφάλαιά της. Μετά την ανωτέρω τελεσίδικη απόφαση τα επιδικασθέντα ποσά διαμορφώθηκαν ως εξής: 1) Αθηνά χήρα Γεωργίου Μαναγούδη (ήδη αποβιώσασα): ευρώ 2) Αθανάσιος Κατσαδήμας του Σπυρίδωνος: ευρώ 3) Δημήτριος Μαναγούδης του Γεωργίου: ευρώ 4) Μιχαήλ Μαναγούδης του Γεωργίου: ευρώ. 5) Γεώργιος Μαναγούδης του Γεωργίου: ευρώ. 6) Μιχαήλ Κορρές του Νικολάου, για τον εαυτό του ατομικά και για λογαριασμό των ανηλίκων θυγατέρων του, Ουρανίας και Χριστίνας Κορρέ, ως ασκών τη γονική μέριμνα τους: ευρώ για τον ίδιο ατομικά και ευρώ για καθένα από τα ανήλικα τέκνα του, δηλαδή συνολικά ευρώ. 7) Νίκη Βότση του Χρήστου: ευρώ. 8) Δήμητρα Βότση του Χρήστου: ευρώ. 9) Χρήστος Βότσης του Δημητρίου: ευρώ 10) Φωτεινή Βότση συζύγου Χρήστου, το γένος Νικολάου Βαρβαρέσου: ευρώ 11) Αικατερίνη Θεοδωρακοπούλου: ευρώ. 12) Αναστασία Θεοδωρακοπούλου: ευρώ 13) Πηγή Βότση: ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ: ευρώ Κατά της ανωτέρω τελεσίδικης απόφασης ασκήθηκε από την πρώην ΝΑΑΑ αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε και από τους ενάγοντες, καθώς και από το Δημήτριο Βότση τόσο κατά της Ν.Α.Α.Α., όσο και κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης ασκήθηκε και η από αίτηση αναίρεσης των Δημήτριου, Μιχαήλ και Γεωργίου Μαναγούδη του Γεωργίου, καθώς και του Αθανασίου Κατσαδήμα του Σπυρίδωνος, στην οποία επικαλούντο ότι η Αθηνά Μαναγούδη απεβίωσε και ότι είναι οι μοναδικοί νόμιμοι κληρονόμοι αυτής. Επί των ανωτέρω αιτήσεων αναίρεσης έχουν εκδοθεί οι υπ αρ. 2506, 2507 και 2508/2014 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάσει των οποίων τα ανωτέρω τελεσιδίκως επιδικασθέντα ποσά έχουν καταστεί ήδη αμετάκλητα. Με την υπ αρ. 2506/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης της πρώην Ν.Α.Α.Α.. Σημειώνουμε ότι με την εν λόγω δικαστική απόφαση, κρίθηκε, σύμφωνα και με τις υπ αρ. 1396/2014 και 1397/2014 αποφάσεις της Επταμελούς Σύνθεσης του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχαν εκδοθεί επί υποθέσεων άλλων διαδίκων, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 4 του Ν. 3943/2011, ειδικά και μόνο στην περίπτωση που έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση μέχρι (όπως και εν προκειμένω) υπόχρεη για την καταβολή της σχετικής δαπάνης παραμένει η οικεία Περιφέρεια, η οποία υπό την έννοια αυτή καθίσταται και αναγκαστικός ομόδικος του Δήμου, ως υπόχρεη πληρωμής κατά τις ανωτέρω διατάξεις. Με την υπ αρ. 2507/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης των εναγόντων κατά της ίδιας ως άνω 4215/2007 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ενώ αναβλήθηκε η εκδίκαση της αιτήσεως αναίρεσης μόνο ως προς τους Δημήτριο Βότση και Νίκη Βότση, κατά το μέρος που η τελευταία προσβάλει της κρίση της εφετειακής απόφασης που αφορά αίτημά της για χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που ως ισχυριζόταν υπέστη λόγω τραυματισμού της, καθότι κρίθηκε ότι οι ανωτέρω δεν ομοδικούν παραδεκτώς με τους λοιπούς διαδίκους. Ειδικότερα εν προκειμένω επισημαίνουμε τα εξής: * Όσον αφορά τον Δημήτριο Βότση: Η ένδικη αγωγή είχε ασκηθεί από τους Χρήστο και Φωτεινή Βότση το μεν για τον εαυτό τους ατομικά, το δε για λογαριασμό και ως ασκούντες από κοινού τη γονική μέριμνα του ανηλίκου, ως ισχυρίζονταν, τέκνου τους Δημητρίου Βότση. Με την πρωτόδικη υπ αρ. 8923/2006 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε η αγωγή κατά το μέρος που ασκείτο από τους ανωτέρω (Χρήστο και Φωτεινή Βότση) ως ασκούντων δήθεν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια του τέκνου τους Δημητρίου Βότση, λόγω ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησής τους, καθόσον ο Δημήτριος Βότσης ήταν ήδη ενήλικος κατά το χρόνο

4 άσκησης της αγωγής με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, νομιμοποιούμενος ενεργητικά για την άσκηση της αγωγής ο ίδιος και όχι οι γονείς του. Έτσι δεν επιδικάσθηκε αποζημίωση για λογαριασμό του Δημητρίου Βότση. Ακολούθως ο Δημήτριος Βότσης άσκησε έφεση κατά της ανωτέρω απόφασης, η οποία όμως απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, αφού δεν ήταν διάδικος στην πρωτόδικη δίκη, δεδομένου ότι την αγωγή είχαν ασκήσει οι γονείς του για λογαριασμό του, καίτοι ήταν ενήλικος, και όχι ο ίδιος ατομικά. Ο Δημήτριος Βότσης άσκησε αίτηση αναίρεσης από κοινού με τους ανωτέρω λοιπούς διαδίκους, πλην όμως με την ανωτέρω υπ αρ. η υπ αρ. 2507/2014 δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναβλήθηκε η έκδοση απόφασης ως προς αυτόν και διετάχθη ο χωρισμός δικογράφου, καθόσον ως κρίθηκε ο λόγος αναίρεσης που προβάλει περί του ότι μη νομίμως απορρίφθηκε η αγωγή του ως απαράδεκτη δεν είναι συναφής και κοινός με τους λόγους αναίρεσης που προβάλλουν οι λοιποί αναιρεσείοντες. * Όσον αφορά τη Νίκη Βότση: Η Νίκη Βότση ζητούσε με την ένδικη αγωγή της αφενός μεν ποσό ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης για το θάνατο της αδελφής της, Χαράς Βότση και αφετέρου ποσό ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ένεκα επικαλούμενου από αυτήν τραυματισμού της. Με τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αντίστοιχα επιδικάσθηκε τελεσιδίκως και ήδη αμετακλήτως στην ανωτέρω Νίκη Βότση το ποσό των ,00 ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης για το θάνατο της αδελφής της, απορρίφθηκε όμως το αίτημά της για καταβολή ποσού ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, καθόσον κρίθηκε ότι δεν αποδείχθηκαν οι ισχυρισμοί της. Η ανωτέρω άσκησε αίτηση αναίρεσης από κοινού με τους λοιπούς διαδίκους παραπονούμενη, μεταξύ άλλων, αφενός μεν για το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης που της επιδικάσθηκε λόγω ψυχικής οδύνης, ζήτημα ως προς το οποίο απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσή της με την ανωτέρω 2507/2014 δικαστική απόφαση του ΣτΕ, αφετέρου δε για την απόρριψη του αιτήματός της να της καταβληθεί ποσό ,00 ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ένεκα τραυματισμού της. Κατά το τελευταίο αυτό μέρος αναβλήθηκε με την ανωτέρω δικαστική απόφαση του ΣτΕ η έκδοση οριστικής απόφασης και διετάχθη ο χωρισμός δικογράφου, καθόσον ως κρίθηκε ο λόγος αναίρεσης που προβάλει περί του ότι μη νομίμως απορρίφθηκε η αγωγή της ως αναπόδεικτη κατά το μέρος που ζητούσε αποζημίωση ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης δεν είναι συναφής και κοινός με τους λόγους αναίρεσης που προβάλλουν οι λοιποί αναιρεσείοντες. Με την υπ αρ. 2508/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης που είχαν ασκήσει οι Δημήτριος Μαναγούδης του Γεωργίου, Μιχαήλ Μαναγούδης του Γεωργίου, Γεώργιος Μαναγούδης του Γεωργίου και Αθανάσιος Κατσαδήμας του Σπυρίδωνος, ως μοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της αποβιωσάσης Αθηνάς Μαναγούδη (εκ των οποίων οι τρείς πρώτοι είναι υιοί της, ο δε Αθανάσιος Κατσαδήμας εγγονός της). Ενόψει των ανωτέρω τα επιδικασθέντα με την υπ αριθμ 8923/2006 απόφαση του 19 ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ αριθμ 4215/2007 απόφαση του 5 ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ποσά συνολικού ύψους των ,00, για τη χρηματική ικανοποίηση των εναγόντων-εναγουσών για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν έχουν καταστεί αμετάκλητα. (Επισυνάπτεται η σχετική αλληλογραφία). εισηγείται Την έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ύψους δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ( ,00 ) για πληρωμή δικαιούχων της υπόθεσης ΡΙΚΟΜΕΞ (κληρονόμων Αθηνάς Μαναγούδη κτλ) σε εκτέλεση: α) της υπ αριθμ. 8923/2006 απόφασης του 19 ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, β) της υπ αριθμ. 4215/2007 απόφασης του 5 ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και γ) των υπ αριθμ. 2506/2014, 2507/2014 και 2508/2014 αποφάσεων του Α Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής-Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, οικονομικού έτους 2014, Ε.Φ , ΚΑΕ 0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει

5 Την έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ύψους δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ( ,00 ) για πληρωμή δικαιούχων της υπόθεσης ΡΙΚΟΜΕΞ (κληρονόμων Αθηνάς Μαναγούδη κτλ) σε εκτέλεση: α) της υπ αριθμ. 8923/2006 απόφασης του 19 ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, β) της υπ αριθμ. 4215/2007 απόφασης του 5 ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και γ) των υπ αριθμ. 2506/2014, 2507/2014 και 2508/2014 αποφάσεων του Α Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής-Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, οικονομικού έτους 2014, Ε.Φ , ΚΑΕ 0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. Ο Πρόεδρος Καραμάνος Χρήστος Τα Μέλη Στεργίου Ιωάννα Μπαλάφας Γεώργιος Σαπουνά Αγγελική Αλεξίου Αθανάσιος Κορομάντζος Βασίλειος Δημάκος Δημήτρης Τσούπρα Ιωάννα Μεθυμάκη Άννα Δανάκος Χριστόφορος

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 33 η Απόφαση υπ αριθμ. 1347/2013

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 1996/2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013.

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 40 η Απόφαση υπ αριθμ. 1624/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ9Μ-ΝΓ5. Θωμάς Αναστάσιος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ9Μ-ΝΓ5. Θωμάς Αναστάσιος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗ 13/18-07-2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΑ ΥΝΕΔΡΙΑΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Αρ. απόφ. 390/2013 ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 171-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθμ. 2427/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΘΕΜΑ: 55 ο Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος της από 10-01-2013 δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015

Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 27 η Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 44 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων α τριµήνου 2013.

Θέµα 44 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων α τριµήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 29 η Απόφαση υπ αριθµ. 1182/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΘΕΜΑ: 63 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Τροποποίηση των όρων της σύμβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 6/8-12-2010

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 6/8-12-2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 6/8-12-2010 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 8 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κεντρικής (Τ. Οικονομίδη και Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 41 η Απόφαση υπ αριθ. 1879/2014

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναδόχους ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα