ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία Κωδικός μαθήματος: ΥΑ0003 Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό): Προπτυχιακό Έτος σπουδών: 2 ος έτος 4 ο εξάμηνο Εξάμηνο σπουδών: Εαρινό Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 Αριθμός διδακτικών μονάδων: Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: Αναστασία Τσαμπαρλή Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα πραγματεύεται την έννοια της κανονικότητας, της φυσιολογικής/ παθολογικής συμπεριφοράς και την παρουσίαση των κύριων διαγνωστικών κατηγοριών. Συγκεκριμένα αναφέρεται.α. Η ιστορία της ψυχοπαθολογίας β. βασικές θεωρίες κατανόησης της συμπεριφοράς (ψυχαναλυτική, Γνωστική, Συστημική). Στόχος του μαθήματος είναι η αναγνώριση της παθολογίας και τη διαχείρισή της στο πλαίσιο του σχολείου. Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Μαθησιακοί στόχοι: Γνώση: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: o Θα έχουν την κλινική εικόνα των κύριων χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς που παρουσιάζουν παθολογία 1

2 Δεξιότητες: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος: o Θα έχουν οι φοιτητές την ικανότητα να διακρίνουν τα σημάδια της παθολογίας στη συμπεριφορά των μαθητών τους. Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το μάθημα. Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Γραπτές εξετάσεις Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική Module/Course Title: Introduction to Clinical Psychology Code number: ΥA0003 Level of Module/Course (under-/postgraduate): Undergraduate Type of Module/Course: Required Year of Study: 2nd year 4th semester Semester: Spring Number of ects allocated: 6 Νumber of teaching units: Name of lecturer / lecturers: Anastasia Tsamparli Content outline: Clinical Psychology introduces students to the fundamental concept of normality versus pathology as well as the main diagnostic categories of dysfunctional behavior. The lesson covers the following areas: α. A review of the history of the concept of mental illness from ancient Greece till our era.β.presentation of the main personality theories (Psychoanalysis, Cognitive Psychology, Systemic Approach).The aim of this lesson is to enable students to recognize and deal with dysfunctional behavior of their future students. Learning outcomes: 2

3 Learning objectives: Knowledge: Upon completion of the course students: o will have the clinical picture of the main characteristics of the behaviour presenting pathology Skills: Upon completion of the course: o will have the ability to discern signs of pathology in the behavior of their students. Prerequisites: None Learning Activities and Teaching Methods: Assessment/Grading Methods: Written examination. Language of Instruction: Greek 3

4 Τίτλος Μαθήματος: Σχολική Παιδαγωγική Κωδικός μαθήματος: ΥΑ0005 Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό): Έτος σπουδών: 1 Εξάμηνο σπουδών: B Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: Μαρία Δάρρα Περιεχόμενο μαθήματος: Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου παρουσιάζονται, σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και στο πεδίο της πρακτικής, οι βασικότερες προσεγγίσεις της Επιστήμης της Σχολικής Παιδαγωγικής, που διαμορφώθηκαν στην πορεία ανάπτυξης του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου για το «δέον γενέσθαι» στη σχολική αγωγή και στην εκπαίδευση και αφορούν στην ιεράρχηση των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων, στο ρόλο της εκπαίδευσης στο κοινωνικό γίγνεσθαι, στη φύση και τις δυνατότητες των μαθητών, στη φύση της σχολικής γνώσης, στις διαδικασίες και τους όρους της μάθησης και της ανάπτυξης και κατ επέκταση στους ρόλους και τον επιθυμητό τύπο εκπαιδευτικού. Ειδικότερα, έμφαση δίνεται: α. στις εννοιολογικές κατηγορίες των Επιστημών της Παιδαγωγικής (Πειραματική ή Εμπειρική Παιδαγωγική, Ερμηνευτική Παιδαγωγική, Κριτική Παιδαγωγική), β. σε παιδαγωγικά ζητήματα αγωγής εκπαίδευσης μάθησης (προσδιορισμός βασικών όρων παιδαγωγικής, σκοποί και στόχοι στην εκπαίδευση, κυριότερες επιστημολογικές προσεγγίσεις και βασικές αρχές μάθησης, διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα ως βασικές αρχές οργάνωσης των αναλυτικών προγραμμάτων και γ. σε ψυχοπαιδαγωγικά θέματα του εκπαιδευτικού πλαισίου (επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις, ανάγκες, κίνητρα, στάσεις, προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς, κοινωνικο-οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής τάξης). Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: α. στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός και χώρος μάθησης και αγωγής 4

5 (έννοια, περιεχόμενο και διαμόρφωση της σχολικής ζωής, έννοια και ορισμός της αγωγής, σκοποί και μέσα αγωγής, διδασκαλία, μάθηση), οι βασικοί σταθμοί εξέλιξής του, η έννοια, οι σκοποί και η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που έγιναν στη χώρα μας, οι μορφές εκπαίδευσης, β. η δεύτερη ενότητα έχει ως αντικείμενο τους δύο βασικούς συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή (ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του μαθητή στο σχολείο, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και η επαγγελματική του ανάπτυξη, διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικού και μαθητών, ο ρόλος των προσδοκιών, η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη και γ. η τρίτη ενότητα πραγματεύεται θέματα σχετικά με τη σχολική τάξη (μοντέλα οργάνωσης και διεύθυνσης στην εκπαίδευση, θεωρίες για τη σχολική τάξη, τυπολογία σχολικής τάξης, η προσωπική θεωρία για τη σχολική τάξη, διαχείριση προβλημάτων, επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων, ψυχολογικό κλίμα). Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων που αφορούν σε βασικές διαστάσεις της σχολικής πραγματικότητας όπως είναι: η σχολική οργάνωση, το κοινωνικοοργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής τάξης, τα παιδαγωγικά ζητήματα αγωγής-εκπαίδευσης-μάθησης, η αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας και της σχολικής τάξης, η πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων στο σχολείο, η προώθηση και διεύρυνση της γνώσης και η ανάπτυξη της νοητικής, κοινωνικής και ηθικής αυτονομίας των μαθητών. Επομένως οι φοιτητές/τριες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι σε θέση να: Γνωρίζουν το περιβάλλον της σχολικής μονάδας και τις δομές, τους σκοπούς, καθώς και βασικές λειτουργία της. Διερευνούν και να αναλύουν κριτικά τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά που αφορούν στη δομή, στους στόχους, στη λειτουργία και στους βασικούς συντελεστές της σχολικής μονάδας. Κατανοούν το ρόλο των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη σχολική κοινότητα. 5

6 Αναλύουν και να κατανοούν τη θέση του σχολείου στην τοπική κοινωνία, καθώς και τις σχέσεις του σχολείου με το ευρύτερο περιβάλλον. Στηρίζουν τις αντιλήψεις και τις θεωρίες που υιοθετούν σε τεκμηριωμένες επιστημονικές απόψεις. Διακρίνουν τις επιρροές και τις παιδαγωγικές παραδοχές που θεμελιώνουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις που αφορούν στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Υποστηρίζουν την αναγκαιότητα ενός ανοικτού σε όλους, δημοκρατικού σχολείου. Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το μάθημα. Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: α) Εγχειρίδια του μαθήματος: Διαμαντόπουλου Π.(2002). Σχολική Παιδαγωγική. Εκδόσεις Παπαζήση. Πρόσωπα, ιδέες και θέματα στις επιστήμες της αγωγής:συλλογικό (2010).Αγγελάκος Κώστας (επιμέλεια), Εκδόσεις Κέδρος. β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία: Duncker L.(2008)..Η Παιδαγωγική του Δημοτικού Σχολείου. Εκδόσεις Επίκεντρο. Κασσωτάκης Μ. και Φλουρής Γ.(2005). Μάθηση και Διδασκαλία. Τόμοι Α και Β. Αυτοέκδοση. Μακρίδου Μπούσιου, Δ., Γιουβανάκης, Α., Σαμαρά, Χ. και Ταχματζίδου, Αικ. (2005). Θέματα Μάθησης και Διδακτικής. Β έκδοση. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη. Ματσαγγούρας Η.(2000). Η σχολική τάξη. Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα. Ξωχέλλης Π.(2011).Σχολική Παιδαγωγική. Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη. 6

7 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Προβολή παρουσίασης, επεξεργασμένα παραδείγματα, καθοδηγούμενη συζήτηση, συνεργατική εργασία, καθοδηγούμενη αναζήτηση, μελέτη περίπτωσης. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του μαθήματος θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν μία σειρά από επίκαιρα άρθρα, τα οποία καλύπτουν λεπτομερέστερα επιμέρους πτυχές του γνωστικού αντικειμένου τα οποία είτε σχετίζονται με μελέτες εφαρμογής είτε άπτονται μεθοδολογικών αναλύσεων, συγκρίσεων και προσεγγίσεων για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του μαθήματος. Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Η τελική αξιολόγηση προκύπτει από τη συμμετοχή των φοιτητών σε γραπτές εξετάσεις και ο βαθμός του γραπτού θα προσμετρά κατά 100% στην τελική βαθμολογία. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές: α. για την εκπόνηση εργασιών (ατομικών ή ομαδικών), οι οποίες είναι προαιρετικές και λειτουργούν ενισχυτικά (πριμοδοτικά) στην τελική τους αξιολόγηση και β. για τη συμμετοχή τους σε γραπτή δοκιμασία (πρόοδο) η οποία είναι προαιρετική και λειτουργεί ενισχυτικά (πριμοδοτικά) στην τελική τους αξιολόγηση. Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως): Με φυσική παρουσία Module/Course Title: School Pedagogy Code number: ΥΑ005 Level of Module/Course (under-/postgraduate): Undergraduate Type of Module/Course: Required 7

8 Year of Study: 1 Semester: B Number of ects allocated: 6 Νumber of teaching units: 3 Name of lecturer / lecturers: Maria Darra Content outline: The aim of this course is to present, both theoretically and practically, the main approaches of the Science of School Pedagogy in its course of development with regard to the requirements in school education. These approaches relate to the prioritisation of educational aims, to the role of education in social reality, to the nature and competences of pupils, to the nature of school learning, to the processes and the conditions of learning and development and, by extension, to the roles and the desired type of educator. More in particular, emphasis is placed on: (a) the conceptual categories of the Sciences of Pedagogy (Experimental or Empirical Pedagogy, Hermeneutic Pedagogy, Critical Pedagogy); (b) pedagogic matters of education and learning (specification of main pedagogical terms, aims and purposes in education, main epistemological approaches and main principles of learning, interthematicity and interdisciplinarity as basic principles for organising curricula; and (c) psychopedagogic matters of the educational context (communication, interpersonal relations, needs, motives, stances, problems of learning and behaviour, socio-organisational context of operation of the school class). The course includes the following modules: (a) the first module presents the school as a social institution and as a learning and educational space (concept, content and formation of school life, concept and definition of education, purposes and means of education, teaching, learning), the main stages of its development, the concept, the aims and the necessity of education, the educational reform interventions that took place in our country, and the forms of education; (b) the object of the second module are the two main factors of the educational process, i.e. the educator and the pupil (the role of the educator and the pupil in school, the profession of the educator and his/her career development, interpersonal relations between educators and pupils, the role of expectations, evaluation as pedagogical practice; and (c) the third module addresses matters in relation to the school class (models of organisation and management in 8

9 education, theories about the school class, typology of the school class, personal theory about the school class, problem management, communication and management of conflicts, psychological climate). Learning outcomes: Prerequisites: None Recommended Reading: a) BasicTextbooks: Διαμαντόπουλου Π.(2002). Σχολική Παιδαγωγική. Εκδόσεις Παπαζήση. Πρόσωπα, ιδέες και θέματα στις επιστήμες της αγωγής:συλλογικό (2010).Αγγελάκος Κώστας (επιμέλεια), Εκδόσεις Κέδρος. b)additional References: Duncker L.(2008)..Η Παιδαγωγική του Δημοτικού Σχολείου. Εκδόσεις Επίκεντρο. Κασσωτάκης Μ. και Φλουρής Γ.(2005). Μάθηση και Διδασκαλία. Τόμοι Α και Β. Αυτοέκδοση. Μακρίδου Μπούσιου, Δ., Γιουβανάκης, Α., Σαμαρά, Χ. και Ταχματζίδου, Αικ. (2005). Θέματα Μάθησης και Διδακτικής. Β έκδοση. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη. Ματσαγγούρας Η.(2000). Η σχολική τάξη. Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα. Ξωχέλλης Π.(2011).Σχολική Παιδαγωγική. Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη. 9

10 Learning Activities and Teaching Methods: Presentation, processed examples, guided discussion, co-operative work, guided research, case study. In addition, in the context of the course, a series of recent articles will be discussed, covering in more detail specific aspects of the course that are either related to implementation studies or refer to methodological analyses, comparisons and approaches, with the aim being to better attain the aims of the course. Assessment/Grading Methods: The final evaluation is based on the participation of students in written exams. The mark of the exam corresponds to 100% of the total mark. However, students may also: (a) complete assignments (individual or in groups); such assignments are optional and add to the final evaluation (as bonuses); and (b) participate in a written exam (interim proficiency test); this test is optional and adds to the final evaluation (as a bonus). Language of Instruction: Greek Μode of delivery (face-to-face, distance learning): Face to face 10

11 Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή Κωδικός μαθήματος: ΥΑ0006 Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Έτος σπουδών: 2o Εξάμηνο σπουδών: Γ Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 6 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Ασημίνα Τσιμπιδάκη Περιεχόμενο μαθήματος: Η ειδική αγωγή αποτελεί αίτημα και πρόκληση του σύγχρονου εκπαιδευτικού κόσμου και ταυτόχρονα συνιστά έναν ιδιαίτερα σημαντικό διεπιστημονικό κλάδο της παιδαγωγικής επιστήμης. Στόχος της παράδοσης είναι η εισαγωγή και η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις επιστήμες της ειδικής αγωγής. Η φιλοσοφία που ακολουθείται βασίζεται στην αρχή της δημιουργίας ενός «Σχολείου για Όλους», το οποίο θα βασίζεται στην ισότιμη και λειτουργική ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι φοιτητές/τριες θα εντρυφήσουν σε θέματα ειδικής αγωγής. Ειδικότερα, θα αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Εισαγωγικές έννοιες και γενικές αρχές ειδικής αγωγής Ορισμός και κατηγοριοποίηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών Ειδική αγωγή: φιλοσοφία, σκοπός και επιδιώξεις. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση και θεμελιωτές της ειδικής αγωγής. Θεσμική και νομοθετική οργάνωση της ειδικής αγωγής. Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες Εντοπισμός, αξιολόγηση και διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 11

12 Εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα για παιδιά σχολικής ηλικίας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύγχρονες τάσεις: ένταξη, ενσωμάτωση, ένα σχολείο για όλους. Εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής. Αναλυτικό πρόγραμμα και στόχοι. Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού. Κατάρτιση και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Πλέγματα στήριξης: οικογένεια, ειδικοί επαγγελματίες, εθελοντές. Προαπαιτούμενα: Κανένα Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: α) Εγχειρίδια του μαθήματος: Πανεπιστημιακές σημειώσεις διδάσκουσας αναρτημένες στο Moodle. β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 1. Πολυχρονοπούλου, Στ. (2012). Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες. Αθήνα: Αυτοέκδοση. 2. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2011). Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους. Αθήνα: Πεδίο. Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Οι διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι που ακολουθούνται είναι οι εξής: Διαλέξεις με χρήση οπτικοαουστικού υλικού (power point, video) Ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες: βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων, αντιπαράθεση απόψεων. Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 1. Γραπτές εξετάσεις: με θέματα πολλαπλών επιλογών, σωστού-λάθους, κριτικής σκέψης και ανάπτυξης. 12

13 2. Προαιρετικές προσθετικές εργασίες (οι οποίες βαθμολογούνται 0 έως 3 μονάδες). Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία. Module/Course Title: Introduction to Special Education Code number: YA0006 Level of Module/Course: Undergraduate Type of Module/Course: Seminar-type lesson (Required) Year of Study: 2 nd Semester: C Number of ects allocated: 6 Νumber of teaching units: 6 Name of lecturer / lecturers: Assimina Tsibidaki Content outline: Special education constitutes a demand and a challenge in the modern educational world and simultaneously recommends a particularly important 13

14 discipline of pedagogical science. The course aims to provide an introduction to special education. The philosophy that is followed is the creation of "A School for All", which promotes the affective inclusion of all children. Learning outcomes: This course will introduce students into special education. Specifically, postgraduate students will gain knowledge about the following topics: - Basic principles of special education - Definition and categorisation of special educational needs - Special education: philosophy, aims and objectives. Brief historical examination and establishers of special education. Special education in Greece and in other countries - Evaluation and diagnosis of special educational needs - Educational programs for disabled children. Modern tendencies: inclusion, a school for all. Educational units of special education. Analytic programs. The role of the special educator. Training and application of individual ised educational programs for students with special educational needs - Support networks: family, specialists, volunteers. Prerequisites: None Recommended Reading: a) Basic Textbooks: Lecturer s university notes posted on moodle. b) Additional References: 1. Polychronopoulou, S (2012). Children and adolescents with special needs. Athens. [In Greek]. 14

15 2. Zoniou-Sideri, A. (2011). Handicaps and their education. Athens: Pedio [in Greek]. Learning Activities and Teaching Methods: The learning activities and teaching methods to be used are: Presentations (keynotes, use of power point, video projection), group/collaborative activities (interactive activities, role playing, debates), and iindividual or group exercises during the lectures. Assessment/Grading Methods: Written exams: multiple choice, true false, critical thinking and development Optional prosthetic essays (grades: 0 to 3, in a 10 point scale). Language of Instruction: Greek Μode of delivery (face-to-face, distance learning): Face-to-face. 15

16 Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Κωδικός μαθήματος: ΥΑ0007 Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό): Προπτυχιακο Έτος σπουδών: 1 ο έτος Εξάμηνο σπουδών: Α Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 Αριθμός διδακτικών μονάδων: Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: Σοφός Αλιβίζος (Λοΐζος) Περιεχόμενο μαθήματος ( λέξεις): Στο μάθημα παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο οι τομείς και οι βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης, οι βασικές θεωρίες κοινωνικοποίησης, τα μοντέλα της αγωγής, οι παιδαγωγικοί θεσμοί, οι δομές και τα μοντέλα ανάλυσής τους, οι επιστημολογικές προσεγγίσεις και παραδείγματα της Επιστήμης, καθώς και οι βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις έρευνας της Ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω μερικές θεματικές ενότητες: Σχέση Θεωρίας και Πράξης και δυσχέρειες κοινωνικότητας Παιδαγωγικού Λόγου Επιστημολογικές προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη και οριοθέτηση του αντικείμενου της Παιδαγωγικής Επιστήμης Κύρια θεωρητικά Ρεύματα της Παιδαγωγικής (Παιδαγωγοί και Παιδαγωγική Φιλοσοφία ρευμάτων και κινημάτων) Βασικές κατηγορίες της Παιδαγωγικής Επιστήμης Θεωρητικές προσεγγίσεις της Αγωγής Θεωρητικές προσεγγίσεις της Κοινωνικοποίησης 16

17 Πεδία παιδαγωγικών εφαρμογών (θεσμοί, λειτουργίες και οργανωτικά σχήματα εκπαιδευτικών δομών) Θεωρητικές παραδόσεις και εργαλεία έρευνας για την κατανόηση του εκπαιδευτικού πεδίου Ειδικά και σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα (Εκπαιδευτικοί, Επικοινωνία, Διδασκαλία, Μορφές Μάθησης) Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα ( λέξεις): Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση σε επίπεδο γνώσεων: οριοθετούν τεκμηριωμένα το επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης τη σχέση της με επιμέρους επιστημονικούς κλάδους και τη διεπιστημονικότητα που χαρακτηρίζει το πεδίο της, περιγράφουν το αντικείμενο έρευνας της Παιδαγωγική Επιστήμη και των επιμέρους επιστημονικών κλάδων της εξηγούν και να επεξεργάζονται τις βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης δίνοντας παραδείγματα για το περιεχόμενό τους γνωρίζουν βασικές μεθόδους έρευνας σε συγκεκριμένο πεδίο και να είναι σε θέση να προσκομίζουν παραδείγματα προσέγγισης για κάθε μέθοδο γνωρίζουν τους σημαντικούς σταθμούς της Παιδαγωγικής Επιστήμης και να περιγράφουν σημαντικούς εκπροσώπους της περιγράφουν τα σπουδαιότερα ερμηνευτικά μοντέλα αναφορικά με το φαινόμενο της Αγωγής και της Κοινωνικοποίησης των μαθητών σε επίπεδο ικανοτήτων: αναλύουν εκπαιδευτικές καταστάσεις στη βάση θεωρητικών σχημάτων που αναφέρονται σε μεγέθη της εκπαιδευτικής διαδικασίας α) τον εκπαιδευτικό, β) την επικοινωνία και τη διαχείριση σχέσεων, γ) την οργανωτική δομή, δ) τη διδασκαλία. να υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στη βάση των θεωρητικών προσεγγίσεων 17

18 να στοχάζονται και να ανασκευάζουν τον αρχικό σχεδιασμό στη βάση της εκπαιδευτικής παρατήρησης σε επίπεδο δεξιοτήτων: να εφαρμόζουν πειραματικά βασικές μεθόδους έρευνας σε συγκεκριμένο πεδίο να δημιουργούν πειραματικά σενάρια διδασκαλία στη βάση θεωρητικών προσεγγίσεων να μετασχολιάζουν επιμέρους πεδία εκπαιδευτικών σεναρίων Προαπαιτούμενα (έως 50 λέξεις): Δεν προβλέπονται προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του μαθήματος Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): Korn, F. (2012), Σοφός (Επιμ). Βασικές Γνώσης Παιδαγωγικής Επιστήμης. Αθηνα: ΙΩΝ Σημειώσεις του διδάσκοντος στην ιστοσελίδα του μαθήματος β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): Γκότοβος, Αθ. (1999). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Αθήνα. Gutenberg. Hofstetter, R., Schneuwly, B. (2005) (Επιμ.), Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο Ματσαγγούρας, Η. (2009). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής. Αθήνα. Gutenberg. Mialaret, G. (1999).Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής.. Αθήνα. Τυποθήτω. Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις): 18

19 Η επεξεργασία των θεματικών πεδίων οργανώνεται ως σεμιναριακό μάθημα με υβριδική μάθηση (blendend learning) και εν μέρει εργαστηριακή εφαρμογή και άσκηση. Βασικές μέθοδοι εργασίας είναι: εισήγηση, παρουσίαση εργασιών, ομαδικές δραστηριότητες. Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): Η αξιολόγηση βασίζεται σε 2 άξονες: α) στην ενεργή συμμετοχή τω φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία διασφαλίζεται με τη ενασχόλησή τους σε συγκεκριμένο παραδοτέο έργο που θεωρείται ως προαπαιτούμενος για την κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος και συμμετοχή τους στις τελικές εξετάσεις και β) σε γραπτές τελικές εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τον πρώτο άξονα που διασφαλίζει το αναμενόμενο φόρτο εργασίας και μελέτης των φοιτητών κατά τις εβδομαδιαίες συνεδρίες προβλέπονται τα ακόλουθα: Εγγραφή και εργασία στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του μαθήματος στο Moodle. Συμμετοχή σε εβδομαδιαίες δραστηριότητες που αναρτώνται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του μαθήματος Ολοκλήρωση της παραδοτέους έργου σε ένα θέμα που απαρτίζεται από τρία μέρη: a. Δημιουργία επιστημονικής περίληψη σύμφωνα με τη μεθοδολογία που παρουσιάζεται από το διδάσκοντα, για την άσκηση του επιστημονικού λόγου και την επεξεργασίας της συγκεκριμένης παιδαγωγικής θεματικής b. Παρουσίαση της θεματικής στην ολομέλεια με τη χρήση PowerPoint c. Εκπόνηση δοκιμασιών (δραστηριοτήτων και ασκήσεις) διαφορετικών μορφών (4-6), π.χ. σύντομης ανάπτυξης, κενών, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστού λάθους, επί του παιδαγωγικού θέματος που μελετήθηκε Ο συνολικός φόρτος εργασίας που κυμαίνεται μεταξύ ωρών. Ακολουθεί ενδεικτική αποτύπωση: δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή άσκηση): 13χ13=39 ώρες 19

20 κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης): 13 Χ 6= 78 εξετάσεις (προετοιμασία): 6 μέρες προετοιμασίας Χ 8 ώρες = 48 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Το παραδοτέο έργο γίνεται με φυσική παρουσία στο γραφείο του διδάσκοντος Οι τελικές γραπτές εξετάσεις γίνονται με φυσική παρουσία σε χώρο του Π.Α. Course title: Introduction to Pedagogy Course Code: YA007 Course Type: Required Course Level: Undergraduate Year of Study: 1 st Semester of study: 1 st Number of ECTS: 6 Number of Teaching Credits: Name of Instructor: Sofos, Alivizos (www.isofos.com) Course Content: The course provides in a systematic way the sectors and foundational concepts of the Science of Pedagogy, the basic theories of socialization, models of learning, the pedagogical institutions, the structure and models of analysis, the epistemological 20

21 approaches and models of the Science, as well as the basic methodological approaches of Indicative research. Indicative of these are the following thematic units: Relationship between theory and practice and difficulties of socializing Pedagogical discourse Epistemological approaches in Pedagogical Science and delineation of the subject of Pedagogical Science Main theoretical currents of Pedagogy (Educators and Educational Philosophy of flows and movements ) Basic categories of the Science of Pedagogy Theoretical approaches of Education Theoretical approaches of Socialization Fields of pedagogical applications (institutions, the function and organizational schema of educational structures) Theoretical traditions and research tools for the understanding of the educational field Specific and contemporary educational issues (Educators, Communication, Teaching, Forms of Learning) Intended Learning Outcomes: After successful completion of the course students will be in a position: At the cognitive level Delineate the scientific field of Pedagogy, its relationship to other scientific fields and its interdisciplinary nature Describe the research subject of Pedagogical Science and its related scientific branches 21

22 Explain and work with the basic concepts of the Science of Pedagogy providing examples of their contents Know basic methods for research within a specific field and be in a position to produce examples of approaches for each. Know the significant phases of Pedagogical Science and to describe its significant representatives Describe the most important interpretive models with reference to the phenomenon (experience, process?) of learning and the socialization of students. At the level of ability To analyze educational situations based on theoretical schemes which are referred to extensively within the educational process (a) the educator, ( b) communication and the management of relationships, (c) the organizational structure, (d) teaching Support educational design on the basis of theoretical approaches Set objectives and reconstruct original schemes on the basis of educational observation At the level of skill-development To apply (experimentally) basic research methods within a specific field To create experimental teaching scenarios on the basis of theoretical approaches To post-criticize individual fields of educational scenarios Prerequisites None Recommended literature for study: 22

23 (a) Coursebooks and other material: Korn, F. (2012), Sofos (Ed.) Basic Knowledge in the Science of Pedagogy. Athens: ION Course notes provided on instructor s web page (b) supplementary bibliography: Gotovos, Ath. (1999) Pedagogical Interaction. Athens, Gutenberg Hofstetter, R., Schneuwly, B. ( 2005) (Ed.) Introduction to the sciences of education. Athens, Metaichmio Matsagouras, H. (2009) Introduction to the Science of Pedagogy. Athens: Gutenberg Mialaret, G. (1999). Introduction to the science of education. Athens: Tipothito Teaching and Learning methods: The processing of thematic fields are organized as seminar lessons with hybrid learning (blendend learning) and, partially with laboratory application and exercise. Basic methods of work are: introduction, presentation of projects, group activities. Methods of assessment /grading Evaluation is based on two axes: (a) the active participation of students in the educational process which is ensured with their involvement in a submitted assignment which serves as a requirement for understanding the particular contents of the course and (b) their participation in the final written examination. More specifically, with reference to the first axis which ensures the expected workload and study of students during the weekly session, the following are expected/anticipated: Registration and work within the electronic environment of the course on Moodle. Participation in weekly activities which are posted on the electronic platform of the course Completion of the work to be submitted on a subject which is made up of three parts: 23

24 a) Creation of an abstract in accordance with the methodology which is presented by the instructor/teacher, for the practice of scientific discourse and the processing of the specific pedagogical topic b) Presentation of the topic to the members of the group with the use of Powerpoint c) Writing tests (activities and exercises) in various forms (4-6): brief exposition, gap-filling, multiple-choice, matching, true-false, etc. These are based on the pedagogical topic which are studied. The total workload varies between hours. What follows is indicative: Active participation in lectures, workshops, seminars, tutorials): 13h13=39hours Individual or private study (preparation of exercises and presentations): 13x6=78 Examinations (preparation): 6 days preparation x 8 hours=48 Language of Course: Greek It is expected that Students submit their work in person in the instructor s office Students must be physically present for final examinations 24

25 Β. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ Τίτλος Μαθήματος: Ιστορία και η Διδακτική της Κωδικός μαθήματος: ΥΒ0003 Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Έτος σπουδών: 1ο Εξάμηνο σπουδών: Α Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 Αριθμός διδακτικών μονάδων:.. Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: Κόκκινος Γιώργος Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αρθρώνεται σε τρεις αλληλένδετους άξονες: την επιστημολογία της ιστορίας, την ιστορία της ιστοριογραφίας και τη διδακτική της ιστορίας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο που θέτει η νέα διδακτική της ιστορίας, τίθενται οι βάσεις του προβληματισμού για τη σχέση ακαδημαϊκής γνώσης και ιστορικής εκπαίδευσης, τους τρόπους μετασχηματισμού της πρώτης σε διδακτική πράξη και τη δυνατότητα σύζευξης δηλωτικής (γνώση του τι) και διαδικαστικής γνώσης (γνώση του πως και του γιατί, μεταγνωστικές δεξιότητες). Συγκεκριμένα, προσεγγίζονται θέματα που αφορούν τον 25

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015.

Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015. Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Το μάθημα καλύπτει την Ευρωπαϊκή Πολιτική ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η

Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η επικοινωνία αποτελεί το υπόβαθρο δημιουργίας του πανανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2012-13

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Conference ABSTRACTS: InnovatIve approches in Education: DesIgn and networking

Conference ABSTRACTS: InnovatIve approches in Education: DesIgn and networking Περιλήψεις ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Πάτρα, 20-21 Οκτωβρίου 2012 «Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και Δικτύωση» Conference ABSTRACTS: InnovatIve approches in Education: DesIgn and networking

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 37 ΑΘΗΝΑ 2012 Υπεύθυνοι Έκδοσης του ελτίου ΑΛΕΞΗΣ ΗΜΑΡΑΣ, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κείµενα Εργασίας 2003/3 Working Papers 2003/3 BIBLIOGRAPHY OF SOCIAL SCIENCES ON MODERN GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ECP2015. Βιβλίο Περιλήψεων

ECP2015. Βιβλίο Περιλήψεων ECP2015 Βιβλίο Περιλήψεων Βιβλίο Περιλήψεων Επιμέλεια Έκδοσης: Μαρία Σακελλαρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ευγενία Αρβανίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών Logo: Χρυσιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Μαυρομμάτη Μαρία, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 Μακρίδου- Μπούσιου Δέσποινα, Δρ., Καθηγήτρια Παιδαγωγικών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτισμικής αναφοράς μέσω της αξιοποίησης μουσειοσκευών και νέων τεχνολογιών. Η περίπτωση μιας επιμορφωτικής δράσης στην Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΔΑΣ ΙΙα και ΔΑΣ ΙΙβ: Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙα και ΙΙβ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school

επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school Εφαρμογές CLIL στο ελληνικό σχολείο: επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school Κωνσταντίνος Οικονόμου, Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονικό περιοδικό

ηλεκτρονικό περιοδικό ηλεκτρονικό περιοδικό Τόμος Α, τεύχος 6 ς ε ρ τ υ θ ι ο π α σ δ φ γ η ξ κ λ ζ χ ψ ω β ν μ ς ε ρ τα υ θ ι ο π α σ δ φ γ η ξ κ λ ζ χ ψ ω β ν μ ς ε ρ τ υ E ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH I Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α Οκτώβριος, 2014

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Πρόγραμμα Σχολείων Greek School Guide Activity Intensive Program Comprehensive

Διαβάστε περισσότερα

Accounting Program, S.M.E., T.E.I. CRETE

Accounting Program, S.M.E., T.E.I. CRETE 1 Accounting Program, S.M.E., T.E.I. CRETE European Credit Transfer System (ECTS), Undergraduate Program in Accounting, School of Management and Economics, Crete Institute of Technology, Heraklion, Crete,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 91 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλειος Παπαβασιλείου psemper04004@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 36 ΑΘΗΝΑ 2011 Υπεύθυνοι Έκδοσης του ελτίου ΚΛΗΜΗΣ Γ. ΝΑΥΡΙ ΗΣ, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου. Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου. Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση Στάμου Λελούδα Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση του όρου 'μουσική δημιουργικότητα' και η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 2 Introduction: Adult Education in Greece 3-7 Κεφάλαιο 1: Η διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικο-Κριτικά Μοντέλα Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Επιμόρφωσης στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: μια πρόταση με Πολυμορφική Διάσταση

Στοχαστικο-Κριτικά Μοντέλα Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Επιμόρφωσης στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: μια πρόταση με Πολυμορφική Διάσταση Στοχαστικο-Κριτικά Μοντέλα Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Επιμόρφωσης στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: μια πρόταση με Πολυμορφική Διάσταση Critical-Reflective Models for Professional Development & Training

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Από τη διδακτική έρευνα στη διδακτική πράξη: προσπάθεια για γεφύρωση του χάσματος

Από τη διδακτική έρευνα στη διδακτική πράξη: προσπάθεια για γεφύρωση του χάσματος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 19 Από τη διδακτική έρευνα στη διδακτική πράξη: προσπάθεια για γεφύρωση του χάσματος Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης * Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο dmavrosk@edlit.auth.gr Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ζυγούρη Έλενα ιδακτωρ ΠΤ Ε, Πανεπιστήµιο υτ. Μακεδονίας Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Ν. Καστοριάς, e-mail: zigouri@otenet.gr

Ζυγούρη Έλενα ιδακτωρ ΠΤ Ε, Πανεπιστήµιο υτ. Μακεδονίας Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Ν. Καστοριάς, e-mail: zigouri@otenet.gr Τρόποι διαχείρισης του περιεχοµένου και των µεθοδολογικών προσεγγίσεων από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε βάση το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μια

Διαβάστε περισσότερα