14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014"

Transcript

1 14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014 ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ BIENNALE ΒΔΝΔΣΗΑ 2014 Oη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο ζα απνζηέιινληαη έσο θαη ηελ 10ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη ώξα 15:00 ζην fax: Οη αηηήζεηο ζα θαηαρσξνύληαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ θαη ζηνπο ππνςήθηνπο ζα απνζηέιιεηαη βεβαίσζε παξαιαβήο κε fax ή . ΟΝΟΜΑ ΜΔΛΗ εβαζηή Βαξδνύιε Δπγελία Σζαγθαξάθε Φνίβνο Καιιίηζεο ΤΝΣΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΓΙΟΡΓΑΝΩΔΩΝ ή ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ εβαζηή Βαξδνύιε Γελλεκέλε ην Απόθνηηε ηεο ρνιήο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη θάηνρνο εξεπλεηηθoύ κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζηελ πνιενδνκία θαη ρσξνηαμία ηνπ Institut Français d Urbanisme - Université Paris 8. Τπνςήθηα δηδάθησξ αξρηηεθηνληθήο ηεο Ecole Nationale Supérieure d Architecture de Versailles. Ζ δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή κε ηίηιν «Αζηηθά πεδία ηνπ δπλαηνύ: κειινληηθέο ζπκκεηνρηθέο ραξηνγξαθίεο ηνπ αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ» αθνξά ηε δηεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ησλ αλαδπόκελσλ κνξθώλ ραξηνγξάθεζεο ζηε δηαρείξηζε ηεο άξξεηεο γλώζεο θαη εκπεηξίαο ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηώλ ζηξαηεγηθνύ αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ. Σα ηειεπηαία ρξόληα εξγάζηεθε σο εξεπλήηξηα ζε γαιιηθά θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα κε αληηθείκελν δεηήκαηα βηώζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο θαζώο θαη ζπκκεηνρηθνύ αζηηθνύ θαη αξρηηεθηνληθνύ ζρεδηαζκνύ (IPCity, Ecoquartiers II, Europan action & Europan Vision θ.ά.) θαη απέθηεζε εκπεηξία ζε δηεπηζηεκνληθέο θαη δεκηνπξγηθέο κεζόδνπο θαη ηερληθέο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ζηελ επηζηεκνληθή επηθνηλσλία θαη ζηε δηνξγάλσζε ζπλεξγαηηθώλ δξάζεσλ, ζεκηλαξίσλ θαη workshops. ήκεξα ε βάζε ηεο είλαη ζηελ Αζήλα, όπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο αξρηηέθησλ-κεραληθόο θαη παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε πνιενδνκηθέο κειέηεο. Παξάιιεια, δηαηεξεί από ην 2012 ζπλεξγαζία κε ηε δηδαθηνξηθή ζρνιή ηνπ ηκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ θαη Πνιενδόκσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Σηξάλσλ όπνπ δηδάζθεη κεζνδνινγία έξεπλαο. Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ΗCADD - Ecole Nationale Supérieure d Architecture de Versailles θαη ηνπ δηθηύνπ RAMAU - Réseau Activités et Métiers de l'architecture et de l'urbanisme. 11/2008: Δθηειεζηηθή ζπληνλίζηξηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ επξσπατθνύ 1

2 πξνγξάκκαηνο IPCity (ipcity.eu) ζην European City of Science Exhibition, Grand Palais, Paris. Δπγελία Σζαγθαξάθε Γελλεκέλε ην Απόθνηηε ηεο ρνιήο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ ζηνλ ηνκέα «Υώξνο ρεδηαζκόο Πνιηηηζκόο» κε ζέκα πηπρηαθήο «Γεκόζηνο Υώξνο ζε θαηάζηαζε αλακνλήο». ηελ πηπρηαθή απηή πξαγκαηεύεηαη ηα όξηα ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ σο πξνο ηηο θνηλσληθέο ηξηβέο πνπ αλαπηύζζνληαη ζε απηόλ θαζώο θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζηε κνξθή ηεο ζεκεξηλήο πόιεο. Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη παξνπζηάζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα κεηαμύ ησλ νπνίσλ EURA 2008, CITY FUTURES 2009, IFOU 2009, UIA 2011, EURA 2011 θαη EURAU 2012 ελώ ην εξεπλεηηθό ηεο ελδηαθέξνλ θηλείηαη γύξσ από ηε ζρέζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ρξήζηε κε ην ρώξν. Έρεη εξγαζηεί σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο αξρηηέθησλ-κεραληθόο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ελώ ηα ηειεπηαία έμη ρξόληα εξγάδεηαη ζην αξρηηεθηνληθό γξαθείν κειεηώλ Κ. Κπξηαθίδεο θαη πλεξγάηεο. Παξάιιεια δξαζηεξηνπνηείηαη σο κέινο ηεο ΔΗΑ (Διιεληθό Ηλζηηηνύην Αξρηηεθηνληθήο) θαη ηεο UIA (Union Internationale des Architectes) : Μέινο ηεο επηηξνπήο δηνξγάλσζεο ηνπ Open House Athens κε βάξνο ζηελ επηινγή θηηξίσλ, επαθή κε ηνπο ρξήζηεο ηνπο θαη αλαδήηεζε ρνξεγηώλ. 05/2013: Temporary Shelter - Έθζεζε Γηεζλνύο Γηαγωληζκνύ Νέωλ Αξρηηεθηόλωλ, Δύθεκνο Μλεία. 12/2011: Οξγάλσζε Έθζεζεο Έξγνπ Γξαθείνπ Μειεηώλ Κ.Κπξηαθίδε θαη πλεξγάηεο, Μνπζείν Μπελάθε, Αζήλα. 03/2011: πληνληζκόο εξγαζηεξίσλ AAO (Against All Odds) project ζε ζπλ εξγαζία κε ην Parsons The New School for Design ηεο Νέαο Τόξθεο. 04/2006: Οξγάλσζε Δξγαζηεξίνπ Redesign your Cities ζε ζπλεξγαζία κε ην BEST ( Board of European Students of Technology). Φνίβνο Καιιίηζεο Γελλεκέλνο ην Απόθνηηνο ηεο ρνιήο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ην ΓΠΜ Υώξνο ρεδηαζκόο Πνιηηηζκόο. Τπνςήθηνο δηδάθησξ ηνπ ΔΜΠ ζηνλ ηνκέα ηεο Πνιενδνκίαο-Υσξνηαμίαο κε ζέκα ηνλ «Φόβν γηα ηελ Πόιε» θαη ηνλ ηξόπν ζύιιεςεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηηο αληαλαθιάζεηο ηεο ζηελ θνηλσλία κέζα από ηηο θηλνύκελεο εηθόλεο» Έρεη θάλεη παξνπζηάζεηο ζε πνιιά δηεζλή ζπλέδξηα θαη εξγαζίεο ηνπ έρνπλ εθδνζεί, κε επίθεληξν ηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ πόιε θαη ηελ νπηηθή ηνπο απεηθόληζε. Δξγάζηεθε σο αξρηηέθηνλαο ζην γξαθείν ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ - Αιέμαλδξνο Ν. Σνκπάδεο θαη πλεξγάηεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην γξαθείν Anaxagoras Kamprianis + Partners, από ηα νπνία απέθηεζε εκπεηξία ζε έξγα κεγάιεο θιίκαθαο ζε δηεζλέο επίπεδν. ήκεξα εξγάδεηαη σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο, κε πξνζσπηθά έξγα θαη ζπλεξγαζίεο κε κειεηεηηθά θαη ηερληθά γξαθεία θαη δηδάζθεη Αξρηηεθηνληθή ζε Ηδησηηθό Κέληξν Διεπζέξσλ πνπδώλ. Παξάιιεια έρεη εξγαζηεί σο δεκνζηνγξάθνο πνιηηηζηηθνύ ξεπνξηάδ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο. Δθπξνζώπεζε ηελ Διιάδα ζηελ Κξηηηθή επηηξνπή Νέσλ ηνπ Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ ησλ Καλλώλ. Δπίζεο έρεη αζρνιεζεί κε ηε ζθελνγξαθία θαη ηελ ελδπκαηνινγία ζε εξαζηηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο παξαζηάζεηο. Μέινο ΣΔΔ, ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) θαη UIA (Union Internationale des 2

3 Architectes). 05/2013: Temporary Shelter - Έθζεζε Γηεζλνύο Γηαγωληζκνύ Νέωλ Αξρηηεθηόλωλ, Δύθεκνο Μλεία. 03/2011: πληνληζκόο εξγαζηεξίσλ AAO (Against All Odds) project ζε ζπλ εξγαζία κε ην Parsons The New School for Design ηεο Νέαο Τόξθεο. 11/2009: Γηνξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο Αξρηηεθηνληθή θαη Κηλεκαηνγξάθνο ζηελ 3 ε Παλειιήληα Έθζεζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ Walls, Πάηξα /2007: ρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε έθζεζεο Σν Αόξαην Νήκα κία αλαδξνκή ζην έξγν ηνπ Αιέμαλδξνπ Ν. Σνκπάδε - Μνπζείν Μπελάθε (Αζήλα), Σειόγιεην Ίδξπκα Σερλώλ (Θεζζαινλίθε), ΚΑΜ (Υαληά), ARTosFoundation (Λεπθσζία). ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δπγελία Σζαγθαξάθε Εελνδόηνπ 12, Παγθξάηη, Αζήλα ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ KEEP AND (re)place ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ Πνηα πξωηαξρηθά ζηνηρεία ηνπ αξρηηεθηνληθνύ, ηόζν δνκηθνύ όζν θαη βησκαηηθνύ, ρώξνπ είλαη απηά πνπ δηαηεξνύληαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ θαη κέζσ πνηώλ κεραληζκώλ (επαλα)ηνπνζεηνύληαη θαη ζηνηρεηνζεηνύλ ην ρώξν δηαβίσζεο, κεηνπζηώλνληαο ην ζε ηόπν; Ο αξρηηεθηνληθόο κνληεξληζκόο, αληαπνθξηλόκελνο ζηα ηδενινγηθά θειεύζκαηα ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα, έδσζε έκθαζε ζηελ θαζνιηθόηεηα ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο, ηεο γλώζεο θαη ησλ ηερλώλ, ζπκκεηέρνληαο δπλακηθά ζηε δηακόξθσζε ελόο παγθνζκηνπνηεκέλνπ πνιηηηζηηθνύ πιαηζίνπ θαη ζεκαηνδνηώληαο κηα ξήμε κε ηελ παξάδνζε. ηελ Διιάδα ηνπ εηθνζηνύ αηώλα, ε θαηνίθεζε - θη αθόκε πεξηζζόηεξν ε ηδηνθαηνίθεζε - ησλ δηακεξηζκάησλ ησλ απαληαρνύ αλεγεηξόκελσλ κνληεξληζηηθώλ πνιπθαηνηθηώλ αλαδεηθλύεηαη ζε εγγελέο ζηνηρείν ησλ κηθξναζηηθώλ θαη κεζναζηηθώλ νλείξσλ. Δλ κέζσ αιιεπάιιεισλ πνιηηηθώλ θαη θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ, ηεο παξαθκάδνπζαο αγξνηηθήο παξάδνζεο θαη ηεο αλνινθιήξσηεο εθβηνκεράληζεο, ηεο εληαηηθήο αζηηθνπνίεζεο θαη ηεο αλάδεημεο ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε θύξην κνριό ηεο νηθνλνκίαο, ην πέξαζκα από ηελ απιόπνξηα ζηελ είζνδν ηεο πνιπθαηνηθίαο ζπληειείηαη καδηθά θαη ζπλνπηηθά, ππό πξσηόγλσξεο ζπλζήθεο ρσξνρξνληθήο ζπκπίεζεο. Μηα ζεηξά όκσο 3

4 πξαγκάησλ ηεο ελ πνιινίο παξαγθσληζκέλεο ζπιινγηθήο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαηνίθεζεο παξακέλεη πεηζκαηηθά, ιακβάλνληαο ζέζε ή δηεθδηθώληαο αλαγλώξηζε ζηελ εμειηζζόκελε αξρηηεθηνληθή θνπιηνύξα. Δίηε σο αξρηηεθηνληθή ζηξαηεγηθή πξνζαξκνγήο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη επηζπκίεο (όπσο κπαιθόληα θαη κεγάινη ρώξνη θνπδίλαο), είηε σο αζπλαίζζεηα αληαλαθιαζηηθά ζπιινγηθήο κλήκεο ή αθόκε θαη κηθξώλ αλαρξνληζκώλ (όπσο ξνπηίλεο ρξήζεο θαη ηδηαίηεξα αληηθείκελα), είηε σο πξνζσπηθέο ηαθηηθέο νηθεηνπνίεζεο ηνπ ρώξνπ (όπσο νξγάλσζε ρώξσλ θαη δηαξξύζκηζε επίπισζεο). Απηά αθξηβώο ηα πξσηαξρηθά (fundamentals) ζηνηρεία ηεο εμειηζζόκελεο ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο - απηά πνπ δηαηεξνύληαη (keep) επαλαηνπνζεηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη από ππνθαηάζηαηά ηνπο (replace) θαη ζπλδηακνξθώλνπλ ηε κνληέξλα θνπιηνύξα θαηνίθεζεο ησλ αζηηθώλ πνιπθαηνηθηώλ ηεο ηειεπηαίαο εθαηνληαεηίαο απνηεινύλ ην θεληξηθό ζέκα ηεο πξόηαζεο. Με αθεηεξία κηα εζλνγξαθηθή έξεπλα ζα ζπιιερζνύλ ζρεηηθά επξήκαηα από ππαξθηέο θαηνηθίεο πνπ είηε ζα κεηαθεξζνύλ είηε ζα αλαπαξαρζνύλ ζην ζθελνγξαθηθό ρώξν ηεο έθζεζεο ηεο Biennale πξνζθαιώληαο ηνλ επηζθέπηε λα γίλεη θνηλσλόο βησκαηηθώλ εκπεηξηώλ θαηνίθεζήο ηνπο. Οη θαηόςεηο δύν ή ηξηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ παξαδεηγκάησλ θαηνηθηώλ ζα απνηππώλνληαη ζην δάπεδν θαη ράξε ζηε κεξηθή αλαπαξαγσγή δνκηθώλ ζηνηρείσλ, επίπισζεο, εμνπιηζκνύ, αληηθεηκέλσλ ρξήζεο θαη δηαθόζκεζεο αιιά θαη ηε ρξήζε πνιπκεζηθώλ αθεγήζεσλ (βίληεν, θσηνγξαθίεο, ήρνο, θείκελν, θηι) ζα αλαπαξίζηαληαη επηιεθηηθά ρώξνη θαη αηκόζθαηξέο ηνπο. Από ηα παξάζπξα μεδηπιώλνληαη ζέεο ηεο κεηαιιαζζόκελεο πόιεο θαη εηζρσξνύλ ήρνη ηεο. ηελ ηειεόξαζε ελόο θαζηζηηθνύ παίδεη βίληεν από έλα θαινθαίξη ζην εμνρηθό ζπίηη. Αικπνπκ θσηνγξαθηώλ αλνίγνπλ ηα θύιια ηνπο ζε όζνπο ζηαζνύλ γηα ιίγν ζην ζαιόλη. Σν κπαιθόλη ζπκίδεη ηηο άιινηε θηιόμελεο θαη πνιπιεηηνπξγηθέο απιέο. Ο ηνίρνο ελόο δηάδξνκνπ θηινμελεί ζξεζθεπηηθέο εηθόλεο. ηε θνπδίλα νη κπξσδηέο κπαραξηθώλ θαη ηα θάζε ινγήο αληηθείκελα ππελζπκίδνπλ πσο απηή δελ έπαςε πνηέ λα είλαη ε θαξδηά ηνπ ζπηηηνύ. Σν πξνηεηλόκελν εγρείξεκα επηδηώθεη λα ηξνθνδνηήζεη έλα ζπλερηδόκελν ζπιινγηθό ζηνραζκό αλαθνξηθά κε ηνπο ηξόπνπο νηθεηνπνίεζεο ησλ κεραλώλ θαηνίθεζεο ηνπ κνληεξληζκνύ θαη ηελ αλάδεημή ηνπο ζε δνρεία δσήο, όπσο επηζήκαηλε ν Άξεο Κσλζηαληηλίδεο. Γηα ην ζθνπό απηό, ζα θηινμελεζεί θαη ζε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα αλνηρηήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπδήηεζεο. ΟΝΟΜΑΣΑ & ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ πλεξγάηεο Δζλνγξαθηθήο Έξεπλαο: Γηώξγνο Πίηηαο Interior designer, θνηλσληνιόγνο, εξεπλεηήο Κηλεκαηνγξαθηθή θαη Φσηνγξαθηθή Δπηκέιεηα: Γεωξγία Αλάγλνπ θαη Κωλζηαληίλνο ηαζηάο Exadas documentaries 4

5 Παξαγσγή Σαηληώλ θαη Video: Δπδνθία Καιακίηζε Παξαγσγόο θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ, video θαη δηαθεκίζεσλ θελνγξαθία θαη Δηδηθέο Καηαζθεπέο: Athens Design Yard ρεδίαζε θαη θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ θαη εθζεζηαθώλ πεξηπηέξσλ Ζρεηηθή θαη Μνπζηθή Δπηκέιεηα: Κώζηαο Γξνύληαο Μνπζηθόο Web design, Πξνγξακκαηηζκόο θαη Φεθηαθέο Γεκηνπξγίεο: Smoky Pixel Φεθηαθέο Δθαξκνγέο Δθδόζεηο θαη Δπηκέιεηα: Σν Ρνδαθηό 5

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ Ππόεδπορ Αλεξάνδπα Μηηζοηάκη Ζ Αιεμάλδξα Κεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή Πρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. Ππνύδαζε Ξνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

«ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ «ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Δυαγγελία Αθαναζίου Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, evieath@arch.auth.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε αλαδεηθλχεη

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα

World Water Museum installation Η ΙΔΕΑ Η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. A permanent project by Keti Haliori

World Water Museum installation Η ΙΔΕΑ Η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. A permanent project by Keti Haliori World Water Museum installation A permanent project by Keti Haliori Παξνπζηάδνληαη ε ηδέα, νη ζηόρνη, ε πιαηθόξκα επηθνηλσλίαο κε ην θνηλό θαζώο θαη ηα πιηθά θαη ηα κέζα κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Σέγορ πςπίδων ηος Κων/νηίνος tegos@uoc.gr, Σηλ. 00306938610594 Λέκηοπαρ νεόηεπηρ θιλοζοθίαρ Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Βιογπαθικά ζηοισεία 1.1 Σόπορ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά Πολιηικές ζσγκρόηηζης μοσζικής ηασηόηηηας: ζύγτρονη ελληνική μοσζική και εκμάθηζη γλώζζας ζηο διαδικησακό ηόπο Webklas light Nieuwgrieks ηοσ Universiteit van Amsterdam 1 Σαηηάλα Μαξθάθε Ζ παξνύζα εηζήγεζε

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα