Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση"

Transcript

1 Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση

2 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο... 7 Πειαηνιόγην... 8 Δθπαίδεπζε Δλειίθωλ... 9 Δθπαηδεπηηθέο Τπεξεζίεο Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ηωλ πλεξγαηώλ καο εκηλάξηα iq Studies Αμηνιόγεζε γλώζεωλ πξνζωπηθνύ ζε λέεο ηερλνινγίεο iq Mentored Lab Σα νθέιε ηωλ πηζηνπνηήζεωλ... 18

3 Λίγα λόγια για μαρ Σηελ επνρή ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ν άλζξσπνο κπαίλεη πιένλ αλαπόδξαζηα ζε κηα ινγηθή ζπλερνύο εκπινπηηζκνύ, αλαλέσζεο θαη απόδεημεο ησλ γλώζεσλ πνπ πξέπεη λα έρεη ζε όινπο ηνπο ηνκείο. O ζπλδπαζκόο γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε πνηθίια ζεκαηηθά πεδία απνηειεί ππνρξέσζε θαη ηνπ εξγαδόκελνπ θαη ηεο επηρείξεζεο, γηα λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθνί θαη λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθόηεηα ηνπο. Η πεξηνρή ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ηεο IQ Studies εζηηάδεηαη απνθιεηζηηθά ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. Η εκπεηξία καο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηειερώλ θαη ηδησηώλ κπνξεί λα ζπκβάιεη δξαζηηθά ζηελ πεξαηηέξσ πξνζσπηθή θαη εηαηξηθή αλάπηπμή ζαο. Ρόινο iq Studies 1. Σύκβνπινη Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ Δπηδνηήζεσλ Δθπ/ζεο (ΟΑΔΓ 0,45% / ΟΑΔΓ 1-25) Παξνπζίαζε Δπηδνηήζεσλ ΟΑΔΓ Υπνινγηζκόο Γηαρείξηζε Δπηδόηεζεο ΟΑΔΓ Training Analysis Υπόδεημε Σπλεξγαηώλ Δθπαίδεπζεο Υπνβνιή Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο Δπνπηεία Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο Αμηνιόγεζε Σπλεξγαηώλ Υπνβνιή θαθέινπ Απνπιεξσκήο ΟΑΔΓ 2. Testing Center ηόρνο καο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δόκεζε κηαο ινγηθήο δηαρείξηζεο δηαδηθαζηώλ θαη επίιπζεο επαγγεικαηηθώλ πξνβιεκάησλ θαη ζηόρσλ, δηαθξηηά ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε εθπαηδεπόκελνπ, ρξεζηκνπνηώληαο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο έπεηηα από έξεπλα ηεο αγνξάο. Πξνζδνθώκελν απνηέιεζκα είλαη ε αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθώλ & επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη θαη επέθηαζε ην αληαπνδνηηθό όθεινο ηεο επέλδπζήο θαη ε αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπ. 3

4 Ποιόηηηα Υπηπεζιών Η iq Studies, έρνληαο εκπεηξία ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, δηαρεηξίδεηαη ηνλ εθπαηδεπηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο επηρείξεζήο ζαο. Δίλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζαο αλαγθώλ έπεηηα από επηθνηλσλία κε όια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζήο ζαο, ηνλ νξηζκό εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ, ηελ επηινγή θαη πξνεηνηκαζία ησλ ζπλεξγαηώλ πνπ θαιύπηνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ζαο αλάγθεο από ηελ αγνξά, ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζπλεξγαηώλ θαη ηεο γεληθόηεξε πνξείαο ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ ππνβνιή θαη επνπηεία ησλ πξνγξακκάησλ ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο ζηελ ππεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ, θαη ηελ απνπιεξωκή ησλ πξνγξακκάησλ από ηελ ππεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ Έρεη θάλεη ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο πνπ νδεγνύλ ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο γλώζεο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθεη: Σπλεξγαζίεο κε εηζεγεηέο πηζηνπνηεκέλνπο από ηνλ ΟΑΔΓ, πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ. Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο: Απόθνηηνη ΑΔΙ/ΤΔΙ. Μεηαπηπρηαθή Δθπαίδεπζε όπνπ ρξεηάδεηαη. Πηζηνπνηεκέλνη ζε δεμηόηεηεο Πιεξνθνξηθήο πνπ δηδάζθνπλ. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξόλσλ ζην αληηθείκελν πνπ δηδάζθνπλ. Δκπεηξία δηδαζθαιίαο ηνπιάρηζηνλ πεληαθνζίσλ (500) σξώλ. Σπλεξγαζίεο κε εηαηξείεο εμεηδηθεπκέλεο ζε εθπαηδεπηηθέο ζεκαηνινγίεο Πηζηνπνηεκέλν εμεηαζηηθό θέληξν ECDL / ACTA Με αξρέο όπσο ε ζπλέπεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε αθεξαηόηεηα, ε ινγηθή πνπ επηζπκνύκε λα εηζάγνπκε είλαη κηα ινγηθή αλάπηπμεο επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, ζην θάζκα ησλ θπξηόηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ πξέπεη λα θέξεη ζην ξόιν εξγαζίαο ηνπ. 4

5 Γομή - Οπγανόγπαμμα Δηαιπείαρ iq Studies Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Οικονομική Διεφθυνςη Διεφθυνςη Δημοςίων Σχζςεων Διεφθυνςη Elearning Τεχνική Διεφθυνςη Συνεργάτεσ Εκπαίδευςησ Τμήμα Υποβολήσ Προγραμμάτων ΛΑΕΚ Τμήμα Ανάπτυξησ Σεμιναρίων Τμήμα SEO Τμήμα Social Media Αςφγχρονη Εκπαίδευςη Σφγχρονη Εκπαίδευςη Λακβάλνληαο ζνβαξά ππόςε ηηο αιιαγέο δηαθεκηζηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ νξίδεη ε εμέιημε ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ηελ παξνρή πνηνηηθήο ππεξεζίαο πξνο ηνπο πειάηεο, είκαζηε ελεξγνί ππνζηεξηθηέο ησλ λέσλ κνληέισλ θαη ηάζεσλ αλάπηπμεο θαη εθπαίδεπζεο, 5

6 Γιασείπιζη κονδςλίος ΟΑΔΓ επισειπήζεων Οη επηρεηξεζηαθέο εθπαηδεύζεηο κπνξνύλ λα επηδνηεζνύλ από ηα πξνγξάκκαηα επηδόηεζεο ΛΑΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ. Ο θύξηνο ξόινο ηεο iq Studies είλαη όηη δξαζηεξηνπνηείηαη πάλσ ζηε δηαρείξηζε ηνπ θνλδπιίνπ ΛΑΔΚ ΟΑΔΓ πνπ δηθαηνύληαη σο επηδόηεζε νη επηρεηξήζεηο θαη νη θνξείο εθπξνζώπεζεο ησλ εξγνδνηώλ πνπ θαηαβάινπλ εηζθνξέο ΙΚΑ. Σπγθεθξηκέλα δηαρεηξίδεηαη ηα παξαθάησ πξνγξάκκαηα: Πξόγξακκα Δπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο εξγαδνκέλωλ ΛΑΔΚ 0,45% Η επηδόηεζε ηνπ ΟΑΔΓ εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηακείν ΙΚΑ, θαη από ηνλ κέζν κεηθηό κηζζό ηνπο αλά ρξόλν. Ο πνζό ηεο επηδόηεζεο πξνθύπηεη από ην γηλόκελν ηεο εηήζηαο κεηθηήο κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξγνδνηηθήο εηζθνξάο επί ηνπ 0,45%. Η επηδόηεζε αλαλεώλεηαη ζε εηήζηα βάζε. Πξόγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δξγαδνκέλωλ ζε Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο (ΛΑΔΚ 1-25) Τν πξόγξακκα πινπνηείηαη κέζσ ησλ θνξέσλ εθπξνζώπεζεο ησλ εξγνδνηώλ γηα εξγαδόκελνπο ΙΚΑ επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινύλ 1-25 άηνκα. Τα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο νξίδνληαη θαη ππνβάιινληαη έπεηηα ζπλελλόεζε κε ηνλ εθάζηνηε ζύιινγν Η iq Studies κπνξεί λα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπλνιηθνύ ζαο εθπαηδεπηηθνύ budget θαη λα ζαο παξέρεη ηελ ππεξεζία ππνβνιήο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζήο ζαο ζηνλ ΟΑΔΓ, θαζώο επίζεο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ θαθέισλ απνπιεξσκήο. Απηό ζα κεηώζεη ζην ειάρηζην ην δηαρεηξηζηηθό θόζηνο πξνεηνηκαζίαο θαη παξαθνινύζεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ΟΑΔΓ ζηελ εηαηξεία ζαο. 6

7 Φιλοζοθία Δκπαίδεςζηρ Ο Οινθιεξσκέλνο Κύθινο Δθπαίδεπζεο απνηειεί ηνλ αληηθεηκεληθό ζηόρν ηεο εηαηξείαο. Σε κηα επνρή όπνπ ε εζηηαζκέλε γλώζε γηα αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ δηαρείξηζε ρξόλνπ απνηειεί κείδνλ ζέκα, πξνηείλνπκε κηα ζηξαηεγηθή εθπαίδεπζεο πνπ βειηηώλεη ζην κέγηζην ηελ αθνκνίσζε ηεο κάζεζεο. 1 ο Στάδιο: Διευκρίνιςη ςτόχων & αναγκών 1. Σπλάληεζε κε ην ηκήκα εθπαίδεπζεο. 2. Πξόηαζε θαη επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπλεξγάηε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύ ζηόρνπο ηεο εηαηξείαο ζαο. 3. Πξναηξεηηθά ηεζη αμηνιόγεζεο θαη θαηάηαμεο ζην αληίζηνηρν ηκήκα αλάινγα κε ην γλσζηηθό επίπεδν ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. 4. Σρεδηαζκόο ηεο ύιεο ηνπ καζήκαηνο αλάινγα κε ηηο α- λάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 2 ο Στάδιο: Υλοποίηςη Εκπαίδευςησ 1. Δπηινγή ηεο κεζνδνινγίαο εθπαίδεπζεο. (Δθπαίδεπζε κε εηζεγεηή, iq Mentored Lab). 2. Δπηινγή ηνπ ηόπνπ εθπαίδεπζεο. 3 ο Στάδιο: Υποςτήριξη Εκπαίδευςησ 1. Πξναηξεηηθά ππνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ ΟΑΔΓ 2. Όια ηα ζεκηλάξηα καο ζπλνδεύνληαη από εγθεθξηκέλα γηα ηελ πνηόηεηα ηεο ύιεο ηνπο εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα. 3. Απεξηόξηζηε θαη δσξεάλ ρξήζε ησλ εξγαζηεξίσλ καο γηα πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ πιεξνθνξηθή από όινπο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο αλεμάξηεηα από ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηνπ ζεκηλαξίνπ. 4. Πξνλόκην δσξεάλ επαλάιεςεο ηάμεο ζηηο εθπαηδεύζεηο κέζσ εηζεγεηή ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ηάμεηο. 5. Αμηνιόγεζε Δπάξθεηαο Ύιεο Δηζεγεηή Αηζνπζώλ Τερλνινγηθώλ Υπνζηεξηθηηθώλ Μέζσλ 4 ο Στάδιο: Εποπτεία προόδου Προετοιμαςία και πιςτοποίηςη Μεηά ηε ιήμε ηνπ εθάζηνηε ζεκηλαξίνπ ν εθπαηδεπόκελνο κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε ηνπ εηζεγεηή κπνξεί λα δώζεη: 1. Τεζη αμηνιόγεζεο. 2. Τεζη πξνζνκνίσζεο εμεηάζεσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο. 3. Δμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο. 7

8 Πελαηολόγιο Απνζηνιή ηεο iq Studies είλαη λα παξαθνινπζεί ζπλερώο ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα πξνζαξκόδεη αλάινγα ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζνδνινγίεο ηεο, γλσξίδνληαο πάληα ζε βάζνο ην ζεκαηνιόγην πνπ δηδάζθεη. Οη πειάηεο καο θαηεγνξηνπνηνύληαη σο εμήο : 1. Δπηρεηξήζεηο: Δλδηαθέξνλ ησλ εξγνδνηώλ γηα αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, πσιήζεσλ, δηαπξαγκαηεύζεσλ, δηαρείξηζεο ρξόλνπ. Αλάγθε εθκάζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ λέσλ ηερλνινγηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. Η iq Studies γηα ηηο επηρεηξήζεηο εθαξκόδεη outsourcing θηινζνθία. Οη εθπαηδεύζεηο γίλνληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο αίζνπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ή ζε αθόκε θα ζε μελνδνρεία, εθόζνλ πιεξνύληαη νη απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο δηεμαγσγήο ησλ ζεκηλαξίσλ. Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ απαξαίηεηνπ ηερλνινγηθνύ ε- μνπιηζκνύ από ηελ εηαηξεία. 2. Ιδηώηεο: Δλδηαθέξνλ θπξίσο γηα πηζηνπνίεζε γηα έληαμε ζην Γεκόζην. Από εθεί θαη έπεηηα, αύμεζε πξνζσπηθώλ ηθαλνηήησλ γηα αλεύξεζε ή αλέιημε εξγαζίαο, αλάγθε εθκάζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ λέσλ ηερλνινγηώλ γηα αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο. 8

9 Δκπαίδεςζη Δνηλίκων Γηα λα επηηεπρζεί ε άξηζηε πνηόηεηα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηεο εθπαίδεπζεο, δίλεηαη ζεκαζία ζε όιεο ηηο εκπιεθόκελεο ζπληζηώζεο ηεο εθπαίδεπζεο: 1) Αλάιπζε ησλ επηζπκεηώλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο 2) Αίζνπζεο κε άξηην ηερλνινγηθό εμνπιηζκό 3) Πξνϋπνζέζεηο εθπαίδεπζεο ζην ρώξν ηνπ πειάηε (PCs, Virtual PCs, επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο, δηθηπαθή ππνδνκή) 4) Πηζηνπνηεκέλνη εηζεγεηέο κε πξναπαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ζε εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 5) Δηδηθή βηβιηνγξαθία γηα θάζε εθπαηδεπόκελν 6) Δλαιιαθηηθέο πιαηθόξκεο εθπαίδεπζεο (Mentored Labs) 7) Πξαθηηθή εμάζθεζε ζε πιήξσο εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα 8) Παξνρή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα πξνεηνηκαζία εμεηάζεσλ (Get Ready, Test 4U, ACTA, Testware) Δθπαίδεπζε ζε Σάμε Πιεζώξα εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ κέζσ εθπαίδεπζεο κε εηζεγεηή. Δθπαίδεπζε ζην δηθό ζαο ρώξν Με ην πξόγξακκα παξνρήο εθπαίδεπζεο ζην ρώξν ζαο, είκαζηε ζε ζέζε λα ζαο δηδάμνπκε ηηο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο. Blended Learning: Δθπαηδεπηηθή επηινγή πνπ ζπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θιαζζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ ηάμε κε θαζεγεηή θαη ηηο κεγάιεο δπλαηόηεηεο ηνπ e-learning Πξνεηνηκαζία Δμεηάζεωλ H iq Studies παξέρεη ππεξεζίεο εμεηαζηηθήο πξνζνκνίσζεο, ώζηε λα κπνξείηε λα αμηνινγήζεηε απνηειεζκαηηθά ην επίπεδν ησλ γλώζεώλ ζαο θαη λα πεξάζεηε κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο πνπ έρεηε επηιέμεη. 9

10 Δκπαιδεςηικέρ Υπηπεζίερ Επιχειρηςιακζσ Δεξιότητεσ Δθπαίδεπζε Πξνζωπηθώλ & Δπαγγεικαηηθώλ δεμηνηήηωλ Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ηνλ θάζε ηδηώηε, επαγγεικαηία ή εξγαδόκελν πνπ επηζπκεί λα βειηηώζεη ηηο δεμηόηεηέο ηνπ θαζηζηώληαο ηνλ εαπηό ηνπ αληαγσληζηηθόηεξν θαη δηαθνξνπνηώληαο ηνλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Παξέρνληαο νινθιεξσκέλεο ιύζεηο εθπαίδεπζεο, ζηόρνο καο δελ είλαη απιά νη εθπαηδεπηηθέο ιύζεηο ζε θαζεκεξηλέο αλάγθεο πνπ ζαο παξνπζηάδνληαη, αιιά ε δηαθξηηή αλάπηπμε ησλ μερσξηζηώλ δεμηνηήησλ ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ. Η iq Studies, πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πξνηάζεσλ εθπαίδεπζεο ζηειερώλ θαη πξνζσπηθνύ εηαηξεηώλ κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπο. Η εθπαίδεπζε γίλεηαη ζηνπο ρώξνπο ησλ εηαηξεηώλ από ηνπο πξνηεηλόκελνπο ζπλεξγάηεο καο ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο αίζνπζεο ή ζε ζπγθξνηήκαηα μελνδνρείσλ ζε θιεηζηέο ηάμεηο. Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζνύκε γηα ηελ εγγπεκέλε παξνρή ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ καο απαξηίδεηαη από ηα παξαθάησ εμειηθηηθά ζηάδηα: 1. πλάληεζε κε ην δηνηθεηηθό ηκήκα ηεο εηαηξείαο ζαο. 2. Αλάιπζε ζηόρωλ, θνπιηνύξαο & νξάκαηνο ηεο εηαηξείαο. 3. Αλάιπζε εξγαζηαθώλ ξόιωλ. (Αλάγθεο, Πξνβιήκαηα, Α- παηηήζεηο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο). 4. Αμηνιόγεζε πξσηύηεξσλ, ππαξρόλησλ θαη ππό ζρεδίαζε εθπαηδεπηηθώλ επηινγώλ. 5. ρεδηαζκόο & Δπηινγή ηωλ θαηάιιειωλ ιύζεωλ βάζεη ησλ ζηόρσλ θαη αλαγθώλ ηεο θάζε επηρείξεζεο. 6. ρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πιάλνπ γηα ηελ εηαηξεία ζαο. Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα εθηελνύο αλάιπζεο αλαγθώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ζαο θαη ζύληαμεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ησλ ππεξεζηώλ καο. 7. Πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ησλ role plays ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ. Παξνρή εθπαίδεπζεο έπεηηα από ηελ επηινγή έκπεηξσλ εηζεγεηώλ ηνπ ρώξνπ. 8. Αλαηξνθνδόηεζε απνηειεζκάηωλ εθπαίδεπζεο. Αλαπξνζαξκνγή εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο έπεηηα από ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθύπηνπλ κε ην πέξαο ηνπ θάζε ζεκηλαξίνπ. 10

11 Γηαηί πηζηεύνπκε όηη δηαθέξνπκε Οη βαζηθόηεξεο ζπληαγέο επηηπρίαο ησλ ζεκηλαξίσλ επηρεηξεζηαθώλ δεμηνηήησλ, είλαη ε επηινγή έκπεηξνπ εηζεγεηή ζην ζπγθεθξηκέλν ρώξν, θαη θπξίσο ε πξνεηνηκαζία ηνπ όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ έρεη ε θάζε επηρείξεζε. Γηα απηό ην ιόγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εθπαίδεπζεο γίλεηαη ζπλάληεζε ηνπ εηζεγεηή ή ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο κε ηνλ ππεύζπλν εθπαίδεπζεο ηεο εηαηξείαο ζαο. Ο ζηόρνο ηεο ζπλάληεζεο είλαη λα επηιερζεί ε θαηαιιειόηεξε ύιε θαη ηα παξαδείγκαηα πνπ πξέπεη λα αλαπηύμεη ν εηζεγεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. Τελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο έξρεηαη λα εληζρύζεη ε παξνρή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πξνο ηνλ θάζε εθπαηδεπόκελν γηα κειινληηθή αλαζθόπεζε ησλ ζεκάησλ πνπ δηδάρζεθαλ. Πληροφορική Δθπαίδεπζε Πιεξνθνξηθήο Δμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεύζεηο ζε Cisco, Graphics, CAD, Web Design, CompTIA, Programming, E-commerce, Internet Marketing, Search Engine Optimization, Social Media, Web Advertising & Analytics, Office Productivity. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο γηα ηνλ ηδηώηε θαη ηνλ επαγγεικαηία. Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πηζηνπνίεζεο γηα ΟΔΔΚ (ECDL, ACTA) κέζω ηξηώλ ελαιιαθηηθώλ κεζνδνινγηώλ. Δπέιηθηνο πξνγξακκαηηζκόο κε δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ρξόλνπ εθπαίδεπζεο από εζάο! Παξέρεηαη ζπλνδεπηηθή βηβιηνγξαθία ζε όιε ηε ζεηξά ησλ ζεκηλαξίσλ. Η εθπαίδεπζε κπνξεί λα πινπνηείηαη ζε πξνγξακκαηηζκέλα ηκήκαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο καο ή ζε θιεηζηά ηκήκαηα κόλν γηα ηελ εηαηξεία ζηνπο ρώξνπο καο ή ζηνπο εηαηξηθνύο ρώξνπο κε δηθό καο ή κε εηαηξηθό εμνπιηζκό. Business Training in Foreign Languages Δθπαηδεύζεηο Δλειίθσλ ζηηο πεξηζζόηεξεο μέλεο γιώζζεο πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηνλ εθπαηδεπόκελν γηα απνηειεζκαηηθή επηρεηξεκαηηθή επηθνηλσλία, γηα , γηα meetings, γηα δηαπξαγκαηεύζεηο, γηα παξνπζηάζεηο, γηα δεκόζηεο ζρέζεηο, γηα ηειέθσλν, γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, γηα εμππεξέηεζε πειαηώλ, γηα marketing θαη δηαθήκηζε, γηα πσιήζεηο, γηα logistics, θαη γηα ηειεπηθνηλσλίεο. 11

12 Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ Υπηπεζιών ηων Σςνεπγαηών μαρ Σφςτημα Αξιολόγηςησ Εκπαίδευςησ iq Studies Έπεηηα από ηελ νινθιήξσζε ηνπ εθάζηνηε ζεκηλαξίνπ ζα ζπκπιεξώλεηαη: Δξωηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο από ηνπο πειάηεο. Όινη νη εηζεγεηέο ζα εμεγνύλ ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο. Θα ηνπο κνηξάδνπλ ηηο αμηνινγήζεηο θαη ζα πξνηξέπνπλ ζηε ζπκπιήξσζή ηνπο. Από ηηο αμηνινγήζεηο ζα πξνθύπηνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Δξωηεκαηνιόγην απηναμηνιόγεζεο από ηνπο ίδηνπο ηνπο εηζεγεηέο ησλ ζεκηλαξίσλ. Θα γίλεηαη γξαπηή αλαθνξά απνηειεζκάησλ εθπαίδεπζεο θαη πξνηάζεηο παξαπέξα εθπαηδεπηηθώλ ιύζεσλ πξνο ηνπο πειάηεο. 12

13 Σεμινάπια iq Studies Με γλώκνλα ηελ πνηόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε αλαθνηλώλνπκε ηε δπλαηόηεηα εθπαίδεπζεο ζηηο παξαθάησ ζεκαηνινγίεο έπεηηα από ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ έρνπκε πεηύρεη Business Πωιήζεηο Μάλαηδκελη Πξνζωπηθή Αλάπηπμε Life & Business Coaching Δξγαζηαθά -Υξεκαηννηθνλνκηθά Γηαδηθηπαθό Marketing Γιώζζα Σώκαηνο, Πσιήζεηο, Σηξαηεγηθέο Γηαπξαγκαηεύζεσλ, Γηαρείξηζε Σπλαηζζήκαηνο ζηηο Σπλαιιαγέο, Γηνίθεζε Πσιήζεσλ, Απνηειεζκαηηθέο Πσιήζεηο ζε Πεξίνδν Κξίζεο, Κιεηδηά ζηε Γηαρείξηζε Σρέζεσλ Πειαηώλ & CRM, Coaching πσιεηώλ Δπίιπζε επηρεηξεζηαθώλ Πξνβιεκάησλ, Μάλαηδκελη, Απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε Σπλαληήζεσλ, Ηγεζία Οκαδηθόηεηα, Γηαρείξηζε Φξόλνπ, Τειεθσληθή Σπκπεξηθνξά ζηηο Δηζεξρόκελεο Κιήζεηο Πειαηώλ, Τειεθσληθή Σπκπεξηθνξά ζηηο Δ- μεξρόκελεο Κιήζεηο Πειαηώλ, Δμππεξέηεζε Πειαηώλ, Δπηθνηλσλία, Αλάιπζε Καηαλαισηηθήο Σπκπεξηθνξάο, Τύπνη Πειαηώλ Γηαρείξηζε άγρνπο, Νεπξνγισζζηθόο πξνγξακκαηηζκόο, Σπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηώλ, Branding, Team building, Focus groups, Γηαρείξηζε αιιαγώλ, Motivation Strategy, Βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, Δξγαζηήξην Behavioral θαη Performance-based Skills, Απνηειεζκαηηθή ζηνρνζέηεζε Δξγαζηαθά Γηθαηώκαηα, Φξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Δπηρεηξήζεσλ, Βαζηθέο Οηθνλνκηθέο Αξρέο γηα κε Οηθνλνκηθνύο, Φξεκαηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο Internet Marketing, Ηιεθηξνληθό Δκπόξην, Banner Marketing, Web Journalism Σε όια ηα ζεκηλάξηα Business πξνεγείηαη επηθνηλσλία ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλεξγάηε κε ηελ επηρείξεζε γηα δηεπθξίληζε ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη ησλ επηζπκεηώλ απνηειεζκάησλ απηήο. 13

14 Πιεξνθνξηθή Σειεπηθνηλωλίεο Cisco (CCNA, CCNA Voice, CCNA Security, CCNA Wireless, CCNP, CCVP, CCIP, CCSP, CCNP Wireless) ρεδηαζκόο Ιζηνζειίδωλ Γξαθηζηηθά CAD Dreamweaver, Flash, Joomla Photoshop, Corel, Illustrator, InDesign AutoCAD, ArchiCAD, Solidworks, 3D Studio Max, Google Sketchup Office Productivity Windows XP Vista 7, Office XP (Word, Excel, Access, Outlook, Powerpoint, Project) Internet Marketing CompTIA Πξνγξακκαηηζκόο Introduction to Internet Searching, Internet Marketing, Ηιεθηξνληθό Δκπόξην, Banner Marketing, Adman, Search Engine Optimization, Google Analytics, Google Adwords, Google Apps (Google Gmail, Docs, Calendar), Marketing, Social Media Marketing, Affiliate Marketing, Twitter Marketing, Facebook Marketing, Google Blogger, Wordpress, Facebook Application Development Hardware & Operating Systems, Network+ Visual Basic for Applications, Visual Studio 2008, Delphi Σε όια ηα ζεκηλάξηα Πιεξνθνξηθήο πξνεγείηαη επηθνηλσλία ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλεξγάηε κε ηελ επηρείξεζε γηα δηεπθξίληζε ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη ησλ επηζπκεηώλ απνηειεζκάησλ απηήο. Foreign Languages for business Ξέλεο Γιώζζεο γηα Δπηρεηξήζεηο Αγγιηθά, Ιζπαληθά, Ιηαιηθά, Τνύξθηθα, Γεξκαληθά, Γαιιηθά Σε όια ηα ζεκηλάξηα μέλσλ γισζζώλ πξνεγείηαη επηθνηλσλία ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλεξγάηε κε ηελ επηρείξεζε γηα δηεπθξίληζε ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη ησλ επηζπκεηώλ απνηειεζκάησλ απηήο. 14

15 Αξιολόγηζη γνώζεων πποζωπικού ζε νέερ ηεσνολογίερ Σην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εηαηξεηώλ είηε έρεη γίλεη ήδε εθπαίδεπζε πάλσ ζηηο γεληθόηεξεο γλώζεηο ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ γξαθείνπ, είηε έρεη πξνζιεθζεί πξνζσπηθό πνπ πιεξεί ηηο βαζηθέο γλώζεηο δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο. Απηό δελ έρεη επηθέξεη όκσο θαη ηελ νκνηνγέλεηα γλώζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ ζηε δηαρείξηζε εθαξκνγώλ, νύηε ηελ επηζπκεηή παξαγσγηθόηεηα ησλ ππαιιήισλ. Η iq Studies, δηαζέηνληαο κεγάιε εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ζαο παξέρεη ηελ ππεξεζία αμηνιόγεζεο γλώζεωλ πιεξνθνξηθήο ηωλ εξγαδνκέλωλ νύησο ώζηε λα εκθαληζηνύλ νη ειιείςεηο γλώζεώλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκαηηθά αληηθείκελα, θαη λα ηνπο παξαζρεζεί εζηηαζκέλε γλώζε ζε απηά. Μέζσ εηδηθνύ software πνπ δηαζέηεη, κπνξεί λα ζαο παξέρεη ηελ αμηνιόγεζε ζε ρώξνπο δηθνύο ζαο ή δηθνύο ηεο. Απηή ε δηαδηθαζία ζα νδεγήζεη ζηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ρξόλνπ πνπ δηαζέηεη γηα εθπαίδεπζε ν θάζε εξγαδόκελνο, ζηελ πνηνηηθόηεξε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εθπαίδεπζεο ηεο θάζε εηαηξείαο, ζηελ θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθνύ πιάλνπ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, θαη ζηελ θαηαθόξπθε αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηάο ηνπ. 15

16 Η αμηνιόγεζε ηωλ δεμηνηήηωλ ηνπ πξνζωπηθνύ πξνηείλεηαη λα πξνεγείηαη ηεο εθπαίδεπζεο νύησο ώζηε ε εθπαίδεπζε λα έγθεηηαη ζηηο πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε εξγαδόκελνπ. Η κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηεο εθπαίδεπζεο πιεξνθνξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα θηλεζνύκε νξγαλσκέλα γηα ηελ πνηνηηθόηεξε εμππεξέηεζή ηεο θάζε εηαηξείαο είλαη: 1) Απνζηνιή ηεο ύιεο ηωλ ζεκηλαξίωλ γηα λα ελεκεξσζνύκε γηα ηελ επηζπκεηή ύιε πνπ ζέιεηε λα αλαπηπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ θαη λα δεκηνπξγεζνύλ ηα αλάινγα ηεζη αμηνιόγεζεο. 2) Παξαιαβή ηεο επηζπκεηήο ύιεο θαη δεκηνπξγία ησλ πξνζαξκνζκέλσλ ηεζη από ην ηκήκα εηζεγεηώλ καο 3) Οξγάλωζε εκεξνκεληώλ πνπ ζα γίλεη ε αμηνιόγεζε ζηνπο ρώξνπο ζαο ή ρώξνπο καο. Αμηνιόγεζε Δθπαηδεπνκέλσλ κέζσ Internet ή εγθαηάζηαζε ηεο πιαηθόξκαο αμηνιόγεζεο ζε ρώξνπο ηεο εηαηξείαο ζαο ζε δηθνύο ζαο ππνινγηζηέο γηα λα έρεηε πιήξε επνπηεία ηεο πξνόδνπ ηνπ επηπέδνπ ησλ γλώζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζαο. 4) Αμηνιόγεζε ηωλ εμεηαδνκέλωλ θαη θαηάηαμε ηνπο αλά νκάδα εθπαίδεπζεο θαη επίπεδν γλώζεο. Γηα ηνλ θάζε εμεηαδόκελν ρσξηζηά ζα πξνηαζεί έλα πξόγξακκα αλάπηπμεο ησλ γλώζεώλ πνπ ζα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ. 5) Γνθηκή ηεο πνηόηεηαο ζύλδεζεο Internet ζηελ αίζνπζα εθπαίδεπζεο ζαο, γηα λα δηαπηζηώζνπκε αλ κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί ε κεζνδνινγία Mentored Learning ζηνπο ρώξνπο ζαο. 6) Καζνξηζκόο ηεο κεζνδνινγίαο εθπαίδεπζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε θαη ππνβνιή νηθνλνκηθήο πξόηαζεο πξνο ηελ εηαηξεία ζαο 7) Απνδνρή ηεο νηθνλνκηθήο πξόηαζεο καο θαη ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνύ ζπλεξγαζίαο. 8) Πξνεηνηκαζία ηεο αίζνπζαο εθπαίδεπζεο. 9) πκθωλία εκεξνκεληώλ θαη ωξώλ πνπ ζα δηεμαρζεί ε εθπαίδεπζε. Καζνξηζκόο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 10) Γήιωζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ ΟΑΔΓ γηα ηηο απαξαίηεηεο ώξεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ηηκνινγίνπ. Έλαξμε ηεο εθπαίδεπζεο 11) Αλά ελόηεηα ηεζη αμηνιόγεζεο γλώζεωλ γηα κέηξεζε ηεο πξνόδνπ ησλ εθπαηδεπόκελσλ. Σπλερήο αλαηξνθνδόηεζε εθπαίδεπζεο 12) Δθόζνλ είλαη επηζπκεηό ζαλ ζηξαηεγηθή θίλεζε πηζηνπνίεζε γλώζεωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ ζαο, κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ ζε ρώξνπο καο νη αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. 16

17 iq Mentored Lab Η iq Studies έρεη αλαπηύμεη κηα κεζνδνινγία εθπαίδεπζεο, βαζηζκέλε ζε ηξεηο πεξηνρέο κάζεζεο (Οπηηθή, Αθνπζηηθή, Κηλαηζζεηηθή). Παξνπζία πηζηνπνηεκέλνπ εηζεγεηή ζηελ αίζνπζα, ππάξρνπλ πιένλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηε εθπαίδεπζε όπσο άκεζε δηαζεζηκόηεηα, επειημία εθπαίδεπζεο, εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη θόζηνπο, έλαο πξνο έλαλ θαζνδήγεζε, ρσξίο πηζαλόηεηα αθύξσζεο ηάμεσλ. Απνθαζίδεηε εζείο ην πξόγξακκά ζαο, ζρεδηάδνληαο ην πξνζσπηθό ζαο πιάλν εθπαίδεπζεο! Οινθιεξωκέλε Λύζε Μάζεζεο Δπηθύξωζε Γλώζεωλ κέζω πηζηνπνίεζεο Δπηβεβαίσζε Πξνόδνπ κέζσ ησλ ηεζη αμηνιόγεζεο. Αμηνιόγεζε Γλώζεωλ. Γηεπθξίληζε πξνζσπηθώλ θαη εηαηξηθώλ ζηόρσλ. Μαζαίλεηο κόλν απηό πνπ ρξεηάδεζαη. Έλα-πξνο-Έλα εληζρπηηθή δηδαζθαιία κε εηζεγεηή. Σπλερήο Μέηξεζε Πξνόδνπ Πξνζέγγηζε ηξηώλ δηαζηάζεωλ ζηε κάζεζε. Γηάβαζκα, Γηδαζθαιία, Δξγαζηήξηα Βαζιζμένο ζε ηπειρ πεπιοσέρ μάθηζηρ Πιενλεθηήκαηα Αμηνπηζηία άκεζα δηαζέζηκν & ρσξίο πηζαλόηεηα αθύξσζεο ηάμεσλ Δμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη θόζηνπο δηόηη είλαη εζηηαζκέλν Έλαο πξνο έλαο θαζνδήγεζε από ην θαζεγεηή! Πξνεηνηκαζία Δμεηάζεωλ κέζσ ησλ εηδηθώλ tests Δγγύεζε Δπηηπρίαο Δμεηάζεσλ γηα ηηο βαζηθέο εμεηάζεηο ηνπ ΟΔΔΚ Δπειημία! ΔΣΥ απνθαζίδεηο ην πξόγξακκά ζνπ ζρεδηάδνληαο ην πιάλν εθπαίδεπζεο ζνπ! 17

18 Τα οθέλη ηων πιζηοποιήζεων Έγθπξε θαη αλαγλσξηζκέλε δηεζλώο απόδεημε ηεο γλώζεο Σεκαληηθό εθόδην γηα ηελ αλεύξεζε εξγαζίαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε Σεκαληηθή βνήζεηα ζηελ εξγαζία θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή Γημόζιορ Τομέαρ: Γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο ησλ θιάδσλ Α.Δ.Ι., Τ.Δ.Ι. θαη Ι.Δ.Κ. Τ.Δ.Δ. νξίδεηαη σο ππνρξεσηηθό πξνζόλ ε γλώζε πιεξνθνξηθήο θαη ρεηξηζκνύ Η/Υ. Η γνώζη Η/Υ διαπιζηώνεηαι α- ποκλειζηικά με πιζηοποιηηικό, πνπ ρνξεγείηαη από θνξείο πηζηνπνίεζεο δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνπο (ECDL, MOS, ACTA). Αλαγθαία ε γλώζε Η/Υ γηα δηαγσληζκνύο ηνπ ΑΣΔΠ Ιδιωηικόρ Τομέαρ: Σύκθσλα κε πξόζθαην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ» γηα λα πιεξεί πιένλ θάπνηνο ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα εξγαζία ζε κηα επηρείξεζε, εθηόο από ην βαζηθό πηπρίν ηνπ, πξέπεη νπσζδήπνηε λα απνδεηθλύεη κε πηζηνπνίεζε θαηά 98% γλώζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, θαη θαηά 95% γλώζε μέλεο γιώζζαο! Ιζρπξνπνίεζε επαγγεικαηηθώλ πξννπηηθώλ. Γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ην πξνζσπηθό κε θαιή γλώζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ απνηειεί ζεκαληηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν γηα αύξηζη ηηρ παπαγωγικόηηηαρ ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Πηζηνπνηήζεηο ζηελ Διιάδα City & Guilds Office Procedures Πξόγξακκα ην νπνίν πηζηνπνηεί ηελ ηθαλόηεηα απνηειεζκαηηθήο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ζε κία επηρείξεζε. Τν πξόγξακκα είλαη θαηάιιειν γηα Γξακκαηείο, Βνεζνύο Γηνίθεζεο θαη όζνπο ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ γλώζεηο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο. ECDL Core User Πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο Βαζηθώλ Γεμηνηήησλ Η- ιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηή City & Guilds Customer Service Πξόγξακκα πηζηνπνίεζεο πνπ απεπζύλεηαη ηόζν ζε όζνπο εξγάδνληαη ήδε ζην ρώξν ηεο Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ όζν θαη ζε απηνύο πνπ επηζπκνύλ λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία ζην ρώξν. Πηζηνπνηεί ηηο επαγγεικαηηθνύ επηπέδνπ γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζην ρώξν ηεο γξακκαηεηαθήο δηεύζπλζεο. Πηζηνπνίεζε δεμηνηήησλ ζην ζύζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο κηαο εηαηξείαο. City & Guilds Business Studies Πξόγξακκα πνπ πηζηνπνηεί ηελ ηθαλόηεηα ηνπ π- πνςεθίνπ λα θαηαλνεί ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο θαη είλαη θαηάιιειν γηα Γξακκαηείο, Βνεζνύο Γηνίθεζεο θαη όζνπο ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ βαζηθέο γλώζεηο Γηνίθεζεο. Πηζηνπνίεζε γηα ηελ δηαδηθαζία δηνίθεζεο έξγσλ. Certified Computer User Πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο Βαζηθώλ Γεμηνηήησλ Η- ιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηή 18

19 Πεπί Δκπαιδεύζεωρ.. Η παηδεία, θαζάπεξ επδαίκσλ ρώξα, πάληα η' αγαζά θέξεη. Σωκπάηηρ, π.φ., Φιλόζοθορ Όπσο ην έδαθνο, όζν θαη αλ είλαη γόληκν, αδπλαηεί λα παξάγεη θάηη δίρσο θαιιηέξγεηα, έηζη θαη ν λνπο ηνπ αλζξώπνπ: δίρσο ηελ εθπαίδεπζε αδπλαηεί λα δώζεη ηνπο αλακελόκελνπο θαξπνύο. Πλούηαπσορ, μ.φ., Απσαίορ Έλληναρ ιζηοπικόρ Γώζε ζηνλ άλζξσπν έλα ςάξη θαη ζα ηνλ ρνξηάζεηο κηα θνξά. Μάζε ηνλ λα πηάλεη ςάξηα θαη ζα είλαη ρνξηαζκέλνο ζε όιε ηνπ ηε δσή. Μαϊμωνίδηρ, , Δβπαίορ θιλόζοθορ Ο θπξηόηεξνο ζηόρνο ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ε γλώζε, αιιά ε δξάζε. Herbert Spencer, , Βπεηανόρ θιλόζοθορ Η εθπαίδεπζε δελ είλαη ην γέκηζκα ελόο θνπβά, αιιά ην άλακκα κηαο θιόγαο. William Butler Yeats, , Ιπλανδόρ ποιηηήρ Δθπαίδεπζε είλαη ε βαζκηαία αλαθάιπςε ηεο άγλνηάο καο. Will Durant, , Αμεπικανόρ ιζηοπικόρ & θιλόζοθορ Η εθπαίδεπζε είλαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία θάπνηνο απνθηά πςειόηεξνπ επηπέδνπ άγλνηα. Laurence J Peter, , Καναδόρ ζςγγπαθέαρ & εκπαιδεςηικόρ Δθπαίδεπζε είλαη λα καζαίλεηο εθείλα πνπ πνηέ δελ ππνςηαδόζνπλ όηη αγλννύζεο. Daniel Boorstin, γ. 1914, Αμεπικανόρ ιζηοπικόρ Πξέπεη λα εγθαηαιείςνπκε ηελ ηδέα όηη ε εθπαίδεπζε αθνξά κόλν ηνπο λένπο. Πώο είλαη δπλαηό, αθνύ ηα κηζά πξάγκαηα πνπ μέξεη θάπνηνο ζηα 20 ηνπ δελ είλαη αιήζεηα πηα ζηα 40 ηνπ θαη ηα κηζά πξάγκαηα πνπ μέξεη ζηα 40 ηνπ δελ είραλ αλαθαιπθζεί όηαλ ήηαλ 20; Arthur Clarke, , Βπεηανόρ ζςγγπαθέαρ επιζη. θανηαζίαρ Η εθπαίδεπζε είλαη έλαο ηξόπνο δσήο θαη όρη πξνεηνηκαζία γηα έλα κειινληηθό ηξόπν δσήο. John Dewey, , Αμεπικανόρ θιλόζοθορ 19

20 Εθνικης Αντιστασεωσ , Θεσσαλονικη, Ευοσμοσ Τηλ Fax:

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες «Με απώηεξν ζηόρν ηελ ωθέιεηα ηωλ επαίζζεηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ όπωο νη κεηαλάζηεο, ε αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη δεδνκέλε.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Καιωζήξζαηε! Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Απνζηνιή ηεο ΔΔΓΔ Δίλαη ε κειέηε, δηάδνζε θαη εμάπιωζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα