ΑΔΑ: Β4Β7Φ-04Λ. Αθήνα 30/03/2012. Αριθµ. Πρωτ: Π1/545. Απόφαση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4Β7Φ-04Λ. Αθήνα 30/03/2012. Αριθµ. Πρωτ: Π1/545. Απόφαση"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικ Γραµµατεία Εµπορίου Γενικ ιεύθυνση Κρατικών Προµηθειών ιεύθυνση Πολιτικς Προµηθειών Τµµα ηµοσιεύσεων, Παραλαβών και ειγµάτων Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Πληροφορίες : Σ. Καλαϊτζίδης Τηλέφωνο : Τέλεφαξ : Αθνα 30/03/2012 Αριθµ. Πρωτ: Π1/545 Απόφαση ΘΕΜΑ: «Ορισµός προέδρων, µελών και γραµµατέων των επιτροπών στη Γενικ ιεύθυνση Κρατικών Προµηθειών» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιθηκε από το ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/95), άρθρο 8, «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις» 1.3. Του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/10) «ικαστικ προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικς νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335).» 1.4. Του ν.2081/1992, ( ΦΕΚ 154/Α/92), άρθρο 29 α,«έλεγχος δαπανών κλπ.» 1.5. Του ν.2469/1997, (ΦΕΚ 38/Α/97), «Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών κ.λ.π.» 1.6. Του ν. 1599/1986, «Σχέσεις κράτους πολίτη» 1.7. Του ν.2690/1999, (ΦΕΚ 45/Α/99), «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικς ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 1.8. Του ν. 3260/2004, (ΦΕΚ 151/Α/04), «Ρυθµίσεις του συστµατος προσλψεων και άλλες διατάξεις» Του π.δ. 195/1995, (ΦΕΚ 102/Α/95), «Οργανισµός της Γενικς ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών» Του π.δ. 118/07, (ΦΕΚ 150/Α/07), «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου»

2 Του π.δ. 59/1996, (ΦΕΚ 51/Α/96), «Σύσταση Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου στο Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & και καθορισµός των αρµοδιοττων της» Του π.δ. 65/2011, (ΦΕΚ 147/Α/11), «ιάσπαση του Υπουργείου εσωτερικών, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και µεταφορά Νέας Γενιάς» Του π.δ. 110/2011, (ΦΕΚ 243/Α/11), «ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ13/2011, (ΦΕΚ 2740/Β/2011), «Καθορισµός αρµοδιοττων του Αναπληρωτ Υπουργού Ανάπτυξης, Σωκράτη Ξυνίδη». 3. Την µε αριθµό πρωτ: Π1/223/2012, (ΦΕΚ 672/Β/ ), Κοιν Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας &, «Συνθέσεις και αρµοδιότητες Επιτροπών και ρύθµιση σχετικών θεµάτων στην Γενικ ιεύθυνση Κρατικών Προµηθειών». 4. Την µε αριθµό Β2-387/ απόφαση δέσµευσης πίστωσης ύψους ,00 ευρώ 5. Το από πρακτικό κλρωσης των µελών των επιτροπών. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ορίζουµε τους προέδρους, τα µέλη και τους γραµµατείς των Μονίµων Επιτροπών Εµπειρογνωµόνων, που λειτουργούν στη Γενικ ιεύθυνση Κρατικών Προµηθειών της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & για το χρονικό διάστηµα από 30/03/2012 έως και 31/12/2012 ως ακολουθεί: ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 1 η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Πρόεδρος: Παπαγεωργίου -Νικολαϊδου Σοφία, χηµικός µηχανικός, υπάλληλος της Γενικς. Αναπληρωτς: Ζαχαροπούλου Αναστασία, χηµικός, υπάλληλος της Γενικς. 1o Μέλος: Έξαρχος Γεώργιος, χηµικός, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας. Καταναλωτ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικς Ασφάλισης.. Αναπληρωτς : Ζυγούρη Ειρνη, χηµικός, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Καταναλωτ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικς Ασφάλισης 2o Mέλος: Ο αρµόδιος Τµηµατάρχης της ιεύθυνσης Προµηθειών, που εκτελεί την προµθεια, υπάλληλος της Γενικς ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Αναπληρωτς: Ο νόµιµος αναπληρωτς του 3ο Μέλος: α) Ζερβοπούλου Ευαγγελία, χηµικός µηχανικός, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε αναπληρωτ τον Ταταρίδη ΜΕΕ

3 - 3 - ηµτριο, χηµικό, υπάλληλο της Γενικς Γραµµατείας Καταναλωτ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικς Ασφάλισης β) Πούλος Ιωάννης, χηµικός, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας. Καταναλωτ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικς Ασφάλισης µε αναπληρώτρια την Χρόνη Σταµατία, χηµικό, υπάλληλο της Γενικς Γραµµατείας Καταναλωτ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικς Ασφάλισης γ) Μακατσώρη Ευδοκία, χηµικός, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας µε αναπληρώτρια την Γαλη Αλίκη, χηµικό, υπάλληλο της Γενικς Γραµµατείας Καταναλωτ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικς Ασφάλισης και δ) Μουζάκη Σταυρούλα, κλωστοϋφαντουργός_ µηχανικός, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε αναπληρώτρια την Τριβελη Αικατερίνη, χηµικό, υπάλληλο της Γενικς Γραµµατείας Καταναλωτ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικς Ασφάλισης. 4ο Μέλος: Ο εκπρόσωπος του φορέα, µε ειδικές γνώσεις (Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.) στο εκάστοτε Αναπληρωτς: Ο εκάστοτε οριζόµενος αναπληρωτς του. Γραµµατέας: Κωνσταντινίδη Αγάπη, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας. Αναπληρωτς: Γεωργιάδης Γεώργιος, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας.. 2 η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Πρόεδρος: Λοβασίδου Λιούµποβα, µηχανολόγος µηχανικός, υπάλληλος της Γενικς Αναπληρωτς: Μανωλάκη Μαρία, µηχανολόγος κλωστοϋφαντουργικς Τεχνολογίας, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 1ο Μέλος: Πριµέντας Αντώνιος, καθηγητς κλωστοϋφαντουργίας στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πειραιά. Αναπληρωτς: Τόσκας Γεώργιος, αναπληρωτς καθηγητς κλωστοϋφαντουργίας στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πειραιά. 2ο Μέλος: Ο αρµόδιος Τµηµατάρχης της ιεύθυνσης προµηθειών που εκτελεί την προµθεια, υπάλληλος της Γενικς ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Αναπληρωτς: Ο νόµιµος αναπληρωτς του ΜΕΕ

4 - 4-3ο Μέλος : Σχοινά Μαρία, µηχανολόγος µηχανικός (κλωστοϋφαντουργός) υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αναπληρωτς: Σεϊτανίδης Θεόδωρος, ΤΕ µηχανικός κλωστοϋφαντουργός, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 4ο Μέλος: Εκπρόσωπος του φορέα, µε ειδικές γνώσεις (ΑΕΙ ΤΕΙ) στο εκάστοτε Αναπληρωτς: Ο εκάστοτε οριζόµενος αναπληρωτς του. Γραµµατέας: Λιανός Ανδρέας, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αναπληρωτς: Ζσογλου Φαν, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 3 η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Πρόεδρος : Μλας Φώτιος, ηλεκτρολόγος µηχανικός, υπάλληλος της Γενικς Αναπληρωτς: Σαβράµης Γεράσιµος, ηλεκτρολόγος µηχανικός, υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού. 1ο Μέλος: Ξανθόπουλος Αναστάσιος, µηχανολόγος µηχανικός, υπάλληλος της Γενικς Αναπληρωτς: Τσολάκης Στέργιος, χηµικός µηχανικός, υπάλληλος της Γενικς 2ο Μέλος: Ο αρµόδιος Τµηµατάρχης της ιεύθυνσης Προµηθειών, που εκτελεί την προµθεια, υπάλληλος της Γενικς ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Αναπληρωτς: Ο νόµιµος αναπληρωτς του. 3ο Μέλος : Χατζησταµατιάδης Αθανάσιος, ΤΕ µηχανολόγος µηχανικός, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αναπληρωτς: Σωτηρόπουλος Παναγιώτης, ΤΕ µηχανολόγος µηχανικός υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 4ο Μέλος : Εκπρόσωπος του φορέα, µε ειδικές γνώσεις (ΑΕΙ ΤΕΙ) στο εκάστοτε Αναπληρωτς: Ο εκάστοτε οριζόµενος αναπληρωτς του. Γραµµατέας: Καλαϊτζίδης Σταύρος, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Αναπληρωτς: Σαρρ Μαρία, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ΜΕΕ

5 - 5-5 η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Πρόεδρος: Σταθογιάννη Μαρία, ηλεκτρολόγος µηχανικός, υπάλληλος της Γενικς. Αναπληρωτς: Χόρτης Αθανάσιος, µηχανικός µηχανολόγος, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,. 1ο Μέλος: Βαρσαµίδης Γεώργιος, ηλεκτρολόγος µηχανικός & µηχανικός υπολογιστών, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αναπληρωτς: Ζαφειρούλη Παναγιώτα, ΤΕ ηλεκτρολόγος µηχανικός, υπάλληλος της Γενικς 2ο Μέλος : Ο αρµόδιος Τµηµατάρχης της ιεύθυνσης Προµηθειών που εκτελεί την προµθεια, υπάλληλος της Γενικς ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Αναπληρωτς: Ο νόµιµος αναπληρωτς του. 3ο Μέλος: Λαΐνης Παντελεµονας, ΤΕ µηχανολόγος µηχανικός, υπάλληλος της Γενικς Αναπληρωτς: ηµόπουλος Κωνσταντίνος, ΤΕ µηχανολόγος µηχανικός, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 4ο Μέλος: Εκπρόσωπος του φορέα, µε ειδικές γνώσεις (ΑΕΙ ΤΕΙ) στο εκάστοτε Αναπληρωτς: Ο εκάστοτε οριζόµενος αναπληρωτς του. Γραµµατέας : Πανολιάς Ιωάννης, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,. Αναπληρωτς: Χαρτά Χριστίνα, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,. 6 η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Πρόεδρος : Χαρµπίλας Κωνσταντίνος, ηλεκτρολόγος µηχανικός & µηχανικός Η/Υ, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,. Αναπληρωτς: Καρκούλη Αναστασία, ΠΕ πληροφορικς, υπάλληλος του Υπουργείου ιοικητικς Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικς ιακυβέρνησης. 1ο Μέλος: Τσικλίδης Παρασκευάς, ηλεκτρολόγος µηχανικός & µηχανικός υπολογιστών, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αναπληρωτς: Χατζηχρστος Κωνσταντίνος, ΠΕ πληροφορικς, υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού. 2ο Μέλος: Ο αρµόδιος Τµηµατάρχης της διεύθυνσης προµηθειών που εκτελεί την προµθεια, υπάλληλος της Γενικς ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. ΜΕΕ

6 - 6 - Αναπληρωτς: Ο νόµιµος αναπληρωτς του. 3ο Μέλος: Βουλαλάς Παναγιώτης, ΤΕ ηλεκτρολόγος µηχανικός, υπάλληλος της Γενικς. Αναπληρωτς: Γέρου Παρασκευ, ΤΕ µηχανικός πληροφορικς, υπάλληλος της Γενικς. 4ο Μέλος : Εκπρόσωπος του φορέα, µε ειδικές γνώσεις (ΑΕΙ ΤΕΙ) στο εκάστοτε Αναπληρωτς: Ο εκάστοτε οριζόµενος αναπληρωτς του Γραµµατέας: Στόλης Σπυρίδων, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αναπληρωτς: Μουρίκη Κυριακ, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 7 η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Πρόεδρος: Σασαρώλης Εδµόνδος, µηχανολόγος µηχανικός, υπάλληλος της Γενικς Αναπληρωτς: Αντωνόπουλος Σπυρίδων, ηλεκτρολόγος µηχανικός, υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού. 1ο Μέλος : Φρισηρας Κωνσταντίνος, µηχανολόγος µηχανικός, υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού. Αναπληρωτς: Οικονόµου Κωνσταντίνος, µηχανολόγος µηχανικός, του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού. 2ο Μέλος: Μπούσιας Χαράλαµπος, καθηγητς κλωστοϋφαντουργίας στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πειραιά Αναπληρωτς: Γράβας Ευθύµιος, καθηγητς κλωστοϋφαντουργίας στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πειραιά 3ο Μέλος : ηµητράκης Αναστάσιος, ηλεκτρολόγος µηχανικός, υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού. Αναπληρωτς: ουλαδέλης Γεώργιος, ηλεκτρολόγος µηχανικός, υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού 4ο Μέλος : Εκπρόσωπος του φορέα, µε ειδικές γνώσεις (ΑΕΙ ΤΕΙ) στο εκάστοτε Αναπληρωτς: Ο εκάστοτε οριζόµενος αναπληρωτς του. Γραµµατέας: Κοντοπίδη Ελένη, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αναπληρωτς : Πεπόνη έσποινα, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 8α. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Πρόεδρος: Μπαρκούτας Σπύρος, οικονοµολόγος, υπάλληλος της Γενικς ΜΕΕ

7 - 7 - Αναπληρωτς: Πετρουλακης Μάρκος, οικονοµολόγος, υπάλληλος της Γενικς 1ο Μέλος : Μιχαλ Ιωάννης, οικονοµολόγος, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Αναπληρωτς: Χατζηανδρέου Αλέξανδρος, οικονοµολόγος, υπάλληλος της Γενικς 2ο Μέλος: Βες Νικόλαος, οικονοµολόγος, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Αναπληρωτς: Καραβασίλη Γεωργία, οικονοµολόγος, υπάλληλος της Γενικς 3ο Μέλος : Ρουµάνη Αλεξάνδρα, οικονοµολόγος, υπάλληλος της Γενικς Αναπληρωτς: Θεοχάρη Μαρία, οικονοµολόγος, υπάλληλος της Γενικς 4ο Μέλος: α) Κουµπς Γεώργιος, ΠΕ πληροφορικς, υπάλληλος του Υπουργείου ιοικητικς Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικς ιακυβέρνησης µε αναπληρωτ τον Μιχαλίτση Βασίλειο, πληροφορικς, υπάλληλο του ίδιου υπουργείου β) µου Καλλιόπη, ηλεκτρολόγος µηχανικός, υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού µε αναπληρωτ τον Γιακα ηµτριο ηλεκτρολόγο µηχανικό υπάλληλο της Γενικς Γραµµατείας Αθλητισµού γ) ηµητρίου Παναγιώτης, αναπληρωτς καθηγητς ακτινοφυσικός, της Ιατρικς Σχολς του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε αναπληρωτ τον Καραΐσκο Παντελ, αναπληρωτ καθηγητ ακτινοφυσικό, του ίδιου φορέα. Γραµµατέας : Τσαµπαρλς Παντελεµων, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Αναπληρωτς : Λειβαδά Εύη, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 8 β. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Πρόεδρος: Τάσσιος Κυριάκος, οικονοµολόγος, υπάλληλος της Γενικς. Αναπληρωτς: Σπάθαρης Παναγιώτης, οικονοµολόγος, υπάλληλος της Γενικς. ΜΕΕ

8 - 8-1 ο Μέλος: Λεοντοπούλου Μαρία, οικονοµολόγος, υπάλληλος της Γενικς. Αναπληρωτς: Οικονοµάκη Άννα, οικονοµολόγος, υπάλληλος της Γενικς 2ο Μέλος: Κύρκος Αναστάσιος, οικονοµολόγος, υπάλληλος της Γενικς Αναπληρωτς: Βερίου Άννα, οικονοµολόγος, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας 3ο Μέλος: Βαρδακώστας Ευάγγελος, οικονοµολόγος, υπάλληλος της Γενικς Αναπληρωτς: Ανδριώτης Παναγιώτης, οικονοµολόγος, υπάλληλος της Γενικς 4ο Μέλος: α) Αγγελακοπούλου Ελένη χηµικός µηχανικός, Υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού µε αναπληρώτρια την Ηλιάδου Βηθλεέµ, χηµικό µηχανικό, υπάλληλο του ίδιου υπουργείου β)παπαδιάς Νικόλαος, καθηγητς κλωστοϋφαντουργίας στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πειραιά µε αναπληρωτ τον Πρινιωτάκη Γεώργιο, επίκουρο καθηγητ κλωστοϋφαντουργίας, του ίδιου φορέα. Γραµµατέας : Αθανασοπούλου Χριστίνα, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Αναπληρωτς : Ναούµ Βασιλικ, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 9α ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Πρόεδρος: Πολυζωγόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη, δικηγόρος. Αναπληρωτς: Αθανασόπουλος Χρστος του Σταµατίου, δικηγόρος. 1ο Μέλος : Ο προϊστάµενος της Τεχνικς ιεύθυνσης, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου. Αναπληρωτς: Ο νόµιµος αναπληρωτς του 2ο Μέλος: Λογοθέτης Αντώνιος του Λεωνίδα, δικηγόρος Αναπληρωτς: Χυτρης Σωκράτης, δικηγόρος 3ο Μέλος: α) Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, ΠΕ πληροφορικς, υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού µε αναπληρώτρια την Κωτούζα Ευτέρπη, ΠΕ πληροφορικς, υπάλληλο του ίδιου υπουργείου ΜΕΕ

9 - 9 - β) Νασόι Λιλιάννα, µηχανολόγος µηχανικός, υπάλληλος του Υπουργείου παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε αναπληρώτρια την Μαρώση Τρισεύγενη µηχανολόγο µηχανικό, υπάλληλο του ίδιου υπουργείου, Ιωαννίδης Ανδρέας, ηλεκτρολόγος µηχανικός, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Αθλητισµού µε αναπληρωτ τον Μπαµίχα Σπυρογιάννη, ηλεκτρολόγο µηχανικό, υπάλληλο του ίδιου υπουργείου. 4ο Μέλος :α) Γεωργόπουλος Γεράσιµος, οικονοµολόγος, υπάλληλος της Γενικς µε αναπληρωτ τον Γλύκα Κοσµά, οικονοµολόγο, υπάλληλο του ίδιου υπουργείου β) Λαζόγκας Θωµάς, ηλεκτρολόγος µηχανικός, υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε αναπληρωτ τον Ποδαρά Ιωάννη, ηλεκτρολόγο µηχανικό, υπάλληλο του ίδιου υπουργείου Μοσχόπουλος Νικηφόρος, ΠΕ πληροφορικς, υπάλληλος του Υπουργείου ιοικητικς Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικς ιακυβέρνησης, µε αναπληρώτρια την Μπαλού Αγγελικ, ΠΕ πληροφορικς, υπάλληλο του ίδιου υπουργείου. Γραµµατέας: Σκουλάς Αλκιβιάδης, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αναπληρωτς: Φραγγέλη Φιλ, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 9β. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Πρόεδρος: ηµητρόπουλος Μιχαλ του Αναστασίου, δικηγόρος Αναπληρωτς : Κανδρς Κων/νος του Ξενοφώντος, δικηγόρος 1. Μέλος: Ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Πολιτικς Προµηθειών, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου. Αναπληρωτς: ο νόµιµος αναπληρωτς του 2ο Μέλος: Ρωµαντζάς Αναστάσιος του Μιχαλ, δικηγόρος Αναπληρωτς: Κουφάκη Γεωργία του Γεωργίου, δικηγόρος 3ο Μέλος: α) Τσώνη Αικατερίνη, χηµικός, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας µε αναπληρώτρια την Σφηκα Παρασκευ, χηµικό µηχανικό, υπάλληλο του ίδιου υπουργείου β) Μανίκας Ευθύµιος, Οικονοµολόγος, υπάλληλος της Γενικς ΜΕΕ

10 µε αναπληρώτρια την Οικονόµου Μπουσιώτη Ελένη, οικονοµολόγο, υπάλληλο του ίδιου υπουργείου. 4ο Μέλος: α)κόκλας Νικόλαος, καθηγητς κλωστοϋφαντουργίας στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πειραιά µε αναπληρωτ τον Μουτσάτσο Χαράλαµπο, καθηγητ κλωστοϋφαντουργίας του ίδιου φορέα. β) Χαραλαµπάκης Αντώνιος, χηµικός µηχανικός, υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισµού µε αναπληρωτ τον Ροµπόπουλο Κωνσταντίνο, χηµικό µηχανικό του ίδιου υπουργείου. Γραµµατέας: Κρεµµύδα Καλιοπ, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,. Αναπληρωτς: Λεµπούση Παρασκευ, υπάλληλος της Γενικς Γραµµατείας O Αναπληρωτς Υπουργός Σωκράτης Ξυνίδης Κοινοποισεις: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 4. Γενικ Γραµµατεία Καταναλωτ 5. Γραφείο Γ..Κ.Π. 6. /νση ιοικητικόύ 7. Προέδρους Επιτροπών, µέλη (τακτικά & αναπληρωµατικά) και γραµµατείς όλων των Επιτροπών. 8. Όλες τις /νσεις της Γ..Κ.Π. 9. /νση Πολιτικς Προµηθειών Τµµα Γ (20) ΜΕΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 272 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 70 26 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα