ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: Α.Π.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-05-2014 Α.Π.: 203345"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, Αθήνα, Τηλ.: , Fax: , Προς: Ωφελούμενους υνημμένου Πίνακα 2 Ημ. Απόφασ: Α.Π.: ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΗ Έχονς υπόψη: 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) Νο. 397/2009 σε ότι αφορά την επιλεξιμότη των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση. 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του υμβουλίου τ 11 Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο υνοχής, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 539/2010 και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, και ειδικότερα το άρθρο Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 τ Επιτροπής τ 8 Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του υμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο υνοχής, και ειδικότερα άρθρα Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση / Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267/ ) και ειδικότερα άρθρα 4, 14 και το άρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2 αυτού. 5. Τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και αποτελεσματικότ των διαδικασιών του ΕΠΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53/ ). 6. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/ ) «Περί ύσσ Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/ ), με το άρθρο 9 του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/ ), με το άρθρο 10 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/ ), με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/ ), με το άρθρο 27 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/ ) και με το άρθρο 22 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/ ) και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 αυτού. 7. Το Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/ ) «Μέτρα για τη μείωση τ ενεργειακής κανάλωσ των κτιρίων και άλλες διατάξεις». 8. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 αυτού. 9. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Επιτάχυνση τ ανάπτυξ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση τ κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε

2 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) θέμα αρμοδιότ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Αλλαγής» και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού. 10. Τον Ν / 2011 (ΦΕΚ Α, 17/ ) περί σύσσ του Εθνικού Ταμείου ς και (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), ως καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τ ανώνυμ ειρείας με ειδικό τίτλο «ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ», που συστήθηκε με το Ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα. 11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/ περί ύσσ του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» (ΦΕΚ Β, 1262/ ), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει τ υπ. Αριθμ. Φ.2.2.1/22464/1058 (ΦΕΚ Β, 3049/ ). 12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 35707/ΕΥΘΥ1615/ για τη συγκρότηση τ Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Εξοικονομώ κατ οίκον» 13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ προκήρυξ του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον» (ΦΕΚ Β, 54/ ) 14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕ2.1/4591/241/ (ΦΕΚ Β, 324/ ) περί Τροποποίησ του Οδηγού Προγράμματος 15. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕ2.1/9609/564/ (ΦΕΚ Β, 909/ ) περί Τροποποίησ του Οδηγού Προγράμματος 16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΒ1/Ε2.1/12300/667/ (ΦΕΚ Β, 1180/ ) περί Τροποποίησ του Οδηγού Προγράμματος 17. Τη συμφωνία χρηματοδότησ μεξύ του Ελληνικού Δημοσίου και τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), με ημερομηνία Τις συμφωνίες χρηματοδότησ και συνεπένδυσ μεξύ τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και των συνεργαζόμενων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, EFG Eurobank, Alpha Bank). 19. Την απόφαση τ Γενικής υνέλευσ τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ στη συνεδρίαση 14/ , η οποία εξέλεξε το Διοικητικό υμβούλιο τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ και το υπ. αριθμ. 50/ πρακτικό Δ με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Δ/ν ύμβουλο κ. Γεώργιο Γεροντούκο, ως νόμιμο εκπρόσωπο τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 20. Τις «κατ αρχήν επιλέξιμες» εισερχόμενες στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ αιτήσεις για ένξη στο πρόγραμμα από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 21. Την απόφαση 33/ τ Επενδυτικής Επιτροπής του «Ταμείο Εξοικονομώ κατ οίκον» για την υπαγωγή των επιλέξιμων αιτήσεων. 2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) 1. ΓΕΝΙΚΑ Αποφασίζουμε την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» των Ωφελούμενων του συνημμένου Πίνακα 2 του Παραρτήματος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τ παρούσας, στους παρακάτω άξονες των «Ανγωνιστικότη και», του «Περιβάλλον Ανάπτυξη» και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών Μεβατικής τήριξ του ΕΠΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανγωνιστικότη και Περιβάλλον Θράκ Θράκ Αττικής Κρήτ και Νήσων Αιγαίου Θεσσαλίας τερεάς Ελλάδας Ηπείρου Άξονας Προτεραιότ Άξονας προτεραιότ 4:. Άξονας προτεραιότ 6:. Άξονας προτεραιότ 7: ποιότ ζωής στην Περιφέρεια. Άξονας προτεραιότ 8: ποιότ ζωής στην Περιφέρεια. Άξονας προτεραιότ 1: "Ενίσχυση υποδομών προσπελασιμότ-ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής". Άξονας προτεραιότ 3: "Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου". Άξονας προτεραιότ 5: ποιότ ζωής στην Περιφέρεια τερεάς Ελλάδας". Οι Πράξεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος συγχρηματοδοτούνι από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής (ΕΤΠ. Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των πράξεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που θα πραγματοποιηθεί, δεν θα υπερβεί την εκχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη τ κατηγορίας πράξεων, όπως εκάστοτε ισχύει. υνολικά υπάγονι: 324 Ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων ,23, όπως καγράφονι στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος, που συνιστά αναπόσπαστο μέρος τ παρούσ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησ του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονι στον Πίνακα 2, είναι 3 μήνες από την ημερομηνία εκμίευσ προκαβολής ή την ημερομηνία υπογραφής τ δανειακής σύμβασ με τις συνεργαζόμενες τράπεζες εφόσον δεν καβάλλει προκαβολή. Καληκτική ημερομηνία επιλεξιμότ τόκων ορίζει η Εάν μέχρι την υπογραφή τ δανειακής σύμβασ δεν έχουν προσκομιστεί δικαιολογητικά που τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή τ αίτησ, η υπαγωγή του Ωφελούμενου θα ανακληθεί. Τα ωφελήμα του Προγράμματος θα καβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος, όπως περιγράφονι στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος (κεφάλαια 7 και 8) και στους όρους τ σύμβασ δανείου με την Τράπεζα. Οι Δικαιούχοι του Πίνακα 2 θα ενημερωθούν για την ένξή τους στο Πρόγραμμα μέσω των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησ τ παρούσ στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ώστε να 3

4 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) προσέλθουν σε αυτούς για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, εντός του χρονικού ορίου τεσσάρων (4) μηνών από την κοινοποίηση τ παρούσ. 2. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 2.1. Κίνητρα του Προγράμματος Ανάλογα με την ένξη των Ωφελούμενων στις κατηγορίες κινήτρων Α1, Α2 ή Β και βάσει του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, εκμιεύει δάνειο 30%, 65% ή 85% και χορηγείι επιχορήγηση 70%, 35% ή 15%, αντίστοιχα με την κατηγορία, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων προμηθευτών σε τραπεζικό τους λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η διάρκεια των δανείων είναι 4, 5 ή 6 έτη, με έναρξή τους από την ημερομηνία τ πρώτ εκμίευσ. Το επιτόκιο τ δανειακής σύμβασ ανέρχει σε 4,93 %, που επιδοτείι κατά 100%, πλέον τ εισφοράς του Ν. 128/ (ΦΕΚ Α 178) που ανέρχει σε 0,12% και επιβαρύνει τον Ωφελούμενο. Η εισφορά του Ν. 128/75 βαρύνει το μέρος του δανείου που χρηματοδοτείι από κεφάλαια τ τράπεζας. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισ φακέλου αιτήματος. Επιπλέον, καλύπτει το ελάχιστο κόστος, βάσει του άρθρου 10 του Π.Δ. 100/ (ΦΕΚ Α 177), που απαιτείι για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής τ αίτησ στο Πρόγραμμα και επίτευξ του ελάχισ στόχου του προγράμματος καθώς και η χρήση συμβούλου έργου. 2.2 Όργανα και διαδικασία πιστοποίησ τ ολοκλήρωσ παρακολούθησ του φυσικού αντικειμένου Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, ο Ωφελούμενος καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη διενέργεια τ δεύτερ ενεργειακής επιθεώρησ. Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησ των παρεμβάσεων. Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνει η επίτευξη του ελάχισ στόχου του προγράμματος: αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά, η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% τ κανάλωσ του κτηρίου αναφοράς (kwh/m2). Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια τ δεύτερ ενεργειακής επιθεώρησ και στη βάση των καγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καγράφει, για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/ συστημάτων, την υλοποιημένη ποσότη ανά κατηγορία δαπάν, καθώς και το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστικών δαπανών που του προσκομίζει ο Ωφελούμενος. Τα στοιχεία αυτά καγράφονι στο «Έντυπο Καγραφής Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσ του Έργου» του Παραρτήματος X. την περίπτωση πολυκατοικίας, ο εκπρόσωπος συμπληρώνει το «Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει παραστικών δαπανών ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία» (Παράρτημα ΧI) βάσει του «Εντύπου Καγραφής Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσ του Έργου» και των παραστικών δαπανών. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων, η εκμίευση του συνολικού ποσού του δανείου και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εκμίευσ προκαβολής ή την ημερομηνία υπογραφής τ δανειακής σύμβασ με τις συνεργαζόμενες τράπεζες εφόσον δεν καβάλλει προκαβολή (συμβατικός χρόνος υλοποίησ). Ο Ωφελούμενος προσκομίζει στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΧΙΙ τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν το πέρας του συμβατικού χρόνου υλοποίησ. Παράση τ προθεσμίας υλοποίησ μπορεί να χορηγείι από τον Δικαιούχο, μόνο με τεκμηρίωση σοβαρών λόγων αδυναμίας ολοκλήρωσ των εργασιών και για συνολικό μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Για τη χορήγηση παράσ απαιτείι η υποβολή στο 4

5 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό σχετικού αιτήματος τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου υλοποίησ του έργου. 2.3 Διαδικασία χορήγησ δανείων στους Ωφελούμενους Εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση τ απόφασ υπαγωγής, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προσκαλούν τους Ωφελούμενους για υπογραφή των δανειακών συμβάσεων. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την γνωστοποίηση τ απόφασ υπαγωγής στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, υπογράφονι οι δανειακές συμβάσεις κατά οριζόμενα στο κεφάλαιο 7 του Οδηγού Εφαρμογής. Μετά από έγκριση του δικαιούχου επιτρέπει παράση υπογραφής τ δανειακής σύμβασ για συνολικό μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η υπογραφή τ δανειακής σύμβασ από τον Ωφελούμενο συνεπάγει αποδοχή των όρων τ απόφασ υπαγωγής. Με την υπογραφή τ σύμβασ παρέχει στον Ωφελούμενο δυνατότη εκμίευσ προκαβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού τ απόφασ υπαγωγής ή και στην περίπτωση τ κατηγορίας Α1 προκαβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η εκμίευση τ προκαβολής γίνει για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων, απ ευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό τους μετά από εντολή του Ωφελούμενου. Η μεφορά των απαραίτητων, για την υλοποίηση του έργου, υλικών και συστημάτων γίνει με ευθύνη του προμηθευτή, ο οποίος εκδίδει κατάλληλο παραστικό δαπάν και σχετικό Δελτίο Αποστολής (Δ.Α.), ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωση του εντύπου «Καγραφής Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσ Έργου» (Παράρτημα Χ). Τα Δ.Α. συνοδεύονι από αντίγραφα πιστοποίησ των ενεργειακών χαρακτηριστικών των υλικών /συστημάτων. Το Δ.Α. πρέπει να εκδίδει σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Κ.Β.. ημειώνει ότι σε περίπτωση που ως παραστικό δαπάν εκδίδει τιμολόγιο, αυτό θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ιδιώτ». την περίπτωση πολυκατοικίας, εκδίδονι διαφορετικά παραστικά για κάθε διαμέρισμα που αφορούν αποκλειστικά σε μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις και ένα παραστικό για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις με την ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικίας». Επιλέξιμα για το Πρόγραμμα είναι παραστικά δαπανών επί πιστώσει, καθώς και εξοφλημένα παραστικά στην περίπτωση πληρωμής Ενεργειακού Επιθεωρητή και ασφαλιστικών εισφορών, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του κάθε έργου μετά από την ημερομηνία έναρξ επιλεξιμότ τ αίτησ του Ωφελούμενου (ημερομηνία έκδοσ του ΠΕΑ κατά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση) και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησ. Τα παραστικά δαπανών θα πρέπει να προέρχονι μόνο από έναν προμηθευτή / ανάδοχο ανά κατηγορία δαπάν, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι τυχόν απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονι από την κείμενη νομοθεσία. Δεν λαμβάνονι υπόψη: Πληρωμές που διενεργεί ο Ωφελούμενος με εξαίρεση την πληρωμή Ενεργειακού Επιθεωρητή και ασφαλιστικών εισφορών. Φορολογικά στοιχεία οποία εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξ επιλεξιμότ, ανεξάρτη αν εξοφλούνι αργότερα. Η εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιγών τρίτων. Πληρωμές οι οποίες έγιναν με τρόπο και με παραστικά οποία δεν είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και τοιχείων και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Τα παραστικά δαπανών και αντίστοιχα Δ.Α. που δεν θα εκδίδονι σύμφωνα με ανωτέρω, δεν θα γίνονι δεκτά και οι σχετικές δαπάνες δεν θα θεωρούνι επιλέξιμες για το Πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο προμηθευτής των υλικών / συστημάτων παρέχει για χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, (σύμφωνα με το υπόδειγμα του 5

6 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Παραρτήματος IΧ_Β του Οδηγού του Προγράμματος) και ο ανάδοχος του έργου παρέχει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΧ_Α του Οδηγού του Προγράμματος, για την ορθή εγκατάσση/ τοποθέτηση / εφαρμογή βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο προμηθευτής ή/και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής. ε περίπτωση που ο προμηθευτής των υλικών και ο ανάδοχος του έργου είναι το ίδιο πρόσωπο, συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση για το σύνολο των ανωτέρω (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΧ-Γ του Οδηγού του Προγράμματος). Ο Ωφελούμενος έχει την υποχρέωση να συνυποβάλει στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό τις ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις, προκειμένου να χορηγηθούν κίνητρα Διαδικασία καβολής των κινήτρων του Προγράμματος Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια τ δεύτερ ενεργειακής επιθεώρησ ακολουθείι η παρακάτω διαδικασία (βάσει των εντύπων του Παραρτήματος ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος): I. Ο Ωφελούμενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, προσκομίζει απαραίτη δικαιολογητικά (Παράρτημα ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος) στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. II. III. Διενεργείι έλεγχος των δικαιολογητικών από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Με χρήση του Πληροφοριακού υστήματος και σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής διαμορφώνει, βάσει των επί πιστώσει παραστικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών και τυχόν καβεβλημένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον ωφελούμενο που έχουν καγραφεί στο έντυπο καγραφής παρεμβάσεων (Παράρτημα ΧΙ του Οδηγού του Προγράμματος), ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός. Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικίας, η διαμόρφωση του επιλέξιμου προϋπολογισμού τ προηγούμεν παραγράφου II, ανά Ωφελούμενο, γίνει λαμβάνονς υπόψη την αναλογία κόστους που προκύπτει από το έντυπο επιμερισμού κόστους (Παράρτημα ΧΙ του Οδηγού του Προγράμματος). IV. την περίπτωση που το έργο έχει υλοποιηθεί με υπέρβαση του επιλέξιμου προϋπολογισμού συνολικά ή σε επίπεδο κατηγορίας δαπάν, ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός διενεργεί τις πληρωμές για το υπερβάλλον κόστος βάσει των επί πιστώσει παραστικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών με πόρους του Ωφελούμενου μετά από εντολή του. V. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκμιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου και καβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών σύμφωνα με οριζόμενα στο κεφάλαιο 4 του Οδηγού του Προγράμματος. την περίπτωση καβεβλημένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον Ωφελούμενο, ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον Ωφελούμενο. VI. την περίπτωση πολυκατοικίας, ποσά τ προηγούμεν παραγράφου V χρησιμοποιούνι και για την πληρωμή του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων, επιμεριζόμενα στους Ωφελούμενους. VII. VIII. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καβάλλει το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων που δικαιούι ο Ωφελούμενος. την περίπτωση πολυκατοικίας το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων καβάλλει στον εκπρόσωπο των Ωφελουμένων, ο οποίος το κανέμει στους ιδιοκτήτες. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός επισημαίνει στο σώμα των προσκομισθέντων παραστικών δαπανών το ποσό τ επιχορήγησ ως εξής: «Παραστικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ οίκον, με βάση το ΠΕΑ...Για το σύνολο των δαπανών του έργου επιχορηγήθηκε ποσό..». την περίπτωση πολυκατοικίας ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκδίδει σχετική ανάλυση κόστους για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις ανά διαμέρισμα. Επισημαίνει ότι το έργο θεωρείι ολοκληρωμένο όν έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις (στην περίπτωση πολυκατοικίας οι παρεμβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις) και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες. 6

7 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει μη ολοκλήρωση του έργου, μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος κατά την υλοποίηση ή απόκλιση από τον επιλέξιμο προϋπολογισμό τ απόφασ υπαγωγής εφαρμόζονι οριζόμενα στην ακόλουθη ενότη 2.5. για τις συνέπειες μη τήρησ των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος υνέπειες μη τήρησ των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος ε περίπτωση μη ολοκλήρωσ του έργου εκδίδει από τον Δικαιούχο απόφαση ανάκλησ υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου από το Πρόγραμμα, η οποία συνεπάγει τη μη χορήγηση των κινήτρων. υγκεκριμένα, στην περίπτωση όπου έχει εκμιευθεί η προκαβολή και ο Ωφελούμενος δεν υλοποιεί το έργο, καθώς και στην περίπτωση όπου μετά την υλοποίηση του έργου και κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών για την εκμίευση του υπολοίπου ποσού του δανείου διαπιστωθεί η μη επίτευξη του ελάχισ στόχου του προγράμματος (Κεφάλαιο 3 του Οδηγού), η δανειακή σύμβαση δεν διέπει πλέον από τους όρους του Προγράμματος επισύρονς τις συνέπειες που προβλέπονι στους όρους αυτής. Η απόφαση ανάκλησ υπαγωγής κοινοποιείι στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την ενημέρωση του Ωφελούμενου και την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών. ε περίπτωση ολοκλήρωσ του έργου με προϋπολογισμό μικρότερο από τον επιλέξιμο βάσει τ απόφασ υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου, είτε επειδή προσκομισθέν παραστικά υπολείπονι του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου είτε επειδή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξόφλησή τους (μη καβολή από τον Ωφελούμενο του υπερβάλλοντος ποσού), τροποποιείι ανάλογα από τον Δικαιούχο η απόφαση υπαγωγής, αναπροσαρμόζονι κίνητρα, καθώς και το ποσό με το οποίο ο Δικαιούχος συμμετέχει στο δανειακό κεφάλαιο, ενώ η δανειακή σύμβαση αναπροσαρμόζει βάσει του νέου επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η τροποποίηση τ απόφασ υπαγωγής κοινοποιείι στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την ενημέρωση του Ωφελούμενου και την αναπροσαρμογή τ δανειακής σύμβασ. Το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει εκμιευθεί είτε επιστρέφει άμεσα από τον Ωφελούμενο είτε αποτελεί αντικείμενο νέας δανειακής σύμβασ που δεν διέπει από τους όρους του Προγράμματος. ε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του έργου, διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση ή τροποποίηση τ απόφασ υπαγωγής και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων από τον Ωφελούμενο ή την αναπροσαρμογή αυτών. ε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του έργου, καγγελθεί η δανειακή σύμβαση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο Δικαιούχος δεν καβάλλει πλέον τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. ε κάθε περίπτωση, δεν ανακαλείι η απόφαση υπαγωγής και ο Δικαιούχος δεν ανακτά καβληθέν κίνητρα από τον Ωφελούμενο. ε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησ του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του, διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων επιλεξιμότ του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση τ απόφασ υπαγωγής του Ωφελούμενου και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων Υποχρεώσεις του Ωφελούμενου Ο ωφελούμενος του Προγράμματος υποχρεούι: Να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονι στον Οδηγό του Προγράμματος. Να τηρεί τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση με την Τράπεζα. Να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνονς το έργο τους και παρέχονς σχετικά ζητούμενα στοιχεία. Να διατηρήσει το έργο για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του Να τηρεί, καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησ των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονι από αυτή. 7

8 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Για την ΕΤΕΑΝ ΑΕ Ο Πρόεδρος & Διευθύνων ύμβουλος Γεώργιος Η. Γεροντούκος υνημμένα: - Πίνακας 1: τοιχεία χρηματοδότησ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων - Πίνακας 2: Πίνακας Υπαγωγής Ωφελούμενων Κοινοποίηση: - Επενδυτική Επιτροπή «Ταμείο Εξοικονομώ κατ Οίκον» - ΕΥΕΔ/ΕΝΚΑ - ΕΥΔ ΕΠΑΕ 8

9 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Πίνακας 1: τοιχεία χρηματοδότησ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. (Οι Πράξεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος συγχρηματοδοτούνι από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής (ΕΤΠ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗ ΟΠ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΧΟ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Τ ΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΑΙΤΜΕΝΗ ΠΙΤΩΗ Τ ΕΤ ΕΚΔΟΗ ΤΗ ΑΠΟΦΑΗ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΠΡΑΞΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΑ 4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ Τ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΥΤΗΜΑΤΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΧΥΗ ΤΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Ανγωνιστικότη και Άξονας προτεραιότ 4: ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ - ΑΞΟΝΑ ΤΑ 6: ΠΡΟΤΑΙΑ ΑΤΜΟΦΑΙΡΙΚ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Περιβάλλον και Αειφόρος Άξονας προτεραιότ 6: ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΑ 7: ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θράκ Άξονας προτεραιότ 7: ποιότ ζωής στην Περιφέρεια ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΑ 8: ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θράκ Άξονας προτεραιότ 8: ποιότ ζωής στην Περιφέρεια ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΑ 1: ΕΝΙΧΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΕΛΑΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Αττικής Άξονας προτεραιότ 1: "Ενίσχυση υποδομών προσπελασιμότ-ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής" ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΑ 3: ΥΠΟΔΟΜΕ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΡΟΠΕΛΑΙΜΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙ ΑΙΓΑΙ Κρήτ και Νήσων Αιγαίου Άξονας προτεραιότ 3: "Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ - ΑΞΟΝΑ ΤΑ 5: ΑΕΙΟΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗ ΤΗΝ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλίας τερεάς Ελλάδας - Ηπείρου Άξονας προτεραιότ 5: ποιότ ζωής στην Περιφέρεια τερεάς Ελλάδας ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 9

10 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗ ΟΠ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΧΟ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Τ ΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΑΙΤΜΕΝΗ ΠΙΤΩΗ Τ ΕΤ ΕΚΔΟΗ ΤΗ ΑΠΟΦΑΗ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΠΡΑΞΗ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ανγωνιστικότη και Άξονας προτεραιότ 4: ενίσχυση τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θράκ Άξονας προτεραιότ 7: ποιότ ζωής στην Περιφέρεια ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θράκ Άξονας προτεραιότ 8: ποιότ ζωής στην Περιφέρεια ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗ Αττικής Άξονας προτεραιότ 1: "Ενίσχυση υποδομών προσπελασιμότ-ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής" ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΝΟΤΙ ΑΙΓΑΙ Κρήτ και Νήσων Αιγαίου Άξονας προτεραιότ 3: "Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλίας τερεάς Ελλάδας - Ηπείρου Άξονας προτεραιότ 5: ποιότ ζωής στην Περιφέρεια τερεάς Ελλάδας ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 10

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ ΝΟΜΙΚΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΑΛΛ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ "Υποδομές και "Υποδομές και υπηρεσίες υπηρεσίες ΚΝΤΡΙΩΤ Δ.Δ.Ερμουπόλε Κρήτ και προσπελασιμότη Κρήτ και προσπελασιμότη ΤΡΑΠΕΖΑ ΖΑΡΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ :Α2 Α ΟΡ 52, T.K. Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου ως Νήσων Αιγαίου ς στην Νήσων Αιγαίου ς στην ΠΕΙΡΑΙΩ Περιφέρεια Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου" Νοτίου Αιγαίου" ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΝΕ) σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ 8.850, , , , ,50 397,48 250, ΤΖΑΝΕΤ ΜΑΡΙΑ :Α1 Μονοκατοικία ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΕΥ 0, T.K Δ.Δ.Άνδρου Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου "Υποδομές και "Υποδομές και υπηρεσίες υπηρεσίες Κρήτ και προσπελασιμότη Κρήτ και προσπελασιμότη ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ Νήσων Αιγαίου ς στην Νήσων Αιγαίου ς στην ΕΛΛΑΔΟ Περιφέρεια Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου" Νοτίου Αιγαίου" , , , , ,04 400,00 250, ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ :Α1 Α ΟΡΟ ΟΨΙΚΙ ΚΑΙ Δ.Δ.Αλεξανδρου ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - Εβρου πόλεως, T.K Ανατολικής & Θράκ Περιβάλλον Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 542,68 250, ΚΑΡΑΚΩΤΑ ΑΘΑΝΑΙΟ :Α1 Μονοκατοικία - ΑΜΒΡΟΙΑ -, T.K Δ.Δ.Αμβροσίας Ροδόπ Ανατολικής & Θράκ Περιβάλλον Ανγωνιστικότη ΤΡΑΠΕΖΑ και ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,55 410,34 250, ΚΟΛΟΚΑΘΗ ΑΡΙΤΟΜΕΝΗ :Α1 ΟΡΟΦΟ ΕΚΤΟ ΟΙΚΙΜ - ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ 0, T.K Δ.Δ.Καλαμάς Μεσσηνίας Πελοποννήσου Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,87 484,00 250, ΓΚΚ ΠΥΡΙΔΛΑ :Α2 Μονοκατοικία 1 ΚΑΤΑΤΑΡΙ -, T.K Δ.Δ.Κασρίου Ζακύνθου Ιονίων Νήσων Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,00 400,00 250, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟ :Α2 ΙΟΓΕ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙ 1, Δ.Δ.Βελεστίνου Μαγνησίας Θεσσαλίας T.K Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA 4.994, , , , ,13 449,44 250, ΡΑΠΤΗ ΤΑΜΑΤΙΑ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΑΓΙΟ ΤΡΥΦΩΝΑ Δ.Δ.Καρλοβασίω άμου Βορείου Αιγαίου ΚΑΡΛΟΒΑ -, ν T.K Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,96 400,00 250, ΠΑΝΔΑΚΗ ΒΑΙΛΙΚΗ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΟΛΥΜΠ 25, T.K Δ.Δ.Αγρινίου Αιτωλοακαρνανί Ελλάδας ας Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA 9.500, , , , ,00 400,00 250, ΔΡΑΚΛΑΚ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ :Α1 A1 ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 0, T.K Δ.Δ.κάλας Λακωνίας Πελοποννήσου Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,30 496,92 250, ΤΟΠΡΙΔΗ ΙΟΡΔΑΝΗ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΙΑΤΡΙΔ 3, T.K Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλίας Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,00 400,00 250, ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΛΕΩΝΙΔ 16, T.K Δ.Δ.Νικαίας Λαρίσ Θεσσαλίας Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,00 450,00 250, ΚΥΡΙΑΚΙΔ ΔΟΜΝΑ :Α1 ΙΟΓΕ ΑΓ.ΚΟΜΑ 7, T.K Δ.Δ.Χρυσουπόλε ως Καβάλας Ανατολικής & Θράκ Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA 7.254, , , , ,80 372,00 250, ΛΙΟΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ :Α1 Γ ορό ΙΚ 14, T.K Δ.Δ.Αγρινίου Αιτωλοακαρνανί Ελλάδας ας Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,75 773,60 250, ΤΑΚΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ :Α1 Α# ΟΡ ΙΚ 6, T.K Δ.Δ.Αγρινίου Αιτωλοακαρνανί Ελλάδας ας Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,52 307,20 250, ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛ ΟΠΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘ Δ.Δ.Λυκοποριάς Κορινθίας Πελοποννήσου ΠΑΤΡΩΝ -, T.K Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,00 531,40 250, ΛΙΟΛΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑ :Α2 Μονοκατοικία 1 ΑΠΙΔΙΑ ΛΑΚΚΟ ΧΑΛΑΚΙΕ -, T.K Δ.Δ.Περάματος Λέσβου Βορείου Αιγαίου Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA 7.519, , , , ,90 400,00 250, ΛΙΟΛΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑ :Α2 Μονοκατοικία 1 ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ -, T.K Δ.Δ.Παππάδου Λέσβου Βορείου Αιγαίου Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA 7.073, , , , ,36 400,00 250, ΠΛΕΓΑ ΑΗΜΩ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΟΜΗΡ 94, T.K Δ.Δ.Αγίου Βασιλείου Αχαϊας Ελλάδας Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,00 435,00 250, ελίδα 1 από 18

12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΑΛΛ ΤΑ ΤΑ Κ ΕΓΓΡΑΦ Περιβάλλον Ανγωνιστικότη ΚΥΠΑΡΙΟ -, ΚΑΛΑΜΠΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ :Α1 Μονοκατοικία 1 Δ.Δ.Κυπαρίσσου Λαρίσ Θεσσαλίας και T.K ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΧΑΡΙΤΟ ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΝΕ) σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ EUROBANK SA 7.902, , , , ,40 400,00 250, ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΛΑΜΠΕΤΙΑ ΤΕΦΑΝΙΑ :Α1 Α-1 & ΠΑΡΟΔΟ ΑΡΒΑ 15, T.K. Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊας Ελλάδας Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,88 629,80 250, ΜΤΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ :Α1 Γ-19 ΑΘΑΝΑΙ ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλίας 15, T.K Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA 7.460, , , , ,00 404,00 250, ΙΜΑΝΙΔ ΧΡΙΤΙΝΑ :Α1 ΓΟΡΟΦ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ Δ.Δ.Αλεξανδρου ΥΠΟΛΕΩ 112, Εβρου πόλεως T.K Ανατολικής & Θράκ Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,00 362,56 250, ΤΑΥΡΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ :Α1 (Α2&Α ΕΠΙ ΤΗ ΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ.Ηρακλείου Ηρακλείου Κρήτ ΜΑΛΙΚΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΦΑΗ 6, T.K Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,00 534,12 250, ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΠΛΟ ΑΛΕΞΙΟ :Α1 1ΟΡΟΦ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓ 185, T.K Δ.Δ.Βραχναιίκων Αχαϊας Ελλάδας Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,30 393,60 250, ΚΡΜΠΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ :Α1 Δ4ΟΡ2 ΚΕΡΚΥΡΑ 2, T.K Δ.Δ.Καβάλας Καβάλας Ανατολικής & Θράκ Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,99 348,56 250, ΡΗΓΟΠΛ ΔΑΝΑΗ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 5, T.K. Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊας Ελλάδας Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,00 400,00 250, ΛΑΛΟ ΑΓΓΕΛΟ :Α1 1Ο ΛΥΓΙΑ 0, T.K Δ.Δ.Λυγιάς Κορινθίας Πελοποννήσου Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,97 546,72 250, ΚΟΛΠΟΝΔΙΝ ΡΕΓΓΙΝΑ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΤΡΑΓΑΚΙ -, T.K Δ.Δ.Τραγακίου Ζακύνθου Ιονίων Νήσων Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,00 489,14 250, ΜΠΗΤΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΛΟΠΙΔΑ :Α1 A1 ΔΗΜΗΤΡΙ ΚΟΜΑ 10, T.K. Δ.Δ.Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου Περιβάλλον Ανγωνιστικότη και EUROBANK SA , , , , ,36 300,00 250, ΟΡΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ :Α1 Μονοκατοικία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ 0, T.K Δ.Δ.οφιάδας Φθιώτιδος τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ Ελλάδας - στην Περιφέρεια Ελλάδας - στην Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟ Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς Ελλάδας" Ελλάδας" , , , , ,56 400,00 250, ΚΑΡΑΜΠΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ :Α1 ΜΕΖ ΑΙΝΙΑΝΩΝ 80, T.K Δ.Δ.Μακρακώμ Φθιώτιδος τερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Θεσσαλίας τερεάς ποιότ ζωής τερεάς ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ Ελλάδας - στην Περιφέρεια Ελλάδας - στην Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΟ Ηπείρου τερεάς Ηπείρου τερεάς Ελλάδας" Ελλάδας" , , , , ,11 435,20 250, ΤΙΝΚΑ ΕΥΓΕΝΙΟ :Α1 Γ1 (Γ ΜΑΚΡΗ 21, T.K Δ.Δ.Νέας μύρν Αθηνών Αττικής Αττικής "Ενίσχυση υποδομών προσπελασιμότη Αττικής ς-ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής" "Ενίσχυση υποδομών προσπελασιμότη EUROBANK SA 8.997, , , , ,70 339,00 250, ς-ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής" ΗΛΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α1 4ΟΔ2 Π. ΚΑΡΟΛΙΔ Δ.Δ.Καλαμαριάς 19, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 366,84 250, ΖΗΟΠΛΟ ΠΑΝΤΕΛΗ :Α2 Μονοκατοικία 1 ΑΚΡΟΠΟΛΕΩ Δ.Δ.Άργους 35, T.K Ορεστικού Καστοριάς ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 8.084, , , , ,68 400,00 250, ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ :Α2 2οςΔ3 ΓΚΑΔΑΚΗ 5, T.K Δ.Δ.Γιαννιτσών Πέλλας ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,12 480,00 250, ΖΑΤΡΑΖΕΜΗ ΒΑΙΛΕΙΟ :Α1 1ος Δ 13Η ΟΚΤΟΒΡΙ ΤΕΡΜΑ 158, T.K Δ.Δ.Γρεβενών Γρεβενών ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,05 600,00 250, ΑΚΚΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ :Α2 ΜΕΖΟΝ Μ ΑΝΤΥΠΑ 29, T.K Δ.Δ.Θέρμ ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 7.994, , , , ,90 473,92 250, ελίδα 2 από 18

13 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΑΡΙΘΜΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΝΟΜΙΚΟ ΑΛΛ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ (Ε ΧΑΡΙΤΟ ΜΗΝΕ) ΚΟΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΚΥΝΗΓΟΠΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ :Α1 Δ3-5Ο ΒΡΛΩΝ 27Β, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 516,00 250, ΤΙΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α2 Μονοκατοικία 1 ΕΜ.ΠΑΠΠΑ -, T.K Δ.Δ.Εμμανουήλ Παππά ερρών ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 462,00 250, ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛ ΝΙΚΟΛΑΟ :Α2 Γ# & ΑΡΓΥΡΠΟΛΕ Ω 31, T.K. Δ.Δ.κύδρας Πέλλας ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 7.798, , , , ,61 606,24 250, ΤΛΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ :Α2 Δ51 N. ΒΑΜΒΑ 15, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 464,44 250, ΓΡΗΓΟΡΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ :Α1 1ος Ο ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 0, T.K Δ.Δ.Νέας Ποτειδαίας Χαλκιδικής ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 300,00 250, ΓΙΑΝΝΟΠΛΟ ΤΑΥΡΛΑ :Α1 Υ Δ1-ΚΓ ΠΥΡΓ 6, T.K. Δ.Δ.Ωραιοκάστρ ου ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 492,00 250, ΜΗΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ :Α1 3 ΠΑΠΑΝΑΤΑΙ 68, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 4.353, , , , ,10 361,76 250, ΤΕΡΤΑΝΛΙΔ ΟΛΓΑ :Α1 2Ο ΕΙΡΗΝΗ 49, T.K Δ.Δ.Ευόσμου ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 7.396, , , , ,09 300,00 250, ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔ Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΚΑΜΠΑΝΗ -, T.K Δ.Δ.Κιλκίς Κιλκίς ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,62 400,00 250, ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΔ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΑΡΙΤΕΙΔ 34, T.K Δ.Δ.Κιλκίς Κιλκίς ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 960,00 250, ΤΙΑΝΤΑΡΛΗ ΧΡΥΗ :Α1 Μονοκατοικία 1 Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓ 4, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 400,00 250, ΤΙΩΡΑ ΜΑΡΙΑ :Α1 16 ΥΠΡΓ ΔΡΑΓΜΗ 10, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 4.836, , , , ,24 300,00 250, ΕΚΑΤΟ ΙΩΑΝΝΗ :Α1 Δ2 Ι ΚΑΡΑΚΩΤΗ 3, T.K Δ.Δ.Βέροιας ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,42 300,00 250, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΙΠΠΟΚΡΑΤ 3, T.K Δ.Δ.ερρών ερρών ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 400,00 250, ΔΑΙΟΠΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ :Α1 1Ο ΝΕΟ Δ.Δ.Παντελεήμον ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ ος Ν -, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 518,40 250, ΚΡΗΤΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΜΕΛΙΟΧΩΡΙ -, Δ.Δ.Μελισσοχωρ T.K ίου ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 400,00 250, ΡΑΜΜ ΟΛΓΑ :Α1 Μονοκατοικία 1 Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ -, Δ.Δ.Εξοχής T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 8.000, , , , ,00 426,00 250, ΝΤΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ :Α2 1Ο ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙ 48, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 8.800, , , , ,00 300,00 250, ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΠΑΧΑΛΗ :Α1 1 ΚΟΙΜΗΗ -, T.K Δ.Δ.Κοιμήσεως ερρών ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 494,00 250, ελίδα 3 από 18

14 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΑΡΙΘΜΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΝΟΜΙΚΟ ΑΛΛ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ (Ε ΧΑΡΙΤΟ ΜΗΝΕ) ΚΟΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠ ΟΦΙΑ :Α2 Μονοκατοικία 1 Λ ΟΙΚΙΜΟ Δ.Δ.Νέων ΕΛΒΕΤΙΑ -, T.K. Επιβατών ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 400,00 250, ΜΟΧΙΔΗ ΑΧΙΛΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ :Α1 Γ1 ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 8, T.K Δ.Δ.ερρών ερρών ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 512,00 250, ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ :Α2 Γ3 ΑΝΘΕΩΝ 21, T.K Δ.Δ.Περαίας ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,85 339,84 250, ΚΛΑΡΑ ΜΕΡΙΝΑ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΡΜΕΝΩΝ 17-19, T.K Δ.Δ.Καλαμαριάς ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,86 400,00 250, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ :Α1 ΜΕΖ.1 ΔΗΜΗΤΡΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗ 8, T.K Δ.Δ.Βέροιας ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 8.594, , , , ,30 449,60 250, ΚΡΤΟΠΛ Ο ΔΗΜΟΘΕΝΗ :Α1 ΚΤΗΡΙ ΟΙΚΙΜΟ ΓΕΡΑΚΙΝΑ(ΚΤΙΡΙ Δ.Δ.Φιλύρου Ο 2/Μ1) -, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,10 520,00 250, ΜΠΡΜΠ ΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ Δ.Δ.Αγίου ΥΠΟΛΕΩ 4, Αθανασίου T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 400,00 250, ΗΛΙΟΠΛΟ ΦΩΤΙΟ :Α1 4Ο ΜΑΡΚ ΜΠΟΤΑΡΗ 7, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 6.845, , , , ,85 366,60 250, ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΕΥΤΑΘΙΟ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΚΟΡΥΦΗ -, T.K Δ.Δ.Κορυφής ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,20 447,00 250, ΜΕΡΜΙΓΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ :Α1 1Ο ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΡΑΚΕΥΑ 51, Δ.Δ.υκεών T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 314,60 250, ΑΡΡΗ ΓΡΑΜΜΑΤΑ :Α1 1Ο ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -, T.K Δ.Δ.Ολυμπιάδος Χαλκιδικής ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 369,20 250, ΠΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗ ΑΝΑΤΑΙΟ :Α1 2Ο ΜΙΛΤΙΑΔ 11, Δ.Δ.Βέροιας T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 5.700, , , , ,00 392,00 250, ΤΖΑΤΖΑΝΙΔΗ ΧΡΗΤΟ :Α1 Ε1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ 63, Δ.Δ.ερρών T.K ερρών ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 336,00 250, ΠΑΠΑΡΓΥΡΙ ΤΥΛΙΑΝΗ :Α2 Πολυκατοικία ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ Δ.Δ.Παλαιοχωρί ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 0, Χαλκιδικής ου T.K ποιότ ζωής EUROBANK SA ,00 0,00 0, ,94 350, Θράκ στην Περιφέρεια ΠΑΠΑΡΓΥΡΙ ΤΥΛΙΑΝΗ :Α1 ως Μέρος Αίτησ Δ2 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ Δ.Δ.Παλαιοχωρί ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 0, Χαλκιδικής ου T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,29 0,00 0, ΠΑΠΑΡΓΥΡΙ ΤΥΛΙΑΝΗ :Α1 ως Μέρος Αίτησ Δ1 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ Δ.Δ.Παλαιοχωρί ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 0, Χαλκιδικής ου T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 0,00 0, ΤΟΪΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α2 Μονοκατοικία - ΔΗΜΟΤΙΚΗ -, T.K Δ.Δ.Λαγυνών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,38 400,00 250, ΚΑΡΑΘΑΝ ΑΝΑΤΑΙΑ :Α2 2/2 ΔΗΜΗΤΡΙ ΓΝΑΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛ Δ.Δ.Κατερίν ΑΛΕΞΑΝΔΡ Β ΠΑΡ.3, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,30 413,04 250, ΠΟΛΕΤΙΔ ΕΛΙΑΒΕΤ :Α1 1ΟΑ1 Ε ΠΑΡΟΔΟ 7Η ΜΕΡΑΡΧΙΑ & ΝΙΚΟΛΑ ΠΛΑΤΗΡΑ 4, T.K Δ.Δ.Κατερίν ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,14 748,00 250, ελίδα 4 από 18

15 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΑΡΙΘΜΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΝΟΜΙΚΟ ΑΛΛ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ (Ε ΧΑΡΙΤΟ ΜΗΝΕ) ΚΟΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΚΩΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α1 Α1 ΜΟΧΟΠΟΛΕΩ Δ.Δ.ιατίστ 2, T.K Κοζάν ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 619,60 250, ΑΝΘΙΜΙΔ ΟΦΙΑ :Α1 3 ΒΛΓΑΡΟΚΤΟ Ν 16, T.K. Δ.Δ.Βέροιας ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,74 448,36 250, ΠΕΤΡΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α1 Μονοκατοικία - ΔΡΟΜΟ ΑΓΙ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ Δ.Δ.Αμυνίου Α 0, T.K Φλωρίν ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , , ,56 250, ΚΑΡΠΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α1 2ΟΡΦ1 ΑΝΩΝΥΜΟ -, T.K Δ.Δ.Μελενικιτσίο υ ερρών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,68 368,24 250, ΠΑΠΑΩΤΗΡΙΟ Υ ΒΑΙΛΕΙΟ :Α2 ΟΡ2Δ1 ΧΡΥΟΤΟΜ ΜΥΡΝΗ 7, Δ.Δ.Φλωρίν T.K Φλωρίν ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 432,00 250, ΓΚΑΖΕΠΗ ΧΡΗΤΟ :Α1 ΟΡΟΦ ΛΕΙΒΑΔΙ 2, T.K Δ.Δ.Βασιλικών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,20 464,20 250, ΓΚΑΖΕΠΗ ΧΡΗΤΟ :Α1 ΙΟΓ ΛΕΙΒΑΔΙ 2, T.K Δ.Δ.Βασιλικών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 474,52 250, ΑΔΑΜΟΠΛΟ Υ ΑΝΑΤΑΙΑ :Α2 3ΟΡ 9 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ Υ ΜΕΙ 40, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 3.330, , , , ,50 300,00 250, ΘΕΟΔΟΙ ΒΑΙΛΙΚΗ :Α1 2 ΕΥΖΩΝΩΝ 5, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,00 363,80 250, ΧΙΩΤΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ :Α1 Γ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ Δ.Δ.υρουπόλ 12, T.K εως ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,76 511,20 250, ΤΡΑΙΑΝΟΠΛ ΒΑΙΛΙΚΗ :Α1 4Ο Γ ΑΥΞΕΝΤΙ 19, T.K Δ.Δ.Βέροιας ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,00 307,48 250, ΓΚΟΗ ΤΑΥΡΟ :Α2 Μονοκατοικία ΙΠΠΟΚΡΑΤ Δ.Δ.Πτολεμαΐδος Κοζάν 6, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,50 546,00 250, ΑΛΑΒΑΤΗ ΘΕΟΦΙΛΟ :Α1 Ι 1 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 15, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ 6.862, , , , ,61 448,00 250, ΦΩΤΗΡΟΠ Λ ΑΝΤΩΝΙΑ :Α1 ΙΟΓ. ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Δ.Δ.κύδρας Υ 47, T.K Πέλλας ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,08 300,00 250, ΜΟΡΙΧΟΒΙΤΗ ΘΩΜΑ :Α1 Δ1 2 ΑΓΓΑΡΙ 4, T.K Δ.Δ.Φλωρίν Φλωρίν ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,35 398,72 250, ΓΚΜΟΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α1 Μονοκατοικία ΟΙΚΙΜΟ ΠΑΡΑΚΕΥΗ 0, T.K Δ.Δ.Παρασκευής Γρεβενών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,30 400,00 250, ΥΡΟΠΛ ΔΕΠΟΙΝΑ :Α2 3 ΑΟΡ ΛΕΩΦ Κ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 146, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ 5.403, , , , ,23 300,00 250, ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝ ΙΩΑΝΝΗ :Α1 Η Β ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ 2Α, T.K Δ.Δ.Κατερίν ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ 4.899, , , , ,66 300,00 250, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔ ΑΝΑΤΑΙΑ :Α2 2Ο Δ ΥΔΡΑ 2, T.K Δ.Δ.Καστορίας Καστοριάς ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,00 392,00 250, ελίδα 5 από 18

16 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΑΡΙΘΜΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΝΟΜΙΚΟ ΑΛΛ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ (Ε ΧΑΡΙΤΟ ΜΗΝΕ) ΚΟΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΝΙΚΟΛΑΙΔ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ :Α1 1ΟΡΦ1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ -, T.K Δ.Δ.Λευκαδίων ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,57 468,40 250, ΠΡΙΒΑΡΤΗΤΑΝ Η ΑΝΑΤΑΙΟ :Α1 ΙΟΓ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝ Η 19, T.K Δ.Δ.Εδέσσ Πέλλας ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,60 423,52 250, ΠΕΤΡΙΔ ΜΑΡΙΑ :Α2 ΑΟΡ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑ ΧΩΝ 2, T.K. Δ.Δ.Αμυνίου Φλωρίν ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 8.133, , , , ,62 337,80 250, ΤΑΓΚΑΛΟΓΛ ΚΥΡΙΑΚΗ :Α1 Μονοκατοικία - ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΔΙΑ ΜΑΝΤΗ 25, T.K. Δ.Δ.Ευκαρπίας ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 400,00 250, ΠΕΤΡΙΛΗ ΛΕΩΝΙΔΑ :Α1 Γ1ΟΡ3 ΑΝΤΙΤΑΗ 73, T.K Δ.Δ.ερρών ερρών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 3.960, , , , ,00 300,00 250, ΙΛΑΧΛΗ ΘΩΜΑ :Α1 1ΟΟΡ Ν ΖΙΧΝΗ - ΕΡΡΩΝ 0, T.K. Δ.Δ.Νέας Ζίχν ερρών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 300,00 250, ΒΛΑΧΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ :Α1 ΙΟΓ ΑΝΑΤΑΙ ΧΡΥΑΦΗ 29Α, Δ.Δ.ερρών T.K ερρών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,90 365,20 250, ΒΛΑΧΟ ΓΙΑΝΚΟ :Α1 Α ΟΡΟ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ -, T.K Δ.Δ.Νιγρίτ ερρών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 5.000, , , , ,27 300,00 250, ΝΤΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ :Α1 ΓΟΡ ΘΕΜΙΤΟΚΛΗ ΟΦΛΗ 41, T.K Δ.Δ.Αλεξανδρεία ς ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 5.601, , , , ,88 302,60 250, ΜΠΑΡΜΠΤΗ ΜΑΡΙΑ :Α1 Μονοκατοικία Ι Α' ΠΑΡΟΔΟ ΙΤΙΝΙΑΝ Δ.Δ.Κατερίν 3, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ , , , , ,00 400,00 250, ΜΠΡΝΤΟ Υ ΒΑΙΤΑ :Α2 1 ΟΡ ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟ Δ.Δ.Άργους Υ 24, T.K Ορεστικού Καστοριάς ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ 3.100, , , , ,00 300,00 250, ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΝΑΤΑΙΟ :Α2 Α ΟΡ ΟΔΥΕΑ ΕΛΥΤΗ 8, T.K Δ.Δ.Κατερίν ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,85 478,80 250, ΓΚΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α1 3 ΟΡ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡ 15, T.K. Δ.Δ.Γρεβενών Γρεβενών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,00 509,96 250, ΑΡΓΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗ :Α1 3 ΑΡΝΑΙΑ 0, T.K Δ.Δ.Αρναίας Χαλκιδικής ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,00 400,00 250, ΠΑΠΑΔΟΠΛ ΕΥΘΑΛΙΑ :Α1 Γ2 ΠΑΠΑΝΑΤΑΙ 62, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ 1.099, ,89 329, ,98 769,92 300,00 250, ΠΑΠΑΔΟΠΛ ΕΥΘΑΛΙΑ :Α1 Γ3 Θ. ΝΑΤΙΝΑ 22, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ 4.151, , , , ,74 300,00 250, ΚΑΤΑΡΟ ΚΥΡΙΑΚΟ :Α1 Μονοκατοικία ΔΗΜΟΤΙΚΗ 0, T.K Δ.Δ.Μελισσοχωρ ίου ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,88 404,40 250, ΜΠΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ :Α1 Ι ΝΕΟΧΩΡΙ 0, T.K. Δ.Δ.Παλαιοχωρί Χαλκιδικής ου ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ 9.992, , , , ,40 300,00 250, ΦΩΤΙΑΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ :Α2 1 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝ Δ.Δ.Ωραιοκάστρ Η 3, T.K ου ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,00 604,52 250, ελίδα 6 από 18

17 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΑΡΙΘΜΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΝΟΜΙΚΟ ΑΛΛ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ (Ε ΧΑΡΙΤΟ ΜΗΝΕ) ΚΟΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΠΑΤΙΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ :Α2 Μονοκατοικία ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡ Δ.Δ.Περιστάσεω ΚΑΡΡΑ 5, ς T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,48 400,00 250, ΓΚΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟ :Α1 Ι 1 ΔΕΚΑΤΗ 0, T.K Δ.Δ.Γρεβενών Γρεβενών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,79 365,20 250, ΓΚΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟ :Α1 ΟΡ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 0, T.K Δ.Δ.Δεσκάτ Γρεβενών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,00 365,20 250, ΑΜΒΡΟΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ :Α1 Ι.Β Ο.Τ , T.K Δ.Δ.υρού ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,48 428,80 250, ΓΙΑΝΝΟΠΛΟ ΩΤΗΡΙΟ :Α2 Μονοκατοικία 1 ΑΛΑΜΑΝΑ 10, Δ.Δ.Καλαμαριάς T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,35 400,00 250, ΔΡΑΜΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΒΑΙΛΕΙΑΔΑ -, T.K Δ.Δ.Βασιλειάδος Καστοριάς ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,57 400,00 250, ΠΑΝΑΓΟΠΛ Ο ΒΑΙΛΕΙΟ :Α1 1 ΑΡΕΤΗ 2, T.K. Δ.Δ.υρουπόλ εως ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 300,00 250, ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΑΝΝΑ :Α1 ΙΟΓΕ ΑΘΗΝΑ 15, T.K Δ.Δ.Ευόσμου ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 9.899, , , , ,72 420,48 250, ΜΑΝΟ ΧΡΗΤΟ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ Δ.Δ.Παλαιοχωρί ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 0, Χαλκιδικής ου T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,28 502,56 250, ΝΑΖΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α1 ΗΜΙ 1 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 18, T.K Δ.Δ.Ευόσμου ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 3.000, ,00 900, , ,00 300,00 250, ΝΑΖΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α1 Β2 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 18, T.K Δ.Δ.Ευόσμου ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 3.000, ,00 900, , ,00 300,00 250, ΝΑΖΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α1 Γ2 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 18, T.K Δ.Δ.Ευόσμου ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 5.000, , , , ,00 300,00 250, ΠΑΛΙΑΙΚΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ :Α2 ΙΟΓΕ ΝΕΑ ΠΕΛΛΑ -, T.K Δ.Δ.Νέας Πέλλ Πέλλας ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,48 497,60 250, ΚΤΟΝΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑ - Δ.Δ.Κλειδίου, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,20 400,00 250, ΚΟΡΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α1 Δ2 ΝΟΟΚΟΜΕΙ Δ.Δ.Καστορίας 4, T.K Καστοριάς ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,01 344,00 250, ΑΜΛΙΔΗ ΑΡΙΤΕΙΔΗ :Α2 4#ΟΡ. ΚΟΛΙΝΔΡ 5, Δ.Δ.Κατερίν T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,72 396,80 250, ΜΠΑΚΙΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α1 δ3 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 55, T.K Δ.Δ.Ευόσμου ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,56 540,00 250, ΑΚΛΟΓΛ ΙΩΑΝΝΗ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝ Η 31, T.K Δ.Δ.Θέρμ ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,24 585,04 250, ΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ :Α2 2ος Ο ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΑΙΛΙΗ ΟΛΓΑ 42, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 3.200, , , , ,27 300,00 250, ελίδα 7 από 18

18 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΑΡΙΘΜΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΝΟΜΙΚΟ ΑΛΛ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ (Ε ΧΑΡΙΤΟ ΜΗΝΕ) ΚΟΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΠΑΠΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ :Α1 1Ο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑ ΧΩΝ ΠΕΛΛΑ 2, Δ.Δ.Πέλλ T.K Πέλλας ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,62 463,60 250, ΛΙΑΚΟΠΛ ΜΑΡΙΑ :Α1 117 ΜΑΝ ΚΑΤΡΑΚΗ 6, T.K Δ.Δ.Ναούσ ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 6.999, , , , ,30 318,00 250, ΚΛΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ :Α1 ΙΟΓΕ ΑΛΑΜΙΝΟ 4, Δ.Δ.Πολυκάστρο Κιλκίς T.K υ ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 7.496, , , , ,48 397,20 250, ΒΑΛΙΑΚΑ ΖΗΗ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΚΟΖΑΝΗ 50010, T.K Δ.Δ.Άνω Κώμ Κοζάν ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,99 400,00 250, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔ ΕΥΔΟΚΙΑ :Α1 Δ5 ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ Δ.Δ.Καλαμαριάς 13, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 9.602, , , , ,76 514,52 250, ΔΑΙΟΠΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ :Α1 ΙΟΓΕ ΝΕΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟ Δ.Δ.Παντελεήμον ΝΑ -, T.K. ος ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 518,40 250, ΡΗ ΑΘΑΝΑΙΟ :Α1 Δ ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΚΟΖΑΝΗ -, T.K Δ.Δ.Κάτω Κώμ Κοζάν ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,12 504,00 250, ΚΑΜΑΤΕΡ ΝΙΚΗ :Α1 2ου Ο ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ 48, T.K Δ.Δ.Νέας Μηχανιώνας ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 356,28 250, ΠΑΠΑΔΟΠΛ Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ :Α1 5Ο ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Υ 46-48, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 9.600, , , , ,00 340,56 250, ΔΑΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α1 Δ1 Ι ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ 23, T.K Δ.Δ.Νέας Μηχανιώνας ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 7.761, , , , ,70 300,00 250, ΜΗΙ ΤΡΥΦΩΝΙΑ :Α2 Δ-1 ΚΑΡΑΙΤΗ 8, T.K Δ.Δ.Πέλλ Πέλλας ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,48 300,00 250, ΚΥΡΙΑΚΟΠΛ ΕΥΘΑΛΙΑ :Α1 1Ο ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΡΑΚΕΥΑ 49, Δ.Δ.υκεών T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 9.564, , , , ,80 300,00 250, ΟΒΙΤΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ :Α1 2ος Δ ΒΑΒΥΛΩΝΟ 2, Δ.Δ.Φλωρίν T.K Φλωρίν ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,45 485,00 250, ΜΠΕΝΤΟ ΧΡΗΤΟ :Α2 Γ5 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔ Δ.Δ.Πέλλ 11, T.K Πέλλας ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 5.800, , , , ,00 360,00 250, ΘΩΜΟΠΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ :Α2 5Ο ΜΕΛΕΝΙΚ 3, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 8.890, , , , ,50 307,20 250, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ :Α1 2 ΓΑΛΑΚΤΙΩΝΟ Δ.Δ.Περιστάσεω 3, T.K ς ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,05 326,80 250, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΠΟΤΟΛΟ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΦΙΛΙΠΠ 41, T.K Δ.Δ.Καλοχωρίου ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,12 400,00 250, ΑΛΙΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ :Α1 1 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛ ΤΕΡΜΑ -, T.K. Δ.Δ.Χαλάστρας ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 324,00 250, ΙΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΑΓΙΟΧΩΡΙ ΑΛΙΤΡΑΤΗ -, Δ.Δ.Αγιοχωρίου ερρών T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,30 423,00 250, ελίδα 8 από 18

19 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΑΡΙΘΜΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΝΟΜΙΚΟ ΑΛΛ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ (Ε ΧΑΡΙΤΟ ΜΗΝΕ) ΚΟΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΜΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙ Δ.Δ.Κονριωτίσ Α ΠΙΕΡΙΑ 0, σ T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 9.272, , , , ,81 400,00 250, ΚΩΤΛΑ ΙΩΑΝΝΗ :Α1 3Ο ΤΖΑΒΕΛΛΑ 32, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,12 416,00 250, ΚΟΤΖΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α1 Δ2 ΕΓΝΑΤΙΑ 18, T.K Δ.Δ.Ευκαρπίας ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 323,60 250, ΠΕΤΡΟΒΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α1 1Ο ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ 16, T.K Δ.Δ.ερρών ερρών ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,38 300,00 250, ΠΕΛΕΧΡΑ ΑΝΑΤΑΙΑ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΒΟΠΟΡ 36, T.K Δ.Δ.Πεύκων ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 558,90 250, ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΑΘΑΝΑΙΟ :Α2 Μονοκατοικία 1 ΜΑΡΑΘΑ - Δ.Δ.Πολυγύρου Χαλκιδικής, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 9.164, , , , ,40 400,00 250, ΠΕΤΡΟΠΛΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ :Α1 2Ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩ Ν 12, T.K Δ.Δ.Περαίας ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 9.200, , , , ,00 300,00 250, ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗ ΠΑΧΑΛΗ :Α2 ΚΤΙΡΙ ΠΕΡΕΩ 9Α, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA 8.317, , , , ,99 376,56 250, ΚΕΦΑΛΛΗΝΑΙΟ ΜΑΡΙΑ :Α1 Μονοκατοικία 1 Υ ΝΕΑ ΜΕΗΜΒΡΙΑ -, T.K Δ.Δ.Νέας Μεσημβρίας ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,60 606,00 250, ΓΚΑΓΚΑΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ -, T.K Δ.Δ.Νέας Απολλωνίας ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,30 494,66 250, ΤΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΟ :Α1 ΙΟΓΕ ΔΗΜ. ΓΛΗΝ Δ.Δ.υρουπόλ 11, T.K εως ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,60 352,00 250, ΛΥΤΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :Α1 Δ2 ΜΟΝΑΤΗΡΙ 103, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 300,00 250, ΤΙΠΛΑΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ :Α1 1Ο Κ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Δ.Δ.Ευόσμου 29, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 364,00 250, ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΑΒΒΑ :Α1 1Ο Κ Δ.Δ.Νέας ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΛΟ Μηχανιώνας Υ 7, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 341,72 250, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔ ΕΙΡΗΝΗ :Α1 1Ο ΑΜΦΙΠΟΛΕΩ 32-34, T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,16 360,00 250, XATZHIΩΑΝΝΙΔ Η ΘΕΟΦΙΛΟ :Α1 2ος ΚΩΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 2, T.K. Δ.Δ.Ναούσ ποιότ ζωής ποιότ ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 367,00 250, ΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ :Α1 Γ1 ΜΕΓΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡ 0, T.K Δ.Δ.Πλαμώνος ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 6.919, , , , ,50 300,00 250, ΒΔΡΗ ΔΕΠΟΙΝΑ :Α1 Μονοκατοικία Ι ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟ 0, T.K Δ.Δ.Κιλκίς Κιλκίς ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ , , , , ,00 400,00 250, ΓΕΩΡΓΙ ΧΡΗΤΟ :Α2 Δ1 ΑΝΔΡΤ 57, T.K Δ.Δ.Καλαμαριάς ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 2.840, , , ,04 994,00 300,00 250, ελίδα 9 από 18

20 ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙ ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙ ΑΡΙΘΜΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΦΕΛΜΕΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ " ΕΝΙΧΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΝΟΜΙΚΟ ΑΛΛ ΑΙΤΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Κ ΕΓΓΡΑΦ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ (Ε ΧΑΡΙΤΟ ΜΗΝΕ) ΚΟΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ Αντικατάσση θερμομόνωσ Αναβάθμιση ΠΡΟΘΕΜΙΑ υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσ και ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ και τοποθέτηση νομένου του παροχής ΥΜΒΛ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓ σκίασ: στέγ και τ χρήσ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ :Α1 Α ΔΕΚΑΤΗ 0, T.K Δ.Δ.Δεσκάτ Γρεβενών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ , , , , ,90 364,00 250, ΠΑΠΑΤΕΡΠΟ ΜΙΧΑΗΛ :Α2 Μονοκατοικία Β1 ΜΕΓΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 25, T.K Δ.Δ.Νεστορίου Καστοριάς ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ , , , , ,80 506,76 250, ΑΜΑΡΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ :Α2 Μονοκατοικία Ι ΜΕΛΙΟΧΩΡΙ 0, T.K Δ.Δ.Μελισσοχωρ ίου ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ , , , , ,00 400,00 250, ΥΜΕΩΝΙΔ ΦΑΝΗ :Α1 Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΟ 5, T.K Δ.Δ.Ναούσ ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ , , , , ,00 457,00 250, ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ :Α1 Μονοκατοικία - ΑΝΩΝΥΜΟ Ο.Τ. 34 -, T.K Δ.Δ.Αρδάσσ Κοζάν ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,42 400,00 250, ΤΑΜΠΑΚΔΗ ΑΠΟΤΟΛΟ :Α2 Μονοκατοικία - ΔΗΜΟΚΡΙΤ 2, T.K Δ.Δ.Ωραιοκάστρ ου ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 9.660, , , , ,00 993,16 250, ΜΑΥΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ :Α2 Δ3 ΤΡΩΜΝΙΤΗ 2, T.K Δ.Δ.Κιλκίς Κιλκίς ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 8.150, , , , ,50 342,20 250, ΤΑΓΤΑΛΙΔΗ ΤΥΛΙΑΝΟ :Α1 Μονοκατοικία - ΕΒΑΤΟ 0, T.K Δ.Δ.Κιλκίς Κιλκίς ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,28 400,00 250, ΚΟΚΟΛΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ :Α2 Μονοκατοικία - ΚΑΡΥΔΙΕ 39, T.K Δ.Δ.Χορτιάτη ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 668,18 250, ΜΠΙΤΖΙΟ ΑΓΓΕΛΟ :Α1 ΑΟΡΟΦ ΙΒΗΡΑ 0, T.K Δ.Δ.Ιβήρων ερρών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 588,60 250, ΚΩΤΟΠΛ ΜΑΡΩ :Α2 ΝΟΤ2 ΑΝΔΡ. ΜΙΑΛΗ 7, T.K Δ.Δ.Βέροιας ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 6.103, , , , ,10 300,00 250, ΓΙΑΖΚΛΙΔΗ ΑΝΑΤΑΙΟ :Α1 Ι ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ 43, T.K Δ.Δ.Καλαμαριάς ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ 7.020, , , , ,00 322,80 250, ΠΑΠΑΚΩΤΑ ΙΩΑΝΝΑ :Α1 1 ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΡΟΚΟ 0, T.K. Δ.Δ.Κρόκου Κοζάν ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,77 530,80 250, ΜΠΑΝΤΗ ΤΕΡΓΙΟ :Α1 Μονοκατοικία ΔΗΜΟΤΙΚΗ Χ.Θ: 20, T.K Δ.Δ.Μεγάρου Γρεβενών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,00 400,00 250, ΧΑΙΤΙΔ ΠΑΡΑΚΕΥΗ :Α1 Μονοκατοικία 28Η Δ.Δ.Μακροχωρίο ΟΚΤΩΒΡΙ 12, υ T.K ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,63 466,38 250, ΧΑΡΤΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ :Α1 Μονοκατοικία ΞΕΝΟΦΩΝΤΟ ΓΡ 13, Δ.Δ.ερρών T.K ερρών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,00 402,00 250, ΘΕΜΙΤΟΚΛΕΟ Υ ΙΩΑΝΝΗ :Α1 Ι ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛ 4, T.K Δ.Δ.Λιτοχώρου ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ 9.293, , , , ,10 448,00 250, ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ :Α1 Μονοκατοικία 1 ΧΙΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΒΑΙΛΙΤΑ- Δ.Δ.Γρεβενών ΧΩΡΙΟ ΑΓΑΠΗ 0, T.K Γρεβενών ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ , , , , ,00 562,12 250, ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ ΑΝΑΤΑΙΟ :Α1 Μονοκατοικία - ΛΕΥΚΑΡΑ -, T.K. Δ.Δ.Λευκάρων Κοζάν ποιότ ζωής ποιότ ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,38 471,52 250, ελίδα 10 από 18

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον". Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα