ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. «Ανοικτή ιακυβέρνηση - ιαφάνεια και ηµόσια Συµµετοχή»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. «Ανοικτή ιακυβέρνηση - ιαφάνεια και ηµόσια Συµµετοχή»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «Ανοικτή ιακυβέρνηση - ιαφάνεια και ηµόσια» ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2014

2 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ «Ανοικτή ιακυβέρνηση - ιαφάνεια και ηµόσια» Συντονίστρια: Αναστασία Παπαστυλιανού Οµάδα Σύνταξης Ανατολή Κοζάρη Χρήστος Μπούρας Κονδύλω Τερζή Η παρούσα Έκθεση Πολιτικής εκπονήθηκε µε αφορµή την ολοκλήρωση των εργασιών του καινοτόµου εργαστηρίου «Ανοικτή ιακυβέρνηση ιαφάνεια και ηµόσια». Σε αυτήν αποτυπώνονται, όπως κατεγράφησαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά του εργαστηρίου, οι τοποθετήσεις και παρεµβάσεις όλων των συµµετεχόντων, τόσο στην Ολοµέλεια, όσο και στα στρογγυλά τραπέζια. Ευχαριστούµε θερµά όλους τους συµµετέχοντες για την ενεργό συµµετοχή και την εποικοδοµητική συνεισφορά τους, ευελπιστώντας στη συνέχιση του διαλόγου. ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ ii

3 Πρόλογος Το Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ...Α), στο πλαίσιο του θεσµικού του ρόλου, παράλληλα µε τους κύριους άξονες δραστηριότητάς του εκπαίδευση και επιµόρφωση-, συµβάλλει ουσιαστικά στις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες στον χώρο της δηµόσιας διοίκησης, αναπτύσσοντας δράσεις που περιλαµβάνουν συνεργατικά εργαστήρια επίλυσης προβληµάτων, συναντήσεις διαβούλευσης για τη διαµόρφωση προτάσεων και υποστήριξη της εφαρµογής των σχεδίων δράσης της διοίκησης σε σηµαντικούς τοµείς της δηµόσιας πολιτικής και την αντιµετώπιση φαινοµένων δυσλειτουργίας. Οι δράσεις του Ε.Κ...Α λειτουργούν συµπληρωµατικά και υποστηρικτικά µεταξύ τους διαµορφώνοντας ένα συστηµατικό πλαίσιο υποστήριξης δηµόσιων πολιτικών µε ρυθµιστικό παράγοντα το ανθρώπινο δυναµικό της. Οι συµµετέχοντες σε κάθε εργαστήριο εµπειρογνώµονες, καθηγητές, καθώς και εξειδικευµένα στελέχη δηµοσίων υπηρεσιών µεταφέρουν την τεχνογνωσία τους, παρουσιάζουν καλές πρακτικές άλλων χωρών, καταθέτουν απόψεις, ανταλλάσσουν εµπειρίες, υποβάλλουν προτάσεις και καταβάλλουν προσπάθειες, µέσα από διαδικασίες συναίνεσης, προκειµένου να ανιχνευθεί η δυνατότητα εξεύρεσης συγκεκριµένων και πρακτικά εφαρµόσιµων λύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, µετά από πρόταση του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και σε συνεργασία µε αυτό, το Ε.Κ...Α σχεδίασε και οργάνωσε δράσεις υποστήριξης του νέου σχεδίου δράσης για την Ανοικτή ιακυβέρνηση και ειδικότερα σε θέµατα που αφορούν επιτακτικά αιτήµατα της Λειτουργίας της ιοίκησης όπως η ιαφάνεια, Λογοδοσία και Λειτουργία των ελεγκτικών µηχανισµών, αλλά και θέµατα ηµόσιας ς και Ανοικτής Επικοινωνίας Στην παρούσα έκθεση αποτυπώνονται τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις από τις εργασίες του καινοτόµου εργαστηρίου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται σε όλους τους συµµετέχοντες, οι οποίοι µε προθυµία και εξαιρετικό ενδιαφέρον, συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαβούλευση. Η αναπληρώτρια του Γενικού Γραµµατέα ΕΚ Α ρ. Φανή Κοµσέλη ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ iii

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii Περίληψη 2 Executive Summary 4 1. Ανοικτή ιακυβέρνηση - ιαφάνεια και ηµόσια» 6 2. Οργάνωση του Καινοτόµου Εργαστηρίου 6 3. Παρουσίαση εργασιών του καινοτόµου εργαστηρίου Πολιτικές και Κατευθύνσεις για το Εθνικό Σχέδιο ράσης OGP Θεµατικές Ενότητες ιαφάνεια και Ανοιχτή Πρόσβαση στα ηµόσια Έγγραφα Υφιστάµενη κατάσταση Προβληµατισµοί Προοπτικές και Προτάσεις ηµόσια στη ιακυβέρνηση και τη Λήψη Αποφάσεων Υφιστάµενη κατάσταση Προβληµατισµοί Προοπτικές και Προτάσεις Ανοιχτή επικοινωνία µε πολίτες, διαχείριση υποθέσεων πολιτών Υφιστάµενη κατάσταση Προβληµατισµοί Προοπτικές και Προτάσεις Προτεραιότητες Φορέων για την Ανοικτή ιακυβέρνηση- ιαφάνεια και ηµόσια Προτάσεις για το σχέδιο ράσης OGP Παράρτηµα 47

5 Περίληψη Οι δεσµεύσεις της Ελλάδος ως µέλος του οργανισµού για την Ανοιχτή ιακυβέρνηση (Open Government Partnership 1 ) για την ιαφάνεια και την Λογοδοσία στην ηµόσια ιοίκηση καθώς και για την Συµµετοχική ιακυβέρνηση αποτέλεσαν το έναυσµα για την διοργάνωση του συγκεκριµένου θεµατικού εργαστηρίου. Το εν λόγω καινοτόµο εργαστήρι διαβούλευσης οργανώθηκε στο ΕΚ Α στις 17 Φεβρουαρίου 2014 µε θέµα «Ανοικτή ιακυβέρνηση ιαφάνεια και ηµόσια» Σκοπός του εργαστήριου αποτέλεσε η ανάγκη επικοινωνίας της ηµόσιας ιοίκησης µε τους κοινωνικούς εταίρους µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά µε τα θέµατα διαφάνειας, λογοδοσίας και ανοιχτής διάθεσης δηµοσίων εγγράφων καθώς και της δηµόσιας συµµετοχής στην διακυβέρνηση και την λήψη των αποφάσεων. Η παρούσα έκθεση πολιτικής στηρίχθηκε αποκλειστικά στις τοποθετήσεις των συµµετεχόντων, για τις οποίες κρατήθηκαν πρακτικά σε όλη την διάρκεια του προγράµµατος και στην συνέχεια αποµαγνητοφωνήθηκαν. Το εργαστήριο διοργανώθηκε σε διαδοχικές συνεδρίες που αφορούσαν στα ακόλουθα θέµατα: Α) ιαφάνεια και Ανοιχτή Πρόσβαση στα ηµόσια Έγγραφα 1. ιαφάνεια στην λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2. Λογοδοσία, λειτουργία του ελεγκτικού µηχανισµού 3. Ανοικτή διάθεση Κωδικοποίηση διοικητικών διαδικασιών Β) ηµόσια στη ιακυβέρνηση και τη Λήψη Αποφάσεων 1. Ανοιχτή και συµµετοχική διαδικασία νοµοθετικών προτάσεων 2. Οργάνωση ιαβουλεύσεων Γ) Ανοικτή επικοινωνία µε τους πολίτες, διαχείριση υποθέσεων πολιτών (θεσµικό πλαίσιο και διοικητικές διαδικασίες) Στο πλαίσιο του εν λόγω καινοτόµου εργαστηρίου υπήρξαν παρεµβάσεις από φορείς του δηµοσίου αλλά και κοινωνικούς φορείς στο θέµα της διαφάνειας µε αναφορά τα συστήµατα 2 και ΕΣΗ ΗΣ 3 (Εθνικό Σύστηµα Ηλ. ηµοσίων Συµβάσεων). Στόχος των παρεµβάσεων υπήρξε η µελλοντική εξέλιξη των δύο συστηµάτων, οι αλλαγές που µπορούν να επιφέρουν στην ηµόσια διοίκηση και η ενδυνάµωση τους µέσω αναγκαίων προσθηκών. Αναφορικά µε τα ζητήµατα της λογοδοσίας και της εύρυθµης λειτουργίας των ελεγκτικών µηχανισµών, οι ελεγκτικοί φορείς εξέφρασαν θέσεις και προτάσεις για την συµµετοχή των πολιτών στην διαδικασία λογοδοσίας. Υπήρξαν προτάσεις ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ 2

6 συνεργασίας των Ελεγκτικών Φορέων µε τους Πολίτες µε σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ελεγκτικών µηχανισµών. Παράλληλα έγιναν αναφορές και προτάσεις για την θεσµοθέτηση διαδικασιών για την αδιάβλητη και διαφανή λειτουργία των Ελεγκτικών Φορέων καθώς και για την δηµοσιοποίηση των στοιχείων των ελέγχων. Στο ζήτηµα της Ανοικτής διάθεσης και κωδικοποίησης των διοικητικών διαδικασιών έγιναν αναφορές σε διοικητικές διαδικασίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Υπήρξαν παρεµβάσεις εκατέρωθεν των συµµετεχόντων αναφορικά µε τις περιπλεγµένες και ασαφείς υποχρεώσεις και αρµοδιότητες που υπάρχουν σε κάθε διοικητική διαδικασία. Στο ζήτηµα της ανοικτής και συµµετοχικής διαδικασίας στην κύρωση νοµοθετικών πράξεων έγινε αναφορά στην επέκταση του ιστοχώρου Οpengov 4 προκειµένου να καλύψει την απαίτηση για την διαδικασία συγκέντρωσης ηλεκτρονικών υπογραφών των προς συζήτηση ή επικύρωση νοµοσχεδίων από τη Βουλή. Για το θέµα της οργάνωσης των διαβουλεύσεων κατατέθηκαν προτάσεις και εκφράσθηκαν απόψεις για την αξιοποίηση των σχολίων, την ανάγκη ύπαρξης ανάδρασης και τη γενικότερη βελτίωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβούλευσης µέσα από τον ιστοχώρο opengov.gr. Σηµαντικό στοιχείο για την ολοκληρωµένη διαχείριση της διαδικασία ηλεκτρονικής διαβούλευσης αποτελεί η ανάγκη µίας θεσµοθετηµένης διαχείρισης των υποθέσεων των πολιτών. 4 ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ 3

7 Executive Summary Greece as a member of the Organization for Open Government Partnership has made some commitments in the fields of Transparency and Accountability in Public Administration and for Participatory Governance. The purpose of this innovative workshop is to form the communication needs of the social partners to get feedback on the issues of transparency, accountability and open distribution of public documents and public participation in governance and decision making. This policy paper is based on the placements of participants for which minutes were kept throughout the duration of the program and then transcribed from the recordings. The report includes the following topics: A) Transparency and Open Access to Public Documents 1. Transparency in the functioning of the Public Administration, 2. Accountability and operation of the control mechanism, 3. Open disposal - Coding administrative procedures. B ) Public Participation in Governance and Decision Making 1. Open and participatory legislative proposals, 2. Organize a successful Public Consultation C) Open communication with citizens for legislative and administrative procedures. In the context of this innovative laboratory we had interventions by public bodies and social organizations on the issue of transparency with reference systems and ΕΣΗ ΗΣ (National Electronic Procurement System). The scope of the interventions was the future evolution of these two major systems, changes that can be made on them in order to have transparency in Public administration. Concurrently we tried to find ways in order to empower them through the necessary additions. Regarding the issue of accountability and the proper functioning of control mechanisms, the evaluation agencies expressed positions and recommendations for involving citizens in the process of accountability. There were proposals for cooperation audit bodies with Citizens for greater accountability. References were also made in order to adopt formal procedures for fair and transparent functioning of Audit Institutions and the disclosure of data controls. There were extending discussion about the issue of open access and coding of administrative procedures in favour of citizens and businesses. There were positions by the participants regarding the confusing and unclear obligations and responsibilities that exist in any administrative proceedings. ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ 4

8 Also there was extending discussion about the issue of open and participatory process to legislative acts. The participants proposed an extension of the opengov platform in order to meet a requirement for the process of gathering signatures for electronic debate for the legislative acts of the Parliament. On the issue of the Public Consultation there were proposals and expressed opinions on the use of feedback of every consultation. ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ 5

9 1. Ανοικτή ιακυβέρνηση - ιαφάνεια και ηµόσια» Η δηµόσια διοίκηση για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες της κοινωνίας καλείται να αποκτήσει ιδιότητες «ανοικτής διοίκησης». Τα θέµατα σχετικά µε την Ανοικτή διάθεση Υπηρεσιών, ιαδικασιών και εν γένει εδοµένων καθώς και οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για. ιαφάνεια και Λογοδοσία στην λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν βασικό ζητούµενο στην «Κοινωνία της Γνώσης». Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί ενισχύουν και εξασφαλίζουν την ανοικτή λειτουργία. της διοίκησης. Η ηµόσια προσδιορίζει την ορθολογικότερη ιακυβέρνηση και Λήψη Αποφάσεων Οι πολιτικές, κατευθύνσεις, τεχνολογίες, πρότυπα αλλά και θέµατα επιχειρησιακής οργάνωσης τίθενται ως άξονες ανάλυσης και είναι καθοριστική η συµµετοχή και συνεργασία όλων. 2. Οργάνωση του Καινοτόµου Εργαστηρίου Το καινοτόµο εργαστήρι για την «Ανοικτή ιακυβέρνηση - ιαφάνεια και ηµόσια» αποτελεί ένα από τα εργαστήρια καινοτοµίας που οργανώνονται και υλοποιούνται από το Ε.Κ...Α, µετά από πρόταση του Υ IΜΗ στα πλαίσια ενός ευρύτερου συνόλου καινοτόµων δράσεων για την Ανοικτή ιακυβέρνηση, οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». Αποτελεί συγχρόνως αναπόσπαστο κοµµάτι µιας φιλόδοξης προσπάθειας για την αντιµετώπιση σύγχρονων προβληµάτων αλλά και διαχρονικών δυσλειτουργιών της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Βασικό συστατικό της προσπάθειας αυτής είναι η διαβούλευση, αφού τα κύρια εργαλεία των εργαστηρίων είναι η ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας και ο ουσιαστικός και γόνιµος διάλογος. Τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις των εργαστηρίων αποτυπώνονται σε εκθέσεις πολιτικής και επιχειρησιακά σχέδια δράσης. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να φέρει σε συνεργασία και επικοινωνία φορείς από τη δηµόσια διοίκηση, εµπειρογνώµονες, ερευνητές από την πανεπιστηµιακή και ερευνητική κοινότητα καθώς και τον ιδιωτικό τοµέα µε απώτερο στόχο την διαµόρφωση Σχεδίου ράσης για την Ανοικτή ιακυβέρνηση αλλά και των απαραίτητων ρυθµίσεων µε την προοπτική εφαρµογής των βασικών θεµάτων της στη ιοίκηση. Στο εργαστήριο παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες και πολιτικές, αναδείχτηκαν προβλήµατα και εξετάστηκαν τα θέµατα που τέθηκαν µε τη µορφή παρατηρήσεων και προτάσεων των συµµετεχόντων. Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν αφορούν τόσο γενικά θέµατα της Ανοικτής ιακυβέρνησης όσο και ειδικότερα θέµατα ιαφάνειας και ηµόσιας ς. ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ 6

10 Τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις έχουν στόχο να συµβάλουν στην Ανάδειξη των δυνατοτήτων αλλά και περιορισµών για τη ιαφάνεια, τη ηµόσια και Ανοικτή Επικοινωνία µε τη ιοίκηση. Οριστικοποίηση της πρότασης σχεδίου δράσης για το Open Government Partnership -ΟGP Μεθοδολογία Οργάνωσης του Καινοτόµου Εργαστηρίου Η δράση των καινοτόµων εργαστηρίων του Ε.Κ...Α υλοποιείται µε τη διοργάνωση θεµατικών εργαστηρίων διαβούλευσης στρογγυλών τραπεζιών, που κύριο στόχο έχουν, να βοηθήσουν στη δηµιουργία µιας κουλτούρας διαλόγου και ελεύθερου προβληµατισµού, συγκεντρώνοντας στο ίδιο τραπέζι και διασφαλίζοντας συνθήκες ισότιµης έκφρασης των απόψεων όλων των εµπλεκοµένων κάθε προβλήµατος. Εντάσσεται στις µεθόδους ποιοτικής έρευνας και σε τεχνικές διαχείρισης οµάδων Σχεδιασµός και προετοιµασία εργαστηρίου Η Υφυπουργός ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ρ. Εύη Χριστοφιλοπούλου απηύθυνε σχετική πρόσκληση στις κεντρικές υπηρεσίες Υπουργεία προκειµένου να ορίσουν εκπροσώπους για να συµµετέχουν στο εργαστήριο ενώ ταυτόχρονα το Ε.Κ...Α προχώρησε, µέσω της Μονάδας Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών, σε πρόσκληση φορέων και ατόµων που η εµπειρία, τεχνογνωσία ή άλλη συµβολή τους θεωρήθηκε σηµαντική στο αντικείµενο του εργαστηρίου. Με απόφαση της αναπληρώτριας του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Κ...Α συστάθηκε Επιτροπή Επιστηµονικής και Οργανωτικής Υποστήριξης αποτελούµενη από τις/τους: Παπαστυλιανού Αναστασία, συντονίστρια ΜΟΤΕΚ, ως Συντονίστρια της οµάδας και συντάκτρια του κειµένου πολιτικής, Κοζάρη Ανατολή, στέλεχος ΕΚ Α, ως µέλος, καταγραφέα των πρακτικών του εργαστηρίου και συντάκτη του κειµένου πολιτικής, Τερζή Κονδύλω, ΕΚ Α, στέλεχος ΕΚ Α, ως µέλος, καταγραφέα των πρακτικών του εργαστηρίου και συντάκτη του κειµένου πολιτικής, Μπούρα Χρήστο, στέλεχος ΜΟ, ως µέλος και συντάκτη του κειµένου πολιτικής Έργο της Επιτροπής ήταν η προετοιµασία υλοποίησης του εργαστηρίου, η επιστηµονική επιµέλεια των θεµατικών ενοτήτων του, η συγκέντρωση των κειµένων εργασίας, η επεξεργασία τους σε τελική µορφή, καθώς και η διαµόρφωση κειµένου πολιτικής για τη ιαφάνεια και τη ηµόσια. 5 ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ 7

11 Η Επιτροπή στο διάστηµα µέχρι την έναρξη του προγράµµατος ήταν επιφορτισµένη µε τη διαµόρφωση του προγράµµατος, τον καθορισµό των κεντρικών οµιλητών, των συντονιστών καθώς και την κατάρτιση της τελικής λίστας µε τους συµµετέχοντες Χαρακτηριστικά Εργαστηρίου Το Καινοτόµο εργαστήριο οργανώθηκε σε επίπεδο Ολοµέλειας σε δυο συνεδρίες όθηκε επίσης η δυνατότητα υποβολής γραπτών προτάσεων και αποστολής τους εντός προκαθορισµένου χρόνου. Η δράση όπως υλοποιήθηκε περιλαµβάνει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Έγινε µετά από πρόταση του Υ ΙΜΗ και ανταποκρίνεται σε µια σηµαντική δηµόσια πολιτική και προτεραιότητα Υποστηρίζει το σχέδιο ράσης για τη ιεθνή Πρωτοβουλία OGP που συµµετέχει η χώρα Το ΕΚ Α υποστήριξε την δράση µε στελέχη του από την ΜΟΤΕΚ και το ΙΝΕΠ, µε επικεφαλής τη συντονίστρια της ΜΟΤΕΚ, επιµέρους συντονιστές και rapporteurs µέλη του Μητρώου του Κύριου ιδακτικού προσωπικού του ΕΚ Α- σε κάθε παράλληλο εργαστήριο, τεχνικούς κάλυψης, υπεύθυνο επικοινωνίας, οργανωτικά υπευθύνους, οµάδα µαγνητοφώνησης κλπ. Έγινε µε συµµετοχή πάνω από 50 στελεχών Τηρήθηκαν οι πιστοποιηµένες διαδικασίες υλοποίησης Καινοτόµων Εργαστηρίων του ΕΚ Α και τα αντίστοιχα, πρότυπα όπως Περίγραµµα, Πρόγραµµα, προσκλήσεις, δελτίο τύπου, κλπ. Υπήρχε συµµετοχή εµπειρογνωµόνων Κρατήθηκαν πρακτικά, οι εργασίες µαγνητοφωνήθηκαν και έγινε αποµαγνητοφώνηση και αποδελτίωση Συγκεντρώθηκαν και γραπτές προτάσεις µετά το τέλος του εργαστηρίου Θεµατικές Ενότητες Οι θεµατικές ενότητες ήταν: Α) ιαφάνεια και Ανοιχτή Πρόσβαση στα ηµόσια Έγγραφα 1. ιαφάνεια στην λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2. Λογοδοσία, λειτουργία του ελεγκτικού µηχανισµού 3. Ανοικτή διάθεση Κωδικοποίηση διοικητικών διαδικασιών Β) ηµόσια στη ιακυβέρνηση και τη Λήψη Αποφάσεων 1. Ανοιχτή και συµµετοχική διαδικασία νοµοθετικών προτάσεων 2. Οργάνωση ιαβουλεύσεων Γ) Ανοικτή επικοινωνία µε τους πολίτες, διαχείριση υποθέσεων πολιτών (θεσµικό πλαίσιο και διοικητικές διαδικασίες) ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ 8

12 Κατά τη διοργάνωση ορίστηκαν οι ρόλοι των συντονιστών και των rapporteurs. Στο εργαστήριο δόθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης των απόψεων όλων των συµµετεχόντων, η εξασφάλιση αλληλεπίδρασης και η συνδιαµόρφωση των προτάσεων Συµµετέχοντες Συνολικά στο εργαστήριο συµµετείχαν πάνω από πενήντα άτοµα (βλ. Παράρτηµα) εκπροσωπώντας τη δηµόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση, ανεξάρτητες αρχές, ελεγκτικές αρχές, την πανεπιστηµιακή και ερευνητική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου δόθηκε η δυνατότητα συµµετοχής και τοποθέτησης όλων. ιάγραµµα 1. Κατανοµή Συµµετεχόντων ανά Φορέα Προέλευσης Η προέλευση των συµµετεχόντων δείχνει το ενδιαφέρον και τη διάθεση συµµετοχής κάθε πλευράς και εξασφάλισε σε ικανοποιητικό βαθµό την καταγραφή των διαφορετικών προσεγγίσεων και την καταγραφή ευρύτερων απαιτήσεων και αναγκών που αφορούν τη διαφάνεια και εξασφάλιση της δηµόσιας συµµετοχής. ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ 9

13 ιάγραµµα 2. Πλήθος Συµµετεχόντων ανά Φορέα Το πλήθος και η κατανοµή των συµµετεχόντων έθεσε τις προϋποθέσεις γόνιµου διαλόγου ανά θεµατική ενότητα. ιάγραµµα 3. Κατανοµή Συµµετεχόντων κατά Φύλο Η εκπροσώπηση των γυναικών ήταν σηµαντική παρά τη µικρότερη αναλογικά συµµετοχής τους. ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ 10

14 3. Παρουσίαση εργασιών του καινοτόµου εργαστηρίου 3.1 Πολιτικές και Κατευθύνσεις για το Εθνικό Σχέδιο ράσης OGP Η ανάπτυξη µιας λεπτοµερώς σχεδιασµένης πολιτικής για την ανοικτή διακυβέρνηση επιβάλλεται να δίνει έµφαση στα συνεργατικά σχήµατα για την παραγωγή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, την πρόσβαση και αξιοποίηση των ανοικτών δηµόσιων δεδοµένων καθώς και τη διαφάνεια και συµµετοχικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του συγκεκριµένου εργαστηρίου είναι σηµαντικός αφού µέσω αυτής της διαδικασίας διαβούλευσης διασφαλίζεται η συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών, ο διάλογος και ο ελεύθερος προβληµατισµός. Η ηγεσία του Υ ΙΜΗ είναι αποφασισµένη να προωθήσει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση, η οποία αποτελεί ζήτηµα πρωτεύουσας σηµασίας. Για το λόγο αυτό η χώρα ήδη από το 2010 συµµετέχει ενεργά στη διεθνή πρωτοβουλία του Open Government Partnership. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η ανοικτή διακυβέρνηση έχει ιδιαίτερη σηµασία για την Ελλάδα είναι δύο: Ο πρώτος είναι ότι µε τις πολιτικές της µπορεί να γεφυρώσει το έλλειµµα εµπιστοσύνης ανάµεσα στην πολιτική ηγεσία και τους πολίτες, οι οποίοι απαιτούν περισσότερο από ποτέ διαφάνεια, συµµετοχή στη λήψη των αποφάσεων, έλεγχο και λογοδοσία των πολιτικών. Σε αυτή την κατεύθυνση το Υ ΙΜΗ έχει στηρίξει πολιτικές οι οποίες προωθούν τη διαφάνεια, µε σηµαντικότερη τη «ΙΑΥΓΕΙΑ» (η οποία ενισχύθηκε), και σκοπός είναι να ενισχυθούν ακόµα περισσότερο οι µηχανισµοί διαβούλευσης στη λογική του OpenGov 6. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα ανοικτά δεδοµένα µπορούν να αποτελέσουν έναν ουσιαστικό καταλύτη για την ανάπτυξη. Υπάρχει πολύ πληροφορία διαθέσιµη µέσα στα κλειστά σιλό του δηµοσίου η οποία αν καταστεί ανοικτή και προσβάσιµη µπορεί να αποτελέσει έναν πραγµατικό καταλύτη ανάπτυξης. Στο συγκεκριµένο πλαίσιο εδράζεται και η οδηγία για την επαναχρησιµοποίηση της πληροφορίας του δηµοσίου (PSI Directive 7 ). Το αναπτυξιακό όφελος θα επέλθει όχι απλά από την ανοικτή διάθεση των δεδοµένων, αλλά από τη δυνατότητα (νοµική και τεχνική) επεξεργασίας τους. Με τον τρόπο αυτό θα δηµιουργηθεί προστιθέµενη αξία, οι επιχειρήσεις θα µπορούν να καινοτοµήσουν και να παράγουν πλούτο και η ζωή των πολιτών θα διευκολυνθεί σηµαντικά. Για να επιτευχθεί λοιπόν το µέγιστο δυνατό όφελος η δέσµευση της Ελλάδας ως µέλος του OGP είναι να µεταβεί σε µια ανοικτή πολιτική δεδοµένων στην οποία τα δεδοµένα θα είναι ανοικτά εκ προοιµίου (open by default). Όλα τα ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ 11

15 δεδοµένα θα είναι ανοικτά και προς επεξεργασία, εξαιρώντας δεδοµένα που αφορούν την εθνική ασφάλεια καθώς και αυτά που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα. Σηµαντικό είναι να εξασφαλιστεί βέβαια (σε συνεργασία µε τις ανεξάρτητες αρχές όπως η Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων, ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης κ.λπ.) ότι δεν θα γίνεται κατάχρηση του δικαιώµατος της εξαίρεσης από την ανοικτή διάθεση και επεξεργασία. Το Υ ΙΜΗ θα εκδώσει σύντοµα σχετική υπουργική απόφαση, το σχέδιο της οποίας θα αποσταλεί σε όλους τους συµµετέχοντες για παρατηρήσεις, πριν ξεκινήσει η δηµόσια διαβούλευση. Πρόθεση επίσης του Υπουργείου είναι η συνεργατική δηµιουργία του Εθνικού Σχεδίου ράσης για το OGP. Τέλος η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την ανοικτή διάθεση δεδοµένων µέσω της ιστοσελίδας data.gov.gr 8, και το Υ ΙΜΗ έχει συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια παρέχοντας δεδοµένα από το και δεδοµένα αναφορικά µε τα στοιχεία των εργαζοµένων του δηµοσίου τοµέα. Η Ελλάδα στα πλαίσια συµµετοχής της στην πρωτοβουλία του OGP θα πρέπει να αντλήσει καλά παραδείγµατα και πρακτικές από άλλες χώρες, αλλά και να δώσει η ίδια καλά παραδείγµατα της προσπάθειάς της. Το Υ ΙΜΗ θα είναι καταλύτης σε αυτή την διαδικασία ενθαρρύνοντας τα άλλα υπουργεία και τους δηµόσιους φορείς να συµµετέχουν. 3.2 Θεµατικές Ενότητες Α) ιαφάνεια και ανοικτή πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα. 1 ιαφάνεια στη λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2. Ανοικτή διάθεση Κωδικοποίηση διοικητικών διαδικασιών 3. Λογοδοσία, λειτουργία του ελεγκτικού µηχανισµού Β). ηµόσια στη ιακυβέρνηση και τη Λήψη Αποφάσεων 1. Ανοιχτή και συµµετοχική διαδικασία νοµοθετικών προτάσεων 2. Οργάνωση ιαβουλεύσεων Γ) Ανοικτή επικοινωνία µε τους πολίτες, διαχείριση υποθέσεων πολιτών (θεσµικό πλαίσιο και διοικητικές διαδικασίες) 8 ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ 12

16 3.2.1 ιαφάνεια και Ανοιχτή Πρόσβαση στα ηµόσια Έγγραφα Το θέµα της ιαφάνειας στη λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθώς και η Ανοικτή διάθεση των διοικητικών πράξεων και αποφάσεων αποτελούν κρίσιµους παράγοντες για την ορθή λειτουργία της διοίκησης και απαιτούν σωστή κωδικοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για την εξασφάλιση της λειτουργίας του ελεγκτικού µηχανισµού µε απώτερο στόχο τη Λογοδοσία Υφιστάµενη κατάσταση Τεχνικά ζητήµατα - Υποδοµές Υποστηρίζονται αυτή τη στιγµή δράσεις διαφάνειας µε παραδείγµατα δράσεων όπως είναι το αυτή καθ εαυτή η δράση, το help desk του καθώς επίσης και τα συστήµατα ανοιχτών δεδοµένων αποθήκευσης, τεκµηρίωσης και αναζήτησης ανοιχτών δεδοµένων 9 και δεδοµένων ιοικητικού ενδιαφέροντος. Στο υπάρχουν πάνω από 10 εκατοµµύρια αποφάσεις Οι αποφάσεις όπως αναρτώνται δεν είναι κατανοητές. Συχνά, µια απόφαση που αναρτάται παραπέµπει σε στοιχεία για το συγκεκριµένο θέµα τα οποία δεν έχουν αναρτηθεί και τα οποία δεν δηµοσιοποιούνται και εποµένως περιορίζεται η ποιότητα της πληροφορίας. Σε αυτό το σηµείο αναδεικνύεται το θέµα των ιασυνδεδεµένων εδοµένων (Linked Data 10 ) που απασχολεί έντονα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν προβλήµατα αναφορικά µε την αναζήτηση ή µε την ποιότητα της τυποποίησης και τεκµηρίωσης των δηµοσιευµένων δεδοµένων. Υπάρχουν οι απαραίτητες τεχνολογίες και τα εργαλεία που θα µπορούσαν να υποστηρίξουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Με την τελευταία τροποποίηση του ( II), εκτός από την ανάρτηση όλων των πράξεων προς το σκοπό της διαφάνειας, ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ 13

17 καθίσταται το και αποθετήριο δηµοσίων εγγράφων υπό την έννοια ότι τα αναρτηθέντα έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει πύλη δηµοσιότητας (portal 11 ) όπου δηµοσιεύονται αποφάσεις, συµβάσεις, προµήθειες κανονιστικές πράξεις ατοµικές πράξεις, κλπ. ταξινοµηµένες κατά το πρότυπο του Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) γίνεται ανάρτηση όλων των αποφάσεων στο και ταυτόχρονα η διακίνηση εγγράφων, τόσο εντός του Ιδρύµατος όσο και µε τους πολίτες, γίνεται ηλεκτρονικά χρησιµοποιώντας τον Αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α..Α). Μία σηµαντική διαπίστωση είναι να αναρτηθούν και να ενηµερώνονται στο διαδίκτυο και σε έναν µοναδικό ιστοχώρο (βλέπε τα οργανογράµµατα των φορέων του δηµοσίου. Η Γενική Γραµµατεία Εµπορείου διαθέτει τα εξής µητρώα: το Γενικό Εµπορικό Μητρώο(ΓΕΜΗ 12 ), το µητρώο των ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ ΗΣ), το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) καθώς και πλατφόρµα για τις ηλεκτρονικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Μία από τις βασικές ελλείψεις για την οµαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων αποτελεί η µη ύπαρξη διαλειτουργικότητας µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων ( ΚΗΜ ΗΣ, ΕΣΗ ΗΣ κλπ.). Παρατηρείται το φαινόµενο των διπλο-καταχωρήσεων όπου το ίδιο έγγραφο αναρτάται και στο και στο ΚΗΜ ΗΣ. Υπάρχει αδυναµία πρόσβασης σε τεχνικά και επιστηµονικά στοιχεία (π.χ. τεχνικές µελέτες, αεροφωτογραφίες) σε σχέση µε τη δηµόσια περιουσία και το κτηµατολόγιο από υπηρεσίες και πολίτες. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί το εθνικό δίκτυο δηµόσιας διοίκησης το οποίο εξελίσσεται αλλά δεν καλύπτει σήµερα όλες τις ανάγκες. Στο Γενικό Λογιστήριο το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ηµοσιονοµικής Πολιτικής είναι σε λειτουργία τα τελευταία τρία https://www.businessregistry.gr/ ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ 14

18 χρόνια και γίνεται παρακολούθηση του δηµοσίου λογιστικού και του προϋπολογισµού. Υπάρχει ευρύτατη δηµοσιοποίηση και διαρκής επικαιροποίηση στοιχείων από το µητρώο µισθοδοτούµενων του ελληνικού δηµοσίου. ηµοσιεύονται αναλυτικά στοιχεία για τον αριθµό του ανθρώπινου δυναµικού του δηµόσιου τοµέα και την εξέλιξή του, σε προσλήψεις, αποχωρήσεις και µετατάξεις από το πληροφοριακό σύστηµα της απογραφής. Σε θέµατα που αφορούν στη συµµετοχή και τη διαφάνεια δεν έχουν υλοποιηθεί πολύ σηµαντικά έργα πληροφορικής, τα οποία καθυστερούν εδώ και χρόνια, από έλλειψη πολιτικής βούλησης. Αναφορικά µε το έργο του κτηµατολογίου έχουν παρατηρηθεί µεγάλες καθυστερήσεις. Στην παρούσα φάση το Υπουργείο Οικονοµικών αναπτύσσει το σύστηµα του Εθνικού Περιουσιολογίου το οποίο εκµεταλλεύεται χαρτογραφικά δεδοµένα από το Κτηµατολόγιο. Η επέκταση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ εκκρεµεί από το 2010 µε αποτέλεσµα να µην δύναται να παρασχεθούν υψηλού επιπέδου διαδικτυακές υπηρεσίες και να εξοικονοµηθούν Ένα µεγάλο µέρος της δηµόσιας πληροφορίας βρίσκεται σε µορφή µη επεξεργάσιµη. Θεσµικό πλαίσιο Το θεσµικό πλαίσιο καθιστά το αποθετήριο διοικητικών εγγράφων. Σήµερα ο νόµος δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιούνται τα έγγραφα του χωρίς επικύρωση. Το Α.Σ.Ε.Π προωθεί το έργο της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας του που ξεκινά µε τον ιδρυτικό νόµο 2190/94 και τις τροποποιήσεις που έγιναν τα επόµενα χρόνια καθώς και άλλες διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π. ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ 15

19 Ανοικτό είναι το ζήτηµα σε θεσµικό επίπεδο για την συνεργασία µεταξύ των φορέων που ασχολούνται µε ζητήµατα στα οποία απαιτείται η συµµετοχή των. Τέτοια περίπτωση είναι η κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών όπου εµπλέκονται φορείς όπως οι γενικοί γραµµατείς των αποκεντρωµένων διοικήσεων οι οποίοι έχουν την ευθύνη της υλοποίησης της κατεδάφισης, η δικαιοσύνη, οι ελεγκτικοί µηχανισµοί κλπ. Το νοµοθετικό πλαίσιο για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων είναι σε ισχύ τα τελευταία τρία χρόνια. Επιχειρησιακά θέµατα οµές Λειτουργία Υπάρχει πληθώρα ελεγκτικών οργάνων στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων Η πρόσβαση στους ελεγκτικούς µηχανισµούς στην Ελλάδα γενικά είναι ελεύθερη στους πολίτες και υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση των ελεγκτικών µηχανισµών να πληροφορούν τους πολίτες εφόσον αυτοί το ζητήσουν για τον έλεγχο που διενεργείται. Υπάρχει ένα µίνιµουµ διαφάνειας σε ό,τι αφορά στη δράση των ελεγκτικών µηχανισµών µε δεδοµένο ότι υποβάλλονται ετήσιες εκθέσεις, γίνεται έλεγχος και κοινωνικός αλλά και θεσµικός. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει καταγράψει αναφορές-παράπονα σύµφωνα µε τις οποίες δεν τηρείται η χρονική προτεραιότητα σε σχέση µε την αποπληρωµή των οφειλών καθώς παρατηρείται το φαινόµενο να δίνεται προβάδισµα στην πληρωµή δανειστών οι οποίοι είναι χρονικά µεταγενέστεροι. ηµόσιες Πολιτικές Το έργο «κωδικοποίηση της νοµοθεσίας» υπάρχει για πολλούς διαφορετικούς τοµείς δηµοσίων πολιτικών (ΑΣΕΠ, τουριστική ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ 16

20 νοµοθεσία, ασφαλιστική νοµοθεσία). εν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασµός για να αντιµετωπίζονται συλλογικά οι προσπάθειες αυτές. Το Υ ΜΗ δηµοσιεύει δεδοµένα, τα οποία αποτελούν και τη βάση για την λήψη συγκεκριµένων αποφάσεων και την ανάληψη συγκεκριµένων δράσεων αλλά δεν υπάρχει καθολικότητα εφαρµογής. Εκπαίδευση Το Ε.Κ...Α υλοποιεί επιµορφωτικές δράσεις σε θέµατα Ανοικτής ιακυβέρνησης, ειδικές εκπαιδεύσεις για τη σε συνεργασία µε το Υ ΙΜΗ καθώς και ειδικές δράσεις για δηµόσιες συµβάσεις και προµήθειες σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου Προβληµατισµοί Υπάρχει επιφύλαξη αναφορικά µε το ποια πληροφορία θα πρέπει να είναι δηµοσιεύσιµη. Η δηµοσίευση θα πρέπει να γίνεται µε επιλογή και µε γνώµονα την µείωση της γραφειοκρατίας και την ωφέλεια του πολίτη. Το θεσµικό πλαίσιο που καθιστά το αποθετήριο διοικητικών εγγράφων δεν εξασφαλίζει το δικαίωµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε σχετική απόφαση του ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ορίζεται ότι η διαφάνεια είναι το υπέρτερο δηµόσιο συµφέρον αλλά την ίδια στιγµή δεν πρέπει να καταστρατηγείται ή να στραγγαλίζεται το δικαίωµα, της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Κατά τον σχεδιασµό των διαφόρων συστηµάτων δεν ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες των υπευθύνων. Επί παραδείγµατι στο θέµα των ιαβουλεύσεων (opengov.gr) δεν είχαν καθοριστεί εκ των προτέρων οι moderators και µε ποια διαδικασία θα διαχειριζόταν τα δεδοµένα από την ανοιχτή διαβούλευση. ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ 17

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Ανοικτά εδοµένα Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Συντονίστρια Μονάδας Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών Εθνικό Κέντρο ηµόσια ιοίκησης Λόγοι Εφαρµογής; Πολιτική ΕΕ Ανάγκη προσαρµογής στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση Διαβουλεύσεων και Προσκλήσεων

Προώθηση Διαβουλεύσεων και Προσκλήσεων Προώθηση Διαβουλεύσεων και Προσκλήσεων Αναστασία Παπαστυλιανού Υπεύθυνη www.opengov.gr Συντονίστρια Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών Εθνικό Κέντρο Δημόσια Διοίκησης Συμμετοχή - Participation Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης»

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» «Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής,, Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016

Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016 Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016 Πυλώνες Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αναδιοργάνωση Διοικητικών Δομών Εξορθολογισμός Διοικητικών Λειτουργιών Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ Α. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ α/α Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 1. Ο χειριστής να έχει αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας

Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας Δρ. Βασιλική Νταλάκου Νομικός συνεργάτης Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια. Αθήνα, Ιούνιος 2014

Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια. Αθήνα, Ιούνιος 2014 Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια Αθήνα, Ιούνιος 2014 Το «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σήμερα Δημοσίευση όλων των πράξεων και αποφάσεων Από τον Οκτώβριο του 2010 δημοσιεύονται στο http://et.diavgeia.gov.gr όλες οι πράξεις και αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. «Ανοικτή ιακυβέρνηση - Ανοικτά εδοµένα: Πρόκληση για την Ανάπτυξη»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. «Ανοικτή ιακυβέρνηση - Ανοικτά εδοµένα: Πρόκληση για την Ανάπτυξη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «Ανοικτή ιακυβέρνηση - Ανοικτά εδοµένα:» ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 Αποτελείται σήμερα από 29 μέλη (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΚ-ΓΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΚ-ΓΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

το εθνικό σχέδιο δράσης OGP

το εθνικό σχέδιο δράσης OGP Θεσμικό και Πολιτικό Πλαίσιο Ανοικτών Δεδομένων INFOSTRAG 2014 Το Σεµινάριο της Ερµούπολης Για την Κοινωνία της Πληροφορίας 11-13.07.14 το εθνικό σχέδιο δράσης OGP @prodromos tsiavos@ekt.gr @karounos karounos@eellak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥNAΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές P T & C Training & Consulting Ltd PROJECT ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ 117 (ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ), 104 40 e-mail: contact@project-tc.gr ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 Πρόγραµµα Σεµιναρίων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα

Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα Θοδωρής Παπαδόπουλος Γιώργος Θεοχάρης Πρόδροµος Τσιαβός Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης WebGov Awards 2011 Αθήνα εκέµβριος, 2011 Το Πρόβληµα Καθηµερινά, κυβερνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 17/12/2013 ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Διοργανωτές ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α 57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Έβδομος (7ος) Κύκλος Επιμόρφωσης των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2013-2014 Συντάκτρια Άννα Κοκκινίδου Υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος 1 Η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα