)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.doe.gr 16-05-08 ) www.doe.gr www.doe.gr"

Transcript

1 Το νοµοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών ωροµίσθιων (σύµφωνα µε την Φ.361.1/363/64313/ ) 2008 Το νοµοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών ωροµίσθιων (σύµφωνα µε την Φ.361.1/363/64313/ ) 29/11/2008

2 Το νοµοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών ωροµίσθιων (σύµφωνα µε την Φ.361.1/363/64313/ ) Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σελ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Σελ. 8 Σελ. 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Σελ. 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Σελ. 19 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Σελ. 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ Σελ. 24 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Σελ. 26 Σελίδα 2

3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. α. Από τις διατάξεις της παρ.5 περίπτ α του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/ τ.α ) ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα στον οποίο κατατάσσονται, µε αίτησή τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από αα) προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, ένα µόριο για κάθε µήνα της προϋπηρεσίας τους, ββ) σε όσους έλαβαν τη βαθµολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεως του ως άνω πίνακα διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π., ένα µόριο για κάθε βαθµολογική µονάδα πάνω από τη βαθµολογική βάση, γγ) σε όσους έλαβαν τη βαθµολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισµό, µισό µόριο για κάθε βαθµολογική µονάδα πάνω από τη βαθµολογική βάση. Οσοι υπάγονται σε περισσότερες της µιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαµβάνουν αθροιστικά τα µόρια αυτών. β. Από τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου περίπτ. β του ως άνω άρθρου του ίδιου νόµου ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους η πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα ωροµίσθιων, που συντάσσεται κατά Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος Κάθε υποψήφιος ωροµίσθιος εκπαιδευτικός εγγράφεται στον πίνακα µόνο µιας Περιφερειακής ιεύθυνσης Εκπαίδευσης. γ. Από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2α περίπτωση ββ του ιδίου ως άνω νόµου ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους και εφεξής, οι διορισµοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγµατοποιούνται σε ποσοστό 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγµατική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού σε δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. δ. Από τις διατάξεις της παρ. 6 του ίδιου ως άνω άρθρου του ίδιου νόµου ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί που κατέχουν περισσότερα του ενός πτυχία, οι οποίοι έχουν διορισθεί σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού, δεν εγγράφονται στον πίνακα της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α της παραγράφου Από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.34 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/ τ.α ), όπως συµπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 περιπτ. α, β και γ του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/ τ.α ), του άρθρου 23 παρ.2 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/ τ.α ) και των διατάξεων του νόµου που προωθείται σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 6 της αριθµ / 2/ (ΦΕΚ 465/ τ.β ) Ρυθµιστικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε µε τις αριθ. α) 46831/ (ΦΕΚ 636/ τ.β ), β) 79630/ 2/ (ΦΕΚ 1084/ τ.β ) και γ) 55127/ 2/ (ΦΕΚ 937/ τ.β ) όµοιες και µε την αριθµ. 913/ (ΦΕΚ 284/ τ.β ) Υπουργική Απόφαση, ορίζεται η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, η οποία στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται ότι νοείται ως τοιαύτη και προσφέρθηκε στους αναφερόµενους φορείς, όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο Ε της παρούσης. 3. α. Από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.3 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/ τ.α ) ορίζεται ότι η υπηρεσία αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών σε σχολικές µονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται από το σχολικό έτος και εφεξής στο διπλάσιο για την κατάταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004. β. Από τις διατάξεις της παρ.5 περίπτ. α του ίδιου άρθρου του ιδίου ως άνω νόµου, η οποία συµπληρώνει την παρ.13 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/ τ.α ), ορίζεται ότι η προϋπηρεσία Σελίδα 3

4 αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, που προσφέρθηκε σε περισσότερους του ενός κλάδους, υπολογίζεται στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε. γ. Από τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου περίπτ. β του ίδιου άρθρου του ως άνω νόµου ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί, ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης, καθώς και οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης, δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ του εδαφίου α της παρ.2 καθώς και των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004, ήτοι δεν µπορούν να ενταχθούν στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών για µόνιµο διορισµό ή για διορισµό ως πολύτεκνοι ή για πρόσληψη ως αναπληρωτές και ωροµίσθιοι. δ. Από τις διατάξεις της παρ.6 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόµου ορίζεται ότι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται αποκλειστικά και µόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών µονάδων, τάξεων ή τµηµάτων ή µε καταγγελία της σύµβασης εργασίας, εφόσον συµπληρώνουν στην ίδια σχολική µονάδα κατά την ηµέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών µε πλήρες εβδοµαδιαίο ωράριο ή µε αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και µε σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της υπηρεσίας, εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών των παρ.2 και 5 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004, ήτοι στους πίνακες µε πραγµατική προϋπηρεσία για µόνιµο διορισµό και στους πίνακες για πρόσληψη αναπληρωτών. εν προσµετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς τυχόν προϋπηρεσία τους στη δηµόσια εκπαίδευση, προηγούµενη της ιδιωτικής, µε οποιαδήποτε σχέση και αν παρασχέθηκε. υνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οσοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών δεν µπορούν να διορισθούν σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 πριν συµπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµισθίου σε δηµόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη, δηλαδή είκοσι (20) µήνες, από την εγγραφή τους στον πίνακα. 4. Από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/ τ.α ), όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3577/07 (ΦΕΚ 130/ τ.α ) ορίζεται ότι: α. εκπαιδευτικοί, που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, δεν προσλαµβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί στη δηµόσια εκπαίδευση. β. η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της προηγούµενης παραγράφου στο ιδιωτικό σχολείο, για το χρονικό διάστηµα από τότε που κλήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δηµόσια εκπαίδευση µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτού προσφερθείσα σε δηµόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη ιεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο. γ. η ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου για τον υπολογισµό της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ως προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε δηµόσιο σχολείο, ισχύει από το σχολικό έτος και για µία µόνο φορά. 5. Από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/ τ.α ) και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258/ τ.α ) ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών αµέσως µετά τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας και τους υποψήφιους που πάσχουν από οµόζυγη µεσογειακή αναιµία και δρεπανο-µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία. 6. Από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/ τ.α ) ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολ. έτους και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τον πίνακα της παρ.5 περίπτ. α του άρθρου 6 του Ν.3255/2004, ήτοι από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, προσλαµβάνονται από τους εγγεγραµµένους στον πίνακα αυτό εκπαιδευτικοί που έχουν τρία (3) τέκνα σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαµβανοµένων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις αυτές. Σελίδα 4

5 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών µε τρία τέκνα και σε ποσοστό 20% γίνεται µε βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγµατοποιούνται οι προσλήψεις. Οι υπαγόµενοι στις ρυθµίσεις της παρούσας περίπτωσης, για το διορισµό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.8 του Ν.1566/1985, προσλαµβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναµο προς αυτό (Σχετική επισήµανση στο Κεφ. της παρούσης). 7. Από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/ τ.α ) ορίζεται ότι αν εξαντληθούν οι πίνακες των υποψηφίων της κατηγορίας αυτής (ενιαίο πίνακα αναπληρωτών-πίνακα Β ), προσλαµβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές από συµπληρωµατικό πίνακα υποψηφίων, ο οποίος συντάσσεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος και στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες µε βάση την ηµεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύµπτωσης της ηµεροµηνίας αυτής µε το βαθµό του πτυχίου τους. Από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.2 της αριθ / 2/ (ΦΕΚ 465/ τ.β ) Ρυθµιστικής Απόφασης ο πίνακας αυτός χαρακτηρίζεται ως Πίνακας Γ. 8. Από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.4 του Ν.3391/2005 ορίζεται ότι προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαµβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τον πίνακα αναπληρωτών διαγράφονται για το σχολικό έτος πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαµβάνουν υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο εντός δέκα ηµερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Εάν αρνηθούν για δεύτερη φορά, διαγράφονται για το σχολικό έτος που διανύεται και για τα δύο επόµενα έτη. 9. Από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.45 περίπτ. β του Ν.3149/2003 ορίζεται ότι δεν εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών όσοι δεν έχουν αποδεχθεί διορισµό τους σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών. Όσοι ανέλαβαν υπηρεσία ως µόνιµοι και παραιτήθηκαν εντός του έτους δεν µπορούν να ενταχθούν στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών. (Αριθ.329/2005 Γνωµοδότησης του Ε Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.). 10. Από τις διατάξεις του άρθρου 15 περιπτ. Α παρ.9 και περιπτ. Β παρ.7 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/ τ.α ) ορίζεται ότι η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δηµόσια εκπαίδευση άλλης χώρας αποτελεί κώλυµα διορισµού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 11. Από τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθµ /ΣΤ5 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 587/ τ.β ) ορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία µπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις /νσεις και τα Γραφεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης. 12. Από τις διατάξεις της αριθµ. 9018/ 2/ (ΦΕΚ 469 τ.β ) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της αριθµ / 2/ (ΦΕΚ 619/ τ.β ) Υπουργικής Απόφασης και ισχύει, ορίζονται οι ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού της ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ως προς τον κλάδο ΠΕ17, καθώς και οι οργανικές θέσεις για καθεµιά από τις ειδικότητες του κλάδου αυτού. 13. α. Από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1 του Ν.3475/2006 ορίζεται ότι η περίπτ. ιε της παρ.8 του άρθρου 14 του Ν.1566/85 αντικαθίσταται ως εξής: «ιε. Κλάδος ΠΕ15-Οικιακής Οικονοµίας: Πτυχίο Οικιακής Οικονοµίας ή Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής». β. Από τις διατάξεις της παρ.2 του ίδιου άρθρου του ιδίου ως άνω νόµου ορίζεται ότι η παρ.11 του άρθρου 14 του Ν.1566/85 αντικαθίσταται ως εξής: «11. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθµός των διοριστέων για κάθε ειδικότητα που διορίζονται κάθε φορά, ανάλογα µε τις υπάρχουσες ανάγκες για κάλυψη των διδασκόµενων µαθηµάτων, του κλάδου ΠΕ04.» 14. Από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.3 του Ν.3577/2007 ορίζεται ότι στο τέλος της περιπτ. β της παρ.8 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, όπου αναφέρονται τα προσόντα διορισµού του κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, Σελίδα 5

6 προστίθεται η φράση «ή πτυχίο του τµήµατος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πατρών». Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από Από τις διατάξεις της αριθµ / 2/ (ΦΕΚ 328, τ.β, ) ορίζεται ότι η παράγραφος γ του άρθρου 2 της υπ αρίθµ / 2/ (ΦΕΚ 204, τ.β, ) Κ.Υ.Α. αντικαθίσταται ως εξής: «για την ειδικότητα ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγων: πτυχίο τµήµατος Περιβάλλοντος, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχεδιασµού Νησιωτικού Περιβάλλοντος και Χαρτογραφίας (Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας) (Π.Σ.Ε.), Επιστηµών και Πολιτισµού-Κατεύθυνση Επιστηµών Περιβάλλοντος (Π.Σ.Ε.) ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής και πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας». 16. Από τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου Νόµου ορίζεται ότι: α. Ως προσόν διορισµού στον κλάδο ΠΕ03-Μαθηµατικών, πέραν των προβλεποµένων στην παρ.8, περ. γ του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, ορίζεται το ίπλωµα της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράµµατος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηµατικού Εφαρµογών ή πτυχίο του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. β. Ως προσόν διορισµού στον κλάδο ΠΕ04, πέραν των προβλεποµένων στην παρ. 8 περ. δ του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, ορίζεται το ίπλωµα της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράµµατος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρµογών ή πτυχίο του Τµήµατος Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών του Παν/µίου Ιωαννίνων ή πτυχίο των Τµηµάτων Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου αντίστοιχα. γ. Οι κλάδοι ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης και ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας εντάσσονται στις καθηγητικές σχολές. δ. Θεσµοθετείται διαδικασία διορισµού όσων εκπαιδευτικών συµπλήρωσαν πραγµατική προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµισθίου εκπαιδευτικού σε δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: I. Τουλάχιστον σαράντα (40) µηνών µέχρι Οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται από το σχολικό έτος και το αργότερο µέχρι και το σχολικό έτος , σε ποσοστό που ορίζεται κατ έτος στο 1/5 του συνολικού αριθµού αυτών, κατά προτεραιότητα έναντι όσων συµπλήρωσαν προϋπηρεσία 24 µηνών και έναντι των εγγεγραµµένων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (40%) και πέραν των ποσοστών 60% - 40%. II. Τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, εφόσον έχουν λάβει τη βαθµολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ (από την εφαρµογή του άρθρου 6, παρ.3, του Ν.2525/1997). Οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται από το σχολικό έτος και εφεξής, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και µε σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραµµένων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (40%) και µετά από τους εκπαιδευτικούς της προηγούµενης παραγράφου και πέραν των ποσοστών 60%-40%. Ο αριθµός των διοριζοµένων ανά σχολικό έτος και ανά κλάδο και ειδικότητα θα καθορίζεται µε Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. III. Οι υπαγόµενοι στις ανωτέρω υπό στοιχεία I. και II. εκπαιδευτικοί, για το διορισµό των οποίων προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις ως προσόν διορισµού πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), διορίζονται µόνον εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναµο προς αυτό. IV. α Στην περ. κ της παρ.8 του άρθρου 14 του Ν.1566/85, όπου καθορίζονται τα τυπικά προσόντα διορισµού στον κλάδο Ε01, προστίθεται η φράση: «καθώς και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ)». β Οι διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α ) εφαρµόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου, για τους διορισµούς και τις προσλήψεις σε θέσεις αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α ). ε.. Η παρ. 34 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 α και β του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α) και του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Σελίδα 6

7 «34. α. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε: α) στα δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, β) στα Μουσικά σχολεία, γ) στα Τµήµατα Αθλητικών ιευκολύνσεων, δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήµερα Σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων, ι) σε θέσεις µονίµων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί µέχρι , ια) για την εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής Εκπαίδευσης, ιβ) για την εφαρµογή των προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης ιγ) στα Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας (Σ Ε) του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α) και ιδ) στα δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρµόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά την ηµεροµηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιφυλασσοµένης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000. β. Προσµέτρηση των υπηρεσιών της παραγράφου α γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει: i) από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή µε εξουσιοδότηση αυτού από τις Περιφερειακές ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης. ii) από τους αρµόδιους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φορείς στα Ολοήµερα Σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και για την εφαρµογή των προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής βοήθειας. iii) από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας για τα δηµόσια ναυτικά λύκεια πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και iv) από τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων για τις σχολές και τα τµήµατα αυτής v) από τη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ι ΕΚΕ για τα Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωροµισθίων στα Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται µέχρι το µισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου. vi) από φορείς των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρµόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου. στ) Υπηρεσία ωροµίσθιων εκπαιδευτικών που έχει ήδη προσφερθεί ή προσφέρεται στα Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας των περιοχών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις οποίες λειτουργούν αντιστοίχως σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κατηγοριών Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ κατά την αριθµ / 2/ (ΦΕΚ 599 Β ) Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός δυσπροσίτων σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης», εµπίπτει στην κατά τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 3, του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α ) αυξηµένη στο διπλάσιο προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα σχολεία. Σελίδα 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χηµικών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΤΕ01 και Ε01 της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν Αίτηση- ήλωση για εγγραφή στους πίνακες: α) του άρθρου 6 παρ.5 περίπτ. α του Ν.3255/2004, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ενιαίος πίνακας αναπληρωτών εκπαιδευτικών (πίνακας Β ), β) του άρθρου 13 παρ.1 του Ν.3149/2003, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως πίνακας αναπληρωτών µε µηδενικά µόρια (πίνακας Γ ) γ) του άρθρου 6 παρ.5 περίπτ.β του Ν.3255/2004, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ενιαίος πίνακας ωροµίσθιων εκπαιδευτικών. Από τον πίνακα αυτό θα προσληφθούν, ύστερα από αίτησή τους, οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί για πρόσληψη ως ωροµίσθιοι στο κανονικό πρόγραµµα, καθώς και οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για πρόσληψη στα Ολοήµερα Σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΤΕ16 και οι εµπειροτέχνες ιδιώτες µουσικοί θα κληθούν µε ξεχωριστή εγκύκλιο. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Όσοι επιθυµούν να διοριστούν ως µόνιµοι εκπαιδευτικοί κατά το σχολικό έτος από τους πίνακες αναπληρωτών και ωροµισθίων ανά κατηγορία προϋπηρεσίας (40µηνο- 24µηνο-40%) υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση µε την παρούσα εγκύκλιο για ένταξη στους πίνακες αυτούς προκειµένου να καταρτιστούν πίνακες 40µήνου και 24µήνου. Σε περίπτωση µη υποβολής αίτησης δεν είναι δυνατός ο διορισµός τους. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τους κλάδους Β/θµιας Εκπαίδευσης διευκρινίζονται τα εξής: 1. Για τον κλάδο ΠΕ02-Φιλολόγων γίνεται επίσης δεκτό και το πτυχίο του Τµήµατος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πατρών. 2. Για τον κλάδο ΠΕ03-Μαθηµατικών γίνεται επίσης δεκτό και το ίπλωµα της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράµµατος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηµατικού Εφαρµογών ή το πτυχίο του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 3. Για τον κλάδο ΠΕ04 γίνεται επίσης δεκτό και το ίπλωµα της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου µε πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράµµατος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρµογών (ΠΕ04.01) ή το πτυχίο του Τµήµατος Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών του Παν/µίου Ιωαννίνων (ΠΕ04.04) ή το πτυχίο των Τµηµάτων Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου αντίστοιχα (ΠΕ04.05). Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ04 θα δηλώνουν και την ειδικότητα στην οποία ανήκουν: ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ04.02 Χηµικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων και ΠΕ04.05 Γεωλόγων. 4. Για τον κλάδο ΠΕ12 Ραδιοηλεκτρολόγων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι φυσικού τµήµατος πανεπιστηµίων µε ενδεικτικό µεταπτυχιακών σπουδών ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικού αυτοµατισµού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος ισότιµου µε τα παραπάνω µόνο ενδεικτικά. 5. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ13, που απέκτησαν πτυχίο του Τµήµατος ηµόσιας ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου µετά τις 30/6/1984, δεν έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση. Σελίδα 8

9 6. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ15-Οικιακής Οικονοµίας γίνεται δεκτό µόνον Πτυχίο Οικιακής Οικονοµίας ή Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. 7. Σύµφωνα µε την υπ αριθµ / 2/ Υ. Α. (ΦΕΚ 619 Β ) οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Ενεργειακής Τεχνικής κατά την κατεύθυνση σπουδών τους (κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου και κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου) εντάσσονται αντίστοιχα στις ειδικότητες Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων του κλάδου ΠΕ17 Τεχνολόγων. Η προσφερθείσα προϋπηρεσία αναπληρωτών-ωροµισθίων µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους στην ειδικότητα Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής υπολογίζεται εφεξής στην ειδικότητα στην οποία εντάσσονται κατά την κατεύθυνση σπουδών που έχουν παρακολουθήσει. Οι αιτήσεις των πτυχιούχων των Τµηµάτων Ενεργειακής Τεχνικής θα καταχωριστούν στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα, ενώ µετά την ηλεκτρονική καταχώριση, µε ευθύνη των /νσεων, θα αποσταλούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ ( /νση Προσωπικού ευτεροβάθµιας Εκπ/σης, Τµήµα Α ιορισµών) µόνο οι τίτλοι σπουδών των υποψηφίων, προκειµένου να ολοκληρωθεί η κατάταξή τους στις επιµέρους ειδικότητες κατά την ανωτέρω διάταξη. 8. α. Σύµφωνα µε την αριθµ / 2/ Υ.Α. (ΦΕΚ 2400/ τ.β ) στον κλάδο ΠΕ18 καταργείται η ειδικότητα ΠΕ18.06 Κοπτικής-Ραπτικής και ιδρύεται η ειδικότητα «Σχεδιασµός και Παραγωγή Ενδυµάτων» µε τυπικά προσόντα διορισµού το πτυχίο ΤΕΙ του Τµήµατος Σχεδιασµού και Παραγωγής Ενδυµάτων και Πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Η νέα ειδικότητα συγχωνεύεται µε την ειδικότητα ΠΕ18.20-Κλωστοϋφαντουργίας µε την ονοµασία «Κλωστοϋφαντουργία-Σχεδιασµός και Παραγωγή Ενδυµάτων». Κατά τη µεταβατική περίοδο, αντί του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας γίνονται δεκτοί και οι έχοντες παιδαγωγική κατάρτιση κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2525/1997. Οι υποψήφιοι του ανωτέρω κλάδου µπορούν να υποβάλουν αίτηση αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού και στην περίπτωση που δεν διαθέτουν παιδαγωγικό πτυχίο (άρθρο 8 παρ.7 του Ν.3194/2003). Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται ότι στον κλάδο ΤΕ01-Πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ οι ειδικότητες ΤΕ01.22-Κοπτικής Ραπτικής και ΤΕ01.27-Κλωστοϋφαντουργίας ενοποιούνται και η νέα ενοποιηµένη ειδικότητα φέρει την ονοµασία «Κοπτικής-Ραπτικής-Κλωστοϋφαντουργίας» (ΤΕ01.37). β. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ19-Πληροφορικής Πανεπιστηµίου απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήµης Υπολογιστών ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/νιών και ικτύων ή του Προγράµµατος Σπουδών Επιλογής «Επιστήµες και Πολιτισµός» µε κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρµογές τους» Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένος ισότιµος ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής. γ. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ20-Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ιοίκηση και στην Οικονοµία ή ιαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοµατισµού ΤΕΙ της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένος ισότιµος ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κανένα πτυχίο ή δίπλωµα από τα ανωτέρω αναφερόµενα στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής δεν θεωρείται ότι είναι «καθηγητικής σχολής» και δεν υποκαθιστά το προσόν του παιδαγωγικού πτυχίου (Ν.3194/03 και Αποφάσεις ΣτΕ 3325 και 3326/03). Σελίδα 9

10 9. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΤΕ01 απαιτείται αναγνωρισµένο από το ΥΠΕΠΘ πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β κύκλου Τ.Ε.Ε. ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιµίας του συγκεκριµένου πτυχίου µε πτυχίο Μέσης Σχολής, από τον Ο.Ε.Ε.Κ, εάν δεν είναι σαφής η βαθµίδα εκπαίδευσης. Για τα πτυχία εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιµίας από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από την οποία να προκύπτει η αντίστοιχη ειδικότητα. 10. Για τους υποψηφίους του κλάδου Ε01 απαιτείται αναγνωρισµένο από το ΥΠΕΠΘ πτυχίο Α Κύκλου Τ.Ε.Ε. ή Τεχνικής και Επαγγελµατικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ή πτυχίο και βεβαίωση από τον Ο.Ε.Ε.Κ, από την οποία να προκύπτει ότι είναι ισότιµο και αντίστοιχο µε πτυχίο Κατώτερης Επαγγελµατικής Σχολής, και τριετής (3ετής) επαγγελµατική πείρα στην ειδικότητα µετά την κτήση του πτυχίου. Για τα πτυχία εξωτερικού απαιτείται ισοτιµία από τον Ο.Ε.Ε.Κ. από την οποία να προκύπτει η αντίστοιχη ειδικότητα. Επίσης, σύµφωνα µε τις επικείµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις, στις προσλήψεις αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών του συγκεκριµένου κλάδου προηγούνται όσοι έχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο ισοδύναµο προς αυτό. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επαγγελµατική πείρα αποδεικνύεται: α. Για τους ασφαλισµένους στον Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην ΤΕΒΕ), από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναφέρονται η ιδιότητα και τα χρονικά διαστήµατα απασχόλησής τους και β. Για τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ, από βεβαίωση του εργοδότη και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήµων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι στερούνται επαγγελµατικής εµπειρίας, συµψηφίζεται ίσης χρονικής διάρκειας διδακτική προϋπηρεσία, η οποία δε µοριοδοτείται. ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ: 1. Οι κάτοχοι πτυχίων των Εκκλησιαστικών Σχολών (Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων) µετά το έτος 1991, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ.2 του Ν.1946/1991 (ΦΕΚ 69/ τ.α ) Επισηµαίνεται ότι η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, η οποία λειτουργούσε ως Ανωτέρα Ιερατική Σχολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β..643/ (ΦΕΚ 183/Α ) και µετονοµάσθηκε µε το άρθρο 1 του Π..1025/ (ΦΕΚ 344 Α ) σε Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή, δεν λειτούργησε ποτέ ως Παιδαγωγική Ακαδηµία. Ως εκ τούτου ούτε και οι κάτοχοι πτυχίων της Σχολής αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. 2. Οι κάτοχοι πτυχίων ειδικής αγωγής των Πανεπιστηµίων: α) Θεσσαλίας, Σχολής Επιστηµών του Ανθρώπου του Τµήµατος Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής (Κατευθύνσεων ασκάλων ή Νηπιαγωγών), β) Μακεδονίας, Σχολής Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Κατευθύνσεων Συνεχούς Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες), καθώς και των αντιστοίχων τίτλων της αλλοδαπής. 3. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70- ασκάλων κατόχων πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφόσον δεν προσκοµίσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του ειδικού προγράµµατος επανεκπαίδευσης παιδαγωγικού τµήµατος Ελληνικών Πανεπιστηµίων (άρθρο 30, παρ.2 του Ν.2083/1992, άρθρο 10 παρ.3 του Ν.2327/1995 και άρθρο 9, παρ.8 του Ν.3391/2005). Σε περίπτωση έναρξης παρακολούθησης του προγράµµατος µπορούν να υποβάλουν Αίτηση- ήλωση ένταξης στους οικείους πίνακες µε Υπεύθυνη ήλωση ότι θα προσκοµίσουν τη βεβαίωση παρακολούθησης κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης. 4. Όσοι κατεστάθησαν πτυχιούχοι του Τµήµατος ηµόσιας ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου µετά τις 30/6/ Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ15-Οικιακής Οικονοµίας γίνεται δεκτό µόνον Πτυχίο Οικιακής Οικονοµίας ή Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Σελίδα 10

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι : ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ19-94Π Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-07-2014 έως 08-08-2014.

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-07-2014 έως 08-08-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ A (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ) ------------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 119392/Ε2. ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Έδρες τους)

Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 119392/Ε2. ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Έδρες τους) Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 27-07 2015 έως 07 08 2015.

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 27-07 2015 έως 07 08 2015. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 9 / 7 / 2009 Αριθµ. Πρωτ. 81478 / Γ6 Γενική ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. : 151 80 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος 1 ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr Αναθεωρηµένη έκδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του -νέου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολικό έτος που αναφέρεται στο θέμα σε 2012-2013 και ως προς την πρόσκληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολικό έτος που αναφέρεται στο θέμα σε 2012-2013 και ως προς την πρόσκληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολικό έτος που αναφέρεται στο θέμα σε 2012-2013 και ως προς την πρόσκληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2363 24 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91274/Γ6 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14605 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 516 8 Οκτωβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 3Π/2008) Διεξαγωγής διαγωνισμού για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέα Παπανδρέου 37 84085 /Γ6 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις

Ανδρέα Παπανδρέου 37 84085 /Γ6 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε. Μαρούσι, 26-6-08 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕIΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Ανδρέα Παπανδρέου 37 84085 /Γ6 151

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Απαραίτητη προϋπόθεση κάλυψης κενών θέσεων εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών στη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Σαμοθράκης Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551089270 Fax 25510892271 Email : samothrakideas@mail.gr Σαμοθράκη 2/8/2011 Αριθμ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2311 28 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 127947/Γ6 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασί ας πρόσληψης α) προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 59144 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηµ/νία: 24/07/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ. : 90162 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Αρ.Πρωτ. : 90162 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 29/10/2013 Αρ.Πρωτ. : 90162 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ : ΒΕΙΠ9-ΠΨ2

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ : ΒΕΙΠ9-ΠΨ2 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα