ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ / Ε5 (1) Κανονισμός σπουδών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α / ) και ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α / ). 2. Τις διατάξεις του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α / ) «για τη διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθ μιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». 3. Το π.δ. 498/1984 (ΦΕΚ 176/Α/ ) «Κανονισμός σπουδών στα ΤΕΙ». 4. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ υπουργική από φαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 608 Β / ). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 6. Την υπ αριθμ. 18/ απόφαση της Συνεδρία σης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το αρ. Φ7/1502/ έγγραφο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, απο φασίζουμε: Εγκρίνουμε ως προς τη νομιμότητά της και την πληρό τητά της την από απόφαση της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Εκπαι δευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων με την οποία καταρτίστηκε ο κανονισμός σπουδών του παραπάνω ιδρύματος, και η οποία έχει ως ακολούθως: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές, εγγραφές, έναρξη και λήξη μαθημάτων Άρθρο 1 Εγγραφή σπουδαστών 1. Σπουδαστές του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων καθίστανται όσοι εγγράφονται σ αυτό μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων σπουδαστών γί νονται στο οικείο Τμήμα μέσα στα χρονικά όρια που ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2006 ορίζονται με τις εκάστοτε Υπουργικές αποφάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στην ανώτατη εκπαίδευση και με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις ίδιες αποφάσεις. Για όσους προέρχονται από μετεγγραφή ή κατάταξη για την εγγραφή τους απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης του Τμήματος, σύμφωνα με τις κεί μενες διατάξεις. 3. α) Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατετα μένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού με αιτι ολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Τμήματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και τεκμηριώνονται με σχετικά δικαιολογητικά οι λόγοι της καθυστέρησης. β) Σπουδαστής που δεν γράφτηκε ούτε με τη δι αδικασία του προηγούμενου εδαφίου αυτής της πα ραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής του στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 4. Σπουδαστής που έχει εγγραφεί στο ΤΕΙ Ιονίων Νή σων δεν μπορεί να είναι συγχρόνως σπουδαστής και σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άρθρο 2 Ανανέωση εγγραφής αναστολή σπουδών 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 27 ν. 1404/1983, ο σπουδαστής υποχρεούται ανά εξάμηνο σε ανανέωση εγγραφής. Η ανανέωση γίνεται συγχρό νως με τη δήλωση παρακολούθησης των μαθημάτων μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου με ειδική έντυπη δήλωση που διατίθεται από το Τμήμα. 2. α) Σπουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο (2) συνεχόμενα ή για τρία (3) μη συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος. β) Είναι δυνατή η επανεγγραφή διαγραφέντος σπου δαστή μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Τμήματος και απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ. 3. Κάθε σπουδαστής μπορεί να ζητήσει την προσωρινή αναστολή των σπουδών του για ένα ή δύο εξάμηνα σύμ

2 24326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φωνα με την παρ. 6 του άρθρου 27 του νόμου 1404/1983, όπως ισχύει σήμερα. Άρθρο 3 Κύκλοι σπουδών, έναρξη, διακοπή και λήξη των μαθημάτων 1. Τη βασική εκπαιδευτική μονάδα στο ΤΕΙ Ιονίων Νή σων αποτελεί το διδακτικό εξάμηνο. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 5η Ιουλίου του επομένου έτους και περιλαμβάνει δύο αυτοτελή διδακτικά εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρι νό. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τις 20 Σεπτεμβρίου και το εαρινό εξάμηνο αρχίζει μετά τη λήξη των εξετάσεων β περιόδου του χειμερινού εξαμήνου. 2. α) Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 19 εβδο μάδες συνολικά και ειδικότερα 15 πλήρεις εβδομάδες για τη διδασκαλία μαθημάτων και από δύο εξεταστικές περιόδους διάρκειας 2 εβδομάδων η κάθε μία. β) Η δεύτερη εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμή νου γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επομένου διδακτικού έτους. γ) Μετά τη λήξη των εξετάσεων του χειμερινού εξα μήνου και μέχρι την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, πα ρεμβάλλεται μία εβδομάδα ελεύθερη μαθημάτων. 3. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων, των εξετάσεων και των διακοπών του επό μενου διδακτικού έτους, καθορίζονται, κατ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 27 του ν. 1404/1983 από το Συμβού λιο του Ιδρύματος και ανακοινώνονται με ευθύνη της διοίκησης του Ιδρύματος ενιαία για όλα τα Τμήματα το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους. 4. Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων, μαθήματα και εξετάσεις δεν διεξάγονται τις επίσημες εορτές και δι ακοπές που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Οργάνωση σπουδών Άρθρο 4 Προγράμματα σπουδών Οργάνωση μαθημάτων 1. Οι σπουδές στο ΤΕΙ οργανώνονται με βάση το εξα μηνιαίο μάθημα. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας του τυπικού προγράμματος σπουδών θα πρέπει να είναι από 24 έως 26. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κάθε Τμή ματος διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ), κατ επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ) και προαιρετικά (ΠΜ). Ανάλογα με το περιεχόμενό τους, τα μαθήματα διακρί νονται σε Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), Μαθήμα τα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) και Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, τα ΜΓΥ είναι τα βασικά μαθήματα υποδομής. Στα μαθήματα Γενικής Υποδομής περιλαμβάνονται τα Μαθήματα Δ.Ο.Ν.Α. ήτοι Διοίκησης (Δ), Οικονομίας (Ο), Νομοθεσίας (Ν), Ανθρωπιστικών (Α) σπουδών και τα μαθήματα Επιχειρηματικότητας. Στα ΜΕΥ υπάγονται βασικά μαθήματα του προγράμ ματος σπουδών που στηρίζονται στα ΜΓΥ και βοηθούν στην κατανόηση των μαθημάτων ειδικότητας (ΜΕ). Τα μαθήματα ειδικής υποδομής και ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70% του συνόλου των μαθημάτων που απαιτούνται για λήψη πτυχίου. Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ) είναι συνήθως τα μαθήματα υποδομής και τα βασικά μαθήματα της ειδικότητας, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους σπουδαστές του Τμήματος. Κατεπιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΕΥ) είναι κυ ρίως τα μαθήματα ειδικότητας και επιλέγονται από τους σπουδαστές από πίνακα περισσοτέρων μαθημά των σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών του κάθε Τμήματος. Ο συνολικός αριθμός των κατ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων που προ σφέρονται πρέπει να είναι διπλάσιος του αριθμού των κατ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων που οφείλει να παρακολουθήσει ο σπουδαστής. Τα κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται μετά το 4ο εξά μηνο σπουδών και αποτελούν κατά ανώτατο όριο το 10% του συνόλου των μαθημάτων που πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ο σπουδαστής για τη λήψη πτυχίου. Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ) είναι μαθήματα γενικής μόρφωσης, ξένων γλωσσών, μαθήματα εμβάθυνσης, υποδομής ή διεπιστημονικά. Ως προαιρετικά μαθήματα μπορούν να επιλέγονται από τους σπουδαστές θεωρη τικά μαθήματα άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ ή το θεωρητικό μέρος κατ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του ίδίου Τμήματος που δεν έχει επιλέξει ο σπουδαστής ή και μαθήματα συνεργαζομένων ελληνικών ή ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. 2. α) Σε κάθε μάθημα του προγράμματος του Τμήμα τος κατανέμονται Πιστωτικές Μονάδες ή Διδακτικές Μονάδες (ΕCTS). Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων των μαθημάτων κάθε εξαμήνου είναι τριάντα (30) και κατανέμεται στα μαθήματα αναλογικά προς τον Φόρ το Εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδημαϊκού προγράμματος από κάθε σπουδαστή. Ο Φόρτος Εργασίας υπολογίζεται σε κάθε μάθημα κατά προσέγγιση τριπλάσιος του χρόνου θε ωρητικής διδασκαλίας και ίσος προς τον χρόνο εργα στηριακής διδασκαλίας. Κάθε Πιστωτική Μονάδα αντι στοιχεί σε 25 ώρες Φόρτου Εργασίας. Ο εξαμηνιαίος φόρτος εργασίας είναι 750 ώρες. Στο σύνολο των 30 Πιστωτικών Μονάδων δεν συμπεριλαμβάνονται τα Προ αιρετικά Μαθήματα. β) Στο 8ο εξάμηνο σπουδών πραγματοποιείται η πτυ χιακή εργασία και η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, στις οποίες κατανέμονται 20 και 10 πιστωτικές μονάδες αντίστοιχα. 3. α) Όταν οι γνώσεις που παρέχονται σ ένα μάθημα είναι προϋπόθεση για την ικανότητα παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρί ζεται ως προαπαιτούμενο του δεύτερου και το δεύτερο ως εξαρτώμενο του πρώτου. Το σύνολο των εξαρτώ μενων και προαπαιτούμενων μαθημάτων ονομάζεται αλληλοσυνδεόμενα μαθήματα. Ένα μάθημα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και προαπαιτούμενο ενός μαθήματος και εξαρτώμενο από άλλο μάθημα. Για κάθε μάθημα μπορεί να υπάρχουν μέχρι τρία (3) προαπαιτούμενα και σε κάθε προαπαιτούμενο μπορεί να αντιστοιχούν μέχρι τρία (3) εξαρτώμενα μαθήματα. Ο ολικός αριθμός των αλληλοσυνδεόμενων μαθημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνόλου των υποχρεωτικών μαθημάτων του Τμήματος.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα από αυτά μαθήματα κατά τις διακρίσεις του άρθρου αυτού (παρ. 3, εδάφιο α.) γ) Στις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων ειδικότη τας, η συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου για τα θέματα της αρμοδιότητας τους, των μελών Ε.Π των Γενικών Τμημάτων που διδάσκουν στο Τμήμα είναι υποχρεωτική. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή και για τα μέλη του ΕΡ.ΔΙ.Π που διδάσκουν στο Τμήμα. δ) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος καθορίζει τον Τομέα του Τμήματος που έχει αρμοδιότητα για τη δι δασκαλία κάθε μαθήματος. Εάν στο πρόγραμμα σπου δών περιλαμβάνονται και μαθήματα που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο Τομέα άλλων Τμημάτων ή του Κ.Ξ.Γ, η ανάθεση του αντίστοιχου διδακτικού έργου σε μέλη ΕΠ του Τομέα αυτού γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ. 4. Α. Το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, συ ντάσσεται με τη φροντίδα του Συμβουλίου του Τμή ματος και ανακοινώνεται με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος το οποίο περιέχει: Το πρόγραμμα σπουδών κάθε εξαμήνου Τους διδάσκοντες στους οποίους έχει ανατεθεί η διδασκαλία κάθε μαθήματος του προγράμματος σπου δών και Την ημέρα, την ώρα και την αίθουσα ή το χώρο που θα πραγματοποιηθεί κάθε μάθημα. Β. Κατά την κατάρτιση του εβδομαδιαίου ωρολογί ου προγράμματος κάθε Τμήματος λαμβάνεται πρόνοια, ώστε: α. Τα μέλη Ε.Π. να παρέχουν διδακτικό έργο και πρόσθετες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων Α, Β, Γ του άρθρου 20 του ν. 1404/1983, όπως ισχύει. β. Να διδάσκουν μαθήματα μέχρι έξι (6) ώρες ημερη σίως το μέγιστο, από τις οποίες οι ώρες θεωρητικής διδασκαλίας δεν υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) συνεχό μενες στο ίδιο μάθημα. γ. Η διδασκαλία των μαθημάτων να πραγματοποι είται σε τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα, ενώ βρίσκονται στη διάθεση του Ιδρύματος όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. δ. Στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα τα μαθήμα τα των τυπικών εξαμήνων να μην παρουσιάζουν κενά, με δυνατότητα παρέκκλισης από μάθημα σε μάθημα κατά μία ώρα, και με την προϋπόθεση ο συνολικός χρόνος διδασκαλίας σε κάθε τυπικό εξάμηνο να μην υπερβαίνει τις 7 ώρες κάθε ημέρα και ο συνολικός χρόνος από την έναρξη του πρώτου μαθήματος μέχρι τη λήξη του τελευταίου μαθήματος να μην υπερβαίνει τις 8 ώρες την ημέρα συνολικά. ε. Να συμπίπτει ελέυθερος χρόνος 3 4 ωρών σε συ γκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας που θα χρησιμοποι είται για τη σύγκληση των οργάνων του Τμήματος ή συνελεύσεων των μελών του ΤΕΙ, για τη συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, καθώς και για συμ μετοχή σε άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Ιδρύματος. στ. Μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (ΕΥ) διδάσκο νται μόνο μετά από έγκριση του Συμβουλίου του ΤΕΙ, όταν ο αριθμός των σπουδαστών που δήλωσαν το μά θημα είναι μικρότερος του μισού(1/2) αριθμού των εγ γεγραμένων σπουδαστών στο τυπικό εξάμηνο. ζ. Αναστολή διοργάνωσης μαθημάτων κατεύθυνσης ή κατ επιλογήν υποχρεωτικών ή προαιρετικών μαθημάτων είναι δυνατή υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρ. 5, του άρθρου 26 του ν. 1404/1983, όπως ισχύει. 5. Ο σπουδαστής για κάθε διδακτικό εξάμηνο υποβάλ λει ταυτόχρονα με την εγγραφή του, ή την ανανέωση εγγραφής του, δήλωση με το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα που πρό κειται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό. 6. Κατά την κατάρτιση του ατομικού προγράμματος σπουδών, λαμβάνονται υπόψη τα εξής: α) Οι νεοεισαχθέντες σπουδαστές εγγράφονται και παρακολουθούν τα μαθήματα που προβλέπει το πρό γραμμα σπουδών για το πρώτο εξάμηνο. β) Οι υπόλοιποι σπουδαστές, δικαιούνται να δηλώσουν μαθήματα με την εξής σειρά: δηλώνουν πρώτα τα οφει λόμενα μαθήματα από τα εξάμηνα που προηγούνται του τυπικού εξαμήνου στο οποίο και εγγράφονται. Κατόπιν δηλώνουν τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου και στη συνέχεια μαθήματα επομένων εξαμήνων. γ) Ο μέγιστος αριθμός των δηλούμενων μαθημά των ανά εξάμηνο αντιστοιχεί σε μαθήματα των οποίων οι πιστωτικές μονάδες είναι τριάντα εννέα (39), δη λαδή, οι πιστωτικές μονάδες ενός τυπικού εξαμήνου προσαυξημένες κατά 30 %. Στα παραπάνω μαθήματα περιλαμβάνονται τα υποχρεωτικά (Υ) και τα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ). Τα προαιρετικά (ΠΜ) μπορούν να δηλώνονται επιπλέον. δ) Ο σπουδαστής σε κάθε εξάμηνο σπουδών, μπορεί να δηλώσει μέχρι δύο προαιρετικά μαθήματα. Mέχρι το έβδομο τυπικό εξάμηνο σπουδών ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει συνολικά μέχρι επτά (7) προαιρε τικά μαθήματα. ε) Επικαλύψεις μαθημάτων στα ατομικά προγράμματα σπουδών δεν επιτρέπονται. Διαπίστωση επικαλύψεων πριν από τις εξετάσεις έχει ως συνέπεια τη διαγραφή του σπουδαστή από τα μαθήματα που επικαλύπτονται. Η διαπίστωση επικάλυψης μετά τις εξετάσεις επιφέρει την ακύρωση της βαθμολογίας των επικαλυπτόμενων μαθημάτων στ) Δεν δηλώνονται μαθήματα τα οποία αποτελούν αλυσίδα με προαπαιτούμενο ή προαπαιτούμενα μαθή ματα, εφόσον οφείλεται το προαπαιτούμενο ή προα παιτούμενα μαθήματα. Διαπίστωση παρόμοιας δήλωσης επιφέρει τη διαγραφή του σπουδαστή από τα μαθήματα και την ακύρωση της όποιας ενδιάμεσης ή τελικής βαθ μολογίας έχει στο μάθημα αυτό. ζ) Ο σπουδαστής δε μπορεί να δηλώσει εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλώσει συγχρόνως ή σε προη γούμενο εξάμηνο το θεωρητικό μέρος του. η) Η επιλογή του μαθήματος «Ορολογία Ξένη γλώσ σα» προϋποθέτει την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις επάρκειας των γνώσεων της συγκεκριμένης ξένης γλώσσας σε χρόνο προγενέστερο της επιλογής του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος κανονισμού. 7. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού εξαμήνου ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής δήλωσης του, κατά δύο το πολύ μαθήματα. Στην τροποποιητική αυτή

4 24328 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δήλωση μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον μαθήματα σε αντικατάσταση όσων έχει ανασταλεί η λειτουργία με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. 8. α) Με εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήμα τος και απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ είναι δυνατόν να οργανωθεί η διδασκαλία ενός ή περισσότερων μαθη μάτων με κατανομή των εξαμηνιαίων ωρών διδασκαλίας με άλλους τρόπους, όπως π.χ. διδασκαλία μαθημάτων συγκεντρωτικά υπό μορφή αρθρωτών διδακτικών ενοτή των (modules). Στην περίπτωση αυτή οι ώρες διδασκα λίας κατανέμονται σε 1 2 εβδομάδες ανά μήνα ή σε 4 6 εβδομάδες ανά διδακτικό εξάμηνο και ανακοινώνονται εγκαίρως προκειμένου κάθε σπουδαστής με την έναρξη του νέου εξαμήνου να συντάξει τη δήλωση των μαθη μάτων που πρόκειται να παρακολουθήσει β) Προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία ενός προγράμματος σπουδών με τη μορφή αρθρωτών διδα κτικών ενοτήτων, με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων μπορούν να προσαρμοσθούν ανάλογα διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 5 Διδασκαλία ξένων γλωσσών 1. Στο T.E.I Ιονίων Νήσων διδάσκονται μία ή περισσό τερες από τις γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ή άλλη γλώσσα, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και την επαγγελματική κατεύθυνση των αποφοίτων του Τμήματος, τις ανάγκες εκσυγχρονισμού των προγραμ μάτων σπουδών και γενικότερα ανάλογα με τα ενδι αφέροντα των σπουδαστών. Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας πραγματοποιείται με θεωρητική και εργα στηριακή προσέγγιση και έχει ως σκοπό να μάθουν οι σπουδαστές πολύ καλά τη χρήση της σε βαθμό που να μπορούν να κατανοούν κείμενα της ειδικότητας τους και να επικοινωνούν σε διεθνές περιβάλλον. 2. Στο πρόγραμμα σπουδών το μάθημα της ξένης γλώσσας μπορεί να υπάρχει σε ένα ή περισσότερα εξά μηνα σπουδών και να υπάγεται είτε στα υποχρεωτικά (Υ), είτε στα κατ επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ), είτε στα προαιρετικά μαθήματα (Π.Μ). Στην περίπτωση που ξένη γλώσσα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών, ως υποχρεωτικό, ή ως κατ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα, προσμετράται και υπολογίζεται στο συνολικό αριθμό μαθημάτων του εξαμήνου και κατά συνέπεια και όλου του προγράμματος σπουδών. 3) α) Το μάθημα «Ορολογία Ξένη γλώσσα» εφόσον είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα σπουδών ως υποχρε ωτικό ή κατεπιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, διδάσκεται σε προχωρημένο εξάμηνο σπουδών. β) Η επιλογή του μαθήματος «Ορολογία Ξένη γλώσσα», προϋποθέτει την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις επάρ κειας των γνώσεων της συγκεκριμένης ξένης γλώσσας σε χρόνο προγενέστερο της επιλογής του. Οι εξετάσεις οργανώνονται και διενεργούνται για όλα τα Τμήματα του ΤΕΙ, αμέσως μετά το τέλος των εξετά σεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου κάθε εξαμήνου, από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών (Κ.Ξ.Γ.) του ΤΕΙ. Το Κ.Ξ.Γ. είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων και την κοινοποίησή τους στους ενδι αφερομένους και στις γραμματείες των Τμημάτων. Η επιλογή του μαθήματος χωρίς την προηγούμενη επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις επάρκειας ακυρώνει τη δυνα τότητα παρακολούθησης του μαθήματος και κατά συνέ πεια και τη βαθμολογία που τυχόν έχει επιτευχθεί. 4. Για τους σπουδαστές οι οποίοι δεν γνωρίζουν ξένη γλώσσα και εφ όσον αυτή δεν είναι ενταγμένη στο τυ πικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, ως υποχρεω τικό ή κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, το Τμήμα, σε συνεργασία με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών, οργανώνει και εντάσσει στο πρόγραμμα σπουδών του στα πρώτα κυρίως εξάμηνα, μαθήματα γλώσσας ως προαιρετικά μαθήματα τα οποία μπορούν να επιλέγουν οι ενδια φερόμενοι σπουδαστές. Η σύμφωνα με τα παραπάνω επιλογή, δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση συμμετο χής στις εξετάσεις επάρκειας που απαιτείται να έχουν προηγηθεί της επιλογής του μαθήματος «Ορολογία Ξένη Γλώσσα». Τα προαιρετικά μαθήματα γλώσσας διδάσκονται σε επίπεδα αρχάριων ή και προχωρημένων. Είναι δυνατόν τα προαιρετικά μαθήματα γλώσσας να οργανώνονται και σε διατμηματικό επίπεδο. Η διδασκα λία του μαθήματος της ξένης γλώσσας ως προαιρετικού ή κατ επιλογήν υποχρεωτικού (Ε.Υ) πραγματοποιείται εφόσον σε κάθε επίπεδο, δηλώσουν και παρακολουθούν τουλάχιστον (15) δεκαπέντε σπουδαστές. 5. α) Με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος υπο χρεωτικά μαθήματα μπορούν να χαρακτηρίζονται ως κατεπιλογήν υποχρεωτικά, εφόσον η επιλογή θα αφορά την παράλληλη διδασκαλία του μαθήματος στην Ελλη νική και σε μια ξένη γλώσσα. β) Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέγει και ξενόγλωσσα μαθήματα ως κατ επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ), εφόσον έχουν εισαχθεί στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. γ) Στα ξενόγλωσσα μαθήματα οι εξετάσεις διενερ γούνται, είτε στην ξένη είτε στην Ελληνική γλώσσα, κατά δήλωση του κάθε σπουδαστή δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. δ) Τα ξενόγλωσσα μαθήματα μπορούν να τα παρα κολουθούν και οι ξένοι σπουδαστές στα πλαίσια των σπουδαστικών ανταλλαγών του Ιδρύματος. ε) Σπουδαστές που παρακολούθησαν επιτυχώς μαθή ματα σε ξένη γλώσσα λαμβάνουν πρόσθετη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης. Η βεβαίωση χορηγείται τόσο στην Ελληνική, όσο και στη γλώσσα επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων. Άρθρο 6 Μορφές διδασκαλίας διατμηματικά προγράμματα 1. Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμ βάνει περισσότερες από μία από τις παρακάτω μορφές: θεωρητική ή από έδρας διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, σεμινάρια, εργαστήρια, ανάθεση εκπόνησης εργασιών ατομικά ή ομαδικά, διδασκαλία εξ αποστάσεως, εκπαι δευτικές επισκέψεις και εκδρομές. 2. Οι ώρες διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων θα πρέπει συνολικά στο πρόγραμμα σπουδών να είναι τουλάχιστον κατά 50% περισσότερες από τις ώρες δι δασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων. 3. Η θεωρητική ή από έδρας διδασκαλία μαθήματος, παρουσιάζει εποπτικά μια ευρεία περιοχή ενός γνω στικού αντικειμένου και το σχετικό μ αυτήν επιστημο νικό προβληματισμό. Τμήμα της διδασκαλίας μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένες εφαρμογές και ειδικές ασκήσεις για την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων με τη μορφή φροντιστηριακών ασκήσεων ύστερα από απόφαση του Τομέα μαθημάτων.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επίσης μέρος της ύλης μπορεί να ανατίθεται για παρουσίαση σε σπουδαστές ατομικά ή ομαδικά. Η συν θετική εφαρμογή γνώσεων, μεθόδων και διαδικασιών γίνεται σε ειδικά επιλεγμένα θέματα που αναθέτει ο διδάσκων στους σπουδαστές κατά ομάδες ή ατομικά. Οι ασκήσεις πράξεις, ως εφαρμογές της θεωρίας, δι δάσκονται ενιαίως στο σύνολο των σπουδαστών που παρακολουθούν το θεωρητικό μάθημα, μπορεί να περι λαμβάνουν ατομικές ή συλλογικές εργασίες και γενικά δραστηριότητες που συντείνουν στην εμπέδωση της ύλης της θεωρητικής διδασκαλίας και βαθμολογούνται κατά την κρίση του διδάσκοντος στα πλαίσια της θε ωρίας. Την πρώτη εβδομάδα έναρξης του διδακτικού εξαμήνου ο διδάσκων ενημερώνει τους σπουδαστές, σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος που διδάσκει. 4. Τα σεμινάρια στοχεύουν στην επεξεργασία συγκε κριμένων θεμάτων σε μεγαλύτερο βάθος και έκταση με τη συνεργασία και καθοδήγηση του διδάσκοντα και τη βοήθεια σχετικής βιβλιογραφίας. Στα σεμινάρια μπο ρούν να παρουσιασθούν ατομικές ή ομαδικές εργασίες των σπουδαστών, όπως επίσης μπορούν να παρουσι ασθούν επίκαιρα θέματα από προσκεκλημένους του Τμήματος. Σεμινάρια μπορούν να γίνονται (πέραν των υποχρεωτικών εφ όσον έχουν ανακοινωθεί) και προαι ρετικά ανά εξάμηνο. 5. α) Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών περιοδικά σε κατάλληλους χώρους του ΤΕΙ ή σε χώρους εργασίας στους οποίους οι σπουδαστές κάτω από την επίβλεψη και με την κα θοδήγηση του διδάσκοντος εκπαιδεύονται κατά ομάδες, στην εφαρμογή θεωρητικών, επαγγελματικών ή τεχνο λογικών μεθόδων και γνώσεων, στο χειρισμό τεχνικών συστημάτων, στον εθισμό στην ομαδική εργασία, στην ασφάλεια των εργαστηριακών εγκαταστάσεων κλπ ώστε να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες. β) Για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων ο αριθμός των πραγματικά παρακολουθούντων σπουδαστών ανά ομάδα είναι κατ ελάχιστο 20 άτομα. γ) Για κάθε εργαστηριακή ομάδα των 20 σπουδα στών διατίθεται ένας διδάσκων. Μετά από επαρκώς αιτιολογημένη αίτηση του Υπεύθυνου του Εργαστηρίου είναι δυνατή η έγκριση από το Συμβούλιο του Τμήματος παροχής υπηρεσιών από Ε.Τ.Π., που θα συνεπικουρεί τον διδάσκοντα. δ) Η κατανομή των σπουδαστών σε ομάδες στα ερ γαστηριακά μαθήματα, γίνεται με ευθύνη του Υπεύθυνου του Εργαστηρίου. Οι σχετικές καταστάσεις κοινοποι ούνται από τον Υπεύθυνο Εργαστηρίου στον Υπεύθυνο του Τομέα και τον Προϊστάμενο του Τμήματος κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων. 6. Σε περίπτωση που ο αριθμός των σπουδαστών που δηλώνει ένα μάθημα είναι μικρός, είναι δυνατόν τα Τμή ματα, μετά από απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ, να συνδιοργανώνουν τη διδασκαλία κοινών μαθημάτων. 7. Τα Τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων μπορούν να δι οργανώνουν διατμηματικά προγράμματα σπουδών. Στα διατμηματικά προγράμματα εγγράφονται σπουδαστές των Τμημάτων του Ιδρύματος που έχουν περατώσει επιτυχώς τα δύο πρώτα τυπικά εξάμηνα σπουδών. Με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος μετά από ει σήγηση των Γενικών Συνελεύσεων των συνεργαζόμε νων Τμημάτων καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες φοίτησης στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας και των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. 8 α) Κάθε μάθημα (θεωρία και ασκήσεις) χωρίζεται σε 15 θεματικές ενότητες, δηλαδή σε ισάριθμες ενότητες με τον αριθμό των διδακτικών εβδομάδων ενός διδα κτικού εξαμήνου. β) Στη διάρθρωση κάθε θεματικής ενότητας περιλαμ βάνονται τα ακόλουθα: (1) Σκοπός (2) Στόχοι (3) Περιγραφή ανάπτυξη (4) Βιβλιογραφία (5) Εργασίες που ενδέχεται να αναθέσει ο διδάσκων (6) Ερωτήσεις γ) Με την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου ο δι δάσκων κάθε μαθήματος κοινοποιεί εγγράφως στον Το μέα Μαθημάτων του, στον Προϊστάμενο του Τμήματος και στους σπουδαστές του μαθήματος τα ακόλουθα: (1) Χρονοδιάγραμμα παρουσίασης της διδακτέας ύλης στις 15 θεματικές ενότητες (2) Βασική βιβλιογραφία που πρέπει να μελετήσουν οι σπουδαστές (3) Εργασίες που θα εκπονηθούν από τους σπουδα στές στα πλαίσια του μαθήματος (4) Χρόνος υποβολής των σπουδαστικών εργασιών. δ) Οι διδάσκοντες μπορούν να καταγράψουν τα στοι χεία κάθε θεματικής ενότητας στην ιστοσελίδα του μαθήματος, που μπορεί να δημιουργηθεί με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος στον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος. ε) Στα πλαίσια της υποχρέωσης παροχής διδακτικού και άλλου ερευνητικού, επιστημονικού ή οργανωτικού έργου προς το ΤΕΙ από τους διδάσκοντες που έχουν προσληφθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το Συμβούλιο του Τμήματος τους αναθέτει τη σύνταξη ή συμπλήρωση ή τροποποίηση των ιστοσελί δων των μαθημάτων που έχουν αναλάβει. Για την ανά θεση αυτή το Συμβούλιο του Τμήματος λαμβάνει υπόψη του την εκδήλωση ενδιαφέροντος που εκφράζει κάθε υποψήφιος για πρόσληψη, όταν συμπληρώνει τη σχετική προς το Τμήμα αίτηση ή και αίτηση του διδάσκοντος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Άρθρο 7 Διάρκεια διδασκαλίας και ασκήσεων 1. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας των θεωρητι κών μαθημάτων, ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας μετά τη λήξη της οποίας ακολουθεί διάλειμμα δέκα πέντε (15) λεπτών. 2. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας των εργαστη ρίων, ορίζεται σε εξήντα (60) λεπτά της ώρας. 3. Η διάρκεια διεξαγωγής των σεμιναρίων ρυθμίζεται από το διδάσκοντα σε συνεννόηση με τους σπουδα στές. Άρθρο 8 Εκπαιδευτικές επισκέψεις 1. Για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση των θεω ρητικών γνώσεων των σπουδαστών, οργανώνονται με πρωτοβουλία και ευθύνη του Τμήματος, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές μικρής χρονικής διάρκειας, όχι περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες εργάσι

6 24330 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μες ημέρες το εξάμηνο, σε χώρους που άπτονται του επιστημονικού πεδίου του Τμήματος. Η έγκριση παρέ χεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ μετά από εισήγηση του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος. 2. Πολυήμερες, άνω των τριών (3) ημερών, εκπαιδευτι κές εκδρομές, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό πραγματο ποιούνται μόνο κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 9 Προπαρασκευαστικά φροντιστηριακά μαθήματα 1. Με εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος είναι δυ νατή η διοργάνωση προπαρασκευαστικών φροντιστη ριακών μαθημάτων για σπουδαστές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των υποχρεωτικών μαθημάτων του Τμήματος. Η διοργάνωση των προ παρασκευαστικών φροντιστηρίων μπορεί να γίνει και σε επίπεδο ΤΕΙ. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος μετά από ει σηγήσεις των ενδιαφερομένων Τμημάτων. 2. Τα προπαρασκευαστικά φροντιστηριακά μαθήματα διαρκούν ένα διδακτικό εξάμηνο με τρεις (3) το πολύ εβδομαδιαίες διδακτικές ώρες ανά μάθημα και δεκαπέ ντε τουλάχιστον σπουδαστές. Είναι δυνατή η σύμπτυξη τους σε μικρότερο χρονικό διάστημα με ανάλογη αύξη ση των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών. Τα προπαρα σκευαστικά φροντιστηριακά μαθήματα γίνονται κατά κανόνα πέραν από το κανονικό ωράριο σπουδών και δεν καταλήγουν σε τελική αξιολόγηση της επίδοσης των σπουδών. 3. Η διδασκαλία στα προπαρασκευαστικά φροντιστη ριακά μαθήματα ανατίθεται σε μέλη του ΕΠ ή σε Επι στημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στη διδασκαλία των κανονικών μαθημάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Φοίτηση, αξιολόγηση και συμβουλευτική Άρθρο 10 Φοίτηση 1. Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, σύμφωνα με τη δήλωσή τους και τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού Σπουδών. 2. Οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας κατά εξά μηνο για κάθε μάθημα καθορίζονται από τον Τομέα Μαθημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού σπουδών, και ανακοινώνονται από τον δι δάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου με βάση το ωρο λόγιο πρόγραμμα του Τμήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι ημέρες που επίσημα δε θα πραγματοποιηθούν μα θήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού Σπουδών. 3. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμή νου, με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος, κα ταρτίζεται: (1) Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων (άρθρο 4, παράγρ. 4 α) (2) το αιθουσόγραμμα με τις αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηριακών ασκήσεων, κ.λπ. Στο αιθουσόγραμμα καταγράφονται τα μαθήματα, οι ώρες πραγματοποίησής τους κάθε ημέρα της εβδομάδας και οι διδάσκοντες σε κάθε μάθημα. Το αιθουσόγραμμα κάθε εξαμήνου κατα χωρείται στο Βιβλίο Καταχώρησης αιθουσογραμμάτων, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (θ), παράγραφος 1 του άρθρου 23 του παρόντος Κανονισμού Σπουδών. Τα παραπάνω αναρτώνται με ευθύνη της Γραμματείας του τμήματος 10 ημέρες τουλάχιστον νωρίτερα από τη έναρξη των μαθημάτων. 4. α) Για την πιστοποίηση της πραγματοποίησης του εξαμηνιαίου κύκλου σπουδών σε κάθε μάθημα ο διδά σκων συμπληρώνει εβδομαδιαίο Δελτίο Πραγματοποί ησης Μαθημάτων (Δ.Π.Μ.) στο οποίο καταγράφονται οι ώρες πραγματοποίησης κάθε μαθήματος, ενώ αναφέ ρονται και οι λόγοι που δεν πραγματοποιήθηκαν ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος. Ο διδάσκων υπογράφει και καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος το εβδο μαδιαίο Δ.Π.Μ. την επόμενη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας διδασκαλίας του. Τα εβδομαδιαία Δ.Π.Μ., μετά την καταγραφή της ημερομηνίας παραλα βής από τη Γραμματεία του Τμήματος, υπογράφονται και σφραγίζονται από τη Γραμματεία και τον Προϊστά μενο του Τμήματος και καταχωρούνται ανά μάθημα στο Βιβλίο Καταχώρησης Δ.Π.Μ., όπως προβλέπεται στο εδάφιο (η), παράγραφος 1 του άρθρου 22 του παρόντος Κανονισμού Σπουδών. β) Με βάση τα εβδομαδιαία Δ.Π.Μ. η πιστοποίηση της πλήρους ή ελλιπούς πραγματοποίησης του εξαμηνιαίου κύκλου σπουδών για κάθε μάθημα, γίνεται με έγγραφη αναφορά του διδάσκοντα προς το Τμήμα, η οποία κα τατίθεται στη Γραμματεία για πρωτοκόλληση και αρ χειοθέτηση, σε εύλογο χρόνο ώστε να εκδοθεί έγκαιρα απόφαση. Στην αναφορά του ο διδάσκων θα προτείνει ή συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας με σκοπό τη συ μπλήρωση της ύλης του μαθήματος ή το χαρακτηρισμό του μαθήματος ως μη διδαγμένο. γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η απόκλιση από τις ρυθμίσεις του εδ. (α) της παρούσας παραγρά φου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (γ), της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 1404/1983 όπως ισχύει. 5. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθμός των ωρών διδα σκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι, για οποιονδήποτε λόγο, μικρότερος από τα δύο τρίτα (2/3) του προβλεπομένου στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα αυτό θεωρείται ότι δε διδάχτηκε. Η διαπίστωση γίνεται κατά τη λήξη του εξαμήνου με πράξη της Γ.Σ. του Τομέα και ευθύνη του Υπεύθυνου του Τομέα, σύμφωνα με την έγγραφη δήλωση που υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήμα τος από τον κάθε διδάσκοντα, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (β) της προηγούμενης παραγράφου του παρό ντος άρθρου. Άρθρο 11 Σπουδαστική κινητικότητα Για την ενίσχυση της σπουδαστικής κινητικότητας μεταξύ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και ομοταγών Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού θεσπίζονται τα ακόλουθα:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι σπουδαστές που διακινούνται από Ιδρύματα ανώ τατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής προς το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων συ νεργασίας εγγράφονται στα Τμήματα του Ιδρύματος ως φιλοξενούμενοι σπουδαστές. 2. Οι φιλοξενούμενοι σπουδαστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι σπουδαστές του Ιδρύ ματος για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας. 3. Στους σπουδαστές που ολοκληρώνουν την παρα κολούθηση μαθημάτων και λαμβάνουν μέρος σε εξετά σεις επιτυχώς χορηγείται πιστοποιητικό σπουδών στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με τον τίτλο του κάθε μαθήματος, το βαθμό και τις Διδακτικές Μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα. 4. Για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, που εκτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών τους σε Ίδρυμα της αλλοδαπής στα πλαίσια εκπαιδευτικών προ γραμμάτων συνεργασίας, ακολουθούνται οι διαδικα σίες σύμφωνα με τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ του ΤΕΙ και του Τμήματος υποδοχής των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων. 5. Για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εισερχό μενων και εξερχόμενων σπουδαστών το Συμβούλιο του Τμήματος μπορεί να ορίσει διαφορετικές εξεταστικές περιόδους. Άρθρο 12 Βαθμολογική κλίμακα 1. Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την αριθμητική κλίμακα μηδέν έως δέκα (0 10), με βάση επιτυχίας τον βαθμό πέντε (5). 2. Σε κάθε μάθημα ο βαθμός καταχωρείται με προ σέγγιση ενός δεκάτου (1/10) της ακέραιης μονάδας, ενώ ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται και καταχωρείται με προσέγγιση δύο δεκαδικών της ακέραιας μονάδας. 3. Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των σπουδαστών καθορίζεται ως εξής: από 5,00 έως 6,49: «καλή» από 6,50 έως 8,49: «πολύ καλή» από 8,50 έως 10: «άριστη» Άρθρο 13 Αξιολόγηση της επίδοσης 1. α) Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους μεικτού μαθή ματος, απαιτείται ο σπουδαστής να έχει διεξαγάγει με επιτυχία κατ ελάχιστον 12 ασκήσεις. Πέραν των ρυθμί σεων της παραγρ. 6 του άρθρου 10 του παρόντος Κανο νισμού Σπουδών, την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου μπορούν να διεξάγονται συμπληρωματικές εργαστηρια κές ασκήσεις σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί το ελάχιστο όριο των δώδεκα (12) ασκήσεων. Τη σχετική απόφαση παίρνει η Γ.Σ. του Τομέα. Στις 12 ασκήσεις δεν περιλαμβάνεται η τελική εξέταση. β) Ο βαθμός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού μέρους μεικτού μαθήματος είναι ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου μετά από απόφαση της Γ.Σ. του Τομέα ή ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμών των ασκή σεων που ο σπουδαστής έχει διεξαγάγει με επιτυχία στα ποσοστά του προηγούμενου εδαφίου ή οι βαθμοί σε εξετάσεις που διεξάγονται τμηματικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου ή ο συνδυασμός των δύο παραπάνω βαθμών. γ) Στο τέλος του εξαμήνου ο διδάσκων καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος τη βαθμολογία του εργαστηρίου που καταχωρείται στο πρωτόκολλο και αρχειοθετείται. 2. α) Η βαθμολογία του θεωρητικού μέρους κάθε μα θήματος κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος και ανακοινώνεται το αργότερο μέσα σε πέντε ημέρες από τη διεξαγωγή της εξέτασης. γ) Η τελική βαθμολογία θεωρητικού μαθήματος, δι αμορφώνεται από την επίδοση του σπουδαστή στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου (γραπτές ή προφορι κές), εφ όλης της διδακτέας ύλης, καθώς και από τη γενικότερη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδι κασία που υιοθετείται από τον διδάσκοντα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος. δ) Σπουδαστής που δεν συμμετείχε στις προγραμ ματισμένες δραστηριότητες της εκπαιδευτικής διαδι κασίας ή δεν έχει, για οποιονδήποτε λόγο, παραδώσει στην καθορισμένη ημερομηνία τις ανατεθείσες σ αυτόν ομαδικές ή ατομικές εργασίες δεν μπορεί να δώσει τελικές εξετάσεις στο μάθημα. 3. Ένας Σπουδαστής θεωρείται επιτυχών στα μαθή ματα εκείνα που συγκέντρωσε πέντε (5) τουλάχιστον μονάδες. Σπουδαστής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς θεωρητικό μάθημα ή εργαστηριακό μέρος μεικτού μα θήματος αν επιτύχει τελικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) σε κάθε μέρος του μαθήματος. 4. Σπουδαστής που δεν παρακολούθησε με επιτυχία υποχρεωτικό μάθημα πρέπει να το επαναλάβει κατά το επόμενο εξάμηνο. Αν απέτυχε σε κατ επιλογήν υποχρε ωτικό μάθημα ομάδας μαθημάτων που χαρακτηρίζουν κατεύθυνση, πρέπει να το επαναλάβει στο επόμενο εξάμηνο ή να αλλάξει το μάθημα ή την κατεύθυνση, ενώ αν απέτυχε σε προαιρετικό μάθημα, μπορεί να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστή σει με άλλο. 5. Για κάθε μάθημα που δηλώνει ο σπουδαστής, μπορεί να συμμετάσχει στις δύο (2) εξεταστικές περιόδους που αντιστοιχούν στο εξάμηνο. Δεν δύναται ο σπουδαστής να παρακολουθήσει και να εξετασθεί σε μάθημα το οποίο δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση μαθημάτων. 6. α) Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος (Βi) προκύπτει από το συνυπολογισμό των βαθμών του θεωρητικού (θ) και εργαστηριακού (ε) μέρους του μεικτού μαθήματος ως εξής: Βi = [ (Βiθ x Π.Μ.iθ) + (Βiε x Π.Μ.iε) ] Π.Μ.i (θ+ε) Όπου: Βiθ = επιτυχής βαθμός στη θεωρία του μαθήματος i (στην κλίμακα 5 10) Π.Μ.iθ = Πιστωτικές Μονάδες προγράμματος σπουδών στη θεωρία του μαθήματος Βiε = επιτυχής βαθμός στο εργαστήριο του μαθήματος i (στην κλίμακα 5 10) Π.Μ.iε = Πιστωτικές Μονάδες προγράμματος σπουδών στο εργαστήριο του μαθήματος Π.Μ. i(θ+ε) = Πιστωτικές Μονάδες κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών β) Η παρακολούθηση σε ένα μάθημα θεωρείται επι τυχής, εφόσον ο βαθμός στο θεωρητικό και στο εργα

8 24332 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στηριακό / πρακτικό μέρος του μαθήματος αυτού έχει την ένδειξη τουλάχιστον «καλώς». γ) Ο τελικός βαθμός αμιγώς εργαστηριακού/πρακτι κού ή αμιγώς θεωρητικού μαθήματος είναι ο βαθμός που καθορίζεται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 5 του άρθρου αυτού αντίστοιχα. δ) Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός μόνο μέρους μεικτού μαθήματος, ο βαθμός του μέρους αυτού κατοχυρώνεται και το μάθημα επαναλαμβάνεται μόνο ως προς το άλλο μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Εξετάσεις, πτυχιακή εργασία, πρακτική άσκηση, πτυ χίο Άρθρο 14 Εξεταστικές περίοδοι εξαμήνου, πρόγραμμα εξετάσεων 1. α) Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει δύο εξετα στικές περιόδους διάρκειας δύο εβδομάδων η καθεμία. Η πρώτη εξεταστική περίοδος του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου γίνεται μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου. Η δεύτερη εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου γίνεται μετά τη λήξη της πρώτης ενώ αυτή του εαρινού εξαμήνου γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους β) Σε κάθε εξεταστική περίοδο οι σπουδαστές εξετά ζονται γραπτά ή προφορικά κατά την κρίση του Τομέα Μαθημάτων, μετά από αίτηση του διδάσκοντα, σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που δηλώθηκε και η οποία προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα. γ) Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος με την έναρξη του εξαμήνου και δεν μπορεί να τροποποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο. 2. α) Οι εξετάσεις περιόδου σε θεωρητικά μαθήματα ή στο θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων είναι υποχρεωτικές για όλους τους σπουδαστές που τα έχουν δηλώσει τηρούμενης της διάταξης του άρθρου 13, παρ. 2 του παρόντος κανονισμού και διεξάγονται με βάση το πρόγραμμα που συντάσσεται από το Συμβούλιο του Τμήματος και ανακοινώνεται με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. β) Το πρόγραμμα εξετάσεων περιλαμβάνει: το εξεταζόμενο μάθημα με τον κωδικό του αριθμό τον εισηγητή των θεμάτων ημερομηνία, ώρα και αίθουσα εξετάσεων ένδειξη αν το μάθημα εξετάζεται «γραπτά» ή «προ φορικά» και τα ονοματεπώνυμα των εποπτών και επιτηρητών. Οι επιτηρητές δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από δύο (2) για κάθε αίθουσα. 3. Απόκλιση από τις ρυθμίσεις του εδαφίου α παρ.1 είναι δυνατή εφόσον τηρηθούν οι διατάξεις που προβλέ πονται στην παρ.3γ του άρθρου 27 του ν. 1404/1983. Άρθρο 15 Οργάνωση των εξετάσεων περιόδου 1. Τη γενική ευθύνη εύρυθμης διεξαγωγής των εξετά σεων του Τμήματος, έχει ο Προϊστάμενος του Τμήματος, ο οποίος μεριμνά έγκαιρα για τον ορισμό εποπτών, την καταλληλότητα των χώρων, τη διαθεσιμότητα των υλικών και μέσων και γενικότερα για το αδιάβλητο των εξετάσεων. 2. Ως επιτηρητές των εξετάσεων ορίζονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος τα μέλη Ε.Π., ΕΡΔΙΠ, Ε.Τ.Π,, τα μέλη του ΚΞΓ και του Γενικού Τμήματος μετά από συ νεννόηση με το αντίστοιχο Κέντρο ή Τμήμα, οι επιστη μονικοί, εργαστηριακοί και λοιποί συνεργάτες. καθώς και διοικητικοί ή άλλοι συνεργάτες του Τμήματος είτε σε πρωινές, είτε σε απογευματινές βάρδιες, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος. Τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται στα πλαίσια των ωρών απασχόλησης τους κατά βαθμίδα και με συνεκτί μηση του όγκου των εξεταζομένων και του χρόνου που απαιτείται για την προετοιμασία των εισηγήσεων και τις διορθώσεις των γραπτών δοκιμίων. Σε περίπτωση έλλειψης του προαναφερομένου προσωπικού, ως επιτη ρητές ορίζονται και άλλες κατηγορίες προσωπικού του Ιδρύματος με πράξη της διοίκησης του Ιδρύματος. 3. Τα θέματα των εξετάσεων εισηγείται αυτός ή αυτοί που δίδαξαν το μάθημα, κατά το εξάμηνο που έληξε και σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος, τα θέ ματα θέτει και εισηγείται άλλος διδάσκων από τον ίδιο Τομέα, που ορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου του Τμήματος μετά από εισήγηση του Τομέα στον οποίο ανήκει τα μάθημα. Σε περίπτωση προφορικής εξέτασης, η εξέταση λαμβάνει χώρα κατά ομάδα τριών τουλάχι στον σπουδαστών. 4. Η διάρκεια επεξεργασίας των θεμάτων κατά τη γρα πτή εξέταση κάθε μαθήματος ορίζονται από Συμβούλιο του Τμήματος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις (3) ώρες. Οι εξετάσεις κάθε μαθή ματος, διεξάγονται με την ευθύνη του διδάσκοντα το μάθημα. 5. Σπουδαστής που απέτυχε σε μάθημα επί τέσσερις συνεχείς εξεταστικές περιόδους δύναται με πλήρως αιτιολογημένη αίτηση του προς το Συμβούλιο του Τμή ματος εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων και αφού προηγουμένως συμβουλευτεί το γραπτό της τελικής εξέτασης της περιόδου, να ζη τήσει την αναβαθμολόγηση του από τριμελή επιτροπή. Το Συμβούλιο, αφού σταθμίσει τους λόγους, δύναται ή να απορρίψει το αίτημα της αναβαθμολόγησης ή να ορίσει τριμελή επιτροπή από μέλη του οικείου Τομέα με τη συμμετοχή του διδάσκοντα για την αναβαθμολόγηση του γραπτού. Η βαθμολογία θα προκύπτει από το μέσον όρο της βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσεως, ο σπουδαστής μπορεί να κάνει εκ νέου χρήση του δικαιώματος αυτού μετά από τρεις εξεταστικές περιόδους στις οποίες συμμετείχε ανεπιτυχώς. Άρθρο 16 Διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων, «τράπεζα Θεμάτων» 1. Για την ανάπτυξη των θεμάτων, χορηγούνται στους εξεταζόμενους σπουδαστές ειδικά σφραγισμένα και υπογραμμένα ιδιόχειρα από τον εξεταστή του μαθή ματος φύλλα χάρτου, κόλλες αναφοράς, ή τυπωμένα ερωτηματολόγια, με ευθύνη των επιτηρητών της αί θουσας. 2. Στην αρχή της εξέτασης γίνεται από τους επιτηρη τές έλεγχος, των στοιχείων που πιστοποιούν τη σπου δαστική ταυτότητα των εξεταζομένων. Σπουδαστής που δεν φέρει μαζί του αποδεικτικά στοιχεία, της σπουδα στικής του ιδιότητας δεν μπορεί να λάβει μέρος στην * *

9 ΦΕΚ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εξέταση του μαθήματος, εκτός εάν πιστοποιήσει την ταυτότητα του ο εξεταστής. 3. Σπουδαστής που καταλαμβάνεται να αντιγράφει από βιβλία, σημειώσεις, από άλλο μέσον ή από γραπτό σπουδαστή ή συνεννοείται με άλλους σπουδαστές με οποιονδήποτε τρόπο ή παρεμποδίζει την ομαλή διεξα γωγή των εξετάσεων, ή κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου μηδενίζεται, αφού σημειωθεί και μονογραφηθεί το γρα πτό του από τον επιτηρητή που έκανε τη διαπίστωση αυτή, και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος κατά την επόμενη εξε ταστική περίοδο. 4. Ο επόπτης είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση του προγράμματος και της διεξαγωγής των εξετάσεων, καταγράφοντας σε φάκελο με τις «παρατηρήσεις του επόπτη» οποιαδήποτε ανωμαλία παρατηρηθεί. 5. Για τις λεπτομέρειες διενέργειας, των εξετάσεων εκδίδεται σχετική εγκύκλιος από την διοίκηση του Ιδρύ ματος. 6. Η κατ εξαίρεση και με ειδικές συνθήκες εξέταση, όπως λ.χ. προφορική εξέταση, επιτρέπεται ατομικά μόνο για σπουδαστές με ειδικές ανάγκες, ή σπουδαστές που δεν γνωρίζουν επαρκώς τη γραπτή ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απόφαση του Συμ βουλίου του Τμήματος που εκδίδεται μετά από αίτηση του σπουδαστή. 7. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διεξαγωγή των εξετάσεων του μαθήματος ο διδάσκων καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος κατάλογο με τη βαθμολογία των εξετάσεων περιόδου, καθώς και τον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο κατάλογος με τη βαθμολογία πρω τοκολλείται ως εισερχόμενο έγγραφο από το αρμόδιο διοικητικό προσωπικό του Τμήματος το οποίο προβαίνει στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και στην αρχει οθέτηση των βαθμολογιών. 8. Τυχόν σφάλματα που διαπιστώνονται από τον δι δάσκοντα στην βαθμολογία, μετά την κατάθεσή της στο πρωτόκολλο του Τμήματος, γνωστοποιούνται στο Τμήμα με έγγραφο του κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου από εκείνο κατά το οποίο διδάχθηκε το μά θημα και γνωστοποιούνται εγγράφως στο τμήμα μέσα σε διάστημα δέκα ημερών. Μετά την παρέλευση του δεκαημέρου καμία διόρθωση δεν γίνεται δεκτή 9. Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται με ευθύνη του εξεταστή του μαθήματος για ένα εξάμηνο. Κατά το διάστημα αυτό ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει από τον καθηγητή να δει το γραπτό του. 10. α) Ο εξεταστής κάθε μαθήματος υποχρεούται να παραδίδει στον υπεύθυνο του Τομέα του, ένα (1) αντί γραφο των θεμάτων που προορίζονται για την εξέταση των σπουδαστών. β) Στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου, γίνεται αξιολόγηση των παραπάνω θεμάτων από τον Τομέα και αποφασίζεται η κωδικοποίηση ή μη συγκεκριμένου θέματος. γ) Για την κωδικοποίηση, αρχειοθέτηση, διατήρηση και διακίνηση των θεμάτων του προηγούμενου εδαφίου δημιουργείται σε κάθε Σχολή «Τράπεζα θεμάτων» κατά Τμήμα και Τομέα μαθημάτων, σκοπός της οποίας είναι η διευκόλυνση των εξεταστικών διαδικασιών. δ) Η Τράπεζα θεμάτων λειτουργεί και ως δανειστική μεταξύ των διδασκόντων, ενώ μπορεί τα θέματα των εξετάσεων να τοποθετηθούν στον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος. Άρθρο 17 Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας 1. Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπο νήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής και των υπηρεσιών. Η πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται στο όγδοο εξάμηνο σπουδών και βαθμολογείται ιδιαίτερα. Για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει περατώσει επιτυχώς τα 2/3 τουλάχιστον των μαθημάτων του προ γράμματος σπουδών. 2. Τα μέλη του Ε.Π. και οι επιστημονικοί συνεργάτες του Τμήματος, προτείνουν θέματα πτυχιακής εργασίας τα οποία εγκρίνονται από τον Τομέα μαθημάτων και ανακοινώνονται έγκαιρα στους σπουδαστές. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισμός καθώς επίσης τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα του Τ.Ε.Ι, Πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης εκτός T.E.I, σε οργανισμούς, ιδρύματα, υπηρεσίες, ιδι ωτικές επιχειρήσεις κ.λ.π.,, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Τις προϋποθέσεις ανάθεσης πτυχιακών εργασιών και κάθε σχετικό θέμα καθορίζει με απόφαση της η Γ.Σ. του Τομέα. 3. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι τριών (3) σπουδαστών με ταυτόχρο νη κατανομή της εργασίας σε κάθε σπουδαστή. 4. Κάθε μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος καθώς και οι επιστημονικοί συνεργάτες στα πλαίσια απασχόλησής τους, αναλαμβάνουν την επίβλε ψη αριθμού πτυχιακών εργασιών, ανάλογα με τις ώρες διδακτικού έργου που τους έχει ανατεθεί. Ο αριθμός πτυχιακών εργασιών που μπορούν να επιβλέπουν τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθορίζεται από το συμβούλιο του Τμήματος. 5. Το συμβούλιο του Τμήματος είναι υπεύθυνο για την έκδοση απόφασης που θα αφορά την ιδιαίτερη μεθοδολογία για την πρόταση, την ανάθεση, την ανά πτυξη, τη συγγραφή και την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας 6. Κάθε θέμα πτυχιακής εργασίας ανατίθεται για επί βλεψη από το Συμβούλιο του Τμήματος σε διδάσκοντα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Ο επιβλέπων είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση των σπουδαστών, την επίβλεψή τους σε εβδομαδιαία βάση σχετικά με την πρόοδο στην επεξεργασία του θέματος, καθώς και για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσε ων σε χώρους και σε εξοπλισμό. Ο επιβλέπων μπορεί να συνεργάζεται με μέλη του ΕΡ.ΔΙ.Π και του Ε.Τ.Π., όπου η συμβολή τους κρίνεται αναγκαία. Επίσης, εισηγεί ται στον Προϊστάμενο του Τμήματος τη διάθεση των απαραίτητων χρηματικών ποσών για αναλώσιμα υλικά κ.λπ. Για πτυχιακές εργασίες που πραγματοποιούνται σε χώρους εκτός ΤΕΙ, ο επιβλέπων υποχρεούται ανά εβδομάδα να επικοινωνεί με το σπουδαστή και να πα ρακολουθεί την εξέλιξη του επιστημονικού και τεχνικού μέρους της εργασίας. 7. Τα μέλη του ΕΠ του Τμήματος καθορίζουν μία (1) τουλάχιστον ημέρα και τρεις (3) τουλάχιστον ώρες ανά εβδομάδα στις οποίες δέχονται τους σπουδα στές για θέματα πτυχιακών εργασιών. Οι ώρες υπο δοχής και συνεργασίας γνωστοποιούνται στο Τμήμα και ανακοινώνονται την αρχή κάθε εξαμήνου από τη

10 24334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γραμματεία του Τμήματος για όλα τα μέλη του ΕΠ. 8. Η διάρκεια επεξεργασίας της πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέραν της λήξης του τελευ ταίου εξαμήνου σπουδών, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής υποβάλλει στο Συμβούλιο του Τμήματος αίτηση για παράταση του χρόνου παράδοσης. Η παρά ταση αυτή μπορεί να είναι για δύο επιπλέον εξάμηνα. Αν και σε αυτό το χρονικό διάστημα ο σπουδαστής δεν ολοκληρώσει την πτυχιακή του εργασία, με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος η πτυχιακή εργασία ακυ ρώνεται και ο σπουδαστής επαναλαμβάνει τη διαδικα σία ανάληψης πτυχιακής εργασίας. 9. α) Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, ο επιβλέπων διδάσκων υποβάλλει στο Τμήμα εισηγη τική έκθεση και προτείνει προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος δύο διδάσκοντες ως μέλη της εξεταστικής Επιτροπής για την αξιολόγησή της. β) Στην εξεταστική επιτροπή μπορούν να συμμετέ χουν διδάσκοντες στο Τμήμα συναφούς ειδικότητας προς το σύνολο ή σε μέρος της πτυχιακής εργασίας. γ) Η εισηγητική έκθεση του επιβλέποντα υποβάλλεται δια του πρωτοκόλλου στον Προϊστάμενο του Τμήματος από τον σπουδαστή με ειδική αίτηση στην οποία επι συνάπτονται και 4 αντίτυπα της πτυχιακής εργασίας. Από αυτά το ένα μένει στο Τμήμα και από ένα παίρνει το κάθε μέλος της Επιτροπής δ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ορίζει ημερομηνία μέσα στο χρόνο μαθημάτων, κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας ενώπιον της τρι μελούς επιτροπής.. Την παρουσίαση αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι διδάσκοντες και οι σπουδα στές του Τμήματος. 10. α) Σε περίπτωση έλλειψης διδασκόντων συναφούς ειδικότητας στο ίδιο Τμήμα, η επιτροπή συμπληρώνεται από μέλη άλλου Τμήματος ή γενικού Τμήματος που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο. β) Τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρου σίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος σπουδαστές. γ) Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας, κρίνουν κατά πλειοψηφία την επιτυχή ή μη περάτωση αυτής, ύστερα από πρόταση του επιβλέπο ντα. Ο βαθμός που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία ή σε καθένα από τους συμμετέχοντες στην ομάδα επε ξεργασίας ξεχωριστά προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της επιτροπής. 10. Στην περίπτωση που μια πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργα σία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης. Άρθρο 18 Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα Οι σπουδαστές υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα (ν. 1404/1983 ΦΕΚ 173 Α / και ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α / ). Σύμφωνα με την υπ αριθμ. Ε5/4942/1989 υπουργική απόφαση, η πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ μπο ρεί να πραγματοποιηθεί μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και όταν ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι στα οφειλόμενα δεν περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικότη τας. Άρθρο 19 Βαθμός πτυχίου Ανακήρυξη πτυχιούχων α. Ο χαρακτηρισμός βαθμού του πτυχίου των αποφοί των του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων καθορίζεται ως εξής: από 5,00 έως 6,49: «καλώς» από 6,50 έως 8,49: «λίαν καλώς» από 8,50 έως 10: «άριστα» Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση δύο δεκαδικών της ακέραιας μονάδας. β. Ο υπολογισμός του βαθμού πτυχίου γίνεται με βάση τις πιστωτικές μονάδες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πρακτική άσκηση και τα προαιρετικά μαθήματα από τον τύπο: ΒΠ = Σ [(Βi) x (Π.Μ.i)] = Β1 x Π.M.1 + Β2 x Π.Μ Βν x Π.Μ.ν Σ (Π.Μ.) Π.Μ1 + Π.Μ.2 + +Π.Μ.ν Όπου: Σ [(Βi) x (Π.Μ.i)] = Το άθροισμα των γινομένων του τε λικού βαθμού κάθε μαθήματος (Βi) που παρακολούθησε επιτυχώς ο σπουδαστής για λήψη πτυχίου (στην κλί μακα 5 10) με τις Πιστωτικές Μονάδες του αντίστοιχου μαθήματος (Π.Μ.i), όπως αναφέρεται στην παρ. 6 α του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού. Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος καταγράφεται ως Β1, Β2,.Βν, ενώ οι Πιστωτικές Μονάδες των αντίστοιχων μαθημάτων κα ταγράφονται ως Π.Μ.1, Π.Μ.2,..Π.Μ.ν. Σ(Π.Μ.) = Το άθροισμα των Πιστωτικών Μονάδων όλων των μαθημάτων (Π.Μ.1+Π.Μ.2+ +Π.Μ.ν). Στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία με τον αριθμό Πιστωτικών Μονάδων (20). γ) Τα προαιρετικά μαθήματα αναγράφονται στο Πι στοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας και στο Παράρ τημα Διπλώματος. 2.. Ο/Η τελειόφοιτος του Ιδρύματος ανακηρύσσεται πτυχιούχος, όταν συμπληρωθούν όλες οι απαιτούμε νες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του νόμου 1404/1983, και ειδικότερα από την ημερομηνία που κατατέθηκε μέσω του πρωτοκόλλου του Τμήματος και η τελευταία προϋπόθεση οπότε και είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης το οποίο επέχει θέση αντιγράφου πτυχίου. Η καθο μολόγηση των αποφοίτων δεν προαπαιτείται για τη χορήγηση του πιστοποιητικού αποφοίτησης 3. Σε καμία περίπτωση ο σπουδαστής δεν μπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα από την προβλεπόμε νη χρονική διάρκεια σπουδών του Τμήματος (τέσσερα έτη). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Τίτλοι σπουδών, ταυτότητα, δραστηριότητες Άρθρο 20 Τίτλοι σπουδών 1.. Στους σπουδαστές και πτυχιούχους του T.E.I Ιονίων Νήσων χορηγούνται, κατά περίπτωση, τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, ως εξής: α) Βεβαίωση σπουδών

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Πιστοποιητικό σπουδών γ) Πιστοποιητικό αποφοίτησης δ) Πτυχίο ε) Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) 2. Το πιστοποιητικό αποφοίτησης επέχει θέση αντι γράφου πτυχίου. 3. Ο τύπος του πτυχίου καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 27 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α / ) και το π.δ. 254/1986 (ΦΕΚ 120 Α / ). 4. To Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται στον πτυχι ούχο ταυτόχρονα με το πτυχίο (άρθρο 15 ν. 3374/2005 ΦΕΚ 189 Α / ). Άρθρο 21 Βιβλιάριο σπουδών, σπουδαστική ταυτότητα, εισιτήριο Στους σπουδαστές του Ιδρύματος χορηγούνται: α) Βιβλιάριο σπουδών β) Σπουδαστική ταυτότητα, ο τύπος της οποίας κα θορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. γ) Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. δ) Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας Άρθρο 22 Τηρούμενα βιβλία στο Τμήμα και τη Σχολή 1. Για την παρακολούθηση της σπουδαστικής κατά στασης του Τμήματος τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και πρακτικά: α. Μητρώο σπουδαστών β. Μητρώο πτυχιούχων γ. Βιβλίο διαγραφέντων σπουδαστών δ. Βιβλίο μετεγγραφέντων σπουδαστών ε. Βιβλίο πρωτοκόλλου του Τμήματος στ. Βιβλίο πρακτικών του Συμβουλίου του Τμήματος ζ. Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. του Τμή ματος η. Βιβλίο καταχώρησης εβδομαδιαίων Δελτίων Πραγ ματοποίησης Μαθημάτων (Δ.Π.Μ.) θ. Βιβλίο καταχώρησης αιθουσογραμμάτων 2. α. Ο τύπος και το περιεχόμενο του Μητρώου σπου δαστών καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του T.E.I. β. Το βιβλίο των πρακτικών του Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, αποτελείται από τα επιμέρους δακτυλογραφημένα έντυπα ή πρακτικά, τα οποία στο τέλος κάθε χρόνου βιβλιοδετούνται και αρχειοθετούνται χρονολογικά. Τα βιβλία των εδαφίων η και θ της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού αποτελούνται από τα επιμέρους έντυπα που συντάσσονται κατά τη διάρκεια κάθε διδακτικού εξαμήνου. 3. Σε επίπεδο Σχολής τηρούνται: α) Βιβλίο πρωτοκόλλου β) Βιβλίο πρακτικών του Συμβουλίου σύμφωνα με την περίπτωση (β) της προηγούμενης παραγράφου. 4. Τα Τμήματα μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή για την τήρηση της σπουδαστικής κατάστα σης και να χορηγούν επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα αυτής στον ενδιαφερόμενο σπουδαστή. Άρθρο 23 Φυσική Αγωγή Αθλητικές δραστηριότητες Οι διδάσκοντες Φυσική Αγωγή στο ΤΕΙ είναι αρμόδιοι για την άθληση των σπουδαστών με στόχο την εδραί ωση και βελτίωση της σωματικής τους υγείας και την ψυχαγωγία τους. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στο πρόγραμμα των αθλητικών δραστηρι οτήτων, που διεξάγεται με την ευθύνη των διδασκόντων Φυσική Αγωγή, στο οποίο περιλαμβάνονται εσωτερικοί αγώνες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. Οι διδάσκο ντες Φυσική Αγωγή έχουν την ευθύνη για τη συγκρότη ση αντιπροσωπευτικών ομάδων για τη συμμετοχή του Ιδρύματος σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε κάθε αθλητική εκδήλωση που θα εγκρίνουν τα αρμόδια όργανα του ΤΕΙ. Άρθρο 24 Γενικές διατάξεις 1. Θέματα και λεπτομέρειες που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό Σπουδών καθορίζονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με σχετικές εγκυ κλίους. 2. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ μπορεί μετά από αιτιολογημέ νη εισήγηση του Τμήματος ή περισσότερων Τμημάτων να αποφασίσει την προσωρινή τροποποίηση ορισμένων διατάξεων. Σε περιπτώσεις αδυναμίας πλήρους εφαρ μογής διατάξεων του παρόντος Κανονισμού Σπουδών εξαιτίας ελλείψεων στην υλικοτεχνική υποδομή ή στους ανθρώπινους πόρους, το Συμβούλιο του ΤΕΙ μπορεί να αποφασίσει την προσωρινή τροποποίηση ορισμένων διατάξεων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2006 Ο ΥΦΥΠOΥΡΓΟΣ Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

12 24336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ιστοσελίδα : http://www.teiion.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Φοιτητές, εγγραφές Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Φεβρουάριος 2000 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., Εγγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι.. Εγγραφές Κύκλοι Σπουδών, Μαθήματα. ΑΡΘΡΟ 1. Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Εγγραφές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι.. Εγγραφές Κύκλοι Σπουδών, Μαθήματα. ΑΡΘΡΟ 1. Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Εγγραφές «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ T.E.I. ΑΘΗΝΑΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι.. Εγγραφές Κύκλοι Σπουδών, Μαθήματα ΑΡΘΡΟ 1. Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Εγγραφές 1. Σπουδαστές Τ.Ε.Ι. καθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. ΆΡΘΡΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης - Εγγραφές 1. Σπουδαστές ΤΕΙ καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτό µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, μαθήματα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, μαθήματα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, μαθήματα. Άρθρο 1 Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εγγραφές. 1. Προπτυχιακοί σπουδαστές Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. (Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. (Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής: Φοιτητές Τ.Ε.Ι.Θ. καθίστανται όσοι εγγράφονται σ' αυτό μετά από εισαγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1 Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1. Εγγραφή σπουδαστών 1 ου Εξαμήνου Σπουδαστές θεωρούνται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΑΙΟΣ 2003 2 Οργάνωση σπουδών, μορφές διδασκαλίας, εκπαιδευτικές εκδρομές. Άρθρο 1 Οργάνωση μαθημάτων Προγράμματα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Σ.Ε.Υ.Π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Σ.Ε.Υ.Π. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12-19.2 ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γραµµατεία Γενικού Τµήµατος : τηλ. 210 5385 606, fax 210 5385605 Προϊστάµενος Τµήµατος: ρ. Παπαγεωργίου Ευάγγελος, ιατρός Νευρολόγος- Ψυχίατρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Κ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΠ42.10-1 Σελ. 1 / 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Αλλαγής Παράγραφοι 1 2.10.2014 Τελική Έκδοση Όλες Για την έκδοση Για την έγκριση Κ. Λυκερίδου, ΥΔΠ Μ. Μπρατάκος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών αριθμ. 113/ 13-11-2013

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών αριθμ. 113/ 13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ε ΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ /ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 2015-16 1 Άρθρο 1 Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης 2 Περιεχόμενα Α. Εισαγωγή...4 Β. Διαδικασία πιστοποίησης ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου.

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 51 5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. Το νομικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των Α.Ε.Ι. (Ν.1268/82) εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες στη διεξαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΑΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 4 Ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 45500

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2010 1 Άρθρο 1 Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγικό σημείωμα

1. Εισαγωγικό σημείωμα 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό που αφ ενός αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα Τμήματα στο πλαίσιο της εκπόνησης των πτυχιακών εργασιών και αφ ετέρου δίνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΠ42.10-1 Σελ. 1 / 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Αλλαγής Παράγραφοι 01 18.5.2016 Τελική έκδοση προς εφαρμογή Όλες Για την έκδοση Για την έγκριση Κ. Λυκερίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Δοκίμιο Εσωτερικού Κανονισμού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Δοκίμιο Εσωτερικού Κανονισμού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Δοκίμιο Εσωτερικού Κανονισμού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (Το Σχέδιο αυτό ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2014, μετά το Σχέδιο Οργανισμού, σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γνωστοποιείται στους σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία Αξιολόγησης των Υποψηφίων Α. Τυπικά Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369205 E-mail: tour.praktiki@teipat.gr Fax: 2610.369183 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.1 Γενικά Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3685/2008.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Άρθρο 1: Γενικά Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ενέταξε την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό ΕΕΠΑ551

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα