ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ

2 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο ύκβαζεο. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ (Μέξνο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο πξνέξρεηαη από ην Δπξωπαϊθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη εζληθνύο πόξνπο) Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Αηφινπ αξ. 86 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ ηνπο...θαη ππαιιήινπο ηνπ Καηαζηήκαηφο ηεο ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «Σξάπεδα» ή «Γαλείζηξηα», Β) η. ηνπ, επαγγέικαηνο θαηνίθνπ.. Σ.Κ. νδφο, αξηζκ..., κε Α.Γ.Σ... θαη Α.Φ.Μ., πνπ ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «Γαλεηνιήπηεο» ή «Ωθεινύκελνο» θαη Γ) η ηνπ. επαγγέικαηνο, θαηνίθνπ Σ.Κ., νδφο.., αξηζκ..., κε Α.Γ.Σ., θαη Α.Φ.Μ.., πνπ ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «Δγγπεηήο». Οη πην πάλσ ζπκβαιιφκελνη ζπκθψλεζαλ ακνηβαία θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα αθφινπζα: 1. ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΑΝΔΗΟΤ πκθσλείηαη ε ρνξήγεζε απφ ηελ Σξάπεδα ζην Γαλεηνιήπηε δαλείνπ, ην πνζφ ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζαξηψκελε ζηελ παξνχζα Πξόζζεηε Πξάμε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο ηεο ζχκβαζεο, ζπλνκνινγεζείζα σο πξνο φινπο ηνπο φξνπο ηεο κεηά απφ εηδηθή δηαπξαγκάηεπζε θαη ζπκθσλία ησλ κεξψλ (θαησηέξσ «Πξφζζεηε Πξάμε»). Σν δάλεην ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ηελ απφ. ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Γαλεηνιήπηε πξνο ηελ Σξάπεδα, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ», ηελ πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο νπνίαο απηφο αλεπηθχιαθηα βεβαηψλεη. Ζ Σξάπεδα, ηφζν θαηά ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο, φζν θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δηθαηνχηαη λα αλαδεηά πιεξνθνξίεο ζε αξρεία δεδνκέλσλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ή ηελ παξνρή απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε πξφζζεησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ. 2. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ 2.1. Σν δάλεην ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πινπνίεζε παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ Γαλεηνιήπηε, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ» (εθεμήο «Πξφγξακκα»), ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε ρνξήγεζε ηνπ παξφληνο δαλείνπ απφ ηελ Σξάπεδα, ζε ζπλδπαζκφ κε επηδφηεζε επηηνθίνπ, επηρνξήγεζε θεθαιαίνπ, θάιπςε ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θαη δπλεηηθά ηεο ακνηβήο ηνπ ζπκβνχινπ έξγνπ ζε ηδηνθηήηεο θαηνηθηψλ, κε πφξνπο απφ ην ηακείν Υαξηνθπιαθίνπ «Σακείν Δμνηθνλνκψ θαη νίθνλ» θαη ην «Πξφγξακκα Άκεζεο Δλίζρπζεο» ησλ λνηθνθπξηψλ (απφθαζε 31654/ΔΤΘΤ1415/ , ΦΔΚ Β 1262 θαη ΚΤΑ ΦΒ1/2.1/5332/238 (ΦΔΚ 675/Β/ ) ηα πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ην Δζληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (εθεμήο «ETEAN A.E.») ζπκκεηέρεη ζην ρνξεγνχκελν θεθάιαην ζε πνζνζηφ 1/3 θαη ε

3 Σξάπεδα ζε πνζνζηφ 2/3. πγθεθξηκέλα, πνζνζηφ 33,33% ηνπ ρνξεγνχκελνπ θεθαιαίνπ θαιχπηεηαη απφ ην Σακείν «Δμνηθνλνκψ θαη νίθνλ» θαη 66,67% απφ ηελ Σξάπεδα. Ωο πξνο ην πνζνζηφ ηεο ΔΣΔΑΝ Α.Δ., ε ηειεπηαία εθπξνζσπείηαη ζηελ παξνχζα απφ ηελ Σξάπεδα, ε νπνία ζπκβάιιεηαη απεπζείαο κε ην Γαλεηνιήπηε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο παξνχζαο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 3. ΔΦΑΠΑΞ ΓΑΠΑΝΖ - ΔΚΣΑΜΗΔΤΖ ΣΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ - ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 3.1. ηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο νξίδεηαη αλαιπηηθά ην ζπκθσλεκέλν πνζφ ηεο εθάπαμ δαπάλεο πνπ βαξχλεη ηνλ Γαλεηνιήπηε, γηα ηε ιεηηνπξγηθή θαη δηαρεηξηζηηθή δαπάλε ηνπ δαλείνπ απηνχ Σν πνζφ ηνπ δαλείνπ αληηζηνηρεί α) ζε πνζνζηφ 30% ηνπ αξρηθά απνδεθηνχ απφ ην Πξφγξακκα πξνυπνινγηζκνχ (εθεμήο «Αξρηθφο Δπηιέμηκνο Πξνυπνινγηζκφο») γηα ην πξντφλ «Δμνηθνλόκεζε θαη νίθνλ Α1», φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ππαγσγήο γηα ηελ εθεμήο αλαθεξφκελε ζηελ παξνχζα «Α1 θαηεγνξία Ωθεινύκελωλ», β) ζε πνζνζηφ 65% ηνπ αξρηθά απνδεθηνχ απφ ην Πξφγξακκα πξνυπνινγηζκνχ (εθεμήο «Αξρηθφο Δπηιέμηκνο Πξνυπνινγηζκφο»). γηα ην πξντφλ «Δμνηθνλόκεζε θαη νίθνλ Α2», φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ππαγσγήο γηα ηελ εθεμήο αλαθεξφκελε ζηελ παξνχζα «Α2 θαηεγνξία Ωθεινύκελωλ», θαη γ) ζε πνζνζηφ 85% ηνπ αξρηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην πξντφλ «Δμνηθνλόκεζε θαη νίθνλ Β», φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ππαγσγήο γηα ηελ εθεμήο αλαθεξφκελε ζηελ παξνχζα «Β θαηεγνξία Ωθεινύκελωλ», θαη δχλαηαη λα κεησζεί ζην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ ηειηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ έληαμε ζε θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο Ωθεινπκέλσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ ΔΣΔΑΝ Α.Δ.(απφθαζε ππαγσγήο), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα, απφ ηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δμνηθνλφκεζε Καη νίθνλ, θξηηήξηα. ε πεξίπησζε πνπ ν ηειηθφο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ φπσο απηφο δηακνξθψλεηαη βάζεη ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ επηιέμηκεο δαπάλεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ νδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (εθεμήο «Σειηθφο Δπηιέμηκνο Πξνυπνινγηζκφο») είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ Αξρηθνχ Δπηιέμηκνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ε Σξάπεδα ελεκεξψλεη ηνλ Ωθεινχκελν, ν νπνίνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ην ππεξβάιινλ πνζφ ζε δεζκεπκέλν κέρξη ηνπ πνζνχ απηνχ θαηαζεηηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, πξνθεηκέλνπ λα εμνθιεζνχλ πιήξσο νη ζρεηηθέο δαπάλεο θαη λα νινθιεξσζεί ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, (ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξεκβάζεσλ ζην θηίξην ηνπ Ωθεινχκελνπ θαη ηελ πιεξσκή ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ απφ ην Κνηλφ Κεθάιαην Σξάπεδαο θαη ΔΣΔΑΝ Α.Δ. ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.2 πην πάλσ), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππφινηπν πνζφ δαλείνπ θαη ηελ ηπρφλ επηρνξήγεζε, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία Ωθεινχκελνπ Ζ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ε πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε ζηελ Σξάπεδα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ φξν 3.5.ε. παξαθάησ, ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εθηακίεπζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηνλ φξν 3.6 παξαθάησ ή ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο εθφζνλ δελ θαηαβάιιεηαη πξνθαηαβνιή (εθεμήο «πκβαηηθφο ρξφλνο πινπνίεζεο»). Ζ εθηακίεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ δαλείνπ, απφ ηελ Σξάπεδα, θαζψο θαη ε εμφθιεζε ησλ δαπαλψλ ζα νινθιεξσζεί απφ ηελ Σξάπεδα, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο (1) κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνίεζεο, δειαδή κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξεκβάζεσλ, ηε δηελέξγεηα ηεο δεχηεξεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε ζηελ Σξάπεδα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ φξν 3.5.ε. παξαθάησ. Σν δάλεην θαηαβάιιεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμφθιεζε ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηηο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε (εθεμήο «επηιέμηκεο δαπάλεο»), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ θαηαβεβιεκέλσλ απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Με απφθαζε ηνπ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηνπ σο άλσ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνίεζεο γηα ζπλνιηθφ κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ, ιφγσ αδπλακίαο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ κεηά απφ ηεθκεξίσζε ησλ ιφγσλ αδπλακίαο νινθιήξσζήο ηνπο απφ ηνλ Ωθεινχκελν ή/θαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ πξνκεζεχεη ηα πιηθά / ζπζηήκαηα θαη εθδίδεη παξαζηαηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζην Πξφγξακκα (εθεμήο «πξνκεζεπηήο») πξνο ην ΔΣΔΑΝ Α.Δ πκθσλείηαη ξεηά φηη δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο επηιέμηκεο δαπάλεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απνηεινχλ επηιέμηκεο δαπάλεο: 2

4 - Πιεξσκέο πνπ δηελεξγεί ν ίδηνο ν Ωθεινχκελνο κε εμαίξεζε ηελ πιεξσκή ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. - Παξαζηαηηθά ηα νπνία εθδφζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο, αλεμάξηεηα αλ εμνθινχληαη αξγφηεξα. - Ζ εμφθιεζε δαπαλψλ κε ηε ρξήζε επηηαγψλ ηξίησλ. - Πιεξσκέο νη νπνίεο έγηλαλ κε ηξφπν θαη κε παξαζηαηηθά ηα νπνία δελ είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Σα παξαζηαηηθά δαπαλψλ θαη ηα αληίζηνηρα δειηία απνζηνιήο πνπ δε ζα εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δε ζα γίλνληαη δεθηά θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο δε ζα ζεσξνχληαη επηιέμηκεο γηα ην Πξφγξακκα. Ζ εμφθιεζε ηνπ πνζνχ θάζε επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε πίζησζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ Γαλείζηξηα ή ζε άιιε ηξάπεδα, θαη γηα απηφ ν Γαλεηνιήπηεο παξέρεη απφ ηψξα κε ηελ παξνχζα ζηελ Σξάπεδα αλέθθιεηε εληνιή λα πηζηψζεη κε ην πξντφλ ηνπ δαλείνπ ηνπο ηεξνχκελνπο ζε απηή ή ζε άιιε ηξάπεδα ινγαξηαζκνχο ησλ Πξνκεζεπηψλ θαη αλαγλσξίδεη αλεπηθχιαθηα φηη νη θαηά ηα παξαπάλσ πηζηψζεηο ζπληζηνχλ θαηαβνιέο πξνο απηφλ (εθηακίεπζε) ηνπ πξντφληνο δαλείνπ. ε πεξίπησζε χπαξμεο εμφδσλ απνζηνιήο εκβάζκαηνο, ζπκθσλείηαη φηη ηα ηειεπηαία βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξνκεζεπηή Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ηειηθή εθηακίεπζε ηνπ παξφληνο δαλείνπ απφ ηε Σξάπεδα ζηνλ σθεινχκελν είλαη: α) ε χπαξμε επαξθνχο ππνινίπνπ ζην Λνγαξηαζκφ Κεθαιαίσλ ηνπ Σακείνπ «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ» πνπ ηεξείηαη απφ ηελ Σξάπεδα κε δηθαηνχρν ηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα λα κελ εθηακηεχζεη ην παξφλ δάλεην, β) ε πίζησζε ηνπ πνζνχ ηεο αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο ζηνλ ινγαξηαζκφ 610 ηεο ΔΣΔ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απφ ηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα λα κελ εθηακηεχζεη ην παξφλ δάλεην, γ) ε θαηάζεζε ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο ηνπ δαλεηνιήπηε ζε δεζκεπκέλν θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηειηθφο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ φπσο απηφο δηακνξθψλεηαη βάζεη ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ επηιέμηκεο δαπάλεο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ Αξρηθνχ Δπηιέμηκνπ Πξνυπνινγηζκνχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα λα κελ εθηακηεχζεη ην παξφλ δάλεην, δ) λα έρεη πξνεγεζεί έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε δπζκελψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γαλεηνιήπηε ζηελ ΣΔΗΡΔΗΑ ΑΔ θαη λα κελ έρνπλ πξνθχςεη δπζκελή επξήκαηα, λα κελ έρεη ππνβιεζεί αίηεζε αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο νθεηιψλ ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ 3869/2010, θαζψο θαη αίηεζε εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δηθαζηηθήο ξχζκηζεο ζην πιαίζην ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ, θαη ε) λα έρεη νινθιεξσζεί ην έξγν, λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε δεχηεξε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ε νπνία ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα έρνπλ πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε ζηελ Σξάπεδα ηα, θαηά πεξίπησζε, θάησζη δηθαηνινγεηηθά: Έληππν Καηαγξαθήο Παξεκβάζεσλ Οινθιήξσζεο Έξγνπ βάζεη ηεο 2 εο Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο (ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ελεξγεηαθφ επηζεσξεηή) Παξαζηαηηθά δαπαλψλ επί πηζηψζεη. Σα παξαζηαηηθά δαπαλψλ πξέπεη λα πξνέξρνληαη κφλν απφ έλαλ πξνκεζεπηή /αλάδνρν αλά θαηεγνξία δαπάλεο, φπνπ απηφ είλαη ηερληθά εθηθηφ. ε πεξίπησζε πνπ σο παξαζηαηηθφ δαπάλεο εθδίδεηαη ηηκνιφγην, απηφ πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Ηδηψηεο» ή «Γηαρείξηζε Πνιπθαηνηθίαο» γηα ηηο ηπρφλ θνηλφρξεζηεο παξεκβάζεηο ζε πνιπθαηνηθίεο Τπεχζπλεο Γειψζεηο Ν.1599/1986 αλαδφρσλ ηνπ έξγνπ Τπεχζπλεο Γειψζεηο Ν.1599/1986 Πξνκεζεπηψλ Τιηθψλ 3 Τπεχζπλεο Γειψζεηο Ν.1599/1986 πξνκεζεπηψλ Τιηθψλ /Αλαδφρσλ (γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν πξνκεζεπηήο ησλ πιηθψλ θαη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ην ίδην πξφζσπν) Γεχηεξν Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (εθεμήο ΠΔΑ) (ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Ωθεινχκελν θαη ηνλ ελεξγεηαθφ επηζεσξεηή), ην νπνίν απεηθνλίδεη ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ ππνινγηδφκελε εηήζηα θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηφζν απηνχ φζν θαη ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο θαη εθδίδεηαη θαηφπηλ ηεο 2 εο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο βάζεη ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.

5 4 Απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ (1 νπ θαη 2 νπ ΠΔΑ) ζπλνδεπφκελεο απφ παξαζηαηηθά εμνθιήζεσλ Παξαζηαηηθά αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (εθφζνλ πξνθχπηεη απφ ηηο εξγαζίεο) Έληππν Δθηακίεπζεο ζπλφινπ ή ππνινίπνπ δαλείνπ/ρνξήγεζεο θηλήηξσλ Γειηία απνζηνιήο πιηθψλ ή /θαη ζπζηεκάησλ Πηζηνπνίεζε CE γηα ηα πιηθά ή / θαη ηα ζπζηήκαηα θαη αληίγξαθν πηζηνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηε ζήκαλζε CE (εθηφο αλ ζηελ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ησλ Πξνκεζεπηψλ Τιηθψλ αλαγξάθεηαη φηη δελ ππάξρεη απαίηεζε λα θέξνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πιηθά ηελ έλδεημε CE) Έληππν επηκεξηζκνχ θφζηνπο βάζεη παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ αλά δηακέξηζκα ζε πνιπθαηνηθία Παξαζηαηηθφ δαπάλεο επί πηζηψζεη ακνηβήο ζπκβνχινπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ ΦΒ1/2.1/5332/238 (ΦΔΚ 675/Β/ , Κεθάιαηα 4 θαη 7.1) (Πξνθαηαβνιή) Ο Γαλεηνιήπηεο δχλαηαη λα δεηήζεη πξνθαηαβνιή ηνπ δαλείνπ ζε πνζνζηφ: α) 30% ηνπ Αξρηθνχ Δπηιέμηκνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο απφθαζεο ππαγσγήο (ε «Πξνθαηαβνιή»), γηα ην πξντφλ «Δμνηθνλόκεζε θαη νίθνλ Α1», φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ππαγσγήο γηα ηελ εθεμήο αλαθεξφκελε ζηελ παξνχζα «Α1 θαηεγνξία Ωθεινύκελωλ», β) 40% ηνπ Αξρηθνχ Δπηιέμηκνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο απφθαζεο ππαγσγήο (ε «Πξνθαηαβνιή») γηα ην πξντφλ «Δμνηθνλόκεζε θαη νίθνλ Α2», φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ππαγσγήο γηα ηελ εθεμήο αλαθεξφκελε ζηελ παξνχζα «Α2 θαηεγνξία Ωθεινύκελωλ», ή γ) 40% ηνπ Αξρηθνχ Δπηιέμηκνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο απφθαζεο ππαγσγήο (ε «Πξνθαηαβνιή») γηα ην πξντφλ «Δμνηθνλόκεζε θαη νίθνλ Β», φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ππαγσγήο γηα ηελ εθεμήο αλαθεξφκελε ζηελ παξνχζα «Β θαηεγνξία Ωθεινύκελωλ». Ζ Πξνθαηαβνιή είλαη έληνθε απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ Ωθεινπκέλσλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ φξν 3.2 ηεο παξνχζαο. Οη ηφθνη βαξχλνπλ ηνλ Γαλεηνιήπηε θαη εθφζνλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θξηζεί φηη δηθαηνχηαη ησλ Κηλήηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ φξν 9.2 πην θάησ, ην αληίζηνηρν πνζφ ησλ ηφθσλ πνπ έρεη θαηαβάιεη ν Γαλεηνιήπηεο, ζα πηζησζεί ζηνλ θαηαζεηηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, κε επζχλε ηεο Σξάπεδαο θαη κεηά απφ έιεγρν, έγθξηζε θαη πίζησζε ηνπ πνζνχ επηδφηεζεο απφ ηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. απφ ηα δηαζέζηκα ηνπ Σακείνπ «Δμνηθνλνκψ θαη Οίθνλ». Σν πνζφ ηεο Πξνθαηαβνιήο δελ απνδίδεηαη ζηνλ Γαλεηνιήπηε, αιιά θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Σξάπεδα απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμφθιεζε ηπρφλ πξνθαηαβνιψλ ησλ Πξνκεζεπηψλ. Ζ πίζησζε ηνπ πνζνχ ηεο Πξνθαηαβνιήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε πίζησζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ Γαλείζηξηα ή ζε άιιε ηξάπεδα, θαη γηα απηφ ν Γαλεηνιήπηεο παξέρεη απφ ηψξα κε ηελ παξνχζα ζηελ Σξάπεδα αλέθθιεηε εληνιή λα πηζηψζεη κε ην πξντφλ ηεο Πξνθαηαβνιήο ηνπο ηεξνχκελνπο ζε απηή ή ζε άιιε ηξάπεδα ινγαξηαζκνχο ησλ Πξνκεζεπηψλ, αλαγλσξίδνληαο αλεπηθχιαθηα ηελ σο άλσ πίζησζε σο πξνθαηαβνιή/ηκεκαηηθή εθηακίεπζε ηνπ πξντφληνο ηνπ δαλείνπ. ε πεξίπησζε χπαξμεο εμφδσλ απνζηνιήο εκβάζκαηνο, ζπκθσλείηαη φηη ηα ηειεπηαία βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε πνπ έρεη εθηακηεπζεί ε πξνθαηαβνιή ηνπ δαλείνπ θαη ν Ωθεινχκελνο δελ πινπνηήζεη ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο φξνπο 8.2, 8.3, 8.4.θαη 8.5 ηεο παξνχζαο. 4. ΠΔΡΗΟΓΟ ΥΑΡΗΣΟ Δάλ ζπκθσλεζεί πεξίνδνο ράξηηνο, απηή είλαη έληνθε θαη ε δηάξθεηά ηεο θαζνξίδεηαη κε εηδηθή ζπκθσλία ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο. Oη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο εμνθινχληαη κε πεξηνδηθέο θαηαβνιέο, ζχκθσλα κε φζα εηδηθά αλαθέξνληαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο. 5. ΔΠΗΣΟΚΗΟ 5.1. Σν δάλεην, είλαη έληνθν απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπ (θαηά ην άξζξν 3, πην πάλσ). Σν εηήζην (ζπκβαηηθφ) επηηφθην, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εηζθνξά ηνπ Ν. 128/75 πνπ αλέξρεηαη ζε

6 πνζνζηφ 0,12% θαη ππνινγίδεηαη κφλν ζην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.2 ηεο παξνχζαο, ζπκθσλείηαη ζηαζεξφ, ε δε αλαθνξά θαη ην χςνο ηνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε πνπ απνηειεί εηδηθή ζπκθσλία θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Σν επηηφθην πνπ ηζρχεη, αλαθέξεηαη θαη ζε θάζε αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ Οη ηφθνη ππνινγίδνληαη επί ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ δαλείνπ πνπ νθείιεηαη θάζε θνξά. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηφθσλ, ην έηνο θαηαλέκεηαη ζε 12 ίζα δηαζηήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 12 ίζνπο κήλεο φπνπ έλαο κέζνο κήλαο ζεσξείηαη φηη έρεη 30,4166 εκέξεο Σν ζχλνιν ησλ ηφθσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηνλ εθηνθηζκφ ηνπ δαλείνπ κε ην επηηφθην πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα Πξφζζεηε Πξάμε, επηδνηείηαη θαηά 100% απφ ην Σακείν «Δμνηθνλνκψ θαη Οίθνλ» θαη κέρξη ηελ , εθφζνλ ηεξεζνχλ νη ζπκβαηηθνί φξνη ηνπ δαλείνπ, ελψ ν Γαλεηνιήπηεο επηβαξχλεηαη κε ηελ εηζθνξά ηνπ Ν. 128/75, ε νπνία ππνινγίδεηαη κφλν ζην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.2 ηεο παξνχζαο. Σπρφλ ηφθνη πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Ωθεινχκελν. 6. ΓΗΑΡΚΔΗΑ - ΓΟΔΗ ΓΑΝΔΗΟΤ 6.1. Σν δάλεην εμνθιείηαη ζε δηαδνρηθέο κεληαίεο ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο, φπσο απηφ νξίδεηαη κε εηδηθή ζπκθσλία ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε, κε ην ζχζηεκα ηεο ζχλζεηεο ηνθνρξενιπηηθήο δφζεο γηα ην νπνίν ελεκεξψζεθε ν Γαλεηνιήπηεο πξνζπκβαηηθά, ζχκθσλα κε ην Σππνπνηεκέλν Γειηίν Πιεξνθνξηψλ. Δηδηθφηεξα, κε εηδηθή ζπκθσλία ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο νξίδνληαη ε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ, ε πεξηνδηθφηεηα ησλ δφζεσλ, ην πνζφ θάζε δφζεο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην επηηφθην πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ θαη ην νπνίν πνζφ θάζε δφζεο ηζρχεη κέρξη ηε ηπρφλ κεηαβνιή ηνπ αλαγξαθφκελνπ, κε εηδηθή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε, επηηνθίνπ, θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο εμφθιεζεο (δήιε εκέξα), ηφζν ηεο πξψηεο δφζεο φζν θαη ησλ επφκελσλ ζηε ζεηξά δφζεσλ (κεηά ησλ ηπρφλ εμφδσλ), κέρξη ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ Αλ ε εκεξνκελία πιεξσκήο ζπκπίπηεη κε αλχπαξθηε εκεξνινγηαθά εκεξνκελία, ηφηε απηή ζα κεηαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε ππαξθηή εκεξνινγηαθά εκεξνκελία. Αλ ε εκεξνκελία εμφθιεζεο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε εμφθιεζε ζα γίλεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. Ζ θάζε κία απφ ηηο εκεξνκελίεο απηέο, πνπ ζα αλαγξάθνληαη θαη ζηα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηνπ άξζξνπ 7 πην θάησ, είλαη δήιε εκέξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ, ψζηε ν Γαλεηνιήπηεο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο αληίζηνηρεο ζε θάζε εκεξνκελία δφζεο, αθφκε θαη αλ δελ ιάβεη, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θάπνην ή θάπνηνπο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο νθεηιψλ ηνπ επφκελνπ άξζξνπ. 7. ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 7.1. Πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ, απνζηέιιεηαη αλά ηξίκελν ζηνλ Γαλεηνιήπηε (ή ζηνλ αληίθιεηφ ηνπ), είηε κε απιφ ηαρπδξνκείν, είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο Internet Banking ηεο Σξάπεδαο, εθφζνλ ν Γαλεηνιήπηεο θάλεη ρξήζε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα (ινγαξηαζκφο), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην ππφινηπν ηνπ νθεηινκέλνπ θεθαιαίνπ θάζε θνξά, νη ηξείο επφκελεο δφζεηο πξνο εμφθιεζε, νη εκεξνκελίεο θαηαβνιήο ησλ ηξηψλ επφκελσλ δφζεσλ (δήιε εκέξα), φπσο επίζεο θαη ηπρφλ έμνδα ή άιια ζηνηρεία γηα ηα νπνία ε Σξάπεδα ελεκεξψλεη ηνλ Γαλεηνιήπηε. Ζ απνζηνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ ζπληζηά εμαηνκηθεπκέλε ελεκέξσζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο 234/2006 Δ.Σ.Π.Θ. Οη Λνγαξηαζκνί θαηά ηα παξαπάλσ εμάγνληαη απφ ηα εκπνξηθά βηβιία ηεο Σξάπεδαο, πνπ ηεξνχληαη κε κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα, ψζηε ν Γαλεηνιήπηεο θαη ν ηπρφλ εγγπεηήο αλαγλσξίδνπλ φηη απνηεινχλ πιήξε απφδεημε ηεο νθεηιήο ηνπο, επηηξεπφκελεο αληαπφδεημεο. Δηδηθφηεξα, ζπκθσλείηαη ξεηά θαη αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε θαη ηνλ εγγπεηή φηη νη εθδηδφκελνη απφ ηελ Σξάπεδα ινγαξηαζκνί θαη ηα εθδηδφκελα απφ ηελ Σξάπεδα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα απφ ηα βηβιία ηεο, πνπ εκθαλίδνπλ ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ δαλείνπ απφ ηελ εθηακίεπζή ηνπ, κέρξη ηελ θαηαγγειία ηνπ θαζψο θαη ηνπ (ππφ ηνλ απηφ ή άιιν αξηζκφ) ηεξνχκελνπ ινγαξηαζκνχ θαζπζηεξήζεσλ, ζηνλ νπνίν ζα παξαθνινπζείηαη ε νθεηιή κεηά ηελ θαηαγγειία απνηεινχλ πιήξε απφδεημε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Σξάπεδαο, επηηξεπφκελεο φκσο ηεο αληαπφδεημεο. πκθσλείηαη επίζεο ξεηά, φηη ηελ ίδηα απνδεηθηηθή δχλακε έρεη θαη ην απφζπαζκα ηνπ ινγαξηαζκνχ ηάμεσο (Π.Γ. 384/92), ή θαη ηεο αληίζηνηρεο θαηάζηαζεο, φπνπ εκθαλίδεηαη ε απαίηεζε ηεο Σξάπεδαο, απφ ηνλ 5

7 εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηφθσλ (αλαηνθηδφκελν αλά εμάκελν), ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3601/2007, επηηξεπφκελεο θαη εδψ ηεο αληαπφδεημεο. Σα αλσηέξσ αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα, ζπλνκνινγείηαη φηη ζα εμάγνληαη, είηε ζαλ θσηναληίγξαθα, είηε θαηά αθξηβή αληηγξαθή ησλ ηπρφλ ηεξνπκέλσλ ρεηξφγξαθσλ θαξηειψλ, είηε ζα αλαπαξάγνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή (κεραλνγξαθηθή) κέζνδν θαηά απνηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ (δεδνκέλσλ) ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηεο Σξάπεδαο, είηε κε θάζε άιιν ηξφπν ηεξνχληαη απηά θαηά ην Λνγηζηηθφ χζηεκα ηεο Σξάπεδαο θαη ηε ζρεηηθή κε ηηο νηθείεο ζπλαιιαγέο ηξαπεδηθή πξαθηηθή. Αδηάθνπε θαη πιήξεο ζεηξά ινγαξηαζκψλ ηνπ άξζξνπ απηνχ απνηεινχλ αληίγξαθν ηεο θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νη ινγαξηαζκνί θαιχπηνπλ, απφ ηα βηβιία ηεο Σξάπεδαο Έρνληαο ππφςε φηη ην δάλεην εμνθιείηαη ζε αδηάθνπεο κεληαίεο δφζεηο, φπσο εηδηθφηεξα ζπκθσλήζεθαλ ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε: α) Δάλ κέζα ζε 60 εκέξεο είηε απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ ή απφ ηελ εμφθιεζε ηεο ηειεπηαίαο δφζεο, είηε κέζα ζε 120 εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ εθάζηνηε πξνεγνχκελνπ Λνγαξηαζκνχ ν Γαλεηνιήπηεο δελ γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σξάπεδα κε ζπζηεκέλε επηζηνιή φηη δελ παξέιαβε αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ θαηά ην πξνεγνχκελν ηξίκελν, ηεθκαίξεηαη φηη ν ινγαξηαζκφο παξαιήθζεθε, επηηξεπφκελεο αληαπφδεημεο. β) Δάλ ν Γαλεηνιήπηεο ακθηζβεηεί ην πεξηερφκελν Λνγαξηαζκνχ, νθείιεη λα ην γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σξάπεδα, ην πνιχ κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο ιήςεο ηνπ κε έγγξαθν, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηεο ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ νξζφηεηα ηεο ακθηζβήηεζεο εθ κέξνπο ηνπ. Μεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε ινγαξηαζκνχ ρσξίο ηελ παξαπάλσ γλσζηνπνίεζε ζπκθσλείηαη φηη απνηειεί απνδνρή θαη αλαγλψξηζε εθ κέξνπο ηνπ Γαλεηνιήπηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Λνγαξηαζκνχ θαη ηνπ πνζνχ ηεο νθεηιήο. Ζ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο 30ήκεξεο πξνζεζκίαο ρσξίο πξνβνιή αληηξξήζεσλ ζπκθσλείηαη φηη απνηειεί ηεθκήξην απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο ηεο νθεηιήο, επηηξεπνκέλεο ηεο αληαπφδεημεο. Κάζε ινγαξηαζκφο ζα πεξηέρεη ππφκλεζε πξνο ηνλ Γαλεηνιήπηε αλαθνξηθά κε ηελ κε έγθαηξε πξνβνιή αληηξξήζεσλ γηα ηηο ρξεψζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξάιεηςεο ππνβνιήο ηνπο Ζ παξαιαβή απφ ην Γαλεηνιήπηε ινγαξηαζκψλ πνηέ δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αθξηβφρξνλε εμφθιεζε ησλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ θαηά ην άξζξν 6 πην πάλσ, δεδνκέλνπ φηη ε θάζε κία απφ ηηο αθξηβείο εκεξνκελίεο εμφθιεζεο ησλ δφζεσλ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηνλ Γαλεηνιήπηε απφ ηελ ζχλαςε ηεο παξνχζαο (αξ. 6) θαη απνηειεί ήδε δήιε εκέξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Νφκνπ. 8. ΔΞΟΦΛΖΖ ΓΟΔΩΝ 8.1. Ο Γαλεηνιήπηεο ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ην πνζφ ηεο θάζε δφζεο ηνπ δαλείνπ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ήδε θαζνξηζκέλε πξνο ηνχην δήιε εκέξα (άξζξν 6): α) ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο, είηε β) κε ρξέσζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ηεξεί ζηελ Σξάπεδα θαη αλαθέξεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε, ηνλ νπνίν ν Γαλεηνιήπηεο εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα λα ρξεψλεη ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ε δφζε θαζίζηαηαη ιεμηπξφζεζκε θαη ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζή ηνπ, κε ην πνζφ ηεο δφζεο πνπ πξέπεη λα εμνθιεζεί θάζε θνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ν Γαλεηνιήπηεο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε επαξθνχο γηα ην ζθνπφ απηφ ππνινίπνπ ζηνλ παξαπάλσ ινγαξηαζκφ κία εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ρξέσζεο, δηαθνξεηηθά εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα λα ρξεψλεη ηνλ ινγαξηαζκφ έσο ην ππάξρνλ ππφινηπν γηα ηελ εμφθιεζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο νθεηιήο. Σπρφλ αλάθιεζε ησλ παξαπάλσ εμνπζηνδνηήζεσλ απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε πινπνηείηαη απφ ηελ Σξάπεδα εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ θαη παξέρεη ζε απηήλ ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη λα θιείζεη ην ινγαξηαζκφ, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 8.3. πην θάησ Δάλ ε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ πην πάλσ άξζξνπ 8.1 παξέιζεη άπξαθηε, ν Γαλεηνιήπηεο θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο, ρσξίο θακία άιιε ελέξγεηα ή φριεζε δει. έγγξαθε ή πξνθνξηθή εηδνπνίεζε, εθ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο. ε θάζε πεξίπησζε ε Σξάπεδα δχλαηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηα πξφζσπα ηελ εηδνπνίεζε ηνπ Γαλεηνιήπηε ή /θαη ηνπ Δγγπεηή γηα ηηο νθεηιέο ηνπο (Ν. 3758/2009 φπσο ηζρχεη) θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηνλ επφκελν φξν (8.3). Ζ θάζε θνξά ιεμηπξφζεζκε νθεηιή ηνπ θαηά θεθάιαην, ηφθνπο θαη έμνδα, φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ, επηβαξχλεηαη κε ην αλψηαην θάζε θνξά επηηξεπφκελν επηηφθην ππεξεκεξίαο, φπσο απηφ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ηπρφλ επί ηε βάζεη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ (ην ζεκεξηλφ επηηφθην ππεξεκεξίαο αλαθέξεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε), πιένλ ησλ εηζθνξψλ θαη ηειψλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, απφ ηελ επνκέλε ηεο πην πάλσ θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. Σφθνη θάζε είδνπο πνπ δελ εμνθινχληαη εκπξφζεζκα, εθηνθίδνληαη απφ ηελ 6

8 πξψηε εκέξα θαζπζηέξεζεο κε ην επηηφθην ππεξεκεξίαο θαη νη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ έηζη θεθαιαηνπνηνχληαη (αλαηνθίδνληαη) θαηά λφκν (ζήκεξα αλά εμάκελν). ε πεξίπησζε κε (νινζρεξνχο) εμφθιεζεο απφ ην Γαλεηνιήπηε νθεηιφκελεο δφζεο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηζθνξάο ηνπ λ. 128/75, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηψλ (3) ζπλερφκελσλ κεληαίσλ δφζεσλ απφ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο (δήιε εκέξα), παχεη νξηζηηθά ε επηδφηεζε ηφθσλ ηνπ δαλείνπ απφ ην Σακείν «Δμνηθνλνκψ θαη νίθνλ», φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηνλ φξν 5.4 πην πάλσ αιιά θαη ζηνλ φξν 9.2 πην θάησ, θαη ν Ωθεινχκελνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή απηψλ, απφ δηθά ηνπ δηαζέζηκα α) Με (νινζρεξήο) εμφθιεζε απφ ην Γαλεηνιήπηε νθεηιφκελεο δφζεο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 180 (εθαηφλ νγδφληα) ζπλερφκελσλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο (δήιε εκέξα), παξέρεη ην δηθαίσκα ζηελ Σξάπεδα λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο θαη κε άκεζε ηζρχ ηε ζχκβαζε δαλείνπ κε δήισζή ηεο απεπζπλφκελε ζηνλ Γαλεηνιήπηε θαη ζηνλ εγγπεηή (θεξχζζνληαο θαη ην άιεθην θεθάιαην ηνπ δαλείνπ ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ κεηά ησλ ηφθσλ, εμφδσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ) θαη λα θιείζεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ δαλείνπ, κεηαθέξνληαο ηελ απαίηεζή ηεο ζε ινγαξηαζκφ νξηζηηθήο θαζπζηέξεζεο β) Με (νινζρεξήο) εμφθιεζε απφ ην Γαλεηνιήπηε νθεηιφκελεο δφζεο εληφο ρξνληθνχ, δηαζηήκαηνο κεγαιχηεξνπ ησλ 90 (ελελήληα) θαη κηθξφηεξνπ ησλ 180 (εθαηφλ νγδφληα) ζπλερφκελσλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο (δήιε εκέξα), παξέρεη ην δηθαίσκα ζηελ Σξάπεδα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε δαλείνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ εθαξκνδνκέλσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνπο φξνπο 8.2. θαη 8.3. ηεο παξνχζαο άκεζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαγγειίαο ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: βα) Ο Γαλεηνιήπηεο πξνρσξεί ζε εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ή έρεη θεξπρζεί πησρφο ζχκθσλα κε απφθαζε αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ (Ν. 3869/2010), ββ) Ο Γαλεηνιήπηεο έρεη εκθαλίζεη αζπλέπεηα ζε πθηζηάκελα δαλεηαθά πξντφληα ηνπ έλαληη ηεο Σξάπεδαο θαη ε ηειεπηαία έρεη απνθαζίζεη ηελ θαηαγγειία φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε απηέο. Δπίζεο, ε Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψζεη ηελ θαηαγγειία ζε πιεξνθνξηαθφ αξρείν δεδνκέλσλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηα πξνο ηελ Σξάπεδα, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ ελεξγνχλ θαη εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γαλεηνιήπηε ή /θαη ηνπ Δγγπεηή γηα ηηο πξηλ ή κεηά ηελ θαηαγγειία νθεηιέο ηνπο ή θαη ηε δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εμψδηθε θαη δηθαζηηθή επηδίσμε ηεο είζπξαμεο απφ ηελ Σξάπεδα ησλ ιεμηπξφζεζκσλ θαη απαηηεηψλ νθεηιψλ ηνπο, γλσζηνπνηψληαο ζηα πξφζσπα απηά φζα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ Γαλεηνιήπηε ή / θαη ηνπ Δγγπεηή απαηηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ, πάληνηε ζην πιαίζην θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. Σν ζχλνιν ησλ θάζε είδνπο εμφδσλ θαη ακνηβψλ ηξίησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εμψδηθε θαη δηθαζηηθή επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, φπσο απηά νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ην Νφκν, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Γαλεηνιήπηε. Με ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο παχεη απηνδίθαηα ε έθδνζε θαη απνζηνιή Λνγαξηαζκψλ θαηά ην άξζξν 7, πην πάλσ Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζνβαξήο επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο θεξεγγπφηεηαο ή ηεο δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γαλεηνιήπηε, φπσο θαη ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο, ή άιιεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Πησρεπηηθφ Κψδηθα, δηθαζηηθήο απαγφξεπζεο ή θπιάθηζήο ηνπ, νπφηε επέξρνληαη νη ζπλέπεηεο ησλ άξζξσλ 8.2 θαη 8.3 άκεζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαγγειίαο Δπίζεο, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη εθηακηεπζεί ε πξνθαηαβνιή ηνπ δαλείνπ θαη ν Ωθεινχκελνο δελ πινπνηήζεη ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ ηνπ δαλείνπ δηαπηζησζεί ε κε επίηεπμε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ, νπφηε αλαθαιείηαη ε απφθαζε ππαγσγήο ζην Πξφγξακκα, ε παξνχζα ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη, ην δάλεην θαζίζηαηαη άκεζα ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ επεξρνκέλσλ άκεζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαγγειίαο ησλ ζπλεπεηψλ ησλ φξσλ 8.2 θαη 8.3 ηεο παξνχζαο. Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε απηή ν δαλεηνιήπηεο ππνρξενχηαη λα απνδψζεη ζχκθσλα κε ηνλ φξν 9.2 ηεο παξνχζαο, φια ηα Κίλεηξα-Ωθειήκαηα πνπ έρεη ιάβεη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ΔΣΔΑΝ Α.Δ ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο, ε Σξάπεδα σο έρνπζα ηε κφλε άκεζε πηζησηηθή ζρέζε κε ηνλ Γαλεηνιήπηε αζθεί ην ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο θαη πξνρσξεί ζηελ δηθαζηηθή είζπξαμε αιιά θαη ζηε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. πκθσλείηαη ξεηά φηη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν Γαλεηνιήπηεο ππνρξενχηαη λα 7

9 επηζηξέςεη απεπζείαο ζην ΔΣΔΑΝ Α.Δ. ηα Κίλεηξα Ωθειήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηνπο φξνπο 9.2 α) θαη β) πην θάησ, ε νπνία θαη ζα λνκηκνπνηείηαη ελεξγεηηθά γηα ηελ έγεξζε φισλ ησλ ελδεδεηγκέλσλ πξνο ηνχην δηθαζηηθψλ θαη εμψδηθσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ απφδνζε ησλ Κηλήηξσλ Ωθειεκάησλ θαη κφλν απηψλ Δάλ ν Γαλεηνιήπηεο έρεη ζηελ Σξάπεδα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο, ε Σξάπεδα κπνξεί λα ρξεψλεη, ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο γη απηφ ηνλ Γαλεηνιήπηε, νπνηνλδήπνηε ή νπνηνπζδήπνηε απφ απηνχο θαηά ηελ εχινγε θξίζε ηεο κε ην πνζφ (ή ζε πεξίπησζε κε επαξθνχο ππνινίπνπ, κέξνπο απηνχ) ηεο ηπρφλ αλεμφθιεηεο θαη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο ηνπ. Ο Γαλεηνιήπηεο παξέρεη κε ηελ παξνχζα ζηελ Σξάπεδα ηελ εμνπζηνδφηεζή ηνπ γη απηφ, ε νπνία ζπκθσλείηαη αλέθθιεηε γηαηί αθνξά ζην ζπκθέξνλ φισλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο (άξζξα 982 ΚΠνιΓηθ θαη 451 ΑΚ) Ζ παξνχζα ζχκβαζε δαλείνπ είλαη νξηζκέλεο δηάξθεηαο (παξ. 6.1), ην δε δάλεην εμνθιείηαη κε ζαθψο πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν. Ο Γαλεηνιήπηεο δηθαηνχηαη λα εμνθιήζεη πξφσξα κεξηθά ή νιηθά ην δάλεην, πάληα ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο κέζσ θαηαζηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο, θαηά ηνπο φξνπο ησλ επνκέλσλ παξαγξάθσλ: α) ε πεξίπησζε κεξηθήο πξφσξεο εμφθιεζεο ηνπ νθεηινκέλνπ θεθαιαίνπ, ν Γαλεηνιήπηεο νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηελ Σξάπεδα, πέξαλ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ επηιέγεη, ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ζπκβαηηθνχο ηφθνπο επί ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ κέρξη ηελ εκέξα ηεο θαηαβνιήο. Μεηά ηελ σο άλσ κεξηθή εμφθιεζε ην χςνο ηεο δφζεο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί αλαπξνζαξκφδεηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Γαλεηνιήπηε κε ηνλ επφκελν ινγαξηαζκφ (εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 7.2), ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο. β) ε πεξίπησζε πνπ ν Γαλεηνιήπηεο επηζπκεί ηελ νιηθή πξφσξε εμφθιεζε ηνπ νθεηιφκελνπ θεθαιαίνπ, νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηελ Σξάπεδα νιφθιεξν ην αλεμφθιεην θαηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θεθάιαην ηνπ δαλείνπ θαη ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ζπκβαηηθνχο ηφθνπο επί ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο θαηαβνιήο ε πεξίπησζε πνπ ν Γαλεηνιήπηεο εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πξηλ λα θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκεο δηθαηνχηαη κείσζε επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πίζησζεο. Ζ κείσζε απηή ζα είλαη ίζε κε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην ππφινηπν νθεηιφκελν πνζφ θαηά ηελ εκέξα ηεο εμφθιεζεο θαη ηελ παξνχζα αμία ηνπ ππνινίπνπ νθεηινκέλνπ πνζνχ θαηά ηελ ίδηα κέξα, ππνινγηδφκελε κε ηε κέζνδν ηνπ αλαηνθηζκνχ. Ο ππνινγηζκφο ηεο παξνχζαο αμίαο ζα γίλεηαη κε βάζε ην επηηφθην κε ην νπνίν εθείλε ηελ εκέξα επηβαξχλεη ν πηζησηηθφο θνξέαο ηελ ζχλαςε λέσλ πηζησηηθψλ ζπκβάζεσλ Δθφζνλ πθίζηαηαη θαζπζηέξεζε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ, θάζε θαηαβνιή ηνπ Γαλεηνιήπηε πξνο ηελ Σξάπεδα ζα θαηαινγίδεηαη ζε εμφθιεζε πξψηα ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, χζηεξα ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο θαη αλαηνθηζκνχ, θαηφπηλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηφθσλ θαη ηειεπηαία ηνπ θεθαιαίνπ. 9. ΓΖΛΩΔΗ ΣΟΤ ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΖ 9.1. Με ηελ παξνχζα ν Γαλεηνιήπηεο δειψλεη φηη έρεη κειεηήζεη, θαηαλνήζεη θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Οδεγφ εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ΦΔΚ Β'54/ , φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ηελ ΚΤΑ ΦΒ1/2.1/5332/238 (ΦΔΚ 675/Β/ ), θαη φπσο απηφο εκθαλίδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Με ηελ παξνχζα ν Γαλεηνιήπηεο δειψλεη φηη έρεη θαηαλνήζεη θαη απνδέρεηαη ην φθεινο απφ ηελ ππαγσγή ηνπ ζην Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Καη νίθνλ», ην νπνίν, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη κε βάζε ηελ απφθαζε ππαγσγήο ηνπ ΔΣΔΑΝ Α.Δ, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο, θαη ζπλίζηαηαη ζηα αθφινπζα: Α1 Κατηγορία Κινήτρων α) ζηελ επηρνξήγεζε ζε πνζνζηφ 70% ηνπ ηειηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε παξεκβάζεσλ ηνπ αθίλεηνχ ηνπ, β) ζηελ επηρνξήγεζε ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο ησλ δχν ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ, φπσο απηφ ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΠΓ 100/ (ΦΔΚ 177 Α), γ) ζην επηηφθην εθηνθηζκνχ ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα αλεξρφηαλ ζην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ αληίζηνηρσλ δαλείσλ ηεο αγνξάο, δ) ζηελ επηδφηεζε ησλ ηφθσλ ηνπ δαλείνπ ηνπ ζε πνζνζηφ 100% εμαηξνπκέλεο ηεο εηζθνξάο ηνπ Ν. 128/75 πνπ είλαη ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβάιιεη ζηελ Σξάπεδα θαη ε) ζηελ επηρνξήγεζε ηεο ακνηβήο ηνπ ζπκβνχινπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ ΦΒ1/2.1/5332/238 (ΦΔΚ 675/Β/ , Κεθάιαηα 4 θαη 7.1). 8

10 9 Α2 Κατηγορία Κινήτρων α) ζηελ επηρνξήγεζε ζε πνζνζηφ 35% ηνπ ηειηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε παξεκβάζεσλ ηνπ αθίλεηνχ ηνπ, β) ζηελ επηρνξήγεζε ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο ησλ δχν ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ, φπσο απηφ ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΠΓ 100/ (ΦΔΚ 177 Α), γ) ζην επηηφθην εθηνθηζκνχ ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα αλεξρφηαλ ζην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ αληίζηνηρσλ δαλείσλ ηεο αγνξάο, δ) ζηελ επηδφηεζε ησλ ηφθσλ ηνπ δαλείνπ ηνπ ζε πνζνζηφ 100% εμαηξνπκέλεο ηεο εηζθνξάο ηνπ Ν. 128/75 πνπ είλαη ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβάιιεη ζηελ Σξάπεδα θαη ε) ζηελ επηρνξήγεζε ηεο ακνηβήο ηνπ ζπκβνχινπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ ΦΒ1/2.1/5332/238 (ΦΔΚ 675/Β/ , Κεθάιαηα 4 θαη 7.1). Β Κατηγορία Κινήτρων α) ζηελ επηρνξήγεζε ζε πνζνζηφ 15% ηνπ ηειηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε παξεκβάζεσλ ηνπ αθίλεηνχ ηνπ, β) ζηελ επηρνξήγεζε ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο ησλ δχν ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ, φπσο απηφ ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΠΓ 100/ (ΦΔΚ 177 Α), γ) ζην επηηφθην εθηνθηζκνχ ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα αλεξρφηαλ ζην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ αληίζηνηρσλ δαλείσλ ηεο αγνξάο,δ) ζηελ επηδφηεζε ησλ ηφθσλ ηνπ δαλείνπ ηνπ ζε πνζνζηφ 100% εμαηξνπκέλεο ηεο εηζθνξάο ηνπ Ν. 128/75 πνπ είλαη ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβάιιεη ζηελ Σξάπεδα θαη ε) ζηελ επηρνξήγεζε ηεο ακνηβήο ηνπ ζπκβνχινπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ ΦΒ1/2.1/5332/238 (ΦΔΚ 675/Β/ , Κεθάιαηα 4 θαη 7.1). 10. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΖ Με ηελ παξνχζα ν Γαλεηνιήπηεο αλαιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: Να δηεπθνιχλεη κε θάζε πξφζθνξν θαη ελδεδεηγκέλν ηξφπν ηα θιηκάθηα ειέγρνπ ησλ αξκνδίσλ θνηλνηηθψλ ή εζληθψλ νξγάλσλ, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε γηα ηνλ ρξφλν ειέγρνπ, παξέρνληαο ηα δεηνχκελα απφ απηά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο Να δηαηεξεί ην έξγν (ηηο παξεκβάζεηο) γηα πέληε έηε απφ ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη λα απέρεη απφ θάζε ελέξγεηα αληίζεηε πξνο ηνχην. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ηεξεί γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ην θπζηθφ θάθειν ηνπ έξγνπ (παξαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά θαη άιια έληππα ηνπ Πξνγξάκκαηνο) Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ, λα ηεξεί ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ελδεηθηηθά δηαηάμεηο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, λνκνζεζίαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θιπ θαη φπνπ απαηηείηαη λα ιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, δηαπηζησζεί, βάζεη ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχλ ηα αξκφδηα εζληθά ή θνηλνηηθά φξγαλα, ε κε νξζή πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ην ΔΣΔΑΝ Α.Δ. πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλάθιεζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο θαη ηε ζπλαθφινπζε αλάθηεζε ησλ Κηλήηξσλ απφ ηνλ Ωθεινχκελν ή ηελ αλαπξνζαξκνγή απηψλ ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ή κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, δηαπηζησζεί ε κε ηήξεζε ησλ φξσλ επηιεμηκφηεηαο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, ππνρξενχηαη ν Ωθεινχκελνο λα επηζηξέςεη απεπζείαο ζην ΔΣΔΑΝ Α.Δ. ηα θίλεηξα (9.2 α) θαη β) πνπ έιαβε απφ ην Πξφγξακκα ιφγσ ππαγσγήο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε Σξάπεδα πξνβαίλεη ζε θαηαγγειία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη θεξχζζεη ην ζχλνιν ηνπ δαλείνπ άκεζα ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ, εθαξκνδνκέλσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνπο φξνπο 8.2 θαη 8.3.ηεο παξνχζαο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΣΔΑΝ Α.Δ ΔΓΓΤΖΣΖ Ο Δγγπεηήο (εθφζνλ ππάξρεη), δειψλεη φηη εγγπάηαη πξνο ηελ Σξάπεδα ηελ πηζηή, εκπξφζεζκε θαη νινθιεξσηηθή εμφθιεζε απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε ηεο ζπλνιηθήο απφ ηελ παξνχζα νθεηιήο απφ θεθάιαην, ηφθνπο, έμνδα θαη νπνηαδήπνηε άιιε νθεηιή ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηε ζχκβαζε απηή, ε νπνία βαξχλεη ηνλ Γαλεηνιήπηε θαη γεληθφηεξα ηελ εθπιήξσζε απφ απηφλ φισλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηελ Σξάπεδα, θπξίσλ θαη παξεπνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα.

11 11.2. Ο Δγγπεηήο δειψλεη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκά ηνπ λα αξλεζεί ηελ θαηαβνιή κέρξηο φηνπ επηρεηξεζεί άθαξπε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαηά ηνπ Γαλεηνιήπηε (έλζηαζε δίδεζεο ΑΚ 855), εγγπψκελνο θαηά ηα παξαπάλσ σο πξσηνθεηιέηεο. Ο Δγγπεηήο δελ κπνξεί λα πξνηείλεη ελαληίνλ ηεο Σξάπεδαο ηηο κε πξνζσπνπαγείο ελζηάζεηο ηνπ πξσηνθεηιέηε, εάλ απηφο παξαηηήζεθε απφ απηέο Ζ εγγχεζε θαηά ην άξζξν απηφ παξέρεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν ζα θαιχπηεη φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο απηήο θαη κέρξη ηελ πιήξε εμφθιεζε θάζε νθεηιήο ηνπ Γαλεηνιήπηε πξνο ηελ Σξάπεδα Σα πξναλαθεξζέληα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ εγγπεηψλ, θαζ έλαο απφ ηνπο νπνίνπο επζχλεηαη - φπσο θαη νη ηπρφλ πεξηζζφηεξνη Γαλεηνιήπηεο - ζε νιφθιεξν. 12. ΤΠΑΝΑΥΩΡΖΖ Ο Γαλεηνιήπηεο δηθαηνχηαη λα ππαλαρσξήζεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε αλαηηηνιφγεηα εληφο πξνζεζκίαο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ ρσξίο λα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο ηεο ππαλαρψξεζεο. Ζ πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο αξρίδεη α) απφ ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ή β) απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, εθφζνλ ε εκεξνκελία απηή είλαη κεηαγελέζηεξε απφ ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο Δθφζνλ ν Γαλεηνιήπηεο αζθήζεη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο νθείιεη: α) λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ Σξάπεδα, θνηλνπνηψληαο ζε απηήλ ηελ ππαλαρψξεζε, πξηλ ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο κε θάζε ηξφπν πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη β) εθφζνλ ην δάλεην έρεη ήδε εθηακηεπζεί εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, λα θαηαβάιεη ζηελ Σξάπεδα ην θεθάιαην θαη ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο επί ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ζπκθσλεζέληνο επηηνθίνπ ρνξήγεζεο (θαη κε ηελ παξαδνρή φηη θάζε κήλαο ζεσξείηαη φηη έρεη 30,4166 εκέξεο), απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο, ε νπνία πξέπεη λα ιάβεη ρψξα ην αξγφηεξν εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ππαλαρψξεζεο ηνπ Γαλεηνιήπηε πξνο ηελ Σξάπεδα, δηαθπιαζζνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο Σξαπέδεο λα αλαδεηήζεη απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε φζα κε επηζηξεθφκελα ηέιε θαηέβαιε απηή ζε δεκφζηεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο. 13. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ Γηα ηε ζπιινγή, ηήξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Γαλεηνιήπηε θαη ηνπ Δγγπεηή (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2472/97) ηζρχνπλ νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζρεηηθά ζηελ αίηεζε ηνπ Γαλείνπ, ε νπνία έρεη ππνγξαθεί απφ ην Γαλεηνιήπηε θαη ηνλ Δγγπεηή θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 14. ΠΑΡΑΒΑΖ ΟΡΟΤ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ Με ηελ επηθχιαμε φζσλ ζπκθσλήζεθαλ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ε Σξάπεδα, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη εμίζνπ νπζηψδεηο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε κε πηζηνπνίεζεο ή επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Γαλεηνιήπηε δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο ηε ζχκβαζε, λα θεξχμεη ην δάλεην ακέζσο ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ θαη λα αμηψζεη ηελ εμφθιεζε νιφθιεξνπ ηνπ αλεμφθιεηνπ πνζνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ ηφθσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαγγειία. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο επέξρνληαη φιεο νη έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο ππεξεκεξίαο. Ζ θαηαγγειία ηεο παξνχζαο απφ ηελ Σξάπεδα γίλεηαη κε κνλνκεξή έγγξαθε δήισζή ηεο θαη ηζρχεη κε ηελ παξαιαβή ηεο απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε θαη ηνλ ηπρφλ εγγπεηή. 15. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ Σξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο (εθηφο ηεο δπλαηφηεηαο κεηαβνιήο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ επηηνθίνπ πνπ ξπζκίδεηαη εηδηθά ζηελ παξνχζα), είλαη δπλαηή κφλν κε έγγξαθν πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ζπκπιήξσζεο ή θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, επηθπιαζζνκέλσλ εθηφο ησλ άιισλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΠΓΣΔ 2501/2002. Ζ ηξνπνπνίεζε ζπληειείηαη κφλν κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζηνλ Γαλεηνιήπηε ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε ή / θαη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ απνζηέιιεη ε Σξάπεδα ζην Γαλεηνιήπηε, ν νπνίνο δηθαηνχηαη λα κελ απνδερζεί ηελ κεηαβνιή εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 10

12 ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ παξαπάλσ γλσζηνπνίεζε κε έγγξαθν πνπ απνζηέιιεη ζηελ Σξάπεδα θαη λα εμνθιήζεη εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο θάζε νθεηιή πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. Παξάιεηςε απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε λα αλαθνηλψζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ζηελ Σξάπεδα εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ή αλεπηθχιαθηε κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε ινγαξηαζκνχ κεηά ηε γλσζηνπνίεζε, ζπληζηά αλεπηθχιαθηε απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο. 16. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ - ΑΝΣΗΚΛΖΣΟ 16.1 Ο Γαλεηνιήπηεο θαη ν Δγγπεηήο (αλ ππάξρεη) δειψλνπλ φηη δηνξίδνπλ θαη θαζηζηνχλ κε ηε ζχκβαζε αληίθιεηφ ηνπο ηνλ.., θάηνηθν. νδφο., αξηζκ. Σ.Κ Όιεο νη εμψδηθεο ή δηθαζηηθέο πξάμεηο, νη ζρεηηθέο κε ηε ζχκβαζε απηή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ εγγξάθσλ θαη πξάμεσλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, αθφκε θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνβνιήο, ΚΠνιΓ 943) θνηλνπνηνχληαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ Γαλεηνιήπηε θαη ηνπ εγγπεηνχ ή ηνπ αληίθιεηνπ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Ζ αλάθιεζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ αληίθιεηνπ ή ε ηπρφλ παξαίηεζε απηνχ δελ ηζρχνπλ απέλαληη ζηελ Σξάπεδα παξά κφλν απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα ιάβεη γλψζε ηεο κεηαβνιήο είηε κε εμψδηθε δήισζε - γλσζηνπνίεζε, είηε κε έγγξαθε δήισζε, πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ Σξάπεδα απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε Ο Γαλεηνιήπηεο, ν εγγπεηήο ή ν αληίθιεηνο πξέπεη λα εηδνπνηνχλ κε έγγξαθν ηελ Σξάπεδα ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπο, ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο ή κεηαβίβαζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ. Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο είλαη απηή ζηελ νπνία θαη απνζηέιιεηαη ή θνηλνπνηείηαη θάζε έγγξαθν. 17. ΔΞΩΓΗΚΑΣΗΚΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ -ΓΩΗΓΗΚΗΑ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ Γηα ηελ εμσδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ην δάλεην απηφ θαη αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο (κεηαμχ Γαλεηνιήπηε θαη Σξάπεδαο) πνπ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην, ν Γαλεηνιήπηεο κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζην Καηάζηεκα ζπλεξγαζίαο ηνπ, ζηνλ Σνκέα Δμππεξέηεζεο Πειαηείαο, Αθαδεκίαο 68, Αζήλα, Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: θαη ηέινο ζην Γξαθείν πλεγφξνπ ηνπ Πειάηε, Λεσθ. πγγξνχ, , 11745, Β Κηήξην Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο, Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Πεξαηηέξσ, γηα θάζε δηαθνξά ή δηέλεμε, ν Γαλεηνιήπηεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ εηδηθέο δηαδηθαζίεο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, απεπζπλφκελνο: ζην πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή, Λ. Αιεμάλδξαο 144, 11471, Αζήλα, ηει.; , Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Ηζηνζειίδα: ζην Μεζνιαβεηή Σξαπεδηθψλ Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, Μαζζαιίαο 1, 10680, Αζήλα, ηει.: , Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Ηζηνζειίδα: θαη ζηηο Δπηηξνπέο Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ηνπ αξ. 11 Ν. 2251/1994 πνπ εδξεχνπλ ζηηο θαηά ηφπνλ Ννκαξρίεο. Ζ Σξάπεδα επνπηεχεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 21, ΣΚ Αζήλα, θαη έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαρσξεκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ κε αξ. 6062/06/Β/86/ Γηα φιεο ηηο δηθαζηηθέο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ην δάλεην απηφ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο, αθφκε θαη απηψλ ηεο δηαδηθαζίαο απνβνιήο θαηά ην άξζξν 943 ΚΠνιΓ), αξκνδηφηεηα έρνπλ είηε ηα θαηά ηφπνλ αξκφδηα Γηθαζηήξηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (φπσο είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηνπ ηφπνπ ηεο ηειεπηαίαο - πξηλ ηε δηθαζηηθή ελέξγεηα - θαηνηθίαο ηνπ Γαλεηνιήπηε ή ηνπ ηφπνπ ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο), είηε, θαηά ξεηή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ παξνχζα, ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. Δθαξκνζηέν Γίθαην είλαη ην Διιεληθφ. 18. ΜΔΡΗΚΖ ΑΚΤΡΟΣΖΣΑ - ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ Ζ ηπρφλ αθπξφηεηα ή αθπξσζία ελφο ή πεξηζζφηεξσλ φξσλ ηεο παξνχζαο, δελ ζίγεη ην θχξνο ησλ ππνινίπσλ. Σπρφλ θαζπζηέξεζε ηεο Σξάπεδαο λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηεο δελ κπνξεί λα εθιεθζεί ή λα εξκελεπζεί σο παξαίηεζή ηεο απφ απηά. 11

13 19. ΓΖΛΩΖ / ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΖ ΚΑΗ ΔΓΓΤΖΣΖ (εθόζνλ ππάξρεη) ΓΗΑ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ - ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ. Με ηελ παξνχζα ν Γαλεηνιήπηεο (ή / θαη ν Δγγπεηήο) δειψλεη φηη ελεκεξψζεθε απφ ηελ Σξάπεδα γηα ηα ζηνηρεία θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, ζχκθσλα κε ην Ν. 3691/2008, ζε ζπλδπαζκφ κε ην Παξάξηεκα 4 «Πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο» ηεο ΠΓ/ΣΔ 2577/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηα νπνία θαη πξνζθνκίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Παξάιιεια, παξέρεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζηελ Σξάπεδα, λα πξνβαίλεη ζηελ πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη απφ άιιεο αμηφπηζηεο θαη αλεμάξηεηεο πεγέο, πιελ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ. Γειψλεη, νκνίσο φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ε Σξάπεδα λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαζηνιήο ή ηεο δηαθνπήο ηεο ζπλαιιαγήο ή ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο ηνπ κε απηήλ, εθφζνλ δελ ηθαλνπνηνχληαη νη φξνη ηεο πηζηνπνίεζεο θαη επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξφιεςε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εθφζνλ ε ζπλαιιαθηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά δελ ζπλάδεη κε ηελ πνιηηηθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ε Σξάπεδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ. Ο Γαλεηνιήπηεο βεβαηψλεη φηη θαηά ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην ελεκεξψζεθε γηα ηηο ηπρφλ δαπάλεο, ακνηβέο ππέξ ηξίησλ, ηέιε, θφξνπο, αζθάιεηεο κε ην ηππνπνηεκέλν Δπξσπατθφ Γειηίν Πιεξνθνξηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ Κψδηθα Γενληνινγίαο, γηα ην ηηκνιφγην Δξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο, θαζψο θαη γηα ηνπο φξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε ηνλ Οδεγφ εθαξκνγήο απηνχ, φπσο απηφο εκθαλίδεηαη ζηελ επίζεκε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη. Σνπ θεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απηήο θαη ηεο Πξφζζεηεο Πξάμεο έιαβαλ πιήξε γλψζε νη ζπκβαιιφκελνη, νη νπνίνη θαηφπηλ απηνχ ηελ ππνγξάθνπλ θαη έθαζηνο ιακβάλεη απφ έλα αληίηππν ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο Πξφζζεηεο Πξάμεο. 12 ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ (πφιε) (εκεξνκελία) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Καηάζηεκα. ( ) Ο ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΖ Ο ΔΓΓΤΖΣΖ (εθόζνλ ππάξρεη)

14 ΠΡΟΘΔΣΖ ΠΡΑΞΖ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ Αξ...Ζκεξνκελία Με ηελ παξνχζα Πξφζζεηε Πξάμε πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξαπάλσ ζχκβαζεο, δεζκεχεη θαη ππνρξεψλεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, εμεηδηθεχνληαη, ηφζν ζηνηρεία ηνπ δαλείνπ φζν θαη νη επί κέξνπο ππνρξεψζεηο θαη επηβαξχλζεηο ηνπ Γαλεηνιήπηε, φπσο απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα, σο εμήο: ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ Α1 ΠΡΟΪΟΝ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ Α2 ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ Β ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΑΓΩΓΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΑΝΔΗΑΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΣΑΘΔΣΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΠΟΟ ΓΑΝΔΗΟΤ (αξηζκ. & νινγξάθσο) ΔΗΓΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ ΔΣΖΗΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Δηζθνξά ηνπ Ν. 128/75* Σν επηηφθην ππεξεκεξίαο ππνινγίδεηαη κε επηβάξπλζε, ΔΠΗΣΟΚΗΟ ΤΠΔΡΖΜΔΡΗΑ ζήκεξα 2,5 κνλάδεο πάλσ απφ ην ζπκβαηηθφ επηηφθην. ΔΦΑΠΑΞ ΓΑΠΑΝΖ ΓΑΝΔΗΟΤ (αξηζκ. & ΜΖΓΔΝ νινγξάθσο) ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΑΝΔΗΟΤ (πεξηιακβάλεηαη ε πεξίνδνο ράξηηνο, εθφζνλ ππάξρεη) ** ΑΡΗΘΜΟ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΩΝ ΓΟΔΩΝ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΣΖΣΑ ΓΟΔΩΝ (ΚΑΗ ΣΤΥΟΝ ΔΞΟΓΩΝ) ΠΟΟ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΖ ΓΟΖ (αξηζκ. & νινγξάθσο)*** ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΥΑΡΗΣΟ (εθφζνλ ππάξρεη) ΔΗΓΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΥΑΡΗΣΟ (εθφζνλ ππάξρεη) ΑΣΟΚΖ ΔΝΣΟΚΖ ΔΞΟΦΛΖΖ ΣΟΚΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΥΑΡΗΣΟ (εθφζνλ ππάξρεη έληνθε πεξίνδνο ράξηηνο) 13 ΠΔΡΗΟΓΗΚΔ ΚΑΣΑΒΟΛΔ (αλάινγα κε ηε ζπκθσλεζείζα πεξηνδηθφηεηα δφζεσλ) ΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ ΔΞΟΦΛΖΖ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΛΖΡΩΜΖ ΓΟΔΩΝ: Ζ εκεξνκελία εμφθιεζεο ηεο πξψηεο ηνθνρξενιπηηθήο δφζεο ζα είλαη έλα κήλα κεηά ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ ή κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ράξηηνο, εθφζνλ ππάξρεη, αλάινγα κε ηε ζπκθσλεζείζα πεξηνδηθφηεηα δφζεσλ. Όιεο νη επφκελεο δφζεηο, κέρξη ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ, ζα θαηαβάιινληαη κε ηελ ίδηα πεξηνδηθφηεηα, ηελ ίδηα εκεξνκελία κε ηελ πξψηε δφζε, θαηά ην άξζξν 7 πην πάλσ. * Ζ Δηζθνξά ηνπ Ν. 128/75 είλαη 0,12%, εθαξκφδεηαη επί ηνπ κέξνπο ηνπ ρνξεγνχκελνπ πνζνχ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ Σξάπεδα, θαη δελ επηβάιιεηαη ζε πεξηπηψζεηο θαηνίθσλ λήζσλ κε πιεζπζκφ θάησ ησλ θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 2703/99. ** Τθίζηαηαη δπλαηφηεηα ππνβνιήο απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε αίηεζεο παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ, έσο 12 κήλεο, κεηά ηελ νιηθή εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ, κε ην ίδην επηηφθην, εθφζνλ ε Σξάπεδα θαη ην ΔΣΔΑΝ εγθξίλνπλ ηελ ελ ιφγσ παξάηαζε, θαη ππφ ηνλ φξν φηη νη εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ πξνθχπηνληεο ηφθνη ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην. Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο ησλ επηδνηνχκελσλ ηφθσλ, ηφζν σο πξνο ηνλ ρξφλν θαηαβνιήο ηνπο, φζν θαη σο πξνο ην αλψηαην πνζφ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 5,4 ηεο παξνχζαο, ζα γλσζηνπνηείηαη απφ ηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. ζηελ Σξάπεδα ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ παχεη ε επηδφηεζε....,... (πφιε) (εκεξνκελία) ΟI ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟI ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Ο ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΖ Καηάζηεκα.( ) Ο ΔΓΓΤΖΣΖ (εθόζνλ ππάξρεη)

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα