ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ

2 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο ύκβαζεο. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ (Μέξνο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο πξνέξρεηαη από ην Δπξωπαϊθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη εζληθνύο πόξνπο) Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Αηφινπ αξ. 86 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ ηνπο...θαη ππαιιήινπο ηνπ Καηαζηήκαηφο ηεο ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «Σξάπεδα» ή «Γαλείζηξηα», Β) η. ηνπ, επαγγέικαηνο θαηνίθνπ.. Σ.Κ. νδφο, αξηζκ..., κε Α.Γ.Σ... θαη Α.Φ.Μ., πνπ ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «Γαλεηνιήπηεο» ή «Ωθεινύκελνο» θαη Γ) η ηνπ. επαγγέικαηνο, θαηνίθνπ Σ.Κ., νδφο.., αξηζκ..., κε Α.Γ.Σ., θαη Α.Φ.Μ.., πνπ ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «Δγγπεηήο». Οη πην πάλσ ζπκβαιιφκελνη ζπκθψλεζαλ ακνηβαία θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα αθφινπζα: 1. ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΑΝΔΗΟΤ πκθσλείηαη ε ρνξήγεζε απφ ηελ Σξάπεδα ζην Γαλεηνιήπηε δαλείνπ, ην πνζφ ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζαξηψκελε ζηελ παξνχζα Πξόζζεηε Πξάμε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο ηεο ζχκβαζεο, ζπλνκνινγεζείζα σο πξνο φινπο ηνπο φξνπο ηεο κεηά απφ εηδηθή δηαπξαγκάηεπζε θαη ζπκθσλία ησλ κεξψλ (θαησηέξσ «Πξφζζεηε Πξάμε»). Σν δάλεην ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ηελ απφ. ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Γαλεηνιήπηε πξνο ηελ Σξάπεδα, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ», ηελ πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο νπνίαο απηφο αλεπηθχιαθηα βεβαηψλεη. Ζ Σξάπεδα, ηφζν θαηά ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο, φζν θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δηθαηνχηαη λα αλαδεηά πιεξνθνξίεο ζε αξρεία δεδνκέλσλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ή ηελ παξνρή απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε πξφζζεησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ. 2. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ 2.1. Σν δάλεην ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πινπνίεζε παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ Γαλεηνιήπηε, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ» (εθεμήο «Πξφγξακκα»), ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε ρνξήγεζε ηνπ παξφληνο δαλείνπ απφ ηελ Σξάπεδα, ζε ζπλδπαζκφ κε επηδφηεζε επηηνθίνπ, επηρνξήγεζε θεθαιαίνπ, θάιπςε ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θαη δπλεηηθά ηεο ακνηβήο ηνπ ζπκβνχινπ έξγνπ ζε ηδηνθηήηεο θαηνηθηψλ, κε πφξνπο απφ ην ηακείν Υαξηνθπιαθίνπ «Σακείν Δμνηθνλνκψ θαη νίθνλ» θαη ην «Πξφγξακκα Άκεζεο Δλίζρπζεο» ησλ λνηθνθπξηψλ (απφθαζε 31654/ΔΤΘΤ1415/ , ΦΔΚ Β 1262 θαη ΚΤΑ ΦΒ1/2.1/5332/238 (ΦΔΚ 675/Β/ ) ηα πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ην Δζληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (εθεμήο «ETEAN A.E.») ζπκκεηέρεη ζην ρνξεγνχκελν θεθάιαην ζε πνζνζηφ 1/3 θαη ε

3 Σξάπεδα ζε πνζνζηφ 2/3. πγθεθξηκέλα, πνζνζηφ 33,33% ηνπ ρνξεγνχκελνπ θεθαιαίνπ θαιχπηεηαη απφ ην Σακείν «Δμνηθνλνκψ θαη νίθνλ» θαη 66,67% απφ ηελ Σξάπεδα. Ωο πξνο ην πνζνζηφ ηεο ΔΣΔΑΝ Α.Δ., ε ηειεπηαία εθπξνζσπείηαη ζηελ παξνχζα απφ ηελ Σξάπεδα, ε νπνία ζπκβάιιεηαη απεπζείαο κε ην Γαλεηνιήπηε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο παξνχζαο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 3. ΔΦΑΠΑΞ ΓΑΠΑΝΖ - ΔΚΣΑΜΗΔΤΖ ΣΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ - ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 3.1. ηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο νξίδεηαη αλαιπηηθά ην ζπκθσλεκέλν πνζφ ηεο εθάπαμ δαπάλεο πνπ βαξχλεη ηνλ Γαλεηνιήπηε, γηα ηε ιεηηνπξγηθή θαη δηαρεηξηζηηθή δαπάλε ηνπ δαλείνπ απηνχ Σν πνζφ ηνπ δαλείνπ αληηζηνηρεί α) ζε πνζνζηφ 30% ηνπ αξρηθά απνδεθηνχ απφ ην Πξφγξακκα πξνυπνινγηζκνχ (εθεμήο «Αξρηθφο Δπηιέμηκνο Πξνυπνινγηζκφο») γηα ην πξντφλ «Δμνηθνλόκεζε θαη νίθνλ Α1», φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ππαγσγήο γηα ηελ εθεμήο αλαθεξφκελε ζηελ παξνχζα «Α1 θαηεγνξία Ωθεινύκελωλ», β) ζε πνζνζηφ 65% ηνπ αξρηθά απνδεθηνχ απφ ην Πξφγξακκα πξνυπνινγηζκνχ (εθεμήο «Αξρηθφο Δπηιέμηκνο Πξνυπνινγηζκφο»). γηα ην πξντφλ «Δμνηθνλόκεζε θαη νίθνλ Α2», φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ππαγσγήο γηα ηελ εθεμήο αλαθεξφκελε ζηελ παξνχζα «Α2 θαηεγνξία Ωθεινύκελωλ», θαη γ) ζε πνζνζηφ 85% ηνπ αξρηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην πξντφλ «Δμνηθνλόκεζε θαη νίθνλ Β», φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ππαγσγήο γηα ηελ εθεμήο αλαθεξφκελε ζηελ παξνχζα «Β θαηεγνξία Ωθεινύκελωλ», θαη δχλαηαη λα κεησζεί ζην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ ηειηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ έληαμε ζε θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο Ωθεινπκέλσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ ΔΣΔΑΝ Α.Δ.(απφθαζε ππαγσγήο), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα, απφ ηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δμνηθνλφκεζε Καη νίθνλ, θξηηήξηα. ε πεξίπησζε πνπ ν ηειηθφο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ φπσο απηφο δηακνξθψλεηαη βάζεη ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ επηιέμηκεο δαπάλεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ νδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (εθεμήο «Σειηθφο Δπηιέμηκνο Πξνυπνινγηζκφο») είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ Αξρηθνχ Δπηιέμηκνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ε Σξάπεδα ελεκεξψλεη ηνλ Ωθεινχκελν, ν νπνίνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ην ππεξβάιινλ πνζφ ζε δεζκεπκέλν κέρξη ηνπ πνζνχ απηνχ θαηαζεηηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, πξνθεηκέλνπ λα εμνθιεζνχλ πιήξσο νη ζρεηηθέο δαπάλεο θαη λα νινθιεξσζεί ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, (ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξεκβάζεσλ ζην θηίξην ηνπ Ωθεινχκελνπ θαη ηελ πιεξσκή ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ απφ ην Κνηλφ Κεθάιαην Σξάπεδαο θαη ΔΣΔΑΝ Α.Δ. ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.2 πην πάλσ), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππφινηπν πνζφ δαλείνπ θαη ηελ ηπρφλ επηρνξήγεζε, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία Ωθεινχκελνπ Ζ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ε πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε ζηελ Σξάπεδα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ φξν 3.5.ε. παξαθάησ, ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εθηακίεπζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηνλ φξν 3.6 παξαθάησ ή ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο εθφζνλ δελ θαηαβάιιεηαη πξνθαηαβνιή (εθεμήο «πκβαηηθφο ρξφλνο πινπνίεζεο»). Ζ εθηακίεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ δαλείνπ, απφ ηελ Σξάπεδα, θαζψο θαη ε εμφθιεζε ησλ δαπαλψλ ζα νινθιεξσζεί απφ ηελ Σξάπεδα, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο (1) κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνίεζεο, δειαδή κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξεκβάζεσλ, ηε δηελέξγεηα ηεο δεχηεξεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε ζηελ Σξάπεδα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ φξν 3.5.ε. παξαθάησ. Σν δάλεην θαηαβάιιεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμφθιεζε ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηηο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε (εθεμήο «επηιέμηκεο δαπάλεο»), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ θαηαβεβιεκέλσλ απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Με απφθαζε ηνπ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηνπ σο άλσ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνίεζεο γηα ζπλνιηθφ κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ, ιφγσ αδπλακίαο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ κεηά απφ ηεθκεξίσζε ησλ ιφγσλ αδπλακίαο νινθιήξσζήο ηνπο απφ ηνλ Ωθεινχκελν ή/θαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ πξνκεζεχεη ηα πιηθά / ζπζηήκαηα θαη εθδίδεη παξαζηαηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζην Πξφγξακκα (εθεμήο «πξνκεζεπηήο») πξνο ην ΔΣΔΑΝ Α.Δ πκθσλείηαη ξεηά φηη δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο επηιέμηκεο δαπάλεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απνηεινχλ επηιέμηκεο δαπάλεο: 2

4 - Πιεξσκέο πνπ δηελεξγεί ν ίδηνο ν Ωθεινχκελνο κε εμαίξεζε ηελ πιεξσκή ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. - Παξαζηαηηθά ηα νπνία εθδφζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο, αλεμάξηεηα αλ εμνθινχληαη αξγφηεξα. - Ζ εμφθιεζε δαπαλψλ κε ηε ρξήζε επηηαγψλ ηξίησλ. - Πιεξσκέο νη νπνίεο έγηλαλ κε ηξφπν θαη κε παξαζηαηηθά ηα νπνία δελ είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Σα παξαζηαηηθά δαπαλψλ θαη ηα αληίζηνηρα δειηία απνζηνιήο πνπ δε ζα εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δε ζα γίλνληαη δεθηά θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο δε ζα ζεσξνχληαη επηιέμηκεο γηα ην Πξφγξακκα. Ζ εμφθιεζε ηνπ πνζνχ θάζε επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε πίζησζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ Γαλείζηξηα ή ζε άιιε ηξάπεδα, θαη γηα απηφ ν Γαλεηνιήπηεο παξέρεη απφ ηψξα κε ηελ παξνχζα ζηελ Σξάπεδα αλέθθιεηε εληνιή λα πηζηψζεη κε ην πξντφλ ηνπ δαλείνπ ηνπο ηεξνχκελνπο ζε απηή ή ζε άιιε ηξάπεδα ινγαξηαζκνχο ησλ Πξνκεζεπηψλ θαη αλαγλσξίδεη αλεπηθχιαθηα φηη νη θαηά ηα παξαπάλσ πηζηψζεηο ζπληζηνχλ θαηαβνιέο πξνο απηφλ (εθηακίεπζε) ηνπ πξντφληνο δαλείνπ. ε πεξίπησζε χπαξμεο εμφδσλ απνζηνιήο εκβάζκαηνο, ζπκθσλείηαη φηη ηα ηειεπηαία βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξνκεζεπηή Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ηειηθή εθηακίεπζε ηνπ παξφληνο δαλείνπ απφ ηε Σξάπεδα ζηνλ σθεινχκελν είλαη: α) ε χπαξμε επαξθνχο ππνινίπνπ ζην Λνγαξηαζκφ Κεθαιαίσλ ηνπ Σακείνπ «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ» πνπ ηεξείηαη απφ ηελ Σξάπεδα κε δηθαηνχρν ηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα λα κελ εθηακηεχζεη ην παξφλ δάλεην, β) ε πίζησζε ηνπ πνζνχ ηεο αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο ζηνλ ινγαξηαζκφ 610 ηεο ΔΣΔ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απφ ηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα λα κελ εθηακηεχζεη ην παξφλ δάλεην, γ) ε θαηάζεζε ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο ηνπ δαλεηνιήπηε ζε δεζκεπκέλν θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηειηθφο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ φπσο απηφο δηακνξθψλεηαη βάζεη ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ επηιέμηκεο δαπάλεο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ Αξρηθνχ Δπηιέμηκνπ Πξνυπνινγηζκνχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα λα κελ εθηακηεχζεη ην παξφλ δάλεην, δ) λα έρεη πξνεγεζεί έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε δπζκελψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γαλεηνιήπηε ζηελ ΣΔΗΡΔΗΑ ΑΔ θαη λα κελ έρνπλ πξνθχςεη δπζκελή επξήκαηα, λα κελ έρεη ππνβιεζεί αίηεζε αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο νθεηιψλ ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ 3869/2010, θαζψο θαη αίηεζε εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δηθαζηηθήο ξχζκηζεο ζην πιαίζην ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ, θαη ε) λα έρεη νινθιεξσζεί ην έξγν, λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε δεχηεξε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ε νπνία ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα έρνπλ πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε ζηελ Σξάπεδα ηα, θαηά πεξίπησζε, θάησζη δηθαηνινγεηηθά: Έληππν Καηαγξαθήο Παξεκβάζεσλ Οινθιήξσζεο Έξγνπ βάζεη ηεο 2 εο Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο (ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ελεξγεηαθφ επηζεσξεηή) Παξαζηαηηθά δαπαλψλ επί πηζηψζεη. Σα παξαζηαηηθά δαπαλψλ πξέπεη λα πξνέξρνληαη κφλν απφ έλαλ πξνκεζεπηή /αλάδνρν αλά θαηεγνξία δαπάλεο, φπνπ απηφ είλαη ηερληθά εθηθηφ. ε πεξίπησζε πνπ σο παξαζηαηηθφ δαπάλεο εθδίδεηαη ηηκνιφγην, απηφ πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Ηδηψηεο» ή «Γηαρείξηζε Πνιπθαηνηθίαο» γηα ηηο ηπρφλ θνηλφρξεζηεο παξεκβάζεηο ζε πνιπθαηνηθίεο Τπεχζπλεο Γειψζεηο Ν.1599/1986 αλαδφρσλ ηνπ έξγνπ Τπεχζπλεο Γειψζεηο Ν.1599/1986 Πξνκεζεπηψλ Τιηθψλ 3 Τπεχζπλεο Γειψζεηο Ν.1599/1986 πξνκεζεπηψλ Τιηθψλ /Αλαδφρσλ (γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν πξνκεζεπηήο ησλ πιηθψλ θαη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ην ίδην πξφζσπν) Γεχηεξν Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (εθεμήο ΠΔΑ) (ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Ωθεινχκελν θαη ηνλ ελεξγεηαθφ επηζεσξεηή), ην νπνίν απεηθνλίδεη ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ ππνινγηδφκελε εηήζηα θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηφζν απηνχ φζν θαη ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο θαη εθδίδεηαη θαηφπηλ ηεο 2 εο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο βάζεη ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.

5 4 Απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ (1 νπ θαη 2 νπ ΠΔΑ) ζπλνδεπφκελεο απφ παξαζηαηηθά εμνθιήζεσλ Παξαζηαηηθά αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (εθφζνλ πξνθχπηεη απφ ηηο εξγαζίεο) Έληππν Δθηακίεπζεο ζπλφινπ ή ππνινίπνπ δαλείνπ/ρνξήγεζεο θηλήηξσλ Γειηία απνζηνιήο πιηθψλ ή /θαη ζπζηεκάησλ Πηζηνπνίεζε CE γηα ηα πιηθά ή / θαη ηα ζπζηήκαηα θαη αληίγξαθν πηζηνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηε ζήκαλζε CE (εθηφο αλ ζηελ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ησλ Πξνκεζεπηψλ Τιηθψλ αλαγξάθεηαη φηη δελ ππάξρεη απαίηεζε λα θέξνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πιηθά ηελ έλδεημε CE) Έληππν επηκεξηζκνχ θφζηνπο βάζεη παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ αλά δηακέξηζκα ζε πνιπθαηνηθία Παξαζηαηηθφ δαπάλεο επί πηζηψζεη ακνηβήο ζπκβνχινπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ ΦΒ1/2.1/5332/238 (ΦΔΚ 675/Β/ , Κεθάιαηα 4 θαη 7.1) (Πξνθαηαβνιή) Ο Γαλεηνιήπηεο δχλαηαη λα δεηήζεη πξνθαηαβνιή ηνπ δαλείνπ ζε πνζνζηφ: α) 30% ηνπ Αξρηθνχ Δπηιέμηκνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο απφθαζεο ππαγσγήο (ε «Πξνθαηαβνιή»), γηα ην πξντφλ «Δμνηθνλόκεζε θαη νίθνλ Α1», φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ππαγσγήο γηα ηελ εθεμήο αλαθεξφκελε ζηελ παξνχζα «Α1 θαηεγνξία Ωθεινύκελωλ», β) 40% ηνπ Αξρηθνχ Δπηιέμηκνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο απφθαζεο ππαγσγήο (ε «Πξνθαηαβνιή») γηα ην πξντφλ «Δμνηθνλόκεζε θαη νίθνλ Α2», φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ππαγσγήο γηα ηελ εθεμήο αλαθεξφκελε ζηελ παξνχζα «Α2 θαηεγνξία Ωθεινύκελωλ», ή γ) 40% ηνπ Αξρηθνχ Δπηιέμηκνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο απφθαζεο ππαγσγήο (ε «Πξνθαηαβνιή») γηα ην πξντφλ «Δμνηθνλόκεζε θαη νίθνλ Β», φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ππαγσγήο γηα ηελ εθεμήο αλαθεξφκελε ζηελ παξνχζα «Β θαηεγνξία Ωθεινύκελωλ». Ζ Πξνθαηαβνιή είλαη έληνθε απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ Ωθεινπκέλσλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ φξν 3.2 ηεο παξνχζαο. Οη ηφθνη βαξχλνπλ ηνλ Γαλεηνιήπηε θαη εθφζνλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θξηζεί φηη δηθαηνχηαη ησλ Κηλήηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ φξν 9.2 πην θάησ, ην αληίζηνηρν πνζφ ησλ ηφθσλ πνπ έρεη θαηαβάιεη ν Γαλεηνιήπηεο, ζα πηζησζεί ζηνλ θαηαζεηηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, κε επζχλε ηεο Σξάπεδαο θαη κεηά απφ έιεγρν, έγθξηζε θαη πίζησζε ηνπ πνζνχ επηδφηεζεο απφ ηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. απφ ηα δηαζέζηκα ηνπ Σακείνπ «Δμνηθνλνκψ θαη Οίθνλ». Σν πνζφ ηεο Πξνθαηαβνιήο δελ απνδίδεηαη ζηνλ Γαλεηνιήπηε, αιιά θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Σξάπεδα απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμφθιεζε ηπρφλ πξνθαηαβνιψλ ησλ Πξνκεζεπηψλ. Ζ πίζησζε ηνπ πνζνχ ηεο Πξνθαηαβνιήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε πίζησζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ Γαλείζηξηα ή ζε άιιε ηξάπεδα, θαη γηα απηφ ν Γαλεηνιήπηεο παξέρεη απφ ηψξα κε ηελ παξνχζα ζηελ Σξάπεδα αλέθθιεηε εληνιή λα πηζηψζεη κε ην πξντφλ ηεο Πξνθαηαβνιήο ηνπο ηεξνχκελνπο ζε απηή ή ζε άιιε ηξάπεδα ινγαξηαζκνχο ησλ Πξνκεζεπηψλ, αλαγλσξίδνληαο αλεπηθχιαθηα ηελ σο άλσ πίζησζε σο πξνθαηαβνιή/ηκεκαηηθή εθηακίεπζε ηνπ πξντφληνο ηνπ δαλείνπ. ε πεξίπησζε χπαξμεο εμφδσλ απνζηνιήο εκβάζκαηνο, ζπκθσλείηαη φηη ηα ηειεπηαία βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε πνπ έρεη εθηακηεπζεί ε πξνθαηαβνιή ηνπ δαλείνπ θαη ν Ωθεινχκελνο δελ πινπνηήζεη ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο φξνπο 8.2, 8.3, 8.4.θαη 8.5 ηεο παξνχζαο. 4. ΠΔΡΗΟΓΟ ΥΑΡΗΣΟ Δάλ ζπκθσλεζεί πεξίνδνο ράξηηνο, απηή είλαη έληνθε θαη ε δηάξθεηά ηεο θαζνξίδεηαη κε εηδηθή ζπκθσλία ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο. Oη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο εμνθινχληαη κε πεξηνδηθέο θαηαβνιέο, ζχκθσλα κε φζα εηδηθά αλαθέξνληαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο. 5. ΔΠΗΣΟΚΗΟ 5.1. Σν δάλεην, είλαη έληνθν απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπ (θαηά ην άξζξν 3, πην πάλσ). Σν εηήζην (ζπκβαηηθφ) επηηφθην, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εηζθνξά ηνπ Ν. 128/75 πνπ αλέξρεηαη ζε

6 πνζνζηφ 0,12% θαη ππνινγίδεηαη κφλν ζην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.2 ηεο παξνχζαο, ζπκθσλείηαη ζηαζεξφ, ε δε αλαθνξά θαη ην χςνο ηνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε πνπ απνηειεί εηδηθή ζπκθσλία θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Σν επηηφθην πνπ ηζρχεη, αλαθέξεηαη θαη ζε θάζε αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ Οη ηφθνη ππνινγίδνληαη επί ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ δαλείνπ πνπ νθείιεηαη θάζε θνξά. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηφθσλ, ην έηνο θαηαλέκεηαη ζε 12 ίζα δηαζηήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 12 ίζνπο κήλεο φπνπ έλαο κέζνο κήλαο ζεσξείηαη φηη έρεη 30,4166 εκέξεο Σν ζχλνιν ησλ ηφθσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηνλ εθηνθηζκφ ηνπ δαλείνπ κε ην επηηφθην πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα Πξφζζεηε Πξάμε, επηδνηείηαη θαηά 100% απφ ην Σακείν «Δμνηθνλνκψ θαη Οίθνλ» θαη κέρξη ηελ , εθφζνλ ηεξεζνχλ νη ζπκβαηηθνί φξνη ηνπ δαλείνπ, ελψ ν Γαλεηνιήπηεο επηβαξχλεηαη κε ηελ εηζθνξά ηνπ Ν. 128/75, ε νπνία ππνινγίδεηαη κφλν ζην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.2 ηεο παξνχζαο. Σπρφλ ηφθνη πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Ωθεινχκελν. 6. ΓΗΑΡΚΔΗΑ - ΓΟΔΗ ΓΑΝΔΗΟΤ 6.1. Σν δάλεην εμνθιείηαη ζε δηαδνρηθέο κεληαίεο ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο, φπσο απηφ νξίδεηαη κε εηδηθή ζπκθσλία ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε, κε ην ζχζηεκα ηεο ζχλζεηεο ηνθνρξενιπηηθήο δφζεο γηα ην νπνίν ελεκεξψζεθε ν Γαλεηνιήπηεο πξνζπκβαηηθά, ζχκθσλα κε ην Σππνπνηεκέλν Γειηίν Πιεξνθνξηψλ. Δηδηθφηεξα, κε εηδηθή ζπκθσλία ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο νξίδνληαη ε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ, ε πεξηνδηθφηεηα ησλ δφζεσλ, ην πνζφ θάζε δφζεο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην επηηφθην πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ θαη ην νπνίν πνζφ θάζε δφζεο ηζρχεη κέρξη ηε ηπρφλ κεηαβνιή ηνπ αλαγξαθφκελνπ, κε εηδηθή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε, επηηνθίνπ, θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο εμφθιεζεο (δήιε εκέξα), ηφζν ηεο πξψηεο δφζεο φζν θαη ησλ επφκελσλ ζηε ζεηξά δφζεσλ (κεηά ησλ ηπρφλ εμφδσλ), κέρξη ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ Αλ ε εκεξνκελία πιεξσκήο ζπκπίπηεη κε αλχπαξθηε εκεξνινγηαθά εκεξνκελία, ηφηε απηή ζα κεηαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε ππαξθηή εκεξνινγηαθά εκεξνκελία. Αλ ε εκεξνκελία εμφθιεζεο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε εμφθιεζε ζα γίλεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. Ζ θάζε κία απφ ηηο εκεξνκελίεο απηέο, πνπ ζα αλαγξάθνληαη θαη ζηα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηνπ άξζξνπ 7 πην θάησ, είλαη δήιε εκέξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ, ψζηε ν Γαλεηνιήπηεο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο αληίζηνηρεο ζε θάζε εκεξνκελία δφζεο, αθφκε θαη αλ δελ ιάβεη, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θάπνην ή θάπνηνπο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο νθεηιψλ ηνπ επφκελνπ άξζξνπ. 7. ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 7.1. Πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ, απνζηέιιεηαη αλά ηξίκελν ζηνλ Γαλεηνιήπηε (ή ζηνλ αληίθιεηφ ηνπ), είηε κε απιφ ηαρπδξνκείν, είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο Internet Banking ηεο Σξάπεδαο, εθφζνλ ν Γαλεηνιήπηεο θάλεη ρξήζε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα (ινγαξηαζκφο), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην ππφινηπν ηνπ νθεηινκέλνπ θεθαιαίνπ θάζε θνξά, νη ηξείο επφκελεο δφζεηο πξνο εμφθιεζε, νη εκεξνκελίεο θαηαβνιήο ησλ ηξηψλ επφκελσλ δφζεσλ (δήιε εκέξα), φπσο επίζεο θαη ηπρφλ έμνδα ή άιια ζηνηρεία γηα ηα νπνία ε Σξάπεδα ελεκεξψλεη ηνλ Γαλεηνιήπηε. Ζ απνζηνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ ζπληζηά εμαηνκηθεπκέλε ελεκέξσζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο 234/2006 Δ.Σ.Π.Θ. Οη Λνγαξηαζκνί θαηά ηα παξαπάλσ εμάγνληαη απφ ηα εκπνξηθά βηβιία ηεο Σξάπεδαο, πνπ ηεξνχληαη κε κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα, ψζηε ν Γαλεηνιήπηεο θαη ν ηπρφλ εγγπεηήο αλαγλσξίδνπλ φηη απνηεινχλ πιήξε απφδεημε ηεο νθεηιήο ηνπο, επηηξεπφκελεο αληαπφδεημεο. Δηδηθφηεξα, ζπκθσλείηαη ξεηά θαη αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε θαη ηνλ εγγπεηή φηη νη εθδηδφκελνη απφ ηελ Σξάπεδα ινγαξηαζκνί θαη ηα εθδηδφκελα απφ ηελ Σξάπεδα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα απφ ηα βηβιία ηεο, πνπ εκθαλίδνπλ ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ δαλείνπ απφ ηελ εθηακίεπζή ηνπ, κέρξη ηελ θαηαγγειία ηνπ θαζψο θαη ηνπ (ππφ ηνλ απηφ ή άιιν αξηζκφ) ηεξνχκελνπ ινγαξηαζκνχ θαζπζηεξήζεσλ, ζηνλ νπνίν ζα παξαθνινπζείηαη ε νθεηιή κεηά ηελ θαηαγγειία απνηεινχλ πιήξε απφδεημε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Σξάπεδαο, επηηξεπφκελεο φκσο ηεο αληαπφδεημεο. πκθσλείηαη επίζεο ξεηά, φηη ηελ ίδηα απνδεηθηηθή δχλακε έρεη θαη ην απφζπαζκα ηνπ ινγαξηαζκνχ ηάμεσο (Π.Γ. 384/92), ή θαη ηεο αληίζηνηρεο θαηάζηαζεο, φπνπ εκθαλίδεηαη ε απαίηεζε ηεο Σξάπεδαο, απφ ηνλ 5

7 εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηφθσλ (αλαηνθηδφκελν αλά εμάκελν), ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3601/2007, επηηξεπφκελεο θαη εδψ ηεο αληαπφδεημεο. Σα αλσηέξσ αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα, ζπλνκνινγείηαη φηη ζα εμάγνληαη, είηε ζαλ θσηναληίγξαθα, είηε θαηά αθξηβή αληηγξαθή ησλ ηπρφλ ηεξνπκέλσλ ρεηξφγξαθσλ θαξηειψλ, είηε ζα αλαπαξάγνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή (κεραλνγξαθηθή) κέζνδν θαηά απνηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ (δεδνκέλσλ) ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηεο Σξάπεδαο, είηε κε θάζε άιιν ηξφπν ηεξνχληαη απηά θαηά ην Λνγηζηηθφ χζηεκα ηεο Σξάπεδαο θαη ηε ζρεηηθή κε ηηο νηθείεο ζπλαιιαγέο ηξαπεδηθή πξαθηηθή. Αδηάθνπε θαη πιήξεο ζεηξά ινγαξηαζκψλ ηνπ άξζξνπ απηνχ απνηεινχλ αληίγξαθν ηεο θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νη ινγαξηαζκνί θαιχπηνπλ, απφ ηα βηβιία ηεο Σξάπεδαο Έρνληαο ππφςε φηη ην δάλεην εμνθιείηαη ζε αδηάθνπεο κεληαίεο δφζεηο, φπσο εηδηθφηεξα ζπκθσλήζεθαλ ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε: α) Δάλ κέζα ζε 60 εκέξεο είηε απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ ή απφ ηελ εμφθιεζε ηεο ηειεπηαίαο δφζεο, είηε κέζα ζε 120 εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ εθάζηνηε πξνεγνχκελνπ Λνγαξηαζκνχ ν Γαλεηνιήπηεο δελ γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σξάπεδα κε ζπζηεκέλε επηζηνιή φηη δελ παξέιαβε αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ θαηά ην πξνεγνχκελν ηξίκελν, ηεθκαίξεηαη φηη ν ινγαξηαζκφο παξαιήθζεθε, επηηξεπφκελεο αληαπφδεημεο. β) Δάλ ν Γαλεηνιήπηεο ακθηζβεηεί ην πεξηερφκελν Λνγαξηαζκνχ, νθείιεη λα ην γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σξάπεδα, ην πνιχ κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο ιήςεο ηνπ κε έγγξαθν, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηεο ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ νξζφηεηα ηεο ακθηζβήηεζεο εθ κέξνπο ηνπ. Μεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε ινγαξηαζκνχ ρσξίο ηελ παξαπάλσ γλσζηνπνίεζε ζπκθσλείηαη φηη απνηειεί απνδνρή θαη αλαγλψξηζε εθ κέξνπο ηνπ Γαλεηνιήπηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Λνγαξηαζκνχ θαη ηνπ πνζνχ ηεο νθεηιήο. Ζ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο 30ήκεξεο πξνζεζκίαο ρσξίο πξνβνιή αληηξξήζεσλ ζπκθσλείηαη φηη απνηειεί ηεθκήξην απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο ηεο νθεηιήο, επηηξεπνκέλεο ηεο αληαπφδεημεο. Κάζε ινγαξηαζκφο ζα πεξηέρεη ππφκλεζε πξνο ηνλ Γαλεηνιήπηε αλαθνξηθά κε ηελ κε έγθαηξε πξνβνιή αληηξξήζεσλ γηα ηηο ρξεψζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξάιεηςεο ππνβνιήο ηνπο Ζ παξαιαβή απφ ην Γαλεηνιήπηε ινγαξηαζκψλ πνηέ δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αθξηβφρξνλε εμφθιεζε ησλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ θαηά ην άξζξν 6 πην πάλσ, δεδνκέλνπ φηη ε θάζε κία απφ ηηο αθξηβείο εκεξνκελίεο εμφθιεζεο ησλ δφζεσλ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηνλ Γαλεηνιήπηε απφ ηελ ζχλαςε ηεο παξνχζαο (αξ. 6) θαη απνηειεί ήδε δήιε εκέξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Νφκνπ. 8. ΔΞΟΦΛΖΖ ΓΟΔΩΝ 8.1. Ο Γαλεηνιήπηεο ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ην πνζφ ηεο θάζε δφζεο ηνπ δαλείνπ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ήδε θαζνξηζκέλε πξνο ηνχην δήιε εκέξα (άξζξν 6): α) ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο, είηε β) κε ρξέσζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ηεξεί ζηελ Σξάπεδα θαη αλαθέξεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε, ηνλ νπνίν ν Γαλεηνιήπηεο εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα λα ρξεψλεη ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ε δφζε θαζίζηαηαη ιεμηπξφζεζκε θαη ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζή ηνπ, κε ην πνζφ ηεο δφζεο πνπ πξέπεη λα εμνθιεζεί θάζε θνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ν Γαλεηνιήπηεο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε επαξθνχο γηα ην ζθνπφ απηφ ππνινίπνπ ζηνλ παξαπάλσ ινγαξηαζκφ κία εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ρξέσζεο, δηαθνξεηηθά εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα λα ρξεψλεη ηνλ ινγαξηαζκφ έσο ην ππάξρνλ ππφινηπν γηα ηελ εμφθιεζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο νθεηιήο. Σπρφλ αλάθιεζε ησλ παξαπάλσ εμνπζηνδνηήζεσλ απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε πινπνηείηαη απφ ηελ Σξάπεδα εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ θαη παξέρεη ζε απηήλ ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη λα θιείζεη ην ινγαξηαζκφ, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 8.3. πην θάησ Δάλ ε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ πην πάλσ άξζξνπ 8.1 παξέιζεη άπξαθηε, ν Γαλεηνιήπηεο θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο, ρσξίο θακία άιιε ελέξγεηα ή φριεζε δει. έγγξαθε ή πξνθνξηθή εηδνπνίεζε, εθ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο. ε θάζε πεξίπησζε ε Σξάπεδα δχλαηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηα πξφζσπα ηελ εηδνπνίεζε ηνπ Γαλεηνιήπηε ή /θαη ηνπ Δγγπεηή γηα ηηο νθεηιέο ηνπο (Ν. 3758/2009 φπσο ηζρχεη) θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηνλ επφκελν φξν (8.3). Ζ θάζε θνξά ιεμηπξφζεζκε νθεηιή ηνπ θαηά θεθάιαην, ηφθνπο θαη έμνδα, φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ, επηβαξχλεηαη κε ην αλψηαην θάζε θνξά επηηξεπφκελν επηηφθην ππεξεκεξίαο, φπσο απηφ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ηπρφλ επί ηε βάζεη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ (ην ζεκεξηλφ επηηφθην ππεξεκεξίαο αλαθέξεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε), πιένλ ησλ εηζθνξψλ θαη ηειψλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, απφ ηελ επνκέλε ηεο πην πάλσ θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. Σφθνη θάζε είδνπο πνπ δελ εμνθινχληαη εκπξφζεζκα, εθηνθίδνληαη απφ ηελ 6

8 πξψηε εκέξα θαζπζηέξεζεο κε ην επηηφθην ππεξεκεξίαο θαη νη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ έηζη θεθαιαηνπνηνχληαη (αλαηνθίδνληαη) θαηά λφκν (ζήκεξα αλά εμάκελν). ε πεξίπησζε κε (νινζρεξνχο) εμφθιεζεο απφ ην Γαλεηνιήπηε νθεηιφκελεο δφζεο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηζθνξάο ηνπ λ. 128/75, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηψλ (3) ζπλερφκελσλ κεληαίσλ δφζεσλ απφ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο (δήιε εκέξα), παχεη νξηζηηθά ε επηδφηεζε ηφθσλ ηνπ δαλείνπ απφ ην Σακείν «Δμνηθνλνκψ θαη νίθνλ», φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηνλ φξν 5.4 πην πάλσ αιιά θαη ζηνλ φξν 9.2 πην θάησ, θαη ν Ωθεινχκελνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή απηψλ, απφ δηθά ηνπ δηαζέζηκα α) Με (νινζρεξήο) εμφθιεζε απφ ην Γαλεηνιήπηε νθεηιφκελεο δφζεο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 180 (εθαηφλ νγδφληα) ζπλερφκελσλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο (δήιε εκέξα), παξέρεη ην δηθαίσκα ζηελ Σξάπεδα λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο θαη κε άκεζε ηζρχ ηε ζχκβαζε δαλείνπ κε δήισζή ηεο απεπζπλφκελε ζηνλ Γαλεηνιήπηε θαη ζηνλ εγγπεηή (θεξχζζνληαο θαη ην άιεθην θεθάιαην ηνπ δαλείνπ ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ κεηά ησλ ηφθσλ, εμφδσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ) θαη λα θιείζεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ δαλείνπ, κεηαθέξνληαο ηελ απαίηεζή ηεο ζε ινγαξηαζκφ νξηζηηθήο θαζπζηέξεζεο β) Με (νινζρεξήο) εμφθιεζε απφ ην Γαλεηνιήπηε νθεηιφκελεο δφζεο εληφο ρξνληθνχ, δηαζηήκαηνο κεγαιχηεξνπ ησλ 90 (ελελήληα) θαη κηθξφηεξνπ ησλ 180 (εθαηφλ νγδφληα) ζπλερφκελσλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο (δήιε εκέξα), παξέρεη ην δηθαίσκα ζηελ Σξάπεδα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε δαλείνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ εθαξκνδνκέλσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνπο φξνπο 8.2. θαη 8.3. ηεο παξνχζαο άκεζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαγγειίαο ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: βα) Ο Γαλεηνιήπηεο πξνρσξεί ζε εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ή έρεη θεξπρζεί πησρφο ζχκθσλα κε απφθαζε αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ (Ν. 3869/2010), ββ) Ο Γαλεηνιήπηεο έρεη εκθαλίζεη αζπλέπεηα ζε πθηζηάκελα δαλεηαθά πξντφληα ηνπ έλαληη ηεο Σξάπεδαο θαη ε ηειεπηαία έρεη απνθαζίζεη ηελ θαηαγγειία φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε απηέο. Δπίζεο, ε Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψζεη ηελ θαηαγγειία ζε πιεξνθνξηαθφ αξρείν δεδνκέλσλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηα πξνο ηελ Σξάπεδα, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ ελεξγνχλ θαη εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γαλεηνιήπηε ή /θαη ηνπ Δγγπεηή γηα ηηο πξηλ ή κεηά ηελ θαηαγγειία νθεηιέο ηνπο ή θαη ηε δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εμψδηθε θαη δηθαζηηθή επηδίσμε ηεο είζπξαμεο απφ ηελ Σξάπεδα ησλ ιεμηπξφζεζκσλ θαη απαηηεηψλ νθεηιψλ ηνπο, γλσζηνπνηψληαο ζηα πξφζσπα απηά φζα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ Γαλεηνιήπηε ή / θαη ηνπ Δγγπεηή απαηηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ, πάληνηε ζην πιαίζην θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. Σν ζχλνιν ησλ θάζε είδνπο εμφδσλ θαη ακνηβψλ ηξίησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εμψδηθε θαη δηθαζηηθή επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, φπσο απηά νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ην Νφκν, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Γαλεηνιήπηε. Με ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο παχεη απηνδίθαηα ε έθδνζε θαη απνζηνιή Λνγαξηαζκψλ θαηά ην άξζξν 7, πην πάλσ Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζνβαξήο επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο θεξεγγπφηεηαο ή ηεο δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γαλεηνιήπηε, φπσο θαη ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο, ή άιιεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Πησρεπηηθφ Κψδηθα, δηθαζηηθήο απαγφξεπζεο ή θπιάθηζήο ηνπ, νπφηε επέξρνληαη νη ζπλέπεηεο ησλ άξζξσλ 8.2 θαη 8.3 άκεζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαγγειίαο Δπίζεο, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη εθηακηεπζεί ε πξνθαηαβνιή ηνπ δαλείνπ θαη ν Ωθεινχκελνο δελ πινπνηήζεη ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ ηνπ δαλείνπ δηαπηζησζεί ε κε επίηεπμε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ, νπφηε αλαθαιείηαη ε απφθαζε ππαγσγήο ζην Πξφγξακκα, ε παξνχζα ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη, ην δάλεην θαζίζηαηαη άκεζα ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ επεξρνκέλσλ άκεζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαγγειίαο ησλ ζπλεπεηψλ ησλ φξσλ 8.2 θαη 8.3 ηεο παξνχζαο. Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε απηή ν δαλεηνιήπηεο ππνρξενχηαη λα απνδψζεη ζχκθσλα κε ηνλ φξν 9.2 ηεο παξνχζαο, φια ηα Κίλεηξα-Ωθειήκαηα πνπ έρεη ιάβεη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ΔΣΔΑΝ Α.Δ ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο, ε Σξάπεδα σο έρνπζα ηε κφλε άκεζε πηζησηηθή ζρέζε κε ηνλ Γαλεηνιήπηε αζθεί ην ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο θαη πξνρσξεί ζηελ δηθαζηηθή είζπξαμε αιιά θαη ζηε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. πκθσλείηαη ξεηά φηη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν Γαλεηνιήπηεο ππνρξενχηαη λα 7

9 επηζηξέςεη απεπζείαο ζην ΔΣΔΑΝ Α.Δ. ηα Κίλεηξα Ωθειήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηνπο φξνπο 9.2 α) θαη β) πην θάησ, ε νπνία θαη ζα λνκηκνπνηείηαη ελεξγεηηθά γηα ηελ έγεξζε φισλ ησλ ελδεδεηγκέλσλ πξνο ηνχην δηθαζηηθψλ θαη εμψδηθσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ απφδνζε ησλ Κηλήηξσλ Ωθειεκάησλ θαη κφλν απηψλ Δάλ ν Γαλεηνιήπηεο έρεη ζηελ Σξάπεδα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο, ε Σξάπεδα κπνξεί λα ρξεψλεη, ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο γη απηφ ηνλ Γαλεηνιήπηε, νπνηνλδήπνηε ή νπνηνπζδήπνηε απφ απηνχο θαηά ηελ εχινγε θξίζε ηεο κε ην πνζφ (ή ζε πεξίπησζε κε επαξθνχο ππνινίπνπ, κέξνπο απηνχ) ηεο ηπρφλ αλεμφθιεηεο θαη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο ηνπ. Ο Γαλεηνιήπηεο παξέρεη κε ηελ παξνχζα ζηελ Σξάπεδα ηελ εμνπζηνδφηεζή ηνπ γη απηφ, ε νπνία ζπκθσλείηαη αλέθθιεηε γηαηί αθνξά ζην ζπκθέξνλ φισλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο (άξζξα 982 ΚΠνιΓηθ θαη 451 ΑΚ) Ζ παξνχζα ζχκβαζε δαλείνπ είλαη νξηζκέλεο δηάξθεηαο (παξ. 6.1), ην δε δάλεην εμνθιείηαη κε ζαθψο πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν. Ο Γαλεηνιήπηεο δηθαηνχηαη λα εμνθιήζεη πξφσξα κεξηθά ή νιηθά ην δάλεην, πάληα ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο κέζσ θαηαζηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο, θαηά ηνπο φξνπο ησλ επνκέλσλ παξαγξάθσλ: α) ε πεξίπησζε κεξηθήο πξφσξεο εμφθιεζεο ηνπ νθεηινκέλνπ θεθαιαίνπ, ν Γαλεηνιήπηεο νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηελ Σξάπεδα, πέξαλ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ επηιέγεη, ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ζπκβαηηθνχο ηφθνπο επί ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ κέρξη ηελ εκέξα ηεο θαηαβνιήο. Μεηά ηελ σο άλσ κεξηθή εμφθιεζε ην χςνο ηεο δφζεο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί αλαπξνζαξκφδεηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Γαλεηνιήπηε κε ηνλ επφκελν ινγαξηαζκφ (εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 7.2), ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο. β) ε πεξίπησζε πνπ ν Γαλεηνιήπηεο επηζπκεί ηελ νιηθή πξφσξε εμφθιεζε ηνπ νθεηιφκελνπ θεθαιαίνπ, νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηελ Σξάπεδα νιφθιεξν ην αλεμφθιεην θαηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θεθάιαην ηνπ δαλείνπ θαη ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ζπκβαηηθνχο ηφθνπο επί ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο θαηαβνιήο ε πεξίπησζε πνπ ν Γαλεηνιήπηεο εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πξηλ λα θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκεο δηθαηνχηαη κείσζε επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πίζησζεο. Ζ κείσζε απηή ζα είλαη ίζε κε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην ππφινηπν νθεηιφκελν πνζφ θαηά ηελ εκέξα ηεο εμφθιεζεο θαη ηελ παξνχζα αμία ηνπ ππνινίπνπ νθεηινκέλνπ πνζνχ θαηά ηελ ίδηα κέξα, ππνινγηδφκελε κε ηε κέζνδν ηνπ αλαηνθηζκνχ. Ο ππνινγηζκφο ηεο παξνχζαο αμίαο ζα γίλεηαη κε βάζε ην επηηφθην κε ην νπνίν εθείλε ηελ εκέξα επηβαξχλεη ν πηζησηηθφο θνξέαο ηελ ζχλαςε λέσλ πηζησηηθψλ ζπκβάζεσλ Δθφζνλ πθίζηαηαη θαζπζηέξεζε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ, θάζε θαηαβνιή ηνπ Γαλεηνιήπηε πξνο ηελ Σξάπεδα ζα θαηαινγίδεηαη ζε εμφθιεζε πξψηα ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, χζηεξα ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο θαη αλαηνθηζκνχ, θαηφπηλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηφθσλ θαη ηειεπηαία ηνπ θεθαιαίνπ. 9. ΓΖΛΩΔΗ ΣΟΤ ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΖ 9.1. Με ηελ παξνχζα ν Γαλεηνιήπηεο δειψλεη φηη έρεη κειεηήζεη, θαηαλνήζεη θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Οδεγφ εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ΦΔΚ Β'54/ , φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ηελ ΚΤΑ ΦΒ1/2.1/5332/238 (ΦΔΚ 675/Β/ ), θαη φπσο απηφο εκθαλίδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Με ηελ παξνχζα ν Γαλεηνιήπηεο δειψλεη φηη έρεη θαηαλνήζεη θαη απνδέρεηαη ην φθεινο απφ ηελ ππαγσγή ηνπ ζην Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Καη νίθνλ», ην νπνίν, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη κε βάζε ηελ απφθαζε ππαγσγήο ηνπ ΔΣΔΑΝ Α.Δ, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ Πξφζζεηε Πξάμε ηεο παξνχζαο, θαη ζπλίζηαηαη ζηα αθφινπζα: Α1 Κατηγορία Κινήτρων α) ζηελ επηρνξήγεζε ζε πνζνζηφ 70% ηνπ ηειηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε παξεκβάζεσλ ηνπ αθίλεηνχ ηνπ, β) ζηελ επηρνξήγεζε ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο ησλ δχν ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ, φπσο απηφ ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΠΓ 100/ (ΦΔΚ 177 Α), γ) ζην επηηφθην εθηνθηζκνχ ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα αλεξρφηαλ ζην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ αληίζηνηρσλ δαλείσλ ηεο αγνξάο, δ) ζηελ επηδφηεζε ησλ ηφθσλ ηνπ δαλείνπ ηνπ ζε πνζνζηφ 100% εμαηξνπκέλεο ηεο εηζθνξάο ηνπ Ν. 128/75 πνπ είλαη ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβάιιεη ζηελ Σξάπεδα θαη ε) ζηελ επηρνξήγεζε ηεο ακνηβήο ηνπ ζπκβνχινπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ ΦΒ1/2.1/5332/238 (ΦΔΚ 675/Β/ , Κεθάιαηα 4 θαη 7.1). 8

10 9 Α2 Κατηγορία Κινήτρων α) ζηελ επηρνξήγεζε ζε πνζνζηφ 35% ηνπ ηειηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε παξεκβάζεσλ ηνπ αθίλεηνχ ηνπ, β) ζηελ επηρνξήγεζε ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο ησλ δχν ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ, φπσο απηφ ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΠΓ 100/ (ΦΔΚ 177 Α), γ) ζην επηηφθην εθηνθηζκνχ ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα αλεξρφηαλ ζην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ αληίζηνηρσλ δαλείσλ ηεο αγνξάο, δ) ζηελ επηδφηεζε ησλ ηφθσλ ηνπ δαλείνπ ηνπ ζε πνζνζηφ 100% εμαηξνπκέλεο ηεο εηζθνξάο ηνπ Ν. 128/75 πνπ είλαη ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβάιιεη ζηελ Σξάπεδα θαη ε) ζηελ επηρνξήγεζε ηεο ακνηβήο ηνπ ζπκβνχινπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ ΦΒ1/2.1/5332/238 (ΦΔΚ 675/Β/ , Κεθάιαηα 4 θαη 7.1). Β Κατηγορία Κινήτρων α) ζηελ επηρνξήγεζε ζε πνζνζηφ 15% ηνπ ηειηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε παξεκβάζεσλ ηνπ αθίλεηνχ ηνπ, β) ζηελ επηρνξήγεζε ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο ησλ δχν ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ, φπσο απηφ ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΠΓ 100/ (ΦΔΚ 177 Α), γ) ζην επηηφθην εθηνθηζκνχ ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα αλεξρφηαλ ζην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ αληίζηνηρσλ δαλείσλ ηεο αγνξάο,δ) ζηελ επηδφηεζε ησλ ηφθσλ ηνπ δαλείνπ ηνπ ζε πνζνζηφ 100% εμαηξνπκέλεο ηεο εηζθνξάο ηνπ Ν. 128/75 πνπ είλαη ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβάιιεη ζηελ Σξάπεδα θαη ε) ζηελ επηρνξήγεζε ηεο ακνηβήο ηνπ ζπκβνχινπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ ΦΒ1/2.1/5332/238 (ΦΔΚ 675/Β/ , Κεθάιαηα 4 θαη 7.1). 10. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΖ Με ηελ παξνχζα ν Γαλεηνιήπηεο αλαιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: Να δηεπθνιχλεη κε θάζε πξφζθνξν θαη ελδεδεηγκέλν ηξφπν ηα θιηκάθηα ειέγρνπ ησλ αξκνδίσλ θνηλνηηθψλ ή εζληθψλ νξγάλσλ, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε γηα ηνλ ρξφλν ειέγρνπ, παξέρνληαο ηα δεηνχκελα απφ απηά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο Να δηαηεξεί ην έξγν (ηηο παξεκβάζεηο) γηα πέληε έηε απφ ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη λα απέρεη απφ θάζε ελέξγεηα αληίζεηε πξνο ηνχην. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ηεξεί γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ην θπζηθφ θάθειν ηνπ έξγνπ (παξαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά θαη άιια έληππα ηνπ Πξνγξάκκαηνο) Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ, λα ηεξεί ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ελδεηθηηθά δηαηάμεηο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, λνκνζεζίαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θιπ θαη φπνπ απαηηείηαη λα ιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, δηαπηζησζεί, βάζεη ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχλ ηα αξκφδηα εζληθά ή θνηλνηηθά φξγαλα, ε κε νξζή πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ην ΔΣΔΑΝ Α.Δ. πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλάθιεζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο θαη ηε ζπλαθφινπζε αλάθηεζε ησλ Κηλήηξσλ απφ ηνλ Ωθεινχκελν ή ηελ αλαπξνζαξκνγή απηψλ ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ή κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, δηαπηζησζεί ε κε ηήξεζε ησλ φξσλ επηιεμηκφηεηαο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, ππνρξενχηαη ν Ωθεινχκελνο λα επηζηξέςεη απεπζείαο ζην ΔΣΔΑΝ Α.Δ. ηα θίλεηξα (9.2 α) θαη β) πνπ έιαβε απφ ην Πξφγξακκα ιφγσ ππαγσγήο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε Σξάπεδα πξνβαίλεη ζε θαηαγγειία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη θεξχζζεη ην ζχλνιν ηνπ δαλείνπ άκεζα ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ, εθαξκνδνκέλσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνπο φξνπο 8.2 θαη 8.3.ηεο παξνχζαο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΣΔΑΝ Α.Δ ΔΓΓΤΖΣΖ Ο Δγγπεηήο (εθφζνλ ππάξρεη), δειψλεη φηη εγγπάηαη πξνο ηελ Σξάπεδα ηελ πηζηή, εκπξφζεζκε θαη νινθιεξσηηθή εμφθιεζε απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε ηεο ζπλνιηθήο απφ ηελ παξνχζα νθεηιήο απφ θεθάιαην, ηφθνπο, έμνδα θαη νπνηαδήπνηε άιιε νθεηιή ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηε ζχκβαζε απηή, ε νπνία βαξχλεη ηνλ Γαλεηνιήπηε θαη γεληθφηεξα ηελ εθπιήξσζε απφ απηφλ φισλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηελ Σξάπεδα, θπξίσλ θαη παξεπνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα.

11 11.2. Ο Δγγπεηήο δειψλεη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκά ηνπ λα αξλεζεί ηελ θαηαβνιή κέρξηο φηνπ επηρεηξεζεί άθαξπε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαηά ηνπ Γαλεηνιήπηε (έλζηαζε δίδεζεο ΑΚ 855), εγγπψκελνο θαηά ηα παξαπάλσ σο πξσηνθεηιέηεο. Ο Δγγπεηήο δελ κπνξεί λα πξνηείλεη ελαληίνλ ηεο Σξάπεδαο ηηο κε πξνζσπνπαγείο ελζηάζεηο ηνπ πξσηνθεηιέηε, εάλ απηφο παξαηηήζεθε απφ απηέο Ζ εγγχεζε θαηά ην άξζξν απηφ παξέρεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν ζα θαιχπηεη φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο απηήο θαη κέρξη ηελ πιήξε εμφθιεζε θάζε νθεηιήο ηνπ Γαλεηνιήπηε πξνο ηελ Σξάπεδα Σα πξναλαθεξζέληα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ εγγπεηψλ, θαζ έλαο απφ ηνπο νπνίνπο επζχλεηαη - φπσο θαη νη ηπρφλ πεξηζζφηεξνη Γαλεηνιήπηεο - ζε νιφθιεξν. 12. ΤΠΑΝΑΥΩΡΖΖ Ο Γαλεηνιήπηεο δηθαηνχηαη λα ππαλαρσξήζεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε αλαηηηνιφγεηα εληφο πξνζεζκίαο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ ρσξίο λα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο ηεο ππαλαρψξεζεο. Ζ πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο αξρίδεη α) απφ ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ή β) απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, εθφζνλ ε εκεξνκελία απηή είλαη κεηαγελέζηεξε απφ ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο Δθφζνλ ν Γαλεηνιήπηεο αζθήζεη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο νθείιεη: α) λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ Σξάπεδα, θνηλνπνηψληαο ζε απηήλ ηελ ππαλαρψξεζε, πξηλ ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο κε θάζε ηξφπν πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη β) εθφζνλ ην δάλεην έρεη ήδε εθηακηεπζεί εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, λα θαηαβάιεη ζηελ Σξάπεδα ην θεθάιαην θαη ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο επί ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ζπκθσλεζέληνο επηηνθίνπ ρνξήγεζεο (θαη κε ηελ παξαδνρή φηη θάζε κήλαο ζεσξείηαη φηη έρεη 30,4166 εκέξεο), απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο, ε νπνία πξέπεη λα ιάβεη ρψξα ην αξγφηεξν εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ππαλαρψξεζεο ηνπ Γαλεηνιήπηε πξνο ηελ Σξάπεδα, δηαθπιαζζνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο Σξαπέδεο λα αλαδεηήζεη απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε φζα κε επηζηξεθφκελα ηέιε θαηέβαιε απηή ζε δεκφζηεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο. 13. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ Γηα ηε ζπιινγή, ηήξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Γαλεηνιήπηε θαη ηνπ Δγγπεηή (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2472/97) ηζρχνπλ νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζρεηηθά ζηελ αίηεζε ηνπ Γαλείνπ, ε νπνία έρεη ππνγξαθεί απφ ην Γαλεηνιήπηε θαη ηνλ Δγγπεηή θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 14. ΠΑΡΑΒΑΖ ΟΡΟΤ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ Με ηελ επηθχιαμε φζσλ ζπκθσλήζεθαλ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ε Σξάπεδα, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη εμίζνπ νπζηψδεηο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε κε πηζηνπνίεζεο ή επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Γαλεηνιήπηε δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο ηε ζχκβαζε, λα θεξχμεη ην δάλεην ακέζσο ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ θαη λα αμηψζεη ηελ εμφθιεζε νιφθιεξνπ ηνπ αλεμφθιεηνπ πνζνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ ηφθσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαγγειία. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο επέξρνληαη φιεο νη έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο ππεξεκεξίαο. Ζ θαηαγγειία ηεο παξνχζαο απφ ηελ Σξάπεδα γίλεηαη κε κνλνκεξή έγγξαθε δήισζή ηεο θαη ηζρχεη κε ηελ παξαιαβή ηεο απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε θαη ηνλ ηπρφλ εγγπεηή. 15. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ Σξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο (εθηφο ηεο δπλαηφηεηαο κεηαβνιήο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ επηηνθίνπ πνπ ξπζκίδεηαη εηδηθά ζηελ παξνχζα), είλαη δπλαηή κφλν κε έγγξαθν πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ζπκπιήξσζεο ή θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, επηθπιαζζνκέλσλ εθηφο ησλ άιισλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΠΓΣΔ 2501/2002. Ζ ηξνπνπνίεζε ζπληειείηαη κφλν κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζηνλ Γαλεηνιήπηε ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε ή / θαη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ απνζηέιιεη ε Σξάπεδα ζην Γαλεηνιήπηε, ν νπνίνο δηθαηνχηαη λα κελ απνδερζεί ηελ κεηαβνιή εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 10

12 ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ παξαπάλσ γλσζηνπνίεζε κε έγγξαθν πνπ απνζηέιιεη ζηελ Σξάπεδα θαη λα εμνθιήζεη εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο θάζε νθεηιή πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. Παξάιεηςε απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε λα αλαθνηλψζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ζηελ Σξάπεδα εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ή αλεπηθχιαθηε κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε ινγαξηαζκνχ κεηά ηε γλσζηνπνίεζε, ζπληζηά αλεπηθχιαθηε απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο. 16. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ - ΑΝΣΗΚΛΖΣΟ 16.1 Ο Γαλεηνιήπηεο θαη ν Δγγπεηήο (αλ ππάξρεη) δειψλνπλ φηη δηνξίδνπλ θαη θαζηζηνχλ κε ηε ζχκβαζε αληίθιεηφ ηνπο ηνλ.., θάηνηθν. νδφο., αξηζκ. Σ.Κ Όιεο νη εμψδηθεο ή δηθαζηηθέο πξάμεηο, νη ζρεηηθέο κε ηε ζχκβαζε απηή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ εγγξάθσλ θαη πξάμεσλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, αθφκε θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνβνιήο, ΚΠνιΓ 943) θνηλνπνηνχληαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ Γαλεηνιήπηε θαη ηνπ εγγπεηνχ ή ηνπ αληίθιεηνπ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Ζ αλάθιεζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ αληίθιεηνπ ή ε ηπρφλ παξαίηεζε απηνχ δελ ηζρχνπλ απέλαληη ζηελ Σξάπεδα παξά κφλν απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα ιάβεη γλψζε ηεο κεηαβνιήο είηε κε εμψδηθε δήισζε - γλσζηνπνίεζε, είηε κε έγγξαθε δήισζε, πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ Σξάπεδα απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε Ο Γαλεηνιήπηεο, ν εγγπεηήο ή ν αληίθιεηνο πξέπεη λα εηδνπνηνχλ κε έγγξαθν ηελ Σξάπεδα ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπο, ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο ή κεηαβίβαζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ. Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο είλαη απηή ζηελ νπνία θαη απνζηέιιεηαη ή θνηλνπνηείηαη θάζε έγγξαθν. 17. ΔΞΩΓΗΚΑΣΗΚΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ -ΓΩΗΓΗΚΗΑ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ Γηα ηελ εμσδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ην δάλεην απηφ θαη αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο (κεηαμχ Γαλεηνιήπηε θαη Σξάπεδαο) πνπ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην, ν Γαλεηνιήπηεο κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζην Καηάζηεκα ζπλεξγαζίαο ηνπ, ζηνλ Σνκέα Δμππεξέηεζεο Πειαηείαο, Αθαδεκίαο 68, Αζήλα, Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: θαη ηέινο ζην Γξαθείν πλεγφξνπ ηνπ Πειάηε, Λεσθ. πγγξνχ, , 11745, Β Κηήξην Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο, Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Πεξαηηέξσ, γηα θάζε δηαθνξά ή δηέλεμε, ν Γαλεηνιήπηεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ εηδηθέο δηαδηθαζίεο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, απεπζπλφκελνο: ζην πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή, Λ. Αιεμάλδξαο 144, 11471, Αζήλα, ηει.; , Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Ηζηνζειίδα: ζην Μεζνιαβεηή Σξαπεδηθψλ Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, Μαζζαιίαο 1, 10680, Αζήλα, ηει.: , Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Ηζηνζειίδα: θαη ζηηο Δπηηξνπέο Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ηνπ αξ. 11 Ν. 2251/1994 πνπ εδξεχνπλ ζηηο θαηά ηφπνλ Ννκαξρίεο. Ζ Σξάπεδα επνπηεχεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 21, ΣΚ Αζήλα, θαη έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαρσξεκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ κε αξ. 6062/06/Β/86/ Γηα φιεο ηηο δηθαζηηθέο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ην δάλεην απηφ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο, αθφκε θαη απηψλ ηεο δηαδηθαζίαο απνβνιήο θαηά ην άξζξν 943 ΚΠνιΓ), αξκνδηφηεηα έρνπλ είηε ηα θαηά ηφπνλ αξκφδηα Γηθαζηήξηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (φπσο είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηνπ ηφπνπ ηεο ηειεπηαίαο - πξηλ ηε δηθαζηηθή ελέξγεηα - θαηνηθίαο ηνπ Γαλεηνιήπηε ή ηνπ ηφπνπ ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο), είηε, θαηά ξεηή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ παξνχζα, ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. Δθαξκνζηέν Γίθαην είλαη ην Διιεληθφ. 18. ΜΔΡΗΚΖ ΑΚΤΡΟΣΖΣΑ - ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ Ζ ηπρφλ αθπξφηεηα ή αθπξσζία ελφο ή πεξηζζφηεξσλ φξσλ ηεο παξνχζαο, δελ ζίγεη ην θχξνο ησλ ππνινίπσλ. Σπρφλ θαζπζηέξεζε ηεο Σξάπεδαο λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηεο δελ κπνξεί λα εθιεθζεί ή λα εξκελεπζεί σο παξαίηεζή ηεο απφ απηά. 11

13 19. ΓΖΛΩΖ / ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΖ ΚΑΗ ΔΓΓΤΖΣΖ (εθόζνλ ππάξρεη) ΓΗΑ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ - ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ. Με ηελ παξνχζα ν Γαλεηνιήπηεο (ή / θαη ν Δγγπεηήο) δειψλεη φηη ελεκεξψζεθε απφ ηελ Σξάπεδα γηα ηα ζηνηρεία θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, ζχκθσλα κε ην Ν. 3691/2008, ζε ζπλδπαζκφ κε ην Παξάξηεκα 4 «Πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο» ηεο ΠΓ/ΣΔ 2577/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηα νπνία θαη πξνζθνκίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Παξάιιεια, παξέρεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζηελ Σξάπεδα, λα πξνβαίλεη ζηελ πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη απφ άιιεο αμηφπηζηεο θαη αλεμάξηεηεο πεγέο, πιελ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ. Γειψλεη, νκνίσο φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ε Σξάπεδα λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαζηνιήο ή ηεο δηαθνπήο ηεο ζπλαιιαγήο ή ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο ηνπ κε απηήλ, εθφζνλ δελ ηθαλνπνηνχληαη νη φξνη ηεο πηζηνπνίεζεο θαη επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξφιεςε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εθφζνλ ε ζπλαιιαθηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά δελ ζπλάδεη κε ηελ πνιηηηθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ε Σξάπεδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ. Ο Γαλεηνιήπηεο βεβαηψλεη φηη θαηά ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην ελεκεξψζεθε γηα ηηο ηπρφλ δαπάλεο, ακνηβέο ππέξ ηξίησλ, ηέιε, θφξνπο, αζθάιεηεο κε ην ηππνπνηεκέλν Δπξσπατθφ Γειηίν Πιεξνθνξηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ Κψδηθα Γενληνινγίαο, γηα ην ηηκνιφγην Δξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο, θαζψο θαη γηα ηνπο φξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε ηνλ Οδεγφ εθαξκνγήο απηνχ, φπσο απηφο εκθαλίδεηαη ζηελ επίζεκε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη. Σνπ θεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απηήο θαη ηεο Πξφζζεηεο Πξάμεο έιαβαλ πιήξε γλψζε νη ζπκβαιιφκελνη, νη νπνίνη θαηφπηλ απηνχ ηελ ππνγξάθνπλ θαη έθαζηνο ιακβάλεη απφ έλα αληίηππν ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο Πξφζζεηεο Πξάμεο. 12 ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ (πφιε) (εκεξνκελία) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Καηάζηεκα. ( ) Ο ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΖ Ο ΔΓΓΤΖΣΖ (εθόζνλ ππάξρεη)

14 ΠΡΟΘΔΣΖ ΠΡΑΞΖ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ Αξ...Ζκεξνκελία Με ηελ παξνχζα Πξφζζεηε Πξάμε πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξαπάλσ ζχκβαζεο, δεζκεχεη θαη ππνρξεψλεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, εμεηδηθεχνληαη, ηφζν ζηνηρεία ηνπ δαλείνπ φζν θαη νη επί κέξνπο ππνρξεψζεηο θαη επηβαξχλζεηο ηνπ Γαλεηνιήπηε, φπσο απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα, σο εμήο: ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ Α1 ΠΡΟΪΟΝ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ Α2 ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ Β ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΑΓΩΓΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΑΝΔΗΑΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΣΑΘΔΣΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΠΟΟ ΓΑΝΔΗΟΤ (αξηζκ. & νινγξάθσο) ΔΗΓΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ ΔΣΖΗΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Δηζθνξά ηνπ Ν. 128/75* Σν επηηφθην ππεξεκεξίαο ππνινγίδεηαη κε επηβάξπλζε, ΔΠΗΣΟΚΗΟ ΤΠΔΡΖΜΔΡΗΑ ζήκεξα 2,5 κνλάδεο πάλσ απφ ην ζπκβαηηθφ επηηφθην. ΔΦΑΠΑΞ ΓΑΠΑΝΖ ΓΑΝΔΗΟΤ (αξηζκ. & ΜΖΓΔΝ νινγξάθσο) ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΑΝΔΗΟΤ (πεξηιακβάλεηαη ε πεξίνδνο ράξηηνο, εθφζνλ ππάξρεη) ** ΑΡΗΘΜΟ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΩΝ ΓΟΔΩΝ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΣΖΣΑ ΓΟΔΩΝ (ΚΑΗ ΣΤΥΟΝ ΔΞΟΓΩΝ) ΠΟΟ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΖ ΓΟΖ (αξηζκ. & νινγξάθσο)*** ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΥΑΡΗΣΟ (εθφζνλ ππάξρεη) ΔΗΓΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΥΑΡΗΣΟ (εθφζνλ ππάξρεη) ΑΣΟΚΖ ΔΝΣΟΚΖ ΔΞΟΦΛΖΖ ΣΟΚΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΥΑΡΗΣΟ (εθφζνλ ππάξρεη έληνθε πεξίνδνο ράξηηνο) 13 ΠΔΡΗΟΓΗΚΔ ΚΑΣΑΒΟΛΔ (αλάινγα κε ηε ζπκθσλεζείζα πεξηνδηθφηεηα δφζεσλ) ΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ ΔΞΟΦΛΖΖ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΛΖΡΩΜΖ ΓΟΔΩΝ: Ζ εκεξνκελία εμφθιεζεο ηεο πξψηεο ηνθνρξενιπηηθήο δφζεο ζα είλαη έλα κήλα κεηά ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ ή κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ράξηηνο, εθφζνλ ππάξρεη, αλάινγα κε ηε ζπκθσλεζείζα πεξηνδηθφηεηα δφζεσλ. Όιεο νη επφκελεο δφζεηο, κέρξη ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ, ζα θαηαβάιινληαη κε ηελ ίδηα πεξηνδηθφηεηα, ηελ ίδηα εκεξνκελία κε ηελ πξψηε δφζε, θαηά ην άξζξν 7 πην πάλσ. * Ζ Δηζθνξά ηνπ Ν. 128/75 είλαη 0,12%, εθαξκφδεηαη επί ηνπ κέξνπο ηνπ ρνξεγνχκελνπ πνζνχ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ Σξάπεδα, θαη δελ επηβάιιεηαη ζε πεξηπηψζεηο θαηνίθσλ λήζσλ κε πιεζπζκφ θάησ ησλ θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 2703/99. ** Τθίζηαηαη δπλαηφηεηα ππνβνιήο απφ ηνλ Γαλεηνιήπηε αίηεζεο παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ, έσο 12 κήλεο, κεηά ηελ νιηθή εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ, κε ην ίδην επηηφθην, εθφζνλ ε Σξάπεδα θαη ην ΔΣΔΑΝ εγθξίλνπλ ηελ ελ ιφγσ παξάηαζε, θαη ππφ ηνλ φξν φηη νη εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ πξνθχπηνληεο ηφθνη ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην. Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο ησλ επηδνηνχκελσλ ηφθσλ, ηφζν σο πξνο ηνλ ρξφλν θαηαβνιήο ηνπο, φζν θαη σο πξνο ην αλψηαην πνζφ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 5,4 ηεο παξνχζαο, ζα γλσζηνπνηείηαη απφ ηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. ζηελ Σξάπεδα ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ παχεη ε επηδφηεζε....,... (πφιε) (εκεξνκελία) ΟI ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟI ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Ο ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΖ Καηάζηεκα.( ) Ο ΔΓΓΤΖΣΖ (εθόζνλ ππάξρεη)

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΜΔ ΔΜΠΡΑΜΑΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ...[...] Αξηζκφο ζχκβαζεο:... ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ η...... ζήκεξα ζηηο... ηνπ κήλα... ηνπ έηνπο..., κεηαμχ: Α).Σεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην πάλσ ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ ακνηβαία θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθφινπζα:

Οη πην πάλσ ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ ακνηβαία θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθφινπζα: ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΖ ΒΑΡΩΝ ---------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ ΚΑΣΑΣΖΜΑ. (.) ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΑΖ (..) ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ηελ. ζήκεξα ηελ.. ηνπ κελφο.. ηνπ έηνπο. (..), εκέξα ηεο εβδνκάδνο.. κεηαμχ ησλ : 1) Σεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΜΔ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ. Μεηαμχ

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΜΔ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ. Μεηαμχ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ... (...) Αξηζκφο χκβαζεο... ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΜΔ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ Μεηαμχ Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία , πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ η, ζήκεξα ηελ ηνπ έηνπο κεηαμχ ησλ : 1) Σεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΑΗΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΗΣΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΜΒΑΔΩΝ:

ΔΝΗΑΗΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΗΣΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΜΒΑΔΩΝ: ΔΝΗΑΗΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΗΣΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΜΒΑΔΩΝ: - ΚΑΣΑΘΔΖ ΚΑΗ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΚΑΣΑΘΔΖ - ΥΟΡΖΓΖΖ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD BUSINESS - ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΜΔΩ ΣΩΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ Νομικών Προζώπφν ΑΗΣΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD Προοίμιο ηνηρεία Δθδφηε Ζ CITIBANK INTERNAΣΗΟΛΑL plc Θαηάζηεκα Διιάδνο (ε «Σξάπεδα») ρνξεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ηε Θεζζαινλίθε, ζήκεξα.../.../ 20 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη αθελφο ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία PHILACTION ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «PHILACTION»,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα../../2015 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηγληδηψλ Πξφγλσζεο (ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

OYIΩΓEI OPOI XOPHΓHH KAPTA DINERS CLUB PUBLIC STUDENT

OYIΩΓEI OPOI XOPHΓHH KAPTA DINERS CLUB PUBLIC STUDENT OYIΩΓEI OPOI XOPHΓHH KAPTA DINERS CLUB PUBLIC STUDENT Πξννίκην ηνηρεία Δθδφηε Ζ ΛΣΑΪΛΔΡ ΘΙΑΚΠ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩΛ (ην «DC») ρνξεγεί ηελ πηζησηηθή θάξηα DINERS CLUB ή DINERS CLUB VODAFONE ή DINERS

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ (ζχκθσλα κε ην Ν.2472/1997, φπσο ηζρχεη, θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα). H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΤΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Δ Θ Ο Θ Κ Η Η Δ Θ Ε Τ Θ Τ Ν Η Π Ε Ρ Θ Ο Τ Θ Α Σ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Η ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε., δηελεξγεί Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ Ζ Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», εθεμήο Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηςη ςτα Kτήρια «Ε» και «Β» του Συγκροτήματοσ Γενικών Εδρών τησ Πολυτεχνειοφπολησ Ζωγράφου ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Χρονοποφλου Αθαναςία

Ενεργειακή Επιθεώρηςη ςτα Kτήρια «Ε» και «Β» του Συγκροτήματοσ Γενικών Εδρών τησ Πολυτεχνειοφπολησ Ζωγράφου ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Χρονοποφλου Αθαναςία ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Ενεργειακή Επιθεώρηςη ςτα Kτήρια «Ε» και «Β» του Συγκροτήματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD Ιε ηε ζχκβαζε απηή ε «ΓΘΚΖΗΕ ΣΡΑΠΓΔΑ ΣΕ ΓΘΘΑΔΟ Α.Γ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη θαη ρνξεγεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Γ Ι Α Σ Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Λ Δ Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Β Ο Η Θ Η Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Α Ξ Η «S E A T R A C» Γ Ι Α Α. μ ε Α.

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Γ Ι Α Σ Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Λ Δ Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Β Ο Η Θ Η Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Α Ξ Η «S E A T R A C» Γ Ι Α Α. μ ε Α. Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Γ Ι Α Σ Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Λ Δ Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Β Ο Η Θ Η Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Α Ξ Η «S E A T R A C» Γ Ι Α Α. μ ε Α. Δ Σ Ο Τ 2 0 1 7 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ -ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΜΗΜA B -ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα