Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων"

Transcript

1 ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς τρόπους µπορείτε να µειώσετε το τραπεζικό σας χρέος! σελ ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ΛΕΜΟΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ Κ ΙΝ Η Σ Η Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1ο χλµ. Κορωπίου-Βάρης Κορωπί τηλ Εκδόσεις οικοδοµικών αδειών Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων (ΕΓΣΑ 87) ηλώσεις Ν. 3843/10 (Ηµιυπαιθρίων) ηλώσεις Ν. 4014/11 (Αυθαιρέτων) Α.Μ.Τ.ΕΕ : 4318 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18, ΤΚ.19003, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ

2

3

4 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οκτώβριος Προκάτ Παιδεία σε Προκάτ Σχολεία Παιδεία, ή αλλιώς, η ελπίδα της κοινωνίας. Σε εκείνη βασίζονται οι ενήλικοι, ελπίζοντας πως οι νεότεροι θα τύχουν να ζήσουν σε ένα βελτιωµένο κοινωνικό σύνολο. 14 Ψήφισµα διαµαρτυρίας εναντίον της πιθανής µετεγκατάστασης Ροµά (Τσιγγάνων) από τον Ελαιώνα στα Μεσόγεια! Ανακοίνωση του ήµου Μαρκοπούλου 15 4ο Φεστιβάλ Νεολαίας Στην Κεντρική Πλατεία της Παιανίας διοργανώθηκε µε επιτυχία, την Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου και το Σάββατο 1 Οκτωβρίου, το 4ο Φεστιβάλ Νεολαίας ήµου Παιανίας µε τη συµµετοχή νεανικών συγκροτηµάτων από την Παιανία και τα Γλυκά Νερά. 16 Το Κορωπί Μαρτυρική Πόλη 67η Επέτειος του ολοκαυτώµατος του Κορωπίου: «Η τραγική αυτή σελίδα της πόλης µας, ας γίνει Παιδεία και Πολιτισµός» 18 Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε η Ι Επιστηµονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ι Επιστηµονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής που πραγµατοποιήθηκε το τετραήµερο 6 έως 9 Οκτωβρίου στο ήµο Σαρωνικού, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους συµµετέχοντες και το κοινό. 21 Εγκαίνια Κέντρου Υγείας Κερατέας Ένα όνειρο ζωής για τους κατοίκους του ήµου Λαυρεωτικής, εγκαινιάζεται τo Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011 στις µ.µ. µε την παρουσία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδου. 26 Ποδόσφαιρο Α και Β ΕΠΣΑΝΑ 30 Μπάσκετ Α2 Ανδρών, Α και Β ΕΣΚΑ 32 Healt and Fitness Υπάρχουν τροφές που βοηθούν τη µνήµη; 8 26 κουβαρασ - ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ 0-4 C l i c k ΣΥΝ ΕΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ www. exanatolis. gr ΝΕΑ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΡΩΠΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

5

6 6 editorial Υπάρχει ελπίδα Οκτώβριος 2011 από το Στέργιο- ηµήτρη Κοπτερίδη Σ áõôü ôï ôåý ïò öéëïîåíïýìå ôïí ê. Ãéþñãï Ëå ïõñßôç, ðñüåäñï ôïõ ÉÍÊÁ ìå óêïðü íá óõíäñüìïõìå êáé åìåßò áðü ôçí ðëåõñü ìáò äßíïíôáò ìßá åëðßäá êáé ìßá íüôá áéóéïäïîßáò óôïõò éëéüäåò äáíåéïëþðôåò,ïé ïðïßïé áõôþ ôçí åðï Þ Ý ïõí åãêëùâéóôåß, åîáéôßáò üëùí áõôþí ðïõ óõìâáßíïõí ãýñù ôïõò. ÐñïóùðéêÜ èåùñþ, üôé áîßæåé ðñáãìáôéêü íá áãùíéóôïýìå üëïé ìáæß á- ðýíáíôé óôο ôñáðåæéêü óýóôçìá, ôï ï- ðïßï áðïôåëåß áíáðüóðáóôï ìýñïò ôων παγκόσµιων οικονοµικών συµφερόντων êáé ôùí äéåèíþí ñçìáôïðéóôùôéêþí é- äñõìüôùí. Ï ðåñéâüçôïò íüìïò ÊáôóÝëç Ý åé ëåéôïõñãþóåé åõåñãåôéêü êáé Þäç áñêåôýò äéêáóôéêýò áðïöüóåéò Ý ïõí äéêáéþóåé ôïõò äáíåéïëþðôåò. ÅéëéêñéíÜ ðéóôåýù üôé áîßæåé ôïí êüðï, á- öïý ôá åéñçíïäéêåßá ðïõ åêäéêüæïõí ôéò óõãêåêñéìýíåò õðïèýóåéò óõíþèùò ëåéôïõñãïýí õðýñ ôùí äáíåéïëçðôþí êáé êáôü ôùí ôñáðåæþí! Èá äáíåéóôþ Ýíá êïììüôé áðü ôçí óõíýíôåõîç ôïõ ðñïýäñïõ ôïõ ÉÍÊÁ ðïõ áðïôõðþíåé ôçí ðñáãìáôéêþ åéêüíá ôçò áãïñüò êáé ôïõ åëåýèåñïõ åìðïñßïõ: «Ïé ôñüðåæåò äüíåéóáí ñþìáôá óôïí êüóìï. ðáéîáí óôï åëåýèåñï åìðüñéï, ðïõ åßôå êåñäßæåéò åßôå Üíåéò. Ðïýëçóáí ñþìá ôï ïðïßï óþìåñá äåí ìðïñïýí íá ôï åéóðñüîïõí. ôóé åßíáé ôï åìðüñéï, äåí åîáóöáëßæåôáé êáíýíáò. Áí Ýíáò Ý- ìðïñáò ðýóåé Ýîù, ôïí äéáóöáëßæåé êáíåßò;» ôóé åßíáé ôï åìðüñéï ê.ê. ôñáðåæßôåò, äåí ìðïñåßò ðüíôá íá êåñäßæåéò! ÊÜðïôå èá Üóåéò êáé åóý! Êáé ôþñá Þñèå ôï ðëþñùìá ôïõ ñüíïõ íá äïèåß ìßá âáèéü áíüóá óôïõò éëéüäåò ðåëüôåò óáò, ïé ï- ðïßïé åßíáé ôá èýìáôá ìßáò ðïëéôéêþò âáèéüò ýöåóçò êáé ïéêïíïìéêþò óôåíüôçôáò óôçí ïðïßá Ý åôå âüëåé êáé åóåßò ôï åñüêé óáò! Êáé âýâáéá óå ôåëéêþ áíüëõóç åóåßò óôá äýóêïëá äåí Ý åôå ðñüâëçìá áöïý Þäç ìå ôéò ôåëåõôáßåò äýï êõâåñíþóåéò Ý åôå åðéäïôçèåß óõíïëéêü ìå êáé áð üôé áêïýãåôáé åíôüò ôïõ 2012 ç óçìåñéíþ êõâýñíçóç óáò Ý åé åôïéìüóåé êáé Üëëç ôïíùôéêþ Ý- íåóç. Óå áíôßèåóç âýâáéá ìå üëïõò ôïõò åëåýèåñïõò åðáããåëìáôßåò óôïõò ïðïßïõò ðïôý ôï êñüôïò äåí ôïõò Ý åé áñßóåé ïýôå Ýíá åõñþ. Ãé áõôü φίλες και φίλοι äáíåéïëþðôåò á- íôéóôáèåßôå! Ïé ðéèáíüôçôåò åßíáé ìå ôï ìýñïò óáò! ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ-ÅÊÄÏÔÇÓ ÓÔÅÑÃÉÏÓ-ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÏÐÔÅÑÉÄÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÎÁÑ ÁÓ ÁÑ ÉÓÕÍÔÁÊÔÇÓ ÁÓÇÌÉÍA ÔÓÅËËÏÕ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ ÅËÅÍÁ ÔÓÅÐÅËÁ ÕÐÅÕÈÕÍΗ ÄÉÁÖÇÌÉÓÇÓ ÆÙÇ ÊÏÐÔÅÑÉÄÏÕ ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ ÆÅÔÁ ÁÃÃÅËÁÔÏÕ, ËÅÍÁ ÔÓÉÁËÁÖÏÕÔÁ, ÊÑÕÓÔÁËËÉÁ ÊÏËÉÁ, ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΤΕΡΙ ΗΣ ÅÊÔÕÐÙÓÇ IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ ÁÅÂÅ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ÍÁÕÁÑ ÏÕ ÍÉÊÏÔÓÁÑÁ & ÂÁÓÉËÉÊÏÕ, ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ, Ô.È. 3213, Ô.Ê ÔÇË.: , ÖÁÎ: êéí.: , åéñüãñáöá äçìïóéåýìáôá êáé ìç äåí åðéóôñýöïíôáé.ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñüæïõí ôïí õðïãñüöïíôá êáé ü é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãþ, ïëéêþ, ìåñéêþ Þ ðáñáëçðôéêþ Þ êáôü ðáñüöñáóç Þ äéáóêåõþ áðüäïóçò ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäþðïôå ôñüðï, ìç áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç ïãñüöçóçò Þ Üëëï, ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôþ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó ýïõí óôçí ÅëëÜäá. ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

7

8 8 ΗΜΟΙ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙ ΑΣ & ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Οκτώβριος ο ηµοτικό Μαρκοπούλου: αποτελείται µόνο από αίθουσες προκάτ! Παιδεία, ή αλλιώς, η ελπίδα της κοινωνίας. Σε εκείνη βασίζονται οι ενήλικοι, ελπίζοντας πως οι νεότεροι θα τύχουν να ζήσουν σε ένα βελτιωµένο κοινωνικό σύνολο. 3ο ηµοτικό Πόρτο Ράφτη: πρόκειται για ένα οικόπεδο δίπλα στο 1ο ηµοτικό όπου έχουν τοποθετηθεί µόνο κοντέινερ Οι µαθητές του 2ου Γυµνασίου και του Λυκείου της Αρτέµιδος κάνουν κατάληψη, ώστε να διεκδικήσουν µε όποιο µέσο διαθέτουν αυτά που τους ανήκουν. ηλαδή, ένα ασφαλές κτήριο και µια αληθινή παιδεία. Να τονίσουµε ότι το 2ο γυµνάσιο είναι επίσης ένα σχολείο µε µόνο αίθουσες κοντέινερ. Προκάτ Παιδεία σε Προκάτ Σχολεία 7ο ηµοτικό Αρτέµιδος: ακόµη ένα ολοκληρωτικά προκάτ σχολείο του ηµήτρη Κοπτερίδη Οκάθε γονέας, επιθυµεί να δει τον απόγονό του να γίνεται καλύτερος και πιο εξελιγµένος από αυτόν. Θέλει το παιδί του να λάβει όλες τις απαραίτητες γνώσεις που ένας άνθρωπος πρέπει να έχει, µα κυρίως να αποκτήσει τη σηµαντικότερη ανθρώπινη αρετή: να µάθει να σκέφτεται. Αυτό ακριβώς χρειαζόµαστε αυτή τη στιγµή, σκεπτόµενους πολίτες. Τα παιδιά το σχολείο το βλέπουν µε άλλη οπτική γωνία. Για εκείνους, είναι το µέσο που θα τους βοηθήσει να επιτευχθούν τα όνειρα και οι στόχοι τους. Είναι το µέρος που θα γνωρίσουν την κοινωνικοποίηση και σιγά-σιγά θα δραπετεύσουν από την εσωστρέφεια. Κάνουν τους πρώτους φίλους, τα πρώτα φλερτ κ.ο.κ. Είναι βέβαιο ότι περνάνε αξέχαστες στιγµές στις µουντές αίθουσες και στα προαύλια. Παρόλα αυτά, το σχολείο ακόµα δεν έχει καταφέρει να τους κερδίσει. εν είναι λίγοι οι µαθητές που το αντιλαµβάνονται ως µέσο καταπίεσης, που ιδιαίτερα στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, τους κάνει να ξεχνάνε έννοιες όπως «ελεύθερος χρόνος» και «διασκέδαση». Αναγκάζονται να εργασθούν σκληρά, χωρίς να παίρνουν κάποια ουσιαστική γνώση. Η µέθοδος της παπαγαλίας επικρατεί, και οι µαθητές πρέπει να συγκρατήσουν ένα σωρό άχρηστες γνώσεις, που πιθανώς να µην τις χρησιµοποιήσουν ποτέ στη µετέπειτα ζωή τους, αποστηθίζοντας κείµενα και αριθµούς, που µετά τις εξετάσεις έτσι και αλλιώς θα τα ξεχάσουν. Φυσικά, όλα αυτά µε το αζη- µίωτο για τους γονείς, αφού η µη εµπιστοσύνη τους προς το σχολείο, τους κάνει να απευθύνονται σε ιδιωτικά φροντιστήρια. Η δηµόσια και δωρεάν παιδεία δεν υπάρχει στην Ελλάδα, είναι πλασµατική και εικονική! Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, φέτος η κ. ιαµαντοπούλου έφερε την... επανάσταση στη σχολική διδασκαλία αφήνοντας να ξεκινήσει η σχολική χρονιά χωρίς να προ- µηθεύσουν τα σχολεία µε βιβλία! Έπειτα άρχισαν οι συνηθισµένες πολιτικές δικαιολογίες, και το µοίρασµα ευθυνών από κει και από εδώ, χωρίς αιδώ. Γνωρίζουµε βεβαίως ότι τους εκάστοτε κυβερνώντες δεν τους ενδιαφέρει, αφού φροντίζουν εάν όχι όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς, να στέλνουν τα παιδιά τους σε καλοπληρωµένα κολέγια! Και σε περίπτωση που αυτό αµφισβητηθεί πρέπει να γνωρίζουν ότι η «Εξ Ανατολής» έχει στα χέρια της ονόµατα αντιπροέδρων, υπουργών και βουλευτών που αποδεδειγµένα στέλνουν τα παιδιά τους σ αυτά τα κολέγια! Θα µπορούσαµε να πούµε και άλλα, καθώς πρόκειται για ένα ανεξάντλητο θέµα. Από όπου και να το πιάσουµε, θα δούµε να γίνονται λάθη που εδώ και πολλά έτη δεν διορθώνονται. Το παρών ρεπορτάζ όµως, αφορά το διαχρονικό πρόβληµα της σχολικής στέγης. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το δικαίωµα στην αξιοπρεπή και ουσιαστική εκπαίδευση αποτελεί θεµελιώδες και συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα των πολιτών. εν είναι µόνο ο τρόπος διδασκαλίας που λανσάρει το Υπουργείο απαράδεκτος, αλλά και τα κτήρια που στεγάζουν τους µαθητές. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα, εκτός από άβολα είναι και επικίνδυνα και ακατάλληλα. εν χρειάζεται να είναι κάποιος πολιτικός µηχανικός για να διαπιστώσει την ακαταλληλότητα ενός οικήµατος το οποίο κατασκευάστηκε για µη σχολικό σκοπό, όπως π.χ. σπίτι, γραφείο, εµπορικό κέντρο, ακόµα και ταβέρνα! Ένα σχολικό κτήριο, πρέπει να πληροί κάποιες προδιαγραφές και γίνονται µελέτες από ειδικούς ώστε ο χώρος να είναι ασφαλής για έναν συγκεκριµένο αριθµό µαθητών. Όταν ο αριθµός αυτός παραβιάζεται, όταν η στέγαση γίνεται µε προχειρότητα, τότε πληθαίνουν οι κίνδυνοι. Όµως οι µαθητές που φοιτούν µέσα σε κτήριο που προοριζόταν για σχολείο, ακόµα και υπεράριθµοι θεωρούνται προνοµιούχοι. Υπάρχουν φίλοι τους που δεν χαίρουν ίδιας τύχης. Οι τωρινές δηµοτικές αρχές, έτρεξαν να προλάβουν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, προσφέροντας προσωρινές λύσεις ώστε οι µαθητές να µην µείνουν άστεγοι! Το Πόρτο Ράφτη και η Αρτέµιδα, είναι από τις περιοχές που βιώνουν το πρόβληµα πολλά χρόνια τώρα και σε µεγάλο βαθµό. Οι προηγούµενες δηµοτικές αρχές, έδειξαν αδιαφορία ή αδράνεια σε εγκληµατικό βαθµό, και ουδέποτε έλυσαν το πρόβληµα της σχολικής στέγης. Έχοντας υπ όψιν ότι στους συγκεκριµένους ήµους, οι αρχές διανύουν την πρώτη τους θητεία µετρώντας δέκα µήνες στο τιµόνι, ελπίζουµε να αποδειχτούν άξιοι των (πολύ δύσκολων) περιστάσεων που αντιµετωπίζουν. συνέχεια στη σελ. 10

9

10 10 ΗΜΟΙ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙ ΑΣ & ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Οκτώβριος 2011 Η Αντιδήµαρχος Μαρκοπούλου κ. Μαρία Κιµπιζή και ο Αντιδήµαρχος Σπάτων- Αρτέµιδας κ. Χρήστος Μάρκου, δηλώνουν στην «Εξ Ανατολής» αποφασισµένοι να ριχτούν στη µάχη για διεκδίκηση σχολικών χώρων. Το έργο τους και το αποτέλεσµα αυτού φυσικά, θα το κρίνει ο κόσµος... Λύκειο Πόρτο Ράφτη: ένα απαράδεκτο κτήριο µε πολύ µικρό προαύλιο στο οποίο φέτος τοποθετήθηκαν δύο επιπλέον αίθουσες πάνω στο γήπεδο του βόλε. Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι το σχολείο φέρνει πιο κοντά τους µαθητές καθώς στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλον! Μαρία Κιµπιζή Σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης υπάρχουν κτηριακές ανάγκες και στο Μαρκόπουλο και στο Πόρτο Ράφτη. Té êáôüóôáóç ðáñáëüâáôå ùò íýá äçìïôéêþ áñ Þ üóïí áöïñü ôï èýìá ôçò ó ïëéêþò óôýãçò; ÐáñáëÜâáìå 18 ó ïëéêýò ìïíüäåò áðü ôéò ïðïßåò ç êüèå ìßá åß å äéáöïñåôéêü ðñïâëþìáôá. ÐëçóéÜóáìå ôïõò äéåõèõíôýò êáé Þñèáìå óå åðáöþ ìå ôïõò óõëëüãïõò ãïíýùí êáé êçäåìüíùí ãéá íá äïýìå áêñéâþò ðoéá êáôüóôáóç åðéêñáôåß. Ç ðñïóðüèåéá áðü ôçí ðëåõñü ôçò äéïßêçóçò åßíáé íá ëåéôïõñãåß ç ó ïëéêþ ìïíüäá ìå ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï. Èåùñþ üôé Ý ïõìå êüíåé ôéò áðáñáßôçôåò ðáñåìâüóåéò êáé íïìßæù üôé ìå ôá äåäïìýíá ôçò åðï Þò, åßìáóôå óå êáëþ êáôüóôáóç. Ç åõáéóèçóßá ðïõ ìáò äéáêñßíåé üóïí áöïñü ôçí ðáéäåßá óôçí ðåñéï Þ ìáò, åßíáé ôýôïéá ðïõ üóá Ýñãá íá ìðïñïýóáìå íá êüíáìå, ôá ó ïëåßá Ý ïõí ðüíôá Ýíá ìåãüëï ðåñéèþñéï âåëôßùóçò. Ïé áíüãêåò åßíáé ðïëëýò, êáé èá ìðïñïýóáí íá áðïññïöçèïýí ìåãüëá êïíäýëéá þóôå íá åíéó õèïýí. Ôï èýìá üìùò, åßíáé üôé ç ïéêïíïìéêþ êñßóç Ý åé åðçñåüóåé êüèå êïììüôé äéá- åßñéóçò. Åìåßò üìùò Ý ïõìå ôç äéüèåóç êáé ôçí ðñüèåóç íá ìçí óôåñþóïõìå áðü ôçí åêðáßäåõóç ü,ôé èá ìðïñïýóå íá ôç äéåõêïëýíåé êáé íá ôçí åíéó ýóåé. Ãé áõôü ðþñáìå áðüöáóç äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ, þóôå íá åíéó ýóïõìå ïéêïíïìéêü ôéò ó ïëéêýò åðéôñïðýò, ðñïêåéìýíïõ íá Ý ïõìå êáëþ óõíåñãáóßá êáé ìå ôïõò ðñïìçèåõôýò, ðïõ ëüãù ïöåéëþí ðáñåëèüíôùí åôþí, äåí Þèåëáí íá óõíåñãáóôïýí ìáæß ìáò. Ï âáóéêüò ìáò óêïðüò åßíáé íá âïçèþóïõìå óå áõôü ôï êïììüôé þóôå íá õðüñ åé óå êüèå ó ïëéêþ ìïíüäá ôï áðáñáßôçôï õëéêü. ÂÝâáéá åßíáé õðï ñýùóç ôïõ ÄÞìïõ íá åîáóöáëßóåé ðüñïõò, áëëü óáò åðéóçìáßíù ôï ãåãïíüò üôé ïöåéëýò ðáñåëèüíôùí åôþí ìáò äõóêüëåøáí óôç óõíåñãáóßá ìå ü- ðïéïí ðñïìçèåõôþ Ýðñåðå íá Ýñèïõìå óå åðáöþ. Ïé ìáèçôýò ðñïò ôï ðáñüí, áíáãêüæïíôáé íá êüíïõí ìüèçìá óå êïíôýéíåñ êáé óå áêáôüëëçëá êôþñéá üðùò ôï 2ï äçìïôéêü Ðüñôï ÑÜöôç Þ ôï Ëýêåéï. Åóåßò ôé å- íýñãåéåò êüíåôå þóôå íá ëýóåôå ôï ðñüâëçìá; Áõôü äüèçêå óáí ëýóç ãéá íá äçìéïõñãçèïýí ó ïëåßá, ãéáôß üðùò ðïëý êáëü îýñåôå ç ðåñéï Þ ôïõ Ðüñôï ÑÜöôç åßíáé áñáêôçñéóìýíç ùò  êáôïéêßá êáé äåí õðüñ åé ðñüâëåøç ãéá ùñïèýôçóç ó ïëéêïý þñïõ. Áõôü êáôü óõíýðåéá, Ý åé ôï áðïôýëåóìá íá âñåèïýí áõôýò ïé ðñü åéñåò ëýóåéò, ðïõ ëýíïõí ðñïóùñéíü ôï ðñüâëçìá. Áõôü äåí óçìáßíåé üôé Ý ïõìå áðáëëá- ôåß áðü ôçí åõèýíç ðïõ Ý ïõìå óôï íá å- îáóöáëßóïõìå þñïõò üðïõ èá ôéóôïýí ó ïëéêýò ìïíüäåò Üîéåò ãéá ôçí åêðáßäåõóç ôùí ðáéäéþí ìáò. Áñêåß íá óáò ðù, üôé ç áýîçóç ôïõ ìáèçôéêïý ðëçèõóìïý ìå óôïé åßá ðïõ Ý ïõìå ðüñåé áðü ôá ãñáöåßá ðñùôïâüèìéáò êáé äåõôåñïâüèìéáò åêðáßäåõóçò, ãéá ôçí ôåëåõôáßá äåêáåôßá óôï Ìáñêüðïõëï åßíáé 21,90% åíþ ãéá ôï Ðüñôï ÑÜöôç 230,11%! ¼ðùò êáôáëáâáßíåôå, áõôü ôá äåäïìýíá êüíïõí áêüìá äõóêïëüôåñç ôçí êáôüóôáóç. ùñßò íá èýëù íá êáôçãïñþóù ôéò ðñïçãïýìåíåò äéïéêþóåéò ôïõ ÄÞìïõ, èåùñþ üôé Ýäùóáí åýêïëåò êáé ðñïóùñéíýò ëýóåéò. ïõìå áðåõèõíèåß ìå áßôçìü ìáò, óôçí ê. ñéóôïöéëïðïýëïõ (Õöõðïõñãüò Ðáéäåßáò) êáé óôïí ê. ÍéêçôéÜäç (Õöõðïõñãüò Ðïëéôéóìïý) þóôå íá ìáò ðáñá ùñçèåß ìßá Ýêôáóç ðåñßðïõ 50 óôñåììüôùí óå Ýíá óçìåßï ðïõ âñßóêåôáé óôïí êåíôñéêü Ü- îïíá ðïõ óõíäýåé ôï Ìáñêüðïõëï ìå ôï Ðüñôï ÑÜöôç (éððéêü êýíôñï), ðñïêåéìýíïõ íá ãßíïõí ó ïëéêýò ìïíüäåò üëùí ôùí âáèìßäùí åêðáßäåõóçò ðïõ èá åîõðçñåôþóïõí ôéò áíüãêåò ôïõ Ìáñêïðïýëïõ êáé ôïõ Ðüñôï ÑÜöôç. Ïé áíüãêåò óå êôßñéá ðïõ áêñéâþò åðéêåíôñþíïíôáé; Óå üëåò ôéò âáèìßäåò åêðáßäåõóçò õðüñ- ïõí êôéñéáêýò áíüãêåò, êáé óôï Ìáñêüðïõëï êáé óôï Ðüñôï ÑÜöôç. ÖÝôïò êáëýøáìå ìéá áíüãêç óôï Ëýêåéï ôïõ Ðüñôï ÑÜöôç ôïðïèåôþíôáò äýï áßèïõóåò ðñïêüô, ðñïêåéìýíïõ íá ðñïëüâïõìå ôçí Ý- íáñîç ôçò ó ïëéêþò ñïíéüò ãéáôß äåí å- ðáñêïýóáí ïé áßèïõóåò ãéá ôá ìáèþìáôá êáôåýèõíóçò ôùí ìáèçôþí. Åßìáóôå óå å- íôáôéêïýò ñõèìïýò ãéá íá êáëýøïõìå ü- ëåò ôéò áíüãêåò ìå ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï.

11 Οκτώβριος 2011 ΗΜΟΙ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙ ΑΣ & ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 11 Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε πρόκειται για σχολείο. Ορίστε το 2ο ηµοτικό Πόρτο Ράφτη που συνοδεύεται µε κάποια κοντέινερ στο προαύλιο Χρήστος Μάρκου Αυτό που προέχει για εµάς, ήταν, είναι και θα παραµείνει µέχρι να λυθεί, το πρόβληµα της σχολικής στέγης Ôé êáôüóôáóç ðáñáëüâáôå ùò íýá äçìïôéêþ áñ Þ; Ôç åéñüôåñç ðïõ èá ìðïñïýóå íá ðáñáëüâåé ìéá äçìïôéêþ áñ Þ. ÂÝâáéá ôï ðñüâëçìá äåí õößóôáôáé óôïí ßäéï âáèìü óôá ÓðÜôá üóï óôçí ÁñôÝìéäá, ç ï- ðïßá ðñéí áðü ôçí óõíýíùóþ ôçò ìå ôïí ÄÞìï ôùí ÓðÜôùí, åß å Þäç ðñüâëçìá ìå ôá ó ïëåßá. Áöåíüò äåí åß áí ðñï- ùñþóåé ðñüîåéò åöáñìïãþò ïýôùò þ- óôå ïé åëü éóôïé þñïé ðïõ ðñïïñéæüíôïõóáí ãéá ó ïëéêþ óôýãç, íá ìðïñýóïõí íá áðïäåóìåõôïýí êáé íá ëåéôïõñãþóïõí êáôáóêåõáóôéêü ðñïãñüììáôá ôùí íýùí äéäáêôçñßùí. Ôï ìåãáëýôåñï ðñüâëçìá üìùò, åßíáé üôé óôçí õöéóôüìåíç ðñüôáóç ôïõ ó åäßïõ ðüëçò ç ïðïßá áêüìç äåí Ý åé åöáñìïóôåß óôçí ðñüîç ðáñü óå åëü éóôåò ãåéôïíéýò, ï áñáêôçñéóìüò ôçò ÁñôÝìéäïò óáí  ðáñáèåñéóôéêþ êáôïéêßá, ôçí á- ðïäõíáìþíåé áðü ôç äõíáôüôçôá ðïõ èá Ýðñåðå íá åß å ãéá áðüêôçóç þñùí óôýãáóçò ó ïëåßùí. Ôï áðïôýëåóìá áõôþí, åßíáé íá ðñïóðáèïýìå óþìåñá ãíùñßæïíôáò üôé ç ÁñôÝìéäá äåí åßíáé ðáñáèåñéóôéêþ áëëü êýñéá êáôïéêßá íá êüíïõìå ðáñåìâüóåéò ðñïêåéìýíïõ íá åîáóöáëßóïõìå ìå äõóêïëßá êüðïéåò å- êôüóåéò ãçò, ðñïêåéìýíïõ íá ëýóïõìå ôï ìåãüëï ðñüâëçìá ôçò óôýãáóçò ôùí ó ïëåßùí ðïõ Ý åé ç óõãêåêñéìýíç ðåñéï Þ. ÁõôÞ ôç óôéãìþ ç ÁñôÝìéäá, áðü ôï óýíïëï ôùí äéäáêôçñßùí ðïõ Ý åé, ç ìåãüëç ðëåéïøçößá áõôþí, óôåãüæïíôáé óå åíïéêéáæüìåíïõò þñïõò! Ôá åíïéêéáæüìåíá êôþñéá óõíþèùò, åßíáé áêáôüëëçëá ãéá ó ïëåßá, êáèþò äåí Ý ïõí ôéò áðáéôïýìåíåò ðñïäéáãñáöýò. Óõìöùíþ. ÂÝâáéá ó åäüí óå üëá ôá êôþñéá ôçò ðñùôïâüèìéáò, Ý ïõí ãßíåé ðáñåìâüóåéò ïéêïäïìéêïý áñáêôþñá åê ôùí õóôýñùí. ¼ìùò äéáìåñßóìáôá Ý- ïõí ãßíåé ó ïëåßá, ìïíïêáôïéêßåò Ý- ïõí ãßíåé ó ïëåßá, ôáâýñíåò êáé êáöåíåßá Ý ïõí ãßíåé ó ïëåßá! ÁõôÞ ç êáôüóôáóç äåí ìðïñåß íá óõíå éóôåß åð Ü- ðåéñïí. Ðáñüëï ðïõ ôá êôþñéá åßíáé áêáôüëëçëá, ôïõëü éóôïí êáëýðôïõí ôéò áíüãêåò ôïõ áñéèìïý ôùí ìáèçôþí; ¼ é. ÓÞìåñá óôïéâüæïíôáé óå ìáèçôýò óå áßèïõóåò ðïõ ôï üñéï åßíáé 25. ÕðÜñ åé ìéá ñáãäáßá áýîçóç ðëçèõóìïý ðïõ Ýñ åôáé áðü ôçí ÁèÞíá êáé ìåôáôñýðåé ôçí åîï éêþ ôïõ êáôïéêßá óå êýñéá. Ðùò åßíáé ç êáôüóôáóç óôá ÓðÜôá ü- óïí áöïñü ôçí ðñùôïâüèìéá åêðáßäåõóç; Ôá ÓðÜôá, äåí Ý ïõí ôüóï ìåãüëï ðñüâëçìá. Ðáñüë áõôü üìùò, õðüñ åé êáé åäþ æþôçìá. Óôá ÓðÜôá Ý ïõìå þñïõò, Ý ïõìå îåêéíþóåé ôéò äéáäéêáóßåò, êáé èá óáò ðù áêñéâþò ôé Ý ïõìå ðñïëüâåé íá êüíïõìå áõôïýò ôïõò ìþíåò ðïõ åßìáóôå äçìïôéêþ áñ Þ. Êáôáñ Þí, ðñüóöáôá óõãêñïôþèçêå á- ðü ôï ÄÞìï êáé óõíåäñßáóå ç ÅðéôñïðÞ Êáôáëëçëüôçôáò þñùí ôçò ðñùôïâüèìéáò åêðáßäåõóçò. ÐñïôÜèçêáí äýï ïéêüðåäá ðïõ åßíáé éäéïêôçóßá ôïõ ÄÞìïõ, ðñïêåéìýíïõ óôï Ýíá íá êáôáóêåõüóïõìå ôï 4ï Äçìïôéêü ôï ïðïßï èá åßíáé 12èÝóéï, êáé óôï Üëëï ôï 6ï Íçðéáãùãåßï ðïõ èá åßíáé 2èÝóéï êáé ïëïþìåñï. Åðßóçò, õðüñ åé áêüìá Ý- íá ïéêüðåäï óôç ãåéôïíéü Ìõêçíáúêïß ÔÜöïé üðïõ èá óôåãáóôåß ôï 5ï Íçðéáãùãåßï. Ôá ïðïßá Ý ïõí Þäç éäñõèåß, õðüñ åé Ö.Å.Ê. êáé õðüñ åé äéáâåâáßùóç áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá üôé åüí ï Ï.Ó.Ê.(Ïñãáíéóìüò Ó ïëéêþí Êôçñßùí) ï ïðïßïò âñßóêåôáé óå ìéá äéáäéêáóßá óõã þíåõóçò, åíôüîåé óôï ó åäéáóìü ôïõ ôá ó ïëåßá êáé ôá ðñïôåßíåé óôçí ÐåñéöÝñåéá, åêåßíç ìýóù ôïõ ÅÓÐÁ èá ìðïñýóåé íá ôá åãêñßíåé. ÁõôÞ åßíáé ç äéáäéêáóßá. Ëüãù ôçò ìåãüëçò ðßåóçò, äåí èá ðåñéìýíïõìå íá êáôáóêåõüóïõìå ôï íýï Íçðéáãùãåßï. Ç ÅðéôñïðÞ Êáôáëëçëüôçôáò ìüëëïí áõôýò ôéò ìýñåò èá åãêñßíåé Ýíá þñï ï ïðïßïò Ý åé íïéêéáóôåß Þäç üðïõ èá óôåãáóôåß ðñïóùñéíü ôï 5ï Íçðéáãùãåßï ìý ñé íá ðüåé óôï äéêü ôïõ êôþñéï. ÄåõôåñïâÜèìéá åêðáßäåõóç ÕðÜñ åé ìéá ðáëéü ðñïãñáììáôéêþ óýìâáóç áðü ôï 2005, áíüìåóá óôïí Ï.Ó.Ê. êáé óôïí ôüôå ÄÞìï ÓðÜôùí ãéá ôçí áíáêáôáóêåõþ ôïõ Ãõìíáóßïõ ôùí ÓðÜôùí. Ç áíáêáôáóêåõþ åìðåñéý åé ôçí ðñïóèþêç åíüò ïñüöïõ êáé ôñéþí áéèïõóþí ðïëëáðëþí ñþóåùí, êáé ï ðñïûðïëïãéóìüò åßíáé 1,7 åêáôïììýñéá åõñþ. ÈÝëïõìå íá ôçí åíåñãïðïéþóïõìå, êáé ìå ôç óýìöùíç ãíþìç ôïõ Ï.Ó.Ê. íá ñçìáôïäïôçèåß êáé áõôþ á- ðü ôï ÅÓÐÁ. ÐáñÜëëçëá, ìýóá óôéò å- ðüìåíåò çìýñåò èá óõãêñïôçèåß ÅðéôñïðÞ ôçò äåõôåñïâüèìéáò åêðáßäåõóçò, ãéá íá äåé ôçí êáôáëëçëüôçôá å- íüò þñïõ ðßóù áðü ôï ãþðåäï ðñïêåéìýíïõ íá êáôáóêåõüóïõìå ôï 2ï ÃõìíÜóéï. þñïò ï ïðïßïò åßíáé ôïõ ÄÞìïõ, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé èá êáôáâüëåé ôéò áðïæçìéþóåéò óôïõò ðñþçí éäéïêôþôåò, ãéáôß õðüñ åé éäéïêôçóéáêü êáèåóôþò. Ôï æþôçìá åßíáé ðïéïò èá ðñïëüâåé íá åíôá èåß óôï ÅÓÐÁ. ÐÜíôùò åìåßò, üóåò åíýñãåéåò Þôáí äõíáôüí íá ãßíïõí ôéò Ý ïõìå êüíåé. Ôï ðñüâëçìá óôçí ÁñôÝìéäá ðùò èá ôï áíôéìåôùðßóåôå; Óôçí ÁñôÝìéäá üðïõ åßíáé êáé ôï ìåãüëï ðñüâëçìá, õðüñ ïõí äýï ôñüðïé ãéá íá ôï áíôéìåôùðßóïõìå. Ï Ýíáò åßíáé, áíôß íá ðåñéìýíïõìå ôçí ïëïêëþñùóç ôùí ðñüîåùí åöáñìïãþò ãéá ôïõò þñïõò üðïõ åßíáé áñáêôçñéóìýíïé êáé äåí Ý ïõí ãßíåé ðñüîåéò åöáñìïãþò, íá ãßíïõí ôïðéêýò ðñüîåéò ìå ôç äéáäéêáóßá ôïõ å- ðåßãïíôïò. Ïé þñïé åßíáé áñáêôçñéóìýíïé áðü ôéò ðïëåïäïìéêýò ìåëýôåò. Ïé þñïé áõôïß, êáëýðôïõí ôéò áíüãêåò ôçò ó ïëéêþò óôýãçò óôçí ÁñôÝìéäá; ¼ é, äåí ôéò êáëýðôïõí. Êáé íá êáôáóêåõáóôïýí åêåß ó ïëåßá, ðüëé èá õ- ðüñ åé ðñüâëçìá. ¼ìùò ôï æþôçìá åßíáé, üôé ðñïóðáèïýìå íá äéáóöáëßóïõìå üóï ìðïñïýìå ðåñéóóüôåñïõò þñïõò åßôå ìýóá óôï ó Ýäéï åßôå óôá üñéá ôïõ ó åäßïõ, þóôå íá áðïêôçèåß ç êõñéüôçôá áðü ôïí ÄÞìï êáé óôç óõíý åéá íá ìðïýìå óôç äéáäéêáóßá ôçò áëëáãþò ôçò ñþóçò åîáéôßáò ôùí êáôåðåéãïõóþí óõíèçêþí ðïõ õðüñ ïõí, þ- óôå íá ìðïñýóïõìå íá êáôáóêåõüóïõìå üóï ôï äõíáôüí ðåñéóóüôåñá ó ïëåßá. Ðïõ èá âñåèïýí ñþìáôá; ÐÝñá áðü ôç äéáäéêáóßá ôçò äáíåéïäüôçóçò, õðüñ åé ç äõíáôüôçôá á- íôáëëáãþò ìå Üëëá áêßíçôá ôïõ ÄÞìïõ. Íïìßæù ðùò åßôå ìå ôïí Ýíáí åßôå ìå ôïí Üëëïí ôñüðï, êüôé èá ìðïñýóïõìå íá êüíïõìå ìý ñé ôï ôýëïò ôçò èçôåßáò ìáò. Áõôü ðïõ ðñïý åé ãéá å- ìüò, Þôáí, åßíáé êáé èá ðáñáìåßíåé ìý- ñé íá ëõèåß, ôï ðñüâëçìá ôçò ó ïëéêþò óôýãçò. Åßíáé ôï ðñþôï ùò ðñïôåñáéüôçôá æþôçìá ôçò õöéóôüìåíçò ÄçìïôéêÞò Áñ Þò. Ôé ðñïâëýðåôå åóåßò ãéá ôï áðþôåñï ìýëëïí; Óôá ÓðÜôá, ìå ôçí êáôáóêåõþ ôùí ôñéþí ó ïëåßùí ðïõ åßðáìå, ëýíïõìå ðñïóùñéíü ôï ðñüâëçìá ìå ñïíéêü ïñßæïíôá äåêáåôßáò åíäå ïìýíùò. ¼ìùò, ç íýá åðýêôáóç ôïõ ó åäßïõ, ç ïðïßá Ýãéíå ìå ôïõò êáëýôåñïõò ü- ñïõò êáé èá ïëïêëçñùèåß ìýóá óôïí åðüìåíï ñüíï, ðñïâëýðåé ó ïëéêïýò þñïõò Üñá ôá ÓðÜôá äåí èá Ý ïõí ðñüâëçìá. Ïðüôå ôï âüñïò ôïõ åíäéáöýñïíôüò ìáò ôï äßíïõìå óôçí ÁñôÝìéäá ðñïêåéìýíïõ íá äéáóöáëéóôïýí ïé ðñïûðïèýóåéò ãéá íá ìðïñýóïõìå íá ëåéôïõñãþóïõìå üóï ôï äõíáôüí êáëýôåñá. Áð üôé öáßíåôáé óôï äéóåðßëõôï ðñüâëçìá ôçò ÁñôÝìéäïò èá õðüñ åé óõíý åéá. Ôï ðñüâëçìá óôçí ÁñôÝìéäá èá õðüñ- åé, êáé èá ôï êõíçãüìå ãéá íá ôï ðåñéïñßóïõìå. Èá êõíçãüìå ôéò åîåëßîåéò áðü ðßóù, ìý ñé íá ìðïýìå ìðñïóôü áðü áõôýò. Ïé ÄçìïôéêÝò Áñ Ýò ðïõ ðñïçãþèçêáí, Ý ïõí ôçí åõèýíç üóïí áöïñü ôï óõíïëéêü áñáêôçñéóìü ôçò ðüëçò ùò äåýôåñçò êáôïéêßáò. Èá Ýðñåðå íá áëëüîïõí ñéæéêü ôï ó åäéáóìü.

12 12 ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Οκτώβριος 2011 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Κ ΕΜ) /νση: ηµαρχιακό Μέγαρο, Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου Τηλ: Υπεύθυνη: Κατερίνα Σουρλατζή 1. ραστηριότητα Η Κ ΕΜ είναι η µοναδική ηµοτική Επιχείρηση που δηµιουργήθηκε το 2009 και προήλθε από τη συγχώνευση των δυο παλιών ηµοτικών Επιχειρήσεων, της Α ΕΜ και της ΕΡΜΑ. Η Κ ΕΜ διοικείται αυτόνοµα από εννεαµελές ιοικητικό Σύµβουλιο που ορίζεται από το ηµοτικό Συµβούλιο. Στις δραστηριότητές της είναι η Μονάδα Κοινωνικής Μέριµνας (Μ.Κ.Μ.) που φροντίζει πάνω από 100 συµπολίτες µας µε ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, και µια νοσοκόµα. Παράλληλα διαχειρίζεται το Αθλητικό Κέντρο Αυλακίου, τον ηµοτικό Κινη- µατογράφο, το θέατρο Σάρας και την Πλαζ Αυλακίου απ όπου και προέρχονται όλα σχεδόν τα έσοδα της επιχείρησης. 2. Κατάσταση που παραλάβαµε Τον Ιανουάριο του 2011 που αναλάβαµε την Κ ΕΜ βρήκαµε στο ταµείο της µόνο ευρώ ενώ τα συσσωρευµένα χρέη της προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταµεία ξεπερνούσαν τα ευρώ. Παράλληλα την τελευταία 6ετία δεν έχει επενδυθεί ούτε 1 ευρώ στους τοµείς της δραστηριότητάς της. Πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι ο κύκλος εργασιών της Κ ΕΜ τα τελευταία χρόνια κυµαίνεται από µέχρι ευρώ. Ιδιαίτερα από τη χρήση του 2010 όλα τα κέρδη από τη διαχείριση της Πλαζ Αυλακίου πήγαν για να εξοφληθεί το πρόστιµο των ευρώ που επέβαλλε το Σ ΟΕ για τη γνωστή υπόθεση των πλαστών τιµολογίων της περιόδου Τι κάναµε Με δεδοµένο ότι η µόνη πηγή εσόδων είναι η Πλαζ, όλη µας η προσπάθεια ήταν να τη λειτουργήσουµε όσο γινόταν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσµατικά. Από τον Φεβρουάριο του 2011, στείλαµε για έγκριση στην Περιφέρεια το αίτηµα για την πρόσληψη 23 εποχικών υπαλλήλων για να λειτουργήσει η Πλαζ (έναντι 28 του 2010). Παρά τις προσπάθειές µας η έγκριση δεν ερχόταν. Αποφασίσαµε να ανοίξουµε την Πλαζ στις 28 Μα ου µε µόνο 10 άτοµα προσωπικό, που εν πολλοίς πρόσφεραν εθελοντική εργασία δουλεύοντας 10 και 12 ώρες την ηµέρα, εφτά ηµέρες την εβδοµάδα, κάτι για το οποίο τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Η πρόσληψη του κανονικού εποχικού προσωπικού έγινε στις 20 Ιουλίου (µέσω κριτηρίων του ΑΣΕΠ) αφού µόνο τότε ήρθε η έγκριση της πρόσληψης. Για την πρόσληψη των 23 εποχικών (3µηνης και 4µηνης διάρκειας) έγιναν 152 αιτήσεις, µε πλήρη ενηµέρωση, διαφάνεια και αυστηρή τήρηση των κριτηρίων του ΑΣΕΠ. Παράλληλα τολµήσαµε την υπέρβαση να µειώσουµε το εισιτήριο της Πλαζ για τους δηµότες και τους µόνιµους κατοίκους του Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη από τα 6 στα 3 ευρώ, ενώ εκδώσαµε κάρτες απεριορίστων εισόδων, αξίας 50 ή 80 ευρώ για όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτό όµως που ήταν καθοριστικό ήταν η ευσυνειδησία των εργαζοµένων που διατήρησαν το χώρο απόλυτα καθαρό µε τάξη και ασφάλεια για τους επισκέπτες που κάποιες ηµέρες ξεπέρασαν τους Αποτελέσµατα χρήσης Είµαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι οι συµπολίτες µας ενέκριναν και στήριξαν αυτήν την προσπάθεια αυξάνοντας τα εισιτήρια κατά σε σχέση µε το Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα ότι παρά τη µείωση του εισιτηρίου κατά 50% (3 ευρώ), να έχουµε φέτος τα ίδια έσοδα µε το 2010 που το εισιτήριο ήταν στα 6 ευρώ. Αντίστοιχα όµως τα καθαρά κέρδη από τη διαχείριση της Πλαζ αυξήθηκαν φέτος κατά 30% γιατί πετύχαµε τη µείωση των λειτουργικών δαπανών (µισθοί, συντήρηση, προµηθευτές, διάφορες δαπάνες) κατά ευρώ σε σχέση µε το Με όλες αυτές τις κινήσεις κατορθώσαµε να καταβάλλουµε µέχρι σήµερα πάνω από ευρώ για εξόφληση των παλαιών χρεών προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταµεία και µέχρι το τέλος εκεµβρίου θα έχουµε εξοφλήσει το 90% των παλαιών οφειλών που κληρονοµήσαµε, ενώ θα έχουµε ένα επαρκές ταµειακό υπόλοιπο ώστε να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες της Κ ΕΜ µέχρι και το Μάιο του 2012, διάστηµα στο οποίο η επιχείρηση έχει έξοδα, αλλά µηδενικά έσοδα. Ευελπιστούµε ακόµη ότι σύντοµα θα µπορέσουµε να καταβάλλουµε ένα τουλάχιστον µέρος από τα δεδουλευµένα δυο µηνών σε 37 εργαζόµενους, τους οποίους ο ήµος τα χρωστάει από τις αρχές του Σχεδιασµός για το 2012 Κατ αρχήν θ αγωνιστούµε να συνεχίσει να υπάρχει η Μονάδα Κοινωνικής Μέριµνας, έστω και αν εκλείψει η µικρή κρατική επιχορήγηση, καθώς και να λειτουργήσει ο ηµοτικός Κινηµατογράφος έστω και µε ένα µικρό παθητικό. Η µεγάλη όµως προσπάθεια θα γίνει στη λειτουργία της Πλαζ Αυλακίου, αφού αυτή η δραστηριότητα της Κ ΕΜ, είναι η µόνη που δίνει έσοδα. Σκοπός µας είναι η Πλαζ να λειτουργήσει από το πρώτο 10ηµερο του Μα ου του 2012 µε πλήρη ανακαίνιση των εγκαταστάσεων και αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών, διατηρώντας παράλληλα τα εισιτήρια στα ίδια περίπου επίπεδα µε του Μέσα από διαφηµιστικές χορηγίες θα προσπαθήσουµε να εγκαταστήσουµε νέες οµπρέλες, ξαπλώστρες, ξύλινους διαδρόµους, δωρεάν ιντερνέτ, παιδότοπο, θαλάσσιες δραστηριότητες κ.α. Με βάση τα φετινά δεδοµένα, ευελπιστούµε ότι θα έχουµε µια αύξηση εσόδων κατά 20% σε σχέση µε το Με δεδοµένο ότι η επιχείρηση θα είναι απαλλαγµένη από τα χρέη των προηγούµενων ετών, θα µπορέσουµε τα κέρδη της να τα διοχετεύσουµε προς όφελος των δηµοτών, σε τοµείς όπως Κοινωνική µέριµνα Αθλητισµός Πολιτισµός Παιδικές χαρές κ.α. Στην παρούσα οικονοµική συγκυρία ο θετικός αυτός απολογισµός από τη διαχείριση της Κ ΕΜ, είναι το αποτέλεσµα της συλλογικής δουλειάς των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των εργαζοµένων σ αυτή. Στο σηµείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλα ανεξαιρέτως τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Κ ΕΜ για την άψογη και εποικοδοµητική συνεργασία που είχαµε µέχρι τώρα και η οποία πιστεύω ότι θα συνεχιστεί και στο µέλλον. Σπύρος Γ. Γέγος ηµοτικός Σύµβουλος Πρόεδρος Κ ΕΜ

13

14 14 ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Οκτώβριος 2011 "Όλοι µας λέµε ΟΧΙ στα νέα σχέδια πλήρους µετατροπής των Μεσογείων σε πίσω αυλή των Αθηνών" Ψήφισµα διαµαρτυρίας εναντίον της πιθανής µετεγκατάστασης Ροµά (Τσιγγάνων) από τον Ελαιώνα στα Μεσόγεια! Ανακοίνωση του ήµου Μαρκοπούλου Óõìðïëßôåò Óõìðïëßôéóóåò, Óõìðáôñéþôåò ôùí Ìåóïãåßùí! Ìå ôï ðáñüí ØÞöéóìá, ï ÄÞìïò Ìáñêïðïýëïõ äçëþíåé ôçí áíôßèåóþ ôïõ óôá ý- ðïðôá ó Ýäéá ðïëéôéêþí ðáñáãüíôùí êáé ìåãáëïåñãïëüâùí, ãéá åãêáôüóôáóç ìåãüëçò êïéíüôçôáò ÔóéããÜíùí, óå äýï ðåñéï Ýò åíôüò ôùí äéïéêçôéêþí ïñßùí ôïõ ÄÞìïõ ìáò, êáèþò åðßóçò êáé óå ðåñéï- Ýò ôùí ÄÞìùí Êñùðßáò, Ðáéáíßáò-Ãëõêþí Íåñþí, ÓðÜôùí-ÁñôÝìéäáò êáé Ðéêåñìßïõ-ÑáöÞíáò. Ôá ó åôéêü ó Ýäéá, óýìöùíá ìå åðßóçìá Ýããñáöá ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí, âáóßæïíôáé óå ìåëýôç ôçò ÔÅÄÊÍÁ ôïõ 2010, ç ïðïßá áñáêôçñßæåôáé åíôåëþò á- ðáñüäåêôç, áöïý ãéá ôïí åíôïðéóìü ôçò êáôáëëçëüôåñçò ðåñéï Þò, ñçóéìïðïéåß ìåôáîý Üëëùí, ôï êñéôþñéï ôçò åããýôçôáò óå ïéêéóôéêü éóôü, ùñßò êáí ïé óõíôüêôåò ôçò íá áó ïëïýíôáé, ìå ôï åüí ç óõãêåêñéìýíç ðüëç äéáèýôåé ôéò êáôüëëçëåò õ- ðïäïìýò, ãéá íá åßíáé óå èýóç, íá åîõðçñåôþóåé ôç ìáæéêþ åãêáôüóôáóç íýïõ ðëçèõóìïý. Åßíáé óå üëïõò ðñïöáíýò, üôé ðñüêåéôáé ãéá áðëþ ìåôáöïñü ôïõ ðñïâëþìáôïò ôçò öéëïîåíßáò ôùí ôóéããüíùí, áðü ôïí Eëáéþíá, ðïõ äéåêäéêåßôáé ùò åðåíäõôéêü «öéëýôï», óôá Ìåóüãåéá, ðïõ ôåßíïõí íá ìåôáôñáðïýí, óôçí «ðßóù áõëþ» ôùí Áèçíþí. Ïé ëüãïé ôçò Üñíçóçò ìáò ó áõôþí ôçí ðñïïðôéêþ, åßíáé îåêüèáñïé: Ôá Ìåóüãåéá äåí äéáèýôïõí Áðï åôåõôéêü Äßêôõï, äåí Ý ïõí Êåíôñéêü Íïóïêïìåßï, äåí Ý ïõí åðáñêåßò Ó ïëéêýò ÌïíÜäåò, Ý- ïõí Ýíá ðñïâëçìáôéêü Äßêôõï ¾äñåõóçò, åíþ Ý ïõí Þäç, äõóáíüëïãá åðéâáñõíèåß, ìå Ýñãá ìåãüëçò êëßìáêáò. Äçëþíïõìå ìå Ýìöáóç, üôé äåí ìáò áðáó ïëåß ç öõëåôéêþ éäéáéôåñüôçôá ôçò êïéíüôçôáò ôùí ÑïìÜ. Ç ìáæéêþ åãêáôüóôáóç ïðïéáóäþðïôå ðëçèõóìéáêþò ïìüäáò, áíåîáñôþôùò êáôáãùãþò Þ ðñïóäéïñéóìïý, èá åðéäåéíþóåé äñáìáôéêü ôï åðßðåäï æùþò, ôüóï ôùí ãçãåíþí ðëçèõóìþí, üóï êáé áõôþí, ðïõ ðñüêåéôáé íá öéëïîåíçèïýí! Åßíáé óáöýò üôé áêüìá êáé ìå ôçí äçìéïõñãßá ôùí áíáãêáßùí ðñïûðïèýóåùí áðü ðëåõñüò õðïäïìþí, ïé ÄÞìïé ìáò äåí á- íôý ïõí ðåñáéôýñù åðéâüñõíóç áðü ôçí ìáæéêþ ìåôåãêáôüóôáóç ðëçèõóìþí. Ç ëýóç ó áõôü ôï ðñüâëçìá, åßíáé ï åèíéêüò êáé ü é ï ôïðéêüò ó åäéáóìüò. Ìüíï ï åèíéêüò ó åäéáóìüò ìðïñåß íá äþóåé á- ðïôåëåóìáôéêýò êáé ðñïåôïéìáóìýíåò ëýóåéò, óå ìáæéêýò ìåôåãêáôáóôüóåéò ðëçèõóìþí. Όλοι ìáò, ëýìå Ï É óôá íýá ó Ýäéá ðëþñïõò ìåôáôñïðþò ôùí Ìåóïãåßùí óå «ðßóù áõëþ ôùí Áèçíþí» ( ÕÔÁ Áåñïäñüìéï Ëáôïìåßá åãêáôáëåëåéììýíá ÏëõìðéáêÜ ñãá), üðùò êáé óôçí ðéèáíþ å- óðåõóìýíç ìåôáöïñü êïéíüôçôáò ôóéããüíùí, óå Þäç êïñåóìýíåò ðëçèõóìéáêü ðåñéï Ýò! Äçëþíïõìå ðñïò ðüóá êáôåýèõíóç, üôé üëïé ïé ÄÞìïé ôùí Ìåóïãåßùí êáé ïé êüôïéêïß ôïõò, èá áãùíéóôïýìå óêëçñü, áðü êïéíïý êáé ìý ñé ôýëïõò, ãéá íá áíáâáèìéóôåß êáé ü é íá õðïâáèìéóôåß ðåñáéôýñù ç ðïéüôçôá ôçò æùþò ìáò!

15 Οκτώβριος 2011 ΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 15 4ο Φεστιβάλ Νεολαίας Στην Κεντρική Πλατεία της Παιανίας διοργανώθηκε µε επιτυχία, την Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου και το Σάββατο 1 Οκτωβρίου, το 4ο Φεστιβάλ Νεολαίας ήµου Παιανίας µε τη συµµετοχή νεανικών συγκροτηµάτων από την Παιανία και τα Γλυκά Νερά. Ô çí ðñþôç ìýñá ôïõ å- ïñôáóôéêïý äéçìýñïõ ðñáãìáôïðïéþèçêå ìïõóéêþ óõíáõëßá ìå ôç óõììåôï Þ ôùí óõãêñïôçìüôùí Aggressive Duck, Death Traps, Toxic Waltz, Angry Smith êáé The Old House. Åðßóçò ç ïñåõôéêþ ðáñïõóßáóç ôçò Ìáñãáñßôáò ÓôÜìïõ Ýäùóå Ýíáí îå ùñéóôü êáé éäéáßôåñá åõ Üñéóôï ôüíï óôç âñáäéü. Ôç äåýôåñç ìýñá ôï öåóôéâüë ïëïêëçñþèçêå ìå ôç ìïõóéêþ óõíáõëßá ôùí óõãêñïôçìüôùí Realms In Blizzard, Izar, Nameless Terror, RearView Mirror, Funky Priests, The Awesome êáé ìå ôéò åíôõðùóéáêýò ïñåõôéêýò ðáñáóôüóåéò ôùí íåáñþí ìáèçôþí ôçò Ó ïëþò ïñïý ÐçãÞò ÐåöÜíç. Áîéïóçìåßùôç êé åëðéäïöüñá ãéá ôç íåïëáßá ôïõ ôüðïõ Þôáí ç óõììåôï Þ ôùí åèåëïíôþí íýùí, ðïõ ìå áíéäéïôýëåéá êáé ìåñüêé ðñïóýöåñáí ôïí ßäéï ôïõò ôïí åáõôü ãéá ôçí åðéôõ Þ äéïñãüíùóç ôïõ ÖåóôéâÜë. Ç ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá ôçò Ðáéáíßáò ðþñå ãéïñôéíþ üøç êáé ãýìéóå ìå íýá ðáéäéü ðïõ äéáóêýäáóáí ìå ôçí øõ Þ ôïõò áëëü êáé ìå ìåãáëýôåñïõò áíèñþðïõò ðïõ ðýñáóáí äýï åõ Üñéóôåò âñáäéýò áíôëþíôáò áñü êáé èåôéêþ åíýñãåéá áðü ôçí áéóéïäïîßá êáé ôïí åíèïõóéáóìü ôùí íåáñþí ðáéäéþí. Ï ÄÞìáñ ïò Ðáéáíßáò ÄçìÞôñçò Ã. ÄÜâáñçò äþëùóå ó åôéêü: «Ç åðéèõìßá ôùí íýùí íá óõììåôý ïõí ìå ôïí ôñüðï ôçò íåáíéêþò ÝêöñáóÞò ôïõò óôá êïéíü, ðïõ üìùò Ýìåíå ðüíôá áðëþ å- ðéèõìßá, Ý åé ãßíåé ðñüîç åäþ êáé 4 ñüíéá ìå ìéá óåéñü äñáóôçñéïôþôùí êáé ðñùôïâïõëéþí ôïõ ÄÞìïõ Ðáéáíßáò. Óêïðüò ìáò åßíáé ç åíåñãþ óõìâïëþ óôç äñüóç êáé óôç æùþ ôùí ôïðéêþí êïéíùíéþí êáé ç áíüðôõîç ó Ýóåùí óõíåñãáóßáò ìå ôï óýíïëï ôçò êïéíùíßáò. Èá Þèåëá íá ðñïóêáëýóù êüèå äçìüôç, êüèå íýá êáé íýï ôçò ðüëçò ìáò íá óõììåôý åé ìáæéêü êáé äçìéïõñãéêü óôï 4ï ÖåóôéâÜë Íåïëáßáò ðïõ äéïñãáíþíåé ï ÄÞìïò Ðáéáíßáò». Ï Ðñüåäñïò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ, õðåýèõíïò ãéá ôç äéïñãüíùóç êáé äéåîáãùãþ ôïõ ÖåóôéâÜë, ê. Êþóôáò ÌðïõëìÝôçò ðñüóèåóå: «Ïé íýïé äå âüæïõìå üñéá óôá üíåéñü ìáò! ÐïëëÝò öïñýò ç ðñüôáóþ ìáò ðñïðïñåýåôáé! ÓõìâÜëëïõìå ìå ôéò ãíþóåéò, ìå ôç öñåóêüäá ôùí éäåþí êáé ìå ôï äõíáìéóìü ôçò äñüóçò ãéá íá ðåôý ïõìå ôïõò óôü ïõò ðïõ èýóáìå! Ôï áýñéï âñßóêåôáé óôá íéüôá ãéáôß åìåßò ïñßæïõìå ôï ìýëëïí ðïõ äéåêäéêïýìå!».

16 16 ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ο ήµαρχος Σαρωνικού κ. Πέτρος Φιλίππου µίλησε µε θερµά λόγια για τη σηµαντική συµβολή και την πολύτιµη προσφορά του αρχαιολόγου Ευάγγελου Κακαβογιάννη Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε η Ι Επιστηµονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής Με τις καλύτερες εντυπώσεις... Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ι Επιστηµονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής που πραγµατοποιήθηκε το τετραήµερο 6 έως 9 Οκτωβρίου στο ήµο Σαρωνικού, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους συµµετέχοντες και το κοινό. Τ η Συνάντηση άνοιξε την Πέµπτη 6/10 ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Αντιδήµαρχος Σαρωνικού κ. Μανώλης Τσαλικίδης, ο οποίος στο σύντο- µο χαιρετισµό του καλωσόρισε εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής τους παραβρισκόµενους στη Ι Επιστηµονική Συνάντηση, τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους και για τη στήριξή τους στην προσπάθεια αυτή που έχει ξεκινήσει από το 1984 και όλα αυτά τα 27 χρόνια µε όσα έχει προσφέρει, έχει καταξιωθεί στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής και συνέχισε λέγοντας ότι «Με δεδοµένη την προσπάθεια που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, µε αναγνωρισµένη την επιτυχία, θεωρούµε ότι ο στόχος των επιστηµονικών συναντήσεων παραµένει ο ίδιος και είναι να προσθέτει και να δηµιουργεί νέα επιστηµονικά δεδοµένα για την περιοχή µας και να µπορεί να µετατρέπει αυτά τα επιστηµονικά δεδοµένα σε γνώση χρήσιµη για την τοπική µας κοινωνία». Στη συνέχεια ακολούθησε η οµιλία του Προέδρου της Εταιρείας Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής κου Νίκου Παπαγιαννάκου, ο οποίος καλωσόρισε εκ µέρους της Εταιρείας Μελετών όλους τους παραβρισκόµενους στην Ι Επιστηµονική Συνάντηση και ευχαρίστησε το ήµαρχο Σαρωνικού και το ηµοτικό Συµβούλιο για τη φιλοξενία και τη συµβολή τους στην προσπάθεια για την άρτια διεξαγωγή του συνεδρίου, τους συνέδρους για τον κόπο που κατέβαλαν για να παρουσιάσουν το προ όν του µελετητικού τους µόχθου, αλλά και όλους όσοι συνετέλεσαν µε οποιονδήποτε τρόπο στη διοργάνωση της Συνάντησης. Κλείνοντας, ο κ. Παπαγιαννάκος εξέφρασε

17 Οκτώβριος 2011 ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 17 Μεταξύ άλλων, έγινε προβολή του βίντεο µε τίτλο «Εικόνες στην Παιανία: Αναζητώντας τα ίχνη του Γεώργιου Χατζησωτηρίου» Η Ι Επιστηµονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους συµµετέχοντες και το κοινό την ελπίδα, µέσα από την κρίση που βιώνει η χώρα µας και η οποία έχει επηρεάσει και τον επιστηµονικό κόσµο, να «γεννηθεί» κάτι καινούριο, νέοι επιστή- µονες που θα καταθέσουν το πάθος τους για την επιστήµη και θα χτίσουν κάτι νέο. Σύντοµο χαιρετισµό εκ µέρους της Αντιπεριφερειάρχου Ανατολικής Αττικής κας Χρυσάνθης Κισκήρα, απηύθυνε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. ηµοσθένης Μπαρούτας, ο οποίος συνεχάρη τους διοργανωτές της Συνάντησης και ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες της, ενώ συµπλήρωσε ότι «Είναι παρήγορο, ιδιαίτερα στις µέρες µας, µε όλα όσα συµβαίνουν γύρω µας, κάποιοι συµπολίτες µας επιστήµονες να παλεύουν για να αναδείξουν, να διατηρήσουν και να διασώσουν την πολιτιστική µας κληρονοµιά αλλά και να στηρίξουν και µε επιστηµονικό τρόπο λύσεις για τα προβλήµατα της Ανατολικής Αττικής». Τέλος, ο κ. Μπαρούτας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο τιµώµενο πρόσωπο της Ι Επιστηµονικής Συνάντησης κ. Ευάγγελο Κακαβογιάννη, στον οποίο ευχήθηκε δύναµη και κουράγιο για να συνεχίσει το σηµαντικό του έργο. Την έναρξη των εργασιών της Ι Επιστηµονικής Συνάντησης κήρυξε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος, ο οποίος µε τη σειρά του ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκληση και µοιράστηκε µε τους παραβρισκόµενους την εµπειρία του από την πρώτη επαφή του µε το θεσµό των επιστηµονικών συναντήσεων (2004 ΙΑ Επιστηµονική Συνάντηση). Παράλληλα, κατέθεσε τις σκέψεις του για την επόµενη Επιστηµονική Συνάντηση (15η), ποιες δυσκολίες θα έχει, ποια θα είναι τα δεδοµένα οικονοµικά και κοινωνικά- εκείνων των ηµερών και τόνισε ότι «κάτι πρέπει να κάνουµε και κάπως να αντισταθούµε, να µην αφήσουµε την ευκαιρία της κρίσης να χαθεί, γιατί οι κρίσεις γεννούν καινούριες ιδέες, πάνω στις οποίες θα µπορέσουµε να οικοδοµήσουµε ένα νέο µέλλον, πολύ διαφορετικό, όµως πολύ καλύτερο από το σηµερινό παρόν». Αµέσως µετά το λόγο έλαβε ο ήµαρχος Σαρωνικού κ. Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος καλωσόρισε από την πλευρά του το κοινό και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το τετραήµερο της Επιστηµονικής Συνάντησης θα είναι γόνιµο και ουσιαστικό για τους συµµετέχοντες. συνέχεια στη σελ. 20

18 18 ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ο κ. Κακαβογιάννης αναφέρθηκε στη µεγάλη πρόσφορά των επι- στηµονικών συναντήσεων όλα αυτά τα χρόνια και ευχήθηκε να συνεχιστεί και στο µέλλον ο θεσµός µε την ίδια επιτυχία Οκτώβριος 2011 Κάτι πρέπει να κάνουµε και κάπως να αντισταθούµε, να µην αφήσουµε την ευκαιρία της κρίσης να χαθεί, γιατί οι κρίσεις γεννούν καινούριες ιδέες, πάνω στις οποίες θα µπορέσουµε να οικοδοµήσουµε ένα νέο µέλλον, πολύ διαφορετικό, όµως πολύ καλύτερο από το σηµερινό παρόν, τόνισε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος Την έναρξη των εργασιών της Ι Επιστηµονικής Συνάντησης κήρυξε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος Στη συνέχεια, µίλησε µε θερµά λόγια για τη σηµαντική συµβολή και την πολύτιµη προσφορά του αρχαιολόγου Ευάγγελου Κακαβογιάννη, στην προσωπικότητα και το έργο του οποίου ήταν αφιερω- µένη η Ι Επιστηµονική Συνάντηση, στο θεσµό των επιστηµονικών συναντήσεων αλλά και στη Νοτιοανατολική Αττική γενικότερα και έκλεισε την οµιλία του ευχαριστώντας τον κ. Κακαβογιάννη για όλα όσα έχει κάνει τόσα χρόνια, «που µας έδωσες τα φώτα σου και µας καθοδήγησες από την πρώτη επιστηµονική συνάντηση µέχρι σήµερα», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Επιπλέον, στο πλαίσιο του σύντοµου αφιερώµατος στον Ευάγγελο Κακαβογιάννη µίλησε για το επιστηµονικό του έργο η αρχαιολόγος κα Κατερίνα Πέτρου, ενώ αναγνώστηκε η εισήγηση - οµιλία του Οµότιµου Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας κ. Πέτρου Θέµελη µε τίτλο «Ο Ευάγγελος Κακαβογιάννης και η Λαυρεωτική», καθώς ο ίδιος δε µπόρεσε να παραβρεθεί λόγω προσωπικού κωλύµατος. Μετά το πέρας των οµιλιών, ανέβηκε στο βήµα ο κ. Κακαβογιάννης, ο οποίος ευχαρίστησε το.σ. της Εταιρείας Μελετών ΝΑ Αττικής για την απόφασή του να αφιερώσει τη Ι Επιστηµονική Συνάντηση στο πρόσωπό του. Πρόσθεσε δε ότι εκείνος δεν έκανε κάτι παραπάνω από το καθήκον του και έκλεισε τη σύντοµη οµιλία του, αναφερόµενος στη µεγάλη πρόσφορά των επιστηµονικών συναντήσεων, από τις οποίες όλα αυτά τα χρόνια κάθε ενδιαφερόµενος έχει αντλήσει γνώση παντός είδους για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής και ευχόµενος να συνεχιστεί και στο µέλλον ο θεσµός των επιστηµονικών συναντήσεων µε την ίδια επιτυχία. Ιδιαίτερη στιγµή της πρώτης ηµέρας του συνεδρίου υπήρξε η παρουσίαση του έργου της Εταιρείας Μελετών ΝΑ Αττικής για το ιστορικό αρχείο της ΝΑ Αττικής µε αφορµή την καταγραφή του αρχείου του Γεώργιου Χατζησωτηρίου, καθώς και η προβολή ενός βίντεο τίτλο «Εικόνες στην Παιανία: Αναζητώντας τα ίχνη του Γεώργιου Χατζησωτηρίου». Παρόντες στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου ήταν οι βουλευτές Περιφέρειας Αττικής κ.κ. Παντελής Ασπραδάκης και Βασίλειος Οικονόµου, οι ήµαρχοι Κρωπίας κ. ηµήτριος Κιούσης και Παιανίας κ. ηµήτριος άβαρης, οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι Ανατολικής Αττικής κ.κ. ηµοσθένης Μπαρούτας(ο οποίος απηύθυνε χαιρετισµό εκ µέρους της Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής κας Χρυσάνθης Κισκήρα), Ιωάννης ηµόπουλος, Αθανάσιος Αυγερινός, ο πρώην Νοµάρχης Ανατολικής κ. Λεωνίδας Κουρής, οι πρώην ήµαρχοι Κερατέας κ. Σταύρος Ιατρού, Λαυρεωτικής κ. ηµήτριος Λουκάς και Γλ. Νερών κ. Λάµπρος Κασαγιάννης, ο πρώην Πρόεδρος της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής κ. Αναστάσιος Βλάδος, καθώς και δηµοτικοί σύµβουλοι του ήµου Σαρωνικού και γειτονικών δήµων. Η Επιστηµονική Συνάντηση συνεχίστηκε µε µεγάλη συµµετοχή κόσµου και τις δύο επόµενες ηµέρες (Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Οκτωβρίου), οπότε σε παράλληλες συνεδρίες στο αµφιθέατρο και την αίθουσα συνεδριάσεων του ηµαρχιακού Μεγάρου Σαρωνικού - παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις σε θέµατα αρχαιολογικού, ιστορικού, λαογραφικού, κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος. Την Κυριακή 9/10, στο πλαίσιο της Επιστηµονικής Συνάντησης, έλαβαν χώρα εκδηλώσεις αφιερωµένες στο περιβάλλον. Το πρωί της Κυριακής πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στο Οινοποιείο Στροφιλιά, όπου οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν µια διαφορετική απόδραση, µια µοναδική ξενάγηση στους χώρους παραγωγής κρασιού του Οινοποιείου, να µυηθούν στο µαγευτικό κόσµο του κρασιού και να γνωρίσουν τη διαδικασία της οινοπαραγωγής. Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας πραγµατοποιήθηκαν οµιλίες και βιωµατικά εργαστήρια σε σχέση µε το περιβάλλον και τις νέες προσεγγίσεις για την προστασία του, ενώ το τετραή- µερο των εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε µε την προβολή του ντοκιµαντέρ για το Οβριόκαστρο, µιας παραγωγής του 2010 του ήµου Κερατέας και της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. Ο ήµος Σαρωνικού ευχαριστεί την Εταιρεία Μελετών ΝΑ Αττικής, την Επιστηµονική και την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για τη διοργάνωση της Ι Επιστηµονικής Συνάντησης, την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής και την ΤΕ ΚΝΑ, υπό την αιγίδα των οποίων πραγµατοποιήθηκε η Συνάντηση αυτή, τον κ. Σπύρο Ορνεράκη, οι εικαστικές συνθέσεις του οποίου κόσµησαν τα έντυπα του συνεδρίου, τον κ. Στέφανο Καρυδάκη για την ευγενική του χορηγία για την εκτύπωση των προγραµµάτων του συνεδρίου και όλους όσους από διάφορες θέσεις βοήθησαν στην πραγµατοποίηση της Ι Επιστηµονικής Συνάντησης.

19 Οκτώβριος 2011 ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 19 Εγκαίνια Κέντρου Υγείας Κερατέας Έ να όνειρο ζωής για τους κατοίκους του ήµου Λαυρεωτικής, εγκαινιάζεται τo Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011 στις µ.µ. µε την παρουσία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδου.Το Κέντρο Υγείας Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κερατέας «Κ. Πρίφτης» είναι έτοιµο να δώσει το παρόν και επίσηµα πλέον δίπλα στον αγώνα του κάθε δηµότη για το πολύτιµο αγαθό της υγείας. Με τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας καλύπτονται όλες οι ανάγκες παροχής υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής ενώ εκτός από τα Ιατρεία προβλέπεται και Πρόγραµµα κατ οίκον νοσηλείας και περίθαλψης, καθώς και τµή- µατα Α Βοηθειών και Βραχείας Νοσηλείας.

20

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 25 21 Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Μια πρωτοβουλία του ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÍÝåò äçìáñ éáêýò õðïøçöéüôçôåò åîáããýëèçêáí ãéá ôïõò Êáëëéêñáôéêïýò äþìïõò. ÃéÜííçò Ãéáííüðïõëïò óôï äþìï Ãïñôõíßáò, Ãéþñãïò ÄáëéÜíçò óôç Â. Êõíïõñßá, ÃéÜííçò ÖïõóÝêçò óôç Ìåãáëüðïëç

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

4.000 54 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ NISSAN ΛΕΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ. www.exanatolis.gr ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

4.000 54 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ NISSAN ΛΕΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ. www.exanatolis.gr ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ÔÅÕ ÏÓ 59 www.exanatolis.gr ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ5 ΧΡΟΝΙΑ 2008-2013 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΡΟ 4.000 54 ΩΡΕΑΝ SERVICE ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.e xanatolis.gr Ïé èñéáìâåõôýò ôùí ðñüóöáôùí åêëïãþí ôá åßðáí óáí ðýíôå êáëïß ößëïé 5 ÄÞìáñ ïé ôïéìïé ãéá üëá åí üøåé

Διαβάστε περισσότερα

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3 O Νοµάρχης Ρεθύµνου σχολιάζει την επικαιρότητα Η εµπορική παρα βατικότητα στις παραλίες Ρεθύµνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης Η ΕΓΚΥΡΟΤΕΡΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ ΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι. (Αριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, διαγράφτηκαν 270.000 από το τραπεζικό χρέος κατοίκου Πόρτο Ράφτη. www.exanatolis.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, διαγράφτηκαν 270.000 από το τραπεζικό χρέος κατοίκου Πόρτο Ράφτη. www.exanatolis. ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ÔÅÕ ÏÓ 56 www.exanatolis.gr ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΛΕΜΟΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗ Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1ο χλµ. Λ. Κορωπίου-Βάρης Κορωπί τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 22/5/2013 και με αριθμό 4 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. ΠΟΤΟΤΣΝΙΚ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. ΠΟΤΟΤΣΝΙΚ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Επταήµερο ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΕΡΙΟ ΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 422 ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΤΙΜΗ 0,01 ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Νόµος που δηµεύει περιουσίες πολιτών! σελ. 12 Ψηφίστηκαν οι προϋπολογισµοί σε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ.

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. 13 Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων 106 Kωδικός 2672 Εβδομαδιαία αδέσμευτη εφημερίδα της Ηπείρου 13 Δεκεμβρίου 2013 - Έτος ίδρυσης 1964 - Περίοδος Γ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΟΤΑ: Εγκρίθηκε η

Διαβάστε περισσότερα

ηµοπρατείται το ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι

ηµοπρατείται το ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι Ο Τριαντ. Κουτσικούρης αρχηγός της αντιπολίτευσης στην Παλλήνη Ο πρώην κοινοτάρχης Ανθούσας πήρε την θέση του παραιτηθέντος Σπύρου Κωνσταντά Λύση για Κερατέα η παλιά χωµατερή Στο Λαύριο χάνουν τα κεκτηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Îåêßíçóå ç ëåéôïõñãßá ôïõ.õ.ô.á.

Îåêßíçóå ç ëåéôïõñãßá ôïõ.õ.ô.á. Σελ. 3 Παριανός Τύπος εκαπενθήµερη εφηµερίδα στην υπηρεσία της Πάρου και της Αντιπάρου Περίοδος Β Έτος 6ο Αρ. φύλλου 86 Τιµή 1 ευρώ Πέµπτη 10 Ιουλίου 2008 Êßíäõíïò áðýíôáîçò áðü ôï Ð.Å.Ð. Του έργου του

Διαβάστε περισσότερα

Μ ένα κλικ. Ταξίδι µε πλοίο:... Αυτά είναι τα δικαιώµατά σας. Τηλεφωνήστε ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΚΚΕ - ΚΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Μ ένα κλικ. Ταξίδι µε πλοίο:... Αυτά είναι τα δικαιώµατά σας. Τηλεφωνήστε ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΚΚΕ - ΚΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 384 ΤΙΜΗ 0,10 Επιδότηση µητέρων για εγγραφή παιδιών σε Παιδικούς Σταθµούς Ξεκίνησε το Πρόγραµµα στο οποίο µπορούν να συµµετέχουν µητέρες

Διαβάστε περισσότερα

Cretavoice. Αναζήτηση λύσης για τα κολυµβητήρια. Σηµαντικά έργα αποχέτευσης από την ΕΥΑΒΑ

Cretavoice. Αναζήτηση λύσης για τα κολυµβητήρια. Σηµαντικά έργα αποχέτευσης από την ΕΥΑΒΑ Cretavoice Τ Ε Υ Χ Ο Σ Ν ο 2 - Ν ο έ µ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 Η Φ Ω Ν Η Τ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Σηµαντικά έργα αποχέτευσης από την ΕΥΑΒΑ Θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής σ ε λ. 1 8-1 9 Σε θετική τροχιά τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορετική η παρέλαση της 28ης και στην Αγία Παρασκευή

Διαφορετική η παρέλαση της 28ης και στην Αγία Παρασκευή E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Στην επικαιρότητα και πάλι το κτήμα «Ιόλα» σελ. 2 Στο Δημοτικό Συμβούλιο τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα