Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο"

Transcript

1 Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Σχολ η Εφαρµοσµ ενων Μαθηµατικ ων και Φυσικ ων Επιστηµ ων Μετρ ησεις ενεργ ων διατοµ ων πυρηνικ ων αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης των ισοτ οπων του Στροντ ιου µε σηµασ ια στην πυρηνοσ υνθεση Ευστρ ατιος Γαλαν οπουλος ιδακτορικ η διατρι η Επι λ επουσα επιτροπ η: Σωτ ηριος Χαρισ οπουλος, ΕΚΕΦΕ ηµ οκριτος Κωνσταντ ινος Παπαδ οπουλος, ΕΜΠ Ευ αγγελος Γαζ ης, ΕΜΠ Αθ ηνα 2004

2

3 Περιεχ οµενα Ευχαριστ ιες v Εισαγωγ η vii Abstract ix 1 Θεωρητικ ουπ ο αθρο Ηενεργ ος διατοµ η Ο αστροφυσικ ος παρ αγοντας Ο ρυθµ ος µιας πυρηνικ ης αν ιδρασης Αντιδρ ασεις σχηµατισµο υσ υνθετου πυρ ηνα Αντιδρ ασεις σ υλληψης µε σχηµατισµ οσ υνθετου πυρ ηνα Ηθεωρ ια Hauser - Feshbach Θερµοπυρηνικ ες αντιδρ ασεις σε αστρικ οπερι αλλον Συντελεστ ης δι ελευσης, παρ αµετρος Gamow και παρ αµετρος Sommerfeld Η κατανοµ η Gamow και η σηµασ ια της στην πυρηνικ η αστροφυσικ η Σ υνθεση πυρ ηνων βαρ υτερων του Σιδ ηρου Η p-διεργασ ια και οι p-πυρ ηνες Το πρ ο ληµα των περιεκτικοτ ητων των p-πυρ ηνων και ο ρ ολος της πυρηνικ ης φυσικ ης 40 2 Πειραµατικ ες διατ αξεις και µετρ ησεις Παρασκευ η και αν αλυση στ οχων Επιλογ η και καθαρισµ ος του υποστρ ωµατος Επιλογ ηκαιεξ αχνωση της χηµικ ης ενωσης του υλικο υτου στ οχου 49 i

4 2.1.3 Μετρ ησεις του π αχους των στ οχων µε τη µ εθοδο XRF Μετρ ησεις NRA για τον προσδιορισµ ο της στοιχειοµετρ ια των στ οχων Επιταχυντ ες Ο επιταχυντ ης Dynamitron στο IfS (Στουτγ αρδη) Ο επιταχυντ ης Van de Graaff Tandem στο ηµ οκριτο Βαθµον οµηση των επιταχυντικ ων διατ αξεων Ανιχνευτικ ες διατ αξεις και συστ ηµατα συλλογ ης δεδοµ ενων Ηδι αταξη στο πανεπιστ ηµιο της Στουτγ αρδης Η πειραµατικ ηδι αταξη στο ηµ οκριτο Απ ολυτη ανιχνευτικ ηικαν οτητα των διατ αξεων Μ ετρηση του φορτ ιου της δ εσµης Αν αλυση µετρ ησεων και αποτελ εσµατα Μ εθοδος αν αλυσης δεδοµ ενων Ενεργειακ η βαθµον οµηση των φασµ ατων Υπολογισµ ος της εντασης των µεταπτ ωσεων Αναγωγ ητης εντασης των µεταπτ ωσεων σε απ ολυτη απ οδοση Γωνιακ ες κατανοµ ες και αν αλυσ η τους Υπολογισµ ος της ενεργο υδιατοµ ης Υπολογισµ ος του αστροφυσικο υ παρ αγοντα Ολικ ος ρυθµ ος αντ ιδρασης Φ ασµατα και γωνιακ ες κατανοµ ες Ηαντ ιδραση Sr(p, ) Y Ηαντ ιδραση Sr(p, ) Y Ηαντ ιδραση Sr(p, ) Y ιορθ ωσεις γωνιακ ων κατανοµ ων λ ογω στερε ας γων ιας Αποτελ εσµατα ενεργ ων διατοµ ων και αστροφυσικ ων παραγ οντων Θεωρητικο ι υπολογισµο ι Hauser-Feshbach και σ υγκριση µε τα πειραµατικ α δεδοµ ενα Πυρηνικ αµεγ εθη των θεωρητικ ων υπολογισµ ων Πυρηνικ απρ οτυπα των θεωρητικ ων υπολογισµ ων 151 ii

5 4.2.1 Συντελεστ ες δι ελευσης και οπτικ ο δυναµικ ο Πρ οτυπα οπτικο υ δυναµικο υ Πρ οτυπα πυκνοτ ητων πυρηνικ ων καταστ ασεων Σ υγκριση των θεωρητικ ων υπολογισµ ων µε τα πειραµατικ α δεδοµ ενα Ενεργ ες διατοµ ες Αστροφυσικο ι παρ αγοντες Ρυθµο ιαντιδρ ασεων που µελετ ηθηκαν Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα 203 Παραρτ ηµα Α 209 Παρ αρτηµα Β 211 Παρ αρτηµα Γ 215 Παρ αρτηµα 217 Παρ αρτηµα Ε 225 Παρ αρτηµα Ζ 235 Παρ αρτηµα Η 237 Βι λιογραφ ια 257 Βιογραφικ ο σηµε ιωµα 265 iii

6 iv

7 Ευχαριστ ιες Η παρο υσα εργασ ια πραγµατοποι ηθηκε στα πλα ισια του διδακτορικο υδιπλ ω- µατος στη Φυσικ η και εκπον ηθηκε στο Ινστιτο υτο Πυρηνικ ης Φυσικ ης του ΕΚΕΦΕ ηµ οκριτος. Θ ελω να ευχαριστ ησω ιδια ιτερα τον επι λ εποντα της παρο υσας εργασ ιας, Ερευνητ η του ηµοκρ ιτου ρ. Σωτ ηριο Χαρισ οπουλο, που µε επ ελεξε για την εκπ ονηση της παρο υσας διδακτορικ ης διατρι ης και την αν αθεση του συγκεκριµ ενου θ εµατος. Το συνεχ ες του ενδιαφ ερον καθ ολητηδι αρκεια των τεσσ αρων τελευτα ιων ετ ων που δι ηρκησε η εργασ ια αυτ η, ακ οµη και σε µη - εργ ασιµες ηµ ερες, ε ιχε αποφασιστικ ορ ολο στην πρ οοδ ο µου. Θα ηταν παρ αλειψη να µην τον ισω το µ εγεθος της ουσιαστικ ης βο ηθειας που µου προσ εφερε κατ α την συγγραφ η και κριτικ η αν αγνωση της διδακτορικ ης διατρι ης, που χωρ ις αυτ η τηβο ηθεια θα ηταν πολ υ φτωχ οτερη. Επ ισης, ευχαριστ ωτην ρ. Παρασκευ η ηµητρ ιου για τα µαθ ηµατα Πυρηνικ ης Φυσικ ης II που µου δ ιδαξε, ακ οµη ως µεταπτυχιακ ος φοιτητ ης, τα οπο ια και διαφ ωτισαν αρκετ α δυσν οητα σηµε ια της θεωρ ιας. Η υποστ ηριξη της κ. ηµητρ ιου στα θεωρητικ αθ εµατα της διδακτορικ ης διατρι ης ηταν συνεχ ης καθ ολητηδι αρκεια της διδακτορικ ης διατρι ης. Τ ελος, την ευχαριστ ω, για τους αµ ετρητους θεωρητικο υς υπολογισµο υς των ενεργ ων διατοµ ων των αντιδρ ασεων που µελετ ηθηκαν στην εργασ ια αυτ η, αλλ α και για την ουσιαστικ η συνεισφορ α της στη συγγραφ ητου θεωρητικο υ µ ερους της παρο υσας εργασ ιας και την κριτικ ηαν αγνωση. Ευχαριστ ω επ ισης τον ρ. Ευ αγγελο Γαζ η, Καθηγητ η τουεμπκαιτον ρ. Κωνσταντ ινο Παπαδ οπουλο, Αναπληρωτ η Καθηγητ ητουεμπ, που δ εχτηκαν να ε ιναι µ ελη της τριµελο υς επιτροπ ης. Επιπλ εον, ευχαριστ ω τον ρ. Ανδρ εα Καρ υδα για τη µετ αδοση γν ωσεων XRF που χρει αστηκαν για την αν αλυση των στ οχων και τον Ερευνητ η ρ. Ευστ αθιο Κοσιον ιδη για την βο ηθει α του σε προ λ ηµατα ηλεκτρονικ ων κατ α τις µετρ ησεις στο ηµ οκριτο. Ευχαριστ ω επ ισης το τεχνικ ο προσωπικ ο του επιταχυντ η Tandem του ηµοκρ ιτου για την υποστ ηριξη τους στη λειτουργ ια του επιταχυντ η. Τ ελος, ευχαριστ ω την οµ αδα πυρηνικ ης αστροφυσικ ης του Ινστιτο υτου Φυσικ ης Ακτινο ολι ων (IfS) του πανεπιστηµ ιου της Στουτγ αρδης, Dr. J. W. Hammer, Dr. R. Kunz και Dr. M. Fey, για τη βο ηθεια τους στην πραγµατοπο ιηση των µετρ ησεων της εργασ ιας αυτ ης αλλ α καιτον /ντ η τουifs, Καθ. Dr. U. Kneissl, για το ενδιαφ ερον του για επιτυχ η διεξαγωγ η των πειραµ ατων. Vielen Dank! Αθ ηνα, Μ αρτιος 2004 v

8 vi

9 Εισαγωγ η ΚΙΝΗΤΡΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η αδυναµ ια των αστροφυσικ ων προτ υπων πυρηνοσ υνθεσης να αναπαρ αγουν τις περιεκτικ οτητες των λεγ οµενων p πυρ ηνων στο σ υµπαν, αποτ ελεσε κ ινητρο για την πραγµατοπο ιηση της εργασ ιας αυτ ης. Με τον ορο p πυρ ηνες αναφερ οµαστε σε 35 σταθερο υς πυρ ηνες, πλο υσιους σε πρωτ ονια, που απαντ ωνται βορειοδυτικ α της κοιλ αδας σταθερ οτητας των ισοτ οπων µεταξ υ Se και ½ Hg. Η παρο υσα εργασ ια εντ ασσεται στα πλα ισια µιας συστηµατικ ης µελ ετης που ξεκ ινησε η οµ αδα Πυρηνικ ης Αστροφυσικ ης του ΕΚΕΦΕ ηµ οκριτος τα τελευτα ια π εντε χρ ονια, µε στ οχο τη δηµιουργ ια µιας β ασης πειραµατικ ων δεδοµ ενων ενεργ ων διατοµ ων αντιδρ ασεων σ υλληψης πρωτον ιων και σωµατιδ ιων «σε εν εργειες µε αστροφυσικ οενδιαφ ερον. Η παραπ ανω β αση δεδοµ ενων ε ιναι απαρα ιτητη για τον ελεγχο των προ λ εψεων της θεωρ ιας Hauser-Feshbach (HF). Ο ελεγχος αυτ ος ε ιναι ιδια ιτερα αναγκα ιος, καθ οσον, ηθεωρ ια HF της Πυρηνικ ης Φυσικ ης χρησιµοποιε ιται εκτεν ως στην Αστροφυσικ η για τον υπολογισµ ο των ενεργ ων διατοµ ων περισσ οτερων απ ο πυρηνικ ων αντιδρ ασεων στις οπο ιες εµπλ εκονται 2000 περ ιπου πυρ ηνες. Οι ενεργ ες διατοµ ες του δικτ υου αυτο υτωναντιδρ ασεων υπεισ ερχονται στον υπολογισµ οτων περιεκτικοτ ητων των p-πυρ ηνων. Προφαν ως, οι ενεργ ες διατοµ ες ολων αυτ ων των αντιδρ ασεων ε ιναι αδ υνατο να προσδιοριστο υν πειραµατικ α, ιδια ιτερα αν λ α ει κανε ις υπ οψη του οτι η συντριπτικ η πλειοψηφ ια των αντιδρ ασεων αυτ ων αφορ α ασταθε ις πυρ ηνες. Για το λ ογο αυτ ο ηχρ ηση της θεωρ ιας HF ε ιναι επι ε ληµ ενη στην εκτ ελεση αστροφυσικ ων υπολογισµ ων. Συνεπ ως, ηικαν οτητα των αστροφυσικ ων µοντ ελων πυρηνοσ υνθεσης να αναπαρ αγουν µε επιτυχ ια τις περιεκτικ οτητες των p πυρ ηνων εξαρτ αται αµεσα απ οτηνικαν οτητα της θεωρ ιας Hauser - Feshbach να προ λ επει σωστ αενεργ ες διατοµ ες πυρηνικ ων αντιδρ ασεων σε εν εργειες σχετικ ες προς την αστροφυσικ η. Με κ ινητρο τα παραπ ανω, η παρο υσα εργασ ια εχει ως στ οχους: α) τον εµπλουτισµ ο τηςβ ασης πειραµατικ ων δεδοµ ενων ενεργ ων διατοµ ων αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης στα ισ οτοπα του Sr και β) τη σ υγκρισ η τους µε τις αντ ιστοιχες προ λ εψεις της θεωρ ιας πυρηνικ ων αντιδρ ασεων Hauser Feshbach. Ηεργασ ια διαιρε ιται σε π εντε µ ερη: α) το θεωρητικ ο υπ ο αθρο, β) τις πειρα- µατικ ες διατ αξεις και µετρ ησεις, γ) την αν αλυση των µετρ ησεων και τα αποτελ εσµατα, δ) τους θεωρητικο υς υπολογισµο υς Hauser - Feshbach και τη σ υγκριση τους µε τα πειραµατικ α αποτελ εσµατα και δ) τα τελικ α συµπερ ασµατα. vii

10 Στο θεωρητικ ο υπ ο αθρο αναπτ υσσονται αρχικ α ολες οι βασικ ες εννοιες της πυρηνικ ης φυσικ ης που σχετ ιζονται αµεσα η εµµεσα µε την αστρικ η πυρηνοσ υνθεση. Οι εννοιες αυτ ες αφορο υν στην ενεργ οδιατοµ η ( 1.1), τον αστροφυσικ οπαρ αγοντα ( 1.2) και το ρυθµ ο µιας πυρηνικ ης αντ ιδρασης ( 1.3). Στην παρ αγραφο 1.4 περιγρ αφεται ο µηχανισµ ος δηµιουργ ιας σ υνθετου πυρ ηνα, καθ οσον οι αντιδρ ασεις που µελετ ηθηκαν στην παρο υσα εργασ ια πραγµατοποιο υνται µε τον εν λ ογω µηχανισµ ο. Ο υπολογισµ ος των ενεργ ων διατοµ ων των παραπ ανω αντιδρ ασεων απαιτε ιτηχρ ηση της θεωρ ιας Hauser Feshbach. Ο φορµαλισµ ος της θεωρ ιας αυτ ης αναπτ υσσεται στην 1.5. Στην 1.6 αναπτ υσσονται τα πυρηνικ αµεγ εθη που εµπλ εκονται στην περιγραφ η των θερµοπυρηνικ ων αντιδρ ασεων σε αστρικ α περι αλλοντα (συντελεστ ης δι ελευσης, παρ αµετρος Sommerfeld, παρ αµετρος Gamow και κατανοµ η Gamow) και γ ινεται η σ υνδεσ η τους µε την ενεργ ο διατοµ η. Στην 1.7 περιγρ αφεται ο ρ ολος και η σηµασ ια των ενεργ ων διατοµ ων στα λεγ ο- µενα δ ικτυα πυρηνικ ων αντιδρ ασεων. Τα δ ικτυα αυτ α, οπως αναπτ υσσεται στην 1.7 χρησιµοποιο υνται στα πλα ισια καθαρ α αστροφυσικ ων προτ υπων για την αναπαραγωγ η των περιεκτικοτ ητων των p-πυρ ηνων των οπο ιων ο µηχανισµ ος σ υνθεσης (p process) περιγρ αφεται στο τ ελος της εν λ ογω παραγρ αφου. Στο δε υτερο κεφ αλαιο, περιγρ αφονται αρχικ α ολες οι προπαρασκευαστικ ες εργασ ιες και µετρ ησεις που πραγµατοποι ηθηκαν πριν τη διεξαγωγ η των µετρ ησεων των ενεργ ων διατοµ ων ( 2.1: παρασκευ η και αν αλυση των στ οχων). Στη συν εχεια παρουσι αζονται οι επιταχυντικ ες διατ αξεις που χρησιµοποι ηθηκαν και η ενεργειακ η τους βαθµον οµηση ( 2.2). Τ ελος, στην 2.3 περιγρ αφονται µε λεπτοµ ερεια οι πειραµατικ ες - ανιχνευτικ ες διατ αξεις και τα συστ ηµατα συλλογ ης δεδοµ ενων της παρο υσας εργασ ιας. Στο τρ ιτο κεφ αλαιο περιγρ αφεται β ηµα - β ηµα η µ εθοδος αν αλυσης των µετρ ησεων ( 3.1). Τυπικ αφ ασµατα των αντιδρ ασεων που µελετ ηθηκαν παρουσι αζονται στην 3.2 µαζ ι µετυπικ ες γωνιακ ες κατανοµ ες ακτ ινων. Τα αποτελ εσµατα της αν αλυσης (ενεργ ες διατοµ ες και αστροφυσικο ι παρ αγοντες) δ ινονται στην 3.3. Στο τ εταρτο κεφ αλαιο περιγρ αφονται οι θεωρητικο ι υπολογισµο ι που εγιναν στα πλα ισια της θεωρ ιας Hauser - Feshbach µε τον κ ωδικα MOST οι οπο ιοι στην 4.3 συγκρ ινονται µε τα πειραµατικ α αποτ ελεσµατα της παρο υσας εργασ ιας. Τα τελικ α συµπερ ασµατα της διατρι ης παρουσι αζονται στο π εµπτο και τελευτα ιο κεφ αλαιο. viii

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Στα πλα ισια της παρο υσας διατρι ης µετρ ηθηκαν οι ενεργ ες διατοµ ες αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης στα τρ ια απ οτατ εσσερα σταθερ α ισ οτοπα του Sr

Διαβάστε περισσότερα

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM).

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM). υνατ οτητα αν ιχνευσης σωµατιδ ιων Higgs και Φυσικ ης π εραν του Καθιερωµ ενου Προτ υπου στον LHC και µελ ετες επ ι του ανιχνευτ η ακτινο ολ ιας µετ α ασης του πειρ αµατος ATLAS CERN-THESIS-22-5 11/2/22

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο ,..d-' ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του ' (ριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

2001 Efthimios Mavrogeorgiadis

2001 Efthimios Mavrogeorgiadis 0 2001 Efthimios Mavrogeorgiadis abak abund A abak o α ακας α ακιο, αριθµητ ηριο abat o α ας, ηγο υµενος ~ej o α αε ιο, µον η abdik i (µετ.) απαρνο υµαι, εγκαταλε ιπω, παραιτο υµαι abdomen o γαστ ερα,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

2. Ορισµός και υλοποίηση των βασικώ ν αρχών για την επιτυχή διαχείριση µιας καινοτοµίας

2. Ορισµός και υλοποίηση των βασικώ ν αρχών για την επιτυχή διαχείριση µιας καινοτοµίας 2. Ορισµός και υλοποίηση των βασικώ ν αρχών για την επιτυχή διαχείριση µιας καινοτοµίας 2.1. Ορίζοντας την καινοτόµο στρατηγική και τους στόχους παραγ ωγικότητα. Συγκεκριµένα, οι πιο σηµαντικοί των καινοτοµιών

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ελένη Χριστοπούλου-Μαυροµιχαλάκη Αν. καθ. Τµήµ. Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθήνας Υπεύθυνη του Σταθµού Κοσµικής

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα