Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling. Anne Köker

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling. Anne Köker"

Transcript

1 Γερµανικά για Ενήλικες Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling σε συνεργασία µε την Anne Köker Γλωσσάριο Γερµανικά-Ελληνικά Μετάφραση: Dr. Anthi Wiedenmayer

2 Συντοµογραφίες Abk. Συντοµογραφία Μεταφωνία (Umlaut) κατά το σχηµατισµό του πληθυντικού σε ουσιαστικά *,* Επίθετα χωρίς συγκριτικό και υπερθετικό βαθµό Pl. Sg. (+A.). (+D.) (+A./D.) Ουσιαστικά που συναντώνται µόνο στον πληθυντικό αριθµό Ουσιαστικά που συναντώνται µόνο στον ενικό αριθµό Πρόθεση µε αιτιατική Πρόθεση µε δοτική Πρόθεση µε αιτιατική ή δοτική 2

3 1 Hallo! Γεια! Seite 6 Hallo! Γεια! Anmeldung -en εγγραφή, δήλωση συµµετοχής das Sekretariat -e γραµµατεία der Seminarraum -e αίθουσα σεµιναρίων Bibliothek -en βιβλιοθήκη Cafeteria -s καφετέρια Hausmeister/ Hausmeisterin /-nen επιστάτης / επιστάτρια Toilette -n τουαλέτα gut besser, am besten καλός der Tag -e ηµέρα Guten Tag! Καληµέρα! heißen er heißt, geheißen ονοµάζοµαι sein er ist, ist gewesen είµαι Wie? (Wie heißen Sie?) Πώς; (Πώς ονοµάζ εστε;) das Lernziel -e εκπαιδευτικός στόχος Seite 7 1 Kursliste -n λίστα συµµετεχόντων στο τµήµα lesen er liest, gelesen διαβάζω und και hören ακούω bitte παρακαλώ Wer? (Wer ist das?) Ποιος; (Ποιος είναι αυτός;) ankreuzen σηµειώνω µε σταυρό, σταυρώνω 2 Frage -n ερώτηση im (= in dem) (+ D.) στον / στη / στο der Kurs -e τµήµα machen (eine Liste machen) κάνω, φτιάχνω (κάνω µια λίστα) Woher? Από πού; kommen er kommt, ist gekommen (Woher kommen Sie?) έρχοµαι, κατάγοµαι (Από πού κατάγεστε;) aus (+ D.) από der Deutschkurs -e τµήµα εκµάθησης γερµανικών Kursleiter/Kursleiterin -/-nen καθηγητής / καθηγήτρια der Familienname -n επίθετο, επώνυµο 3

4 Seite 8 3 der Vorname -n όνοµα das Land -er χώρα Stadt -e πόλη der Name -n όνοµα Lehrer/Lehrerin -/-nen δάσκαλος / δασκάλα der Herr -en κύριος mitlesen er liest mit, mitgelesen διαβάζω παράλληλα der Dialog -e διάλογος Frau -en κυρία Entschuldigung -en συγγνώµη Entschuldigung! Συγγνώµη! 4 Aussprache -n προφορά üben ασκούµαι, κάνω εξάσκηση Melo -n µελωδία der Akzent -e τονισµός nachsprechen er spricht nach, nachgesprochen επαναλαµβάνω φωναχτά Wie bitte? Πώς είπατε; 5 oder ή ergänzen συµπληρώνω informell ανεπίσηµος, άτυπος privat προσωπικός, ιδιωτικός formell επίσηµος, τυπικός 6 zuhören ακούω προσεκτικά Seite 9 7 einmal µια φορά noch einmal ordnen ακόµη µια φορά τακτοποιώ, βάζω σε σειρά der Abend -e βράδυ Guten Abend! Καλησπέρα! spielen (Dialoge spielen) παίζω (καντε διάλογο µεταξύ σας) 8 Tabelle -n πίνακας selbst ο ίδιος das Beispiel -e παράδειγµα Position -en θέση das Subjekt -e υποκείµενο das Verb -en ρήµα der Aussagesatz -e καταφατική πρόταση W-Frage -n ερώτηση µε ερωτηµατική λέξη 9 schreiben er schreibt, geschrieben γράφω der Satz -e πρόταση 4

5 Seite 10 Weltkarte -n παγκόσµιος χάρτης 10 der Ländername -n όνοµα χώρας 11 der Dialoganfang -e αρχή του διαλόγου neu νέος, καινούριος Teilnehmer/ Teilnehmerin /-nen συµµετέχων / συµµετέχουσα sprechen er spricht, gesprochen µιλώ denn (Wer kommt denn aus Schweden?) τότε, λοιπόν (Ποιος κατάγεται λοιπόν από τη Σουηδία;) etwas (= ein wenig) λίγο wohnen κατοικώ, µένω Seite auch liegen er liegt, ist gelegen (Tallinn liegt in Estland.) επίσης βρίσκοµαι, είµαι (Το Τάλλιν βρίσκεται στην Εσθονία.) in (+ A./D.) σε das Projekt -e (οµαδική) εργασία der Steckbrief -e προφίλ, περιγραφή ατόµου Nachbar/Nachbarin -n/-nen γείτονας / γειτόνισσα, εδώ: διπλανός / διπλανή vorstellen παρουσιάζω, συστήνω auf (Was heißt das auf Deutsch?) σε (Πώς το λένε στα γερµανικά;) das Heimatland -er πατρίδα Sprache -n γλώσσα Seite 12 buchstabieren συλλαβίζω mit (+ D.) µε der Rhythmus Rhythmen ρυθµός lernen µαθαίνω 15 Person -en άτοµο, πρόσωπο danke ευχαριστώ schön ωραίος Danke schön! Ευχαριστώ πολύ! 16 ander- (Die anderen raten.) άλλος (Οι άλλοι µαντεύουν.) raten er rät, geraten µαντεύω Seite 13 verstehen er versteht, verstanden καταλαβαίνω 17 Vorstellung -en παρουσίαση, σύσταση Leute Pl. άνθρωποι das Bild -er εικόνα 5

6 Information -en πληροφορία der Wohnort -e τόπος κατοικίας Seite 14 der Blick -e µατιά der Alltag Sg. καθηµερινότητα im Alltag στην καθηµερινότητα 1 Tschüs! Αντίο! das Wiedersehen Sg. επανασυνάντηση Auf Wiedersehen! Αντίο! Εις το επανιδείν! Nacht -e νύχτα Gute Nacht! Καληνύχτα! der Gott -er θεός Grüß Gott! (= süddeutsch für Guten Tag!) Χαίρεται! (Γερµανικά της Νότιας Γερµανίας) Servus! (= österreichisch für Guten Tag! / Auf Wiedersehen!) Χαίρεται! / Αντίο! (Αυστριακά) Grüezi! (= schweizerisch für Guten Χαίρεται! (Ελβετικά) Tag!) Salut!, auch Salü! (= schweizerisch für Guten Tag! / Auf Wiedersehen!) Χαίρεται! / Αντίο! (Ελβετικά) Moin, moin! (= norddeutsch für Guten Tag!) Χαίρεται! (Γερµανικά της Βόρειας Γερµανίας) 2 der Ort -e τόπος einig- (Einige Ländernamen haben einen Artikel.) µερικός (Μερικά ονόµατα χωρών έχουν άρθρο.) haben er hat, gehabt έχω der Artikel άρθρο Schweiz Sg. Ελβετία der Sprachenname -n όνοµα γλώσσας oft öfter, am häufigsten συχνά Endung -en κατάληξη Seite 15 Grammatik -en γραµµατική 3 das Fragewort -er ερωτηµατική λέξη Was? Τι; Wo? Πού; 4 Verbposition -en θέση του ρήµατος 5 das Alphabet -e αλφάβητο 6 Satzmelo -n τονισµός της πρότασης laut δυνατά, φωναχτά fallen er fällt, ist gefallen πέφτω steigen er steigt, ist gestiegen ανεβαίνω am (= an dem) (+ D.) στον / στη / στο 6

7 das Satzende -n τέλος της πρότασης am Satzende στο τέλος της πρότασης 2 Wie geht s? Τι κάνεις; Πώς πάει; Seite 16 gehen er geht, ist gegangen (Wie geht s? Es geht.) πηγαίνω (Τι κάνεις; - Έτσι κι έτσι.) Wie geht s? Τι κάνεις; Πώς πάει; nicht δεν so τόσο mögen er mag, mögen/gemocht µου αρέσει nein όχι der Saft -e χυµός ja ναι gern(e) lieber, am liebsten ευχαρίστως Seite 17 trinken er trinkt, getrunken πίνω der Kaffee Sg. καφές nehmen er nimmt, genommen (Nimmst du Milch und παίρνω (Παίρνεις γάλα και ζάχαρη;) Zucker?) Milch Sg. γάλα der Zucker Sg. ζάχαρη Selbstbenung Sg. σελφ-σέρβις, αυτοεξυπηρέτηση das Getränk -e ποτό der Tee -s τσάι der Espresso -s/espressi εσπρέσσο der Cappuccino -s/cappuccini καπουτσίνο das Wasser Sg. νερό der Orangensaft -e χυµός πορτοκάλι 1 Szene -n σκηνή zuordnen κατατάσσω 2 Antwort -en απάντηση der Apfelsaft -e χυµός µήλου Seite 18 3 sehr πολύ Ja/Nein-Frage -n ερώτηση που απαντάται µε ναι/όχι sammeln συλλέγω, µαζεύω, συγκεντρώνω an (+ A./D.) σε Tafel -n (Schultafel) (σχολικός) πίνακας 5 vorlesen er liest vor, vorgelesen διαβάζω φωναχτά 6 markieren σηµειώνω, βάζω σηµάδι richtig allein(e) σωστός µόνος 7

8 Seite 19 7 bei (+ D.) σε das Aupairmädchen κοπέλα οπέρ Student/Studentin -en/-nen φοιτητής / φοιτήτρια der Mann -er άντρας zu (Der Mann ist zu Hause.) σε (Ο άντρας είναι στο σπίτι.) das Haus -er σπίτι zu Hause στο σπίτι das Kind -er παιδί dann τότε hier εδώ frei ελεύθερος klar σαφώς, βεβαίως der Besuch -e επίσκεψη zu Besuch (Maria ist hier zu Besuch.) για επίσκεψη (Η Μαρία είναι εδώ για επίσκεψη.) machen (Was macht ihr in Deutschland?) κάνω (Τι κάνετε στη Γερµανία;) Deutschland Sg. (ohne Artikel) Γερµανία arbeiten δουλεύω, εργάζοµαι leben ζω nur µόνο toll τέλεια, θαυµάσια bald σύντοµα perfekt τέλειος das Mineralwasser Sg. µεταλλικό νερό 8 Verbform -en µορφή του ρήµατος das Personalpronomen προσωπική αντωνυµία Aufgabe -n άσκηση bis µέχρι, ως Verbendung -en κατάληξη του ρήµατος das Lernplakat -e αφίσα για το µάθηµα Seite 20 Übung -en άσκηση Zahl -en αριθµός notieren σηµειώνω mitsprechen er spricht mit, mitgesprochen µιλώ παράλληλα, επαναλαµβάνω 12 Handynummer -n αριθµός κινητού τηλεφώνου Vorwahl -en κωδικός (αριθµός) Telefonnummer -n (Abk. Tel.) αριθµός τηλεφώνου 8

9 das Handy -s κινητό (τηλέφωνο) 13 Adresse -n διεύθυνση Postleitzahl -en ταχυδροµικός κώδικας das Telefon -e τηλέφωνο Seite von (Zahlen von 13 bis 200) από (αριθµοί από το 13 ως το 200) dauern διαρκώ noch ακόµα Stunde -n ώρα (60 λεπτά) jetzt τώρα müde κουρασµένος 15 Kasse -n ταµείο machen (Kaffee, Wasser... macht eins achtzig.) κάνω, εδώ: κοστίζω (Καφές, νερό κοστίζουν ένα και ογδόντα.) viel mehr, am meisten πολύς Wie viel? Πόσο; der Euro -(s) (Hast du Euros?, aber: ευρώ Das macht 10 Euro.) der Cent -(s) λεπτό (υποδιαίρεση του ευρώ) zurück πίσω Zeitansage -n ανακοίνωση της ώρας Seite Ansage -n ανακοίνωση das Angebot -e προσφορά Anzeige -n διαφηµιστικό φυλλάδιο Seite passen zu (+ D.) (Vier Anzeigen passen zu den Aussagen.) ταιριάζω εδώ: µε (Τέσσερις διαφηµίσεις ταιριάζουν µε τις δηλώσεις.) Arbeitsanweisung -en οδηγίες εργασίας vorlesen er liest vor, vorgelesen διαβάζω φωναχτά Struktur -en δοµή 20 trennbar χωριζόµενος Seite 24 1 prima *, * υπέροχα, θαυµάσια super *, * καταπληκτικά, φανταστικά ganz (Wie geht s? Ganz gut.) εδώ: αρκετά (Πώς είσαι; - Αρκετά καλά.) schlecht άσχηµα 9

10 2 kosten κοστίζω 3 der Platz -e πλατεία das Fax -e φαξ -s ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 4 langsam αργά wiederholen επαναλαµβάνω erklären εξηγώ Seite 25 6 das Wort -e/ -er λέξη Konjugation -en κλίση ρηµάτων der Verbstamm -e θέµα του ρήµατος der Infinitiv -e απαρέµφατο der Singular -e ενικός der Plural -e πληθυντικός der Tipp -s συµβουλή meiste- (Die meisten Verben funktionieren wie wohnen.) ο πιο πολύς (Τα πιο πολλά ρήµατα κλίνονται όπως το κατοικώ.) funktionieren λειτουργώ wie όπως, σαν fragen ρωτώ 8 Übersicht -en γενική επισκόπηση Aufforderung -en εντολή, πρόσκληση Satzfrage -n ερωτηµατική πρόταση Rückfrage -n ερώτηση (διευκρίνησης) 3 Was kostet das? Πόσο κοστίζει αυτό; Seite 26 1 der Gegenstand -e αντικείµενο Wortliste -n κατάλογος λέξεων welch- (Welche Wörter kennen Sie?) ποιος / ποια / ποιο (Ποιες λέξεις γνωρίζετε;) kennen er kennt, gekannt γνωρίζω der Computer υπολογιστής der Drucker εκτυπωτής der Fernseher (der Fernsehapparat) τηλεόραση (συσκευή τηλεόρασης) der Kuli -s (Abk. für der στυλό Kugelschreiber, ) der Ordner ντοσιέ der Papierkorb -e καλάθι αχρήστων 10

11 Seite 27 2 der Bleistift -e µολύβι das Heft -e τετράδιο das Wörterbuch -er λεξικό Schere -n ψαλίδι Vase -n βάζο Lampe -n λάµπα der Videorecorder βίντεο der Kassettenrecorder κασετόφωνο Kassette -n κασέτα der Rasierapparat -e ξυριστική µηχανή Kaffeemaschine -n καφετιέρα Nähmaschine -n ραπτοµηχανή vielleicht ίσως Lavalampe -n λάµπα λάβας äh εε, καλά der Moment -e στιγµή zusammen µαζί billig φτηνός bestimmt (Der Drucker ist bestimmt kaputt.) σίγουρα (Ο εκτυπωτής είναι σίγουρα χαλασµένος.) kaputt χαλασµένος schauen κοιτάζω mal (= einmal) µια φορά natürlich φυσικά selbstverständlich αυτονόητο 3 der Preis -e τιµή der Fernsehapparat -e συσκευή Seite 28 5 fortsetzen τηλεόρασης συνεχίζω Liste -n λίστα 6 der Staubsauger ηλεκτρική σκούπα Waschmaschine -n πλυντήριο ρούχων der Wasserkocher βραστήρας νερού der Kühlschrank -e ψυγείο das Bügeleisen ηλεκτρικό σίδερο das Fahrrad -er ποδήλατο das Auto -s αυτοκίνητο der Schrank -e ντουλάπα Seite 29 8 bestimmt (der bestimmte Artikel) οριστικός (το οριστικό άρθρο) unbestimmt (der unbestimmte Artikel) αόριστος (το αόριστο άρθρο) das Maskulinum Maskulina αρσενικό der Füller (Abk. für Füllfederhalter, πένα 11

12 der, ) das Neutrum Neutra ουδέτερο das Femininum Feminina θηλυκό teuer ακριβός 9 beschreiben er beschreibt, beschrieben περιγράφω alt älter, am ältesten παλιός, µεγάλος (σε ηλικία), γέρος modern µοντέρνος praktisch πρακτικός 10 das Lehrbuch -er διδακτικό βιβλίο Seite der Flohmarkt -e υπαίθριο παζάρι (µεταχειρισµένων ειδών) der Kursraum -e αίθουσα του τµήµατος suchen ψάχνω 12 über (+ A./D.) πάνω από Seite -n σελίδα der Beispielsatz -e πρόταση-παράδειγµα Seite helfen er hilft, geholfen βοηθώ Verkäufer/ /-nen πωλητής / πωλήτρια Verkäuferin Käufer/Käuferin /-nen αγοραστής / αγοράστρια Qualität -en ποιότητα all- (Alles zusammen kostet 10 Euro.) όλος (Όλα µαζί κοστίζουν 10 ευρώ.) für (+ A.) για heute σήµερα So viel? Τόσο πολύ; zahlen πληρώνω nehmen er nimmt, genommen (Gut, ich nehme [= kaufe] Lampe.) παίρνω (Καλά, θα πάρω [= αγοράσω] τη λάµπα.) gebraucht (Die Lampe ist gebraucht.) µεταχειρισµένος (Η λάµπα είναι µεταχειρισµένη.) 14 lang(e) länger, am längsten µακρύς kurz kürzer, am kürzesten βραχύς, σύντοµος der Vokal -e φωνήεν das Buch -er βιβλίο das Nomen ουσιαστικό der Tisch -e τραπέζι 15 Region -en περιοχή Seite Wann? Πότε; das Telefongespräch -e τηλεφωνική συνοµιλία 12

13 Seite 33 Elektro-Second-Hand Sg. (ohne Artikel) κατάστηµα µεταχειρισµένων ηλεκτρικών συσκευών 18 das Kompositum Komposita σύνθετη λέξη auswählen διαλέγω, επιλέγω Seite 35 4 der Radioapparat -e συσκευή ραδιοφώνου 5 der Nominativ -e ονοµαστική negativ αρνητικός immer πάντα 6 der Konsonant -en σύµφωνο mehrer- (mehrere Konsonanten) µερικοί (µερικά σύµφωνα) Raststätte 1 σταθµός ανάπαυσης σε εθνική οδό Seite 36 1 Raststätte -n σταθµός ανάπαυσης σε εθνική οδό sagen λέω dazu σχετικά µ αυτό Sekunde -n δευτερόλεπτο pro (+ A.) ανά der Punkt -e πόντος, σηµείο Spielzeit -en διάρκεια παιχνιδιού Minute -n λεπτό (της ώρας) Sekretär/ -e/-nen γραµµατέας Sekretärin Straße -n οδός Nummer -n νούµερο, αριθµός 3 ansehen er sieht an, angesehen κοιτάζω Seite 37 bitten er bittet, gebeten παρακαλώ 4 konjugieren κλίνω (ρήµα) das Würfelspiel -e παιχνίδι µε ζάρια möchten er möchte, gemocht θέλω, επιθυµώ 5 das Diktat -e άσκηση ορθογραφίας der Text -e κείµενο Fremdsprache -n ξένη γλώσσα der Unterricht Sg. µάθηµα Pause -n διάλειµµα Seite 38 6 der Wortschatz -e λεξιλόγιο finden er findet, gefunden (Wie viele Gegenstände finden Sie im Bild?) βρίσκω (Πόσα αντικείµενα βρίσκετε στην εικόνα;) 13

14 CD -s CD der Kinderwagen καροτσάκι der Kochtopf -e κατσαρόλα das Radio -s ραδιόφωνο Schreibmaschine -n γραφοµηχανή 7 der Aussprache-Hit -s το τραγούδι της προφοράς Seite 39 8 hey herkommen er kommt her, ist hergekommen έι έρχοµαι εδώ mitmachen συµµετέχω doch αµέ, κι όµως geben er gibt, gegeben (Gib mir bitte ein S...) δίνω ( ώσε µου, σε παρακαλώ, ένα S ) ohne (+ A.) χωρίς der Stress Sg. άγχος, στρες fast σχεδόν fertig sein είµαι έτοιµος, έχω τελειώσει da εκεί, da sein είµαι εκεί, εδώ: έχω φτάσει ganz (Schon ist das Wort ganz buchstabiert.) εντελώς (Ήδη η λέξη έχει συλλαβιστεί effektiv ολόκληρη.) αποτελεσµατικά Wortschatzkarte -n κάρτα λεξιλογίου nachsehen er sieht nach, nachgesehen κοιτάζω, ρίχνω µια µατιά Vorderseite -n πρόσοψη, µπροστινή πλευρά Rückseite -n πίσω πλευρά der Wortakzent -e τονισµός της λέξης ab (+ D.) από das Kapitel - κεφάλαιο 9 regelmäßig τακτικά ελέγχω, δοκιµάζω testen der Montag -e (Abk. Mo.) ευτέρα der Dienstag -e (Abk. Di.) Τρίτη der Mittwoch -e (Abk. Mi.) Τετάρτη der Donnerstag -e (Abk. Do.) Πέµπτη der Freitag -e (Abk. Fr.) Παρασκευή der Samstag/Sonnabend -e (Abk. Sa.) Σάββατο der Sonntag -e (Abk. So.) Κυριακή wählen 10 kontrollieren ελέγχω beantworten απαντώ διαλέγω, επιλέγω 14

15 das Ergebnis -se αποτέλεσµα finden er findet, gefunden (Mein Ergebnis finde ich gut.) βρίσκω (Το αποτέλεσµά µου το βρίσκω καλό.) 4 Wie spät ist es? Τι ώρα είναι; Seite 40 der Nachmittag -e απόγευµα 1 aufwachen wacht auf, ist aufgewacht ξυπνώ bleiben er bleibt, ist geblieben µένω Seite 41 1 liegen aufstehen er liegt, hat/ist gelegen (im Bett liegen) er steht auf, ist aufgestanden είµαι ξαπλωµένος (είµαι ξαπλωµένος στο κρεβάτι) σηκώνοµαι (όρθιος) putzen καθαρίζω der Zahn -e δόντι duschen, duschen κάνω ντους das Viertel (auch: Es ist Viertel vor 12.) τέταρτο (Είναι 12 παρά τέταρτο.) vor (+ A./D.) πριν, παρά Uhr -en ώρα frühstücken τρώω πρωινό Zeitung -en εφηµερίδα fahren er fährt, ist gefahren πηγαίνω (µε µεταφορικό µέσο), οδηγώ zur (= zu der) (+ D.) προς τον/την/το, στον/στη/στο Schule -n σχολείο gehen er geht, ist gegangen (Er geht ins Büro.) πηγαίνω, περπατώ (Πηγαίνει στο γραφείο.) ins (= in das) (+ A.) στον, στη, στο das Büro -s γραφείο kochen µαγειρεύω das Mittagessen µεσηµεριανό φαγητό machen (Mittagspause machen) κάνω (κάνω µεσηµεριανό διάλειµµα) schlafen er schläft, geschlafen κοιµάµαι nach Hause (Er kommt nach Hause.) στο σπίτι (Έρχεται στο σπίτι.) einschalten ανοίγω [π.χ. ραδιόφωνο] korrigieren διορθώνω nach (Es ist fünf nach zwei.) µετά, και (Είναι δύο 15

16 Seite 40 2 και πέντε.) halb (Es ist halb 12.) µισός (Είναι έντεκα και µισή.) öffnen ανοίγω um στις [ώρα] Bäckerei -en αρτοποιείο, φούρνος zumachen (Die Bäckerei macht um 7 zu.) κλείνω (Ο φούρνος κλείνει στις 7.) das Erdgeschoss -e ισόγειο der Stock - (1. Stock, 2. Stock...) όροφος der Keller υπόγειο Öffnungszeit -en ωράριο λειτουργίας spät (Wie spät ist es?) αργά (Τι ώρα είναι;) Wie lange? Πόση ώρα; wissen er weiß, gewusst ξέρω leider δυστυχώς Seite 42 3 Uhrzeit -en ώρα [που δείχνει το ρολόι] aber αλλά zu sein (Die Bäckerei ist noch zu.) είµαι κλειστός (Ο φούρνος είναι ακόµα κλειστός.) 4 systematisch συστηµατικά offiziell επίσηµος Alltagssprache -n καθοµιλουµένη γλώσσα der Film -e ταινία zu Ende (Wann ist der Film zu Ende?) das Ende Sg. τέλος kurz kürzer, am kürzesten εδώ: λίγο 5 aufmachen ανοίγω στο τέλος (Πότε τελειώνει η ταινία;) klingeln κουδουνίζω der Wecker ξυπνητήρι das Abendessen δείπνο 6 jed- (Ich stehe jeden Morgen um κάθε (Κάθε πρωί fünf auf.) ξυπνώ στις πέντε.) der Morgen πρωί anfangen er fängt an, angefangen ξεκινώ, αρχίζω der Supermarkt -e σούπερ-µάρκετ Seite 43 7 einkaufen ψωνίζω essen er isst, gegessen τρώω das Brötchen ψωµάκι 8 morgens τα πρωινά mittags nachmittags τα µεσηµέρια τα απογεύµατα 16

17 abends τα βράδια wecken ξυπνώ der Mittag -e µεσηµέρι 9 zum (= zu dem) (+ D.) προς τον/την/το, στον/στη/στο 10 das Interview -s συνέντευξη antworten απαντώ Seite Freizeitaktivität -en δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο der Sport Sg. σπορ, αθλητισµός das Kino -s κινηµατογράφος das Theater θέατρο das Konzert -e συναυλία Disco -s ντισκοτέκ das Museum Museen µουσείο das Sonstige Sg. (ohne Artikel: άλλος, λοιπός Sonstiges) wichtig σηµαντικός Abkürzung -en συντοµογραφία Volkshochschule -n (Abk. VHS) σχολείο λαϊκής επιµόρφωσης evangelisch ευαγγελικός katholisch καθολικός das Original -e πρωτότυπο der Untertitel υπότιτλος der Turnverein -e αθλητικός όµιλος der Fußballclub -s ποδοσφαιρικός σύλλογος der Discjockey -s (Abk. DJ, der-s) ντισκ-τζόκεϊ Woche -n εβδοµάδα auf (+ A.) σε auf einen Blick µε µια µατιά Veranstaltung -en εκδήλωση der Juli -s Ιούλιος 12 Verabredung -en ραντεβού Wohin? geben er gibt, gegeben (Was gibt s?) (Προς τα) πού; δίνω (Τι γίνεται;) es gibt υπάρχει, υπάρχουν Was gibt s? Τι γίνεται; Zeit -en χρόνος, εποχή Wozu? Για τι; Για ποιο σκοπό; Überraschung -en έκπληξη na και 13 interessieren ενδιαφέρω 14 mitkommen er kommt mit, ist mitgekommen έρχοµαι (µαζί µε κάποιον άλλο) 17

18 morgen αύριο Warum? Γιατί; können er kann, können /gekonnt µπορώ das Schwimmbad -er πισίνα Lust -e όρεξη, διάθεση der Zoo -s ζωολογικός κήπος der Park -s πάρκο der Biergarten - υπαίθρια µπιραρία das Bowling Sg. µπόουλινγκ das Schwimmen Sg. κολύµβηση das Stadtfest -e γιορτή της πόλης gegen (+ A.) (Der Film ist gegen 10 zu Ende.) κατά (Η ταινία τελειώνει κατά τις 10.) betrachten κοιτάζω, παρατηρώ Seite Seite 47 stehen er steht, gestanden (Wo steht das?) στέκοµαι, βρίσκοµαι (Πού βρίσκεται αυτό;) anrufen er ruft an, angerufen τηλεφωνώ Was ist los? Τι συµβαίνει; 16 gestern χθες Vergangenheitsform -en παρελθοντικός τύπος erkennen er erkennt, erkannt αναγνωρίζω Vergangenheit Sg. παρελθόν das Präteritum Sg. παρατατικός Seite 48 1 Zeitangabe -n χρονικός προσδιορισµός 2 übermorgen µεθαύριο beginnen er beginnt, begonnen αρχίζω, ξεκινώ der Zirkus -se τσίρκο ungefähr περίπου 3 montags τις ευτέρες nstags τις Τρίτες mittwochs τις Τετάρτες Tennis Sg. τένις Seite 49 4 trennbar χωριζόµενος trennbare Verben χωριζόµενα ρήµατα Satzklammer -n δοµή σε άγκιστρα 5 Betonung -en τονισµός der Wortteil -e µέρος της λέξης 6 einfach απλός entschuldigen συγχωρώ telefonieren τηλεφωνώ Polizei -en αστυνοµία 18

19 5 Haben wir alles? Τα έχουµε όλα; Seite 50 drankommen er kommt dran, ist έρχεται η σειρά µου 1 drangekommen das Weißbrot -e άσπρο ψωµί der Kasten -en κουτί, κιβώτιο komplett πλήρης das Gramm (Abk. g) γραµµάριο der Käse τυρί der Gouda-Käse τυρί γκούντα dahinten εκεί πίσω Seite 51 das Kilo (= Kilogramm, das, ) κιλό (Abk. kg) das Pfund -e (aber: zwei Pfund) µισό κιλό der Liter (Abk. l) λίτρο Flasche -n µπουκάλι das Bier -e (aber: Bitte zwei Bier.) µπίρα Packung -en συσκευασία, εδώ: πακέτο Butter Sg. βούτυρο Dose -n κονσέρβα, κουτί Möhre -n καρότο das Glas -er βάζο Olive -n ελιά Seite 50 das Mehl Sg. αλεύρι das Fleisch Sg. κρέας Wurst -e λουκάνικο, αλλαντικά das Milchprodukt -e γαλακτοκοµικό προϊόν Seite 51 das Brot -e ψωµί der Kuchen κέικ, γλυκό das Gemüse λαχανικά das Obst Sg. φρούτα Seite52 kaufen αγοράζω 2 der Apfel - µήλο Banane -n µπανάνα Birne -n αχλάδι das Ei -er αυγό der Essig Sg. ξίδι Fleischwurst -e λουκάνικο από βραστό χοιρινό Gurke -n αγγούρι der Honig -e µέλι der Joghurt -s γιαούρτι Kartoffel -n πατάτα 19

20 Kiwi -s ακτινίδιο Lammkeule -n µπούτι αρνιού Leberwurst -e αλλαντικό από συκώτι Mango -s µάγκο Margarine Sg. µαργαρίνη Marmelade -n µαρµελάδα Nudel -n ζυµαρικά, µακαρόνια das Öl -e λάδι Orange -n πορτοκάλι der Pfeffer Sg. πιπέρι der Pfirsich -e ροδάκινο der Reis Sg. ρύζι das Rindfleisch Sg. µοσχαρίσιο / βοδινό κρέας Salami -s σαλάµι das Salz Sg. αλάτι der Schinken ζαµπόν das Schnitzel σνίτσελ das Schweinefleisch Sg. χοιρινό κρέας das Steak -s µπριζόλα Tomate -n ντοµάτα Zitrone -n λεµόνι Zwiebel -n κρεµµύδι 3 das Wochenende -n σαββατοκύριακο der Einkaufszettel λίστα για ψώνια Scheibe -n φέτα 4 das Spiel -e παιχνίδι Seite 53 5 Pluralform -en τύπος του πληθυντικού Pluralendung -en κατάληξη του πληθυντικού Wörterliste -n κατάλογος λέξεων 7 der Laden - κατάστηµα, µαγαζί der Tante-Emma-Laden - παντοπωλείο της γειτονιάς das Lebensmittel τρόφιµα das Problem -e πρόβληµα ct (= Cent) λεπτό (υποδιαίρεση του ευρώ) bekommen er bekommt, bekommen (Sie bekommt keine Tomaten.) παίρνω, λαµβάνω ( εν παίρνει ντοµάτες.) zu viel (Das ist zu viel Geld.) πάρα πολύ (υπερβολικά πολύ) (Αυτά είναι πάρα πολλά λεφτά.) 20

21 zu wenig weniger, am wenigsten πολύ λίγος das Geld Sg. λεφτά, χρήµατα 8 das Kaufhaus -er πολυκατάστηµα Metzger/Metzgerin /-nen κρεοπώλης / κρεοπώλισσα der Kiosk -e περίπτερο Tankstelle -n πρατήριο καυσίµων, βενζινάδικο das Amt -er δηµόσια υπηρεσία das Informationsplakat -e ενηµερωτική αφίσα Seite 54 wünschen εύχοµαι 9 nächst- (Wer ist der Nächste?) επόµενος (Ποιος είναι ο επόµενος;) Kunde/Kundin -n/-nen πελάτης / πελάτισσα 10 weltweit παγκοσµίως Bohne -n φασόλι der Maniok -s µανιόκα 11 der Laut -e φθόγγος Münze -n νόµισµα 12 der Möhrensalat -e καροτοσαλάτα Seite das Menü -s µενού Vorspeise -n ορεκτικό Hauptspeise -n κυρίως γεύµα der Nachtisch -e επιδόρπιο 14 fehlen λείπω 15 Akkusativendung -en κατάληξη της αιτιατικής schneiden er schneidet, geschnitten κόβω machen (Ich mache den Salat.) κάνω (Κάνω τη σαλάτα.) der Salat -e σαλάτα Soße -n σάλτσα das Olivenöl -e ελαιόλαδο der Knoblauch Sg. σκόρδο Gemüsesuppe -n χορτόσουπα der Brokkoli Sg. µπρόκολο / Paprika -s πιπεριά der der Sellerie Sg. σέλινο der Weißkohl Sg. λάχανο reichen φτάνω, αρκώ Pizza -s πίτσα das Päckchen πακέτο Hefe Sg. µαγιά Mist! Να πάρει! Σκατά! 21

22 mehr (Wir haben keine Milch mehr.) πια, πλέον ( εν έχουµε άλλο γάλα.) machen (Das macht nichts.) κάνω ( εν πειράζει.) wie (Dann nehme ich Wasser wie in Italien.) σαν, όπως (Τότε θα πάρω νερό όπως στην Ιταλία.) 16 holen φέρνω Seite 56 Zucchini κολοκυθάκι der Auflauf -e ογκρατέν der Kartoffel-Zucchini- Auflauf -e g (= Gramm, das, ) γραµµάριο süß γλυκός Sahne Sg. κρέµα γάλακτος Muskatnuss -e µοσχοκάρυδο der Estragon Sg. εστραγκόν Vorbereitung -en προετοιµασία ογκρατέν µε πατάτες και κολοκυθάκια schälen ξεφλουδίζω anbraten er brät an, angebraten τσιγαρίζω Auflaufform -en σκεύος για ογκρατέν waschen er wäscht, gewaschen πλένω dünn λεπτός Seite 57 schichten στοιβάζω der Backofen - φούρνος auf (auf 200º vorheizen) σε (προθερµαίνω στους 200º) der Grad -e (Zeichen:º) βαθµός θερµοκρασίας (σύµβολο:º) vorheizen προθερµαίνω verrühren ανακατεύω würzen καρυκεύω fein λεπτός Eiersahne Sg. κρέµα µε αυγά gleichmäßig οµοιόµορφα der Deckel καπάκι der Herd -e κουζίνα stellen ( Auflaufform in den Herd stellen) βάζω (βάζω το σκεύος στο φούρνο) mittler- ( Auflaufform auf mittlere Schiene stellen) µεσαίος (βάζω το σκεύος στο µεσαίο επίπεδο) Schiene -n ράγα, επίπεδο ca. (= circa) περίπου garen µαγειρεύω σε χαµηλή φωτιά danach µετά απ αυτό, έπειτα 22

23 Seite Seite wegnehmen er nimmt weg, βγάζω weggenommen das Kochrezept -e συνταγή φαγητού das Internet Sg. διαδίκτυο, ίντερνετ das Rezept -e συνταγή Reihenfolge -n σειρά, ακολουθία Oma -s γιαγιά Zutat -en υλικό, συστατικό der Fisch -e ψάρι 19 Petersilie Sg. µαϊντανός der Schnittlauch Sg. πρασουλίδα Seite 58 1 dran sein er ist dran, ist dran gewesen είναι η σειρά µου das Stück -e κοµµάτι am Stück σε κοµµάτι ein bisschen λίγο mehr (siehe: viel) περισσότερος o.k. (Abk. für okay) εντάξει Tüte -n σακούλα vorn(e) µπροστά rechts δεξιά links αριστερά 2 Ausnahme -n εξαίρεση der Alkohol Sg. αλκοόλ das Fremdwort -er ξένη λέξη zählbar µετρήσιµος der Kuss -e φιλί 6 Guten Appetit! Καλή όρεξη! Seite 60 der Appetit Sg. όρεξη Guten Appetit! Καλή όρεξη! der Hamburger χάµπουργκερ das Rippchen παϊδάκι das Kasseler Rippchen παϊδάκι από παστό ή καπνιστό κρέας das Sauerkraut Sg. λάχανο τουρσί der Frankfurter Kranz -e είδος γλυκού από τη Φρανκφούρτη das Zürcher Geschnetzelte Sg. φαγητό από τη Ζυρίχη µε κρέας κοµµένο σε µικρά κοµµάτια Seite 61 der Berliner (ein Gebäck) ντόνατ µε γέµιση µαρµελάδας 23

24 das Allerlei Sg. ποικιλία das Leipziger Allerlei Sg. (eine Speise) φαγητό µε ποικιλία λαχανικών από τη Λειψία Weißwurst -e άσπρο λουκάνικο Münchener Weißwurst -e άσπρο λουκάνικο Μονάχου das Wiener Schnitzel βιεννέζικο σνίτσελ 1 typisch χαρακτηριστικός das Gericht -e ( Speise) φαγητό, πιάτο der Städtename -n όνοµα πόλης Karte -n χάρτης Paella -s παέγια Spaghetti Pl. µακαρόνια 2 das Wortfeld -er σηµασιολογικό πεδίο das Essen Sg. φαγητό der Schweinebraten ψητό χοιρινό das Würstchen µικρό λουκάνικο das Frankfurter Würstchen λουκάνικα Φρανκφούρτης Bratwurst -e τηγανητό ή ψητό λουκάνικο Thüringer Bratwurst -e τηγανητό ή ψητό λουκάνικο από τη Θουριγγία der Wein -e κρασί Apfelsaftschorle -n χυµός µήλου µε µεταλλικό νερό das Kännchen µικρή καφετιέρα / τσαγιέρα Tasse -n φλιτζάνι das Besteck -e µαχαιροπίρουνο das Geschirr Sg. σερβίτσιο πιάτων der Löffel κουτάλι das Messer µαχαίρι Gabel -n πιρούνι 2 der Teller πιάτο 3 schmecken έχω γεύση, είµαι νόστιµος Pommes Pl. (= Pommes frites) τηγανιτές πατάτες Bratkartoffel -n (nur Pl. gebräuchlich) τηγανιτές πατάτες σε κύβους ή φέτες Seite 62 Speisekarte -n κατάλογος, µενού 4 Speise -n φαγητό, έδεσµα bestellen παραγγέλνω golden *, * χρυσός der Adler αετός 24

25 das Restaurant -s εστιατόριο Küche -n κουζίνα Tagessuppe -n σούπα ηµέρας Tomatensuppe -n ντοµατόσουπα kalt kälter, am kältesten κρύος Vorspeisenplatte -n πιάτο ορεκτικών das Fleischgericht -e πιάτο µε κρέας das Fischgericht -e πιάτο µε ψάρι das Zigeunerschnitzel τσιγγάνικο σνίτσελ (µε πικάντικη σάλτσα) das Rindersteak -s µοσχαρίσια µπριζόλα der Semmelknödel κεφτές από ψωµί das Rindergulasch -e/s γκούλας µε µοσχάρι das Putenschnitzel σνίτσελ γαλοπούλας backen er bäckt/backt, gebacken ψήνω (gebackenes Schnitzel) grün πράσινος das Heringsfilet -s φιλέτο ρέγκας Sahnesoße -n σάλτσα µε κρέµα γάλακτος Salzkartoffel -n (meist Pl.) βραστή πατάτα vegetarisch χορτοφαγικός Gemüselasagne -n λαζάνια µε λαχανικά der Risotto -s ριζότο frisch φρέσκος der Pilz -e µανιτάρι Jahreszeit -en εποχή (του χρόνου) Calzone καλτσόνε das Nudelgericht -e πιάτο ζυµαρικών Hackfleischsoße -n σάλτσα µε κιµά Lasagne -n λαζάνια 5 Familie -n οικογένεια bringen er bringt, gebracht φέρνω gleich (Ich bringe Speisekarte gleich.) αµέσως (Φέρνω αµέσως τον κατάλογο.) 6 Suppe -n σούπα der Weizen Sg. σιτάρι das Weizenbier -e µπίρα από σιτάρι das Dessert -s επιδόρπιο Seite 63 4 gemischt µικτός, ανάµικτος das Eis Sg. (Speiseeis) παγωτό heiß ζεστός Himbeere -n σµέουρο das Vanilleeis Sg. παγωτό βανίλια 25

26 alkoholisch αλκοολικός vom (= von dem) (+ D.) (Bier από vom Fass) τον/την/το(βαρελίσια µπίρα) das Fass -er βαρέλι der Weißwein -e λευκό κρασί trocken ξηρός Weißweinschorle -n λευκό κρασί µε ανθρακούχο νερό der Rotwein -e κόκκινο κρασί alkoholfrei µη αλκοολούχος Limonade -n αναψυκτικό, αεριούχο ποτό warm wärmer, am wärmsten ζεστός inklusive (Abk. inkl.) συµπεριλαµβανοµένου das Prozent -e (aber: 10 Prozent) (Zeichen: %) ποσοστό (σύµβολο: %) Mehrwertsteuer (Abk. MwSt.) φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) das Benungsgeld -er φόρος υπηρεσιών 8 der Tomatensalat -e ντοµατοσαλάτα 10 Rechnung -en λογαριασµός der Fehler λάθος getrennt (Wir zahlen getrennt.) χωριστά (Πληρώνουµε χωριστά.) trennen χωρίζω Seite Imbissbude -n σνακ-µπαρ, φαστφουντάδικο Rindswurst -e µοσχαρίσιο λουκάνικο Currywurst -e λουκάνικο µε σάλτσα κάρυ rot röter, am rötesten κόκκινος weiß λευκός, άσπρος Frikadelle -n κεφτές, µπιφτέκι das Hähnchen κοτόπουλο das Schnitzelbrötchen ψωµάκι µε σνίτσελ belegtes Brötchen καναπεδάκι das Heringsbrötchen ψωµάκι µε ρέγκα das Lachsbrötchen ψωµάκι µε σολοµό Portion -en µερίδα Seite der Hunger Sg. πείνα der Cheeseburger χάµπουργκερ µε τυρί probieren δοκιµάζω 26

27 der Gemüseburger χάµπουργκερ µε λαχανικά der Senf Sg. µουστάρδα 15 der Vorschlag -e πρόταση Sie-Form -en τύπος ευγενείας du-form -en τύπος δευτέρου ενικού ihr-form -en τύπος δευτέρου πληθυντικού 16 Igitt! Μπλιάχ! Idee Ideen ιδέα 17 international διεθνής Kneipe -n µπιραρία das Lebensmittelgeschäft -e παντοπωλείο Seite 66 das Lieblingsessen αγαπηµένο φαγητό 18 zuerst πρώτα, αρχικά das Frühstück Sg. πρωινό, πρόγευµα falsch λάθος Seite der Notizzettel σηµείωµα Lesetechnik -en τεχνική ανάγνωσης das Thema Themen θέµα das Stichwort -e/ -er λέξη-κλειδί genau ακριβώς 20 der Hauptsatz -e κύρια πρόταση der Nebensatz -e δευτερεύουσα πρόταση weil γιατί, επειδή während ενώ, καθώς wenn αν, όταν Grafik -en γραφική απεικόνιση Konjunktion -en σύνδεσµος als όταν damit ώστε να, για να dass ότι, πως obwohl παρόλο που, αν και nachdem αφού Seite 68 1 Kellner/ Kellnerin /-nen σερβιτόρος / σερβιτόρα der Gast -e καλεσµένος, πελάτης 2 der Service -s εξυπηρέτηση Steuer -n φόρος geben er gibt, gegeben (Trinkgeld geben) δίνω ( ίνω φιλοδώρηµα) der Stuhl -e καρέκλα besetzt (Ist der Platz besetzt?) κατειληµµένος 27

28 Seite 69 3 (Είναι κατειληµµένη η θέση;) besetzen καταλαµβάνω Schorle -n χυµός ή κρασί αναµιγµένα µε µεταλλικό νερό letzt- (Das letzte Wort bestimmt τελευταίος (Η den Artikel.) τελευταία λέξη καθορίζει το άρθρο.) bestimmen ορίζω, καθορίζω Freund/Freundin -e/-nen φίλος / φίλη 4 6 der Imperativsatz -e πρόταση σε προστακτική 7 das Präsens Sg. ενεστώτας der Imperativ -e (meist Sg.) προστακτική Seite 70 1 Raststätte 2 der Kopf -e κεφάλι das Wiederholungsspiel -e παιχνίδι επανάληψης der Start -s εκκίνηση, αφετηρία nennen er nennt, genannt ονοµάζω zählen (von 1 bis 10 zählen) µετρώ je εκάστοτε, ανά Reihe -n σειρά Seite 71 der Laptop -s φορητός υπολογιστής das Gegenteil -e αντίθετο der Deutschunterricht Sg. µάθηµα Γερµανικών der Wochentag -e µέρα της εβδοµάδας Obstsorte -n είδος φρούτου Pluralform -en τύπος πληθυντικού ihr-form -en τύπος δευτέρου πληθυντικού Seite 72 der Vormittag -e πρωί 2 3 verkaufen πουλώ bezahlen πληρώνω mitbringen er bringt mit, mitgebracht φέρνω (µαζί µου) Seite 73 4 das Trinken Sg. ποτό (το να πίνεις) Statistik -en στατιστική das Erfrischungsgetränk -e αναψυκτικό das Frischobst Sg. φρέσκα φρούτα der Fruchtsaft -e χυµός φρούτων 28

Glossar Deutsch Griechisch

Glossar Deutsch Griechisch Berliner Platz 1 Deutsch im Alltag Glossar Deutsch Griechisch Kapitel 1 12 Kapitel 1 vorstellen (sich), er stellt (sich) vor, hat (sich) παρουσιάζομαι, συστήνομαι vorgestellt begrüßen, er begrüßt, begrüßt

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch als Fremdsprache

Deutsch als Fremdsprache Deutsch als Fremdsprache A1 των Stefanie Dengler Paul Rusch Helen Schmitz Tanja Sieber Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο Μετάφραση: Σπύρος Κουκίδης A1: Materialien Deutsch als Fremdsprache Teilbände Kurs- und

Διαβάστε περισσότερα

Aussichten A1. Glossar Lektionen 1 bis 10. LEKTION 1 Alles neu! Nomen. το αυτοκίνητο. ο καθηγητής γυμναστικής. το ξενοδοχείο.

Aussichten A1. Glossar Lektionen 1 bis 10. LEKTION 1 Alles neu! Nomen. το αυτοκίνητο. ο καθηγητής γυμναστικής. το ξενοδοχείο. Glossar Lektionen 1 bis 10 LEKTION 1 Alles neu! Nomen das Haus die Wohnung der Balkon die Tür das Fenster die Klingel das Auto das Handy die Lampe der Mann die Frau das Kind die Nachbarin der Sohn der

Διαβάστε περισσότερα

Wortliste Kursbuch A1

Wortliste Kursbuch A1 Stichwort Seite Kapitel 1: Hallo, ich heiße...! Antwort, die, -en 8 απάντηση du 8 εσύ einmal 8 μια φορά Noch einmal! ακόμη μια φορά! gut 8 καλός Guten Tag! 8 Καλημέρα! hallo 8 γεια heißen 8 ονομάζομαι

Διαβάστε περισσότερα

Zimmer frei Aktuelle Ausgabe

Zimmer frei Aktuelle Ausgabe Zimmer frei Aktuelle Ausgabe Deutsch im Hotel Griechisches Glossar KLETT HELLAS ATHEN ~ 1 ~ Lektion 1 Ankunft der Gäste Άφιξη πελατών 1 Αngemeldete Gäste empfangen. Υποδοχή πελατών με κράτηση. angemeldet

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος Glossar zu Kurs- und Arbeitsbuch Maria Papadopoulou Aliki Balser Hueber Hellas

τεύχος Glossar zu Kurs- und Arbeitsbuch Maria Papadopoulou Aliki Balser Hueber Hellas B τεύχος για το Δημοτικό Glossar zu Kurs- und Arbeitsbuch Maria Papadopoulou Aliki Balser Hueber Hellas Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, το γλωσσάριο αυτό θα σε βοηθήσει να μάθεις πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ατεύχος. Glossar. Hueber Hellas. zu Kurs- und Arbeitsbuch. Maria Papadopoulou

Ατεύχος. Glossar. Hueber Hellas. zu Kurs- und Arbeitsbuch. Maria Papadopoulou Ατεύχος για το Δημοτικό Glossar zu Kurs- und Arbeitsbuch Maria Papadopoulou Hueber Hellas Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, το γλωσσάριο αυτό θα σε βοηθήσει να μάθεις πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

Praxis Verlag 2011 1 Elasidon 30 11854 Athen 210 36 26 876 info@praxis.gr

Praxis Verlag 2011 1 Elasidon 30 11854 Athen 210 36 26 876 info@praxis.gr Test 1 SA meist(ens) / oft / in der Regel benutzen A manchmal mit D fahren, manchmal (aber auch) mit D Wenn ich viel / wenig / gar keine Zeit habe, fahre ich mit D e S-Bahn / e U-Bahn / s Moped, -s / s

Διαβάστε περισσότερα

Learn Greek GR101 18.02.2005/4 GR101

Learn Greek GR101 18.02.2005/4 GR101 Learn Greek GR101 18.02.2005/1 GR101 Learn Greek GR101 18.02.2005/2 GR101 Lesson 1 Lesson 2 Lesson 4 Lesson 5 τι; was? όχι nein άλλος,~η,~ο ein Anderer,~,~es να Das ist... ναι ja δεν nicht το ταβάνι Decke

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 119 2 Φεβρουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.52/82/8096/Γ1 Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Γαλλικής και Γερμα νικής Γλώσσας για

Διαβάστε περισσότερα

Glossar Deutsch Griechisch

Glossar Deutsch Griechisch Deutsch im Alltag Glossar Deutsch Griechisch Kapitel 13 24 Kapitel 13 Das steht dir gut! der Anzug, -e die Bluse, -n der Gürtel, - das Hemd, -en die Hose, -n die Jeans, - die Jogginghose, -n das Kleid,

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch für Jugendlic

Deutsch für Jugendlic n s Team Team Deutsch Deuts Deutsch für Jugendlic Γερμανικά για νέους er Doppelseite Team Deutsch Kursbuch 3 Portfolio ISBN 978-3-12-675960-1 B1 Team Deutsch Γερμανικά για νέους Portfolio Elke Körner Anke

Διαβάστε περισσότερα

DaF kompakt B1 Lektion 19

DaF kompakt B1 Lektion 19 DaF kompakt B1 Lektion 19 Lektion 19 Kb.S. 156 der Trainee, -s ο ασκούμενος auf nach Liechtenstein πάμε στο Liechtenstein die Ansicht, -en η άποψη sprechen über +A (er spricht sprach hat μιλάω για gesprochen)

Διαβάστε περισσότερα

Aussichten A2 Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20

Aussichten A2 Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20 Aussichten A2 Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20 LEKTION 11 Gute Musik hier! Nomen das Instrument, -e das Saxofon, -e die Gitarre, -n die Trompete, -n das Schlagzeug, -e die Geige, -n das

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)

Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα Ζωάκου Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

σελ. (3-12) σελ. (13-22) σελ. (23-28) σελ. (29-36) σελ. (37-44) σελ. (45-52) σελ. (53-62) σελ. (63-70)

σελ. (3-12) σελ. (13-22) σελ. (23-28) σελ. (29-36) σελ. (37-44) σελ. (45-52) σελ. (53-62) σελ. (63-70) τετράδιο επίπεδο Α1 Ενότητες Αλφαβητικό Σύστημα Εγώ και οι άλλοι Μετακινήσεις Συναλλαγές Κοινωνική Ζωή Εργασία Κοινωνικές Υπηρεσίες ΜΜΕ Συγγραφική Ομάδα Θανάσης Αγάθος Ιωάννης Γαλαντόμος Βαγγέλης Ιντζίδης

Διαβάστε περισσότερα

Magnet. Γερμανικά για νέους. Portfolio

Magnet. Γερμανικά για νέους. Portfolio Magnet Γερμανικά για νέους Portfolio Magnet Portfolio Elke Körner Redaktion: Agnieszka Jurga, Annette Kuppler Layoutkonzeption und Herstellung: Zeynep Kathmann Illustrationen: Monica Fucini, Anikibobo,

Διαβάστε περισσότερα

Er konnte ~ein paar Brocken Italienisch. Ήξερε κάτι σπασµένα ιταλικά.

Er konnte ~ein paar Brocken Italienisch. Ήξερε κάτι σπασµένα ιταλικά. P.P. PAAR (ein) [is von: einige (etc.)]: 1) µερικοί, -ές, -ά: ein paar Wochen (einige Wochen) später µερικές εβδοµάδες αργότερα es wurden ein paar Reden auf Grillparzer gehalten und ein paar Worte über

Διαβάστε περισσότερα

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία KAUSA Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία Zugewanderte Eltern unterstützen ihre Kinder beim Einstieg ins Berufsleben Γονείς που μετανάστευσαν στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die W.W. WAAGE, die: 1) [Gerät zum Wiegen]: a) η ζυγαριά: ich stieg (ich stellte) mich [im Badezimmer] auf die Waage ανέβηκα στη ζυγαριά b) ο ζυγός: Die Energiebilanz des Organismus ist wie eine Waage, die

Διαβάστε περισσότερα

S.S. SAAL, der: der Gerichtssaal η αίθουσα (του) δικαστηρίου. SAARLAND [deutsches Bundesland] το Κρατίδιο του Σάαρ

S.S. SAAL, der: der Gerichtssaal η αίθουσα (του) δικαστηρίου. SAARLAND [deutsches Bundesland] το Κρατίδιο του Σάαρ S.S. SAAL, der: der Gerichtssaal η αίθουσα (του) δικαστηρίου SAARLAND [deutsches Bundesland] το Κρατίδιο του Σάαρ SAATGUT, das ο σπόρος [bzw. auch:] οι σπόροι SACHE, die: 1) [is von Objekt, Gegenstand]:

Διαβάστε περισσότερα

Griechische Sprichwörter und Redensarten

Griechische Sprichwörter und Redensarten Griechische Sprichwörter und Redensarten Ελληνικές παροιμίες και ιδιωτισμοί Dr. Herbert Lehrke - Oktober 2009 - Version 0.9.5-725 Einträge Email: dr-hl@t-online.de Inhalt und Aufbau: In der ersten Zeile

Διαβάστε περισσότερα

εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας

εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας & τετράδιο ασκήσεων επίπεδο Α1 γλώσσα, την Σχεδιασμός έκδοσης: Εκτύπωση: access Γραφικές Τέχνες Α.Ε. Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. DOSSIER_1.indd 1 19/5/2011

Διαβάστε περισσότερα

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12 4. Jahr - Ausgabe 31 SEPTEMBER 2014 Ημερήσιες διατροφικές ανάγκες του οργανισμού. Σελίδα 06 Γιορτή Κρασιού στο Καστράκι Καλαμπάκας Σελίδα 03 Zwölf Maßnahmen zur Absicherung gegen Angriffe aus dem Internet

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο.

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο. στην Ούζμα... Το βιβλίο αυτό τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα το Μάιο του 2012. Διακινείται έξω από τον εμπορευματικό κόσμο και μακριά από κάθε χαρακτηριστικό του. Ανεκτίμητο, χωρίς κανένα αντίτιμο και εχθρικό

Διαβάστε περισσότερα

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων.

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων. Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP Agreement number 2010 4125/001-001 Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ MODALVERBEN können müssen dürfen sollen wollen mögen ich kann muss darf soll will möchte mag du kannst musst darfst sollst willst möchtest magst er/sie/es kann muss darf soll will

Διαβάστε περισσότερα

εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας

εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας & τετράδιο ασκήσεων επίπεδο Α2 γλώσσα, την Σχεδιασμός έκδοσης: Εκτύπωση: access Γραφικές Τέχνες Α.Ε. Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. DOSSIER_2.indd 1 19/5/2011

Διαβάστε περισσότερα

Magnet A2 Glossar Lektionen 11 bis 20 Lektion 11

Magnet A2 Glossar Lektionen 11 bis 20 Lektion 11 Magnet A2 Glossar Lektionen 11 bis 20 Lektion 11 Kb.S.8 der Einkauf, "-e das Geschäft, -e der Kühlschrank, "e Der Kühlschrank ist leer. leer die Bäckerei, -en der Supermarkt, "e einkaufen (er kauft ein

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο

Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο das griechische Alphabet Städte- und Inselnamen Vor- und Nachnamen Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο Καβάλα, Αθήνα, Ρόδος. Griechische Städte- und Inselnamen. a. Ordnen Sie die Nummern der zugehörigen Orte

Διαβάστε περισσότερα