Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling. Anne Köker

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling. Anne Köker"

Transcript

1 Γερµανικά για Ενήλικες Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling σε συνεργασία µε την Anne Köker Γλωσσάριο Γερµανικά-Ελληνικά Μετάφραση: Dr. Anthi Wiedenmayer

2 Συντοµογραφίες Abk. Συντοµογραφία Μεταφωνία (Umlaut) κατά το σχηµατισµό του πληθυντικού σε ουσιαστικά *,* Επίθετα χωρίς συγκριτικό και υπερθετικό βαθµό Pl. Sg. (+A.). (+D.) (+A./D.) Ουσιαστικά που συναντώνται µόνο στον πληθυντικό αριθµό Ουσιαστικά που συναντώνται µόνο στον ενικό αριθµό Πρόθεση µε αιτιατική Πρόθεση µε δοτική Πρόθεση µε αιτιατική ή δοτική 2

3 1 Hallo! Γεια! Seite 6 Hallo! Γεια! Anmeldung -en εγγραφή, δήλωση συµµετοχής das Sekretariat -e γραµµατεία der Seminarraum -e αίθουσα σεµιναρίων Bibliothek -en βιβλιοθήκη Cafeteria -s καφετέρια Hausmeister/ Hausmeisterin /-nen επιστάτης / επιστάτρια Toilette -n τουαλέτα gut besser, am besten καλός der Tag -e ηµέρα Guten Tag! Καληµέρα! heißen er heißt, geheißen ονοµάζοµαι sein er ist, ist gewesen είµαι Wie? (Wie heißen Sie?) Πώς; (Πώς ονοµάζ εστε;) das Lernziel -e εκπαιδευτικός στόχος Seite 7 1 Kursliste -n λίστα συµµετεχόντων στο τµήµα lesen er liest, gelesen διαβάζω und και hören ακούω bitte παρακαλώ Wer? (Wer ist das?) Ποιος; (Ποιος είναι αυτός;) ankreuzen σηµειώνω µε σταυρό, σταυρώνω 2 Frage -n ερώτηση im (= in dem) (+ D.) στον / στη / στο der Kurs -e τµήµα machen (eine Liste machen) κάνω, φτιάχνω (κάνω µια λίστα) Woher? Από πού; kommen er kommt, ist gekommen (Woher kommen Sie?) έρχοµαι, κατάγοµαι (Από πού κατάγεστε;) aus (+ D.) από der Deutschkurs -e τµήµα εκµάθησης γερµανικών Kursleiter/Kursleiterin -/-nen καθηγητής / καθηγήτρια der Familienname -n επίθετο, επώνυµο 3

4 Seite 8 3 der Vorname -n όνοµα das Land -er χώρα Stadt -e πόλη der Name -n όνοµα Lehrer/Lehrerin -/-nen δάσκαλος / δασκάλα der Herr -en κύριος mitlesen er liest mit, mitgelesen διαβάζω παράλληλα der Dialog -e διάλογος Frau -en κυρία Entschuldigung -en συγγνώµη Entschuldigung! Συγγνώµη! 4 Aussprache -n προφορά üben ασκούµαι, κάνω εξάσκηση Melo -n µελωδία der Akzent -e τονισµός nachsprechen er spricht nach, nachgesprochen επαναλαµβάνω φωναχτά Wie bitte? Πώς είπατε; 5 oder ή ergänzen συµπληρώνω informell ανεπίσηµος, άτυπος privat προσωπικός, ιδιωτικός formell επίσηµος, τυπικός 6 zuhören ακούω προσεκτικά Seite 9 7 einmal µια φορά noch einmal ordnen ακόµη µια φορά τακτοποιώ, βάζω σε σειρά der Abend -e βράδυ Guten Abend! Καλησπέρα! spielen (Dialoge spielen) παίζω (καντε διάλογο µεταξύ σας) 8 Tabelle -n πίνακας selbst ο ίδιος das Beispiel -e παράδειγµα Position -en θέση das Subjekt -e υποκείµενο das Verb -en ρήµα der Aussagesatz -e καταφατική πρόταση W-Frage -n ερώτηση µε ερωτηµατική λέξη 9 schreiben er schreibt, geschrieben γράφω der Satz -e πρόταση 4

5 Seite 10 Weltkarte -n παγκόσµιος χάρτης 10 der Ländername -n όνοµα χώρας 11 der Dialoganfang -e αρχή του διαλόγου neu νέος, καινούριος Teilnehmer/ Teilnehmerin /-nen συµµετέχων / συµµετέχουσα sprechen er spricht, gesprochen µιλώ denn (Wer kommt denn aus Schweden?) τότε, λοιπόν (Ποιος κατάγεται λοιπόν από τη Σουηδία;) etwas (= ein wenig) λίγο wohnen κατοικώ, µένω Seite auch liegen er liegt, ist gelegen (Tallinn liegt in Estland.) επίσης βρίσκοµαι, είµαι (Το Τάλλιν βρίσκεται στην Εσθονία.) in (+ A./D.) σε das Projekt -e (οµαδική) εργασία der Steckbrief -e προφίλ, περιγραφή ατόµου Nachbar/Nachbarin -n/-nen γείτονας / γειτόνισσα, εδώ: διπλανός / διπλανή vorstellen παρουσιάζω, συστήνω auf (Was heißt das auf Deutsch?) σε (Πώς το λένε στα γερµανικά;) das Heimatland -er πατρίδα Sprache -n γλώσσα Seite 12 buchstabieren συλλαβίζω mit (+ D.) µε der Rhythmus Rhythmen ρυθµός lernen µαθαίνω 15 Person -en άτοµο, πρόσωπο danke ευχαριστώ schön ωραίος Danke schön! Ευχαριστώ πολύ! 16 ander- (Die anderen raten.) άλλος (Οι άλλοι µαντεύουν.) raten er rät, geraten µαντεύω Seite 13 verstehen er versteht, verstanden καταλαβαίνω 17 Vorstellung -en παρουσίαση, σύσταση Leute Pl. άνθρωποι das Bild -er εικόνα 5

6 Information -en πληροφορία der Wohnort -e τόπος κατοικίας Seite 14 der Blick -e µατιά der Alltag Sg. καθηµερινότητα im Alltag στην καθηµερινότητα 1 Tschüs! Αντίο! das Wiedersehen Sg. επανασυνάντηση Auf Wiedersehen! Αντίο! Εις το επανιδείν! Nacht -e νύχτα Gute Nacht! Καληνύχτα! der Gott -er θεός Grüß Gott! (= süddeutsch für Guten Tag!) Χαίρεται! (Γερµανικά της Νότιας Γερµανίας) Servus! (= österreichisch für Guten Tag! / Auf Wiedersehen!) Χαίρεται! / Αντίο! (Αυστριακά) Grüezi! (= schweizerisch für Guten Χαίρεται! (Ελβετικά) Tag!) Salut!, auch Salü! (= schweizerisch für Guten Tag! / Auf Wiedersehen!) Χαίρεται! / Αντίο! (Ελβετικά) Moin, moin! (= norddeutsch für Guten Tag!) Χαίρεται! (Γερµανικά της Βόρειας Γερµανίας) 2 der Ort -e τόπος einig- (Einige Ländernamen haben einen Artikel.) µερικός (Μερικά ονόµατα χωρών έχουν άρθρο.) haben er hat, gehabt έχω der Artikel άρθρο Schweiz Sg. Ελβετία der Sprachenname -n όνοµα γλώσσας oft öfter, am häufigsten συχνά Endung -en κατάληξη Seite 15 Grammatik -en γραµµατική 3 das Fragewort -er ερωτηµατική λέξη Was? Τι; Wo? Πού; 4 Verbposition -en θέση του ρήµατος 5 das Alphabet -e αλφάβητο 6 Satzmelo -n τονισµός της πρότασης laut δυνατά, φωναχτά fallen er fällt, ist gefallen πέφτω steigen er steigt, ist gestiegen ανεβαίνω am (= an dem) (+ D.) στον / στη / στο 6

7 das Satzende -n τέλος της πρότασης am Satzende στο τέλος της πρότασης 2 Wie geht s? Τι κάνεις; Πώς πάει; Seite 16 gehen er geht, ist gegangen (Wie geht s? Es geht.) πηγαίνω (Τι κάνεις; - Έτσι κι έτσι.) Wie geht s? Τι κάνεις; Πώς πάει; nicht δεν so τόσο mögen er mag, mögen/gemocht µου αρέσει nein όχι der Saft -e χυµός ja ναι gern(e) lieber, am liebsten ευχαρίστως Seite 17 trinken er trinkt, getrunken πίνω der Kaffee Sg. καφές nehmen er nimmt, genommen (Nimmst du Milch und παίρνω (Παίρνεις γάλα και ζάχαρη;) Zucker?) Milch Sg. γάλα der Zucker Sg. ζάχαρη Selbstbenung Sg. σελφ-σέρβις, αυτοεξυπηρέτηση das Getränk -e ποτό der Tee -s τσάι der Espresso -s/espressi εσπρέσσο der Cappuccino -s/cappuccini καπουτσίνο das Wasser Sg. νερό der Orangensaft -e χυµός πορτοκάλι 1 Szene -n σκηνή zuordnen κατατάσσω 2 Antwort -en απάντηση der Apfelsaft -e χυµός µήλου Seite 18 3 sehr πολύ Ja/Nein-Frage -n ερώτηση που απαντάται µε ναι/όχι sammeln συλλέγω, µαζεύω, συγκεντρώνω an (+ A./D.) σε Tafel -n (Schultafel) (σχολικός) πίνακας 5 vorlesen er liest vor, vorgelesen διαβάζω φωναχτά 6 markieren σηµειώνω, βάζω σηµάδι richtig allein(e) σωστός µόνος 7

8 Seite 19 7 bei (+ D.) σε das Aupairmädchen κοπέλα οπέρ Student/Studentin -en/-nen φοιτητής / φοιτήτρια der Mann -er άντρας zu (Der Mann ist zu Hause.) σε (Ο άντρας είναι στο σπίτι.) das Haus -er σπίτι zu Hause στο σπίτι das Kind -er παιδί dann τότε hier εδώ frei ελεύθερος klar σαφώς, βεβαίως der Besuch -e επίσκεψη zu Besuch (Maria ist hier zu Besuch.) για επίσκεψη (Η Μαρία είναι εδώ για επίσκεψη.) machen (Was macht ihr in Deutschland?) κάνω (Τι κάνετε στη Γερµανία;) Deutschland Sg. (ohne Artikel) Γερµανία arbeiten δουλεύω, εργάζοµαι leben ζω nur µόνο toll τέλεια, θαυµάσια bald σύντοµα perfekt τέλειος das Mineralwasser Sg. µεταλλικό νερό 8 Verbform -en µορφή του ρήµατος das Personalpronomen προσωπική αντωνυµία Aufgabe -n άσκηση bis µέχρι, ως Verbendung -en κατάληξη του ρήµατος das Lernplakat -e αφίσα για το µάθηµα Seite 20 Übung -en άσκηση Zahl -en αριθµός notieren σηµειώνω mitsprechen er spricht mit, mitgesprochen µιλώ παράλληλα, επαναλαµβάνω 12 Handynummer -n αριθµός κινητού τηλεφώνου Vorwahl -en κωδικός (αριθµός) Telefonnummer -n (Abk. Tel.) αριθµός τηλεφώνου 8

9 das Handy -s κινητό (τηλέφωνο) 13 Adresse -n διεύθυνση Postleitzahl -en ταχυδροµικός κώδικας das Telefon -e τηλέφωνο Seite von (Zahlen von 13 bis 200) από (αριθµοί από το 13 ως το 200) dauern διαρκώ noch ακόµα Stunde -n ώρα (60 λεπτά) jetzt τώρα müde κουρασµένος 15 Kasse -n ταµείο machen (Kaffee, Wasser... macht eins achtzig.) κάνω, εδώ: κοστίζω (Καφές, νερό κοστίζουν ένα και ογδόντα.) viel mehr, am meisten πολύς Wie viel? Πόσο; der Euro -(s) (Hast du Euros?, aber: ευρώ Das macht 10 Euro.) der Cent -(s) λεπτό (υποδιαίρεση του ευρώ) zurück πίσω Zeitansage -n ανακοίνωση της ώρας Seite Ansage -n ανακοίνωση das Angebot -e προσφορά Anzeige -n διαφηµιστικό φυλλάδιο Seite passen zu (+ D.) (Vier Anzeigen passen zu den Aussagen.) ταιριάζω εδώ: µε (Τέσσερις διαφηµίσεις ταιριάζουν µε τις δηλώσεις.) Arbeitsanweisung -en οδηγίες εργασίας vorlesen er liest vor, vorgelesen διαβάζω φωναχτά Struktur -en δοµή 20 trennbar χωριζόµενος Seite 24 1 prima *, * υπέροχα, θαυµάσια super *, * καταπληκτικά, φανταστικά ganz (Wie geht s? Ganz gut.) εδώ: αρκετά (Πώς είσαι; - Αρκετά καλά.) schlecht άσχηµα 9

10 2 kosten κοστίζω 3 der Platz -e πλατεία das Fax -e φαξ -s ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 4 langsam αργά wiederholen επαναλαµβάνω erklären εξηγώ Seite 25 6 das Wort -e/ -er λέξη Konjugation -en κλίση ρηµάτων der Verbstamm -e θέµα του ρήµατος der Infinitiv -e απαρέµφατο der Singular -e ενικός der Plural -e πληθυντικός der Tipp -s συµβουλή meiste- (Die meisten Verben funktionieren wie wohnen.) ο πιο πολύς (Τα πιο πολλά ρήµατα κλίνονται όπως το κατοικώ.) funktionieren λειτουργώ wie όπως, σαν fragen ρωτώ 8 Übersicht -en γενική επισκόπηση Aufforderung -en εντολή, πρόσκληση Satzfrage -n ερωτηµατική πρόταση Rückfrage -n ερώτηση (διευκρίνησης) 3 Was kostet das? Πόσο κοστίζει αυτό; Seite 26 1 der Gegenstand -e αντικείµενο Wortliste -n κατάλογος λέξεων welch- (Welche Wörter kennen Sie?) ποιος / ποια / ποιο (Ποιες λέξεις γνωρίζετε;) kennen er kennt, gekannt γνωρίζω der Computer υπολογιστής der Drucker εκτυπωτής der Fernseher (der Fernsehapparat) τηλεόραση (συσκευή τηλεόρασης) der Kuli -s (Abk. für der στυλό Kugelschreiber, ) der Ordner ντοσιέ der Papierkorb -e καλάθι αχρήστων 10

11 Seite 27 2 der Bleistift -e µολύβι das Heft -e τετράδιο das Wörterbuch -er λεξικό Schere -n ψαλίδι Vase -n βάζο Lampe -n λάµπα der Videorecorder βίντεο der Kassettenrecorder κασετόφωνο Kassette -n κασέτα der Rasierapparat -e ξυριστική µηχανή Kaffeemaschine -n καφετιέρα Nähmaschine -n ραπτοµηχανή vielleicht ίσως Lavalampe -n λάµπα λάβας äh εε, καλά der Moment -e στιγµή zusammen µαζί billig φτηνός bestimmt (Der Drucker ist bestimmt kaputt.) σίγουρα (Ο εκτυπωτής είναι σίγουρα χαλασµένος.) kaputt χαλασµένος schauen κοιτάζω mal (= einmal) µια φορά natürlich φυσικά selbstverständlich αυτονόητο 3 der Preis -e τιµή der Fernsehapparat -e συσκευή Seite 28 5 fortsetzen τηλεόρασης συνεχίζω Liste -n λίστα 6 der Staubsauger ηλεκτρική σκούπα Waschmaschine -n πλυντήριο ρούχων der Wasserkocher βραστήρας νερού der Kühlschrank -e ψυγείο das Bügeleisen ηλεκτρικό σίδερο das Fahrrad -er ποδήλατο das Auto -s αυτοκίνητο der Schrank -e ντουλάπα Seite 29 8 bestimmt (der bestimmte Artikel) οριστικός (το οριστικό άρθρο) unbestimmt (der unbestimmte Artikel) αόριστος (το αόριστο άρθρο) das Maskulinum Maskulina αρσενικό der Füller (Abk. für Füllfederhalter, πένα 11

12 der, ) das Neutrum Neutra ουδέτερο das Femininum Feminina θηλυκό teuer ακριβός 9 beschreiben er beschreibt, beschrieben περιγράφω alt älter, am ältesten παλιός, µεγάλος (σε ηλικία), γέρος modern µοντέρνος praktisch πρακτικός 10 das Lehrbuch -er διδακτικό βιβλίο Seite der Flohmarkt -e υπαίθριο παζάρι (µεταχειρισµένων ειδών) der Kursraum -e αίθουσα του τµήµατος suchen ψάχνω 12 über (+ A./D.) πάνω από Seite -n σελίδα der Beispielsatz -e πρόταση-παράδειγµα Seite helfen er hilft, geholfen βοηθώ Verkäufer/ /-nen πωλητής / πωλήτρια Verkäuferin Käufer/Käuferin /-nen αγοραστής / αγοράστρια Qualität -en ποιότητα all- (Alles zusammen kostet 10 Euro.) όλος (Όλα µαζί κοστίζουν 10 ευρώ.) für (+ A.) για heute σήµερα So viel? Τόσο πολύ; zahlen πληρώνω nehmen er nimmt, genommen (Gut, ich nehme [= kaufe] Lampe.) παίρνω (Καλά, θα πάρω [= αγοράσω] τη λάµπα.) gebraucht (Die Lampe ist gebraucht.) µεταχειρισµένος (Η λάµπα είναι µεταχειρισµένη.) 14 lang(e) länger, am längsten µακρύς kurz kürzer, am kürzesten βραχύς, σύντοµος der Vokal -e φωνήεν das Buch -er βιβλίο das Nomen ουσιαστικό der Tisch -e τραπέζι 15 Region -en περιοχή Seite Wann? Πότε; das Telefongespräch -e τηλεφωνική συνοµιλία 12

13 Seite 33 Elektro-Second-Hand Sg. (ohne Artikel) κατάστηµα µεταχειρισµένων ηλεκτρικών συσκευών 18 das Kompositum Komposita σύνθετη λέξη auswählen διαλέγω, επιλέγω Seite 35 4 der Radioapparat -e συσκευή ραδιοφώνου 5 der Nominativ -e ονοµαστική negativ αρνητικός immer πάντα 6 der Konsonant -en σύµφωνο mehrer- (mehrere Konsonanten) µερικοί (µερικά σύµφωνα) Raststätte 1 σταθµός ανάπαυσης σε εθνική οδό Seite 36 1 Raststätte -n σταθµός ανάπαυσης σε εθνική οδό sagen λέω dazu σχετικά µ αυτό Sekunde -n δευτερόλεπτο pro (+ A.) ανά der Punkt -e πόντος, σηµείο Spielzeit -en διάρκεια παιχνιδιού Minute -n λεπτό (της ώρας) Sekretär/ -e/-nen γραµµατέας Sekretärin Straße -n οδός Nummer -n νούµερο, αριθµός 3 ansehen er sieht an, angesehen κοιτάζω Seite 37 bitten er bittet, gebeten παρακαλώ 4 konjugieren κλίνω (ρήµα) das Würfelspiel -e παιχνίδι µε ζάρια möchten er möchte, gemocht θέλω, επιθυµώ 5 das Diktat -e άσκηση ορθογραφίας der Text -e κείµενο Fremdsprache -n ξένη γλώσσα der Unterricht Sg. µάθηµα Pause -n διάλειµµα Seite 38 6 der Wortschatz -e λεξιλόγιο finden er findet, gefunden (Wie viele Gegenstände finden Sie im Bild?) βρίσκω (Πόσα αντικείµενα βρίσκετε στην εικόνα;) 13

14 CD -s CD der Kinderwagen καροτσάκι der Kochtopf -e κατσαρόλα das Radio -s ραδιόφωνο Schreibmaschine -n γραφοµηχανή 7 der Aussprache-Hit -s το τραγούδι της προφοράς Seite 39 8 hey herkommen er kommt her, ist hergekommen έι έρχοµαι εδώ mitmachen συµµετέχω doch αµέ, κι όµως geben er gibt, gegeben (Gib mir bitte ein S...) δίνω ( ώσε µου, σε παρακαλώ, ένα S ) ohne (+ A.) χωρίς der Stress Sg. άγχος, στρες fast σχεδόν fertig sein είµαι έτοιµος, έχω τελειώσει da εκεί, da sein είµαι εκεί, εδώ: έχω φτάσει ganz (Schon ist das Wort ganz buchstabiert.) εντελώς (Ήδη η λέξη έχει συλλαβιστεί effektiv ολόκληρη.) αποτελεσµατικά Wortschatzkarte -n κάρτα λεξιλογίου nachsehen er sieht nach, nachgesehen κοιτάζω, ρίχνω µια µατιά Vorderseite -n πρόσοψη, µπροστινή πλευρά Rückseite -n πίσω πλευρά der Wortakzent -e τονισµός της λέξης ab (+ D.) από das Kapitel - κεφάλαιο 9 regelmäßig τακτικά ελέγχω, δοκιµάζω testen der Montag -e (Abk. Mo.) ευτέρα der Dienstag -e (Abk. Di.) Τρίτη der Mittwoch -e (Abk. Mi.) Τετάρτη der Donnerstag -e (Abk. Do.) Πέµπτη der Freitag -e (Abk. Fr.) Παρασκευή der Samstag/Sonnabend -e (Abk. Sa.) Σάββατο der Sonntag -e (Abk. So.) Κυριακή wählen 10 kontrollieren ελέγχω beantworten απαντώ διαλέγω, επιλέγω 14

15 das Ergebnis -se αποτέλεσµα finden er findet, gefunden (Mein Ergebnis finde ich gut.) βρίσκω (Το αποτέλεσµά µου το βρίσκω καλό.) 4 Wie spät ist es? Τι ώρα είναι; Seite 40 der Nachmittag -e απόγευµα 1 aufwachen wacht auf, ist aufgewacht ξυπνώ bleiben er bleibt, ist geblieben µένω Seite 41 1 liegen aufstehen er liegt, hat/ist gelegen (im Bett liegen) er steht auf, ist aufgestanden είµαι ξαπλωµένος (είµαι ξαπλωµένος στο κρεβάτι) σηκώνοµαι (όρθιος) putzen καθαρίζω der Zahn -e δόντι duschen, duschen κάνω ντους das Viertel (auch: Es ist Viertel vor 12.) τέταρτο (Είναι 12 παρά τέταρτο.) vor (+ A./D.) πριν, παρά Uhr -en ώρα frühstücken τρώω πρωινό Zeitung -en εφηµερίδα fahren er fährt, ist gefahren πηγαίνω (µε µεταφορικό µέσο), οδηγώ zur (= zu der) (+ D.) προς τον/την/το, στον/στη/στο Schule -n σχολείο gehen er geht, ist gegangen (Er geht ins Büro.) πηγαίνω, περπατώ (Πηγαίνει στο γραφείο.) ins (= in das) (+ A.) στον, στη, στο das Büro -s γραφείο kochen µαγειρεύω das Mittagessen µεσηµεριανό φαγητό machen (Mittagspause machen) κάνω (κάνω µεσηµεριανό διάλειµµα) schlafen er schläft, geschlafen κοιµάµαι nach Hause (Er kommt nach Hause.) στο σπίτι (Έρχεται στο σπίτι.) einschalten ανοίγω [π.χ. ραδιόφωνο] korrigieren διορθώνω nach (Es ist fünf nach zwei.) µετά, και (Είναι δύο 15

16 Seite 40 2 και πέντε.) halb (Es ist halb 12.) µισός (Είναι έντεκα και µισή.) öffnen ανοίγω um στις [ώρα] Bäckerei -en αρτοποιείο, φούρνος zumachen (Die Bäckerei macht um 7 zu.) κλείνω (Ο φούρνος κλείνει στις 7.) das Erdgeschoss -e ισόγειο der Stock - (1. Stock, 2. Stock...) όροφος der Keller υπόγειο Öffnungszeit -en ωράριο λειτουργίας spät (Wie spät ist es?) αργά (Τι ώρα είναι;) Wie lange? Πόση ώρα; wissen er weiß, gewusst ξέρω leider δυστυχώς Seite 42 3 Uhrzeit -en ώρα [που δείχνει το ρολόι] aber αλλά zu sein (Die Bäckerei ist noch zu.) είµαι κλειστός (Ο φούρνος είναι ακόµα κλειστός.) 4 systematisch συστηµατικά offiziell επίσηµος Alltagssprache -n καθοµιλουµένη γλώσσα der Film -e ταινία zu Ende (Wann ist der Film zu Ende?) das Ende Sg. τέλος kurz kürzer, am kürzesten εδώ: λίγο 5 aufmachen ανοίγω στο τέλος (Πότε τελειώνει η ταινία;) klingeln κουδουνίζω der Wecker ξυπνητήρι das Abendessen δείπνο 6 jed- (Ich stehe jeden Morgen um κάθε (Κάθε πρωί fünf auf.) ξυπνώ στις πέντε.) der Morgen πρωί anfangen er fängt an, angefangen ξεκινώ, αρχίζω der Supermarkt -e σούπερ-µάρκετ Seite 43 7 einkaufen ψωνίζω essen er isst, gegessen τρώω das Brötchen ψωµάκι 8 morgens τα πρωινά mittags nachmittags τα µεσηµέρια τα απογεύµατα 16

17 abends τα βράδια wecken ξυπνώ der Mittag -e µεσηµέρι 9 zum (= zu dem) (+ D.) προς τον/την/το, στον/στη/στο 10 das Interview -s συνέντευξη antworten απαντώ Seite Freizeitaktivität -en δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο der Sport Sg. σπορ, αθλητισµός das Kino -s κινηµατογράφος das Theater θέατρο das Konzert -e συναυλία Disco -s ντισκοτέκ das Museum Museen µουσείο das Sonstige Sg. (ohne Artikel: άλλος, λοιπός Sonstiges) wichtig σηµαντικός Abkürzung -en συντοµογραφία Volkshochschule -n (Abk. VHS) σχολείο λαϊκής επιµόρφωσης evangelisch ευαγγελικός katholisch καθολικός das Original -e πρωτότυπο der Untertitel υπότιτλος der Turnverein -e αθλητικός όµιλος der Fußballclub -s ποδοσφαιρικός σύλλογος der Discjockey -s (Abk. DJ, der-s) ντισκ-τζόκεϊ Woche -n εβδοµάδα auf (+ A.) σε auf einen Blick µε µια µατιά Veranstaltung -en εκδήλωση der Juli -s Ιούλιος 12 Verabredung -en ραντεβού Wohin? geben er gibt, gegeben (Was gibt s?) (Προς τα) πού; δίνω (Τι γίνεται;) es gibt υπάρχει, υπάρχουν Was gibt s? Τι γίνεται; Zeit -en χρόνος, εποχή Wozu? Για τι; Για ποιο σκοπό; Überraschung -en έκπληξη na και 13 interessieren ενδιαφέρω 14 mitkommen er kommt mit, ist mitgekommen έρχοµαι (µαζί µε κάποιον άλλο) 17

18 morgen αύριο Warum? Γιατί; können er kann, können /gekonnt µπορώ das Schwimmbad -er πισίνα Lust -e όρεξη, διάθεση der Zoo -s ζωολογικός κήπος der Park -s πάρκο der Biergarten - υπαίθρια µπιραρία das Bowling Sg. µπόουλινγκ das Schwimmen Sg. κολύµβηση das Stadtfest -e γιορτή της πόλης gegen (+ A.) (Der Film ist gegen 10 zu Ende.) κατά (Η ταινία τελειώνει κατά τις 10.) betrachten κοιτάζω, παρατηρώ Seite Seite 47 stehen er steht, gestanden (Wo steht das?) στέκοµαι, βρίσκοµαι (Πού βρίσκεται αυτό;) anrufen er ruft an, angerufen τηλεφωνώ Was ist los? Τι συµβαίνει; 16 gestern χθες Vergangenheitsform -en παρελθοντικός τύπος erkennen er erkennt, erkannt αναγνωρίζω Vergangenheit Sg. παρελθόν das Präteritum Sg. παρατατικός Seite 48 1 Zeitangabe -n χρονικός προσδιορισµός 2 übermorgen µεθαύριο beginnen er beginnt, begonnen αρχίζω, ξεκινώ der Zirkus -se τσίρκο ungefähr περίπου 3 montags τις ευτέρες nstags τις Τρίτες mittwochs τις Τετάρτες Tennis Sg. τένις Seite 49 4 trennbar χωριζόµενος trennbare Verben χωριζόµενα ρήµατα Satzklammer -n δοµή σε άγκιστρα 5 Betonung -en τονισµός der Wortteil -e µέρος της λέξης 6 einfach απλός entschuldigen συγχωρώ telefonieren τηλεφωνώ Polizei -en αστυνοµία 18

19 5 Haben wir alles? Τα έχουµε όλα; Seite 50 drankommen er kommt dran, ist έρχεται η σειρά µου 1 drangekommen das Weißbrot -e άσπρο ψωµί der Kasten -en κουτί, κιβώτιο komplett πλήρης das Gramm (Abk. g) γραµµάριο der Käse τυρί der Gouda-Käse τυρί γκούντα dahinten εκεί πίσω Seite 51 das Kilo (= Kilogramm, das, ) κιλό (Abk. kg) das Pfund -e (aber: zwei Pfund) µισό κιλό der Liter (Abk. l) λίτρο Flasche -n µπουκάλι das Bier -e (aber: Bitte zwei Bier.) µπίρα Packung -en συσκευασία, εδώ: πακέτο Butter Sg. βούτυρο Dose -n κονσέρβα, κουτί Möhre -n καρότο das Glas -er βάζο Olive -n ελιά Seite 50 das Mehl Sg. αλεύρι das Fleisch Sg. κρέας Wurst -e λουκάνικο, αλλαντικά das Milchprodukt -e γαλακτοκοµικό προϊόν Seite 51 das Brot -e ψωµί der Kuchen κέικ, γλυκό das Gemüse λαχανικά das Obst Sg. φρούτα Seite52 kaufen αγοράζω 2 der Apfel - µήλο Banane -n µπανάνα Birne -n αχλάδι das Ei -er αυγό der Essig Sg. ξίδι Fleischwurst -e λουκάνικο από βραστό χοιρινό Gurke -n αγγούρι der Honig -e µέλι der Joghurt -s γιαούρτι Kartoffel -n πατάτα 19

20 Kiwi -s ακτινίδιο Lammkeule -n µπούτι αρνιού Leberwurst -e αλλαντικό από συκώτι Mango -s µάγκο Margarine Sg. µαργαρίνη Marmelade -n µαρµελάδα Nudel -n ζυµαρικά, µακαρόνια das Öl -e λάδι Orange -n πορτοκάλι der Pfeffer Sg. πιπέρι der Pfirsich -e ροδάκινο der Reis Sg. ρύζι das Rindfleisch Sg. µοσχαρίσιο / βοδινό κρέας Salami -s σαλάµι das Salz Sg. αλάτι der Schinken ζαµπόν das Schnitzel σνίτσελ das Schweinefleisch Sg. χοιρινό κρέας das Steak -s µπριζόλα Tomate -n ντοµάτα Zitrone -n λεµόνι Zwiebel -n κρεµµύδι 3 das Wochenende -n σαββατοκύριακο der Einkaufszettel λίστα για ψώνια Scheibe -n φέτα 4 das Spiel -e παιχνίδι Seite 53 5 Pluralform -en τύπος του πληθυντικού Pluralendung -en κατάληξη του πληθυντικού Wörterliste -n κατάλογος λέξεων 7 der Laden - κατάστηµα, µαγαζί der Tante-Emma-Laden - παντοπωλείο της γειτονιάς das Lebensmittel τρόφιµα das Problem -e πρόβληµα ct (= Cent) λεπτό (υποδιαίρεση του ευρώ) bekommen er bekommt, bekommen (Sie bekommt keine Tomaten.) παίρνω, λαµβάνω ( εν παίρνει ντοµάτες.) zu viel (Das ist zu viel Geld.) πάρα πολύ (υπερβολικά πολύ) (Αυτά είναι πάρα πολλά λεφτά.) 20

21 zu wenig weniger, am wenigsten πολύ λίγος das Geld Sg. λεφτά, χρήµατα 8 das Kaufhaus -er πολυκατάστηµα Metzger/Metzgerin /-nen κρεοπώλης / κρεοπώλισσα der Kiosk -e περίπτερο Tankstelle -n πρατήριο καυσίµων, βενζινάδικο das Amt -er δηµόσια υπηρεσία das Informationsplakat -e ενηµερωτική αφίσα Seite 54 wünschen εύχοµαι 9 nächst- (Wer ist der Nächste?) επόµενος (Ποιος είναι ο επόµενος;) Kunde/Kundin -n/-nen πελάτης / πελάτισσα 10 weltweit παγκοσµίως Bohne -n φασόλι der Maniok -s µανιόκα 11 der Laut -e φθόγγος Münze -n νόµισµα 12 der Möhrensalat -e καροτοσαλάτα Seite das Menü -s µενού Vorspeise -n ορεκτικό Hauptspeise -n κυρίως γεύµα der Nachtisch -e επιδόρπιο 14 fehlen λείπω 15 Akkusativendung -en κατάληξη της αιτιατικής schneiden er schneidet, geschnitten κόβω machen (Ich mache den Salat.) κάνω (Κάνω τη σαλάτα.) der Salat -e σαλάτα Soße -n σάλτσα das Olivenöl -e ελαιόλαδο der Knoblauch Sg. σκόρδο Gemüsesuppe -n χορτόσουπα der Brokkoli Sg. µπρόκολο / Paprika -s πιπεριά der der Sellerie Sg. σέλινο der Weißkohl Sg. λάχανο reichen φτάνω, αρκώ Pizza -s πίτσα das Päckchen πακέτο Hefe Sg. µαγιά Mist! Να πάρει! Σκατά! 21

22 mehr (Wir haben keine Milch mehr.) πια, πλέον ( εν έχουµε άλλο γάλα.) machen (Das macht nichts.) κάνω ( εν πειράζει.) wie (Dann nehme ich Wasser wie in Italien.) σαν, όπως (Τότε θα πάρω νερό όπως στην Ιταλία.) 16 holen φέρνω Seite 56 Zucchini κολοκυθάκι der Auflauf -e ογκρατέν der Kartoffel-Zucchini- Auflauf -e g (= Gramm, das, ) γραµµάριο süß γλυκός Sahne Sg. κρέµα γάλακτος Muskatnuss -e µοσχοκάρυδο der Estragon Sg. εστραγκόν Vorbereitung -en προετοιµασία ογκρατέν µε πατάτες και κολοκυθάκια schälen ξεφλουδίζω anbraten er brät an, angebraten τσιγαρίζω Auflaufform -en σκεύος για ογκρατέν waschen er wäscht, gewaschen πλένω dünn λεπτός Seite 57 schichten στοιβάζω der Backofen - φούρνος auf (auf 200º vorheizen) σε (προθερµαίνω στους 200º) der Grad -e (Zeichen:º) βαθµός θερµοκρασίας (σύµβολο:º) vorheizen προθερµαίνω verrühren ανακατεύω würzen καρυκεύω fein λεπτός Eiersahne Sg. κρέµα µε αυγά gleichmäßig οµοιόµορφα der Deckel καπάκι der Herd -e κουζίνα stellen ( Auflaufform in den Herd stellen) βάζω (βάζω το σκεύος στο φούρνο) mittler- ( Auflaufform auf mittlere Schiene stellen) µεσαίος (βάζω το σκεύος στο µεσαίο επίπεδο) Schiene -n ράγα, επίπεδο ca. (= circa) περίπου garen µαγειρεύω σε χαµηλή φωτιά danach µετά απ αυτό, έπειτα 22

23 Seite Seite wegnehmen er nimmt weg, βγάζω weggenommen das Kochrezept -e συνταγή φαγητού das Internet Sg. διαδίκτυο, ίντερνετ das Rezept -e συνταγή Reihenfolge -n σειρά, ακολουθία Oma -s γιαγιά Zutat -en υλικό, συστατικό der Fisch -e ψάρι 19 Petersilie Sg. µαϊντανός der Schnittlauch Sg. πρασουλίδα Seite 58 1 dran sein er ist dran, ist dran gewesen είναι η σειρά µου das Stück -e κοµµάτι am Stück σε κοµµάτι ein bisschen λίγο mehr (siehe: viel) περισσότερος o.k. (Abk. für okay) εντάξει Tüte -n σακούλα vorn(e) µπροστά rechts δεξιά links αριστερά 2 Ausnahme -n εξαίρεση der Alkohol Sg. αλκοόλ das Fremdwort -er ξένη λέξη zählbar µετρήσιµος der Kuss -e φιλί 6 Guten Appetit! Καλή όρεξη! Seite 60 der Appetit Sg. όρεξη Guten Appetit! Καλή όρεξη! der Hamburger χάµπουργκερ das Rippchen παϊδάκι das Kasseler Rippchen παϊδάκι από παστό ή καπνιστό κρέας das Sauerkraut Sg. λάχανο τουρσί der Frankfurter Kranz -e είδος γλυκού από τη Φρανκφούρτη das Zürcher Geschnetzelte Sg. φαγητό από τη Ζυρίχη µε κρέας κοµµένο σε µικρά κοµµάτια Seite 61 der Berliner (ein Gebäck) ντόνατ µε γέµιση µαρµελάδας 23

24 das Allerlei Sg. ποικιλία das Leipziger Allerlei Sg. (eine Speise) φαγητό µε ποικιλία λαχανικών από τη Λειψία Weißwurst -e άσπρο λουκάνικο Münchener Weißwurst -e άσπρο λουκάνικο Μονάχου das Wiener Schnitzel βιεννέζικο σνίτσελ 1 typisch χαρακτηριστικός das Gericht -e ( Speise) φαγητό, πιάτο der Städtename -n όνοµα πόλης Karte -n χάρτης Paella -s παέγια Spaghetti Pl. µακαρόνια 2 das Wortfeld -er σηµασιολογικό πεδίο das Essen Sg. φαγητό der Schweinebraten ψητό χοιρινό das Würstchen µικρό λουκάνικο das Frankfurter Würstchen λουκάνικα Φρανκφούρτης Bratwurst -e τηγανητό ή ψητό λουκάνικο Thüringer Bratwurst -e τηγανητό ή ψητό λουκάνικο από τη Θουριγγία der Wein -e κρασί Apfelsaftschorle -n χυµός µήλου µε µεταλλικό νερό das Kännchen µικρή καφετιέρα / τσαγιέρα Tasse -n φλιτζάνι das Besteck -e µαχαιροπίρουνο das Geschirr Sg. σερβίτσιο πιάτων der Löffel κουτάλι das Messer µαχαίρι Gabel -n πιρούνι 2 der Teller πιάτο 3 schmecken έχω γεύση, είµαι νόστιµος Pommes Pl. (= Pommes frites) τηγανιτές πατάτες Bratkartoffel -n (nur Pl. gebräuchlich) τηγανιτές πατάτες σε κύβους ή φέτες Seite 62 Speisekarte -n κατάλογος, µενού 4 Speise -n φαγητό, έδεσµα bestellen παραγγέλνω golden *, * χρυσός der Adler αετός 24

25 das Restaurant -s εστιατόριο Küche -n κουζίνα Tagessuppe -n σούπα ηµέρας Tomatensuppe -n ντοµατόσουπα kalt kälter, am kältesten κρύος Vorspeisenplatte -n πιάτο ορεκτικών das Fleischgericht -e πιάτο µε κρέας das Fischgericht -e πιάτο µε ψάρι das Zigeunerschnitzel τσιγγάνικο σνίτσελ (µε πικάντικη σάλτσα) das Rindersteak -s µοσχαρίσια µπριζόλα der Semmelknödel κεφτές από ψωµί das Rindergulasch -e/s γκούλας µε µοσχάρι das Putenschnitzel σνίτσελ γαλοπούλας backen er bäckt/backt, gebacken ψήνω (gebackenes Schnitzel) grün πράσινος das Heringsfilet -s φιλέτο ρέγκας Sahnesoße -n σάλτσα µε κρέµα γάλακτος Salzkartoffel -n (meist Pl.) βραστή πατάτα vegetarisch χορτοφαγικός Gemüselasagne -n λαζάνια µε λαχανικά der Risotto -s ριζότο frisch φρέσκος der Pilz -e µανιτάρι Jahreszeit -en εποχή (του χρόνου) Calzone καλτσόνε das Nudelgericht -e πιάτο ζυµαρικών Hackfleischsoße -n σάλτσα µε κιµά Lasagne -n λαζάνια 5 Familie -n οικογένεια bringen er bringt, gebracht φέρνω gleich (Ich bringe Speisekarte gleich.) αµέσως (Φέρνω αµέσως τον κατάλογο.) 6 Suppe -n σούπα der Weizen Sg. σιτάρι das Weizenbier -e µπίρα από σιτάρι das Dessert -s επιδόρπιο Seite 63 4 gemischt µικτός, ανάµικτος das Eis Sg. (Speiseeis) παγωτό heiß ζεστός Himbeere -n σµέουρο das Vanilleeis Sg. παγωτό βανίλια 25

26 alkoholisch αλκοολικός vom (= von dem) (+ D.) (Bier από vom Fass) τον/την/το(βαρελίσια µπίρα) das Fass -er βαρέλι der Weißwein -e λευκό κρασί trocken ξηρός Weißweinschorle -n λευκό κρασί µε ανθρακούχο νερό der Rotwein -e κόκκινο κρασί alkoholfrei µη αλκοολούχος Limonade -n αναψυκτικό, αεριούχο ποτό warm wärmer, am wärmsten ζεστός inklusive (Abk. inkl.) συµπεριλαµβανοµένου das Prozent -e (aber: 10 Prozent) (Zeichen: %) ποσοστό (σύµβολο: %) Mehrwertsteuer (Abk. MwSt.) φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) das Benungsgeld -er φόρος υπηρεσιών 8 der Tomatensalat -e ντοµατοσαλάτα 10 Rechnung -en λογαριασµός der Fehler λάθος getrennt (Wir zahlen getrennt.) χωριστά (Πληρώνουµε χωριστά.) trennen χωρίζω Seite Imbissbude -n σνακ-µπαρ, φαστφουντάδικο Rindswurst -e µοσχαρίσιο λουκάνικο Currywurst -e λουκάνικο µε σάλτσα κάρυ rot röter, am rötesten κόκκινος weiß λευκός, άσπρος Frikadelle -n κεφτές, µπιφτέκι das Hähnchen κοτόπουλο das Schnitzelbrötchen ψωµάκι µε σνίτσελ belegtes Brötchen καναπεδάκι das Heringsbrötchen ψωµάκι µε ρέγκα das Lachsbrötchen ψωµάκι µε σολοµό Portion -en µερίδα Seite der Hunger Sg. πείνα der Cheeseburger χάµπουργκερ µε τυρί probieren δοκιµάζω 26

27 der Gemüseburger χάµπουργκερ µε λαχανικά der Senf Sg. µουστάρδα 15 der Vorschlag -e πρόταση Sie-Form -en τύπος ευγενείας du-form -en τύπος δευτέρου ενικού ihr-form -en τύπος δευτέρου πληθυντικού 16 Igitt! Μπλιάχ! Idee Ideen ιδέα 17 international διεθνής Kneipe -n µπιραρία das Lebensmittelgeschäft -e παντοπωλείο Seite 66 das Lieblingsessen αγαπηµένο φαγητό 18 zuerst πρώτα, αρχικά das Frühstück Sg. πρωινό, πρόγευµα falsch λάθος Seite der Notizzettel σηµείωµα Lesetechnik -en τεχνική ανάγνωσης das Thema Themen θέµα das Stichwort -e/ -er λέξη-κλειδί genau ακριβώς 20 der Hauptsatz -e κύρια πρόταση der Nebensatz -e δευτερεύουσα πρόταση weil γιατί, επειδή während ενώ, καθώς wenn αν, όταν Grafik -en γραφική απεικόνιση Konjunktion -en σύνδεσµος als όταν damit ώστε να, για να dass ότι, πως obwohl παρόλο που, αν και nachdem αφού Seite 68 1 Kellner/ Kellnerin /-nen σερβιτόρος / σερβιτόρα der Gast -e καλεσµένος, πελάτης 2 der Service -s εξυπηρέτηση Steuer -n φόρος geben er gibt, gegeben (Trinkgeld geben) δίνω ( ίνω φιλοδώρηµα) der Stuhl -e καρέκλα besetzt (Ist der Platz besetzt?) κατειληµµένος 27

28 Seite 69 3 (Είναι κατειληµµένη η θέση;) besetzen καταλαµβάνω Schorle -n χυµός ή κρασί αναµιγµένα µε µεταλλικό νερό letzt- (Das letzte Wort bestimmt τελευταίος (Η den Artikel.) τελευταία λέξη καθορίζει το άρθρο.) bestimmen ορίζω, καθορίζω Freund/Freundin -e/-nen φίλος / φίλη 4 6 der Imperativsatz -e πρόταση σε προστακτική 7 das Präsens Sg. ενεστώτας der Imperativ -e (meist Sg.) προστακτική Seite 70 1 Raststätte 2 der Kopf -e κεφάλι das Wiederholungsspiel -e παιχνίδι επανάληψης der Start -s εκκίνηση, αφετηρία nennen er nennt, genannt ονοµάζω zählen (von 1 bis 10 zählen) µετρώ je εκάστοτε, ανά Reihe -n σειρά Seite 71 der Laptop -s φορητός υπολογιστής das Gegenteil -e αντίθετο der Deutschunterricht Sg. µάθηµα Γερµανικών der Wochentag -e µέρα της εβδοµάδας Obstsorte -n είδος φρούτου Pluralform -en τύπος πληθυντικού ihr-form -en τύπος δευτέρου πληθυντικού Seite 72 der Vormittag -e πρωί 2 3 verkaufen πουλώ bezahlen πληρώνω mitbringen er bringt mit, mitgebracht φέρνω (µαζί µου) Seite 73 4 das Trinken Sg. ποτό (το να πίνεις) Statistik -en στατιστική das Erfrischungsgetränk -e αναψυκτικό das Frischobst Sg. φρέσκα φρούτα der Fruchtsaft -e χυµός φρούτων 28

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie Aufgaben 1 Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie warten studieren antworten (περιμζνω) (ςπουδάηω)

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

βραδινό δείπνο κούπα οι κούπες µαχαιροπίρουνο οι µπύρες Πίνω νερό από την κούπα. Nomen: Wortschatz- / Wendekarten für Lernkarteikästen DIN A8 -leicht

βραδινό δείπνο κούπα οι κούπες µαχαιροπίρουνο οι µπύρες Πίνω νερό από την κούπα. Nomen: Wortschatz- / Wendekarten für Lernkarteikästen DIN A8 -leicht βραδινό Τρώω µε τον πατέρα µου στις 18 ώρα βραδινό.τρώµε ψωµί µε τυρί και αλλαντικά. δείπνο Παίρνω µε τον πατέρα µου δείπνο στις 18 ώρα. Τρώµε σούπα µε µακαρόνια. κούπα οι κούπες Πίνω νερό από την κούπα.

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

GRIECHISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

GRIECHISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden 14:59 Uhr Seite 58 Mango ˈmango μάγκο eintrauben staˈfilia ταφύλια Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel irsche äˈrasi εράσι Toilettenpapier to charˈti iˈjias ette χαρτί υγείας oˈlämono Papiertaschentücher

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά 23 Θα τα πούµε µετά Μια µοτοσικλέτα που πάει στη Bernauer Straße παίρνει την Άννα. Την οδηγεί ο Emre Ogur που της εύχεται καλή τύχη στο Βερολίνο. Αλλά φτάνει αυτό για να ξεφύγει από τη γυναίκα µε τα κόκκινα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir.

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir. 06 Η γυναίκα µε τα κόκκινα Η Άννα συναντά µια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ήταν φίλες το 1961. Κι εκτός αυτού η Άννα τα χάνει µε την πληροφορία ότι την κυνηγά µια γυναίκα ντυµένη στα κόκκινα. Σε κάθε γωνιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ενότητα: ιατροφή (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 1 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium)

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008 Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών Καλησπέρα, Είµαστε η Μαρία και ο Θοδωρής από το Πειραµατικό Σχολείο Πατρών. Έχουµε συγκεντρώσει τις απόψεις Ελλήνων και Γερµανών για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6: Αγορές και ψώνια. 1. Τι αγοράζετε σε κάθε μαγαζί; Ταιριάξτε τις λέξεις

Ενότητα 6: Αγορές και ψώνια. 1. Τι αγοράζετε σε κάθε μαγαζί; Ταιριάξτε τις λέξεις 1. Τι αγοράζετε σε κάθε μαγαζί; Ταιριάξτε τις λέξεις 1. Ένα τετράδιο 2. Μια κόκκινη φούστα 3. Ένα βιβλίο 4. Μια εφημερίδα 5. Ένα εισιτήριο για το αεροπλάνο 6. Ένα κιλό πατάτες 7. Ψωμί 8. Κοτόπουλο 9. Μια

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S.

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S. FLOTT 3 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την οµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (34 οµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά 10-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυµνο, 014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

1 @ copyright @ www.learngerman.gr

1 @ copyright @ www.learngerman.gr 1 @ copyright @ www.learngerman.gr SPRACHE ΠΡΑΧΕ ΓΛΩΑ Sprichst du Griechisch? Σπριχςτ ντου γκρίχιςσ? Μιλάσ ελλθνικά; Sprichst du Deutsch? Σπριχςτ ντου ντόθτςσ? Μιλάσ γερμανικά; Welche Sprache sprichst

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σε κατάστημα με έπιπλα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σε κατάστημα με έπιπλα ΕΝΟΤΗΤΑ 14 - Σε κατάστημα με έπιπλα Α ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Α1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σε κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Glossar

Griechisches Glossar Wortschatz Modul 1 (Lektion 1-4) Lektion 1: 6 Hallo! Γεια! grüßen Grüß dich! χαιρετώ, εδώ: Γεια σου! ich εγώ ich bin Ich bin Tina. εγώ είμαι heißen Ich heiße Tina. ονομάζομαι / λέγομαι / με λένε Wer? Wer

Διαβάστε περισσότερα

prima Deutsch für Jugendliche Band Glossar DE-GR

prima Deutsch für Jugendliche Band Glossar DE-GR prima Deutsch für Jugendliche 2 Band Glossar DE-GR A1 8 Seite 5 das Zuhause (nur Sg.) das Zimmer, - das Poster, - der Teppich, -e das Fenster, - der Stuhl, -e der Sessel, - die Lampe, -n der Boden, - die

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Test zu Lektion 1. 1 Ordne zu und verbinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε.

Test zu Lektion 1. 1 Ordne zu und verbinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε. Test zu Lektion 1 Nme: Punkte: / 14 1 Ordne zu und verinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. Wer ist du? Wie heißt du? Alexis! Ih heiße Juli. Ih in Pul. J, ih komme. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε. Hllo

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσήρθατε! Kλασικός Γερµανός;

Καλωσήρθατε! Kλασικός Γερµανός; Καλωσήρθατε! Τί ωραία που είστε εδώ! Είναι ευκολότερα να εγκατασταθείτε και να νιώσετε σαν το σπίτι σας όταν καταλαβαίνετε τη γλώσσα. Το Welcome Grooves σας βοηθά να µάθετε κάποιες αρχικές λέξεις, προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο, τηλεόραση, ντουλάπα, γραφείο, τηγάνι, καναπές, τραπέζι, καρέκλα, καθρέφτης, μπανιέρα, πολυθρόνα, πετσέτα, πιάτο, τραπεζομάντιλο, βιβλιοθήκη

Ψυγείο, τηλεόραση, ντουλάπα, γραφείο, τηγάνι, καναπές, τραπέζι, καρέκλα, καθρέφτης, μπανιέρα, πολυθρόνα, πετσέτα, πιάτο, τραπεζομάντιλο, βιβλιοθήκη A. Mrales Ortiz- C. Martínez Campill, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Grieg Mdern (Nivel inicial) 1. Άσκηση Λεξιλογίου. Βάλτε τις λέξεις στη σωστή στήλη Ψυγείο, τηλεόραση, ντουλάπα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ημερ/νια Γεννήσεως: Διεύθυνση: Τηλ. οικίας: Email: Οικογενειακή κατάσταση: Τ.Κ.: Κινητό: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Βάρος: Ύψος: Περίμετρος καρπού: Περίμετρος μέσης: Περίμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Το σώμα και η υγεία μου

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Το σώμα και η υγεία μου Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Το σώμα και η υγεία μου Ενότητα: Υγεία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται;

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; 6. Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; Θα κάνω δίαιτα! Χριστίνα: Μαμά, γιατί έπλυνες το παλιό τζιν; Μαμά: Δεν το έπλυνα, αγάπη μου. Είναι στην ντουλάπα σου εδώ κι ένα μήνα. Χριστίνα: Δεν είναι δυνατό! Ενάμισι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Sprachenlernen24-Schnellhilfe: Die wichtigsten Verben des Neugriechischen!

Sprachenlernen24-Schnellhilfe: Die wichtigsten Verben des Neugriechischen! Auf einen Blick: Über 100 wichtige Verben des Neugriechischen! In dieser Tabelle finden Sie über 100 häufig gebrauchte Verben des Neugriechischen. Sortiert ist die Tabelle alphabetisch nach der deutschen

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματόγραφος, φαρμακείο, ταχυδρομείο, μανάβικο, τράπεζα, βιλιοπωλείο, μουσείο, περίπτερο, φούρνος

Κινηματόγραφος, φαρμακείο, ταχυδρομείο, μανάβικο, τράπεζα, βιλιοπωλείο, μουσείο, περίπτερο, φούρνος 1. Πού πρέπει να πάς; a. Αν θέλεις να αγοράσεις φρούτα; b. Αν θέλεις να στείλεις ένα γράμμα; c. Αν θέλεις να αγοράσεις μια εφημερίδα; d. Αν θέλεις να αγοράσεις ψωμί; e. Αν πρέπει να αγοράσεις φάρμακα;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά- Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 επίπεδο A1 εξάμηνο Β - επιλογή /επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά.

Νέα ελληνικά- Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 επίπεδο A1 εξάμηνο Β - επιλογή /επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά. Μάθημα 13 Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο Δ1-Κ.Γ.Λ: Αγορές στο περίπτερο, στο κατάστημα ψιλικών. Δ2-Κ.Γ.Λ : Στον φούρνο Δ3-Κ.Π.Λ : Στο περίπτερο Στον φούρνο. Δ5-Π.Π.Λ: παιχνίδι Λεξιλόγιο :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ Η προφορά της γερμανική γλώσσας είναι σχετικά απλή, όπως και η ορθογραφία της, οι λέξεις γράφονται όπως προφέρονται. Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν θα ασχοληθούμε με τους

Διαβάστε περισσότερα

Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών. Σχολικό έτος 2012/13

Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών. Σχολικό έτος 2012/13 Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών Σχολικό έτος 2012/13 Γράφω την δική μου γραμματική για το σχολικό βιβλίο Magnet 1, κεφάλαια 8-10 Magnet 2, κεφ. 11-13 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σοφία Ηρακλείδου Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Γαρίδες* σαγανάκι σε πήλινο 9,50 Ελαιόλαδο, κρεµµύδι, σκόρδο,

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Ζυμώνετε τα συστατικά όλα μαζί για να γίνουν μία ζύμη. Τα αφήνετε σκεπασμένα επί 3 ώρες. Κατόπιν τα απλώνετε για την επακόλουθη επεξεργασία.

Ζυμώνετε τα συστατικά όλα μαζί για να γίνουν μία ζύμη. Τα αφήνετε σκεπασμένα επί 3 ώρες. Κατόπιν τα απλώνετε για την επακόλουθη επεξεργασία. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΥΜΗΣ Ζύμη για γεμιστό πιτάκι 1,5 kg αλεύρι 15 g αλάτι 250 g βούτυρο ή λίπος 3/8 l νερό Ζυμώνετε τα συστατικά όλα μαζί για να γίνουν μία ζύμη. Τα αφήνετε σκεπασμένα επί 3 ώρες. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Σοφία είναι γραμματέας σε γραφείο. Εκεί γνωρίζει το Γιώργο Βασιλείου και το Νεκτάριο Ντίνου.

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Σοφία είναι γραμματέας σε γραφείο. Εκεί γνωρίζει το Γιώργο Βασιλείου και το Νεκτάριο Ντίνου. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Από δώ η οικογένειά μου A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Η Σοφία είναι γραμματέας σε γραφείο. Εκεί γνωρίζει το Γιώργο Βασιλείου και το Νεκτάριο Ντίνου. Καλημέρα σας. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σου! Είμαι η Ζωή. Καλημέρα. Με λένε Πέτρο. Πώς σε λένε; Χάρηκα! Καλησπέρα. Είμαι η Ελένη Παυλίδη.

Γεια σου! Είμαι η Ζωή. Καλημέρα. Με λένε Πέτρο. Πώς σε λένε; Χάρηκα! Καλησπέρα. Είμαι η Ελένη Παυλίδη. Γεια σου! Τι κάνεις; Γεια! Πώς σε λένε; [5] Γεια! Είμαι ο Ιβάν. Γεια σου! Είμαι η Ζωή. Καλημέρα. Με λένε Πέτρο. Πώς σε λένε; Γεια σου, Πέτρο. Με λένε Ιβάν. Χάρηκα! Κι εγώ. Καλησπέρα σας. Με λένε Νίκο Παπαδόπουλο.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

To NostimeSyntages πάει μαζί σας διακοπές!!!

To NostimeSyntages πάει μαζί σας διακοπές!!! To NostimeSyntages πάει μαζί σας διακοπές!!! Φέτος το καλοκαίρι ξοδεύουμε λιγότερα λεφτά μαγειρεύοντας εύκολα και γρήγορα. Νόστιμες συνταγές Μπορείτε να τυπώσετε και να πάρετε μαζί σας αυτό το μικρό βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε;

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε; ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Πώς σε λένε; A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πώς σε λένε; Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος γνωρίζουν καινούργιους φίλους.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας

Ενότητα 3 ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας Ενότητα 3 ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, η Βασιλική, µια άνεργη µητέρα, ψάχνει να βρει δουλειά. Η εταιρεία ABC βοηθάει τους ανέργους να βρουν δουλειά, βρίσκοντας αγγελίες

Διαβάστε περισσότερα

g w w n lf o o d p l a.h d a.g

g w w n lf o o d p l a.h d a.g g w. or w w coo n lf o o d p l a et. ww w.efa d.o.eufic.org w ww w ww.h d a.g r rg Θυμάσαι πώς ήταν όταν μάθαινες ποδήλατο; Το πιο σημαντικό ήταν να μάθεις να κρατάς ισορροπία. Όταν κρατούσες ισορροπία,

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές γεμάτες νοστιμιά!

Συνταγές γεμάτες νοστιμιά! Συνταγές γεμάτες νοστιμιά! Πατατοσαλάτα με Tulip Chopped Ham 200 γρ. Tulip Chopped Ham κομμένο σε κύβους 2 μέτριου μεγέθους πατάτες, βρασμένες και ξεφλουδισμένες 50 γρ. βρασμένο μπιζέλι Χοντροκομμένα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8 ΑΓΟΡΕΣ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας

Ενότητα 8 ΑΓΟΡΕΣ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας Ενότητα 8 ΑΓΟΡΕΣ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε τη Γεωργία που έχει βγει για τα καθηµερινά της ψώνια και τους διαλόγους επικοινωνίας µε τους πωλητές. Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

Όταν µπροστά από τα κύρια ονόµατα υπάρχει τίτλος, τότε το οριστικό άρθρο προηγείται του τίτλου: ο κύριος Μικέογλου ο πρίγκιπας Κάρολος

Όταν µπροστά από τα κύρια ονόµατα υπάρχει τίτλος, τότε το οριστικό άρθρο προηγείται του τίτλου: ο κύριος Μικέογλου ο πρίγκιπας Κάρολος 1. ΘΕΜΑ Το οριστικό άρθρο 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Θα µιλήσει ο Χασάν. Μ αρέσει η µουσική. Αγαπάει τη ζωή. Σπρώξε την πόρτα. Το 2003 τελείωσε το λύκειο. Το Μάη είχαµε ωραίο καιρό. Ήρθε µε το λεωφορείο. Ήρθε το

Διαβάστε περισσότερα

Tabelle1. Seite 1. (to) go for a night out

Tabelle1. Seite 1. (to) go for a night out Thema: Freizeit freetime Deutsch Englisch das Kino cinema der Fußball football das Theater theatre das Buch book der Fernseher television das Fahrrad bycicle der Computer computer die Kamera camera das

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Καλώς ήρθατε στο littlebridge.com HomeBook 1. Εναρμονισμένο με τα 12 κεφάλαια του online υλικού, αυτό το βιβλίο συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομάδα Α: Είδη Κρεοπωλείου: Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προφορικού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) - Διάρκεια 12 λεπτά Πρώτο μέρος Πώς σε λένε; Πόσων χρονών είσαι; Από πού είσαι; Πού μένεις; Σε ποια τάξη πηγαίνεις; Έχεις αδέλφια; Πόσα; Δεύτερο μέρος Ερωτήσεις: 1. Τι τρως για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Φτιάξ τις προτάσος.

1. Φτιάξ τις προτάσος. αντωνυμίες Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ αυτός, -ή, -ό / εκείνος, -η, -ο Αυτός ο σκούφος σού πάει πολύ. Αυτή η βιτρίνα είναι ωραία. Αυτό το μπουφάν είναι ζεστό. Εκείνος δε σου πήγαινε καθόλου. Εκείνη ήταν απαίσια.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 3 ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 3 ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, η Βασιλική, µια άνεργη µητέρα, ψάχνει να βρει δουλειά. Η εταιρεία ABC βοηθάει τους ανέργους να βρουν δουλειά, βρίσκοντας αγγελίες

Διαβάστε περισσότερα

Corner West Saloon. (Βασιλέως Γεωργίου 39, Θεσσαλονίκη)

Corner West Saloon. (Βασιλέως Γεωργίου 39, Θεσσαλονίκη) Corner West Saloon (Βασιλέως Γεωργίου 39, Θεσσαλονίκη) Pizza / Calzone (ΟΙΚΟΓ./NAPOLITANA/ΓΙΓΑΣ ΟΙΚΟΓ./CHAMPION/ΤΥΡΟΛΕΤΑ/CALZONE/ΑΤΟΜ.) Μαργαρίτα (ντομάτα, τυρί ή μοτσαρέλα) 6,80/5,00/9,00/12,00/9,50/9,90/4,00

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8 ΑΓΟΡΕΣ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας. Θέµα Είδος επικοινωνίας Ασκήσεις

Ενότητα 8 ΑΓΟΡΕΣ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας. Θέµα Είδος επικοινωνίας Ασκήσεις Ενότητα 8 ΑΓΟΡΕΣ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε τη Γεωργία που έχει βγει για τα καθηµερινά της ψώνια και τους διαλόγους επικοινωνίας µε τους πωλητές. Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι

Διαβάστε περισσότερα

Verlag Nicolas Vlachos Griva 6 152 33 Halandri Tel. 210 6830671, 210 6800548 Fax 210 6890255 NASEWEIS 1

Verlag Nicolas Vlachos Griva 6 152 33 Halandri Tel. 210 6830671, 210 6800548 Fax 210 6890255 NASEWEIS 1 Verlag Nicolas Vlachos Griva 6 152 33 Halandri Tel. 210 6830671, 210 6800548 Fax 210 6890255 NASEWEIS 1 Πλάνο διδασκαλίας* * Το πλάνο που ακολουθεί αποτελεί µια δική µας πρόταση, ένα µοντέλο επάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Course Content レベル 1 단계 1. Nivel 1. Livello 1 ギリシャ語 그리스어 希腊语

Course Content レベル 1 단계 1. Nivel 1. Livello 1 ギリシャ語 그리스어 希腊语 Stufe 1 Level 1 ギリシャ語 GRIECHISCH GREEK 단계 1 Livello 1 Nivel 1 GRECO GRIEGO 1级 Nível 1 Niveau 1 レベル 1 그리스어 希腊语 GREGO GREC Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Πώς είναι η υγεία σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Πώς είναι η υγεία σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Πώς είναι η υγεία σου; Ενότητα: Σώμα, υγεία (3 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4-6 ώρες (2-3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπω και Μαθαίνω. Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 1. Κατάλογος Ελέγχου Πρώτου Λεξιλογίου

Βλέπω και Μαθαίνω. Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 1. Κατάλογος Ελέγχου Πρώτου Λεξιλογίου Ενδεικτικά εργαλεία αξιολόγησης γλωσσικής ετοιμότητας για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Βλέπω και Μαθαίνω Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Εργαλεία Αξιολόγησης: 1. Κατάλογος Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ενότητα: ιατροφή (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 LESEN Teil 5 Zertifikat B1 Το κείμενο του 5 ου μέρους της ενότητας Lesen είναι ένας κανονισμός ή κάποιες οδηγίες και συνοδεύεται από 4 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε άσκηση θα πρέπει να αποφασίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. -από πού είσαι; Ο Αλέξανδρος γνωρίζει μια κοπέλα...

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. -από πού είσαι; Ο Αλέξανδρος γνωρίζει μια κοπέλα... ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Από πού είσαι; A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Αλέξανδρος: Από πού είσαι; Πηνελόπη: Είμαι από την Ελλάδα. Από πού είσαι; Σοφία: Πολ: Εσείς από πού είστε; Είμαι από το Βέλγιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Σπίτι μου, σπιτάκι μου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Σπίτι μου, σπιτάκι μου ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Σπίτι μου, σπιτάκι μου Ενότητα: Κατοικία (5 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες Διάρκεια: 10 ώρες (5 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειµένου Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα