Ζγινε πρόταςθ να γίνει αναφορά ςτο CRM, και να γίνει προςκικθ ςτθ κλάςθ Ε41 ενόσ παραδείγματοσ μθ λατινικοφ ςυμβόλου (non-latin symbol)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζγινε πρόταςθ να γίνει αναφορά ςτο CRM, και να γίνει προςκικθ ςτθ κλάςθ Ε41 ενόσ παραδείγματοσ μθ λατινικοφ ςυμβόλου (non-latin symbol)"

Transcript

1 Αναφορά από την 23η CIDOC CMR SIG και ISO/TC46/SC4/WG9 ςυνάντηςη και τη 17η FRBR CIDOC CRM Harmonization ςυνάντηςη Θ ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε ςτο Θράκλειο τθσ Κριτθσ το διάςτθμα Μαΐου του Ακολουκεί ςυνοπτικι παρουςίαςθ των όςων ςυηθτικθκαν. Τα πρακτικά τθσ ςυνάντθςθσ κα δθμοςιευτοφν ςτο διαδικτυακό τόπο του CIDOC CRM [Σφνδεςμοσ: Συηθτικθκαν κζματα μοντελοποίθςθσ του FRSAD και θ εναρμόνιςι του με τθν οντολογία CIDOC CRM. Το εννοιολογικό μοντζλο FRSAD, το οποίο αςχολείται με το aboutness των ζργων, δίνει ζμφαςθ ςτισ ςχζςεισ που αφοροφν τα κζματα. Οι 3 βαςικζσ οντότθτεσ του μοντζλου Work, Thema και Nomen αντιςτοιχοφνται ωσ ακολοφκωσ: FRSAD: Work = F1 Work FRSAD: Thema = E1 Entity FRSAD: Nomen = E41 Appellation Σχετικά με τθν οντότθτα Thema ςυηθτικθκαν τα εξισ: Θα πρζπει να γίνεται διάκριςθ ανάμεςα ςε ζνα κζμα ωσ propositional object, εννοϊντασ κατά κάποιο τρόπο το ερμθνευτικό περιβάλλον ενόσ ζργου, και ςτθν αναφορά ςε οποιαδιποτε οντότθτα, χωρίσ να προςδιορίηεται ζνασ ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ κατά τον οποίο εμφανίηεται θ οντότθτα. Επιπλζον ηθτιματα: α) αναφερόμαςτε ςτο ςφνολο του ζργου ι ςε ζνα μζροσ του; β) το Thema μπορεί να είναι οποιοδιποτε ςτοιχείο, κακϊσ δεν υπάρχουν περιοριςμοί, γ) το Thema δεν είναι μια κλάςθ του Work, υπό αυτι τθν ζννοια και τθν οπτικι λοιπόν, το Thema αποτελεί περιςςότερο μια ςχζςθ παρά μια οντότθτα. Σχετικά με τθν οντότθτα Nomen : Ζγινε πρόταςθ να γίνει αναφορά ςτο CRM, και να γίνει προςκικθ ςτθ κλάςθ Ε41 ενόσ παραδείγματοσ μθ λατινικοφ ςυμβόλου (non-latin symbol) Επίςθσ, ςυηθτικθκε θ ςκζψθ να προςτεκεί μια νζα οντότθτα ςτο πρότυπο, το Nomen expression (ακόμα δεν ζχει αποφαςιςτεί ποια κα είναι θ τελικι του ονομαςία) Nomen Τι ακριβϊσ κα ορίηει αυτι θ νζα οντότθτα;;; Τθν φπαρξθ ενόσ Nomen μζςα ςε ζνα τεκμιριο. Στθ ςυνζχεια ακολοφκθςε θ αντιςτοίχιςθ των γνωριςμάτων (attributes) των οντοτιτων. 1

2 Ενδεικτικά, αναφζρεται το εξισ παραδείγμα για τθν οντότθτα Thema : Scope note = E1 CRM Entity P3 has note: E62 String Και τα εξισ παραδείγματα για τθν οντότθτα Nomen : Type of nomen = E41 Appellation P2 has type: E55 Type Scheme = E41 Appellation FRSAD: Scheme = KOS, FRAD Authority file Ↄ E32 Authority Document (Να ςθμειωκεί ότι το E32 Authority Document δεν περιλαμβάνει τόπουσ και αυτό ςυνζβθ διότι δεν υπιρχε κάποιο ςχετικό παράδειγμα για να αναφερκεί. Συνεπϊσ κα πρζπει να γενικευτεί το E32, ϊςτε να περιλαμβάνει οποιοδιποτε KOS.) Reference source of nomen = E41 Appellation Rxx forms part of: Fxx (το Rxx είναι Expression subproperty of P106B forms part of) Representation = P2 has type: E55 Type Language = E33 Linguistic Object P72 has language: E56 Language (Συηθτικθκε το εξισ παράδειγμα: Martinus, Μαρτίνοσ, Martin κεωροφνται το ίδιο nomen?? Ο κ. Ντερ υποςτιριξε τθν άποψθ ότι πρόκειται για τρία διαφορετικά nomens.) Script = P2 has type E55 Type Script Conversion = Fxx Nomen Use Statement: Rxx used script conversion: Fxx Script Conversion (Αφορά ςε διαφορετικοφσ κανόνεσ μετατροπισ, π.χ. κυριλλικϊν ςε λατινικά. Σε αυτό το ςθμείο ο κ. Ντερ ζκεςε το ηιτθμα αν πρόκειται για ςχζςθ ανάμεςα ςε 2 nomens ι ανάμεςα ςε ζνα nomen και ζνα thema. Ο ίδιοσ υποςτιριξε τθ δεφτερθ περίπτωςθ) Audience = Fxx Nomen Use Statement: is preferred by: E74 Group Status = Fxx Nomen Use Statement: Rxx specified by Fxx KOS: Rxx.1 has status Δθμιουργία ςτο FRSADoo τθσ οντότθτασ Fxx Knowledge Organization Systems Θα πρζπει να τονιςτεί εδϊ το γεγονόσ ότι ζνα KOS μπορεί να περιλαμβάνει κανόνεσ καταλογογράφθςθσ αυτό όμωσ δε ςυνεπάγεται ταυτόχρονα ότι οι κανόνεσ καταλογογράφθςθσ μποροφν από μόνοι τουσ να αποτελζςουν ζνα KOS. Thema to thema ςχζςεισ (properties) Για τισ thema to thema ςχζςεισ προτείνεται να γίνεται χριςθ του SKOS/ βλζπε ISO2788 (ISO25964) Ζνα παράδειγμα αντιςτοίχιςθσ τζτοιασ ςχζςθσ είναι θ ακόλουκθ: Whole-part = P106 has component Συηθτικθκαν κζματα μοντελοποίθςθσ του FRAD και θ εναρμόνιςι του με τθν οντολογία CIDOC CRM. Αναφζρονται ενδεικτικά τα ακόλουκα παραδείγματα: FRBR Person = E21 Person 2

3 FRAD:Person = union of E21 Person and FRAD: Persona and FRAD: Literary Character Στο FRAD το Person είναι πιο ευρφ από το E21 Person του CRM και περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα (ςτο ςθμείο αυτό πραγματοποιικθκε μια λεπτομερισ ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ διαφορά ανάμεςα ςτο person, persona και literary character, π.χ King Arthur literary character, non historical part of time) (Τα persons και persona κεωροφνται ότι ζχουν δθμιουργιςει ζργα και ζχουν κακιερωκεί ωσ δθμιουργοί) FRAD:Persona = Fxx Persona: subclass of E74 Group FRAD:Character = Fxx Character: subclass of E28 Conceptual Object Ζγινε θ πρόταςθ να δθμιουργθκεί ζνα property για το FRAD:Person, το οποίο κα πρζπει να ςυηθτθκεί περαιτζρω. Τα αντίςτοιχα properties για τα character και persona είναι τα ακόλουκα: Property Fxx Character Rxx is based on: E21 Person (or E39 Actor???) Property Fxx Persona Rxx is based on: Fxx Character. FRAD:Family = Fxx Family, subclass of E74 Group (εδϊ κα πρζπει να μπει μια ςθμείωςθ ςκοποφ θ οποία κα ξεχωρίηει τθν οντότθτα family από όλθ τθν ανκρωπότθτα. Πικανότατα κα πρζπει το birth να λαμβάνεται ωσ θ νόμιμθ ζννοια τθσ διαδοχισ) FRAD:Corporate Body = union of F11 Corporate Body and FRAD CB\Fxx Fictitious Group superclass of F11 Corporate Body (ο προβλθματιςμόσ εδϊ τίκεται ςτο εάν το Corporate Body ςτο FRAD και το FRBR είναι το ίδιο. Θ ομάδα κεωρεί ότι το Corporate Body ςτο FRBR (F11) ζχει πιο ευρεία ζννοια από ότι ςτο FRAD. Επίςθσ, κάκε φανταςτικι οντότθτα, φανταςτικι ομάδα ι οργανιςμόσ (Fictitious Group) μοντελοποιείται ωσ εξισ: Fxx Fictitious Group: subclass of E28 Conceptual Object) Επιπλζον, διάκριςθ ανάμεςα ςε type of activity και type of organization δε χρειάηεται να γίνει, κακϊσ αυτά πολλζσ φορζσ ςυγχζονται. Τζλοσ, θ κανονικοποίθςθ των ονομάτων των τόπων δεν είναι ςτουσ ςκοποφσ του FRAD, οφτε ακόμα και αν πρόκειται να γίνεται ςτο πλαίςιο τθσ περιγραφισ των εκδοτϊν, οι φανταςτικοί τόποι (fictitious places) αντιμετωπίηονται ωσ ζννοιεσ (themata). Στο ςθμείο αυτό παρατθρικθκε το εξισ: Tο FRAD: Name και το FRSAD: Nomen είναι δφο εντελϊσ διαφορετικά πράγματα Ε41 Appellation Ↄ FRSAD Nomen = F12 name Ↄ FRBR Name Ↄ FRAD Name. Ζγινε θ πρόταςθ να δθλωκεί το F12 ωσ ταυτόςθμο με το FRSAD Nomen, υποκλάςθ του E41 FRAD Identifier = E42 Identifier = F13 Identifier Ↄ (union of FRAD Identifier and FRAD Control Access Point) Συηθτικθκε εδϊ ότι το FRAD Identifier δεν ζχει γενικά κάποιο γνϊριςμα το οποίο κα περιγράφει γενικά το string του. Αυτό κεωρικθκε ζλλειψθ, οπότε και κα πρζπει να προςτεκεί και να μοντελοποιθκεί. FRAD Controlled Access Point = Fxx Controlled Access Point subclass of F13 FRAD Rules = Υποκλάςη του F43 Identifier, θ οποία να εφαρμόηεται ςε κάκε Identifier type, είναι υποκλάςθ του E29 Design or Procedure. Δε χρειάηεται μοντελοποίθςθ. FRAD Agency = F44 Bibliographic Agency subclass of F11 CB. 3

4 Ιδιαίτερθ ςυηιτθςθ ζγινε για τθν οντότητα Exx Floruit, θ οποία ορίςτθκε ωσ εξισ: Floruit means that the Actor so designated was active at a particular date or during a particular period. The type of floruit can be used to describe the type of activity the respective Actor was active. Θ οντότθτα αυτι κα πρζπει να προςτεκεί και ςτο CRM. Εν μζρει, ςυηθτικθκαν και τα εξισ, τα οποία και παραμζνουν ακόμα ανοικτά ηθτιματα: Αν μποροφμε να ζχουμε birth/death dates και Floruit dates ταυτόχρονα; Πϊσ χειριηόμαςτε περιπτϊςεισ που μπορεί να ζχουμε 2 Fl. dates; Στθ ςυνζχεια, ακολοφκθςε μοντελοποίθςθ των γνωριςμάτων για το person, ενδεικτικά αναφζρονται τα παρακάτω: Dates of Person: P98B was born: E67 Birth P100B died in: E69 Death P14B performed: Exx Floruit (or E7 has type: Floruit ) P12B was present at: E5 Event Title of Person: P2 has type: E55 Type, (π.χ. κατθγορίεσ που προςδίδουν κάποιο επιπλζον γνϊριςμα ςτα ονόματα, όπωσ Pr., Mrs ) Place of Birth: P98B was born: E67 Birth P7 took place at: E53 Place Affiliation: P107B is current or former member of: E74 Group Cultural identity : P2 has type: E55 Type (Π.χ. El Greco Spanish Painters ) Address: Περιλαμβάνει και το E51 Contact Point, αλλά και το E45 Address: a) P76 has Contact Point: E51 Contact Point (E45 Address subclass of E51 Contact Point) b) P107B is current or former member of: E74 Group P76 has contact point: E51 Contact Point c) P74 has current or former residence: E53 Place P87 is identified: E45 Address Συνεχίςτθκε θ ςυηιτθςθ ςχετικά με κζματα μοντελοποίθςθσ του FRAD και θ εναρμόνιςι του με τθν οντολογία CIDOC CRM. Μερικά ακόμα γνωρίςματα για το person μοντελοποιικθκαν, όπωσ ενδεικτικά τα ακόλουκα: Language of Person: P2 has type: E55 Type Είναι δυνατόν να ςχετίηεται και με το Floruit: 4

5 P148 performed: Exx Floruit (or E7 has type: Floruit ) P16 used specific object: E56 language / P32 used general technique: E56 Language (προτιμάται να κεωρείται θ γλϊςςα ωσ μια μζκοδοσ για να δθμιουργείται ζνα Expression παρά ωσ εξισ: P16 used specific object: E56 Language) Field of Activity: P148 performed: Exx Floruit P2 has type: E55 Type Profession/occupation: P2 has type: E55 Type Ακολοφκθςε θ μοντελοποίθςθ των γνωριςμάτων για το family, ενδεικτικά πάλι αναφζρονται τα ακόλουκα: Dates: P95B was formed by: E66 Formation P99B was dissolved by: E68 Dissolution P14B performed: Exx Floruit?? (or E7 has type: Floruit ) P12B was present at: E5 Event Ownership: 2 acquisition events Places: P74 has current or former residence: E53 Place P14B performed: Exx Floruit?? (or E7 has type: Floruit ) P7 took place at: E53 Place Field of Activity: P14B performed: Exx Floruit P2 has type (να ςυηθτθκοφν και να αναλυκοφν περαιτζρω όλεσ οι ζννοιεσ του Floruit) Όλα τα properties του person (εκτόσ από ςυγκεκριμζνα birth/dates types), κα πρζπει να εφαρμόηονται επίςθσ και για τα families ςτο FRAD. Επίςθσ, όλα τα properties του family (εκτόσ από ςυγκεκριμζνα types) κα πρζπει να εφαρμόηονται και ςτα corporate bodies. Μοντελοποίθςθ των γνωριςμάτων ενόσ item. Location of item: P55 has current location: E53 Place P46B forms part of: E78 Collection P46B forms part of: E78 Collection P55 has current location: E53 Place P50 has current keeper: E39 Actor P50 has current keeper: E39 Actor: P74 has current or former residence: E53 Place Custodial history of item: P30B custody transferred through: E10 Transfer of Custody Mοντελοποίθςθ οριςμζνων γνωριςμάτων ενόσ name. Type of name: Fxx Nomen Use Statement-use for-thema P2 has type: E55 Type Δε χρειάηεται περαιτζρω μοντελοποίθςθ. Name String: 5

6 P3 has note (P3.1 has type: content ): E62 String Rxx has content: E62 String Εδϊ ςυηθτικθκε το ακόλουκο παράδειγμα: Goethe, Johann Wolfgang (1756- ). Στο FRAD αυτό δεν είναι name, αλλά control access point. Τθν τελευταία θμζρα τθσ ςυνάντθςθσ ςυηθτικθκαν οριςμζνα κζματα που αφοροφν το CRM, όπωσ: Θ προςκικθ ςτθν οντολογία νζων οντοτιτων, όπωσ είναι το Floruit (η περιγραφή (scope note) τησ οντότητασ είχε ανατεθεί ςτο μζλοσ του DBIS κ. Λίνα Μπουντοφρη, η οποία και την κατζθεςε ςτο sig crm, βλζπε ςφνδεςμο: ςτο οποίο ζγινε αναλυτικι αναφορά τισ προθγοφμενεσ μζρεσ και πικανότατα τθσ οντότθτασ Name Use Statement, θ οποία κα ςυηθτθκεί ςε επόμενεσ ςυναντιςεισ. Το πϊσ κα διαχειριςτεί θ ομάδα τα διάφορα extensions του CRM. Αποφαςίςτθκε ότι κα πρζπει να γίνεται διάκριςθ ανάμεςα ςτα μοντζλα που περιλαμβάνουν CRM ζννοιεσ και εκείνα που αποτελοφν επεκτάςεισ ςυμβατζσ με το CRM. Όλεσ οι υπόλοιπεσ CRM εφαρμογζσ κα ςυνεχίςουν να αναφζρονται ςτθ ςελίδα του CRM. Αυτό που προβλθμάτιςε τθν ομάδα είναι πωσ κα ονομαςτοφν όλα αυτά τα μοντζλα που βαςίηονται ςτο CRM, ίςωσ Recommended models ι Reviewed models ;; Ο κ. Ντερ παρουςίαςε ςτθ ςυνζχεια ζνα ςχιμα με τίτλο Harmonized EDM-CRM- FRBRoo, όπου διαφάνθκε θ πολυπλοκότθτα τθσ αρμονοποίθςθσ των 3 προτφπων. Ακολοφκθςε θ παρουςίαςθ τθσ RDFS version του CRM (θ version όπου κάκε κλάςθ μεταφράηεται ςε διάφορεσ γλϊςςεσ). Αποφαςίςτθκε όμωσ ςτο site να παραμείνει θ version με τα γλϊςςα ουδζτερθσ μορφισ. Επιπλζον, κα ςχεδιαςτεί και θ RDFS version για το FRBR, θ οποία και κα αναρτθκεί ςτο site τθσ IFLA. Ακολοφκθςε θ ςυηιτθςθ οριςμζνων ηθτθμάτων ςε ότι αφορά ςυγκεκριμζνεσ κλάςεισ και ιδιότθτεσ τθσ οντολογίασ. Αναφζρονται ενδεικτικά τα ακόλουκα παραδείγματα: o Ηιτθμα (αρ. 164): αφορά το πϊσ κα μοντελοποιθκοφν τα primitive values, όπου εκφράςτθκε θ άποψθ να δθμιουργθκοφν 2 νζα properties (P81.a, P81.b) Οπότε θ πρόταςθ είναι να διαμορφωκοφν ωσ εξισ: If P81b > P82a end of begin, begin of end P81b P82a throughout o Ηιτθμα (αρ. 172): θ χρονικότθτα των πνευματικϊν δικαιωμάτων (temporality of rights): πρόκειται για εννοιολογικό αντικείμενο, το οποίο δθμιουργικθκε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. Ζχει μια εγκυρότθτα, θ οποία είναι μια χρονικι οντότθτα, με διακριτζσ θμερομθνίεσ. Εάν βρεκεί κάποιο μοντζλο για αυτό, κα προςτεκεί ςτο CRM specialization list. o Ηιτθμα (αρ. 182): Από τθ ςυηιτθςθ τθσ μοντελοποίθςθσ των προτφπων FRAD/FRSAD προζκυψε ότι λείπει κάποιο property που να ςυνδζει το Ε32 με το Ε41. Επίςθσ, να γίνει αλλαγι του πεδίων τιμϊν του P71 προσ το Ε1 CRM Entity. o Ηιτθμα (αρ. 188): θ ιδιότθτα P33 used specific technique (was used by) να γίνει ουδζτερθ του υλικοφ. 6

7 Τζλοσ ςυηθτικθκαν αρκετζσ αλλαγζσ, τόςο ωσ προσ τθν αναδιαμόρφωςθ του κεντρικοφ μενοφ του site, όςο και ςε αλλαγζσ που αφοροφν ςτθν ενθμζρωςθ των επιπλζον υποενοτιτων. 7

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ Ιωάννησ Κόμνιοσ Μεταπτυχιακή Διατριβή Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Διεθνζσ υνζδριο Παιδαγωγική, Πολιτιςμόσ, Πολιτικζσ: Ο Διάλογοσ τησ Εκπαίδευςησ Περιλήψεισ Ειςηγήςεων Θεςςαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e- marketing Project - Facebook page for p.a.m.p theatre company Εκπόνθςθ εργαςίασ: Δθμιτρθσ Αλιμπζρτθσ τζφανοσ Ραπτογιάννθσ ωτιρθσ ουςάνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ανάπηςξη εθαπμογήρ κοινυνικών δικηύυν ζε Android ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ

Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ 23 ο Εκνικό Συνζδριο Ελλθνικισ Εταιρείασ Επιχειρθςιακϊν Ερευνϊν Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ ΕΜΡ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα