_ Δουλεύουν σε ελληνικό σπιτισ ως Ο ΙΚ!Ο KOI βοηθοί και πσραμόνες. 1 1 Κυριακή είν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "_ Δουλεύουν σε ελληνικό σπιτισ ως Ο ΙΚ!Ο KOI βοηθοί και πσραμόνες. 1 1 Κυριακή είν"

Transcript

1 π-~ τι-π Frl,vrE \1ι\Σ ι Από τη Γεωργία στην Αθήνα μετ' επιστροφής Η εξιχνίασπ Tns δολοφον ί αs του πθοπο ι ού Νί κου Σεργ ι ανόπουλου oδιiγπσε σ ε έναν r εωργ ι ανό μ ετανάστπ στπν Aθιiνα, μ ε τον οποίο ο πθο πο ιόs συναντπθπκε στπν Πλατε ία Βικτωρίαs μία φορά μονάχα - τπ μοιραία. Υπάρχουν π ολλοί ακόμα r εωργιανοί ΚΟΙ πολλέs r εω ρ γιονέs στπν Aθιiνα που δεν θα ε π έτρε παν OTIS συν9riκεs να TOUS οδnγπσουν στο έγκλπμα. Συναντπσαμε μία απ ' αυτέs, ίσωs τπν πιο επαναστάτρια και τπν π ι ο χειραφετ πμένπ, κα ι Ζπσαμε μαζί TnS μ ε ρικέs μέpes στπν καθ πμερινότπτό TnS. Πώs Ζει, τι ΠΡ ΟΟΠΤικέs έχει, τι ε πιλογέs rιis προσφέροντα ι ; Κ αι γιατί n Aθιiνα τπ ν α π oγoιi τευσε; ΚΕIΜΕΝο.φΟΤΟΓΡΑΦIΕΣ: ΧΡιΣΤIΝΑ ΒΑΖΟΥ στα 8 μόνοισ. Πλατεία Ayj.. ου Kωνcπσντίνoυ. Kuριοκή πρωί. Συνωστιομός ανθρώπων. Μι κρές παρέες, κυρ Ιως γ υ να ικώ ν, κόθονται, ο υζητόνε, το ιμπολογόνε. μιλόνε στο κ ι νητό. Μένουν στο Ιδιο οημειο γιο ώρες. Π ολλές φορές όλη την ημέρα. Κότοικοι μιαςπoλυkατolkιαςσrηνσδό Βηλαρό προσπαθού ν να μπουν στο σπίτι τους. Εf ν αl σχεδόν αδύνατο να φτόσουν σrην εξώπορτα του κτιρίου. Οι γυνο Ι κ ες που κόθονται στα σκαλοπότια απρόθυ ~ 1CI κόνου ν λίγο στηνόκρη. «Ο ι lιερ ι οο6τερες γυναίκες είνα ι OlldTn l 'εωργια ", l!ου λέε ι η φίλη μο υ ΑικατερΙνη. _ Δουλεύουν σε ελληνικό σπιτισ ως Ο ΙΚ!Ο KOI βοηθοί και πσραμόνες. 1 1 Κυριακή είν αι η μοναδική ημέρα π ου έχουν ρεηό. Η Γl λατε ίαλγίου ΚωνσταντΙνου και ο ι γίiρω δρόμοι είν αι ένα οημ ε Ιο αναφορός, Η Λίκο, έτο I φωνόζουν τ η ν Αικατερίνη στην πατρίδοτης, τη Ι 'εωργ[ο, είναι30χρόνων. ΓεννnθηKε οε ~ιιo χώρο που αντιμετωπίζει συνεχιζόμενες οικονομικές κοι πολιτι κές κρίοεις μl.ίό τη ν α"όκτηοη της ανε ξαρτηοίαςτηςτο Όλα είναι αβέβα ιο. θα ξεσπόσε ι ο πόλεμος που α ναμένετα ι μ ε ταξύ Γεωργίας κοι ΛμπχαζΙσς; Ένα μεγόλο μ έ ρος του πλη θ υσ ~ιoύ ε Ιναι ξεν ιτεμ έν ο, οι μισθοι δύσκολα ξεη ερνoίiν τα 30 δολόρια το μήνα, οι τ ιμ ές ε κτοξεύονται μέ ρα με m μέρα, 11 α νεργία είναι πολύ μεγάλn.. 28 Τ... ΥΔ!'ΟΜΟΙ

2 ΝΕΑ.ΙYNAJΚΑΨΛΧΝΕΙ Η λόλι αnόm... rεωρυio, φίλπ ιιοι Οι,ιΥιιάταιιιοι ms AiIιol ήρθ. om :ο:ώρο μοl YIO"'O o... ozιm'ιoeι μια ιιαλιπερηηί:ο:η. Δυoτuxώι, το nτuxio ms από Υερμα",ικό ηο... 'ιιοτήμιο 10 μόνο nou μπορ εί νο ms ~oαφoλίoεl ε;"'οl μια θέαπ Kαθαρioτρlα. τ,ο,χvδroμοι 29

3 ΓΗΤΉΣ ErwrΈΛIAΣ Η Μκα μεγόλωσε στηνπρωτεύουσα της ΓεωργΙος. Η οικογινε l ό της αν ή κει στη μεοαιο τόξη. ΤελεΙωσε το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημ{ουτηςΤιφλΙδας. Στα 24 της πήγε στη Γερμανία γιο να σπουδόσει Γερμανικι'\ Φιλολογfα. Έμενε στ ο φοιτητι κ ή εστία. Γ ιο να κ αλύψει τα tξοδό της, δούλευε σε μπαρόκιω, εστιωτόριο κοι σπίτια. Δεντης tμενε αρκετός χρόνος για μελέτη κοι δεν κοτόφερε να τελειώσει τις σπσυδtςτης μι!οα στα προκαθορισμι!να χρονικό περιθώρια. Η φοιτητική της βίζα δεν ανανεώθηκε. Από σ υ μπατρ ι ώτες της έμ α θε 611 στην Ελλόδα βριοκεις εύκολο δουλει6. Δεν ήθελε να γυρισεl στη Γεωργία χωρις να Ιχει μια 0' κονομικn όνεση. Με βaριό κορδιό εγκατέλεlψε πριν από μερικtς εβδομόδει; τη l 'ερμaνια και ήρθε στην Αθήνα. Προαnαθώνταs να εηιλέξει δουλειά Τα πρόγματα δεν ήταν τόσο εύκολα όπως τα φqvtdmnke. Το γραφείο ευρέσεως εργασίας στην Ομόνοια μπόρεσε νοτης προσφέρει μόνο θέσεις εργασίας σε σπίηα ως οικ ι ακή βοηθό, παραμόνα ή για τη φροvtίδα ηλlκιωμένων.llλήρωσε50ευρώ προκαταβολικό. Σε πε ρ ίπτωσ η π ου θο έπιανεδουλειό, το γραφειοθαέπαφνεως ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΟΟΙ... Im y nc.poδo Tn5 Ayίou Kωνστανm.oυ, δύo,δ'wπkcι ΤO ll υδρo μ 'KCι YΡOφεio ο ν αλαμβάνουν mν oπ ocπoλiι δεμάτων CΠ'O MnOKOU κο, crmν Τ υφ λiδo. «ITn Γερμανία με. αvτιμετωπιzαν. παvτoτεμε σεβασμό. Ήταν ευγενικοί. Είχα και. ε-ιω, onws εκεινοι,. unoxpewaeis απεναvτι στο γερμανικο KpaTOS» αμοιβή όλλο ] ΟΟευρώ απότnν ΑΙκα κα ι 300 από τον εργοδότη. Επισκέφτηκε αρκετό σπίτια. Όταντη ρώτουανπότεθααρχίσεl. απαvtούσε ότι θέλει λίυο Χρόνο για να το σκεφτει ~ Nα το σκεφτεις; Μα εσύ Ψόχνεις δουλε ι ό, η να σkεφτείς! ~ τη ς απαvtούοαν δυσαρεστημένα. Auτόδεντηςόρεσε. Επ( σης. της φόνηκεαδύνατοννα προσέχε ι όλη την ημέρα κόποιο μικρό πolδί χωρίς να μι Μεl τη γλώοσατου. ΟΙ γovεiςδενέδειxνoν να αvtψετωπfζουνπρόβλημα. Η οκι!ψη νο εκτελεί χρέη νοσοκόμας σε ηλlκ ι ωμοένους την τρόμαζε. Η διε υθύvtρια ταυ γραφεlου, μ ια Αρμοένιαοα, θεώρ η σε όη η Αl κ ο είνα ι ένα πολύ δύστροπο παιδί. Συνήθως οι γυναικες μένουν στο πρώτο σπίτι που επιoκtτπovtoi. Η Αlκα αποφάσισε ότι αuτή η δουλειό δεντηςταφιόζεl. Το γεγονός ότι σε λlγες ημ έρες θα έληγε η γερμανική φαιτητlκnτης βιζα τηναναστότωνε. «Δεν μπορώ να φα νroστώ τον εαιπό μου παρό νομο. ΟΙ περ ι σοότεροι Γεωργιανοl δεν έχουν όδειαπαραμονής. Έxouνέρθε ι εfτε μετουριστlκή βιζα που κόποιο στιγμή έληξε ήπαρόνομα μέσω Τουρκίας. Ο ι εργ0δ6τεςδεν δείχνουννα αγχώvovtol, παρότ ι ~ωριζouν ότι οποιοδήποτε στιγμή μπορεί να βρεθεl ο όνθρωπος που δουλεύει σπ Ιτι τους στη φυλακή.., μ ου διηγείτα ι. 30 ΤΜΥΔ'ΟΜΟ1

4 . Σοκαρίστηκα από τον ίδ ι ο μου το λαό όταν tφταοα στην Aθτ1νo ~, μου εξομολο γείται 11 Αίκο. _ Συνάντησα όβουλους ον θρώπους, υποτελεις οτο ελληνικά οφε ντ l κό. ΟΙ περιοσότερες γυναι κες είνα ι λυ ττημένες και ττερ ιμένουντ η νώ ρα να γυρι σουνττίσω στη ν πατριδα, έχοντας βάλε ι λιγα λεφτά στην άκρ η. Άλλες έχουν άντρα και παιδιά στη ΓεωργΙα και στέλνουν κό Οε μ τ1νο το μ ι οθό στην οικογένε ι ά τους. Ο Σαακοσβlλι. ο πρωθυπουργός τη ς Χώρας μ ου, δεν υποστηρlζε ι τις γυ ναι κες πο υ εί νοι ττόνω από 40 χρόνων. Δεν τους προσφtρονταl εττογγελματικές ευκαιρlες. Όλοι γνωρίζουν ότι στην Ελλόδο και την l ταλlο υπόρχουν πoλλtς θέσε ι ς εργοοlας σε σπιτιο. Ο θεσμ6ςτού Μ μέσα" δεν υπάρ ΧΕΙ σε άλλη ευρωπαϊκτ1 χώρα. Γι ' αυτό ζουν τόοες Γεωργιανέςστην Ελλόδα. Και αςειναι ηαράνο μ ες. Φαντάσου ότι τις π ερισσότερες γυνα ί κες τις έχουνπι(ισει αρκετές φορές και έχουν ττεράσει μήνες στη φυλακή. Εγώ ούτε δύο ώρες δεν θο άντεχα. Το ε(πα σε μ ι α παρέα και με κορό ι δευε: Μ Κορ(τοι μoυ~, μου έλεγαν, ''01 φυλακές στην Ελλάδα δεν έχουν καμία σχέση με εκεινες στηνπcιτρlδα. Δεν περνάς άοχη μα. Μετό κάνειςαίτηση γιαόσυλο κα ι σσυ δίνετοι η ροζ κόρτα. Μ ε αυτή δ l KαΙOιJoαι να μεινεις6 μήνες στην Ελλόδα. Μετά βλtπειςτι κάνεις. Αν είσαι τυχερός, έχεις και έναν δ ι κό σου άνθρωπο, Έλληνα, πο υ σε βοηθάε ι ", Μκα αηοφάσισε να γυρίσει στην πατριδο της, τη ΓεωργΙα. Οι συμττατριώτισ - ΑΝλΖΗΤΩΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Α ίκα ψάχν ει δoυ λaιά ". α ναρτnμ ένα αyy ελiεs (KCπw}. Kόπoια "υμπcπρ ιώπσ"α mi σπ'ινoντaι κοθημ ε ρινό γων ίο Ayίou KωνaτavΠνoυ κοι M eνόνoρ oυ γ ια νοπ ι φωνόξουν γ ι ο OIKIOKU φυο"ία (πάνω). οές μου εδώ δεν με καταλαβαίνουν. Με θεωρσύνπολύτυχερήπουμττόρεσανοέρθω στ η ν Ελλάδα χωρίς να πληρώσω. Οι περισσότερες πήραν tνo δόνειο ύψους ε υρώ για να μ π ορέσουν νcι μπουν Tl cιρά νομα στ η Ελλάδα. Βρ ίσκο υ ν μια δουλειά σε σπίτι, κερδίζουν γύρω στα ευρώ το μήνο. στο δ ι άστη μα ενός Χρόνου ξεχρεώνουντσδόνειο και κόθονται άλλα δύο Χρόνια στην Ελλάδα για να μαζtψουν λεφτά. Υπάρχουν βέβαια και γυναικες 1Του ειναι πολύ ε υχαριστη μ ένες από τη ζωή που κάνο υ ν εδώ κα ι δεν οκέφτονται νο γυρίσουν στην πατρ!δα ~. Κρεβάπ 5 ευρώ πννχτα, μπάνιο3 ευρώ Π ερνάμε από τηνοδό Ζήνωνος, όπου η Αίκα μ ού δειχνε ι ένα μπ αλκόνι μ ε κόκκινα ττλαστι κό τρ ια νωφυλλόκια. Ε κεί βρ (οκεται το πρώτο διαμέρισμα στο οηοίο έμεινα όταν έφτασα στην Αθήνα. Ανήκε ι σε μ ια Γεωργιανή παντρεμένη με Έλληνα. Νοικιάζει κρεβάτια για 5 ευρώ τη νύχτα. Το δ l α μ έρισμαέχειτρια δωμ άτια, π εριπου 13 Τ.μ. το καοένο. ένα μπάν ι ο και μία κουζινα χωρίς ψυγειο. Σε κάθε δω μ άτιο υ l1 (ιρχουν 8 κρεβάτια. ΓΙα να κάνεις μπάνιο, ττληρώνε ι ς 3 ευρώ κάθε φορό. Για να σου εττ ι τραττει να φτιόξεις tvov καφέ το ττρωι, ττληρώνεις επιπλtoν 2 ευρώ για ένα μήνα. Ι - Ι πόρτα του δια μ ερίσ μ ατος είναι πόντο ανοιχτή. Μόνο η ΚΕντρική εισοδοςτου κτι ρ ίου κλείνει στ ι ς 22:00. Τα πράγματά μου το έκρυβα κάτω από το κρεβάτι μου. Γl ροστταθούσα να μη λειπω ττολύ κοι, όταν έφευγο, έπαιρνα πάντστε μαζί μουτο φορητό μου υπολογιστr'i. Άντεξα μία εβδομάδο. Τώρα μετακόμισα οε ένα όλλο διαμέρισμα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Εκε ί επ ιτρέπεται νο κάνε ι ς δύο φορις τ ην εβδομόδα, κάοεδειπέρα και Τετάρτη, μπόνιο δωρεάν. Η κόθε παραττάνω φορό κοστίζει 2 ευρώ ~. Μπαίνουμε σε μια στοά. Στο βάθος βρίσκονται δύοταχυδρο lι ικά γραφε!α απότα οπο(ο στέλνε ι ς ττακέτα στ η Γεωργία. ΤΟ κάθε κιλό στοιχιζεl2 ευρώ. ΑπαγορεύεΗI Ι να βάζε ι ς αντικειμενα αξίας ή χρήματα. Τα ττακέτο τυλιγονται σφιχτά με κοφι αυτοκόλλητ η τα ι νια κοι αποκτούν μια ομοιομορφία. Τώρα καταλαβαίνω γιατ! στα περίπτερα γύρω οπό την Ομόνοια πουλάνε ouτokόλλητη K cι φέταινια. Π ροοττ(lοώ να βγάλω κάποιες φωτογραφ[ες, αλλά τα κα Χύποπτα βλέμματα γύρω μου με σταμα - ΙΑΧΥΔΡΟΜΟΙ 3 1

5 ΓΗ ΤΗΣ EΓW1ΈΛIAΣ τούν. Τι ναθιλε l μια Ελληνίδα ανά μ εσα σε τόσους Γεωργιανούς; Η Κατερ(να κάθε τό σο μου μετα φρόζει τις συζ ητι1σε ι ς που ακούει γύρωτης. "Aυrές Ο Ι γυνο Ικες μ ιλόνε για τη ζωητoυςoτηνfλλόδα. Η μfα ').f ει ότι. όταν βγάλει ευ ρω, δεν θα υτ,όρχε ι λόγο ς να ξαναγυρίσε ι πατ έ στη ζω ή τ η ς στη ν Ελλάδ α. Η άλλη λtει ότι θα μ είνει τρίο χρόνω και μ ετά ούτε λετπό παρατιόνω και n τρlτη ότι πρέπ ει να στείλει οπωσ δή ποτε τα λεφτά, ό,τι και να γινει,., Πάμ ε στο γεωργιονό εοτι α τό ριο ~ ri ro s manj» (οτιό το όνομα ενός μ εγάλο υ λαϊκού Γεωργιανού ζωγράφου ) στην Αγίου Kwvmovriνou για να φόμε χατζαπού Ρl (πίτα με τ υρι) κα\ να πωύμ ε ένα "ΟΤΟ ττρόσ ι νο αναψυκτικό μ ε π ολύ ιδlo(τερη γεύση. Εκ ε[ συναντάμε ης δύ ο φ Ιλε ς της ΑΙκα ς, τη Λόλι ΚΟΙ την' l α. Μ ένανε μα ζ ί στη Γερμoνfo, στη φoιτητιιcι'i εστιο. Τα δύο καρίτσ ι α δουλεύουν εδώ και λιγο καιρό ως εσωτε ρ ι κές σ ε δύ ο βίλες στην Κ ηφι σιά. Αποφάσισαν να τσ κόνου ν γ ι α ένα χρόνο ~I όνo και μόνο για τσ χρήματα. Η Μί λι θα ήθελε κόποτε νο αγοράσει ένο διαμέρισμα σrηνt l φλίδα. Η Ία έχει ήδη δεσ μ ευτε ί για ένα δ ιαμ έρισμα που χτίζεται και πρέπ ε ι να οτέλνε l κάθ ε μή να 500 ε υρώ στην κατα σκευαστική εταιρεία. "Εδώ ζω τι θα π ει σκλη ρή ζωή. Δενπερί μ ενο ότι θα ήταν έτσ ι τα πράγματα. Και στ η Γερμαν ία δούλε υα παρ άλλ η λα μ ε το πανεπισrήμ l o. ll ρόσεxα παι διό. καθόριζα σπ ίτια. Ήμ ουν όμως α νεξάρτ ητη. Ο Ι όνθρωπο l εκεί με σέβoνrαν, μ ε ανrψετώπιζαν ως άνθρωπο. Εδώ είμαι μόνο ~KoπέλαΝ,.,δl ιιγείται ηία με παράπονο. Και συνεχ[ζει: ~ H ο ι κογένεια στην οποlο μένω είνοι ε υγενική. Δεν μηορ εί ό μω ς να φαvtαστεί ότι έχω προσωπικές ανάγκες. Πρέπει να είμαι πάνroτε παρούσα, Στη συζήτησ l, μπαίνε ι και η Λόλ ι : " Και εγώ δεν μπορώ νο πω κότι όσχημο γ ι α την κ υ ρια μου. Ότα ν αρρώστησα. με πήγε στον γιατρό. Μ ε Ρωτάει πάνrα αν μου ορέσ ε ι το φογητό κο ι αν χόρτασα. Δεν μπορώ όμως να πάω μιο βόλτα νο ξεσκάσω. Μ έ νω στο σπίτι. α λλά δεν έχω κλε ιδιά. Έχω ρεπό κάθε δειίη: Ρrι Κυριακή. ΕΙμαι τελείως εξαρτ ημ έν η απότοπρόγρομ μα της οικογένειας. Φοβ(ιμαl και να κυ κλοφορήσω γιατί Χθες έληξε η βίζα μου. Όποτε βλέπω αστυνομία. Χάνω μ ερικά χρόνια απ ό τη ζω l\ μου. Στιι Γερ μα νία θα ήτα ν αχεδόν αδύ νατο να ζήο ω παράνομα. Εγώ φταίω 32 1Αι1ΥΔΡΟΜΟ[

6 που ι\pθa. Λλλάτι να Ικαναστη ΓεωργΙα;. Η ΑΙκα ως Τ1Ια δυναμικι\ πρασθιτει: "ΦΤαΙνε αι Ιδιες οι γυναικεςπου δεν Ιχουν περισσότερα δικα ι ώματα. Συνι\θως ε(ναι αγρόμματες. Έρχονται στ η ν Ελλόδα γιατί ξέρουν ότι εδώ υπόρχουνδουλειις. Κόνουν τα πάντα. αρκεl να πληρωθούν. Π ολλις γιινα ίκες πόνε στ ιιν κυρια τους στο τέλος του μι\νο και ζητάνε επ ιτακτ ι κά το μισθό τους. "Θα πεθόναυντα π αιδιά μ αυ στπ Γεωργία ο νδενταυς στειλω ομέσωςτο λεφτά", ταυς λένε. Γ! oρaδiνoντoι έτσι στο χέρlο τωνοφεντικών. Συμ φωνώ όη η ζω l \ στ η Ι "εωργίο ειναι δύσκολη. Για πολλούς η μετανάστευση ε Ι ναιη μόνη λύση. Δεν συμφωνώ όμως με τους νιους ανθρώπους που πι" στεύουν ότι οτην lξ.υρώπl1 τα λεφτά μεγαλώνουν στα δέντρα. Δεν προσπαθούν καν να φτιόξουντη ζωήτouςστηνπατριδo μας. Δενσπουδόζουν. Κάνουντα πάντα. αρκεί "α βρεθούν στιιν lξ.υρώπ l1 '" Άδοξη επ ιστροφή στn Γεωργία Σελίγες ημέρες 11 Λ(κα θα ταξιδtψει μετο τρlνo στη θεοσαλονίκη για να ουναντήσει 10νττατέΡα της. Εμπορεύεται αιιτοκlνητα. ΤΟ αγορόζεl οτη ΓερμανΙα και πι πηγαίνει οδικώς μέσω Ελλάδας στην Τιφλlδα. Σκοπεύουν "α περόσαυντα ελληνοτουρκικό ούνορο πριν λήξει 11 βιζα της. " ΜπορεΙ νο είμ αι υπεραισιόδοξη γιατομέλλονμουστη ΓεωργΙα. 1Ξ.(~ l αι όμως νέα. έχω σπο υδάσει, έχω ι κονότιπες.i3έβοια. σtl1 Χώρα μου μετράνε ηερισοότερα αι προοω π ικές διασυνδιοι:ις πο ρό οι γνώσε ι ς σου». Η ΑΙκα ξιρειότι Οα αρχισεl με ένανηολύ χαμηλό μ ι σθό. το πολύ Ι 00 ευρώ μηνιαlως. Θα αναγκαστει να ξαναμείνει μετους γονείς της. Η αρχή θα εινα l σlγουρα δύσκολη. ΤΙ της όφηοε το ούντομ ο πιραομό της από την Ελλόδα; Μια ττικρή γεύση. ' Ελλειψη σεβασμού της ανθρώπινης αξισπρlπε ιας. Α ιαθήματα κατωτερότητας. "Στη l 'ερμα"lα με αντψετώπιζανπάvrοτεμεσεβασμό. Ήτανευγενl κοί. Ε(χα και ευώ. όπως εkεlνoι.ljπoxρεώσεις oπινανn στα γερμανικό κράτος, ΜερικΙς φορές ήτανττολύ δύσκολο να αντεπεξέλθω αικοναμll<ό. Όλα ήταν καλά οργανωμένα. ΟΙ Γεωργιανσί που Ιρχονταl στην Ελλάδα έχουν ως μοναδικό οκοπό να βγάλουν λεφτό. γπο ι ι ένουν τα πόντα. ΟΙ περισσότεροι ' Ελλη νες το ξέρουν κ ο ι ΤΟ εκμεταλλε ύονται. Οι θεσμοι δενβοηθούν. Δεν «ΣυνάΥΓπσα άβουλουs αvθρώnουs, υποτελείs στα ελλπνικά αφεvrιkά. Οι περισσότερεs γυναικεs ειναι λυπnμένεs και περιμενουντπν ωρα να γυρισουν πισω στπν πατρίδα, έχοvrαs fjάλει λίγα λεφτά στπν άκρπ» ΑΝΊ ΙΟ, ΕλλΑΔΑ Η " i.. o cπoστaθμόλoρ;o'η $. Η "θι'ινο δεντnι i: δωο' Ε.. ομio eu.. oιpio. EΠ'O"Tρ i:φ ε. aτn Γ Εωργ ίο. θο δο.. ιμά Ο'ιι ν ο " Ε ρδίο' ιι ολλιώι το μ Βλλονmι - μ. πολλή προσηάθεια αλλά.. οι μ. οξιοηρέηεlο. ιmόρxεlιφατιkι\ μιρψvo, Συνόδεψα Τl1ν ΑΙκα στο σταθμό ΛαρΙσης. Ένας φίλος της Γεωργ ι ανός ~ρθε να τη χαιρετήσε ι. Εκείνη κοίταζε γύρω της μ~πως δει συνταξ ιδιώτες σττό την πατρ( δοτης. Δεναvoκ6λυψε κανέναν. Μου εξnγησε ότι εκείνοι που δεν έχουν χαρτι ά τοξιδεύουν με λεωφορείο, δεν τολμόνε να μπουν σε τρινο..αναρωτιιιιαl ανθα ξοναδώ κάπ οια άτομα που Υνώρισα. Θα μπορέσω να ταξιδέψω ξανά στ η ν Ευρώπη; Μ nτιως nταντελικό 11 μoναδιk~ μου ευκα ιρ ία κοι τώρα καταδικάζω τον εουτό μου; Έφυγα από τ η ΓεωργΙα για να σπο υδόσω στ η Γερμανία. M~πως θα αναγκοστώ στο μέλλον να εγκαταλείψω τη χώρα μου ωςο l κονομ ικός πρόσφυγας; Κα ι αν ξεσπάσε ι ο πόλεμος; Μnπως αναγκαστώ να δε:ιcτώ κοι εγώ κά, ποια πράγματα και ας νιώθω ότι με ιmoβ l βόζουν;δενειμαστε όλο ι ισοl οε αιιτόντον κόσμο. Το συνε ιδητοποιώ όλο και περισσότερο. Και ας προέρχομαι από μια χώρα με φυσικιςομορφιις κα ι aniiavtikn πολι τιστική κλl1ρονομιά. Όλα φαινοντα l αβέβαια. Τοσ ίυουρο είναι ότι η ΑΙκα ειναι μια γυναίκα με θάρρος και πιστη στον εαιπό της. θιλει να κόνε l το όνειρό Τl1ς ττραγματικότητα. να δουλιψει στο πεδιο πσυτην ενδ ι αφιρε l. να νιώ, θει ότι τη σέβονται γι' αιπό πσυ είναι. Θέλει να ακουστε ί η φωνή της. 'AXYlII'OM01 33

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ Γ. Μ. ΠOΛlTAPXH Β J.\ Σ J.\ ~ι Σ j\j\ Ε ~ι J.\ ;

Διαβάστε περισσότερα

Για επαγγελματικούς λόγους αποφάσισα να κάνω ένα ταξίδι στο Ιράν, όμως ποτέ μου δεν φαντάστηκα πως εκεί θα με περίμενε ο νέος δρόμος της ζωής μου.

Για επαγγελματικούς λόγους αποφάσισα να κάνω ένα ταξίδι στο Ιράν, όμως ποτέ μου δεν φαντάστηκα πως εκεί θα με περίμενε ο νέος δρόμος της ζωής μου. Για επαγγελματικούς λόγους αποφάσισα να κάνω ένα ταξίδι στο Ιράν, όμως ποτέ μου δεν φαντάστηκα πως εκεί θα με περίμενε ο νέος δρόμος της ζωής μου. Εγώ ο Κώστας Ραφτόπουλος του Δημοσθένη και της Χαράς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων.

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων. Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP Agreement number 2010 4125/001-001 Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

LΑ ΥΟΙΧ ΗUΜΑΙΝΕ Jean Cocteau

LΑ ΥΟΙΧ ΗUΜΑΙΝΕ Jean Cocteau 1 Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ LΑ ΥΟΙΧ ΗUΜΑΙΝΕ Jean Cocteau Εμπρός, εμπρός, εμπρός.. Μα όχι κυρία μου, είμαστε πολλοί στη γραμμή, κλείστε... Εμπρός... Εμπρός... Κλείστε εσείς... Εμπρός... Μα όχι, δεν είναι του γιατρού

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)

Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα Ζωάκου Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΘΕΑ ΜΠΑΣΙΑ. Μαμά, γιατί το κοριτσάκι είναι μαύρο; Και άλλες σοφές απορίες

ΧΡΥΣΟΘΕΑ ΜΠΑΣΙΑ. Μαμά, γιατί το κοριτσάκι είναι μαύρο; Και άλλες σοφές απορίες ΧΡΥΣΟΘΕΑ ΜΠΑΣΙΑ Μαμά, γιατί το κοριτσάκι είναι μαύρο; Και άλλες σοφές απορίες H Χρυσοθέα Μπασιά είναι φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Modern Indian Studies» του πανεπιστημίου του Γκέτινγκεν στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο.

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο. στην Ούζμα... Το βιβλίο αυτό τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα το Μάιο του 2012. Διακινείται έξω από τον εμπορευματικό κόσμο και μακριά από κάθε χαρακτηριστικό του. Ανεκτίμητο, χωρίς κανένα αντίτιμο και εχθρικό

Διαβάστε περισσότερα

H Καρτέρη. Στη μνήμη της αγαπημένης και αλησμόνητης μάνας μου Αικατερίνης Σοφιανίδου-Τσινάκ (εκατό χρόνια από τη γέννησή της 1897-1997)

H Καρτέρη. Στη μνήμη της αγαπημένης και αλησμόνητης μάνας μου Αικατερίνης Σοφιανίδου-Τσινάκ (εκατό χρόνια από τη γέννησή της 1897-1997) H Καρτέρη Στη μνήμη της αγαπημένης και αλησμόνητης μάνας μου Αικατερίνης Σοφιανίδου-Τσινάκ (εκατό χρόνια από τη γέννησή της 1897-1997) Όλοι την έλεγαν Καρτέρη, ακόμα και τα παιδιά της. Μιά φορά η αδελφή

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα σ όλα που συνέβηκαν, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τόσο η πίστη όσο και η θέληση μου, αλλά σίγουρα και η στήριξη των δικών μου ανθρώπων.

Μέσα σ όλα που συνέβηκαν, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τόσο η πίστη όσο και η θέληση μου, αλλά σίγουρα και η στήριξη των δικών μου ανθρώπων. Η δύναμη του ανθρώπου δεν έχει όρια Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αρχίζοντας θα ήθελα πρώτα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης που μου δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα

FERNANDO PESSOA ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ. Σημειώσεις ε.νός λαθρεπιβάτη της Ζωής ΕΚΔΟΣΗ

FERNANDO PESSOA ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ. Σημειώσεις ε.νός λαθρεπιβάτη της Ζωής ΕΚΔΟΣΗ FERNANDO PESSOA ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ Σημειώσεις ε.νός λαθρεπιβάτη της Ζωής Γ' ΕΚΔΟΣΗ Lτη ΙΠLρΙ{ micromega κυκλοφορούν: IONESCO Ε. Η ελεγεία του ριν6κερου V ALER Υ Ρ. Σημειώσεις του καθρέφτη ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά με την παρέα μου

Ελληνικά με την παρέα μου Ελληνικά με την παρέα μου 2. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο 2004 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) Πανεπιστημιούπολη 74 100 Ρέθυμνο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

σχολείου μας, η παρούσα εφημερίδα δε θα είχε υλοποιηθεί. Αισθανόμαστε, λοιπόν, την ανάγκη να

σχολείου μας, η παρούσα εφημερίδα δε θα είχε υλοποιηθεί. Αισθανόμαστε, λοιπόν, την ανάγκη να ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΕΤΟΣ 2010 - - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 1~ ΠΡΟΤΥΠΟΑΘΗΝΩΝ Ι... Η Β1κή ωνή Χ ωρίς τη συλλογική προσπάθεια και τον προσωπικό μόχθο τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητώντου

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για παράνομη διακίνηση

Οδηγίες για παράνομη διακίνηση Κεφάλαιο 1 Οδηγίες για παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων Κισινάου, Μολδαβία Ο Ντόρου κι εγώ γευματίζουμε στο Γκριν Χιλς Καφέ στην παλιά διπλωματική συνοικία της πόλης. Το φαγητό είναι εξαιρετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û»

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» Ú ÙËÚÒ ÙÈ ÂÈÎfiÓ ÙÔ μè Ï Ô ÙÔ Ì ıëù (σελίδα 21) Παρατήρησε τις εικόνες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στις εικόνες αυτές, που είναι ίδιες, βλέπουμε δυο μικρά παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι,

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Stephen Carroll/Trevillion Images, Altin Osmanaj/123 rf.com. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Stephen Carroll/Trevillion Images, Altin Osmanaj/123 rf.com. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Το κελάρι της ντροπής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Χρυσηίδα Δημουλίδου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Μαρία Μπανούση ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Χρυσηίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΙΝΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ. Μυθιστόρημα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΝΙΝΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ. Μυθιστόρημα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΙΝΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ Μυθιστόρημα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΕΡΜΟΥΑΡ Συγγραφέας: Μανίνα Ζουμπουλάκη Eπιμέλεια-διόρθωση: Αντωνία Γουναροπούλου Φωτογραφία εξωφύλλου: Γιώργος Καλφαμανώλης 2014, Εκδόσεις Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜ. ΛΙΑΤΣΟΣ: Τι έγινε τότε και σε έστρεψε κατά των Γερμανών;

ΑΙΜ. ΛΙΑΤΣΟΣ: Τι έγινε τότε και σε έστρεψε κατά των Γερμανών; ΑΙΜ. ΛΙΑΤΣΟΣ: Σήμερα 3 Σεπτέμβρη έχω την τιμή να είναι απέναντί μου ο Γιώργος Κουρής. Θα τον ρωτήσω τα πάντα και μου υποσχέθηκε, ότι Γ. ΚΟΥΡΗΣ: Θα παίξουμε μπουνιές και κλωτσιές και θα τα πω όλα! Σε προκαλώ

Διαβάστε περισσότερα

εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας

εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας & τετράδιο ασκήσεων επίπεδο Α2 γλώσσα, την Σχεδιασμός έκδοσης: Εκτύπωση: access Γραφικές Τέχνες Α.Ε. Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. DOSSIER_2.indd 1 19/5/2011

Διαβάστε περισσότερα

Σε κλίμακα. Ένα προς ένα

Σε κλίμακα. Ένα προς ένα 1 2 3 Σε κλίμακα Ένα προς ένα 4 5 Γεράσιμος Μηνάς Σε κλίμακα ένα προς ένα ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ 2007-2008 6 Αφού ζητάνε από εξάχρονα, αποτυπώματα, Ας μάθουν σε τι κόσμο ήρθανε Στον ανιψιό μου 7 Ο μικρός Αρτέμιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Γεια χαρα! cd 1, 71

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Γεια χαρα! cd 1, 71 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Γεια χαρα! cd 1, 71 Διάλογος 1. Δασκάλα: Καλημέρα, παιδιά! Είμαι η κυρία Μαρία. Πώς σας λένε; Μάρκος: Είμαι ο Μάρκος. Μαρίνα: Εγώ είμαι η Μαρίνα. Ελένη: Με λένε Ελένη. Σοφία: Κι εγώ είμαι η Σοφία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΚΗ 2 3 Η αλφαβήτα μας Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω 4 Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο Β β

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Μαρία και η Κατερίνα. 4. Το κείμενο έχει είναι. είναι. θέμα α. ένα γράμμα. α. την οικογένεια. β. μια αφίσα. α. μαμά και κόρη.

3. Η Μαρία και η Κατερίνα. 4. Το κείμενο έχει είναι. είναι. θέμα α. ένα γράμμα. α. την οικογένεια. β. μια αφίσα. α. μαμά και κόρη. ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΑΞΙΔΙ... ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΥ - Τι βλέπεις στις φωτογραφίες; - Εσύ ταξιδεύεις; - Πού θέλεις να ταξιδέψεις; Άσκηση 1 Διαβάζεις γρήγορα το παρακάτω κείμενο και βάζεις σε κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΩΚΙΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Είμαι η Αγγελική του Καπετάν Νικολή Πολύτη η κόρη.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΩΚΙΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Είμαι η Αγγελική του Καπετάν Νικολή Πολύτη η κόρη. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΩΚΙΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Είμαι η Αγγελική του Καπετάν Νικολή Πολύτη η κόρη. Γράφω την ιστορία της Μικράς Ασίας τώρα, το 1995. Το 22

Διαβάστε περισσότερα